Internet seminar

of 21 /21
Καθαριότητα Καθαριότητα Πόλεων Πόλεων Α.Κουσκούρης Α.Κουσκούρης Member of ISWA WG for CTT Member of ISWA WG for CTT

Embed Size (px)

Transcript of Internet seminar

Page 1: Internet seminar

Καθαριότητα Καθαριότητα ΠόλεωνΠόλεων

Α.Κουσκούρης Α.Κουσκούρης Member of ISWA WG for CTTMember of ISWA WG for CTT

Page 2: Internet seminar

Περιεχόμενα Παρουσίασης• Γενικές παρατηρήσεις• Συστήματα συλλογής αποβλήτων• Μέθοδοι συλλογής• Συστήματα containers – κάδων• Ο.Σ.Μ.Α• Συλλογή οικιακών αποβλήτων• Χωριστή συλλογή• Drop off systems – Kerbside collection• Τέλη καθαριότητος• Εξελίξεις στον εξοπλισμό

Page 3: Internet seminar

1. Γενικές παρατηρήσεις• Την συλλογή των αποβλήτων την βλέπουμε όλοι και

συμμετέχουμε σε αυτήν.• Εχει το μεγαλύτερο μέρος του συνολικού κόστους ΔΣΑ • Η συλλογή των απορριμμάτων πραγματοποιείται συχνά

αναποτελεσματικά• Η συλλογή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία λόγω του ότι

εισάγεται η χωριστή συλλογή των ανακυκλωσίμων και τώρα των ΒΑ (ΟΔ 98/2008)

• Σχεδόν σε κάθε σύστημα ΔΣΑ εμπεριέχεται με τον ένα ή άλλο τρόπο και η συλλογή.

Page 4: Internet seminar

2. Ρεύματα αποβλήτων που συλλέγονται

• Οικιακά, Δημοτικά, Βιομηχανικά• Συσκευασίες (χαρτί, γυαλί, αλουμίνιο, σίδηρο, πλαστικό)• Επικίνδυνα, Απόβλητα κατεδαφίσεων, νοσοκομειακά ,

Αγροτικά, Λάσπες, • Χρησιμοποιημένα λάδια και ελαστικά, μπαταρίες• WEEE• Υπολείματα• Κ.α.

Page 5: Internet seminar

3.Παράγοντες που συμβάλουν στο χαμηλό επίπεδο συλλογής

• Ακατάλληλος τρόπος χρηματοδότησης• Τέλη / φορολόγηση• Κατάρτιση• Εφαρμογή ακατάληλων τεχνολογιών• Μη χρήση των προτύπων ΕΝ - ΕΛΟΤ

• Ελειψη συστημάτων βελτιστοποίησης διαδρομών• Κ.α

Page 6: Internet seminar

4.Τυπικό σχήμα αλυσίδας logistics• Προσωρινή αποθήκευση• Συλλογή• Μεταφορά (κάποιες φορές)• Μεταφόρτωση• Μεταφορά• Αποθήκευση σε σημείο επεξεργασίας (πιθανή)• Επεξεργασία• Αποθήκευση μετά την επεξεργασία• Μεταφορά για τελική χρήση ή τελική διάθεση

Page 7: Internet seminar

5.Τρόποι προσωρινής αποθήκευσης

• Με σακκούλα στο έδαφος• Σε κυλιόμενο ή μη κάδο• Σε κάδους που δεν διαθέτουν standards• Κοντέινερς ςπί του εδάφους – press container• Eλειψη standards στις σακκούλες• Υπόγειοι κάδοι (τύπου molok) για απορρίμματα και

ανακυκλώσιμα• Υπόγειοι κάδοι με υδραυλικό σύστημα ανύψωσης• Υπόγειοι στατικοί συμπιεστές

Page 8: Internet seminar

6. Η εξέλειξη των οχημάτων συλλογής

• Μηχανικά τρίκυκλα• Ζώα• Ο.Σ.ΜΑ (Α/Φ) Εμπρόσθιας , Οπίσθιας(μύλος – πρέσσα) και

Πλαγίας φόρτωσης.• Οχήματα φέροντα γερανό για να ανυψώνουν και εκκενώνουν

υπόγειους κάδους καθώς και κάδους ανακύκλωσης τύπου igloo • Υπόγεια πνευματικά συστήματα

Page 9: Internet seminar

7. Μεταφόρτωση αποβλήτων• Μεταξύ συλλογής και μεταφοράς σε μεγάλη απόσταση

χρησιμοποιείται trailer• Απ ευθείας εκφόρτωση από το Α/Φ συλλογής στο όχημα

μεταφόρτωσης (γίνεται στην Ιταλία)• Εκφόρτωση για αποθήκευση και κατόπιν με κινητό γερανό σε

μεγάλα κοντέινερς• Φόρτωση μέσω σταθερού συμπιεστή σε κοντέινερς• Απευθείας φόρτωση σε Α/Φ ή trailers που διαθέτει συμπιεστή

Page 10: Internet seminar

8.Μεταφορά Αποβλήτων• Tractor trailers• Οχημα συλλογής• Ανοικτό φορτηγό• Τραίνο • Πλοία

Page 11: Internet seminar

9. Συστήματα σχεδιασμού συλλογής αποβλήτων

Εξαρτώνται από τους εξής βασικούς παράγοντες- Ποιοτική σύσταση- Το υπάρχον σύστημα συλλογής- Το υπάρχον σύστημα μεταφοράς και διάθεσης- Την προθυμία του πληθυσμού να βοηθήσουν και να πληρώσουν- Τις δυνατότητες επεξεργασίας- Τις δυνατότητες πώλησης υλικών (αγορές) και για τις οποίες

θα πρέπει να ακολουθηθεί υψηλή ποιότητα ανακυκλώσιμων

Page 12: Internet seminar

10. Μέθοδοι συλλογής αποβλήτων• Απλή εκφόρτωση απορριμμάτων επί του Α/Φ απαιτείται

μηχανισμός ανύψωσης • Συστήματα ανταλαγής (αντικατάστασης) σκάφες, κοντέινερς

για υλικά εκσκαφών, ξενοδοχεία (για κάθε ένα κοντέινερ που αδειάζει θα πρέπει να παραδίδεται ένα άδειο (απαιτεί ειδικό όχημα π.χ. Αλυσίδες, roll off)

• Σακκούλες, απαιτούν μεγαλύτερη μυική καταπόνηση• Πνευματικά συστήματα • Για ογκώδη / έπιπλα

Page 13: Internet seminar

11.Κοντέινερς• Πολλά μεγέθη από 120 – 3400 λίτρα• Πλεονεκτήματα (οι πλαστικοί υπερτερούν έναντι των

μεταλικών), μεγάλη κατανάλωση ενέργειας , ευκολότερο πλύσιμο, μικρότερη καταπόνηση δυνάμεων κ.α.

Page 14: Internet seminar

12. Ο.Σ.Μ.Α (Α/Φ) Οπισθίας φόρτωσης - Κατάλληλα για στενούς δρόμους - Δεν απαιτείται μεγάλος χώρος για λειτουργία - Μπορείς να φορτώσεις και μικροαπορρίμματα (πρέσσα-μύλος) Μειονεκτήματα - Σχετικά μεγάλο εργατικό κόστος - Πολύ μεγάλοι νεκροί χρόνοι κατά την διαδρομή - Ασφάλεια προσωπικού (τον μεγαλύτερο αριθμό ατυχημάτων) -

Page 15: Internet seminar

13.Σχεδιασμός μελέτης συλλογής αποβλήτων

• Με ποιό τρόπο θα σχεδιάσεις (χειρωνακτικά) με υπολογισμούς και εκτιμήσεις ή μέσω software) GIS Network Analyst DEMO

• http://www.esri.com/software/arcgis/extensions/networkanalyst/demos.html

• http://www.esri.com/flashmedia/na_drivedirect.swf • Κριτήρια συλλογής (αριθμός κοντέινερς, μέγεθος, όγκοι

αποβλήτων, χρόνοι διαδρομής, στοπ, εξισορρόπηση φορτίων, ελαχιστοποίηση υπερωριών)

• Με ποιό τρόπο πραγματοποιείται ο χειρισμός των διαφόρων ρευμάτων (με το ίδιο το Α/Φ ή διαφορετικά οχήματα)

• Πως γίνεται ο χειρισμός των κάδων (τι κάνει σωστά το πλήρωμα και τι όχι)

• Ποιές θέσεις πρέπει να επιλεγούν για χωροθέτηση των κάδων και με ποιό τρόπο)

• Με ποιό τρόπο οι διαδρομές των Α/Φ μπορούν να ενταχθούν σε ενιαίο σύστημα συλλογής

• Τι είδη κοντέινερς , Α/Φ και προσωπικό πρέπει να πάρουν

Page 16: Internet seminar

14.Ρεύματα αποβλήτων εντός των οικιακών αποβλήτων

• Μικρά επικίνδυνα (μπαταρίες, χημικά)• Ογκώδη/έπιπλα• Συσκευασίες (χαρτί, γυαλί, πλαστικό, αλουμίνιο, μέταλλα)• Βιολογικά απόβλητα , κήπου, φρούτα• Υπολείματα

Page 17: Internet seminar

15. Συλλογή ανακυκλώσιμων• Kerbside collection (από κάθε νοικοκυριό με ειδικούς κάδους,

οργανικά απόβλητα)• Drop off centers (σε γωνίες οδών, σούπερ μάρκετ κυρίως για

γυαλί)• Drop off sites / Drop off recycling centers για πολλές

κατηγορίες ανακυκλωσίμων

Page 18: Internet seminar

16. Συστήματα τελών• Βάσει αντικειμενικής αξίας• Ανά τ.μ οικίας (Ελλάδα)• Με ετικέτες• Βάσει χωρητικότητος σακκούλας• Με ζύγισμα επί του Α/Φ.• Με μαγνητική κάρτα σε μεγάλα κτίρια , συγκροτήματα

Page 19: Internet seminar

17. Υπόγειοι κάδοι με συμπίεση

• Εξοικονόμηση χώρου (αποτυπώματος) λόγω συμπίεσης• Μειομένες οσμές• Δίνει την δυνατότητα στην πόλη να σχεδιασθεί όμορφα• Κατάλληλοι για όλα τα ρεύματα αποβλήτων• Ολιγότεροι κύκλοι εκκένωσης• Αλλά απαιτείται μεγάλος χώρος για εκκένωση και

αντικατάσταση τους• Το αρχικό κόστος είναι μεγαλύτερο των παραδοσιακών μέσων

προσωρινής αποθήκευσης

Page 20: Internet seminar

18. Τεχνολογίες ΙΤ που εφαρμόζονται στην ΔΣΑ

• Mobile, GPS, RFID, GIS• Bin weighing, CRM/Contact Center• Vehicle tracking, optimization,• Hand held computers• http://viewer.zoho.com/docs/gdacHdj

Page 21: Internet seminar

Προδιαγραφές καθαριότητος μεγάλων πόλεων – Τράπεζες

γνώσεων• Βάσεις γνώσεις- Προφίλ του θέματος (π.χ graffiti)- Η θέση του Δήμου (τι είναι , κόστος, έκταση του προβλήματος

κ.α.)- Φωτογραφικό υλικό- Ερευνα- Μελέτες- Case Studies- Εκστρατείες- Εκδηλώσεις- links – Επαφές- Νομοθεσία- Εφαρμογή της νομοθεσίας (Δημ. Αστυνομία, Επιθ. Περ/ντος )- Εκδώσεις – Βιβλιογραφία-