Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

38
Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone Εργαζόμαστε σύμφωνα με τις αρχές του Vodafone Way

Transcript of Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

Page 1: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

Kώδικας Συμπεριφοράς

της Vodafone Εργαζόμαστε σύμφωνα

με τις αρχές του Vodafone Way

Page 2: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

“�H�εμπιστοσύνη�θα�πρέπει�να�διέπει�την�κάθε�μας�πράξη”

Page 3: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

2

3 Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Vodafone

Γιατί έχουμε Κώδικα Συμπεριφοράς 5

Οι επιχειρηματικές Αρχές μας 7

Speak Up 9

Ατομική συμπεριφορά

Aσφάλειατωνανθρώπωνμας,τωνεγκαταστάσεων καιπληροφοριών

Αποτροπήσύγκρουσηςσυμφερόντων 13

Δώρακαιφιλοξενία 15

Εταιρικάταξίδιακαιδαπάνες 16

Διαχείρισητων πληροφοριώνκαιεγγράφωνμας

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία 17

17

18

19

20

21

Συναλλαγέςβάσειεσωτερικής πληροφόρησης

Νομοθεσίαπερίανταγωνισμού

Δωροδοκίακαιπρομήθειες

Καταπολέμησητηςνομιμοποίησηςεσόδωναπό

παράνομεςδραστηριότητες

Διεθνείςκυρώσεις

Μέτραελέγχουτουεμπορίου

Υγεία και ασφάλεια 22

Περιεχόμενα

Οικονομική ακεραιότητα 23

Συμβάσειςκαιδαπάνες 24

Υπεύθυνηδιαχείρισηεφοδιαστικήςαλυσίδας 24

Προστασίατηςεμπορικήςμαςονομασίαςκαιάλλων 25περιουσιακώνστοιχείων

Δημόσια Διοίκηση 26

Επικοινωνία 27

27ΕκπροσωπώνταςτηνVodafone

Χρήσημέσων κοινωνικής δικτύωσης (socialmedia) 28

Πελάτες 29

Οι Δέσμεύσεις μαςσχετικάμετηνιδιωτικότητα 29

Εργαζόμενοι 31

31

32

Διαφορετικότητακαισυμμετοχή

Αποτροπή παρενόχλησηςκαιεκφοβισμού

Ναρκωτικάκαιαλκοόλ 33

Κοινότητες και Κοινωνία 34

Περιβάλλον 35

Βασικοί Ορισμοί 36

16

11

11

Page 4: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

3

Μήνυμα από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Vodafone

Ηεμπιστοσύνηκαιοθαυμασμόςπροςμίαεταιρείαδενδημιουργούνταιμόνοχάρηστιςεπιδόσειςήσταεπιτεύγματάτης,αλλάκαιαπό το ήθος, την υπευθυνότητα και τον σύννομο τρόπο με τον οποίο ενεργεί. Ωςδιεθνήςόμιλοςοφείλουμεναδιασφαλίσουμεότιαπολαμβάνουμετηνεμπιστοσύνητωνπελατώνκαιτωνεργαζομένωνμας,αλλάκαιτωντοπικών κοινωνιώνόπουδραστηριοποιούμαστε.ΟΚώδικαςΣυμπεριφοράςορίζειτιςΕπιχειρηματικέςμαςΑρχέςκαιτοπώςεφαρμόζονταιστηνπράξηαπόκάθεεργαζόμενοτηςVodafone.Με βασικό μήνυμα «Κάνε το Σωστό».Προσωπικά,είμαιυπερήφανοςπουεργάζομαισεμίαεταιρείαπουδιέπεταιαπόυψηλάπρότυπαακεραιότηταςκαιπουπροστατεύειμειδιαίτεροζήλοτηφήμητης,τουςανθρώπουςτηςκαιταπεριουσιακάτηςστοιχεία.Είναι σημαντικό να αφιερώσετεόσοχρόνοχρειάζεταιγιανακατανοήσετετονΚώδικαΣυμπεριφοράς.ΑναφέρετεμέσωτηςγραμμήςSpeakUpοτιδήποτεδενείναισύμφωνομεαυτόνκαιπάντανα Κάνετε το Σωστό.

Vittorio Colao VodafoneGroupChiefExecutiveOfficer

Vittorio Colao VodafoneGroupChiefExecutiveOfficer

Δείτε to μήνυμα του Vittorio για τον Kώδικα Συμπεριφοράς και

άλλα σχετικά videos σκανάροντας τον QR κωδικό

Page 5: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

4

« Ηεμπιστοσύνηκαιοθαυμασμόςπροςμίαεταιρείαδενδημιουργούνταιμόνοχάρηστιςεπιδόσειςήσταεπιτεύγματάτης,αλλάκαιαπό το ήθος, την υπευθυνότητα και τον σύννομο τρόπο με τον οποίο ενεργεί»

Page 6: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

5

Γιατί έχουμε Κώδικα ΣυμπεριφοράςΗεμπιστοσύνηπρέπειναδιέπειτηνκάθεμαςπράξη.«Κάνε το Σωστό»σημαίνειότισυμπεριφερόμαστεπάντοτεμεακεραιότητα,διασφαλίζονταςμετοντρόποαυτότηνεμπιστοσύνητωνπελατών,τωνσυναδέλφωνκαιτωνσυνεργατώνμας,καθώςκαιτωντοπικών κοινωνιώνόπουδραστηριοποιούμαστε.

ΟΚώδικαςΣυμπεριφοράςπροσδιορίζειτιςυποχρεώσειςκάθεεργαζόμενουκαισυνεργάτητηςVodafone.Επίσης,περιγράφειτιςευθύνεςπουέχουμεαπέναντιστουςανθρώπουςμας,τουςσυνεργάτεςμαςκαιτουςμετόχουςμας.

ΟΚώδικαςΣυμπεριφοράςμαςβοηθάναλαμβάνουμετεκμηριωμένεςαποφάσειςκαιμαςκατευθύνειεκείόπουμπορούμεναβρούμεπερισσότερεςπληροφορίες.

The Vodafone Way

Λέγοντας«TheVodafoneWay»εννοούμε,τιςβασικέςαρχέςμετιςοποίεςπρέπειναεργαζόμαστε,ώστεναδιατηρήσουμε τηνεμπιστοσύνηκαιτονθαυμασμότωνπελατών,τωνμετόχων,τωνσυναδέλφωνμαςκαιτωνκοινοτήτωνόπουδραστηριοποιούμαστε.

Οι Eπιχειρηματικές Aρχές μας

Οιεπιχειρηματικέςμαςαρχέςείναιηβάσησύμφωνα με την οποίαδιεξάγουμετιςεπιχειρηματικέςμαςδραστηριότητες,όπουκιανδραστηριοποιούμαστε,καιαποτελούντονπυρήνατουΚώδικαΣυμπεριφοράς.

The Vodafone Way

Customer ObsessedWe are passionate about exceeding customer expectations

We create and deliver new products, services and ways of working that delight our customers

• Immerses self in customer experience• Takes personal accountability for the customer experience • Looks outside Vodafone to understand customer

experience, behaviour and trends

• Takes risks and pushes what’s possible; always looks for innovation• Looks outside of Vodafone for ideas and inspiration and acts on these• Implements solutions which are simple, impactful and replicable

• Raises the bar for self and team • Delivers lean and cost effective every time• Strives to outperform competitors looks beyond internal benchmarks

We drive speed to market. We relentlessly prioritise�and pursue the outcomes that matter to our business

• Makes RAPID business decisions• Delivers the right things with urgency• Analyses fast, executes fast

• Sets direction; generates commitment & engagement • Enables performance, balancing task, people & results

• Builds capacity through growing talent & skills, high performing diverse teams and a lean & effective organisation

• Acts and communicates with simplicity• Prioritises the right things • Creates a simple working environment

• Do what you say you will do• Trust others to deliver• Support decisions once made

We make things simple for our customers, partners and colleagues

We are reliable and transparent to deal with. We�deliver for others and trust others to do likewise

• Collaborates across markets & functions; makes best decision for Vodafone as a whole

• Influences across the business – shapes thinking and impacts others’ views

• Values our differences and acts inclusively, communicates and uses best practice

Innovation Hungry

Ambitious & Competitive

Speed Simplicity

Be an Admired Leader

Trust

We bring energy and passion to our work and always aim to beat the competition

We work across Vodafone to achieve the best outcome for customers, employees and shareholders

One Company, Local Roots

Page 7: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

6

Τι είναι ο Κώδικας Συμπεριφοράς;

ΟΚώδικαςΣυμπεριφοράςείναιτοέγγραφοπουσυγκεντρώνειόλεςτιςπολιτικέςτηςεταιρείαςμαςκαιστοοποίοπεριγράφονταιοιυποχρεώσειςπουέχεικάθεεργαζόμενοςκαισυνεργάτηςτηςVodafone,οπουδήποτεκιανβρίσκεται.Ενδεχομένωςναυπάρχουνκαιπρόσθετεςπολιτικέςπουσχετίζονταιαποκλειστικάμετιςαρμοδιότητέςσας,τιςοποίεςπρέπεινατηρείτε.

Σε ποιον απευθύνεται ο Κώδικας Συμπεριφοράς;

ΟΚώδικαςΣυμπεριφοράςαπευθύνεταισεόλουςτουςεργαζόμενουςκαισυνεργάτες(διευθυντές,εργολάβους,θυγατρικές,κοινοπραξίεςκαιπρομηθευτές)τηςVodafone.

ΑναμένουμεαπότουςπρομηθευτέςκαιτουςσυνεργάτεςμαςναεφαρμόζουνταίδιαπρότυπακαινασυμμορφώνονταιμετονΚώδικαΗθικήςΑγοράςτηςεταιρείαςμας.Πληροφορίεςμπορείτεναβρείτεστηδιεύθυνσηvodafone.gr καιστησελίδατουΚώδικαΣυμπεριφοράςστοVodafoneHub.

Ποιες είναι οι συνέπειες αν δεν υπάρξει συμμόρφωση;

ΗπαραβίασητουΚώδικαΣυμπεριφοράςεπισύρειπολύσοβαρέςσυνέπειες, όπως τη λήψη πειθαρχικών μέτρων έωςκαιτηλύση της συνεργασίας , όπου αυτό απαιτείται.Τι σημαίνει αυτό για μένα;

Απόεσάςαναμένουμε:

• Νασυμπεριφέρεστεμεήθος,ναείστευπερήφανοιγιατιςπράξειςκαιτιςαποφάσειςσας

• ΝασυμμορφώνεστεμετιςαρχέςκαιτουςκανόνεςτουΚώδικαΣυμπεριφοράςκαινατηρείτετιςνομικέςκαικανονιστικέςυποχρεώσειςσας

• Νακατανοήσετετιςαρχέςτου«The Vodafone Way» καιναεφαρμόζετετιςεπιχειρηματικέςμαςαρχέςστηνεργασία σας

• ΝααναφέρετεμέσωτηςγραμμήςSpeakUpκάθεεργασιακήπρακτικήπουθεωρείτεότιείναιμηηθικήήμηασφαλήςήπαραβιάζειτονΚώδικαΣυμπεριφοράς

Τήρηση του νόμου

ΗVodafoneδραστηριοποιείταισεπερισσότερεςαπό25χώρες.ΟΚώδικαςΣυμπεριφοράςτηςεταιρείαςδενείναιδυνατόννακαλύπτειτοσύνολοτηςνομοθεσίαςκαιτωνκανονισμώνπουισχύουνσεόλεςαυτέςτιςχώρες.

Φροντίστεναγνωρίζετετουςσχετικούςνόμουςκαικανονισμούςπουισχύουνστηχώραόπουεργάζεστε.ΕάνυπάρχειδιαφοράανάμεσαστηνεθνικήνομοθεσίακαιστονΚώδικαΣυμπεριφοράς,εφαρμόστετοναυστηρότεροκανονισμό.

Ανέχετεοποιαδήποτεαμφιβολία,απευθυνθείτεστονπροϊστάμενόσας,στηΝομικήΥπηρεσία,στηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικούκαιστοΤμήμαCorporateSecurity,RiskandCompliance.

Εάν είστε προϊστάμενος τμήματος, έχετε τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο να διασφαλίσετε ότι η ομάδα σας έχει κατανοήσει τον Κώδικα Συμπεριφοράς και συμπεριφέρεται σύμφωνα με αυτόν. Συγκεκριμένα από εσάς αναμένουμε:

• Ναλειτουργείτεωςπρότυποεργαζομένουπουσυμπεριφέρεταισύμφωναμετιςαρχέςτου«TheVodafoneWay»

• ΝαδιασφαλίζετεότιταμέλητηςομάδαςσαςγνωρίζουνκαικατανοούντονΚώδικαΣυμπεριφοράς

• ΝαφροντίζετεώστεταμέλητηςομάδαςσαςνααναλαμβάνουντηνευθύνητήρησηςτουΚώδικαΣυμπεριφοράς

Αν ποτέ αμφιβάλλετε για το τι πρέπει να πράξετε, αναρωτηθείτε:

• Είναινόμιμηηπράξημουαυτή;

• Μουφαίνεταισωστή;Φέρομαιέντιμακαιδίκαια;

• Ηπράξημουθααντέξειτηδοκιμασίατουχρόνου;

• Πώςθανιώθωμετάγι’αυτό;

• Πωςθαφαινόταναντηνέβλεπασταπρωτοσέλιδατωνεφημερίδων;

• Θαμπορούσανατοεξηγήσωστηνοικογένειάμου;

Αναπαντήσετε«όχι»ή«δενείμαισίγουρος»σεοποιαδήποτεαπόαυτέςτιςερωτήσεις,τότεθαπρέπειναζητήσετεκαθοδήγηση.

ΜπορείτεναμιλήσετεμετονπροϊστάμενόσαςήτηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικούήτηΝομικήΥπηρεσίαήτοΤμήμαCorporateSecurity,Risk&Compliance.

Page 8: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

7

Οι Επιχειρηματικές Αρχές μαςΑτομική συμπεριφοράΕνεργούμεδίκαια,μεεντιμότητακαιακεραιότηταστιςσυναλλαγέςμας,τόσοστο εσωτερικόόσοκαιστοεξωτερικόπεριβάλλον.Καμίαμορφήδωροδοκίας,συμπεριλαμβανομένωνανάρμοστωνπροσφορώνήχρηματισμούπροςτουςεργαζομένουςήαπόαυτούς,δενγίνεταιανεκτή.Αποφεύγουμεκάθεσυμφωνίαπουμπορείναοδηγήσεισεήναυπονοήσειπιθανήσύγκρουσηανάμεσασεπροσωπικέςδραστηριότητεςκαιτηνεταιρεία.Δενπροσφέρουμεούτεκαιαποδεχόμαστεφιλοξενίαήδώραταοποίαενδεχομένωςναδώσουντηνεντύπωσηότισυνιστούνυποχρέωσηήπροσωπικήδέσμευση.Επιδιώκουμεαμοιβαίωςεπωφελείςσχέσειςκαιαναζητάμετρόπουςγιαναενισχύσουμετηνεφαρμογήτωνεπιχειρηματικώνμαςαρχώναπότουςσυνεργάτεςκαιαπότουςπρομηθευτέςμας.

Συμμόρφωση με τη νομοθεσίαΣυμμορφωνόμαστεμετιςισχύουσεςδιατάξειςκάθεεθνικήςκαιδιεθνούςνομοθεσίαςκαθώςκαιμετασχετικάπρότυπακαιαρχές.

Υγεία και ασφάλειαΠροστατεύουμετηνυγεία,τηνασφάλειακαιτηνευημερίατωνπελατώνμας,τωνεργαζομένωνμας,τωνσυνεργατώνμαςκαιτωντοπικών κοινωνιώνόπουδραστηριοποιούμαστε.Αποκαλύπτουμεκάθεπληροφορίαπουυποπίπτειστηναντίληψήμας, η οποίαδείχνεισαφώςότικάποιοπροϊόνήυπηρεσίαμαςπαραβιάζειδιεθνώςαποδεκτάπρότυπαήοδηγίεςασφαλείας.

Οικονομική ακεραιότηταΕξασφαλίζουμετηνυψηλότερηδυνατήαπόδοσηγιατουςμετόχουςμαςσεμακροπρόθεσμοορίζοντα.Οιεπενδυτικέςμαςαποφάσεις,οιαγορέςκαιοιεπιχειρηματικέςμαςσχέσειςβασίζονταισεοικονομικάκριτήρια,λαμβάνονταςυπόψηκοινωνικέςκαιπεριβαλλοντικέςπαραμέτρους.

Δημόσια ΔιοίκησηΕκφράζουμετηνάποψήμαςγιακυβερνητικέςπροτάσειςκαιάλλαζητήματαπουενδεχομένωςναεπηρεάζουντηνλειτουργίατηςVodafoneκαιτουςμετόχουςτης.Δενκάνουμεδώραήδωρεέςσεπολιτικάκόμματαούτεπαρεμβαίνουμεσεκομματικάζητήματα.

ΕπικοινωνίαΈχουμεανοιχτήκαιδιαφανήεπικοινωνίαμεόλαταενδιαφερόμεναμέρηστοπλαίσιοπουορίζειτοεμπορικόαπόρρητο.Προστατεύουμετιςεμπιστευτικέςπληροφορίεςαπόμηεγκεκριμένηδημοσιοποίησηκαιπεριορίζουμε οποιαδήποτεεπικοινωνία της εμπιστευτικήςπληροφορίαςσεάτομαπουτηχρειάζονταιγιαναδιεκπεραιώσουντηνεργασίατους.

ΠελάτεςΤιμούμετηνεμπιστοσύνηπουμαςδείχνουνοιπελάτεςμαςκαιδιαφυλάττουμετιςπληροφορίεςπουμαςπαρέχουν.

ΕργαζόμενοιΟισχέσειςτηςεταιρείαςμετουςεργαζόμενουςκαιοιμεταξύτουςσχέσειςβασίζονταιστοσεβασμότουατόμουκαιτωνανθρώπινωνδικαιωμάτων.Δενανεχόμαστετηνπαιδικήεργασία.Δενανεχόμαστεοποιαδήποτεμορφήδιακρίσεων,παρενόχλησηςήεκφοβισμού.Επιδιώκουμετηνισότητατωνευκαιριώνκαιτησυμμετοχήόλωντωνεργαζομένωνμέσααπότιςπολιτικέςκαιτιςπρακτικέςαπασχόλησηςπουεφαρμόζουμε.

Κοινότητες και ΚοινωνίαΑσχολούμαστεενεργάμετιςτοπικέςκοινωνίες,ώστεναμπορούμενακατανοούμετιςανησυχίεςπουτυχόνυπάρχουνκαιναανταποκρινόμαστε,γιαπαράδειγμαόταναπαιτείταιμίαενέργειαπουαφοράστηνανάπτυξητουδικτύουμας.Παρέχουμεπάντασταενδιαφερόμεναμέρηπρόσβασησεορθές,συναφείςκαιεπίκαιρεςπληροφορίες.Δημιουργούμεσχέσειςεμπιστοσύνηςμεακεραιότητα,διαφάνεια,εντιμότητακαιαντικειμενικότητα.Επενδύουμεστηνκοινωνίαμετρόποπουθακάνειαποτελεσματικήτη διαχείρισητωνπόρωνμας,συμπεριλαμβανομένηςκαιτηςυποστήριξηςκοινωφελώνοργανισμών.

ΠεριβάλλονΔεσμευόμαστεναπροστατεύουμετοπεριβάλλον.Μειώνουμε τη χρήση πεπερασμένων πόρων (για παράδειγμα της ενέργειας, του νερού και των πρώτων υλών, καθώς και των εκπομπών που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένων των απορριμμάτων, των αέριων εκπομπών και των υγρών αποβλήτων).Επιδιώκουμεσυνεχώςτηβελτίωσητωνπεριβαλλοντικώνεπιδόσεωντωνπροϊόντωνκαιτωνυπηρεσιώνμαςκαιστηρίζουμεόσαπροϊόντακαιυπηρεσίεςπροσφέρουνπεριβαλλοντικάκαικοινωνικάοφέληστουςπελάτεςμας.

«Ενεργούμεδίκαια,μεεντιμότητακαιακεραιότηταστιςσυναλλαγέςμας,τόσοστοεσωτερικόόσοκαιστοεξωτερικόπεριβάλλον»

Page 9: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

8

Page 10: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

9

Ε: Έχω υπογράψει σύμβαση με τη Vodafone ως εργολάβος και θέλω να αναφέρω ένα θέμα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω την εξωτερική γραμμή Speak Up;

A: Ναι.ΗεξωτερικήγραμμήSpeakUpμπορείναχρησιμοποιηθείαπόεργαζόμενους,εργολάβους,προμηθευτές,συνεργάτες,κοινοπραξίεςκαιαντιπροσώπουςτηςVodafone.

Ε: Ανησυχώ ότι ενδεχόμενη αναφορά μου θα γνωστοποιηθεί στους συναδέλφους μου. Θα μείνει εμπιστευτική;

A:Ηπροστασίατηςταυτότηταςτωνατόμωναποτελείπροτεραιότηταγιαεμάς.ΗVodafoneδενθαανεχθείκανενόςείδουςαντίποινασεβάροςεργαζόμενουπουαναφέρεικαλόπισταμίαανησυχίατου.Ό,τιμαςπείτεθαπαραμείνειαπόρρητοκαιεμπιστευτικόκαθ’όλητηδιαδικασίαδιερεύνησηςκαιστομέτροπουαυτόεπιτρέπεταιαπότονόμο.Μπορείτενακάνετετηναναφοράσαςκαι ανώνυμαμέσωτηςεξωτερικήςγραμμήςSpeakUp.

ΑνκατάτηνεργασίασαςαντιληφθείτεοποιαδήποτεσυμπεριφοράηοποίαενδέχεταιναπαραβιάζειτονΚώδικαΣυμπεριφοράςήσαςφαίνεταιπαράνομηήανήθικη,σαςπαρακαλούμενατοαναφέρετε.Υποχρεούστε νααναφέρετεκάθεσυμπεριφοράπουσαςφαίνεταιπαράνομηήεγκληματική.Μπορείνασχετίζεταιμεμίαπράξηδωροδοκίας,απάτης,καθορισμούτιμώνήπαραβίασηςτηςΙδιωτικότηταςδεδομένων.Υποχρεούστεεπίσηςνααναφέρετεκάθεκατάχρησητωνσυστημάτων,τωνδιαδικασιώνκαιτωνπολιτικώνμας.Μπορείναπρόκειταιγιαμίαπράξηεκφοβισμούήπαρενόχλησης,σύγκρουσησυμφερόντων,μίαπράξηπουναενέχεικίνδυνογιατηνυγείακαιτηνασφάλειατωνεργαζομένωνήτουκοινού,μίαπιθανήπαραβίαση των ανθρώπινωνδικαιωμάτωνήκάποιοσοβαρόπεριβαλλοντικόθέμα.

ΠρέπειναγνωρίζετεότιηVodafoneδενεφαρμόζειπολιτικήεπιβράβευσηςτωνπεριπτώσεωναναφοράς.Επίσης,δενθαλάβεικανέναμέτροειςβάροςόποιουέχεικάνειμίααναφορά,ακόμακαιανδενυπάρχειαποδεδειγμένηπαράνομησυμπεριφοράσεσχέσημετηνπαραβίασησυμμόρφωσης.

Speak Up

Ε: Τι γίνεται αν αναφέρω κάτι ύποπτο και μετά αποδειχθεί ότι δεν συνιστά παραβίαση συμμόρφωσης;

A:Εφόσονηαναφοράέγινεκαλόπιστα,δενυπάρχειπρόβλημα.

Ε: Με προβληματίζουν οι ενέργειες ενός συναδέλφου. Με ποιον τρόπο να το αναφέρω;

A: Τοσημαντικόείναινατοαναφέρετε.Δενέχεισημασίαποιοκανάλιθαακολουθήσετε.Εάναισθάνεστεάνεταναμιλήσετεστονπροϊστάμενόσας,νατοκάνετε.Οπροϊστάμενόςσαςείναιεκείγιανασαςυποστηρίξεικαιμπορείνασαςβοηθήσειναεπιλέξετετοσωστότρόποδράσης.

Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Page 11: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

10

ΣτησελίδατουSpeakUpστοVodafoneHubμπορείτεείτεναβρείτετουςτοπικούςτηλεφωνικούςαριθμούςπουμπορείτενακαλέσετεατελώςείτενακάνετετην αναφοράδιαδικτυακά.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Υπάρχουντρειςτρόποιγιαναυποβάλετεμίααναφορά:

1 Να το αναφέρετε στον προϊστάμενό σας:

Γνωρίζουμεότιδενείναιπάνταεύκολονακαταγγείλετεκάτι.Γιανασαςδιευκολύνουμε,εφαρμόζουμεμιαπολιτικήανοικτήςεπικοινωνίαςκαισαςενθαρρύνουμενασυζητάτεμετονπροϊστάμενόσαςκάθεπραγματικόήπιθανόθέμαπουσαςαπασχολεί.2 Να το αναφέρετε στη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

3 Να το αναφέρετε ανώνυμα στην εξωτερική γραμμή αναφοράς Speak Up:Μπορείναθέλετενααναφέρετετοζήτημασεκάποιονπουείναιακόμαπιοαποστασιοποιημένοςαπότοτοπικόπεριβάλλοντηςεταιρείας.Υπάρχουνπεριπτώσειςόπουηεσωτερικήαναφοράενόςζητήματοςδενενδείκνυταιήδενφαίνεταιναείναιησωστήπροσέγγιση.ΌλοιοιεργαζόμενοικαισυνεργάτεςτηςVodafoneέχουνπρόσβασησ’ένανεξωτερικόμηχανισμόαναφοράς:

Τι γίνεται μετά;Παρακάτωπεριγράφονταιταβήματαπουακολουθούμεότανγίνεταιμίααναφορά:

• Ότανγίνεταιμίααναφορά,αρχικάαποφασίζουμεποιοςείναιαρμόδιοςναδιαχειριστείτοζήτημα:ΗΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικού,τοτμήμαCorporateSecurity,Risk&Compliance,ηΝομικήΥπηρεσίαήοιαντίστοιχεςομάδεςτουΟμίλου

• Στηνσυνέχεια,θαεπικοινωνήσουμεμετοάτομοπουέκανετηναναφορά(αυτόμπορείναγίνειμέσωτηςεξωτερικήςγραμμήςSpeakUpμετηνπαροχήPINπρόσβασης)γιαναβεβαιωθούμεότιέχουμεόλεςτιςπληροφορίεςπουχρειαζόμαστεκαινασυζητήσουμεταεπόμενάμαςβήματα

• Αναποφασίσουμεναπροχωρήσουμεσεέρευνα,θατηναναλάβειεξουσιοδοτημένοπροσωπικό,ενώτοάτομοπουέκανετηναναφοράθαενημερώνεταικαθ’όλητηνεξέλιξητηςδιαδικασίας

• Θατηρούμεακριβήκαιδιαθέσιμαπροςέλεγχοστοιχείαόλωντωνσχετικώναναφορών,καθώςκαιτωνενεργειώνπουπραγματοποιήθηκαν

Eπικοινωνία με –ΤονάμεσοΠροϊστάμενο– Τη Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού

Page 12: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

11

Ατομική Συμπεριφορά

Ασφάλεια των ανθρώπων μας, των εγκαταστάσεων και των πληροφοριώνΗVodafoneχειρίζεταικαθημερινάτεράστιεςποσότητεςπληροφοριών.Τασυστήματακαιταδίκτυατηςεταιρείαςπουσυμπεριλαμβάνουνταδεδομένατωνπελατώνκαιτωνεργαζομένωνμαςπρέπειναείναιασφαλή.Οιπληροφορίεςπουχρησιμοποιούμε(γραπτάήπροφορικά,σεψηφιακήήφυσικήμορφή)πρέπειναπροστατεύονται,ώστεναδιασφαλίζουμε:

Την Εμπιστευτικότητα:Οι πληροφορίεςμαςδενκοινοποιούνταισεμηεξουσιοδοτημέναάτομα.

Την Ακεραιότητα:Οιπληροφορίεςμαςείναιακριβείς,ολοκληρωμένεςκαιγνήσιες.

Τη Διαθεσιμότητα:Οιπληροφορίεςμαςθαπρέπειναείναιπροσβάσιμεςόταντιςχρειαζόμαστε.

Ε: Μπορώ να αφήσω το άτομο που έχει έρθει να με επισκεφθεί να κυκλοφορεί μόνο του μέσα στο κτίριο;

A:Όχι.ΟιεπισκέπτεςπουπροσκαλείτεστιςεγκαταστάσειςτηςVodafoneαποτελούνδικήσαςευθύνη.Επιβλέπετετουςεπισκέπτεςσαςδιαρκώςκαιμηνδίνετεήδανείζετετηνκάρταπρόσβασήςσαςσεκανέναν.

Ε: Ένας συνάδελφος έχει αναλάβει τη θέση μου όσο είμαι σε άδεια και χρειάζεται πρόσβαση στα συστήματα που χρησιμοποιώ. Είναι ταλαιπωρία να του βγάλω όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης, δεν μπορώ απλώς να του δώσω τα δικά μου;

A:Όχι.Δενπρέπειποτέναγνωστοποιείτεταδικάσαςστοιχείασύνδεσηςσεάλλαάτομα.Ωςεταιρείαπρέπειναέχουμεακριβέςαρχείοτωνατόμωνπουέχουνπρόσβασηστασυστήματάμας,ακόμηκαιεάνηπρόσβασηείναιπροσωρινήκαιγιαμικρόχρονικόδιάστημα.Κάθεάτομοπουέχειπρόσβασηστασυστήματάμαςπρέπειναείναιεξουσιοδοτημένο.

Ε: Εργάζομαι από το σπίτι και δυσκολεύομαι να συνδεθώ στο δίκτυο της Vodafone. Μπορώ να ζητήσω από έναν συνάδελφο να μου στείλει τις πληροφορίες που χρειάζομαι στο προσωπικό μου email;

A:Όχι.ΟιπληροφορίεςπουαποστέλλονταισεπροσωπικούςλογαριασμούςηλεκτρονικούταχυδρομείουδενπροστατεύονταιόπωςπροστατεύονταιοιπληροφορίεςστοδίκτυοτηςVodafone.Μηνστέλνετεποτέπληροφορίεςσεπροσωπικάe-mailsκαιμηναποθηκεύετε ή “ανεβάζετε”τέτοιεςπληροφορίεςσεπροσωπικόυπολογιστή,cloud ήάλλημηεγκεκριμένησυσκευή.

Page 13: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

12

Ακολουθήστεαυτάτααπλάβήματαγιαναδιαφυλάξετεκαινα προστατεύσετετιςπληροφορίεςπουμαςπαρέχονται:

1 Αξιολογήστε τις πληροφορίες και διαβαθμίστε ως:• C4Vodafone-Απόρρητο:Σημαντικέςπληροφορίεςπουμπορείνα επηρεάσουντηντιμήτηςμετοχήςμας

• C3Vodafone-Εμπιστευτικό:Σημαντικέςπληροφορίεςπουπρέπεινακοινοποιούνται μόνοσεόποιονέχειθεμιτό λόγονατιςγνωρίζει

• C2Vodafone-ΓιαΕσωτερικήΧρήση:Πληροφορίεςπουκοινοποιούνταισεσυναδέλφουςκαι εξουσιοδοτημένουςτρίτους, σε καθημερινή βάση.

• C1Vodafone-Δημοσιεύσιμο:Πληροφορίεςπουδημοσιοποιούμε-η χρήσητουςόμωςεξακολουθείνααπαιτείέγκρισηαπότο ΤμήμαΕταιρικών Σχέσεων.

2 Να αφήνετε το γραφείο σας «καθαρό» και να «κλειδώνετε »την οθόνη σας όταν απομακρύνεστε• Όταναπομακρύνεστεαπότονυπολογιστήσαςνακλειδώνετετηνοθόνηώστεναδιασφαλίζετεότικανείςδενθαέχειπρόσβασηστονυπολογιστήσας

• Στοτέλοςτηςημέρας σβήνετετονυπολογιστήσαςκαι κλειδώνετετοφορητό υπολογιστήσας

• Νααφήνετετογραφείοσας«καθαρό» από κάθε έντυπη και ψηφιακή πληροφορια στο τέλοςτηςημέρας

• Ναφυλάσσετεσωστάτιςεμπιστευτικέςπληροφορίεςσεασφαλείςχώρουςκαινατιςκαταστρέφετεμεασφάλεια, σε καθημερινή βάση, ότανπλέον δεν χρειάζονται.

3 Φυλάξτε με ασφάλεια τον προσωπικό σας κωδικό πρόσβασης• Μηνδίνετεσεκανέναντουςπροσωπικούςσαςκωδικούςπρόσβασηςκαιμηντουςσημειώνετεπουθενά

• Μηνεπιτρέπετεστονυπολογιστήνα«θυμάται»τουςκωδικούςπρόσβασης

• Επιλέγετεκωδικούςπρόσβασηςπουπεριέχουντουλάχιστονοκτώχαρακτήρες καισυνδυάζουνκεφαλαίακαιμικράγράμματα,αριθμούςκαιειδικούςχαρακτήρες,ώστεναμηνείναιεύκολαπροσβάσιμοι

«Τιμούμετηνεμπιστοσύνηπουμαςδείχνουνοιπελάτεςμαςκαιθαδιαφυλάττουμετιςπληροφορίεςπουμαςπαρέχουν»

Επικοινωνία με – Το τμήμα Corporate Security

Risk & Compliance

4 Να σκέφτεστε πριν κάνετε κλικ• Προσέχετεότανανοίγετεσυνημμένααρχείααπόάγνωστεςδιευθύνσεις

• Χρησιμοποιείτεμόνοεξουσιοδοτημένολογισμικό

• Μηνανοίγετεlinksπουμπορείνασαςμεταφέρουνσεμηασφαλείςιστοσελίδες

• ΜηνχρησιμοποιείτετασυστήματάτηςVodafoneγιαοτιδήποτεάσεμνο,απρεπές,προσβλητικό,δυσφημιστικό,παράνομοήμεοποιονδήποτεάλλοτρόποανάρμοστοπεριεχόμενογιατοχώροεργασίας

5 Προστατεύετε σε συνεχή βάση τα δεδομένα• ΕπιδεικνύετεπάντατηνεταιρικήσαςταυτότηταότανβρίσκεστεσεεγκαταστάσειςτηςVodafone

• Εξασφαλίστεότιοιφορητοίυπολογιστέςκαιοιάλλεςσυσκευέςπουχρησιμοποιείτεστηνεργασίασαςβρίσκονταισεασφαλήχώροότανεσείςδενβρίσκεστεστογραφείο

• Μηναφήνετεπρωτότυπαέγγραφασεεκτυπωτέςήφωτοτυπικάμηχανήματα

• Χρησιμοποιείτετηλειτουργία«ασφαλούςεκτύπωσης»

Page 14: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

13

Αποτροπή σύγκρουσης συμφερόντωνΑνβρεθείτεσεθέσηόπουταπροσωπικάκαιεπαγγελματικάσαςσυμφέρονταενδέχεταιναβρίσκονταισεσύγκρουση,είστευποχρεωμένοιναδηλώσετε,ναλάβετεέγκρισηκαινακαταχωρήσετετιςενλόγωπεριπτώσειςπουενδεχομένωςσυνιστούνσύγκρουσησυμφερόντων.Γιανασαςβοηθήσουμενακρίνετεαναντιμετωπίζετεμιακατάστασησύγκρουσηςσυμφερόντων,προτείνουμεναφανταστείτεότιπεριγράφετετιςενέργειέςσαςσεφίλους,ήένανσυνάδελφοήταμέσαενημέρωσηςκαισκεφθείτεαννιώθετεάνεταμεαυτόπουπεριγράφετε.

Παρακάτωθαβρείτεορισμέναπαραδείγματαπεριπτώσεων που είναι βέβαιο ότι συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων,οιοποίεςπρέπεινααποτρέπονταιήναεπιλύονταιαμέσως:

• ΟποιαδήποτεεξωτερικήεπιχειρηματικήδραστηριότηταπουπεριορίζειτηνδυνατότητάσαςνααφιερώσετεεπαρκήχρόνοκαιπροσοχήστιςαρμοδιότητέςσαςεντόςτηςVodafone

• Συμμετοχή, αμοιβόμενη ή μη, σε Διοικητικό Συμβούλιο ή άλλη ανάλογη θέση εκτός Ομίλου Vodafone

• ΠρόσληψηατόμουλόγωτωνσημαντικώνπολιτικώνδιασυνδέσεώντουτιςοποίεςσκοπεύετενααξιοποιήσετεπροςόφελοςτηςVodafone

• Προσωπικόσυμφέρονσεκάποιονπρομηθευτή,πελάτηήανταγωνιστή,κάτιπουεπηρεάζειτιςαποφάσειςπουλαμβάνετεστηνεργασίασας

• ΧρήσηπόρωντηςVodafoneγιαπολιτικέςδραστηριότητες

Ε: Εργάζομαι με μερική απασχόληση σε μία οικογενειακή επιχείρηση. Πρέπει να δηλώσω σύγκρουση συμφερόντων;

A: Ναι.ΑκόμακιανηδραστηριότητατηςεπιχείρησηςδενσχετίζεταιμετηVodafone.Σεορισμένεςχώρεςυπάρχουνπεριορισμοίσχετικάμετοωράριοεργασίας.Ηπαραβίασηαυτώντωνπεριορισμώνμπορείναεπηρεάσειτηνυγείασαςκαιτηνποιότητατηςεργασίαςσας.ΜπορείεπίσηςναεπισύρειπρόστιμοστηVodafone.

Παρακάτωθαβρείτεορισμέναπαραδείγματαπεριπτώσεων που ενδεχομένως συνιστούν σύγκρουση συμφερόντων, στιςοποίεςπρέπειναβρείτεέναντρόποναδιασφαλίσετεότιησύγκρουσησυμφερόντωνδενθαεπέλθει,ναλάβετεέγκρισηκαινακαταχωρήσετετησύγκρουσησυμφερόντων:• Συμμετοχήσε ΔιοικητικόΣυμβούλιοαπόστενόσυγγενή σαςεταιρικό πελάτηήπρομηθευτήτηςεπιχείρησης

• Άλληεπαγγελματικήαπασχόληση

• Στενήσχέσημεανώτεροστέλεχοςανταγωνιστήήπρομηθευτή

• Εργασίαστοίδιοτμήμαμεσύντροφοήστενόσυγγενήσας

• Ουσιώδεςοικονομικόσυμφέρον(είτεδικόσαςείτεστενούσυγγενήσας)σεπρομηθευτήήπελάτητηςεπιχείρησης.Εάνδενείστεσίγουροιγιατοαντοσυμφέρονσαςείναιουσιώδες,απευθυνθείτεστηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικού.

Eπικοινωνία με –ΤονάμεσοΠροϊστάμενο–Τη Διεύθυνση ΑνθρώπινουΔυναμικού

• Συμμετοχήστηνπρόσληψηήδιοίκησησυγγενήήσυντρόφουσας

• Συμμετοχή σε θέση Διοικητικού Συμβουλίου Εθελοντικής Οργάνωσης.

Page 15: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

14

Ε: Ένας στενός μου φίλος έχει κάνει αίτηση για εργασία στη Vodafone, πειράζει;

A:ΣαφώςκαιθέλουμεναδιαφημίζετετοεξαιρετικόεργασιακόπεριβάλλοντηςVodafone.

Ωστόσο,πρέπειναβεβαιωθείτεότιδενέχετεκαμίασυμμετοχήστηδιαδικασίαπρόσληψηςκαιότιησυγκεκριμένηθέσηδεναναφέρεταιιεραρχικάσεεσάς.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• ΝαενεργείτεπροςτοσυμφέροντηςVodafone,εντοπίζονταςπιθανέςκαταστάσειςσύγκρουσηςσυμφερόντων

• Νασυζητάτεκάθεσαςπροβληματισμόμετονπροϊστάμενόσαςκαινακαταχωρείτετυχόνκαταστάσειςπουενδεχομένωςσυνιστούνσύγκρουσησυμφερόντων

• Νααποχωρείτεμεδικήσαςπρωτοβουλίααπόεπαγγελματικούςτομείςστουςοποίουςέχετεπροσωπικόσυμφέρον

• ΝαμηνκάνετεδωρεέςσεπολιτικάκόμματαεκμέρουςτηςVodafone

• ΝαανατρέχετεστηνεθνικήνομοθεσίακαιτιςαπαιτήσειςτηςVodafoneπρινκάνετεοποιαδήποτεεπένδυση

Ενημερώστε τον προϊστάμενό σας και καταχωρήστε:• ΚάθεάλλησαςεπαγγελματικήαπασχόλησηήσυμμετοχήσεΔιοικητικά Συμβούλια

• Στενέςσχέσειςμεανωτέρουςσαςστηνιεραρχία

• Στενέςσχέσειςμεάτομαπουσυμμετέχουνσεδιαδικασίαπρόσληψηςήανάθεσηςσύμβασης,εάνέχετεοποιαδήποτεεπιρροήστιςσχετικέςαποφάσεις

• Στενέςσχέσειςμεάτομαπουεργάζονταιγιαανταγωνιστές,μεγάλουςπελάτες,προμηθευτέςήάλλουςεπιχειρηματικούςσυνεργάτεςμας.Αυτόείναιεξαιρετικάσημαντικό,εάνέχετεπρόσβασησεευαίσθητεςπληροφορίες

Τι πρέπει να κάνετε εάν βρεθείτε σε μια κατάσταση που ενδεχομένως συνιστά σύγκρουση συμφερόντων:Βήμα 1Δηλώστετηνπερίπτωσηπουενδεχομένωςσυνιστάσύγκρουσησυμφερόντωνενημερώνονταςτονπροϊστάμενόσαςκαιτον HR Business Partner.

Βήμα 2 ΣυμφωνήστεγιατοντρόπομετονοποίοθαχειριστείτετοζήτημακαιλάβετετηνέγκρισητουπροϊσταμένουσαςκαιτηςΔιεύθυνσηςΑνθρώπινουΔυναμικού

Βήμα 3 Καταχωρήστετηνκατάσταση από την σχετική εφαρμογήώστεναδιασφαλίζεταιτόσοηδικήσαςπροστασίαόσοκαιηπροστασίατηςεταιρείας

Page 16: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

15

Δώρα και φιλοξενίαΕπιτρέπεταιηπροσφοράκαιαποδοχήφιλοξενίαςστοπλαίσιοθεμιτήςεπαγγελματικήςσχέσηςμόνοεάνυπάρχειδικαιολογημένηεπαγγελματικήανάγκη,διασφαλίζονταςότιτοκόστοςείναιεύλογοκαιανάλογοτουοφέλους.Ωστόσο,απαγορεύεταιηπροσφοράκαιαποδοχήδώρωνήφιλοξενίαςπουυπερβαίνουντασυνήθηπλαίσια ήπουείναιανάρμοστα.

Οφείλουμεναδιασφαλίζουμεότιοιαποφάσειςμαςδενεπηρεάζονταιμεκανένατρόποκαισεκαμίαπερίπτωσηαπόδώραήφιλοξενίακαιότιδενεπιδιώκουμεμεκανένατρόποκαισεκαμίαπερίπτωσηναεπηρεάζουμετιςαποφάσειςάλλωνμεδώραήφιλοξενία.Γιαπαράδειγμα,δενπροσφέρουμεούτεαποδεχόμαστεδώραήφιλοξενίακατάτηδιάρκειαδιεξαγωγήςενόςδιαγωνισμούήυπογραφήςμίαςνέαςσυμφωνίας.

ΗπολιτικήCorporateGiftsandHospitalityπεριγράφειτιςαρχέςπουπρέπειναακολουθούμεόλοι,καθώςκαιτιςαπαιτήσειςγιαέγκρισηκαικαταγραφήτωνειδώνπουπροσφέρονταιήλαμβάνονται.

ΑνατρέξτεεπίσηςστοVodafoneHub,στηνπολιτική Travel & Expenses για ναλάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά μεδαπάνεςπου μπορούν να

δικαιολογηθούν.

Διαθέτουμεεπίσηςπρόσθετεςδιαδικασίεςέγκρισηςγιατηνπροσφοράκαιαποδοχήδώρωνήφιλοξενίαςσεδημόσιουςλειτουργούς.

«Πρέπειπάντανατηρείτετηνεθνικήνομοθεσίακαιτουςκανονισμούςγιατηνπροσφοράκαιαποδοχήδώρωνκαιφιλοξενίας»

Τι σημαίνει αυτό για μένα;• Δενπρέπειποτέ:

– ναπροσφέρετεήνααποδέχεστεδώραή φιλοξενίασημαντικήςαξίας

–ναπροσφέρετεήνααποδέχεστεδώραήφιλοξενίακατάτηδιάρκειαδιεξαγωγήςδιαγωνισμού

–ναπροσφέρετεήνααποδέχεστεωςδώραμετρητάήκάτιπουναισοδυναμείμεμετρητά

–ναζητάτεδώραήφιλοξενία

• Ηπροσφοράκαιαποδοχήδώρωνπρέπειναείναισπάνιοφαινόμενο

• Αναλογιστείτετισημαίνειτοδώροήηφιλοξενία:φανταστείτεπώςμπορείνατοεκλάβεικάποιοςεκτόςVodafoneήπώςθαφαινότανσταπρωτοσέλιδατωνεφημερίδων

• Εάνστοδώροήτηφιλοξενίαεμπλέκεταιδημόσιοςλειτουργός,ζητήστεσυμβουλέςαπότηΝομικήΥπηρεσία,καθώςενδέχεταιναχρειάζεταιπεραιτέρωέγκρισηαπότονΌμιλο

• Ναγνωρίζετεκαιναέχετεκατανοήσειτην πολιτικήGiftsandHospitality

• Ναζητάτεέγκρισηκαινακαταγράφετεταδώρακαιτηφιλοξενίαόταναπαιτείταιαπότησχετικήπολιτική

Ε: Με κάλεσε για δείπνο υποψήφιος προμηθευτής που έχει υποβάλλει προσφορά για μια νέα σύμβαση. Τι πρέπει να κάνω;

A:Θαπρέπεινααρνηθείτε.Είναιανάρμοστοναβγείτεγιαφαγητόήγιαοποιαδήποτεάλληεκδήλωσηφιλοξενίαςμεπρομηθευτήκατάτηδιάρκειαδιεξαγωγήςενόςδιαγωνισμούήπρόσκλησηςγιαυποβολήπροσφορών.

Ε: Ένας προμηθευτής μου έστειλε ένα δώρο μεγάλης αξίας και δεν θέλω να τον προσβάλω επιστρέφοντάς το. Τι πρέπει να κάνω;

A:ΕίναισημαντικόναενημερώσετετονπροϊστάμενόσαςκαιναζητήσετεκαθοδήγησηαπότηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικούήτηΝομικήΥπηρεσίαήτοTμήμαCorporateSecurity,Risk&Compliance.Ιδανικά,θαέπρεπενααρνηθείτεευγενικάτοδώροκαινατοεπιστρέψετε.Εάναυτόδενείναιδυνατόν,τότεθαπρέπειναπροσφέρετετοδώροσεκάποιοφιλανθρωπικόσκοπό.

Ε: Τα έξοδα μετακίνησής μου από και προς το γραφείο είναι υψηλά. Μπορώ να αποζημιωθώ για ένα μέρος;

A: Τασυνήθηέξοδαμετακίνησηςαπόκαιπροςτοντόποεργασίαςδεναποζημιώνονται.Μπορείναυπάρχουνεξαιρέσειςγιαμετακινήσειςεκτόςωραρίουεργασίας.Ανατρέξτεστησχετικήπολιτικήγιαπληροφορίες.

Page 17: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

16

Εταιρικά ταξίδια και δαπάνεςΟικανόνεςπουπρέπειναακολουθείτεδιατυπώνονταιστηνπολιτικήTravel & Εxpenses.

Εκείπεριλαμβάνονταιόλεςοισχετικέςπληροφορίες,καθώςκαιμίαλίσταεγκεκριμένωνξενοδοχείωνκαιοδηγίεςγιατοπώςμπορείτεναχρησιμοποιήσετετοσυμβεβλημένομετηνεταιρείαταξιδιωτικόπρακτορείο.

Οικρατήσειςγιαμετακίνησηκαιδιαμονήπουπραγματοποιούνταιμεάλλοντρόποδεναποζημιώνονται.

Ότανπρογραμματίζετετοταξίδισας,προσπαθήστενασταθμίσετεπαράγοντεςόπωςοιεπαγγελματικέςσαςανάγκες,οιεπιπτώσειςστοπεριβάλλον,τοοικονομικόκόστοςκαιηυγείασας.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;

Από εσάς αναμένουμε:

• Να ακολουθείτε την πολιτική Travel & Expenses

• Nα κάνετε κράτηση στην κατάλληλη επιβατική κατηγορία και σε ξενοδοχείο που περιλαμβάνεται στην προεγκεκριμένη λίστα

Nα κρίνετε εάν το κόστος για τις μετακινήσεις και τις δαπάνες σας είναι εύλογο

Να λαμβάνετε υπόψη τις επιπτώσεις της μετακίνησης στο περιβάλλον και να χρησιμοποιείτε τις δυνατότητες τηλεδιάσκεψης αντί να ταξιδέψετε, όποτε αυτό είναι δυνατόν.

Να υποβάλλετε τα σωστά παραστατικά για τις δαπάνες σας.

Ε: Μπορώ να αποζημιωθώ για δαπάνες του συντρόφου ή συζύγου μου όταν ταξιδεύει μαζί μου;

A:Ανπάρετετοσύντροφο,φίλοήσυγγενήσαςμαζίσεεπαγγελματικόταξίδι,οιδαπάνεςτουςδενθααποζημιωθούναπότηνεταιρεία.Ημόνηεξαίρεσηείναιορισμένεςδιεθνείςμεταθέσεις,όπουόντωςη Vodafone συμμετέχειστιςδαπάνεςμετακίνησης.

Ε: Σκέφτομαι να κρατήσω όλα μου τα έγγραφα, σε περίπτωση που χρειαστούν στο μέλλον. Πειράζει;

A: Πρέπειναείστεεπιλεκτικός.Ορισμέναέγγραφαπρέπειόντωςναφυλάσσονταιγιαεσωτερικόέλεγχο,φορολογικούςήνομικούςλόγους.Γιαπαράδειγμα,έγγραφαπουσχετίζονταιμεκάποιαέρευναήδικαστικήδιαμάχηπρέπειναφυλάσσονταιμέχριναολοκληρωθείηέρευναήηδικαστικήδιαμάχη.Αντιθέτως,ηπρόσκλησηγιαμιασυνάντησηπουέχειήδηπραγματοποιηθείείναιέναπαράδειγμαεγγράφουπουπρέπεινακαταστρέφεται.

Επικοινωνία με –Τον άμεσοΠροϊστάμενο– Τη ΝομικήΥπηρεσία

Διαχείριση πληροφοριών και εγγράφων μαςΕάνδενυπάρχειεπαγγελματικόςλόγοςήνομικήαπαίτησηγιαναδιατηρηθείέναέγγραφο,πρέπεινακαταστρέφεταιμετρόποφιλικόπροςτοπεριβάλλον.Ηδιατήρησηπληροφοριώνπερισσότεροαπόόσοείναιαναγκαίο,απλώςαυξάνειτιςαποθηκευτικέςμαςανάγκες.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

•Νασυμμορφώνεστεμετιςδιαδικασίεςπουσαςαφορούν,οιοποίεςπροσδιορίζονταιστηνπολιτικήDocumentRetention

•ΝαδιατηρείτεταέγγραφαμόνογιαόσοδιάστημααπαιτείηπολιτικήDocumentRetentionήηισχύουσανομοθεσία καιτοκανονιστικόπλαίσιο

Να λαμβάνετε την κατάλληλη έγκριση για τις δαπάνες σας

Page 18: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

17

Συναλλαγές βάσει εσωτερικών πληροφοριώνΣεπολλέςχώρες,είναιπαράνομονααποκομίζειςκέρδοςαπόσυναλλαγέςχρεογράφωνβάσειεσωτερικήςπληροφόρησης.Αυτόσημαίνειναχρησιμοποιείτεπληροφορίεςπουδενείναιδιαθέσιμεςσεόλους,αλλάστιςοποίεςέχετεπρόσβασηλόγωτηςεργασίαςσαςήτωνεπαγγελματικώνσαςσχέσεων,γιανακαθοδηγήσετετηναγοράήπώλησημετοχώνήχρεογράφων.

Οιπληροφορίεςαυτέςθαμπορούσανναεπηρεάσουντηναξίααυτώντωνμετοχώνήχρεογράφωνεάνδημοσιοποιούνταν.ΑπαγορεύεταιηδιαπραγμάτευσηχρεογράφωνήηχειραγώγησητηςτιμήςμετοχώνβάσειπληροφοριώνπουέχουμεβάσειτηςεργασίαςμαςγιατηVodafone.

ΑυτοίοικανόνεςισχύουνακόμακαιαφούσταματήσετεναεργάζεστεστηνVodafone.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Οισυναλλαγέςχρεογράφωνβάσειεσωτερικήςπληροφόρησηςεγείρουνβαριέςποινέςστιςπερισσότερεςχώρεςκαιοιεμπλεκόμενοιαντιμετωπίζουνείτεβαριάπρόστιμα,είτεποινήφυλάκισηςήκαιταδύο.Συνεπώς,συζητήστεκάθεπροβληματισμόήαπορίαπουέχετεμετηνομάδαGroupCorporateSecretarialTeam.

Απόεσάςαναμένουμε:

• Ναμηνπωλείτε,αγοράζετεήδιαπραγματεύεστεμεοποιονδήποτεάλλοτρόποχρεόγραφατηςVodafoneεάνέχετεεσωτερικήπληροφόρηση

• Ναμηνπωλείτεούτεναδιαπραγματεύεστεμεοποιονδήποτεάλλοτρόποχρεόγραφακαμίαςάλληςεταιρείας,εάνέχετεεσωτερικήπληροφόρηση

• Ναμηνκοινοποιείτεεσωτερικέςπληροφορίεςσετρίτους.Κάτιτέτοιοαποτελείπαραβίασητουαπορρήτου,ενώενδέχεταινασυνιστάκαιαδίκημα

Συμμόρφωση με τη νομοθεσία

Ε: Ένας φίλος μου σκέφτεται να πουλήσει μετοχές της Vodafone τις επόμενες ημέρες. Γνωρίζω ότι η Vodafone πρόκειται να κάνει μια ανακοίνωση που θα επηρεάσει θετικά την τιμή της μετοχής. Πειράζει να συμβουλεύσω έμμεσα το φίλο μου να περιμένει λίγο πριν πουλήσει;

A:Πειράζει.ΔενπρέπειποτέναδιαρρέουνπληροφορίεςγιατιςδραστηριότητεςτηςVodafoneοιοποίεςδενείναιδιαθέσιμεςστοευρύκοινό.Δενεπιτρέπεταιεπίσηςναχρησιμοποιείτεεσωτερικέςπληροφορίεςγιαναεπηρεάσετετιςεπενδυτικέςαποφάσειςτρίτων.

Ε: Ένας συνάδελφος μου έστειλε ένα email με πληροφορίες για έναν ανταγωνιστή, που θα μπορούσαν εύκολα να παρερμηνευθούν. Τι πρέπει να κάνω;

A:Θαπρέπεινασυμβουλεύσετετονσυνάδελφοναμηνγράφειτίποταπουθαμπορούσεναπαρερμηνευθεί.Οτιδήποτεγράφουμε(ήλέμε)μπορείναχρησιμοποιηθείωςνομικόαποδεικτικόστοιχείο.Μάλιστα,ταemailείναιησυνηθέστερημορφήνομικώναποδεικτικώνστοιχείων.

Ε: Ενώ παρευρισκόμουν σε ένα συνέδριο, ο διευθυντής πωλήσεων μιας άλλης εταιρείας άρχισε να μου μιλά για τις οικονομικές προοπτικές της Ευρώπης και τι μπορεί να σημαίνουν για το πλάνο τιμολόγησης δεδομένων (data) της εταιρείας μας στο μέλλον.Τι πρέπει να κάνω;

A:Σταματήστετησυζήτησηκαιαπομακρυνθείτε.Δενπρέπεινασυζητάτεκαμίαπληροφορίαπουαφοράτηντιμολόγησηήάλλεςεμπιστευτικέςεμπορικέςπληροφορίεςτηςεταιρείαςμετουςανταγωνιστέςμας.

Page 19: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

18

Νομοθεσία περί ανταγωνισμούΠιστεύουμεστονελεύθεροκαιθεμιτόανταγωνισμό.Οιπερισσότερεςαγορέςόπουδραστηριοποιούμαστεδιέπονταιαπόνόμουςπουέχουνσχεδιαστείώστεναπροστατεύουντονελεύθεροκαιθεμιτόανταγωνισμό.

ΑυτοίοινόμοιαπαγορεύουνσυνεννοήσειςανάμεσασεανταγωνιστέςπουεπηρεάζουντιςσυναλλαγέςστηναγοράκαιμπορείναισχύουντόσογιατηνVodafoneόσοκαιγιαάλλουςοργανισμούς.

Δενπρέπειποτέναεπιζητείτε,νααποδέχεστεήνασυζητάτεεμπιστευτικέςπληροφορίεςμεανταγωνιστές.

Οιπρακτικέςπουστρεβλώνουντονανταγωνισμόμπορούνναβλάψουντηνεταιρείαμας.

Ποτέμηνενθαρρύνετεπελάτες,προμηθευτέςήπρώηνεργαζόμενουςσεανταγωνιστέςναπαρέχουνπληροφορίεςπουείναιεμπιστευτικές.

«Συμμορφωνόμαστεμετιςισχύουσεςδιατάξειςκάθεεθνικήςκαιδιεθνούςνομοθεσίαςκαθώςκαιμετασχετικάπρότυπακαιαρχές»

2. Να είστε πάντα σε επαγρύπνηση στις επαγγελματικές σας δοσοληψίες με τρίτους

Ιδιαιτέρωςναθυμάστεότι:

• Οιπρακτικέςπουστρεβλώνουντονανταγωνισμόπεριλαμβάνουνκαιανεπίσημεςσυμφωνίεςκαικοινοποίησηπληροφοριώνσεανταγωνιστές,εκτόςπλαισίουεπίσημηςσυμφωνίας

• Δενείναιπάνταπροφανέςποιοιείναιοιανταγωνιστέςμας.Ορισμένοιπρομηθευτές,πελάτεςκαισυνεργάτεςμαςδραστηριοποιούνταιανταγωνιστικάσεορισμένεςμόνοπεριοχές.Ειδικότερα,πολλοίπρομηθευτέςμαςείναιάμεσοιανταγωνιστέςτωνκαναλιώνλιανικής.

3. Εάν έχετε οποιαδήποτε αμφιβολία, ρωτήστε τη Νομική Υπηρεσία.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;ΓιαναδιασφαλίσουμεότιηVodafoneσυμμορφώνεταιπλήρωςμετηνομοθεσίαπερίανταγωνισμούκαιότιμπορούμεναδιαπιστώσουμεκάθεδυνητικήπαραβίαση,είναισημαντικόναακολουθείτετατρίαπαρακάτωβήματα:

1. Φροντίστε να γνωρίζετε σε γενικές γραμμές τι σημαίνουν για εσάς οι κανόνες περί ανταγωνισμού

Παραθέτουμεμερικάπαραδείγματαπρακτικώνπουστρεβλώνουντονανταγωνισμό:

• Κοινοποίησηεμπιστευτικών/ευαίσθητωνπληροφοριώνσεανταγωνιστές(π.χ.τιμές,κόστηήόγκοιπωλήσεων)

• Σύναψησυμφωνίαςμεανταγωνιστέςμεσκοπότηδιαμόρφωσητωντιμώνπροϊόντωνήυπηρεσιών,συμπεριλαμβανομένωντωνεκπτώσεων,τωνεπιστροφώνήτωνπρομηθειών

• Συμφωνίαμεανταγωνιστέςγιαχειραγώγησητηςαγοράς,γιαπεριοχέςήσύναψησυμφωνιώνπερίμεριδίωναγοράς

• Συμφωνίαμεμεταπωλητέςκαιπρομηθευτέςγιατονκαθορισμότηςελάχιστηςτιμήςμεταπώλησηςπροϊόντωνήυπηρεσιώνστηλιανική

Eπικοινωνία με – Τη ΝομικήΥπηρεσία

Τo τμήμα Corporate Security, Risk & Compliance

Page 20: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

19

Δωροδοκία και προμήθειεςΟνόμοςαπαγορεύειτηδωροδοκίασεκάθεεμπορικόπεριβάλλον.Έχουμεδεσμευτείστηνκαταπολέμησηκάθεμορφήςδωροδοκίας.

Ηδωροδοκίαμπορείναπάρειπολλέςμορφές.Οιδιευκολύνσειςμέσωχρηματισμούκαιοιπρομήθειεςείναιπαραδείγματαδωροδοκίας.Ηπροσφοράήηαποδοχήδώρωνκαιφιλοξενίαςμπορείεπίσηςνασυνιστάδωροδοκίασεορισμένεςπεριπτώσεις.

Οιδιευκολύνσειςμέσωχρηματισμούείναιπαράνομες.ΗVodafoneδενπροτίθεταινατιςανεχθεί,εκτόςεάνδιακυβεύεταιηασφάλειατουεργαζόμενου.Στηνπερίπτωσηαυτή,θαπρέπεινααναφέρετετοθέμαστηΝομικήΥπηρεσία,τοσυντομότεροδυνατόν.

Σεπολλέςχώρες,απαγορεύεταιναπροσφέρεταιήναπαρέχεταιοτιδήποτεαξίας,σεδημόσιουςλειτουργούςμεσκοπόναεπηρεαστούνοιενέργειέςτους.Έναςτρόποςγιαναδιασφαλίσουμεότιδενθαγίνεταιαυτόείναιναμηνκάνουμεδωρεέςσεπολιτικάκόμματα.

Οικατάτόπουςεργασιακέςπρακτικέςδενεξαιρούνταιαπόαυτούςτουςκανόνες.Οικανόνεςαυτοίισχύουν,τόσογιατουςεργαζόμενουςτηςVodafone,όσοκαιγιαοποιοδήποτεπρόσωποπουείναιεξουσιοδοτημένοναενεργείγιαλογαριασμότηςεταιρείαςήνατηνεκπροσωπεί,όπωςσυνεργάτες,σύμβουλοι,εκπρόσωποιήμεσάζοντες.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• Ναπροσέχετεότανπροσφέρετεήαποδέχεστεδώραήψυχαγωγία,ιδιαίτεραότανεμπλέκεταιδημόσιοςλειτουργός.ΑνατρέξτεστηνενότηταΔώρακαιφιλοξενία(σελίδα15)γιαπερισσότερεςπληροφορίες

• Ναβεβαιώνεστεσεκάθεπερίπτωσηότιηπροσφοράήηλήψηδώρουήψυχαγωγίαςεπιτρέπονταιαπότηνεθνικήνομοθεσία

• ΝαγνωρίζετεότιηVodafoneμπορείναείναιυπόλογηγιατιςενέργειεςτρίτων

• Ναγνωρίζετεότιακόμακαιοιδωρεέςγιακοινωφελείςσκοπούςενδέχεταιναεκληφθούνωςδωροδοκία,εάνγίνουνγιαναδιευκολυνθείμιαδιαδικασίαήγιαναεπιτευχθείκάποιοεμπορικόπλεονέκτημα

• Νααρνείστεναπραγματοποιείτεδιευκολύνσειςμέσωχρηματισμού

• Εάνέχετεοποιαδήποτεαμφιβολία,απευθυνθείτεστοτμήμαCorporate Security,Risk&Compliance και τη Νομική Υπηρεσία.

Ε: Πρόκειται να ταξιδέψω στο εξωτερικό στο τέλος του μήνα και πρέπει να βγάλω άμεσα βίζα εργασίας. Το άτομο που έχει αναλάβει το αίτημά μου στην πρεσβεία είπε ότι μπορεί να επιταχύνει τη διαδικασία εάν πληρώσω ένα μικρό χρηματικό ποσό. Είναι αποδεκτό;

A:Όχιδενείναιαποδεκτό.Ακούγεταισανδιευκόλυνσημέσωχρηματισμού,ηοποίαείναιμιαμορφήδωροδοκίαςκαιωςεκτούτουείναιπαράνομη.Εάναυτήηπληρωμήείναιτυποποιημένηήεπίσημηαμοιβή–π.χ. στοπλαίσιομιαςυπηρεσίαςταχείαςεξυπηρέτησηςπουείναιδιαθέσιμησεόλους–τότεμπορείτεναπροχωρήσετε.Ωστόσο,ακόμακαισεαυτήτηνπερίπτωσηθαπρέπειπρώτανασυμβουλευτείτετηΝομικήΥπηρεσίαήτοτμήμαCorporateSecurity,Risk&Compliance,διότιμπορείναεμπλακείτετόσοεσείςόσοκαιηVodafoneσεδικαστική διένεξη.

«Δενπρέπειποτέναπροσφέρετεήνααποδέχεστεδωροδοκίασεκαμίαμορφή»

Page 21: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

20

Καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητεςΤαπροϊόνταοικονομικώνυπηρεσιώντηςεταιρείαςμας,όπωςτοM-Pesa,προσφέρουνπολλάκοινωνικάοφέληκαιβελτιώνουντηχρηματοπιστωτικήένταξησεπολλέςαπότιςαγορέςστιςοποίεςδραστηριοποιούμαστε.Είναιλοιπόνιδιαίτερασημαντικόναμηνδιακυβεύονταιταοφέληαυτάλόγωκατάχρησηςτωνενλόγωυπηρεσιώνγιαεγκληματικούςσκοπούς.Ακολουθούμεμιαδυναμικήπροσέγγισηόσοναφοράστηνπρόληψη,στονεντοπισμόκαιστηναναφοράτωνπεριπτώσεωννομιμοποίησηςεσόδωναπόπαράνομεςδραστηριότητεςκαιχρηματοδότησηςτηςτρομοκρατίας.Όσοναφοράσταχρηματοοικονομικάπροϊόνταμας,έχουμεθεσπίσεικατάλληλασυστήματακαιμέτραελέγχουπουβασίζονταιστουςκινδύνους,συμπεριλαμβανομένωνμέτρωνδέουσαςεπιμέλειαςωςπροςτουςπελάτες,αντιπαραβολικούελέγχουτωνκαταλόγωνκυρώσεων,παρακολούθησηςτωνσυναλλαγών,υποβολήςαναφορώνγιαύποπτηδραστηριότητα,κατάρτισηςτωνεργαζομένωνκαιπαρακολούθησηςτηςσυμμόρφωσης,προκειμένουναδιασφαλίζεταιηεκπλήρωσητωναπαιτήσεωνσυμμόρφωσης.Όλοιοιεργαζόμενοι,συμπεριλαμβανόμενωντωνεργολάβων,πρέπεινααναφέρουνκάθευποψίαγιανομιμοποίησηεσόδωναπόπαράνομεςδραστηριότητεςστονυπεύθυνουποβολήςαναφορώνγιαπεριπτώσειςνομιμοποίησηςεσόδωναπόπαράνομεςδραστηριότητες(MoneyLaunderingReportingOfficer)τηςεταιρείαςήτουΟμίλου.

Ε: Γιατί είναι υποχρεωμένη η Vodafone να συμμορφώνεται με τους κανονισμούς σχετικά με τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες; Είχα την εντύπωση ότι αυτό αφορά τις τράπεζες.

A:Σεορισμένεςαγορές,ηVodafoneπαρέχειχρηματοοικονομικέςυπηρεσίες,όπωςτηνυπηρεσίαM-Pesa,καιγι’αυτόντονλόγοεμπίπτειστοπεδίοεφαρμογήςτωνκανονισμώνσχετικάμετηνομιμοποίησηεσόδωναπόπαράνομεςδραστηριότητες.

Eπικοινωνία με –Τη ΝομικήΥπηρεσία

Ε: Υπέπεσε στην αντίληψή μου μια συναλλαγή που δεν φαίνεται ορθή. Δεν είμαι σίγουρος/-η ότι πρόκειται για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες – μπορεί να είναι νόμιμη. Τι πρέπει να κάνω;

A:Δενχρειάζεταιναέχετεσταχέριασαςτεκμηριωμέναστοιχείαγιανααποδείξετετηνυποψίασας.Ανυπάρχουνυπόνοιεςότιησυναλλαγήενδέχεταινασυνδέεταιμεέσοδααπόκάποιοαδίκημα,είστευποχρεωμένοιναυποβάλετεαναφοράστοντοπικόυπεύθυνουποβολήςαναφορώνγιαπεριπτώσειςνομιμοποίησηςεσόδωναπόπαράνομεςδραστηριότητες(MoneyLaunderingReportingOfficer).Αφούυποβάλετετηναναφορά,φροντίστετοζήτημαναμείνειεμπιστευτικό.

Page 22: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

21

Διεθνείς κυρώσειςΗΕΕ,οιΗΠΑκαιάλλεςχώρεςέχουνθεσπίσεικυρώσειςοιοποίεςπεριορίζουντιςχρηματοοικονομικέςσυναλλαγέςμεένανμεγάλοαριθμόοντοτήτωνσεόλοτονκόσμο.

ΕπειδήηVodafoneGroupPlcσυστάθηκεστοΗνωμένο Βασίλειο,οικυρώσειςτουΗνωμένου ΒασιλείουκαιτηςΕΕισχύουνγιαόλαταμέλητουΟμίλουVodafone,ανεξάρτητααπότηχώρασύστασήςτους.Σεσυγκεκριμένεςπεριπτώσεις,ισχύουνεπίσηςοικυρώσειςτωνΗΠΑ.ΤαμέλητουΟμίλουVodafoneπρέπειεπίσηςνασυμμορφώνονταιμετιςκυρώσειςπουείναιεφαρμοστέεςστηνπεριοχήστηνοποίαδραστηριοποιούνται.ΈχουμεθεσπίσειπαγκόσμιαπολιτικήEconomicSanctionsκαιπρόγραμμαυποστήριξηςώστεναδιασφαλίζεταιησυμμόρφωσημετηνεφαρμοστέανομοθεσίασχετικάμετιςκυρώσεις.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;• ΑκολουθείτετηνπολιτικήEconomicSanctionsκατάτησύναψηκάθεείδουςεπιχειρηματικήςσχέσης,συμφωνίαςήσυναλλαγής

• Φροντίστεόλαταμέρηπουμετέχουνσεμιασυναλλαγήναπερνούναπόαντιπαραβολικόέλεγχομεβάσητουςκαταλόγουςκυρώσεων

• Συμβουλευτείτεαμέσωςτονυπεύθυνοκυρώσεωνκαιελέγχουεξαγωγώνήτο τμήμα Corporate Security, Risk & Complianceεάνσαςζητηθείναπραγματοποιήσετεσυναλλαγέςμεχώρα,οντότηταήπρόσωποστην/στοοποία/-οέχουνεπιβληθείκυρώσειςήπεριορισμοί.

Ε: Βρίσκομαι σε διαδικασία επιλογής νέου προμηθευτή μέσω της Vodafone Procurement Company. Πρέπει να πραγματοποιήσω έλεγχο με βάση τους καταλόγους κυρώσεων;

A:Όχι.Αυτόκαλύπτεταιαπότηδιαδικασίαέναρξηςσυναλλαγών(on-boarding).

Ε: Διαπίστωσα ότι δεν υπάρχει η άδεια εξαγωγής για ένα προϊόν της Vodafone για το οποίο απαιτείται η εν λόγω άδεια. Τι πρέπει να κάνω;

A:Επικοινωνήστεμε τηδιεύθυνσηGroupExportControls@ vodafone.comήαναφέρετετοπεριστατικόστηΝομικήΥπηρεσία.

Μέτρα ελέγχου του εμπορίουΗΕΕ,οιΗΠΑκαιδιάφορεςάλλεςχώρεςέχουνθεσπίσειμέτραελέγχουτουεμπορίουμεστόχοτηδιατήρησηήαποκατάστασητηςδιεθνούςειρήνηςκαιασφάλειας.Ταενλόγωμέτραεπιβάλλουνπεριορισμούςκαιέλεγχοστηνκυκλοφορίααγαθών,τεχνολογίας(είτεσεφυσικήείτεσεηλεκτρονικήμορφή),τεχνογνωσίαςκαιυπηρεσιώναπόμίαχώρασεμίαάλλη,σεσυγκεκριμένεςοντότητεςήγιαμιασυγκεκριμένητελικήχρήση.

ΤαμέτραελέγχουτουεμπορίουισχύουνγιαόλαταμέλητουΟμίλουVodafoneκαιιδιαίτεραγιαταμέληπουδραστηριοποιούνται(i)στηνανάπτυξητεχνολογίας(ii)στηνεξαγωγήτεχνολογίαςπουαναπτύχθηκεαπότηVodafoneκαι(iii)στηνεπανεξαγωγήοποιωνδήποτεπροϊόντωνκαιτεχνολογίαςπουαπέκτησεηVodafoneαπότρίτουςπρομηθευτές.ΈχουμεθεσπίσειπαγκόσμιαπολιτικήTradeControlsκαιπρόγραμμαυποστήριξης,ώστεναδιασφαλίζεταιησυμμόρφωσηκατάτηνεξαγωγήήεπανεξαγωγήπροϊόντωνκαιτεχνολογίαςπουαποκτάταιαπότρίτουςήαναπτύσσεταιεντόςτηςεταιρείας.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;• Πριναπότηνεξαγωγήήεπανεξαγωγήοποιουδήποτεπροϊόντος,τεχνολογίαςήυπηρεσίας,διαπιστώστεεάντοσυγκεκριμένοαγαθόυπόκειταισεμέτραελέγχουτουεμπορίουκαιεπιβεβαιώστετηχώραπαράδοσης

• Ναλαμβάνετεπάντατιςαπαραίτητεςάδειεςεξαγωγής

• Ανέχετεοποιαδήποτεαμφιβολία,απευθυνθείτεστο τμήμα Corporate Security, Risk & Compliance.

Επικοινωνία με:

[email protected]–Τo τμήμα Corporate Security, Risk &

Compliance

Page 23: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

22

Υγεία και ασφάλεια

Αναμένουμεαπ' όλους στηVodafoneνασυμπεριφέρονταιπάντοτεμεασφαλήκαιυπεύθυνοτρόπο.Εάνποτέπαρουσιαστείκίνδυνοςγιατηνυγείαήτηνασφάλεια,θαπαρεμβαίνουμεάμεσα.

Μόνομέσααπότησυλλογικήευθύνημπορούμεναδιασφαλίσουμεότιταπροϊόντακαιοιυπηρεσίεςμαςείναιασφαλήώστεναμπορούνναταχρησιμοποιήσουνοιπελάτες μας.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• ΝατηρείτεπάντοτετουςΑπόλυτουςΚανόνες

•Ναπαρεμβαίνετεάμεσαεάνδιαπιστώνετε κάποιασυμπεριφορά που θέτει σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια

• Νασκέφτεστεπώςοιαποφάσειςκαιοιενέργειέςσαςμπορούνναεπηρεάσουντην υγείακαιτηνασφάλειατωνάλλων

• Ναμηνσυμβιβάζεστε για θέματα που αφορούνστηνυγεία καιασφάλεια

«Θαπροστατεύουμετηνυγεία,τηνασφάλειακαιτηνευημερίατωνπελατώνμας,τωνεργαζομένωνμας,τωνσυνεργατώνμαςκαιτωνκοινοτήτωνόπουδραστηριοποιούμαστε»

Ε: Ταξιδεύετε μαζί με έναν νέο συνάδελφο και μπαίνετε σε ταξί στο αεροδρόμιο. Ξεκινά το ταξί και ο συνάδελφός σας δεν έχει φορέσει τη ζώνη του. Τι πρέπει να κάνετε;

A:ΝατουθυμίσετετονΑπόλυτοΚανόνακαιπόσοσημαντικόςείναιγιατηνασφάλειάσας.Ναβεβαιωθείτεότιέχειφορέσειτηζώνητου.

Ε: Όταν κυκλοφορώ μέσα στο γραφείο, συχνά βλέπω πράγματα που είναι πιθανόν επικίνδυνα. Δεν εννοώ πράγματα που θα μπορούσαν να

προκαλέσουν θανατηφόρο ατύχημα, αλλά που θα μπορούσαν εύκολα να προκαλέσουν τραυματισμό. Δεν είμαι σίγουρος αν έχω την αρμοδιότητα να σταματήσω αυτά τα άτομα και να τους πω ότι αυτό που κάνουν είναι επικίνδυνο.

A:ΌλοιστηVodafoneέχουντηναρμοδιότητακαι υποχρέωση ναεπεμβαίνουνκαινασταματούνοποιαδήποτε δραστηριότηταείναιεπικίνδυνη.Τοεμπλεκόμενοάτομομπορείναμηνσυνειδητοποιείότιαυτόπουκάνειείναιεπικίνδυνομέχρινατουτουποδείξετε.Γενικά,εάνκάτιφαίνεταιεπικίνδυνο,πιθανόταταείναι.

Απόλυτοι ΚανόνεςΟδηγούμεπάνταμεασφάλειακαισύμφωναμετονόμο:φοράμεπάνταζώνηασφαλείας.

Οδηγούμεπάνταμεασφάλειακαισύμφωναμετονόμο:τηρούμεπάντατοόριοταχύτητας.

Οδηγούμεπάνταμεασφάλειακαισύμφωναμετονόμο:δενχρησιμοποιούμεποτέκινητότηλέφωνοενώοδηγούμε.

Δενεργαζόμαστεποτέυπότηνεπήρειααλκοόλήπαράνομωνουσιών.

Δενεκτελούμεποτέεργασίεςσεηλεκτρολογικέςεγκαταστάσειςανδενείμαστεαδειούχοιηλεκτρολόγοι.

Χρησιμοποιούμεπάντατακατάλληλαμέσαατομικήςπροστασίαςότανδουλεύουμεσεύψος(π.χ.ζώνεςασφαλείας5σημείων,κράνη).

Δεναναλαμβάνουμεποτέοδικέςήυπόγειεςεργασίεςεάνδενέχουμετηνανάλογηεκπαίδευσηκαιικανότητα.

Επικοινωνία με:

–ΤοΤμήμα Yγείαςκαι Aσφάλειας

– Τον άμεσοπροϊστάμενο

Page 24: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

23

Οικονομική ΑκεραιότηταΒασίζουμετιςεπενδυτικέςμαςαποφάσεις,τιςεξαγορέςκαιτιςεπιχειρηματικέςμαςσχέσειςσεοικονομικάκριτήρια,λαμβάνονταςπαράλληλαυπόψηκοινωνικέςκαιπεριβαλλοντικέςπαραμέτρους.

Οικονομική ακεραιότηταΘαπρέπειναδαπανάτεκεφάλαιατηςεταιρείαςμόνονεφόσονυπάρχειδικαιολογημένηεπαγγελματικήανάγκηδιασφαλίζονταςότιτοκόστοςείναιεύλογοκαιανάλογοτουοφέλους.Θαπρέπειναγνωρίζετεταόριαδαπανώνκαιτιςχρηματοοικονομικέςπολιτικέςπουισχύουνγιατηνεργασιακήσαςθέση.

ΟιΔιευθυντέςέχουντοπρόσθετοκαθήκονναδιασφαλίζουνότιοιομάδεςτουςδιαχειρίζονταιορθώςτονπροϋπολογισμόκαιδαπανούνπροσεκτικάτακεφάλαιατηςεταιρείας.Ανατρέξτεστηνενότητα«ΣυμβάσειςκαιΔαπάνες»γιαπερισσότερεςπληροφορίεςσχετικάμετηδιαδικασίαεγκρίσεωνκαιεξουσιοδοτήσεων.Όταναξιολογείτετησκοπιμότηταμιαςδαπάνης,είναισημαντικόναλαμβάνετευπόψη:τηνποιότητα,τηνεξυπηρέτηση,τηναξιοπιστία,τηβιωσιμότητα,τησυμμόρφωσημετονΚώδικαΗθικήςΑγοράς,καθώςκαιτουςόρουςκαιπροϋποθέσειςτηςεκάστοτεσύμβασης.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• Νακατανοείτεκαιναεφαρμόζετετιςπολιτικέςχρηματοδότησηςκαιδαπανώνπουισχύουνγιατηνεργασιακήσαςθέσησύμφωναμετοέγγραφοεκχώρησηςαρμοδιοτήτων

• Νακαταβάλλετεκάθεπροσπάθειαγιαμεγιστοποίησητηςαξίαςότανδαπανάτεκεφάλαιατηςεταιρείας

• ΝακατανοείτεπότεμπορείτεκαιπότεδενμπορείτεναχρησιμοποιήσετεκεφάλαιατηςVodafone

• Νααγοράζετεπροϊόντακαιυπηρεσίεςμόνομέσωτωνκαταχωρημένωνπρομηθευτώνμας

Ε: Νομίζω ότι ο συνάδελφός μου αποζημιώνεται τακτικά για μετακινήσεις με ταξί εκτός ωραρίου, ενώ στην πραγματικότητα χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής συγκοινωνίας. Τι πρέπει να κάνω;

A:Πρέπειναμιλήσετεστονπροϊστάμενόσαςτηνπρώτηφοράπουθαδιαπιστώσετεκάτιτέτοιο.Εναλλακτικά,μπορείτεναχρησιμοποιήσετεταάλλακανάλιατηςγραμμήςαναφοράςSpeakUp,εάνθεωρείτεότιείναιπιοκατάλληλα.

«Θαπαρέχουμετηνυψηλότερηδυνατήμακροπρόθεσμηαπόδοσηστουςμετόχουςμας»

Page 25: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

24

Συμβάσεις και δαπάνεςΔενπρέπειναδεσμεύετετηνVodafoneμεσυμβάσειςήδαπάνεςχωρίςκατάλληληεξουσιοδότηση.

ΗVodafoneοφείλειναέχεισυνάψεινομικάδεσμευτικέςσυμφωνίες,μεσυμφωνημένουςόρουςκαιπροϋποθέσεις,προτούναδεσμεύσειτουςπόρουςτης.Χωρίςαυτέςτιςσυμφωνίες,ηVodafoneδιατρέχειοικονομικούς,εμπορικούς,φορολογικούςκαινομικούςκινδύνους.

H ΠολιτικήΕκχώρησηςΑρμοδιοτήτων(DelegationofAuthority-DoA)δείχνειποιοςείναιαρμόδιοςγιαναδεσμεύσειτηVodafoneμεσύμβασηήδαπάνη.Όλοιείναιυποχρεωμένοιναγνωρίζουνπώςεφαρμόζονταιοικανόνεςεκχώρησηςαρμοδιοτήτωνστηνεργασίατους.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;ΕπιτρέπεταιναδεσμεύετετηνVodafoneμόνονεάν:

• Έχετεσχετικήεξουσιοδότησησύμφωναμετηδιαδικασίαεγκρίσεων

• Έχετεαναζητήσεινομικήκαιάλλησχετικήσυμβουλή,ανάλογαμετηνπερίπτωση

• Έχετεμελετήσειτησύμβαση,έχετεκατανοήσειτουςόρουςτηςκαιέχετεαποφασίσειότιησύναψήτηςείναιπροςτοσυμφέροντηςVodafone

Υπεύθυνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδαςΤοσύνολοτηςεφοδιαστικήςαλυσίδαςμαςβασίζεταιστονΚώδικαΗθικήςΑγοράςτηςεταιρείας.Αυτόστοχεύειστηνυπεύθυνηδιαχείρισητωνευρύτερωνεπιπτώσεωντωνεπιχειρηματικώνμαςδραστηριοτήτωνστιςτοπικέςκοινότητες,τηνευρύτερηκοινωνίακαιτοπεριβάλλον.

Αναμένουμεεπίσηςαπότουςπρομηθευτέςκαιτουςαναδόχουςμαςναενεργούνμευπευθυνότητα.Συνεργαζόμαστεστενάμεκάθεένανξεχωριστά,ώστεναδιασφαλίσουμεότιεφαρμόζουντιςαπαιτήσειςμαςστιςδραστηριότητεςκαιτιςεφοδιαστικέςαλυσίδεςτους.

Ε: Έχω πληρεξούσιο για την υπογραφή συμφωνίας στην τοπική μου αγορά, ωστόσο υπερβαίνει τις αρμοδιότητες που έχω σύμφωνα με το Έγγραφο Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων. Μπορώ να υπογράψω τη σύμβαση εφόσον έχω το πληρεξούσιο, ακόμα κι αν δεν συνάδει με το Έγγραφο Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων;A:Όχι.Πρέπεινασυμμορφωθείτετόσομετην ΠολιτικήΕκχώρησηςΑρμοδιοτήτωνόσοκαιμετοπληρεξούσιο.Ιδανικά,αυτάταδύοπρέπεινασυμφωνούν.

Eπικοινωνία με: – Τον άμεσοΠροστάμενο– Τη ΝομικήΥπηρεσία–Το τμήμαΕφοδιαστικήςΑλυσίδας(SupplyChain)

Ε: Υποψιάζομαι ότι ένας προμηθευτής έχει παραβιάσει τον Κώδικα Ηθικής Αγοράς. Τι πρέπει να κάνω;A:ΘαπρέπεινατοαναφέρετεαμέσωςστοΤμήμαSupplyChainManagement.Εναλλακτικά,μπορείτεναχρησιμοποιήσετετηδιαδικασίαSpeakUpγιαναυποβάλετετηνκαταγγελίασας.

Ε: Πού μπορώ να βρω πληροφορίες σχετικά με τα όρια των αρμοδιοτήτων μου στη Πολιτική Εκχώρησης Αρμοδιοτήτων;A:ΘαβρείτετοΈγγραφοΕκχώρησηςΑρμοδιοτήτωνστοVodafone Hub.

Page 26: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

25

Προστασία της εμπορικής μας ονομασίας και άλλων περιουσιακών στοιχείων

Η εμπορική μας ονομασίαΗεμπορικήμαςονομασίαείναιμίααπότιςισχυρότερεςπαγκοσμίως.Πρέπειναπροστατεύσουμεαυτότοπολύτιμοπεριουσιακόστοιχείο,χρησιμοποιώνταςτομεσυνέπεια.

ΜπορείτεναβοηθήσετεναπροστατευτείηεμπορικήονομασίατηςVodafoneακολουθώνταςτιςπολιτικέςBrandGuidelinesκαιBrandandMarketingCommunications.

Μεαυτόντοντρόποσυμβάλλετεώστε ναδιασφαλιστείότιηεμπορικήμαςονομασίαθαέχειτησωστήδιαχείρισηκαιπροστασία,διατηρώντας την εμπιστοσύνη,αφοσίωσηκαιτον σεβασμό.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• ΝασυμμορφώνεστεμετιςπολιτικέςBrandGuidelinesγιατηνεμπορικήονομασίακαιτοπρότυποπολιτικήςBrandandMarketingCommunications

• Νααναφέρετεκάθευπόνοιακατάχρησηςεμπορικούσήματος,λογότυπουήάλλουδικαιώματοςπνευματικήςιδιοκτησίαςτηςVodafone,καθώςκαιπλαστάαγαθά

• ΝαμηνεπιτρέπετεσετρίτουςναχρησιμοποιούντηνεμπορικήονομασίαήτολογότυποτηςVodafoneχωρίςναέχειπρώτασυζητηθείμετηΝομικήΥπηρεσία

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ)ΤαΔΠΙτηςεταιρείαςμαςείναιέναπολύτιμοπεριουσιακόστοιχείοπουμαςδιαφοροποιείαπότουςανταγωνιστέςμας.ΑνδενπροστατεύουμεκαιδενκαταγράφουμεκάθεΔΠΙ,θαχάσουμεαυτότοπεριουσιακόστοιχείο.Κατοχυρώνουμεευρεσιτεχνίεςγιαναπροστατεύουμετιςιδέεςμας,αλλάκαιτατεχνολογικάμαςεπιτεύγματα,τανέαπροϊόντακαιτιςυπηρεσίεςμας.ΚαθέναςαπόεμάςείναιυπεύθυνοςναδιασφαλίζειότιδιαχειριζόμαστεσωστάταΔΠΙκαιεμποδίζουμετηνμηεξουσιοδοτημένητουςχρήση.ΕξίσουσημαντικόείναινασεβόμαστεταΔΠΙτωνάλλων.

Έχουμεεπίσηςευθύνηναδιαμορφώσουμετοκατάλληλονομικόπλαίσιομετουςσυνεργάτεςκαιτουςπρομηθευτέςμας,τοοποίοθαυποστηρίζειτουςεπιχειρηματικούςμαςστόχουςκαιθαδιαχειρίζεταιαποτελεσματικάοφέληκαικινδύνους.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• Ότανδημιουργείτεήαναθέτετετηδημιουργίαπροϊόντωνήυπηρεσιών,βεβαιωθείτεότιοινέεςιδέεςείναιπροστατευμένεςμεδίπλωμαευρεσιτεχνίας

• Μηνκοινοποιείτενέεςιδέεςήέργαεκτόςεταιρείας,πρινπροστατεύσετετοσχετικόΔΠΙ

• ΑναφέρετεαμέσωςκάθεαπορίαπουσχετίζεταιμεθέματαΔΠΙστηΝομικήΥπηρεσίατηςεταιρείαςήστηΝομικήΥπηρεσίατουΟμίλου

Φυσικά περιουσιακά στοιχείαΔιατηρείτεταπεριουσιακάστοιχείατηςVodafoneασφαλήκαιπροστατευμένασυνεχώς.ΜηνχρησιμοποιείτεπεριουσιακάστοιχείατηςVodafoneγιαπροσωπικέςδραστηριότητες,εκτόςεάνέχετεσχετικήεξουσιοδότηση.

ΑνχαθείήκλαπείεξοπλισμόςτηςVodafone(συμπεριλαμβανομένωνκωδικώνπρόσβασης,στοιχείωνλογαριασμούήάλλωνστοιχείων),θαπρέπεινατοαναφέρετεστοτμήμαCorporateSecurity,Risk&Compliance.

Ε: Μερικές φορές βλέπω προϊόντα που έχουν το λογότυπο της Vodafone σε προθήκες στη τοπική μου αγορά. Νομίζω ότι είναι πλαστά. Πρέπει να ενημερώσω κάποιον;

A: Ναι.ΠρέπεινααναφέρετετοζήτημαστηΝομικήΥπηρεσίακαινααποστείλετεόσοτοδυνατόνπερισσότερεςπληροφορίεςστηδιεύθυνσηΤrade.Marks@ vodafone.com.Είναισημαντικόναπροστατεύσουμετηνεμπορικήμαςονομασίακαιτηφήμητηςεταιρείαςμας.Μπορείνασαςζητηθείνααγοράσετεέναδείγματουαντικειμένουγιαναδιευκολυνθείηέρευνα.

Ε: Στην ομάδα μου συζητάμε για επεκτάσεις σε υπάρχοντα προϊόντα και υπηρεσίες, αλλά δεν έχουμε βρει ακόμα έναν τρόπο για να καταγράψουμε τις ιδέες μας. Υπάρχει κάτι τέτοιο;

A:Ναι–στοVodafoneHubυπάρχειέναεργαλείοκαταγραφήςκαισύνθεσηςιδεών,πουκαθιστάπολύεύκολοναμοιραστείτεμιανέαιδέαήμιαπρόταση.

Ε: Δεν είμαι σίγουρος αν η ιδέα μου αξίζει τον κόπο. Μπορώ να τη συζητήσω με τους προμηθευτές μας για να δω την άποψή τους;

A: Όχι.Αρχικάθαπρέπεινασυζητήσετετηνιδέαμετηνομάδασας.Ανχρειάζεστεπερισσότερεςπληροφορίες,απευθυνθείτεστηΝομικήΥπηρεσίαήεπικοινωνήστεστηδιεύθυνση [email protected].

Επικοινωνία με: –Τη NομικήΥπηρεσία

Page 27: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

26

Δημόσια Διοίκηση

Ως εταιρία, εκφράζουμετηνάποψήμαςγιακυβερνητικέςπροτάσειςκαιάλλαζητήματαπουενδεχομένωςναεπηρεάζουντηνVodafoneκαιτουςμετόχουςτης.

Δενκάνουμεδώραήδωρεέςσεπολιτικάκόμματαούτεπαρεμβαίνουμεσεκομματικάζητήματα.Οικανόνεςαυτοίισχύουνκαιγιατουςεπιχειρηματικούςμαςεταίρουςότανενεργούνγιαλογαριασμότηςεταιρείαςήεκπροσωπούντηνεταιρεία.

ΧτίζουμετηφήμητηςVodafoneμέσωενεργήςεπικοινωνίαςμεκρατικούς και δημόσιους φορείςή οργανισμούς καιάλλαενδιαφερόμεναμέρη,όπωςείναιταμέσαενημέρωσης,οιΜηΚυβερνητικοίΟργανισμοί,οιαναλυτέςτουκλάδουκαιταδιεθνήιδρύματα.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• ΝαμηνκάνετεκανένασχόλιοεκμέρουςτηςVodafone,εκτόςεάνέχετεπροηγουμένωςλάβειέγκριση,σύμφωναμετηνπολιτικήPublicandMediaRelations

• ΝαμηνχρησιμοποιείτεποτέτηθέσησαςστηVodafoneγιαναεπηρεάσετεοποιοδήποτεάλλοάτομο(εντόςήεκτόςVodafone),ώστενακάνειπολιτικέςσυνεισφορέςήναπαρέχειυποστήριξησεοποιοδήποτεπολιτικόκόμμαήπολιτικόπρόσωπο

• ΝαμηνπραγματοποιείτεεισφορέςήδαπάνεςχρησιμοποιώνταςλογαριασμούςτηςVodafoneγιαοποιαδήποτεπολιτικήκαμπάνιακόμματος,υποψηφίου,ήσυνεργαζόμενουμεαυτούςοργανισμό

• ΝαμηνχρησιμοποιείτετηθέσησαςγιαναεπιτρέψετεσετρίτουςναχρησιμοποιήσουνπόρουςτηςVodafone,όπωςχρόνοεργασίας,τηλέφωνα,επικοινωνίες,υπηρεσίεςήαίθουσεςσυνεδριάσεωνγιαναυποστηριχθείοποιαδήποτεπολιτικήκαμπάνιακόμματος,υποψηφίουήσυνεργαζόμενουμεαυτούςοργανισμό

Ε: Ένας δημοσιογράφος επικοινώνησε μαζί μου μέσω ενός κοινού φίλου για να με ρωτήσει για τη φετινή ετήσια έκθεση αποτελεσμάτων. Μπορώ να κάνω κάποιο σχόλιο;

A:Όχι.ΘαπρέπειναεξηγήσετεότιδενεπιτρέπεταινασχολιάζετεδημοσίωςτιςεπιχειρηματικέςδραστηριότητεςτηςVodafone.Αντιθέτως,προτείνετεναφέρετεσεεπαφήτονδημοσιογράφομετοΓραφείοΤύπουτηςεταιρείας.

«Εκφράζουμετηνάποψήμας»

Επικοινωνία με: –Το τμήμαEταιρικών Σχέσεων

ΤαανώταταστελέχητηςVodafoneεκφέρουντηνάποψήτουςγιασημαντικάθέματατουκλάδουπουεπηρεάζουντιςεπιχειρηματικέςμαςδραστηριότητες.ΟιομάδεςΕταιρικών ΣχέσεωνκαιRegulatory ανταποκρίνονταισυντονισμέναστιςόποιεςνέεςπροτάσειςαπό κρατικούς και δημόσιους φορείς μαςαφορούν. Όλεςοιδημόσιεςδηλώσειςσεμέσαενημέρωσης,αναλυτέςτουκλάδου,θεσμικούς/χρηματοοικονομικούςαναλυτέςκαιμετόχουςπρέπειναχαρακτηρίζονταιαπόσαφήνειακαισυνέπειακαιναπραγματοποιούνταιμόνοαπόεξουσιοδοτημένοπροσωπικό.

Page 28: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

27

Εκπροσωπώντας την VodafoneΠρέπειναεπικοινωνούμετιςαναγκαίεςπληροφορίεςστιςομάδεςμαςέγκαιρακαιμεσαφήνεια.Ηεσωτερικήεπικοινωνίαπρέπειπάνταναχαρακτηρίζεταιαπόεπαγγελματισμό,ακόμακαιότανείναιανεπίσημη.

ΚανείςδενπρέπεινακάνεισχόλιαεκμέρουςτηςVodafoneεάνδενέχειπροηγούμενηέγκριση,σύμφωναμετηνπολιτικήExternalCommunicationsandInvestorCommunications.

ΠρέπειπάνταναθυμόμαστεότιόλοιμαςεκπροσωπούμετηνVodafoneκαιοτιδήποτεκάνουμεήλέμεδημοσίωςεκφράζειτηνεταιρεία.

«Ναπαρέχετεπάντοτεσαφείςκαιαληθείςπληροφορίες,σεαπλήκαικατανοητήγλώσσα»

Eπικοινωνία

Έχουμεανοικτήκαιδιαφανήεπικοινωνίαμεόλαταενδιαφερόμεναμέρημέσασταόριατουεμπορικούαπορρήτου.

Προστατεύουμετιςεμπιστευτικέςπληροφορίεςαπότονκίνδυνοανεπιθύμητηςδημοσιοποίησηςκαιπροσπαθούμεοποιαδήποτεεπικοινωνίαπουπεριέχειεμπιστευτικέςπληροφορίεςναπεριορίζεταισεάτομαπουτιςχρειάζονταιγιαναδιεκπεραιώσουντηνεργασίατους.

Ε: Επιτρέπεται να αναφέρω πού δουλεύω στο προφίλ μου σε ένα από τα social media;

A:Ναι.Στησελίδα«About»ήστοβιογραφικόσας,μπορείτενααναφέρετεότιεργάζεστεστηVodafone.Ναείστεσαφείςσχετικάμετοτμήμαπουεκπροσωπείτεκαιμετιςαρμοδιότητέςσας.ΜπορείτενασυμπεριλάβετεlinkπροςτηνιστοσελίδατηςVodafone.

Page 29: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

28

Χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης (social media)ΘέλουμεόλοιοιεργαζόμενοιστηVodafoneναμπορούνναεκπροσωπούνμεεπάρκειατηνεμπορικήμαςονομασία.Ωστόσο,δενθέλουμεναπείτεκάτιπουθαμπορούσεναέχειαπρόβλεπτεςσυνέπειες.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• Ναφροντίζετεώστεκάθεεσωτερικήκαιεξωτερικήσαςεπικοινωνίαναείναιεπαγγελματική,επίκαιρηκαιναέχετελάβει,εφόσοναπαιτείται,τηνκατάλληληεξουσιοδότηση

• ΝαενεργείτεμεεπαγγελματισμόότανεκπροσωπείτετηνVodafone,ιδιαίτεραότανεξαιτίαςτηςεργασίαςσαςφοράτε εταιρικήενδυμασίαχρησιμοποιείτεκάποιοαπόταοχήματάμαςήσυμμετέχετεσεεκδηλώσειςεκμέρουςτηςεταιρείας

• ΝαμηνκάνετεδηλώσειςπουμπορείναέχουναρνητικέςεπιπτώσειςστηφήμηήτηνεμπορικήονομασίατηςVodafone

• Ναμηνκάνετεπροσωπικάσχόλιαταοποίαμπορείναερμηνευθούν,ήκαιναπαρερμηνευθούν,ωςσχόλιοήυποστήριξηεκμέρουςτηςVodafone

• Ναπροστατεύετετιςεμπιστευτικέςπληροφορίες

• Ναμηνδημοσιοποιείτεκαμίαοικονομικήπληροφορίαήπληροφορίασχετικάμενέαπροϊόνταήυπηρεσίεςχωρίςναέχετελάβειέγκριση–οιδιαρροέςήοιλανθασμένεςήπαραπλανητικέςπληροφορίεςμπορείναβλάψουνσημαντικάτηνεπιτυχίαενόςπροϊόντοςήμιαςυπηρεσίας

Ε: Υπάρχουν πολλοί κανόνες σχετικά με την χρήση social media, μπορείτε να τους συνοψίσετε;

A:Γενικόςκανόνας:«Ναείστεοεαυτόςσας»,«Ναχρησιμοποιείτετηνκοινήλογική»και«Νασέβεστετους νόμους».

«ΘέλουμεόλοιοιεργαζόμενοιστηVodafoneναμπορούνναεκπροσωπούνεπάξιατηνεμπορικήμαςονομασία»

Επικοινωνία με: – Τη Διεύθυνση Ανθρώπινου

Δυναμικού–Το τμήμα Eταιρικών Σχέσεων

Page 30: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

29

Πελάτες

Οι Δέσμεύσεις μας σχετικά με την ιδιωτικότηταΣτηVodafone,ηπροσπάθειανακαλλιεργήσουμεκαιναδιατηρήσουμετηνεμπιστοσύνηκαιναείμαστεέναςυπεύθυνοςκαιηθικόςεταιρικόςπολίτηςθεμελιώνεταιπάνωστηνπροστασίατηςιδιωτικότητας.

Λαμβάνουμεπάνταυπόψητιςεπιπτώσειςπουμπορείναέχουνοιαποφάσειςμαςστηνιδιωτικήζωήτωνπελατώνκαιτωνεργαζομένωνμας.Κάθεφοράπουσχεδιάζουμεπροϊόντα,ξεκινούμεκαμπάνιες,υπογράφουμεσυμφωνίες,συλλέγουμεπληροφορίεςκαιμοιραζόμαστεαυτέςτιςπληροφορίεςμεσυνεργάτεςμας,τηρούμεκαισυμμορφωνόμαστεμετιςΔεσμεύσειςτηςVodafoneπερίιδιωτικότητας,οιοποίεςέχουνωςεξής:

ΙσορροπίαΔιαφυλάττουμεκατάπροτεραιότητατοδικαίωμαστηνΙδιωτικότητατωνδεδομένωνότανκαλούμαστεναλάβουμεαποφάσειςπουαφορούνάλλεςυποχρεώσειςπουείναιαπαραίτητεςγιαμίαελεύθερηκαιασφαλήκοινωνία.

Νομοθεσία και κανονιστικά πρότυπαΣυμμορφωνόμαστεμετηνομοθεσίαγιατηνπροστασίατηςΙδιωτικότηταςκαισυνεργαζόμαστεμεκυβερνήσεις,ρυθμιστικέςαρχές,φορείςχάραξηςπολιτικήςκαιφορείςδιαμόρφωσηςτηςκοινήςγνώμηςγιατηδιαμόρφωσηκαλύτερουνομοθετικούπλαισίουκαιπροτύπωνγιατηνπροστασίατηςιδιωτικήςζωής.

ΛογοδοσίαΕίμαστευπόλογοιγιατηντήρησηαυτώντωναρχώνσεολόκληρητηνεταιρείακαθώςκαιστησυνεργασίαμαςμεσυνεργάτεςκαιπρομηθευτές.

«ΗπροστασίατηςιδιωτικότηταςαποτελείκεντρικόπυλώνατηςVodafoneστηνπροσπάθειανακαλλιεργήσουμεκαιναδιατηρήσουμετηνεμπιστοσύνη.»

ΣεβασμόςΣεβόμαστεταπροσωπικάδεδομέναδιότιέχουνμεγάληαξίαγιατουςανθρώπους.ΔενπρόκειταιαπλώςγιασυμμόρφωσημετοΝόμο–έχεισχέσημετηνοικοδόμησημίαςκουλτούραςπουσέβεταιτηνιδιωτικήζωήκαιαιτιολογείτηνεμπιστοσύνηπουμαςδείχνουνοιάλλοι.

Διαφάνεια και εντιμότηταΔηλώνουμεανοικτάκάθεενέργειάμαςπουενδέχεταιναεπηρεάσειπροσωπικάδεδομένα,ενώφροντίζουμεώστεοιπράξειςμαςνασυμφωνούνμεταλόγιαμαςκαιείμαστεανοικτοίσεπαρατηρήσειςγιακάθεμαςπράξη.

ΕπιλογήΔίνουμεστουςανθρώπουςτηδυνατότητανακάνουναπλέςκαισημαντικέςεπιλογέςγιαθέματαπουαφορούνσταπροσωπικάτουςδεδομένα.

Σχεδιασμός με σεβασμό στην ΙδιωτικότηταΟσεβασμόςγιατηνΙδιωτικότητααποτελείβασικόστοιχείοκατάτοσχεδιασμό,τηνανάπτυξηκαιτηνπαρουσίασητωνπροϊόντωνκαιτωνυπηρεσιώνμας.

Page 31: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

30

Τι σημαίνει αυτό για μένα;ΠρέπειόλοιμαςνασυμμορφωνόμαστεμετιςΔεσμεύσειςτηςVodafoneπερίιδιωτικότητας.Ανάλογαμετηθέσησας,ορισμένεςδεσμεύσειςμπορείναείναιεξαιρετικάσημαντικέςγιαεσάς.Γιαπαράδειγμα:

• Εάνσυμμετέχετεστιςεμπορικέςομάδεςανατρέξτεστασημεία:«Διαφάνειακαιεντιμότητα»και«Επιλογή»

• Ανσυμμετέχετεστηνανάπτυξηπροϊόντων, σεέρευνακαιανάπτυξη(R&D) ήσε γενικά έργα τεχνολογίαςκαιμηχανικής ,ανατρέξτεστασημεία:«Διαφάνειακαιεντιμότητα», «Επιλογή»και«ΣχεδιασμόςμεσεβασμόστηνΙδιωτικότητα»

• Εάνηθέσησαςσυνεπάγεταισυνεργασίαμετηνκυβέρνηση,τιςρυθμιστικέςαρχές,φορείςχάραξηςπολιτικήςκαιαστυνομικέςαρχές,ανατρέξτεστασημεία:«Ισορροπία»και«Νομοθεσίακαικανονιστικάπρότυπα».Όλοιθαπρέπειναδώσουνιδιαίτερηπροσοχήστηνπρώτηκαιστηντελευταίαμαςδέσμευση:«Σεβασμός»και«Λογοδοσία».ΑυτάτασημείααφορούνιδιαίτεραστουςΔιευθύνοντεςΣυμβούλουςκαιτουςεπικεφαλήςλειτουργίαςτουΟμίλου,οιοοποίοιείναιυπεύθυνοιγιαναδιασφαλίζουνότιηVodafoneλειτουργείσύμφωναμετιςδεσμεύσειςμαςπερίΙδιωτικότητας.

Οι αρμόδιοι για θέματα ΙδιωτικότηταςΟιαρμόδιοιγιαθέματαΙδιωτικότητας (Privacy Officer) μπορούννασαςβοηθήσουννακατανοήσετεπώςεφαρμόζονταιοικανόνεςτηςεταιρείαςγιαταθέματααυτά.Μπορούννασαςεξηγήσουν:

• Τισημαίνουνοιδεσμεύσειςπερίιδιωτικότηταςγιαεσάςκαιτηνομάδασας

• Συγκεκριμένεςδιαδικασίεςκαικατευθυντήριεςγραμμέςπουπρέπειναακολουθήσετε

• Πώςναλάβετετηνκατάλληληεκπαίδευση καιπούθαβρείτεεπιπρόσθετοβοηθητικόυλικό. Μπορείτεεπίσης,εάνθέλετε,νασυμμετέχετεκαιστηνκοινότητασυζήτησηςτηςεταιρείαςγιαθέματαιδιωτικότητας(PrivacyCommunity).

Ε: Στο έργο που δουλεύω, χρησιμοποιούνται πληροφορίες των πελατών με τρόπο που δεν παραβιάζει κάποιο νόμο. Και σε αυτή την περίπτωση πρέπει να έχω το νου μου στις δεσμεύσεις της εταιρείας για την ιδιωτικότητα;A: Ναι.Ηπρώτημαςδέσμευσηείναιοσεβασμόςτηςιδιωτικήςζωήςτωνπελατώνμας.Είτευπάρχεισχετικόςνόμος,είτεόχι,οτιδήποτεκάνουμεπρέπεινασυμφωνείμετιςδεσμεύσειςμαςπερίιδιωτικότητας.

Ε: Έλαβα αίτημα από τις αστυνομικές αρχές της χώρας για παροχή πρόσβασης σε προσωπικά δεδομένα. Τι κάνω;A:Αιτήματα απόδικαστικέςήαστυνομικέςαρχέςπουαφορούνσεπροσωπικάδεδομένα θαπρέπειναπροωθούνταιστοτμήμαCorporateSecurity,Risk&Complianceχωρίςναπροβούμεσεκαμίαάλληενέργεια.

Επικοινωνία με: –Tο τμήμαCorporateSecurityRisk&Compliance

Ε: Αναπτύσσω μια εφαρμογή της Vodafone που θα χρησιμοποιεί προσωπικές πληροφορίες. Πώς μπορώ να διασφαλίσω ότι θα προστατεύεται η Ιδιωτικότητα των δεδομένων – να ενσωματώσω απλώς μια δήλωση περί απορρήτου στην εφαρμογή;A:Όχι.ΗδέσμευσήμαςγιασχεδιασμόμεσεβασμόστηνΙδιωτικότητασημαίνειότιφροντίζουμεοιμηχανισμοίπροστασίαςτουαπορρήτουνα είναιενσωματωμένοιστιςεφαρμογέςκαιστιςυπηρεσίεςμαςκαιότιδενπροστίθενταιαπλώςεκτωνυστέρων.Γιαπερισσότερεςπληροφορίες,ρίξτεμιαματιάστοDesigningforPrivacyinMobileApplicationsGuidelines,τηνενότητα«Σχεδιασμόςμεγνώμονατηνπροστασίατηςιδιωτικότητας»καιστιςλοιπέςοδηγίες(PrivacyMatters)σχετικάμετηνανάπτυξηπροϊόντων,στοVodafone Hub.

Page 32: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

31

Εργαζόμενοι

Διαφορετικότητα και συμμετοχήΕπιδιώκουμετηνισότητατωνευκαιριώνκαιτηνενσωμάτωσηόλωντωνεργαζομένωνμέσααπότιςπολιτικέςκαιτιςπρακτικέςαπασχόλησηςπουεφαρμόζουμε.

Επιδιώκουμεναδημιουργήσουμεέναπεριβάλλοναποδοχής,όπουόλοιθααισθάνονταιτοσεβασμόκαιτηνεκτίμησητωνάλλωνκαιόπουθαμπορούμεναείμαστεπραγματικάσυνεπείςστηνυπόσχεσήμας–«Μαζίκαταφέρνουμεπερισσότερα».Αναγνωρίζουμεκαιεπιδοκιμάζουμετησημασίατηςδιαφορετικότηταςστοχώροεργασίαςμας,ώστενααντικατοπτρίζουμετηδιαφορετικότητατωνπελατώνπουεξυπηρετούμε.Δενανεχόμαστεκαμίαμορφήδιάκρισης,ιδιαίτεραόσοναφορά,μεταξύάλλων,τηνηλικία,τοφύλο,τηναναπηρία,τονσεξουαλικόπροσανατολισμό,τοπολιτισμικόυπόβαθροκαιτιςπεποιθήσεις.Οισχέσειςτηςεταιρείαςμετουςεργαζόμενους,καθώςκαιοιμεταξύτουςσχέσειςβασίζονταιστοσεβασμότουατόμουκαιτωνανθρώπινωνδικαιωμάτωνκαιδενδείχνουμεκαμίαανοχήαπέναντιστηνπαιδικήεργασίασεκαμίαμορφήτης.

Πρέπειόλοινακαταγγέλλουμεσυμπεριφορέςπουπροκαλούνδιακρίσειςόταντιςαντιλαμβανόμαστε.Θέλουμενααισθάνονταιόλοιότιέχουντηδυνατότητανακάνουνοποιαδήποτεκαταγγελία.ΜιλήστεάμεσαμεταεμπλεκόμεναάτομαπριντοαναφέρετεστηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικούήμέσααπότηγραμμήαναφοράςSpeakUp.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• ΝασυμμορφώνεστεμετιςΕπιχειρηματικέςμαςΑρχέςκαιτιςπολιτικέςτηςVodafone

• Νακατανοείτετιςυποχρεώσειςσαςστοπλαίσιοτηςεθνικήςνομοθεσίας

• Ναενεργείτεδίκαιακαιμεσεβασμόαπέναντιστουςάλλουςσεόλεςσαςτιςδοσοληψίες

• Νακαταγγέλλετεκάθεμεροληπτικήσυμπεριφορά

• ΝααναφέρετεκάθεσαςανησυχίαστηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικούήμέσααπότηνγραμμήαναφοράςSpeakUp

• Ναβασίζετεκάθεαπόφασήσαςσχετικάμεπροσλήψειςαποκλειστικάκαιμόνοσταπροσόντατωνυποψηφίων

Ε: Ένας συνάδελφος πρόκειται να προσλάβει ένα νέο μέλος στην ομάδα. Ανησυχώ ότι μπορεί να μεροληπτεί εις βάρος κάποιων άλλων υποψηφίων. Να τον καταγγείλω;

A:Έχετεδίκιοναθέσετετοθέμα,διότιηεταιρείαδενανέχεταικαμίαμορφήδιάκρισης.ΠαροτρύνετετοσυνάδελφονασυζητήσειτακριτήριαεπιλογήςμετηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικού.ΕάνδεναλλάξεικάτιθαπρέπειναθέσετετοθέμαστονπροϊστάμενόσαςήστηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικού.

«Δενανεχόμαστεκαμίαμορφήδιάκρισης,παρενόχλησης ήεκφοβισμού»

Page 33: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

32

Αποτροπή παρενόχλησης και εκφοβισμούΗVodafoneδενανέχεταικαμίαμορφήπαρενόχλησηςκαιεκφοβισμού.

Ηπαρενόχλησηκαιοεκφοβισμόςμπορείναπάρουνπολλέςμορφέςκαιέχουνσοβαρέςσυνέπειες.

ΕίμαστεόλοιυπεύθυνοιγιαναδιασφαλίσουμεότιπαρόμοιαπεριστατικάδενσυμβαίνουνστηVodafone.

Μπορείναλάβουμεπειθαρχικάήνομικάμέτραειςβάροςατόμωνπουπαρενοχλούνήεκφοβίζουνάλλους.

Θαφερόμαστεμεσεβασμόοέναςαπέναντιστονάλλονκαιθακαταγγέλλουμεκάθεάδικησυμπεριφορά.Σχετικήκαθοδήγησηθαβρείτεστις Πολιτικές Ανθρώπινου Δυναμικού.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• Νακαλλιεργείτετηνεμπιστοσύνηστιςομάδεςσας,αντιμετωπίζονταςόλαταμέλημεσεβασμό

• Ναμηνείστεποτέυβριστικόςμεκανένανσυνάδελφόσας,ούτενακάνετε υποτιμητικάήυβριστικάσχόλιαγιαάλλουςσυναδέλφουςσετρίτους

• ΝαφροντίζετεώστεκάθεεπικοινωνίασαςνασυμμορφώνεταιμετονπαρόνταΚώδικαΣυμπεριφοράς,όσοανεπίσημηκιανείναι

• Ανπιστεύετεότικάποιοςσυνάδελφοςπαρενοχλείταιήεκφοβίζεται,αναφέρετέτομέσωτηςγραμμήςαναφοράςSpeakUp

«Οισχέσειςτηςεταιρείαςμετουςεργαζόμενους,καθώςκαιοιμεταξύτουςσχέσειςβασίζονταιστοσεβασμότουατόμουκαιτωνανθρώπινωνδικαιωμάτων.Δενθαδείχνουμεκαμίαανοχήαπέναντιστηνπαιδικήεργασία. Μαζίκαταφέρνουμεπερισσότερα»

Ε: Έχω αντιληφθεί ότι άλλα μέλη της ομάδας τα βάζουν συνεχώς με έναν συνάδελφο. Θέλω να αναφέρω το θέμα, αλλά φοβάμαι ότι μπορεί να είμαι ο επόμενος. Τι πρέπει να κάνω;

A:Πρέπειπάντανακαταγγέλλετεκάθεανάρμοστηήαπαράδεκτησυμπεριφορά.ΜιλήστεστονπροϊστάμενόσαςήστηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικού.Ανδεναισθάνεστεάνετανατοκάνετε,τότεχρησιμοποιήστετηγραμμήαναφοράςSpeakUp.

Eπικοινωνία με: – Τη Διεύθυνση ΑνθρώπινουΔυναμικού

Page 34: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

33

Ναρκωτικά και αλκοόλΚάθεπεριστατικόχρήσης,εμπορίαςήδιακίνησηςπαράνομωνουσιώνθααντιμετωπίζεταιμεμεγάλησοβαρότητα.Υποστηρίξτετουςσυναδέλφουςσας,αναφέρονταςκάθεπαραβίασηαυτούτουΚώδικαστηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικού.Θαπαρέχουμευποστήριξησεόσουςαντιμετωπίζουνπροβλήματαμετοαλκοόλήταναρκωτικά.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• Ναμηνεργάζεστεποτέυπότηνεπήρειααπαγορευμένωνουσιώνήαλκοόλ

• Ανανησυχείτεότικάποιοςσυνάδελφοςκάνειχρήσηαλκοόλήναρκωτικών,νατοαναφέρετεστονπροϊστάμενόσαςήστηΔιεύθυνσηΑνθρώπινουΔυναμικού

• Ναγνωρίζετετηνεθνικήνομοθεσία,τηντοπικήκουλτούρακαιτατοπικάέθιμακάθεπεριοχήςστηνοποίαταξιδεύετε

«Δενθαανεχθούμεκανέναάτομουπότηνεπήρειααλκοόλήαπαγορευμένωνουσιώνστοχώροεργασίας»

Ε: Ένας συνάδελφος φαίνεται να είναι συστηματικά υπό την επήρεια αλκοόλ όταν έρχεται στη δουλειά. Ξέρω ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στο σπίτι. Τι πρέπει να κάνω;

A:Είναισημαντικόνασυζητήσετετοθέμαμετονπροϊστάμενόσας.Ηχρήσηαλκοόλείναιπολύπιθανόνναεπηρεάζειτηνυγείακαιτηνποιότητατηςδουλειάςτου.Οσυνάδελφόςσαςπιθανόταταχρειάζεταιβοήθειακαιυποστήριξηγιανααντιμετωπίσειτιςδυσκολίεςτου.

Page 35: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

34

Kοινότητες και Κοινωνία

«Συμμετέχουμεενεργάστιςτοπικέςκοινωνίες,ώστενακατανοήσουμεκαιναανταποκριθούμεστηνόποιαανησυχίατους»

Κοινωνική ΣυνεισφοράΣτη Vodafone, στηρίζουμε τις τοπικές κοινωνίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Σεβόμαστεόλαταδιεθνώςκατοχυρωμέναανθρώπιναδικαιώματα,συμπεριλαμβανομένηςτηςΔιεθνούςΧάρταςτωνΔικαιωμάτωντουΑνθρώπουκαιτωναρχών πουορίζονταιστηΔιακήρυξητηςΔιεθνούςΟργάνωσηςΕργασίαςγια τιςθεμελιώδειςαρχέςκαιτα δικαιώματαστηνεργασία.Αποτελείδέσμευσήμαςναμεριμνούμεώστεηεταιρείαμαςναμηνεμπλέκεταισεπαραβιάσειςανθρωπίνωνδικαιωμάτων.Σεόλαταεπίπεδα,αναζητούμετρόπουςγιατηνεκπλήρωσητωναρχώντωνδιεθνώςαναγνωρισμένωνανθρώπινωνδικαιωμάτων,ακόμηκαιότανερχόμαστεαντιμέτωποιμεαντικρουόμενεςαπαιτήσεις.

ΔέσμευσήμαςαποτελείεπίσηςηεφαρμογήτωνκατευθυντήριωναρχώντωνΗνωμένωνΕθνώνγιατιςΕπιχειρήσειςκαιταΑνθρώπιναΔικαιώματασεόλοτοφάσματωνεπιχειρηματικώνμαςδραστηριοτήτων.

Ε: Η Ομάδα μου θέλει να μαζέψει χρήματα για μία τοπική φιλανθρωπική οργάνωση. Υπάρχουν περιορισμοί για το που μπορούμε να προσφέρουμε χρήματα;

A:Δενυπάρχεικανέναςπεριορισμός,ανηδωρεάείναιπροσωπική.ΚάθεδωρεάπουπραγματοποιείταιεκμέρουςτηςVodafoneπρέπειπάντοτεναπραγματοποιείταιμέσωτουΤμήματοςΕταιρικών Σχέσεων.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• Ναείστεευαίσθητοιστιςανάγκεςτωντοπικώνκοινωνιών–ναακούτεκαινααπαντάτεστιςανησυχίεςπουέχειοκόσμοςσχετικάμετιςδραστηριότητεςτηςVodafone

• Να συμμετέχετε στην τοπικήκοινωνίαμετάαπόσυνεννόησημετοΤμήμα Εταιρικών Σχέσεων.

Eπικοινωνία με: –VodafoneFoundation

Στόχοςμαςείναιναπαρέχουμεπροϊόντακαιυπηρεσίεςπουμπορούνναμεταμορφώσουντηζωήτωνανθρώπωνκαινασυμβάλλουνσεένανπιοβιώσιμοτρόποζωής,δίνονταςδυνατότητεςστουςανθρώπους,συμβάλλονταςσεευρύτερουςαναπτυξιακούςστόχουςκαιπεριορίζονταςτιςεπιπτώσειςστοπεριβάλλον.

Γιαναγίνειαυτό,πρέπειναλειτουργούμευπεύθυναπαντού,όπουδραστηριοποιούμαστεεπιχειρηματικά,ώστεναδιαφυλάξουμετηνεμπιστοσύνητηςκοινωνίας.

Τοπική ΚοινωνίαΜέσααπότηδιαφάνειακαιτηνεντιμότητα,τοσεβασμόγιατηντοπικήκουλτούρακαιτιςτοπικέςπαραδόσεις,επιθυμούμενακερδίσουμετηνεμπιστοσύνηκάθετοπικήςκοινωνίας.

Ακούμεπάντοτετιςανησυχίεςτωντοπικώνκοινωνιών,σεσχέση,γιαπαράδειγμα,μετηνανάπτυξητουδικτύουμαςκαιπροσπαθούμενααπαντήσουμεσταερωτήματαπουθέτουν.Θαδεχόμαστεκάθεάποψηκαιθακαταβάλλουμεκάθεπροσπάθειαώστεναμπορείναακουστείοκαθένας.

Ε: Είχα την εντύπωση ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα αποτελούν ευθύνη του κράτους. Γιατί πρέπει να απασχολούν και εμένα;

A:Παράτογεγονόςότιτοκράτοςέχειτοαποκλειστικόκαθήκονναπροστατεύειταανθρώπιναδικαιώματατωνπολιτών,είναιπαγκοσμίωςαποδεκτόότικαιοιεταιρείεςέχουντηνυποχρέωσηνασέβονταιταανθρώπιναδικαιώματα.ΗVodafoneλαμβάνειμέτραώστεναδιασφαλίσειότιδενπαραβιάζουμεμεκανένατρόποταανθρώπιναδικαιώματαοπουδήποτεδραστηριοποιούμαστε.

Tο τμήμαEταιρικών Σχέσεων–

Page 36: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

35

Περιβάλλον

Όποτεείναιδυνατόν,περιορίζουμετηχρήσηπόρωνκαιτιςεπιβαρυντικέςεκπομπέςπουοφείλονταιστιςδραστηριότητέςμας.Eπαναχρησιμοποιούμεκαιανακυκλώνουμεεξοπλισμόεπικοινωνιώνκαιάλλα απόβλητα.Εφαρμόζουμετηνισχύουσανομοθεσίακαιταδιεθνήπρότυπαγιατοπεριβάλλον.

Στιςχώρεςόπουδενυπάρχειήδενεφαρμόζεται συγκεκριμένη περιβαλλοντικήνομοθεσία,διασφαλίζουμεότιεφαρμόζουμευπεύθυνεςπρακτικέςγιατη διαχείριση των περιβαλλοντικώνεπιπτώσεων.

Συνεργαζόμαστεμετουςπελάτες,τουςπρομηθευτέςκαιτουςεργολάβουςώστενααναπτύσσουμεπροϊόντακαιυπηρεσίεςκαθώςκαιεργασιακέςπρακτικέςμεγνώμονατηνελαχιστοποίησητωνεπιπτώσεωνστοπεριβάλλον. Διατηρούμετηνεμπιστοσύνητωνενδιαφερόμενωνμερώνμέσααπότηδιαφάνειακαιτηνανταπόκρισηστουςπροβληματισμούςτωνπελατών,τωνρυθμιστικώναρχώνκαιτωντοπικώνκοινωνιώνστιςοποίεςδραστηριοποιούμαστε.

Τι σημαίνει αυτό για μένα;Απόεσάςαναμένουμε:

• Ναγνωρίζετετηνισχύουσαπεριβαλλοντικήνομοθεσία,τουςκανονισμούςκαιτιςπολιτικέςπουισχύουνγιατηνεργασίασας

• Ναπεριορίζετετααπορρίμματάσας,όπουαυτόείναιδυνατόν

• Νακάνετεανακύκλωση,όποτεαυτόείναιδυνατόν

• Νααποφεύγετετιςάσκοπεςμετακινήσεις– ναχρησιμοποιείτετιςδυνατότητεςτηλεδιάσκεψης, όποτεαυτόείναιδυνατόν

• Ναπερπατάτεήναχρησιμοποιείτεταμέσαμαζικήςμεταφοράς,όποτεμπορείτε.Νακανονίσετεμαζίμεκάποιονσυνάδελφοναχρησιμοποιείτεεκπεριτροπήςτααυτοκίνητάσας

• Αναλογιστείτετοπεριβάλλονότανλαμβάνετεαποφάσειςσχετικάμεπρομήθειεςπροϊόντωνκαιυπηρεσιών

«Έχουμεδεσμευθείέμπρακταγιατηνπροστασίατουπεριβάλλοντος»

Επικοινωνία με: –Tο τμήμαEταιρικών Σχέσεων

Page 37: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

Ε: Τι σημαίνει συνεννοήσεις; (σ.17)A:�Παραθέτουμε�μερικά�χαρακτηριστικά�παραδείγματα:

•� �Κοινοποίηση�πληροφοριών,�π.χ.,�για�τιμές,�κόστη�ή�όγκο�πωλήσεων�σε�ανταγωνιστές.

•� �Συμφωνία�με�ανταγωνιστές�για�καθορισμό�των�τιμών�προϊόντων�ή�υπηρεσιών,�περιλαμβανομένων�εκπτώσεων,�επιστροφών�και�προμηθειών.

•� �Συμφωνία�με�ανταγωνιστές�για�μη�ανταγωνισμό�σε�ορισμένους�λογαριασμούς�ή�περιοχές�ή�συμφωνία�σχετικά�με�το�μερίδιο�στην�αγορά.

•� �Συμφωνία�με�μεταπωλητές�για�καθορισμό�της�ελάχιστης�τιμής�μεταπώλησης�προϊόντων�ή�υπηρεσιών.

Ε: Τι σημαίνει εσωτερική πληροφόρηση; (σ.18)A:�Πληροφορίες�που:

•� �Είναι�συγκεκριμένες

•� �Δεν�έχουν�δημοσιοποιηθεί

•� �Αφορούν�τη�Vodafone

•� �Εάν�δημοσιοποιηθούν,�είναι�πολύ�πιθανόν�να�έχουν�σημαντική�επίδραση�στην�τιμή�των�χρεογράφων�της�Vodafone.

Q: Ε: Τι είναι δωροδοκία; (σ.19)A: Δωροδοκία�είναι�να�προσφέρεις�ή�να�αποδέχεσαι�μετρητά,�ή�οτιδήποτε�άλλο�αξίας,�ώστε�να�φερθεί�κάποιος�«ανάρμοστα»�(συνήθως�με�απώτερο�σκοπό�το�αθέμιτο�προσωπικό�όφελος).�Δεν�χρειάζεται�να�αλλάξει�χέρια�κάτι�που�έχει�αξία,�και�μόνο�η�προσφορά�ή�υπόσχεση�είναι�αρκετά�για�να�παραβιαστεί�ο�νόμος.

Ε: Τι σημαίνει «δημόσιος λειτουργός»; (σ.15)A:�Κάθε�άτομο�που�έχει�νομοθετική,�διοικητική�ή�δικαστική�θέση�ή�εκτελεί�δημόσιο�λειτούργημα�για�οποιαδήποτε�δημόσια�υπηρεσία�ή�δημόσιο�οργανισμό,�περιλαμβανομένων�των�κρατικών�μέσων�ενημέρωσης�και�ρυθμιστικών�αρχών.

Ε: Τι είναι οι «διευκολύνσεις μέσω χρηματισμού» και οι «προμήθειες»; (σ.19)

A:�Διευκόλυνση�μέσω�χρηματισμού�είναι�συνήθως�μια�μικρή,�ανεπίσημη�χρηματική�πληρωμή,�ώστε�να�επιταχυνθεί�μια�τυπική�κρατική�διαδικασία,�για�παράδειγμα,�10�ευρώ�σε�έναν�δημόσιο�υπάλληλο�για�να�επιταχύνει�την�έκδοση�μίας�visa.�Προμήθεια�είναι�η�πληρωμή�που�λαμβάνει�ένα�άτομο�ως�ανταπόδοση�για�μια�σύσταση,�συναλλαγή�ή�συμφωνία�με�τρίτο.

Ε: Τι σημαίνει «εύλογα και ανάλογα του οφέλους»; (σ.15)A:�Κατά�κανόνα,�περιλαμβάνει�είδη�χαμηλής�αξίας�με�την�εμπορική�ονομασία�της�Vodafone,�στο�πλαίσιο�της�προώθησης,�παρουσίασης�ή�επεξήγησης�των�προϊόντων�και�υπηρεσιών�μας.�Μπορεί�επίσης�να�περιλαμβάνει�κάποια�μορφή�φιλοξενίας,�η�οποία�πραγματοποιείται�σαφώς�για�επαγγελματικούς�σκοπούς,�για�παράδειγμα,�πρόσκληση�ομάδας�υποψήφιων�πελατών�σε�μια�εκδήλωση,�η�οποία�δεν�πρέπει�να�χαρακτηρίζεται�από�«σπατάλες»�και�«υπερβολές».

Ε: Τι συνιστά δώρο ή όφελος «σημαντικής αξίας»; (σ.15)A:�Οτιδήποτε�αξίας�έξω�από�τα�χρηματικά�όρια�που�περιγράφονται�στην�πολιτική�Corporate�Gifts�and�Hospitality.�Επίσης,�μπορεί�να�είναι�κάτι�πολύτιμο�για�ένα�συγκεκριμένο�άτομο,�το�οποίο�μπορεί�να�δώσει�την�εντύπωση�ότι�είναι�αρκετό�για�να�επηρεάσει�μια�επαγγελματική�απόφαση.

Ε: Τι σημαίνει «στενή» σχέση; (σ.15)A: Μια�«στενή»�σχέση�μπορεί�να�περιλαμβάνει�συγγενή,�σύντροφο�ή�στενό�φίλο�ή�επαγγελματική�γνωριμία.

Ε: Τι σημαίνει «ευαίσθητες πληροφορίες»; (σ.12)A:�Οι�ευαίσθητες�πληροφορίες�μπορεί�να�περιλαμβάνουν�νομικές�συμφωνίες,�τεχνικές�προδιαγραφές�και�κάθε�άλλη�πληροφορία�που�είναι�αμφίβολο�να�έχει�δημοσιοποιηθεί�και�μπορεί�να�έχει�εμπορική�αξία.

Ε: Τι εννοούμε με τον όρο «διακρίσεις»; (σ.31)

A:�Για�το�σκοπό�του�παρόντος�εγγράφου,�οι�«διακρίσεις»�περιλαμβάνουν�λιγότερο�ευνοϊκή�μεταχείριση�με�βάση�το�φύλο,�την�ηλικία,�τυχόν�αναπηρία,�τις�σεξουαλικές�προτιμήσεις,�τις�θρησκευτικές�πεποιθήσεις�ή�την�εθνικότητα.

Ε: Τι εννοούμε όταν λέμε «παρενόχληση και εκφοβισμός»; (σ.32)A:�Η�παρενόχληση�και�ο�εκφοβισμός�ορίζονται�ως�ανεπιθύμητη�συμπεριφορά�ενός�ατόμου�που�είναι�εκφοβιστική,�κακόβουλη,�ενοχλητική,�προσβλητική,�εξευτελιστική�ή�υποτιμητική�για�κάποιον�άλλον.�Μπορεί�να�σχετίζεται,�αλλά�όχι�μόνο,�με�την�ηλικία,�το�φύλο,�τις�σεξουαλικές�προτιμήσεις,�τη�φυλή,�την�αναπηρία,�τη�θρησκεία�ή�τις�πεποιθήσεις�του�άλλου�και�μπορεί�να�είναι�επαναλαμβανόμενο�ή�μεμονωμένο�περιστατικό.�Μπορεί�να�είναι�λεκτική,�μη�λεκτική,�σωματική�και�δεν�γίνεται�πάντα�πρόσωπο�με�πρόσωπο.

Βασικές έννοιες που χρησιμοποιούνται σε αυτόν τον Κώδικα:

36

Page 38: Kώδικας Συμπεριφοράς της Vodafone

Vodafone Group PlcVodafone HouseThe ConnectionNewburyBerkshireRG14 2FNEngland

Tel: +44 (0)1635 33251