JEAN ALBERT BLUE SKY

of 25 /25
JEAN ALBERT BLUE SKY Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 1/25 Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ REACH - Καλνλίζκφο 2015/830 ΤΜΗΜΑ 1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο 1.1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο Κσδηθφο: JEAN ALBERT BLUE SKY Δπσλπκία JEAN ALBERT BLUE SKY 1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πεξηγξαθή/ρξήζε Απνζκεηηθό ρώξνπ απηνθηλήηνπ Αλαγλσξηζκέλεο Υξήζεηο Βηνκεραληθέο Δπαγγεικαηηθέο Καηαλαισηηθέο Απνζκεηηθφ ρψξνπ απηνθηλήηνπ - - 1.3. Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο Δηαηξηθή κνξθή SCENT AND SENSE SRL Γηεχζπλζε Via per Parabiago 225 Σνπνζεζία θαη θξάηνο 20020 Busto Garolfo MI- ITALY Tel. 0039 03311391005 [email protected] 1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζε Αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο: (0030) 2107793777 Fax: 00302107486114 δηαζέζηκα γηα δηαβνχιεπζε 24 ψξεο / εκέξα, ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην θνηλφ ΤΜΗΜΑ 2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο 2.1. Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο Σν παξαζθεχαζκα έρεη ηαμηλφκεζε θηλδχλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (EK) 1272/2008 (CLP) (θαη επφκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο). Σν πξντφλ επηπιένλ αηηεί κηα θάξηα δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 2015/830. Δλδερφκελεο πξνζζεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη/ή ην πεξηβάιινλ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα 11 θαη 12 ηεο παξνχζαο θάξηαο. Σαμηλφκεζε θαη ππφδεημε θηλδχλνπ: Oθζαικηθή εξεζηζκφο, kαηεγνξία 2 H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. Eξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 2 H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 1B H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 2 H411 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. 2.2. Σηνηρεία επηζήκαλζεο Δηηθέηεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (CE) 1272/2008 (CLP) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο.

Embed Size (px)

Transcript of JEAN ALBERT BLUE SKY

Page 1: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 1/25

Γειηίν Γεδνκέλωλ Αζθαιείαο χκθσλα κε ην Παξάξηεκα ΗΗ ηνπ REACH - Καλνλίζκφο 2015/830

ΤΜΗΜΑ 1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο νπζίαο/κείγκαηνο θαη εηαηξείαο/επηρείξεζεο

1.1. Αλαγλωξηζηηθόο θωδηθόο πξνϊόληνο Κσδηθφο: JEAN ALBERT BLUE SKY Δπσλπκία JEAN ALBERT BLUE SKY

1.2. Σπλαθείο πξνζδηνξηδόκελεο ρξήζεηο ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο θαη αληελδεηθλπόκελεο ρξήζεηο Πεξηγξαθή/ρξήζε Απνζκεηηθό ρώξνπ απηνθηλήηνπ

Αλαγλσξηζκέλεο Υξήζεηο Βηνκεραληθέο Δπαγγεικαηηθέο Καηαλαισηηθέο Απνζκεηηθφ ρψξνπ απηνθηλήηνπ - -

1.3. Σηνηρεία ηνπ πξνκεζεπηή ηνπ δειηίνπ δεδνκέλωλ αζθαιείαο Δηαηξηθή κνξθή SCENT AND SENSE SRL Γηεχζπλζε Via per Parabiago 225 Σνπνζεζία θαη θξάηνο 20020 Busto Garolfo

MI- ITALY

Tel. 0039 03311391005

[email protected]

1.4. Αξηζκόο ηειεθώλνπ επείγνπζαο αλάγθεο Γηα επείγνπζεο πιεξνθνξίεο απεπζπλζείηε ζε Αξηζκφο έθηαθηεο αλάγθεο: (0030) 2107793777

Fax: 00302107486114 δηαζέζηκα γηα δηαβνχιεπζε 24 ψξεο / εκέξα, ζε επαγγεικαηίεο πγείαο θαη ην θνηλφ

ΤΜΗΜΑ 2. Πξνζδηνξηζκόο επηθηλδπλόηεηαο

2.1. Ταμηλόκεζε ηεο νπζίαο ή ηνπ κείγκαηνο

Σν παξαζθεχαζκα έρεη ηαμηλφκεζε θηλδχλνπ θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (EK) 1272/2008 (CLP) (θαη επφκελεο κεηαηξνπέο θαη πξνζαξκνγέο). Σν πξντφλ επηπιένλ αηηεί κηα θάξηα δεδνκέλσλ αζθαιείαο ζε ζπκθσλία κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (EE) 2015/830. Δλδερφκελεο πξνζζεηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο θηλδχλνπο γηα ηελ πγεία θαη/ή ην πεξηβάιινλ αλαγξάθνληαη ζηνλ ηνκέα 11 θαη 12 ηεο παξνχζαο θάξηαο.

Σαμηλφκεζε θαη ππφδεημε θηλδχλνπ: Oθζαικηθή εξεζηζκφο, kαηεγνξία 2 H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. Eξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 2 H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 1B H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 2

H411 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο.

2.2. Σηνηρεία επηζήκαλζεο

Δηηθέηεο θηλδχλνπ ζχκθσλα κε ηνλ θαλνληζκφ (CE) 1272/2008 (CLP) θαη ηηο κεηαγελέζηεξεο ηξνπνπνηήζεηο θαη πξνζαξκνγέο.

Page 2: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 2/25

Δηθνλνγξάκκαηα θηλδχλνπ:

Πξνεηδνπνηεηηθέο ιέμεηο: Πξνζνρή

Γειψζεηο επηθηλδπλφηεηαο:

H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. H411 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. EUH208 Πεξηέρεη: Ομηθή γεξαλίιε, Γεξαληφιε, Κηηξηθφ, Καξπνθπιίλε, ηηξνλειφιε, 2,4-δηκεζπι θπθινε-3-ελν-1-

θαξβαιδευδε,Δπγελφιε, 2,4-δηυδξνμπ-3,6-δηκεζπινβελδντθφο κεζπιεζηέξαο, [3R (3α, 3αβ, 6β, 7β, 8aα)] - νθηαυδξν-6-κεζνμπ-3,6,8,8-ηεηξακεζπι-1Ζ-3α, 7-metanoazulene, L-p-mint-1 (6), 8-dien-2-one, Pin-2 (3) -ελέλην, Κνπκαξίλ, Κηλεφια

Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε.

Γειψζεηο πξνθπιάμεσλ:

P501 Απνξξίςηε ην πξντφλ / πεξηέθηε ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ επεμεξγαζία απνβιήησλ P102 Μαθξηά απφ παηδηά. P101 Δάλ δεηήζεηε ηαηξηθή ζπκβνπιή, λα έρεηε καδί ζαο ηνλ πεξηέθηε ηνπ πξντφληνο ή ηελ εηηθέηα. P273 Να απνθεχγεηαη ε ειεπζέξσζε ζην πεξηβάιινλ. P305+P351+P338 Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΔΠΑΦΖ ΜΔ ΣΑ ΜΑΣΗΑ: Ξεπιχλεηε πξνζεθηηθά κε λεξφ γηα αξθεηά ιεπηά. Αλ ππάξρνπλ θαθνί επαθήο,

αθαηξέζηε ηνπο, αλ είλαη εχθνιν. πλερίζηε λα μεπιέλεηε. P333+P313 Δάλ παξαηεξεζεί εξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο ή εκθαληζηεί εμάλζεκα: πκβνπιεπζείηε / Δπηζθεθζείηε γηαηξφ. Πεξηέρεη: (R) -p-κέληα-1,8-δηέλην dl-ιηλαινφιε;

Ομηθή ιηλαινφιε

Pin-2 (10) έλα

αιηθπιησκέλν βελδχιην

αιηθπιηθφ ηζνπεληχιην

2.3. Άιινη θίλδπλνη

Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην πξντφλ δελ εκπεξηέρεη νπζίεο PBT ή vPvB ζε πνζνζηφ ≥ απφ 0,1%.

ΤΜΗΜΑ 3. Σύλζεζε/πιεξνθνξίεο γηα ηα ζπζηαηηθά

3.1. Οπζίεο

Με ζρεηηθή πιεξνθνξία

3.2. Μείγκαηα

Πεξηέρεη:

Αλαγλώξηζε Σπγθ. % Καηεγνξηνπνίεζε 1272/2008 (CLP) Σαιηθπιηωκέλν βελδύιην

Page 3: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 3/25

CAS 118-58-1 14,23 Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412 CE 204-262-9 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119969442-31-XXXX

2,6-δηκεζπινθη-7-ελ-2-νιν CAS 18479-58-8 7,69 Eye Irrit. 2 H319, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315 CE 242-362-4 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-21194572-74-37-XXXX

dl-ιηλαινόιε; CAS 78-70-6 7,69 Eye Irrit. 2 H319, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1B H317 CE 201-134-4 INDEX 603-235-00-2 Αξ. Δγγξ. 01-2119474016-42-XXXX

Ομηθή ιηλαινόιε CAS 115-95-7 5,72 Eye Irrit. 2 H319, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1B H317 CE 204-116-4 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119454789-19-XXXX

(R) -p-κέληα-1,8-δηέλην CAS 5989-27-5 4,61 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1

H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1, εκείσζε ηαμηλφκεζεο ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα VI ηνπ Καλνληζκνχ CLP (ΣΔ): C

CE 227-813-5 INDEX 601-029-00-7 2-αηζπι-4- (2,2,3-ηξηκεζπι-3-θπθινπεληελην-1-πι) -2-βνπηελ-1-όιε

CAS 28219-61-6 2,69 Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Chronic 2 H411 CE 248-908-8 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119529224-45-XXXX

Υδξνγνλάλζξαθεο (Τεξπέληα / ζεζθηηεξπέληα)

CAS 2,03 Asp. Tox. 1 H304 CE INDEX - Έλα κίγκα από: cis-ηεηξαϋδξν-2-ηζνβνπηπιν-4-κεζπινππξαλ-4-όιε. trans-ηεηξαϋδξν-2-ηζνβνπηπι-4-κεζπιππξαλ-4-όιε

CAS 63500-71-0 1,45 Eye Irrit. 2 H319 CE 405-040-6 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-0000015458-64-XXXX

[1R- (1α, 4β, 4aα, 6β, 8aα)] - ottaidro-4,8a, 9,9-tetrametil-1,6-metano-1 (2H) -naftolo

CAS 5986-55-0 1,23 Aquatic Chronic 2 H411

Page 4: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 4/25

CE 227-807-2 INDEX - Σαιηθπιηθό ηζνπεληύιην CAS 87-20-7 1,15 Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 3 H412 CE 201-730-4 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2120809315-60-XXXX

Pin-2 (10) έλα CAS 127-91-3 1,12 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1B

H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

CE 204-872-5 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119519230-54-XXXX

Κηλεόια CAS 470-82-6 0,92 Flam. Liq. 3 H226, Skin Sens. 1B H317 CE 207-431-5 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119967772-24-XXXX

p-κέληα-1,4-δηέλην CAS 99-85-4 0,77 Flam. Liq. 3 H226, Repr. 2 H361, Asp. Tox. 1 H304, Aquatic Chronic 2 H411 CE 202-796-7 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2120780478-40-XXXX

Κνπκαξίλ CAS 91-64-5 0,69 Acute Tox. 4 H302, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 3 H412 CE 202-086-7 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119949300-45-XXXX

Pin-2 (3) -ελέλην CAS 80-56-8 0,4 Flam. Liq. 3 H226, Acute Tox. 4 H302, Asp. Tox. 1 H304, Δξεζ. Γέξκ. 2

H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

CE 201-291-9 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119519223-49-XXXX

L-p-mint-1 (6), 8-dien-2-one CAS 6485-40-1 0,38 Skin Sens. 1B H317 CE 229-352-5 INDEX 606-148-00-8 Αξ. Δγγξ. 01-2119962458-25-XXXX

Ομηθόο αιιπιεζηέξαο (3-κεζπινβνπηνμπ)

CAS 67634-00-8 0,38 Acute Tox. 4 H302, Acute Tox. 4 H312, STOT RE 2 H373, Aquatic Acute 1 H400 M=1

CE 266-803-5 INDEX -

Page 5: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 5/25

Αξ. Δγγξ. 01-2120794630-50-XXXX

[3R (3α, 3αβ, 6β, 7β, 8aα)] - νθηαϋδξν-6-κεζνμπ-3,6,8,8-ηεηξακεζπι-1Η-3α, 7-metanoazulene

CAS 19870-74-7 0,32 Skin Sens. 1B H317, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1

CE 243-384-7 INDEX - 2,4-δηϋδξνμπ-3,6-δηκεζπινβελδνϊθόο κεζπιεζηέξαο

CAS 4707-47-5 0,31 Skin Sens. 1B H317 CE 225-193-0 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2120762759-36-XXXX

2,4-δηκεζπι θπθινε-3-ελν-1-θαξβαιδεϋδε

CAS 68039-49-6 0,31 Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 2 H411 CE 943-728-2 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119982384-28-XXXX

Δπγελόιε CAS 97-53-0 0,31 Eye Irrit. 2 H319, Skin Sens. 1B H317 CE 202-589-1 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119971802-33-XXXX

Σηηξνλειόιε CAS 106-22-9 0,3 Eye Irrit. 2 H319, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1B H317 CE 203-375-0 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119453995-23-XXXX

Καξπνθπιίλε CAS 87-44-5 0,26 Asp. Tox. 1 H304, Skin Sens. 1B H317, Aquatic Chronic 4 H413 CE 201-746-1 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2120745237-53-XXXX

7-κεζπιν-3-1,6-δηελν κεζπιελν νθηα

CAS 123-35-3 0,19 Flam. Liq. 3 H226, Asp. Tox. 1 H304, Eye Irrit. 2 H319, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 2 H411

CE 204-622-5 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119514321-56-XXXX

Κηηξηθό CAS 5392-40-5 0,19 Eye Irrit. 2 H319, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1 H317 CE 226-394-6 INDEX 605-019-00-3 Αξ. Δγγξ. 01-2119462829-23-XXXX

Page 6: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 6/25

Γεξαληόιε CAS 106-24-1 0,17 Eye Dam. 1 H318, Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1 H317 CE 203-377-1 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119552430-49-XXXX

2,6-δη-η-βνπηπιν-ξ-θξεζόιε CAS 128-37-0 0,16 Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic Chronic 1 H410 M=1 CE 204-881-4 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119565113-46-XXXX

Κακπέλ CAS 79-92-5 0,13 Flam. Sol. 1 H228, Eye Irrit. 2 H319, Aquatic Acute 1 H400 M=1, Aquatic

Chronic 1 H410 M=1

CE 201-234-8 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119446293-40-XXXX

Ομηθή γεξαλίιε CAS 105-87-3 0,12 Δξεζ. Γέξκ. 2 H315, Skin Sens. 1 H317, Aquatic Chronic 3 H412 CE 203-341-5 INDEX - Αξ. Δγγξ. 01-2119973480-35-XXXX

Σν πιήξεο θείκελν ησλ ππνδείμεσλ θηλδχλνπ (H) αλαγξάθεηαη ζηνλ ηνκέα 16 ηεο θάξηαο.

ΤΜΗΜΑ 4. Μέηξα πξώηωλ βνεζεηώλ

4.1. Πεξηγξαθή ηωλ κέηξωλ πξώηωλ βνεζεηώλ

ΜΑΣΗΑ: Βγάιηε ηνπο θαθνχο επαθήο. Ξεπιπζείηε άκεζα κε άθζνλν λεξφ γηα ηνπιάρηζηνλ 15 ιεπηά, αλνίγνληαο θαιά ηα βιέθαξα. Δπηθνηλσλήζηε κε έλα γηαηξφ αλ ην πξφβιεκα παξακείλεη. ΓΔΡΜΑ: Βγάιηε απφ πάλσ ζαο ηα κνιπζκέλα ξνχρα. Κάληε ακέζσο έλα ληνπο. Καιέζηε άκεζα έλα γηαηξφ. Πιχλεηε ηα κνιπζκέλα ξνχρα πξηλ ηα ρξεζηκνπνηήζεηε. ΔΗΠΝΟΖ: Φέξηε ην ππνθείκελν ζε θαζαξφ αέξα. Αλ ε αλαπλνή ζηακαηήζεη, πξαγκαηνπνηήζηε ηερλεηή αλαπλνή. Καιέζηε άκεζα έλα γηαηξφ. ΚΑΣΑΠΟΖ: Καιέζηε άκεζα έλα γηαηξφ. Μελ πξνθαιείηε εκεηφ. Μελ ρνξεγείηε ηίπνηα πνπ δελ έρεη εμνπζηνδνηεζεί ζαθψο απφ γηαηξφ.

4.2. Σεκαληηθόηεξα ζπκπηώκαηα θαη επηδξάζεηο, άκεζεο ή κεηαγελέζηεξεο

Γελ είλαη γλσζηέο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ζπκπηψκαηα θαη επηπηψζεηο πνπ λα πξνθιήζεθαλ απφ ην πξντφλ.

4.3. Έλδεημε νπνηαζδήπνηε απαηηνύκελεο άκεζεο ηαηξηθήο θξνληίδαο θαη εηδηθήο ζεξαπείαο

Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

ΤΜΗΜΑ 5. Μέηξα γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ππξθαγηάο

5.1. Ππξνζβεζηηθά κέζα

ΚΑΣΑΛΛΖΛΑ ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ Ο εμνπιηζκφο ππξφζβεζεο ζα πξέπεη λα είλαη ηνπ ηχπνπ: δηνμείδην ηνπ άλζξαθα, αθξφο, πνχδξα θαη λέθνο λεξνχ. ΜΔΑ ΠΤΡΟΒΔΖ ΠΟΤ ΓΔΝ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΥΡΖΗΜΟΠΟΗΖΘΟΤΝ ΓΗΑ ΛΟΓΟΤ ΑΦΑΛΔΗΑ

Page 7: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 7/25

Καλέλα ηδηαίηεξν.

5.2. Δηδηθνί θίλδπλνη πνπ πξνθύπηνπλ από ηελ νπζία ή ην κείγκα

ΚΗΝΓΤΝΟΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΚΘΔΖ Δ ΠΔΡΗΠΣΧΖ ΦΧΣΗΑ Μελ αλαπλέεηε πξντφληα απφ ηελ θαχζε.

5.3. Σπζηάζεηο γηα ηνπο ππξνζβέζηεο

ΓΔΝΗΚΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Υξεζηκνπνηείζηε πίεζε λεξνχ γηα λα ςχμεηε ηα δνρεία θαη λα εκπνδίζεηε ηελ απνζχλζεζε θαη ηελ δεκηνπξγία νπζηψλ πηζαλφλ επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία. Φνξάηε πάληα πιήξε αληηππξηθφ εμνπιηζκφ. πιιέμηε ην λεξφ ηεο ππξφζβεζεο γηα λα κε ρπζεί ζην απνρεηεπηηθφ ζχζηεκα. Απνξξίςηε ην κνιπζκέλν λεξφ απφ ηελ ππξφζβεζε θαη ηα ππνιείκκαηα απφ ηε θσηηά ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. ΔΞΟΠΛΗΜΟ Καλνληθφο ηκαηηζκφο γηα ηελ ππξφζβεζε, φπσο κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πεπηεζκέλνπ αέξα αλνηθηνχ θπθιψκαηνο (EN 137), ππξαζθαιήο ζηνιή (EN469), ππξαζθαιή γάληηα (EN 659) θαη κπφηεο γηα Ππξνζβέζηεο (HO A29 ή A30).

ΤΜΗΜΑ 6. Μέηξα γηα ηελ αληηκεηώπηζε ηπραίαο έθιπζεο

6.1. Πξνζωπηθέο πξνθπιάμεηο, πξνζηαηεπηηθόο εμνπιηζκόο θαη δηαδηθαζίεο έθηαθηεο αλάγθεο

Κιείζηε ηε δηαξξνή αλ δελ ππάξρεη θίλδπλνο. Φνξέζηε θαηάιιεια ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζηεκάησλ αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαηά ηελ παξάγξαθν 8 ηεο θάξηαο δεδνκέλσλ αζθαιείαο ) ψζηε λα πξνβιεθζνχλ κνιχλζεηο ηνπ δέξκαηνο, ησλ καηηψλ θαη ηνπ αηνκηθνχ ηκαηηζκνχ. Απηέο νη ππνδείμεηο είλαη έγθπξεο είηε γηα ηνπο ππεχζπλνπο επεμεξγαζίαο είηε γηα ηηο παξεκβάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο.

6.2. Πεξηβαιινληηθέο πξνθπιάμεηο

Σν πξντφλ λα κελ ρχλεηαη ζηνπο ππνλφκνπο, ζε επίγεηα θαη ππφγεηα χδαηα.

6.3. Μέζνδνη θαη πιηθά γηα πεξηνξηζκό θαη θαζαξηζκό

Πξαγκαηνπνηήζηε ηελ αλαξξφθεζε ηνπ πξντφληνο ζε θαηάιιειν δνρείν. Αμηνινγήζηε ηελ ζπκβαηφηεηα ηνπ δνρείνπ πξνο ρξήζε κε ην πξντφλ, επηβεβαηψλνληαο ηελ παξάγξαθν 10. Αλαξξνθήζαηε ην ππφινηπν κε νπδέηεξν απνξξνθεηηθφ πιηθφ. Βεβαησζείηε φηη ε πεξηνρή κε ηε δηαξξνή αεξίδεηαη θαιά. Αθαηάιιεια πιηθά πξέπεη λα απνξξίπηνληαη φπσο πξνβιέπεηαη παξαθάησ ζην ζεκείν 13.

6.4. Παξαπνκπή ζε άιια ηκήκαηα

Δλδερφκελεο πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηα κέζα αηνκηθήο πξνζηαζίαο θαη ηελ απνηθνδφκεζε αλαγξάθνληαη ζηνπο ηνκείο 8 θαη 13.

ΤΜΗΜΑ 7. Φεηξηζκόο θαη απνζήθεπζε

7.1. Πξνθπιάμεηο γηα αζθαιή ρεηξηζκό

Κξαηάηε ην καθξηά απφ ηε ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο θαη ειεχζεξεο θιφγεο, κελ θαπλίδεηε θαη κε ρξεζηκνπνηείηε ζπίξηα θαη αλαπηήξεο. Υσξίο θαηάιιειν αεξηζκφ, νη αηκνί κπνξεί λα ζπζζσξεχνληαη ζηα ρακειά ζηξψκαηα ηνπ δαπέδνπ θαη λα αλαθιέγνληαη αθφκε θαη εμ απνζηάζεσο, αλ ππξνδνηεζνχλ, κε θίλδπλν επηζηξνθήο ηεο θιφγαο. Απνθχγεηε ηε ζπζζψξεπζε ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίσλ. Μελ ηξψηε, κελ πίλεηε θαη κελ θαπλίδεηε θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο ρξήζεο ηεο κεραλήο. Αθαηξέζηε ηα κνιπζκέλα ελδχκαηα θαη ηα ζπζηήκαηα πξνζηαζίαο πξηλ απφ ηελ πξφζβαζε ζηηο δψλεο εζηίαζεο. Απνθχγεηε ηελ δηάρπζε ηνπ πξντφληνο ζην πεξηβάιινλ.

7.2. Σπλζήθεο αζθαινύο θύιαμεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλωλ ηπρόλ αζπκβίβαζηωλ θαηαζηάζεωλ

Γηαηεξείηε κφλν ζην αξρηθφ δνρείν. Γηαηεξείηε ζε δξνζεξφ θαη θαιά αεξηδφκελν κέξνο, καθξηά απφ ηε ζεξκφηεηα, ζπηλζήξεο θαη ειεχζεξεο θιφγεο θαη άιιεο πεγέο αλάθιεμεο. Γηαηεξήζηε ηα δνρεία καθξηά απφ ελδερνκέλσο αζχκβαηα πιηθά, επηβεβαηψλνληαο ηελ παξάγξαθν 10.

7.3. Δηδηθή ηειηθή ρξήζε ή ρξήζεηο

Page 8: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 8/25

Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

ΤΜΗΜΑ 8. Έιεγρνο ηεο έθζεζεο/αηνκηθή πξνζηαζία

8.1. Παξάκεηξνη ειέγρνπ

Αλαθνξέο Καλνληζκνχο:

FRA France Valeurs limites d'exposition professionnelle aux agents chimiques en France. ED 984 - INRS TLV-ACGIH ACGIH 2019

Σαιηθπιηωκέλν βελδύιην Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 1,03 ug/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 103 ng/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 583 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 58,3 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 10 mg/l

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 0,45 mg/kg bw/d

Δηζπλνή 0,78 mg/m3 3.17 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 0,45 mg/kg bw/d 0.9 mg/kg

bw/d 2,6-δηκεζπινθη-7-ελ-2-νιν Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 27,8 ug/L Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 2,78 ug/L Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 594 ug/L Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 59,4 ug/L Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 10 mg/l

Κηλεόια Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 0,057 mg/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 5,7 ug/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 1,425 mg/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 142,5 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 10 mg/l

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

Page 9: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 9/25

ηνκαηηθφ 600 mg/kg bw/d

Δηζπλνή 1,74 mg/m3 7,05 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 1 mg/kg bw/d 2 mg/kg bw/d

p-κέληα-1,4-δηέλην Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 0,00279 mg/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 0,000279 mg/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 0,49 mg/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 0,049 mg/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 10 mg/l

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 0,417 mg/kg bw/d

Δηζπλνή 0,725 mg/m3 2,939 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 0,417 mg/kg bw/d 0,833 mg/kg

bw/d Pin-2 (3) -ελέλην Οξηαθή ηηκή θαηωθιίνπ Σχηηoο Κpάηoο TWA/8h STEL/15min εκεηψζεηο /

Παξαηεξήζεηο

mg/m3 ppm mg/m3 ppm TLV-ACGIH 20 Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 606 ng/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 60,6 ng/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 157 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 15,7 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 200 ug/l

Ομηθόο αιιπιεζηέξαο (3-κεζπινβνπηνμπ) Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 770 ng/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 77 ng/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 8,93 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 893 ng/kg

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 0,5 mg/kg bw/d

Δηζπλνή 0,87 mg/m3 4,93 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 0,5 mg/kg bw/d 1,4 mg/kg

bw/d

Page 10: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 10/25

L-p-mint-1 (6), 8-dien-2-one Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 0,0061 mg/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 0,00061 mg/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 0,192 mg/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 0,0192 mg/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ην λεξφ, δηαιείπνπζα απειεπζέξσζε 0,0061 mg/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 10 mg/l

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 0,0694 mg/kg bw/d

Δηζπλνή 0,121 mg/m3 0,685 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 0,0694 mg/kg bw/d 0,194 mg/kg

bw/d 2,4-δηϋδξνμπ-3,6-δηκεζπινβελδνϊθόο κεζπιεζηέξαο Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 0,0033 mg/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 0,00033 mg/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 0,089 mg/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 0,0089 mg/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 10 mg/l

Ευγενόλη Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 1,13 ug/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 113 ng/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 81 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 81 ug/kg

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 3 mg/kg bw/d Δηζπλνή 5,22 mg/m3 21,2 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 3 mg/kg bw/d 6 mg/kg bw/d

Σηηξνλειόιε Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 2,4 ug/L Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 24 ug/L Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 25,6 ug/L

Page 11: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 11/25

Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 2,56 ug/L Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 580 mg/l

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 47,8 mg/kg bw/d

Δηζπλνή 10 mg/m3 10 mg/m3 47,8 mg/m3 10 mg/m3 10 mg/m3 161,6 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 2,95 mg/cm2 196,4 mg/kg bw/d

2,96 mg/cm2 327,4 mg/kg bw/d

Κηηξηθό

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 0,6 mg/kg bw/d

Δηζπλνή 2,7 mg/m3 9 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 0,14 mg/kg bw/d

1 mg/kg bw/d 1,7 mg/kg bw/d

Γεξαληόιε Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 10,8 ug/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 1,08 ug/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 115 ug/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 11,5 ug/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 700 ug/l

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

Δηζπλνή 11,8 mg/m3 47,8 mg/m3 11,8 mg/m3 161,6 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 11,8 7,5 mg/kg bw/d 12,5 mg/kg

bw/d 2,6-δη-η-βνπηπιν-ξ-θξεζόιε Οξηαθή ηηκή θαηωθιίνπ Σχηηoο Κpάηoο TWA/8h STEL/15min εκεηψζεηο /

Παξαηεξήζεηο

mg/m3 ppm mg/m3 ppm VLEP FRA 10 TLV-ACGIH 2 Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 199 ng/L Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 19,9 ng/L Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 99,6 ug/L Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 9,96 ug/L

Page 12: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 12/25

Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 170 ug/L Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 3,5

Δηζπλνή 0,86 mg/m3 3,5 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 0,25 mg/kg bw/d 0,5 mg/kg

bw/d Κακπέλ Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 720 ng/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 72 ng/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 26,2 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 262 ug/kg Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 10 mg/l

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 0,625 mg/kg bw/d 0,1 mg/kg

bw/d Δηζπλνή 54,3 mg/m3 54,3 mg/m3 110,19

mg/m3 110,19 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 0,625 mg/kg bw/d 0,1 mg/kg

bw/d 1,25 mg/kg bw/d 0,21 mg/kg

bw/d Ομηθή γεξαλίιε Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - PNEC Σηκή αλαθνξάο ζε γιπθφ λεξφ 3,72 ug/l Σηκή αλαθνξάο ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 372 ng/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε γιπθφ λεξφ 442 ug/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηδήκαηα ζε ζαιαζζηλφ λεξφ 44,2 ug/l Σηκή αλαθνξάο γηα ηνπο κηθξννξγαληζκνχο STP 8 mg/l

Υγεία – Παξάγωγν επίπεδν ρωξίο επηπηώζεηο - DNEL / DMEL Απνηειέζκαηα

ζηνπο θαηαλαισηέο

Απνηειέζκαηα ζηνπο εξγαδφκελνπο

Σξφπνο Έθζεζεο Έληνλνη ηνπηθνί Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί Υξφληνη ζπζηεκ

Έληνλνη ηνπηθνί

Έληνλνη ζπζηεκ

Υξφληνη ηνπηθνί

Υξφληνη ζπζηεκ

ηνκαηηθφ 8,9 mg/kg bw/d 8,9

Δηζπλνή 15,4 mg/m3 62,59 mg/m3

Δπηδεξκηθφ 17,75 mg/kg bw/d 35,5 mg/kg

bw/d Τπνκλεκα:

(C) = CEILING ; ΔΗΠΝ = Δηζπλεχζηκν θιάζκα ; ΑΝΑΠ = Αλαπλεχζηκν θιάζκα ; ΘΧΡΑΚ = Θσξαθηθφ θιάζκα.

Page 13: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 13/25

VND = αλαγλσξηδφκελνο θίλδπλνο αιιά κε δηαζεζηκφηεηα DNEL/PNEC ; NEA = θακία πξνβιεπφκελε έθζεζε ; NPI = θαλέλαο αλαγλσξηζκέλνο θίλδπλνο.

8.2. Έιεγρνη έθζεζεο

Καζψο ε ρξήζε επαξθνχο ηερληθνχ εμνπιηζκνχ πξέπεη λα είλαη πξνηεξαηφηεηα γηα ηνλ εμνπιηζκφ αηνκηθήο πξνζηαζίαο, βεβαησζείηε φηη ν ρψξνο εξγαζίαο αεξίδεηαη απνηειεζκαηηθά. Γηα ηελ επηινγή ηνπ εμνπιηζκνχ αηνκηθήο πξνζηαζίαο δεηήζηε ελδερφκελα ηελ ζπκβνπιή ησλ πξνκεζεπηψλ ρεκηθψλ νπζηψλ. Σα ζπζηήκαηα αηνκηθήο πξνζηαζίαο ζα πξέπεη λα αλαγξάθνπλ ηελ ζήκαλζε CE πνπ πηζηνπνηεί ηελ ζπκκφξθσζε κε ηνπο ελ ιφγσ θαλνληζκνχο.

Πξνβιέςαηε ηελ ρξήζε ληνπο έθηαθηεο αλάγθεο κε ιεθάλε πιχζεο πξνζψπνπ καηηψλ.

ΠΡΟΣΑΗΑ ΥΔΡΗΧΝ Πξνζηαηεχζηε ηα ρέξηα κε γάληηα εξγαζίαο θαηεγνξίαο III (αλαθ. θαλνληζκφο EN 374). Σα παξαθάησ ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε φηαλ επηιέγεηε γάληηα εξγαζίαο: ζπκβαηφηεηα, ππνβάζκηζεο, ρξφλνο ζξαχζεο θαη δηείζδπζεο. ε πεξίπησζε παξαζθεπαζκάησλ ε αληίζηαζε γαληηψλ εξγαζίαο ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη γηα ηελ αληνρή ηνπο πξηλ ηε ρξήζε ηνπο. Σν φξην ησλ γαληηψλ εμαξηάηαη απφ ηε δηάξθεηα έθζεζή ηνπο.

ΠΡΟΣΑΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟ Υξεζηκνπνηήζηε ξνχρα εξγαζίαο κε καθξχ καλίθη θαη θάιηζεο αζθαιείαο γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε θαηεγνξίαο II (αλαθ. Κνηλνηηθήο νδεγίαο 2016/425 θαη θαλνληζκνχ EN ISO 20344). Πιπζείηε κε λεξφ θαη ζαπνχλη κεηά απφ ηελ αθαίξεζε ηνπ πξνζηαηεπηηθνχ ηκαηηζκνχ.

ΠΡΟΣΑΗΑ ΜΑΣΗΧΝ Πξνηείλεηαη ε ρξήζε εξκεηηθά πξνζηαηεπηηθψλ γπαιηψλ (αλαθ. θαλνληζκφο EN 166).

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΤ ε πεξίπησζε ππέξβαζεο ηεο ηηκήο θαησθιίνπ (πρ. TLV-TWA) ηεο νπζίαο ή κηαο ή πεξηζζνηέξσλ νπζηψλ ηνπ πξντφληνο, πξνηείλεηαη ε ρξήζε κηαο κάζθαο κε θίιηξν ηχπνπ A ηνπ νπνίνπ ε θιάζε (1, 2 ή 3) ζα πξέπεη λα είλαη επηιεγκέλε ζε ζρέζε κε ηελ νξηαθή ζπγθέληξσζε ρξήζεο. (αλαθ. θαλνληζκφο EN 14387). ηελ πεξίπησζε πνπ πθίζηαληαη αέξηα ή αηκνί δηαθνξεηηθήο θχζεο θαη/ή αέξηα κε ζσκαηίδηα (αεξνιχκαηα, θαπλνί, λέθε, θιπ.) ζα πξέπεη λα πξνβιεζνχλ θίιηξα ζπλδπαζκέλνπ ηχπνπ. Ζ ρξήζε ησλ κέζσλ πξνζηαζίαο ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ είλαη αλαγθαία ζε πεξίπησζε πνπ ηα πηνζεηνχκελα ηερληθά κέηξα πνπ ιακβάλνληαη δελ επαξθνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο έθζεζεο ηνπ εξγαδνκέλνπ ζηηο αλαθνξηθέο ηηκέο θαησθιίνπ. Ζ πξνζηαζία ε νπνία ρνξεγείηαη απφ ηηο κάζθεο είλαη ζε θάζε πεξίπησζε πεξηνξηζκέλε. ηελ πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ε ελ ιφγσ νπζία είλαη άνζκε ή ην νζθξεηηθφ φξην είλαη κεγαιχηεξν απφ ην ζρεηηθφ TLV-TWA θαη ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο, θνξέζηε κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή πεπηεζκέλνπ αέξα (αλαθ. θαλνληζκνχ EN 137) ή κηα αλαπλεπζηηθή ζπζθεπή εμσηεξηθνχ αεξηζκνχ (αλαθ. θαλνληζκνχ EN 138). Γηα ηελ ζσζηή επηινγή ηνπ ζπζηήκαηνο πξνζηαζίαο ησλ αλαπλεπζηηθψλ νδψλ, αλαηξέμηε ζηνλ θαλνληζκφ EN 529.

ΈΛΔΓΥΟΗ ΣΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΉ ΈΚΘΔΖ Οη εθπνκπέο ησλ παξαγσγηθψλ δηαδηθαζηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ ζπζθεπψλ αεξηζκνχ ζα πξέπεη λα ειέγρνληαη κε ζθνπφ ηελ ηήξεζε ησλ θαλνληζκψλ επί ησλ ζεκάησλ πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.

Σα ππνιείκκαηα πξντφληνο δελ ζα πξέπεη λα απνβάιινληαη ρσξίο έιεγρν ζηα λεξά εθθέλσζεο ή ζηνπο πδξνθφξνπο νξίδνληεο.

ΤΜΗΜΑ 9. Φπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο

9.1. Σηνηρεία γηα ηηο βαζηθέο θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηόηεηεο

Φπζηθή θαηάζηαζε πγξφ Υξψκα Αλνηρηφ θίηξηλν Οζκή μπιψδεο - ηεηξάγσλν -

εζπεξηδνεηδή

ξην νζκήο

Με δηαζέζηκν pH Με δηαζέζηκν εκείν ηήμεσο / ζεκείν πήμεσο Με δηαζέζηκν Αξρηθφ ζεκείν δέζεο Με δηαζέζηκν Πεξηνρή δέζεσο Με δηαζέζηκν

εκείν αλάθιεμεο

75 °C

Page 14: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 14/25

Σαρχηεηα εμάηκηζεο Με δηαζέζηκν Αλαθιεμηκφηεηα (ζηεξεφ, αέξην) Με δηαζέζηκν Υακειφηεξε αλαθιεμηκφηεηα Με δηαζέζηκν Αλψηεξε αλαθιεμηκφηεηα Με δηαζέζηκν Υακειφηεξε φξηα εθξεθηηθφηεηαο Με δηαζέζηκν Αλψηεξε φξηα εθξεθηηθφηεηαο Με δηαζέζηκν

Πίεζε αηκψλ

Με δηαζέζηκν Ππθλφηεηα αηκψλ

Με δηαζέζηκν ρεηηθή ππθλφηεηα 0,9715-0,9915 Γηαιπηφηεηα Με δηαζέζηκν πληειεζηήο θαηαλνκήο: n-νθηαλφιε/λεξφ Με δηαζέζηκν Θεξκνθξαζία απηναλάθιεμεο Με δηαζέζηκν Θεξκνθξαζία απνζχλζεζεο Με δηαζέζηκν

Ημψδεο

>20,5 mm2/sec (40°C) Δθξεθηηθέο ηδηφηεηεο

Με δηαζέζηκν Ομεηδσηηθέο ηδηφηεηεο Με δηαζέζηκν

9.2. Άιιεο πιεξνθνξίεο

Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

ΤΜΗΜΑ 10. Σηαζεξόηεηα θαη αληηδξαζηηθόηεηα

10.1. Αληηδξαζηηθόηεηα

Γελ ππάξρνπλ ηδαίηεξνη θίλδπλνη αληίδξαζεο κε άιιεο νπζίεο ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο.

10.2. Φεκηθή ζηαζεξόηεηα

Σν πξνηφλ είλαη ζηαζεξφ ζηηο θαλνληθέο ζπλζήθεο ρξήζεο θαη απνζήθεπζεο.

10.3. Πηζαλόηεηα επηθίλδπλωλ αληηδξάζεωλ

Οη αηκνί κπνξνχλ λα δεκηνπξγήζνπλ εθξεθηηθά κείγκαηα κε ηνλ αέξα.

10.4. Σπλζήθεο πξνο απνθπγήλ

Απνθχγεηε ηελ ππεξζέξκαλζε. Απνθχγεηε ηε ζπζζψξεπζε ειεθηξνζηαηηθψλ θνξηίσλ. Απνθχγεηε νπνηαδήπνηε πεγή έλαπζεο.

10.5. Με ζπκβαηά πιηθά

Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

10.6. Δπηθίλδπλα πξνϊόληα απνζύλζεζεο

Με ζεξκηθή απνζχλζεζε ή ζε πεξίπησζε ππξθαγηάο κπνξεί λα ειεπζεξσζνχλ αηκνί δπλεηηθά βιαβεξνί ζηελ πγεία.

Page 15: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 15/25

ΤΜΗΜΑ 11. Τνμηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο 11.1. Πιεξνθνξίεο γηα ηηο ηνμηθνινγηθέο επηπηώζεηο

Μεηαβνιηζκφο, θηλεηηθή, κεραληζκφο δξάζεο θαη άιιεο πιεξνθνξίεο Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο Πιεξνθνξίεο γηα πηζαλέο νδνχο έθζεζεο Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο Καζπζηεξεκέλεο θαη άκεζεο επηπηψζεηο θαζψο θαη ρξφληεο επηπηψζεηο απφ βξαρπρξφληα θαη καθξνρξφληα έθζεζε Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο Γηαδξαζηηθέο επηπηψζεηο Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο ΟΞΔΊΑ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ ATE (Δηζπλνή) ηνπ κείγκαηνο: Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί (θαλέλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ) ATE (ηνκαηηθή) ηνπ κείγκαηνο: Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί (θαλέλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ) ATE (Γεξκαηηθή) ηνπ κείγκαηνο: Γελ έρεη ηαμηλνκεζεί (θαλέλα ζεκαληηθφ ζπζηαηηθφ)

Κηηξηθφ

LD50 (ηνκαηηθή) 6800 mg/kg rat

LD50 (Γεξκαηηθή) 2000 mg/kg rat

(R) -p-κέληα-1,8-δηέλην

LD50 (ηνκαηηθή) 4400 mg/kg rat

LD50 (Γεξκαηηθή) > 5000 mg/kg

dl-ιηλαινφιε;

LD50 (ηνκαηηθή) 2200 mg/kg topo

LD50 (Γεξκαηηθή) 5610 mg/kg rabbit

7-κεζπιν-3-1,6-δηελν κεζπιελν νθηα

LD50 (ηνκαηηθή) > 3380 mg/kg

Page 16: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 16/25

LD50 (Γεξκαηηθή) > 5000 mg/kg

Ομηθή ιηλαινφιε

LD50 (ηνκαηηθή) 14500 mg/kg

LD50 (Γεξκαηηθή) > 5000 mg/kg

Pin-2 (10) έλα

LD50 (ηνκαηηθή) 4700 mg/kg rat

Ομηθή γεξαλίιε

LD50 (ηνκαηηθή) 6330 mg/kg

2,6-δη-η-βνπηπιν-ξ-θξεζφιε

LD50 (ηνκαηηθή) 6000 mg/kg rat

LD50 (Γεξκαηηθή) 2000 mg/kg rat

Γεξαληφιε

LD50 (ηνκαηηθή) 3600 mg/kg rat

LD50 (Γεξκαηηθή) 5000 mg/kg rabbit

Έλα κίγκα απφ: cis-ηεηξαυδξν-2-ηζνβνπηπιν-4-κεζπινππξαλ-4-φιε. trans-ηεηξαυδξν-2-ηζνβνπηπι-4-κεζπιππξαλ-4-φιε

LD50 (ηνκαηηθή) > 5000 mg/kg rat

LD50 (Γεξκαηηθή) > 2000 mg/kg rabbit

Pin-2 (3) -ελέλην

LD50 (ηνκαηηθή) 2100 mg/kg rat

LD50 (Γεξκαηηθή) 5005 mg/kg rabbit

Κνπκαξίλ

LD50 (ηνκαηηθή) 392 mg/kg rat

Page 17: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 17/25

Ομηθφο αιιπιεζηέξαο (3-κεζπινβνπηνμπ)

LD50 (ηνκαηηθή) 500 mg/kg rat

LD50 (Γεξκαηηθή) 2000 mg/kg rabbit

Κακπέλ

LD50 (Γεξκαηηθή) 2000 mg/kg rabbit

Eugenolo

LD50 (ηνκαηηθή) 2000 mg/kg rat

αιηθπιησκέλν βελδχιην

LD50 (ηνκαηηθή) 3031 mg/kg

LD50 (Γεξκαηηθή) 2000 mg/kg

Καξπνθπιίλε

LD50 (ηνκαηηθή) 5000 mg/kg

p-κέληα-1,4-δηέλην

LD50 (ηνκαηηθή) 2000 mg/kg rat

LD50 (Γεξκαηηθή) 2000 mg/kg rat

2,4-δηυδξνμπ-3,6-δηκεζπινβελδντθφο κεζπιεζηέξαο

LD50 (ηνκαηηθή) 5000 mg/kg

LD50 (Γεξκαηηθή) 5000 mg/kg

αιηθπιηθφ ηζνπεληχιην

LD50 (ηνκαηηθή) 1310 mg/kg

ΓΗΆΒΡΧΖ ΚΑΗ ΔΡΔΘΗΜ ΣΟΤ ΓΈΡΜΑΣΟ Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο ΟΒΑΡΉ ΕΖΜΊΑ / ΔΡΔΘΗΜ ΣΧΝ ΜΑΣΗΝ

Page 18: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 18/25

Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΊΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΠΝΔΤΣΗΚΟΌ Ή ΔΤΑΗΘΖΣΟΠΟΊΖΖ ΣΟΤ ΓΈΡΜΑΣΟ Δξεζηζηηθφ γηα ην δέξκα Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή αληίδξαζε.Πεξηέρεη:Ομηθή γεξαλίιε Γεξαληφιε Κηηξηθφ Καξπνθπιίλε ηηξνλειφιε 2,4-δηκεζπι θπθινε-3-ελν-1-θαξβαιδευδε Eugenolo 2,4-δηυδξνμπ-3,6-δηκεζπινβελδντθφο κεζπιεζηέξαο [3R (3α, 3αβ, 6β, 7β, 8aα)] - νθηαυδξν-6-κεζνμπ-3,6,8,8-ηεηξακεζπι-1Ζ-3α, 7-metanoazulene L-p-mint-1 (6), 8-dien-2-one Pin-2 (3) -ελέλην Κνπκαξίλ Κηλεφια ΜΔΣΑΛΛΑΞΗΓΈΝΔΖ ΒΛΑΣΗΚΝ ΚΤΣΣΆΡΧΝ Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδχλνπ ΚΑΡΚΗΝΟΓΈΝΔΖ Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδχλνπ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΧΓΉ Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδχλνπ ΔΗΓΗΚΉ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ ΣΑ ΡΓΑΝΑ-ΣΥΟΤ (STOT) - ΔΦΆΠΑΞ ΈΚΘΔΖ Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδχλνπ ΔΗΓΗΚΉ ΣΟΞΗΚΣΖΣΑ ΣΑ ΡΓΑΝΑ-ΣΥΟΤ (STOT) - ΔΠΑΝΔΗΛΖΜΜΈΝΖ ΈΚΘΔΖ Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδχλνπ ΚΊΝΓΤΝΟ ΑΠ ΑΝΑΡΡΦΖΖ Γελ πιεξνί ηα θξηηήξηα ηαμηλφκεζεο γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε ηάμε θηλδχλνπ Ημψδεο: >20,5 mm2/sec (40°C)

ΤΜΗΜΑ 12. Οηθνινγηθέο πιεξνθνξίεο

Σν πξνηφλ κπνξεί λα ζεσξείηαη επηθίλδπλν γηα ην πεξηβάιινλ θαη παξνπζηάδεη ηνμηθφηεηα γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο θαη λα πξνθαιέζεη ζε κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αξλεηηθψλ θαηλνκέλσλ γηα ην πδξφβην πεξηβάιινλ. 12.1. Τνμηθόηεηα

Κηηξηθφ LC50 - Φάξηα 6,78 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 6,8 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 103,8 mg/l/72h

Page 19: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 19/25

(R) -p-κέληα-1,8-δηέλην LC50 - Φάξηα 0,72 mg/l/96h

EC10 Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 0,149 mg/l/72h

Υξφλην NOEC Φαξηψλ 37 mg/l

Υξφλην NOEC Οζηξαθφδεξκσλ 0,153 mg/l

7-κεζπιν-3-1,6-δηελν κεζπιελν νθηα EC50 - Οζηξαθφδεξκα 147 mg/l/48h

Ομηθή ιηλαινφιε LC50 - Φάξηα 116 mg/l/96h

Ομηθή γεξαλίιε LC50 - Φάξηα 68,12 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 32 mg/l/48h

2,6-δη-η-βνπηπιν-ξ-θξεζφιε LC50 - Φάξηα 57 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 31 mg/l/48h

Υξφλην NOEC Φαξηψλ 0,053 mg/l 30 days

Υξφλην NOEC Οζηξαθφδεξκσλ 0,15 mg/l

NOEC Υξφλην Φχθηα / Τδξφβηα θπηά 24 mg/l

2,6-δηκεζπινθη-7-ελ-2-νιν LC50 - Φάξηα 27,8 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 38 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 80 mg/l/72h

ηηξνλειφιε LC50 - Φάξηα 14,66 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 17,48 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 2,4 mg/l/72h

Γεξαληφιε LC50 - Φάξηα 3,2 mg/l/96h

Pin-2 (3) -ελέλην LC50 - Φάξηα 0,28 mg/l/96h Pimephales promelas

NOEC Υξφλην Φχθηα / Τδξφβηα θπηά 0,131 mg/l

Κνπκαξίλ LC50 - Φάξηα 1,7 mg/l/96h Dapnhia Magna

Κηλεφια LC50 - Φάξηα 57 mg/l/96h

Page 20: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 20/25

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 100 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 74 mg/l/72h

Κακπέλ Υξφλην NOEC Οζηξαθφδεξκσλ 0,48 mg/l

Ευγενόλη LC50 - Φάξηα 13 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 1,13 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 24 mg/l/72h

NOEC Υξφλην Φχθηα / Τδξφβηα θπηά 23 mg/l

αιηθπιησκέλν βελδχιην LC50 - Φάξηα 1,03 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 1,16 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 1,92 mg/l/72h

Υξφλην NOEC Οζηξαθφδεξκσλ 0,984 mg/l

NOEC Υξφλην Φχθηα / Τδξφβηα θπηά 0,502 mg/l

p-κέληα-1,4-δηέλην LC50 - Φάξηα 2,792 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 10,189 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 10,82 mg/l/72h

2,4-δηυδξνμπ-3,6-δηκεζπινβελδντθφο κεζπιεζηέξαο

LC50 - Φάξηα 5,2 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 9,3 mg/l/48h

L-p-mint-1 (6), 8-dien-2-one LC50 - Φάξηα 6,1 mg/l/96h

EC50 - Οζηξαθφδεξκα 38 mg/l/48h

EC50 - Φχθηα / Τδξφβηα Φπηά 19 mg/l/72h

12.2. Αλζεθηηθόηεηα θαη ηθαλόηεηα απνδόκεζεο

Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

12.3. Γπλαηόηεηα βηνζπζζώξεπζεο

Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

12.4. Κηλεηηθόηεηα ζην έδαθνο

Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

12.5. Απνηειέζκαηα ηεο αμηνιόγεζεο ΑΒΤ θαη αΑαΒ

Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην πξντφλ δελ εκπεξηέρεη νπζίεο PBT ή vPvB ζε πνζνζηφ ≥ απφ 0,1%.

Page 21: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 21/25

12.6. Άιιεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο

Με δηαζέζηκεο πιεξνθνξίεο

ΤΜΗΜΑ 13. Σηνηρεία ζρεηηθά κε ηε δηάζεζε

13.1. Μέζνδνη δηαρείξηζεο απνβιήηωλ

Δπαλαρξεζηκνπνηήζηε φηαλ είλαη δπλαηφλ. Τπφινηπα πξντφληνο πξέπεη λα ζεσξνχληαη επηθίλδπλα απφβιεηα. Σν επίπεδν θηλδχλνπ ησλ απνβιήησλ ηνπ πξντφληνο ζα εθηηκάηαη ζχκθσλα κε ηνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο. Ζ απφξξηςε ζα πξέπεη λα γίλεηαη απφ εγθεθξηκέλν θνξέα δηαρείξηζεο απνβιήησλ, ζχκθσλα κε ηνπο εζληθνχο θαη ηνπηθνχο θαλνληζκνχο. Ζ κεηαθνξά απνβιήησλ κπνξεί λα εκπίπηεη ζηνπο πεξηνξηζκνχο ADR. ΑΚΑΣΑΛΛΖΛΖ ΤΚΔΤΑΗΑ Αθαηάιιειεο ζπζθεπαζίεο ζα πξέπεη λα αλαθηψληαη ή λα απνξξίπηνληαη ζχκθσλα κε ην εζληθνχο θαλφλεο δηαρείξηζεο απνβιήησλ.

ΤΜΗΜΑ 14. Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε κεηαθνξά

14.1. Αξηζκόο ΟΗΔ

ADR / RID, IMDG, IATA:

3082

ADR / RID: Δάλ ην πξντφλ κεηαθέξεηαη ζε απιέο ή εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ρσξεηηθφηεηαο ≤ 5Kg ή 5L, δελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο ADR/RID, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηάηαμε 375.

IMDG: Δάλ ην πξντφλ κεηαθέξεηαη ζε απιέο ή εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ρσξεηηθφηεηαο ≤ 5Kg ή 5L, δελ ππφθεηηαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα IMDG, φπσο πξνβιέπεηαη απφ ηελ Δλφηεηα 2.10.2.7.

IATA: Δάλ ην πξντφλ κεηαθέξεηαη ζε απιέο ή εζσηεξηθέο ζπζθεπαζίεο ρσξεηηθφηεηαο ≤ 5Kg ή 5L, δελ ππφθεηηαη ζηηο άιιεο δηαηάμεηο ηεο IATA, φπσο

Page 22: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 22/25

πξνβιέπεηαη απφ ηελ Δηδηθή Γηάηαμε Α197.

14.2. Οηθεία νλνκαζία απνζηνιήο ΟΗΔ

ADR / RID: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((R) -p-mentha-1,8-diene; 2-ethyl-4-(2,2,3-

trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol)

IMDG: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((R) -p-mentha-1,8-diene; 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol)

IATA: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. ((R) -p-mentha-1,8-diene; 2-ethyl-4-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-2-buten-1-ol)

14.3. Τάμε/-εηο θηλδύλνπ θαηά ηε κεηαθνξά

ADR / RID: Καηεγνξία: 9 Δηηθέηα: 9

IMDG: Καηεγνξία: 9 Δηηθέηα: 9

IATA: Καηεγνξία: 9 Δηηθέηα: 9

14.4. Οκάδα ζπζθεπαζίαο

ADR / RID, IMDG, IATA:

III

14.5. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη

ADR / RID: Environmentally

Hazardous

IMDG: Marine Pollutant

IATA: Environmentally Hazardous

14.6. Δηδηθέο πξνθπιάμεηο γηα ηνλ ρξήζηε

ADR / RID: HIN - Kemler: 90 Limited

Quantities: 5 L

Κσδηθφο πεξηνξηζκνχ ζηε ζήξαγγα: (-)

Δηδηθή δηάηαμε: - IMDG: EMS: F-A, S-F Limited

Quantities: 5 L

IATA: Cargo: Μέγηζηε πνζφηεηα: 450 L

Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο: 964

Pass.: Μέγηζηε πνζφηεηα: 450 L

Οδεγίεο ζπζθεπαζίαο: 964

Δηδηθέο νδεγίεο: A97, A158, A197

14.7. Φύδελ κεηαθνξά ζύκθωλα κε ην παξάξηεκα II ηεο ζύκβαζεο MARPOL θαη ηνλ θώδηθα IBC

Page 23: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 23/25

Με ζρεηηθή πιεξνθνξία

ΤΜΗΜΑ 15. Σηνηρεία λνκνζεηηθνύ ραξαθηήξα

15.1. Καλνληζκνί/λνκνζεζία ζρεηηθά κε ηελ αζθάιεηα, ηελ πγεία θαη ην πεξηβάιινλ γηα ηελ νπζία ή ην κείγκα

Καηεγνξία Seveso - Οδεγία 2012/18/ΔΚ: E2

Πεξηνξηζκνί ζρεηηθνί κ εην πξντφλ ή άιιεο νπζίεο πνπ εκπεξηέρνληαη ζχκθσλ ακ εην πλεκκέλν XVII ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1907/2006

Πξντφλ εκείν 3 - 40

Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ Candidate List (AΡ. 59 REACH)

Με βάζε ηα δηαζέζηκα δεδνκέλα, ην πξντφλ δελ εκπεξηέρεη νπζίεο SVHC ζε πνζνζηφ ≥ απφ 0,1%.

Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζε εμνπζηνδφηεζε (πλεκκέλν XIV REACH)

Κακία

Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ ππνρξέσζε γλσζηνπνίεζεο εμαγσγήο Γηαη. (CE) 649/2012:

Κακία

Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ χκβαζε ηνπ Ρφηεξληακ:

Κακία

Οπζίεο πνπ ππφθεηληαη ζηελ χκβαζε ηεο ηνθρφικεο:

Κακία

Τγηεηλνκηθνί έιεγρνη

Οη εξγαδφκελνη πνπ είλαη εθηεζεηκέλνη ζε απηφλ ηνλ ρεκηθφ παξάγνληα, δελ πξέπεη λα βξίζθνληαη ππφ πγεηνλνκηθή επηηήξεζε κε ηνλ φξν φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο εθηίκεζεο ησλ θηλδχλσλ απνδεηθλχνπλ φηη ππάξρεη κφλν κέηξηνο θίλδπλνο γηα ηελ αζθάιεηα θαη ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ θαη φηη ιακβάλνληαη ηα κέηξα πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ νδεγία 98/24/CE.

15.2. Αμηνιόγεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο

Γελ έρεη πξαγκαηνπνηεζεί εθηίκεζε ρεκηθήο αζθάιεηαο γηα ην κείγκα / γηα ηηο νπζίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 3.

ΤΜΗΜΑ 16. Άιιεο πιεξνθνξίεο

Κείκελν ππνδείμεσλ θηλδχλνπ (Ζ) πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο ηνκείο 2-3 ηεο θάξηαο:

Flam. Liq. 3 Δχθιεθην πγξφ, kαηεγνξία 3 Flam. Sol. 1 Δχθιεθην ζηεξεφ, kαηεγνξία 1 Repr. 2 Σνμηθφηεηα ζηελ αλαπαξαγσγή, kαηεγνξία 2

Page 24: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 24/25

Acute Tox. 4 Ομένο θηλδχλνπ, kαηεγνξία 4 Asp. Tox. 1 Κίλδπλνο απφ αλαξξφθεζε, kαηεγνξία 1 STOT RE 2 Δηδηθή ηνμηθφηεηα ζηα φξγαλα-ζηφρνπο χζηεξα απφ επαλεηιεκκέλε έθζεζε, kαηεγνξία

2

Eye Dam. 1 νβαξή νθζαικηθή βιάβε, kαηεγνξία 1 Eye Irrit. 2 Oθζαικηθή εξεζηζκφο, kαηεγνξία 2 Δξεζ. Γέξκ. 2 Eξεζηζκφο ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 2 Skin Sens. 1 Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 1 Skin Sens. 1B Δπαηζζεηνπνίεζε ηνπ δέξκαηνο, kαηεγνξία 1B Aquatic Acute 1 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, νμένο θηλδχλνπ, kαηεγνξία 1 Aquatic Chronic 1 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 1 Aquatic Chronic 2 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 2 Aquatic Chronic 3 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 3 Aquatic Chronic 4 Δπηθίλδπλν γηα ην πδάηηλν πεξηβάιινλ, ρξφληνπ θηλδχλνπ, kαηεγνξία 4 H226 Τγξφ θαη αηκνί εχθιεθηα. H228 Δχθιεθην ζηεξεφ. H361 Όπνπην γηα πξφθιεζε βιάβεο ζηε γνληκφηεηα ή ζην έκβξπν. H302 Δπηβιαβέο ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο. H312 Δπηβιαβέο ζε επαθή κε ην δέξκα. H304 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη ζάλαην ζε πεξίπησζε θαηάπνζεο θαη δηείζδπζεο ζηηο

αλαπλεπζηηθέο νδνχο.

H373 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβεο ζηα φξγαλα χζηεξα απφ παξαηεηακέλε ή επαλεηιεκκέλε έθζεζε.

H318 Πξνθαιεί ζνβαξή νθζαικηθή βιάβε. H319 Πξνθαιεί ζνβαξφ νθζαικηθφ εξεζηζκφ. H315 Πξνθαιεί εξεζηζκφ ηνπ δέξκαηνο. H317 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη αιιεξγηθή δεξκαηηθή αληίδξαζε. H400 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο. H410 Πνιχ ηνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. H411 Σνμηθφ γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. H412 Δπηβιαβέο γηα ηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο, κε καθξνρξφληεο επηπηψζεηο. H413 Μπνξεί λα πξνθαιέζεη καθξνρξφληεο επηπηψζεηο ζηνπο πδξφβηνπο νξγαληζκνχο.

ΤΠΟΜΝΖΜΑ: - ADR: Δπξσπατθφο θαλνληζκφο γηα ηελ νδηθή κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ - CAS NUMBER: Αξηζκφο ηνπ Chemical Abstract Service - CE50: πγθέληξσζε πνπ ρνξεγεί απνηέιεζκα ζην 50% ηνπ ππνθείκελνπ πιεζπζκνχ ζην test - CE NUMBER: Αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ζε ESIS (Δπξσπατθφ αξρείν ησλ ππαξρφλησλ νπζηψλ) - CLP: Καλνληζκφο CE 1272/2008 - DNEL: Παξαγφκελν επίπεδν ρσξίο απνηέιεζκα - EmS: Γειηίν Έθηαθηεο αλάγθεο - GHS: Γεληθφ ελαξκνληζκέλν ζχζηεκα γηα ηελ ηαμηλφκεζε θαη εηηθεηνπνίεζε ησλ ρεκηθψλ πξντφλησλ - IATA DGR: Καλνληζκφο γηα ηελ κεηαθνξά επηθίλδπλσλ πξντφλησλ ηεο Γηεζλνχο έλσζεο ελαέξηαο κεηαθνξάο - IC50: πγθέληξσζε αθηλεηνπνίεζεο ηνπ 50% ηνπ ππνθείκελνπ ζην ηεζη πιεζπζκνχ - IMDG: Γηεζλήο ζαιάζζηνο θσδηθφο γηα ηελ κεηαθνξά ησλ επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ - IMO: International Maritime Organization[Γηεζλήο Θαιάζζηα Οξγάλσζε] - INDEX NUMBER: Αλαγλσξηζηηθφο αξηζκφο ηνπ πλεκκέλνπ VI ηνπ CLP - LC50: Θαλαηεθφξα ζπγθέληξσζε 50% - LD50: Θαλαηεθφξα δφζε 50% - OEL: Δπίπεδν ηεο έθζεζεο θηλεηηθφηεηαο - PBT: πλερήο, βηνζπζζσξεπηηθφο θαη ηνμηθφο ζχκθσλα κε ην REACH - PEC: Πξνβιεπφκελε πεξηβαιινληηθή ζπγθέληξσζε - PEL: Πξνβιεπφκελν επίπεδν έθζεζεο - PNEC: Πξνβιεπφκελε ζπγθέληξσζε ρσξίο επηπηψζεηο - REACH: Καλνληζκφο CE 1907/2006

Page 25: JEAN ALBERT BLUE SKY

JEAN ALBERT BLUE SKY

Αλαζεψξεζε αξ. 1 Ζκεξνκ. Αλαζ. 05/11/2020 Νέα έθδνζε Σππψζεθε ζηηο 06/11/2020 ειίδα αξ. 25/25

- RID: Καλνληζκφο γηα ηελ δηεζλή κεηαθνξά επηθίλδπλσλ εκπνξεπκάησλ ζην ηξέλν - TLV: Οξηαθή ηηκή θαησθιίνπ - ΑΝΧΣΑΣΟΤ ΟΡΗΟΤ TLV: πγθέληξσζε πνπ δελ ζα πξέπεη λα ππεξβαίλεηαη νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ εξγαζηαθή έθζεζε. - TWA STEL: ξην ζχληνκεο έθζεζεο - TWA: Μέζε νξηαθή έθζεζε - VOC: Πηεηηθή νξγαληθή έλσζε - vPvB: Δμαθνινπζεηηθφ θαη βηνζπζζσξεπηηθφ ζχκθσλα κε ην REACH - WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

ΓΔΝΗΚή BIBΛIOΓΡΑΦIΑ: 1. Καλνλίζκφο (EK) 1907/2006 (REACH) 2. Καλνλίζκφο (EK) 1272/2008 (CLP) 3. Καλνλίζκφο (EE) 790/2009 (I Atp. CLP) 4. Καλνλίζκφο (EE) 2015/830 5. Καλνλίζκφο (EE) 286/2011 (II Atp. CLP) 6. Καλνλίζκφο (EE) 618/2011 (III Atp. CLP) 7. Καλνλίζκφο (EE) 487/2013 (IV Atp. CLP) 8. Καλνλίζκφο (EE) 944/2013 (V Atp. CLP) 9. Καλνλίζκφο (EE) 605/2014 (VI Atp. CLP) 10. Καλνλίζκφο (EE) 2015/1221 (VII Atp. CLP) 11. Καλνλίζκφο (EE) 2016/918 (VIII Atp. CLP) 12. Καλνλίζκφο (EE) 2016/1179 (IX Atp. CLP) 13. Καλνλίζκφο (EE) 2017/776 (X Atp. CLP) 14. Καλνλίζκφο (EE) 2018/669 (XI Atp. CLP) 15. Καλνλίζκφο (EE) 2018/1480 (XIII Atp. CLP) 16. Καλνλίζκφο (EE) 2019/521 (XII Atp. CLP) - The Merck Index. - 10th Edition - Handling Chemical Safety - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet) - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition - Ηζηνζειίδα Web IFA GESTIS - Ηζηνζειίδα Web Agenzia ECHA - Βάζε δεδνκέλσλ κε πξφηππα δειηίσλ δεδνκέλσλ αζθαιείαο (SDS) γηα ρεκηθέο νπζίεο - Τπνπξγείν Τγείαο θαη ISS (Istituto Superiore di Sanità) - Ηηαιία εκείσζε γηα ην ρξήζηε: νη πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέρνληαη ζηελ θαξηέια απηή βαζίδνληαη ζηηο γλψζεηο πνπ καο ήηαλ δηαζέζηκεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο ηειεπηαίαο έθδνζεο. Ο ρξήζηεο πξέπεη λα βεβαησζεί γηα ηελ θαηαιιειφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ζε ζρέζε κε ηε ζπζγθεθξηκέλε ρξήζε ηνπ πξνηφληνο. Σν έγγξαθν απηφ δελ πξέπεη λα ζεσξεζεί σο εγγχεζε θακηάο ηδηφηεηαο ζπγθεθξηκέλεο ηνπ πξνηφληνο. Δπεηδή ε ρξήζε ηνπ πξνηφληνο δελ γίλεηαη ππφ ηνλ άκεζν έιεγρφ καο, ν ρξήζηεο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη κε πξνζσπηθή ηνπ επζχλε ηνπο λφκνπο θαη ηηο δηαηάμεηο πνπ ηζρχνπλ ζε δεηήκαηα πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο. Απνπνηνχκαζηε θάζε επζχλεο γηα αλνξζφδνμεο ρξήζεηο. Υνξεγήζηε θαηάιιειε εθπαίδεπζε ζην αξκφδην πξνζσπηθφ ρεηξηζκνχ ρεκηθψλ πξντφλησλ. ΜΔΘΟΓΟΗ ΤΠΟΛΟΓΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΑΞΗΝΟΜΖΖ Πξντφληα θπζηθνρεκηθνχ: Ζ ηαμηλφκεζε πξντφληνο πξνθχπηεη απφ θξηηήξηα πνπ θαζηεξψζεθαλ απφ ηνλ Καλνληζκφ CLP, Παξάξηεκα I, Μέξνο 2. Οη κέζνδνη αμηνιφγεζεο ησλ ρεκηθνθπζηθψλ ηδηνηήησλ αλαθέξνληαη ζηελ ελφηεηα 9. Δπηθίλδπλα γηα ηελ πγεία: Ζ ηαμηλφκεζε πξντφληνο βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I ηνπ CLP, Μέξνο 3, εθηφο θαη αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Δλφηεηα 11. Πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη: Ζ ηαμηλφκεζε πξντφληνο βαζίδεηαη ζε κεζφδνπο ππνινγηζκνχ ζχκθσλα κε ην Παξάξηεκα I ηνπ CLP, Μέξνο 4, εθηφο θαη αλ θαζνξίδεηαη δηαθνξεηηθά ζηελ Δλφηεηα 12.