issue-43. Dt 09.07.12-15.07.12

of 16 /16
‚¢SÕÊÁ¬Ã v~y{-÷٬ʋ, ‚Ù◊flÊ⁄U ~ ‚ vz ¡È‹Ê߸ wÆvw fl·¸-vÆ •¢∑§-yx ◊ÍÀÿ L§. }/- ¬ÎcΔU -v{ www.krishakjagat.org ⁄UÊc≈˛UËÿ ∑ΧÁ· •π’Ê⁄U ÷٬ʋ-⁄UÊÿ¬È⁄U-¡ÿ¬È⁄U ∑ΧÁ· ◊¢òÊÊ‹ÿ, ÷Ê⁄Uà ‚⁄U∑§Ê⁄U mÊ⁄UÊ ¬È⁄US∑Χà ∑ΧÁ· ‚Ê#ÊÁ„U∑§ ISSN - 0970 - 8650 “Registered” Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/12-2014 RNI No. 1832/57 ‚ÙÿÊ’ËŸ ∑§Ë.... •¥Œ⁄U ¬Á…∏Uÿ... 5 (Áfl‡Ê· ¬˝ÁÃÁŸÁœ) ÷Ê⁄UÃËÿ ∑ΧÁ· •ŸÈ‚¢œÊŸ ¬Á⁄U·º (•Ê߸‚Ë∞•Ê⁄U) ∑§Ë ‚Ê‹ÊŸÊ Á⁄U¬Ù≈¸U wÆvÆ-vv ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§Ë ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ë ’Ê’Ã •Ê߸∞◊«UË ∑§Ë ÷ÁflcÿflÊáÊË ßÃŸË íÿÊºÊ ‚Ê◊Êãÿ „UÙÃË „ÒU Á∑§ Á∑§‚Ë πÊ‚ ß‹Ê∑§ (◊‚‹Ÿ Á¡‹Ê SÃ⁄U ¬⁄U) ◊¥ ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§ ŸÊ∑§Ê◊ „UÙŸ ¬⁄U flÒ∑§ÁÀ¬∑§ ⁄UáÊŸËÁà ’ŸÊŸ ◊¥ ß‚∑§Ê ßSÃ◊Ê‹ Ÿ„UË¥ Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ– »§‚‹Ë ÿÙ¡ŸÊ ◊¥ ’º‹Êfl ∑§ Á‹∞ ‚◊ÿ ¬⁄U ’Ë¡ fl •ãÿ øË¡Ù¥ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „UÙÃË „ÒU ÃÊÁ∑§ flÒ∑§ÁÀ¬∑§ »§‚‹ ∑§Ë ’È•Ê߸ „UÙ ‚∑§– ∞‚ ◊¥ •Ê߸∞◊«UË ∑§Ù Á∑§‚Ë πÊ‚ ß‹Ê∑§ ’«∏U Á¡‹ ∑§ Á‹ÿ ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ë ÷ÁflcÿflÊáÊË ◊¥ ‚ÈœÊ⁄U ∑§⁄UŸÊ øÊÁ„U∞– º‡Ê ∑§ ∑ȧ¿U Á„US‚ ◊¥ ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§Ë ŸÊ∑§Ê◊Ë ÿÊ ∑ȧ¿U Á„US‚ ◊¥ ∑§⁄UË’- ∑§⁄UË’ „U⁄U ‚Ê‹ ŸÊ∑§Ê◊Ë ∑§Ù ºπà „ÈU∞ Á⁄U¬Ù≈¸U ◊¥ ‚ȤÊÊfl ÁºÿÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ‚Íπ ∑§ •ŸÈ◊ÊŸ ∑§Ë ’Ê’Ã ‡ÊÈM§•ÊÃË øÃÊflŸË ∑§Ë √ÿflSÕÊ ∑§Ë ¡ÊŸË øÊÁ„U∞– ‹ê’Ë •flÁœ ∑§Ë ◊ÊŸ‚ÍŸË ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ë ¬˝flÎÁàà ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ •Ê߸‚Ë∞•Ê⁄U ∑§ Áfl‡‹·áÊ ‚ ‚¢∑§Ã Á◊‹ÃÊ „ÒU Á∑§ ©UàÃ⁄U ¬Ífl˸ ⁄UÊíÿÙ¥ ∑§Ù ¿UÙ«∏U∑§⁄U ’Ê∑§Ë ⁄UÊíÿÙ¥ ◊¥ ¬Ê¢ø ‚Ê‹ ◊¥ ∑§◊ ‚ ∑§◊ ∞∑§ ’Ê⁄U ‚Íπ ∑§Ë ‚¢÷ÊflŸÊ „UÙ ‚∑§ÃË „ÒU– º‡Ê ◊¥ ‚’‚ íÿÊºÊ ‚ÍπÊ ¬˝÷ÊÁflà ˇÊòÊ (¡„UÊ¢ „U⁄U …UÊ߸ ‚Ê‹ ◊¥ ‚ÍπÊ ¬«∏UÃÊ ⁄U„UÊ „ÒU) „Ò¥U ¬Á‡ø◊Ë ⁄UÊ¡SÕÊŸ, ⁄UÊÚÿ‹‚Ë◊Ê, Ë¢ªÊŸÊ, „UÁ⁄UÿÊáÊÊ, ø¢«U˪…∏U •ı⁄U ÁºÀ‹Ë– ÃËŸ ‚Ê‹ ◊¥ ∞∑§ ’Ê⁄U ‚Íπ ∑§Ë ø¬≈U ◊¥ •ÊŸ flÊ‹ ß‹Ê∑§ (◊Ê◊Í‹Ë Ãı⁄U ¬⁄U „UË ‚„UË) „Ò¥U ¬Ífl˸ ⁄UÊ¡SÕÊŸ, ªÈ¡⁄UÊÃ, ¡ê◊Í •ı⁄U ∑§‡◊Ë⁄U, ÃÁ◊‹ŸÊ«ÈU, ¬Ê¢Á«Uø⁄UË •ı⁄U ¬Á‡ø◊Ë ©UàÃ⁄U¬˝º‡Ê, øÊ⁄U ‚Ê‹ ◊¥ ∞∑§ ’Ê⁄U ‚Íπ ∑§Ë ø¬≈U ◊¥ •ÊŸ flÊ‹ ß‹Ê∑§ „Ò¥U ©UàÃ⁄UË ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ∑§Ê ºÍ⁄Uº⁄UÊ¡ flÊ‹Ê ß‹Ê∑§Ê, ©UàÃ⁄UÊπ¢«U •ı⁄U Áflº÷¸– ©UàÃ⁄U ¬Ífl˸ ß‹Ê∑§Ê ∞∑§◊ÊòÊ ∞‚Ê ˇÊòÊ „ÒU ¡„UÊ¢ ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§Ë ŸÊ∑§Ê◊Ë ‡ÊÊÿº „UË ∑§÷Ë ºπŸ ∑§Ù Á◊‹ÃË „Ù– •M§áÊÊø‹ ¬˝º‡Ê, •‚◊, ◊ÉÊÊ‹ÿ, ŸÊªÊ‹Ò¥«U, ◊ÁáʬÈ⁄U, Á◊¡Ù⁄U◊ •ı⁄U ÁòʬÈ⁄UÊ ◊¥ vz ‚Ê‹ ◊¥ ∞∑§ ’Ê⁄U ‚ÍπÊ ºπÊ ªÿÊ „ÒU– Á⁄U¬Ù≈¸U ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U »§‚‹Ù¥ ∑§ ©Uà¬ÊºŸ ∑§ •Ê∑§‹Ÿ ◊¥ ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ë ∑ȧ‹ ◊ÊòÊÊ ∑§ •‹ÊflÊ ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§Ê ÁflÃ⁄UáÊ ÷Ë ◊„Uàfl¬Íáʸ „UÙÃÊ „ÒU– ∞‚ ©UºÊ„U⁄UáÊ ºπŸ ∑§Ù Á◊‹ „Ò¥U ¡’ ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§ •÷Êfl flÊ‹ ‚Ê‹Ù¥ ◊¥ ‚Ê◊Êãÿ ‚ ’„UÃ⁄U »§‚‹ „ÈU߸ „ÒU •ı⁄U ©UìÊ ’ÊÁ⁄U‡Ê flÊ‹ ‚Ê‹Ù¥ ◊¥ ‚Ê◊Êãÿ ‚ ∑§◊ ©Uà¬ÊºŸ „ÈU•Ê „ÒU– •Ê߸‚Ë∞•Ê⁄U Ÿ ∑§„UÊ „ÒU Á∑§ ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§Ë ŸÊ∑§Ê◊Ë ∑§Ù ⁄UÙ∑§Ÿ ∑§ Á‹ÿ ‹ê’Ë fl •À¬ÊflÁœ ∑§Ë ⁄UáÊŸËÁà ∑§Ë º⁄U∑§Ê⁄U „ÒU •ı⁄U ‚Íπ ∑§ ºı⁄UÊŸ ÷Ë πÊlÊ㟠∑§Ê ©Uà¬ÊºŸ ’ŸÊÿ ⁄UπŸ ∑§Ë ¡M§⁄Uà „ÒU– ∑ΧÁ· flÒôÊÊÁŸ∑§Ù¥ Ÿ »§‚‹Ù¥ ∑§Ë Ÿß¸ Á∑§S◊ ∑§Ê Áfl∑§Ê‚ Á∑§ÿÊ „ÒU ◊‚‹Ÿ øÊfl‹, ◊Ù≈U •ŸÊ¡, ºÊ‹¥ •ı⁄U ÁË„UŸ, ¡Ù ∑§◊ ‚◊ÿ ◊¥ ¬ÒºÊ „UÙÃÊ „ÒU •ı⁄U ‚Íπ ∑§ ºı⁄UÊŸ ÷Ë π«∏UÊ ⁄U„UÃÊ „ÒU– ’ÊÁ⁄U‡Ê ∑§ Á„U‚Ê’ ‚ •‹ª-•‹ª ß‹Ê∑§Ù¥ ∑§ Á‹∞ flÒ∑§ÁÀ¬∑§ »§‚‹ ÿÙ¡ŸÊ ’ŸÊ߸ ªß¸ „ÒU, ÿÊŸË ß‚∑§Ê Áfl∑§Ê‚ Á∑§ÿÊ ªÿÊ „Ò– •Ê߸‚Ë∞•Ê⁄U ∑§Ë Á⁄U¬Ù≈¸U ◊¥ ∑§„UÊ ªÿÊ „ÒU Á∑§ ∞‚ Áfl∑§À¬Ù¥ ∑§Ê Á∑˝§ÿÊãflÿŸ ‚»§‹ÃʬÍfl¸∑§ Ã÷Ë Á∑§ÿÊ ¡Ê ‚∑§ÃÊ „ÒU •ª⁄U ’ÊÁ⁄U‡Ê •ı⁄U ß‚∑§ ÁflÃ⁄UáÊ ∑§ ’Ê⁄‘U ◊¥ ÷⁄UÙ‚◊¢º ‚ÍøŸÊ ©U¬‹éœ „UÙ– πÃË ◊¥ Ÿ„UË¥ ‹Ê÷∑§Ê⁄UË ◊ı‚◊ Áfl÷ʪ ∑§Ë ¡ÊŸ∑§Ê⁄UË Ÿß¸ ÁºÀ‹Ë. øÊ‹Í π⁄UË»§ ‚Ë¡Ÿ ◊¥ ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§Ë ’L§πË ∑§Ê ‚’‚ íÿÊºÊ •‚⁄U ◊Ù≈U •ŸÊ¡Ù¥ ∑§Ë ’ÈflÊ߸ ¬⁄U ¬«∏UÊ „ÒU– •÷Ë Ã∑§ º‡Ê ÷⁄U ◊¥ ◊Ù≈U •ŸÊ¡Ù¥ ∑§Ë ’ÈflÊ߸ ◊¥ z|.} »§Ë‚ºË ∑§Ë ÷Ê⁄UË ∑§◊Ë º¡¸ ∑§Ë ªß¸ „ÒU– ߟ∑§Ë ’ÈflÊ߸ ∑§fl‹ wv.~z ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ◊¥ „UË „UÙ ¬Ê߸ „ÒU– flÒ‚ ÃÙ ÁË„UŸ •ı⁄U œÊŸ ∑§Ë ⁄UÙ¬Ê߸ ◊¥ ÷Ë ∑˝§◊‡Ê— w}.~ •ı⁄U w{.w »§Ë‚ºË ∑§Ë ∑§◊Ë •Ê߸ „ÒU, ‹Á∑§Ÿ Á¬¿U‹ ºÙ ÁºŸÙ¥ ◊¥ ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§Ë ‚Á∑˝§ÿÃÊ ’…∏UŸ ‚ ߟ∑§Ë ’ÈflÊ߸ ◊¥ Ã¡Ë •ÊŸ ∑§Ë ©Uê◊˺ „ÒU– ∑ΧÁ· ◊¢òÊÊ‹ÿ mÊ⁄UÊ ¡Ê⁄UË ’ÈflÊ߸ •Ê¢∑§«∏Ù¥ ∑§ •ŸÈ‚Ê⁄U ◊Ù≈U •ŸÊ¡Ù¥ ∑§Ë ’ÈflÊ߸ øÊ‹Í π⁄UË»§ ‚Ë¡Ÿ ◊¥ •÷Ë Ã∑§ ∑§fl‹ wv.~z ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ◊¥ „UË „UÙ ¬Ê߸ „ÒU, ¡’Á∑§ Á¬¿U‹ ‚Ê‹ ∑§Ë ‚◊ÊŸ •flÁœ ◊¥ zw.Æx ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ◊¥ ’ÈflÊ߸ „UÙ øÈ∑§Ë ÕË– •ŸÊ¡Ù¥ ∑§Ë ¬˝◊È𠻧‚‹ ◊Ä∑§Ê ∑§Ë ’ÈflÊ߸ vy.yx ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ◊¥ „UË „UÙ ¬Ê߸ „ÒU, ¡’Á∑§ Á¬¿U‹ ‚Ê‹ ß‚ ‚◊ÿ Ã∑§ v~.w} ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ◊¥ „UÙ øÈ∑§Ë ÕË– ◊Ä∑§Ê ∑§ ¬˝◊Èπ ©Uà¬Êº∑§ ⁄UÊíÿÙ¥ ∑§ŸÊ¸≈U∑§ ◊¥ ß‚∑§Ë ’ÈflÊ߸ z.y ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ‚ ÉÊ≈U∑§⁄U w.wz ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U •ı⁄U ¬¢¡Ê’ ◊¥ v.w} ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ‚ ÉÊ≈U∑§⁄U ∑§fl‹ ~Æ,ÆÆÆ „UÄ≈Uÿ⁄U ⁄U„U ªß¸ „ÒU– ⁄UÊ¡SÕÊŸ ◊¥ ’ÈflÊ߸ •÷Ë ‡ÊÈM§ „UË Ÿ„UË¥ „UÙ ¬Ê߸ „ÒU ¡’Á∑§ Á¬¿U‹ ‚Ê‹ y.|{ ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ◊¥ ’ÈflÊ߸ „UÙ øÈ∑§Ë ÕË– œÊŸ ∑§Ë ⁄UÙ¬Ê߸ øÊ‹Í π⁄UË»§ ‚Ë¡Ÿ ◊¥ •÷Ë Ã∑§ zz.yÆ ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ◊¥ „UË „UÙ ¬Ê߸ „ÒU, ¡’Á∑§ Á¬¿U‹ ‚Ê‹ ∑§Ë ‚◊ÊŸ •flÁœ ◊¥ |z.vw ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ◊¥ ß‚∑§Ë ⁄UÙ¬Ê߸ „UÙ øÈ∑§Ë ÕË– ÁË„UŸÙ¥ ∑§Ë ’ÈflÊ߸ ÷Ë Á¬¿U‹ ‚Ê‹ ∑§ x|.xz ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ‚ ÉÊ≈U∑§⁄U w{.zz ‹Êπ „UÄ≈Uÿ⁄U ⁄U„U ªß¸ „ÒU– ©Uœ⁄U º‹„UŸ, ªãŸÊ •ı⁄U ∑§¬Ê‚ ∑§Ë ’ÈflÊ߸ ◊¥ Á¬¿U‹ ‚Ê‹ ∑§Ë ÃÈ‹ŸÊ ◊¥ ’…∏UÙàÃ⁄UË „ÈU߸ „ÒU– ÷٬ʋ. S≈UÊ⁄U å‹‚ øÒŸ‹ ¬⁄U ø‹ ⁄U„U ‹Ù∑§Á¬˝ÿ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ “‚àÿ◊fl ¡ÿÔ ◊¥ ªÃ wy ¡ÍŸ wÆvw ∑§Ù ∑ΧÁ· ⁄U‚ÊÿŸÙ¥ ∑§ Áfl·ÊÄà ¬˝÷ÊflÙ¥ •ı⁄U Áfl∑§À¬ ∑§ M§¬ ◊¥ ¡ÒÁfl∑§ ∑ΧÁ· ©Uà¬ÊºÙ¥ ∑§ ◊„Uàfl ∑§Ù ©U¡Êª⁄U ∑§⁄UŸ ∑§ Á‹ÿ ∑ΧÁ· ‚¢øÊ‹∑§ «UÊÚ. «UË.∞Ÿ. ‡Ê◊ʸ Ÿ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ÁŸ◊ʸÃÊ ÃÕÊ ¬˝SÃÈÃ∑§Ãʸ •Á÷ŸÃÊ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ∑§Ù ¬òÊ Á‹π∑§⁄U ’œÊ߸ ¬˝Á·Ã ∑§Ë „ÒU– ©Uã„UÙ¥Ÿ üÊË πÊŸ ∑§Ù ◊äÿ¬˝º‡Ê ◊¥ ‚¢øÊÁ‹Ã ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ∑§Ê •fl‹Ù∑§Ÿ ∑§⁄UŸ ∑§Ê ãÿıÃÊ ÷Ë ÁºÿÊ– ß‚ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ÃÕÊ ß‚∑§ ¬‡øÊà Áºÿ ªÿ ߢ≈U⁄√ÿÍ ◊¥ •ÊÁ◊⁄U πÊŸ mÊ⁄UÊ ¡ÒÁfl∑§ πÃË ∑§Ë Á∑§‚Ë ∑ΧÁ· Áfl‡Ê·ôÊ ∑§Ë Ã⁄U„U ¬Ò⁄UflË ∑§⁄Uà „ÈU∞ ©Uà¬Êº∑§Ù¥ ÃÕÊ ©U¬÷ÙÄÃÊ•Ê¥ ∑§Ù ⁄U‚ÊÿŸ ÿÈÄà ÷Ù¡Ÿ ∑§ ◊ÊŸfl SflÊSâÿ ¬⁄U ‚¢÷ÊÁflà πÃ⁄UÙ¥ ∑§ ¬˝Áà •ÊªÊ„U Á∑§ÿÊ– •ÊÁ◊⁄U πÊŸ Ÿ •¬Ÿ ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ◊¥ ∑§ß¸ Áfl‡Ê·ôÊÙ¥ ‚ ÷Ë øøʸ ∑§⁄UflÊ߸ Á¡ã„UÙ¥Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ÷‹ „UË ¡ÒÁfl∑§ πÃË ¬hÁà ‚ ‡ÊÈM§•ÊÃË fl·ÙZ ◊¥ •¬ÁˇÊà ©Uà¬ÊºŸ ÕÙ«∏UÊ-’„ÈUà ∑§◊ „UÙ Á∑§ãÃÈ Á◊≈˜U≈UË ∑§Ë ‚¢⁄UøŸÊ ∑§Ù ‚ÈœÊ⁄UŸ •ı⁄U ÷ÍÁ◊ ∑§ ‚͡◊ ¡ËflÙ¥ ∑§Ù ‚¢⁄UÁˇÊà ∑§⁄UŸ ∑§Ë ºÎÁc≈U ‚ ÿ„U Ã∑§ŸË∑§Ë flø◊ÊŸ ‚◊ÿ ∑§Ë ¬˝ÊÕÁ◊∑§ •Êfl‡ÿ∑§ÃÊ ’Ÿ øÈ∑§Ë „ÒU– •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ∑§Ù ÷¡ ªÿ ¬òÊ ◊ ‚¢øÊ‹∑§ ∑ΧÁ· Ÿ ∑§„UÊ Á∑§ ‚àÿ◊fl ¡ÿà ∑§ ©UÄà ∑§Êÿ¸∑˝§◊ ‚ Á∑§‚ÊŸÙ¥ •ı⁄U ∑ΧÁ· ∑§Êÿ¸∑§Ãʸ•Ê¥ ∑§Ê ◊ŸÙ’‹ ’…∏UÊ „ÒU, ÃÕÊ ¡ÒÁfl∑§ πÃË Ã∑§ŸË∑§Ë ∑§ ¬˝Áà ©UŸ∑§ Áfl‡flÊ‚ ◊¥ flÎÁh „ÈU߸ „ÒU– º‡Ê ◊¥ ◊Ù≈U •ŸÊ¡Ù¥ ∑§Ë ’ÈflÊ߸ ◊¥ ∑§◊Ë ◊ÊŸ‚ÍŸ ∑§Ë ’M§πË •ÊÁ◊⁄U πÊŸ ∑§Ù ◊.¬˝. ∑§Ë ¡ÒÁfl∑§ πÃË ºπŸ ∑§Ê ãÿıÃÊ ¬˝º‡Ê ∑§ ∑ΧÁ· ‚¢øÊ‹∑§ «UÊÚ. ‡Ê◊ʸ Ÿ Á‹πÊ ¬òÊ ¡ÒŸ Á„UÀ‚ ∑§ ⁄UøŸÊ∑§Ê⁄U .... ¬ÎcΔU }-~ ¬⁄U

Embed Size (px)

description

 

Transcript of issue-43. Dt 09.07.12-15.07.12

 • S v~y{-, U ~ vz wvw -v -yx L. }/- cU -v{ www.krishakjagat.org

  UcU U -UU-U

  , U UU mU US #U

  ISSN - 0970 - 8650

  Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/12-2014 RNI No. 1832/57

  ....

  U U...

  5

  ( )U U

  (U) UUwv-vv U U U U c U U ( SU U) U U U S U U MU U U U U U U c U U U U US U US U-

  U UU U UU U M S U

  U U U U UU U UUU U U U U (U UU U U UU U) U US, U, ,UU, UU U U U ( U U U

  U) U US, U, U U, U,UU U UU,U U U

  U UUU UU , UUU U UU U U U M , ,, U, U,U U U vz U UUU U U U U U U UU UUU

  U U UU U UU U U U U U

  U U U U U UUU U U l U U MU U S U , U , UU, UU U U U UUU U U - U, U UU U U U U U U U U U U U

  U U

  U

  . U L U U U U U U U z|.} U U wv.~z UUU U U U U U U w}.~ U w{.w U, U U U U

  mU U UU U wv.~z UUU U U U, U zw.x UUU U vy.yx UUU U U

  U, U v~.w} UUU U U U U z.y UUU UU w.wz UUU U v.w} UUU UU ~, UUU

  UU U US MU U U U U y.|{ UUU U

  U U zz.y UUU U U U, U |z.vw UUU U U U U x|.xz UUU UU w{.zz UUU UU U UU U, U U UUU U

  . SUU U UU wy wvw U U M U U UU U U. U.. S U U U UU U U U mU UU UU U U U U SS U U U U U U U U h M Z U U-U U UU U U U U U cU U U

  U U U U U U, U hU U

  U

  M

  U ..

  U.

  U UU ....cU }-~ U

 • ~ vz wvw 2UcU U

  UU SU UU UU U U

  U U S U U wv

  UU SU U() SU U U UU U U U

  UU U U () UU UU S U

  U SUU UU UU UU U U UU Uwvv xv wvw U S U U wvw U U U USU () UUU U UU U U US UU U

  U UU SU UU UU U U U UU U U U U U U U U wv vw U wv U U U

  U Uv. U - U U, U

  Theta-Cypermethrin SS w. U , , U

  Pyroxasulfone UUx. U UU

  Pyrifluquinazon UUU Uy. U ,

  Cynopyrafen U U z. U U UUU

  Prohexadione Calcium{. U

  Saflufenacil UU|. UU , UU

  Fluxapyroxad}. U , , U

  Etoxazole U U U ~. SUU U

  Bistrifluronv. UUU U

  Flupyradifuronevv. UU UU

  Beflubutamidvw. U , UU

  Flutolanilvx. UU U

  Nitenpyramvy. UUU UU

  Pyriftalid

  U U U U - U U U U UU U, U U U U U , , U U U UU U U U U U U U U U UU U U U S U UUU UU U U U U U U U U UU,

  U x~.{ UUU U U, UU U U U, U U v.~ UUU

  U S U U U U, U U U UU U, UU #

  M U U U P, U U U UU U U S U U U U U U

  U U UUU

  U, U U U U U U U U U

  U U v.} UUUU U U, U Uvw.z UUU U U x.w UUU U, U U U U UUCU U U U U U U

  vy U U , U UU U

  UU U vy U U, UU, U UU U U U U UU Uv~{} U U

  U U U v~ U # U M UU U U v} U - U U UU U U UU U U U SU U hU U U U U U U

  U U c - U U U- U U U U U U -UUU, U UU U

  U U U-, U U l U U UU U U U , UUU U

  U U /U P, U U U- U

  -U () U U UU l U UU U U U U l UUU U UU U U U U U SU U UU U U mUU SUU S U U U U UU U U v{ U U

  U U U U U U UUU U U v|.x UM UQ U U U U

  S U UU U U

  v~ U U

  U U SU UU U U U

 • ~ vz wvw 3U

  . - U. Uc U E U U. U UU lUU l , U U U U. U

  , l - U hU U S , -U U

  U U-Z U. U

  mU U l

  wz U. U U.

  ( ). U

  U UU U U UU U UU U wz UUU U U U Uvvy UU U vz U U U U

  U. U U U U U U U, UU,U, U, U

  M U wz UUU U U

  U U |w U U U UU UU-U U U U U vvy UUU U

  U U v

  UUU U U wvw z|.wx UUU , v{.{z , {.z| U U y.zz UUU U U

 • ~ vz wvw 4

  U U h, U U U U UU U U U U U U U UU UU U U U U U UU UU U U UU U U U UU MU UU U U U UU U U U UU U U U U U U , U, U, U U UUU M U U

  UU U U U U U wvv-vw UU U U z U U w U U U U

  wvv-vw v U UU U U U vw| U U UU U U U v UUU U U U U } U USU U U U U U U U MU U UU U h UU

  U U U UU U MU U U U UU U U MU U U U U l

  SU U U U U UU U S U U U , U UcU SU U U MU U U U U U U U MU U UU U U U UU U U S U U U U UU U UU Ul UU U U SSU U UU S UU U U SU U S U U UU UU U U- UU UU U M U U U U U U U U S U U

  S S. - S. U UU

  U U U U -

  UU U

  ........U S S ,

  UU U UU U UU U U U U U U UU U U U UU U U U UUU U

  U U U U U U U U UU U UU U U , U U U U U U U U U,UU U U U UUU U U UU U U UU U U U U U- U UU U U U U U UU UU U , U U, U U UUU UU U U U U, U UU UU U U

  U U U U-U U UU U U, U,U U-U , U U, U U U- U US UU , U U UU-

  U U UU U U U UUU U UU

  U UU U U UU , -, U- U U UU U

  U U U U U U U U v~vv U wz, U

  UU U , UU U U U U UU U

  , U U -U , , U,U, , UU, UU, U U U U U U U U

  U U U U U U U U U

  U S U UU U UUcU, U UU , U U U U U U M U U U U U U-U U U - , U, , U, U U U U U U U U U UUU , U U , UU U-U U U UU U U U U -U U U

  , , UU, U U U U U UU-U U U , U S U U U U U U U U U U- U U- UU U U U UU

  U UU UUU U U U U UU U, U U U U

  US U U U UU- S M U U y Z w U U UU U U U U U S UU U U U U U U UU U

  , , ,U , U , UU U U ,U- U UUcU U, U U U, U U-U U U U, U UU U UU U U U U U UU U U

  ()

  U U

  U U -{

  z

  U

  /U z mU ~ v~{w U U U U U, ,S, U U U U { cU UU U U U - U U , UU SUU USU, U UU, , ,U S U , U U, U U h U, U U U,U , U U, U.UU UU, SU, U, U , , , , U, U U U U ,U -UU U, U U,U UUU, U U UU, U UU, U USU, UU U, U U U U, U

  (9 1962 )

 • U U M U UU U U S U U U U U

  - U

  U, UU UU U S U U

  U -

  U #U Uv U U U U

  U- U UU U x U U U UU w-x U U U U UU S U

  - U UQ U-

  (}z-~} )- ..~x-z, ..~z-{, .U..vw (U-

  w), .U.. | (U-x), ..~-yv, .. |v-z U

  (v-vz )- .. xxz, .U..-w (U-v), .U.. x|(U-y), UU ~, .. ~|-zw, ..}-wv

  U (vz-vvz ) - .. yv{, v{,.. vwy

  U- U U U |-v UUU U U UU S

  | , } v UUU U

  UU- U

  UU U U UU w v U ZUw-w.z U UU U UUU UU z -U UU U U U UU U

  U U ...U z U UUU U U U U

  UU- U UU U z-v U UUU U U Up U yz U, x|z U SU zz UU U UUU U U U UQ w-wz UUU U U #U U U

  U - U U x-yz U U U w.z - x UU

  UU UU- UU U U U U S U S U U U U UU U UUU U

  U- - U(x-xz `U) UUU # U U

  ~ vz wvw 5

  U U ~ywzxvxy, U ~ywzvxx|z U |yvzx{{}w}

  U ~ywzv|x{, UU ~ywzxxwxz

  U U U

  UU - Ux-y UU U

  U U vz wz UU U UU, UU U CU U U S U UU U U U U U UU U U U w . UUU U U U U U U U y UU UU U w U UUU U U UQU U U U x UU UUU U {-} UU U U U UU UU vz-wz S U UU UU v. UUU U v. UUU U U U UU UU UU .|z UU UUU U UU U UU } UU U U U

  z z U. .. U

  UU

 • ~ vz wvw 6

  - U UQ U U U U U U U UU U

  U S- - U S

  U S U mUU U U , U U U US U U

  U- U S U lEl, U mUU UU S UU U U U U

  .U.. }z- U SUU UM El,U mUU U U U

  S U U U ~ U U U

  -w- U S v~~z U U U S UU U , hUU, v{-v| , z-{ U UU vw-vwz U U U UU S U vz `U

  UUU U U S A, UU, U, U U U

  -x- U S v~~z U U U S UU UU U , , UU, U,vz , z-{ U U ~-v U U U vvz-vw U U S U v| `U UUU U U

  S , A, , U U U U

  - U S wv U U U U U U yz z c U U U zz U U U U vx-vz v. U U U S

  U v~ `U UUU U

  U- US wv U U U U U U y z c U U U zz U U U U U, U UUU vx-vz v.z U U U S U

  v~-w `U UUU U -

  UU U U UU U U SUw `U, y , SU{ U y UUU U U U ,SU U U U UU U vz, x U { U

  - UUU vw-vz U U

  U - U-S UQ U U

  U - U U U UU U U U U U UU Q U U ~-vw U ~ U

  U- U U U U

  U U U UU UU

  UU-U- UUU U w-x U UU-U U U

  U- U-S U U U-U U U U U S U U

  U- UUU {-} `UUU # U U

  UU SS

  z .. z U. U..

  UUU U U U U U U U , U, , M U U U l UQ U

  - UU S ^U U U U ^U U

  U - U ^UU U U w-x UUUU UU U UU U U U U U ^UUU U

  U S - M, U-v UU, , U

  U- - y-z /UUU

  U - v / UUU U U (U)-

  v .. U U U U U U

  U U -

  U SU w / U UU U U

  - U- -, -UU- U

  U - U y z#U U | v .. U U U U U pU U U U S U U

  U-U U U |z .. U{ .. UU

  UU - U wU UUU U U U wv| UUU, UU , U U U x U U ... z /UUU U v UUU

  U U - UUU

  U UU U U v vw U y-z U U U

  U - UUU U Q U UU

  U-UU UUU UU U UU Ux-y U ^U U U

  h U - hU

  U U hU U U. ... z-v . . . (z-v ../ UU U) U U U U

  UU - U U S UU () U UU U, U hU U U U,

  U U U U U U U U

  U - UUU U U S U-

  UU - UUU UU U U U U S U U U U

  U - UUU U U S U U S U U U

  U UUU - U U U U U U U U

  UUU - U U UU UUUU U

  UUUUUU UU

  z U z U U z

  S U UU Ul UU U U M U, ,SU, UUUU U U U

 • UU , (U), , U U U U U U x y U U U UU y U U U U vyU U U U SU, ,U, U U , U,U, A, U U U U

  UaU UU UU UU U LU U U SU xv zv U U v.y w.|z U U U U U, U UU U UU UU U U U UU LU U, UaUU U U UU U U

  U U U U UU U

  U, UaU U (), U U U L U U y U UU

  US L UU USU L UU y U UU US U L UU US L UU UU U x.x x.z

  SU SU UaU UU U

  US U U SSS U U LU U U .yz .z SU U U U U , UaU U U U

  U U U UU U,SU U U U U U LU U UU UU U U U U U U U U U UU U U

  U U, U U U U UU U U

  U U U U (U) U U U UU - UUU UU U .z U U U U U U UU .z U U U U U U U UU U U U -U UU U U U U

  S w U UU U UU UU U U U

  U LU UU UU U LU U S UUU U U U UUU

  ~ vz wvw 7 UU

  z U. U UU

  U U Q U U U Q UU S UU U U U U U U USL U S U U U U

  U S UUU U

  U U x-z U UU. U pU UUQ S U U. UU,UU U _UU U U U x-y U UUS U U U U . U U S U. U U U U U p U U UU U. U UU U, h U U U. UUQ S U U U, U , , U U U UU UU U U U U U UU MU U .U U -U . U , S U S

  U U U UU . UUU US UU US , U U, U U U. UUUCU U U-U S U U U U UU S U U U U.

  U h

  U U . h U Uy-| U UU UU U. UU UU UU UU U U.

  U U/ U . U A U MU U.

  UUQ U U U, , U U UU/UU U. U U U. U UU U U. U U U UU U UU U U . U U U (U ) UU U U U w-x U UUU U U U UU U .

  UQ

  U

  U M U, U U U S U U, , , U,, U, U, , U, U UU .

 • U - UU - UU U

  U U U U

  UU SUUU U U , , l SU , , U , U U UU Z U , U, S U UU U U S U U, SU, U cU , U, , U U U U U U U S z{ UU vz U U U v{ UU vz U U U U U U U U

  U U U U U mU U U U UU UU U U SU U U U U U U U U U , U Ul U U U UU U SU U U UU UU U cU - U UU U U U , U U U U UU U U U cU UU U U U UU U UU U U U SUU U U Ug

  U U U U UU

  UUU U U-~ U U U U

  UU U U S U S S Ug U

  l SU U U U U UU U

  U y U U UU U U U UU U U U U U SU U U x U SU U U SU || U U, SU SU U U U U U U U UU U SU U U U U UU v.|z U U

  U U U U M , U S U l SU U U U U U SU . mU U U U

  U Ul U U U U UU U MU U U U UU UU U U U U U UU U U U S UU S U U U S , U U UU U .. U U .. U U UU U U UU U M U U U U U U

  U U

  U S U U SU U U U U S

  U SU . U S U U U h U U UU U U U - U U U, US U U U UU U U U U UU U U {' U U UU U UU UU U U UU U wz UUU |z U U UU U UU U US U SU mU

  U UU U

  c U U U U U U U U U U U U U UU , U SU . ww U, U UU , U U, U U U U U U U U U U mU U U UU U UU U U

  S U U, U U U U U U

  U UU S U U S U U, UU, U U, U , U, , U UU, U UU, U

  l U

 • ~ vz wvw 10U

  U h.

  , S UcU U UU U. U.. U S U-U h U U

  U U S SU U U U U U U UU UU U UU U. U U UU S U UU U UU U UU U U U

  U U U S U M U U UU

  U U U SU|} U USU L U USU L, UU U Q U U U, US U U, U,SUU, S U U UU U

  USU UUU UU-UU USU SU, U U UU U USU U U U UUU U US U l, U U LU U U USULUU U U U U U U U U U U U U U

  USU UUU L USU UUUU UUU/U U U UU UU U U UU SU U US U, U U USUUUU U U U U U U U U UU U U U U USU UUU LU U U U U, U U US U U U U U U U U UU U UU U U U U, U U U U U U UU U U

  USU U U

  USU UU U U U UQ U U U U U U U U UU U U U-U UU

  USU UU U U U U, UU S U U U U U U , U U U , U UU U U U

  U

  . UU U U U w U U UU U, UU w U U U UU UUUU U U

  UU UU . U SS UU {y U, U, U U U U U

 • S- mU U U U U U UUU U U

  - , U

  - U UU S U UU Ug U mU U UU U UUU U UU U U , U UU U z/- U U U U U U - z U

  UQ Uz |zU&|z&|z U, , UU

  UU U z { UU U UU z UU y U ,

  z U SU wz UU U U z U U UQ Uz z-{ .. UU

  U UUz U U SU U U

  Uz U/UU U

  UU U UUz U USU z U U UUz U U

  U UQ # Uz U- UUU SM

  U UU

  S- U U U U # U

  - UU, - U U U U

  U aU U U U UQ U U U U U U -z U, Ul -

  - |vyv-wxyz}z ,

  U, U, - |{{w-wwwv{y

  z UUU U UU, - |zz-w}zyxy

  z U, Ul. Ul, U, - U - |z|}-wzw|yS- U

  U U U U.- U U. - U U U U.

  - U U, U

  - U. U U. U U U.U U U U U .U. U U U U M U. U U - U U . U U M U U .U. U ~ U UU U. U }| U, vwz U SU v| UU U/U. U. z-|z v.z U (v.z /UU ) UU U UQ U U.

  S - U U M U S U / U

  - UU U,

  -

  U U U U U M U S S - U U U U U U UU U U U MU U mU M U U S U U U U Ul UU U U UU Uz U. U.U.

  U Ul, UU.-~ywz|~z~

  z U

  vwz UU USU UU , U,

  , - |zz-wzzvyyxS- U U

  U U U/UUU UU U, , U, U U U U

  - , U -

  U U U U U UU UUU U U U U U U U vv vx U U U U U U

  U U U U U U S x xz .. S wx .. U U U U U U x .., U U U U wz-x .. U U U yz.. U U S U U U x.. U U

  ~ vz wvw 11S

  S- S U

  U - S UU U U . U U S USUU U U . SUU U S U UU .

  S-

  vy, U , UU U, (..)

  -|zz- xvx{z -{v{

 • ~ vz wvw 12/

  U U U U U U -- U U UUU.U UU MU U. U U U . UU U U ,, U U U U.

  - UUU mU S -

  h -L. y/-

  z vy-U , .. U,

  , U Q -yv

  US U U UU PU U U U. U U U U . U - U UU U- S U U - U U - - UU U

  U U ?***

  S Q U U U . U ? U

  U? U U, SU U U U U.

  UU Q U, U U U U U , SS U U U U U U U U (DU) U

  - U U U U , _U U U - U U

  U U , U UU U

  - U U U , U U

  - U, U v U U U U U U

  U U - UU U UU U -U UU-UU UU U x-y U UU U , U UU U U U U UU U U, U UU,

  U U - U U UU UU U U U U U U UU UU

  - U U U U U U U U U, S U

  U U M U U, L U w-x U U U

  UU U U U- U U x-y U U UU, U U

  - U U U U U, U U

  , , U - U ( ) U U U UU U U U. , , Uz U U U-U U

  Uz S U UU U-

  U z U U

  UU U U U U z U S

  ( ) U Uz NU U -

  , , U UUU U U U , U UU U

  U , U U U, U U, U U U U Uz U UU U U, -

  , , , , UU U, U, U UU z U-U U U (U }-v

  U ) U, U , U U UU UU , SUU U

  z S U U UU . Uz U (Q S) vv ,

  U U - U U U, UU UU y-z U U , UU U U UU U UU , UU UU U U U Uz U U , U ,

  - U U UU UP U U U U U U U, CU U U

  SS

  S UUU UU U U

  x U U U UU U U M S U U U U U S UU U U U U U U U U U U U UU , U UU U U y-z U vwz z U U UU h U U U-U UU U UU U U U p M U Uv} _UU U U Uz U U UU U , U UU , U U U M S UU UU U

  U S

  UUU SCU U U U U U UU U ,UU , U , U U, U UUU U U UU U U U UUU UU S U U UUU U

  U U,UU U UU S UUU U UQ UU U UUU U U U CU U U U-U,U U U U U U U U U U U U DU U

  U UUU

  SS U U

  . U S (). ~}w|xyxz

  U

  -U UU S Z S UU U U U U - UU- L U U U U U U U U U - UU Z U U S U U UU U U UU U U U U- U U UUU U UU U UU U U U UU U U U-U U M LU Z U U U U U UU UU- , m UUU U U U UU U U U UUU- Z S UU U U UU U UU S UU UU- U U U cU UU U S U U U UUU U U U ?U- U U UU U UUU U - UU U U U U UUU-U U U UU cUcU U U U UU U U UU U - - U UU U U U , U UU S UU- SS U U U Z UU -

  ~ vz wvw

  ~ ww wvw w{~

  U c z x U U /UU

  ~ c { , .v ----------- | U, vv ----------- } |.wv U vw M ----------- ~vx ----------- vvy ----------- vv vz U ----------- vwv{ ----------- vx v| ----------- vx U v} ----------- vyv~ M ----------- x S. Sw vwv ----------- w U ww U ----------- x UU

 • ~ vz wvw 13UU

  U S S U U UU ,SS UU MU U U U U U.Uc U U U U U UU. U U UU U

  UU UU U U U U U UU, U U UU UUU lU , CU U, , U UU U U.. U. U

  US U U mUU U U U U U hU U

  65

  {z Z U

  U, v} U U U. , , UU, , , .

  mU U UUU.

  U

  U U U

  S U

  L. y/- L. |z/- L. v/- L. }/-

  UU/SU/UU/UU UU U.U M U SU U

  // .............................................................................................................................................. . ........................................................... ...........................................U...................................... .................................................................. ..............................U .................... .............................. ..................................... U ..........................UUU/U ................................... /. ..................................................U S L ........................................... /UU UU/ UU. ........................................................ U.

  UUUU

  vy, U , .. U, -y{wvv-|zz-xvx{z-{v{, . ~~w{{zxxzz U-~|, , , U , U (U.) xwv{ vyv-ww}w{} ... -v{x, UU -w U U, UU y~wv (U), ~}w{wzz}{w xxv-xxw, U , .. UU, U UU UU, -ywyz~w}, . ~}w{wy}{y yx, U, U , , vv-wxxwx}v}

  U UU

  U UU

  UUUS Ux x U v U Z

  DC

  {-v} U -

  U U

  Nano

  US Uv.z .. vw U -U Z U

  795.00

  UU U U

  UU - U U UU U {/-

  U . z/w L U, UU, U U , UU, U (..), |xv-y{wy~~

  U UU UU mU U

  U 68.4 218.7 - 69U 103 231.8 -56UUU 12.7 131.6 -90UU 129.4 180.8 -28U 84.4 166.8 -49UUU 101.9 239.8 -58U 154.2 163 -5U 98 155.8 -37U 109.1 201.8 -46UUU 57.3 149.3 -62 45.7 150.5 -70U 8.2 149.4 -95U 71.6 172.5 -58 21.1 155.5 -86 112.2 203.5 -45UU 10 157.9 -94 16.4 159.3 -90U 83.2 140 -41UU 13.5 109.3 -88UU 21.8 157.8 -86UU 66.7 135.4 -51U 39.2 112.1 -65U 79.2 124.6 -36 180.9 167.7 8U 0 75.2 -100 127.1 154 -17

  UUU 99.9 179.4 - 44 5.7 83.5 -93 55.6 159.3 -65U 48.7 147 -67 40.3 126.7 -68U 34 89.8 -62UU 126.2 139.5 -10U 156.8 184.9 -15U 65.7 145.8 -55 51.8 131.4 -61U 57.5 153 -62U 45 154.3 -71U 10 103.1 -90U 0.5 71.4 -99 8.4 109.3 -92U 62.5 168.4 -63UU 75 122.3 -39U 46.3 126.5 -63UU 73.7 152.2 -52U 25.8 118.8 -78U 22.5 90.6 -75U {v.} v -x}U 76.5 129.1 - 41 40 148.8 -73

  .. S (..) v y wvw S

  ' S

  '

  (S )

  U U . U

 • ~ vz wvw 14

  E U UU S U UQ UCU UU E U v~|w SUU , USU U lU U U U S U U UU U U

  U U U UU U UCU mUU M UUCU U U (U U)

  UQ U U U UU U U E (U )U v~}x S v~}| U UU mUU c S U UU/ U U U U U c U U U UU U U U UU UU UU U U

  U (v~}|) UU U UcU U UUCU S hU U UCU UU U

  CU SU M U UU U M U c U # U U MU U U UU U c U v~}~ Q UCU U UUU

  U U U, SU UU U U U.

  Q U UUU-/U Q UUU, U, U, , , UU , , UU, UUU

  Q Q L. y/- SU U y U

  Q wz U w L. y

  U L. v{/- .. - y & z = w ..

  - } & z = y .., U, , U, ,

  , U U, , S,, U, U SUU, , USU, S,, .Q /UU/ UU mU

  U. Q U U U

  vy, U , .. U, -y{wvv . - |zz-xvx{z-{v{, . ~}w{wzz}{v

  U U-~|, , , U , U (U.) xwv{ vyv-ww}w{} .-~~w~{vvxwv

  UU ...v{x, UU-w, U U, UU ||v-wywyy~, ~}w{wzz}{w

  U xxv-xxw, U , .. UU, U UU UU, . ~}w{wv}x|

  yx, U, U , vv-wxxwx}v}

  US U

  U

  U

  U- UU U U U U.

  Ul,

  U .- U . .,UUcU

  SU U . ., U

  SU, -/-,

  UU SU-, U,S, U, SU/SU, U SU, USUU,USUU, }- UU,UUU .U.., SU U, U, U , SU , U , U ,SU-{ UU UU U.

  -w|y~zz~,zwz}}}

  vvw, U U U U

  UU, -v

  U .

  U U S U . .

  U , U UU, w|yz~w{, ywz{|wy, . ~ywzy}{{, ~}w|~{{{

  UB-001B/M PS-16 RT- ST-75ASRP-60BILI HI-TECH

  S UUU UU, .U../UUU/// UU UU

  Enriching Lives

  4 ,oa

  5 ,pih

  4 ,oa

  5 ,pih

  vw)

  SU U ,UUUU, ,, U ,U , , , , UU U U U UU U U SU, U -z, U, x, UU UU, U, |xv-ywwwzv

  U , UUUU

  (.vw)

  U MU U, , SU UU U (UUCU). ~ywwv{}yy~ ( vx)

  U Z S

  vw ........vw ....PAT/CPAT/12th+PAT

  U UUUU UU,

  UU , U (..).-~}w{zz{~~|, ~}w{~~{~~|

  U- PAT/CPAT

  .-

  vw

  |}{ , U U , U, , M, UU U U, U USU

  U U!

  M UU U(An ISO 9001:2008 Certified Company) -U, U.-UU, - U (..)

  U UU U

  UU - l , U UU, UU, - U (..)/ - |w}-wwx}v, .-~y|~yz||zv/zw/yv/xv/xw

  U - www.tirupatinursery.com [email protected] rediffmail.com(S - U U ) (U.vx)

  , UUU U U

  U - U.

  -

  -yw, UU-/wv, UU , U SU , . (.) |zz-y|{z}. ~y|zv{y}v,~}w{|y{y,~}w{x}{wywww. npm exploration.comEmail : [email protected] npm exploration.com

  U -.-~}~xw{~}U- , .

  U U U U U UU Ug

  U UUSU ..

  U, , , U,U, , U,

  U U U

  U ,

  UU U UUU

  c U

  , U . ~~}v|w|w, ~}w|wyw}v|

  U

  U

  UU UUUUU

  May

  -13

  U U U v U UU U U U U, U, U-v, U U. U, U, , U UU, U U, U-| SUU, U U, U U U U U SUU U UU U U U U

  USUz UU, U U,

  - |zz-yw||x{v, . ~{xvyy}~ (x~)

  U

  U U

  U, , U UU USUU

  U , U SU . , x}|wy.- , U U - ~yw{x~yy{ U

  - U UUU, - U, - U ( )- UU UU - U U UU

  - U- U UU U

  U U MU U

  , U U-U

  U S, , U U - U

  . -~ywzy{|}w

  U UUU U, U,U, SU, U , U U , U .~~~x{{yv,~ww~z}v{yv

  U UUU Z mUU w} x Uwvw U UU U U U U UU UUU U S UU UU U Uv x S wvw U U ~z{xv|vy}U U

  U, U z U z U E z .. Uz U

 • ~ vz wvw 15 UUUUU ......

  UUUU UUUUU U UU U, U U U UUU,, U

  UU U U UU U U U UU U U UU

  U UU U U U UU U U U U , SU U MU U U

  U U U UU U U, UU UU U U M U UU S U M U U U U UU UU U ~ US UU SU U U UUcU U UU S U

  U U U U U U vz U M SU x U U M UU, UU U U

  U S vz U U z U y UU U U U U UUU, ,U U U U y SU U U UU U U U U U

  M U U S U-U U U U - U U UUU U U UU U U S U U U U U U U U U U

  U U U , ,, S , U U

  U U U

  UU

  SUU U -

  UU U U , U, U U UU U L U U - UU p U S U U UUU S U

  UU vy . U hU UU U UU U U aU- U S UUU U UU SUU U U U - U U

  UU U U mUU U, U,, U U UU U U w.z U, , UU U U U US U } U U - U M U, UU

  U U U U U UU - UU U M U UU mUU U-UU U U UUU U -U U U U U U U U U U U U

  UU U U - U U UU U U U UU U US U c U U

  Q U U , U

  U U U

  U U QU U U U UU U U QU U UU U U U UU

  U U U U U U U U U U U U U

 • ~ vz wvw cU

  Post Bag No. 37,BHOPAL-462011

  UU U U U U U U U U U U S UU UU U S U U UU U U v.w U U U U U UU U U

  U M U UU UU U U UU UU U U mU U U UU U UU U U U U U U U U UUU vw {y UU U UU UU U v.{y U UU UU U vv U UU U U U U U U S

  U U U U UU U UU U U x{ UUU U

  U U U U U U U U h U U U U U U U U U { wUU U U UU UU U U U

  UU U UU U U U UU UU UU U U U UUU U U U U U U UU UU U

  UU U U U

  v.w U U U

  U Q M U U U,S U U M U mU U-SU

  L U z,} - , M U U Q U S U U

  g -UEU P U- U U U-U P M

  U U, S . U, U U S U U U - U # U SU

  S U U L

  Registered Postal Regn. No.MP/Bhopal/143/12-2014 RNI No. 1832/57

  SU . U U mU U U USU, , , vy, U .. U -y{wvv . U , UU, UU . xvx{z-v-vv-vz-v{ |zz-w|{yy~. [email protected] L. }/- L. y/-. U U v}xw/z|

 • U U ..

  U S U UU U U

  v~ U U U U SU UU U U U

  vy U U U U-Z U. U

  wz U. U U. U U U

  U U U U S

  UUU U U

  UQ U USU U U

  U U h

  S SS U U

  U U . UU, U

  U UU UU

  UU S U U L

  UU U U U