KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai...

164

Transcript of KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai...

Page 1: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™
Page 2: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

KEIMENA °IA NEOY™™E A¶§A E§§HNIKA

BIB§IO °’

E£NIKO KAI KA¶O¢I™TPIAKO ¶ANE¶I™THMIO A£HNøN∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™ ∞°ø°∏™

Aı‹Ó· 2004

Page 3: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

EÈÛÙËÌÔÓÈÎfi˜ ˘Â‡ı˘ÓÔ˜: £Âfi‰ˆÚÔ˜ ¶··ÎˆÓÛÙ·ÓÙ›ÓÔ˘

ºÔÚ¤·˜ ˘ÏÔÔ›ËÛ˘:

Y¶E¶£ EȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù›· ¶.O.¢.E.EȉÈ΋ °Ú·ÌÌ·Ù¤·˜: ™Ù. ¶ÚÈfi‚ÔÏÔ˘¢È‡ı˘ÓÛË: °’ K¶™

EÔÙ›· ‰È‰·ÎÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡: M·Ú›·-§Ô˘›˙· MÔÚÏfi˙-M¿ÚÎÔ˘

ºÔÚ¤·˜ ·Ú·ÎÔÏÔ‡ıËÛ˘:

EıÓÈÎfi Î·È K·Ô‰ÈÛÙÚÈ·Îfi ¶·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ AıËÓÒÓ EÈÙÚÔ‹ EÚ¢ÓÒÓTÌ‹Ì· º.¶.æ.K¤ÓÙÚÔ ¢È·ÔÏÈÙÈÛÌÈ΋˜ AÁˆÁ‹˜¶·ÓÂÈÛÙËÌÈÔ‡ÔÏË ZˆÁÚ¿ÊÔ˘IÏ›ÛÈ· 15784TËÏ.: 210-7277522Email: [email protected]: http//www.keda.gr

™˘ÁÁÚ·ÊÈ΋ ÔÌ¿‰·: EÈÚ‹ÓË AÓÙˆÓ·Ú¿ÎÔ˘ E˘¿ÁÁÂÏÔ˜ M·ÏÌ¤Ó ¢‹ÌËÙÚ· TÛ›Ô˘

¶¤ÙÚÔ˜ ™. Aı·Ó·Û›Ô˘E˘·ÁÁÂÏ›· AÓÙˆÓ¿ÎË

XÚËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛË: E˘Úˆ·˚΋ ŒÓˆÛË EKTYÔ˘ÚÁÂ›Ô EıÓÈ΋˜ ¶·È‰Â›·˜ Î·È £ÚËÛÎÂ˘Ì¿ÙˆÓ

¶ÚfiÁÚ·ÌÌ·: «Eη›‰Â˘ÛË ·ÏÈÓÓÔÛÙÔ‡ÓÙˆÓ Î·È ·ÏÏÔ‰·ÒÓ Ì·ıËÙÒÓ»

E¶EAEK - °’ K¶™ÕÍÔÓ·˜ 1M¤ÙÚÔ 1.1EÓ¤ÚÁÂÈ· 1.1.1. ¶ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ¤ÓÙ·Í˘ ÙˆÓ ·È‰ÈÒÓ Ì ÔÏÈÙÈÛÌÈΤ˜ Î·È ÁψÛÛÈΤ˜ ȉȷÈÙÂÚfiÙËÙ˜ ÛÙÔ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Û‡ÛÙËÌ·

°ÏˆÛÛÈ΋ ÂÈ̤ÏÂÈ·:

EÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË:

TÔ ‚È‚Ï›Ô ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙÔ ·ÙÂÏȤ Art Studio 21EÎÙ‡ˆÛË - BÈ‚ÏÈÔ‰ÂÛ›·: BIB§IO™YNEP°ATIKH AE¶EE

Page 4: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

KEIMENA °IA NEOY™™E A¶§A E§§HNIKA

BIB§IO °’

E£NIKO KAI KA¶O¢I™TPIAKO ¶ANE¶I™THMIO A£HNøN∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™ ∞°ø°∏™

Aı‹Ó· 2004

Page 5: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

!!!!!! !!!

§I°A §O°IA °IA TO MA£HTH

A˘Ùfi ÙÔ ‚È‚Ï›Ô

‰Â ʤÚÓÂÈ

ÔÓÔΤʷÏÔ!

MÔÚ›˜ Ó· ÙÔ ‰È·‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ÛÙÔ Û›ÙÈ,Ï›ÁÔ ÚÈÓ ÎÔÈÌËı›˜ ·ÎfiÌ· Î·È ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·!! E›Ó·È,‰ËÏ·‰‹, ¤Ó· ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· fiϘ ÙȘ ÒÚ˜ Ù˘ Ë̤ڷ˜!

™Â ·˘Ùfi ı· ‚ÚÂȘ ÔÏϤ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÈÛÙÔÚ›Â˜Ô˘ ı· Û οÓÔ˘Ó...

...Ó· ÁÂÏ¿ÛÂȘ,

...Ó· ÎÏ¿„ÂȘ

Î·È ...Ó· ÛÎÂÊÙ›˜

¢Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È fï˜ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ fiϘ ÙȘ ÈÛÙÔڛ˜. ¢È¿ÏÂÍ ÌfiÓÔ ·˘Ù¤˜ Ô˘ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó! M‹ˆ˜ ı¤ÏÂȘ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ Î·È ÙȘ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó‡ÛÙÂÚ· ·fi οı ÈÛÙÔÚ›·; AÓ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ οÔȘ ‹ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ Ó· ··ÓÙ‹ÛÂȘ, ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜! PÒÙ· ÙÔ ‰¿ÛηÏÔ/ÙË ‰·ÛοϷ Ó· ÛÔ˘ ÂÍËÁ‹ÛÂÈ.

¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ı· ‚Ú›Ù ÛÙË ÛÂÏ›‰· 158.

!! !!

Page 6: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¶EPIEXOMENA

1Ë EÓfiÙËÙ·:ZOYME MAZIÛÂÏ. 7-29

1. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·ÙÚ›‰· ÌÔ˘;2. ¶fiÛ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙÔ ÙÛ¿ÎÈ Ì·˜;3. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ Ù›ÔÙ·!4. TÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ‹ÍÂÚ ӷ ·ÎÔ‡ÂÈ

2Ë EÓfiÙËÙ·:O KO™MO™ MA™ÛÂÏ. 30-52

1. T· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·2. O Ù˙›Ù˙Èη˜ Î·È Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·3. H Ì·Ï¿ÓÙ· ÙˆÓ ÛÎÔ˘È‰ÈÒÓ4. O M¿ÚÙ˘ Î·È Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘5. O AÚÎÔ˘‰fiÁÈ·ÓÓÔ˜

3Ë EÓfiÙËÙ·:E°ø KI E™YÛÂÏ. 51-76

1. OÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ó· ÛÔ˘ ÂÙ‡¯ÂÈ!2. OÈ ÂÏ·ÚÁÔ›3. TÈ ı· οÓÔ˘Ì Ì ÙÔÓ ·Ô‡ Î·È ÙË ÁÈ·ÁÈ¿;4. XˆÚ›˜ Ì·ÏÏÈ¿5. §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË

4Ë EÓfiÙËÙ·:A¶O XøPA ™E XøPAÛÂÏ. 77-96

1. T·Í›‰È ÛÙËÓ ¿ÎÚË Ù˘ °Ë˜2. ¶ÂÈÚ·Ù¤˜3. æˆÌ›, „ˆÌ¿ÎÈ...

5Ë EÓfiÙËÙ·:KAI TøPA TI KANOYME;ÛÂÏ. 97-124

6Ë EÓfiÙËÙ·:°IA ºANTA™OY...ÛÂÏ. 125-156

1. ™ÙËÓ ÎÚ‚·ÙÔο̷ڷ ÙÔ˘ M›‰·2. OÈ ‰Ò‰Âη ˘Ô„‹ÊÈÔÈ ÌÓËÛÙ‹Ú˜3. TÈ Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ!

ÛÂÏ. 51ÛÂÏ. 55ÛÂÏ. 59ÛÂÏ. 65ÛÂÏ. 71

ÛÂÏ. 7ÛÂÏ. 11ÛÂÏ. 17ÛÂÏ. 23

ÛÂÏ. 77ÛÂÏ. 83ÛÂÏ. 91

ÛÂÏ. 97ÛÂÏ. 103ÛÂÏ. 109ÛÂÏ. 113ÛÂÏ. 119

ÛÂÏ. 125ÛÂÏ. 133ÛÂÏ. 145

ÛÂÏ. 31ÛÂÏ. 35ÛÂÏ. 38ÛÂÏ. 42ÛÂÏ. 45

1. ¶Ò˜ Ó· ÓÈ΋ÛÂȘ ÙÔ ¿Á¯Ô˜2. K·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;3. ºÔÈÙËÙ‹˜ ÛÙ· ÁÂÚ¿Ì·Ù·4. T· ÁÂÓ¤ıÏÈ·5. ¶ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ

Page 7: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

AÚ¯‹ ÎÂÊ·Ï·›Ô˘

¢Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

AÛ΋ÛÂȘ ηٷÓfiËÛ˘AÛ΋ÛÂȘ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘

BȈ̷ÙÈΤ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜

AÚ›ıÌËÛË ÎÂÊ·Ï·›ˆÓ

¶·Ú·ÔÌ‹ Û ÔÙÈ΋ ÂÂÍ‹ÁËÛË Ï¤ÍˆÓ

3

AÚ›ıÌËÛË ¿ÁÓˆÛÙˆÓ Ï¤ÍˆÓ

TÌ‹Ì· ÔÙÈÎÔÔÈË̤Ó˘ ¤ÓÓÔÈ·˜

EI¢IKH ™HMAN™H

KAT/§E•

Page 8: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 7

Zԇ̷̠˙›

O ∆fiÌÂÎ Â›Ó·È ·È‰› ∂ÏÏ‹ÓˆÓ ÌÂÙ·Ó·ÛÙÒÓ Î·È ¤Ú¯ÂÙ·È ÁÈ·ÚÒÙË ÊÔÚ¿ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÈ ÌÈ· Ó¤· ˙ˆ‹.

1

Page 9: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 8

∂ΛÓË ÙËÓ ÂÔ¯‹ ›¯· Ì›ÓÂÈ ÙÂÏ›ˆ˜ ·fiÏÂÊÙ¿ Î·È ÙÚÈÁ‡ÚÈ˙· ÛÙËÓ ∞ı‹Ó· „¿¯ÓÔÓÙ·˜‰Ô˘ÏÂÈ¿. ∂›Ó·È ·›ÛÙ¢ÙÔ fiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË Á›ÓÂÙ·ÈÌÈ· fiÏË fiÙ·Ó ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Ô‡ Ó· ·˜.ªÈ· ·’ ÙȘ ÛËÌ·ÓÙÈÎfiÙÂÚ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜Ù˘ Ë̤ڷ˜ ‹Ù·Ó Ó· ‰È·‚¿˙ˆ Ì ̷ӛ· ÙȘ ÌÈÎÚ¤˜·ÁÁÂϛ˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ÎÈ ‡ÛÙÂÚ· Ó· ÙÚ¤¯ˆ¿Óˆ οو, ÁÈ· Ó· ηٷϋÁˆ ÛÙË ›‰È· ¿ÓÙ·Â˘ÁÂÓÈ΋ ·¿ÓÙËÛË: «§˘Ô‡Ì·ÛÙ Ôχ. ¢ÂÓÌÔÚ›Ù ӷ ¿ÚÂÙ ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿, ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂÙÂÙ· ÚÔÛfiÓÙ·».∂›¯· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Û ÌÈ· ÁÎÚ›˙· ¯ÒÚ·ÙÔ˘ µÔÚÚ¿, fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ·ÎfiÌ· ÔÈ ÁÔÓ›˜ÌÔ˘. ∂ÁÒ Â›¯· η٤‚ÂÈ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· Ì‹ˆ˜ ‚ÚˆÌÈ· ı¤ÛË ÂΛ Ô˘ ÌÔ˘ ¤ÏÂÁ·Ó ˆ˜ ‹Ù·Ó «ÔÙfiÔ˜ ÙˆÓ ·Ô‡‰ˆÓ ÌÔ˘». OÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ Ì·ԯ·ÈÚ¤ÙËÛ·Ó ‚¿˙ÔÓÙ¿˜ ÌÔ˘ οÙÈ ÂÏ¿¯ÈÛÙ·¯Ú‹Ì·Ù·, ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë. ª’ ·˘Ù¿ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· ÓÔ›ÎÈ·Û· ¤Ó· ‰ˆÌ¿ÙÈÔ, Ô˘ ‹Ù·Ó ÂÚ›ÈÔ, ÛÙÔΤÓÙÚÔ Ù˘ ∞ı‹Ó·˜. ŸÛÔ ÁÈ· Ê·ÁËÙfi; ∑Ô‡Û·ÙÚÒÁÔÓÙ·˜ ÛÔ˘‚Ï¿ÎÈ· Ì ›Ù· ·fi ÙËÓ OÌfiÓÔÈ·.

Page 10: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 9

∫·ÙÂÚ›Ó· ∑·ÚfiΈÛÙ·, «∆fiÌÂλ - ¢È·Û΢‹

ª’ ¿ÚÂÛ fï˜ Ô˘ Á‡ÚÈ˙· ÂχıÂÚÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ‰ÚfiÌÔ˘˜. ∆ËÁÏÒÛÛ· Â˘Ù˘¯Ò˜ ÙËÓ Â›¯· Ì¿ıÂÈ ·’ ÙÔÓ ·Ô‡ ÌÔ˘. ◊ÍÂÚ·Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ Î¿Ô˘, Û’ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ù˘ ∂ÏÏ¿‰·˜, ˘‹Ú¯Â ¤Ó·Û›ÙÈ ‰ÈÎfi ÌÔ˘, Ì ΢·Ú›ÛÛÈ· Î·È Û˘ÎȤ˜ ÛÙÔÓ ÂÚ›‚ÔÏÔ.∆ÂÏÂ˘Ù·›· ÁÓÒÚÈÛ· ¤Ó·Ó ¶ÔψÓfi. ªÂ ÎÂÚÓÔ‡Û ηʤ ηÈÔ‡˙Ô Û’ ¤Ó· ηÊÂÓÂ›Ô ÛÙËÓ OÌfiÓÔÈ· Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙÔ Û˘Ì·ÙÚÈÒÙ˜ ÙÔ˘. ∂ÁÒ Û‡¯Ó·˙· ÂΛ ÁÈ·Ù› fiÏÔ Î·È Î¿ÔÈ·Û˘ÁÁ¤ÓÂÈ· ¤ÓȈı· Ì’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜. ªÔÚ› Ó· ÌËÌÈÏÔ‡Û·Ì ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÙËÓ ›‰È· ÁÏÒÛÛ·, ·ÏÏ¿ ‹Ì·ÛÙ·Ó fiÏÔÈ ÙÔ˘µÔÚÚ¿, ›¯·Ì ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Û ·Ú·Ï‹ÛȘ1 ¯ÒÚ˜.°ÂÁÔÓfi˜ Â›Ó·È ˆ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È Í¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰·. ¡ÔÌ›˙ˆfï˜ ˆ˜ ͤÓÔ˜ ·ÈÛı¿ÓÔÌ·È ·ÓÙÔ‡, ·fi ÙfiÙ Ԣ ÁÂÓÓ‹ıËη. ÿÛˆ˜ ÁÈ’ ·˘Ùfi ÔÈ ÁÔÓ›˜ ÌÔ˘ ›‰·Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÌÔ˘ Ó· ÂÈÛÎÂÊÙÒ ÙË ¯ÒÚ· Ù˘ ηٷÁˆÁ‹˜ÌÔ˘. ¶›ÛÙ„·Ó ˆ˜ ı· ÂÁηٷÛÙ·ıÒ ÌfiÓÈÌ· Î¿Ô˘.ŸÌˆ˜ ÂÁÒ ÓÈÒıˆ ͤÓÔ˜ ̤۷ ÌÔ˘. ª· ‰ÂÓ ·Ú·ÔÓȤ̷È.∞˘Ùfi˜ ›̷È. ∫È ·Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Ì ηٷϿ‚Ô˘Ó,ÁÈ·Ù› Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ˘˜ ηٷϿ‚ˆ ÂÁÒ;

1. ·Ú·Ï‹ÛÈÔ˜, -·, -Ô: ۯ‰fiÓ ›‰ÈÔ˜, -·, -Ô, ÎÔÓÙÈÓfi˜, -‹, -fi

Page 11: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 10

¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù··ÓÙÈÌÂÙÒÈ˙Â Ô ∆fiÌÂÎ ÍÂÎÈÓÒÓÙ·˜ÙËÓ Î·ÈÓÔ‡ÚÈ· ÙÔ˘ ˙ˆ‹; ¶ÔÈÔ ÓÔÌ›˙ÂȘ Â›Ó·È ÙÔ ÈÔ ÛÔ‚·Úfi ·fi·˘Ù¿; °È·Ù›;

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1.

ªÂ ÔÈÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ‹ÚıÂÈÔ ÎÔÓÙ¿ Ô ∆fiÌÂÎ; °È·Ù›;

KAT. 2.

O ∆fiÌÂΠͤÚÂÈ ÂÏÏËÓÈο Î·È fï˜ ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È Í¤ÓÔ˜ ÛÙË ¯ÒÚ· ÙˆÓ ÁÔÓÈÒÓ ÙÔ˘. ÕÚ·, ‰Â ÊÙ¿ÓÂÈÓ· ͤÚÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ· ÁÈ· Ó· ·ÈÛı·Óı›˜ fiÙÈ ·Ó‹ÎÂȘ Î¿Ô˘... ∆È ¿ÏÏÔ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Î¿ÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· ·ÈÛı·Óı› fiÙÈ Û˘ÌÌÂÙ¤¯ÂÈ Î·ÓÔÓÈο ÛÙË ˙ˆ‹ Ù˘ ηÈÓÔ‡ÚÈ·˜ ¯ÒÚ·˜ Î·È Ó· ÓÈÒıÂÈ Î·Ï¿ ÂΛ;

°Ú¿„ Ì ÙÔ˘˜ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÛÔ˘ 5 ϤÍÂȘ Ô˘ ÛÔ˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi fiÙ·Ó ·ÎÔ‡˜ ÙË Ï¤ÍËͤÓÔ˜. ªÂÙ¿ ÎfiÏÏËÛ ٷ ¯·ÚÙ¿ÎÈ· ·˘Ù¿ Û’ ¤Ó·Ó ›Ó·Î· Î·È Û˘˙ËÙ‹ÛÙ ·Ó, ηٿ ÙË ÁÓÒÌË Û·˜, ÔÈ Í¤ÓÔÈÛÙËÓ ∂ÏÏ¿‰· ˙Ô‡Ó ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔ˘˜ ŒÏÏËÓ˜.

O ∆fiÌÂΠϤÂÈ: «TÂÏ›ˆÛ· ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Û ÌÈ· ÁÎÚ›˙· ¯ÒÚ· ÙÔ˘ µÔÚÚ¿». ∂Û›˜ ÙÈ ı· ›Ù fiÙ·Óı· Á˘Ú›ÛÂÙ ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜; «∆ÂÏ›ˆÛ· ÙÔ Á˘ÌÓ¿ÛÈÔ Û ...».

O ∆fiÌÂÎ ¤¯ÂÈ ¤Ó· ÛÈÙ¿ÎÈ Ì ‰¤ÓÙÚ· Û’ ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ù˘ EÏÏ¿‰·˜. °È·Ù›, ÓÔÌ›˙ÂȘ, ‰ÂÓ ¿ÂÈ Ó· ˙‹ÛÂÈÂΛ, ·Ú¿ οıÂÙ·È Î·È ‰˘ÛÎÔχÂÙ·È ÙfiÛÔ Ôχ ÛÙËÓ ∞ı‹Ó·;

E›‰·Ó Ì ηÏfi Ì¿ÙÈ: ∆È ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ë ÊÚ¿ÛË;§E•. 1.

E›‰·Ó Ì ÙÔ Ì¿ÙÈ Ô˘ ‰ÂÓ Â›¯Â Úfi‚ÏËÌ·™˘ÌÊÒÓËÛ·ÓŒÓÈˆÛ·Ó ˘ÂÚËÊ¿ÓÂÈ·

µÚ˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ï¤ÍÂȘ Ô˘Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜.

§E•. 2.™Ù‹Ï˜ ÛÙȘ ÂÊËÌÂÚ›‰Â˜ ‹ ÛÙ· ÂÚÈÔ‰Èο Ì ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÁÈ· ·ÁÔÚ¤˜, ˆÏ‹ÛÂȘ, ‡ÚÂÛË ÂÚÁ·Û›·˜ Î.¿.

..............................................................................................................OÈ ÁÓÒÛÂȘ Î·È Ù· Ù˘¯›· Ô˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ Î·Ó›˜ÁÈ· Ó· È¿ÛÂÈ ÌÈ· ‰Ô˘ÏÂÈ¿

..............................................................................................................™˘Ó‹ıÈ˙· Ó· ËÁ·›Óˆ Ù·ÎÙÈο

..............................................................................................................°ÎÚÈÓÈ¿˙ˆ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

Page 12: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2

Zԇ̷̠˙›

ŸÛÔ ÂÁÒ ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ηٷϿ‚ˆ ÙÈ Ï¤ÂÈ Ë ‰·ÛοϷ Ì·˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ Î·È Ó· Û˘Ó‰¤Ûˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù·, Ë Û˘ÌÌ·ı‹ÙÚÈ¿ÌÔ˘ Ë M·›ÚË ¯·ÛÌÔ˘ÚÈfiÙ·Ó.

ÛÂÏ. 11

Page 13: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

H M·›ÚË ÊÒÓ·˙ ÙÔÓ Ì·Ì¿ Ù˘ «ÓÙ¿ÓÙÈ» ηÈ›¯Â ÍÂηı·Ú›ÛÂÈ1 Ôχ ηÈÚfi ÚÈÓ ÙË ‰È·ÊÔÚ¿ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ «Î·Ù» Î·È ÙÔ˘ «¯·Ù», ¯ˆÚ›˜ ηÓ2 Ó·¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· Ù· ÌÂÙ·ÊÚ¿ÛÂÈ ÚÒÙ· ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο. M ·Ù¤Ú· ÕÁÁÏÔ Î·È ÌËÙ¤Ú· EÏÏËÓ›-‰·, ÌÈÏÔ‡Û ·ÁÁÏÈο Î·È ÂÏÏËÓÈο Ì ÙËÓ ›‰È·¿ÓÂÛË!H ‰È·ÊÔÚ¿ Ì·˜ ‹Ù·Ó ˆ˜ ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ÂΛÓÔ ÙÔ˘ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ ÌÔ˘ Ì ÙËÓ ÈӷΛ‰· «Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ÏfiÁÔ˘» ˘‹Ú¯Â ÌfiÓÔ Ë «ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ·», Ù·ÂÏÏËÓÈο, Ì ÙÔ˘˜ ‹¯Ô˘˜, ÙȘ ϤÍÂȘ, ÙË ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi ÙÔ˘˜, ÂÓÒ ÛÙÔÌ˘·Ïfi Ù˘ M·›Ú˘ ¯ˆÚÔ‡Û·Ó ÌÈ· ¯·Ú¿ ‰‡ÔÁÏÒÛÛ˜ Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘˜, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÛÙÚÈÌÒ¯ÓÔÓÙ·È. A˘Ùfi fï˜ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ fiÙÈ Ë M·›ÚË ¤¯ÂÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ì˘·Ïfi! AÏÒ˜ ÛÙÔÓ ·ÓÙ›ÛÙÔȯԯÒÚÔ ÙÔ˘ ÂÁÎÂÊ¿ÏÔ˘ Ù˘ fiÏ· Â›Ó·È ‰ÈÏ¿: ÔÈ‹¯ÔÈ, ÔÈ Ï¤ÍÂȘ, Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È ÙÔ Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi.K¿ı ÊÔÚ¿, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔ ·Ó ÌÈÏ¿ÂÈ ÛÙË ÌËÙ¤Ú· ‹ ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘, «„·Ú‡ÂÈ» ÙȘ ϤÍÂȘ·fi ÙË «‰ÂÍ·ÌÂÓ‹» ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ ‹ ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÂÙ·ÊÚ¿˙ÂÈ ·fi ÙË ÌÈ·ÁÏÒÛÛ· ÛÙËÓ ¿ÏÏË.

1. ÍÂηı·Ú›˙ˆ: ͯˆÚ›˙ˆ2. ηÓ: ηıfiÏÔ˘

ÛÂÏ. 12

Page 14: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

H ·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È ˆ˜ fiÛÔ ÈÔ ÌÈÎÚÔ› ›̷ÛÙÂ, ÙfiÛÔ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ÌÈ· «Í¤ÓË ÁÏÒÛÛ·».¶ÚÒÙ· ·’ fiÏ· ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ì ÙÔ ¯ÚfiÓÔ Ì ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ì·˜! º·ÓÙ·ÛÙ›Ù fiÙÈ ¤Ó· ·È‰›, ÁÈ· Ó· ηٷÎÙ‹ÛÂÈ ÙË «ÌËÙÚÈ΋ÙÔ˘ ÁÏÒÛÛ·»3, ·ÊÈÂÚÒÓÂÈ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ÒÚ˜ Ù· ¤ÓÙ ÚÒÙ·¯ÚfiÓÈ· Ù˘ ˙ˆ‹˜ ÙÔ˘. ÕÊıÔÓÔ˜ ¯ÚfiÓÔ˜ ÁÈ· Ó· Û˘ÓËı›ÛÂÈÛÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜4, ÁÈ· Ó· ·ӷϷ̂¿ÓÂÈ, ӷοÓÂÈ ‰ÔÎÈ̤˜5 Î·È Ï¿ıË. ™ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‰Â Á›ÓÂÙ·È Ó· Ì¿ıÔ˘Ì ÌÈ· ÁÏÒÛÛ· Ì ÙÔÓ ›‰ÈÔ «Ê˘ÛÈÎfi» ÙÚfiÔ. O ηχÙÂÚÔ˜ ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓÔ‡ÌÂÌ ¿ÏÏÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ˙Ô˘Ó ÛÙÔÓ ›‰ÈÔ ÙfiÔ ‹ Û¿ÏÏÔ˘˜ ÙfiÔ˘˜. ™ÙȘ ̤Ú˜ Ì·˜ ·˘Ù‹ Ë ·Ó¿ÁÎË ÁÈ· ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ Â›Ó·È Ôχ ¤ÓÙÔÓË. ŒÙÛÈ, ¿Óˆ·fi ÙÔ ÌÈÛfi ÙÔ˘ ÏËı˘ÛÌÔ‡ Ù˘ °Ë˜ ÌÈÏ¿ÂÈ ¿ÓÂÙ· ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛ˜.

O˘Ú·Ó›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘, «¶fiÛ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙÔ ÙÛ¿ÎÈ Ì·˜;» - ¢È·Û΢‹

3. ηٷÎÙÒ ÙË ÌËÙÚÈ΋ ÌÔ˘ ÁÏÒÛÛ·: Ì·ı·›Óˆ ÙË ÁÏÒÛÛ· Ô˘ ·ÎÔ‡ˆ ·fi ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ÁÂÓÓȤ̷È

4. ÙÔ ¿ÎÔ˘ÛÌ· Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜: ÔÈ ‹¯ÔÈ Ù˘ ÁÏÒÛÛ·˜5. Ë ‰ÔÎÈÌ‹: Ë ÚÔÛ¿ıÂÈ·

ÛÂÏ. 13

Page 15: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

B¿ÏÂ √ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi.

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1. H M·›ÚË ÌÈÏÔ‡Û ¿ÓÂÙ· fi¯È ÌfiÓÔ Ù· ÂÏÏËÓÈο ·ÏÏ¿

Î·È Ù· ·ÁÁÏÈο, ÁÈ·Ù›......‹Ù·Ó Ôχ ¤Í˘ÓË....‰È¿‚·˙ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜....·fi ÌÈÎÚ‹ ¿ÎÔ˘ÁÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô ÁÏÒÛÛ˜ ÛÙÔ Û›ÙÈ....¤Î·Ó ̿ıËÌ· Ì AÁÁÏ›‰·.

ÛÂÏ. 14

EÛ‡ ͤÚÂȘ Ò˜ ÌÈ· ͤÓË ÁÏÒÛÛ· Ì·ı·›ÓÂÙ·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ «ÎfiÏÔ» ÛÔ˘ ÁÈ· Ó·Ì¿ıÂȘ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÂÏÏËÓÈο; ¶ÔÈ· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ı· ¤‰ÈÓ˜ Û ¤Ó· ·È‰› Ô˘ ÌfiÏȘ ‹Úı ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÈÔ Â‡ÎÔÏ· ÙË ÁÏÒÛÛ·;

E›Ó·È ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û¯ÔÏ›Ô, Û ÌÈ· Ù¿ÍË fiÔ˘ fiÏÔÈ ÌÈÏ¿Ó ¿ÏÏË ÁÏÒÛÛ· ·fi ÙˉÈ΋ ÛÔ˘. TÈ Î¿ÓÂȘ ÁÈ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ Ê›ÏÔ˘˜;

AÊÔ‡ ÛÎÂÊÙ›˜, ‰È¿‚·ÛÂ Î·È ÙÔ ÂfiÌÂÓÔ Î›ÌÂÓÔ, ÛÙË ÛÂÏ›‰· 18, Ô˘ ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË̤ڷ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

™‡Ìʈӷ Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ, Ì·ı·›ÓÔ˘Ì ¢ÎÔÏfiÙÂÚ· ÌȷͤÓË ÁÏÒÛÛ· fiÙ·Ó... ...ÙË ‰È‰·ÛÎfiÌ·ÛÙ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô....ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ηıËÌÂÚÈÓ¿....οÓÔ˘Ì ϿıË....›̷ÛÙ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏÔÈ Û ËÏÈΛ·.

Page 16: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

ÛÂÏ. 15

‹¯ÔÈ - ϤÍÂȘ - ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ -Û˘ÓÙ·ÎÙÈÎfi: M ÔÈ· ÁÂÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ·¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛË ÔÈ ·Ú·¿Óˆ ϤÍÂȘ;

§E•. 1.

¢ÒÛ ÁÈ· ÙËÓ ÚÒÙË Ï¤ÍË ÌÈ·fiÌÔÈ¿ Ù˘, ÂÓÒ ÁÈ· ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÊÚ¿ÛËÌÈ· ·ÓÙ›ıÂÙ‹ Ù˘:

§E•. 2. Ô ÂÁΤʷÏÔ˜=..................................................................

Ë ÌËÙÚÈ΋ ÁÏÒÛÛ·≠............................................................

NÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ ÌÔÚÒ Ó·Û˘ÓÂÓÓÔËıÒ Ì·˙› ÙÔ˘; A˘Ùfi˜ ¤¯ÂÈοÏÔ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ!

§E•. 3. ¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ÛËÌ·Û›· Ù˘ ÊÚ¿Û˘«¤¯ÂÈ Î¿ÏÔ ÛÙÔÓ ÂÁΤʷÏÔ»;Œ¯ÂÈ ÚËÛÙ› ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘AÛÙÂȇÂÙ·È Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ·›ÚÓÂÈ Ù›ÔÙ· ÛÙ· ÛÔ‚·Ú¿E›Ó·È ·ÓfiËÙÔ˜, ÍÂÚÔΤʷÏÔ˜

..........................................................................................

...........................................................................................

TÔ Î›ÌÂÓÔ Ï¤ÂÈ fiÙÈ Ë M·›ÚË «„·Ú‡ÂÈ» ÙȘ ϤÍÂȘ ·fi ÙË «‰ÂÍ·ÌÂÓ‹» ÙˆÓ ÂÏÏËÓÈÎÒÓ‹ ÙˆÓ ·ÁÁÏÈÎÒÓ. ¶Ò˜ ÙÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ; ™Î¤„Ô˘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó oÈ Ï¤ÍÂȘ «„·Ú‡ÂÈ» Î·È «‰ÂÍ·ÌÂÓ‹» Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ¿ÏÏ· ÏfiÁÈ·.

§E•. 4.

Page 17: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

MÔÚ›˜ Ó· «„·Ú¤„ÂȘ» Ù· ÂÏÏËÓÈο ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Î·È Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ Ì ·˘Ù¿ Ì›· ϤÍË Ô˘˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙË ÁÏÒÛÛ·;

- - - - - - - - - -

ÛÂÏ. 16

Page 18: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

3

Zԇ̷̠˙›

ŸÙ·Ó ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ·, fiÏ· Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ÛÔ˘Ê·›ÓÔÓÙ·È Ôχ ‰‡ÛÎÔÏ·!!

ÛÂÏ. 17

Page 19: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

EÈÙ¤ÏÔ˘˜ ¤ÊÙ·ÛÂ Ë Ì¤Ú· Ô˘ Ë ™ÂÏÓÙ¿ ÌÂÙȘ ‰‡Ô ·‰ÂÚʤ˜ Ù˘ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó ÛÙÔ Ó¤Ô Û¯ÔÏ›Ô. E›¯·Ó ¤ÚıÂÈ ·fi ÙËÓ TÔ˘ÚΛ· ÛÙËÓEÏ‚ÂÙ›· ÚÈÓ ·fi ÌÂÚÈΤ˜ ̤Ú˜. O ·Ù¤Ú·˜ ηÈË ÌËÙ¤Ú· ‰Ô‡Ï¢·Ó ‹‰Ë ÂΛ, ·fi ¯ÚfiÓÈ·. TÒÚ·Ë ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ‹Ù·Ó ¿ÏÈ Ì·˙›.TÔ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆÚ·›Ô. K·ı·Úfi,Ì fiÚÙ˜ ‚·Ì̤Ó˜ ¤ÓÙÔÓ·, Ì ˙ˆÁÚ·ÊȤ˜ ·È‰ÈÒÓ ÛÙÔ˘˜ ÙÔ›¯Ô˘˜. H ÒÚ· ÎfiÓÙ¢ ÂÓÓÈ¿ ηÈÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ· ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘˜ Û’¤Ó· ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Ó· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· ÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ·. ¢Â ÌÈÏÔ‡Û·Ó. NfiÌÈ-˙·Ó fiÙÈ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó ¤Ó·Ó ·ÈÒÓ· ·fi ÙËÓ ·ÁˆÓ›·.

ÛÂÏ. 181. Ô ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi˜ Ô‰ËÁfi˜: ¤Ó· ÌÈÎÚfi ‚È‚Ï›Ô ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÙÔ˘Ú›ÛÙ˜2. „Èı˘Ú›˙ˆ: ÌÈÏ¿ˆ ÙfiÛÔ ÛÈÁ¿, ÒÛÙ ·ÎÔ‡ÁÔÌ·È Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·

TÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ¯Ù‡ËÛÂ, Ì›· ΢ڛ· ̋ΠÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô, ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂÎ·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ÌÈÏ¿ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú·. H ™ÂÏÓÙ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓÂÙ›ÔÙ·. A˘Ù‹ ‹ÍÂÚ ÌfiÓÔ ÙÔ «ÓÙ¿Óλ, Ô˘ ÙÔ Â›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ ÛÂ¤Ó·Ó ÙÔ˘ÚÎÔÁÂÚÌ·ÓÈÎfi ÙÔ˘ÚÈÛÙÈÎfi Ô‰ËÁfi1 ÛÙÔ ·ÂÚÔÏ¿ÓÔ. ¶Ò˜ı· Ì¿ı·ÈÓ ÙË ÁÏÒÛÛ·; OÈ ·‰ÂÚʤ˜ Ù˘ ‰Â Ê·›ÓÔÓÙ·Ó Ó· ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈÔ‡ÓÙ·È ÙfiÛÔ Î·È Î¿ÙÈ „Èı˘Ú›˙·ÓÂ2. O ·Ù¤Ú·˜ ÙȘ ·ÁÚÈÔÎÔ›Ù·Í ηıÒ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÓ ¤Ó· ÌÂÁ¿ÏÔ Á·Ï¿˙ÈÔ Ê¿ÎÂÏÔ.⁄ÛÙÂÚ· ‹Úı ÌÈ· ÎÔÓÙԇϷ Í·ÓıÈ¿ ‰·ÛοϷ, ¤È·Û ÙȘ ·‰ÂÚʤ˜Ù˘, ¶Â̤ Î·È º·ÙÌ¿, ·fi ÙÔ ¯¤ÚÈ Î·È ÙȘ Ô‰‹ÁËÛ Û οÔÈ··›ıÔ˘Û·. A˘Ù¤˜ ı· ‹Á·ÈÓ·Ó Û ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Ù¿ÍË.O ·Ù¤Ú·˜ ÂÙÔÈÌ¿ÛÙËΠӷ ʇÁÂÈ.

Page 20: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

«EÏ›˙ˆ Ó· ÌË Ì ·ÔÁÔËÙ‡ÛÂÙÂ. ¢Ô˘Ï¤„Ù ÛÎÏËÚ¿» ›ÂÎ·È ÛÙȘ ÙÚÂȘ Î·È ¿Ú¯ÈÛ ӷ ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ·È. T·Î, Ù·Î, Ù·Î, ¿ÎÔ˘ÁÂ Ë ™ÂÏÓÙ¿ Ù· ‚‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘ ÛÙË ÛοϷ. H ™ÂÏÓÙ¿ ¤ÓȈı ÙfiÛÔ ÌfiÓË. ◊ıÂÏ ӷ οÓÂÈ ÂÌÂÙfi, Ó· ¿ÂÈ ÛÙȘ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜. M· Ô‡ Â›Ó·È ÔÈ ÙÔ˘·Ï¤Ù˜; ¶ÂÚ›ÌÂÓ ÌfiÓË ÛÙÔÓ¿‰ÂÈÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Î·È ‰¿ÎÚ˘· Ù˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙ· Ì¿ÙÈ·, ηıÒ˜ÂÚ›ÌÂÓ ÛÙÔÓ ¿‰ÂÈÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ. ŸÌˆ˜, fi¯È, ‰ÂÓ Â›Ó·È ·fi·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ÎÏ·›ÓÂ.YÔÌÔÓ‹.K¿ÔÈÔ˜ ÙËÓ ¿ÁÁÈÍ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ. ◊Ù·Ó Ë ‰ÂÛÔÈÓ›˜ ÕÏÙÌ·Ó, ËηÈÓÔ‡ÚÈ· Ù˘ ‰·ÛοϷ, Ô˘ ÙËÓ Ô‰‹ÁËÛ Û ÌÈ· ʈÙÂÈÓ‹·›ıÔ˘Û· ·fi fiÔ˘ ·ÎÔ‡ÁÔÓÙ·Ó ÊˆÓ¤˜. ŸÙ·Ó Ì‹Î·Ó ÔÈ ‰˘Ô ÙÔ˘˜ ̤۷, fiÏÔÈ ÛÒ·Û·Ó. H ‰·ÛοϷ› οÙÈ Ô˘ ÙÂÏ›ˆÓ Ì ÙÔ fiÓÔÌ· Ù˘ «™ÂÏÓÙ¿». ⁄ÛÙÂÚ· ËÙ¿ÍË Â·Ó¤Ï·‚ «™ÂÏ-ÓÙ¿» «™ÂÏ-ÓÙ¿» Î·È ·fi Î¿Ô˘ ÛÙÔÙ¤ÏÔ˜ Ù˘ Ù¿Í˘ ·ÎÔ‡ÛÙËΠ¤Ó· ¯¿¯·ÓÔ3. H ™ÂÏÓÙ¿ οıÈÛÂ.T· ‚È‚Ï›· ¿ÓÔÈÍ·Ó. T· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹Ù·Ó ηı·Ú¿ Î·È Â˘·Ó¿ÁÓˆÛÙ·4, ·ÏÏ¿ Ë ™ÂÏÓÙ¿ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ٛÔÙ·.A˘Ù‹ Ë ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‹Ù·Ó ·ÙÂÏ›ˆÙË. H ™ÂÏÓÙ¿¿ÎÔ˘ÁÂ, ̤¯ÚÈ Ô˘ fiÓÂÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ Ù˘. K¿ÔȘ ÊÔÚ¤˜ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ ÌÈ· ϤÍË.ŸÏË ÙË ‚‰ÔÌ¿‰· Ë ™ÂÏÓÙ¿ ‹Ù·Ó Ë ÙÂÏÂ˘Ù·›· Ì·ı‹ÙÚÈ· Ô˘¤‚Á·ÈÓ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË, ÁÈ·Ù› ηıfiÙ·Ó Ì ÙË ‰·ÛοϷ Ù˘ ÌÂÚÈο ÏÂÙ¿ ÂÈϤÔÓ Î·È Ù˘ ¤ÏÂÁ ·Ôڛ˜ ÛÙË ÁÏÒÛÛ·. ™Ù’ ·Ï‹ıÂÈ·, Ë ‰ÂÛÔÈÓ›˜ ÕÏÙÌ·Ó ‹Ù·Ó ηٷÏËÎÙÈ΋.

3. ÙÔ ¯¿¯·ÓÔ: ÙÔ Á¤ÏÈÔ4. Ù· ¢·Ó¿ÁÓˆÛÙ· ÁÚ¿ÌÌ·Ù·: Ù· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· Ô˘ ÌÔÚ›˜ Ó· Ù· ‰È·‚¿ÛÂȘ ‡ÎÔÏ· ÛÂÏ. 19

Page 21: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

5

5. Ë ÎÔÓοډ·

TË ‚ÔËıÔ‡ÛÂ Î·È Ù˘ ¤‰ÈÓ ı¿ÚÚÔ˜ fiÏË ÙËÓ ÒÚ·. K·Ó¤Ó·˜¿ÏÏÔ˜ ‰ÂÓ Ù˘ ÌÈÏÔ‡Û ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô, ·ÏÏ¿ ÎÈ ÂΛÓË ‰ÂÓ Â›¯ÂfiÚÂÍË ÁÈ· ·È¯Ó›‰È·.™‹ÌÂÚ· fï˜ Ë ‰ÂÛÔÈÓ›˜ ÕÏÙÌ·Ó ‹Ù·Ó Ôχ ··Û¯ÔÏË̤ÓËÎ·È ÛÙÔ ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ÙËÓ ¤ÛÙÂÈÏ ηÙ¢ı›·Ó ¤Íˆ. H ™ÂÏÓÙ¿‚·ÚÈfiÙ·Ó. E›¯Â ηٷϿ‚ÂÈ ˆ˜ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ Ù˘ ‹Ù·Ó ÌfiÏȘ‰Ò‰Âη ¯ÚfiÓˆÓ, ÂÓÒ ÂΛÓË ‹Ù·Ó ‰ÂηÙÂÛÛ¿ÚˆÓ Î·È ı· ÁÈÓfiÙ·Ó ‰Âη¤ÓÙÂ. ™ÙÂÎfiÙ·Ó ÛÙËÓ ¿ÎÚË Î·È ÎÔ›Ù·˙ ٷ ·È‰È¿ Ô˘ ·ÓÙ·ÏÏ¿ÛÛ·Ó Ì ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi ÎÔÓοډ˜5, CDÎ·È ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙ·. AÈÛı·ÓfiÙ·Ó ÙfiÛÔ ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ Î·È Í¤ÓË.TÔ ‚Ú¿‰˘ ¤Î·Ó ʷ۷ڛ· ÛÙÔ Û›ÙÈ.«NÈÒıˆ Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË» › ÛÙÔÓ ·Ù¤Ú· Ù˘ «fiÏÔÈ Â›Ó·È ÈÔÌÈÎÚÔ›».«M ÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Â›·Ì Ҙ Â›Ó·È Î·Ï‡ÙÂÚ· ¤ÙÛÈ, ÁÈ· Ó·Ì¿ıÂȘ ÙË ÁÏÒÛÛ·. MÚÔÛÙ¿ ‹ÛÔ˘Ó·, ÁÈ·Ù› ‰Â ÌÈÏÔ‡Û˜ÙfiÙÂ;» ÊÒÓ·˙Â Ô ·Ù¤Ú·˜.«M·, ·Ù¤Ú·, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Î·Ù·Ï¿‚·ÈÓ· ÙÈ Ï¤Á·ÙÂ, Ò˜ Ó· ÌÈÏÔ‡Û·;»«T· ‚ϤÂȘ;» Â›Â Ô ·Ù¤Ú·˜ «ÌËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, Û ϛÁÔ ı· ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÂȘ. E›Ì·ÛÙ ͤÓÔÈ Â‰Ò Î·È Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο, ηٿϷ‚¤ ÙÔ».

°Î·ÁȤ XÈÙÛÁÈÏÌ¿˙, «M ÌÏÔ˘Ù˙›Ó Î·È ÊÂÚÂÙ˙¤», Ì ·ÏÏ·Á¤˜ÛÂÏ. 20

Page 22: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¶Ò˜ ÓÈÒıÂÈ Ë ™ÂÏÓÙ¿ ÛÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ Û¯ÔÏ›Ô; B¿Ï √ Û ·˘Ù¿Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÛÙË ™ÂÏÓÙ¿ Î·È ˘ÔÁÚ¿ÌÌÈÛ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Ô˘ Û ‚Ô‹ıËÛ·Ó.

¶ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›ÔÎ·È Ë ™ÂÏÓÙ¿ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ·ÎfiÌ· ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ› ÁÈ·Ù›...

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1.

KAT. 2.

¶Ò˜ ‹Ù·Ó Ë ‰È΋ ÛÔ˘ ÚÒÙË Ì¤Ú· ÛÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi Û¯ÔÏ›Ô; ŒÓȈı˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙË ™ÂÏÓÙ¿;

H ™ÂÏÓÙ¿ ·Ú·ÔÓÈ¤Ù·È fiÙÈ ÛÙËÓ Ù¿ÍË fiÏÔÈ Â›Ó·È ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ·fi ·˘ÙÔ›. O ·Ù¤Ú·˜ Ù˘ Ù˘ ··ÓÙ¿ fiÙÈ ·˘Ùfi Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙÔ ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ·. EÛ‡ ÙÈ ÈÛÙ‡ÂȘ; XÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó· ¿ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ Û ÌÈÎÚfiÙÂÚË Ù¿ÍË ÁÈ· Ó· Ì¿ıÂÈ ÙË ÁÏÒÛÛ·; EÛ‡ ÛÙËÓ·Ú¯‹ Ô‡ ‹Á˜ Û¯ÔÏÂ›Ô ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·;

...Ë ‰·ÛοϷ Ù˘ Â›Ó·È Ôχ ·˘ÛÙËÚ‹.

...‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÈ Î·ıfiÏÔ˘ ÙË ÁÏÒÛÛ·.

...Ù· ¿ÏÏ· ·È‰È¿ ÙËÓ ·ÔʇÁÔ˘Ó.

...Ù· Ì·ı‹Ì·Ù· Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ· Î·È ‚·ÚÂÙ¿.

·) ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ÙÒÚ· Ó· ‚¿ÏÂȘ ÙȘۈÛÙ¤˜ ϤÍÂȘ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:‡ÎÔÏÔ, ‰‡ÛÙÚÔÔ˜, ‰˘ÛÙ˘¯Ò˜,‰‡ÛηÌÙÔ, ¢ηÈÚ›·˜, ¢ڇ¯ˆÚÔ

...................................... ‚Ú¤¯ÂÈ Î·È ‰Â ı· ¿Ì ÂΉÚÔÌ‹.

ŒÏ˘Û ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ·Ì¤Ûˆ˜. TÔ˘ Ê¿ÓËΠÔχ .............................

AÁfiÚ·ÛÂ 6 CD ÌÂ 5 . T· ‚Ú‹ÎÂ ÛÂ ÙÈÌ‹ .......................................

O ÁÈ·ÙÚfi˜ Ù˘ › ӷ Ï˘Á›ÛÂÈ ÙÔ fi‰È, ·ÏÏ¿ ÂΛÓË ‰ÂÓ

ÌfiÚÂÛÂ, ÁÈ·Ù› ÙÔ ÁfiÓ·ÙÔ ‹Ù·Ó..............................................................

TÔ Û›ÙÈ Ô˘ ÓÔ›ÎÈ·Û· Â›Ó·È Ôχ ....................................................M·˜ ¯ˆÚ¿ÂÈ fiÏÔ˘˜.

O Á›ÙÔÓ¿˜ Ì·˜ Â›Ó·È ......................................................................T›ÔÙ· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Î·È fiÏÔ ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ.

¶ÔÏϤ˜ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Â˘- ‹ ÙÔ ‰˘Û-. OÈ Ï¤ÍÂȘ Ì ÙÔ Â˘- ÌÚÔÛÙ¿ ¤¯Ô˘Ó«Î·Ï‹ ÛËÌ·Û›·», ÂÓÒ ÔÈ Ï¤ÍÂȘ Ì ÙÔ ‰˘Û- ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó «Î·Ï‹ ÛËÌ·Û›·». ŒÙÛÈ, ÙË Ï¤ÍË Â˘ËÌÂÚ›· (‰ËÏ·‰‹ «Î·Ï‹ Ë̤ڷ») ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ԇ̠fiÙÈ Î¿ÔÈÔ˜ ˙ÂÈ ÛÙ· ÏÔ‡ÙË, ÂÓÒ ÙË Ï¤Íˉ˘ÛÈÛÙ›· (‰ËÏ·‰‹ «Î·Î‹ ›ÛÙË») ÙË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈԇ̠ÁÈ· Ó· ‰ËÏÒÛÔ˘Ì ˆ˜ οÔÈÔ˜ ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ÂȇÎÔÏ· ·˘Ùfi Ô˘ ÙÔ˘ ϤÓÂ.

§E•. 1.

‚) MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔ·ÓÙ›ıÂÙÔ ÁÈ· ÙË Ï¤ÍË ‰˘Û·Ó¿ÁÓˆÛÙ· ≠................................................

ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓË

Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË

·ÈÛÈfi‰ÔÍË

‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋

ÌfiÓË

ÂÓıÔ˘ÛÈ·Ṳ̂ÓË Í¤ÓË

ÛÂÏ. 21

Page 23: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

§E•. 3. TÔ ÂÏ‚ÂÙÈÎfi Û¯ÔÏÂ›Ô Ê·ÈÓfiÙ·Ó ˆÚ·›Ô, ηı·Úfi, ÌÂfiÚÙ˜ ‚·Ì̤Ó˜ ¤ÓÙÔÓ·.

T· ÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹Ù·Ó ηı·Ú¿ Î·È Â˘·Ó¿ÁÓˆÛÙ·.

TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ Ë Ï¤ÍË Î·ı·Úfi˜ ÛÙȘ ‰‡Ô ÚÔÙ¿ÛÂȘ;

Ÿˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È, Ë Ï¤ÍË Î·ı·Úfi˜ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÌfiÓÔ Ì›· ÛËÌ·Û›·. MÔÚ›˜ Ó· Ì·ÓÙ¤„ÂȘ ÙË ÛËÌ·Û›· Ù˘ Î·È ÛÙȘ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ ÊÚ¿ÛÂȘ;

1. KÔÈÌ‹ıËΠ·ÚÎÂÙ¿, ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Î·ı·Úfi Ì˘·Ïfi ·‡ÚÈÔ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.

2. ¢ÂÓ ÙÔ˘˜ ÊÔ‚¿Ù·È fi,ÙÈ Î·È Ó· ÙÔ˘ Ô˘Ó. Œ¯ÂÈ ÙÔ Ì¤ÙˆfiÙÔ˘ ηı·Úfi.

3. TÔÓ ¤¯Ô˘Ó ηÙËÁÔÚ‹ÛÂÈ ÁÈ· ÛÔ‚·Ú¿ ·‰È΋̷ٷ ·ÚÎÂÙ¤˜ ÊÔÚ¤˜, ·ÏÏ¿ ηٷʤÚÓÂÈ ¿ÓÙ· Î·È ÙË ‚Á¿˙ÂÈ Î·ı·Ú‹.

4. TËÓ K·ı·Ú‹ ¢Â˘Ù¤Ú· ÂÙ¿Ì ¯·ÚÙ·ÂÙfi.

·)

‚)

¶ÔÈ· ·fi ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘˘¿Ú¯Ô˘Ó Û οıÂ Û˘ÓÓÂÊ¿ÎÈÂ›Ó·È ·ÓÙ›ıÂÙË Ì ÙËÓ ·Ú¯È΋;°Ú¿„ ÙË ‰›Ï· Û’ ·˘Ù‹Ó.

§E•. 2.

Ï˘Ô‡ÓÙ·È, Ê·Ú‰·›ÓÔ˘Ó, ¢¯·ÚÈÛÙÈÔ‡ÓÙ·È

ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈÔ‡ÓÙ·È ≠ ................................

¯·Ú¿, ÂÓı¿ÚÚ˘ÓÛË, ·ÔÁÔ‹Ù¢ÛË

·ÏÏÈÒÙÈÎË, fiÌÔÈ·, ͤÓË

ÓÙfiÈ·, ·ÏÏÔÂıÓ‹˜, ·ÏÏÔ‰·‹

ÂÚÈÔÚÈṲ̂ÓË, ÂχıÂÚË,Ê˘Ï·Á̤ÓË

ÛÂÏ. 22

ÂÓıÔ˘ÛÈ·ÛÌfi˜ ≠ ....................................

‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ≠ .......................................

ͤÓË ≠ ..................................................

Ê˘Ï·ÎÈṲ̂ÓË ≠ ......................................

Page 24: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

4

Zԇ̷̠˙›

H MfiÌÔ Â›Ó·È ¤Ó· ÎÔÚ›ÙÛÈ Ô˘ ̤ÓÂÈ ÛÙ· ÂÚ›ȷ1 ÂÓfi˜·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ Î·È ¤¯ÂÈ Ê›ÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ηÙÔ›ÎÔ˘˜ Ù˘ÎÔÓÙÈÓ‹˜ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜.

1. Ù· ÂÚ›ȷ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘

1

ÛÂÏ. 23

Page 25: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2. Ù· ·Ú¿Ù·ÈÚ· ·Ô‡ÙÛÈ·: Ù· ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ·Ô‡ÙÛÈ·, Ô˘ ‰ÂÓ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó3. Ô ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ˜4. ÛΤÊÙÔÌ·È ÚÔÓÔËÙÈο: ÛΤÊÙÔÌ·È ·fi ÚÈÓ ÁÈ· ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ

H MfiÌÔ ‹Ù·Ó ¤Ó· ·È‰›, Ì¿ÏÏÔÓ ÎÔÚÈÙÛ¿ÎÈ.K·Ó¤Ó·˜ fï˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ÂÈ Ù›ÔÙ· Ì·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÁÈ·Ù› Ù· ÚÔ‡¯· Ù˘ ‹Ù·Ó οˆ˜ ·Ú¿ÍÂÓ·. H ›‰È· Ë MfiÌÔ ‹Ù·Ó ÎÔÓÙԇϷ,ÏÂÙԇϷ, ¤ÙÛÈ Ô˘ ‹Ù·Ó ·‰‡Ó·ÙÔ Ó· ÂȘ ·Ó‹Ù·Ó ÔÎÙÒ ¯ÚfiÓˆÓ ‹ ‰Ò‰Âη. ™ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈʇÙÚˆÓ·Ó ·Ó·Ì·ÏÏÈ·Ṳ̂Ó˜ ÌÔ‡ÎϘ, Ì·‡ÚÂ˜Û·Ó ›ÛÛ·, Ô˘ ‰Â›¯Ó·Ó ӷ ÌËÓ ÙȘ ›¯Â ·ÁÁ›ÍÂÈÔÙ¤ Ô‡Ù ¯Ù¤Ó· Ô‡ÙÂ Î·È „·Ï›‰È. E›¯Â Ôχ ÌÂÁ¿Ï· ·Ó¤ÌÔÚÊ· Ì¿ÙÈ· ÎÈ ·˘Ù¿ Ì·‡Ú· Û·ÓÙËÓ ›ÛÛ· Î·È fi‰È· ÛÙÔ ›‰ÈÔ ¯ÚÒÌ·, ÁÈ·Ù› Á‡ÚÈ˙ ¿ÓÙ· ͢fiÏËÙË. TÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿¤‚·˙ ·Ô‡ÙÛÈ·, ·ÏÏ¿ ÎÈ ·˘Ù¿ ‹Ù·Ó ·Ú¿Ù·ÈÚ·2 Î·È Ù˘ ¤ÊÙ·Ó Ôχ ÌÂÁ¿Ï·.KÈ ·˘Ùfi ÁÈ·Ù› Ù›ÔÙ· ·’ ·˘Ù¿ Ô˘ ›¯Â Ë MfiÌÔ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ‰ÈÎfi Ù˘. ◊ Ù· ›¯Â ‚ÚÂÈ Î¿Ô˘ ‹ Ù˘ٷ ›¯Â ¯·Ú›ÛÂÈ Î¿ÔÈÔ˜. H ÊÔ‡ÛÙ· Ù˘ ‹Ù·Óη̤̈ÓË ·fi ‰È¿ÊÔÚ· ·Ú‰·Ï¿ ÎÔ˘Ú¤ÏÈ· ηÈÙ˘ ¤ÊÙ·Ó ˆ˜ ÙÔÓ ·ÛÙÚ¿Á·ÏÔ3. Afi ¿ÓˆÊÔÚÔ‡Û ¤Ó· ·ÏÈfi, Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Ù˘, ·ÓÙÚÈÎfi۷οÎÈ, Ì ̷ӛÎÈ· ‰Èψ̤ӷ ÛÙÔÓ Î·Úfi. HMfiÌÔ ‰ÂÓ ‹ıÂÏ ӷ Ù· Îfi„ÂÈ, ÁÈ·Ù› ÛÎÂÊÙfiÙ·ÓÔχ ÚÔÓÔËÙÈο4 ˆ˜ ı· ÌÂÁ¿ÏˆÓÂ. K·È ÔÈÔ˜ÌÔÚÔ‡Û ӷ ͤÚÂÈ ·Ó ı· Í·Ó¿‚ÚÈÛΠÔÙ¤ ¤Ó·ÙfiÛÔ ˆÚ·›Ô Î·È Ú·ÎÙÈÎfi ۷οÎÈ Ì ÙfiÛ˜ ÔÏϤ˜ Ùۤ˜;

ÛÂÏ. 24

2

3

Page 26: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- ŸÌÔÚÊÔ fiÓÔÌ· ÙÔ MfiÌÔ, Ù˘ ›·Ó ÔÈÁ›ÙÔÓ˜. ¶ÔÈÔ˜ ÛÔ˘ ÙÔ ¤‰ˆÛÂ;- EÁÒ, ·¿ÓÙËÛÂ Ë MfiÌÔ.- Œ‚Á·Ï˜ ¤ÙÛÈ Ë ›‰È· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘;- N·È.- K·È fiÙ ÁÂÓÓ‹ıËΘ;H MfiÌÔ ÛΤÊÙËÎÂ Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ›Â:- ŸÛÔ ı˘Ì¿Ì·È, ˘‹Ú¯· ·fi ¿ÓÙÔÙÂ.- ¶fiÛˆÓ ¯ÚfiÓˆÓ Â›Û·È;- EηÙfi, ¤Î·Ó ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο Ë MfiÌÔ.OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Á¤Ï·Û·Ó, ÁÈ·Ù› ÙÔ ‹Ú·Ó ÁÈ··ÛÙ›Ô.- ™Ô‚·Ú¿, fiÛÔ Â›Û·È;- EηÙfiÓ ‰‡Ô, ·¿ÓÙËÛÂ Ë MfiÌÔ Ì ·ÎfiÌ·ÏÈÁfiÙÂÚË ÛÈÁÔ˘ÚÈ¿.- •¤ÚÂȘ, MfiÌÔ, ¿Ú¯ÈÛ ӷ ϤÂÈ ¤Ó·˜ ¿ÓıÚˆÔ˜, ˆ˜ ı· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· ‚ÔÏ¢Ù›˜ Û οÔÈÔÓ ·fi Ì·˜. Œ¯Ô˘Ì‚¤‚·È· Ôχ Ï›ÁÔ ¯ÒÚÔ fiÏÔÈ Ì·˜ Î·È ÔÈ ÈÔÔÏÏÔ› ¤¯Ô˘Ó ÎÈfiÏ·˜ ¤Ó· ÛˆÚfi ·È‰È¿ Ô˘Ú¤ÂÈ Ó· Ù·˝ÛÔ˘ÓÂ, ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fï˜ ˆ˜¤Ó· ·Ú·¿Óˆ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·ÌÈ¿ ÛËÌ·Û›·.¶Ò˜ ÙÔ ‚ϤÂȘ ·˘Ùfi;

ÛÂÏ. 25

Page 27: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 26

- E˘¯·ÚÈÛÙÒ, Â›Â Ë MfiÌÔ Î·È ¯·ÌÔÁ¤Ï·Û ÁÈ·ÚÒÙË ÊÔÚ¿, Û·˜ ¢¯·ÚÈÛÙÒ Ôχ. ¢Â ı· ‹Ù·Ófï˜ ÈÔ ·Ïfi Ó· Ì’ ·Ê‹ÛÂÙ ӷ Ì›ӈ ‰Ò;OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÛΤÊÙËÎ·Ó Î·È ÙÂÏÈο Û˘ÌÊÒÓËÛ·Ó.£· ÙË ÊÚfiÓÙÈ˙·Ó fï˜.ŒÙÛÈ, ¿Ú¯ÈÛÂ Ë ÊÈÏ›· ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙË MfiÌÔ Î·È ÙÔ˘˜·ÓıÚÒÔ˘˜ Ù˘ ÁÂÈÙÔÓÈ¿˜.EΛÓÔ Ô˘ Ë ÌÈÎÚ‹ MfiÌÔ ‹ÍÂÚ ӷ οÓÂÈ, fiˆ˜Î·Ó¤Ó·˜ ¿ÏÏÔ˜, ‹Ù·Ó Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ. ™Ô˘‰·›· Ù· Ï¿¯·Ó·5, ›Ûˆ˜ Ô˘Ó ÌÂÚÈÎÔ›. N· ·ÎÔ‡ÂÈ ÌÔÚ› Ô Î·ı¤Ó·˜.E‰Ò fï˜ οÓÔ˘Ó ÌÂÁ¿ÏÔ Ï¿ıÔ˜. N· ·ÎÔ‡Ó Ú·ÁÌ·ÙÈο Ï›ÁÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÌÔÚÔ‡Ó ÌÔÓ¿¯·. KÈÔ ÙÚfiÔ˜ Ô˘ ‹ÍÂÚ ӷ ·ÎÔ‡ÂÈ Ë MfiÌÔ Â›¯Â οÙÈÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi.H MfiÌÔ ÌÔÚÔ‡Û ÎÈ ¿ÎÔ˘Á ¤ÙÛÈ. Ô˘ Û ÎÔ˘ÙÔ‡˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Í·ÊÓÈο Ôχ ¤Í˘Ó˜ ÛΤ„ÂȘ. KÈ fi¯È ÁÈ·Ù› ¤ÏÂÁ ٛÔÙ· ‹ÚˆÙÔ‡Û οÙÈ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ÛÂÙ¤ÙÔȘ ÛΤ„ÂȘ, fi¯È. TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¤Î·Ó ‹Ù·Ó ӷοıÂÙ·È ÂΛ Î·È Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ Ì fiÏË Ù˘ ÙËÓ ÚÔÛÔ¯‹ Î·È fiÏË Ù˘ ÙË Û˘Ì¿ıÂÈ·.

5. ÛÔ˘‰·›· Ù· Ï¿¯·Ó·: ÙÔ Ï¤Ì fiÙ·Ó ÓÔÌ›˙Ô˘Ì fiÙÈ Î¿ÙÈ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ÛËÌ·Û›·/·Í›·

Page 28: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

6. ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È ÛΤ„ÂȘ: ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Ì˘·Ïfi ÌÔ˘ ÛΤ„ÂȘ, ·Ú¯›˙ˆ Ó· ÛΤÊÙÔÌ·È Û˘ÁÎÂÎÚÈ̤ӷ Ú¿ÁÌ·Ù·

7. ˘Ô„È¿˙ÔÌ·È: Ê·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ8. ·ÊÔ˘ÁÎÚ¿˙ÔÌ·È: ·ÎÔ‡ˆ ÚÔÛÂÎÙÈο

KÈ ÂΛÓË ÙËÓ ÒÚ· ÎÔ›Ù·˙ ÙÔÓ ¿ÏÏÔ ÌÂÙ· ÌÂÁ¿Ï· Ì·‡Ú· Ì¿ÙÈ· Ù˘ ÎÈ ÂΛÓÔ˜¤ÓȈı ͷÊÓÈο Ó· ·Ó·‰‡ÔÓÙ·È Ì¤Û·ÙÔ˘ ÛΤ„ÂȘ6 Ô˘ Ô‡Ù ˘Ô„È·˙fiÙ·Ó7

ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó. MÔÚÔ‡Û ÎÈ ¿ÎÔ˘Á¤ÙÛÈ, ÒÛÙ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ·›ÚÓ·Ó ηÌÈ¿ ·fiÊ·ÛË Í¤Ú·Ó ηϿ·˘Ùfi Ô˘ ı¤Ï·ÓÂ.°È’ ·˘Ùfi ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó ÛÙË MfiÌÔ ¿ÓıÚˆÔÈÔ˘ ‹Ù·Ó ̷ψ̤ÓÔÈ ÌÂٷ͇ ÙÔ˘˜,¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ›ÛÙ¢·Ó ˆ˜ Ë ˙ˆ‹ÙÔ˘˜ ‹Ù·Ó ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓË, ·ÎfiÌË Î·È¿ÓıÚˆÔÈ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ÍÂÚ·Ó ÁÈ·Ù› ÙÔ Î·Ó·Ú›ÓÈ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÎÂϷˉ¿ÂÈ.ŸÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ¿ÎÔ˘ÁÂ Ë MfiÌÔ ÎÈ Ô Î·ı¤Ó·˜ Ù˘ ÌÈÏÔ‡Û Ì ÙÔ ‰ÈÎfi ÙÔ˘ÙÚfiÔ. MÂÚÈο ‚Ú¿‰È·, fiÙ·Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈÙ˘ ›¯·Ó ʇÁÂÈ ÁÈ· ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜, ÂΛÓË ¤ÌÂÓ ηıÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÔÏÏ‹ ÒÚ·ÛÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¤ÙÚÈÓÔ Î‡ÎÏÔ ÙÔ˘ ·Ú¯·›Ô˘ ı¿ÙÚÔ˘ ÎÈ ·ÊÔ˘ÁÎÚ·˙fiÙ·Ó8

ÙË ÌÂÁ¿ÏË ÛÈÁ‹. T¤ÙÔȘ Ó‡¯Ù˜ ¤‚Ï ͯˆÚÈÛÙ¿fiÓÂÈÚ·. KÈ ·Ó οÔÈÔ˜ ÂÍ·ÎÔÏÔ˘ı› Ó·ÈÛÙ‡ÂÈ ˆ˜ ÙÔ Ó· ·ÎÔ‡˜ ¤Ó·Ó ¿ÏÏÔÓ· ÌÈÏ¿ÂÈ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ù›ÔÙ· ÛÔ˘‰·›Ô,·˜ ‰ÔÎÈÌ¿ÛÂÈ ·Ó ÌÔÚ› Ó· Ù· ηٷʤÚÂÈ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·Ï¿.

M. ŒÓÙÂ, «MfiÌÔ», Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂÏ. 27

Page 29: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™TÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ; ¶ÔÈ· ÌÔÚ› Ó·

Â›Ó·È Ë MfiÌÔ;KAT. 1.

B¿Ï √ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi.KAT. 2. ¶Ò˜ Û˘ÌÂÚÈʤÚÔÓÙ·Ó ÔÈ Á›ÙÔÓ˜ ÛÙË MfiÌÔ;A‰È·ÊÔÚÔ‡Û·Ó ÁÈ’ ·˘Ù‹Ó Î·È Ù˘ ÌÈÏÔ‡Û·Ó ¿Û¯ËÌ·.◊Ù·Ó Â˘ÁÂÓÈÎÔ› Î·È Úfiı˘ÌÔÈ Ó· ÙË ÊÚÔÓÙ›ÛÔ˘Ó.◊Ù·Ó Â˘ÁÂÓÈÎÔ›, ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÙË ÊÈÏÔÍÂÓ‹ÛÔ˘ÓÁÈ·Ù› ‹‰Ë ›¯·Ó ·È‰È¿.

¶ÔÈÔ ¯¿ÚÈÛÌ· ›¯Â Ë MfiÌÔ;N· ÌÈÏ¿ÂÈ ÁÏ˘Î¿.N· ·ÎÔ‡ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.N· ·ÎÔ‡ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ.

AÓ ÂÛ‡ Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û˜ ÛÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘ ¤Ó· ¿ÙÔÌÔ Û·Ó ÙË MfiÌÔ, ÙÈ ı· ¤Î·Ó˜;

H MfiÌÔ ‹Ù·Ó ¿ÛÙÂÁË, ‰ÂÓ Â›¯Â ‰ËÏ·‰‹ ¤Ó· ηÓÔÓÈÎfi Û›ÙÈ Ó· ËÁ·›ÓÂÈ Î¿ı ̤ڷ. Œ¯ÂȘ ‰ÂÈ¿ÛÙÂÁÔ˘˜ ÛÙËÓ fiÏË Ô˘ ˙ÂȘ ÙÒÚ·; °È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ Â›Ó·È ¿ÛÙÂÁÔÈ;

°È·Ù› Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· οÓÂÈ Î·Ó›˜ ·˘Ùfi Ô˘ ¤Î·ÓÂ Ë MfiÌÔ, ‰ËÏ·‰‹ Ó· ·ÎÔ‡ÂÈ ÚÔÛÂÎÙÈο Ù·ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÙˆÓ ¿ÏψÓ; EÛ‡ ·ÎÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜ ‹ ÚÔÙÈÌ¿˜ Ó· ÌÈÏ¿˜;

.............................................................................................................

.............................................................................................................

ÛÂÏ. 28

Page 30: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

·. ·ÎÔ‡ˆ: ¶ÔÈ· ϤÍË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ¤¯ÂÈ ·ÚfiÌÔÈ· ÛËÌ·Û›· Ì·˘Ù‹Ó;

¢PA™THPIOTHTE™§E•. 1.

·ÎÔ‡ˆ = ........................................................................

.¯. ÕÎÔ˘ Ó· ‰ÂȘ, ʛϠÌÔ˘! M¤Û· Û’ ¤Ó· ¯ÚfiÓÔ Ô¢ËÌËÙÚ›Ô˘ ·ÁfiÚ·Û ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Û›ÙÈ Î·È ÎfiÙÂÚÔ. K·Ï¿, Ô‡ Ù· ‚ڋΠÙfiÛ· ÏÂÊÙ¿;·) ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·

1. ÕÎÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ! ÕÏÏ·Í ÙÚfiÔ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜, ÁÈ·Ù› ‰Â ı· Ù· ¿Ì ηϿ!·) ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÏfiÁÈ· Ì ·ÂÈÏ‹ ‚) ¤ÎÏËÍË Á) ÈηÓÔÔ›ËÛË

2. AÎÔ‡˜ ÂΛ! N· Ì ÎÔÚÔ˚‰¤„ÂÈ ¤ÙÛÈ! Œ¯ˆ ı˘ÌÒÛÂÈ fiÛÔ ‰Â Ê·ÓÙ¿˙ÂÛ·È.·) ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ· ‚) ı·˘Ì·ÛÌfi Á) ¯·Ú¿

3. ¶Ô‡ ·ÎÔ‡ÛÙËΠӷ ‰Ô˘Ï‡ÂȘ ÙfiÛ˜ ÒÚ˜ Î·È Ó· ÌËÓ·›ÚÓÂȘ ‰Âοڷ;·) ·ÂÈÏ‹ ‚) ¤ÎÏËÍË Î·È ‰˘Û·Ú¤ÛÎÂÈ·Á) ı·˘Ì·ÛÌfi

4. BϤˆ, ‰Â ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›· ÛÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÌÔ˘. EÁÒÙ· Ϥˆ, ÂÁÒ Ù’ ·ÎÔ‡ˆ.·) ÏfiÁÈ· ¯ˆÚ›˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ‚) ¤ÎÏËÍË Á) ¯·Ú¿

5. ¶ˆÒ! TÈ Ï¿ıÔ˜ ¤Î·Ó·! TÒÚ· ı· ·ÎÔ‡Ûˆ ÙÔÓ ÂÍ¿„·ÏÌÔ ·fi ÙÔÓ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÌÔ˘.·) ̿ψ̷ ‚) ¤ÌÊ·ÛË ÛÙ· ÏfiÁÈ· Î·È ·ÂÈÏ‹ Á) ¤ÎÏËÍË

ÛÂÏ. 29

‚. TÈ ‰ËÏÒÓÔ˘Ó ÔÈ ˘ÔÁÚ·ÌÌÈṲ̂Ó˜ÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙË Ï¤ÍË ·ÎÔ‡ˆ; ¶ÚfiÛÂ-Í ÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·!

‚) ¤ÎÏËÍË Á) ̿ψ̷

Page 31: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜

ÛÂÏ. 30

3 4 6

Page 32: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜

1

1. Ë ¶·Ó·Á›· (Î·È ¶·Ó·ÁÈ¿): Ë ÌËÙ¤Ú· ÙÔ˘ IËÛÔ‡ XÚÈÛÙÔ‡2. Ë ÌÔ˘ÚÔ‡: ÛÂÈÚ‹Ó· ÏÔ›Ô˘ Ô˘ οÓÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ıfiÚ˘‚Ô3. Ë ÁÔÚÁfiÓ·: Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi Ï¿ÛÌ· Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜ Ì ÌÔÚÊ‹ Á˘Ó·›Î·˜

·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È ¿Óˆ Î·È „·ÚÈÔ‡ ·fi ÙË Ì¤ÛË Î·È Î¿Ùˆ4. Ô ·¯ÈÓfi˜5. Ë ÁÔ‡‚·: Ë Ï·ÎÎÔ‡‚·6. ÙÔ ·ÏÌ˘Ú›ÎÈ (Î·È ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ): Ê˘Ùfi Ô˘ Ê˘ÙÚÒÓÂÈ Î·È Û ·ÏÌ˘Úfi ÓÂÚfi,

ÎÔÓÙ¿ ÛÙȘ ·Ú·Ï›Â˜

H ¶·Ó·ÁÈ¿1 ÙÔ ¤Ï·ÁÔÎÚ·ÙÔ‡Û ÛÙËÓ Ô‰È¿ Ù˘

ÙË ™›ÎÈÓÔ ÙËÓ AÌÔÚÁfiÎ·È Ù’ ¿ÏÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘.

Afi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡Î·È ›Ûˆ ·’ ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜.

ÕÎÔ˘Á· ÛʇÚÈ˙Â Ë ÌÔ˘ÚÔ‡2

ÎÈ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÔÈ °ÔÚÁfiÓ˜3.

KÈ ÂÁÒ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·¯ÈÓÔ‡˜4

ÛÙȘ ÁÔ‡‚˜5 ÛÙ’ ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ·6.™·Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜

ÚˆÙÔ‡Û· Ù· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·:

- E ÛÂȘ Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ÌÔ˘ ¿ÁÁÂÏÔÈÁÂÈ· Û·˜ ÎÈ Ë ÒÚ· Ë Î·Ï‹.

O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ ˙ÂÈ;ÎÈ fiÏ’ ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì·˙›:

ZÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ.

ÛÂÏ. 31

¶fiÙ ·ÎÔ‡˜ Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·; ™Ô˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ô ‹¯Ô˜ ÙÔ˘˜ ‹ Û ÂÎÓ¢ڛ˙ÂÈ;

O‰˘ÛÛ¤·˜ EχÙ˘, «T· Pˆ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·»

Page 33: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

°È·Ù› Ô ÔÈËÙ‹˜ ·Â˘ı‡ÓÂÙ·ÈÛÙ· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· Î·È fi¯È Û οÔÈÔ¿ÏÏÔ ÚfiÛˆÔ ‹ ˙ÒÔ; TÈ Û¯¤Ûˤ¯Ô˘Ó Ù· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ;

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1.

H ¶·Ó·ÁÈ¿ ÙÔ ¤Ï·ÁÔ

ÎÚ·ÙÔ‡ÛÂ.....................................ÙË ™›ÎÈÓÔ ÙËÓ AÌÔÚÁfiÎ·È Ù’ ¿ÏÏ· Ù· ·È‰È¿ Ù˘.

Afi ÙËÓ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡

Î·È ›Ûˆ ·’ ...............................ÕÎÔ˘Á· ÛʇÚÈ˙Â Ë ÌÔ˘ÚÔ‡ÎÈ ¤‚Á·ÈÓ·Ó ÔÈ °ÔÚÁfiÓ˜.

KÈ ÂÁÒ Ì¤Û· ÛÙÔ˘˜ ·¯ÈÓÔ‡˜

ÛÙȘ ÁÔ‡‚˜.................................™·Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÈÔ‡˜ ı·Ï·ÛÛÈÓÔ‡˜ÚˆÙÔ‡Û· Ù· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·:

E ÛÂȘ.............................ÌÔ˘¿ÁÁÂÏÔÈÁÂÈ· Û·˜ ÎÈ Ë ÒÚ· Ë Î·Ï‹.O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ Ô ‹ÏÈÔ˜ ˙ÂÈ; ÎÈ fiÏ’ ·ÔÎÚ›ÓÔÓÙ·È Ì·˙›:

ZÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ ˙ÂÈ.

™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ÏÂ›Ô˘Ó Û οı ÛÙÚÔÊ‹ ¯ˆÚ›˜Ó· ÎÔÈÙ¿˜ ÙÔ Ô›ËÌ· Î·È ÛΤ„Ô˘:ÁÈ·Ù› ‰È¿ÏÂÍ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ϤÍÂȘ ÔÔÈËÙ‹˜;

KAT. 2.

·. ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ù˘‚. ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘Á. ÛÙËÓ Ô‰È¿ Ù˘

·. ÙÔ˘˜ ÂÏ·ÈÒÓ˜‚. Ù· Û‡ÓÓÂÊ·Á. ÙÔ˘˜ ¯ÂÈÌÒÓ˜

·. ÛÙ· ·ÚÌ˘Ú›ÎÈ·‚. ÛÙ· Ú·‰›ÎÈ·Á. ÛÙÔ˘˜ ‚Ú¿¯Ô˘˜

·. Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·‚. Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·Á. ηÎÔ›

ÛÂÏ. 32

Page 34: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

ŸÙ·Ó......οÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ôχ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓÔ˜.

...οÔÈÔ˜ ÎÔÓÙ‡ÂÈ Ó· ÛοÛÂÈ ·fi ÙÔ Ôχ Ê·ÁËÙfi.

...οÓÂÈ ÔÏÏ‹ ˙¤ÛÙË.

...οÓÂÈ Ôχ ÎÚ‡Ô.

Œ¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÙË ÊÚ¿ÛË«ÛοÂÈ Ô Ù˙›Ù˙Èη˜»; ¶fiÙ ÙË Ï¤ÌÂ;

§E•. 1.

ÛÂÏ. 33

O O‰˘ÛÛ¤·˜ EχÙ˘ ηٷÁfiÙ·Ó ·fi ÙÔ ÓËÛ› Ù˘ §¤Û‚Ô˘. TÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ·¤Ó·ÓÙÈ·fi ÙË ı¿Ï·ÛÛ·. AÓ ÌÔÚ›˜, Ó· ‰ÂȘ ÛÙÔ ‚›ÓÙÂÔ ÙËÓ Ù·ÈÓ›· «A¤Ú·ÓÙÔ °·Ï¿˙ÈÔ» (ÛÎËÓÔıÂÛ›·: Luc Besson) Î·È ÌÂÙ¿Ó· Í·Ó·‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ Ô›ËÌ· ÁÈ· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙÈ ¤‚ÏÂÂ Ô ÔÈËÙ‹˜.

T· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ·, ÛÂ Û˘Ó‰˘·ÛÌfi Ì ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. °È·Û¤Ó· ÙÈ ¿ÏÏÔ Û˘Ì‚ÔÏ›˙ÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ;

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

H ϤÍË «Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ», ‹ ·ÏÏÈÒ˜ «Ù˙›Ù˙Èη˜», ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙËÓ ·Ú¯·›· ϤÍË «Ù¤ÙÙÈÍ» Ì ›‰Ú·ÛË ÙÔ˘ ‹¯Ô˘ Ù˙È Ù˙È. MÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ ¿ÏϘ ϤÍÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο‹ Î·È ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘ Ô˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ·fi οÔÈÔ ‹¯Ô;

§E•. 2.

Page 35: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™¶ÚfiÛÂÍ ÙÒÚ· ÙÔ˘˜

·Ú·Î¿Ùˆ ‹¯Ô˘˜. ¶ÔÈ· ˙Ò· ‚Á¿˙Ô˘Ó ·˘Ù¤˜ ÙȘʈӤ˜;

§E•. 3.

ÛÂÏ. 34

Á·‚ Á·‚

......................

η η

......................

ÎÚ· ÎÚ·

......................

ÓÈ¿Ô˘

......................

ÎÈÎÈÚ›ÎÔ˘

......................

ÌÂ ÌÂ

......................

˙Ô˘ ˙Ô˘

......................

ÎÔ˘ÎÔ˘‚¿Ô˘

......................

Page 36: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2

O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜

T· Ù˙ÈÙ˙›ÎÈ· ‰Â Û˘Ì‚ÔÏ›˙Ô˘Ó ÌfiÓÔ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ·ÏÏ¿ ηÈÙÔ˘˜ ÙÂ̤Ïˉ˜. ¢È¿‚·Û ÙËÓ ·Ú·Î¿Ùˆ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ӷηٷϿ‚ÂȘ ÁÈ·Ù›.

ÛÂÏ. 35

Page 37: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. Ë ÎÔ˘Ê¿Ï· ÙÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘

MÈ· ÔÏfiÎÏËÚË Ì¤Ú· Î·È ÌÈ· Ó‡¯Ù· ¤‚Ú¯ÂÙfiÛÔ Ôχ, ÒÛÙ ÙÔ ¯ÒÌ· ¤ÁÈÓ ϿÛË Î·È Ù·ÓÂÚ¿ Ì‹Î·Ó ÛÙȘ Ì˘ÚÌËÁÎÔʈÏȤ˜ Î·È ÌÔ‡Û΄·Ó Ù· ÛÂÈÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡ Ô˘ ›¯·Ó·ÔıË·ÛÂÈ ÂΛ Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·.TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú·, Ë ‚ÚÔ¯‹ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ Î·È ‚Á‹Î ԋÏÈÔ˜. H ηÏÔηÈÚ›· ÎÚ¿ÙËÛ ̛· ‚‰ÔÌ¿‰·. ŸÙ·ÓÈ· ÙÔ ¯ÒÌ· ÛÙ¤ÁÓˆÛ ÂÓÙÂÏÒ˜, Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·ÎÔ˘‚¿ÏËÛ·Ó fiÏ· Ù· ‚ÚÂÁ̤ӷ ÛÂÈÚÈ¿ ÙÔ˘ ÛÙ·ÚÈÔ‡ Î·È Ù’ ¿ÏˆÛ·Ó ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÁÈ· Ó· ÛÙÂÁÓÒÛÔ˘Ó Î·È Ó· ’¯Ô˘Ó Ó· ÙÚÒÓÂ, ̤¯ÚÈ Ó·Í·Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Î·È Ó· Ì·˙¤„Ô˘Ó ¿ÏÏ·.ŒÓ·˜ Ù˙›Ù˙Èη˜ Ô˘ ›¯Â ÎÚ˘ÊÙ› ÛÙËÓ ÎÔ˘Ê¿Ï·1

οÔÈÔ˘ ‰¤ÓÙÚÔ˘, ÒÛÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÔÈ ‚ÚÔ¯¤˜, ‚Á‹Î ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÎÈ ¤„·Í ӷ‚ÚÂÈ Î·Ó¤Ó· Ê˘ÏÏ·Ú¿ÎÈ Ó· Ê¿ÂÈ.ŸÏ· Ù· ‰¤ÓÙÚ· fï˜ ‹Ù·Ó ¯ˆÚ›˜ ʇÏÏ· ÎÈ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜ Ù˙›Ù˙Èη˜ ·fiÌÂÈÓÂ Û˘ÏÏÔÁÈṲ̂ÓÔ˜ ηÈÓËÛÙÈÎfi˜, ¿Óˆ Û’ ¤Ó· ÍÂÚfi ÎÏ·‰›. ŸÙ·Ó ›‰Â Ù·Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ· Ó’ ·ÏÒÓÔ˘Ó ÙÔ ‚ÚÂÁ̤ÓÔ ÛÙ¿ÚÈ ÙÔ˘˜,η٤‚ËΠ·fi ÙÔ ‰¤ÓÙÚÔ Î·È ‹Á ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘˜.- K·Ï¿ ÌÔ˘ Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·, ÙÔ˘˜ ›Â, ‰ÒÛÙ ÌÔ˘Ï›Á· ÛÂÈÚÈ¿ ÛÙ¿ÚÈ Ó· Ê¿ˆ, ÁÈ·Ù› ı· Âı¿Óˆ Ù˘ ›ӷ˜.- M· ηϿ, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ÂÛ‡ ÙÚfiÊÈÌ· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·; ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·ÓÂΛӷ ·ÔÚÒÓÙ·˜.- Ÿ¯È, ‰ÂÓ ¤¯ˆ Ù›ÔÙ·.- KÈ fiÏÔ ÙÔ ÂÚ·Ṳ̂ÓÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ÙÈ ¤Î·Ó˜; ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó.- TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ‹Ù·Ó Ôχ fiÌÔÚÊ· Î·È ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û·!- AÊÔ‡ ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Û˜ ÙfiÙ Ԣ ‹Ù·Ó ηÏÔη›ÚÈ, ¯fiÚ¢ ÙÒÚ·Ô˘ Â›Ó·È ¯ÂÈÌÒÓ·˜! ÙÔ˘ ·ÔÎÚ›ıËÎ·Ó Ù· Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ·.KÈ Ô Î·Ë̤ÓÔ˜ Ô Ù˙›Ù˙Èη˜ ηٿϷ‚ ÙfiÙ fiÛÔ ·ÓfiËÙ· ›¯Â ÊÂÚı›, ÁÈ·Ù› ‰Â Ì¿˙¢ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÚfiÊÈÌ·, fiÛÔ ‹Ù·Ó ·ÎfiÌ· ηÈÚfi˜, ÌfiÓÔ ÂÚÓÔ‡Û ÙȘ ÒÚ˜ ÙÔ˘ ‰È·ÛΉ¿˙ÔÓÙ·˜.

°. TÛÔ˘Î·Ï¿, «135 ̇ıÔÈ ÙÔ˘ AÈÛÒÔ˘» - ¢È·Û΢‹

1

ÛÂÏ. 36

Page 38: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™™Â fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ̇ıÔ˘˜

ÙÔ˘ AÈÛÒÔ˘ Ù· ˙Ò· ÌÔÈ¿˙Ô˘ÓÛÙÔ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú· Ì οÔÈÔ Ù‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘. M ÔÈÔ Ù‡Ô ·ÓıÚÒÔ˘ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Ô Ù˙›Ù˙Èη˜ Î·È Ì ÔÈÔÓÙÔ Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ;

KAT. 1.

TÈ ı¤ÏÂÈ Ó· Ì·˜ ‰Â›ÍÂÈ ·˘Ùfi˜Ô ̇ıÔ˜; MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔÈ· ·fiÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÏÏËÓÈΤ˜ ·ÚÔÈ̛˜ٷÈÚÈ¿˙ÂÈ Ì ÙÔ Ì‡ıÔ Ô˘ ‰È¿‚·Û˜;

KAT. 2.ŸÔÈÔ˜ ı¤ÏÂÈ Ù· ÔÏÏ¿, ¯¿ÓÂÈ Î·È Ù· Ï›Á·.Ÿˆ˜ ¤ÛÙÚˆÛ˜, ı· ÎÔÈÌËı›˜.¢Â›Í ÌÔ˘ ÙÔ˘˜ Ê›ÏÔ˘˜ ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ˆ ÔÈÔ˜ ›۷È.O ¯ÚfiÓÔ˜ fiÏ· Ù· ÁÈ·ÙÚ‡ÂÈ.

EÛ‡ Ì ÔÈÔÓ Â›Û·È; M ÙÔÓ Ù˙›Ù˙Èη ‹ Ì ÙÔ Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ; °È·Ù›;

Ù˙›Ù˙Èη˜:...........................................................................................

Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ:..........................................................................................

E›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi 2 ·Ï¤˜ ϤÍÂȘ Ó· ÂÓˆıÔ‡Ó Î·È ¤ÙÛÈ Ó· Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ› ÌÈ· Û‡ÓıÂÙË Ï¤ÍË (.¯. ηÏfi˜ + ηÈÚfi˜ = ηÏÔηÈÚ›·). MÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙȘ ·ÎfiÏÔ˘ı˜ ϤÍÂȘ, fiˆ˜ ÛÙ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù·;

§E•. 1.

ÛÂÏ. 37

Ì˘ÚÌ‹ÁÎÈ

ÊÙˆ¯fi

ÔÚÙÔοÏÈ

ÎÚ·Û›

·Ï¿ÙÈ

ÛÎÔ˘›‰È

fiÌÔÚÊÔ

Ê›ÏÔ˜

·Ó¿‚ˆ

·ÁfiÚÈ

·Ó‚·›Óˆ

ÊÙËÓfi

¿ÁÚÈÔ˜

·ÏÈfi˜

ÛÙ·˘Úfi˜

Ê›ÏÔ˜

+ ʈÏÈ¿

+ Û›ÙÈ

+ ÊÏÔ‡‰·

+ ÔÙ‹ÚÈ

+ ȤÚÈ

+ ÙfiÔ˜

+ ·È‰›

+ ˙ÒÔ

+ Û‚‹Óˆ

+ ÎÔÚ›ÙÛÈ

+ ηÙ‚·›Óˆ

+ Ì·Á·˙›

+ ¿ÓıÚˆÔ˜

+ ¿ÓıÚˆÔ˜

+ ·ÂÙfi˜

+ ¿ÓıÚˆÔ˜

·ÏÏ¿:

= Ì˘ÚÌËÁÎÔʈÏÈ¿

= ÊÙˆ¯fiÛÈÙÔ

= ................................

= ................................

= ................................

= ................................

= ................................

= ................................

= ................................

= ................................

= ................................

= ................................

= ·ÁÚÈ¿ÓıÚˆÔ˜= ................................

= ................................

= ................................

Page 39: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 38

3

1. Ë „·ÚÔηۤϷ: ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÁÈ· ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ „·ÚÈÒÓ2. Ë Î·ÛfiÓ·: ͇ÏÈÓÔ ‹ Ï·ÛÙÈÎfi ÎÔ˘Ù›/ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÔ˘ÌÂ

Ú¿ÁÌ·Ù·, fiˆ˜ ̛ژ Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο3. ÙÔ Áη˙Ô˙¤Ó: ÌÈÎÚfi ·ÏÈfi ·˘ÙÔΛÓËÙÔ

¶ÚfiÛÂÍ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ. TÈ ÂÚÈ̤ÓÂȘ Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÛÙÔ Ô›ËÌ·;

MÈ· ·ÏÈ¿ „·ÚÔηۤϷ1

Ì ÁÔ‚¿ÎÈ· Î·È ÔÌڤϷٷ ÛηϿÎÈ· ÛÙËÓ Ï·Ù›·Ù’ ·Ó‚·›ÓÂÈ ÙÚ›· ÙÚ›·.

¢˘Ô ηÛfiÓ˜2 ·fi Ì›ÚÂ˜Î·È ÙÚÂȘ Ûfi‰Â˜ ηÎÔÌÔ›Ú˜ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ó ÛÙË ÛÙ¿ÛËÌ‹ˆ˜ Áη˙Ô˙¤Ó3 ÂÚ¿ÛÂÈ.

1

Page 40: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜

OÈ ·ÏÈÔÎÔ˘ÚÂϷڛ˜! ¶·ÚÈÛÙ¿ÓÔ˘Ó ÙȘ Î˘Ú›Â˜.TÈ ÎÈ ·Ó Á›Ó·Ì ÛÎÔ˘›‰È·, ‰ÂÓ Í¯ӿÌ ٷ ·È¯Ó›‰È·.TÚ¤ÌÔ˘Ó ÙÔÓ ÛÎÔ˘È‰È¿ÚË ÌËÓ ÂÚ¿ÛÂÈ Î·È ÙȘ ¿ÚÂÈ.K·È ÔÈ ÈÔ Û·¯Ï¤˜4 ·Ï›Î˜5 ›Ûˆ˜ Á›ÓÔ˘Ó ·ÓٛΘ.

MÈ· ‚·Ï›ÙÛ· ¯·ÚÙÔÓ¤ÓÈ·Ì‹ˆ˜ ‚Ú¤ÍÂÈ ¤¯ÂÈ ¤ÓÓÔÈ·6.KÈ ¤¯ÂÈ È¿ÛÂÈ ÎÔ˘‚ÂÓÙԇϷÌ ÌÈ· Ó¿ÈÏÔÓ Û·ÎԇϷ.

¢‡Ô Ú·ÁÈṲ̂ӷ ‚¿˙·fi,ÙÈ Ú¤ÂÈ ÁÈ· Ù· Ì¿˙·.BÏ¤Ô˘Ó Û·Ó ÍÂÏÈÁˆÌ¤Ó·7

οÙÈ ÎÚ›Ó· ̷ڷ̤ӷ...............................................T· ÛÎÔ˘›‰È· ÂÚÈÛÛ‡ԢӉ˘Ô Ï·ÏÔ‡Ó Î·È ÙÚÂȘ ¯ÔÚ‡ԢÓ8.

ÛÙ›¯ÔÈ: ™Ù·Ì¿Ù˘. ¢·Á‰ÂÓ¤Ï˘, ·fi ÙÔ CD ÙÔ˘ N. K˘Ô˘ÚÁÔ‡, «T· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ΋Ԣ»

4. Û·¯Ïfi˜, -‹, -fi: ·ÓfiËÙÔ˜, -Ë, -Ô5. Ë ·Ï›Î·: ÌÈÎÚfi ʈÙÈÛÙÈÎfi ‹ Ï¿Ì· Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ì Û ÙÔ›¯Ô6. ¤¯ˆ ¤ÓÓÔÈ·: ÓÔÈ¿˙ÔÌ·È, Ì ··Û¯ÔÏ›7. ‚Ϥˆ Û·Ó ÍÂÏÈÁˆÌ¤ÓÔ˜: ÎÔÈÙ¿˙ˆ οÙÈ Î·È ÙÔ ı¤Ïˆ Ôχ8. ‰˘Ô Ï·ÏÔ‡Ó Î·È ÙÚÂȘ ¯ÔÚ‡ԢÓ: fiÙ·Ó Î·Ó›˜ ‰Â ÓÔÈ¿˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙÔ ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ

Á‡Úˆ ÙÔ˘

5

ÛÂÏ. 39

Page 41: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™™Ô˘ ¿ÚÂÛ ÙÔ Ô›ËÌ·-

ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ‰È¿‚·Û˜; TÔ ‚ڋΘ...

KAT. 1.

AÓ ‹ıÂϘ Ó· ÂȘ Û οÔÈÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÛÔ˘ ÙÈ ÂÚ›Ô˘ ϤÂÈ ÙÔ Ô›ËÌ·,ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË ı· ‰È¿ÏÂÁ˜;

KAT. 2.

...ÛÔ‚·Úfi;

...·ÛÙ›Ô-¯ÈÔ˘ÌÔÚÈÛÙÈÎfi;

...ÂÈÚˆÓÈÎfi;

...‰È‰·ÎÙÈÎfi;

...‚·ÚÂÙfi;

...¯·˙fi;

T· ÛÎÔ˘›‰È· οÓÔ˘Ó ¿ÚÙÈ!MfiÏȘ ¤Ú·ÛÂ Ô ÛÎÔ˘È‰È¿Ú˘.OÈ ÛÎÔ˘È‰È¿Úˉ˜ οÓÔ˘Ó ·ÂÚÁ›·.

™ÙË ÁÂÈÙÔÓÈ¿ ÛÔ˘ ¤¯ÂÙ Úfi‚ÏËÌ· Ì ٷ ÛÎÔ˘›‰È·; AÓ Ó·È, fiÙ ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Â›Ó·È ÈÔ ¤ÓÙÔÓÔ;

N· ÂÈÛÎÂÊÙ›˜ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÙË ‰È‡ı˘ÓÛË: www.turnthetide.org. EΛ ı· ‚ÚÂȘ ȉ¤Â˜ ÁÈ· ÙËÛˆÛÙ‹ ‰È·¯Â›ÚÈÛË ÙˆÓ ÛÎÔ˘È‰ÈÒÓ Ô˘ ·Ú¿ÁÔ˘Ì οı ̤ڷ.

ÛÂÏ. 40

Page 42: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

- TÈ ÛÎÔ˘›‰È· Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ ‰È·‚¿˙ÂȘ;

........................................................................................................

- ¢ÂÓ ¤Ú ӷ ÌÔ˘ ÊÂÚı› Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ. MÔ˘ Û˘ÌÂÚÈʤÚıËÎÂ Û·Ó Ó· ‹ÌÔ˘Ó ÛÎÔ˘›‰È.

........................................................................................................

- E›Ì·È Ôχ ·ÔÁÔËÙÂ˘Ì¤ÓÔ˜, ÁÈ·Ù› ¤Ù·Í·Ó ÛÙ· ÛÎÔ˘›‰È· ÙËÓ ÚfiÙ·Û‹ ÌÔ˘.

........................................................................................................

MÈ· ÌÈÎÚ‹ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹¶ÚÔÛ¿ıËÛ ¿ÓÙ· Ó· ·Ó·Î˘ÎÏÒÓÂȘ fi,ÙÈ ÌÔÚ›˜. ŸÙ·Ó, ‰ËÏ·‰‹, ·ÁÔÚ¿˙ÂȘ ÓÂÚfi Î·È ·Ó·„˘ÎÙÈο, Ó· ÂÈÛÙÚ¤ÊÂȘ Ù· ÌÔ˘Î¿ÏÈ· Î·È Ù·ÎÔ˘Ù¿ÎÈ· Û ο‰Ô˘˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ Û‹Ì·. TÔ ›‰ÈÔ Ó· οÓÂȘ Î·È ÁÈ· Ù· ¯·ÚÙÈ¿.

ÛÂÏ. 41

H ϤÍË ÛÎÔ˘›‰È (‹ ÛÎÔ˘›‰È·) ‰Â ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌfiÓÔ ÁÈ· Ù· «Ú·ÁÌ·ÙÈο ÛÎÔ˘›‰È·». MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ;

§E•. 1.

Page 43: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 42

O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜

4

1. Ô ·ÓÙ¿ÚÙ˘: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡ÂÈ ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, Ô ·Ó˘¿ÎÔ˘Ô˜, Ô Ù·Ú·Í›·˜2. Ë ÌÔ˘Á¿‰·: ÙÔ Ï‡ÛÈÌÔ ÙˆÓ ÚÔ‡¯ˆÓ Ì ˙ÂÛÙfi ÓÂÚfi, Û·Ô‡ÓÈ ‹ ·ÔÚÚ˘·ÓÙÈÎfi

ÛÙË ÏÂοÓË ‹ ÛÙË ÛοÊË3. Ó· Ì¿ÛÂÈ: Ó· Ì·˙¤„ÂÈ

TÔÓ ÁÓˆÚ›˙ÂÙ ÙÔ M¿ÚÙËÙÔÓ ÙÚÂÏfi Î·È ÙÔÓ ·ÓÙ¿ÚÙË;1

•ËÌÂÚÒÓÂÈ Î·È ‚Ú·‰È¿˙ÂÈÎÈ ÂηÙfi ÁÓÒ̘ ·ÏÏ¿˙ÂÈ.

B¿˙ÂÈ Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ ÌÔ˘Á¿‰·2

Û¯ÔÈÓ› ‰¤ÓÂÈ ÛÙË Ïȷο‰·,Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ· Ù˘ Ó’ ·ÏÒÛÂÈÌÈ· ¯·Ú¿ Ó· Ù· ÛÙÂÁÓÒÛÂÈ.

N· Ô˘ Ô M¿ÚÙ˘ ÌÂÙ·ÓÈÒÓÂÈÎ·È Ù· Û‡ÓÓÂÊ· Ì·ÏÒÓÂÈÎ·È Ó· Ì¿ÛÂÈ3 Ë Ì¿Ó· ÙÚ¤¯ÂÈÙ· ÛÂÓÙfiÓÈ· ÁÈ·Ù› ‚Ú¤¯ÂÈ!

2

Page 44: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 43

O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜

N· Ô ‹ÏÈÔ˜ Û ÏÈÁ¿ÎÈ,ʇÛËÍ ÙÔ ‚ÔÚÈ·‰¿ÎÈÎÈ Ë ÊÙˆ¯‹ Á˘Ó·›Î· ÌfiÓËÙ· ÛÂÓÙfiÓÈ· Í·Ó·ÏÒÓÂÈ.

MÈ· ‚ÚÔÓÙ‹ ÎÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ¯¿ıË̘ ÛÙ˘ Û˘ÓÓÂÊÈ¿˜ Ù· ‚¿ıË,Ú›¯ÓÂÈ Î·È ¯·Ï¿˙È4 ÙÒÚ·,ÔÔfi! TÈ ¿ÁÚÈ· ÌfiÚ·!

ø˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÊÔÚ¤˜ ‰¤Î·¿ÏˆÛÂ Ë ÊÙˆ¯‹ Á˘Ó·›Î·ÙËÓ ÌÔ˘Á¿‰·, ÎÈ fiÚÎÔ ‰›ÓÂÈM¿ÚÙË Ó· ÌËÓ Í·Ó·Ï‡ÓÂÈ.

P›Ù· MÔ‡ÌË-¶·¿, «O M¿ÚÙ˘ Î·È Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘»

6

4. ÙÔ ¯·Ï¿˙È: ‚ÚÔ¯‹ ·fi Ôχ ÌÈÎÚ¿ Î·È ÛÎÏËÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘ ÓÂÚÔ‡

Page 45: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ·ÚÔÈ̛˜ÁÈ· ÙÔ M¿ÚÙË. MÈ· ·fi ·˘Ù¤˜Ï¤ÂÈ: «O M¿ÚÙ˘ ÌÈ· ÎÏ·›ÂÈ Î·ÈÌÈ· ÁÂÏ¿ÂÈ». TÒÚ· Ô˘ ‰È¿‚·Û˜ÙÔ Ô›ËÌ·, ηٷϷ‚·›ÓÂȘ ÁȷٛϤÓ ·˘Ù‹ ÙËÓ ·ÚÔÈÌ›· ÁÈ· ÙÔM¿ÚÙË; B¿Ï √ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi.

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1.

OÈ ŒÏÏËÓ˜ ¤¯Ô˘Ó ‰È¿ÊÔÚ˜ ·ÛÙ›˜ ÈÛÙÔڛ˜ ÁÈ· ÙȘ Í·ÊÓÈΤ˜ ·ÏÏ·Á¤˜ ÙÔ˘ ηÈÚÔ‡. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ϤÓ fiÙÈ Ô M¿ÚÙ˘ ¤¯ÂÈ ‰‡Ô Á˘Ó·›Î˜, Ì›· ηϋ Î·È Ì›· η΋, Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ·˘Ù‹Ó Ô˘¤¯ÂÈ ÎÔÓÙ¿ ÙÔ˘ Ô Î·ÈÚfi˜ Â›Ó·È Î·Ïfi˜ ‹ ηÎfi˜. EÛ›˜ ¤¯ÂÙ ηÌÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ· ÙÔ˘˜ Ì‹Ó˜ Î·È ÙÔÓ Î·ÈÚfi;

°È·Ù› ÙÔ M¿ÚÙÈÔ......οÓÂÈ Ôχ ÎÚ‡Ô Î·È Ê˘Û¿ÂÈ....Ô Î·ÈÚfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È ÛÙ·ıÂÚfi˜....Û¿ÓÈ· ‚Ú¤¯ÂÈ....‚Ú¤¯ÂÈ Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

·ÏÒÛÔ˘Ó Ù· ÚÔ‡¯·.

™ÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘ ¤¯ÂÙ ·ÚÔÈ̛˜ ÁÈ· ÙÔ M¿ÚÙË ‹ Î·È ÁÈ· ¿ÏÏÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘; AÓ Í¤ÚÂȘ ηÌÈ¿, ÁÚ¿„’ ÙË ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘ Î·È ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ÙËÓ ÂÍ‹ÁËÛÂȘ ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο.

ÛÂÏ. 44

B¿Ï ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Ù· ηÈÚÈοʷÈÓfiÌÂÓ· Ô˘ ‰È¿‚·Û˜ ÛÙÔ Ô›ËÌ·.ŒÓ· fï˜ ÂÚÈÛÛ‡ÂÈ. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È·˘Ùfi;

KAT. 2.

MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ ÎÚ˘Ì̤Ó˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘ÓÛ¯¤ÛË Ì ÙÔÓ Î·ÈÚfi Î·È ÙȘ ÂÔ¯¤˜;

§E•. 1.

B

P

O

X

H

N

A

§

O

K

P

A

A

£

K

N

I

P

A

§

N

ø

A

O

A

I

T

§

A

E

§

I

K

A

A

Z

M

Y

O

A

A

I

X

I

O

N

K

H

¢

K

°

I

B

I

N

A

K

A

I

I

O

N

E

I

Z

M

¢

N

P

T

º

P

O

H

A

I

º

I

I

A

X

E

I

M

ø

N

A

I

H

§

I

O

O

§

æ

I • º £ I N O ¶ ø P O H

M

¢

1

Page 46: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 45

5

O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜

¶ÚfiÛÂÍ ÙÔÓ Ù›ÙÏÔ: TÈ ÌÔÚ› Ó· ÛËÌ·›ÓÂÈ «AÚÎÔ˘‰fiÁÈ·ÓÓÔ˜»;O °È¿ÓÓ˘ Ô˘ ¤¯ÂÈ ˘ÎÓfi ÙÚ›¯ˆÌ· Û·Ó ·ÚÎÔ‡‰·;O °È¿ÓÓ˘ Ô˘ ·Á·¿ÂÈ Ôχ ÙȘ ·ÚÎÔ‡‰Â˜;O °È¿ÓÓ˘ Ô˘ ÎÔÈÌ¿Ù·È Ì·˙› Ì ·ÚÎÔ‡‰Â˜;K¿ÙÈ ¿ÏÏÔ;

TÒÚ· ‰È¿‚·Û ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ.

Page 47: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. Ë ¶›Ó‰Ô˜: Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË Û ¤ÎÙ·ÛË ÔÚÔÛÂÈÚ¿ Ù˘ EÏÏ¿‰·˜2. ÙÔ ¯ÂÈÌ·‰Èfi: Ô ÙfiÔ˜ ÛÙÔÓ ÔÔ›Ô ÌÂٷʤÚÔ˘Ó ÔÈ ‚ÔÛÎÔ› Ù·

ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·3. Ë ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹: Ë ÎÔÚ˘Ê‹ ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡, ÙÔ ˘„ËÏfiÙÂÚÔ

ÛËÌÂ›Ô ÂÓfi˜ ‚Ô˘ÓÔ‡4. Ë ÛÙ¿ÓË: Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÎÔ¿‰È· ·fi ˙Ò·,

Úfi‚·Ù·, ηÙۛΘ, ÙÔ Ì·ÓÙÚ›5. ›Û·ÌÂ: ¤ˆ˜, ̤¯ÚÈ

MÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÛÔ¿ÓˉˆÓ ›¯Â ÙÔ ÎÔ¿‰È Ù˘ ÛÙȘ Ï·ÁȤ˜ ÌÈ·˜ ‚Ô˘ÓÔÎÔÚÊ‹˜3. E›¯·Ó ÎÈ ¤Ó· ·È‰¿ÎÈ, Ô˘ ›¯Â ÁÂÓÓËı› Î·È ÌÂÁ·ÏÒÛÂÈ Ô˘ÛÈ·ÛÙÈο ÛÙË ÛÙ¿ÓË4, ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙ·ÁȉÔÚfi‚·Ù·, ÛÙ· ÌÔ˘Ï¿ÚÈ· Î·È ÛÙ· Û΢ÏÈ¿ ÙÔ˘ ÎÔ·‰ÈÔ‡. TԷȉ¿ÎÈ ‹Ù·Ó ›Û·ÌÂ5 ‰˘fiÌÈÛÈ ¯ÚfiÓˆÓ Î·È ÙÚÈÁ‡ÚÈ˙ ·›˙ÔÓÙ·˜fiÏË ÙËÓ Ë̤ڷ Á‡Úˆ ÛÙËÓ Î·Ï‡‚·, ÂÓÒ Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘ Ì·Á›Ú¢ ‹˙‡ÌˆÓ ÎÈ ¤„ËÓ ÙÔ „ˆÌ› ÛÙÔÓ Úfi¯ÂÈÚÔ ÊÔ‡ÚÓÔ Ù˘ ÛÙ¿Ó˘. TÔ‚Ú¿‰˘ ÙÔ ·È‰¿ÎÈ, Ô˘ ÙÔ ’ϤÁ·Ó °È¿ÓÓË, ÎÔÈÌfiÙ·Ó ‰›Ï· ÛÙËÓ›ÛÔ‰Ô Ù˘ ηχ‚·˜, ÎÔÓÙ¿ ÛÙË Ì¿Ó· ÙÔ˘, ÂÓÒ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ οıÔÓÙ·Ó Á‡Úˆ ÛÙË ÊˆÙÈ¿, ›ÓÔÓÙ·˜ ηӤӷ ÙÛ›Ô˘ÚÔ Î·È ÛÈÁÔÙÚ·ÁÔ˘‰ÒÓÙ·˜.TËÓ ÂÔ¯‹ ÂΛÓË, Ë ÂÚÈÔ¯‹ ‹Ù·Ó ÁÂÌ¿ÙË ·ÚÎÔ‡‰Â˜, Ô˘ ÙÚÈÁ‡ÚÈ˙·Ó Â‰Ò ÎÈ ÂΛ Î·È Û˘¯Ó¿ ÏËÛ›·˙·Ó ÛÙȘ ÛÙ¿Ó˜, ÁÈ· Ó·‚ÚÔ‡Ó ٛÔÙ· Ê·ÁÒÛÈÌÔ ‹ ÁÈ· Ó· È¿ÛÔ˘Ó ηӤӷ ·ÚÓ¿ÎÈ. ŒÓ· ‚Ú¿‰˘, ¤ÁÈÓ οÙÈ Ô˘ ηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙÔ Â›¯Â Ê·ÓÙ·ÛÙ› ηÈηӤӷ˜ ‰ÂÓ ÙÔ ÂÚ›ÌÂÓÂ. MÈ· ıËÏ˘ÎÈ¿ ·ÚÎÔ‡‰· ÏËÛ›·Û ·ıfiÚ˘‚· ÛÙËÓ Î·Ï‡‚· ηÈ, ‚ϤÔÓÙ·˜ ÙÔ ·È‰› Ô˘ ÎÔÈÌfiÙ·Ó,¤Û΢„Â Î·È ÙÔ ‹Ú ÛÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ù˘.

1

4

ÛÂÏ. 46

EΛ ¿Óˆ, ÛÙ· ‚Ô˘Ó¿ Ù˘ ‚fiÚÂÈ·˜ ¶›Ó‰Ô˘1, ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ¤Ó·¯ˆÚÈfi Ô˘ ÙÔ Ï¤Ó MËÏÈ¿. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔ› ÙÔ˘ Â›Ó·È ¿ÏÏÔÈ Í˘ÏfiÎÔÔÈÎ·È ¿ÏÏÔÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ. OÈ ÎÙËÓÔÙÚfiÊÔÈ Ê‡ÁÔ˘Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ· ÁÈ· Ù· ¯ÂÈÌ·‰È¿2 ÙÔ˘Î¿ÌÔ˘, Î·È ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ¤Ú¯ÔÓÙ·ÈÌ ٷ ÎÔ¿‰È· ÙÔ˘˜ ÛÙ· Á‡Úˆ‚Ô˘Ó¿, ÁÈ· Ó· Ù· ‚ÔÛ΋ÛÔ˘Ó.

Page 48: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

K¿ÙÈ Ù¤ÙÔÈ· Ù· οÓÔ˘Ó ÔÈ ıËÏ˘Î¤˜ ·ÚÎÔ‡‰Â˜, fiÙ·Ó Â›Ó·È ÌËÙ¤Ú˜ Î·È ÙÔ ·È‰› ÙÔ˘˜ Âı¿ÓÂÈ Í·ÊÓÈο. 濯ÓÔ˘Ó Ó·‚ÚÔ˘Ó Î¿ÔÈÔ ¿ÏÏÔ ÌÈÎÚfi, ›Ù ·ÚÎÔ˘‰¿ÎÈ Â›ÙÂ Ï˘ÎfiÔ˘ÏÔ›Ù ·ÓıÚˆ¿ÎÈ, ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙÔ Á¿Ï· ÙÔ˘˜ Î·È ÙË ÛÙÔÚÁ‹6 ÙÔ˘˜. TÔ ÂÚ›ÂÚÁÔ fï˜ Â›Ó·È fiÙÈ Ô ÌÈÎÚfi˜ °È·ÓÓ¿Î˘‰ÂÓ ·ÓÙ¤‰Ú·Û ηıfiÏÔ˘, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ÂÍ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ ӷ ÎÔÈÌ¿Ù·È, ›Ûˆ˜ ÁÈ·Ù› ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ˙ÂÛÙ‹ Î·È Ì·Ï·ÎÈ¿ ÁÔ‡Ó· ÙË˜Î˘Ú·-M¿Úˆ˜.TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÔ Úˆ›, ÚÒÙË Ë Ì¿Ó· ηٿϷ‚ ˆ˜ ÙÔ ·È‰›Ù˘ ¤ÏÂÈÂ, Î·È ¤‚·Ï ÙȘ ʈӤ˜, ͢ÓÒÓÙ·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.M¿Ù·È· „¿Í·Ó fï˜ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÂΛ ÙÚÈÁ‡Úˆ, ʈӿ˙ÔÓÙ·˜Î¿ı ÙfiÛÔ: «°È¿ÓÓËËËË, °È·ÓÓ¿··Î’! ¶Ô‡ ’Û·È, ̈ڤ °È¿ÓÓÔ-ÔÔ;». A¿ÓÙËÛË ‰ÂÓ ¤·ÈÚÓ·Ó. TfiÙÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ η‚¿ÏËÛ ÙÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¿ÏÔÁfi ÙÔ˘ Î·È ÙÚ¿‚ËÍ ÁÈ· ÙÔ ¯ˆÚÈfi.ø˜ ÙÔ ÌÂÛË̤ÚÈ, ¤Ó·˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ ÛÙÚ·Ùfi˜ ·fi ¯ˆÚÈ¿Ù˜ Î·È ¯ˆÚÔʇϷΘ ¤„·¯Ó Ì˜ ÛÙȘ ÚÂÌ·ÙȤ˜7 Î·È ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÁÔ˘˜8

ÙˆÓ ‚Ô˘ÓÒÓ ÁÈ· ÙÔ ¯·Ì¤ÓÔ ·È‰¿ÎÈ. KÈ fiˆ˜ ‹Ù·Ó Ê˘ÛÈÎfi, ÌÂÙ¤ÙÔÈÔ „¿ÍÈÌÔ ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ·Ó Ó· ÍÂÙÚ˘ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ·ÚÎÔ‡‰·Ì¤Û· Û ÌÈ· ¯·Ú¿‰Ú·7.EΛÓÔÈ Ô˘ ›‰·Ó ÚÒÙÔÈ ÙËÓ ·ÚÎÔ‡‰· ˘Ô„È¿ÛÙËηÓ9,‚¤‚·È·, ˆ˜ ·˘Ù‹ ÌÔÚ› Ó· ›¯Â ·Ú¿ÍÂÈ ÙÔ °È·ÓÓ¿ÎË, Ì· ÔÌÈÎÚfi˜ ‰Â Ê·ÈÓfiÙ·Ó Ô˘ıÂÓ¿, ÁÈ·Ù› ‹Ù·Ó ηıÈṲ̂ÓÔ˜ οو,·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙȘ ÊÙ¤Ú˜10.

10

7

6. Ë ÛÙÔÚÁ‹: Ë ÌÂÁ¿ÏË ·Á¿Ë ÁÈ· οÔÈÔÓ, fiˆ˜ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ ÛÙËÓ ÂÚ›ÙˆÛË Ù˘ ÌËÙ¤Ú·˜ ÚÔ˜ ÙÔ ·È‰›

7. Ë ÚÂÌ·ÙÈ¿ - Ë ¯·Ú¿‰Ú·: ‚·ı‡ ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ Á˘8. Ô ÏfiÁÁÔ˜: ˘ÎÓfi ‰¿ÛÔ˜ ·fi ı¿ÌÓÔ˘˜9. ˘Ô„È¿˙ÔÌ·È: ıˆÚÒ Î¿ÔÈÔÓ/οÙÈ ‡ÔÙÔ, fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î¿ÓÂÈ Î¿ÙÈ

10. Ë ÊÙ¤ÚË: ›‰Ô˜ Ê˘ÙÔ‡ ÛÂÏ. 47

Page 49: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

°ÈÒÚÁÔ˜ ™Ê‹Î·˜, «ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ˙Ò·», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

K¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¤· ۋΈÛ ÙfiÙ ÙÔ fiÏÔ ÙÔ˘ÛËÌ·‰Â‡ÔÓÙ·˜ ÙËÓ ¿ÌÔÈÚË11 ·ÚÎÔ‡‰·. M· Â˘Ù˘¯Ò˜ ÔÈ¿ÏÏÔÈ ÙÔÓ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ·Ó, ÁÈ·Ù› ÊÔ‚‹ıËÎ·Ó ˆ˜, ·Ó ÙԷȉ› ‹Ù·Ó ÂΛ ÎÔÓÙ¿, ÌÔÚ› Ó· ÙÔ ¯Ù˘Ô‡Û·Ó. TfiÙ¿گÈÛ·Ó Ó· ʈӿ˙Ô˘Ó fiÏÔÈ Ì·˙›: «°È¿ÓÓËËË, °È·ÓÓ¿·-·Î’, °È¿ÓÓ’!, Ô‡ Â›Û·È ˆÚ¤;» ™Ù¿ıËÎ·Ó Î·È ÂÚ›ÌÂÓ·Ó, ÒÛÔ˘ Û οÔÈ· ÛÙÈÁÌ‹ ·ÎÔ‡ÛÙËΠÌÈ··È‰È΋ ʈÓԇϷ: «TÈ ’Ó·È, ÚÂÂÂ; E‰Ò ›̷Ȼ. «¶Ô‡Â›Û·È, Ú °È¿ÓÓÔ; ŒÏ· ηٿ ‰ˆ. ™Â ı¤Ï’ Ô Ì·Ì¿ Û’»ÙÔ˘ ··ÓÙÔ‡Ó. KÈ ·˘Ùfi˜, ·Ê‹ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ·ÚÎÔ‡‰·ÌfiÓË Ù˘, ¤ÙÚÂÍ ÚÔ˜ ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ Ô˘ ¿ÎÔ˘Û ÙȘʈӤ˜, ÂÓÒ Ë ÚÔÛˆÚÈÓ‹ ÙÔ˘ Ê›ÏË ¤Ê¢Á ÙÚÔÌ·Á̤ÓË Ì¤Û· ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜.™Â Ï›ÁÔ Ô °È¿ÓÓ˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Î·È ¿ÏÈ ·Ó¿ÌÂÛ· ÛÙÔ˘˜ÔÌÔ›Ô˘˜ ÙÔ˘. KÈ fiÙ·Ó ÙÔÓ ÚÒÙËÛ·Ó Ô‡ ›¯Â ¿ÂÈ, ·¿ÓÙËÛ ¯ˆÚ›˜ ηӤӷ Êfi‚Ô ‹ ‰ÈÛÙ·ÁÌfi: «◊Úı Ìȷηϋ ΢ڛ· „˜12 ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Î·È Ì ‹Ú ·ÁηÏÈ¿. KȇÛÙÂÚ· ÌÔ˘ ’‰ˆÛ ӷ Ȉ Á·Ï·Ù¿Î’». «°È·Ù› ‰Â ÊÒÓ·˙˜, ˆÚ¤;» ÙÔÓ ÚÒÙËÛÂ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘, Ô˘ ›¯ÂÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙÔ ÌÂٷ͇. «°È·Ù› Ó· ʈӿ͈; AÊÔ‡ Ì’¿ÚÂÛ» ·¿ÓÙËÛ Ì ÙËÓ ÈÔ ÌÂÁ¿ÏË Ê˘ÛÈÎfiÙËÙ· ÔÌÈÎÚfi˜ °È·ÓÓ¿Î˘.H ÂÚȤÙÂÈ· ÙÔ˘ °È¿ÓÓË ‰ÂÓ ¿ÚÁËÛ ӷ ‰È·‰Ôı›13 Û’fiÏ· Ù· Á‡Úˆ ¯ˆÚÈ¿. KÈ ·fi ÙfiÙÂ, Ô ÌÈÎÚfi˜ °È·ÓÓ¿Î˘¿ÏÏ·Í fiÓÔÌ·, ÎÈ fiÏÔÈ ÙÔÓ ÊÒÓ·˙·Ó Î·È ÙÔÓ ÊˆÓ¿˙Ô˘Ó ˆ˜ ÙÒÚ· AÚÎÔ˘‰fiÁÈ·ÓÓÔ.

11. ¿ÌÔÈÚÔ˜, -Ë, -Ô: ηË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô, ηÎfiÌÔÈÚÔ˜, -Ë/·, -Ô12. „˜: ¯Ù˜13. Ó· ‰È·‰Ôı› (‰È·‰›‰ÂÙ·È): ϤÁÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ¤Ó· ÛÙÔÓ ¿ÏÏÔ Î·È ¤ÙÛÈ Á›ÓÂÙ·È ÁÓˆÛÙfi

ÛÂÏ. 48

Page 50: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™TÂÏÈο, ÁÈ·Ù› ÙÔÓ °È¿ÓÓË ÙÔÓ

ʈӿ˙Ô˘Ó «AÚÎÔ˘‰fiÁÈ·ÓÓÔ»; ¶Â˜ ÙËÓÈÛÙÔÚ›· Ì ϛÁ· ÏfiÁÈ·.

KAT. 1.

¶ÔÈ· ϤÍË Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ; ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ Î·È ÌËÓͯ¿ÛÂȘ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ Î·È ÙÔ ¿ÚıÚÔfiÔ˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.

§E•. 1.

·) T· ’Ì·ı˜ Ù· Ó¤·; ............................ ηÎÔÔÈÒÓ ¤Û·Û·Ó

‚ÈÙÚ›Ó˜ ηٷÛÙËÌ¿ÙˆÓ ÛÙË ¯ÙÂÛÈÓ‹ ‰È·‰‹ÏˆÛË.

‚) ¶·Ô‡, fiÙ ı· ‚Á¿ÏÂȘ ...........................................ÁÈ·

‚ÔÛ΋; £¤Ïˆ Ó· ¤Úıˆ Ì·˙› ÛÔ˘.

Á) KÔ›Ù· ¤Íˆ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ. ......................... ¯ÂÏȉÔÓÈÒÓ

ÂÙ¿ÂÈ ÛÙÔÓ Ô˘Ú·Ófi. ◊ÚıÂ Ë ¿ÓÔÈÍË.

O °È·ÓÓ¿Î˘ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰Â ÊÔ‚‹ıËΠÙËÓ ·ÚÎÔ‡‰· Î·È ‹È ·fi ÙÔ Á¿Ï· Ù˘. A˘Ùfi ‰ÂÓÂ›Ó·È ·Û˘Ó‹ıÈÛÙÔ Ê·ÈÓfiÌÂÓÔ. ¶·ÏÈfiÙÂÚ·, ·È‰È¿ E˘Úˆ·›ˆÓ Ù·ÍȉȈÙÒÓ Û ¿ÁÓˆÛÙ˜ ¯ÒÚ˜ ¯¿ÓÔÓÙ·Ó ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·. ⁄ÛÙÂÚ· ·fi ¯ÚfiÓÈ· Ù· Í·Ó¿‚ÚÈÛηÓ, ÌÂÁ¿Ï· È·.N· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙËÓ ÈÛÙÔÚ›· ÙÔ˘ MfiÁÏË Î·È ÙÔ˘ T·Ú˙¿Ó Î·È Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ Ò˜ ÌÔÚ› Ó· ˙Ô‡Û·Ó ÂΛӷ Ù· ·È‰È¿ ÛÙË ˙Ô‡ÁÎÏ·.

ÎÔ¿‰È - ÔÌ¿‰· - ÛÌ‹ÓÔ˜

TÈ Ì·ı·›ÓÂȘ ·fi ·˘Ùfi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÁÈ· ÙȘ ·ÚÎÔ‡‰Â˜;

KAT. 2. E›Ó·È .................................................................................................

.........................................................................................................

.........................................................................................................

ÛÂÏ. 49

Page 51: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

IOXOZTNAK™ P O3

8

1 2

4

5

6

¢PA™THPIOTHTE™¶ÔÈ· ˙Ò· ‚ϤÂÈ Ô Î˘ÓËÁfi˜

ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜; ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÂÈÎÔÓfiÏÂÍÔ.

§E•. 2.

4

6

5

1

8

7

3

2

7

OPIZONTIA:3. ™KANTZOXOIPO™5. E§AºI6. §YKO™7. ºI¢I8. §A°O™

KA£ETA:1. A§E¶OY2. XE§øNA4. APKOY¢A

§Y™HÛÂÏ. 50

Page 52: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1

EÁÒ ÎÈ ÂÛ‡

¶ÚfiÛÂÍ ÙËÓ ÂÈÎfiÓ· Î·È Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘: E›Ì·ÛÙÂ...

...ÛÙËÓ ·Ú¯·›· A›Á˘ÙÔ;

...ÛÙËÓ AÛÛ˘Ú›·;

...ÛÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰·;

ÛÂÏ. 51

Page 53: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

A˜ ‰Ô‡Ì Ҙ ÂÚÓ¿ ÌÈ· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ 5Ô˘ ·ÈÒÓ· .X...

ÛÂÏ. 52 1. Ú¿ÛÈÓ· ¿ÏÔÁ·: ·ÓÔËۛ˜, „¤Ì·Ù·

Page 54: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2. Ô ‚Ô˘ÎfiÏÔ˜: Ô ‚ÔÛÎfi˜

T. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, «OÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ - NÂʤϘ» - ¢È·Û΢‹ ÛÂÏ. 53

Page 55: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 54

¢PA™THPIOTHTE™¶Ò˜ ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Ë

ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™ÙÚ„ȿ‰Ë;¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

KAT. 1.

«¢Â ÊٷȘ fï˜ ÂÛ‡! H ÚÔÎÔÌ̤ÓË Ë Ì¿Ó· ÛÔ˘ Û ¯¿Ï·ÛÂ!» ϤÂÈ Ô ™ÙÚ„ȿ‰Ë˜. H ϤÍË«ÚÔÎÔÌ̤ÓË» ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ıÂÙÈ΋ ‹ ·ÚÓËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·.

E‰Ò ÛËÌ·›ÓÂÈ: ÂÚÁ·ÙÈ΋ Î·È ÈηӋ;

‹ ¿¯ÚËÛÙË Î·È ·Ó¿ÍÈ·;

MÔÚ›˜ Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÌÈ· ÊÚ¿ÛË Ì ÙËÓ ¿ÏÏË ÛËÌ·Û›· Ù˘;

....................................................................................................................................................

§E•. 1.

ÙÚÂÏ‹Û˘ÓËıÈṲ̂ÓËÏ›ÁÔ ÚÔ‚ÏËÌ·ÙÈÎ‹Û˘ÓÙËÚËÙÈ΋ÌÔÓÙ¤ÚÓ·

™Î¤„Ô˘ ÙÒÚ· ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘. ™Â ÙÈ ÌÔÈ¿˙ÂÈ Î·È Û ÙÈ ‰È·Ê¤ÚÂÈ Ì ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ ™ÙÚÂ-„È¿‰Ë;

O ™ÙÚ„ȿ‰Ë˜ ηÙËÁÔÚ› ÙË Á˘Ó·›Î· ÙÔ˘ fiÙÈ ·˘Ù‹ ÊÙ·›ÂÈ ÁÈ· Ù· ¯¿ÏÈ· Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜. ™˘Ìʈ-Ó›˜ ‹ ‰È·ÊˆÓ›˜; °È·Ù›; ºÙ·›ÂÈ, Ú¿ÁÌ·ÙÈ, Ë Á˘Ó·›Î·;

TÈ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ı· ¤‰ÈÓ˜ ÛÙÔ ™ÙÚ„ȿ‰Ë ÁÈ· Ó· χÛÂÈ Ù· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù¿ ÙÔ˘;

™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜;KAT. 2. - O ™ÙÚ„ȿ‰Ë˜ η̷ÚÒÓÂÈ ÙÔ ÁÈÔ ÙÔ˘.- H ÌËÙ¤Ú· ¿ÚÁËÛ ӷ Á˘Ú›ÛÂÈ, ÁÈ·Ù› ›¯Â

οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ·.- O ™ÙÚ„ȿ‰Ë˜ Ó¢ÚÈ¿˙ÂÈ ÁÈ· ÙÔ ¯¿ÏÈ

Ù˘ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿˜ ÙÔ˘.

™ §

M‹ˆ˜ ηٿϷ‚˜ ÁÈ·Ù› ËÌËÙ¤Ú· ¿ÚÁËÛ ÙfiÛÔ Ôχ Ó·Á˘Ú›ÛÂÈ; ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô ÏfiÁÔ˜;

KAT. 3................................................................................

...............................................................................

Page 56: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 55

2

EÁÒ ÎÈ ÂÛ‡

K¿ı ¿ÓÔÈÍË ÊÙ¿ÓÔ˘Ó ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, ·ÏÏ¿ Î·È Û ¿ÏϘ¯ÒÚ˜ Ù˘ E˘ÚÒ˘, ÔÈ ÂÏ·ÚÁÔ›, Ô˘ ¤Ú¯ÔÓÙ·È ·fi ÙȘ˙ÂÛÙ¤˜ ¯ÒÚ˜ ÙÔ˘ NfiÙÔ˘ Ó· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ. A˘Ù¿Ù· Ô˘ÏÈ¿ ÚÔÛ¤¯Ô˘Ó Ôχ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘˜ Î·È ıˆÚÔ‡ÓÙ·È ÓÔÈÎÔ·Úˉ˜ Î·È Ôχ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔÈ. TÔÓA‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÁÈ· ÙÔ Ù·Í›‰È Ù˘ ÂÈÛÙÚÔÊ‹˜ ÛÙËÓAÊÚÈ΋, fiÔ˘ ÂÚÓ¿Ó ÙÔ ¯ÂÈÌÒÓ·. ™ÙÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi ‰ÂÓ·›ÚÓÔ˘Ó Ì·˙› ÙÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔ˘˜ Û˘ÓÙÚfiÊÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Ô˘ ‰Âı· ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ÂÙ¿ÍÔ˘Ó ÌÈ· ÙfiÛÔ ÌÂÁ¿ÏË ‰È·‰ÚÔÌ‹. §¤Ó ̿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ηÌÈ¿ ÊÔÚ¿ ÙÔ˘˜ ÛÎÔÙÒÓÔ˘Ó,ÁÈ· Ó· ÌËÓ ˘ÔʤÚÔ˘Ó. °›ÓÂÙ·È fï˜ ¿ÓÙ· ¤ÙÛÈ; H ÈÛÙÔÚ›· Ô˘ ·ÊËÁÂ›Ù·È ÌÈ· ·ÏÈ¿ ‰·ÛοϷ ›Ûˆ˜ Ó· Ì·˜Ï‡ÛÂÈ ÙËÓ ·ÔÚ›·.

Page 57: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο: fiÙ·Ó ‰ÂÓ Î¿Óˆ οÙÈ ·Ì¤Ûˆ˜, ·ÏÏ¿ ‰ÈÛÙ¿˙ˆ Î·È Î·ı˘ÛÙÂÚÒ2. ‚Ô˘‚¿: ¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÈÏ¿ˆ

◊È ÓÂÚ¿ÎÈ Î·È ÙÔ˘˜ ‰ÈËÁ‹ıËΠÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·Ô˘ ¤˙ËÛÂ Ë ›‰È· ÛÙÔ §·‡ÚÈÔ Ì’ ¤Ó· ÌÈÎÚfiÂÏ·ÚÁfi, ¤Ó·Ó ÂÏ·ÚÁfi Ô˘ Ù· ·È‰È¿ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔÓ Â›¯·Ó Û‡ÓÙÚÔÊÔ Î·È ÙÔ˘ Û¤Ú‚ÈÚ·Ó¯ÔÓÙÚ¿ ‚·ÙÚ·¯¿ÎÈ· Î·È „fiÊÈ· ÔÓÙ›ÎÈ· ·fi ÙȘ ·Ôı‹Î˜ ÙÔ˘˜. MfiÓÔ Ì›Ú· ‰ÂÓ ÙÔ˘ ‹Á·ÈÓ·Ó.◊Ù·Ó ™Â٤̂Ú˘ ÎÈ Â›¯·Ó ÍÂÌ›ÓÂÈ ÛÙÔÓ ÙfiÔ·ÚÎÂÙÔ› ÂÏ·ÚÁÔ›. K·Ù¿ ÙȘ ‰¤Î· ÙÔ Úˆ› ÙÔ˘˜Â›‰· ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ ÛÙÔ ÎÔÓÙÈÓfi ÏÈ‚¿‰È. E›¯·-ÓÂ Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË; ŒÎ·Ó·Ó Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ; ¢ÂÓ Í¤Úˆ.MfiÏȘ ·Ó¤‚ËÎÂ Ô ‹ÏÈÔ˜ „ËÏ¿ Î·È ˙ÂÛÙ¿ıËΠÙÔ ¯ÒÌ·, ¤Ó·˜ ÛËÎÒıËÎÂ Î·È ¤Ù·Í‰ÈÛÙ·ÎÙÈο1. ⁄ÛÙÂÚ· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛ·Ó ¿ÏÏÔÈ ‰‡Ô, ‡ÛÙÂÚ· ¿ÏÏÔÈ ÙÚÂȘ. ¶ÂÙÔ‡Û·Ó Á‡Úˆ Á‡Úˆ, ¤Î·Ó·Ó ·ÎÏÔ˘˜ ‰ÔÎÈÌ¿˙ÔÓÙ·˜ ›Ûˆ˜ ÙÔÓ Î·ÈÚfi,›Ûˆ˜ ÙÔÓ ·¤Ú· Î·È Î¿ı ÊÔÚ¿ ·Ó¤‚·ÈÓ·Ó fiÏÔ Î·È„ËÏfiÙÂÚ·. MÂÙ¿, ÌÈ· ·Ú¤·, ‚Ô˘‚¿2, ‹ÚÂηÙ‡ı˘ÓÛË ÚÔ˜ ÙÔ NfiÙÔ. AÎÔÏÔ‡ıËÛ ÎÈ ¿ÏÏËÎÈ ¿ÏÏË, ÒÛÔ˘ ¤Ê˘Á·Ó fiÏÔÈ ÔÈ ÂÏ·ÚÁÔ›, ÂÎÙfi˜·fi ¤Ó·Ó, ·˘ÙfiÓ ÙÔ ÈÙÛÈÚ›ÎÔ ÙÔÓ ÂÏ·ÚÁfi Ô˘ Ù¿È˙·Ó Ù· ·È‰È¿.

ÛÂÏ. 56

Page 58: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

AÁÁÂÏÈ΋ B·ÚÂÏÏ¿, «O £Âfi˜ ·Á·¿ Ù· Ô˘ÏÈ¿», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

3. Á˘ÚÔʤÚÓˆ: Á˘Ú›˙ˆ Â‰Ò ÎÈ ÂΛ4. ·Ó‹ÌÔÚÔ˜, -Ë, -Ô: ·ÈÛı¿ÓÂÙ·È ·‰‡Ó·ÌÔ˜, -Ë, -Ô5. ÂȂϤˆ: ·Ú·ÎÔÏÔ˘ıÒ Î·È ‰›Óˆ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÌÔ˘ Û οÔÈÔÓ

Ô˘ οÓÂÈ ÌÈ· ÂÚÁ·Û›·, ÂÈÙËÚÒ

A˘Ùfi˜ ÛÙÚÈÊÔÁ‡ÚÈ˙ Á‡Úˆ ·fi ÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi Ù˘ÂÎÎÏËÛÈ¿˜.EΛ, ÛÙË ÊˆÏÈ¿, ηıfiÙ·Ó ¤Ó·˜ Á¤ÚÔ˜ ÂÏ·ÚÁfi˜ Ô˘‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡ÛÂ, Ê·›ÓÂÙ·È, Ó· ÂÙ¿ÍÂÈ. °˘ÚfiÊÂÚÓÂ3 ÔÌÈÎÚfi˜ ÂÏ·ÚÁfi˜, ¤Î·Ó ӷ ʇÁÂÈ, Ì· Í·Ó·Á‡ÚÈ˙Â, Û·ÓÓ· ÌËÓ ÙÔ˘ ‹Á·ÈÓÂ, Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔ ¿ÓÙÂ¯Â Ë Û˘Ó›‰ËÛ‹ÙÔ˘. ™·Ó Ó· ¿Ï¢ Ì ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘. ¶Ò˜ Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ·Ó‹ÌÔÚÔ4 Î·È ÌfiÓÔ ÙÔ ÁÔÓÈfi; ™ÙÔÙ¤ÏÔ˜ ‹Ú ÙËÓ ·fiÊ·Û‹ ÙÔ˘. ¶‹ÁÂ Î·È Î¿ıÈÛ ‰›Ï·ÛÙÔ Î·Ì·Ó·ÚÈfi ÎÈ Â¤‚ÏÂÂ5 ÙÔÓ ¿ÚÚˆÛÙÔ. A˘Ù‹ Ë Û˘ÁÎÈÓËÙÈ΋ Ú¿ÍË Ì ÂÓÙ˘ˆÛ›·ÛÂ. Œ¯ˆ ·˘Ù‹ÙËÓ ÂÈÎfiÓ·, ¿Ó ¯ÚfiÓÈ· ÙÒÚ·, ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÌÔ˘ Î·È ‰ÂÌÔ˘ ʇÁÂÈ ·’ ÙÔ Ì˘·Ïfi.

TÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ¤Î·ÓÂ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÏ·ÚÁfi˜ ÌÂÙ¿, fiÙ·Ó ‰Â ˙Ô‡Û ȷ Ô ÁÔÓÈfi˜ ÙÔ˘;™Î¤„Ô˘ ÙË ‰È΋ ÛÔ˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ·.

ÛÂÏ. 57

Page 59: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™ŸÙ·Ó ‰›ÓÂȘ ·Á¿Ë, ϤÓÂ,

·›ÚÓÂȘ ·Á¿Ë. ŒÁÈÓ ÙÔ ›‰ÈÔ ÌÂÙÔ ÌÈÎÚfi ÂÏ·ÚÁfi;

KAT. 1.

™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô ÌÈÎÚfi˜ ÂÏ·ÚÁfi˜ ÚfiÛ¯ ÙÔ ÁÂÚÔÓÙfiÙÂÚÔ. TÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ Ì ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜;OÈ ÌÈÎÚfiÙÂÚÔÈ ÊÚÔÓÙ›˙Ô˘Ó ÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘˜;

ÛÂÏ. 58

™Ù· EÏÏËÓÈο ¤¯Ô˘Ì ÔÏϤ˜ Û‡ÓıÂÙ˜ ϤÍÂȘ Ô˘ ·Ú¯›˙Ô˘Ó Ì ÙÔ Û˘Ó. TÔ Û˘Ó¤¯ÂÈ ÙȘ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ ÊÔÚ¤˜ ÙË ÛËÌ·Û›· ÙÔ˘ Ì·˙›, Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ¿ÏÏÔ˘. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Ï¤ÍË Û˘ÓÂÚÁ¿˙ÔÌ·È ÛËÌ·›ÓÂÈ ÂÚÁ¿˙ÔÌ·È Ì·˙› Ì οÔÈÔÓ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ˆÎ¿ÙÈ. B¤‚·È·, ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ Û fiϘ ÙȘ ÂÚÈÙÒÛÂȘ ·˘Ù‹ Ë ÛËÌ·Û›·. MÔÚ›˜ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂȘ ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ Ì ÙȘ ÛË̷ۛ˜ ÙÔ˘˜.

§E•. 1.

Û‡ÓÙÚÔÊÔ˜

Û˘Ì‚Ô‡ÏÈÔ

Û˘ÁÎÈÓËÙÈÎfi˜

Û˘Ó‰˘¿˙ˆ

Û˘ÁΤÓÙÚˆÛË

Û˘ÓÂÓÓÔԇ̷È

Û˘Ó›‰ËÛË

Ë ¤ÌÊ˘ÙË È‰ÈfiÙËÙ· ÙÔ˘ ·ÙfiÌÔ˘ Ó· ÂÓÂÚÁ› Ì ‚¿ÛË ËıÈÎÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ Î·È Ó· ‰È·ÎÚ›ÓÂÈ ÙÔ Î·Ïfi ·fi ÙÔ Î·Îfi

ÙÔ Ó· Ì·˙‡ÔÓÙ·È ÔÏÏÔ› Ì·˙› Î¿Ô˘ ÁÈ· οÔÈÔ ÏfiÁÔ

Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÂÚÈÛÛfiÙÂÚˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ ÁÈ· Ó· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ó Ì·˙› ‰È¿ÊÔÚ· ı¤Ì·Ù·

Ô˘ Û˘Ó‰¤ÂÙ·È Ôχ ÛÙÂÓ¿ Ì οÔÈÔÓ, Ô˘ ˙ÂÈ Ì οÔÈÔÓ

ηٷϷ‚·›Óˆ (οÔÈÔÓ) Î·È Á›ÓÔÌ·È Î·Ù·ÓÔËÙfi˜ (·fi ·˘ÙfiÓ), ÌÔÚÒ Ó· ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹Ûˆ Ì οÔÈÔÓ

οӈ οÙÈ ·Ú¿ÏÏËÏ·, Ì·˙› Ì οÙÈ ¿ÏÏÔ

Ô˘ ·ÁÁ›˙ÂÈ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈο οÔÈÔÓ, Ô˘ ÚÔηÏ› Û˘Ó·ÈÛı‹Ì·Ù· ¤ÓÙÔÓ˘ ¯·Ú¿˜, Û˘ÌfiÓÔÈ·˜ Î.¿., Ù· ÔÔ›· ÂΉËÏÒÓÔÓÙ·È Ì ‰¿ÎÚ˘·

Page 60: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

3

EÁÒ ÎÈ ÂÛ‡

MÈ· ‰·ÛοϷ Û ¤Ó· Û¯ÔÏÂ›Ô ÚÔÛ·ı› Ó· οÓÂÈ Ù··È‰È¿ Ó· ÂӉȷÊÂÚıÔ‡Ó ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔ˘˜.

ÛÂÏ. 59

Page 61: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. ÙÔ ÁËÚÔÎÔÌ›Ô: Ô ¯ÒÚÔ˜ fiÔ˘ ̤ÓÔ˘Ó Ì·˙› ¿ÙÔÌ· ÌÂÁ¿Ï˘ ËÏÈΛ·˜ Î·È ÛÙÔ˘˜ ÔÔ›Ô˘˜ ÚÔÛʤÚÂÙ·È ÊÚÔÓÙ›‰·

2. ÙÔ ¯¿ÛÌ· ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ: ‰È·ÊÔÚ¤˜, ‰˘ÛÎÔϛ˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ ·Ó¿ÌÂÛ· Û ÁÔÓ›˜ Î·È ·È‰È¿, Ó¤Ô˘˜ Î·È Á¤ÚÔ˘˜ (·ÓıÚÒÔ˘˜ Ô˘ ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÛÂ

‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜)3. Ë Á¤Ê˘Ú· ÙˆÓ ÁÂÓÂÒÓ: ÙÚfiÔ˜ Û˘ÓÂÓÓfiËÛ˘ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ›·˜ ÌÂٷ͇ ·ÙfiÌˆÓ Ô˘

·Ó‹ÎÔ˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈΤ˜ ÁÂÓȤ˜4. Ë ·˘ı¿‰ÂÈ·: fiÙ·Ó Â›Ì·È ·ÁÂÓ‹˜ Î·È ıÚ·Û‡˜

- ¢˘Ô ÊÔÚ¤˜ ÙË ‚‰ÔÌ¿‰·, ·Ó ı¤ÏÂÙÂ, ÌÔÚ›ÙÂÓ· οÓÂÙ ·Ú¤· Ì ÙÔ˘˜ ËÏÈÎȈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘ÁËÚÔÎÔÌ›Ԣ1. ÿÛˆ˜ Ó· ÂÙ‡¯Ô˘Ì ·˘Ùfi Ô˘Ï¤Ó «¯¿ÛÌ· ÁÂÓÂÒÓ2» Û «Á¤Ê˘Ú· ÁÂÓÂÒÓ3».- K·È ÙÈ Ó· οÓÔ˘ÌÂ, ‰ËÏ·‰‹, ÛÙÔ ÁËÚÔÎÔÌ›Ô;N· ·›˙Ô˘Ì ٿ‚ÏÈ; ·Ú·Ù‹ÚËÛ Ì ·˘ı¿‰ÂÈ·4 Ô£‡ÌÈÔ˜.- KÈ ·˘Ùfi, ÁÈ·Ù› fi¯È; MÔÚ›Ù fï˜ Î·È Ó· ÙÔ˘˜‰È·‚¿˙ÂÙÂ.- EÁÒ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ «¿ˆ» ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔ˘˜, ΢ڛ·. TËÓ·Ï‹ıÂÈ· Ϥˆ. E›Ó·È ¿Û¯ËÌÔÈ, ·Ú¿ÍÂÓÔÈ, ‰ÂÓ¤¯Ô˘Ó ‰fiÓÙÈ·, ‚‹¯Ô˘Ó, ¤¯Ô˘Ó ·ÏȤ˜ ȉ¤Â˜, fiÏÔÓ· Û˘Ì‚Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ı¤ÏÔ˘Ó. O £‡ÌÈÔ˜ ı· Û˘Ó¤¯È˙ Ì ÙȘ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ ÙÔ˘, ·Ó ‰ÂÓ ÙÔÓ ‰È¤ÎÔÙÂ Ô §ÂˆÓ›‰·˜.- A˘Ù¿ Ù· Ϙ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ô‡ Î·È ‰ÂÓͤÚÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ, › ı˘ÌˆÌ¤ÓÔ˜, ÎÈ Ô ÓÔ˘˜ÙÔ˘ ¤ÙÚÂÍ ÛÙÔÓ ‰ÈÎfi ÙÔ˘, Ô˘ ›¯Â Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘̿ӷ˜ ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ Ï¿ÙÚ¢Â. O ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ Ô ·Ô‡˜ Ô‡Ù ÂÓԯϛ Ô‡Ù ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È. K¿ıÂÙ·È ÛÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÙÔ˘ ÁˆÓ›ÙÛ· Î·È Â›Ó·ÈÛΤÙË Â˘ÏÔÁ›·. N· ÌË ÛÔ˘ ˆ fiÙÈ Ì ̷ı·›ÓÂÈÙfiÛ· Ú¿ÁÌ·Ù·.

ÛÂÏ. 60

Page 62: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- ¢ËÏ·‰‹ ÛÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ Î·È ¯ÔÚfi; Í·Ó·ÚÒÙËÛ ÂÈÚˆÓÈο Ô £‡ÌÈÔ˜.- Ÿ¯È, ‰Â ÌÔ˘ Ì·ı·›ÓÂÈ ¯ÔÚfi, ·ÏÏ¿ ¯fiÚ¢ÂÛÙ· ÓÈ¿Ù· ÙÔ˘, Î·È Ì¿ÏÈÛÙ· ηٷÏËÎÙÈο.- KÈ ÂÁÒ ·fi ÙË ÁÈ·ÁÈ¿ ÌÔ˘ ¤Ì·ı· Ó·¯ÔÚ‡ˆ ‚·Ï˜, ‹Ú ÙÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ë Î. §›ÁÂÈ·. EΛ Â›Ó·È ÙÔ ı¤Ì·; O ¯ÔÚfi˜; ◊ Ó·ÚÔÛ·ı‹ÛÔ˘Ì ӷ ÌËÓ ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÔ˘Ì ÛÙË ÌÔÓ·ÍÈ¿, Ì ÙËÓ È‰¤· fiÙÈ ‰ÂÓ ÙÔ˘˜ ÛΤÊÙÂÙ·È Î·Ó›˜, Ó· ÙÔ˘˜ ·ÏÒÛÔ˘Ì ÊÈÏÈο ÙÔ ¯¤ÚÈ, ÁÈ· Ó· ·ÈÛı·ÓıÔ‡Ó ˙ÂÛÙ·ÛÈ¿ Î·È fiÙÈ Ì οÔÈÔ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ;- TÈ ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ Ó· ›ӷÈ, ΢ڛ·; ¤ÌÂÓ ԣ‡ÌÈÔ˜. O‡Ù ٷ ÎÔÚ‰fiÓÈ· ÙˆÓ ·Ô˘ÙÛÈÒÓ ÙÔ˘˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó·‰¤ÛÔ˘Ó, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· Û·„Ô˘Ó.ŸÏÔ «Ô¯» Î·È «Ô¯» ϤÓÂ Î·È È¿ÓÔ˘Ó ÙË̤ÛË ÙÔ˘˜.- MËÓ Â›Û·È ·fiÏ˘ÙÔ˜5. ¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ.MÈ· ·ÚÔÈÌ›· ϤÂÈ: «AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Á¤ÚÔ,·ÁfiÚ·Û».

5. ·fiÏ˘ÙÔ˜, -Ë, -Ô: ‰Â ‰¤¯ÂÙ·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈ΋ ÁÓÒÌË ‹ ÎÚÈÙÈ΋

ÛÂÏ. 61

Page 63: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- ™ÈÁ¿ ÌËÓ ¿ˆ Ó’ ·ÁÔÚ¿Ûˆ Á¤ÚÔ!H Î. §›ÁÂÈ· ¤Î·Ó ˆ˜ ‰ÂÓ ¿ÎÔ˘ÛÂ Î·È Û˘Ó¤¯ÈÛÂÌ ¿ÏÏË ·ÚÔÈÌ›·:- «NÈÔ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ, Á¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ». ¶Ô˘ÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÈ; ŸÙÈ Ë ·Í›· ÙˆÓ ËÏÈÎÈˆÌ¤ÓˆÓ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙȘ ÁÓÒÛÂȘ ÙÔ˘˜, ÛÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ÙÔ˘˜. OÈ Ó¤ÔÈ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÔ‡Ó Î·È ÔÈ ·ÏÈÔ› Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ԢÓ.ŒÛ΢„ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ Ù˘ ÛÙÂÓÔ¯ˆÚË̤ÓË Ô˘‰ÂÓ ÌfiÚÂÛ ӷ ›ÛÂÈ ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ù˘ Î·È ı˘Ì‹ıËΠÙË ÁÈ·ÁÈ¿ Ù˘, Ô˘, ÊÙÈ¿¯ÓÔÓÙ·˜Ì·˙› Ù˘ ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ·6 ÁÈ· ÙÔ ¶¿Û¯·, Ù˘ ¤Ì·ıÂfiÏË ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ·Ú¿‰ÔÛË. EΛ ÛÙÔ ˙‡ÌˆÌ·.TÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È·! TÈ ÈÛÙÔڛ˜!¶›ÛÙ¢ fiÙÈ, fiÙ·Ó ÔÈ ÁÂÓȤ˜ Â›Ó·È ‰Â̤Ó˜, ÙÔ Î¤Ú‰Ô˜ Â›Ó·È ÙÚÈÏfi. H ÌÈ· ÁÂÓÈ¿ ÛÙËÚ›˙ÂÙ·ÈÛÙËÓ ¿ÏÏË Î·È ·›ÚÓÂÈ fi,ÙÈ Â›Ó·È ÔχÙÈÌÔ.¶›ÛÙÂ˘Â Û’ ·˘Ù‹ ÙË Á¤Ê˘Ú· (ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ-·È‰È¿)Î·È ı· ÙËÓ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ˙Â. K¿ÔÈÔ˜ ¤Ú ӷ ¯Ù˘¿ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘˜.

AÁÁÂÏÈ΋ B·ÚÂÏÏ¿, «O £Âfi˜ ·Á·¿ Ù· Ô˘ÏÈ¿», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

6. ÙÔ ÙÛÔ˘Ú¤ÎÈ

6

ÛÂÏ. 62

Page 64: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 63

H ‰·ÛοϷ ϤÂÈ fiÙÈ ÔÈ ËÏÈÎȈ̤ÓÔÈ Â›Ó·È Î·È ·˘ÙÔ› ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ.M ÔÈÔ ÙÚfiÔ Â›Ó·È ¯Ú‹ÛÈÌÔÈ;

¢PA™THPIOTHTE™

™Î¤„Ô˘: ÙÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂȘ Ì ÙÔ˘˜ ·Ô‡‰Â˜ Î·È ÙȘ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ÛÔ˘; Y¿Ú¯ÂÈ ·Ó¿ÌÂÛ¿ Û·˜«¯¿ÛÌ·» ‹ «Á¤Ê˘Ú·» ÁÂÓÂÒÓ; MÔÚ›˜ Ó· ÂȘ οÔÈ· ·Ú·‰Â›ÁÌ·Ù· ·fi ÙËÓ Î·ıËÌÂÚÈÓ‹ ÛÔ˘ ˙ˆ‹;

™ÙËÓ ·Ú¯·›· EÏÏ¿‰·, ¤Ó· ÊÚÈÎÙfi Ù¤Ú·˜, Ë ™Ê›ÁÁ·, ÚˆÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ ÂÚ·ÛÙÈÎÔ‡˜: «TÈ Â›Ó·È ·˘ÙfiÔ˘ ÛÙËÓ ·Ú¯‹ ÂÚ·Ù¿ÂÈ Ì ٷ Ù¤ÛÛÂÚ·, ÌÂÙ¿ Ì ٷ ‰‡Ô Î·È ÌÂÙ¿ Ì ٷ ÙÚ›·;». AÓ ÂΛÓÔÈ ‰ÂÓ ··ÓÙÔ‡Û·Ó, ÙÔ˘˜ ¤ÙÚˆÁÂ. EÛ‡ ÌÔÚ›˜ Ó· χÛÂȘ ÙÔ ·›ÓÈÁÌ·*;

*§‡ÛË:O ¿ÓıÚˆÔ˜

KAT. 1.

Page 65: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™Y¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ

ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο ÁÈ· ÙÔ˘˜ Á¤ÚÔ˘˜,fiˆ˜:

§E•. 1.1. AÓ ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Á¤ÚÔ, ·ÁfiÚ·ÛÂ.

2. O χÎÔ˜ ÎÈ ·Ó ÂÁ¤Ú·Û ÎÈ ¿ÏÏ·Í ÙÔ Ì·ÏÏ› ÙÔ˘, Ìˉ¤ÙË ÁÓÒÌË ¿ÏÏ·Í Ìˉ¤ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘.

3. °¤Ú·Û˜ Î·È Ì˘·Ïfi ‰ÂÓ ¤‚·Ï˜.

4. °ÂÚÓ¿ˆ ·ÏÏ¿ ¿ÓÙ· Ì·ı·›Óˆ.

5. ◊ÌÔ˘Ó· ÓÈÔ˜ (Ó¤Ô˜) Î·È Á¤Ú·Û·.

6. TÒÚ· ÛÙ· ÁÂÚ¿Ì·Ù·, Ì¿ı Á¤ÚÔ ÁÚ¿ÌÌ·Ù·.

7. ÕÎÔ˘ Á¤ÚÔ˘ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ Î·È ·È‰Â̤ÓÔ˘ (=ÌÔÚʈ̤ÓÔ˘) ÁÓÒÛË.

8. NÈÔ˜ ÛÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ, Á¤ÚÔ˜ ÛÙÔ ÙÈÌfiÓÈ.

MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÔȘ ·fi ÙȘ ·Ú·¿Óˆ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÛËÌ·›ÓÔ˘ÓοÙÈ ıÂÙÈÎfi Î·È ÔȘ οÙÈ ·ÚÓËÙÈÎfi;

................................................

................................................

................................................

................................................

ÛÂÏ. 64

................................................

................................................

................................................

................................................

Page 66: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 65

4

EÁÒ ÎÈ ÂÛ‡

ŒÊÙ·ÛÂ Ë Ì¤Ú· Ô˘ Ô º¿Ó˘ Á˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô ‡ÛÙÂÚ··fi ÌÈ· ıÂڷ›· Ô˘ ¤Î·Ó Û ÓÔÛÔÎÔÌÂ›Ô Ù˘ Aı‹Ó·˜.EΛ, ÏÔÈfiÓ, ÙÔÓ ÂÚÈ̤ÓÂÈ ÌÈ· ÌÂÁ¿ÏË ¤ÎÏËÍË...

Page 67: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. ÎÔ˘Ú‡ÔÌ·È Ì ÙËÓ „ÈÏ‹: Îfi‚ˆ Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÌÔ˘ ÙfiÛÔ ÎÔÓÙ¿, Ô˘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È Á˘ÌÓfi, ¯ˆÚ›˜ Ì·ÏÏÈ¿

2. ÍÂÛÎԇʈÙÔ˜, -Ë, -Ô: ¯ˆÚ›˜ ÛÎÔ˘Ê›, Ì Á˘ÌÓfi ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ3. „ÂÏÏ›˙ˆ: ÚÔʤڈ/Ϥˆ ÙȘ ϤÍÂȘ Ì ‰˘ÛÎÔÏ›·

O ‰¿ÛηÏÔ˜ ¤ÊÂÚ ÙËÓ Î˘Ú›· ¢ÈÔÓ˘Û›· ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ ÎÏÂÈÛÙfi ·Ú¿ı˘ÚÔ Î·È Ù˘ ¤‰ÂÈÍ ÙËÓ ·˘Ï‹. A’ ÙË ı¤ÛË ·˘Ù‹, ̤¯ÚÈ ¯Ù˜,¤‚Ϙ ‰¿ÛË ·fi Ì·ÏÏÈ¿ Ó· Ù’ ·ÓÂÌ›˙ÂÈ Ô ·¤Ú·˜Î·ıÒ˜ Ù· ·È‰È¿ ¤ÙÚ¯·Ó ¿Óˆ οو. TÒÚ·, Ù·ÌfiÓ· Ì·ÏÏÈ¿ Ô˘ ¤‚Ϙ ‹Ù·Ó ÙˆÓ ÎÔÚÈÙÛÈÒÓÎ·È Î·ÓÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘.O ‰¿ÛηÏÔ˜ ÂÍËÁ› ÛÙËÓ Î˘Ú›· ¢ÈÔÓ˘Û›·:- TÔ˘˜ ‚ϤÂÙÂ; ŸÏÔÈ Û¯Â‰fiÓ ÊÔÚ¿Ó η¤ÏÔ.E›Ó·È ÁÈ·Ù› ÎÔ˘Ú‡ÙËÎ·Ó Ì ÙËÓ „ÈÏ‹1.- TÈÈÈ;- M¿ÏÈÛÙ·, ηϿ ÙÔ ·ÎÔ‡Û·ÙÂ. ¢ÂÓ ¤ÌÂÈÓ ٛÔÙ·, ÁÂÓÈ΋ ·ÔÙÚ›¯ˆÛË. °È· Ó· ¿ÚÂÙ Ìȷȉ¤·, ‰ÂÓ ¤¯ÂÙ ·Ú¿ Ó· ÚÔÛ¤ÍÂÙ ·˘Ù¿ Ù·ÌÈÎÚ¿, Ù· ÍÂÛÎԇʈٷ2. N·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ô £ÂÌÈÛÙÔÎÏ‹˜ Ì ÙÔ ™Ù·˘-ÚÔÓÈ΋ٷ. Œ¯ÂÙ ͷӷ‰Â› Ù· ÎÂÊ¿ÏÈ· ÙÔ˘˜ ¤ÙÛÈÁ˘ÌÓ¿;H ΢ڛ· ¢ÈÔÓ˘Û›· ›¯Â Ì›ÓÂÈ ¿ÊˆÓË. æ¤ÏÏÈÛÂ3

οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ: «ŸÏÔÈ. TÈ ÛËÌ·›ÓÂÈ ·˘Ùfi; ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›Óˆ».

ÛÂÏ. 66

Page 68: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- M· ÔÈÔ˜ ÙÔ˘˜ › ӷ ÎÔ˘Ú¢ÙÔ‡Ó;- K·Ó›˜. KÔ˘Ú‡ÙËÎ·Ó Ì ÙË ı¤ÏËÛ‹ ÙÔ˘˜.- °È·Ù›, ηϤ;- °È·Ù› Û‹ÌÂÚ· Í·Ó·Á˘Ú›˙ÂÈ Ô º¿Ó˘ ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.- E, Î·È ÏÔÈfiÓ; TÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi;- M· ‰ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂÙÂ, ΢ڛ· ¢ÈÔÓ˘Û›·; Afi Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË4

ÎÔ˘Ú‡ÙËÎ·Ó Ù· ·È‰È¿.XÚÂÈ¿ÛÙËΠϛÁ· ‰Â˘ÙÂÚfiÏÂÙ· Ë Á˘Ó·›Î· ÁÈ· Ó· ÌÂÈ ÛÙÔÓfiËÌ·5. O B·Û›Ï˘ ›‰Â ·Ì¤Ûˆ˜ Ù· Ì¿ÙÈ· Ù˘ Ó· ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó ¤ÎÊÚ·ÛË Î·È Ó· ‚Ô˘ÚÎÒÓÔ˘Ó6. O ·¤Ú·˜ ÎfiËΠͷÊÓÈο, Ï›ÁÔÚÈÓ ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÙÔ ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ ÁÈ· ̤۷. OÈ Ù¿ÍÂȘ Ì‹Î·Ó ÛÙË ÁÚ·ÌÌ‹, ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙȘ ÛοϘ, ÁÈ· ÙËÓ ÚˆÈÓ‹ ÚÔÛ¢¯‹.ºÔÚÔ‡Û·Ó fiÏÔÈ Î·¤Ï·, Ô˘ ı· Ù· ’‚Á·˙·Ó Ì ÙÔ Û‡ÓıËÌ·7 ÙÔ˘‰·ÛοÏÔ˘ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ ı· ’ÊÙ·ÓÂ Ô º¿Ó˘.TÔÓ ¤ÊÂÚ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ¤Íˆ ·fi ÙËÓ ·˘ÏfiÔÚÙ·. O º¿Ó˘ ÚÔ¯ÒÚËÛ ‰ÈÛÙ·ÎÙÈο Ó· ¿ÚÂÈ ÙË ı¤ÛËÙÔ˘. E›¯Â ÛËΈ̤ÓÔ˘˜ ÙÔ˘˜ Áȷο‰Â˜ ÙÔ˘ Î·È ÊÔÚÔ‡Û ÙÔ ÛÎÔ˘Ê› ÙÔ˘ ˆ˜ Ù’ ·˘ÙÈ¿.

4. Ë Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·ÛË: Ë ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË5. Ì·›Óˆ ÛÙÔ ÓfiËÌ·: ηٷϷ‚·›Óˆ6. Ù· Ì¿ÙÈ· ‚Ô˘ÚÎÒÓÔ˘Ó: ÁÂÌ›˙Ô˘Ó ‰¿ÎÚ˘·7. ÙÔ Û‡ÓıËÌ·: ÙÔ Û‹Ì· (ΛÓËÛË, ϤÍË, ‹¯Ô˜ Î.Ï.) Ì ÙÔ ÔÔ›Ô ÂȉÔÔÈ›ٷÈ

οÔÈÔ˜ ÁÈ· Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈÛÂÏ. 67

Page 69: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

TfiÙ ·ÎÚÈ‚Ò˜ ‰fiıËΠÙÔ Û‡ÓıËÌ·. M ÌÈ· ·fiÙÔÌË Î›ÓËÛË Ô B·Û›Ï˘, Ô ‰¿ÛηÏÔ˜, ¤‚Á·Ï ÙÔ Î·¤ÏÔ ÙÔ˘. A̤ۈ˜ fiÏ· Ì·˙› Ù· ·È‰È¿ ¤‚Á·Ï·Ó Ù· ‰Èο ÙÔ˘˜. TÔ ı¤·Ì· Ô˘·ÚÔ˘ÛÈ¿ÛÙËΠÌÂÌÈ¿˜8 οو ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ ‹Ù·ÓÌÂÁ·ÏÂÈ҉˜9! ™ÂÈÚ¤˜ ·fi Á˘ÌÓ¿ ÎÂÊ¿ÏÈ·, ‰È¿ÊÔÚˆÓ Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, Ì ͿÛÙÂÚ· ÚfiÛˆ· ηÈÌÂÁ¿Ï· ·˘ÙÈ¿, Ó· ÚÔÛ‡¯ÔÓÙ·È ·Ì¤ÚÈÌÓ·10.MfiÓÔ ÌÈ· Ù·Ú·¯‹ ·ÔÚ›·˜ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ‹ıËΠÛÙ· ÎÔÚ›ÙÛÈ·. TÔ ›‰ÈÔ Î·È ÛÙÔ º¿ÓË. T· ÚÒÙ·ÎÂÊ¿ÏÈ· Ô˘ ·ÓÙÈÏ‹ÊıËÎÂ11 ‹Ù·Ó Ù· ‰‡Ô ÌÚÔÛÙÈÓ¿, Ô˘ ¤Ù˘¯Â Ó· ·Ó‹ÎÔ˘Ó ÙÔ ¤Ó· ÛÙÔÓK·˙·Ófi‚· Î·È Ù’ ¿ÏÏÔ ÛÙÔ °È¿ÓÓË ÙÔ §‹ÛÙ·Ú¯Ô.°˘Ú›˙ÂÈ ÛÙÔ Ï¿È Î·È ‚ϤÂÈ ÙÔÓ AÚÈÛÙ›‰Ë. °˘Ú›-˙ÂÈ ›Ûˆ ÙÔ˘ Î·È ‚ϤÂÈ ÙÔ ™ÙÚ·ÙËÁfi Ì’ ¤Ó· ÎÂÊ¿-ÏÈ Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔ Û·Ó ÂfiÓÈ. ŸÏÔÈ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ·‰È¿ÊÔÚÔ, Û·Ó Ó· ÌËÓ ÙÔÓ Â›‰·Ó.™ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ˘ Ê¿ÓËΠ·ÓÂÍ‹ÁËÙÔ. K·Ù¿Ï·‚ÂfiÙ·Ó ÚfiÛÂÍÂ Î·È fiÏ· Ù’ ¿ÏÏ· ÎÔ˘ÚÂ̤ӷ ÎÂÊ¿ÏÈ·. T· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘ ¤Ï·Ì„·Ó. ŒÓ· Ï·Ù‡¯·ÌfiÁÂÏÔ12 ÊÒÙÈÛ ÙÔ ÚfiÛˆfi ÙÔ˘. K¿ÓÂÈ ÌÈ··fiÙÔÌË Î›ÓËÛË Û·Ó Ó· ÂÙ¿ÂÈ Ì·ÎÚÈ¿ ¤Ó·‚¿ÚÔ˜ Î·È ‚Á¿˙ÂÈ ÎÈ ·˘Ùfi˜ ÙÔ ÛÎÔ˘Ê› ÙÔ˘.

¶·ÓÙÂÏ‹˜ K·ÏÈfiÙÛÔ˜, «ŒÓ· ۷Λ Ì·ÏÏÈ¿», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

8. ÌÂÌÈ¿˜: ·Ì¤Ûˆ˜9. ÌÂÁ·ÏÂÈ҉˘, ˘, ˜: ˘¤ÚÔ¯Ô˜, -Ë, -Ô, Ï·ÌÚfi˜, -‹, -fi

10. ·Ì¤ÚÈÌÓ·: ¯ˆÚ›˜ ÊÚÔÓÙ›‰Â˜, ¯ˆÚ›˜ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·11. ·ÓÙÈÏ‹ÊıËΠ(·fi ÙÔ ·ÓÙÈÏ·Ì‚¿ÓÔÌ·È): ηٷϷ‚·›Óˆ12. ÙÔ Ï·Ù‡ ¯·ÌfiÁÂÏÔ: ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ¯·ÌfiÁÂÏÔ

ÛÂÏ. 68

Page 70: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

MÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ‰›Ï· Û οı ÛΛÙÛÔ ÙÔ Â›‰Ô˜ ÎÔ˘Ú¤Ì·ÙÔ˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ;

§E•. 1.

NÔÌ›˙ÂȘ ˆ˜ ¤Î·Ó·Ó ηϿ ÔÈ Û˘ÌÌ·ıËÙ¤˜ ÙÔ˘ º¿ÓË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ‰Â›ÍÔ˘Ó ÙË Û˘Ì·Ú¿ÛÙ·Û‹ÙÔ˘˜; EÛ‡ ÙÈ ı· ¤Î·Ó˜ Û ٤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË;

¶Ò˜, ÓÔÌ›˙ÂȘ, ¤ÓȈıÂ Ô º¿Ó˘ ÙËÓ ÒÚ· Ô˘ ¤Ì·ÈÓ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô Î·È Ò˜ ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÌÂÙ¿ ÙËÓ «¤ÎÏËÍË»; TÈ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Û οÓÂÈ Ó· ÙԂϤÂȘ ¤ÙÛÈ;

KAT. 2.

ηÚÊ¿ÎÈ· - η¤ÏÔ - ÊÚ¿ÎÙ˘ - ηڤ - ηÙÛ·Ú¿ - ›ÛÈ· - ÁÔ˘Ï›

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

..................................................................................................

¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ÎÔ˘Ú‡ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ „ÈÏ‹ ÁÈ·Ù› ¤¯Ô˘Ó „›Ú˜ ‹ ÁÈ·Ù› ›ӷÈÙ˘ Ìfi‰·˜. E‰Ò fï˜ Ù· ·È‰È¿ ÎÔ˘Ú‡ÙËÎ·Ó ÁÈ· οÔÈÔÓ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ. ¶ÔÈÔ˜Â›Ó·È ·˘Ùfi˜ Ô ÏfiÁÔ˜;

KAT. 1.

.................................................ÛÂÏ. 69

Page 71: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™BÚ˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ï¤ÍÂȘ Ù˘

›‰È·˜ «ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·˜» Î·È ÊÙÈ¿ÍÂ˙¢Á¿ÚÈ· fiˆ˜ ÛÙÔ ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.

§E•. 2.ηÙ¢ı‡ÓÔÌ·È ↔ ηÙ‡ı˘ÓÛË

Ë ÂÈÌÔÓ‹ ↔ ÂÈ̤ӈ

¿ÓÂÌÔ˜ ↔ ...........................................................................................

Û˘Ì·Ú·ÛÙ¤ÎÔÌ·È ↔ ...........................................................................

ı¤Ïˆ ↔ ..............................................................................................

Ë ÚÔÛ¢¯‹ ↔ ....................................................................................

Ë ·ÓÙ›ÏË„Ë ↔ ......................................................................................

Ë Ï¿Ì„Ë ↔ ..........................................................................................

ÛÂÏ. 70

Page 72: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

5

EÁÒ ÎÈ ÂÛ‡

¶ÔÏϤ˜ fiÏÂȘ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ EÏÏ¿‰·˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Û fiÏÂÌÔ Î·È Ô AÚÈÛÙÔÊ¿Ó˘, Ô ÈÔ ÁÓˆÛÙfi˜ ΈÌÈÎfi˜ ÔÈËÙ‹˜ Ù˘ ·Ú¯·›·˜ EÏÏ¿‰·˜, ÁÚ¿ÊÂÈ ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· «§˘ÛÈ-ÛÙÚ¿ÙË». Y¿Ú¯ÂÈ ÙÚfiÔ˜ Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂÈ Ô fiÏÂÌÔ˜; N·È,fiÙ·Ó ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ·ÔÊ·Û›˙Ô˘Ó Ó· ¿ÚÔ˘Ó ÙËÓ Ù‡¯Ë ÙÔ˘ÔϤÌÔ˘ ÛÙ· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘˜. E‰Ò Ë AıËÓ·›· §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË Î·Ï› fiϘ ÙȘ Á˘Ó·›Î˜ Û ÁÂÓÈ΋ Û˘Ó¤Ï¢ÛË.

ÛÂÏ. 71

Page 73: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. fiÔ˘ ʇÁÂÈ Ê‡ÁÂÈ: ÙÔ Ï¤Ì ÁÈ· οÔÈÔÓ Ô˘ ‚È¿˙ÂÙ·È Ó· ʇÁÂÈ2. ÙÔ ·È‰·Ú¤ÏÈ: ÙÔ ÌÈÎÚfi ·È‰› (Ì ·ÚÓËÙÈ΋ ÛËÌ·Û›·)

- º›Ï˜ ÌÔ˘, › Ì ‡ÊÔ˜ ›ÛËÌÔ Ë §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË,Ì·˙Â˘Ù‹Î·ÌÂ Â‰Ò ÁÈ·Ù› Ì·˜ ÂÓÒÓÂÈ fiϘ ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ÂÈı˘Ì›·: Ë ÂÈı˘Ì›· ÁÈ· ÂÈÚ‹ÓË. ¶ÔÈ· ·fi Û·˜ ‰ÂÏ·¯Ù·Ú¿ ÙÔÓ ¿ÓÙÚ· Ù˘, ÔÈ· ‰Â ‚·Ú¤ıËΠӷ ›ӷÈÌÔÓ·¯‹ ÛÙÔ Û›ÙÈ Ù˘, ÂÚÈ̤ÓÔÓÙ·˜ Ì‹Ó˜ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ó· Á˘Ú›ÛÂÈ Ô Î·Ïfi˜ Ù˘ ·fi ÙË Ì¿¯Ë;¶ÔÈ· ‰Â ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Ù·È fiÙ·Ó ·Ô¯·ÈÚÂÙ¿ ÙÔÓ¤ÚˆÙ¿ Ù˘, Ì ٷ fiÏ· ÙÔ˘, ÌËÓ Í¤ÚÔÓÙ·˜ ·Ó ı·ÙÔÓ Í·Ó·‰Â›;- M· ÙÔ˘˜ ıÂÔ‡˜! ¶ÂÙ¿¯ÙËÎÂ Ë KÏÂÔÓ›ÎË. ŒÙÛÈ›ӷÈ, fiˆ˜ Ù· Ϙ. ¶¤ÓÙ ÔÏfiÎÏËÚÔ˘˜ Ì‹Ó˜ ¤¯ÂÈÓ· Ê·Ó› Ô ¿ÓÙÚ·˜ ÌÔ˘.- EÙ¿ Ì‹Ó˜ Ï›ÂÈ Ô ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÛÙËÓ ¶‡ÏÔ, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ Ë M˘ÚÚ›ÓË.- MÈ· Ó‡¯Ù·, ÙȘ ÚÔ¿ÏϘ, ‹ÚıÂ Ô ‰ÈÎfi˜ ÌÔ˘ ÛÙÔÛ›ÙÈ, › Ì ¤Ó·Ó ·Ó·ÛÙÂÓ·ÁÌfi Ë §·ÌÈÙÒ, ηÈÎÔÈÌ‹ıËΠ̠ÙÔ Û·ı› ÙÔ˘. TËÓ ¿ÏÏË Ì¤Ú· ÙÔÚˆ›, fiÔ˘ ʇÁÂÈ Ê‡ÁÂÈ1.- ÕÛ Ԣ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Ì›ÓÂÈ Ô‡Ù ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ÛÙËÓAı‹Ó· Ó· ¯·ÚÔ‡Ó ÏÈÁ¿ÎÈ Ù· Ì·Ù¿ÎÈ· Ì·˜. MÔÓ¿¯··È‰·Ú¤ÏÈ·2 Î·È ·Ô‡‰Â˜, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜ Ì ÓfiËÌ· Ë §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË. KÈ fï˜,Û˘Ó¤¯ÈÛÂ, Ë Ï‡ÛË ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜. MÔ-Úԇ̠ӷ ·Ó·ÁοÛÔ˘Ì ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ì·˜ Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ·˘Ùfi ÙÔÓ ·ÓfiËÙÔ fiÏÂÌÔ.

ÛÂÏ. 72

Page 74: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

OÈ Á˘Ó·›Î˜ ÙËÓ ÎÔ›Ù·Í·Ó Ì ·ÔÚ›·.- TÈ Â›Ó·È ·˘Ù¿ Ô˘ Ϙ, ̈ڤ §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË, ÂÙ¿¯ÙËÎÂÌÈ· ÙÔ˘˜. AÊÔ‡ ‰Â Ì·˜ ·Ê‹ÓÔ˘Ó ӷ ·Ó·Î·Ù¢fiÌ·ÛÙÂÛÙ· ‰Èο ÙÔ˘˜.- A˘Ùfi Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ·¿ÓÙËÛÂ Ë ·Ó¤Í˘ÓË AıËÓ·›·. ¶·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿3, ¤¯Ô˘Ì ÛÙ· ¯¤ÚÈ· Ì·˜ ¤Ó· fiÏÔ ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ4, Ô˘, ·Ó ÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘Ì ۈÛÙ¿,ÌÔÚԇ̠ӷ ηٷʤÚÔ˘Ì ÔÏÏ¿.ŒÎ·Ó ÌÈ· ·‡ÛË, ÙȘ ÎÔ›Ù·Í ηϿ ηϿ Î·È ·ÔÎ¿Ï˘„ ÙÔ Û¯¤‰Èfi Ù˘.- AÔ¯‹5 ·fi ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Î·È Ù· ÊÈÏÈ¿ ÙÔ˘˜, › ηÈÙfiÓÈÛ ̛· Ì›· ÙȘ ϤÍÂȘ. A˘Ùfi Â›Ó·È ÙÔ Ì˘ÛÙÈÎfi. °È·Ù›ÌfiÏȘ ÊÙ¿ÛÔ˘Ó ÛÙÔ Û›ÙÈ ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ Ì·˜, ÌfiÏȘ ηÏÔÊ¿ÓÂ Î·È Î·ÏÔÈÔ‡ÓÂ, ˙ËÙÔ‡Ó ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ Ì·˜, Ù·ÊÈÏÈ¿ Ì·˜, ÙËÓ ·Á¿Ë Ì·˜.AÓ fï˜ ÂÌ›˜ ¢ı‡˜ οÓÔ˘Ì ›Ûˆ, ·Ó ÙÚ·‚ÈfiÌ·ÛÙ ηÈοÓÔ˘Ì ÙȘ ‰‡ÛÎÔϘ, ÎÈ ·Ó ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ÙÔ‡˜ ÍÂηı·Ú›ÛÔ˘Ì ˆ˜, ̤¯ÚÈ Ó· ÎÏ›ÛÔ˘Ó ÂÈÚ‹ÓË ·ÓÙÔÙÈÓ‹ Ô‡Ù ¤Ó· ÙfiÛÔ ‰· ÊÈÏ¿ÎÈ ‰Â ı· ¿ÚÔ˘Ó ·fiÂÌ¿˜, ÙfiÙ ӷ ‰Â›Ù ˆ˜ ı· ÙÔ Í·Ó·ÛÎÂÊÙÔ‡Ó.

3. ·Ú’ fiÏ· ·˘Ù¿: fï˜, ˆÛÙfiÛÔ4. ·Î·Ù·Ì¿¯ËÙÔ˜, -Ë, -Ô: Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆÈÛÙ› Ì ÂÈÙ˘¯›·, Ó· ÓÈÎËı›,

·Ó›ÎËÙÔ˜, -Ë, -Ô5. Ë ·Ô¯‹: fiÙ·Ó ·ÔʇÁˆ οÙÈ, fiÙ·Ó Ì¤Óˆ Ì·ÎÚÈ¿ ·fi οÙÈ

ÛÂÏ. 73

Page 75: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¶fiÛÔ Î·ÈÚfi ı· ·ÓÙ¤ÍÔ˘Ó; ŒÓ· Ì‹Ó·; ¢‡Ô; ™ÙÔÙ¤ÏÔ˜ ı· Á›ÓÂÈ ÙÔ ‰ÈÎfi Ì·˜. §ÔÈfiÓ, ·ÎÔ‡ˆ, ¤¯ÂÈηÌÈ¿ Û·˜ ·ÓÙÈÚÚ‹ÛÂȘ6;- A‰‡Ó·ÙÔÓ, ÂÙ¿¯ÙËÎÂ Ë M˘ÚÚ›ÓË. ¢Â ÊÙ¿ÓÂÈÔ˘ ¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜ Ì·˜ Ì›· ÛÙȘ ÙfiÛ˜,Ó· ÙÔ Îfi„Ô˘Ì ÎÈ ·˘Ùfi;- ™ÎÏËÚfi ηı‹ÎÔÓ7 ·˜ Ó· Ì·˜ ÊÔÚÙÒÛÂȘ, §˘ÛÈ-ÛÙÚ¿ÙË, ‰È·Ì·ÚÙ˘Ú‹ıËÎÂ Î·È Ë KÏÂÔÓ›ÎË. ¶Ò˜ ı··ÓÙ¤ÍÔ˘ÌÂ;- KÈ fï˜, ʛϘ ÌÔ˘, ‡„ˆÛ ÙË ÊˆÓ‹8 Ù˘ ˧·ÌÈÙÒ. ŸÛÔ ÛÎÏËÚfi ÎÈ ·Ó Â›Ó·È Ó· ÎÔÈÌfiÌ·ÛÙÂÌÔÓ·¯¤˜, ‰›¯ˆ˜ ÙËÓ ·ÁηÏÈ¿ ÙˆÓ ·ÓÙÚÒÓ Ì·˜,Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ˘ÔÛÙÔ‡ÌÂ9. Œ¯ÂÈ ‰›ÎÈÔ Ë AıËÓ·›·Ê›ÏË ÌÔ˘. MÔÓ¿¯· ¤ÙÛÈ ı· Ï˘Á›ÛÔ˘Ó10 ÔÈ ¿ÓÙÚ˜̷˜, Ô˘ οÓÔ˘Ó ÙÔ˘˜ ·ÏÈηڿ‰Â˜.- K¿ÓÙÂ, ̈ڤ, ÎÔ˘Ú¿ÁÈÔ! Â›Â Ë §˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË. °È·ÛÎÂÊÙ›Ù ÙÔ Î·Ï¿. AÓ Ù· ηٷʤÚÔ˘ÌÂ, ÙÔ˘˜¤¯Ô˘Ì ‡ÛÙÂÚ· ÁÈ· ¿ÓÙ· ‰ÈÎÔ‡˜ Ì·˜ Î·È ÙÔ˘˜¯·ÈÚfiÌ·ÛÙ fiÛÔ ı¤ÏÔ˘ÌÂ.TÂÏÈο, Ë ·ÚÔÛ‰fiÎËÙË11 Û˘ÌÌ·¯›· Ù˘ §˘ÛÈ-ÛÙÚ¿Ù˘ Ì ÙË ™·ÚÙÈ¿ÙÈÛÛ· §·ÌÈÙÒ ·Ô‰Â›¯ÙËΠۈًÚÈ·. M·˙› ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ›ÛÔ˘Ó ÙȘ ˘fiÏÔȘ Á˘Ó·›Î˜ Î·È fiϘ ÙÔ˘˜˘ÔÛ¯¤ıËÎ·Ó ˆ˜ ‰Â ı· οÓÔ˘Ó ›Ûˆ.

°È¿ÓÓ˘ KfiÙÛÈÊÔ˜ (ΛÌÂÓÔ), «§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

6. ¤¯ˆ ·ÓÙ›ÚÚËÛË: ‰Â Û˘ÌʈÓÒ7. ÙÔ Î·ı‹ÎÔÓ: Ë ˘Ô¯Ú¤ˆÛË8. ˘„ÒÓˆ ÙË ÊˆÓ‹: ·Ó‚¿˙ˆ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË Ù˘ ʈӋ˜9. Ó· ˘ÔÛÙԇ̠(·fi ÙÔ ˘Ê›ÛÙ·Ì·È): ˘Ô̤ӈ, ·ÓÙ¤¯ˆ

10. Ï˘Á›˙ˆ: Ì·Ï·ÎÒÓˆ, ˘Ô¯ˆÚÒ11. ·ÚÔÛ‰fiÎËÙÔ˜, -Ë, -Ô: Í·ÊÓÈÎfi˜, -‹, -fi, Ô˘ ‰ÂÓ ÂÚÈ̤ÓÔ˘Ì ӷ Û˘Ì‚Â›

ÛÂÏ. 74

Page 76: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

TÈ ÛΤÊÙËΘ fiÙ·Ó ‰È¿‚·Û˜ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ·˘Ùfi; ¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‰ÈηÈÔÏÔÁ‹ÛÂȘ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘.

¢PA™THPIOTHTE™

™ÙËÓ ÎˆÌˆ‰›· ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ÚÔÛ·ıÔ‡Ó Ó· ͷӷʤÚÔ˘Ó ÙËÓ ÂÈÚ‹ÓË ÛÙÔÓ ÙfiÔÙÔ˘˜. EÛ‡ ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ; AÓ ˘‹Ú¯·Ó ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ˜ Á˘Ó·›Î˜ ˆ˜ ·Ú¯ËÁÔ› ¯ˆÚÒÓ ı· ‹Ù·Ó Ô ÎfiÛÌÔ˜ ÈÔÂÈÚËÓÈÎfi˜;

OÈ Á˘Ó·›Î˜ Â›Ó·È ÔÓËÚ¤˜ Î·È ÛΤÊÙÔÓÙ·È ÌfiÓÔ ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘˜.OÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Ó Ó· οÓÔ˘Ó Ù›ÔÙ· ¯ˆÚ›˜ ÙÔ˘˜ ¿ÓÙÚ˜.ŸÙ·Ó ·›ÚÓÔ˘Ì ÌÈ· ·fiÊ·ÛË ÁÈ· ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi ı¤Ì·, ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ‰È¿ÏÔÁÔ˜.°È· ¤Ó· ÛÔ‚·Úfi Úfi‚ÏËÌ· fiÏÔÈ, Ê›ÏÔÈ Î·È Â¯ıÚÔ›, Ú¤ÂÈ Ó· ÂÓÒÓÔ˘Ì ÙȘ ‰˘Ó¿ÌÂȘ Ì·˜.

KAT. 3.

™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ï¤ÂÈ ÌÈ· Á˘Ó·›Î· fiÙÈ «ÔÈ ¿ÓÙÚ˜ ‰ÂÓ ÙȘ ·Ê‹ÓÔ˘Ó Ó’ ·Ó·Î·Ù‡ÔÓÙ·È Ì ٷ ‰ÈοÙÔ˘˜». TÈ ÂÓÓÔ›;

KAT. 2.ŸÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÓÙ‡ÓÔÓÙ·È ·ÓÙÚÈο;ŸÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó’ ·Û¯ÔÏÔ‡ÓÙ·È Ì ·˘Ù¿ Ô˘ οÓÔ˘Ó ÔÈ ¿ÓÙÚ˜;ŸÙÈ ÔÈ Á˘Ó·›Î˜ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ÌÈÏ¿ÓÂ;

¶ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· ¿Ó‰Ú˜ Î·È ‰Ô˘ÏÂȤ˜ ÌfiÓÔ ÁÈ· Á˘Ó·›Î˜;

ÛÂÏ. 75

¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÂÏÈο ÙÔ «fiÏÔ»ÙˆÓ Á˘Ó·ÈÎÒÓ; TÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ; £· ¤¯ÂÈ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ·;

KAT. 1. ......................................................................................................

......................................................................................................

......................................................................................................

Page 77: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ‚ÚÂȘ ÛÙÔ

ΛÌÂÓÔ Ï¤ÍÂȘ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó Û¯¤ÛËÌ ÙÔÓ «¤ÚˆÙ·» Î·È ÙÔÓ «fiÏÂÌÔ». MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ηȿÏϘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Ì·˘Ù¤˜ ÙȘ ¤ÓÓÔȘ;

§E•. 1.

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

.................................

...............................................

...............................................

...............................................

.................................

ÛÂÏ. 76

Page 78: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1

Afi ¯ÒÚ· ÛÂ ¯ÒÚ·

MÂÚÈο Ï¿ıË ‚Á·›ÓÔ˘Ó Û ηÏfi. °È· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·, ¤Ó·Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˘ KÔÏfiÌ‚Ô˘ Ô‰‹ÁËÛ ÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë ÌÈ·˜ Ó¤·˜ Ë›ÚÔ˘ Î·È ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÔÚ›· Ù˘ÈÛÙÔÚ›·˜.

ÛÂÏ. 77

Page 79: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. Ô ÂÚ›ÏÔ˘˜: Ù·Í›‰È Á‡Úˆ ·fi ¤Ó· ÓËÛ› ‹ ‹ÂÈÚÔ2. ÛÊ·ÈÚÈÎfi˜, -‹, -fi: ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi˜, -‹, -fi 3. ηٷı¤Ùˆ Ù· fiÏ·: ÂÁηٷÏ›ˆ ÙȘ ÚÔÛ¿ıÂȤ˜ ÌÔ˘4. ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎfi˜, -‹, -fi: fi¯È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, -Ë, -Ô, Ô˘ ‰ÈÛÙ¿˙ÂÈ5. MÂÁ·ÏÂÈfiÙ·ÙÔ˜, Ë: Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜/Ë ‚·Û›ÏÈÛÛ·, Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜/Ë ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÂÈÚ·6. ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙÒ: ‰›Óˆ ·ÚÎÂÙ¿ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· οÔÈÔ ÛÎÔfi

O XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ KÔÏfiÌ‚Ô˜ ÁÂÓÓ‹ıËΠÙÔ 1451ÛÙË °¤ÓÔ˘· Ù˘ IÙ·Ï›·˜. O 15Ô˜ ·ÈÒÓ·˜ ‹Ù·Ó ËÂÔ¯‹ ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓ: ÔÈE˘Úˆ·›ÔÈ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÙÔÓ ÂÚ›ÏÔ˘1

Ù˘ AÊÚÈ΋˜ ÎÈ ¤ÊÙ·Ó·Ó ÛÙËÓ IÓ‰›·, ÙËÓ K›Ó· Î·È ÙËÓ I·ˆÓ›·. ŸÌˆ˜ ÙÔ Ù·Í›‰È ·˘Ùfi ‹Ù·ÓÌ·ÎÚ‡ Î·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÊÔÚ¤˜ ÎÚ·ÙÔ‡Û ·ÎfiÌË Î·È ‰‡Ô ¯ÚfiÓÈ·. O KÔÏfiÌ‚Ô˜‹Ù·Ó ‚¤‚·ÈÔ˜ fiÙÈ ˘‹Ú¯Â οÔÈ· ¢ÎÔÏfiÙÂÚË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÁÈ· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ Î·Ó›˜ ÛÙȘ ¯ÒÚ˜ Ù˘AÓ·ÙÔÏ‹˜. ¶›ÛÙ¢ fiÙÈ Ë °Ë ‹Ù·Ó ÛÊ·ÈÚÈ΋2. ŒÙÛÈ, ÛΤÊÙËÎÂ, ·ÓÙ› Ó· ¿ÂÈ ·Ó·ÙÔÏÈο, ̤ۈÙÔ˘ IÓ‰ÈÎÔ‡ ˆÎ·ÓÔ‡, ÁÈ·Ù› Ó· ÌËÓ ÙÚ·‚‹ÍÂÈ ‰˘ÙÈο, ̤ۈ ÙÔ˘ AÙÏ·ÓÙÈÎÔ‡;

O KÔÏfiÌ‚Ô˜ ‹Á ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ¶ÔÚÙÔÁ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘ ·ÚÔ˘Û›·Û ÙÔ Û¯¤‰Èfi ÙÔ˘ ÁÈ· ÌÈ· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÚÔ˜ ÙȘ¯ÒÚ˜ Ô˘ ‹Ù·Ó ÁÓˆÛÙ¤˜ ˆ˜ «IÓ‰›Â˜». O ‚·ÛÈÏÈ¿˜ fi¯È ÌfiÓÔ ‰ÂÓÂÓÙ˘ˆÛÈ¿ÛÙËΠ·ÏÏ¿ Î·È Â›Â ÛÙÔÓ KÔÏfiÌ‚Ô ˆ˜, ·Ó Ù·Í›‰Â˘Â ‰˘ÙÈο ·ÓÙ› ÁÈ· ·Ó·ÙÔÏÈο, Û›ÁÔ˘Ú· ı· ¤ÊÙ·Ó ÛÙËÓ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘.ŸÌˆ˜ Ô KÔÏfiÌ‚Ô˜ ‰ÂÓ Â›¯Â ÛÎÔfi Ó· ηٷı¤ÛÂÈ ¤ÙÛÈ Â‡ÎÔÏ· Ù·fiÏ·3. ¶‹Á ÛÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿ ºÂÚ‰ÈÓ¿Ó‰Ô Î·È ÙË ‚·Û›ÏÈÛÛ· IÛ·‚¤Ï-Ï· Ù˘ IÛ·Ó›·˜. K·È ·˘ÙÔ› fï˜ ‹Ù·Ó ÂÈÊ˘Ï·ÎÙÈÎÔ›4 Î·È ¤ÙÛÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÔÏfiÎÏËÚ· ¯ÚfiÓÈ· ÂÚ›ÌÂÓ ӷ ÙÔ˘ ‰ÒÛÔ˘Ó ÙËÓ ¿‰ÂÈ·.«MËÓ ¤¯ÂÙ ·ÌÊÈ‚Ôϛ˜, MÂÁ·ÏÂÈfiÙ·ÙÔÈ»5, ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁÂ. «OÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÌÔ› ÌÔ˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó fiÙÈ ÔÈ IÓ‰›Â˜ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ‰˘ÙÈο Ù˘IÛ·Ó›·˜».TÂÏÈο, Ë IÛ·‚¤ÏÏ· ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ¯ÚËÌ·ÙÔ‰ÔÙ‹ÛÂÈ6 ÙËÓ ·ÔÛÙÔÏ‹ ÙÔ˘ KÔÏfiÌ‚Ô˘.

2

ÛÂÏ. 78

Page 80: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ŒÙÛÈ, ÙÔÓ A‡ÁÔ˘ÛÙÔ ÙÔ˘ 1492 Ô KÔÏfiÌ‚Ô˜ ·¤Ï¢ÛÂ7 ·fi ÙËÓ IÛ·Ó›· Ì ÙÚÂȘ ηڷ‚¤Ï˜8, ÙË ™¿ÓÙ· M·Ú›·, ÙËÓ ¶›ÓÙ· Î·È ÙËN›ÓÈ·.TÂÏÈο, ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ‚‰ÔÌ¿‰Â˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·, ÛÙȘ 12 OÎÙˆ‚Ú›Ô˘ ÙÔ˘ 1492, ÌÈ· ÎÚ·˘Á‹ ·ÓÙ‹¯ËÛ ·fi ÙËÓ ÎfiÊ·9 ÛÙÔ ÌÂÛÈ·ÓfiηٿÚÙÈ10: «™ÙÂÚÈ¿ ÂÓfi„ÂÈ11!».O KÔÏfiÌ‚Ô˜ Î·È ÙÔ Ï‹ÚˆÌ¿ ÙÔ˘ ͯ›ÏÈ˙·Ó ·fi¯·Ú¿. ¶›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ Â›¯·Ó ÊÙ¿ÛÂÈ ÛÙȘ IÓ‰›Â˜,‰ËÏ·‰‹ Û οÔÈ· ÓËÛÈ¿ ÛÙ· ·Ó·ÙÔÏÈο. ™ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·, ·˘Ùfi Ô˘ ¤‚ÏÂ·Ó ‹Ù·Ó Ù·ÓËÛÈ¿ M·¯¿Ì˜, Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·Ó ‰˘ÙÈο.XˆÚ›˜ Ó· ÙÔ Í¤ÚÔ˘Ó, ›¯·Ó ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ ÙËÓ AÌÂÚÈ-΋! O KÔÏfiÌ‚Ô˜ Û˘Ó¤¯ÈÛ ÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘, ·Ô‚È‚¿-ÛÙËΠÛÙËÓ KÔ‡‚· Î·È ÛÙËÓ IÛ·ÓÈfiÏ· Î·È ÙÂÏÈο,ÚÔÙÔ‡ Âı¿ÓÂÈ, ·Ó·Î¿Ï˘„ ÙËÓ ËÂÈÚˆÙÈ΋ KÂÓÙÚÈ΋ AÌÂÚÈ΋. T· Ù·Í›‰È· ÙÔ˘‹Ù·Ó Ë ·Ú¯‹ ÌÈ·˜ Ó¤·˜ ÂÎÏËÎÙÈ΋˜ ÂÔ¯‹˜ ÛÙËÓ·ÁÎfiÛÌÈ· ÈÛÙÔÚ›·.

Adam Bowett, «MÂÁ¿Ï· Ï¿ıË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜», Ì ÌÈÎÚ¤˜ ·ÏÏ·Á¤˜

8

9

10

7. ·ÔϤˆ: ʇÁˆ ·fi ÏÈÌ¿ÓÈ8. Ë Î·Ú·‚¤Ï·: ÌÈÎÚfi ÏÔ›Ô Ì ·ÓÈ¿ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ù· Ù·Í›‰È· IÛ·ÓÒÓ

Î·È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ9. Ë ÎfiÊ·: ÌÈÎÚfi˜ ÂÍÒÛÙ˘ Ô˘ ÛÙÂÚÂÒÓÂÙ·È ÛÙÔ Ï·ÈÌfi Ù˘ ÛÙ‹Ï˘ ÙÔ˘ ÈÛÙ›Ô˘

10. ÌÂÛÈ·Ófi ηٿÚÙÈ: ÙÔ Î·Ù¿ÚÙÈ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË Ì¤ÛË, ·Ó¿ÌÂÛ· Û ‰‡Ô ¿ÏÏ· 11. ÂÓfi„ÂÈ: (‰Ò) ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙ· Ì¿ÙÈ· Ì·˜

ÛÂÏ. 79

Page 81: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

OÈ IӉȿÓÔÈ Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜™Ù· ÓËÛÈ¿ Ô˘ ·Ó·Î¿Ï˘„Â Ô KÔÏfiÌ‚Ô˜ ηÙÔÈÎÔ‡Û·Ó ¿ÓıÚˆÔÈ. K·ıÒ˜ fï˜ ÓfiÌÈ˙ fiÙÈ Â›¯Â ·Ô‚È‚·ÛÙ› ÛÙȘ IÓ‰›Â˜, Ô KÔÏfiÌ‚Ô˜ÔÓfiÌ·Û ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ «IӉȿÓÔ˘˜».M¿ÏÈÛÙ· ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ· Ù· ÓËÛÈ¿ Ù˘ K·Ú·˚-‚È΋˜ Â›Ó·È ÁÓˆÛÙ¿ ˆ˜ ¢˘ÙÈΤ˜ IÓ‰›Â˜.

¶Ò˜ ‚·ÊÙ›ÛÙËÎÂ Ë AÌÂÚÈ΋H Ó¤· ‹ÂÈÚÔ˜ ÔÓÔÌ¿ÛÙËΠAÌÂÚÈ΋ ÙÔ 1507,·fi ÙÔ fiÓÔÌ· ÙÔ˘ A̤ÚÈÁÎÔ BÂÛÔ‡ÙÛÈ, ÂÓfi˜IÙ·ÏÔ‡ ÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹ Ô˘ ¤ÊÙ·Û ÛÙË NfiÙÈ· AÌÂ-ÚÈ΋ Ï›ÁÔ ÌÂÙ¿ ÙÔÓ KÔÏfiÌ‚Ô.

ÛÂÏ. 80

Page 82: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™TÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ¤Î·Ó Ô

KÔÏfiÌ‚Ô˜ Ô˘ ¿ÏÏ·Í ÙËÓ ÔÚ›·ÙˆÓ ÌÂÁ¿ÏˆÓ ı·Ï·ÛÛÈÓÒÓ Ù·ÍȉÈÒÓÙÔ˘ 15Ô˘ ·ÈÒÓ·;

KAT. 1.

¶ÔÈ· ÔÚ›· ·ÎÔÏÔ‡ıËÛÂÛÙÔ Ù·Í›‰È ÙÔ˘ Ô KÔÏfiÌ‚Ô˜; Afi ÙȘ٤ÛÛÂÚȘ ÌfiÓÔ Ì›· Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹.

KAT. 2.

¶ÔÈÔ ‹Ù·Ó ÙÔ «Ï¿ıÔ˜» ÙÔ˘KoÏfiÌ‚Ô˘ Ô˘ ÙÔÓ Ô‰‹ÁËÛ ÙÂÏÈοÛÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Ù˘ AÌÂÚÈ΋˜;

KAT. 3. ........................................................................................................

........................................................................................................

.........................................................................................................

ÛÂÏ. 81

Page 83: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

˘ÂڈοÓÈÔ

ÂÙÚÂÏ·ÈÔÊfiÚÔ

ηڷ‚¤Ï·

ÈÛÙÈÔÊfiÚÔ

Ô¯ËÌ·Ù·ÁˆÁfi-ÊÂÚÈÌfiÙ

ÂÈ‚·ÙËÁfi

·ÙÌfiÏÔÈÔ

¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËΠÁÈ· Ù· Ù·Í›‰È·IÛ·ÓÒÓ Î·È ¶ÔÚÙÔÁ¿ÏˆÓ ÂÍÂÚ¢ÓËÙÒÓ

¤¯ÂÈ ·ÓÈ¿ Î·È ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙË ‰‡Ó·ÌË ÙÔ˘ ·Ó¤ÌÔ˘

ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ·ÙÌfi

οÓÂÈ Ù·Í›‰È· ÛÙÔÓ ˆÎ·Ófi

ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÈ‚¿Ù˜

ÌÂٷʤÚÂÈ ÂÙڤϷÈÔ

ÌÂٷʤÚÂÈ Ô¯‹Ì·Ù· Î·È ÂÈ‚¿Ù˜

AÊÔ‡ ¤Î·Ó˜ ÙËÓ ÚÔËÁÔ‡ÌÂÓË ¿ÛÎËÛË ‚Ú˜ Û ÔÈ· ÂÈÎfiÓ· ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÙÔοı ›‰Ô˜ ÏÔ›Ô˘. ¶ÔÈ· ·fi ·˘Ù¿ Ù· ›‰Ë ÏÔ›ˆÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó ·ÏÈfiÙÂÚ· ηÈÔÈ· ÙÒÚ·;

§E•. 2.

................................................ ............................................... ...............................................

................................................ ............................................... ...............................................

ÛÂÏ. 82

MÔÚ›˜ Ó· Ù·ÈÚÈ¿ÍÂȘ οı ›‰Ô˜ ÏÔ›Ô˘ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛËÌ·Û›·;§E•. 1.

Page 84: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2

Afi ¯ÒÚ· ÛÂ ¯ÒÚ·

O XÚÈÛÙfiÊÔÚÔ˜ KÔÏfiÌ‚Ô˜ ¿ÓÔÈÍ ÛÙÔ˘˜ E˘Úˆ·›Ô˘˜ ÙÔ‰ÚfiÌÔ ÁÈ· ÙÔ N¤Ô KfiÛÌÔ Î·È ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘. O ‰ÚfiÌÔ˜ ·˘Ùfi˜ fï˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó ηıfiÏÔ˘ ‡ÎÔÏÔ˜ ÂÍ·ÈÙ›·˜ ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ.

ÛÂÏ. 83

Page 85: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¶ÂÈÚ·Ù¤˜ Î·È ıËÛ·˘ÚÔ›TÔ 17Ô ·ÈÒÓ· Ë IÛ·Ó›· ‹Ù·Ó ÙÔ ÏÔ˘ÛÈfiÙÂÚÔÎÚ¿ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÎfiÛÌÔ˘, ·ÊÔ‡ ηٿÎÙËÛÂ1 ÌÂÁ¿Ï˜ÂÚÈÔ¯¤˜ ÛÙË NfiÙÈ· AÌÂÚÈ΋ Î·È ‚ڋΠÔχ¯Ú˘Ûfi Î·È ·Û‹ÌÈ. ¢‡Ô ÊÔÚ¤˜ οı ¯ÚfiÓÔ, Ù·ÈÛ·ÓÈο ÏÔ›· ÌÂÙ¤ÊÂÚ·Ó ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÛÙËÓIÛ·Ó›·. ™ÙË ‰È·‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘˜, fiÙ fiÙÂ, Û˘Ó·ÓÙÔ‡Û·Ó ÏÔ›· ÂÈÚ·ÙÒÓ, Á·ÏÏÈο, ·ÁÁÏÈο‹ ÔÏÏ·Ó‰Èο.

KÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ ÁÈ· ÙÔ ‚·ÛÈÏÈ¿¢ÂÓ ‹Ù·Ó ÌfiÓÔ ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ô˘ ·ÂÈÏÔ‡Û·Ó Ù· ÈÛ·ÓÈο ÏÔ›··ÏÏ¿ Î·È ÔÈ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ. MfiÓÔ Ô˘ ·˘ÙÔ› ›¯·Ó ›ÛËÌË ¤ÁÎÚÈÛË2 ·fi ÙË ¯ÒÚ· ÙÔ˘˜. ŸÙ·Ó ¤ÛÙÚÂÊ·Ó ÛÙËÓ ·ÙÚ›‰·,Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ÙÔ˘˜ ¤·ÈÚÓÂ Î·È ·˘Ùfi˜ ÌÂÚ›‰ÈÔ3 ·fi Ù· Ï¿Ê˘Ú·4.ŒÙÛÈ, Ô ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˜ ºÚ¿ÓÛȘ NÙÚ¤ÈÎ ·ÓÙ·Ì›ÊıËÎÂ5 ·fi ÙË‚·Û›ÏÈÛÛ· Ù˘ AÁÁÏ›·˜, fiÙ·Ó Ù˘ ¤ÊÂÚ ¤Ó· Ì˘ıÈÎfi ıËÛ·˘Úfi.

1. ηٷÎÙÒ: οӈ οÙÈ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û˘Ó‹ıˆ˜ Ì ٷ fiÏ·Î·È ÙË ‚›·, ÎÂÚ‰›˙ˆ Ì fiÏÂÌÔ

2. Ë Â›ÛËÌË ¤ÁÎÚÈÛË: Ë ¿‰ÂÈ· ·fi ÙÔ ÎÚ¿ÙÔ˜3. ÙÔ ÌÂÚ›‰ÈÔ: ÙÔ Ì¤ÚÔ˜, ÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ4. ÙÔ Ï¿Ê˘ÚÔ (Û˘Ó‹ıˆ˜ Ù· Ï¿Ê˘Ú·): οı ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ Ô˘ ·Ú¿˙ˆ/·›ÚÓˆ,

¯ˆÚ›˜ Ó· ÌÔ˘ ·Ó‹ÎÂÈ, ·fi οÔÈÔÓ Â¯ıÚfi5. ·ÓÙ·Ì›‚ÔÌ·È: ÎÂÚ‰›˙ˆ ¯Ú‹Ì·Ù·, ¤·ÈÓÔ Î.Ï. ÁÈ· οÙÈ Î·Ïfi Ô˘ ¤Î·Ó·

ÛÂÏ. 84

Page 86: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

OÈ ÌԢηÓȤÚÔÈTËÓ ›‰È· ÂÔ¯‹ ÔÏÏÔ› ÕÁÁÏÔÈ Î·È °¿ÏÏÔÈ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˜6 ›¯·Ó ʇÁÂÈ ·fi ÙËÓ ·ÙÚ›‰· ÙÔ˘˜, ÏfiÁˆ Ù˘ ›ӷ˜ ‹ οÔÈÔ˘ÓfiÌÔ˘ Ô˘ ÙÔ˘˜ «Î˘ÓËÁÔ‡Û» Î·È Â›¯·Ó ÂÁηٷÛÙ·ı›7 ·Ú¿ÓÔÌ· Û ÌÈÎÚ¿ ÓËÛÈ¿ÙˆÓ AÓÙÈÏÏÒÓ, fiˆ˜ ÙË XÂÏÒÓ· Î·È ÙË T˙·-Ì¿Èη. EΛ ˙Ô‡Û·Ó ·fi ÙÔ Î˘Ó‹ÁÈ, ÙÈ˜Ê˘Ù›˜ ηÓÔ‡ Î·È ÙËÓ ÂÈÚ·Ù›· Î·È Û˘¯Ó¿¤Î·Ó·Ó ÂÈı¤ÛÂȘ ÛÙ· ÏÔ›· Î·È ÙȘ fiÏÂÈ˜ÙˆÓ IÛ·ÓÒÓ Û ¿ÏÏ· ÓËÛÈ¿ ÙˆÓ AÓÙÈÏÏÒÓ.Afi ÙÔ˘˜ Èı·ÁÂÓ›˜8 AÚ·Ô˘¿Î ¤Ì·ı·Ó Ò˜Ó· „‹ÓÔ˘Ó ÎÚ¤·˜ Û ͇ÏÈÓ˜ Û¯¿Ú˜ Ô˘Ï¤ÁÔÓÙ·Ó «ÌÔ˘Î¿Ó». A’ ·˘Ù‹ ÙË Ï¤ÍË ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È Î·È ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘˜.

KÒ‰Èη˜ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿˜™ÙË ÛÙÂÚÈ¿ ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ˙Ô˘Ó ¿ÛÙ·ÙË ˙ˆ‹9.™ÙË ı¿Ï·ÛÛ·, fï˜, fiÏ· Â›Ó·È ‰È·ÊÔÚÂÙÈο: Û¤‚ÔÓÙ·È ¿ÓÙ· ÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ. Œ¯Ô˘Ó ·˘ÛÙËÚÔ‡˜ ηÓfiÓ˜ ÁÈ·ÙË ÌÔÈÚ·ÛÈ¿ ηÈ, ·Ó ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó, ·ÓÙ·Ì›‚ÔÓÙ·È Î·Ï¿. K¿ı ÂÈÚ·Ù‹˜ ¤¯ÂÈ ÎÈ ¤Ó· Û‡ÓÙÚÔÊÔ Ó·‡ÙË ˘fi10 ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›·ÙÔ˘. H ÎÏÔ‹ Î·È Ë ÚÔ‰ÔÛ›·11 ÙÈ̈ÚÔ‡ÓÙ·È¿Ú· Ôχ ·˘ÛÙËÚ¿.

6. Ô Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˘: ÚÔÛ·ı› Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οı ̤ÛÔ7. ÂÁηı›ÛÙ·Ì·È: ËÁ·›Óˆ Ó· Ì›ӈ ÌfiÓÈÌ· Î¿Ô˘8. Ô Èı·ÁÂÓ‹˜: ηÙÔÈΛ ÛÙÔÓ ÙfiÔ Ô˘ ÁÂÓÓ‹ıËÎÂ, Ô ÓÙfiÈÔ˜9. Ë ¿ÛÙ·ÙË ˙ˆ‹: fi¯È ‹ÚÂÌË ÔÈÎÔÁÂÓÂȷ΋ ˙ˆ‹

10. ˘fi: οو ·fi11. Ë ÚÔ‰ÔÛ›·: fiÙ·Ó Í¯ÓÒ ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛË Î·È ÙËÓ ˘Ô¯Ú¤ˆÛ‹ ÌÔ˘ Û οÔÈÔÓ Î·È

ÊÚÔÓÙ›˙ˆ ÁÈ· ÙÔ ‰ÈÎfi ÌÔ˘ Û˘ÌʤÚÔÓ

ÛÂÏ. 85

Page 87: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

12. ÛÎÔÚ›˙ˆ ÙÔÓ ÙÚfiÌÔ: ÚÔηÏÒ Ôχ ÌÂÁ¿ÏÔ Êfi‚Ô Û fiÏÔ˘˜13. Ô Ó·‡·Ú¯Ô˜

¶ÂÈÚ·Ù¤˜ Û ¿ÏϘ ı¿Ï·ÛÛ˜¶ÂÈÚ·Ù¤˜ ‰ÂÓ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ÛÙȘ AÓÙ›ÏϘ. ¶ÔχӈڛÙÂÚ·, Ô ‰È¿ÛËÌÔ˜ M·ÚÌ·ÚfiÛ· ÛÎfiÚÈ˙ÂÙÔÓ ÙÚfiÌÔ12 Û fiÏË ÙË MÂÛfiÁÂÈÔ. ◊Ù·Ó TÔ‡ÚÎÔ˜,ÁÂÓÓË̤ÓÔ˜ ÛÙË M˘ÙÈÏ‹ÓË ÙÔ 1466 -ÔÓÔÌ·˙fiÙ·ÓX·˚ÚÂÓÙ›Ó-, Î·È ·fi ÂÈÚ·Ù‹˜ ¤ÁÈÓ ӷ‡·Ú¯Ô˜13

ÙÔ˘ ÙÔ˘ÚÎÈÎÔ‡ ÛÙfiÏÔ˘! ¶ÂÈÚ·Ù¤˜, fï˜, ˘¿Ú¯Ô˘Ó ·ÎfiÌË Î·È Û‹ÌÂÚ·, ȉ›ˆ˜ Û ı¿Ï·ÛÛ˜Ù˘ ÓfiÙÈ·˜ AÛ›·˜. ¢ÂÓ ¤¯Ô˘Ó, ‚¤‚·È·, ηÓfiÓÈ··ÏÏ¿ Û‡Á¯ÚÔÓ· fiÏ· Î·È Î¿ÓÔ˘Ó ÂÈı¤ÛÂÈ˜Û˘¯Ó¿ Û ÙÔ˘ÚÈÛÙÈο ÏÔ›· ‹ Û ÌÈÎÚ¿ ÂÌÔÚÈο.ŸÌˆ˜ ‰‡ÛÎÔÏ· Ù· ‚Á¿˙Ô˘Ó ¤Ú· ÂΛ fiÔ˘˘¿Ú¯ÂÈ ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ Ó·˘ÙÈÎfi.

«OÈ ÊÔ‚ÂÚÔ› ÏËÛÙ¤˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜» ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «EÚ¢ÓËÙ¤˜ - Aӷηχو ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ»,Ì ·ÏÏ·Á¤˜

13

ÛÂÏ. 86

Page 88: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™ŸÏÔÈ ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ‰ÂÓ ‹Ù·Ó

›‰ÈÔÈ. °È· Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÙȘ ‰È·ÊÔÚ¤˜ÙÔ˘˜, ‚Ú˜ Û ÔÈ· ÚfiÙ·ÛË Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó ÔÈ Ï¤ÍÂȘ.

KAT. 1.

¶ÔÈÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·ÈÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ; ™Â ÔÈ· ı¿Ï·ÛÛ· ¤‰Ú·ÛÂ Ô Î·ı¤Ó·˜ ·fi ·˘ÙÔ‡˜;

KAT. 3.

OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜.

OÈ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ

OÈ ÌԢηÓȤÚÔÈ

ñ ................................‰ÂÓ ‹Ù·Ó ÂÈÚ·Ù¤˜ ·fi ÙËÓ ·Ú¯‹ ·ÏÏ¿ E˘Úˆ·›ÔÈ Ù˘¯Ô‰ÈÒÎÙ˜.

ñ ..........................................‹Ù·Ó ÁÂÓÈο ÔÈ ÏËÛÙ¤˜ ÙˆÓı·Ï·ÛÛÒÓ.

ñ ................................................‹Ù·Ó ÓfiÌÈÌÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜!

™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜;KAT. 2. - TÔ 17Ô ·ÈÒÓ· ˘‹Ú¯·Ó ÔÏÏÔ› ÂÈÚ·Ù¤˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ AÓÙÈÏÏÒÓ.

- OÈ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ‹Ù·Ó IÛ·ÓÔ›.

- OÈ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔÈ ‹Ù·Ó ÂÈÚ·Ù¤˜ Ì ¤ÁÎÚÈÛË Ù˘ Û˘˙‡ÁÔ˘ ‹ Ù˘ Ì·Ì¿˜ ÙÔ˘˜.

- OÈ «ÌԢηÓȤÚÔÈ» ÔÓÔÌ¿˙ÔÓÙ·Ó ¤ÙÛÈ ÁÈ·Ù› ¤ÙÚˆÁ·Ó ÌÂÁ¿Ï˜ ÌÔ˘ÎȤ˜ ÎÚ¤·˜.

- OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ¤Ú ӷ ˘·ÎÔ‡Ô˘Ó ÛÙÔÓ Î·ÂÙ¿ÓÈÔ ÙÔ˘˜.

- ¶ÂÈÚ·Ù¤˜ ˘‹Ú¯·Ó ÌfiÓÔ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ÙˆÓ AÓÙÈÏÏÒÓ.

™ §

N· ˙ËÙ‹ÛÂȘ Î·È Ó· ‰È·‚¿ÛÂȘ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô ÙÔ˘ ¶. ™Ù‹‚ÂÓÛÔÓ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜ Ì ٛÙÏÔ«TÔ ÓËÛ› ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ».

ÛÂÏ. 87

Page 89: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

A¶O∆∂§Œ™ª∞∆∞

¶fiÛÔ ÂÈÚ·Ù‹˜ ›۷È;OÓÂÈÚ‡ÂÛ·È ÚÂÛ¿ÏÙ·14 Û ηڿ‚È· Î·È ıËÛ·˘ÚÔ‡˜; A¿ÓÙËÛ ÛÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ Î·È ‰Â˜ ·Ó ÎÚ‡‚ÂȘ ̤۷ ÛÔ˘ ¤Ó·Ó ·ÏËıÈÓfi ÂÈÚ·Ù‹.

1. K¿ı ÂÈÚ·Ù‹˜ Ô˘ Û¤‚ÂÙ·È ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘ Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÈ ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ...

A. ...¤Ó· ͇ÏÈÓÔ fi‰È.B. ...‰‡Ô ͇ÏÈÓ· fi‰È·.°. ...¤Ó· ·ÙÛ¿ÏÈÓÔ fi‰È, ÁÈ·Ù› ÙÔ Í‡ÏÔ ‰ÂÓ Â›Ó·È È· Ù˘ Ìfi‰·˜.

2. MÂÚÈÎÔ› ÂÈÚ·Ù¤˜ ¤ÎÏÂÈÓ·Ó ÙÔ ¤Ó· ÙÔ˘˜ Ì¿ÙÈ Ì ·Ó›, ÂÂȉ‹...

A. ...›¯·Ó ¯¿ÛÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ÙÔ˘˜.B. ...ηχÙÂÚ· Ó· ÛÔ˘ ‚ÁÂÈ ÙÔ Ì¿ÙÈ ·Ú¿ ÙÔ fiÓÔÌ·!°. ...‹Ù·Ó Ù˘ Ìfi‰·˜!

3. OÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ¤Î·Ó·Ó ÚÂÛ¿ÏÙÔ...A. ...ÁÈ· Ó· ÎϤ„Ô˘Ó fi,ÙÈ ‚ÚÔ˘Ó.B. ...ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÔ˘Ó fiÙÈ Â›Ó·È ÂÈÚ·Ù¤˜.°. ...ÁÈ· Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ó ÙË ÊfiÚÌ· ÙÔ˘˜ ˉÒÓÙ·˜ ·fi ηڿ‚È

Û ηڿ‚È.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· A:H ÂÚȤÙÂÈ· Â›Ó·È ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ÛÔ˘ ηÈͤÚÂȘ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜. £·ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Â›Û·È Ô Êfi‚Ô˜ Î·È Ô ÙÚfiÌÔ˜ÙˆÓ ı·Ï·ÛÛÒÓ.¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ηÙ¢ı‡ÓÂȘ ÙÔ ·Ù›ı·ÛÔÓ‡̷ ÛÔ˘ ÚÔ˜ ÙË ÛˆÛÙ‹ ηÙ‡ı˘ÓÛËÎ·È Ó· ı˘Ì¿Û·È fiÙÈ ·ÎfiÌË Î·È ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ÂÚ›ÌÂÓ·Ó Ù·Î¿ÙÂÚÁ·15!

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· B:Œ¯ÂȘ οÔÈ· ÛÙÔȯ›· ÂÈÚ·ÙÈÎÔ‡ Ó‡̷ÙÔ˜, ·ÏÏ¿ ¤¯ÂȘ Ôχ ‰ÚfiÌÔ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· Ì¿ıÂȘ Ù· ¿ÓÙ· ÁÈ·ÙÔ˘˜ ÂÈÚ·Ù¤˜. £· ÌÔÚÔ‡Û˜ Ó· Á›ÓÂȘÂÍÂÚ¢ÓËÙ‹˜, ÂÚ¢ÓËÙ‹˜ ‹ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ Î·ÈÓ· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ Ì ¢¯¿ÚÈÛÙ˜ Î·È fi¯È ÙfiÛÔÂÈΛӉ˘Ó˜ ÂÚȤÙÂȘ. AÚÁfiÙÂÚ·, ‚Ï¤Ô˘ÌÂ.

¶ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· °:E›Û·È ÊÈÏ‹Û˘¯Ô˜ Î·È ÂÈÚËÓÈÎfi˜ Î·È ‰ÂÓ¤¯ÂȘ η̛· Û¯¤ÛË Ì ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˘˜. H·Ï‹ıÂÈ· Â›Ó·È fiÙÈ Â›Û·È ÎÏÂÈÛÙfi˜ Ù‡Ô˜ ηÈı¤ÏÂȘ Ó· ¤¯ÂȘ ÙËÓ ËÚÂÌ›· ÛÔ˘. ŸÏ˜ ÔÈ ÂÚȤÙÂȤ˜ ÛÔ˘ Â›Ó·È Ì¤¯ÚÈ ÛÙÈÁÌ‹˜Ê·ÓÙ·ÛÙÈΤ˜! E›Û·È Ù‡Ô˜ ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ηÈÛÎÔ‡ÂȘ Ó· Ì›ÓÂȘ ¤ÙÛÈ!

14. ÙÔ ÚÂÛ¿ÏÙÔ: Ë Â›ıÂÛË Û ÏÔ›Ô15. Ù· οÙÂÚÁ·: Ë Ê˘Ï·Î‹

4. ™‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ ·Ú¿‰ÔÛË, Ô‡ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ¯¿ÚÙ˜ ÙˆÓ ıËÛ·˘ÚÒÓ;

A. M¤Û· Û ¤Ó· ÌÔ˘Î¿ÏÈ.B. ™ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÙÔ˘˜ ÙÛ¤Ë.°. ™ÙÔ ‚·˙¿ÎÈ Ù˘ Ì·ÚÌÂÏ¿‰·˜.

5. ™Ù· ÂÈÚ·ÙÈο ÏÔ›· ˘‹Ú¯Â...A. ...ÌÈ· Ì·‡ÚË ÛËÌ·›· Ì ÌÈ· ÓÂÎÚÔÎÂÊ·Ï‹.B. ...ÌÈ· ÛËÌ·›· Ì ÎfiÎÎÈÓ˜ Ú›Á˜.°. ...Ë ÂÈÁÚ·Ê‹: «¶ÚÔÛÔ¯‹! ¶ÂÈÚ·Ù¤˜!».

6. ¶Ô‡ ¤ÎÚ˘‚·Ó ÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜ ÙÔ˘˜ ıËÛ·˘ÚÔ‡˜ ÙÔ˘˜;A. ™Â οÔÈÔ ÓËÛ›.B. ™ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜ οو ·fi ÙÔ ÛÙÚÒÌ·.°. ™Â ÌÈ· ı˘Ú›‰· ÛÙËÓ ÙÚ¿Â˙·.

ÛÂÏ. 88

Page 90: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™HÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ› ÂÈÚ@Ù¤˜

AÎfiÌ· Î·È ÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ¤¯ÂÈ ÙÔ˘˜ ÎÔ˘ÚÛ¿ÚÔ˘˜ÙÔ˘, ÔÈ ÔÔ›ÔÈ Û˘¯Ó¿, fï˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È ÙfiÛÔηÎÔ›. Y¿Ú¯Ô˘Ó ‰‡Ô ›‰Ë ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÒÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ: ÔÈ ¯¿ÎÂÚ Î·È ÔÈ ÎÚ¿ÎÂÚ. X¿ÎÂÚ Â›Ó·ÈοÔÈÔ˜ Ô˘ ·›˙ÂÈ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï· ÙÔ˘˜16

ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎÔ‡˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Â›Ó·È ÈηÓfi˜ Ó·ÌÂÈ Û’ ¤Ó· Û‡ÛÙËÌ· Î·È Ó· ·Ó·Î·Ï‡„ÂÈ fiÏÔ˘˜ÙÔ˘˜ Ì˯·ÓÈÛÌÔ‡˜ ÙÔ˘. K‡ÚÈÔ˜ ÛÎÔfi˜ ÙˆÓ ¯¿ÎÂÚÂ›Ó·È Ó· οÓÔ˘Ó fiϘ ÙȘ ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÚÔÛÈÙ¤˜17 Î·È ‰ˆÚ¿ÓÛ fiÏÔ˘˜. OÈ ÚÒÙÔÈ ¯¿ÎÂÚ ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÙËÓ‰ÂηÂÙ›· ÙÔ˘ 1950, fiÙ·Ó ÌÂÚÈÎÔ› ÊÔÈÙËÙ¤˜ ÂÓfi˜IÓÛÙÈÙÔ‡ÙÔ˘ T¯ÓÔÏÔÁ›·˜ Ù˘ BÔÛÙÒÓ˘ ‰È·ÛΤ‰·˙·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙȘ Ó‡¯Ù˜ ÙÔ˘˜ÙÂÚ¿ÛÙÈÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÙÔ˘ ·ÓÂÈÛÙËÌ›Ô˘ ÁÈ· Ó·ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›ÛÔ˘Ó Ù· ÚÒÙ· ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·È¯Ó›‰È·.EÓÙÂÏÒ˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÔ› Â›Ó·È ÔÈ ÎÚ¿ÎÂÚ, Ô˘ ÙÔ˘˜·Í›˙ÂÈ Î·È Ì ÙÔ ·Ú·¿Óˆ Ô Ù›ÙÏÔ˜ ÙˆÓ ÂÈÚ·ÙÒÓ. ¶Ú¿ÁÌ·ÙÈ, ·˘ÙÔ› ‰ÈÂÈÛ‰‡Ô˘Ó18 Û ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ Î·È Î·Ù·ÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‹ ÎϤ‚Ô˘Ó ÏËÚÔÊÔڛ˜, ÙȘ ÔÔ›Â˜Ô˘Ï¿Ó ‹ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡Ó ÁÈ· ·Ú¿ÓÔÌÔ˘˜ ÛÎÔÔ‡˜. AÎfiÌ·, ‰È·ÛΉ¿˙Ô˘Ó ÛÎÔÚ›˙ÔÓÙ·˜ ÙÚÔÌÂÚÔ‡˜ ÈÔ‡˜ Ô˘ ÚÔηÏÔ‡Ó ÙÂÚ¿ÛÙȘ ˙ËÌȤ˜.

K¿ÔÙ ÙÔ˘˜ ¤ÏÂÁ·Ó ÂÈÚ·Ù¤˜! ™‹ÌÂÚ·, ÙÔ˘˜ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ó ¯¿ÎÂÚ (hacker). E›Ó·È ·˘ÙÔ› Ú·ÁÌ·ÙÈο ÔÈ Û‡Á¯ÚÔÓÔÈ ÂÈÚ·Ù¤˜;A˜ ÙÔ ·Ó·Î·Ï‡„Ô˘ÌÂ!

16. ·›˙ˆ ÛÙ· ‰¿¯Ù˘Ï·: ͤڈ οÙÈ ¿Ú· Ôχ ηϿ17. ÚÔÛÈÙfi˜, -‹, -fi: (‰Ò) Ô˘ ÌÔÚ›˜ ‡ÎÔÏ· Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂȘ18. ‰ÈÂÈÛ‰‡ˆ: Ì·›Óˆ ̤۷

¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «MÂÁ¿ÏÔ M›Î˘», ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2002

TÔ 1988 Ô PfiÌÂÚÙ MfiÚȘ, ¤Ó·˜ Ó·Úfi˜ ÊÔÈÙËÙ‹˜, ‰È¤‰ˆÛ ÛÙÔ ¢È·‰›ÎÙ˘Ô ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·Worm (ÛÎÔ˘Ï‹ÎÈ), Ô˘ ‰ÈÏ·ÛÈ·˙fiÙ·Ó Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ÙÔ ·ÓÙ¤ÁÚ·Ê·Ó. OÈ Î·Ù·ÛÙÚÔʤ˜ ‹Ù·Ó ÙÚÔÌÂÚ¤˜ Î·È ÌfiÓÔ ‡ÛÙÂÚ· ·fi ÔÏϤ˜ ̤Ú˜ οÔÈÔÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ηٿÊÂÚ·Ó Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÔ˘Ó ÙË ‰È¿‰ÔÛ‹ ÙÔ˘ Î·È Ó· ‚¿ÏÔ˘Ó ÌÈ· Ù¿ÍË. AÏÏ¿ Ô ‰ÚfiÌÔ˜ ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Î·È ·ÎfiÌ· ÈÔ ÂÈΛӉ˘ÓÔ˘˜ ÈÔ‡˜ ›¯Â‹‰Ë ·ÓÔ›ÍÂÈ! ¶Ò˜ ı· ÔÓfiÌ·˙˜ ÙÔÓ PfiÌÂÚÙ MfiÚȘ; X¿ÎÂÚ ‹ KÚ¿ÎÂÚ; °È·Ù›;

KAT. 1.

ÛÂÏ. 89

Page 91: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™BÚ˜ ÙȘ 12 ÎÚ˘Ì̤Ó˜

ϤÍÂȘ (ÔÓfiÌ·Ù· Î·È Ú‹Ì·Ù·)¶

I

T

I

£

E

M

°

E

P

O

E

§

E

K

A

T

A

K

T

H

H

A

N

A

K

A

§

Y

æ

H

T

°

¢

A

E

I

A

¢

H

E

°

K

P

I

N

E

B

A

M

O

ø

T

¢

I

E

I

¢

Y

A

N

T

A

M

O

I

B

H

I

O

æ

N

¢

æ

º

H

Y

K

§

E

B

ø

§

°

P

I ™ ¢ A § ø P H Z £ A

E

X

§ H æ E H T P O M O ™

A Y

TÒÚ· ÁÚ¿„ ÌÈ· ϤÍË Ô˘ Ó··Ó‹ÎÂÈ ÛÙËÓ ›‰È· ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· Ì’·˘Ù¤˜ Ô˘ ‚ڋΘ:

·ÂÈÏ‹ ↔ ·ÂÈÏÒ

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

................................ ↔ ......................................

ÛÂÏ. 90

§E•. 1.

Page 92: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

3

Afi ¯ÒÚ· ÛÂ ¯ÒÚ·

TÔ „ˆÌ› Â›Ó·È ÌÈ· ÙÚÔÊ‹ Ì ÌÂÁ¿ÏË ÈÛÙÔÚ›·, Ô˘ ÎÚ·Ù¿Â‰Ò Î·È ÔÎÙÒ ¯ÈÏÈ¿‰Â˜ ¯ÚfiÓÈ·.

ÛÂÏ. 91

Page 93: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

∆Ô ÚÒÙÔ „ˆÌ› Ù˘ ·ÓıÚˆfiÙËÙ·˜…™ÙËÓ ·Ú¯‹, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤ÙÚˆÁ·Ó ÙÔ˘˜

ÛfiÚÔ˘˜1 ÙˆÓ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ2 ˆÌÔ‡˜ ‹ „Ë̤ÓÔ˘˜Û ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ˜ ϿΘ. OÈ Î¿ÙÔÈÎÔÈ Ù˘ ∞ÈÁ‡-ÙÔ˘ ÛÙË ÓÂÔÏÈıÈ΋ ÂÔ¯‹, fï˜, ·Ó·Î¿Ï˘„·Ó ¤Ó· Ó¤Ô ÙÚfiÔ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿¯ÓÔ˘ÓÙÚÔÊ‹ ·’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜: ÙÔ˘˜ ¤ÙÚÈ‚·Ó·Ó¿ÌÂÛ· Û ¤ÙÚ˜ Î·È ¤·ÈÚÓ·Ó ·Ï‡ÚÈ ·fi ÙÔÔÔ›Ô ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙÔ „ˆÌ›. ¶Ôχ Û‡ÓÙÔÌ·, ·˘Ù‹ ËÂʇÚÂÛË ‰È·‰fiıËÎÂ3 ÛÙËÓ ∂˘ÚÒË Î·È ÛÙ˪¤ÛË ∞Ó·ÙÔÏ‹, Î·È ‰ÈÛÂηÙÔÌ̇ÚÈ· ÛfiÚÔÈ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ «ÛÙ¤Ó·Í·Ó» ·Ó¿ÌÂÛ· Û ¯ÂÈÚÔΛÓËÙ˜4 Ì˘ÏfiÂÙÚ˜5 ‹ ̤۷ Û ÁÔ˘‰È¿6.

OÈ Ì˘ÏfiÂÙÚ˜OÈ Ì˘ÏfiÂÙÚ˜ ·fi ·ÏÈ¿ «Î˘ÎÏÔÊÔÚÔ‡Û·Ó»ˆ˜… ˙¢Á¿ÚÈ. ∏ Ì›· ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó (›Ù Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ,›Ù Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜ ˙ÒÔ˘, Û ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ7 ‹ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ8) ¿Óˆ ÛÙËÓ ¿ÏÏË, Ô˘ ‹Ù·Ó ÛÙ·ıÂÚ‹.∆Ô 1700 ÂÌÊ·Ó›ÛÙËÎ·Ó ÔÈ ÛȉÂÚ¤ÓÈÔÈ Î‡ÏÈÓ‰ÚÔÈ.∞ÏÏ¿ ÛÙË ¯ÒÚ· Ì·˜ ÁÈ· ·ÚÎÂÙ¤˜ ·ÎfiÌË ‰ÂηÂٛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·Ó Ì˘ÏfiÂÙÚ˜ ηÈÁÔ˘‰È¿ Î·È ¯Ù›˙ÔÓÙ·Ó ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔÈ Î·È ÓÂÚfiÌ˘ÏÔÈ.

ÛÂÏ. 92

1. Ô ÛfiÚÔ˜: ·fi ·˘ÙfiÓ ‚Á·›ÓÂÈ ÙÔ Ó¤Ô Ê˘Ùfi2. Ù· ‰ËÌËÙÚȷο: Ê˘Ù¿ fiˆ˜ ÙÔ ÛÈÙ¿ÚÈ, ÙÔ ÎÚÈı¿ÚÈ, Ë Û›Î·ÏË, ÙˆÓ ÔÔ›ˆÓ ÔÈ ÛfiÚÔÈ,

Û˘Ó‹ıˆ˜ ·ÏÂṲ̂ÓÔÈ, ·ÔÙÂÏÔ‡Ó ‚·ÛÈ΋ ÙÚÔÊ‹ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜3. ‰È·‰fiıËΠ(·fi ÙÔ ‰È·‰›‰ÔÌ·È): Á›ÓÔÌ·È ÁÓˆÛÙfi˜, -‹, -fi4. ¯ÂÈÚÔΛÓËÙÔ˜, -Ë, -Ô: Ô˘ ÎÈÓÂ›Ù·È Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ5. Ë Ì˘ÏfiÂÙÚ·6. ÙÔ ÁÔ˘‰›7. Ô ·ÓÂÌfiÌ˘ÏÔ˜8. Ô ÓÂÚfiÌ˘ÏÔ˜

5

6

7

8

Page 94: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 93

∑˘Ì¿ÚÈ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·∆Ô ÌÂÁ¿ÏÔ ‚‹Ì· ÛÙÔ „‹ÛÈÌÔ ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ ¤ÁÈÓÂfiÙ·Ó ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ¤„ËÛ·Ó ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˙˘Ì¿ÚÈ9

¿Óˆ Û η˘Ù‹ ¤ÙÚ·. ∞fi ÙfiÙÂ Î·È ¤ˆ˜ ÙËÓ ÂÔ¯‹Ô˘ ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Ì˯·Ó¤˜, ¤ÊÙÈ·¯Ó·Ó ÙÔ„ˆÌ› ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘˜. OÈ ÊÔ‡ÚÓÔÈ ÙˆÓ ¯ˆÚÈÒÓ ‰ÂÓÔ˘ÏÔ‡Û·Ó ¤ÙÔÈÌÔ „ˆÌ›. Œ„ËÓ·Ó ÌfiÓÔ Ù· ·ÚÙÔÛ΢¿ÛÌ·Ù·10 ÙˆÓ ÓÔÈÎÔ΢ÚÒÓ. ™‹ÌÂÚ·, ÂÏ¿¯ÈÛÙÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ› Ô˘ „‹ÓÔ˘Ó „ˆÌ› ÛÙÔ Û›ÙÈÙÔ˘˜. øÚ·›Ô Î·È ÙÔ ¤ÙÔÈÌÔ, ‰Â Ϥˆ, ·ÏÏ¿ ÌË ÌԢ›Ù fiÙÈ ‰Â ı· ı¤Ï·Ù ӷ ‚Ô˘Ù‹ÍÂÙ ϛÁÔ Ù· ¯¤ÚÈ·Û·˜ ÛÙË ˙‡ÌË Î·È Ó· ÙËÓ Ï¿ÛÂÙÂ11, ÁÈ· Ó· ÙÔ Â˘¯·ÚÈÛÙËı›Ù ÎÈ ÂÛ›˜!

OÈ ÚÒÙÔÈ ÊÔ‡ÚÓÔÈOÈ ∞ÈÁ‡ÙÈÔÈ ¤¯ÙÈÛ·Ó ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÎÏ›‚·ÓÔ˘˜(ÊÔ‡ÚÓÔ˘˜) ·fi ÔÙ‹ ÁË („Ë̤ÓÔ ËÏfi) ÙÔ˘ ¡Â›-ÏÔ˘. ∞˘ÙÔ› ›¯·Ó Û¯‹Ì· ÎÒÓÔ˘ Î·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÙÔ˘˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰‡Ô fiÚÔÊÔÈ. ™ÙÔÓ Î¿Ùˆ ¤Î·ÈÁ·Ó Ù· ͇Ϸ Î·È ÛÙÔÓ Â¿Óˆ, Ô˘ ¯ˆÚÈ˙fiÙ·Ó ÛÂÚ¿ÊÈ·, ¤„ËÓ·Ó ÙÔ „ˆÌ›. ™’ ·˘ÙÔ‡˜ ÙÔ˘˜ ÎÏ›‚·ÓÔ˘˜ÊÙÈ¿¯ÙËÎ·Ó Ù· ÚÒÙ· ·ÚÙÔÙÂÌ¿¯È·, ·˘Ù¿ Ô˘ ÔÓÔÌ¿˙Ô˘Ì ηڂ¤ÏÈ·.

9. ÙÔ ˙˘Ì¿ÚÈ: Ì›ÁÌ· ·fi ·Ï‡ÚÈ, ÓÂÚfi Î·È Ì·ÁÈ¿10. ÙÔ ·ÚÙÔÛ··ÛÌ·: fi,ÙÈ ÊÙÈ¿¯ÓÂÙ·È Ì ‚¿ÛË ÙË ˙‡ÌË ÙÔ˘ „ˆÌÈÔ‡ (ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·,

·ÍÈÌ¿‰È·, ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ·)11. Ï¿ıˆ ÙË ˙‡ÌË: Ì·Ï·ÎÒÓˆ Ì ٷ ¯¤ÚÈ· ÙË ˙‡ÌË Î·È Ù˘ ‰›Óˆ Û¯‹Ì·

11

EϤÓË ™‚ÔÚÒÓÔ˘, «TÔ „ˆÌ› Ì·˜», ÛÙÔ «OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¿Ó ·ÓÙÔ‡», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

Page 95: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

12. Ë Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË: fiÙ·Ó ı¤Ïˆ Ó· ¢¯·ÚÈÛÙ‹Ûˆ οÔÈÔÓ ÁÈ· ÙÔ Î·Ïfi Ô˘ ÌÔ˘ ¤Î·ÓÂ13. ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜, -Ë, -Ô: ‰›ÓÂÈ Â‡ÎÔÏ· ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜, ‰ÂÓ ÙÛÈÁÎÔ˘Ó‡ÂÙ·È14. ηÏÏÈÂÚÁ›ٷÈ: Ê˘Ù‡ÂÙ·È15. Ë ‚¿ÊÙÈÛË: Û ·˘Ù‹ ÙË ıÚËÛ΢ÙÈ΋ ÙÂÏÂÙ‹ ÔÈ ¯ÚÈÛÙÈ·ÓÔ› ‰›ÓÔ˘Ó fiÓÔÌ· ÛÙÔ ·È‰›16. ÙÔ Ì¿Ï·Ì·: ÙÔ ¯Ú˘Û¿ÊÈ17. ÙÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ: Ë ÛÙÚÔÁÁ˘Ï‹ ¿ÛÚË ÂÙÚԇϷ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔ˘Ì ̤۷ Û οÔÈ· ÎÔ¯‡ÏÈ·

MÂÚÈΤ˜ ·ÎfiÌ· ·ÚÙÔÏËÚÔÊÔڛ˜...

OÈ ·Ú¯·›ÔÈ ŒÏÏËÓ˜ ϤÁ·Ó ˆ˜ Ë ¢‹ÌËÙÚ·, Ëı¿ Ù˘ ÁˆÚÁ›·˜, ¤‰ˆÛ ÛÙÔÓ TÚÈÙfiÏÂÌÔ, ÙÔ‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ EÏÂ˘Û›Ó·˜, ÙÔ˘˜ ÚÒÙÔ˘˜ ÛfiÚÔ˘˜ ÛÙ·ÚÈÔ‡. A˘Ùfi ÙÔ ¤Î·Ó ÁÈ· Ó· ‰Â›ÍÂÈÙËÓ Â˘ÁÓˆÌÔÛ‡ÓË12 Ù˘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ· ÙÔ˘ TÚÈ-ÙfiÏÂÌÔ˘, Ô˘ ÙË ÊÚfiÓÙÈÛ fiÙ·Ó ‹Ù·Ó ·ÂÏÈṲ̂ÓË ÁÈ· ÙÔ ¯·Ìfi Ù˘ ÎfiÚ˘ Ù˘ ¶ÂÚÛÂ-ÊfiÓ˘. O ÁÂÓÓ·Èfi‰ˆÚÔ˜13 TÚÈÙfiÏÂÌÔ˜ Á‡ÚÈÛ fiÏÔ ÙÔÓÎfiÛÌÔ ÚÔÛʤÚÔÓÙ·˜ ·ÓÙÔ‡ ÙÔ ÔχÙÈÌÔ ·˘Ùfi‰ÒÚÔ Î·È ‰Â›¯ÓÔÓÙ·˜ Ò˜ ηÏÏÈÂÚÁ›ٷÈ14.TÔ „ˆÌ›, ÏÔÈfiÓ, ˘‹ÚÍÂ Ë ÈÔ ‚·ÛÈ΋ ÙÚÔÊ‹, Ô˘‰ÂÓ ¤ÏÂÈ ÔÙ¤ ·fi ÙÔ ÙÚ·¤˙È. AÎfiÌ· Î·È Û‰‡ÛÎÔÏÔ˘˜ ηÈÚÔ‡˜ ›ӷ˜ ÙÔ „ˆÌ› ‹Ù·Ó ·˘ÙfiÔ˘ ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ˘˜ ·ÓıÚÒÔ˘˜ ÛÙË ˙ˆ‹. °È’ ·˘Ùfi·fi ·ÏÈ¿ ¤ÁÈÓ ۇ̂ÔÏÔ Ù˘ ›‰È·˜ Ù˘ ˙ˆ‹˜.™ÙË Á¤ÓÓËÛË, ÛÙË ‚¿ÊÙÈÛË15, ÛÙÔ Á¿ÌÔ, ·ÏÏ¿ ηÈÛ ÌÂÁ¿Ï˜ ÁÈÔÚÙ¤˜ ÂÙÔÈÌ¿˙ÔÓÙ·È ÂȉÈο „ˆÌÈ¿Ô˘ Ô Ï·fi˜ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó ‰‡Ó·ÌË Î·ÈÚÔÛÙ·Û›·.

EÏ¿Ù fiÏ· Ù· Ô˘ÏÈ¿Ó· οÌÂÙ ˙˘Ì¿ÚÈ.

ŸÔ˘ ¤ÛÌÈÍÂ ÙÔ Ì¿Ï·Ì·16

Ì ÙÔ Ì·ÚÁ·ÚÈÙ¿ÚÈ17.KÔ˘ÏÔ‡ÚÈ Ï¿ıˆ ÙÔ˘ Á·ÌÚÔ‡

ÎÔ˘ÏÔ‡ÚÈ ÙÔ˘ ÎÔ˘Ì¿ÚÔ˘.

«TÚ·ÁÔ‡‰È ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ ·fi Ù· ¢ˆ‰ÂοÓËÛ·»

17

EÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «°¤Ê˘Ú˜», Ù‡¯Ô˜ 9, M¿ÚÙÈÔ˜-AÚ›ÏÈÔ˜ 2003, Û. 40-41, 44ÛÂÏ. 94

Page 96: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™™ˆÛÙfi ‹ §¿ıÔ˜KAT. 1.

ñ ∏ Ù¯ÓÈ΋ Ù˘ ·ÚÙÔÔÈ›·˜ ÍÂΛÓËÛ ·fi ÙÔ˘˜ ∞ÈÁ˘Ù›Ô˘˜.

ñ OÈ ÚÒÙ˜ Ì˘ÏfiÂÙÚ˜ ÎÈÓÔ‡ÓÙ·Ó Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛȉÂÚ¤ÓÈˆÓ Î˘Ï›Ó‰ÚˆÓ.

ñ ¶·ÏÈfiÙÂÚ· ÔÈ ÓÔÈÎÔ΢ڤ˜ ‰ÂÓ ·ÁfiÚ·˙·Ó ÙÔ „ˆÌ› ·fi ÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ.

ñ ∞fi ÙfiÙ Ԣ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ıËÎ·Ó ÔÈ ÚÒÙ˜ Ì˯·Ó¤˜ ÙÔ ˙‡ÌˆÌ· ¤ÁÈÓ ÈÔ ‰È·ÛΉ·ÛÙÈÎfi.

ñ OÈ ÊÔ‡ÚÓÔÈ ÛÙËÓ ∞›Á˘ÙÔ ‹Ù·Ó ·Ú¯Èο Ì·ÎÚfiÛÙÂÓÔÈ.

™ §

ÛÂÏ. 95

¶·ÏÈfiÙÂÚ·, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ›ÛÙ¢·Ó fiÙÈ ÙÔ „ˆÌ› ›¯Â ÙË ‰‡Ó·ÌË Ó· ÙÔ˘˜ Ê˘Ï¿ÂÈ ·fi ÙÔ Î·Îfi. °È··Ú¿‰ÂÈÁÌ·, Ë Â˘ÏÔÁÈ¿18 ‹Ù·Ó ÌÈ· ÛÔ‚·Ú‹ ·ÚÚÒÛÙÈ· Ô˘ Ù· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙËÓ Ê·ÓÙ¿˙ÔÓÙ·Ó ˆ˜ ηÎÈ¿ ÁÚÈ¿ Ô˘ ÂÈÛΤÙÂÙ·È Ù· Û›ÙÈ·. °È· Ó· ÚÔÛٷ٢ÙÔ‡Ó ·fi ·˘Ù‹, ÎÚÂÌÔ‡Û·Ó ÌÈ· ÎÔ˘ÏÔ‡Ú· ›Ûˆ ·fi ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÛÈÙÈÔ‡ ÙÔ˘˜, ÁÈ· Ó· ÙËÓ ËÚÂÌ‹ÛÔ˘Ó Î·È Ó· ÙËÓ ·Ó·ÁοÛÔ˘Ó Ó· ʇÁÂÈ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ·Ê‹ÛÂÈ ‹Û˘¯Ô˘˜. ™ÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘ ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ ÙÈ ›ÛÙ¢·Ó ÁÈ· ÙÔ „ˆÌ›;•¤ÚÂȘ ηÌÈ¿ ÈÛÙÔÚ›· ÁÈ’ ·˘Ùfi;

M ÙÈ ÛÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ÙÚˆ˜ ÙÔ „ˆÌ›; N· ÚÔÙ›ÓÂȘ ‰ÈΤ˜ ÛÔ˘ Û˘ÓÙ·Á¤˜.

ºÙÈ¿¯ÓÔ˘Ì „ˆÌ›; TÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È Â›Ó·È: - ÙÚ›· ÊÏÈÙ˙¿ÓÈ· ·Ï‡ÚÈ, - Ï›ÁÔ ·Ï¿ÙÈ, - ¤Ó· Ôχ ÌÈÎÚfi ÎÔÌÌ·Ù¿ÎÈ Ì·ÁÈ¿˜19

- Î·È ¤Ó· ÎÔ˘Ù·Ï¿ÎÈ Ï¿‰È. ŸÏ· ·˘Ù¿ Ù· ·Ó·Î·Ù‡ÂȘ Ì ÙÚ›· ÊÏ˘Ù˙¿ÓÈ· ¯ÏÈ·Úfi20 ÓÂÚfi Û ÌÈ· ÏÂοÓË Î·È ÌÂÙ¿ ·Ê‹ÓÂȘ ÙÔ Ì›ÁÌ·ÌÈÛ‹ ÒÚ· Û ˙ÂÛÙfi ̤ÚÔ˜ Ù˘ÏÈÁ̤ÓÔ Ì ÌÈ· ÂÙÛ¤Ù· Î·È Ô! ÊÔ‡ÛΈÛÂ! TÔ ‚¿˙ÂȘ ÛÙÔ ÊÔ‡ÚÓÔ ÁÈ· Ì›·ÒÚ· ÛÙÔ˘˜ 180 ‚·ıÌÔ‡˜ Î·È Â›Û·È È· ¤Ó·˜ Ú·ÁÌ·ÙÈÎfi˜ ÊÔ‡ÚÓ·Ú˘.XÌÌ! M‹ˆ˜ Ú¤ÂÈ Ó· Í·Ó·ÛÎÂÊÙ›˜ ÙÔ Â¿ÁÁÂÏÌ· Ô˘ ı· οÓÂȘ;

18. Ë Â˘ÏÔÁÈ¿: ‚·ÚÈ¿ ·Ûı¤ÓÂÈ· Ô˘ ÌÂÙ·‰›‰ÂÙ·È ·fi ¿ÓıÚˆÔ Û ¿ÓıÚˆÔ. O ·ÛıÂÓ‹˜ ¤¯ÂÈ ÎÚ˘¿‰Â˜, ˘„ËÏfi ˘ÚÂÙfi Î·È ÂÍ·Óı‹Ì·Ù·

19. Ë Ì·ÁÈ¿: ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ‚¿˙Ô˘Ì ÁÈ· Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ ÙÔ „ˆÌ›20. Ô ¯ÏÈ·Úfi˜ -‹, -fi: Ô‡Ù ˙ÂÛÙfi˜, -‹, -fi Ô‡Ù ÎÚ‡Ô˜, -·, -Ô

Page 97: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

ÛÂÏ. 96

™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙË Ï¤ÍË«„ˆÌ›» Ô˘ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó Î¿ÙÈ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi οı ÊÔÚ¿.¶ÚÔÛ¿ıËÛ ӷ ·ÓÙÈÛÙÔȯ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙË ÛˆÛÙ‹ ÛËÌ·Û›·.

§E•. 1.

ŸÙ·Ó ‹Ù·Ó ÊÙˆ¯fi˜, › ÙÔ „ˆÌ› „ˆÌ¿ÎÈ.

TËÓ EϤÓË ‰ÂÓ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÙËÓ Í¯¿Ûˆ ÔÙ¤.Œ¯Ô˘Ì ʿÂÈ Ì·˙› „ˆÌ› ÎÈ ·Ï¿ÙÈ.

¶Ò˜ ‚Á¿˙ÂȘ ÙÔ „ˆÌ› ÛÔ˘;

N· Á›ÓÂȘ ˘‰Ú·˘ÏÈÎfi˜. Œ¯ÂÈ „ˆÌ› Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿.

¶Ô‡ÏËÛ ÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ ÁÈ· ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ „ˆÌ›.

BÁ¿˙ÂȘ ÏÂÊÙ¿.

TÈ ‰Ô˘ÏÂÈ¿ οÓÂȘ ÁÈ· Ó· ˙‹ÛÂȘ;

¶Â›Ó·Û ¿Ú· Ôχ.

°È· ÂÏ¿¯ÈÛÙ· ¯Ú‹Ì·Ù·.

E›Ì·ÛÙ ʛÏÔÈ Â‰Ò Î·È ÔÏÏ¿ ¯ÚfiÓÈ·.

¶ÔÈ· ÁÂÓÈ΋ ¤ÓÓÔÈ· Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈÛ οı ÔÌ¿‰· Ϥ͈Ó; ŒÓˆÛ ÌÂÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹.

§E•. 1.

¯ˆÚÈ¿ÙÈÎÔ - ÛÈοψ˜ - ÔÏÈ΋˜ ·Ï¤Ûˆ˜ - Ï·Á¿Ó·

·Ï‡ÚÈ - ÓÂÚfi - Ì·ÁÈ¿

ÛÈÙ¿ÚÈ - ÎÚÈı¿ÚÈ - ۛηÏË

ıÂÚÌ·ÈÓfiÌÂÓ˜ ϿΘ - Ì˘ÏfiÂÙÚ˜ - η˘Ù‹ ¤ÙÚ· - ÎÏ›‚·ÓÔÈ

‰ËÌËÙÚȷο

̤۷ ·Ú·Û΢‹˜ „ˆÌÈÔ‡

Û˘ÛÙ·ÙÈο „ˆÌÈÔ‡

›‰Ë „ˆÌÈÔ‡

Page 98: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1

K·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;

º·ÓÙ¿ÛÔ˘ ¤Ó· ¯·Ï·Ṳ̂ÓÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ Ô˘ ı¤ÏÂÈ ÂÈÛ΢‹. Ÿˆ˜ Ô Ì˯·ÓÈÎfi˜ „¿¯ÓÂÈ Ó· ‚ÚÂÈ ÙË ‚Ï¿‚ËÛÙÔ ·˘ÙÔΛÓËÙÔ, ¤ÙÛÈ ÎÈ ÂÛ‡ „¿Í ӷ ‚ÚÂȘ ÙÈ ÊÙ·›ÂÈ Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ٷ «ÂÚÁ·Ï›·» ÛÔ˘ ÁÈ· Ó· ÊÙÈ¿ÍÂȘ ÙË‚Ï¿‚Ë.

ÛÂÏ. 97

Page 99: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. ·Ú··Ó›ÛÈÔ˜, -·, -Ô: ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ˜, -Ë, -Ô ·fi ÙÔ Î·ÓÔÓÈÎfi, ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜, -‹, -fi2. ‰ÈÔ¯ÂÙ‡ˆ: ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒ ÁÈ· οÔÈÔ ÛÎÔfi

BÏ¿‚Ë NÔ 1: E›Û·È ·Ó‹Û˘¯Ô˜, ÎÔ˘ÓÈ¤Û·È ¤Ú· ‰Òı ηÈ

ÙÚ¤ÌÂȘ.

TÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÔ‡ ‰›ÓÂÈ ·Ú··Ó›ÛÈ·1 ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ηÈÛ οÓÂÈ ˘ÂÚÎÈÓËÙÈÎfi. ¢ÈÔ¯¤Ù¢ÛÂ2 ·˘Ù‹ ÙËÓÂÓ¤ÚÁÂÈ· Û οÙÈ Ô˘ Û ¢¯·ÚÈÛÙ›! ¶·›Í Ì ÙÔÛ·ÏÔ ÛÔ˘ ‹ οÓ ÛΤÈÙÌÔÚÓÙ, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·.AÓ Û ȿÛÂÈ Ó¢ÚÈÎfiÙËÙ· ÙËÓ ÒÚ· ÙÔ˘ Ì·ı‹Ì·ÙÔ˜, ˙‹ÙËÛ ·fi ÙÔÓ Î·ıËÁËÙ‹ Ó· ·˜ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·. BÁ˜ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ Ì ÁÚ‹ÁÔÚÔ‚‹Ì· (¯ˆÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ê·Û·Ú›·) Î·È fiÙ·Ó ·˜ÛÙËÓ ÙÔ˘·Ï¤Ù·, ÙÂÓÙÒÛÔ˘ Î·È Î¿Ó ÌÂÚÈΤ˜·Û΋ÛÂȘ ÁÈ· Ó· ¯·Ï·ÚÒÛÂȘ.

BÏ¿‚Ë NÔ 2: E›Û·È ÙfiÛÔ ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜, Ô˘ Û ÂÓÔ¯ÏÔ‡Ó

Ù· ¿ÓÙ·.

K·È Ô ·Ú·ÌÈÎÚfi˜ ıfiÚ˘‚Ô˜ Û οÓÂÈ Ó· Ô˘ÚÏÈ¿ÍÂȘ. M›Ó ÁÈ· Ï›ÁÔ ÌfiÓÔ˜ ̤¯ÚÈ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂȘ. ¶‹Á·ÈÓ ÛÙÔ ‰ˆÌ¿ÙÈfi ÛÔ˘ ‹ ÛÙÔ ˘fiÁÂÈÔ, ‹ ÊÙÈ¿Í ÙÔ ‰ÈÎfi ÛÔ˘ ÌÈÎÚfi ηٷʇÁÈÔ,¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÌÂÚÈΤ˜ ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜. ºfiÚÂÛ ٷ ·ÎÔ˘ÛÙÈο ÛÔ˘ Î·È ¿ÎÔ˘Û ÌÔ˘ÛÈ΋. ◊, ·Ó ÚÔÙÈÌ¿˜, Îϛ۠ٷ̿ÙÈ· Î·È Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ ‚Ú›ÛÎÂÛ·È Î¿Ô˘ Ôχ‹Û˘¯·: ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi, Û ÌÈ· ÂÚËÌÈ΋ ·Ú·Ï›· ‹ ¤ÍˆÂÓÒ ¯ÈÔÓ›˙ÂÈ.

ÛÂÏ. 98

Page 100: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

BÏ¿‚Ë NÔ 3: ŸÙ·Ó Â›Û·È ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜, Á›ÓÂÛ·È

·ÊËÚË̤ÓÔ˜3.

AÓ ·Ê·ÈÚÂ›Û·È Ì¤Û· ÛÙËÓ Ù¿ÍË ‹ ÛÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÌÈ·˜Û˘˙‹ÙËÛ˘, ¿Ú ÌÂÚÈΤ˜ ‚·ıȤ˜ ·Ó¿Û˜. M’ ·˘ÙfiÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙ¤ÏÓÂȘ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÙÔ Ô͢ÁfiÓÔ ÛÙÔÓÂÁΤʷÏfi ÛÔ˘, Ú¿ÁÌ· Ô˘ Û ‚ÔËı¿ Ó· ÛΤÊÙÂ-Û·È Î·Ï‡ÙÂÚ·. AÓ Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ‚Á˜ ¤Íˆ Ó·¿ÚÂȘ Ï›ÁÔ Î·ı·Úfi ·¤Ú·.

BÏ¿‚Ë NÔ 4: TÔ ¿Á¯Ô˜ Û οÓÂÈ Ó· ÓÈÒıÂȘ fiÙÈ Ë ˙ˆ‹

ÛÔ˘ Â›Ó·È ÁÂÌ¿ÙË ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù·.

ŸÙ·Ó Â›Û·È ·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜, ¤¯ÂȘ ÙËÓ ·›ÛıËÛË fiÙÈÙ›ÔÙ· ‰ÂÓ ¿ÂÈ Î·Ï¿ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘. BÚ˜ Ï›ÁÔ¯ÚfiÓÔ Î·È ÂͤٷÛ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ Úfi‚ÏËÌ¿ ÛÔ˘.Œ¯ÂȘ ·ÏÏ¿ÍÂÈ Î¿ÙÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ Ô˘ Û ¤¯ÂÈ ·Ó·ÛÙ·ÙÒÛÂÈ ‹ Û οÓÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Â›˜; E›Ó·È οÙÈÔ˘ ÈÛÙ‡ÂȘ fiÙÈ ı· ·ÏÏ¿ÍÂÈ ÛÙË ˙ˆ‹ ÛÔ˘ ηȷ˘Ùfi ÛÔ˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ› ¿Á¯Ô˜; ŸÙ·Ó ηٷϿ‚ÂȘ ÙÈ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û ··Û¯ÔÏ›, ÙfiÙ ÌfiÓÔ ı· ‚ÚÂȘ ÙËχÛË ÙÔ˘ ÚÔ‚Ï‹Ì·Ùfi˜ ÛÔ˘.

BÏ¿‚Ë NÔ 5: TÔ ¿Á¯Ô˜ Û οÓÂÈ Ó· ‚È¿˙ÂÛ·È ‰È·ÚÎÒ˜.

ŸÛÔ ÈÔ Ôχ ‚È¿˙ÂÛ·È, ÙfiÛÔ ÈÔ Ôχ ¿Á¯Ô˜¤¯ÂȘ. K·È fiÙ·Ó Î¿ÓÂȘ ›ÎÔÛÈ Ú¿ÁÌ·Ù· Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·, Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜ fiÙÈ ÙÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÔ˘ı· ¯Ù˘‹ÛÂÈ ÎfiÎÎÈÓÔ. K¿Ó ÌfiÓÔ ¤Ó· Ú¿ÁÌ· οıÂÊÔÚ¿ Î·È Î¿Ó’ ÙÔ Ì ÙËÓ ËÛ˘¯›· ÛÔ˘. H ˙ˆ‹ ‰ÂÓÂ›Ó·È ·ÁÒÓ·˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜.

3. Â›Ó·È ·ÊËÚË̤ÓÔ˜, -Ë, -Ô: ¯·˙‡ÂÈ, ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ ÛÂÏ. 99

Page 101: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

4. Ë ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·: ÔÙȉ‹ÔÙ ıˆÚÂ›Ù·È Â›ÁÔÓ, ÈÔ ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Û ۯ¤ÛË Ì ¿ÏÏ·5. ÂÈ‚Ú·‚‡ˆ: Ϥˆ ÌÚ¿‚Ô Û οÔÈÔÓ, ·ÈÓÒ Î¿ÔÈÔÓ

BÏ¿‚Ë NÔ 6:

AÁ¯ÒÓÂÛ·È Ì ٷ ¿ÓÙ· Î·È ÛÙÔ Ù¤ÏÔ˜ ‰ÂÓ

ÌÔÚ›˜ Ó· οÓÂȘ Ù›ÔÙ·.

¶ÔÏÏ¿ ·È‰È¿ ·Á¯ÒÓÔÓÙ·È ÂÂȉ‹ ¤¯Ô˘Ó ÔÏÏ¿Ú¿ÁÌ·Ù· Ó· οÓÔ˘Ó. ŸÙ·Ó οÓÂȘ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ, ÓÈÒıÂȘ ÈÔ ‹ÚÂÌÔ˜.°Ú¿„ fiÏ· fiÛ· ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ. ŒÂÈÙ· ‚¿Ï’ Ù·Û ÛÂÈÚ¿ ÚÔÙÂÚ·ÈfiÙËÙ·˜4. •ÂΛÓËÛÂ, ÏÔÈfiÓ, Î·È ÙÂÏ›ˆÛ ÙÔ ÚÒÙÔ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÛÙË Ï›ÛÙ·ÛÔ˘. MfiÏȘ ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ, οÓ ¤Ó· ‰È¿ÏÂÈÌÌ· ηÈÂÈ‚Ú¿‚¢ÛÂ5 ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘. TÒÚ· Â›Û·È ¤ÙÔÈÌÔ˜ Ó· οÓÂȘ ÙÔ ‰Â‡ÙÂÚÔ Ú¿ÁÌ· ÛÙË Ï›ÛÙ·ÛÔ˘.

TÚ¤‚ÔÚ PÔ̤ÈÓ & EÏ›˙·ÌÂı B¤ÚÓÙÈÎ, «TÔ ¿Á¯Ô˜ ÛÔ‡ ÙË ‰›ÓÂÈ ÛÙ· Ó‡ڷ», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

BÏ¿‚Ë NÔ 7:

NÈÒıÂȘ Û˘Ó¯Ҙ ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜.

¢ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ ÈÔ ¿Û¯ËÌÔ Ú¿ÁÌ· ·fi ÙÔ Ó· ÏÂ˜Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÛÙÔÓ Â·˘Ùfi ÛÔ˘ fiÙÈ Â›Û·È ·ÔÙ˘¯Ë̤ÓÔ˜. AÓ ·ÎÔ‡˜ ‰È·ÚÎÒ˜ ÌÈ· ʈӋ̤۷ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ Ó· ÛÔ˘ ϤÂÈ fiÙÈ ‰ÂÓ ·Í›˙ÂȘٛÔÙ·, ηٿÓÈͤ ÙËÓ. AÓÙ› Ó· Ϙ ÛÙÔÓ Â·˘ÙfiÛÔ˘: «ŸÏÔÈ Ì ¤¯Ô˘Ó ÁÈ· ‚Ͽη» Î·È «£· Ù· οӈı¿Ï·ÛÛ·», Ó· Ϙ ηχÙÂÚ·: «¶ÚÔÛ·ıÒ Ôχ Î·È ‚ÂÏÙÈÒÓÔÌ·È» Î·È «ŸÏÔÈÌ·˜ οÓÔ˘Ì ϿıË».

ÛÂÏ. 100

Page 102: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¶ÔÈ· ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ÚÔηÏ›ÙÔ ¿Á¯Ô˜; B¿Ï ¤Ó· √ ÌfiÓÔ ÛÙȘ«‚Ï¿‚˜» Ô˘ ‰È¿‚·Û˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ.

¢PA™THPIOTHTE™™Â οÓÂÈ Ó· ·ÓËÛ˘¯Â›˜ ÙfiÛÔ Ôχ, Ô˘ ‰ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÈÌËı›˜.™Â οÓÂÈ Ó· ‚¿˙ÂȘ ÙȘ ʈӤ˜, Ó· Ô˘ÚÏÈ¿˙ÂȘ Î·È ÍÂÛ¿˜ ÛÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.™Ô˘ ÚÔηÏ› ·ÓËÛ˘¯›· ÁÈ· Ù· ¿ÓÙ·.™Â οÓÂÈ Ó· ı¤ÏÂȘ Ó· ÙÔ ‚¿ÏÂȘ ÛÙ· fi‰È· Î·È Ó· ÎÚ˘ÊÙ›˜.¢ÂÓ Û’ ·Ê‹ÓÂÈ Ó· ËÚÂÌ‹ÛÂȘ.™Ô˘ ·Ó·Î·Ù‡ÂÈ ÙÔ ÛÙÔÌ¿¯È Î·È ÛÔ˘ ʤÚÓÂÈ ÔÓÔΤʷÏÔ.

KAT. 1.

ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ ÛÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï‡ÂÈ Ò˜ Ó· «ÓÈ΋ÛÂȘ» ÙȘ·Ú·¿Óˆ «‚Ï¿‚˜». MÔÚ›˜ Ó·ÁÚ¿„ÂȘ ‰›Ï· Û οıÂ Û˘Ì‚Ô˘Ï‹ ÙÔÓ·ÚÈıÌfi Ù˘ ‚Ï¿‚˘ ÛÙËÓ ÔÔ›· ·ÓÙÈÛÙÔȯ›; ¶ÚÔÛÔ¯‹: ¢‡Ô Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÂÚÈÛÛ‡ԢÓ.

KAT. 2.

EÛ‡ ¤¯ÂȘ ¿Á¯Ô˜; TÈ ÓÈÒıÂȘ fiÙ·Ó ¤¯ÂȘ ¿Á¯Ô˜; ¶Ò˜ ·ÓÙȉڿ˜; M‹ˆ˜:- TÚ¤ÌÂȘ ÔÏfiÎÏËÚÔ˜ -Ë;- TÚˆ˜ Ù· Ó‡¯È· ÛÔ˘;- ™Â È¿ÓÂÈ ·ÓÈÎfi˜;- NÈÒıÂȘ fiÙÈ ‰Â ı· Ù· ‚Á¿ÏÂȘ ¤Ú·;- ™Ô˘ ¤Ú¯ÂÙ·È ÂÌÂÙfi˜;- ¶·˜ Ó· ÛοÛÂȘ;- ¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÈÌËı›˜;

AÊÔ‡ ÙÒÚ· ͤÚÂȘ ÙÈ Ú¤ÂÈ Ó· οÓÂȘ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¤¯ÂȘ ¿Á¯Ô˜, ‰È¿‚·ÛÂÙÔ Î›ÌÂÓÔ Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ı› (ÛÂÏ. 105) Î·È ÛΤ„Ô˘ ÙÈ ı· Û˘Ì‚Ô‡ÏÂ˘Â˜ ÙÔÓ‹Úˆ· Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜ ÒÛÙ ӷ ÌËÓ ¤¯ÂÈ ¿Á¯Ô˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.

1. º¿Â ηÌÈ¿ ÛÔÎÔÏ¿Ù·! ...................................................................

2. Kϛ۠ٷ Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ·ÏÏ¿ ÌËÓ ÎÔÈÌËı›˜. ....................................

3. K¿Ó ÎÔ¿Ó· ·fi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô! .....................................................

4. EͤٷÛ οı Úfi‚ÏËÌ· ÚÔÛ¯ÙÈο. ..........................................

5. ¶¿Ù· Ï›ÁÔ ÊÚ¤ÓÔ! .........................................................................

6. ¶¿Ú ÌÈ· ‚·ıÈ¿ ·Ó¿Û·. ................................................................

7. ¢Â˜ Ù· Ú¿ÁÌ·Ù· ·fi ÙË ıÂÙÈ΋ ÏÂ˘Ú¿. .....................................

8. HÚ¤ÌËÛÂ! .....................................................................................

9. °Ú¿„ ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ·˘Ù¿ Ô˘ ¤¯ÂȘ Ó· οÓÂȘ .............................

ÛÂÏ. 101

Page 103: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙȘ ϤÍÂȘ

Ù˘ ·ÎÚÔÛÙȯ›‰·˜; K¿ıÂÙ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· ϤÍËÔ˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.¶ÔÈ· Â›Ó·È ·˘Ù‹;

§E•. 1.1. ¶ÚÔηÏÒ Û˘Ó·ÈÛıËÌ·ÙÈ΋ Ù·Ú·¯‹, Ù·Ú¿˙ˆ. .......................................

2. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·ÚÁfi˜. E›Ó·È ......................................................................

3. MÂÈÒÓˆ ÙËÓ ¤ÓÙ·ÛË. .........................................................................

4. AÈÛı¿ÓÔÌ·È ·ÁˆÓ›·, ·Ó·ÛٿوÛË. .....................................................

5. ŸÙ·Ó ÙÔ ÛÒÌ· ÌÔ˘ Ù·Ú¿˙ÂÙ·È Î·È ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È ·fiÙÔÌ· Î·È ÂÏ·ÊÚ¿, ÙfiÙ ÂÁÒ ..........................................................

6. ¢ÂÓ ·Ú·ÎÔÏÔ˘ı› ÙÈ Û˘Ì‚·›ÓÂÈ, ‰ÂÓ ÚÔÛ¤¯ÂÈ. E›Ó·È .................................................................................................

7. ¢ÂÓ ¤¯ÂÈ ÂÙ‡¯ÂÈ ÙÔ ÛÎÔfi ÙÔ˘ ‹ ·˘Ùfi Ô˘ ÂÈı˘Ì›. E›Ó·È .................................................................................................

8. ŸÙ·Ó ηÓ›˜ Â›Ó·È Ó¢ÚÈÎfi˜ Î·È Î¿ÓÂÈ Û˘Ó¯Ҙ ·fiÙÔ̘ ÎÈÓ‹ÛÂȘ, ÓÈÒıÂÈ ...............................................................

9. ¢ÂÓ Ù·Ú¿˙ÂÙ·È. E›Ó·È .........................................................................

123456789

ÛÂÏ. 102

Page 104: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2

K·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;

™Â ηӤӷ Ì·ıËÙ‹ ‰ÂÓ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ. O‡Ù ÛÙÔÓ·Úfi X·Ó˜, Ô ÔÔ›Ô˜ ˙ÂÈ Û ¤Ó· ¯ˆÚÈfi Ù˘ °ÂÚÌ·Ó›·˜ ηÈÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÚÔÛ·ı› Ó· ı˘ÌËı› ¤Ó· Ú‹Ì· ÛÙ· ·Ú¯·›·ÂÏÏËÓÈο Î·È ‰ÂÓ ÌÔÚ›.

.

ÛÂÏ. 103

Page 105: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

«K·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;» ÌÔÓÔÏÔÁÔ‡Û ·fi ̤۷ÙÔ˘ Ô X·Ó˜, fiÙ·Ó Â›‰Â Ù· ı¤Ì·Ù· ÙˆÓ ·Ú¯·›ˆÓEÏÏËÓÈÎÒÓ. E›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ ÙfiÛÔ Ôχ, Ô˘ ›¯ÂÌ·‡ÚÔ˘˜ ·ÎÏÔ˘˜ οو ·fi Ù· Ì¿ÙÈ· ÙÔ˘. ¢È¿‚·-Û ÙÔ ÂÏÏËÓÈÎfi ·ÏÊ¿‚ËÙÔ, ‰È¿‚·Û •ÂÓÔÊÒÓÙ·1,ÌÂϤÙËÛ ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË, ·ÔÛÙ‹ıÈÛÂ2 Ù· Ú‹Ì·Ù·Ô˘ ÙÂÏÂÈÒÓÔ˘Ó Û -ÌÈ, ¤Î·Ó ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ·ӿ-ÏË„Ë, fï˜ Î·È ¿ÏÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÔ‡Û ӷ ı˘ÌËı›ÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ ·˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Ú‹Ì·ÙÔ˜ Ô˘ ÙÔ˘ ˙ËÙÔ‡-Û·Ó.E›¯Â ȉÚÒÛÂÈ Î·È ˙·ÏÈ˙fiÙ·Ó. K·ıfiÙ·Ó Û ¤Ó· Ú¿ÛÈÓÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÌÚÔÛÙ¿ ÙÔ˘ ›¯Â ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘÂÍÂÙ·ÛÙ¤˜ Ì ٷ ÛÔ‚·Ú¿ ÎÔ˘ÛÙÔ‡ÌÈ·. TÈ ı· Ô˘ÓÔÈ ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘ ÙÒÚ·;A¯! K·È ÙÈ ‰Â ı· ’‰ÈÓ ÁÈ· Ó· Á˘ÚÓÔ‡Û ›Ûˆ ÛÙËÓfiÏË ÙÔ˘ Ì ÙÔ ÔÙ·Ì¿ÎÈ Î·È ÙÔ „¿ÚÂÌ·.£· ¤·ÈÚÓ ÙȘ ÂÙÔÓȤ˜3 ÙÔ˘ Î·È Ù· ·ÁΛÛÙÚÈ·4

ÙÔ˘ Î·È ı· ‹Á·ÈÓ οو ·fi ÙÔ Â‡ÎÔ ÙÔ˘ Ó· ÎÔÈÌËı› Î·È Ó· „·Ú¤„ÂÈ. MÔÚ› Ó· ¤Î·Ó ηÈηÌÈ¿ ‚Ô˘ÙÈ¿ ÛÙÔ ‰ÚÔÛÂÚfi ÓÂÚfi. £· ¤ÎÏ‚ ηÈÌÂÚÈο ‰·Ì¿ÛÎËÓ· ·fi ÙÔ ÂÚÈ‚fiÏÈ ÙÔ˘ ΢ڛԢ™¿ÎÌ·Ó ÁÈ· Ó· ¤¯ÂÈ Ó· Ê¿ÂÈ. £· ¿ÎÔ˘Á ÙÔ ÎÂϿˉËÌ·5 ÙˆÓ Û›ÓˆÓ6 Î·È ı· ¤‚Ï ٷ ÎfiÎÎÈÓ· ÛÎÈÔ˘Ú¿ÎÈ· ¿Óˆ ÛÙȘ ÎÔÚ˘Ê¤˜ ÙˆÓ‰¤ÓÙÚˆÓ.

6

34 ←

1. Ô •ÂÓÔÊÒÓÙ·˜: ·Ú¯·›Ô˜ ŒÏÏËÓ·˜ Û˘ÁÁڷʤ·˜2. ·ÔÛÙËı›˙ˆ: Ì·ı·›Óˆ οÙÈ ·’ ¤Íˆ3. Ë ÂÙÔÓÈ¿4. ÙÔ ·ÁΛÛÙÚÈ5. ÙÔ ÎÂϿˉËÌ·: ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÙˆÓ Ô˘ÏÈÒÓ6. Ô Û›ÓÔ˜: ›‰Ô˜ Ô˘ÏÈÔ‡ Ô˘ ˙ÂÈ ÛÙÔ ‰¿ÛÔ˜

ÛÂÏ. 104

Page 106: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

£· ÂÚ›ÌÂÓ ¤ÙÛÈ ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ „¿ÚÈ Ó· ÙÛÈÌ‹ÛÂÈ. ŒÓ·˜ ηÏfi˜ „·Ú¿˜ ͤÚÂÈ fiÙÂÙÚ·‚¿ÂÈ ÙËÓ ÂÙÔÓÈ¿ ÙÔ „¿ÚÈ.«§ÔÈfiÓ, ·Ó ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÔ Ú‹Ì·, ÌÔÚ›˜Ó· ʇÁÂȘ» ·ÎÔ‡ÛÙËÎÂ Ë ÊˆÓ‹ ÙÔ˘ ÂÓfi˜ ÂÍÂÙ·ÛÙ‹ Ô˘ ÙÔÓ Í·Ó¿ÊÂÚ ›Ûˆ ÛÙËÓÚ·ÁÌ·ÙÈÎfiÙËÙ·. «MË ÛÙ¤ÎÂÛ·È. M‹ˆ˜‰ÂÓ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Î·Ï¿;».«-Ÿ¯È, ·ÚÈÂ. M· Ó·... MfiÏȘ ı˘Ì‹ıËηÙÔÓ ·fiÚÈÛÙÔ» „Èı‡ÚÈÛÂ Ô X·Ó˜.°¤ÏÈ· ·ÎÔ‡ÛÙËÎ·Ó ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË. O X·Ó˜¤ÓȈÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ Ó· η›ÁÂÙ·È. ŒÎ·Ó ÛÙÚÔÊ‹ Î·È ¤Ê˘Á ÙÚ¤¯ÔÓÙ·˜.TÔ ‚Ú¿‰˘ Ô ·Ù¤Ú·˜ ÙÔ˘ ÙÔÓ Ì¿ÏˆÛÂ. «-°È·Ù› ‰ÂÓ ¤ÛÙ˘‚˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘7 Ó· ı˘ÌËı›˜; ™›ÁÔ˘Ú· ÂÛ‡ ÊٷȘ».«-EÛ‡ ‰ÂÓ Í¤ÚÂȘ ÙÈ ÊÔ‚ÂÚ¿ Ô˘ Â›Ó·È Ù··Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο!» ÊÒÓ·ÍÂ Ô X·Ó˜ ηȋÁ ӷ ʇÁÂÈ.

7. ÛÙ‡‚ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘: ÚÔÛ·ıÒ Ôχ Ó· ı˘ÌËıÒ Î¿ÙÈ

H. Hesse, «K¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi», Ì ·ÏÏ·Á¤˜ ÛÂÏ. 105

Page 107: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™¶ÔȘ ϤÍÂȘ ÓÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ

ÂÚÈÁÚ¿ÊÔ˘Ó Î·Ï‡ÙÂÚ· ÙÔ Ò˜ÓÈÒıÂÈ Ô X·Ó˜ ÙËÓ ÒÚ· ÙˆÓ ÂÍÂÙ¿ÛˆÓ; B¿Ï ¤Ó· √ Î·È ‰ÈηÈÔÏfiÁËÛ ÙËÓ ·¿ÓÙËÛ‹ ÛÔ˘Ì ‚¿ÛË ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.

KAT. 1.O X·Ó˜ ›ӷÈ...

...ÙÚÔÌ·Á̤ÓÔ˜

...‚Ͽη˜

...ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜

...·ÊËÚË̤ÓÔ˜

...¢¯·ÚÈÛÙË̤ÓÔ˜

...·Á¯ˆÌ¤ÓÔ˜

°È·Ù› Ô X·Ó˜ ‰ÂÓ Ù· ‹ÁÂηϿ ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ; B¿Ï ¤Ó· √ÛÙÔ˘˜ ÏfiÁÔ˘˜ Ô˘ ıˆÚ›˜ ÂÛ‡ÈÔ Èı·ÓÔ‡˜.

KAT. 2. O X·Ó˜ ‰ÂÓ Ù· ‹Á ηϿ ÁÈ·Ù›......‰ÂÓ Â›¯Â ‰È·‚¿ÛÂÈ ·ÚÎÂÙ¿....ÎfiÏÏËÛ ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ·fi ÙÔ ¿Á¯Ô˜....‰ÂÓ ÚÔÛ¿ıËÛ ·ÚÎÂÙ¿...Ù· ·Ú¯·›· ÂÏÏËÓÈο Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏ·....ÙÔÓ ÂÓÔ¯ÏÔ‡ÛÂ Ô ‰ÈÏ·Ófi˜ ÙÔ˘....‹Ù·Ó ·ÊËÚË̤ÓÔ˜.

EÛ‡ Ò˜ Ù· ·˜ Ì ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ; TÈ ·ÈÛı¿ÓÂÛ·È Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ‰›ÓÂȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ;

AÓ ÂÛ‡ ¤‚·˙˜ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ ÛÙÔ˘˜ ηıËÁËÙ¤˜ ÛÔ˘, ÙÈ ı· ÙÔ˘˜ ÚˆÙÔ‡Û˜;

ÛÂÏ. 106

Page 108: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

¢ÂÓ ÌÔÚ›˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ fiÛ·Ú¿ÁÌ·Ù· ͤÚÂÈ Ô Î‡ÚÈÔ˜ ¢ËÌËÙÚ›Ô˘.E›Ó·È Ú·ÁÌ·ÙÈο ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿ÏÈ:

™ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ÁÏÒÛÛ· ˘¿Ú¯Ô˘Ó ÔÏϤ˜ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ Ì ÙË Ï¤ÍË ÎÂÊ¿ÏÈ,fiˆ˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÛÙ‡‚ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘. MÔÚ›˜ Ó· ‚ÚÂȘ ÙÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ ÛÙȘ ÚÔÙ¿ÛÂȘ:

§E•. 1.

·. Œ¯ÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ‚. Œ¯ÂÈ ÔÏϤ˜ ÁÓÒÛÂȘ. Á. ¢ÂÓ Í¤ÚÂÈ Ù›ÔÙÂ.

¶ÔÙ¤ ‰ÂÓ ·ÎÔ‡˜ ÙȘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÙˆÓ¿ÏψÓ. E›Û·È ÌÂÁ¿ÏÔ˜ ÎÂÊ¿Ï·˜:

·. Œ¯ÂȘ ÌÂÁ¿ÏÔ ÎÂÊ¿ÏÈ. ‚. ¢ÂÓ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ Ù›ÔÙÂ. Á. Œ¯ÂȘ ÔÏÏ¿ Ì·ÏÏÈ¿ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘.

·. K¿ÓÂȘ fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ˘ÔÏÔÁ›˙ÂȘÙÔ˘˜ ¿ÏÏÔ˘˜.

‚. K¿ÓÂȘ fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ. Á. ºÙÈ¿¯ÓÂȘ ÎÂÊ¿ÏÈ·.

ŒÎ·Ó ÔÏϤ˜ ·Ú¿ÓÔ̘ Ú¿ÍÂȘ,ÒÛÔ˘ ÙÂÏÈο ¤Ê·Á ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘:

·. ¶ÂÈÓÔ‡Û ÙfiÛÔ, Ô˘ ¤Ê·Á ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘.‚. ™ÎÂÊÙfiÙ·Ó Ôχ Ó· ‚ÚÂÈ ÌÈ· χÛË. Á. ŒÎ·Ó ڿÁÌ·Ù· Ô˘ ÙÔÓ Î·Ù¤ÛÙÚ„·Ó.

°È·Ù› Û˘Ó¤¯ÂÈ· οÓÂȘ ÙÔ˘ ÎÂÊ·ÏÈÔ‡ÛÔ˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ÚˆÙ¿˜ ÙË ÁÓÒÌË ÙˆÓ ¿ÏψÓ;

·. ™¿˙ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ Û οÔÈÔ ·Ù‡¯ËÌ· ‹ ÂÂȉ‹ ÙÔ ı¤Ïˆ Ô ›‰ÈÔ˜.

‚. K¿Óˆ ÌÂÁ¿ÏË ÚÔÛ¿ıÂÈ· Ó· ı˘ÌËıÒ Î¿ÙÈ. Á. K¿Óˆ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘ Ì ηٷÛÙÚ¤ÊÔ˘Ó.

™ÙË ˙ˆ‹ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· Û·‚ÂȘ ÙÔÎÂÊ¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ Ó· Ϙ ÂχıÂÚ· ÙËÁÓÒÌË ÛÔ˘ ¯ˆÚ›˜ Ó· ÊÔ‚¿Û·È ηӤӷÓ:

·. KÔ˘Ó¿˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· οو. ‚. OÈ ¿ÏÏÔÈ Î¿ÓÔ˘Ó fi,ÙÈ ı¤ÏÂȘ ÂÛ‡. Á. K¿ÓÂȘ fi,ÙÈ ı¤ÏÔ˘Ó ÔÈ ¿ÏÏÔÈ.

·. E·Ó·ÛÙ¿ÙËÛÂ, ‰ÂÓ ˘¿ÎÔ˘ÛÂ. ‚. KÔ‡ÓËÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ. Á. ºÔ‚‹ıËΠӷ ÂÈ ÙË ÁÓÒÌË Ù˘.

°ÈˆÚÁ¿ÎË, Ì·˜ ÌÈÏ¿˜ Ôχ ¿Û¯ËÌ·ÙÔÓ ÙÂÏÂ˘Ù·›Ô ηÈÚfi. BϤˆ, ÛËÎÒıËÎ·Ó Ù· fi‰È· Ó· ¯Ù˘‹ÛÔ˘ÓÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ:

·. Y·ÎÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘˜ ‹ ÛÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÛÔ˘.

‚. XÙ˘¿˜ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ Ì ٷ fi‰È· ÛÔ˘. Á. ¢ÂÓ ˘·ÎÔ‡˜ ÛÙÔ˘˜ ÌÂÁ·Ï˘Ù¤ÚÔ˘˜ ‹

ÛÙÔ˘˜ ·ÓˆÙ¤ÚÔ˘˜ ÛÔ˘.

EÈÙ¤ÏÔ˘˜, Ë M·Ú›· ۋΈÛ ÎÂÊ¿ÏÈÎ·È ˙‹ÙËÛ ·fi Ù· ·‰¤ÚÊÈ· Ù˘ ÙËÓ ÂÚÈÔ˘Û›· Ô˘ ‰ÈηÈÔ‡Ù·Ó Ó· ¿ÚÂÈ:

™¿ˆ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘ fiÏË Ì¤Ú· ηȿÏÈ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ı˘ÌËıÒ ÙÔ fiÓÔÌ·ÙÔ˘ ÍÂÓÔ‰Ô¯Â›Ô˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô Ì›ӷ̤ÚÛÈ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ:

ÛÂÏ. 107

Page 109: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

B¿ÏÂ √ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi.

¢PA™THPIOTHTE™¢‡Ô ¯Ú‹ÛÈ̘ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ

1. ¶ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ ÛˆÛÙfi ÚˆÈÓfi ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ;NÙfiÓ·Ù˜ Ì ÛÔÎÔÏ¿Ù·.°È·Ô‡ÚÙÈ ‹ ÙÔÛÙ Î·È ÊÚÔ‡Ù·.A˘Á¿ Ì ̤ÈÎÔÓ, ÙËÁ·Ó›Ù˜ (Ì Ôχ ÛÈÚfiÈ), ÏÔ˘Î¿ÓÈη Î·È ·Ù¿Ù˜.ŒÓ· ·Ó·„˘ÎÙÈÎfi ‹ ηʤ˜.

§›ÁË ‚Ô‹ıÂÈ·OÈ ÂȉÈÎÔ› ϤÓ ˆ˜ Ù· ·È‰È¿ Ô˘ ÙÚÒÓ ˘ÁÈÂÈÓfi ÚˆÈÓfi Â›Ó·È ÔÈ Î·Ï‡ÙÂÚÔÈ Ì·ıËÙ¤˜.•ÂΛÓËÛ ÙË Ì¤Ú· ÛÔ˘ Ì ¤Ó· ÚˆÈÓfi Ô˘ ı·Û ¯ÔÚÙ¿ÛÂÈ ·ÏÏ¿ ‰Â ı· Û ‚·Ú‡ÓÂÈ. N· ·ÔʇÁÂȘ ÙËÓ ÔÏÏ‹ ˙¿¯·ÚË Î·È ÙÔÓ Î·Ê¤Ô˘ ÛÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ó ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ÁÈ· Ï›ÁÔ Î·È ÌÂÙ¿ ÛÂοÓÔ˘Ó Ó· ÓÈÒıÂȘ ‚·Ú‡˜ Î·È ÎÔ˘Ú·Ṳ̂ÓÔ˜.¶ÔÙ¤ ÌËÓ ·˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ‰È·ÁÒÓÈÛÌ· Ì ¿‰ÂÈÔÛÙÔÌ¿¯È: E›Ó·È ‰‡ÛÎÔÏÔ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ‹ÛÂÈ ÙÔÌ˘·Ïfi ÛÔ˘ fiÙ·Ó ÂÈÓ¿˜. ÕÛ Ԣ ÌÔÚ› Ó·ÁÔ˘ÚÁÔ˘Ú›˙ÂÈ Ë ÎÔÈÏÈ¿ ÛÔ˘ ÙËÓ ÒÚ· Ù˘ ÂͤٷÛ˘. ÕÚ·, ÔÈ· ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹;

.............................................................................................................

2. AÓ ¿ÏÏÔÈ Ì·ıËÙ¤˜ ÙÂÏÂÈÒÛÔ˘Ó ÚÈÓ ·fi Û¤Ó·:NÔÌ›˙ÂȘ fiÙÈ Â›Ó·È ÈÔ ¤Í˘ÓÔÈ ·fi Û¤Ó·.¢Â ‰›ÓÂȘ ÛËÌ·Û›· Î·È Û˘ÁÎÂÓÙÚÒÓÂÛ·È Û ·˘Ù¿ Ô˘ ÁÚ¿ÊÂȘ.BÈ¿˙ÂÛ·È Ó· ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ.T· ·Ú·Ù¿˜, οÓÂȘ ÙËÓ ÎfiÏÏ· ÛÔ˘ ·ÂÚÔÏ·Ó¿ÎÈ Î·È ÙËÓÂÙ¿˜ ·fi ÙÔ ·Ú¿ı˘ÚÔ.

§›ÁË ‚Ô‹ıÂÈ·MËÓ ·ÓËÛ˘¯Â›˜, ÌË ‚È¿˙ÂÛ·È Î·È ÌËÓ Ù· ·Ú·Ù¿˜. ¶ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚÔ˜ ‰Â ÛËÌ·›ÓÂÈ ¿ÓÙ· ηÈÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜. ¢Â ı· ¿ÚÂȘ ηχÙÂÚÔ ‚·ıÌfi¤ÙÛÈ Î·È ÙÂÏÂÈÒÛÂȘ ÚÒÙÔ˜. °È’ ·˘Ùfi ÁÚ¿„ ÌÂÙËÓ ËÛ˘¯›· ÛÔ˘, ÂÍ·ÓÙÏÒÓÙ·˜ fiÏÔ ÙÔ ¯ÚfiÓÔÔ˘ ¤¯ÂȘ ÛÙË ‰È¿ıÂÛ‹ ÛÔ˘. ÕÚ·, ÔÈ· ·¿ÓÙËÛË Â›Ó·È Ë ÛˆÛÙ‹;

.............................................................................................................

TÚ¤‚ÔÚ PÔ̤ÈÓ Î·È EÏ›˙·ÌÂı B¤ÚÓÙÈÎ, «T· ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÛΤÙË ÊÚ›ÎË!»ÛÂÏ. 108

Page 110: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

3

K·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;

O ™ÙÚ„ȿ‰Ë˜, ¤Ó·˜ ηÏfi˜ ÔÈÎÔÁÂÓÂȿگ˘ ÙÔ˘ 5Ô˘·È .X., ÂÈı˘Ì› Ôχ Ó· ÛÔ˘‰¿ÛÂÈ Ô ÁÈÔ˜ ÙÔ˘ ηÈÓ· Á›ÓÂÈ ‰ÈÎËÁfiÚÔ˜. EÂȉ‹ fï˜ Ô ÁÈÔ˜ ·ÚÓ›ٷÈ,·ÔÊ·Û›˙ÂÈ Ó· ¿ÂÈ Ô ›‰ÈÔ˜ ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ.

ÛÂÏ. 109

Page 111: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1. Ë ÎÏ„‡‰Ú·: (ÛÙËÓ AÚ¯·ÈfiÙËÙ·) fiÚÁ·ÓÔ Ì¤ÙÚËÛ˘ ÙÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘ÛÂÏ. 110

Page 112: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

T. AÔÛÙÔÏ›‰Ë˜, «OÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ AÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ - NÂʤϘ», - ¢È·Û΢‹

2. ·ÂÚ›Û·ÛÙÔ˜, -Ë, -Ô: ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÏÂ›Ù·È Û fi,ÙÈ Î¿ÓÂÈ, Â›Ó·È Û˘ÁÎÂÓÙڈ̤ÓÔ˜ Û ·˘Ùfi3. Ô ¿˘ÚÔ˜: ÁÚ·ÊÈ΋ ‡ÏË Ô˘ ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È ·fi ¤Ó· Ê˘Ùfi Ù˘ AÈÁ‡ÙÔ˘

ÛÂÏ. 111

Page 113: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

OÈ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ Â›Ó·È ‰‡ÛÎÔϘfi¯È ÌfiÓÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÈÎÚÔ‡˜ ·ÏÏ¿Î·È ÁÈ· ÙÔ˘˜ ÌÂÁ¿ÏÔ˘˜. TÈ Î¿ÓÂÈ Ô™ÙÚ„ȿ‰Ë˜ ÁÈ· Ó· Ù· ¿ÂÈ Î·Ï¿ÛÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ; T· ηٷʤÚÓÂÈÙÂÏÈο; °È·Ù›;

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1.

Œ¯ÂȘ οÓÂÈ ÔÙ¤ ÛÎÔÓ¿ÎÈ Û ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ; AÓ Ó·È, ¤·ı˜ ÙÔ ›‰ÈÔ Ì ÙÔÓ ™ÙÚ„ȿ‰Ë ‹ ÙËÁϛوÛ˜;

TÈ ÛËÌ·›ÓÔ˘Ó ÔÈ ÂÎÊÚ¿ÛÂÈ˜Ô˘ ‰È¿‚·Û˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ;

§E•. 1. £· ÙËÓ ·Ù‹Ûˆ£· ·Ù‹Ûˆ ÌÈ· ÎÔÂÏÈ¿.£· ÌÔ˘ Û˘Ì‚Â› οÙÈ ¿Û¯ËÌÔ.£· ÂÚˆÙ¢ÙÒ ÌÈ· ÎԤϷ.

¢›Óˆ Ì¿ıËÌ·¢›Óˆ ÙȘ ÛËÌÂÈÒÛÂȘ ÌÔ˘ ·fi ÙÔ Ì¿ıËÌ· Û οÔÈÔ Û˘ÌÌ·ıËÙ‹ ÌÔ˘.MÂÏÂÙÒ ÚÈÓ ·fi ÙȘ ÂÍÂÙ¿ÛÂȘ.EÍÂÙ¿˙ÔÌ·È ÛÙÔ ·ÓÂÈÛÙ‹ÌÈÔ Û οÔÈÔ Ì¿ıËÌ·.

M Îfi‚ÂÈ Ì ٤ÛÛÂÚ·MÔ˘ ·Ê·ÈÚ› (Îfi‚ÂÈ) Ù¤ÛÛÂÚȘ ‚·ıÌÔ‡˜ ·fi ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÌÔ˘.MÔ˘ ‚¿˙ÂÈ Ù¤ÛÛÂÚ· ÎÈ ¤ÙÛÈ ·ÔÙ˘Á¯¿Óˆ.MÔ˘ ¯ˆÚ›˙ÂÈ (Îfi‚ÂÈ) ÙÔ ÁÚ·Ùfi ÌÔ˘ Û ٤ÛÛÂÚ· ̤ÚË.

ÛÂÏ. 112

Page 114: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 113

4

K·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;

ŸÏÔÈ ¯·›ÚÔÓÙ·È fiÙ·Ó ¤¯Ô˘Ó ÁÂÓ¤ıÏÈ·. ŸÏÔÈ; EÎÙfi˜ ‚¤‚·È··fi ·˘ÙÔ‡˜ Ô˘ ‰ÂÓ ¤¯Ô˘Ó...

Page 115: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- X¿ÚÈ, ͇ӷ ÙÒÚ· ·Ì¤Ûˆ˜, ÊÒÓ·˙Â Ë ı›·¶ÂÙÔ‡ÓÈ·.- •‡Ó·, Ó· Ì ‚ÔËı‹ÛÂȘ ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ™‹ÌÂÚ·Ô ÌÈÎÚfi˜ ÌÔ˘ NÙ¿ÓÙÏÈ ¤¯ÂÈ Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÙÔ˘, ÙÔ Ô˘Ï¿ÎÈ ÌÔ˘. ÕÓÙÂ, ÎÔ˘Ó‹ÛÔ˘, ÏÔÈfiÓ...O¯! T· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÙÔ˘ NÙ¿ÓÙÏÈ, ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó Ô X¿ÚÈ,ηıÒ˜ ÛËΈÓfiÙ·Ó ·ÚÁ¿ ·fi ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÙÔ˘.BڋΠ¤Ó· ˙¢Á¿ÚÈ Î¿ÏÙÛ˜ οو ·’ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈηÈ, ·ÊÔ‡ ¤‰ÈˆÍ ÌÈ· ·Ú¿¯ÓË ·fi ¿Óˆ ÙÔ˘˜, ÙȘÊfiÚÂÛÂ. NÙ‡ıËÎÂ Î·È Î·Ù¤‚ËΠÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. TÔÙÚ·¤˙È ‰Â Ê·ÈÓfiÙ·Ó Î¿Ùˆ ·fi Ù· ·Î¤Ù· Ì ٷ‰ÒÚ· ÁÈ· ÙÔÓ NÙ¿ÓÙÏÈ. ◊Ù·Ó Ê·ÓÂÚfi ˆ˜ Ô NÙ¿-ÓÙÏÈ Î·È ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ Ô˘ ‹ıÂÏ ›¯Â¿ÚÂÈ Î·È ÙË ‰Â‡ÙÂÚË ÙËÏÂfiÚ·ÛË Î·È ÙÔ ÛÔÚÔ‰‹Ï·ÙÔ. TÒÚ· ÁÈ· ÔÈÔ ÏfiÁÔ ‹ıÂÏÂ Ô NÙ¿ÓÙÏÈÛÔÚ Ô‰‹Ï·ÙÔ, ‹Ù·Ó Ì˘ÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÙÔÓ X¿ÚÈ,ÁÈ·Ù› Ô NÙ¿ÓÙÏÈ ‹Ù·Ó ·¯‡˜ Î·È ‰ÂÓ ÙÔ˘ ¿ÚÂÛÂηıfiÏÔ˘ Ë Á˘ÌÓ·ÛÙÈ΋. EÎÙfi˜ Ê˘ÛÈο ·fi ÙËÁ˘ÌÓ·ÛÙÈ΋ ÙÔ‡ Ó· ‰¤ÚÓÂȘ οÔÈÔÓ. °È·Ù› ·’fiÏÔ˘˜ Ô NÙ¿ÓÙÏÈ ÚÔÙÈÌÔ‡Û ӷ ‰¤ÚÓÂÈ ÙÔÓ X¿ÚÈ,Ô˘ ‹Ù·Ó Í¿‰ÂÚÊfi˜ ÙÔ˘.- X·, ¯·, ÌfiÓÔ Ô˘ Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔ˘ ÍÂʇÁˆ Á¤Ï·ÛÂ Ô X¿ÚÈ.

ÛÂÏ. 114

Page 116: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

O X¿ÚÈ ÙËÁ¿ÓÈ˙ ْ ·˘Á¿ ÁÈ· ÚˆÈÓfi, fiÙ·ÓÔ NÙ¿ÓÙÏÈ Ì‹Î ÛÙËÓ ÎÔ˘˙›Ó·. ŒÌÔÈ·˙ Ôχ Ì ÙÔÓ ·Ù¤Ú· ÙÔ˘. E›¯Â ›‰ÈÔ Ê·Ú‰‡Î·È ÚÔ˙ ÚfiÛˆÔ, ۯ‰fiÓ Î·ıfiÏÔ˘Ï·ÈÌfi, ÌÈÎÚ¿ Á·Ï¿˙È· Ì¿ÙÈ· Î·È ˘ÎÓ¿ ›ÛÈ·Í·Óı¿ Ì·ÏÏÈ¿. H Ì·Ì¿ ÙÔ˘, Ë ı›· ¶ÂÙÔ‡ÓÈ·, ¤ÏÂÁÂ Û˘¯Ó¿ ˆ˜ Ô NÙ¿ÓÙÏȤÌÔÈ·˙ Ì ÌÈÎÚfi ¿ÁÁÂÏÔ. O X¿ÚÈ fï˜ ÛÎÂÊÙfiÙ·Ó ˆ˜ Ô NÙ¿ÓÙÏÈ ¤ÌÔÈ·˙ Ì ÁÔ˘ÚÔ‡ÓÈ Ô˘ ÊÔÚ¿ÂÈ Í·ÓıÈ¿ ÂÚԇη1.O X¿ÚÈ ¤‚·˙ ٷ ·˘Á¿ Ì ÙÔ Ì¤ÈÎÔÓ ÛÙ·È¿Ù· Î·È ÛÙÔ ÌÂٷ͇ Ô NÙ¿ÓÙÏÈ ÌÂÙÚÔ‡ÛÂÙ· ‰ÒÚ· ÙÔ˘.- TÚÈ¿ÓÙ· ¤ÍÈ Â›Â ÎÔÈÙ¿˙ÔÓÙ·˜ ÙÔ˘˜ÁÔÓ›˜ ÙÔ˘. ¢‡Ô ÏÈÁfiÙÂÚ· ·fi ¤ÚÛÈ.- M· ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘, Â›Â Ë ı›· ¶ÂÙÔ‡ÓÈ·, ‰Â̤ÙÚËÛ˜ ÙÔ ‰ÒÚÔ Ù˘ ı›·˜ M·ÚÙ˙ Ô˘ Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·’ ·˘Ùfi ÙÔ ÌÂÁ¿ÏÔ ‰ÒÚÔ ·’ÙË Ì·Ì¿ Î·È ÙÔÓ Ì·Ì¿.- K·Ï¿, ÙÚÈ¿ÓÙ· ÂÊÙ¿.O X¿ÚÈ Î·Ù¿ÈÓ ÁÚ‹ÁÔÚ· Ù· ·˘Á¿, ÁÈ·Ù›ÊÔ‚fiÙ·Ó Ì‹ˆ˜ Ô NÙ¿ÓÙÏÈ ı˘ÌÒÛÂÈ Î·È ·Ó·Ô‰ÔÁ˘Ú›ÛÂÈ ÙÔ ÙÚ·¤˙È.- K·È ı· ÛÔ˘ ¿ÚÔ˘Ì ¿ÏÏ· ‰‡Ô ‰ÒÚ·fiÙ·Ó ‚Áԇ̠·ÚÁfiÙÂÚ· ÁÈ· „ÒÓÈ·. ¶Ò˜ÛÔ˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·˘Ùfi ¯Ú˘Ûfi ÌÔ˘; › ‚È·ÛÙÈο Ë ı›· ¶ÂÙÔ‡ÓÈ·.

1. Ë ÂÚԇη: Ù· „‡ÙÈη Ì·ÏÏÈ¿

ÛÂÏ. 115

Page 117: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

O NÙ¿ÓÙÏÈ ÛΤÊÙËΠÁÈ· ÌÈ· ÛÙÈÁÌ‹ Î·È ÌÂÙ¿ ›·ÚÁ¿. - TfiÙ ı· ¤¯ˆ ÙÚÈ¿ÓÙ·, ÙÚÈ¿ÓÙ·...- TÚÈ¿ÓÙ· ÂÓÓÈ¿, ¿ÁÁÂϤ ÌÔ˘, Û˘ÌÏ‹ÚˆÛ Ëı›· ¶ÂÙÔ‡ÓÈ·.- EÓÙ¿ÍÂÈ ÙfiÙÂ, Â›Â Ô ÌÈÎÚfi˜ Î·È ¿Ú¯ÈÛ Ӓ ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙÔ ÚÒÙÔ ‰ÒÚÔ.O ı›Ԙ B¤ÚÓÔÓ ¯·ÌÔÁ¤Ï·ÛÂ.- O ÌÈÎÚfi˜ ÌÔ˘ ‰Â ı¤ÏÂÈ Ó· ¯¿ÛÂÈ Î·ÌÈ¿ ¢ηÈÚ›·. ™·Ó ÙÔÓ Ì·Ì¿ ÙÔ˘. MÚ¿‚Ô NÙ¿ÓÙÏÈÌÔ˘, Â›Â Î·È ·Ó·Î¿Ù„ ٷ Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘ ÁÈÔ˘ ÙÔ˘.EΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ¯Ù‡ËÛ ÙÔ ÙËϤʈÓÔ. TÔۋΈÛÂ Ë ı›· ¶ÂÙÔ‡ÓÈ· Î·È ÛÙ·Ì¿ÙËÛ ӷ ¯·ÌÔÁÂÏ¿ÂÈ.- ÕÛ¯ËÌ· Ó¤·, › ÛÙÔÓ ¿Ó‰Ú· Ù˘. H ΢ڛ·ºÈÁΘ Ô˘ ı· ÎÚ·ÙÔ‡Û ÙÔ X¿ÚÈ ¤Û·Û ÙÔ fi‰ÈÙ˘. TÒÚ· ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ¿ÚÔ˘Ì ̷˙› Ì·˜ÛÙË ‚fiÏÙ·.- Ÿ¯È, fi¯È ÌÔ˘ ¯·Ï¿ÂÈ ÙËÓ ·Ú¤·, ¤ÎÏ·ÈÁ „‡ÙÈη Ô NÙ¿ÓÙÏÈ.- MÔÚ›Ù ӷ Ì’ ·Ê‹ÛÂÙ ‰Ò, ÊÒÓ·ÍÂ Ô X¿ÚÈ,ÂÏ›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ ı· ¤·È˙ Ì ÙÔ Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ ÎÔÌÈÔ‡ÙÂÚ.- TÈ Ï˜! K·È Ó· Á˘Ú›Ûˆ Î·È Ó· ‚Úˆ ÙÔ Û›ÙÈ ¿ÓˆÎ¿Ùˆ; Ÿ¯È.- £· ¤ÚıÂȘ Ì·˙› Ì·˜, Â›Â Ô ı›Ԙ B¤ÚÓÔÓ, ·ÏÏ¿,·Ó οÓÂȘ Î·È ÙËÓ ·Ú·ÌÈÎÚ‹ ·Ù·Í›·, ı· ÎÔÈÌ¿Û·È ÛÙËÓ ·Ôı‹ÎË Ì¤¯ÚÈ Ù· XÚÈÛÙÔ‡ÁÂÓÓ·.- ¢Â ı· οӈ Ù›ÔÙ·, ·Ï‹ıÂÈ·, ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈÛ ÔX¿ÚÈ ÎÈ ·˜ ÌËÓ ÙÔÓ ›ÛÙ¢·Ó.

T˙.K. PfiÔ˘ÏÈÓÁÎ, «O X¿ÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È Ë ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ §›ıÔ˜»ÛÂÏ. 116

Page 118: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

B¿ÏÂ √ ÛÙÔ ÛˆÛÙfi.

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1. Afi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ Î·Ù·Ï·‚·›ÓÂȘ fiÙÈ...

...Ô X¿ÚÈ Û˘Ì·ıÔ‡Û ÙÔÓ NÙ¿ÓÙÏÈ.

...Î·È Ù· ‰‡Ô Í·‰¤ÚÊÈ· Û˘Ì·ıÔ‡Û·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ.

...Î·È Ù· ‰‡Ô Í·‰¤ÚÊÈ· ·ÓÙÈ·ıÔ‡Û·Ó Ô ¤Ó·˜ ÙÔÓ ¿ÏÏÔÓ.

...Ô NÙ¿ÓÙÏÈ Û˘Ì·ıÔ‡Û ÙÔ X¿ÚÈ.

°ÈÔÚÙ¿˙ÂÙ ٷ ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÛÙË ¯ÒÚ· ÛÔ˘; AÓ Ó·È, ÙÈ Î¿ÓÂȘ ÁÈ’ ·˘Ù‹ ÙË ÁÈÔÚÙ‹;TÈ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ϤÙ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· οÔÈÔ˘;

TÈ ‰ÒÚ· ı· ‹ıÂϘ Ó· ÛÔ˘ ʤÚÔ˘Ó ÔÈ Ê›ÏÔÈ Î·È ÔÈ Û˘ÁÁÂÓ›˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ¿ ÛÔ˘ Î·È ÁÈ·Ù›;

°Ú¿„ ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÙȘ ¢¯¤˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›˜ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ· ÛÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘:

°È·Ù› ÓÔÌ›˙ÂȘ Ô NÙ¿ÓÙÏÈ ÊÂÚfiÙ·Ó Ì ·˘Ùfi ÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛÙÔ X¿ÚÈ;

ÛÂÏ. 117

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

................................

Page 119: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

ÛÂÏ. 118

°Ú¿„ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ô˘ ϤÙ ÛÙ˯ÒÚ· ÛÔ˘ ÁÈ· Ù· ÁÂÓ¤ıÏÈ·.

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

...........................................................................................................

N· ˙‹ÛÂȘ NÙ¿ÓÙÏÈ Î·È ¯ÚfiÓÈ· ÔÏÏ¿ÌÂÁ¿ÏÔ˜ Ó· Á›ÓÂȘ Ì ¿ÛÚ· Ì·ÏÏÈ¿.

¶·ÓÙÔ‡ Ó· ÛÎÔÚ›˙ÂȘ Ù˘ ÓÈfiÙ˘ ÙÔ Êˆ˜Î·È fiÏÔÈ Ó· ϤÓ ӷ ¤Ó·˜ ÛÔÊfi˜.

Page 120: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

5

K·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;

TÔ Î·ÏÔη›ÚÈ Â›Ó·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ÂÔ¯‹ ÁÈ· ‰È·ÎÔ¤˜,ÂΉÚÔ̤˜ ‹ ηٷÛ΋ӈÛË ÛÙÔ ‚Ô˘Ófi ‹ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ·. ¶ÚÈÓʇÁÔ˘Ì fï˜, ηÏfi Â›Ó·È Ó· ͤÚÔ˘Ì Ҙ Ó· ·ÔʇÁÔ˘Ì ‰˘Û¿ÚÂÛÙ˜ ÂÎÏ‹ÍÂȘ. °È· Ó· ‰Ô‡Ì ÏÔÈfiÓ Ò˜ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÔ˘Ì ÔÚÈṲ̂ÓÔ˘˜ ÎÈÓ‰‡ÓÔ˘˜Ì¤¯ÚÈ Ó· ¿Ì ÛÙÔ ÁÈ·ÙÚfi.

ÛÂÏ. 119

Page 121: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

Ox!! οËη!!

HÏ›·ÛË Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi Ó· ¿ıÂÈ Î·Ó›˜, ·Ó Ì›ÓÂÈ ÔÏϤ˜ ÒÚ˜ ÛÙÔÓ‹ÏÈÔ Î·È ÂȉÈο ·Ó ·˘Ùfi Û˘Ó‰˘·ÛÙ› Ì ÎÔ‡Ú·ÛË, ÔÏ˘Ê·Á›· Î·È ÛÙÂÓ¿ÚÔ‡¯·. T· Û˘ÌÙÒÌ·Ù· Â›Ó·È ˙¿ÏË, ˘ÚÂÙfi˜, ÔÓÔΤʷÏÔ˜, ¤ÓÙÔÓ·ÎfiÎÎÈÓÔ ÚfiÛˆÔ, ·ÒÏÂÈ· ·ÈÛı‹ÛˆÓ1. AÓ Î¿ÔÈÔ˜ ‰ÈÎfi˜ Ì·˜ ¿ıÂÈËÏ›·ÛË, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔÓ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÔ˘Ì Û ÌÈ· ÌÈÛÔηıÈÛÙ‹ ı¤ÛË,Ó· ÙÔ˘ ‚Á¿ÏÔ˘Ì ٷ ÚÔ‡¯· Î·È Ó· ÙÔ˘ ‚¿˙Ô˘Ì ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ÎÔÌÚ¤Û˜ÛÙÔ Ì¤ÙˆÔ, ÛÙÔÓ ·˘¯¤Ó·, ÛÙȘ Ì·Û¯¿Ï˜ Î·È ›Ûˆ ·fi Ù· ÁfiÓ·Ù·.K·È Ê˘ÛÈο Ó· ÙÔ˘ ‰›ÓÔ˘Ì ¿ÊıÔÓÔ ÓÂÚfi.

M·Ì¿ ÌÔ˘, ı· Ì ʿÂÈ Ë ÛÊ›ÁÁ·!!

T· ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ÂÓÙfïÓ, ÂÎÙfi˜ ·fi ÙÔÓ ·Ú¯ÈÎfi fiÓÔ Î·È ¤Ó· Ú‹ÍÈÌÔÔ˘ ÌÔÚ› Ó· ÚÔηϤÛÔ˘Ó, ‰ÂÓ Â›Ó·È ÂÈΛӉ˘Ó·. MfiÓÔ ·Ó οÔÈÔ˜Â›Ó·È ·ÏÏÂÚÁÈÎfi˜, ÌÔÚ› Ó· ¿ıÂÈ ·Ó·Ê˘Ï·ÎÙÈÎfi ÛÔÎ2. ™Â οı ¿ÏÏËÂÚ›ÙˆÛË ÚÔÛ·ıԇ̠ӷ ·Ê·ÈÚ¤ÛÔ˘Ì ÙÔ ÎÂÓÙÚ› Ì ¤Ó· ÙÛÈÌȉ¿ÎÈ ·fi ÙÔ ‰¤ÚÌ·. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÙÔÔıÂÙԇ̠¤Ó·Ó ÎÚ‡Ô Â›‰ÂÛÌÔ ‹ ·Ï›ÊÔ˘Ì ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ì ·ÓÙÈÈÛÙ·ÌÈÓÈ΋ ·ÏÔÈÊ‹3, ÁÈ· Ó··Ó·ÎÔ˘Ê›ÛÔ˘Ì ÙÔÓ fiÓÔ. AÓ Ô fiÓÔ˜ Î·È ÙÔ Ú‹ÍÈÌÔ ‰ÂÓ ÂÚ¿ÛÔ˘Ó‡ÛÙÂÚ· ·fi ÌÈ· ‰˘Ô ̤Ú˜, ηÏfi ı· Â›Ó·È Ó· Û˘Ì‚Ô˘Ï¢Ùԇ̠ÁÈ·-

1. Ë ·ÒÏÂÈ· ÙˆÓ ·ÈÛı‹ÛˆÓ: Ë ÏÈÔı˘Ì›·, fiÙ·Ó ¯¿Óˆ ÙȘ ·ÈÛı‹ÛÂȘ ÌÔ˘

2. ÙÔ ·Ó·Ê˘Ï·ÎÙÈÎfi ÛÔÎ: ÙÔ ·ı·›Óˆ fiÙ·Ó ·ÓÙȉÚÒ ¤ÓÙÔÓ· Û ÌÈ· Ô˘Û›·

3. Ë ·ÓÙÈÈÛÙ·ÌÈÓÈ΋ ·ÏÔÈÊ‹: ·ÏÔÈÊ‹ ÁÈ· ÙËÓ ·ÏÏÂÚÁ›·

ÛÂÏ. 120

Page 122: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¶ÚfiÛ¯ ÙÔ Ê›‰È!

™ÙËÓ EÏÏ¿‰· ÙÔ ÌÔÓ·‰ÈÎfi ‰ËÏËÙËÚÈ҉˜ Ê›‰È Â›Ó·È Ë Ô¯È¿4, ÙÔ ‰¿ÁΈ̷ Ù˘ ÔÔ›·˜ fï˜ Â›Ó·È Û¿ÓÈ· ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ5. EÓÒ ÏÔÈfiÓ ÙÔ‰¿ÁΈ̷ ÂÓfi˜ ÊȉÈÔ‡ Û˘Ó‹ıˆ˜ ‰ÂÓ ·ÔÙÂÏ› ÛÔ‚·Úfi ΛӉ˘ÓÔ, ÙÔ ÛÔÎÔ˘ ·ı·›ÓÂÈ ÙÔ ¿ÙÔÌÔ ÌÔÚ› Ó· ÙÔ˘ ÚÔηϤÛÂÈ ÌÂÁ¿ÏÔ Êfi‚Ô. °È’·˘Ùfi, Û ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ì·˜ ‰·ÁÎÒÛÂÈ Ê›‰È, ı· Ú¤ÂÈ ÚÒÙ· ·’ fiÏ·Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÔ˘Ì ÙËÓ „˘¯Ú·ÈÌ›· Ì·˜, Ó· Ì›ÓÔ˘Ì ·Î›ÓËÙÔÈ Î·È Ó· ËÚÂÌ‹ÛÔ˘ÌÂ. E›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Ó· ÌËÓ ÎÈÓԇ̷ÛÙÂ, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ ÙÔ ‰ËÏËÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÂÍ·ÏÒÓÂÙ·È ÛÙÔ ÛÒÌ· Ì·˜. ™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ı· Ú¤ÂÈÓ· ηı·Ú›ÛÔ˘Ì ÙËÓ ÏËÁ‹ Ì ÓÂÚfi Î·È Û·Ô‡ÓÈ. AÓ Ì·˜ ¤¯ÂÈ ‰·ÁÎÒÛÂÈ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ ‹ ÙÔ fi‰È, ı· Ú¤ÂÈ Ó· ÙÔ ‰¤ÛÔ˘Ì 5-10 ÂηÙÔÛÙ¿ÈÔ ¿Óˆ ·fi ÙËÓ ÏËÁ‹, ÁÈ·Ù› ¤ÙÛÈ Î·ı˘ÛÙÂÚ› Ë Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘‰ËÏËÙËÚ›Ô˘. T¤ÏÔ˜, ÙÔ Î·Ï‡ÙÂÚÔ Ô˘ ¤¯Ô˘Ì ӷ οÓÔ˘ÌÂ Â›Ó·È Ó· ηϤÛÔ˘Ì ‚Ô‹ıÂÈ· ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ‰˘Ó·Ùfi.

4. Ë Ô¯È¿: ÂÈΛӉ˘ÓÔ Ê›‰È5. ı·Ó·ÙËÊfiÚÔ˜, -·, -Ô: ÚÔηÏ› ÙÔ ı¿Ó·ÙÔ

«OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¿Ó οÌÈÓÁλ ÛÙÔ «OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¿Ó ·ÓÙÔ‡», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

4

ÛÂÏ. 121

Page 123: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

AÓ ı¤ÏÂȘ Ó· ÚÔÛʤÚÂȘ ÛÂοÔÈÔÓ ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ,Ú¤ÂÈ Ó· ηٷϿ‚ÂȘ ÚÒÙ·ÔÈÔ Â›Ó·È ÙÔ Úfi‚ÏËÌ·. MÔÚ›˜Ó· ͯˆÚ›ÛÂȘ ÔÈ· ·fi Ù· ·Ú·Î¿Ùˆ Û˘ÌÙÒÌ·Ù· ‰Â›¯ÓÔ˘ÓËÏ›·ÛË Î·È ÔÈ· ÙÛÈÌ‹Ì·Ù· ÂÓÙfïÓ;

¢PA™THPIOTHTE™HÏ›·ÛË

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

TÛÈÌ‹Ì·Ù· ÂÓÙfïÓ

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

fiÓÔ˜Ú‹ÍÈÌÔ ·Ó·Ê˘Ï·ÎÙÈÎfi ÛÔÎ ˙·Ï¿‰· ˘ÚÂÙfi˜ ÔÓÔΤʷÏÔ˜ ¤ÓÙÔÓ· ÎfiÎÎÈÓÔ ÚfiÛˆÔ ·ÒÏÂÈ· ·ÈÛı‹ÛˆÓ

KAT. 1.

¶ÚÈÓ ÍÂÎÈÓ‹ÛÂȘ ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΋ӈÛË, Ë ÌËÙ¤Ú· ÛÔ˘ ÛÔ˘ ¤ÊÙÈ·Í ÌÈ· Ï›ÛÙ· Ì ٷ Ú¿ÁÌ·Ù· Ô˘¯ÚÂÈ¿˙ÂÛ·È ÁÈ· ÙȘ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ. •¤ÚÂȘ, fï˜, fiÙ ڤÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂȘ ÙÔ Î·ı¤Ó·; °È·Ó· Â›Û·È Û›ÁÔ˘ÚÔ˜, ¤ÓˆÛ Ì ÌÈ· ÁÚ·ÌÌ‹ οı ڿÁÌ· Ô˘ ı· ¿ÚÂȘ Ì·˙› ÛÔ˘ ÁÈ· ÙÔ Úfi‚ÏËÌ· Ô˘ ı¤ÏÂȘ Ó· ·ÓÙÈÌÂÙˆ›ÛÂȘ.

KAT. 2.

·ÓÙËÏȷ΋ Îڤ̷

›‰ÂÛÌÔ˜

Á¿˙˜

ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·

ÙÛÈÌȉ¿ÎÈ

·ÛÈÚ›ÓË

·ÓÙÈÈÛÙ·ÌÈÓÈ΋ ·ÏÔÈÊ‹

ÛÙÈÎ ·Ì̈ӛ·˜

Ô͢˙ÂÓ¤

Œ¯ÂȘ ¯ÚÂÈ·ÛÙ› ÔÙ¤ ÚÒÙ˜ ‚Ô‹ıÂȘ; TÈ ÛÔ˘ Û˘Ó¤‚Ë;

OÈ ÁÈ·ÁÈ¿‰Â˜ ÛÙËÓ EÏÏ¿‰· ‚¿˙·Ó ÁÈ·Ô‡ÚÙÈ fiÙ·Ó Î·ÈÁfiÙ·Ó Î¿ÔÈÔ˜ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ. M‹ˆ˜Í¤ÚÂȘ Î·È Î¿ÔÈ· ¿ÏÏË ıÂڷ›· Ô˘ ¤¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ·fi Ê›ÏÔ˘˜ ‹ ÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ¿ ÛÔ˘;

HÏ›·ÛË

TÛ›ÌËÌ·

¢¿ÁΈ̷ ÊȉÈÔ‡

ÛÂÏ. 122

Page 124: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

EÛ‡ ÙÔ Î·ÏÔη›ÚÈ ı¤ÏÂȘ Ó·Â›Û·È Ì·˘ÚÈṲ̂ÓÔ˜ ‹ ÙÛÔ˘ÚÔ˘ÊÏÈṲ̂ÓÔ˜;¢È¿‚·Û ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÚÔÛÂÚ¤˜ ηÏÔηÈÚÈÓ¤˜ Û˘Ì‚Ô˘Ï¤˜ ÁÈ· Ó· ÌËÓη›˜!

¢PA™THPIOTHTE™

O ‰ˆ‰ÂοÏÔÁÔ˜ Ù˘ AÓÙËÏȷ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜:1. MËÓ Î¿ÓÂȘ ËÏÈÔıÂڷ›· ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ·fi ¤Ó· ٤ٷÚÙÔ

Ù˘ ÒÚ·˜ ÙȘ ÚÒÙ˜ ̤Ú˜ ÙˆÓ ‰È·ÎÔÒÓ ÛÔ˘.2. XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ·ÓÙËÏÈ·Îfi, ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙÔÓ

Ù‡Ô ÙÔ˘ ‰¤ÚÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘.3. TÚÒÁ ÂÏ·ÊÚÈ¿. ¶ÚÔÙ›ÌËÛ ٷ ÊÚÔ‡Ù· Î·È Ù· Ï·¯·ÓÈο.4. MËÓ ‚Á·›ÓÂȘ ¤Íˆ ¯ˆÚ›˜ η¤ÏÔ. E›Ó·È Ô Î·Ï‡ÙÂÚÔ˜

ÙÚfiÔ˜ ÁÈ· Ó’ ·ÔʇÁÂȘ Ó· Û ¯Ù˘‹ÛÂÈ Ô ‹ÏÈÔ˜ ÛÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ!

5. ¶›Ó Ôχ ÓÂÚfi fi¯È ı·Ï·ÛÛÈÓfi, Ê˘ÛÈο. ŒÙÛÈ, ı’ ·ÔʇÁÂȘ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ù˘ ·Ê˘‰¿ÙˆÛ˘.

6. MËÓ Î¿ıÂÛ·È ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ ÙȘ ÒÚ˜ Ô˘ Â›Ó·È ·˘ÍË̤ÓË Ë ÂÈΛӉ˘ÓË ·ÎÙÈÓÔ‚ÔÏ›·, ‰ËÏ·‰‹ ·fi ÙȘ 11 ÙÔ Úˆ› ¤ˆ˜ ÙȘ 4 ÙÔ ·fiÁÂ˘Ì·.

7. B¿Ï ·ÓÙËÏÈ·Îfi ÙÔ˘Ï¿¯ÈÛÙÔÓ ÌÈÛ‹ ÒÚ· ÚÈÓ ‚ÁÂȘ ÛÙÔÓ ‹ÏÈÔ.

8. MËÓ Í¯ӿ˜ Ó· ‚¿˙ÂȘ Í·Ó¿ Î·È Í·Ó¿ ·ÓÙËÏÈ·Îfi, ΢ڛˆ˜ ÌÂÙ¿ ÙȘ ‚Ô˘ÙȤ˜ ÛÙË ı¿Ï·ÛÛ· ‹ ·Ó ȉÚÒÛÂȘ.

9. ºfiÚ· ¿ÓÙ· Á˘·ÏÈ¿ ËÏ›Ô˘. Œ¯Ô˘Ó ‰ÈÏ‹ ·ÔÛÙÔÏ‹! N· ÚÔÛÙ·ÙÂ‡Ô˘Ó Ù· Ì¿ÙÈ· ÛÔ˘ ·fi ÙÔÓ ‹ÏÈÔ Î·È Ó· οÓÔ˘Ó «·fiÚ·ÙÔ» ÙÔ ‚ϤÌÌ· ÛÔ˘. M ϛÁ· ÏfiÁÈ·, ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÈÙ¿˙ÂȘ fiÔÈÔÓ ı¤ÏÂȘ ¯ˆÚ›˜ Ó· Û ¿ÚÂÈ ¯·Ì¿ÚÈ, ‹ ·ÎfiÌ· Î·È Ó· ¿ÚÂȘ ¤Ó·Ó ˘Ó¿ÎÔ!

10. NÙ‡ÛÔ˘ Ì ÂÏ·ÊÚÈ¿ ÚÔ‡¯· ·fi ‰ÚÔÛÂÚ¿ ˘Ê¿ÛÌ·Ù·, Ô˘ ӷηχÙÔ˘Ó fiÛÔ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ Ì¤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÛÒÌ·Ùfi˜ ÛÔ˘ Á›ÓÂÙ·È.

11. AfiÊ˘Á ÙËÓ ÔχˆÚË ËÏÈÔıÂڷ›·.12. N· ·ÎÔÏÔ˘ı›˜ ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ·Ú·¿Óˆ ηÓfiÓ˜, ÁÈ·Ù› ÙÔ Ó·

Á›ÓÂȘ ÎfiÎÎÈÓÔ˜ Û·Ó ·ÛÙ·Îfi˜ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·È Ôχ Ù˘ Ìfi‰·˜.

¶ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «MÂÁ¿ÏÔ M›Î˘», IÔ‡ÏÈÔ˜ 2003 ÛÂÏ. 123

Page 125: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

10

3*

8

11

1 2

9

4*

57

6

1

3

2

5

6

7

9

810

*2 ϤÍÂȘ

¶¿Ì ÁÈ· Ì¿ÓÈÔ; ™˘ÌÏ‹ÚˆÛ ÙÔ ÂÈÎÔÓfiÏÂÍÔ.§E•. 1.

OPIZONTIA3. °YA§IA H§IOY4. ™TPøMA £A§A™™H™5. ¶ET™ETA6. NEPO8. MA°IO9. KA¶E§O

10. •A¶§ø™TPA11. PAKETA

KA£ETA1. ANTH§IAKO2. OM¶PE§A7. M¶A§A

§Y™H

ÛÂÏ. 124

4

11

Page 126: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

1

°È· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘...

O T˙¿ÓÈ PÔÓÙ¿ÚÈ Ì ÙÔ ¯ÈÔ‡ÌÔÚ Î·È ÙË Ê·ÓÙ·Û›· ÙÔ˘ ˙ˆÓÙ·Ó‡ÂÈ Û ÌÈ· ı·ÙÚÈ΋ Έ̈‰›· ÙÔ Ì‡ıÔ ÙÔ˘ M›‰·,‚·ÛÈÏÈ¿ Ù˘ ºÚ˘Á›·˜, Ô˘ fi, ÙÈ ¤È·ÓÂ, ÁÈÓfiÙ·Ó ¯Ú˘Û¿ÊÈ.E‰Ò, Ô M›‰·˜ ¿ÂÈ ÁÈ· ‡ÓÔ ·ÏÏ¿ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÎÔÈÌËı›. MÔÚ›˜ Ì‹ˆ˜ Ó· Ê·ÓÙ·ÛÙ›˜ ÁÈ·Ù› ‰ÂÓ ÙÔÓ ·›ÚÓÂÈ Ô‡ÓÔ˜;

ÛÂÏ. 125

Page 127: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

- TÒÚ· ‡ÓÔ Î·È ·‡ÚÈÔ ı· ÔÚÁ·ÓˆıÒ. ¢ÂÓ ÌÔÚ›, ı· ˘¿Ú¯ÂÈ Î¿ÔÈÔ˜ ÙÚfiÔ˜ Ó· ·ÔÏ·‡Ûˆ ·˘Ùfi ÙÔ ıÂ›Ô ‰ÒÚÔ,¯ˆÚ›˜ Ó· ٷϷȈÚԇ̷È. K·È Ô‡ ı· „¿Íˆ Ó· ‚Úˆ ·˘Ùfi ÙÔÓÙÚfiÔ, ·Ó fi¯È ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÌÔ˘; TÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ¤¯ÂÈ ·Ô‰ÂȯÙ› ÔηχÙÂÚÔ˜ Û‡Ì‚Ô˘ÏÔ˜. AÓ ¤¯ÂȘ ·Ó¿ÁÎË ·fi Ì›· Û˘Ì‚Ô˘Ï‹,˙‹Ù· ÙËÓ ·’ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ‹ ·’ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ÛÔ˘. TÔ ›‰ÈÔ Î¿ÓÂÈ.KÔÈÌ‹ÛÔ˘ ¿Óˆ ÙÔ˘ Î·È ÙÔ Úˆ› ı· ͢ӋÛÂȘ ÁÂÌ¿ÙԘȉ¤Â˜. TfiÛÔ Ì¿ÏÈÛÙ· ÁÂÌ¿ÙÔ˜, Ô˘ ı· ÛÔ˘ ‚Á·›ÓÔ˘Ó Î·È ·fiÙË Ì‡ÙË, fiÙ·Ó ı· ÙË Ê˘Û¿˜. A, ÌÈ· Î·È Â›· ̇ÙË: ÕÚ·ÁÂÌÔÚÒ Ó· ÙË Ê˘Û‹Íˆ;

- MËÓ Î¿ÓÂȘ Ù¤ÙÔȘ ÛΤ„ÂȘ. NÙ›ÓÔ, ‰ÂÓ ¤¯ÂȘ Û˘Ó¿¯È.

- E˘Ù˘¯Ò˜. KÚ‚·Ù¿ÎÈ ÌÔ˘, ÈÛÙ¤ ÌÔ˘ Ê›ÏÂ, ÛÔ˘ ’Ú¯ÔÌ·È.EÛ‡ ‰Â ı· Ì ÚÔ‰ÒÛÂȘ. £· ÌÔ˘ ¯·Ú›ÛÂȘ ÙË Á·Ï‹ÓË Ô˘¤¯ˆ ÙfiÛË ·Ó¿ÁÎË. (K¿ıÂÙ·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ Î·È ÎÔ˘ÓÈ¤Ù·È ¿Óˆ οو).

°È· ‰Â˜ ÙÔ ÙÈ Ì·Ï·ÎÔ‡ÏÈ Ô˘ ›ӷÈ.

K·È ÌfiÏȘ ÊÙÈ¿Í·ÌÂ Î·È Ù· ηÈÓÔ‡ÚÈ· ÛÙÚÒÌ·Ù·. EÛ‡ Ó· Ù·‚ϤÂȘ, Ô˘ ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈ˙˜ ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰·. Afi ‰ˆ Î·È ¤Ú·fï˜ ηӤӷ ¤ÍÔ‰Ô ‰Â ı· Û οÓÂÈ È· Ó· ÌÔ˘ÚÌÔ˘Ú›˙ÂȘ.EÏ›˙ˆ. A, ÌÈ· Î·È ÙÔ ’ÊÂÚÂ Ë ÎÔ˘‚¤ÓÙ· ÁÈ· Ù· ¤ÍÔ‰·. E›‰·¤Ó· ˆÚ·›Ô ÛÂÚ‚›ÙÛÈÔ È¿ÙˆÓ ¯ı˜ ÛÙËÓ ·ÁÔÚ¿. ¢ÂÓ ÙÔ ·ÁfiÚ·Û·, ÁÈ· Ó· ÌËÓ ·Ú¯›ÛÂȘ ¿ÏÈ ÙȘ ʈӤ˜. AÏÏ¿ ÙÒÚ·,¤ÙÛÈ, NÙ›ÓÔ. TÒÚ· ÌÔÚÒ Ó· ÙÔ ·ÁÔÚ¿Ûˆ, Â;

- TÈ Ì·Ï·ÎÔ‡ÏÈ TÈ Ì·Ï·ÎÔ‡ÏÈ ÙÈ... (AÎÔ˘Ì¿ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· ÙÔ˘ ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ ÁÈ· Ó· ÎÔ˘ÓËı› ηχÙÂÚ·). ø ıÂÔ›!

- TÈ ¤ÁÈÓÂ, NÙ›ÓÔ, ıËÛ·˘Ú¤ ÌÔ˘1;

- «TÈ ¤ÁÈÓÂ, NÙ›ÓÔ, ıËÛ·˘Ú¤ ÌÔ˘;». ™ÙÚ·‚ÔÌ¿Ú· ¤¯ÂȘ2;¶È¿Û ӷ ‰ÂȘ! KÈ fiÏ· ¤ÙÛÈ Í·ÊÓÈο, Û·Ó ÌÈ· ÛÊ˘ÚÈ¿ ¿ÓˆÛÙ· ¯¤ÚÈ·, Û·Ó ÌÈ· ÎÏÔÙÛÈ¿ ÛÙÔ...

1. ıËÛ·˘Ú¤ ÌÔ˘: ÂÛ‡ Ô˘ ¤¯ÂȘ ÌÂÁ¿ÏË ·Í›·/ÛËÌ·Û›· ÛÙË ˙ˆ‹ ÌÔ˘

2. ÛÙÚ·‚ÔÌ¿Ú· ¤¯ÂȘ;: ‰Â ‚ϤÂȘ ηıfiÏÔ˘;

ÛÂÏ. 126

Page 128: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

3. Ë Î·Ì·ÚȤڷ: ·˘Ù‹ Ô˘ ηı·Ú›˙ÂÈ Î·È Ù·ÎÙÔÔÈ› ÙȘ ÎÚ‚·ÙÔο̷Ú˜ ÛÈÙÈÒÓ ‹ ÍÂÓԉԯ›ˆÓ

- EÎÏËÎÙÈÎfi! ŒÁÈÓ·Ó fiÏ· ¯Ú˘Û¿: ÙÔ ÛÙÚÒÌ·, Ë ÎÔ˘‚¤ÚÙ·,Ù· ÛÂÓÙfiÓÈ·.

- K·È Ò˜ ı· ÎÔÈÌËıÒ ÂÁÒ ÙÒÚ·; A˘Ùfi ¤ÁÈÓ ÈÔ ÛÎÏËÚfi ηȷfi ÙÔ ¿ÙˆÌ·.

- ŒÏ·, ÌËÓ ·ÂÏ›˙ÂÛ·È. ŸÏ· ‰ÈÔÚıÒÓÔÓÙ·È. H ‚·ÛÈÏÈÛÛԇϷ ÛÔ˘ ı· Ù· Ù·ÎÙÔÔÈ‹ÛÂÈ fiÏ·. N·, ÙÒÚ· ı·ÛÔ˘ ʤڈ ¤Ó· ¿ÏÏÔ ÛÙڈ̷ٿÎÈ. (XÙ˘¿ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ·). MË ÌÔ˘ÛÙÂÓÔ¯ˆÚÈ¤Û·È ÁÈ· Ù›ÔÙ·. (™ÙËÓ Î·Ì·ÚȤڷ3). º¤ÚÙ ÁÚ‹ÁÔÚ·¤Ó· ÛÙÚÒÌ·, ÎÔ˘‚¤ÚÙ˜ Î·È ÛÂÓÙfiÓÈ· Î·È ÊˆÓ¿ÍÙÂ Î·È ‰‡Ô‰˘Ó·ÙÔ‡˜ ˘ËÚ¤Ù˜.

- ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ì·È ÈÔ ÚÔÛÂÎÙÈÎfi˜.

- E, fi¯È Î·È Ó· ÙÔ ·Ú·Î¿ÓÂȘ. ÕÌ· ÛÔ˘ ’Ú¯ÂÙ·È Ó· οÓÂȘηӤӷ ı·˘Ì·Ù¿ÎÈ ÁÈ· Ó· ÍÂÛοÛÂȘ, Ó· ÙÔ Î¿ÓÂȘ. (ŒÚ¯ÔÓÙ·ÈÔÈ ˘ËÚ¤Ù˜ Î·È ˘ËÚ¤ÙÚȘ). ™ËÎÒÛÙ ÙÔ ÛÙÚÒÌ· ·’ ÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ. (OÈ ˘ËÚ¤ÙÚȘ Ì Ôχ ÎfiÔ ÛËÎÒÓÔ˘Ó ÙÔ ¯Ú˘Ûfi ÛÙÚÒÌ·).

- ¶ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, ÙÂÌÂÏfiÛÎ˘Ï·! £¤ÏÂÙ ӷ Ì ÎÚ·Ù‹ÛÂÙ¿˘ÓÔ fiÏË ÙË Ó‡¯Ù·; (•·ÏÒÓÂÈ). ÕÓÙ ÌÚ¿‚Ô, ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜¤ÙÛÈ. (XÙ˘¿ÂÈ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ Î¿Ùˆ ·’ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘ ÁÈ· Ó· ÙÔ ÊÔ˘ÛÎÒÛÂÈ).A! TÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘! A˚, Ì·ÓԇϷ ÌÔ˘. TÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÌÔ˘.

- M· ÁÈ·Ù› ¤È·Û˜ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÛÔ˘; ™·Ó ̈Úfi οÓÂȘ. ¢ÂÓÙÔ ’¯ÂȘ ηٷϿ‚ÂÈ ·ÎfiÌ· ˆ˜ fi,ÙÈ È¿ÓÂȘ Á›ÓÂÙ·È ¯Ú˘Ûfi;º¤ÚÙ ¤Ó· ¿ÏÏÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ. KÈ ÂÛ‡, NÙ›ÓÔ, Û ·Ú·Î·ÏÒ,Ì·ÎÚÈ¿ Ù· ¯¤ÚÈ· ÛÔ˘ ·fi ÔÙȉ‹ÔÙÂ, ¤ÙÛÈ;

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

ÛÂÏ. 127

Page 129: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- ¶ÚÔÛ·ıÔ‡Û· Ó· ÊÔ˘ÛÎÒÛˆ ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ ÌÔ˘. M·, Ù¤ÏÔ˜¿ÓÙˆÓ4, ÙÈ ı˜ Ó· οӈ; ¢ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· Îfi‚ˆ Ù· ¯¤ÚÈ· ÌÔ˘Î¿ı ÊÔÚ¿ Ô˘ ı· ËÁ·›Óˆ ÁÈ· ‡ÓÔ! T· ¯¤ÚÈ· ‰ÂÓ Â›Ó·È̷ۤϷ5 Ô˘ ÙË ‚¿˙ÂȘ Î·È ÙË ‚Á¿˙ÂȘ fi,ÙÈ ÒÚ· ı˜!

- ¶ÂÚ›ÌÂÓÂ, ÌÔ˘ ’Úı ÌÈ· ȉ¤·. £· ‰ÂȘ Ô˘ Ë ‚·ÛÈÏÈÛÛԇϷÛÔ˘ fiÏ· Ù· ÛΤÊÙÂÙ·È. (XÙ˘¿ÂÈ Ù· ¯¤ÚÈ· Î·È ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÔÈ Î·Ì·ÚȤÚ˜).

- N· ‰Ô‡ÌÂ, Ó· ‰Ô‡Ì ·Ó Â›Û·È ÈηӋ Ó· οÓÂȘ ÎÈ ÂÛ‡ οÙÈ.

- EÏ¿ÙÂ Î·È ·ÓÔ›ÍÙ ηϿ Ù’ ·˘ÙÈ¿ Û·˜. O ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙ·ÙÔ˜6

ı¤ÏÂÈ Ó· ÎÔÈÌËı›. EÛ‡ ·fi ‰ˆ Î·È ÂÛ‡ ·fi ÎÂÈ, ı· ÙÔ˘ Îڷٿ٠ٷ ¯¤ÚÈ· Î·È ·Ï›ÌÔÓfi Û·˜ ·Ó οÔÈÔ ¯¤ÚÈ ·ÎÔ˘Ì‹ÛÂÈ Î¿Ô˘. K·Ù·Ï¿‚·ÙÂ;

- Ÿ¯È ¤ÙÛÈ, ·ÓfiËÙË. ¶ÈÔ Î¿Ùˆ Ÿ¯È! ÕÌ· ÛÊ›ÁÁÂȘ ÙÔ ÌÚ¿ÙÛÔÌÔ˘, Ò˜ ı· ÎÔ˘Ó‹Ûˆ ÙÔ ˘fiÏÔÈÔ ¯¤ÚÈ; E‰Ò, Â‰Ò ÌˆÚ¤,‰Ò: ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ ·ÁÎÒÓ· Î·È ÙÔ˘ ηÚÔ‡! E, ¿ÓÙ ӷ ÌË ÛÔ˘ˆ.

- E›Û·È ÂÓÙ¿ÍÂÈ ÙÒÚ·, ıËÛ·˘Ú¤ ÌÔ˘;

- KÈ ¿Ì· ı¤Ïˆ Ó· Á˘Ú›Ûˆ ÛÙÔ Ï¿È; KÈ ¿Ì· ı¤Ïˆ Ó· ¤ÛˆÌÚÔ‡Ì˘Ù·; TÔ Í¤ÚÂȘ ˆ˜ fiÙ·Ó ÎÔÈÌËıÒ ·Ó¿ÛÎÂÏ·, ÌÔ˘’Ú¯ÔÓÙ·È ÂÊÈ¿ÏÙ˜.

- K¿Ó ÌÔ˘ ÙË ¯¿ÚË, ·Á¿Ë ÌÔ˘, οӒ ÙÔ ÁÈ· ÙË ‚·ÛÈÏÈÛÛԇϷ ÛÔ˘.

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

4. Ù¤ÏÔ˜ ¿ÓÙˆÓ: ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜5. Ë Ì·Û¤Ï·6. Ô ÌÂÁ·ÏÂÈfiÙ·ÙÔ˜: Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜ ‹ Ô ·˘ÙÔÎÚ¿ÙÔÚ·˜

6

ÛÂÏ. 128

Page 130: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- øÚ·›· Ù· Ϙ ÂÛ‡, ÂÂȉ‹ ÌÔÚ›˜ Ó· ÎÔÈÌËı›˜ fiˆ˜ı¤ÏÂȘ. KÔÈÙ¿ÍÙÂ, ̈ڤ, ÎÔÈÙ¿ÍÙÂ Â‰Ò Ì·ÚÙ‡ÚÈÔ! AÓ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· ‰Ô˘Ó ÙÔÓ È‰ÚÒÙ· Ô˘ ¯‡Óˆ ÁÈ· ¯·Ù›ÚÈ ÙÔ˘˜.TÒÚ· fiÏÔÈ ÎÔÈÌÔ‡ÓÙ·È Ì·Î·Ú›ˆ˜7. TÂÓÙÒÓÔÓÙ·È, ÛÙÚÈÊÔÁ˘ÚÓ¿ÓÂ, ͇ÓÔÓÙ·È, ¯ÒÓÔ˘Ó ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘˜ ÛÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ, ÎÈ ÂÁÒ Ô‡Ù ÙË Ì‡ÙË ÌÔ˘ ‰ÂÓ ÌÔÚÒ Ó· ͇ۈ.

- ¶Ô‡ ÛÂ ÙÚÒÂÈ, NÙ›ÓÔ;

- ¶Ô˘ıÂÓ¿! ŒÙÛÈ ÙÔ ’·, ÁÈ· ·Ú¿‰ÂÈÁÌ·. K·È Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘ Ó· ÌÂÈ¿ÛÂÈ Ê·ÁÔ‡Ú· ÛÙ’ ·Ï‹ıÂÈ·. TÈ ı· οӈ;

- ¢ÂÓ ¤¯ÂȘ ·Ú¿ Ó· ÌÔ˘ ÙÔ ÂȘ.

- M· ÁÈ· Ó· Û’ ÙÔ ˆ, ı· Ú¤ÂÈ Ó· Í˘Ó‹Ûˆ! EÓÒ, ÙÔ ˆÚ·›ÔÂ›Ó·È Ó· ͇ÓÂÛ·È Î·ıÒ˜ ÎÔÈÌ¿Û·È.

- TÔ Í¤Úˆ, ·Á¿Ë ÌÔ˘, ÙÔ Í¤Úˆ. T· ÁÔ‡ÛÙ· ÛÔ˘ ÂÛ¤Ó· ›ӷÈÙfiÛÔ ÏÂÙ¿. K¿Ó ˘ÔÌÔÓ‹ ÁÈ’ ·fi„Â. K¿Ó’ ÙÔ ÁÈ· ̤ӷ, ÁÈ· ÙÔÏ·fi ÛÔ˘.

- O Ï·fi˜, Ô Ï·fi˜.

- N·Ó¿ÎÈ· Ù’ ·ÁÁÂÏÔ‡‰È ÌÔ˘, ÁÏ˘Î¿ Ì ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÌÔ˘. TÔÓ ·›ÚÓÂÈ Ô ‡ÓÔ˜ ··Ï¿,

Ù›ÔÙ· ‰Â ı˘Ì¿Ù·È, Ï¿ıË ‰ÂÓ Î¿ÓÂÈ Ô ‚·ÛÈÏÈ¿˜,

ÌÔÓ¿¯· fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Ù·È. N·Ó¿ÎÈ· ÙÔ˘, Ó·Ó¿ÎÈ· ÙÔ˘

¯Ú˘Û¿ Û·Ó Ù· ¯ÂÚ¿ÎÈ· ÙÔ˘.

O M›‰·˜ ·ÔÎÔÈÌȤٷÈ.

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·

M›‰·˜

B·Û›ÏÈÛÛ·:

T˙¿ÓÈ PÔÓÙ¿ÚÈ, «OÈ ÂÚȤÙÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ M›‰·», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

7. ̷ηڛˆ˜/̷οÚÈ·: Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ӷ

ÛÂÏ. 129

Page 131: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¶Ò˜ ·ÓÙȉڿ Ô M›‰·˜ ÛÙÔÚfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘; B¿Ï √ ÛÙÔ ™ˆÛÙfi ‹ ÛÙÔ §¿ıÔ˜.

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1. O KÚÔ›ÛÔ˜...

...οÓÂÈ Ï¿Î·.

...ÁÎÚÈÓÈ¿˙ÂÈ.

...Â›Ó·È „‡¯Ú·ÈÌÔ˜.

...¤¯ÂÈ Ó‡ڷ.

...·‰È·ÊÔÚ›.

...Â›Ó·È ·ÈÛÈfi‰ÔÍÔ˜.

H ÛÙ¿ÛË ·˘Ù‹ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ôχ‚ÔÏÈ΋. °È·Ù›; TÈ Ï¤ÂÈ Ô M›‰·˜;

™ §

H ‚·Û›ÏÈÛÛ· ‚Ú›ÛÎÂÈ ÙÂÏÈοÙË Ï‡ÛË ÛÙÔ Úfi‚ÏËÌ· ÙÔ˘ M›‰·.B¿Ï √ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÂÈÎfiÓ·.

KAT. 2.

KAT. 3.

ÛÂÏ. 130

Page 132: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

¶ÔÈ· Â›Ó·È Ë ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÛÙ¿ÛË fiÙ·Ó ÎÔÈÌ¿Û·È ÛÙÔ ÎÚ‚¿ÙÈ; MÚÔ‡Ì˘Ù·, ·Ó¿ÛÎÂÏ·, ÛÙÔÏ¿È; ™’ ·Ú¤ÛÂÈ Ó· ‚¿˙ÂȘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘ οو ·fi ÙÔ Ì·ÍÈÏ¿ÚÈ;

TÈ Û˘ÓËı›˙ÂȘ Ó· οÓÂȘ ÛÙÔÓ ‡ÓÔ ÛÔ˘; N· ͇ÓÂȘ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÔ˘; N· ÌÈÏ¿˜ ÌfiÓÔ˜/ÌfiÓËÛÔ˘; N· ÚÔ¯·Ï›˙ÂȘ; TÈ ¿ÏÏÔ Î¿ÓÂȘ;

MÔÚ›˜ Ó· ÁÚ¿„ÂȘ ‰›Ï·Û οı ·ÚÈıÌfi ÙÈ ‰Â›¯ÓÂÈ Ë Î¿ıÂÂÈÎfiÓ·;

§E•. 1.

← 1. ................................

← 2. .................................

← 4. .............................

3. .........................→

←7. .............................

←6. .............................

5. .............................→

8. .............................

ÛÂÏ. 131

Page 133: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™Û›ÙÈ - ÛÈÙ¿ÎÈ, Ì¿Ó· - Ì·ÓԇϷ: B¿˙ÔÓÙ·˜ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ - ¿ÎÈ, -ԇϷ ÛÙȘ ϤÍÂȘ Û›ÙÈ, Ì¿Ó·

‰Â›¯ÓÔ˘Ì ÙÚ˘ÊÂÚfiÙËÙ·, ·Á¿Ë ·ÏÏ¿ Î·È ÙÔ ÁÂÁÔÓfi˜ fiÙÈ Ë ¤ÓÓÔÈ· ¤¯ÂÈ ÌÈÎÚ¤˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ. MÔÚ›˜ ӷοÓÂȘ ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì ÙȘ ·Ú·Î¿Ùˆ ϤÍÂȘ; XÚËÛÈÌÔÔ›ËÛ ÙȘ ηٷϋÍÂȘ: -¿ÎÈ, -Ô‡‰È, -ԇϷ, - Ô‡Ï˘:

§E•. 2.

·È‰› -.....................................................................................

¯¤ÚÈ -.......................................................................................

ÛÙÚÒÌ· -.................................................................................

¿ÁÁÂÏÔ˜ -................................................................................

‚·Û›ÏÈÛÛ· -..............................................................................

‚¿Úη -....................................................................................

·‰ÂÚÊ‹ -..................................................................................

£Âfi˜ -.....................................................................................

ÛÂÏ. 132

Page 134: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2

°È· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘...

T· ÚfiÛˆ· ÙÔ˘ ¤ÚÁÔ˘ ˙Ô˘Ó Û ÌÈ· fiÏË fiÔ˘ ÔÈ¿ÓıÚˆÔÈ ¤¯Ô˘Ó Á›ÓÂÈ ÚÔÌfiÙ.

PÔÌÔÙÛ›Ê: O ¿Ú¯ÔÓÙ·˜ ÙˆÓ ÚÔÌfiÙPÔÌÔÁχÊ: O ˘·ÛÈÛÙ‹˜ ÙÔ˘ PÔÌÔÙÛ›ÊPÔÌÔÛÈÔ‡Ó: O ·Ú¯ËÁfi˜ ÙˆÓ Ì˘ÛÙÈÎÒÓ ˘ËÚÂÛÈÒÓºÏfi˘: H ÚÒÙË ÎfiÚË ÙÔ˘ PÔÌÔÙÛ›ÊKÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·: H ‰Â‡ÙÂÚË ÎfiÚË ÙÔ˘ PÔÌÔÙۛʺ·ÓÔ‡Ú˘: A’ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓ Û˘ÓÂÚÁ›Ô

ÂÈÛ΢‹˜ ÚÔÌfiÙ¶·Û¯¿Ï˘: B’ Ì˯·ÓÈÎfi˜ ÛÙÔ ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓ Û˘ÓÂÚÁ›Ô

ÂÈÛ΢‹˜ ÚÔÌfiÙ

ÛÂÏ. 133

Page 135: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- PÔÌÔÁχÊ, ÊÒÓ·Í ÙȘ ÎÔÚԇϘ ÌÔ˘!- N· ÂÚ¿ÛÔ˘Ó Ë ºÏfi˘ Î·È Ë KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·!- K·ÏË̤ڷ, Ì·Ì¿!- K·ÏË̤ڷ, Ì·Ì·ÎÔ‡ÏË!- K·ÏË̤ڷ, ÎÔÚԇϘ ÌÔ˘!- TÈ Ì·˜ ı¤ÏÂȘ;- N· Û˘˙ËÙ‹ÛÔ˘Ì ÙÔ Ì¤ÏÏÔÓ Û·˜. º·ÓÙ¿˙ÔÌ·È fiÙÈ ı·Ú¤ÂÈ Ó· ¤¯ÂÙ ·ÓÙÈÏËÊı› ˆ˜ ÊÙ¿Û·Ù ȷ Û ËÏÈΛ·Á¿ÌÔ˘.- EÌ›˜ ÙÔ ¤¯Ô˘Ì ·ÓÙÈÏËÊı› Â‰Ò Î·È ·ÚÎÂÙfi ηÈÚfi. EÛ‡¿ÚÁËÛ˜ Ó· ÙÔ ·ÓÙÈÏËÊı›˜.- °È’ ·˘Ùfi, ÏÔÈfiÓ Î¿ÏÂÛ· ‰Ò‰Âη ÂÎÏÂÎÙ¿ ÚÔÌfiÙ ÁÈ· Ó·‰È·Ï¤ÍÂÙ ۇ˙˘ÁÔ.

- M·...

- N· ÏÂ›Ô˘Ó Ù· «Ì·» Î·È Ù· «ÌÔ˘»! PÔÌÔÁχÊ! N·ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜!- O ÚÒÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ!- °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÚÒÙÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜;- ¢ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ ÂÂȉ‹ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒıËÎÂ1.- K·Ï¿. A˜ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜.- O ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ!- °È·Ù› ‰ÂÓ ÌÔÚ› Ó· ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ‰Â‡ÙÂÚÔ˜ ˘Ô„‹ÊÈÔ˜;- EÂȉ‹ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒıËÎÂ.- K·Ï¿. A˜ ÂÚ¿ÛÂÈ Ô ÙÚ›ÙÔ˜ ‹ Ô Ù¤Ù·ÚÙÔ˜! TÂÏÔÛ¿-ÓÙˆÓ Î¿ÔÈÔ˜ Ô˘ Ó· ÌËÓ ¤¯ÂÈ ‚Ú·¯˘Î˘Îψı›!- ŸÏÔÈ ¤¯Ô˘Ó ‚Ú·¯˘Î˘Îψı›!- K·È ÔÈ ‰Ò‰Âη;- K·È ÔÈ ‰Ò‰Âη!

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

ºÏfi˘

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘ PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

1. ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÓˆ: ηٷÛÙÚ¤ÊÔÌ·È ·fi ‰È·ÊÔÚ¤˜ ÛÙËÓ Ù¿ÛË ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜

ÛÂÏ. 134

Page 136: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2. Û·ÌÔÙ¿Úˆ: ÂÌÔ‰›˙ˆ, ηٷÛÙڤʈ ›Ùˉ˜3. ÌÔ˘ÚÏ·›ÓÔÌ·È: ÙÚÂÏ·›ÓÔÌ·È4. ÛÔ˘ ¤ÛÙÚȄ ηÌÈ¿ ‚›‰·;: ÙÚÂÏ¿ıËΘ;5. Ï·‰·Úfi˜, -‹, -fi: ·¯Ô˘Ïfi˜ Î·È ¯·Ï·Úfi˜, -‹, -fi6. ‡ıÚ·˘ÛÙÔ˜, -Ë, -Ô: Û¿ÂÈ Â‡ÎÔÏ·

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

PÔÌÔÙÛ›Ê

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÁχÊ

ºÏfi˘KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

- ¶Ò˜, ÛÙËÓ ÔÚÁ‹, ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒıËÎ·Ó ‰Ò‰Âη ÔÏfiÎÏËÚÔÈ ˘Ô„‹ÊÈÔÈ;- XÈ, ¯È, ¯È, ¯È!- XÈ, ¯È, ¯È, ¯È!- EÛ›˜ ÁÈ·Ù› ÎÚ˘ÊÔÁÂÏ¿ÙÂ;- EÌ›˜ ÙÔ˘˜ ‚Ú·¯˘Î˘ÎÏÒÛ·ÌÂ.- ™˘Ó‰¤Û·Ì ٷ ÌÂÙ·ÏÏÈο ηı›ÛÌ·Ù· ÛÙËÓ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜ Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÔ˘ ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡!- ¢ËÏ·‰‹, ÙÔ˘˜ Û·ÌÔÙ¿Ú·ÙÂ2;- M¿ÏÈÛÙ·.- °È·Ù›;- EÂȉ‹ ‰Â ı¤ÏÔ˘Ì ӷ ·ÓÙÚ¢Ùԇ̠ÚÔÌfiÙ.- ¢Â ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÓÙÚ¢Ù›Ù ÚÔÌfiÙ; E›·Ù fiÙÈ ‰Âı¤ÏÂÙ ӷ ·ÓÙÚ¢Ù›Ù ÚÔÌfiÙ;- A˘Ùfi ›·ÌÂ!- TÈ ı¤ÏÂÙ ӷ ·ÓÙÚ¢Ù›Ù ÙfiÙÂ; M›ÍÂÚ;

- ÕÓıÚˆÔ!

- ÕÓıÚˆÔ; MÔ˘ÚÏ·ı‹Î·ÙÂ3, ÎfiÚ˜ ÌÔ˘; ™·˜ ¤ÛÙÚÈ„ÂηÌÈ¿ ‚›‰·4; OÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ¯·Ï·ÚÔ›, Ï·‰·ÚÔ›5,‡ıÚ·˘ÛÙÔÈ6. KÏ·›ÓÂ, ÏÈÔı˘Ì¿ÓÂ, ÔÓÂÈÚÔÔÏÔ‡Ó, Ê·Ï·ÎÚ·›ÓÔ˘Ó. §ÔÁÈ΢ٛÙÂ, ÎfiÚ˜ ÌÔ˘! §ÔÁÈ΢ٛÙÂ!¶·ÓÙÚ¤„Ô˘, ºÏfi˘, η̿ÚÈ ÌÔ˘, ¤Ó· ÁÂÚÔ‰Â̤ÓÔÚÔÌfiÙ Ì ·ÙÛ¿ÏÈÓ· ÌÚ¿ÙÛ· Î·È ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ʈӋ, Ó· ÙÔ ÚÔÁÚ·ÌÌ·Ù›Ûˆ ÂÁÒ Ó· ÛÔ˘ ÈηÓÔÔÈ› fiϘ ÛÔ˘ ÙȘ ÂÈı˘Ì›Â˜.

5

ÛÂÏ. 135

Page 137: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

7. ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿: Ì ÙÔ ˙fiÚÈ, Ì οı ÙÚfiÔ, Ì ÌÂÁ¿ÏË ›ÂÛË

- ¢Â ı¤Ïˆ.- KÈ ÂÛ‡, KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·! MfiÓÔ ¤Ó· ÚÔÌfiÙ, ·ӷϷ̂¿Óˆ,ÌfiÓÔ ¤Ó· ÚÔÌfiÙ ı· Û οÓÂÈ Â˘Ù˘¯ÈṲ̂ÓË. H ÌÓ‹ÌË ÙÔ˘ ı·Â›Ó·È ÂηÙfi ÊÔÚ¤˜ ÈÔ ÈÛ¯˘Ú‹ ·fi ÙËÓ ·ÓıÚÒÈÓË ÌÓ‹ÌË.¶ÔÙ¤ ‰Â ı· ͯӿÂÈ ÙËÓ Â¤ÙÂÈÔ ÙÔ˘ Á¿ÌÔ˘ Û·˜!- ™ˆÛÙ¿! A˘Ùfi Ô‡ ÙÔ ‚¿˙ÂȘ;- ÕÏψÛÙÂ, ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·Ó¿ÍÈÔÈ, ·Ó›Î·ÓÔÈ! °È’ ·˘Ùfi‹Ú·Ì ÙËÓ ÂÍÔ˘Û›· ÂÌ›˜ Ù· ÚÔÌfiÙ. °È· Ó· ‚¿ÏÔ˘Ì ϛÁËÙ¿ÍË Û’ ·˘Ùfi ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ. T¤ÚÌ· ÔÈ ÂÍÔ¯¤˜, Ù· ÏÔ˘ÏÔ˘‰¿ÎÈ·Î·È ÔÈ Û·¯Ï·Ì¿Ú˜. T· οӷÌ fiÏ· Û›‰ÂÚÔ Î·È ÙÛÈ̤ÓÙÔ Î·ÈËÛ˘¯¿Û·ÌÂ.- EÌ›˜ Ò˜ Á›Ó·Ì ÚÔÌfiÙ, Ì·Ì¿;- OÈ ¤Í˘ÓÔÈ, ÔÈ ÈηÓÔ›, ÔÈ ÚÔԉ¢ÙÈÎÔ› ¿ÓıÚˆÔÈ ÂÍÂÏ›ÛÛÔÓÙ·È Û ÚÔÌfiÙ! MfiÓÔ ÔÈ ‚ϿΘ, ÔÈ Û˘ÓÙËÚËÙÈÎÔ›,·˘ÙÔ› ·Ú·Ì¤ÓÔ˘Ó ¿ÓıÚˆÔÈ. Ÿˆ˜ Î·È Ó· ’¯ÂÈ ÙÔ Ú¿ÁÌ·,·ÔÎÏ›ÂÙ·È Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›Ù ¿ÓıÚˆÔ. PÔÌfiÙ ı··ÓÙÚ¢Ù›ÙÂ Î·È ı· ›ÙÂ Î·È ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È!- ¶ÔÙ¤ !- ¶ÔÙ¤!- M· ÙÈ Û·˜ ¤È·ÛÂ Î·È ı¤ÏÂÙ ÛÒÓÂÈ Î·È Î·Ï¿7 Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›Ù ¿ÓıÚˆÔ;- N·, ¯Ù˜ ÙÔ ‚Ú¿‰˘ ÙÔ Ù·¯˘ÊfiÚÔ Ì·˜ ¤·ı ‚Ï¿‚Ë.- E, ηÈ;- TÔ ‹Á·Ì ے ¤Ó· ‰È·Ó˘ÎÙÂÚ‡ÔÓ Û˘ÓÂÚÁÂ›Ô ÁÈ· ÚÔÌfiÙÁÈ· Ó· ÙÔ ÂȉÈÔÚıÒÛÔ˘ÌÂ.- TÈ Û¯¤ÛË ¤¯ÂÈ ·˘Ùfi;- E, ÏÔÈfiÓ ÂΛ ÁÓˆÚ›Û·Ì ÙÔ º·ÓÔ‡ÚË!- K·È ÙÔÓ ¶·Û¯¿ÏË!

ºÏfi˘

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

PÔÌÔÙÛ›Ê

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

ºÏfi˘

ÛÂÏ. 136

Page 138: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

PÔÌÔÁχÊ

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

ºÏfi˘

ºÏfi˘-KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

ºÏfi˘

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

- ÕÓıÚˆÔÈ Â›Ó·È ·˘ÙÔ›;- K·È ÙÈ ¿ÓıÚˆÔÈ!!- K¿ÙÈ ÁÂÏÔ›· ÔÓfiÌ·Ù· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ·˘ÙÔ› ÔÈ ¿ÓıÚˆÔÈ!- MfiÏȘ ÙÔ˘˜ ›‰·ÌÂ- A˘Ùfi ‹Ù·ÓÂ!

MÂ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿,ÚÒÙË Ì·ÙÈ¿,¿ı·ÌÂ ˙ËÌÈ¿!K·È ÙÈ ˙ËÌÈ¿!

TÔ Î‡Îψ̿ Ì·˜ ¿Ó·„ÂM ÌÈ· Ì·ÙÈ¿,

‹Ú·Ó Ù· ηÏ҉ȷ ʈÙÈ¿! ◊Ù·Ó ÂΛÓË Ë Ì·ÙÈ¿,ÌÈ· Ì·ÙÈ¿, ·¯ ÙÈ Ì·ÙÈ¿,·ÛÙÚ·‹ Î·È Î·ÓÔÓÈ¿!

- A¯, ¶·Û¯¿ÏË!- A¯, º·ÓÔ‡ÚË!

- ¶ÔÔfi,ÚÂ˙ÈÏ›ÎÈ,

Ì·‡ÚÔ ¯¿ÏÈ,·Á¿ËÛÂ Ë ÎfiÚË ÌÔ˘

¤Ó·Ó ¶·Û¯¿ÏË!ÕÎÔ˘ fiÓÔÌ·! º·ÓÔ‡Ú˘!

¶Ú¤ÂÈ Ó· ’Ó·È ÛÙÚ·‚ÔÌÔ‡Ú˘,·Î·Ì¿Ù˘8 Î·È ÌÔ˘ÓÙ˙Ô‡Ú˘!

(™ÙÔ PÔÌÔÙÛ›Ê): Õ‰Èη ÙÔ˘˜ ‚¿Ï·Ù ̷ÁÓ‹Ù˜ ÛÙÔ ÛÙ‹ıÔ˜, ÁÈ· Ó· ‚ÚÔ˘Ó Â‡ÎÔÏ· ÚÔÌfiÙ Û‡˙˘ÁÔ.- AÚÎÂÙ¿! AÎÔ‡˜ ÂΛ ¿ÓıÚˆÔ! ¶ÔÙ¤ ‰Â ı· ‰ÒÛˆ ÙËÛ˘ÁηٿıÂÛ‹9 ÌÔ˘. X›ÏȘ ÊÔÚ¤˜ ηχÙÂÚ· Ó· ·ÓÙÚ¢Ù›Ù ÎÔÌÚÂÛ¤Ú.

8. Ô ·Î·Ì¿Ù˘: ‰ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÂÈ Ë ‰Ô˘ÏÂÈ¿, Ô ÙÂ̤Ï˘9. ‰›Óˆ ÙË Û˘ÁηٿıÂÛ‹ ÌÔ˘: ‰›Óˆ ÙËÓ ¿‰ÂÈ·, ÂÈÙÚ¤ˆ

ÛÂÏ. 137

Page 139: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

10. ÙÔ ÌÂηÓfi: Ë Ì˯·Ó‹

E˘Á¤ÓÈÔ˜ TÚÈ‚È˙¿˜, «OÈ ÈfiÙ˜ Ù˘ ÙËÁ·ÓËÙ‹˜ ·Ù¿Ù·˜», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

- M·, Ì·Ì¿...- ™Ô˘Ù! ◊ ÚÔÌfiÙ ‹ Ù›ÔÙ·!- T›ÔÙ· ÙfiÙÂ!- T›ÔÙ·!- MÈÛfi ÏÂÙfi, ÌÂÁ¿Ï PÔÌÔÙÛ›Ê. EÈÙÚ¤ÂÙ ӷ Û·˜„Èı˘Ú›Ûˆ οÙÈ ÛÙÔ ÚÔ˘ıÔ‡ÓÈ Û·˜;- ™Â ·ÎÔ‡ˆ.O PÔÌÔÁÏ‡Ê ÏËÛÈ¿˙ÂÈ ÙÔÓ PÔÌÔÙÛ›Ê Î·È Î¿ÙÈ...- æÈ„È„È„È. - §Â˜;- °È·Ù› fi¯È;- KfiÚ˜ ÌÔ˘ ‰Â ÌÔ˘ ¿ÂÈ Ó· Û·˜ ¯·Ï¿Ûˆ ÙÔ ¯·Ù›ÚÈ. £··ÓÙÚ¢Ù›Ù ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ Ô˘ ÂÈı˘Ì›ÙÂ!- TÔÓ ¶·Û¯¿ÏË;- TÔ º·ÓÔ‡ÚË;- AÎÚÈ‚Ò˜!- TÈ Î·Ïfi˜ Ô˘ ›۷È, Ì·Ì¿!- M ÂÙ‡¯·Ù ÛÙȘ ηϤ˜ ÌÔ˘, ÔÓËÚԇϘ. ¶ËÁ·›ÓÂÙÂÙÒÚ·. ¶ËÁ·›ÓÂÙ ӷ ·›ÍÂÙ Ì ٷ ÌÂηÓfi10 Û·˜!- EÍ·ÈÚÂÙÈ΋ Ë È‰¤· ÛÔ˘, PÔÌÔÁχÊ, Ó· ÙÔ˘˜ ÂÚ¿ÛÔ˘Ì ·fi ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È Ó· ÙÔ˘˜ οÓÔ˘Ì ηÈÙÔ˘˜ ‰‡Ô ÚÔÌfiÙ. ™Â Û˘Á¯·›Úˆ! £· ÙÔ˘˜ ·ÏÏ¿ÍÔ˘Ì ηÈÔÓfiÌ·Ù·. TÔÓ ¶·Û¯¿ÏË ı· ÙÔÓ ‚Á¿ÏÔ˘Ì PÔÌÔ¯¿ÏÈ.- Ÿˆ˜ ÓÔÌ›˙ÂÙÂ.- EȉÔÔ›ËÛ ÙÔ PÔÌÔÛÈÔ‡Ó Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ Û˘ÓÙÔÌfiÙÂÚÔ ÙÔ˘˜ Á·ÌÚÔ‡˜ ÌÔ˘ Î·È Ó· ÙÔ˘˜ ηϤÛÂÈÛÙÔ Î˘‚ÂÚÓÂ›Ô Ó· ·ÏÏ¿ÍÔ˘ÓÂ!

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·

PÔÌÔÙÛ›Ê

ºÏfi˘

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÙÛ›Ê

PÔÌÔÁχÊ

PÔÌÔÙÛ›Ê

ÛÂÏ. 138

Page 140: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

O PÔÌÔÙÛ›Ê ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ¿Óˆ ÛÙË ÛÎËÓ‹ ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÂÓ·ÓÙ›ÔÓ ÙˆÓ ·ÓıÚÒˆÓ.MÔÚ›˜ Ó· Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ì ÙȘ ϤÍÂȘ Ô˘ Ï›ԢÓ;

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 1.

ŸÙ·Ó ÙÚ¤¯Ô˘Ó ........................................................................................

Î·È Ù· ÌÔ‡ÙÚ· ÙÔ˘˜, ...........................................................................

Ù· Ì·ÏÏÈ¿ ÙÔ˘˜..........................................................................................

ÎÈ fiÛÔ ¿ÓÂ Î·È ·ÏÈÒÓÔ˘Ó (2 ÊÔÚ¤˜)

ÎÈ fiÛÔ ¿ÓÂ Î·È .....................................................................................

™ÎÔ˘ÓÙÔ˘ÊÏ¿ÓÂ Î·È ...............................................................................

Î·È ÙË Ì‡ÙË ÙÔ˘˜ ÚÔ˘Ê¿ÓÂ

Î·È Ù· fi‰È· ÙÔ˘˜ ................................................................................

ÎÈ fiÛÔ ¿ÓÂ Î·È ÁÂÚÓ¿Ó (2 ÊÔÚ¤˜)

ÎÈ fiÛÔ ¿ÓÂ Î·È .....................................................................................

·ÏÈÒÓÔ˘Ó, ˙·ÚÒÓÔ˘Ó, ‚ÚÔÌ¿ÓÂ, ·Ú·ÈÒÓÔ˘Ó,ÁÂÚÓ¿ÓÂ, ȉÚÒÓÔ˘Ó, ‚ÔÁοÓÂ

O PÔÌÔÙÛ›Ê ÙÚ·ÁÔ˘‰¿ÂÈ ÛÙÔ¤ÚÁÔ Î·È ¤Ó· ÙÚ·ÁÔ‡‰È ÁÈ· Ù· ÚÔÌfiÙ. ™Â ·˘Ù¤˜ ÙȘ ÛÙÚÔʤ˜ fï˜ Ù· ÏfiÁÈ·¤¯Ô˘Ó ÌÂډ¢Ù› Î·È ‰Â ‚Á·›ÓÂÈÓfiËÌ·. M‹ˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ‚¿ÏÂȘ Ù·ÏfiÁÈ· ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÛÂÈÚ¿;

KAT. 2.

‰ÂÓ Í¯ÓÔ‡Ó, ‰ÂÓ ÔÓÔ‡ÓT· ÚÔÌfiÙ, Ù· ÚÔÌfiÙ,ÎÈ ¤¯Ô˘Ó ÌÚ¿ÙÛ· ÁÂÚ¿!·Ù۷ϤÓÈ·11 ÛÔÚ¿12,

Î·È Û ‚Á¿˙Ô˘Ó ̷Ù!T· ÚÔÌfiÙ, Ù· ÚÔÌfiÙ,Û’ ·ÁηÏÈ¿˙Ô˘Ó ÛÊȯٿÌ ÔÏÏ¿ ÎÈÏÔ‚¿Ù,

·Ù۷ϤÓÈ· ÛÔÚ¿,T· ÚÔÌfiÙ, Ù· ÚÔÌfiÙ,Î·È Ôχ ÛÙÈ‚·Ú¿!Â›Ó·È ˆÚ·›· Ôχ

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

11. ·Ù۷ϤÓÈÔ˜, -·, -Ô: Â›Ó·È ·fi ·ÙÛ¿ÏÈ, ‰ËÏ·‰‹ ˘ÏÈÎfi Ô˘ ÂÚȤ¯ÂÈ Î·ı·Úfi Û›‰ËÚÔ Î·È Â›Ó·È Ôχ ÛÎÏËÚfi

12. Ë ÛÔÚ¿: (‰Ò) Ù· ·È‰È¿, Ë ÁÂÓÈ¿ ÛÂÏ. 139

Page 141: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

º·ÓÙ¿ÛÔ˘ fiÙÈ Â›Û·È ÛÎËÓÔı¤Ù˘ Î·È ı¤ÏÂȘ Ó· ·Ó‚¿ÛÂȘ ÙÔ ¤ÚÁÔ ÛÙÔ ı¤·ÙÚÔ.§Â›Ô˘Ó fï˜ ·fi ÙÔ Î›ÌÂÓÔ ÔÈÛÎËÓÔıÂÙÈΤ˜ Ô‰ËÁ›Â˜. MÔÚ›˜Ó· ‚¿ÏÂȘ Û οı ÎÔ˘Ù¿ÎÈ ÛÙÔΛÌÂÓÔ (ÛÂÏ. 134 - 140) ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi Ù˘ Ô‰ËÁ›·˜ Ô˘ Ù·ÈÚÈ¿˙ÂÈ; ¶ÚÔÛÔ¯‹: ¢‡Ô Ô‰ËÁ›Â˜¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È 2 ÊÔÚ¤˜.

¢PA™THPIOTHTE™KAT. 3.

Ÿˆ˜ ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ, ¤ÙÛÈ Î·È ÛÙ· ·ÏÈ¿ ¯ÚfiÓÈ· ÛÙËÓ EÏÏ¿‰·, Ô Á¿ÌÔ˜ ÙÔ˘ ÎÔÚÈÙÛÈÔ‡ ‹Ù·Ó ¢ı‡ÓËÙÔ˘ ·Ù¤Ú·. A˘Ùfi ÔÏϤ˜ ÊÔÚ¤˜ ‹Ù·Ó ¿‰ÈÎÔ ÁÈ· ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ, ·ÊÔ‡ ¤·ÈÚÓ οÔÈÔÓ Ô˘ ‰ÂÓ ‹ıÂÏÂ.™‹ÌÂÚ·, ÛÙË ‰È΋ ÛÔ˘ ¯ÒÚ· ÔÈÔ˜ ·ÔÊ·Û›˙ÂÈ fiÙÂ Î·È Ì ÔÈÔÓ ı· ·ÓÙÚ¢Ù› ÙÔ ÎÔÚ›ÙÛÈ;

™ÙÔ Î›ÌÂÓÔ o PÔÌÔÙÛ›ÊϤÂÈ «™·˜ ¤ÛÙÚȄ ηÌÈ¿ ‚›‰·;», Ô˘ÛËÌ·›ÓÂÈ «Ì‹ˆ˜ ÙÚÂÏ·ı‹Î·ÙÂ;».MÔÚԇ̠ӷ ԇ̠ÙÔ ›‰ÈÔ Î·È Ì¿ÏϘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ. AÓ Í¤ÚÂȘ οÔȘ, ÁÚ¿„’ Ù˜. ™ÙË ÁÏÒÛÛ· ÛÔ˘¤¯ÂÙ ٤ÙÔȘ ÂÎÊÚ¿ÛÂȘ;

§E•. 1. ............................................................................................................

...........................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

............................................................................................................

1. M ÌÈ· ʈӋ.

2. AÓ·ÛÙÂÓ¿˙ÂÈ.

3. OÈ ÎfiÚ˜ ‚Á·›ÓÔ˘Ó ¯ÔÚÔˉÒÓÙ·˜ ·fi ÙË ¯·Ú¿ ÙÔ˘˜.

4. ŒÎÏËÎÙÔ˜.

5. æÈı˘Ú›˙ÂÈ.

6. H ºÏfi˘ Î·È Ë KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù· ÙÚ·ÁÔ˘‰Ô‡Ó ÙÔ ÙÚ·ÁÔ‡‰È Ù˘ ·Á¿Ë˜.

7. •ÂÚÔ‚‹¯ÂÈ.

8. M·›ÓÔ˘Ó Ë ºÏfi˘ Î·È Ë KÔÌÚÂÛÂÚ›Ù·, ÔÈ ÎfiÚ˜ ÙÔ˘ PÔÌÔÁχÊ.

9. MÔÓÔÏÔÁ›.

ÛÂÏ. 140

Page 142: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

£· ηٷʤÚÂȘ Ó· χÛÂȘ ÙÔÛÙ·˘ÚfiÏÂÍÔ;

¢PA™THPIOTHTE™§E•. 2. Oƒπ∑O¡∆π∞

1) ¢ÂÓ ÙÔ˘ ·Ú¤ÛÔ˘Ó ÔÈ ÌÂÁ¿Ï˜ ·ÏÏ·Á¤˜ Î·È ÔÙȉ‹ÔÙ ηÈÓÔ‡ÚÈÔ.E›Ó·È...

2) ¢Ò‰Âη ‹Ù·Ó ÔÈ... Û‡˙˘ÁÔÈ.3) AÁ·¿ ÙËÓ ÚfiÔ‰Ô, ÙȘ Ӥ˜ ȉ¤Â˜ Î·È ÙȘ ·ÏÏ·Á¤˜.4) ŸÙ·Ó οÔÈÔ˜ ı˘Ì¿Ù·È ‡ÎÔÏ·, ϤÌ fiÙÈ ¤¯ÂÈ Î·Ï‹...

KÕ£∂∆∞1) A˘Ùfi˜ Ô˘ Â›Ó·È ·ÓÙÚÂ̤ÓÔ˜ ϤÁÂÙ·È Î·È...2) MÈÏÒ ¯·ÌËÏfiʈӷ, Ϥˆ οÙÈ Ì ÛÈÁ·Ó‹ ʈӋ.3) M˯·Ó‹ Ô˘ ·ÓÙÈηıÈÛÙ¿ ÙÔÓ ¿ÓıÚˆÔ Û ‰È¿ÊÔÚ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜.4) AÏÏÈÒ˜ Ë ¯¿ÚË, Ë Â͢ËÚ¤ÙËÛË.5) ¢ÂÓ Â›Ó·È ÈηÓfi˜. E›Ó·È...6) Œ¯ÂÈ ·Á‡ÌÓ·ÛÙÔ ‹ ¯·Ï·Úfi ÛÒÌ·. E›Ó·È...

1

2

3

4

1 2 3 4 5 6

Oƒπ∑O¡∆π∞1. ™YNTHPHTIKO™2. Y¶OæHºIOI3. ¶POO¢EYTIKO™4. MNHMH

KÕ£∂∆∞1. ™YZY°O™2. æI£YPIZø3. POM¶OT4. XATIPI5. ANIKANO™6. ¶§A¢APO™

§Y™H ÛÂÏ. 141

Page 143: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

™Î¤„Ô˘: ÙÈ ı· Û˘Ó¤‚·ÈÓ ·Ó ÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜ ÌÔÚÔ‡Û·Ó Ó· Á›ÓÔ˘Ó ¤Í˘ÓÔÈ; TfiÛÔ ¤Í˘ÓÔÈ fiÛÔ ÔÈ Î·ıËÁËÙ¤˜ Û·˜; ÕÚ·ÁÂ, ı· ¤Î·Ó ηχÙÂÚ· ÙË ‰Ô˘ÏÂÈ¿ ÙÔ˘ ¤Ó·˜ «¤Í˘ÓÔ˜» ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹˜;

ÛÂÏ. 142

Page 144: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 143

Page 145: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

YÔÏÔÁÈÛÙ‹˜ ‹ ηıËÁËÙ‹˜; ¶ÚÈÓ ·ÔÊ·Û›ÛÂȘ (ÂÛ‡) ÙÈ ÚÔÙÈÌ¿˜, ÁÚ¿„ Û ‰‡Ô ÛًϘ Ù· ˘¤Ú ÙÔ˘ ηıÂÓfi˜, Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔ ÎfiÌÈΘ.

KAT. 2.

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

TÂÏÈο ÔÈÔÓ ÚÔÙÈÌ¿ÂÈ Ô Ì·ıËÙ‹˜; °È·Ù›;KAT. 1.

Michael Coleman, «TÚÂϷ̤ÓÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜»ÛÂÏ. 144

Page 146: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

3

°È· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘...

™¯ÔÏÂ›Ô «PfiÎÈ MÈÙ˜»: T˙Ô˘ ¶ÈÙ MÔÌ

O T˙Ô˘, Ô ¶ÈÙ Î·È Ô MÔÌ Â›Ó·È Ì·ıËÙ¤˜ ÛÙÔ Û¯ÔÏÂ›Ô PfiÎÈMÈÙ˜ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È Û fiÏË Ù˘ K·ÏÈÊfiÚÓÈ·. °È· ¯·ÚÙ˙ÈÏ›ÎÈ Ù· ÙÚ›· ·È‰È¿ ‰Ô˘ÏÂ‡Ô˘Ó ˆ˜ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Û ÌÈ·ÂÙ·ÈÚ›· ÂÚ¢ÓÒÓ. O ¶ÈÙ Â›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ ηχÙÂÚÔ˘˜·›ÎÙ˜ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· Ì¿ÛÎÂÙ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘˜ Î·È ÔÈ ÚÔÔÓËÙ¤˜ ÙˆÓ ¿ÏÏˆÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ı· ‹ıÂÏ·Ó Ôχ Ó· ÙÔÓ·ÔÎÙ‹ÛÔ˘Ó. MÈ· ̤ڷ ¤Ó·˜ Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ¿ÓÙÚ·˜, ÔM¿ÚÈ NfiÚÌ·Ó, ÚÔÛ¿ıËÛ Ì ÚÔÛˆÈο ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·Ó· ÙÔ˘ ÚÔÛʤÚÂÈ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ·Ê‹ÛÂÈ ÙÔ˘˜ PfiÎÈ MÈÙ˜Î·È Ó· ¤ÚıÂÈ ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÂÓfi˜ ¿ÏÏÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ, ÙÔ˘ ™fiÚÌÔ-ÓÙ. OÈ ÙÚÂȘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ‰ÂÓ Í¤ÚÔ˘Ó ÔÈÔ˜ ÎÚ‡‚ÂÙ·È ›Ûˆ ·fi·˘Ù‹ ÙËÓ ·Ú¿ÓÔÌË1 ÂÓ¤ÚÁÂÈ·, ·ÏÏ¿ ˘ÔÙ‡ÔÓÙ·È ÙÔÓ NÙ¿ÁηÓ, ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ ÙÔ˘ ™fiÚÌÔÓÙ.

™¯ÔÏÂ›Ô «™fiÚÌÔÓÙ» NÙ¿ÁηÓ: ÚÔÔÓËÙ‹˜T˙.X. ¶¿Ô˘ÂÚ˜, ¢ÂÚÁ¤Ù˘ Ù˘ ÔÌ¿‰·˜M¿ÚÈ NfiÚÌ·Ó: Ô ¿ÓıڈԘ̠ٷ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·X¿ÚÂÚ: ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜

1. ·Ú¿ÓÔÌÔ˜, -Ë, -Ô: ·ÓÙ›ıÂÙÔ˜ ÛÙÔ˘˜ ÓfiÌÔ˘˜, fi¯È ÓfiÌÈÌÔ˜ ÛÂÏ. 145

Page 147: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

2. ÂÈÎÂÓÙÚÒÓˆ: ÛÙڤʈ (οÙÈ) ÚÔ˜ (¤Ó· ÛËÌÂ›Ô ‹ ÚfiÛˆÔ), ÙÔ ÔÔ›Ô ıˆÚÒ ˆ˜ ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ, ÙÔ ‚·ÛÈÎfiÙÂÚÔ ÛËÌ›Ô

3. ÓÙÚÈÏ¿Úˆ Î·È ÙÚÈÏ¿Úˆ: (ϤÁÂÙ·È ÁÈ· Ô‰ÔÛÊ·ÈÚÈÛÙ‹) ·ÔʇÁˆ ·ÓÙ›·ÏÔ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ Ì¿Ï· ÛÙ· fi‰È· ÌÔ˘

4. È¿Óˆ (οÔÈÔÓ) Â’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ: È¿Óˆ οÔÈÔÓ ÙË ÛÙÈÁÌ‹ Ô˘ οÓÂÈ ÌÈ· Ú¿ÍË5. (οÙÈ) ÙÈÓ¿˙ÂÙ·È ÛÙÔÓ ·¤Ú·: οÙÈ Ô‰ËÁÂ›Ù·È Û ·ÔÙ˘¯›·, ηٷÛÙÚ¤ÊÂÙ·È6. ÂÍȯÓÈ¿˙ˆ (οÙÈ): ·Ó·Î·Ï‡Ùˆ ÙË Ï‡ÛË ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘, ‚Ú›ÛΈ ÙËÓ ¿ÎÚË, ͉ȷχӈ

O T˙Ô˘ ·ÔÊ¿ÛÈÛ ӷ ÂÚ¿ÛÂÈ ÙÔ ÚˆÈÓfi Ù˘K˘Úȷ΋˜ ÂÈÎÂÓÙÚÒÓÔÓÙ·˜2 ÙȘ ¤Ú¢Ӥ˜ ÙÔ˘ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ ‡ÔÙÔ, ÙÔÓ NÙ¿ÁηÓ. MÈ· ›Û΄ËÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ‰Â ı· ‹Ù·Ó ¿Û¯ËÌË È‰¤·, ¿ÏψÛÙ ‹Ù·Ó οÙÈ Ô˘ ¤Ú ӷ ›¯Â οÓÂÈ Â‰ÒÎ·È Î·ÈÚfi.K·ıÒ˜ ÂÚÓÔ‡Û ÙËÓ ÎÂÓÙÚÈ΋ ·˘Ï‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ Î·È ÏËÛ›·˙ ÛÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ, Ô ıfiÚ˘‚Ô˜ ·fi ÙȘ ̿Ϙ, fiÙ·Ó ÔÈ ·›ÎÙ˜ ÓÙ›ÌÏ·Ú·Ó3 ÛÙÔ ·ÚΤ, ‹Ù·Ó Ôχ ‰˘Ó·Ùfi˜.Œ‚·Ï ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÛÙÔ ÌÈÎÚfi ¿ÓÔÈÁÌ· Ù˘ fiÚÙ·˜Î·È ÎÔ›Ù·ÍÂ... ◊Ù·Ó Ï¿ıÔ˜ ÙÔ˘ Ó· ÈÛÙ¤„ÂÈ fiÙÈ ‰Âı· ¤‚ÚÈÛΠηӤӷÓ. O NÙ¿ÁÎ·Ó Á‡ÌÓ·˙ ÛÎÏËÚ¿ÙÔ˘˜ ·›ÎÙ˜ ÙÔ˘, ·ÎfiÌ· Î·È ÙȘ K˘ÚȷΤ˜.O T˙Ô˘ ÁÏ›ÛÙÚËÛ ·ıfiÚ˘‚· ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ›Ûˆ ·fi ÙÔ Á˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ Ô˘ Ô‰ËÁÔ‡Û ÛÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ NÙ¿ÁηÓ. H ηډȿ ÙÔ˘ T˙Ô˘ ¯Ù˘Ô‡Û ‰˘Ó·Ù¿. AÓ Ô NÙ¿ÁÎ·Ó Â¤ÛÙÚÂÊÂÂΛÓË ÙË ÛÙÈÁÌ‹ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ Î·È ÙÔÓ ¤‚ÏÂÂ... AÓ ÙÔÓ ¤È·Ó ’ ·˘ÙÔÊÒÚˆ4, fiÏ· ı·ÙÈÓ¿˙ÔÓÙ·Ó ÛÙÔÓ ·¤Ú·5 Î·È Ë ˘fiıÂÛË ‰Â ı· ÂÍȯÓÈ·˙fiÙ·Ó6 ÔÙ¤!

3

ÛÂÏ. 146

Page 148: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

7. Ô ÚÔı¿Ï·ÌÔ˜: Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ ÎÙÈÚ›Ô˘ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÚÈÓ ·fi Ù· ΢ڛˆ˜ ‰ˆÌ¿ÙÈ·,ÙȘ ·›ıÔ˘Û˜, Ù· ÁÚ·Ê›· Î.Ï. Î·È ¯ÚËÛÈ̇ÂÈ ÁÈ· ÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ÙˆÓ ÂÈÛÎÂÙÒÓ ‹ ˆ˜ ·›ıÔ˘Û· ·Ó·ÌÔÓ‹˜

8. ÙÔ ÙÈÌÔÏfiÁÈÔ: ¯·ÚÙ› Ô˘ ‰›ÓÂÙ·È ·fi ÙÔÓ ˆÏËÙ‹ ÛÙÔÓ ·ÁÔÚ·ÛÙ‹ Î·È ÛÙÔ ÔÔ›Ô Î·Ù·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÙÔ Â›‰Ô˜ Î·È Ù· ÛÙÔȯ›· ÙÔ˘ ÂÌÔÚ‡̷ÙÔ˜ (Ë ÔÛfiÙËÙ·, Ë ÙÈÌ‹ Î.Ï.)

™Ù·Ì¿ÙËÛ ÁÈ· Ï›ÁÔ ÛÙÔ ‰È¿‰ÚÔÌÔ ¤Íˆ ·fi ÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ NÙ¿ÁηÓ, Î·È ÎÔ›Ù·Í ‰ÂÍÈ¿ ÎÈ ·ÚÈÛÙÂÚ¿. ⁄ÛÙÂÚ· ‰ÔΛ̷Û ÙÔ fiÌÔÏÔ Ù˘ fiÚÙ·˜. A˘Ù‹ ¿ÓÔÈÍ ·Ì¤Ûˆ˜ Î·È Ô T˙Ô˘ ÁÏ›ÛÙÚËÛ ̤۷ ÛÙÔÓ ÚÔı¿Ï·ÌÔ7 ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ.ŒÚ ӷ ‰Ú¿ÛÂÈ fiÛÔ ÈÔ ÁÚ‹ÁÔÚ· ÌÔÚÔ‡ÛÂ.M ȉڈ̤ӷ ¯¤ÚÈ·, Ô T˙Ô˘ ¤‚·Ï ¤Ó· ʇÏÏÔ¯·ÚÙ› ÛÙË ÁÚ·ÊÔÌ˯·Ó‹ Ù˘ ȉȷÈÙ¤Ú·˜ ÙÔ˘ NÙ¿-ÁÎ·Ó Î·È ¿ÙËÛ ÌÂÚÈο Ï‹ÎÙÚ·.⁄ÛÙÂÚ· ÙÚ¿‚ËÍ ÙÔ ¯·ÚÙ› Î·È ÙÔ ÎÚ¿ÙËÛ ÌÚÔÛÙ¿ ÛÙÔ Êˆ˜ Ù˘ Ï¿Ì·˜. M‹ˆ˜ Ù·›ÚÈ·˙·ÓÔÈ ¯·Ú·ÎÙ‹Ú˜ Ì ٷ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù· ÙÔ˘ ¶ÈÙ Ô˘Â›¯Â ÛÙËÓ ÙÛ¤Ë ÙÔ˘; H ·¿ÓÙËÛË ‹Ù·Ó fi¯È. ŒÙÛÈ,Ô T˙Ô˘ ‹Á ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ NÙ¿ÁÎ·Ó Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ›Ûˆ ÙÔ˘ ÙËÓ fiÚÙ·.ÕÓÔÈÍ ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ Î·È ÙÔÓ ÂÎÙ˘ˆÙ‹. O ‹¯Ô˜fï˜ ÙÔ˘ ÂÎÙ˘ˆÙ‹ ‹Ù·Ó ÙfiÛÔ ‰˘Ó·Ùfi˜ ̤۷ ÛÙËÛȈ‹ ÙÔ˘ ‰ˆÌ·Ù›Ô˘, Ô˘ ÙÔÓ ÙÚfiÌ·ÍÂ. ÕÚ·ÁÂ,·ÎÔ˘ÁfiÙ·Ó Ì¤¯ÚÈ ¤Íˆ; K·ıÒ˜ Ô ÂÎÙ˘ˆÙ‹˜ Û˘Ó¤¯È˙ ÙÔ ıfiÚ˘‚Ô, Ô T˙Ô˘ ¤ÚÈÍ ÌÈ· Ì·ÙÈ¿ ÛÙ· ¯·ÚÙÈ¿ ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ NÙ¿ÁηÓ: ‰È¿ÊÔÚ·ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·, ·Ó·ÊÔÚ¤˜ ÁÈ· ·›ÎÙ˜, ÙÈÌÔÏfiÁÈ·8

ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡.

7

ÛÂÏ. 147

ı¿Ï·ÌÔ˜

ÚÔı¿Ï·ÌÔ˜

Page 149: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

MÂÙ¿ ÎÔ›Ù·Í ÙÔ ÚÔÛˆÈÎfi ‚È‚Ï›Ô ÂÛfi‰ˆÓ-ÂÍfi‰ˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÔÓËÙ‹ Î·È ÙÔ ÌÏÔÎ ÙˆÓ ÂÈÙ·ÁÒÓ ÙÔ˘, Ô˘ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿Óˆ ÛÙÔ ÁÚ·Ê›Ô.TÚ›· ٤ٷÚÙ· ·ÚÁfiÙÂÚ· Î·È ·ÊÔ‡ Ù· ¤ÏÂÁÍ fiÏ·,Ô T˙Ô˘ ÛÙ·Ì¿ÙËÛÂ: Ù›ÔÙ· ‰ÂÓ ÂÓÔ¯ÔÔÈÔ‡ÛÂ9

ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹. «K·È ÙÒÚ·;» ·Ó·ÚˆÙ‹ıËΠÔT˙Ô˘. M‹ˆ˜ Ô NÙ¿ÁÎ·Ó ÙÂÏÈο ‹Ù·Ó ·ıÒÔ˜ ‹Ì‹ˆ˜ ·ÚÎÂÙ¿ ÈÔ ¤Í˘ÓÔ˜ ·’ fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜¿ÏÏÔ˘˜ Î·È ÈÔ ·ÓÔ‡ÚÁÔ˜10; M‹ˆ˜ ˘‹Ú¯Â¿ÏÏÔ˜ ‡ÔÙÔ˜ ÛÙËÓ ˘fiıÂÛË, Ô˘ ÔÈ ÙÚÂȘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ·ÁÓfiËÛ·Ó ÂÓÙÂÏÒ˜;K·ıÒ˜ Ô T˙Ô˘ ¤ÛÙÚÂÊ ÛÙÔ Û›ÙÈ ÙÔ˘ Ì ÙÔψÊÔÚ›Ô, ·fi ÙÔ Ì˘·Ïfi ÙÔ˘ ¤Ú·Û ÌÈ·ÛΤ„Ë. ÿÛˆ˜, ÙÂÏÈο, Ô Ì˘ÛÙËÚÈ҉˘ ·ÚÈÔ˜M¿ÚÈ NfiÚÌ·Ó ‰Â ‰Ô‡Ï¢ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfiηÓÂÓfi˜. ÿÛˆ˜ ‰Ô‡Ï¢ ÁÈ· ÙÔÓ Â·˘Ùfi ÙÔ˘!

(Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È)

EÛ‡ ÙÈ ÓÔÌ›˙ÂȘ; O M¿ÚÈ NfiÚÌ·Ó ‰Ô‡Ï¢ ÌfiÓÔ˜ ÙÔ˘ ‹ ÁÈ· ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌfi οÔÈÔ˘ ¿ÏÏÔ˘; ¢È¿‚·Û ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Î·È ı· ηٷϿ‚ÂȘ.

M¤ÁÎ·Ó ™Ù¿ÈÓ Î·È X.O. ™Ù¿ÈÓ «O ÕÏÊÚÂÓÙ X›ÙÛÎÔÎ Î·È OÈ TÚÂȘ NÙÂÙ¤ÎÙÈ‚» ÛÙÔ «M˘ÛÙ‹ÚÈÔ,TÚ›ÔÓÙ· Î·È ¢ˆÚÔ‰Ô˘», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

9. ÂÓÔ¯ÔÔÈÒ: οӈ (οÔÈÔÓ) ¤ÓÔ¯Ô ÁÈ· οÙÈ, fiÙÈ ‰ËÏ·‰‹ ¤¯ÂÈ ÙËÓ Â˘ı‡ÓË ÌÈ·˜ ˘fiıÂÛ˘10. ·ÓÔ‡ÚÁÔ˜, -·, -Ô: ·˘Ùfi˜ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› οı ›‰Ô˘˜ ÎfiÏÔ ÁÈ· Ó· ÂÙ‡¯ÂÈ Î¿ÙÈ,

Ô Ôχ ÔÓËÚfi˜

ÛÂÏ. 148

Page 150: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

TÔ ‚ڋη!

T˙ÔÓ XÂÌÈÓÁÔ˘¤È ¶¿Ô˘ÂÚ˜, Â›Â Ô T˙Ô˘. E›Ó·È ¤Ó·˜ ·fi ÙÔ˘˜ÛÔ˘‰·ÈfiÙÂÚÔ˘˜ ¢ÂÚÁ¤Ù˜11 ÙÔ˘ ™fiÚÌÔÓÙ, ÛÔ˘ ›¯· ÌÈÏ‹ÛÂÈ ÁÈ’·˘ÙfiÓ ÚÈÓ ·fi Ï›Á˜ ̤Ú˜.- NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ ÙÔÓ ¤¯ˆ ‰ÂÈ, Â›Â Ô MÔÌ ¯·ÌÔÁÂÏÒÓÙ·˜.- ¶Ô‡; ¶Ò˜; ¶fiÙÂ; ÚÒÙËÛÂ Ô T˙Ô˘.- £˘Ì¿ÛÙ ÙËÓ ÂÚ·Ṳ̂ÓË ‚‰ÔÌ¿‰·, fiÙ·Ó Û·˜ Û˘Ó¿ÓÙËÛ· ÛÙÔÁ˘ÌÓ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÙÔ˘ ™fiÚÌÔÓÙ; TÚÈÁ‡ÚÈ˙· ‰‹ıÂÓ ·‰È¿ÊÔÚ· Á‡Úˆ ·fiÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ NÙ¿ÁÎ·Ó Î·È Â›¯· ÙËÓ Â˘Î·ÈÚ›· Ó· ÌÈÏ‹Ûˆ Ì ÙËÁÚ·ÌÌ·Ù¤· ÙÔ˘. ™·˜ ›¯· ÂÈ Ì¿ÏÈÛÙ· ˆ˜ ˘‹Ú¯·Ó ‰È¿ÊÔÚÔÈ Ô˘ËÁ·ÈÓÔ¤Ú¯ÔÓÙ·Ó Ì¤Û· Î·È ¤Íˆ ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô fiÏË ÙËÓ ÒÚ·. §ÔÈ-fiÓ, Ô ¶¿Ô˘ÂÚ˜ ‹Ù·Ó ¤Ó·˜ ·’ ·˘ÙÔ‡˜. TfiÙ ‰ÂÓ ›ÛÙ„· ˆ˜‹Ù·Ó ÛËÌ·ÓÙÈÎfi Î·È ‰Â Û·˜ ›· Ù›ÔÙ·.- TÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Û˘Ó¤‚Ë, MÔÌ; ÚÒÙËÛÂ Ô T˙Ô˘.- TÔÓ Â›‰· Ó· ·ÓÔ›ÁÂÈ ÙËÓ fiÚÙ· ÙÔ˘ ÁÚ·Ê›Ԣ ÙÔ˘ NÙ¿ÁÎ·Ó Î·È‡ÛÙÂÚ· Ó· ÙËÓ ÎÏ›ÓÂÈ. TfiÙÂ, ÚÒÙËÛ· ÙËÓ È‰È·ÈÙ¤Ú· ÔÈÔ˜ ‹Ù·Ó ηÈÒ˜ ¤Ì·ÈÓ ¯ˆÚ›˜ ¿‰ÂÈ·, ÂÓÒ Ô NÙ¿ÁÎ·Ó ·Ô˘Û›·˙Â. EΛÓË ÌÔ˘·¿ÓÙËÛ fiÙÈ ÙÔ Î¿ÓÂÈ Ôχ Û˘¯Ó¿, fiÙ·Ó Ô NÙ¿ÁÎ·Ó ·Ô˘ÛÈ¿˙ÂÈ,ÁÈ· Ó· Ù˘ÒÓÂÈ ÙȘ ÛÙ·ÙÈÛÙÈΤ˜ ÙˆÓ ·ÁÒÓˆÓ ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘.ŒÙÛÈ, ›ÛÙ„· ˆ˜ ‹Ù·Ó ·ÏÒ˜ ¤Ó·˜ Ê·Ó·ÙÈÎfi˜12 Ô·‰fi˜ ‹Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˘.

11. Ô Â˘ÂÚÁ¤Ù˘: ÚÔÛʤÚÂÈ ÛËÌ·ÓÙÈ΋ ‚Ô‹ıÂÈ· ¯ÚËÌ·ÙÈ΋ ‹ „˘¯ÔÏÔÁÈ΋ Û ¤Ó· ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ¿ÙÔÌ·, οÔÈÔ ›‰Ú˘Ì· Î.¿.

12. Ê·Ó·ÙÈÎfi˜, -‹, -fi: ˘ÔÛÙËÚ›˙ÂÈ Ì ÙÚfiÔ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi ÌÈ· ȉ¤·, ÌÈ· ÔÌ¿‰·, ¤Ó· ÚfiÛˆÔ Î.¿.

OÈ ÙÚÂȘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ Û˘Ó¯›˙Ô˘Ó ÙȘ ÂÓ¤ÚÁÂȤ˜ ÙÔ˘˜ Î·È Ô T˙Ô˘ ÈÛÙ‡ÂÈ fiÙÈ ¤¯ÂÈ ‚ÚÂÈ ÙÔÓ¤ÓÔ¯Ô.

ÛÂÏ. 149

Page 151: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- ŸÙ·Ó ÏÔÈfiÓ ‰ÂÓ Â›Ó·È Ô NÙ¿ÁÎ·Ó ÂΛ, Ô ¶¿Ô˘-ÂÚ˜ Ì·›ÓÂÈ ¯ˆÚ›˜ Úfi‚ÏËÌ· Î·È ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘, Â›Â Ô MÔÌ.XÌÌÌ. ™Î¤ÊÙÂÛÙ fi,ÙÈ ÛΤÊÙÔÌ·È;O T˙Ô˘ ÎÔ‡ÓËÛ ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘.- AÓ Ô ¶¿Ô˘ÂÚ˜ Ì·›ÓÂÈ ÛÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ NÙ¿-ÁÎ·Ó ÁÈ· Ù· ÛÙ·ÙÈÛÙÈο, ÙÈ ÙÔÓ ÂÌÔ‰›˙ÂÈ Ó· „¿ÍÂÈÙ· ÛÙÔȯ›· Ô˘ ·ÊÔÚÔ‡Ó13 ÙÔ˘˜ Ó¤Ô˘˜ ·›ÎÙ˜; ¢È·‚¿˙ÂÈ ÙȘ ·Ó·ÊÔÚ¤˜ Î·È ‚ϤÂÈ ÔÈÔÓı¤ÏÂÈ Ó· ¿ÚÂÈ Ô NÙ¿ÁÎ·Ó ÛÙËÓ ÔÌ¿‰· ÙÔ˘.- K·È ÙfiÙÂ, Ô ¶¿Ô˘ÂÚ˜ ϤÂÈ ÛÙÔÓ M¿ÚÈ NfiÚÌ·ÓÓ· ÛÙ›ÏÂÈ Ù· ¯Ú‹Ì·Ù· Ì ٷ ÛËÌÂÈÒÌ·Ù·,Û˘ÌÏ‹ÚˆÛÂ Ô ¶ÈÙ.- TÒÚ· ÂÍËÁÂ›Ù·È ÁÈ·Ù› Ô ¶¿Ô˘ÂÚ˜ ‚ڋΠÙÔÓ ¶ÈÙÙfiÛÔ ÁÚ‹ÁÔÚ·, Â›Â Ô T˙Ô˘. O ¶ÈÙ ÚÔÊ·ÓÒ˜‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó ¿Óˆ ¿Óˆ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙÔ˘ NÙ¿-ÁηÓ, ¤ÙÛÈ ¤ÛÙÂÈÏ ÙÔÓ M¿ÚÈ NfiÚÌ·Ó Ì ٷ ¯Ú‹-Ì·Ù· ÙÔ ‚Ú¿‰˘ Ô˘ Ô NÙ¿ÁÎ·Ó Ì›ÏËÛ ÛÙÔÓ ¶ÈÙ.- K¿Ó·Ì ϿıÔ˜, Â›Â Ô ¶ÈÙ.- BÈ·ÛًηÌ ӷ ‚Á¿ÏÔ˘ÌÂ Û˘ÌÂÚ¿ÛÌ·Ù·, ›ÂÔ T˙Ô˘ Î·È ¤ÎÏÂÈÛ ÙËÓ ÂÊËÌÂÚ›‰·. ¶¿ˆ Ó· ȈÙÒÚ· ¤Ó· ÌÈÏÎ Û¤ÈÎ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Û˘Ó¤Ïıˆ ÁÈ· Ó·Û·˜ ÂÍËÁ‹Ûˆ Ò˜ ı· È¿ÛÔ˘Ì ÙÔÓ T˙ÔÓ XÂÌÈÓ-ÁÔ˘¤È ¶¿Ô˘ÂÚ˜.

(Û˘Ó¯›˙ÂÙ·È)

13. ·ÊÔÚÒ Î¿ÔÈÔÓ/οÙÈ: ¤¯ˆ Û¯¤ÛË ÌÂ, ·Ó·Ê¤ÚÔÌ·È ÛÂ

M‹ˆ˜ ÌÔÚ›˜ Ó· ÛÎÂÊÙ›˜ Ì ÔÈÔ ÙÚfiÔ ÛΤÊÙÂÙ·È Ó· È¿ÛÂÈ Ô T˙Ô˘ÙÔÓ ¶¿Ô˘ÂÚ˜;

M¤ÁÎ·Ó ™Ù¿ÈÓ Î·È X.O. ™Ù¿ÈÓ «O ÕÏÊÚÂÓÙ X›ÙÛÎÔÎ Î·È OÈ TÚÂȘ NÙÂÙ¤ÎÙÈ‚» ÛÙÔ «M˘ÛÙ‹ÚÈÔ,TÚ›ÔÓÙ· Î·È ¢ˆÚÔ‰Ô˘», Ì ·ÏÏ·Á¤˜ÛÂÏ. 150

Page 152: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢ÂÓ ¤Î·Ó· οÙÈ Î·Îfi!

- K‡ÚÈ X¿ÚÂÚ, ›̷ÛÙ ȷ ‚¤‚·ÈÔÈ ˆ˜ Ô ÚÔÔÓËÙ‹˜ ›ӷÈÂÓÙÂÏÒ˜ ·ıÒÔ˜.- M· ÙÈ ÌÔ˘ ϤÙÂ; K·È ÙfiÙ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ÂÈÙ¤ÏÔ˘˜ Ô ¤ÓÔ¯Ô˜; ÚÒÙËÛÂ Ô X¿ÚÂÚ ¯¿ÓÔÓÙ·˜ ÙËÓ ˘ÔÌÔÓ‹ ÙÔ˘.- £· Û·˜ ˆ ·Ì¤Ûˆ˜, ÚÒÙ· fï˜ ·Ê‹ÛÙ Ì ӷ ÚˆÙ‹Ûˆ ÙÔÓ·ÚÈÔ ¶¿Ô˘ÂÚ˜ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô §Ô˘Î MÚ¿Ô˘Ó, Â›Â Ô T˙Ô˘ Î·È ÎÔ›Ù·Í ÛÙ· Ì¿ÙÈ· ÙÔÓ ¶¿Ô˘ÂÚ˜.O ¶¿Ô˘ÂÚ˜ ÎÔ›Ù·Í ÙÔÓ T˙Ô˘ ÚÔÛÂÎÙÈο.- ¶ÔÈÔ˜ Â›Ó·È Ô §Ô˘Î MÚ¿Ô˘Ó; ·ӤϷ‚Â Ô ¶¿Ô˘ÂÚ˜.- •¤ÚÂÙ ÂÛ›˜ ÔÈÔ˜ Â›Ó·È ‹ οӈ Ï¿ıÔ˜; Â›Â Ô T˙Ô˘.O ¶¿Ô˘ÂÚ˜ ÛΤÊÙËΠÁÈ· Ï›ÁÔ Ô‡ ‚ÚÈÛÎfiÙ·Ó Ë ·Á›‰·, ·ÏÏ¿ Ê·›ÓÂÙ·È ˆ˜ ‰ÂÓ ÙËÓ Â›‰Â.- NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜, ›‰· ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓηٿÏÔÁÔ ÙˆÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ ÙÔ˘ NÙ¿ÁηÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÔχηÏfi˜, Â›Â Ô ¶¿Ô˘ÂÚ˜.

O T˙Ô˘ ÙËÏÂÊÒÓËÛ ÛÙÔ ‰È¢ı˘ÓÙ‹ ÙÔ˘ Û¯ÔÏ›Ԣ ÙÔ˘ ™fiÚÌÔÓÙ, ÛÙÔÓ Î‡ÚÈÔ X¿ÚÂÚ ÌÂÙÔÓ ÔÔ›Ô Û˘ÓÂÚÁ·˙fiÙ·Ó ÎÚ˘Ê¿, Î·È ÙÔ˘ ˙‹ÙËÛ ÌÈ· Û˘Ó¿ÓÙËÛË ÁÈ· Ó· ÙÔ˘ ÂÈ Ù· ¢¯¿ÚÈÛÙ· Ó¤·. TÔ˘ ˙‹ÙËÛ ̿ÏÈÛÙ· Ó· ηϤÛÂÈ ÙÔÓ ÚÔÔÓËÙ‹ PÔ˜ NÙ¿ÁÎ·Ó Î·È ÙÔÓ¶¿Ô˘ÂÚ˜. O ›‰ÈÔ˜ ı· ›¯Â Ì·˙› ÙÔ˘ ÙÔÓ M¿ÚÈ NfiÚÌ·Ó. ŒÙÛÈ, fiÏÔÈ Û˘ÁÎÂÓÙÚÒıËÎ·Ó ÛÙÔÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘ ΢ڛԢ X¿ÚÂÚ.

ÛÂÏ. 151

Page 153: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

- NÔÌ›˙ˆ ˆ˜ Â›Ó·È Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·˜, ›‰· ÙÔfiÓÔÌ¿ ÙÔ˘ ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁÔ ÙˆÓ Ù·Ï¤ÓÙˆÓ ÙÔ˘NÙ¿ÁηÓ. ¶Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È Ôχ ηÏfi˜, › Զ¿Ô˘ÂÚ˜.ŸÏÔÈ Á‡ÚÈÛ·Ó Î·È ÎÔ›Ù·Í·Ó ÙÔÓ NÙ¿ÁηÓ.- §Ô˘Î MÚ¿Ô˘Ó; ¢ÂÓ ¤¯ˆ Í·Ó·ÎÔ‡ÛÂÈ ·˘Ùfi ÙÔfiÓÔÌ·, ÌÔ˘ÚÌÔ‡ÚÈÛÂ Ô NÙ¿ÁηÓ.- AÊÔ‡ ›‰· ÙÔ fiÓÔÌ· ÛÙÔÓ Î·Ù¿ÏÔÁfi ÛÔ˘. TԂڋη ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÛÔ˘, ¤ÌÂÈÓÂ Ô ¶¿Ô˘-ÂÚ˜ οˆ˜ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜. §Â˜ Ì¿ÏÈÛÙ· fiÙÈ ı·Â›Ó·È Ô Î·ÈÓÔ‡ÚÈÔ˜ M¿Ù˙ÈÎ T˙fiÓÛÔÓ14.- Ÿ¯È, ÙÔÓ ‰È¤ÎÔ„Â Ô T˙Ô˘. EÁÒ ÙÔ ¤ÁÚ·„··˘Ùfi. BϤÂÙÂ, ·ÚÈ ¶¿Ô˘ÂÚ˜, Ô §Ô˘Î MÚ¿-Ô˘Ó ‰ÂÓ ˘¿Ú¯ÂÈ. EÁÒ ÙÔÓ ÂÈÓfiËÛ·15 Î·È ¤‚·Ï·Ù· ÛÙÔȯ›· ÛÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ‹ ÙÔ˘ ΢ڛԢ NÙ¿-ÁηÓ, ÁÈ·Ù› ‹ÍÂÚ· ˆ˜ Ù· ‰È·‚¿˙ÂÙÂ. ◊ÍÂÚ· ›-Û˘ ˆ˜ ı· ÛÙ¤ÏÓ·Ù ÙÔÓ M¿ÚÈ NfiÚÌ·Ó ÁÈ· Ó·ÙÔÓ Û˘Ó·ÓÙ‹ÛÂÈ. ™‚‹Û·Ì ÙÔ ·Ú¯Â›Ô ¤ÓÙ ÏÂÙ¿ ·ÊfiÙÔ˘ ʇÁ·Ù ·fi ÙÔ ÁÚ·ÊÂ›Ô ÙÔ˘.OfiÙÂ, ·ÚÈ ¶¿Ô˘ÂÚ˜, ›۷ÛÙÂ Ô ÌÔÓ·‰ÈÎfi˜,ÂÎÙfi˜ ·fi ÂÌ¿˜ ÙÔ˘˜ ÙÚÂȘ, Ô˘ ‰È¿‚·Û ·˘Ù‹ÙËÓ ·Ó·ÊÔÚ¿. ¶ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ÙÔ ÛÙÔÈ¯Â›Ô ·˘ÙfiÂ›Ó·È ÈÛ¯˘Úfi Î·È ·ÔηχÙÂÈ16 ÙËÓ ·Ï‹ıÂÈ·.

14. M¿Ù˙ÈÎ T˙fiÓÛÔÓ: ÚfiÎÂÈÙ·È ÁÈ· Ôχ ÁÓˆÛÙfi Ì·ÛÎÂÙÌÔÏ›ÛÙ·15. ÂÈÓÔÒ: ‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒ ¤Ó· ÚfiÛˆÔ ‹ οÙÈ Ê·ÓÙ·ÛÙÈÎfi ÁÈ· Ó· ÎÔÚÔ˚‰¤„ˆ οÔÈÔÓ16. ·Ôηχو: Ê·ÓÂÚÒÓˆ, ‰Â›¯ÓˆÛÂÏ. 152

Page 154: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

O M¿ÚÈ NfiÚÌ·Ó ÎÔ›Ù·Í ÙÔÓ ¶¿Ô˘ÂÚ˜ Î·È ‡ÛÙÂÚ· ÎÔ‡ÓËÛ ηٷʷÙÈο ÙÔ ÎÂÊ¿ÏÈ ÙÔ˘.- N·È. O T˙ÔÓ XÂÌÈÓÁÔ˘¤È ¶¿Ô˘ÂÚ˜ Â›Ó·È ÂÏ¿Ù˘ ÌÔ˘.A˘Ùfi˜ Â›Ó·È ›Ûˆ ·fi ÙÔ Û¯¤‰ÈÔ ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜20.- EÓÙ¿ÍÂÈ, Â›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ· Î·È ‰ÂÓ ÈÛÙ‡ˆ ˆ˜ ¤Î·Ó· οÙÈ·Ú¿ÓÔÌÔ, Â›Â Ô ¶¿Ô˘ÂÚ˜. ¶Ô‡ Â›Ó·È ÙÔ Î·Îfi; AÏÒ˜‹ıÂÏ· Ó· ‰ÒÛˆ Ï›Á· ÏÂÊÙ¿ ·Ú·¿Óˆ ÛÙ· ·È‰È¿ ηÈÓ· Ù· ·Ú·ÎÈÓ‹Ûˆ Ó· ÊÔÈÙ‹ÛÔ˘Ó Û’ ·˘Ùfi ÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.

TÔ ÚfiÛˆÔ ÙÔ˘ ¶¿Ô˘ÂÚ˜ Û΢ıÚÒÈ·ÛÂ17.- E›Ó·È ·Ï‹ıÂÈ·, ·ÚÈ NfiÚÌ·Ó; ÚÒÙËÛÂ Ô ‰È¢ı˘ÓÙ‹˜.- KÔÈÙ¿ÍÙÂ, ı· ‹ıÂÏ· Ó· ‚ÔËı‹Ûˆ, ·ÏÏ¿ ÚÒÙ·Ú¤ÂÈ Ó· ÌÔ˘ ÂÁÁ˘Ëı›ÙÂ18 ˆ˜ ‰Â ı· ·Ó·ÌÂÈ-¯ıÒ Ô˘ıÂÓ¿. H Û˘ÓÂÚÁ·Û›· ÌÔ˘ ı· ÂÍ·ÚÙËı›·fi ÙËÓ ˘fiÛ¯ÂÛ‹ Û·˜ Ó· Ì›ÓÂÈ ÙÔ fiÓÔÌ¿ ÌÔ˘Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ T‡Ô.- øÚ·›·, ·Ó ÙÔ Ù›ÌËÌ·19 ÁÈ· ÙËÓ ÏËÚÔÊÔÚ›· ÛÔ˘Â›Ó·È ·˘Ùfi, ÙfiÙ ӷ ÛÔ˘ ÙÔ ÏËÚÒÛˆ. TÒÚ· ˜ÌÔ˘, ÔÈ ÙÚÂȘ ÓÙÂÙ¤ÎÙÈ‚ ¤¯Ô˘Ó ‰›ÎÈÔ; ÚÒÙËÛ ԉÈ¢ı˘ÓÙ‹˜.

17. Û΢ıڈȿ˙ˆ: ¯¿Óˆ ÙËÓ Î·Ï‹ ÌÔ˘ ‰È¿ıÂÛË, ηÙÛÔ˘ÊÈ¿˙ˆ, ¯ÏˆÌÈ¿˙ˆ18. ÂÁÁ˘ÒÌ·È: ˘fiÛ¯ÔÌ·È ÙËÓ Ú·ÁÌ·ÙÔÔ›ËÛË Û˘ÁÎÂÎÚÈÌ¤ÓˆÓ Ú·ÁÌ¿ÙˆÓ19. ÙÔ Ù›ÌËÌ·: ÙÔ ÎfiÛÙÔ˜ (ÎÔÈÓˆÓÈÎfi, „˘¯ÔÏÔÁÈÎfi Î.¿.) Ô˘ ÏËÚÒÓˆ ÁÈ· ÌÈ·

ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ‹ Û˘ÌÂÚÈÊÔÚ¿20. Ë ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·: Ë ÚÔÛÊÔÚ¿ ΢ڛˆ˜ ¯ÚËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· Ó· οӈ οÔÈÔÓ Ó· ·Ú·‚›

ÙȘ ·Ú¯¤˜ ÙÔ˘ Î·È Ó· Ì ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ, ·Ú¿ÓÔÌË Ú¿ÍË

M¤ÁÎ·Ó ™Ù¿ÈÓ Î·È X.O. ™Ù¿ÈÓ «O ÕÏÊÚÂÓÙ X›ÙÛÎÔÎ Î·È OÈ TÚÂȘ NÙÂÙ¤ÎÙÈ‚» ÛÙÔ «M˘ÛÙ‹ÚÈÔ,TÚ›ÔÓÙ· Î·È ¢ˆÚÔ‰Ô˘», Ì ·ÏÏ·Á¤˜

17

ÛÂÏ. 153

Page 155: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™ŒÓ·˜ Ê›ÏÔ˜ ÛÔ˘ Û ڈٿÂÈ ÁÈ· ÙÔ ‚È‚Ï›Ô Î·È ı˜ Ó· ÙÔ˘ ÂȘ Ì Ôχ Ï›Á· ÏfiÁÈ· ÙËÓ

ÈÛÙÔÚ›·. AÓ ı˜ ‚Ô‹ıÂÈ·, ‚¿Ï ÙȘ ÂÈÎfiÓ˜ ÛÙË ÛÂÈÚ¿ Î·È ÁÚ¿„ ϛÁ· ÏfiÁÈ· οو ·fiοı ÂÈÎfiÓ·.

KAT. 1.

ÛÂÏ. 154

Page 156: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

¢PA™THPIOTHTE™

™Ô˘ ¿ÚÂÛÂ Ë ÈÛÙÔÚ›·; AÓ ‹ÛÔ˘Ó ÂÛ‡ ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘ T˙Ô˘, ÙÈ ı· ¤Î·Ó˜;

Œ¯ÂȘ ·ÎÔ‡ÛÂÈ ÁÈ· οÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË ‰ˆÚÔ‰ÔΛ·˜ ÛÙÔÓ ·ıÏËÙÈÛÌfi; ¶Ò˜ ı· ·ÓÙȉÚÔ‡Û˜, ·ÓÌ¿ı·ÈÓ˜ οÙÈ Ù¤ÙÔÈÔ ÁÈ· ÙËÓ ·Á·Ë̤ÓË ÛÔ˘ ÔÌ¿‰·;

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

............................................................................................

............................................................................................

............................................................................................

ÛÂÏ. 155

Page 157: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 156

¢PA™THPIOTHTE™AÎÚÔÛÙȯ›‰·

AÓ Û˘ÌÏËÚÒÛÂȘ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· ÙȘ ηٿÏÏËϘ ϤÍÂȘ, οıÂÙ· Û¯ËÌ·Ù›˙ÂÙ·È ÌÈ· ϤÍË Ô˘ ¤¯ÂÈ Û¯¤ÛË Ì ÙÔ Î›ÌÂÓÔ. ¶ÔÈ· ›ӷȷ˘Ù‹;

§E•. 1.

1

2

3

4

1) ¢ÂÓ Â›Ó·È ÓfiÌÈÌÔ˜. E›Ó·È...2) ŒÙÛÈ Ï¤ÁÂÙ·È Ë ÌÂϤÙË, Ë ÂͤٷÛË ÁÈ· ÙËÓ ·Ó·Î¿Ï˘„Ë Î¿ÔÈÔ˘ Ú¿ÁÌ·ÙÔ˜.3) ™Ô‚·Úfi ˙‹ÙËÌ· Ô˘ ··Û¯ÔÏ› οÔÈÔÓ.4) I‰ÈˆÙÈÎfi˜ ·ÛÙ˘ÓÔÌÈÎfi˜, ÚfiÛˆÔ Ô˘ ·Ó·Ï·Ì‚¿ÓÂÈ Ó· ÂÚ¢ӋÛÂÈ ÌÈ·

˘fiıÂÛË ·›ÚÓÔÓÙ·˜ ¯Ú‹Ì·Ù·.5) EÚÁ¿˙ÂÙ·È Ì·˙› Ì ¿ÏÏÔÓ Î·È ÙÔÓ ‚ÔËı¿ ÛÙÔ ¤ÚÁÔ ÙÔ˘.6) ŸÙ·Ó ÚÔÛʤÚÔ˘Ì ΢ڛˆ˜ ¯Ú‹Ì·Ù· ÁÈ· Ó· ›ÛÔ˘Ì οÔÈÔÓ Ó· οÓÂÈ Î¿ÙÈ

·Ú¿ÓÔÌÔ Î·È Ó· Ì·˜ ˘ÔÛÙËÚ›ÍÂÈ.7) KfiÏÔ Ô˘ οÓÔ˘Ì ÁÈ· Ó· ÍÂÁÂÏ¿ÛÔ˘Ì ‹ Ó· ·Ú·Û‡ÚÔ˘Ì οÔÈÔÓ.8) ¢ÂÓ Â›Ó·È ¤ÓÔ¯Ô˜ ÁÈ· οÙÈ. E›Ó·È...

5

6

7

8

B¿Ï = ÁÈ· Ù· Û˘ÓÒÓ˘Ì· Î·È ≠ ÁÈ· Ù· ·ÓÙ›ıÂÙ·:§E•. 2.

Ôχ ÔÓËÚfi˜ ·ıÒÔ˜ ¤ÓÔ¯Ô˜ ÌÂÚ‰Â̤ÓÔ˜·ÓÔ‡ÚÁÔ˜ ... ... ... Û ۇÁ¯˘ÛË

ȉȷÈÙ¤Ú· Ô·‰fi˜ ˘ÔÛÙËÚÈÎÙ‹˜ Ù›ÌËÌ·ÁÚ·ÌÌ·Ù¤·˜ ... ... ... ÎfiÛÙÔ˜

·ıfiÚ˘‚· ·‰È¿ÊÔÚ· Ì ÂӉȷʤÚÔÓ Ì·Ï·Î¿ıÔÚ˘‚ˆ‰Ò˜ ... ... ... ÛÎÏËÚ¿

¤¯ˆ Û¯¤ÛË Ì ÂÍËÁÂ›Ù·È ·ÁÓÔÒ·ÊÔÚÒ ... ... ... ÁÓˆÚ›˙ˆÂÚÌËÓ‡ÂÙ·È

·ÚÓËÙÈο ·Ú¿ÓÔÌ· ÓfiÌÈÌ· ÚÔÛÂÎÙÈοηٷʷÙÈο ... ... ... ·ÚfiÛÂÎÙ·

ÂÌϤÎÔÌ·È ·Ôηχو·Ó·ÌÂÈÁÓ‡ÔÌ·È ... ... Ê·ÓÂÚÒÓˆ

Page 158: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™
Page 159: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 158

¶§HPOºOPIE™ °IA TON EK¶AI¢EYTIKO

T· ‚È‚Ï›· «K›ÌÂÓ· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Û ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο» ·Â˘ı‡ÓÔÓÙ·È Û ·È‰È¿ 11-15¯ÚfiÓˆÓ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÙËÓ ÂÏÏËÓÈ΋ ˆ˜ ‰Â‡ÙÂÚË ‹ ͤÓË ÁÏÒÛÛ·, Î·È ·ÔÙÂÏÔ‡Ó˘ÔÛÙËÚÈÎÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi ÁÈ· ÙË ÁψÛÛÈ΋ ‰È‰·Ûηϛ· ÛÙ· TÌ‹Ì·Ù· YÔ‰Ô-¯‹˜ ÙÔ˘ °˘ÌÓ·Û›Ô˘. ¶ÚÔÛ‚Ï¤Ô˘Ó ÛÙË ‰ËÌÈÔ˘ÚÁ›· ÎÈÓ‹ÙÚˆÓ ÁÈ· ÙËÓ Â͈ۯÔÏÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË Î·È ÛÙËÓ ·Ó¿Ù˘ÍË Ù˘ ‰ÂÍÈfiÙËÙ·˜ ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÁÚ·ÙÔ‡ ÎÂÈ̤ÓÔ˘. T· «K›ÌÂÓ· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Û ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο» ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó ÛÙËÓ Ù¿ÍË ˆ˜ Û˘ÌÏËڈ̷ÙÈÎfi ‰È‰·ÎÙÈÎfi ̤Ûo ÁÈ· ÙËÓ ‰È‰·Ûηϛ· ·ÏÏ¿ Î·È Ó· ÚÔÛÊÂÚıÔ‡Ó ÛÙÔ˘˜ Ì·ıËÙ¤˜ ÁÈ· Â͈ۯÔÏÈ΋ ·Ó¿ÁÓˆÛË. KÚÈÙ‹ÚÈÔ ÂÈÏÔÁ‹˜ ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ‹Ù·Ó ΢ڛˆ˜ Ë ÂÏ΢ÛÙÈÎfiÙËÙ· ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ÙÔ˘˜ ÁÈ· ·È‰È¿ Ì ÂÍ·ÈÚÂÙÈο ÂÚÈÔÚÈṲ̂Ó˜ ¢ηÈڛ˜ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÁÚ·ÙfiÏfiÁÔ Î·È Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙ˜ ÂÌÂÈڛ˜ ÛÙÔ ·È‰ÈÎfi ÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎfi ΛÌÂÓÔ. T· ΛÌÂÓ·ÂÓÙ¿¯ıËÎ·Ó Û ¤Ó· ·fi Ù· Ù¤ÛÛÂÚ· ‚È‚Ï›· Ì ÁÓÒÌÔÓ· ÙÔ ‚·ıÌfi ÁψÛÛÈ΋˜ ηÈÓÔËÌ·ÙÈ΋˜ ‰˘ÛÎÔÏ›·˜. ¶Ú¤ÂÈ ÂÓÙÔ‡ÙÔȘ Ó· ÂÈÛËÌ·Óı› fiÙÈ ÔÈ ·ÏÏÔ‰·Ô› Ì·ıËÙ¤˜ ‰Â Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο Ì ÌfiÓË ËÁ‹ ÙË ‰È‰·Ûηϛ·, ·ÏÏ¿ ΢ڛˆ˜ Ì ٷ·ÎÔ‡ÛÌ·Ù· Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÈÓˆÓ›· ¤Íˆ ·fi ÙËÓ Ù¿ÍË. A˘Ùfi ¤¯ÂÈ ˆ˜ Û˘Ó¤ÂÈ· (ÌÂٷ͇¿ÏψÓ) fiÙÈ Ë ÁψÛÛÈ΋ ÙÔ˘˜ ÚfiÔ‰Ô˜ ‰ÂÓ ·ÎÔÏÔ˘ı› ÈÛÙ¿ ÙËÓ ÔÚ›· Ô˘ ÚÔ‚Ï¤Ô˘Ó Ù· ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù· ‰È‰·Ûηϛ·˜ Ù˘ ÂÏÏËÓÈ΋˜ ˆ˜ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜: ËηıÈÂڈ̤ÓË ÛÂÈÚ¿ ·ÚÔ˘Û›·Û˘ ÁψÛÛÈÎÒÓ Ê·ÈÓÔÌ¤ÓˆÓ (.¯. Ë ·ÈÙÈ·ÙÈ΋ ÙÒÛËÌÂÙ¿ ÙËÓ ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋, ÔÈ ÚËÌ·ÙÈÎÔ› ¯ÚfiÓÔÈ Ì ·ÔÚÈÛÙÈÎfi ı¤Ì· ÌÂÙ¿ ÙÔ˘˜ ¯ÚfiÓÔ˘˜ Ì ÂÓÂÛÙˆÙÈÎfi ı¤Ì· Î.¿.) Û˘¯Ó¿ ‰ÂÓ ·ÓÙ·ÔÎÚ›ÓÂÙ·È ÛÙËÓ ÚfiÔ‰Ô ÙˆÓ·È‰ÈÒÓ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘Ó ÂÏÏËÓÈο Ì «Ê˘ÛÈÎfi ÙÚfiÔ» - Û’ ¤Ó· ¢ڇÙÂÚÔ ÂÏÏËÓfiʈÓÔ ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ. §·Ì‚¿ÓÔÓÙ·˜ ˘fi„Ë ·˘Ù‹ ÙËÓ È‰È·ÈÙÂÚfiÙËÙ· Î·È ıˆÚÒÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ΛÌÂÓ· ·˘Ù¿ ‰ÂÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó È‰È·›ÙÂÚ˜ ‰˘ÛÎÔϛ˜ ηٷÓfiËÛ˘ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ ÙÔ˘˜, ‰Â ‰ÈÛÙ¿Û·Ì ӷ ÂÓÙ¿ÍÔ˘Ì ÛÙ· ÚÒÙ·‚È‚Ï›· οÔÈ· ΛÌÂÓ· Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ‰Ô̤˜ (.¯. Ú‹Ì·Ù· Û ·ÚÂÏıÔÓÙÈÎÔ‡˜¯ÚfiÓÔ˘˜) ÔÈ Ôԛ˜ Èı·ÓfiÓ Ó· ıˆÚÔ‡ÓÙ·Ó ÚfiˆÚ˜ ÁÈ· Ì·ıËÙ¤˜ Ô˘ Ì·ı·›ÓÔ˘ÓÂÏÏËÓÈο ·ÔÎÏÂÈÛÙÈο ̤ۈ Ù˘ ‰È‰·Ûηϛ·˜.

Page 160: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 159

T· ‚È‚Ï›· «K›ÌÂÓ· ÁÈ· Ó¤Ô˘˜ Û ·Ï¿ ÂÏÏËÓÈο» Â›Ó·È Û¯Â‰È·Ṳ̂ӷ Ì ÙÚfiÔ Ô˘Ó· ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËıÔ‡Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ›‰· ÁψÛÛÔÌ¿ıÂÈ·˜:

A’ BÈ‚Ï›Ô: Y„ËÏfi AÚ¯¿ÚÈÔ E›Â‰Ô - X·ÌËÏfi M¤ÛÔ E›Â‰ÔB’ BÈ‚Ï›Ô: M¤ÛÔ E›Â‰Ô°’ BÈ‚Ï›Ô: ¶ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ E›Â‰Ô A¢’ BÈ‚Ï›Ô: ¶ÚÔ¯ˆÚË̤ÓÔ E›Â‰Ô B

K¿ı ‚È‚Ï›Ô Â›Ó·È ÔÚÁ·ÓˆÌ¤ÓÔ ıÂÌ·ÙÈο Û 6 ÂÓfiÙËÙ˜ Ô˘ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÚˆÙfiÙ˘· Î·È ‰È·Û΢·Ṳ̂ӷ ΛÌÂÓ·, Ù· ÔÔ›· Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙÔ ıÂÌ·ÙÈÎfi˘Ú‹Ó· Ù˘ ÂÓfiÙËÙ·˜ ‹ Ì οÔȘ ÚÔÂÎÙ¿ÛÂȘ ÙÔ˘:

1. «Zԇ̷̠˙›» - ¶ÚÔ‚Ï‹Ì·Ù· ¤ÓÙ·Í˘, Û¯¤ÛÂȘ -·ÚÌÔÓÈΤ˜ Î·È ÌË- ÌÂٷ͇ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ ÎÔÈÓˆÓÈÎÒÓ ÔÌ¿‰ˆÓ ‹ ·ÙfïÓ/oÌ¿‰ˆÓ Ì ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎfi ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ˘fi‚·ıÚÔ.

2. «O ÎfiÛÌÔ˜ Ì·˜» - TÔ Ê˘ÛÈÎfi, ÎÔÈÓˆÓÈÎfi Î·È ÔÏÈÙÈÛÌÈÎfi ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ.3. «EÁÒ ÎÈ ÂÛ‡» - ¢È·ÚÔÛˆÈΤ˜ Û¯¤ÛÂȘ ÛÙËÓ ÔÈÎÔÁ¤ÓÂÈ·, ÛÙËÓ ·Ú¤·,

ÛÙÔ Û¯ÔÏ›Ô.4. «Afi ¯ÒÚ· Û ¯ÒÚ·» - M‡ıÔÈ, ÈÛÙÔڛ˜ Î·È ·Ú·‰fiÛÂȘ Ï·ÒÓ.5. «K·È ÙÒÚ· ÙÈ Î¿ÓÔ˘ÌÂ;» - EÚÁ·Û›Â˜, ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜, ·ÍÈÔÔ›ËÛË

ÙÔ˘ ÂχıÂÚÔ˘ ¯ÚfiÓÔ˘.6. «°È· Ê·ÓÙ¿ÛÔ˘...» - IÛÙÔڛ˜ Ê·ÓÙ·Û›·˜, ÂÚȤÙÂÈ·˜ Î·È Ì˘ÛÙËÚ›Ô˘.

OÈ ÂÓfiÙËÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÔÈΛϷ ‰Â›ÁÌ·Ù· ÁÚ·ÙÔ‡ ÏfiÁÔ˘: ‰È¿ÏÔÁÔ, ·Ê‹ÁËÛË,Ô›ËÌ·, ÎfiÌÈΘ, ı·ÙÚÈÎfi ΛÌÂÓÔ, ÏËÚÔÊÔÚÈ·Îfi ΛÌÂÓÔ, Ô‰ËÁ›Â˜, ÁÚ¿ÌÌ· Î.¿. °È· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ηٷÓfiËÛ˘, Û οı Î›ÌÂÓÔ ÂÍËÁÔ‡ÓÙ·È Èı·Ó¤˜¿ÁÓˆÛÙ˜ ϤÍÂȘ Î·È ÊÚ¿ÛÂȘ Ì fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·ÙfiÓ ·ÏÔ‡ÛÙÂÚÔ ÙÚfiÔ Î·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÛΛÙÛˆÓ. ™˘Ó‹ıˆ˜, ÚÔËÁÂ›Ù·È ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÌÈ· Û‡ÓÙÔÌË ÂÈÛ·ÁˆÁ‹ ‹ ÂÚÒÙËÛË ÚÔÛ·Ó·ÙÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË Ù˘ ÚfiÛ‚·Û˘ ÛÙÔ ÁÂÓÈÎfi ÓfiËÌ·ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘.

Page 161: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 160

ŸÏ· Ù· ΛÌÂÓ· Û˘Óԉ‡ÔÓÙ·È ·fi ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ηٷÓfiËÛ˘ Î·È ·ÍÈÔÔ›ËÛ˘1

Ô˘ ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÌÈ· ÎÔÈÓ‹ ÛÂÈÚ¿:

·) Û˘ÓÔÙÈ΋ ‹ ÂÈÏÂÎÙÈ΋ ηٷÓfiËÛË ÙÔ˘ ÎÂÈ̤ÓÔ˘ (ÂÚˆÙ‹ÛÂȘ, ·ÓÙÈÛÙÔ›¯ÈÛË, ÔÏÏ·Ï‹ ÂÈÏÔÁ‹, ÛˆÛÙfi/Ï¿ıÔ˜...)

‚) ‰È·Û‡Ó‰ÂÛË Ì ٷ ‚ÈÒÌ·Ù·, ÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ Î·È Ù· ÂӉȷʤÚÔÓÙ· ÙÔ˘ Ì·ıËÙ‹ (ÚÔÊÔÚÈ΋ ¤ÎÊÚ·ÛË, Û˘˙‹ÙËÛË)

Á) Â̤‰ˆÛË ÙÔ̤ˆÓ ÏÂÍÈÏÔÁ›Ô˘ (ıÂÌ·ÙÈÎfi ÏÂÍÈÏfiÁÈÔ, Û¯¤ÛÂȘ ˘ÂÚˆÓ˘Ì›·˜ Î·È ˘ˆÓ˘Ì›·˜, Û˘ÓˆÓ˘Ì›·˜ Î·È ·ÓÙˆÓ˘Ì›·˜...)

O‡ÙÂ Ë ÛÂÈÚ¿ ÙˆÓ ÂÓÔÙ‹ÙˆÓ Î·È ÙˆÓ ÎÂÈÌ¤ÓˆÓ ·ÏÏ¿ Ô‡Ù ÔÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ›ӷȉÂÛÌ¢ÙÈΤ˜: Ô Ì·ıËÙ‹˜ ı· ‰È·Ï¤ÍÂÈ, Ì ‚¿ÛË ÙÔ˘˜ Ù›ÙÏÔ˘˜ Î·È ÙËÓ ÂÈÎÔÓÔÁÚ¿ÊËÛË,fiÔÈÔ Î›ÌÂÓÔ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ Î·È ı· ·Ú·ÌÂÚ›ÛÂÈ fiÛ˜ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ıˆڋÛÂÈÂÓÔ¯ÏËÙÈΤ˜ ÌÂÙ¿ ÙË ¯·Ú¿ Ô˘ ÌÔÚ› Ó· ¤¯ÂÈ ·ÈÛı·Óı› ηٷÓÔÒÓÙ·˜ ÙÔ Î›ÌÂÓÔ.

MÈ· ÂÈÏÔÁ‹ ÎÂÈÌÂÓÈÎÒÓ ·ÔÛ·ÛÌ¿ÙˆÓ ‰ÂÓ ÌÔÚ› Û η̛· ÂÚ›ÙˆÛË Ó· ·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÈ ÙËÓ Â·Ê‹ Ì ÙÔ ·˘ÙÔ‡ÛÈÔ ‚È‚Ï›Ô. øÛÙfiÛÔ, ÌÔÚ› Ó· ·ÔÙÂϤÛÂÈÂÚ¤ıÈÛÌ· ÁÈ· ÙÔ Ì·ıËÙ‹ Ó· ·Ó·ÙÚ¤ÍÂÈ ÛÙÔ ›‰ÈÔ ÙÔ ‚È‚Ï›Ô, ·Ó ÎÚ›ÓÂÈ fiÙÈ ÙÔÓ ÂӉȷʤÚÂÈ. H ·ÚÔ˘Û›· Î·È Ë Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ÍÈÔÔ›ËÛË ÙˆÓ «Â͈ۯÔÏÈÎÒÓ» ‚È‚Ï›ˆÓÏÔÁÔÙ¯ÓÈÎÔ‡ ‹ ÏËÚÔÊÔÚÈ·ÎÔ‡ Ù‡Ô˘ ÛÙË ‰È‰·Ûηϛ· Ù˘ ‰Â‡ÙÂÚ˘ ‹ ͤÓ˘ ÁÏÒÛÛ·˜ ¤¯ÂÈ ÙÂÚ¿ÛÙÈ· ÛËÌ·Û›· ÁÈ· ÙË ÁψÛÛÔÌ·ıËÛȷ΋ ÔÚ›· ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ Î·ÈÌÔÚ› Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÈ ÙÔ ‚¿ÚÔ˜ ÙˆÓ «ÎÔ˘Ú·ÛÙÈÎÒÓ», ÁÈ· ÔÏÏÔ‡˜ Ì·ıËÙ¤˜,ÙÔ̤ˆÓ Ì¿ıËÛ˘, fiˆ˜ Â›Ó·È Ë ÁÚ·ÌÌ·ÙÈ΋ Î·È Ë ÔÚıÔÁÚ·Ê›·.

YÔÛËÌ›ˆÛË1. OÈ ‰Ú·ÛÙËÚÈfiÙËÙ˜ ·˘Ù¤˜ ÚÔ¸Ôı¤ÙÔ˘Ó Û˘˙‹ÙËÛË ÛÙËÓ Ù¿ÍË Ì ÙË Û˘Ó‰ÚÔÌ‹ ÙÔ˘ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÔ‡. OÈ··ÓÙ‹ÛÂȘ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ ·ÚÔ˘ÛÈ¿˙Ô˘Ó ·ÚÎÂÙfi ÂӉȷʤÚÔÓ ÁÈ· ÙËÓ ÚfiÛ‚·ÛË ÛÙÔÓ ÙÚfiÔ ÛΤ„˘ ηÈÙȘ ÂÌÂÈڛ˜ ÙˆÓ Ì·ıËÙÒÓ. °È’ ·˘Ùfi, ÚÔÙ›ÓÂÙ·È ÛÙÔÓ ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi Ó· ÙȘ ηٷÁÚ¿„ÂÈ.

Page 162: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 161

1. ZOYME MAZI ∫·ÙÂÚ›Ó· ∑·ÚfiΈÛÙ· (1992): «∆fiÌÂλ, ÂΉ. ¡ÂʤÏË, ∞ı‹Ó·O˘Ú·Ó›· ¶··‰ÔÔ‡ÏÔ˘ (16-11-2002): «¶fiÛ˜ ÁÏÒÛÛ˜ ¯ˆÚ¿Ó ÛÙÔ ÙÛ¿ÎÈ Ì·˜;» ÛÙÔ

«OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¿Ó ·ÓÙÔ‡», ¤ÓıÂÙÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏».°Î·ÁȤ ÃÈÙÛÁÈÏÌ¿˙ (2001): «ªÂ ÌÏÔ˘Ù˙›Ó Î·È ÊÂÚÂÙ˙¤» ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó· ª›¯·ÂÏ ŒÓÙ (1988): «ªfiÌÔ» (ÌÙÊÚ. K›Ú· ™›ÓÔ˘), ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∞ı‹Ó·

2. O KO™MO™ MA™O‰˘ÛÛ¤·˜ ∂χÙ˘: «∆· ƒˆ ÙÔ˘ ŒÚˆÙ·» ÛÙÔ ºˆÙÂÈÓ‹ °È·Ù˙fiÁÏÔ˘-°È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘ (1996)

«K‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘», ÂΉ. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ «¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ», ∞ı‹Ó·°ÈÒÚÁÔ˜ ∆ÛÔ˘Î·Ï¿˜ (‰È·Û΢‹) (1976, 2000): «135 ̇ıÔÈ ÙÔ˘ ∞ÈÛÒÔ˘», ÂΉ. ÕÁ΢ڷ, ∞ı‹Ó·™Ù·Ì¿Ù˘ ¢·Á‰ÂϤÓ˘ (2001): ·fi ÙÔ CD ÙÔ˘ ¡›ÎÔ˘ ∫˘Ô˘ÚÁÔ‡, «∆· Ì˘ÛÙÈο ÙÔ˘ ΋Ԣ»,

·Ú·ÁˆÁ‹: ™Â›ÚÈÔ˜ƒ›Ù· ªÔ‡ÌË-¶·¿: «O ª¿ÚÙ˘ Î·È Ë Ì¿Ó· ÙÔ˘» ÛÙÔ ºˆÙÂÈÓ‹ °È·Ù˙fiÁÏÔ˘-°È·ÓÓÔÔ‡ÏÔ˘

(1996) «K‡ÎÏÔ˜ ÙÔ˘ ÏfiÁÔ˘», ÂΉ. ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎÒÓ «¶ÂÚÈ‚ÔÏ¿ÎÈ», ∞ı‹Ó·°ÈÒÚÁÔ˜ ™Ê‹Î·˜ (2002):«ÕÓıÚˆÔÈ Î·È ˙Ò·», ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó·

3. E°ø KI E™Y∆¿ÛÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (¢È·Û΢‹-∫›ÌÂÓ·), °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÎÔηϛ‰Ë˜ (™Î›ÙÛ·) (2000): «OÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜

ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ - ¡ÂʤϘ», ÂΉ. ª¤‰Ô˘Û· ™ÂÏ¿˜, ∞ı‹Ó·∞ÁÁÂÏÈ΋ µ·ÚÂÏÏ¿ (2002): «O £Âfi˜ ·Á·¿ Ù· Ô˘ÏÈ¿», ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó·¶·ÓÙÂÏ‹˜ ∫·ÏÈfiÙÛÔ˜ (1996): «ŒÓ· ۷Λ Ì·ÏÏÈ¿», ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó·°È¿ÓÓ˘ ∫fiÙÛÈÊÔ˜ (2002): «§˘ÛÈÛÙÚ¿ÙË», ÛÙË ÛÂÈÚ¿ «OÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜ ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË»,

ÂΉ. ™‡Á¯ÚÔÓÔÈ OÚ›˙ÔÓÙ˜, ∞ı‹Ó·

¶H°E™

Page 163: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™

ÛÂÏ. 162

¶H°E™

4. A¶O XøPA ™E XøPA∞dam Bowett (1995): «ªÂÁ¿Ï· Ï¿ıË Ù˘ ÈÛÙÔÚ›·˜» (·fi‰ÔÛË ÛÙ· ÂÏÏËÓÈο:

ª·ÚÈ¿ÓÓ· ∆˙È·ÓÙ˙‹), ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·«OÈ ÊÔ‚ÂÚÔ› ÏËÛÙ¤˜ Ù˘ ı¿Ï·ÛÛ·˜» ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «∂Ú¢ÓËÙ¤˜ Aӷηχو ÙÔÓ ÎfiÛÌÔ»,

ºÂ‚ÚÔ˘¿ÚÈÔ˜ 2002, ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·«¶fiÛÔ ÂÈÚ·Ù‹˜ ›۷È;» ÛÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ªÂÁ¿ÏÔ ª›Î˘», ™Â٤̂ÚÈÔ˜ 2002∂ϤÓË ™‚ÔÚÒÓÔ˘ (3-5-2003): «∆Ô „ˆÌ› Ì·˜» ÛÙÔ «OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¿Ó ·ÓÙÔ‡»,

¤ÓıÂÙÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜ «∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏»«A’ ÙÔ ÛÙ¿ÚÈ… „ˆÌ› „ˆÌ¿ÎÈ», ÛÙÔ ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «°¤Ê˘Ú˜» (ÂÎ·È‰Â˘ÙÈÎfi ˘ÏÈÎfi, ÛÂÏ. 40-41, 44),

Ù‡¯Ô˜ 9, ª¿ÚÙÈÔ˜ -∞Ú›ÏÈÔ˜ 2003

5. KAI TøPA TI KANOYME;∆Ú¤‚ÔÚ ƒÔ̤ÈÓ Î·È ∂Ï›˙·ÌÂı µ¤ÚÓÙÈÎ (2002): «∆Ô ¿Á¯Ô˜ ÛÔ‡ ÙË ‰›ÓÂÈ ÛÙ· Ó‡ڷ

(ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: º›ÏÈÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜), ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·£ÂÔ‰ÒÚ· °ÂˆÚÁ·ÎÔ‡‰Ë (2002): «∞fi ÙËÓ ÎÂÚ·ÛÈ¿ ÛÙÔ π¡∆∂ƒ¡∂∆», ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, Aı‹Ó·∆Ú¤‚ÔÚ ƒÔ̤ÈÓ Î·È ∂Ï›˙·ÌÂı µ¤ÚÓÙÈÎ (2002): «∆· ‰È·ÁˆÓ›ÛÌ·Ù· Â›Ó·È ÛΤÙË ÊÚ›ÎË!,

(ÌÂÙ¿ÊÚ·ÛË: º›ÏÈÔ˜ ÃÚ˘ÛfiÔ˘ÏÔ˜), ÂΉ. ∫¤‰ÚÔ˜, ∞ı‹Ó·H. Hesse (1999): «∫¿Ùˆ ·fi ÙÔÓ ÙÚÔ¯fi» (·fi‰ÔÛË ºÒÓÙ·˜ ∫ÔÓ‰‡Ï˘), ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ∞ı‹Ó·∆¿ÛÔ˜ ∞ÔÛÙÔÏ›‰Ë˜ (¢È·Û΢‹-∫›ÌÂÓ·), °ÈÒÚÁÔ˜ ∞ÎÔηϛ‰Ë˜ (™Î›ÙÛ·) (2000): «OÈ ÎˆÌˆ‰›Â˜

ÙÔ˘ ∞ÚÈÛÙÔÊ¿ÓË Û ÎfiÌÈΘ - ¡ÂʤϘ», ÂΉ. ª¤‰Ô˘Û· ™ÂÏ¿˜, ∞ı‹Ó·«OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¿Ó οÌÈÓÁλ ÛÙÔ «OÈ ÂÚ¢ÓËÙ¤˜ ¿Ó ·ÓÙÔ‡», ¤ÓıÂÙÔ Ù˘ ÂÊËÌÂÚ›‰·˜

«∏ ∫∞£∏ª∂ƒπ¡∏», 6-7-2002«O ¢ˆ‰ÂοÏÔÁÔ˜ Ù˘ ∞ÓÙËÏȷ΋˜ ¶ÚÔÛÙ·Û›·˜», ÛÙÔ ÌËÓÈ·›Ô ÂÚÈÔ‰ÈÎfi «ªÂÁ¿ÏÔ ª›Î˘»,

πÔ‡ÏÈÔ˜ 2003∆˙fi·Ó ∫. ƒfiÔ˘ÏÈÓÁÎ (2001): «O ÿÚÈ ¶fiÙÂÚ Î·È Ë ºÈÏÔÛÔÊÈ΋ §›ıÔ˜», ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∞ı‹Ó·

6. °IA ºANTA™OY...∆˙¿ÓÈ ƒÔÓÙ¿ÚÈ (1999): «OÈ ÂÚȤÙÂȘ ÙÔ˘ ‚·ÛÈÏÈ¿ ª›‰·», ÂΉ. ¶·Ù¿ÎË, ∞ı‹Ó·∂˘Á¤ÓÈÔ˜ ∆ÚÈ‚È˙¿˜ (1995): «OÈ ÈfiÙ˜ Ù˘ ÙËÁ·ÓËÙ‹˜ ·Ù¿Ù·˜», ÂΉ. ∫·ÛÙ·ÓÈÒÙË, ∞ı‹Ó·ªichael Coleman (1999): «∆ÚÂϷ̤ÓÔÈ ˘ÔÏÔÁÈÛÙ¤˜», ÂΉ. ∂Ú¢ÓËÙ¤˜, ∞ı‹Ó·ª¤ÁÎ·Ó ™Ù¿ÈÓ & Ã.O ™Ù¿ÈÓ (2000): «O ÕÏÊÚÂÓ٠ÛÙÛÎÔÎ Î·È OÈ ∆ÚÂȘ ¡ÙÂÙ¤ÎÙÈ‚» ÛÙÔ «ª˘ÛÙ‹ÚÈÔ,

∆Ú›ÔÓÙ· Î·È ¢ˆÚÔ‰Ô˘» (ÌÙÊÚ. ¶¤ÚÛ· ∫Ô˘ÌÔ‡ÙÛË) ÂΉ. æ˘¯ÔÁÈfi˜, ∞ı‹Ó·

Page 164: KEIMENA °IA NEOY™keimena °ia neoy™ ™e a¶§a e§§hnika bib§io °’ e£niko kai ka¶o¢i™tpiako ¶ane¶i™thmio a£hnøn ∫∂¡∆ƒ√ ¢π∞¶√§π∆π™ªπ∫∏™