£Œ¢«¢©j£´¢°£»£ dG...

download £Œ¢«¢©j£´¢°£»£ dG IQ£³¢â€°¤dG £µj£µ¢©J ... £Œ¢«¢©j£´ £»£ dG IQ£³¢â€°¤dG

of 48

 • date post

  25-Dec-2019
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of £Œ¢«¢©j£´¢°£»£ dG...

 • á«©jô°ûàdG IQó≤dG õjõ©J äÉbÓ©dG »`a áqjò«ØæàdG-áq«©jô°ûàdG

  LegislativerengtheningSt Legislative - Capacity In

  Executive Relations

  á«©jô°ûàdG çÉëHC’G á∏°ù∏°S Legislative Research Series

  »æWƒdG »WGô≤ÁódG ó¡©ŸG √ qóYCG

  á«ØbƒdG øe πjƒªàH á«dhódG ¿hDƒ°û∏d

  áq«WGô≤ÁódG πLCG øe á«æWƒdG

  Prepared by the National Democratic Institute for fairs with funding from the NationalAfInternational

  Endowment for Democracy

 • áqjò«ØæàdG-áq«©jô°ûàdG äÉbÓ©dG »`a á«©jô°ûàdG IQó≤dG õjõ©J

  2á«dhódG ¿hDƒ°û∏d »æWƒdG »WGô≤ªjódG 󡩪dG

  ôjó≤Jh ôµ°TAcknowledgments

  á«WGô≤ÁódG πLCG øe á«æWƒdG á«Øbƒ∏d »æWƒdG »WGô≤ÁódG ó¡©ŸG øjój(National Endowment for Democracy) âd qƒe »àdGá«©jô°ûàdG çÉëHC’G á∏°ù∏°S¿ƒL ,á q°UÉÿG áq«eƒµ◊G ™jQÉ°ûª∏d ≥HÉ°ùdG oóYÉ°ùŸG kÉ°SÉ°SCG á°SGQ qódG √òg Q qôM ó≤d .√òg

  ¤EG áaÉ°VE’ÉH ,»æWƒdG »WGô≤ÁódG 󡩪∏d á©HÉàdG áeƒµ◊G èeGÈd á≤HÉ°ùdG IôjóŸG ,GóæH ¿GRƒ°S øe ±Gô°TEGh m¬«LƒàH ,»∏jGh

  á°ù q°SDƒe ¢ù«FQ ,¿ƒ°ùaÉà°SƒZ äôHhQ ¤EG πjõ÷G ôµ°ûdÉH ¬qLƒàfh .ó¡©ŸG »`a á«°SÉ«°ùdG ÜGõMC’G èeGôH ôjóe ,»JôghO ¿ÉØjEG

  ≥HÉ°ùdG ¢ù«FôdG ÖFÉf ,É«∏«e .CG ¢SÉeƒW ¤EGh ,»cÒeC’G ¢Sô¨fƒµdG »`a ≥HÉ°S ∫hDƒ°ùeh ,á«dh qódG áq«eƒµ◊G äÉbÓ©∏d ¿ƒ°ùaÉà°SƒZ

  ¿CG »æWƒdG »WGô≤ÁódG ó¡©ŸG qOƒj ɪc .áªq«≤dG ɪ¡JGOÉ°TQEGh ɪ¡àªgÉ°ùŸ ∂dPh ,»æWƒdG »WGô≤ÁódG ó¡©ŸÉH á q°UÉÿG èeGÈ∏d

  ó¡©ŸG r… nƒ°†Y ,ÆÉàfƒe Ëôeh õ∏eÉg ¿Égƒj øY kÓ°†a ,ó¡©ŸG »`a á«©jô°ûàdG èeGÈdG »jQÉ°ûà°SG ÒÑc ,ñÉH »∏fÉà°S Qƒàc qódG ôµ°ûj

  .ôjô≤qàdG Gòg »`a Ò¨∏d á«YGôŸG º¡JÉMGÎbGh IÒÑÿG º¡JóYÉ°ùŸ ,‹GƒàdG ≈∏Y á«dÉ◊Gh ≥HÉ°ùdG »æWƒdG »WGô≤ÁódG

  :`H ∫É°üJ’G ≈Lôj »æWƒdG »WGô≤ªjódG 󡩪∏d á«eƒµëdG èeGôÑdG ∫ƒM äÉeƒ∏©ªdG øe ójõªdh

  ,á«dhódG ¿hDƒ°û∏d »æWƒdG »WGô≤ªjódG 󡩪dG

  2030 ≥HÉ£dG ,.Ω ´QÉ°T5ÜôZ ∫ɪ°T , .»°S .…O ,ø£æ°TGh20036.

  : ºbQ ∞JÉg(202) 728 - 5500 :ºbQ ¢ùcÉa(202) 728 - 5520

  :»fhôàµdE’G ójôÑdGcontactndi@ndi.org :á«fhôàµd’G áµÑ°ûdG áëØ°Uwww.ndi.org

  fairsAfNational Democratic Institute for International Floor, NWth2030 M Street, 5

  Washington, DC 20036 Tel: (202) 728-5500 Fax: (202) 728-5520

  :¤EG Öq«àµdG Gòg áªLôJ øY ∫GDƒ°S hCG ≥«∏©J q…CG ∫É°SQEG AÉLôdGnditranslation@sodetel.net.lb

  .¿ÉæÑd ,»æWƒdG »WGô≤ÁqódG ó¡©ŸG ,ôªMC’G q»e :≥«≤–h á©LGôe ,ó©`°SC’G Qƒ`f :áq«Hô©dG áî°ùqædG √òg áªLôJ

  © ,áq«dhódG ¿hDƒ°û∏d »æWƒdG »WGô≤ÁódG 󡩪∏d áXƒØfi ™Ñ q£dG ¥ƒ≤M1/04.20041AGõLC’G ¢†©H áªLôJ hCG/h ï°ùf Rƒéj .áXƒØfi ¥ƒ≤◊G qπc .

  .áªLôJ áqjCG øY ï°ùæH O qhõj ¿CGh ,IqOÉŸG √ò¡d Qó°üªc »æWƒdG »WGô≤ÁódG ó¡©ŸÉH ±GÎY’G qºàj ¿CG •ô°T ,áqjQÉŒ ÒZ m±GógC’ ÜÉàµdG Gòg øe

 • áqjò«ØæàdG-áq«©jô°ûàdG äÉbÓ©dG »`a á«©jô°ûàdG IQó≤dG õjõ©J

  3 á«dhódG ¿hDƒ°û∏d »æWƒdG »WGô≤ªjódG 󡩪dG

  äÉjƒàÙG áªFÉbTable of Contents

  .1áe qó≤ŸG :áqjƒb áq«©jô°ûJ mäÉÄ«g ¤EG áLÉ◊G..................................................................................................................................

  .2áØ∏àıG ºµ◊G ᪶fCG »`a ájò«ØæqàdG á«©jô°ûqàdG äÉbÓ©dG................................................................................................. áæqé¡ŸGh á«°SÉFôdGh á«fÉŸÈdG ᪶fC’G..........................................................................................................................................................

  ΰùæªà°ùjh êPƒ‰ :á«fÉŸÈdG ᪶fC’G.....................................................................................................................................................

  »cÒeC’G êPƒªqædG :áq«°SÉFqôdG ᪶fC’G........................................................................................................................................................

  »°ùfôØdG êPƒªqædG :áæqé¡ŸG ᪶fC’G...........................................................................................................................................................

  áq«fÉŸÈdG ᪶fC’G »`a ÜGõMC’G QhO...............................................................................................................................................................

  á°VQÉ©ŸGh áeƒµ◊G....................................................................................................................................................................................

  áq«Ø∏ÿG óYÉ≤ŸG ÜG qƒfh AGQRƒdG....................................................................................................................................................................

  Úq«aÓàFG AÉcô°T ÚH äÉbÓ©dG...................................................................................................................................................................

  áeƒµ◊Gh ¿ÉŸÈdG áqjƒ°†Y...................................................................................................................................................................................

  áqjò«ØæqàdG IOÉ«≤dG ¤EG ≥jô q£dG................................................................... .........................................................................................................

  .3áq«©jô°ûqàdG áq«∏ª©dG »`a áqjò«ØæqàdG-áq«©jô°ûqàdG äÉbÓ©dG........................................................................................ ™jô°ûqàdG πÑb Ée á∏Môe...................................................................................................................................................................................

  ™jô°ûqàdG äGAGôLEÉH AóÑdG................................................................................................................................................................................

  ™jô°ûqàdG πjó©J......................................................................................................................................................................................................

  ™jô°ûqàdG ≈∏Y á≤aGƒŸG......................................................................................................................................................................................

  áfRGƒŸG OGóYEG áq«∏ªY.......................................................................................................................................................................................

  ¿Ééq∏dG QhO..............................................................................................................................................................................................................

  .4áqjò«ØæqàdG á£∏ q°ùdG ≈∏Y q»©jô°ûqàdG ±Gô°TE’G................................................................................................................................. ±Gô°TE’G ¤EG áLÉ◊G.....................................................................................................................................................................................

  ájƒ«æÑdGh áq«°SÉ«°ùdG äÉ£qÑãŸG ≈∏Y Ö∏¨qàdG.....................................................................................................................................................

  ¿Ééq∏dG ±Gô°TEG.........................................................................................................................................................................................................

  áqeÉ©dG äÉHÉ°ù◊G ¿É÷..................................................................................................................................................................................

  áq«fÉŸÈdG á∏Ä°SC’G..............................................................................................................................................................................................

  á≤qãdG íæe âjƒ°üJ...........................................................................................................................................................................................

  á q°UÉÿG ±Gô°TE’G äÉq«dBG..................................................................................................................................................................................

  ⁄ɶŸG AÉæeCG....................................................................................................................................................................................................

  (¿ƒq«dÉŸG ¿ƒ°ûqàØŸG)