issue-48 finel

of 15 /15
fl·Ê¸ ◊¥... •¥Œ⁄U ¬Á…∏Uÿ... 6 “Registered” Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/12-2014 RNI No. 1832/57 ‚¢SÕÊÁ¬Ã v~y{- ÷٬ʋU, ‚Ù◊flÊ⁄U vx ‚ v~ •ªSà wÆvw fl·¸-vÆ •¢∑§-y} ◊ÍÀÿ L§. }/- ¬ÎcΔU - v{ www.krishakjagat.org ⁄UÊc≈˛UËÿ ∑ΧÁ· •π’Ê⁄U ÷٬ʋ-⁄UÊÿ¬È⁄U-¡ÿ¬È⁄U ∑ΧÁ· ◊¢òÊÊ‹ÿ, ÷Ê⁄Uà ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ¬È⁄US∑Χà ∑ΧÁ· ‚Ê#ÊÁ„U∑§ ISSN - 0970 - 8650 ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÃËÕ¸-Œ‡Ê¸Ÿ ÿÙ¡ŸÊ ◊ÈÅÿ◊¥òÊË ÃËÕ¸-Œ‡Ê¸Ÿ ÿÙ¡ŸÊ ∑§Ê ◊ÈÅÿ◊¥òÊË üÊË Á‡Êfl⁄UÊ¡ Á‚¥„ øı„ÊŸ ∑§Ë Áfl‡Ê· ©¬ÁSÕÁà ◊¥ ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ •ı⁄U ÷Ê⁄UÃËÿ ⁄U‹fl ∑‘§≈UÁ⁄U¥ª ∞á« ≈UÍÁ⁄Uí◊ ∑§Ê¬Ù¸⁄U‡ÊŸ ∑‘§ ’Ëø ∞◊.•Ù.ÿÍ. „È•Ê– ∞◊.•Ù.ÿÍ. ¬⁄U ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ ∑§Ë •Ù⁄U ‚ ¬˝◊Èπ ‚Áøfl ⁄UÊ¡Sfl ∞fl¥ œÊÁ◊¸∑§ ãÿÊ‚ •ı⁄U œ◊¸Sfl Áfl÷ʪ üÊË ’‚¥Ã ¬˝Ãʬ Á‚¥„ ÃÕÊ ⁄U‹fl ∑§Ë •Ù⁄U ‚ •Ê߸.•Ê⁄U.≈UË.‚Ë. ∑‘§ ª˝È¬ ¡Ÿ⁄U‹ ◊ÒŸ¡⁄U üÊË flË⁄UãŒ˝ Á‚¥„ Ÿ „SÃÊˇÊ⁄U Á∑§ÿ– ◊ÈÅÿ◊¥òÊË üÊË øı„ÊŸ Ÿ ß‚ ˇÊáÊ ∑§Ù ∞ÁÄÊÁ‚∑§ ’ÃÊà „È∞ ∑§„Ê Á∑§ œ◊¸ ß‚ Œ‡Ê ∑§Ê ¬˝ÊáÊ „Ò– ⁄UÊíÿ ‡ÊÊ‚Ÿ ÷ıÁÃ∑§ ‚◊ÎÁh ∑‘§ ‚ÊÕ-‚ÊÕ ¬˝Œ‡ÊflÊÁ‚ÿÙ¥ ∑‘§ •ÊäÿÊÁà◊∑§ ‚Èπ ∑‘§ Á‹ÿ ÷Ë ¬˝ÿ%⁄Uà „Ò– ß‚ •fl‚⁄U ¬⁄U ◊ÈÅÿ ‚Áøfl üÊË •Ê⁄U. ¬⁄U‡ÊÈ⁄UÊ◊ ÷Ë ◊ı¡ÍŒ Õ– (Áfl‡Ê· ¬˝ÁÃÁŸÁœ) ÷ʬʋ– ’Ê…∏U ∞fl¥ •ÁÃflÎÁCU ∑§ ∑§Ê⁄UáÊ ◊¬˝ ∑§Ë ¬˝◊Èπ ÁË„UŸË »§‚‹ ‚ÊÿÊ’ËŸ ◊¥ ∑ΧÁ· Áfl÷ʪËÿ •ŸÈ◊ÊŸ ∑§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ z ‚ vÆ ¬˝ÁÇÊà ŸÈ∑§‚ÊŸ „UÊŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ „ÒU– Á¡Ÿ ÁŸø‹ ßU‹Ê∑§ ∑§ πÃÊ¥ ◊¥ ¬ÊŸË ÷⁄UÊ „ÒU ÃÕÊ ÁŸ∑§Ê‚Ë Ÿ„UË¥ „UÊ ¬Ê ⁄U„UË „ÒU fl„UÊ¥ »§‚‹ π⁄UÊ’ „ÈU߸U „ÒU– ßU‚ flcʸ z} ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄ ◊¥ ‚ÊÿÊ’ËŸ ’Ê߸U ªß¸U „ÒU fl„UË¥ ∑ȧ‹ π⁄UË»§ »§‚‹Ê¥ ∑§Ë ’ÊŸË vvv ‹Êπ „U. ◊¥ „UÊ ªß¸U „ÒU– ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË ∑§ ◊ÈÃÊÁ’∑§ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§Ë ÁSÕÁà ’„UÃ⁄U „ÒU •’ Ã∑§ ¬˝Œ‡Ê ∑§ v{ Á¡‹Ê¥ ◊¥ ‚Ê◊Êãÿ ‚ •ÁäÊ∑§, wy Á¡‹Ê¥ ◊¥ ‚Ê◊Êãÿ •ÊÒ⁄U vÆ Á¡‹Ê¥ ◊¥ ‚Ê◊Êãÿ ‚ ∑§◊ fl·Ê¸ Œ¡¸ ∑§Ë ªß¸U „ÒU– ¬˝◊Èπ ‚ÊÿÊ’ËŸ ©Uà¬ÊŒ∑§ Á¡‹ „UʇʥªÊ’ÊŒ , ©UîÊÒŸ, ÁflÁŒ‡ÊÊ, ÷ʬʋ, ‚Ë„Ê⁄U, ⁄UÊÿ‚Ÿ, ⁄UÊ¡ª…∏U, ’ÒÃÍ‹ ∞fl¥ ‚ʪ⁄U ◊¥ ‚ „UʇʥªÊ’ÊŒ, ÁflÁŒ‡ÊÊ, ÷ʬʋ, ⁄UÊÿ‚Ÿ, „U⁄UºÊ Á¡‹ ◊¥ ’Ê…∏U ‚ ‚ÊÿÊ’ËŸ ∑§Ê ŸÈ∑§‚ÊŸ „UÊŸ ∑§Ë π’⁄U „ÒU – ∑ΧÁ· Áfl÷ʪ Ÿ z ‚ vÆ »§Ë‚ŒË ŸÈ∑§‚ÊŸ ∑§Ê •Ê∑§‹Ÿ Á∑§ÿÊ „ÒU– fl„UË¥ ’Ê…∏U ∞fl¥ fl·Ê¸ ‚ ¬˝Œ‡Ê ◊¥ w| ¡Ÿ„UÊÁŸ, w|Æ ¬‡ÊÈ „UÊÁŸ ∞fl¥ y „U¡Ê⁄U ‚ •ÁäÊ∑§ ◊∑§ÊŸ ˇÊÁê˝Sà „UÊŸ ∑§Ê •ŸÈ◊ÊŸ „ÒU– ©UîÊÒŸ ‚¥÷ʪ ◊¥ v| ‹Êπ wy „U¡Ê⁄U „U. ◊¥, ÷ʬʋ ‚¥÷ʪ ◊¥ vv ‹ÊÅÊ {} „U¡Ê⁄U „U. ◊¥, ߥUŒÊÒ⁄U ‚¥÷ʪ ◊¥ } ‹Êπ yx „U¡Ê⁄U „U. ◊¥ ∞fl¥ Ÿ◊¸ŒÊ¬È⁄U◊ ‚¥÷ʪ ◊¥ z ‹Êπ ~Æ „U¡Ê⁄U „U. ◊¥ ‚ÊÿÊ’ËŸ ’ÊßU¸ ªß¸U „ÒU– (‡Ê· ¬ÎcΔU x ¬⁄U) ◊.¬˝. ◊¥ ‚ÊÿÊ’ËŸ ∑§Ù vÆ »§Ë‚ŒË ŸÈ∑§‚ÊŸ ∑§Ë ‚¥÷ÊflŸÊ ¬˝◊Èπ ©Uà¬Êº∑§ Á¡‹ ’Ê…∏U ‚ ¬˝÷ÊÁflà ∑Χ·∑§ ¡ªÃ ∑§ ‚ÈœË ¬ÊΔU∑§Ù¥, ∞¡¥≈UÙ¥ ÁflôÊʬŸºÊÃÊ•Ù¢ ∞fl¢ ‡ÊÈ÷ÁøãÃ∑§Ù¥ ∑§Ù vz •ªSà SflâòÊÃÊ Áºfl‚ ∑§Ë „UÊÁº¸∑§ ‡ÊÈ÷∑§Ê◊ŸÊ∞¢ - ∑Χ·∑§ ¡ªÃ ¬Á⁄UflÊ⁄U

Embed Size (px)

description

 

Transcript of issue-48 finel

 • ...

  U U...

  6

  Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/12-2014 RNI No. 1832/57

  S v~y{- U, U vx v~ S wvw -v -y} L. }/- cU - v{ www.krishakjagat.org

  UcU U -UU-U

  , U UU mU US #U

  ISSN - 0970 - 8650

  -

  - U S U U U U UU UU U ... ... U U U US U S U U .U.U.. U U U SU U h - %U U U U. UU

  ( ) U CU U U

  z v U U U U U U U UU U U UUU U U c z} UU U U U U U vvv U. U U U

  U S UU U v{ , wy U v U U U U , U, ,, U, U, UU, U U, , , U, UU U U U U z v U U U w| U, w| U y UU S U U U v| wy UUU. , vv {} UU U. , UU } yx UU U. U z ~ UUU. U U U ( cU x U)

  ..

  v

  U U

  U, U

  vz S

  S U

  - UU

 • . US S U U (S) U U wz U U U U U UU U wvv-vw w{ U UU U S U U

  UU UU zw.}} UUU U U U wvw-vx(UU-U) U U wz U U U

  vx v~ S wvw 2UcU U

  . U UU U. U U UUUcU U UU UUU U UcU U wzw U U U U

  U. Uc U. U U U,U U UUcU U U UUUcU U U |~ |x{ y~ U U. U wx} U U, U UU U

  U. U UUUcU

  U U UU U UU U U U UU U, U , SU UU UU

  UUU U U UUU U UU SU U U SUUU z UU w U U, SU U U UU SU U

  U U U

  . U L U U, U U UU U mUU U UU v{.{, U v~.z U U }.v U

  U U U U U U U U U U U (U) U U ~ S U v| U U U

  U U U, U, U, U U UU U

  U U UU |y.y} UUU U U U

  }~.xy UUU U UU U U vy.}~ UUU U U U U v|z.vy UUU U U U y{.x UUU U U U U |v.}} UUU U U {}.|~ UUU {z.{{ UUU U U

  U U U w{y.x~

  UUU U U U U w}|.}z UUU U

  U v~.wx UUU U U U U v~.~w UUU U

  U M

  ~ S ( UUU)

  w{y.x~U vy.}~U |y.y}U vzv.}w zw.}} v~.wx

  wz U U

  - . Uc U l -SU l SU U | h U .U U mU l SU U U

  E U UU l SU

  SU U U U mU l U U U UU l SU U UU UUU l SU M U UcU . S l SU mU U

  l SU U. U

  U U U

  # U U S U U U U U

  U UU U U.UU S

  U UU S R U mU - U U U U U S mU U - U U U-U S

  U

 • U U U vwxv S M U

  MU S U -U - U U R vx yw U

  -U UU # U

  SU U

  U U U U U x wvw xv Uwvx U

  U vw U

  U U S

  U U SU M U SU , lU - hR U SUU S U

  R U M U UU U U SS S, U U vw U

  U mU#U U U UU U U p U U U U U U U UU U U U U U UU UU U U S U U U U UU S U

  U U U U U UU U U U U U U U SU U U U U U

  U U U U U U U U U U UUU UU,U U U LU U U U UUU S U UU p U U U U

  U L-LU U UU U UU S U U-U

  UU # U UUU S U U

  U UU U U U, U, U U UU U U U U UU UUU U U UU U UU U U UUU U U U U U UU U

  vx v~ S wvwU 3

  U U

  U U . , SEOWON U

  U / S.. - U.. wv.}.wvw UU U, UU US-.. U U (..)

  ww.}.wvw . ~}wwy|v{-v z ~}wwv~~|~{

  U U , U, U, U UUS SSU, SU UUUSU, U U U, U UUU S U U U U U U U UU

  h U , UU U U

  U U U U UU S U UU U-U # U }U UU UU U } S v{ U U UU { U U U U U U U U U U U U U v UU U U U U U U U U U U U U U UU U

  U U S { S vvv vw UU U. U

  U U U U UU U vx {~ UU U. U UU U U vy yUU U. U UU

  { S ( U. ) U v{.{z vx.{~U y.w x.y{P }.yy ~.vUUU y.zz z.wyU {.z {.w{ z|.wx z}.| w.v w.wz {.z| {.}

  .. ... ( cU )

  U mUU U UU U U, S Q U U U. U..

  U U U - - S U U U U # U U U U S vx S U S U U - UU U. U UUU UUU U U UU, , UU U UU U U U U U U U U U U

  U. ..

  U S U U. UcU U S U

  vwxv

  z xv U z #z U

  -U

 • vx v~ S wvw 4

  U U U U U vz UUU U UU U U U U UU U S U U U S SU U U U U Z U U U U U -U U U U , U-U U U U U M U U U U UU U MU U U UU UU U S U U U-U U U UU h U U UU U UU U U U U U U U UU U U-U

  U U U UU U U UU U U } SU U U U U U U U U U U U U U U U, UU U U U

  U U U UUU U U U U U U U U U UUU U U U U U U U MUU M U MU UU U UU U U U U U S U U U U

  S U U , , , , UU U U U U U U UU U c U U U U U U U UU U U U U U UU U U M U U U U U U U U U U U U UU U U U U U U U U -U UU mU U U U U U UU U U U U U UU U U U U U U U U U U - U U U U U U U U U U M U UUU U SU U U UUU U U U

  UU U UU UU U UU U . L. U S U UU U S U U U U UU U U UU U UU-U UU U UU UU U U UU, UUU U

  U v~~z wvv ywx}} U U wvv vy U U, U U U U U U U U .. U U U U U U U U UU U U c U U UU U

  U UU UU U .. U UcU U SU U U US U U U U U U U U UU U U UU l UU U U U UU UU U U U Ul S U U mU UcU SU U U U U SM Ul S UU U U l

  U U U U UU U U U U U U-U UU U l U U U U l U U U

  U UU UU U U U UUU U U U U U U UU U U U U U UU U U U UU U U UUU U U U U U UU UU U U UU . UU UU- S U UU U UU U U U , , U U U UU U U , , , l -U UU , UU U mU U U UU U UU U S -U, U UUU U U U , U U U U U

  L. UU U U U .. U U U U UU U S U U U U U mU U U U U x|

  (w) U ScU U U U U z U U US mU S

  U U U UU U UU U U U U S U U U U U U, U UU U U U U U UU UU U

  U U U UU S U U U U U U U UU U UU U U U U UU U

  U U , UU U, U U U U mU U U U U U U U U U

  U U U UU U U S U U UU U U U

  S U U U U U U U-U UUU U U

  Z UUU Z UUUU UU U U UU U U U- U - U UU U Z U UU U UU U U UU U SU U U U U UUU U U , U U U U U U U U, U U U, , U S U U U

  U U U U U S U U U U UU U U UU U U U lSU Ul U S , U U U S UU U UU U S U, U U U U U U U U U U UU U S UU U

  ( cU | U)

  S S. - S. U UU

  U, NU U U-

  U U

  z U, . ~y{zwx{~~

  U UU UU S U U U U U U U UU U UUU U U UUU U

 • S U U , U U U U UU U U U , U U U U U UU U U U SS UU UU U UUU U U

  SU -

  z SU UU S U U U U, U U U Uz U U { U, U y U UUU w

  U U U U U U UUP z U U U U U

  , , U UU U U U U z U U UU U UU U U z U U U v U

  U z UU p U U ~ U U

  U U, U, UU U UUU-^U U U z p UU^U U U

  U UU y UUz #U U U - U U z x UU-UU L U U U

  S U U -U U U U UUU U U z z-{ U U

  U U Uz U hU z-{ U U Uz U bU SU U U

  U UU U w .. U U Uz U UU U U

  UU U U UU SU Uz U SU UU U U

  Uz U U U Uz U U U U Uz U SU UU UUU UU-

  UU U U U U SU U U U

  SU z U U U U UU U z U/ Uz U U Uz SU U U

  z SU mUU U, UU # U Uz UU U s

  Uz SU U

  Uz U U

  U SU z SU U U

  U U U Uz , U U U

  U UU UU U U Uz SU U U

  - U U UUz U U U U U U

  U U U U U Uz UU , U SU

  U Uz U y U SU U Uz U z z -

  vx v~ S wvw 5

  U

  U , SS U U UU U , SS U U UU

  U U UU

  U U cU U U cU

  vz U S

  vz U S U S

  U U

  z U

  U z

  vxz L.

  UU U U SS UU

  U U U U

  U U U.

  SMS

  ~yy}w|ywvv

  U U U U U

  U UU UU x} U, wz % %

  S - v .. / UU (US S )w ..U / UU (U S )

  vw-vz U, UU v-vw US U MU U|-} U S U U UUcU

  U U ~yy}w|ywvv/~xywwx|}w~

  |xv-, vv , w{ , UU-v, U U, U-z{ vw (U) - }-wwz}vx~y/wwz}vyv, . ~~xzvzv|/ ~}v{{xxww

  U UU U

  U UU U

  U SU UU

  U U U

  w .. - zx/-z .. - vwv/-

  L.L.

  UUUU UUUU z . U U z . U z Uz UU U, U UU Ul , UUU, U

 • vx v~ S wvw 6

  U - xxv-xxw, U , .. UU, UUU U (..) . ~}w{wv}}|

  vy, U , .. U -y{wvv U UU UU

  UUU U L U U U , UU L U U U , UUCU, U, , UU U UU U U

  U-v-vz / U- UUU U UU

  U U U U ^U U U x-y U UU U U U U UU UU U, U U U S U

  UU- U U wv-wz UU

  U U U U UU U

  U U U U U UU U U UU U , UUU v UU x SU U U U x U U U SSUU U U U U

  UU - U U

  U U U UU U U- U U UUU { UUU x UUUU S- , U, M, , UUU,

  SU |w, U, , , -~~

  UU-UUU U U

  } `U U SU U U U U UU U U U U U U U S z U v U SUU wz UU U U U SU U UU U U U U UU w vw y vw U UU .z U U U

  U UU S p UU U -

  U- U U U U

  U, c #U U U,U }-~ U #U U

  UU

  UUUUUUz UUU z U. S z z U UUU

  , UUU ()

  UUU U-UUU-P-UUU-UU-UUU--UUU

 • UU- pU/UU UUU U U U UU UUU U U UU U U U UU U UUS U UU U U U U U U U U U UU U

  () - UU/UU U UU U UU U U UU U U U U U U

  -UU/UU U U U U U U U U U UU U U U U U U U U UUU # U U U

  / U U, U UUUU U U U U U UU UU U UU U U U U

  U - U /, , US UU/UU UU U U U UUU U UU U U U U - UU U U U s UU UU U U p U U U U U U U UU U UU UU U U U U UU U U UU U U U U U U U U UU U UU U(U UU

  U ) U U s UU UU LU U UU UU v UU w UU U v UU U U U UU UU U

  UU- UU/UU U. U U-U U, , U UUU U U U UU U U U U

  -U U-UU/UU U U U x

  U UU U

  U U U U U U U U U UU -U U U U U U U U U U -UU U U U UU U U U U U UU U () U U UU U UU U U UUS U Q U U U U US U , U , U, U U, U UU U, U-U U U US U

  v U v U U U US UU-UU U U U U UU UU v U U U UU U U U v U U U UUSS U U ,

  vx v~ S wvw 7

  ScU U U ScU S UU- U U - U U Ul SU UU U U l SU Ul U U U Ul U U S - , U S U U U UU UU U U UU, U SU U, U U S UU U U U U U U S U U UU US U U U U UU U

  U U U U U - U U U UUU U UU .. UU U UU UUU U

  U U - UU UUU U- UUU U UU U U U

  , U U UU UU S UU U

  .. U UcU U U U .. UU cU UU U U U U U UU, U, U U U,UU U U U U U U UU U UU U, U h U U, U U c U U U UU UU U U U U U U UU

  UUUUUUz U. U U ( U ) . S, U

  UU U M U U U U U U U U U S hU U U UU U U UU UU UU hU U UU U U U UU U U U U U UA U U U MU U

  ... (cU y )

 • D-72276/12

  8 9vx v~ S wvw

 • vx v~ S wvw 10U

  U {zx.x {~|.w -{U {{ |~~.x -wyUUU y~y.z zy}.v -vUU z{.~ zwz.{ |U ||y.y {x{.~ wwUUU {w.w |zw.y -wU |{.| {ww.v wwU {xy.| {}.~ yU }{.v |xy.v v|UUU {ww.} z~y.w z zzy.} {| -~U }yv.y zx}.w z{U y{y.v {x.~ -w{ y~{.z zyw.} -~ z}{.} {x.| -|UU y~~.z z{z.w -vw {v.} zzw.w vvU {|.| y{v.~ xwUU y}v.x y|x.} wUU x~z.{ z~{.| -xyUUw}z.v y{~.v -x~Uy|w.z y}{.~ -xU ww{.w x{z.{ -x} ~|v.x zxv.v |zU yz.~ xz}.~ vx

  |z|.{ z{|.z xxUUU yz~.~ y{v.~ z~~.| y~.} y{ |x|.x zzy.} xzU xy{.| y}.x -w} yv.z zyw.| -w{U zy~.x yw~.w w}UU vv{~.y z|.} vzUvvxx.w |~.~ {U zz.z y|{.w v{ x||.~ yxx.| -vxU {~y.y y}w.y yyU yvv.v yx~.} -|U yzv.w yzx.} -vU zw.{ x}w xw wzz.{ yw}.~ -yU {{y.w {yv.v yUU z}x.x zvy.} vxU y~}.w zv.~ -vUU }{y.x {w.{ yxU zvy.w zvv.v vU xxw.w yw.| -wvU z~}.| yy|.v xyU {~ y|z.z w} {|.~ z}z y

  .. S (..) v ~ S wvw S

  ' S

  '

  (S )

  U U U U . mU }-v, UU U Uh UU S,U U. .. UU US U x

  U U U. UU U U U U U U U U U U U U UU U U U y-z ..

  U U U U U U U U U U UU U U, U U U U U U U U U UU U U UU U U. UU S U

  x UU UU U UU UU UU U U U U U U U U U U U

  U UU U U U U(U) U ,UU U+U(U) U SU U U U U U mU U U . mU UU U U U U U U UU

  SU w| UU . SU UU x wvw U

  U h vy U U U U U h w{.~ UU L. UU U vx.wUU L. h U U U UU-U U U U U U vx.w UUU U v{,}x U UUU U vy,wvw U UUU h UU}z}.~ UU L UU

  . U U S U U U U UU UcU U U . v}-w~-vz U [email protected] U U U U mU U S

  U U U U Ug U U U S U U U UU U c U U U U h U U

  h U U MU U U

  U UU mU U U U UU U U U cU U U

  U v{ .. U U S U

  U U U UUU U U U U U U U U U U U U Z U UU S U UU U

  U U

  Coromandel International Ltd.Flat No. 102, Scheme No. 54, Ankur Ally, Vijay Nagar,

  A.B. Road, Indore. Ph.: 0731-2553461

 • S- U UU U U

  - , U

  - U U U U , U U U U-UU UU U U U Uz U

  UU U Uz U w-x U/U.

  U Uz UUU U U z

  S wz UU S Uz U U U

  U U U Uz S U

  x .. U U yz.. U U Uz w{ U, x|z

  U SU vz UU U/U. U Uz S

  U U U z U x-xz

  U U U U z U U

  US - U

  U

  U UU U?- U , U U

  - U U U U U - /U MU U U UU mU U U U U UU U U U U U U U UU U U U U U U U MU U U UU v x /U. U U xx U x /U. U U U U U UU U U U

  S- U UU - U U U - , U

  - U U U U , U U U UU U U U U Uz U

  U U UU UUU z S U z U

  U z U U U U

  U U z U U

  UU U {z U, z U SU v UU U/U. U z S U

  U U US-

  U UU U

  - U, U- S

  v

  U U L U U UU S UU U U U U U U M U U U U v .. U U U U U U U Uc U U U U U U UU U UU U U U SU U-U U U UUU UU U U UU U U UU U U U U U U

  S- UU U

  - U , U- U U

  U U U U S

  U U S U U U U U U UU U U U S U U U

  U MU U U U U U U U U U U U cU U U U U U U U Ug U UU UU U S U MU U UU U U U

  vx v~ S wvw 11S-

  S- S U

  U - S UU U U . U U S USUU U U . SUU U S U UU .

  S-

  vy, U , UU U, (..)

  -|zz- xvx{z -{v{

 • vx v~ S wvw 12/

  U U Z U U |-} U U Z Z U U U U U -U vy U v{ U U U U U, U U U U Z U U U U U U U M LU U U

  U U?U U U U MU U

  U U U MUU SU U U h UU U U U U U U, S-U, U U U U U U S

  U U cU U - U

  cU U U U , SS U U U U U U cUU U U UU U Z U U U S U U U U U U U UUU U U , , , UU , mU U S, , U UZ U UU -UU U, U U, U U, U U U U -U, SS cU U U U U UU U U

  U S U U U UU U U U

  UU , , U U USU U U U U U U h U UUU U U U U U U U U UU U U SU / , U, , U, U, U U U S U U S U M U U U U UUl UU Ul M SUU U U U

  U z M/U U,

  U z , U

  z U (, , , )z z / U z SU z z U z U z z U z U U U U U

  - U U - U - U Z U U U, U, S U U UU UU U Ul U, U, U U U U U U

  SU -U U U U-U UU U SU U UU U U UMU U U , U U U Z U U , Ul l, U UU, Ul , l U

  U U U U U U U UU mU U SU U U U U U U U U U U U UU U U U U Uz U- U UU U Uz UU SS U U UU U

  Uz U U

  U U U U U

  U UU U U UU

  U U U U U U -- U U UUU.U UU MU U. U U U . UU U U ,, U U U U.

  - UUU mU S -

  h -L. y/-

  z vy-U , .. U,

  , U Q -yv

  . U S (). ~}w|xyxz vx v~ S wvw

  U

  - U.., , U, , UU U U U UU L - , U UUU U U U U S U S U - U U UU U U U U S UUU S U U- U UU U U U U c U - U- U U U U UU U S UU U U U UU- , cU UUU U U U U UU m U- U U UU-U UU UU S U S SS U U- U U U U UU l U S h UU- -U U U - M U U U U- U S U U U UU U U U U- UU - L U U U U U UU U U - U U U U U U UU UU US

  vx w{ S wvw w{~ c vv .. v

  U U /UU vx S c vv vy S ----------- vw mvz S ----------- vx , S .v{ S L ----------- vyv| S ----------- x S.. Sv} S .. vv~ S U ------------ ww S ------------ x wv S ------------ y ww S ------------ zwx S L ------------ {wy S ------------ |wz S ----------- }/~w{ S U ----------- v

  U - U, U U

  U c U U,U U

  UU , U

  U U U, U U

  U U U, U

  U UU, U

  U c U , U

  U U U, U U

  U - U U,U U U

  U - U, U U

  - U U-U, -UU

  U U U?z U z U . Uz . U .

  U - U

 • vx v~ S wvw 13U

  U UU

  UUUS Ux x U v U Z

  DC

  {-v} U -

  U U

  Nano

  US Uv.z .. vw U -U Z U

  795.00

  UU U U

  UU - U U UU U {/-

  U U ~ywzxvxy, U ~ywzvxx|z U |yvzx{{}w}

  U ~ywzv|x{, UU ~ywzxxwxzU v}-w~-vz

  Email : [email protected]

  U U U

  .UU UU U.U U .. U M U U U UU U ,, UU U UU h U UU UU - U U U

  U U UUU mU UU U U U U UU U

  U U U U U U UU U U U U U UU U

  . UUU U U U . UUU U U w{zU U S U U xz .. UU U v~ U U UU UU UU UUS SU U U w{z U U U U U UUU SU U U U vx.{&w} UUU U U U U U xz U.. U w{z U UUU U U

  U S U UUU U U

  U U ( ) U U UU vy |{ UU UU U vy |w UU UUU U U , UU,U, UU ,U, P, UUU, , U, ,

  U U vv {z UU U Q Q .. U U DU - SU U U U S U U U U U SU U U U , U

  Q U Q Q

  U U U U U U L U U U U U ^U UU , U, U, UU U U SU , U Q U U U UU U U

  S U .. SUUU Q U xv U U U UU UU U mUU U

  UU U U UU U U , UU U U UU UU, . U, .. U,.. , .U. UUU, .. U, .. U,U.. , , .. , U.. ,U , , U , U.. ,, .. U UmUU S U U

  vy |w UUUUU

  .. U

 • vx v~ S wvw 14

  UU - U S U U U

  UU U U U U U U U M U UU U S () U U U U U U U U

  U UU U U U S US U Sv. U , U , U, U , l

  w. U x. . U . y. z. U U -w {. U (UU S) U ,

  |. U UU UUID (..U.)

  U UUU U

  -

  U U U, SU UU U U U.

  Q U UUU-/U Q UUU, U, U, , , UU , , UU, UUU

  Q Q L. y/- SU U y U

  Q wz U w L. y

  U L. v{/- .. - y & z = w ..

  - } & z = y .., U, , U, ,

  , U U, , S,, U, U SUU, , USU, S,, .Q /UU/ UU mU

  U. Q U U U

  vy, U , .. U, -y{wvv . - |zz-xvx{z-{v{, . ~~w{{zxxzz

  U U-~|, , , U , U (U.) xwv{ vyv-ww}w{} .-~~w~{vvxwv

  UU ...v{x, UU-w, U U, UU ||v-wywyy~, ~}w{wzz}{w

  U xxv-xxw, U , .. UU, U UU UU, . ~}w{wv}x|

  yx, U, U , vv-wxxwx}v}

  US U

  U

  U

  U- UU U U U U.

  Ul,

  U .- U . .,UUcU

  SU U . ., U

  SU, -/-,

  UU SU-, U,S, U, SU/SU, U SU, USUU,USUU, }- UU,UUU .U.., SU U, U, U , SU , U , U ,SU-{ UU UU U.

  -w|y~zz~,zwz}}}

  vvw, U U U U

  UU, -v

  U .

  U U S U . .

  U , U UU, w|yz~w{, ywz{|wy, . ~ywzy}{{, ~}w|~{{{

  UB-001B/M PS-16 RT- ST-75ASRP-60BILI HI-TECH

  S UUU UU, .U../UUU/// UU UU

  Enriching Lives

  4 ,oa

  5 ,pih

  4 ,oa

  5 ,pih

  vw)

  SU U ,UUUU, ,, U ,U , , , , UU U U U UU U U SU, U -z, U, x, UU UU, U, |xv-ywwwzv

  U , UUUU

  (.vw)

  U MU U, , SU UU U (UUCU). ~ywwv{}yy~ ( vx)

  U Z S

  vw ........vw ....PAT/CPAT/12th+PAT

  U UUUU UU,

  UU , U (..).-~}w{zz{~~|, ~}w{~~{~~|

  U- PAT/CPAT

  .-

  vw

  |}{ , U U , U, , M, UU U U, U USU

  U U!

  M UU U(An ISO 9001:2008 Certified Company) -U, U.-UU, - U (..)

  U UU U

  UU - l , U UU, UU, - U (..)/ - |w}-wwx}v, .-~y|~yz||zv/zw/yv/xv/xw

  U - www.tirupatinursery.com [email protected] rediffmail.com(S - U U ) (U.vx)

  , UUU U U

  U - U.

  -

  -yw, UU-/wv, UU , U SU , . (.) |zz-y|{z}. ~y|zv{y}v,~}w{|y{y,~}w{x}{wywww. npm exploration.comEmail : [email protected] npm exploration.com

  U U U U U UU Ug

  U UUSU ..

  U, , , U,U, , U,

  U U U

  U ,

  UU U UUU

  c U

  , U . ~~}v|w|w, ~}w|wyw}v|

  U

  U

  UU UUUUU

  May

  -13

  U U U v U UU U U U U, U, U-v, U U. U, U, , U UU, U U, U-| SUU, U U, U U U U U SUU U UU U U U U

  USUz UU, U U,

  - |zz-yw||x{v, . ~{xvyy}~ (x~)

  U

  U U

  U, , U UU USUU

  U , U SU . , x}|wy.- , U U - ~yw{x~yy{ U

  - U UUU, - U, - U ( )- UU UU - U U UU

  - U- U UU U

  U U MU U

  , U U-U

  U, , , ,U, UU, UU U U-U, UUU (..). ~ywzv{~{v~ (vx})

  U

  US U U, U UU UU U U. U U UU U -US U U ( U , UU, U UU .-w UU(U..),. -~~|~}y}[email protected]

  (w|})

  U.. S, , U U - U/U , - , .U, .-. - UUU,- (U..) . -|}~}~wv|{

  Vindhya Group of Institutions

  VITS VITS VIMR VIMSSATNA INDORE JABALPUR RAIPUR

  First Floor, Ramagovind Palace, Sirmour, Chowk, Rewa

  Mob.: 8966903542, 07662-404211

  Karhi Road, Amaudha, Satna

  Ph.: 9827034410, 7869911789, 8966903524, 9981982828

  Above Super Bazaar, Rewa Road, Opp. CMA School, Satna

  College

  Campus

  Rewa CityOffice

  Satna CityOffice

  VITS

  VITS

  VIMR

  BE (ME, EE, CS, EC, IT)

  BE Lateral Entry

  (Second Round Starts From (8 August)

  (Direct Admission In 2nd Year)

  MCA, M.Tech (EC, CS, Mech)

  MBA

  Few Seats

  Left

  Few Seats

  Left

  Limited SeatsAvailable

  Redefining Engineering & Management Education in vindhya

 • vx v~ S wvw 15U

  . U U UU . . , UU U U U U U U UU mU U U U UU . .UU, U , UcU U , .. U U U U U U U U U U U U U U U U UU U U { UU, xz, w U z U U U

  UU UU U U U UUUcU M U U U U U U U .., U.., US, UU UU U UU - UU U .. w UUUU UU U UU x xz h U UU U U S UU U U U U , UU U UU Uvz v} L. U U U U UU

  U x z L. U U U xw L. UU U U U - U U U U, U U , S U U U U

  U U U U h U U U U U U U U U U U U U,U U U U U U UUU U U U U U U U U U U U U UU U UU U U U , , UU, U, U UU U U U U U U U U U U UU U UU U

  U U U UU U U U -U U UU U UU U UU U U U UU U U UU U U U UU U

  U U UU UU UU U U UU U UU U U U UU U U U UU UU U UU UcU U U (SS) U U U U UU U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U U

  . Uz/w L U, UU, U U

  , UU, U (..), |xv-y{wy~~

  U UU UU mU U

  U U

  UU U U U

  U U U U UU U U U U USUU U U S U U U UU UU U U U UU U U U U UU U U -U UU UU U U U UU SU U U U U U U U UU U U U U

  U U U U U U U U U U U U UU U U U, U,U , UUU (U) UU w UU UU L UU U UU U v w L UU U U Uvz v} L UU U U

  U

  . USU UU U () U U U U U U U U U U UUU U U Ul M U Ul SU UU U

  . Q UU - U UU U U U U U U U UU U U # U U U P gU U U . . UU U U U U U U U UU U U U UU U { U { UU L. U

  Q U U U U U U U UU SU U UU U U U U UU U MU

  U U U U U UU U U UU UU U UU U, U , U U, U U U U U U, , ,U, , UU U U U . ~wv~w U U

  UU U UU

  U UU

  U. UU U U MUU U UU U U U U SS U U U U U U UU v U U S UU U U U U S UU w U U S vz

  w U U U Sx xz U UU U U U UU U U U U U U U UU U

  U

  z hz

  z U U Uz U x} % hz w %

 • SU . U U mU U U USU, , , vy, U .. U -y{wvv . U , UU, UU . xvx{z-v-vv-vz-v{ |zz-w|{yy~. [email protected] L. }/- L. y/-. U U v}xw/z|

  vx v~ S wvw cU

  Post Bag No. 37,BHOPAL-462011

  Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/12-2014 RNI No. 1832/57