Janakeeya Shabdam monthly journal of CPI(ML) Liberation in Malayalam

download Janakeeya Shabdam  monthly journal of CPI(ML) Liberation in Malayalam

of 11

Embed Size (px)

description

Janakeeya Shabdam May-June 2013

Transcript of Janakeeya Shabdam monthly journal of CPI(ML) Liberation in Malayalam

 • kn.-]n.-sF(-Fw.-F) m]-n-Xambn 44hjw ]nn-Sp 2013 G{]n 22--]mn-bpsS hnh ey-fpw IS-a-Ifpw \nd-th-m-\mbn HXmw tIm{K-kns hnP-b-I-c -am -b- ]-cn -k-am]vXnbn \npwIcppw Bth-ihpw Dsmv \kzbw- k-an-pI Bbn-cn Ccp-\q-dn-tesd {]Xn-\n-[-nIfpw \nco--Icpw AXn-Yn-Ifpw ]s-Sp--Xpw, Hcm-gvN-tbmfw\ov \nXpw Bb dmn-bnse HXmwtIm{K-kn\v BXn-tY-bXzw hln-pIFXv Xo-bmbpw {ia-I-c-amb HcpkwLm-SI ZuXyw Bbn-cp-p. CXv hnP-b-I-c-amb \nd-thn PmJv kwm\

  G{G{G{G{G{]n 22 , 2013 s Blzm\w]n 22 , 2013 s Blzm\w]n 22 , 2013 s Blzm\w]n 22 , 2013 s Blzm\w]n 22 , 2013 s Blzm\w

  t-cp -Xn -\ v P -\ -v XS--krjvSn-p. ta kqNn-n _p-nap-p-IFmw -X -cWw sNbvXpw - H -XmwtIm{Kpw XpSv \S-nb Phn-Iev]vv dmenbpw hn hnP-bw -B-bn. P\- ta kqNn-n XS-- hnP-b-I-c-am-bn- a-dn-I-Sv aptmp hp-F--Xn-s-sX-fn-hmWv CXv.

  tIm{Kkv Bcw-`n -p --Xn\psXmp-apv \psS tXbn-e-tmw sXmgn-emfn bqWn-b P\-d sk{I--dn BbkJmhv KwKmdmw tIm Akan h[n--s--Xn-eqsS ]mn-bpsS Icp--\mb Hcp

  kJmhv tamknwKv t_mKv dWnsBI-kvan-I-amb ac-Ww- kw-_-n--Xm-bn-cpp AXv. XpSv ]-tc-X-\mb kJm-hns Hm-bvvap-n k` Nph- A`n-hm-Zy - An-p. G{]n aqmwXobXn sshIp -t-cw, _olm-dnseknhmPn-m--nn AwKhpw kt-f\{]Xn-\n-[nbpw Bb kJmhv Kpwn {]kmZv

  LSIw AXns Imcy-ti-jn- sX-fn-bn-Xv{]tXyI A`-n-\-\w Aln-p-p.

  tIm{Kkv Bcw-`n -p --Xn\pGXm\pw BgvN-Iv apv QmJ-n G{]n 8 \p ap\n-kn- sXc-s-Sp-p {]Jym-]n--Xp-aqew HXmwtIm{K-kn\v sXmp -]n -mse 8 -\p\Sm Xocp-am-\n-n-cp Phn-Iev]vdmen-bpsS XoXn 710 Xo-Xn-bn-tevamtn hp. AXn-\p-]p-d-ta, dmen \S-t-- th-Znbpw hyXym-k-s-Sp-m \mw\n_n-X-cm-bn. amthm-bn-p-I _olm-dnepw QmJnepw 6,7 Xob-Xn-I-fns]sv {]Jym-]n 48 aWn-q _pwdmen-bn ]s-Sp-p--Xn-\p-thn Fn-

  P\-t\-Xm-hn-s\-bmWv \apv \jvS-s--Xv.]mn-bpsS apssI-bn \S hn_lp-P\ {]Xn-tj-[-v tijw am{X-amWv {]kvXpX sIme-]m-X-Iw -kw-_-nvkn_nsF At\z-j-W-n\v D-c-hn-SmAkw km Xm-dm-b-Xv. {]tm`wXpSpw aptmp sImp-t]m-Im-\mbnUn{_p-K-Uv, Xnkp-In-b- Pn--I-fnse kJm-v tIm{K-kn \npw hnp -\ntn hp.

  tIm{Kkv XpS-cp--Xn-\n-S-bnAk-an\nv h- a-smcp Zp:JIcw Bbktiw Im_n BwKv temwKv Pn-bn\nm-bn-cp-p. emMv kmta]n tmnKANKIS s {]kn -U v Bbn -cp

  9mw tIm{K-ns kam-]-\-tm-S-\p-_-nv dmn-bn G{]n 7 \v \S PhnIv dmensb P\. sk{I- -dn k: Zo] ` m-Nmcy A`n-kw-t_m-[\ sNp-p.

  9mw tIm{K-kns t\ - aptmp sImv t]mhpI

  26 sabv 2013Oo-kvK-Un Cse 27 t]cpsS ac-W-n\v CS-bm-n-bXpw amthm-

  bn-p-I \S-n-b-Xmbn ]d-bpXpamb B{I-a-W-n kn-]nsF(Fw-F)AXnbmb DXvWvT tcJ-s-Sp-p-p.

  Oo-kvK-Unse B{I-aW ]c--cIfn Ghpw HSp-hn-embn \SCu Iq -sm-ebvv HcmgvN apv am{X-amWv ]n\pw ]Xn-\-n\pw CSbvv{]mb-ap aqv Ipn-I DssS 8 BZn-hm-kn-Isf CRPF shSnshp sIm-Xv. amthm-bnv Gp-ap--embn BZyw Nn{Xo-I-cn--s {]kvXpX kw`hwbYm-n \nc-]-cm-[n-Iv t\sc \S Iq-sme Bbn-cp-p-shv]noSv ]tcm--am-b-s-nepw t]meo-kn\p k-Xn-tn hp.

  Oo-kvK-Unse kwm\ ` c-W-Iq-Shpw tI{-kmcpw ]np-Spt]m `c-W-L-S-\m-hn-cphpw P\m-[n-]-Xy-hn-cp-hpw Bb \b-m-Wvta-d Iq-sm-e-I-fp-sS-sbmw BXy-n-I-amb D-c-hm-Zn-Xzw. BZn-hm-kn-Ip-t\sc htXm-Xn D IpSn-sbm-gn-n--epIfpw Iq-sm-e-Ifpw _emkw-K-fpw Agn-p-hn-Sm knhn-en-bamsc Bbp-[-k--am-nb khm -PpZw F kzIm-cy-tk\ Dm-n-b-Xv tIm{Kv t\Xm-hm-bn-cp atl-{-I Bbn-cp-p. khm PpZs Oo-kvK-Unse _nsP]nkmcpw tI{-nse bp-]nF bpw Hcp-t]mse t{]mm-ln-n-p-I-bm-bn-cp-p. ]q-ambpw `c-W-L-S-\m-hn-cp--amb Cu kzImcy kmbp-[-tk-\sb]ncn-p-hn-Sm kp{]ow-tIm-SXn Xs D-chv Cnpw khm PpZs ]nhm-Xn-en-eqsS {]h\w XpS-cm A\p-h-Zn-p. khm PpZnse SPO(kvs]j t]meokv Hm^o-k) amcn ]ecpw _emkwK tIkp-Ifn{]Xn-I-fm-bnpw Ahsc t]meokv tk\-bn Ib-n. AXpt]mse tkmWnkqcn ASw \nc-h[n BZn-hmkn kv{XoIsf _emkwKw sNbvX t]meokvHm^o-kamv [oc-X-bvp saU-ep-I \In `c-W-IqSw BZ-cn-p-I-bm-bn-cp-p.

  amthm-bn-p-I \S-p ssk\n-I-hm-Z-am-{X-]-c-amb \S-]-Sn-I P\m-[n-]Xy {]m-\--fn \npw cmjv{Sob {]tbm-K--fn \npw H-sp\np--Xm-sWv kn]n-sF (Fw.-F) Icp-Xp-p. AXn-\m, Xncn--Sn-bpsS t]cn Bbmtmepw Ahsb \ymbo-I-cn-m-\m-hn-. tIm-td-vsImsb klm-bn-p-Xpw Hm-td-j {Ko lv t]mse-bp--Xp-ambkm \b-s-Xnsc _lp-P-\--fp-sS sNdp-p-\nv hfm-\p {ia-sf ]nd-tIm--Sn-n-m am{Xsa Ah klm-bn-p-I-bp-p.

  tIm{Kv t\Xm--msXnsc \S amthm-bnv B{I-a-Ws-Hcp HgnhvIgn-hmbn FSp-p-sImv _kvX-dnse BZn-hmkn P\-X-bvs-Xnsc `c-W-qS ASn--a in-s-Sp-m A\p-h-Zn-p-Iq-Sm. t\sc-a-dn-v, Hm-td-j {Ko lv DS \n-em-p-I-bpw, Oo-kvKUv t]meokvtk\-bnse ap Fkv]nH amsc ]pd-m-p-Ibpw, _emkw-K-fpw sIme-]m-X-I-fpw Ds tIkp-I-fn {]Xn-I-fmb t]meokv DtZym-K-pwkhm PpZw tIUamp-sa-Xn-sc-bp {Inan-\ \S-]-Sn-I Dun-X-ambn Gs-Sp-p-I-bp-amWv km sNt--Xv.

  (]{X-p-dnv)

  Oo-kvK-Unse lnwk-bpsS Bh-\-fn kwm\ tI{-km-cp-Iv D-c-hm-Zn--ap-v.

  [kn.-]n.-sF (Fw F)tI{--n-nv thn, {]`m-XvIp-am (\yq sUln)]

  Kpcp -X -c -amb Hcp lrZ -bm -Lm-XsXpSv Bip-]-{Xn-bn {]th-in--stijw ac-W-n\p Iog-S-n. knhm-\nsekJm- ihkwkvIm-c--S-p-ImbnkJm-hn-s- ar-XtZlw \mn-tev sImp-t]m-Ip--Xn-\nsS tIm{Kkv H-Sw]tc-X\p cm-`n-hm-Zy- Anp. CukJm--fpsS th]mSv kjvSn Zp:JwIqSp-X Icp-tm-Sbpw \nb-Zr-V-X-tbm-sSbpw AXns ZuXy- \nd-th-m]mn-sbbpw tIm{K-n-s\bpw t{]cn-n-pXm-bn -cpp Cu kJm--fpsSth]mSv krjvSn Zp:Jw.

  Znhw-K-Xcpw c-km-n-Ifpw Bb\psS {]nb-s kJm--fp-sSbpw t\Xm--fp-sSbpw Pzen-p kvac-W-Iv

  tijw 2mw t]Pn

 • 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  2013 sabv Pq 2

  apn HXmw tIm{Kkv A`n-hm-Zy-

  An-p. _olm-dn-sebpw QmJ-n-sebpw hnhn[ Pbn-ep-I-fn AS-bv-s-n -cn -p ]mn kJm--fp-sSbpwt\Xm--fp-sS-bpw- tam-N-\-n-\mbn t]mcm-- XpS-cm tIm{Kkv Blzm\wsNbvXp. jmN-v, _n.-F.-knw-Kv, {]Zo]vhniz-I Fo kJm- _olm-dn-sebpw QmJ-n-sebpw XS-h-d-I-fn\nv tIm{K-kn\v Ab kti-Bthiw ]I-cp--h-bm-bn-cp-p.- ]p-Xnb{]h\ taJ-e-I-fnepw hnhn[ kacapJ--fnepw \psS kJm- \bnt]mcm---fpsS k-amb A\p-`-h-tIm{Kkv kap-Nn-X-ambn hni-I-e\wsNbvXp.

  {]Xn-\n-[n-I Bbn Fnb bph-P -\ --fn Gsdtpw ]mntIm{Kkv BZy A\p-`hw Bbn-cp-p.Fm Ah-cpsS Bth-i -I -chpwkqhpw ^e-{]-Zhpw Bb ]m-fnw ]n-h-Im-cn-I-fpsS Hcp ]p Xe-ap-d-bpsS cwK-{]-thiw Dsm-p]pXp-km-[y-X-I-fn-tev Hcp- kq-N-\-bm-Wv.AtX-t]mse kv{XoI Bb {]Xn-\n[nkJm--fpsS kPo-h-amb ]m-fnwsImv IcSp tcJ-I-fpsS N-I ]-eXpw ]pXp-am-\- ssIh-cn-Xpw {it-b-am-Wv.

  CtXm-sSm-w, {]mbm-[n-Iy-hpw- im-co-cnI Ah-i-X-I-fpw Ah-K-Wnv N-I-fnkPo-h-ambn ]s-Sp Htsd apXnkJm--fpsS kmn-yhpw HXmwtIm{K-ns\ IqSp-X k--am-n.

  B Cym- se^vv tIm -Hm-Un-t\-j(ALC) s hnhn[ LS-I--fpsS t\Xm- Ah-cpsS kmn-y-hpw- k-Po-h-amb]m-fn-hpw sImv tIm{K-kns\k--am-n. cmPys s]mcp-Xp CSp-]--i-n-I-fpsS hnim-e-amb ASn-m-\-n-ep sFIyw F ktiw BWvtIm- -{Kkv DZvLm-S\ skj apJy-ambpwaptmp sh-Xv.- A--cw -Hcp ]pXnbamXrI {]mhn-I-am-p--Xns `mK-ambn QmJ-nse BZn-hm-kn-ta-J-e-I-fn \S-p-h-cp tIm-tdv hncp-hpwIpSn-sbm-gn-n-ens\Xn-sc-bp-Xpw Bbka-c-fp-ambn IqSp -X sFIy-sv

  {]hn-p-I- F Bibw (AILC)-L-S-I-v Dnepw kzoIm-cyX t\Sn.t\m, _wm-tZiv, Hmkvt{S-enb FocmPy --fn - \npw -t\-cn v Fnbkulm {]Xn-\n-[n-I An Biw-k-Iv ]pd-ta, sh\n-skz-e, {^mkv,bp.-F-kv, ^ nen-nkv, {ioe Fo cmPy--fnse ]ptcmK-a\ CS-Xp-] {]m-\--fpsS {]Xn-\n-[n-I tIm{Kkn\vBiwkm kt-i- Ab-p. BtKmfapX-em-fnw Bg-ta-dnb {]Xn-k-n-It\cn-Sp Hcp Ime-L--n tkmjy-enp `mhn -bp -tS -Xmb ]pXp -`m -h -\ -Ip hn {]k-nv ASn-hcCSpXm-bn-cpp Ahsb-mw.

  P\--fpsS P\m-[n-]-Xy-]-c-ambAh-Im-i-v thn-bp- -k-a-c--fnatX-XcXz-]-c-amb Npa-X-e-I Gs-Sp-m\pw P\-Iob ka-c- aptmpsImp-t]m-Im\pw ]mn tIm{KkvBh-iy-s-p.-P-\--fpsS Ah-Im-i-fpwhn`-h-fpw Ihs-Sp-m-\p {ia--fpsS `mK -ambn \tc{ tamUnsbCybpsS ASp {][m\a{n-bmbnImWm Imn-cn -p tIm-tdv^mnv in-I-fpsS B{K-l-n\p kap-Nn-Xhpw ihpw Bb Xncn-Sn \ImtIm{Kv Blzm\w sNp-p. KpP-dmv hwi-l-Xyv tijhpw \tc-{-tam-Unsb c-s-Sm A\p-h-Zn-p-I-bpw, P\-Io-bm-`n-em-j--sfbpw AhIm-i--sfbpwNhp-n-sa-Xnp sImv tIm-td-p-I-fpsSIn-ep-n-bmbn hne-km tamUnv Ah -k-cw -\Ip-Ibpw sNbvX-Xn ]phj-ambn XpS-cp tI{-nse bp.-]n.-F. `c-W-n-\p ]v \ntj-[n-m-\m-hn-. AXn-\m bp.-]n.-F., tamUnv D-c-am-Ip-n-. XpS-w-ap-X F.-Un.-F.-L-SIw Bbn tamUn-bp-ambn Nm-w- ]p-ep \nXo-jvIp-am-dn\pw Hcp _ZBIm Ign-bn-. _olm-dn tamUn-bpsS]mnbpambn A[n-Imcw ]n-p-sImvAXns hob ^yqU AP \S-m-n-h-cp \nXojv Ipam tam-UnsbFXnpp Fv ]d-bpXv XnIAh-k-c -hmZw AmsX asm-p -a -.F.Un.-sbbpw bp.-]n.F sbbpw -Hcpt]mse \mw B{I-aW eyfm-p-

  2013 G{]n 2\v cmhnse 730\v [oc-c--kmn _nkm apbvpw Cyhnh-n-\p-thn Poh _en-bnvapgp-h c-km-n-Ipw A`n-hmZywAn-p-sImmWv ]mn tIm{Kvkam-cw-`n--Xv. dmn-bnse ]gb Pbnhf-n _nkm ap h[n--s c-kmn A\p-kva-cW tbmKs XpSv{]Xn-\n-[-n-I ap-bpsS kam-[n-bn-tevau\ PmY -\-S-n.

  DZvLm-S\ kt-f-\-n CPI(M),CPI, RSP, FB XpSnb ]mn-I-fpsStZiob {]mtZinI t\Xm- ]s-Spvkwkm-cn-p-Ibpw Iqmb t]mcm--n\vkX {]I-Sn -n -p-Ibpw sNbvXp.IqSmsX hnh CSXp--] ]mn-I-fpsSt\Xm--fpw, hntZi {]Xn-\n -[n -IfpwtIm{K-ns\ A`n-kw-t_m-[\ sNbvXp.

  `c-W-hhpw Ahsc A\p-Iq-en-p Ah-k-c-hm-Z-]mn-Ifpw hob^mkn-p-I \bn-p ]mn -Ifpw

  Ap hb-p-Im-cnsb _em kwKw sNbvXp ]oUn-n- kw-` -h-n Ipn-bpsS cn-Xm-v ssIq-en- \In tIkv- H-Xp-m t]meo-kns ` mKv \nv em-Icw Bb {iaw Dm-b-Xmbn _p- shf-s-Sp-n-b- km-l-N-cy-n Ulnt]meokv Io-j-W cmPn shp-I, {]Xn-tj-[-n ]s-Sp Hcp kv{Xosb am[ya {]h-I-cpsS apn shv an-p-Ibpw Kpcp-X-c-amb IrXy-hn-tem]w \S-p-Ibpw sNbvXt]meokv DtZym-K-sc ko-kn \npw ]ncnp hnp amXr-Im-]-c-ambn inn-pI Fo Bh-iy- D-bnp AIPWAbpsSbpw AISA bpsSbpw B`n-ap-Jy-n Znnbn 2004- 2013\v\S {]I-S-\-ns Zriy-

  9mw tIm{Kv

  \Ivk _mcn-tbbpw AXns cmjv{SobD-S--sbpw kn.-]n.-sF.(-Fw.-F)en_td-js Bhn`mh-sbpw kzm[o-\sbpw hf-sm-Sn-p-Ibpw hnIr-X-am-m {ian-p-Ibpw Ip-I-am-[y-a-AtXp]mSp-I-bpw- sN-p-tm Cu ]mntIm{Kv kn.-]n. -sF.-(Fw-F) sNcn{X]c-amb Bhn`m-h-sbpw hn--p-sIm-n-cn-p P\-kzm-[o-\-sbpwHcn-IqSn hnfn--dn-bnp G{]n 6,7Xob-Xn-I-fn amthm-bn-p-I {]Jym-]n-n-cp PmJ-v _ns\ IW-n-se-Sp-msX _olm-dn-sbpw PmJn-sbpw{Kma {Kmam--c--fn \npw ap {]tZ-i--fn \npw G{]n 7mw XobXnkwL-Sn-n--s _lp-P\ _Z dmen-bn ]Xn-\m-b-nc- AWn-\n-c-XpwkqNn-n-p--XnXmWv. As\ 9mw]mn tIm{Kv ]mn tIm{K-p-I-fpsS ]cn-{X-nse asmcp \mgn-I--m-bn-amdn.

  P\-sf ` oXnsSp-p-Ibpw Ah-cpsS Pohn-Xw -Xm-dp-am-dm-p-Ibpw sNpkaccoXn-I hn-h-n\v A\p-tbmPya-spw sXcp-hp-I-fn t]mcm-Sp P\--tfm-sSm-w \nv icn-bmb t\XrXzw\IpI F-XmWv hnh ]mnvA`n-Im-ay-sapw dmensb A`n-kw-t_m-[\ sNp-tm P\-d sk{I-dnk:Znhm-I `m-Nmcy amthm-bn-p-IsfHmn-n-p.

  ]mn tIm{K-ns Ncn-{X-nse asmcp \mgn-I--v

  tPm.-sI.Fcp-taen, sk{I- -dn,kwm\ eoUnwKv Sow CPI(ML)

  tijw 3mw t]Pn

  ,

  Gtm-dn-b t_mUvsI.-Fw.-th-Wp-tKm-]m-etPmbv ]o.-Sn.H.-]n. Ipp-]n-]n-bq hniz

  GUn-

  tPm.-sI.-F-cp-taen

  E-mail : [email protected]@gmail.comhttp://cpimlmalayalam.blogspot.comwebsite: www.cpiml.orgPhone : 9747190135

  9447488215 9605614952

  hnemkwP\-Iob i_vZw amknIdoPv Sqdnv tlmw, dqw \ : 101tImv tdmUv, ]me-mSv]n 678 001

 • 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456

  Hm 3Hm 3Hm 3Hm 3Hm 32013 sabv Pq 3

  awK-em-]p-cs hyh-kmb taJ-e-bm-b- ss_-w-]mSn ]W-q {]-tZ-iv(AICCTU B`n-ap-Jy-n kmh-tZ-inb sXmgn-emfn Zn\m-N-c-W-ns`mK-ambn RMC, BPCL Fo m]-\--fpsS Ihm-S-v apn sabvHmw XobXn cmhnse c-]m-X-IDb-s-p.

  s]mXp-ta-J-e-bnepw tIm-tdvDS-a--X-bnepw D Nne {]apJm]-\- "kwcw-`-I' F Hma-\-tcv \In Icm ASn-m-\-ntPmen-I sNm sXmgn-em-fn-Isf\ntbm-Kn-p-Ibpw sXmgn-em-fn -IF \ne-bn Ahv sXmgn-ep-S-a -\Im _m[y-bmb \nb-am-\p-krX thX-\hpw ta B\p-Iq-ey-fpw \ntj-[n-p-I-bpw -sN-p {]h-W-X-bvs-Xnsc {]Xn -tcm -[ -

  QmJv Xe-m-\-ambNcn-{X-{]-kn--amb dmn-bn 2013G{]n 2 apX 6 hsc- \-S kn.-]n.-sF.(-Fw.-F) H]Xmw tIm{KkvCv cmPyw t\cn-Sp _lp--ap-J-ambshp -hn -fn -Iv ]cnlm -c -ambnihpw kwtbm-Pn-Xhpw Bb HcpCSXp _Z-ens ]cn-t{]-yw aptmpshbvp-p. P\--fpsS hn`-h-fpwP\m[n-]Xy Ah-Im-i-fpw tIm-td-p-Iv sIm-b-Sn-m hnp-sIm-Sp-p _nkn-\kv cm-jv{Sob Iqp sI-n-s\-Xnsc cmPyv hnhin-I\Ip Hcp XmoXv BWv dmntIm{K-v. hInS tIm-tdvm]-\-fpw hnhn[ cmjv{So-b-mn-I-fn \np t\Xm-fpw Dskm-nI Agn-aXn-I-fpsS hnh-c-Hmtcm Znh-k-hp-sa-tmWw Hcp hiv]pdv hp-sIm-n-cn-p-tm adp-h-iv Ah-Im-i-v thn-bpP\-Io-b-tm-cm- - \nWm-b-I-amw- hn-[-n Icp-mnp hcn-I-bm-Wv.

  iamIp-p. Icm Poh-\-mcpwXmm-enI ASn-k-Ym-\-n \nb-an-Xcpw Bb \qdp IW-n\v sXmgn-em-fn-I AwK- Bbn D ]pXnbbqWn-b-\p-I sdUn anIvkv, (RMC)`mcXv s]t{Sm-fnbw tIm-td-j enan--Uv- (BPCL) XpS-nb m]-\--fnAICCTU hns t\Xr-Xz-n _mw-q-cn-epw, kao-]-Im-e-mbn awK-em-]p-cpw \ne-hn hn-p-v.

  ss_w]mSn-bn-ep sdUn-anIvkv (RMC) ^mIvSdn Ihm-S-ncmhnse Fn\v AICCTU Im-SIkwm\ sk{I-dn kJmhv Phm-cnbsabvZn\- c--]-XmI Dbn-sm-mWv ]cn-]m-Sn-Iv XpS--an--Xv.]noSv RMC, BPCL {_mp-I-fnsesXmgn-em-fn-I {]I-S\w Bbn Fnbtijw BPCL Ihm-S-n sabvZn\--

  XmI Db \S-p .-BPCL -{_mv{]kn-Uv Bb kJmhv N{Ip-am{]`p kzmK-X -{]-kwKw \S-nb NS-n kJm- Phm-cn-bm, kXojv({_mv {]kn-Uv RMC ),-b-izv (F-Ivkn-Iyq- -hohv Inn sa, RMC Br)dkmv (sshkv {]kn-U-v, RMC Br)kp\n {]imv cmtP{ (sshkv {]kn-U-v- BPCL Br)), -sd-Pn-t]m (RMCBr) Fn-h tbmK-n {]kw-Kn-p.kn. -]n . -sF.(Fw F) tIcfmkwm\ eoUnwKv Sow AwKw- k-JmhvsI.-Fw. thWp-tKm-]m-e tbmKsA`n-kw-t_m-[\ sNbvXp- kw-km-cnp.ktf-m\cw AICCTUB`n-ap-Jy-n \S- -sa-bvZn-\-dmen sXmg-emfnh sFIy-n-s ktiw ss_w]mSn ]W-q hyh-kmb taJ-eIfn hnfw-_cw sNpXm-bn-cp-p.

  AICCTU B`n-ap-Jy-n awK-em-]p-cv tabvZn\m-N-cWw

  kn-]n-sF(-Fw-F) H]Xmw ]mntIm{Kkv \Ip ktiw

  ]pXnb kwm\ cq]o-I-cWw \Sp

  ]p hjw ]nn--tm cmjv{SobIqp-sI-p-I amdn-amdn `c-W-n

  Ccpp tIm-tdv sImsb klm-bn-p Im-gvN-bmWv DZm--lc-

  W-n\v Cv QmJ-n \mwImWp--Xv. `qan A]-l-c-W-s -sN-dp-p BZn-hmkn P\hn`m-K-v

  ta AXn ITn-\-amb a\ hmgvN- \-S-p Hcp ` c-W-Iq-S-s-bmWv QmJ-v P-\-Xbvv A`n-ap-Jo-Icn-tnhcp--Xv. Ccw Hcp ]cn-X-n-Xn-bn CSXp ]-ns apn D{]mY-anI IS-a- s]m-cp-Xp-- P-\-hn-`m-K--tfmSv sFIy-s-Sp-I-bpw, P\-Iob{]Xn-tcm-[--fn thcq-nb bYmcmjv{Sob _Z-en-\p-thn ]cn{i-an-p-Ibpw BWv Fv - H]XmwtIm{Kv hne-bn-cp-p-p.

  H]Xmw tIm{Kv XpSwIpdn--Xv {_n- o-jv tIm-tfm-Wn-b A[n-Im-cn-I 1900mw- Bn dmn-bnsePbn-en shv hnjwIpSn-nv Ccp-]--mw- h-b-n sIme-s-Sp-nbBZn -hm -kn -tm -c -mfnbpw, CykzmX{y ka-c-nse A\-izc c-km-nbpw Bb _nkm apbpsSkvac-W-bvv ap-n Nph- A`n-hm-Zy- An-m hnhn[ kwm-\--fn \ns-nb {]Xn-\n-[n-I]pcm-X-\-amb Pbn ]cn-k-c-tvau\-Pm-Y- \-S-n-sm-m-bn-cp-p.

  tm Xs Ctm A[n-Im-c-n D{]mtZinI ]mn-I \S-p P\-h--\-sbbpw Ah-k-c-hm-Z-sbpw ss[cy-k-taXw Xpdp Imt--Xp-v. AXn-\mCS-Xp-] {]m\w ]na _wKm-fnXrW-aq-en-t\bpw Xan-gv\m-n AIADMKtbbpw FXnt--Xp -v. tamUns]sv BIm-i-n \npw s]mnhoW-Xm F-XmWv \mw a\-n-em-t Hcp Imcyw; t\sc adnv Cy`cW h- km-n-Ihpw cmjv{So-b-hpw Bbn ]mI-s-Spn Hcp-nban \nmWv tamUn Dm-b-Xv. bp.-F-kv. km{am-Py-n-s -Cw-KnXw A\p-k-cnv F.-Un.-F., bp.-]n.-F. ap-Wn-I\S-mn hcp P\-hn-cphpw tIm-tdv A\p-Iq-ehpw Bb ` c-W-\-b--fpsSGhpw B{Ia-tWm-pIw Bb Hcp-apJw am{X-amWv tamUn. AXp-sImvXs P\--fpsS Fmw- sIm-f-f-b-SnvtIm-td-p-I-fpsS JPm-\-I sImgp-n-p Cs \b--sf- ]n-d-tIm--Sn-n-msX tamUnsb Zp_-e-s-Sp-mt\mtXmn-mt\m Cs Ime-Lw\tmSv Bh-iy-s-Sp-Xv Agn-aXnpwtIm-tdv sImbvpw FXn-cm-bpw,tZiob hn` -h --fpsS ta P\-p Ah-Im-ihpw P\m-[n -]-Xyhpw t\Sn-sb-Sp-m thnbpw Dfft]mcm-- XpSpw aptmp sImp-t]m-Im BWv AXn-mbn kn.-]n.-sF(-Fw.-F) kzw in- hn-n-p--tXm-sSmw Cybnse hnime P\-hn-`m-K- \S-p h _lp-P-\-tm-cm---fn t\Xr-]-c-amb ]v Gs-Sp-p-sImv P\-Iob A`n-em-j--fp-sS-bpw- ap-

  G{]n 22 , 2013 s Blzm\wG{]n 22 , 2013 s Blzm\wG{]n 22 , 2013 s Blzm\wG{]n 22 , 2013 s Blzm\wG{]n 22 , 2013 s Blzm\wHmw t]Pns XpS....

  tijw 5mw t]Pn

 • 2013 sabv Pq 4

  ]mn Ds-Sp AJn-teym CSXptIm-HmUn-t\-j-\nse (AILC) AwK--fmb em \nim ]mn (se-\n-v) (alm-cm-jv{S), -kn.-]n.-Fw.-]-m-_v(-]-m-_v), CPRM (UmPnenw-Kv)Fo ]mn -I-fpsS t\Xm--fpw,t\m, -_w-m-tZ-iv, Hmkvt{S-enbFo cmPy--fn \np Iayq-Wnv CS-Xp -]mn -Isf {]Xn -\n -[m\wsNbvX kulm {]Xn-\n-[n-Ifpw au\-Pm-Y-bn ]s-Sp-p. `K-Xv knw-Kn\papt -km-{am-PyXz hncp--tm-cm- -nc-km-n-bmb _nkm ap-bpsSA\-iz-c-amb Hm- tIm-tdv ` qan- I-t-pw hn`-h-sm-f-f-bvpw- F-Xn-sc- t]m-cm-Sp Cy-bnse BZn-hm-kn-I -A-S--ap P\-hn-` m-K-pwCybnse BZn-hm-kn-I AS--apP\-hn-` m-K-pw hnh-Im-cn-IpwIcp-p-]-I-cpp Fv c-kmnkvacW ]pXp- NS--ns\ A`n-kw-t_m-[\ sNbvX kn.-]n.-sF.(-Fw.-F)P\-d sk{I-dn k: Zo]- `m-Nmcy{]kvXm-hn-p. tIm{K-kns apJythZn -bmb dmn sslkvIqssaXm\w Ncn{X {]kn--amb CyHmw kzmX{y ka-c-n\p tijw1857- 59-Im-ev {_nojp A[n-Im-cn-IXqn-te-nb \qdp-I-W-n-\v kzm-X{yka-c-tm-cm-fn-I-fpsS Hm-I XpSnp\np iloZv m kvam-c-Iw- n-Xn-sN-p ew IqSn BWv.

  tIm{K-kn apgp-h kab]m-fnw hln hntZ-ip-\npwcmPy-ns hnhn[ `mK--fn\npwD kulm {]Xn-\n-[n-Ipw \nco--Ipw ]pd-ta, kn.-]n.-sF, kn.-]n.-sF.(-Fw), B.-F-kv.-]n. , t^mth-Uvtmv Fo {]apJ CSXp ] In-I-fpsS tI{ t\Xm- DZvLm-S\skj-\n Biwkm {]kw-K- \S-n. A]-tUv sNbvX ]mn t{]m{KmwapX B\p-Im-enI tZio-b-A-m-cmjv{S-km-l-N-cy-fpw, kv{Xo -bp-h-P-\hnZymn hn`m-K--fp-sSbpw sXmgn-em-fn- -Ij-I- -_-lp-P-\-ap-WnIfn-sebpw{Kmao-W- A-kw-L-Sn-X-ta-J-e-I-fn-sebpw

  ]cnnXn cwK-s-bpw -km-w-kvIm-cnI

  cwK-sbpw ka-c-fpw kao-]-\-fpw

  hsc -hn-i-I-e\w sNp ]p tcJ-

  I khn-kvXcw N-Ip tijw-

  tIm{K-v- Aw-Ko-I-cn-p.

  G{]n 2 \p B-cw-`nv 6\p cm{XnGsd sshIn kam-]n tIm{K-kv- G-

  gwK It{Sm Io-j-s\bpw 61 AwK-

  D ]pXnb tI{ In-n-sbbpw

  sXc-s-Sp-p. ]Xn-t\gv AwK-

  D ]pXnb t]mfnv_yptdm- \n-e-hn

  hcn-Ibpw, k:Zo]- `m-Nmcy ]mnP\-d sk{I-dn Bbn hopw

  sXcs-Sp-s-SpIbpw sNbvXp.

  Cy kz-X{y ka-c-N-cn-{X-

  n hnhI-c-amb Hcp Aym-bw- Ip-

  dn 1913- 14-se- K-Z {]m\w AXns

  AXp-y-amb ka-tcmkp-I-X-sImpwDZm--amb atX-X-c--P-\m-[n-]Xy `mh-

  \-I sImpw, Cy -C-SXp]-n-

  \p- F-spw {]tNm-Z-\-ns Dd-hnSw

  BtI--Xm-sW-p- hn-e-bn-cp-nb

  H]Xmw tIm{Kv 2013-2014 KZ

  iXm_vZn hj-ambn BN-cn -mBlzm\w sNbvXp.

  G{]n 7-\v dmn \nb-a-k-`m-

  an-c-n\p ASp-p hnim-e-amb

  ssaXm-\v kwL-Sn-n--s P

  hnI]v (Peoples Alternative)dmensb A`n-kw-t_m-[\ sNbvX -t\-Xm --fn k:Zo]- `m -Nmcy

  CPI(ML) P\-d sk{I- -dn, kJm-hnt\mZv knwKv(-QmLv \nb-a-k`m

  AwKw, tI{ Inn AwKw, CPI(ML)-I-hnXm IrjvW, (t]m-fnv _yptdm

  AwKw, CPI(ML) cmPm dmw knwKv (P-\-d sk{I--dn, B Cym Inkm

  alm k`), Fn-hv ]pdta kJm-

  ssk^p lJv (sk-{I- -dn,- RWP,_wm-tZ-iv) kpt_mS(-tkmjy-

  env A-bkv, Hmkvt{S -ey),awKXvdmw ]mkve (sk-{I--dn, (CPM,]m-_v) B.-_n.-dm-bv(-{]-kn-U-v,

  CPRM hnPbv IpWn, (-sk{SInn sa, em \nim ]mn

  (se\n-v) Fn-h-cpw- D-m-bn-cp-p.

  tIm-td-v- -cm-jv{Sob Iqp-sI- ns\ XIp-I, P\-Iob cmjv{Sobw in-s-Sp-p-I. P\-Iob ka-c-v Icpv ]I-cm-\mbn kn]n-sF(Fw-F)

  s\ in-s-Sp-p-I.

  P\-Iob _Z ]Sp-p-bm-\mbn P\-Iob ka-c-sfsFIys- Sp-pI

  P hnI]v dmen- (G-{]n 7, dmn)

 • Hm 3Hm 3Hm 3Hm 3Hm 32013 sabv Pq 5

  Cy-bnse s]mcp-Xp sXmgn-emfnh-ns ]c-tam--X-amb h ZuXywkmm-cn-pXn\p ka-c-nseGhpw Db cmjv{So-b- kw-L-S-\m-cq-]-amWv Iayq-Wnv ]mn Hm^v Cy(-amIn-v, se\n-\n-v). ^ yqU N-e-I s]mn-s-dn-bm-\pw, hIn-S-aq-e-[-\-n-sbpwkm{am-Py-n-sbpw Nqj-W-n\pw B[n-]-Xy-n\psaXnsc sNdp-p-\nm-\pw,enKw, PmXn, hwiw, `mj, tZio-bX Fn-hbvv AXo-X-ambn kzX{ ]ucF\nev Xpeym-h-Im-i-fpw ]ptcm-K-Xnbpw Fm-hpw e`y-am -m-\pCy P\-X-bpsS ]cn{i-a-v ]mnt\XrXzw \Ip-I-bpw P\-n-S-bnseGhpw ]ptcm-K-a\ hn`m-K-sf Dsm-pIbpw sNp-p.

  Cy-bn ]p P\m-[n-]-Xy-hn--hw kmm-cn-pI F an\naw]cn]m-Snv XpS--an-p-sImv tkmjy-en-kvddv ]cn-h-\-n-tepw Iyq-Wnkn-tepw kaq-ls aptmv\bn-pI F hn]p-eo-Ir-X-amb ]cn-]m-Sn-bn-eqsS a\pjy a\p-jys\ NqjWwsNp Fm k{-Zm-b-fpw Ahkm-\n-n-mthn ]mn AXns\ kan-p-p. ]mn-bpsS temI-ho-WwamInvv Zi-\-n \npw cq]w sIm-Xpw, amIvkn-kw- se-\n-k-n-sbpwamthm-tk-ZpwKv Nn-bp-sSbpw D{K-Yn-X-amb sskm-nI N-qSv ]mn-bpsS{]h-\-n\v hgn-Imn Bbn-cn-p-Xpw BWv. Cy hn-h-ns icn-bmb sse hnI-kn-n-p--Xn\v thn]cn -jv-c -W-hm -Zw, Xncp -hmZw,enIzntU-j-\n-kw, _qjzm-en-_-d-en-kw,Acm-P-I-hmZw Fn-h-tbbpw sXmb Bi-b--tfbpw {]h-W-X-I-tfbpw ]mn-p-nepw ]pdpw hnp -ho-g vN-bn -msXFXnv tXmn-t-Xv Bh-iy-am-sW-\\v ]mn Icp-Xp-p.

  sXmgn-em-fn-h km-tZ-io-b-Xsb

  {K-amb P\m-[n-]-Xy-h-c-W-n\v Hcphne-p-X-Sn-bm-Ip-Xv cmPy-ns km-nI Poh-[m-c-Ifpw ]me-sadn m\--fp-a-Sw tIm-tdv \nb-{-W-n\vBw h-n -n -m klm-b-I-amb^yqU Ah-in-jvS--fm-Wv.

  IpI _qjm-knbpw _yptdm-{Im-p-Ifpw tN ` c-W-hw km--nItijn-bn in-{]m-]n-p-h--tmgpwAXns {]mY-an-I-amb tIm{-tZm (Z-m) kz`mhw Ctmgpw \ne-\np-I-bm-Wv. km{am-Py-Xz-t-cnv ]pdp \nc-h[ncmPy --fp -ambn ASp k-nI_ hnI-kn-n-m AXn\v Ign-np-v. hntZ-i-p ]c-am-[n-Im-c-cm-Py--fp-ambn hn-e-t]-im-\pw, Ab cmPy-n-S-bn km-nI hnkvXm-c-hm-Z-]-c-amb kzm[-o\w hym]n-n-m\pw F--{]-Ir-Xn-hn-` -h-v thn a-cn-m\pwHs Ign -hp Cy IpI_qjzmkn km{am-Py-Xz-hp-ambn hnt[-bXzw]pep Hcp N-q-Sn \np-sIm-mWv {]hn-p--Xv.- kq-vamw-i--fn Cu km{am-Py-Xz B-{inXXzw {]I-S-am-hp-Xv kmt-XnI hnZy [\-Im-cyw,hmWnPyw Fo cwK--fnse kwbp{]h-\--fn-eq-sS-bm-sW-n, qe-amb Xe-n AXv Bhn-jvIr-X-am-Ip-Xv\ntbm-en-_-d-en-k-ns XXzimkv{Xwsam-n Gs-Sp--en-eq-sSbpw km{am-PyXz ]-Xn-I-tfmSv ]q-ambn hnt[-bXzw Imp `c-W-Iq-S -n-eq -sSbpwBWv.

  ta-d Imc-W-fm km{am-PyXz Xm-cy-v kzm[-o\w DAm-cmjv{S GPkn-Ifpw hInShntZi `c-W-Iq-S-fpw \psS B`y-c-amb km-n-I--cm-{ob Imcy--fnepw\b-]-c-amb taJ-eI-fnepw ssII-S-p-p.BtKm-f-X-e-n Ah \S-p cmjv-{Sob Icp-\o---fn X{-]-c-amb ]m-fn(Strategic partnership)fneqsSCysb Pq\n-b ]mSv\ Bm-\p{ia--fmWv Ah \S-p--Xv. AXp-aqewcmPy-ns kzmX{yw _en-I-gn--s-Sp-Ibpw, `c-Wm-[n-Im-cn-I Hcp ]psImtfm-Wn-b hyhbpsS B{inX ]Z-hn-bn-tev IqSp-X IqSp-X tNcpw hn[-ns]-cp-am-dp--tXmsS ]c-am-[n-Imcw_enI-gn--s-Sp-Ibpw sNp-p.

  {ZpX -K -Xn -bn -ep km-nIhfsb t]mjn-n-p--Xns t]cn ` c-W-h- kzoI-cnncn-p X{wkm-n-I-cwKw amv in-Ivthn hnp-sIm-Sp-pI F-Xm-Wv. P\--fpsS ASn-m-\-]-c-amb taw Dd-p-h-cp-p-m-\p _m[y-X-bn \npw `c-W-IqSw ]nm-dpI F \bw aqew hntZitIm-td -j-\p -I -fp -ambn D kl-hnXzw ]pep Cy hInSI-\n-I-fpsS t\Xr-Xz-n-ep amvin-I-fpsS \nb-{-W-n\v km-nIcwKw AmsS hnp-sIm-Sp-p-I-bm-Wv. `c-W-IqSw Hmi sNbvXv \S-m-nbItmf \nb-{nX km-nI hnI-k\w

  H]Xmw ]mn tIm{Kv IcSv tcJ-Ifn \nv

  s]mXp-]-cn-]mSns]mXp-]-cn-]mSns]mXp-]-cn-]mSns]mXp-]-cn-]mSns]mXp-]-cn-]mSn (((((General Programme)]mn Dbn-n-Sn-pbpw {]tbm-K-h-cn-p--Ibpw sNp-p. km{am-Py-Xzw, B[n-]-Xy-]-c-X(-Hegemonism) sImtf-Wn-b-enkw/ \ntbm sImtfm-Wn-b-en-kw) A[n-\n-th-i-]-c-X, hwio-b-X, {]Xn-tema tZio-b-hm-Zw(-Chauvinism) Am-cm-jv{S-_---fnse Fm hn[-n-ep-ap B{I-a-W--B-[n-]Xy {]h-W-X-I Chsb ]mnFXnp-p. temI-ns hnhn[-`m-K--fn-ep hnh Iayq-Wn-v, tkmjy-en-v,sXmgn-emfn hmn-I-fp-ambpw kwL-S-\-I-fp-ambpw sFIyw-]p-em ]mn]cn{i-an-p--Xm-bn-cn-pw. temI-s-m-Sp-ap sXmgn-em-fn-Ifpw anX P\hn-`m-K-fpw cmjv{Sfpw a\p-jy-cm-in-bpsSAn-a-tam-N-\w -e-y-amn km{am-Py-Xzn\pw {]Xn--tem-a]-c-Xbvpw FXn-cmbn\S-p t]mcm--sf ]mn ]np-Wphcp-p. CXc ]ptcm-K-a\ {]m-\--fp-am -bp kulm _--fn -fnkzX{ AkvXnXzw B-cnIIm-cy--fn CS-s]-Sm-Xn-cn-, Xpey-X, ]c-kv]c_lp-am-\hpw kl-I-c-Whpw Fo XXz- ]mn apdptI ]nSn-p-p.

  knm-hpw {]tbm-Khpw XnIqn-bnWp-I, P\--fp-ambn ASp_w ]pep-I, hnai-\hpw kzbwhnai-\hpw {]tbm-K-h-cn-pI Fn-h-b-mWv ]mn-bpsS {]h-\-ssi-ensb\bn-p aqv ASn-m\ XXz-.hkvXp-X-I-fn \nv kXyw Is-pI,At\z-j-Wfpw ]T-\-fpw Bg-n\S-pI Fo am--fn-eq-sS-bmWv]mn AXns {]tbmKw hnI-kn-n -pXv.

  ]mn AwK- P\--tfmS vkvt\l-ap--h-cm-Wv. Cy kaq-l-nse hnh-I-c-amb Fm \ ]mc--cy--tfbpw Dbn-n-Sn-m B{K-ln-p Ah, kzw Poh _en-bnpwkXy-n-sbpw Iayq-Wn-k-n-sbpwsImSn-qd Dbn-nSn-m [oc-X-bp--h-cm-Wv.

  Cy kaqlwapJ-hpc

  tI{--n-n, kn.-]n.-sF(-Fw.-F) 22-04-2013.

  t-d-d-n-sbpw G-hpw- I-cp-p Hcpi_vZw -B-bn-o-tc-Xpv.

  hcpw amk--fn ]mnv henbs]mXp-sX-c-s-Sp-p-I-fn t]m-cm--\S-t-Xp -v . Im-S -I -bnseAwn sXs-Sp-n \nv XpS-pAh-bn ]na _wKm-fnepw ]m-_nepwbYm-{Iaw \S-m Ccn-p ]m-bvCe--\p-I hsc-bp-v. IqSmsX \nc-h[nAkwn ]me-sa v kop -I -f - nthsdbpw sXc-s-Sp-p-I \Sm-\p-v.P\-Iob {]tm-`- Fm hgn-I-fn-eq-sSbpw in-s-Sp-m\pw P\--fpsSi_vZw ss[cyktaXw Dbm\pw CuAh-kcw ]mn hn\n-tbm-Kn--Ww. 2009epw 2010epw \S sXc-s-Sp-p-I-fn]mnp Xncn--Sn-I t\cn-p-sh-nepwcmjv-{Sob ka-c--fn-eqsS i-amb Ne-\- krjvSn-p-sImv AXns hf-cp-I-cppw \n-b-Zr -V-Xbpw FSppImm ]n-Im-ev Ign-n-p-v. ]mn

  ssIh-cn anI kwL-S\m a-X-bvs t]mse- cm-jv{So-b-]-Iz-XbvpwDa \nZm --am -bn -cpp HXmwtIm{Kkv. Hmtcm AwKhpw Hmtcm{]h\ hn`m-Khpw HXmw tIm{K-kns\ hnP-b-n Fn-p--Xn ]v\nh-lnp hn Cu tijnbpw \njvN-b-Zr-V-Xbpw sXc-s-Spp bp-nepw{]I-S-am-m ]mnv Ign-b-Ww.

  H-Xmw- ]mn tIm{K-knshnP-bw- B-bp-[-amn hnh _lp-P-\--sfbpw ]mnsbbm-I-am-\hpw t]mcm--n\v k-am-th Hmtcm ka-c-ap-J-pw-Hm-tcm- \n-e-hm-c-nepw ]mn AXnskwL-S-\m-]-c-amb sIp-dv Imp kqn--Ww.

  Fm A\-iz-c-c--km-nIpwaa-d t\Xm-pw Nph- A`n-hm-Zy-. hcpw \mfp-I-fnse t]mcm- -IqSp-X henb hnP-b- ssIh-cn-m-\mbn ]c-am-h[n inbpw \ hn\n-tbm-Kn-p-I.

  G{]n 22 , 2013 s Blzm\wG{]n 22 , 2013 s Blzm\wG{]n 22 , 2013 s Blzm\wG{]n 22 , 2013 s Blzm\wG{]n 22 , 2013 s Blzm\w

  Hmw t]Pns XpS..

  hf-cp Gjy in-bmbpw sF.-Sn. cwKs hi-n-bmbpw Hs hnti-jn-n--s-Sp Cy-bn tIm-So-iz-c-m-cpsS F-nse h-\-bpsS \ncvtemI-n Ghpw Db-Xm -Wv .Fm `qan-bn Ghpw IqSp-X Zcn-{ZPohn-p cmPyhpw IqSn-bmWv Cy.Cy tIm-td-p-I tKmfm-c BIm-i--fn NndIv hnSp-tm, {]Xn-ioj-h-cp-am-\-ns Imcy-n timN-\o-b-amb Ah \ne-\nn-smv a\p-jy-hn-` -h-tijn kqN-I-n cmPyw Ghpw]n\n-c-bn \np-p.

  Fm kpw D]m-Zn-n-m-\phn]p-e-amb ASn--d-bp Cu cmPyvHcp sNdn-b -D-]-cn-hw ISn-m-Wn-man-aq-ey-k-am-lm-c-W-hpw, {]I-S\ kz`m-h-ap D]-t`mK [mcm-fn-hpw Bbn hne-kp-tm Cm-bvabp-sS- C-cp Ib-Nppw Zriy-amIp-Xv {Iqc-amb Hcp hntcm-[m-` m-k-am-Wv. cmPy-nse _lp-` q-cn-]wP\--fp-sSbpw \ne-\nn-sbpw D]-Po-h-\-n-sbpw apJy-t{km-X-m-b- Imjn-I-hr-nsb Ah-K-Wn-p-sIm-p HcphnI-k\ X{-ns ^e-amWv CuAh. A ^yqU kz`m-h-ap-XpwsNdp-InS Ij-Iv apXq--ap--Xp-amb Hcp k-Zvhy-h Pn--]m-X-bn-eqsS apX-em-fnnte-p ]cn-h-\n-tev \on-b-Xp-aqew Dmb {]Xn-k-n-bpsS ^e-amWv CXv. ]c--cm-K-X-amb hyh-km-b- sam-n apc-Sn-ns\ A`n-ap-Jo-I-cn--tm Ib-p-aXneyw shp Dm-Z\ taJ-e-I,hntZ-i-Xm-cy -tfm htc-Wy-h-ns D]-t`m-Ktam ap\nn-bpDm-Z-\-ns {]tXyI taJ-e-IFnh ]ptcm-KXn ssIh-cn-p Hcp {]Xo-Xn-bp-m-bn. dnb Ftv a-ew,Dul---h-S-hp-ambn _-s {]h-\- Fnh hf--bpsS A\n-hm-cy-L-S-I--fmbn apK-W-\-tbm ]cn-K-Wn--s--tm, \psS {]Ir-Xn-hn-`-h-fpw a\p-jy-hn-`-h-ti-jnbpw tIm-tdv sIm-bp-sSbpw km{am-PyXz Nqj-W-n-sbpwtanp -d --fm -bn . Imjn -I -cw -K -pssS Fm cwK--fnepw aqe-[-\-n-s ka-{K-amb IS-pI-bw Dm-b-XvDm-Z-\-_---fnepw aqey-hy-h--I-fnepw I]n-Sn-p-\n-- ^yq-U Ah-injvS- XpS-p-\o-n-sm-m-bn-cp-n-, adn-v- A-hsb D]-tbm-K-s-Sp-n-bm-bn-cp-p.AXp-sImp Xs ]pXnb cq]--fnAh ]p\:krjvSn--s-Sp-I-bmWv Dm-b-Xv . ^yqU _fpw aqey -fpwAXnPo-hn--Xp-aqew hInS aqe-[-\-n\pwkm{amPy-Xz i-n-Ipw Ipd hnevA[zm-\-ti-jnbpw Akw-kvIrX hkvXp-fpw e`y-am-b-Xn\v ]pd-sa, ayIme {]Xn-tem-a-]-c-Xbpw A-am-b- Pm-Xo-b-X-bpw,ho-b-Xbpw ImS-hpw Pnhn-X-nshn`n a-e--fn kzm[-o\w sNep-n.Npcp--n, Cy kaq-l-ns ka-

 • 2013 sabv Pq 6

  Cy `c-W-IqSwCy `c-W-Iq-Ss \bn-p-Xv

  hIn-S-`q-hp-S-aI-fpw Ipem-p-I-fp-am-bn- k-Jy-n Gs-n-cn-p km{am-PyXz]-]m-Xn-bmb hInS _qjzm-kn-bmWvCy aqe-[-\w, BtKmf aqe-[-\-hp-ambnIqp-tNv cmPym-Xnn-I-pdwAXns {]h-\-ta-Je hym]n-n-mXpS-n-bn-cn-p-p. Cy `c-W-Iq-Shpwbp.-F-kv. km{am-PyXz ]-Xn-bpsS Hcp{]apJ kJy-i -n -sb--\n -e -bnBsWnepw taJ-e-bnse Hcp KWy-ambA[n-Im-c-i-n-bmbn hfp-sImn-cn-p-I-bm-Wv.

  Cy `c-W-IqSw s]mXp-hn{]hn-p-Xv `c-W-L-S-\-bp-sSbpw]me-sadn P\m-[n-]-Xy-hy-h-bp-sSbpwHcp N-q-Sn-p-n-em-Wv. ]me-san-tepw Akw-n-I-fn-tepw ]m-b-o-cm-Pv apkn- Xti kzbw-` -cW m]-\--fn-tepw P\-v {]Xn-\n-[n-IsfsXc-s-Spv Ab-m-\p Hu]-Nm-cn-I-am-b- A-[n-Imcw \ne-\np-tmgpw,bYm-n Xmtg--p-I-fn P\-v Hcn-epw AXv A\p-`-h-th-Zy-am-Ip -n -. DtZym -K ta[-mhnXzwASnm\-X-e--fn-ep ]m-fn P\m-[n-]-Xy-s-p-dn -p GXv k-sbpw XrW-hK-Wn -p -sImvAXns kzm[o\w Dd-n -p-I-bm-Wv.sshhn-[y-am kmaqly kzXz-t_m-[--sfbpw {]mtZ-in-I-amb `n-X-I-tfbpwka-ambn D]-tbm-K-s-Sp-n-smvAh-bpsS teme-amb kp-en-Xm-h-bvvtase `c-W-Iq-S-ns ]nSn-ap-dp-p-IbpwhInS aqe-[-\w, km{am-Py-Xzw, ^yqU-- -Ip -emv tem_n -I Fn -h -bpsS

  Iqmbva ]me-sadn P\m-[n-]-Xy-nskakvX irw-J-e-I-fp-sS-bpw tase ^e-n B[n-]Xyw ]pep-I-bm-Wv.

  1970-I-fpsS a[y-n `cWw Im-fn-bn-cp tIm{Kv B`y-c ASn-b-n-cm-h {]Jym-]n--tm ]u-cm-h-Im-i--tfbpw P\m-[n-]-Xym-h-Im-i--tfbpw ]{X-kzm-X-{y-sbpw ASn--ap-IbpwsXc-s-Sp -p -I \on -sh-p -Ibpw_qjzm {]Xn-] t\Xm--sf-tmepw XS-hn ]mn-pIbpw sNbvXp. AXn-\p-t-ijap Imev A-c-samcp nXn-hn-tijw Dm-bn-n-. Fm {][m-\-s\b-]-c-amb hnj-b--fnepw, Zqc-hym-]-I-ambn X{-{]m-[m-\y-ap {]Xym-L-mX-Df-hm--p Xocp-am-\- FSp-p-tmgpwkm-cp-I ]Xn-hmbn ]me-sans\ adn-I-S-p nXn-bmWv D-Xv. -ln-X-]cn-tim-[\ t]mbnv ]me-sans Aw-Ko-Im-c-tam, ap GsX-nepw Xc-n-ep s]mXpkan-Xntbm t]mepw Cm-sX-bmWv AXp-t]m-ep Xocp-am-\- km-cp-IssIsm-p--Xv. hIn-S-aq-e-[-\hpwAJn-te-ym-Sn-m-\-nepw kwm-\-X-e-nepw {]hn-p cmjv{Sob ]mn-Ifpw Xn \ne-\np Ahn-ipIqp-sIv hfp-sIm-n-cn-p-tm -A-gn-aXn m]-\-h-cn--s-Sp-I-bpw,htXm-Xn-ep Ipw`-tIm-W-fn-eqsS_qjzm P\m-[n-]Xyw Xs tIm-tdp-I-fm An-a-dn--s-Sp-Ibpw sNp-p.

  CybpsS \nb-a-]-chpw \oXn-im-kv{X-]-chpw `c-W-]-c-hp-amb D]-cn-L-S-\bpw cmPy-ns kmbp-[-tk-\bpwCpw Gsdbpw tImtfm-Wn-b tijn-n-I-fpsS ]nSn-bn BWv. A[n-\nhn-jvS-P-\-X-sb- A-Sn --an `cn-m-\mbn HcpsshtZ-inI in cq]w -\Inb Cu D]-cn-L-S\ _lp-`q-cn-]w Cy-m-scbpwASn-m-\-]-c-ambn A-p kzX{-]u-c-m-cmbn ImWm Iqm-p-n-. Hcphiv `c-W-Im-fpw `cn--s-Sp--hcpw Xn-ep _-n tImtfm-Wn-b Ime-ns kwkvImcw B[n-]Xyw]pep--Xp-aqew B[p-\nI P\m-[n-]-Xy-nse ]uc-Xz-ho-Ww Hgn-hm--s-Sp-I-bpw, adp-h-iv kzmX-{y-n-sbpw Ah-Im-i--fp-sSbpw sshb-nI Xe-n-ep Bhn-jvm-c-{i-a-sf kmaq-Zm-bn-I-X-bp-sSbpw BtIm-bva-bp-sS-bpw, cqV-aq-e-amb PmXob t{iWo-_--X-bp-sSbpwaqey- XS-bp-Ibpw ITn-\-ambn ]cn-an-X-s-Sp-p-Ibpw sNp-p. Icn-\n-b-a-,\nb-a-_m-lyhpw \oXn-\ym-b-hy-h-bvv]pd-p--Xp-amb ASn--a-ep-I, I-Un-bn \S-p imcocnI ]oU-\-fpw_emkw-K-fpw sIme-]m-X-I--fpw,hnNm-c-W-Iq-SmsX XS-hn ]mn-,Gp-ap- \mS-I-, \yq\-]---sfbpwBZn-hm-kn-I-sfbpw cmjv{Sob hna-X-tcbpwth-bm-S, P\-Iob {]Xn-tj-[-s-Xn-cmb t]meokv _e-{]-tbm-K-, Akz--_m-[nX {]tZi-- Fv t]cn-n-cn-p e--fn \S-p ]mf CS-s]-S-ep-I, tk\m-hn-`m-K-v AcwtaJ-e-I-fn e`np {]tXy-Im-[n-Im-c-fpw \ncp-]m-[n-I-am-b -`-c-W-Iq-S-kw-c--Whpw sImtfm-Wn-b Im-e-L-m-\-cCybn \nb-a-hmgvN FXv a\p-jy-h-Im-i--fpsS ]Xn-hmb ewL-\-ns cq]-amWv ssIh-cnncn-p-Xv.

  Cy At\Iw tZio-b-X-I-fp-sSbpw

  `mjm--hw-iob hn`m-K--fp-sSbpw \mSm-Wv.hn-p-h km-n-Ihpw kmwkvIm-cn-I-hp-amb sIm-sm-Sp--ep-I-fn-eq-sSbpw]c-kv]cw kzmwio-I-cn-pXn-eq-sSbpwCXn-s\mw ]ivNm-e-sam-cp-nb Zim-_vZ--fn-eqsSbp sImtfm-Wn-b hncp-hpw km{am-PyXzhncp--hp-amb kac ]mc-cy-hp -amWv _lp-tZ-iob cmPy-ambCybvv GIo-Ir-X-amb H cmPy-nsapJ-Om-b -\In-bn-cnp--Xv. ]t,Cy kzXzw Dcp-n-cn-p-h {]{In-b-bvn-Sn {]mtZ-in-I-amb Ak-p-en-XXz- apg-p-\np-Ibpw, AanX tI{o-Ir-X-amb `c-W-Iq-S-ns `mKv \nvNne {]tZi-s-Xnsc ISp hnth-N-\hpw ASn--a \-bhpw Ah-ew-_n-p coXnbpw hfp hp. Imivao-cnepwhS-p-In-g- kwm-\--fnepw ASn--a \-S-p Aan-Xm-[n-Imc tI{o-Ir-X-amb Nne taJ-e-I-fnse P\-s-Xnsc `c-W-IqSw ]pep tjmhn-\nv\b-ns DZm-l-c-W-am-Wv.- A-Xp-aq-ew -hn-hn[ tZio-b-X-Ipw- tZ-io-b \yq\-]--pw kzbw-` -c-W-h-Im-i-ns hnhn[cq]-nepw `mh-nepw D Bh-iy-D-bn-p-sImv ZoL-Im-em-Sn-m-\-n ka-c- \S-tn hcp-p. Nnek`--fn Acw ka-c- tI{-`-c-W-Iq-Ss i-ambn ]nSn-p-Ip-ep-p-tm ap-Nne Ah-k-c--fn Ah kp-Nn-X-amb hwiob t_m[-n\v ASn-a-sv\nc-]-cm-[n-Isf kmbp-[ -B-{I-a-W-n-c-bm-p--Xn-eqsS A[n-Imcn h-nsXm-cy-sf tkhn-p--h-bmbn ]cn-W-an-p-p.

  Cy- A-t\-Iw -hn-izm-k- \n-e-\np Hcp cmPyw IqSn-bm-Wv.- F-m`-c-W-IqSw atX-X-cXzw F Bi-bskmap-ZmbnI kulmw F k-n-tev Npcp-p-IbmWv.- a-Xs cmjv{So-bhpw `c-W-Iq-S-kw-_--hp-amb Imcy--fn \nv Ii-\-am-bpw- thXn-cn -p-sImmWv atX-X-cXzw {]mh--n-I-am-m Ign-bpI F Imcyw Cy `c-W-IqSw AhK-Wn-n-cn-p-p. `qcn-]kap-Zm-b-ns ho-bm-Sn--d-bn-epi-amb kwL-S-\m-cq-]pw hoblnwkm--I-Xbvpw apn`-c-W-IqSwIog-S-p-I-tbm, Ah-bp--ambn Iqp-tN-cpItbm BWv sNbvXp-h-cp--Xv. Cy-bpsS hob cmjv{So-b-n-s- N-cn{Xw

  ASp --Im -e --fn IqS -X Icp -mnv cwK-{]-thiw sNbvXn-cn-p-p.bp.-F-kv.-t\-XrXzw \Ip Cmw-hn-cp{]Nm-c-W-fpw apkv-eo-s-XnschntZzjw ]c-p shdp-n-sbpw kmap-Zm-bnI ]oU-\-n-sbpw cmjv{So-bhpwCu {]{In-bv Bw hn-n-cn-p-I-bm-Wv. Cy-bnse kmwkvIm-cnI _lp-kz-c-Xbvpw P\m-[n-]-Xy-ns \ne-\nn-\p-X-sbpw ^mknv `oj-Wn-bp-bn-smv B{I-a-tWm-Xvkp-I-amb `qcn-]ho-bX B[n-]Xyw t\Sm {ian-p-I-bm-Wv. AXn-\m CybpsS P\m-[n-]Xyhn-h-ns ey-km-mm-c-n\vatX-X-cXzw ssIhcnpI FXv HcpA\n-hm-cy-X-bm-Wv.- C-y kaq-l-n-sebpw `c-W-Iq-S-n-sbpw A]-e-]-\o-b-amb asmcp khn-ti-jX PmXo-b-amb a-\-am-Wv. {_m-Wn-epw \ntbm-{_m-Wn-epw Bb {]Xy-b-im-kv{Xhpw kwkvIm-chpw BWv PmXo-b-Xbvv am\y-X-bpw- Aw-Ko-Im-chpw \Ip--Xv.- A-Xn-\m PmXn-\n-q-e-\hpw kmaq-lnI a-\-hmgvNAh-km-\n-n-epw hn-h-ns {][m-\-s ey--fm-Wv. kv{XoI-fpsS Xpey-Xbvpw imIvXoI-c-W-n-\pw thn \ne-sIm-p--Xmbn XpS-bmbn hmN-I-a-Sn-I \S-p Cy `c-W-IqSw Fm--c-n-ep-ap BtImbvam A[n-ImcLS-\-I-tfbpw kwc-n-p-Ibpw t{]mm-ln-n-p-Ibpw sNp--Xm-Wv A\p-`-hw.aX-]p-\-cpm\-hm-Zw, ho-b-X, PmXo-b-X, enwK-]--]m-Xw, hwio-b-a-ln-am-hm-Zw,`mjm-]-chpw {]mtZ-inI hmZ-]-c-hp-ambtjmh-\nkw XpS-nb {]h-W-X-ICy kaq-l-Km{Xns hnhn[ AS-cp-I Bbn \ne-\np-I-bm-Wv. Ah^yqU--sIm-tfm-Wn-b `qX-Im-e-nsAh-in-jvS- am{X-ambn Icp-Xm-\m-hm--hn[w B[p-\nI Cy-bpsS `mK-ambnCgpIn-t Ah--bn-em-Wv. ` c-W-h-fpw Ah-cpsS cmjv{So-b-mn-IfpwbYmn Chsb D]I-cWBp-I-bm-Wv. Cy P\-X-bpsSbnS-bn hfp-h-cp P\-[n-]-Xy]-c-ambsFIy-tbpw DWn-s\bpw Zp-e-s-Sp-m\pw An-c-s-Sp-m\pw BWv `c-W-h - -mn -I Ahsb D]-tbm -KnpXv.

  \nanw k-ns htXm-Xn-eptI{o-I-cWw kw`hn-p. AtX ka-bw,]W-mcpw Zcn-{Zcpw Xn-ep hnShvhn--Xp-aqew Azm-\n-p P\-hn-`m-K- htXm-Xn-embn IpSn-bn-d--en\pw,Pohn-tXm-]m-[n-I \jvSsv ]m-cm-I-en\pw hnt[-b-cm-bn. tIm-tdv A\p-Iq-ehpw, km{am -PyXz A\p-Iq -e-hp -ambtad \b-v tIm-tdv \nb-{-W-neqsS am[y-a- hnai\ cln-X-am-b -]n-p-W-bmWv \In-tmcp--Xv.AXp-t]mse apI-n-tev Fn-s-Sm shp Cy ay-h-nsei-cmb hn`m-K-fpw Cu \b-sf]nXp-W-bvp-p. AtX ka-bw, tIm-tdv sIm-Is-Xn-cmbpXpw km{am-PyXz kzm[o-\s sNdp-p--Xp-am-b- P-\-Io-b-k-a-c-v hn--tXm-Xn-epa[y-h ]npW e`n-p-h-cp--p-v. CXvP\-Io-bm-`n -em-j- kmm-cn -pXn\pw P\m-[n-]-Xym-h-Im-i-pwthn-bp ka-c-sf IqSp-X Xo{h-am-p-p.

  Npcp--n ]mn Cysb- hn-e-bn-cp -p-Xv ImjnI hyh-bvv\nm-bI {][m-\y-ap Hcp ]ntmapX-emfn kaq-l-am-bn-mWv. BtKmfaqe-[-\-n-sbpw km{am-Py-Xz-n-sbpwi-amb kzm[o -\ -n Ign -bp -tms tImf\n hmgvN-bpsS tijn-n-I-fp-sSbpw ^yqU Ah-in-jvS--fp-sSbpw ^ eambn kmaq-ly-ap-c-Snv IqSp-XDdn--s-p-sIm-n-cn-p Hcp kaq-l-amWv Cy.

 • Hm 3Hm 3Hm 3Hm 3Hm 32013 sabv Pq 7

  hn-h-ns LwCy kaq-l-n \mev apJy-

  ssh-cp-y- {]hn-p-p. km{am-Py-Xzhpw Cy P\-Xbpw Xn,^yqU N-e-Ifpw Ah-in-jvS-fpw_lp-P-\-fpw Xn hIn-S-aq-e-[-\hpw Cy P-\-Xbpw Xn hn-ti-jnpw sXmgn-em-fn-h-hpw sNdp-InSIrjn-m -Ds hhpw Xn,`c-W-h-n-S-bnse hyXykvXhn`m -K - Xn (Ch-bnBZys aqv sshcpy- i{Xp-Xm-]-c-amb sshcp-y- Bbn-cn-p-tm \mem-aXv kqNn-n-Xv s]mXp-hn i{Xp-Xm-]-c-a-m-Xpw, ko-amb hne-t]-i Hp-Xov {]{In-b-I-fn-eqsS ]cnlr-X-am-Ip-Xpw BWv.i{Xp-Xm-]-c-amb sshcp-y-fpsS khn-ti-j-co -Xn -bn -ep Hn-p -tN-c\nanw Cy P-\X km{am-Py-Xzw,hIn-S-aq-e-[-\w, ^yqUtijn-ns\{]Xn-\n-[m\w sNp- -i-n-I Fn-h-bpsSsbmw kwtbm-PnX k-nIo-gn sRcn-]n-cn-sIm-p-I-bm-sWv ]d-bmw. AXn-\m ta-dIqmbva Hcp hi-pw, Cy-bnsehnime _lp-P-\-hn-`m-K- adp-h-i-p-am-bp Hcp ASn-km-Y-\(-Principal)sshcp-ys a\-n-em-p-Ibpw ]cn-l-cn-p-Ibpw sNmsX \ne-hn-epa-I-kw-hn-[m-\s XIs-dn-bm-B-hn-.

  \psS hn-hns Ls\n-bn -p LSIw CXmWv Imjn-I-hn-hw Ap-Xv Bbn-cn-p P\-Iob P\m-[n-]-Xy-hn--hw.CXns {]mY-anI eyw Fm^yqU tijn-pI-sfbpw XpS-p-\o-pI, km{amPyXz ta[m-hn-Xzs Cm-Xm-p-I, hInS aqe-[-\s XS-bn-Sp-Ibpw \nb-{n-p-Ibpw sNbvXp-sImv ` cW kwhn-[m-\-s-bm-I-am\wP\m-[n-]-Xy-hcn-pI Fn-h-bm-Wv. hnP-b-I-c-amb P\m-[n-]-Xy-hn-hwtkmjy-en-k-n-tep [oc-amb HcpNph-Sp-sh-m-Ip-Ibpw tkmjy-env ]cn-h-\-ns `uXnI ASn -din-s-Sp-p-Ibpw sNp-w.

  sXmgn-em-fn-h t\XrXzwCy-bn Hcp P\-Iob P\m-[n-

  ]-Xy-hn-hw ]qo-I-cn--s-S-W-sa-n sXmgn-em-fn-h-t\-XrXzw AXn\vAXym-t]-n-X-am-b- Hcp LS-I-am-Wv.ImcWw sXmgn-em-fn-hw Ghpw hn-h -Im -cn -Ifmb Hcp hn`mKwBsWXn\p-]p-dsa Cy P\-X-bpsS Ghpw kwL-Sn-cpw- ]p-tcm-K-a\kz`mhw ]pep--Xp -amb Hcphn`mKw BWv.

  P\-Iob P\m-[n-]-Xy-hn-hw hnP-bn-n-m sXmgn-em-fn-h-w Hcp kwL-SnX hn`mKw F \ne-bnepw kzX-{-amb cmjv{Sob in F-Xn-tebvpws]mXp P\m-[n-]-Xy-{]-m-\-ns

  ap-\n-c-bn Fn kzm[o\w Dd-n-t-Xp-v. Cu eyw ssIh-cn-msXmgn-em-fn-h-w,

  a) khn-ti-j-{i ]pen {KmaoWtaJ-e-I-fn H in-bm-Ip-Ibpw \K-c--fn NnX-dnn-S-p Akw-L-SnXtaJ-e-I-fnse Fm sXmgn-em-fn-IfpwsFIy-s-Sp-Ibpw thWw. ]Wn-sb-Sp-p P\--fp-sS -sXm-gn kml-N-cy-fpw Pohn-Xhpw sa-s-Sp-m-\pt]mcm- - Gs-Sp-p-sIm-v, BtKm-f- aq-e-[-\-n-sbpw Cy hIn-S-_qjzm-kn-bp-sS-bpw -{]-Xn-k-n-I-fpsS`mcw ImemIme--fn P\--fpsS Npa-en sIn-sh-m-\p Ah-cpsS {ia-sf sNdp--Ww.

  b)sNdp-In-S-Ij-I-cpsS hn-I-c-ambka-c- kwL-Sn-n-p-Ibpw Ahsb]np-W-bvp-Ibpw sNbvXp-sImv{KmaoW taJ-e -I -fn i-ambkzm[o\w Dm-m {ian--Ww.

  c) Cy P\-X-bpsS P\m-[n-]-Xy-k-a-c--fp-sSbpw km{am-Py-Xz-hn-cp ka-c--fp-sSbpw hn]p-e-amb \nc-I kwL-Sn-n-pIbpw Ahsb ]npWpIbpwAh-bp-ambn sFIy-s-Sp-Ibpw sNpI.

  (d) kv{XoI-fpsS hntam-N-\-n-\m-bp{]m-\- kw-L-Sn-n-pIbpw,Ahsb ]np-W-bvp-Ibpw Ahbp-ambn sFIy-s-Sp-Ibpw sNp-I.

  e) Zen-Xp-Ipw av anX hn`m-K-pw FXn-cmb Fm-hn[ ASn--a-ep-Ipw FXnsc t]mcmSmAh-sc- kw-L-Sn-n-p-I-bpw, ]np-W-bvp-Ibpw ka-c--fp-ambn sFIysSp-Ibpw sNp-I. PmXn-hy-h-sbs\nm\w sNm thnt]mcmw \S-p-I.

  f) anX tZio-b-X-I-fpsS kzbw `c-Wm-h-Im-i-v thn AhsbkwL-Sn-n-p-Ibpw Ahbvv ]npW\Ip-Ibpw ka-c--fp-ambn sFIy-s-Sp-Ibpw sNp-I. aX-\yq-\-]--sf aX-]-chpw kmwkv-Im-cn-I-hp-amb kzmX-{y-n\v thn kwL-Sn -n -p-IbpwAhsc ]np-W-bvp-Ibpw Ah-cpsSka-c--fp-ambn sFIy-s-Sp-I-bpw -sN-p-I. Kncn-h-k-ap-Zm-b-fpw av X-io-b- P-\-hn`m-K-fpw A-n\pwXpey-Xbvpw \oXnpw thn \S-p t]mcm-- kwL-Sn-n-p-Ibpw ]nXp-W-bvp-Ibpw Ah-bp-ambnsFIy-s-Sp-Ibpw sNp-I.

  g) _pn-Po-hn-hn-`m-K- ]p-tcm-K-a\P\m-[n-]Xym`nem-j--fm {]tNm-Zn-X-ambn \S-p apssI {]h-\-sf ]np-W-bvp-Ibpw t{]mm-ln-n-p-Ibpw sNp-I.

  h) P\m-[n-]-Xy-]-c-amb Hcp am[y-a-irw-Je sIn--Sp-m-\p Hmtcm ]cn-{i-a-sbpw ]np-W-bvp-I. tIm-tdvXm-cy-v apXq--ap {]Xn-tem-a-]-c-amb am[y-a-Zu-Xys sNdp-

  p-tXmnm\pw, ImX-emb {]iv\--fn \npw -H-fn-tm-Sm Bfp-Isft{]cn-n -p apJy-[mcm hnt\mZkwkvIm-c-ns m\v P\-IobkwkvIm-c-ns N{I-hm-f- hnI-kn-n-m\pw AXv AXym-h-iy-am-Wv.

  (i)Zn-tW-jy-bn Fhn-sS-bp-ap ]ptcm-K-a\ P\-Iob ka-c-sf]np-W-bvp-Ibpw Ah-bp-ambn sFIy-ZmVyw ]pep-Ibpw sNp-I.

  j) hwio-b-Xbvpw km{am-Py-Xz-n\pw FXn-cmbn kzw Ah-Im-i- Dbn-n-Sn-m {ian-pCy-mcpw Zn-tW-jy P\-hn-`m-K-fpw hntZ-i-cm-Py--fn \S-papssI {]h-\--sfbpw Ah-cpsS]ptcm-K-a-\-]-c-amb ka-c--tfbpw ]np-W-bvp-Ibpw Ah-bp-ambn sFIy-s-Sp-Ibpw sNp-I.

  k) km-tZ-iob sXmgn-em-fn-h-{]-m-\-hp-ambn sFIy-s-Sp-I-bpw,temI-s-m-Sp-ap P\X km{aPy-Xz-n\pw {]Xn-tem-a-]-cX-bvpw- F-Xn-sc-kzm-X-{y-n\pw P\m-[n-]-Xy-n\pwtkmjy-en-k-n\pw thn-\-S-p--k-a -c -sf ]nXp -W-bvp -IbpwsNpI.

  sXmgn-emfnh-ns cmjv{So-b-amb {]l-c--i-nv aq-Iq-m\pwAXns\ kpZr-Vo-I-cn-m\pw thnFm CS-Xp-i-n-Ifpw hIn-S-aq-e-[-\-n\pw km{am-Py-Xz-n\pw FXn-sc-bp ka-c-ns ]mX-bn {]-h-\-n-eqsS sFIyw -hn-I-kn-n-t--Xns {]m[m\yw ]mn Dun-d-bp-p. hnim-e-amb Hcp ASn--d-bnFm P\m-[n-]Xy ]ptcm-K-a-\-i-n-I-fp-sSbpw sFIyw sIn--Sp-m kmy-amb Hmtcm apssI {]-h-\hpw]mn Gs-Sp-p--Xm-bn-cn-pw. AtX-k-a-bw, tkmjy sUtam-{I-kn-bp-sSbpw CS-Xp-km-l-kn-I-X-bp-sSbpw {]h-W-X-s-Xn-cmbn hnp-ho-gvN-bn-mka-c--fn-eqsS Fm Cy Iayq-Wn-p-I-sfbpw sFIy-s-Sp-p HsImSn-o-gn-ep--Hcp ]mn m]n-X-am-hpI F Ncn-{X-]-c-am-b-e-y-w km-m-cn-p--Xn-\p-thn ]mn{]b-Xv\n-p-Xm-bn-cn-pw.

  P\Iob P\m-[n-]-Xy-ap-Wn`c -W-h ASn - -a-ep -

  IsXn-cmbn Cy P\X ]eXhW DWv {]hn-n-p-v. Ah-cpsS Dbns-Wov an-tmgpw hnhn-[--fmb cq]-n BWv Dm-bn-p--Xv.-Nn-e-tm ]mn-I-fpsS t\XrXz-nepw av Nne-tm ]mn-I-fpsSt\XrXzw Cm-sXbpw Acw P\-Iob DWv Dm-Im-dp-v. `c-W-h--fn-s-bp {]Xn -]cmjv{Sob In-I -fpsS t\Xr -Xz -ntmepw P\-`-c -W-h-ns ASn--a-en-s\-Xnsc kwL-Sn-X-cmbn DWv {]hn-m-dp-v.

  A-c-n-ep Fm P\-Io-b -D-Wn-s\bpw ]mn ]np-W-bvp-Ibpw Ah-bpsS Zni P\-Iob P\m-[n-]Xy hn-ns ey-n-tev Xncn-p-hn-Sm {ian-p-Ibpw sNp-p.

  sXmgn-em-fn-hw \bn-p P\m-[n-]Xy hnh-nse {][m\ insNdp-InS Ij-I-cmWv. {Kma--fnsesXmgn-em-fn-h---nepw Zcn{Z Ij-I-cnepw ]q-ambpw ]mn hnizm-k-an-p-p. CScw Ij-I-cp-ambpw CS--c-m-cmb av hn`m-K--fp-ambpw Hw{]hn-m B{K-ln-p--tXm-sSmw [\n-I-Ij-I-cn Hcp hn`m-Ks A\p-`m-hn-I-fmbn t\Sn-sb-Sp-m\pw ap --hsc i{Xp -]-vtNcp-Xn \npw XSv \nho-cy-am-m\pw ]mn ]cn-{i-an-pw. \K-c--fnse Zcn-{Zcpw Azm-\n-p _lp-P-\-fpw ]mn-bpsS ASn--d-bpsSapJy ` mK-am-Wv. AtXkabw a[y-hhn`m-K- {][m-\-s Hcp kJy-i-n-bm-Wv. sNdp -InS - D-]m-Z -I,sNdpXpw CS--c-m-cp-amb aqe-[\kwcw-`-I, _qjm _pn-Po-hn-I-Fo hn`m-K- s]mXp-hmbn Nmm--a-\-n-Xn-m-cm-b-Xn-\m Dd--k-Jy-i-n-bmbn Ahscm-Wm-\m-hn-.

  Hcp P-\-Iob P\m-[n-]Xy ap-Wn-bn-eqsS am{Xsa P\m-[n-]-Xy-hn-hshnP-b-n-tev \bn-m Bhp.A-cw -Hcp ap-Wn-bn ap kq-Nn-n Fm h-fpw Dm-Ipw.

  sXmgn-em-fn-h t\Xr-Xz-nD sXmgn-emfn sNdp-InS IjI kJy-am-bn-cnpw ap-Wn-bpsS ASn--d-bmbn hn-p--Xv. C-c-samcpapWn m]n-s-Sp-m-\p ey-tm-sS- ]mn hnhn[ h _lp-P\kwL-S -\-Ip--nepw ]pdpw{]hn-p-p. _lp--h-kw-bp--ap--Wn-I-fnepw ta-d-- e-y-tmsS ]mn {]hn-p -p.{]tXyI cmjv{Sob kml-N-cy--fns]mcp-Xp P\m-[n-]Xy {]m-\--fp-ambn sFIy-s-Sm-\pw, Ah-bpsSeyw H -s {]iv\ -ap\nn-bp -tXm, Xmm-en -Itam Bbmtmepw A\p-tbm-Py-sa-v ]mn Icp-Xp s]mXp-]-cn-]m-Sn-bpsS ASn-m-\-n Ah-bp-ambnkJyn G-s-Sm\pw ]mn Xm-dm-Wv.

  hnh-ns ]mXCysb-tmse hnim -ehpw

  ko-X-I \nd--Xp-amb HcpcmPyv P\m -[n -]Xy hnhwbmYmy-a-m--W-sa-n Hcp Iyq-Wnv ]mnv {]hn-m DGXv a-ehpw sshZ-K-y-tmsS]Tnv ssIIm-cyw -sN-t-Xp-v. ka-c--fpsS ]me-sadn cq]-fpw Am--h-bpw- Xn Iqn-bn-W-p-IbpwHcp ka-c-cq-]-n \nv asm-n-

 • 2013 sabv Pq 8

  tev s]sv ]cn-h\w sNmIgn-bpw-hn-[-n hg--tmsS \bn-m I-gn-tb--Xp-am-Wv. Bh-iy-ambFm ka-c-cq-]--fp-sSbpw kwL-S-\-co-Xn-I-fp-sSbpw ssPhn-I-amb IqSn-t-c-en-eqsS ka-{K-amb Hcp hnh {]tbmKwhnI-kn-n-s-Sp-p--Xn-\p-th-n-bm-bn-cnpw ]mn {ian-p--Xv.

  km[m-cW kml-N-cy--fn,Cyk-aq-l-n Iayq-Wn-vImv\nba-hnt[-b-ambpw ]me-sadn am-n-eq-sSbpw D ]cky-{]-h\wkmy-am-Wv. AXn-\m ZoL-Im-e-tv hn-h-kz-`m-h-ap Hcp {]Xn-]--ambn ]mse ns thZn -bn{]hn-m-\p-X-Ip ]cn-{i-a-]mn \S-p--Xm-bn-cn-pw.-C-Xn-\mbn]mn-bpsS ASn-m-\]-c-amb sFIy-ap-Wn \b-n-eqsS A\p-tbm-Py-ambAS-hp-I sXc-s-Sp-p-I-fn kzoI-cn-pw. Xt-i-kz-bw-`-cW m\-]--fnepw Nne-tm kwm-\-\n-b-a-k`mae--fn Xsbpw `qcn-]wt\Sm D kzm[o\w IayqWnpImBn-p-I-gn -n-p-v. ]mnvthmam-tcm-Sp {]Xn-m-_X\nd-th-m Ign-bp-n-S-tmfw kzX-{-amtbm kam-\-Nn-m-K-Xn-bp CX-c-kw-L-S-\-I-fp-ambn sFIy-stm ZoL-Im-em-Sn-m-\-n cmjv{So-b-k-a-c--fni-am-b-]-m-fnw hln-p-sImvh--_---fpsS kp-en-X-Xz-nA\p-Iq-e-amb am- Dm-m Ign-bpw. B hn[-n takq-Nn-nFm Ah-k-c-fpw {]tbm-P-\-s-Sp-m ]mn- -]-cn -{i-an -p--Xm-bn-

  cnpw.

  t\c-s- kq-Nn-n- -{]m-tZ-inIkzbw-`-cW m]-\--fnepw km-cnepw ]mn-bpsS _hpw ]m-fn-hpw Xmsg--d-bp ASn-m-\-X-z--\p-kr-X-am-bn-cn-pw.

  a)]mn-bpsS kwL-S-\m-]-c-am-b-kz -X{ AkvXn -Xzhpw cmjv{SobapssIbpw- GXp \ne-bnepw \ne-\nm Ign-b-Ww.

  b) hn-I-c-am-b-P-\m-[n-]Xy ]cn-jvIm-c-pw P\-Iob Ah-t_m-[s ]p P\-[n-]Xy _Z-ensZni-bn-tev Xncnp hnSp--Xn\pwthn-bm-bn-cn-Ww {]mtZ-inI `c-W-Iq -S --fnepw KhsapI-fnepw]mnv e`n-p kzm[o\w D]-tbm-Kn-p--Xv.

  c) ta-d Xti kzbw-`-cW m]-\-fpw km-cp-IfpwAhbvv sXmp-ap-I-fn-ep `c-W-IqSm]-\- sXmv tI{ kmhsc-bp A[n-Imc m]-\-hp-ambnm]n-p _w hnim-em-Sn-m-\-n-ep Hcp hnh {]Xn-]--ns`mKw F-\n-e-bn Bbn-cn--Ww.

  d ) P\m-[n-]Xy in-I-fpsSkzX-{amb hnIm-k\-n\pw P\m-[n-]Xy Ah-t_m-[-n-sbpw {]m-\--fp-sSbpw hfbvpw Hcp Xc-nepw XSw Bhm-Xn -cn -m]mnbpw AXns t\Xr-Xz-n-ep{]mtZ-inI `c-W-IqS m]-\-fpwPmK-cq-IX ]men--Ww.

  e) Cy-bnse sImtfm-Wn-bhncp ka-c--fp-sSbpw Iayq-Wnv

  {]m-\-n-sbpw Ctm hfp-

  sIm-n-cn-p tIm-tdv hncp ka-

  c--fp-sSbpw Ncn{Xw ]cntim-[n-m

  Ah-sbmw ASn-m-\-X-e--fn-ep

  P\-Iob In-n-I, sXmgn m]-\-

  -fnse sXmgn -emfn _-lp -P\

  Iukn-ep-I, P\-Iob A[n-Imc

  {]tbm-K-ns av hnhn[ cq]-

  Fn-h-bpsS kPoh kmn-yw-sIm-v

  k---am-bn-cpp Fp ImWmw. Ah

  F{X Xs Am-bp-p-h Bbn-

  cp-mepw Ah-bp-sS- N-cn-{X-]-c-amb

  {]m[m-\ys Ah-K-Wn-m Ign-bn-.

  AXn-\m P\--fpsS Ah-Im-i-fpw

  Xm-cy-fpw kwc-n-m-\p

  _lp-P-\-k-a -c -fn -eqsS Dbp

  hcp {]mtZ-inI P\-Io-bm-[n-Im-c-cq-]-

  Dbp-h-cp--Xns\ ]mn AwKo-

  I-cn-p-I-bpw -t{]m-m-ln-n-p-Ibpw

  sNp-p.

  tZio-bhpw AtZiobhp-am-b

  -km-l-N-cy--fpsS Hp-tN-c-ens

  GsX-nepw Akm-[m-c-W-am-b-k-`-

  n kmaq-lnIhpw cmjv{So-b-hp-amb

  imnI _e X{-ns kp-e\w

  cmPy-nse hn-i-n-I-\p-Iq-e-

  ambn amdmhp--Xm-Wv. A-scmcp khn-

  tij k`-n, Xmc-X-tay\ kam-

  [m-\-]-c-ambn tI{ A[n-Im-cw-X-s- hn-

  h-i-n-I-fpsS ssII-fn-tev am-s-

  Sm-\p km[yX ]mn Xn--f-bpn-

  . DZm-l-c-W-n-\v, P-\-Iob {]tm-

  ` --fpsS h then -b -d -d -ns

  k`w.

  Fm, P\-[n-]Xy m]-\-

  Xmc-X-tay\ temehpw Zp_-e-hp-

  amb ASn--d-bn Bbn-cn-p Hcp

  cmPyv P\-Iob katcmkp-I-X-bn-

  eqsS am{Xta `mKn-I-amb ]cnjv-Im-c-

  tfm _lpP-\-i-nv sNdnb hnP-

  b-tfm t]mepw km[y-amhq F-Xn-

  \m sXmgn-emfn h-ns ]mn

  Fm-bvtmgpw {]Xn-hn --h]-c-amb

  B{I-a -W-s-Xnsc sNdpp-

  \nm\pw BXy-n-I- hn-Pbw t\Sn-

  sb-Sp-m\pw D hn-h-n\v k-

  am-bn-cn--Ww.

  AXn-\m ]mn \bn-p hn-

  h-nse ASn-m-\-]-c-amb cv LS-

  I- P-\-Iob P\m-[n-]-Xy-ap--Wn-bpw

  -P-\-Iob tk\bpw Bbn-cnpw-

  P\-Io-b-P-\m-[n-]Xy `c-W-IqSwhInS _qjzm-kn--`q-{]`p Iqp-

  sI-ns `cWw Xqs-dnv hnhi-n-I-fpsS apssI-bn m]-n-Xam-Ip `c-W-IqSw sXmgn-em-fn-hw,-sN-dp-InS Ij-I, av hn-h-hn-`m-K-,P\m-[n -]-Xy -i-n-I-fpsS \nc-IFnh \nb-{n-p--Xm-bn-cn-pw.-A-Xn-\m- AXv Hcp-P-\-Iob P\m-[n-]Xy`c-W-Iq-S-am-bn-cn-pw. tkmjy-en-k-n-te-p ]mX kmm-cn-p--Xn\v aptm-Sn-bmbn Xmsg ]d-b IS-a-I ]qo-I-cn-m\pw ]p P\m-[n-]-Xy-]-c-amb Hcp Znim-t_m[waptmv sImp t]mIm\pw hnh `c-W-IqSw {]Xn-m-_--am-bn-cn-pw.1.- `-c-W-Iq-S-ns LS-\-sb-bpw-D--S--sbpw ]q-ambpw P\m[n-]-Xy-h-cn-p-I.a) kmh-{Xn-Ihpw Xpey-X-bpsS ASn-m-\-n-ep-Xpw t\cn-p--Xp-ambthm-h-Im-i-ns _e-n \ne-hnh-cp `c-W-\n-l-W-]-c-ambm]-\--fpsS irwJ-ev Hmtcm- X-e-nepw cmjv{So-bm-[n-Imcw \I,cm-jv{So-b-hpw- km--n-I-hp-am-b- Po-hn-X-ns ka-kvX-ta-J-e-I-fn-sebpw{Inan-\h-c-Whpw Agn-a-XnbpwXpS-p-\o-pI-, th-K-nepw ]ptcm-K-a-\-]-c-ambpw \oXn-\n-lWw Dd-m-p Hcp \oXn-\ymb kwhn-[m-\w.2. P\m-[n-]-Xy-]-chpw atX-X-c-hp-am-b-H-cp- s -^U-d kwhn-[m-\-ns ASn--d -bn tZiob sFIyw]p\:krjvSn-p-I.

  a) tZio-b-X-I-fpsS kzbw \n-bm-[n-Imcw AwKo-I-cn-p-I. thd-npt]mIm-\p Ah-Imiw Ds-sSbphnhn-[-L---fn-ep kzbw \n-bm-[n-Im-c-n-\p-th-n-bp t]mcm--AwKo-I-cn-p-tmXs, tZio-b-X-I Xn ]c-kv]cw Dsm-p-Xpw, Fm \yq\-]---fp-sSbpwkpc-n-XXzw AwKo-I-cn-p-Xpw,Xpey-XbpsS AS-nm-\-n-ep--Xp-amb Ah-t_m-[-am-bn-cn-Ww t{]mm-ln-n--s-tS--Xv.

  b) Xocp -am -\ - ssIsm-p {]{In-bsb ^e-{]-Z-ambn P\m-[n-]-Xy-hcn-pI ]ntm taJ-e-Iv Al-amb {]m[m-\yw- \In-sm-p hn -`h--fpsS ]p-sh-,hnI-k-\ -{]-h-\--fn ]q-ambP\-Iob ]m-fn-w, hntI-{o-I-c-W-n\v DNn-X-amb {]m[m-\yw Fo XXz- Dsm-p cmjv{S \nm-Ww.3. kzm{inXhpw kp-en-Xhpw ]mcn-n-Xn-I-ambn kpnchp-amb io{L-K-Xn-bn-ep km-nI hfbpwhym]-Im-Sn-m-\-n-ep Zmcn-{Zy-\nm-\-hpw.

  a) ka-{Kamb-`q-]-cn-jv-c-W, ` c-W-Iq-S-ns ka-{K-]n-p-W- F-n-h-bpsS ASn-m-\-n {ZpX-K-Xn-bn-

  ep ImjnI hf.b) Irjn-` q-an-bp-sS -kw-c--Whpw

  F, {]Ir-Xn-hm-X-Iw, J\n-P-hn-` -h-Fn-h-bpsS tZi-km-c-W-hpw.

  c) cmPy-nse {]Ir-Xn-hn`-h-fpw a\p-jy-ti-jn-hn-`-h-fpw HuNn-Xy-]qw {]tbm-P-\-s-Sp-n-bp ka-{K-amb hyh-km-b-h-c-Ww.

  d) hn-p-h-cp Dum-h-iy- \nd-th-m kzm{inX am- Ah-ew-_n-, _mly-i-n-I-tfm-Sp B{in-XXzw ]c-am-h[n Ipd-bv, BW-thmw t]mep A]-I-S-I-c-amb hgn-I Dt]-n-,Du Dev]m-Z-\-n\v thn ]pXp-n--Wn-bm-hp _Z t{kmX-p-IIs-.

  e) tZiob k-Zvhy-hbpsS\nb-{Ww Ip-I-Ifpw _lpcmjv{S---\n-Ifpw am^n-b-Ifpw ` q{]-`p-fpwIpem-p-Ifpw Ds Iqp-sI-n\npw tamNn-n-p-I, cmPy-n--Ipw ]pdpw \nt-]n--s-n-cn-p I--Whpw \nb-a -hn -cpkmZyhpw Ip-sI-p -I, kZvhyhbpsS \nb-{Ww ` c-W-Iq-ShpwP\-Iob kwL-S-\-Ifpw Gs-Sp-p-I.

  f) km[m -c -W-m -cpsS{Ibtijnsb hnI-kn-n-pw hn[wi-am-b- Hcp B`y--c--tmfw hnI-kn-n-p--Xn\v thn Ah-iy-h-kvXp-fpw tkh-\-fpw Fm-hpw e`y-am-p-I-bpw, Imjn-I -hn-` -h- ` -c-W-IqSw t\cnp kw`-cn-p-Ibpw sNp-I.

  g) A[zm-\n-p P\-hn-`m-K-v D]m-Z\ {]{In-b-bnepw \b-cq-]o-I-c-W-{]-{In-b-bnepw ^e-{]-Z-ambn]-fn-w hln-m-\p A[n-Imcw\IpI, AXoh sshZKvyw t\Snbhn`m-K-v cmPy-n-\-I-p-Xsth{X Ah-k-c - Dm-n -smv akvXn-jvI-tNm XS-bp-I,Kth-jW hnI-\-{]-h-\- Xt-io-b-ambn Gs-Sp-p-\-S-m-\p- -km-l-N-cy- Dm-p-I.

  h) \ne-hn-ep apK-W-\m-{I-a- Agn-p-]-Wn-bp-I, kzm{i-bXzw,s]mXp taw, Azm-\n-p hn`m-K-v Iq-Sp-X Db Pohn-X-\n-e-hm-cw, A-p PohnXw Fo ey- ssIh-cn-m-\p ]pXnb Znim-t_m-[-ns ASn-m-\-n \b- ]cn-jv-cn-p-I. 4. s]m-Xp-P-\-t-ahpw Pohn-X-ku-I-cy-fpw sa-s-Sp-p- k-a-{K-]Xn-I Dd-p-h-cp-p-I.

  1) s]mXp-ku-I-cy--fpsS hmWn-Py-h-c-Whpw kzIm-cy-h-c-Whpw Ah-km-\n-n-p-I, `-W-n-\p km-{XnI Ah-Imiw Dd-p-h-cp-p-I, Fm Xe--fn-ep-ap hnZym-`ym-k-n-\p Ah-Imiw km-{Xn-I -am -p -I, sXmgn -e -h -Im -i -hpw,kuP\yhpw KpW-ta--bp-Xp-amb B-tcm-Ky-tk-h\ e`y-Xbpw Dd-p-h-cp-p-I.

 • 12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345678901212345678901234567890

  Hm 3Hm 3Hm 3Hm 3Hm 32013 sabv Pq 9

  IpSn-m-\p ip-P-ew, ]mn-Sw, ipNn-Xz-]-cn-]m-e\ tkh-\-, s]mXp-KXm-K-Xw, Imbn-I--hn-t\m-Z-ku-I-cy-, km-{XnI inip-t-aw, htbm-P\ taw, imco-cn-I-tam, am\-kn-Itam Bb Ah-i-X-IA\p-`-hn-p--hp ta-]-cn-]m-Sn-I, ^ e-{]-Z-amb kmaq-ly-\oXn Dd-m-p--Xn-\p-thn Ah-i-hn-`m-K-m-bpkhn-tij ]cn-io-e-\--sXm-gn]--Xn-I;

  b) ]mcn-n-XnI kp-e-\s\ne-\nm\pw sa-s-Sp-m\pw D]-Xn-I, Imem-hmhyXn-bm-\-ns{]Xn-Iq-e-amb {]Xym-Lm-X-fpw {]Ir-Xn-Zp-c--fpw eLq-I-cn-m\pw Ahsb^e{]-Z-ambn A`n-ap-Jo-I-cn-m\pw klm-bn-p kwhn-[m-\-fpw ]-Xn-I-fpw,]I-hym-[n-Ifpw hn\m-i-Im-cn-I-fmbtcmK-fpw XS-bm-\p ^e-{]-Z-ambapI-cp-X \S-]-Sn-I.

  c) Iq -p-Sn-sbm-gn-n--en-eqsS hnI-k\w \S-m- F knm--imTywhnI-k\ Imcy-n Hgn-hm-p-I. tIm-td-p-I \bn hnIk-\-X-{-ns ^ e-ambn IpSn-bn-d-sv A`-bmn-I-fm-b-h-cpsS ^e-{]-Z-amb ]p\c-[n-hmkw Ddm-pI.5 B[p-\nI P\m-[n-]-Xy-aq-ey-fn-tepw kwkvm-c-n-tepw D- k-aq-l-n-s-bm-I-am-\-ap ]cn-h-\w

  a) B[p-\n-I-amb kmwkvIm-cn-I -am-Xr-I-I-sfbpw aqey--tfbpw t]mjn-n-m thn ]cn-{i-an-p-tms\psS P\-X-bp-sS- k---amb kmw-kvIm-cnI ss]Xr-I-nse Awi-sf t{]mm-ln-n-p-I. Pon-- ^yp-U k{am-PyXz kmwkvm -cnI Iqp -sI-nsm\v P\m-[n-]-Xy-]-c-hpw ]ptcm-K-a\-]-c-hp-amb Hcp kmap-ly--kmw-kvm-cnIA-cow ]Sp-p-bp-I,

  b) Cy bphm--fpsS ImbnItijn-bpsS hn]p-e-amb kmy-X-Ikvt]mSvkv--Im-bnI hnt\mZ cwK--fnC\nbpw Is-mt\m, Bhn-jv-cn -mt\m km[n-n -n -. Am-cmjv{Skvt]mSvkv ImbnI cwK--fn ^e-{]-Z-ambn ]m-fnw hln-m Ign-b-W-sa-n aXn-bmb ]cn-io-e\ kuI-cy-fpwDNn-X-amb t{]mm-l-\hpw bphm-v\tIXp-v. CXn-mbn hn]p-e-ambkwhn-[m-\- Gs-Sp-p-I.

  c) kv{XoIs-Xnsc \S-p-h-cpkmap-lyhpw km-n-Ihpw ssewKn-IhpwBb Fm-hn[ Nqj-W--sfbpw Ah-km-\n-n-p-I. Pohn-X-ns Fm taJ-e-I-fnepw kv{Xo-]p-cp-j-k-a-Xzhpw kv{XoI-fpsS Xpey-h-Im-i-fpw Dd-p-h-cp-p-I,PmXo-b-amb a-\hpw hnth-N-\-fpw Ah-km-\n-n-p-I, \yq\-]-kap-Zm-b--fp-sSbpw Xt-io-b-cmb P\-hn-` m-K--fp-sSbpwAh-Im-i- kwc-np-I. kmaqly]ptcm-KXn ssIh-cn-m-\p ac-n]n--s Zp-e-hn-`m-K-v ap--h-tcmSv Hw Fm Ah-bpsS kwc--Whpw Xpey-]-Z-hnbpw Dd-m-p-I.6.- km-{am-Py-Xz-hn-cp--amb Hcp hntZ-i-\-b-n\v thna)km{am-Py-Xz-i-n-I-fp-ambn hnt[-b-Xzw-Dsm-p Fm- A-ka-amb DS--Sn-Ifpw Icm-dp-Ifpw dm-p-I. AXp-t]mseCy-bnse `c-W-hw Ab cmPy--fpsS tase ASn-tn Ak-a-amb DS-

  -Sn-Ifpw dm-p-I. b)-tkm-jy-env cmPy--fp-ambn D

  sFIy-ZmVyw hfp-I. ]ptcm-K-a\kz`m-h-ap km{amPyXz hncp `c-W-Iq-S--fpambpw hnI-kz-c-cm-Py--fp-ambpwsFIyw- t]m-jn-n-p-I. BtKmf-h-c-W-n-\pw, ta[m-hn-Xz-n\pw km{am-Py-Xzw-t\-cn-tm, B{inX `c-W-Iq-S- hgntbm\S-p bp-n\pw FXn-cmbn temI-s-hn-sSbpw \S-p P\-ap-t---fp-ambn sFIy-ZmVyw ]pep-I. km{am-Py-Xz-n-s-Xnsc Zn-tW-jybn-se-m-Sp-ap P\Iob sFIy-ZmVy-n khn-ti-j-ambn Du \Ip-I.

  c) kam-[m-\-]-c-amb kl-hnXzwap\nn-bp ]-ioe XXz--fp-sS-b-Sn-m-\-n Fm cmPy--fp-ambpw \b-X-{-_-- m-]n-p-I.

  P\-Iob P\m-[n-]-Xy-hn--h-n-s-Xmb ta {]kvXm-hn-X-amb ]cn]m-Sn-bp-ambn ]mn Cy Iayq-Wn-k-nshn-h-I-c-amb eyw \nd-th-p--Xn-\p-thn kzbw kan-p-p. Ccp]-smmw \qm-nse Cy P\X ka-{Khpw kq-hp-amb P\m-[n-]Xyw t\Sn-sb-Sp-p-I-bpw, -i-cn-bmb A-nkmaq-lyhpw enwK-]-chpw ]mcn-n-Xn-Ihpwk-n-I-hp-amb \oXn ssIh-cn-p-IbpwsNbvtX aXn-bm-Iq.

  cmjv{Sob FXn-cm-fn-Isf cmPy-t{Zm-ln-Ifpw ` oI-c-hm-Zn-I-fp-am-bn-Nn-{Xo-I-cn-m ` c-W-Iq-S-ns In UAPA Hcp Bbp-[-amp-Xns \nc-h-[n -kq-N-\-I-fm-Wvkwm-\v k-ao-]-Im-epmb .-\m-S-Io-b-amb Adv hm-I-fn \npw e -`n-p--Xv.

  Iq Pn-bn-se- \m-dmv F {]tZ-i-v I-gn G{]n 23- \v 21 apow bphm-sf Hcp sIn-S-n shv t_mw_p\nm-Whpw amc-Im-bp-[--fp-]-tbm-Kn-m-\p ]cn-io-e-\hpw \S-p-p-sh-m-tcm-]n-v t]m-eokv I-Un-bn FSp-p-Ibpw,Cy inm \nb-ahpw kvt^mS-I-hkvXp ssIIm-cyw sNp-Xv kw_-nv \nb-ahpw-(EA)DssS UAPA hIp-p-I {]Imcw Ahs-Xnsc tIkv FSp-p-Ibpw sNbvXp. tIc-f-n \S-p ` oIc{]h-\s kw_-n-v s]m-SnpwsXmepw tN am[y-a- dn-tmp-IAdn\p-]n-mse Dm-bn.(-D-Zm-l-c-W-n-\v, \mdmv Ad-p-sN--s sNdp--m-cmb {]Xn-Iv tImb--q kvt^mS\-hp-ambn _-ap-sv Hcp {]apJ ae-bmf]{Xw Fgp-Xn-b-tm, 23 hjw apv \SHcp kw`-h-n {]Xn-I-fm-I-W-sa-nIpd-Xv 35 hb-s-nepw {]mbw Ahp-m-bn-cn-Ww F kmam-\y-t_m[wt]mepw Ahn-msX t]mb-Xv tNmZywsNpI-)-

  \mdmv Ad-p-Isf XpSvNCHRO F ]ucm-h-Imi kwL-S-\-bpsSt\Xr-Xz-n B kwL-S-\-bpsS ` mc-hm-ln-I-fmb s{]m^. F.amIvkv (sNss),kpKp-am-c(-t]m-n-t-cn), AUz: Fw.A_vZp jp-q( -a -e -p -dw), sd\n

  sImw -Pn--bnse Ipf-q-p-g-bn Acn-bn \S-p `qk-acw 140 A[nIwZnh-k- ]nn-n-cn-p-p. sNd ]mt-Pn Ds-Spn ]-bw -e-`n-n-p `qanFhn-sS-bm-sWv Adn-bm--h-tcm, -Imjn-Im-h-iy-nt\m Xma-kn-mt\m D-]-I-cn-m KpW \ne-hmcw Ipd-- `qan e`n--htcm Bb Bfp-I-fmWv BZn-hmkn ZfnXvapt ap-Wn-bp-sS -t\-Xr-Xz-n kacw sNbvXp hcp-Xv. sabv Hp apX \m-p-Im-cpsS t]cn \S-p D]-tcm-[w- C-tm IqSp-X {]-iv\-p Imc-Wam-bn-cn-p-I-bm-Wv.""BZn-hmkn/ZfnXv `qk-a-c- \S ap-, ss\\mtImWw, sN-d, Acn XpS-nb {]tZ-i--fn-semw Hcp \nWm-b-I-L--n \mp-Im-cn Hcp hn`mKw ka-cn-s\-Xn-cmb \ne-]m-sS-Spv kwLjw- kr-jvSn-p Hcp {]h-W-X- Im-Wm-\m-hp-p-v.-Pm-Xn `qan-bn-se- A-h-Im-i-sf \nW-bn-n-cp ^yqU Ime-L--n an Ip-Sn-bm-bva-A-S--ap Ah-Im-i- \ntj-[n--s--h -F-- \n-e-bn-emWv BZn-hm-knI-fpw- Z-fn-X-cpw -`q-c-ln-X-am-bn-cn-p--Xv.- tI-cf `q]cnjvI-c-W-n kw`-hn--N-cn-{X-]-c-am-b B sXv ]cn-l-cn-m ]nm-ev cmjv{So-b-]mn-I Hcp {iahpw \S-n-bn-cp-n-. BZn-hmkn/Zfn-Xv hn`m-K--fpsS ka-cw-sN-m-\p Ah-Im-i-a-Sw AwKo-I-cn-m Ign-bm Hcp-s]m-Xp-t_m-[w -tI-c-fs `cn-p-p-v.-Z-fn-Xv t\-Xm--tfmSvt]meokpw av A[n-Im-cn-I-fpw- P-\-{]-Xn-\n-[n-Ifpw kzoI-cn-p Ah-K-W\m at\m`mhwCu s]mXp-t_m-[-ns {]Im-i-\-am-Wv. A{I-a-sf km[m-cW kw -`h--fmbn IWmt{]cn-n-p-Xpw Cu s]mXp-t_m-[-am-Wv. Ah-Imiw \ntj-[n--s Cu a\p-jy-tcm-Sp Ah-K-W-\m-a-t\m-`m-h-n\pw B{I-atWm-p-I-X-bvp-sa-Xn-sc- Ku-c-h-am-b -{ ]-Xn-tj[w Dbp-h-c-W-sav R B{K-ln-p-p''.

  (_k-en-tbkv amtmam- bm-tm_v ImtXm-enm _mh, F.-kp-{_--Wy,Ihn-X.-F-kv, -]n.-F.k-\m-X-\, sI.-sI.-sIm-v,- Sn.-sI. hmkp(-]n.-bp.-kn.F) Fn-h-c-S-nb ]ucm-h-Imi {]h-I-cpsS Sow ew -k-in- v{]-kn-o-I-cn Hcpdntmn \npw)

  "\mp-Im-cp-sS' -t]-cn Nne XXv]-c-I-n-I \-S-n- h-cp D]-tcm[w \nanwIpSn-epI-fn \nv tPm-en-pw ap-ambn shfn-bn t]mIp--Xnt\m XncnsI hcp--Xnt\mIgn-bmsX 1200 e[nIw IpSpw-_- _pn-ap- -\p-` -hn-p-tmgpw km {]iv\-p-t\sc I-S-bvp-Ibpw Ah-K-W-\ -Xp-S-cp--I-bp-am-Wv. \mp-Im-scbpw kmaq-lnI hncp-- i-n-I-sf-bpw -D-]-tbm-Knv Acn--bn Acm-P-I-Xzhpw kwLjhpw t{]mm-ln-n-p X-c-In-I-fp-sS-bpw -km-cn-sbpw sXmb \b- DS Xncp-pXn\p-thn tIc-f-nse Pm[n-]-Xy-t_m-[-ap apgp-h Bfp-I-fp w-ap-tm- p-h-c-W-sav R-fm-{K-ln-p-p. BZn-hm-kn--Z-fnXv P\-hn-`m-K--fpsS AXn-Po-h\-]mn-S -{]-iv\-]cn-l-cn-m ^-e-{]-Z-amb Hcp \S-]-Snbpw kzoI-cn-m km Cu hn`m-K--sf`qk-a-c-n-tev Xn-hn-tijw AhsXncmb kmaq-lnI hnth-N-\-fpw aphn[n-Ifpw s]-cp-npw hn[w \ncp--c-hm-Z-]-c-amb kao-]-\-amWv ]pep--Xv. CXn-s\-Xnsc tIc-f-nse P\- i_vZ-ap-bt-Xm-Wv.

  UAPA-I-cn-\n-bawI-cn-\n-bawI-cn-\n-bawI-cn-\n-bawI-cn-\n-baw

  Acn `qk-acwAcn `qk-acwAcn `qk-acwAcn `qk-acwAcn `qk-acwkm-cns Ah-K-W-\-km-cns Ah-K-W-\-km-cns Ah-K-W-\-km-cns Ah-K-W-\-km-cns Ah-K-W-\-

  A-h-km-\n-n-pIA-h-km-\n-n-pIA-h-km-\n-n-pIA-h-km-\n-n-pIA-h-km-\n-n-pI

  ]nh-en-pI]nh-en-pI]nh-en-pI]nh-en-pI]nh-en-pI

  Abvsse(-P-\-d sk{I--dn -, NCHRO)Fn-hcpw apl--Zv j-ao(-]-{X-{]-h-I,awK-em-]p-cw), sI.-Fw. thWp-tKm-]m-e(CPI(ML) en_-td-j kwm\ eoUnwKvSow AwKw) Fn-hcpw Ds ]ucm-h-Imi{]h- -I-cpsS Hcp kwLw sabv 16-, 17 Xob-Xn-I-fn \mdmv kin-p. e-hm-kn-I-fpambpw, {]Xn-I-fpsS D- _-p--fp-ambpw Pn-bnse GXm\pw Db t]meokvDtZym-K DssS tIk-t\zjW Npa-Xebpambn _-s A[n-Im-cn-Ifp-ambpw\mdmv ]mbv {]kn-U,v, Hcp hmUpsa Fo P\-{]-Xn-\n-[n-I-fp-ambpw Bibhn\n-a-bw- \-S-p-Ibpw hkvXp-X-I tJi-cn-p-Ibpw sNbvXp. 17mw- Xo-b-Xn- I-q{]v v lmfn shp- \-S-n-b- Hcp ]{X-k-t-f-\-n \mdmv Ad-p-Isf kw_-nv Hc-t\zjW dntmv NCHRO At\z-j-W-kwLw {]kn-o-I-cn-p.

  UAPA t]m-ep Icn\n-b-a- apow bphm-s-Xnsc Cybnse ap-Nne {]tZ-i--fn-se-t]mse tIc-f-nepw ]-]m-X-]-c-am-bpw, cmjv{So-b- F-Xn-cm-fn-Is-Xn-cmb ]I-t]m- ey-tmsSbpw D]-tbm-Kn-p-Xmbn {]kvXpX dntm v Nqn-m- pp-

  .\mdm-v -t]m-p-e {^ v F kwL-

  S-\-bp-sS- A-\p-` m-hn-Ifpw {]h-I-cp-amb 21-bp-hm-s-Xn-cmb tIv ]nh-en-p-I,,\mdmv Ad-p-Isf kw_-nv Hcp-kn-nwKv PUvPn-sb-sm-v Pq-Uo-jy At\z-j-Ww- \-S-m k-m D-c-hn-Sp-I,tIv hymP-sav shfn-s-m D-c-hm-Zn-I-fmb t]meokv DtZym-K-sc amXr-Im-]-c-ambn inn-p-I-bpw- \n-c-]-cm-[n-I-fm-b- sN-dp--mv DNn-X-am-b -\-jvS-]-cn-lmcw \Ip-I-bpw- sN-p-I,- cm-jv{Sob {]h-I, Fgp-p-Im, av _pn-Po-hn-hn-`m-K- Fokmaq-lnI h`m-K- UAPA bvnXsci_vZ-ap-bpI, \yq\-]--fpw ZfnXvBZn-hmkn hn`m-K-fpw t\cn-Sp khn-tijkmaq-ly- hn-th-N-\--sf-p-dnv t]meokv,dh\yq hIpv DtZym-K-mbn kmXe-n t_m[-h-c-W- ]-cn-]mSn Gs-Sp-p-I, ta-d P\-hn-`m-K- P\-kw-Jy-bn Gsdbp {]tZ-i--fn \yq\-] hn`m-K--fn \np DtZym-K-scBh-iym-\p-kr-Xw \n-b-a-bn-p-I XpS-nb\nt-i--fmWv dntmn At\z-jWkwLw aptmp shp--Xv.

  (kwm\ eoUnwKv Sow, CPI(ML) en_-td-j)

 • 2013 sabv Pq 10

  dmn-bnse iloZv (c--kmn kvamc-Iw)Hmw kzmX-{y-k-acsp-Sv 1857 apX 1858 hsc \qdp IW-n\v hn-h-

  Im-cn-Isf {_nojv `c-W-IqSw Xqpacnte-nb Ncn-{X-{]-[m-\-amb ew

  1900 m amn _nkm-ap F BZn-hmkn hn-h-Im-cnsb {_nojv `c-W-IqSw 25mwhb-n hnjw-sIm-Spv sIm dmn-bnse Ncn{X {][-\-amb ]gb sk{S Pbn

  9mw tIm{Kv kt-f\ lm

  Uln-bn \nv {]Xn-\n-[n-I-fmbn Fnb hnZymn kJm-DW-nnS ac-n Xo ApX inev]w (dm-n-)

  dmn : ]gb Pbn ]cn-kcw

  sP.-F.-bp-hnse kJm--fpsS t]m {]Zi-\-n \nv

  Printed, published and owned by S. Sugathan - printed at Varnamudra Graphics Payyanur for Lekha Printers, Ottasekharamangalam, ThiruvananthapuramEditor John K. Erumely

  hne 10 cq]Reg.No: 55095/90