ICT DALAM P&P

of 41 /41

Embed Size (px)

description

Membincangkan tentang penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran khusus bagi matapeljaran Matematik.

Transcript of ICT DALAM P&P

Page 1: ICT DALAM P&P
Page 2: ICT DALAM P&P

Ahli Kumpulan: 1.Betty Chiew 2.Lo Siew Ling

3.Muhammad Azwan 4.Ngan Jia Ing

5.Wong E-Mann

Page 3: ICT DALAM P&P

- ICT DI MALAYSIA - MENGAPA ICT MENJADI PILIHAN - KEBAIKAN VS KEBURUKAN

Page 4: ICT DALAM P&P
Page 5: ICT DALAM P&P

•Bahasa Yunani technología (τεχνολογία) •TECHNE (τέχνη) bermakna ‘kerajinan’ •LOGIA (‐λογία)

sekumpulan pengetahuan ilmiah, mesin, perkakas serta kemampuan organisasi produksi yang dikelola secara sistematik dan efektif.

-Judet dan Perrin (1971, dalam Fajril, 2002)-

Cabang ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan industri bangunan, mesin-mesin dan sebagainya.

(Salim, 1985)

sains tentang sesuatu atau cabang pengetahuan dari suatu disiplin.

Tuntasnya, teknologi adalah berkaitan dengan idea atau pemikiran yang tidak terbatas kepada perkakas dan perisian komputer, tetapi termasuk juga pengetahuan mengenai pembangunan dan industri.

Page 6: ICT DALAM P&P
Page 7: ICT DALAM P&P

satu proses pengaliran, penyebaran, pemprosesan dan penyimpanan maklumat menggunakan perantaraan teknologi

(KPM, 2001).

teknologi maklumat tidak terbatas kepada komputer sahaja tetapi ia melibatkan Internet, televisyen, telefon bimbit, fax,

telegram, PDA dan sistem satelit dalam penyampaian dan penerimaan maklumat.

(Haliza, Nenly & Aidah, 2010)

Page 8: ICT DALAM P&P
Page 9: ICT DALAM P&P

menggunakan ICT secara berfikrah, terancang dan bersesuaian untuk meningkatkan kecekapan proses dan

keberkesanan PdP. (Portal JU ICT Hulu Langat, 2007)

Sebagai renungan: “…Computer aren’t magic, teachers are.”

Graig Barrett. CEO, Intel Corporation.

Page 10: ICT DALAM P&P

Perkembangan Ict

Page 11: ICT DALAM P&P

PERKEMBANGAN ICT

Page 12: ICT DALAM P&P

PERKEMBANGAN ICT

Page 13: ICT DALAM P&P

PERKEMBANGAN ICT

Page 14: ICT DALAM P&P

PERKEMBANGAN ICT

Page 15: ICT DALAM P&P

Integrasi ict dalam p&p

• Geometer’s Sketchpad

• GeoGebra

• Matematika

• Kalkulator Grafik

Page 16: ICT DALAM P&P

Integrasi ICT dalam

PdP

Visualisasi

Penerokaan

Hubung-kaitkan

Page 17: ICT DALAM P&P

Teknologi memiliki keupayaan pendidikan yang unik di mana ia dapat menghubungkan kepada sumber informasi dan membantu pelajar dalam membuat gambaran tentang sesuatu masalah dan penyelesaian dengan lebih baik.

Noraini Idris (2001)

Page 18: ICT DALAM P&P

• Grafik -menghasilkan bentuktiga dimensi

• Membantu murid mewakili dan membina model konkrit bagi situasi dalam masalah matematik berayat

Page 19: ICT DALAM P&P

• Pada peringkat memahami masalah, murid boleh memahami masalah dengan lebih baik apabila mereka dapat menghasilkan imej visual yang mewakili situasi dalam masalah matematik

-Moses (1982)

Page 20: ICT DALAM P&P

Teknologi menggalakkan murid-murid membuat konjektur

yang kemudiannya diuji dan disiasat dengan menggunakan teknologi.

Page 21: ICT DALAM P&P

• Penemuan Inkuiri

• Inkuiri sebagai pembelajaran yang melibatkan aktiviti penerokaan dan penemuan

Carin dan Sund (1971)

Page 22: ICT DALAM P&P

Isu 1:

Penerimaan ICT oleh warga pendidik

Page 23: ICT DALAM P&P

Albaugh (1997)

• Guru-guru biasanya ragu-ragu dengan idea-idea baharu dan terkini.

Norizan (2003)

• Kajian kesediaan guru membuktikan bahawa guru masih lagi ragu-ragu dan takut untuk menggunakan komputer

KPM (2010)

• Lebih kurang 80% guru menggunakan ICT kurang daripada satu jam seminggu.

Page 24: ICT DALAM P&P

Isu 2: Kekurangan Pengetahuan dan Kemahiran ICT

Kurang pendedahan

Kajian Wan Ibrahim (2009) menunjukkan hampir tiga perempat iaitu 78.2 % dari guru mengaku mereka masih belum cekap atau tidak tahu untuk

melaksanakan pdp dengan menggunakan sumber ICT.

Kajian Norida (2001) terhadap 100 orang guru siswazah dan bukan siswazah mendapati bahawa hanya 10% daripada guru-guru yang menghasilkan bahan

pengajaran dalam bentuk multimedia.

Page 25: ICT DALAM P&P

Isu 3:

Kekangan Masa dan Beban Tugas Guru

Kesuntukan masa menggunakan ICT oleh guru-guru menjadi penghalang

(IAB, 2008).

Inovasi dalam pengajaran termasuk ICT adalah membebankan (Fullan,

1996).

Penyediaan

Pemasangan

Page 26: ICT DALAM P&P

Isu 4: Sistem Pendidikan Berorientasikan

Peperiksaan

• Fokus kepada isi kandungan dan kemahiran yang akan dinilai

• Diajar untuk mengingat model jawapan

• Latihan secara berterusan

Page 27: ICT DALAM P&P

Isu 5: Peranan Pihak Pentadbir Sekolah

Usaha melaksanakan dasar KPM

Memberi motivasi, sokongan dan galakan

Semangat mencuba guru

Page 28: ICT DALAM P&P

Isu 6: Kekurangan Prasarana

Kekurangan Prasarana

Bekalan elektrik Bilangan

komputer

Sistem rangkaian (LAN) dan Jalur

lebar Bilangan makmal

komputer

Page 29: ICT DALAM P&P

Isu 7: Masalah Penyelenggaraan Makmal Komputer

Kebanyakan makmal di sekolah adalah tidak terurus kerana ketiadaan kepakaran

Juruteknik dilantik tetapi jarang melawat

Rosak

Tiada pembantu makmal seperti makmal sains

Peruntukan kewangan yang lambat dan tidak mencukupi

Page 30: ICT DALAM P&P

• Bekas Menteri Kerja Raya, Datuk Seri S. Samy Vellu mengesahkan bahawa sebanyak 574 daripada 600 buah makmal komputer di zon timur tidak selamat dan merbahaya (Utusan Malaysia, 19 Julai 2003).

• Perkakasan yang digunakan sudah melebihi lima tahun

Page 31: ICT DALAM P&P

Rosak

Lapor PPD

Lapor JPN

Berbulan-bulan untuk membaiki

Page 32: ICT DALAM P&P

Isu 8:

Jurang ICT dan Digital

Kewujudan jurang antara satu komuniti dengan komuniti yang lain di dalam pengaksesan kepada ICT, pencapaian maklumat melalui ICT serta memahami dan menggunakan maklumat dari ICT.

Ketidakseimbangan yang berlaku dalam masyarakat memberi kesan terhadap kemajuan ICT dan digital.

Faktor Ekonomi

Faktor Bahasa

dan Literasi

Faktor Kemahiran Mengguna

Faktor Geografi

Page 33: ICT DALAM P&P

Isu 9: Penyalahgunaan Makmal Komputer dan Internet Percuma

Penyalahgunaan

Melayari laman-laman web yang tidak berkaitan dengan pdp seperti Facebook

Laman web berunsur lucah

Permainan atas talian

Page 34: ICT DALAM P&P

Isu 10: Keselamatan ICT

Komputer menjadi perlahan Operasi sukar dijalankan Kandungan data berubah

Page 35: ICT DALAM P&P

Usaha Penyelesaian

Page 36: ICT DALAM P&P

Peranan Kerajaan

Peranan Sekolah

Peranan Guru

Peranan Pelajar

Peranan Masyarakat

Page 37: ICT DALAM P&P

Peranan Kerajaan

Kempen Kesedaran Teknologi Maklumat (11 Oktober 1977)

Skim peruntukan kelengkapan makmal komputer

Projek Internet Desa (April 2000)

Meningkatkan akses internet dan persekitaran pembelajaran maya melalui 1 Bestari Net untuk semua 10,000 sekolah.

Menambahkan kandungan atas talian

Kursus teknologi maklumat + Latihan intensif

Ujian sistem analisis kompetensi ICT guru dan pentadbir

Page 38: ICT DALAM P&P

Peranan Sekolah

Jawatan juruteknik

• tugas-tugas pengurusan aset ICT

Pemimpin sekolah

• prasarana digunakan secara optimum oleh guru

• peka terhadap tahap penguasaan para guru dalam ICT

Page 39: ICT DALAM P&P

Peranan Guru

Pembelajaran tutorial yang

menggunakan ICT

Perisian pendidikan

Pembelajaran secara penerokaan

Pembelajaran kolaboratif

Page 40: ICT DALAM P&P

Peranan Pelajar

mengulang kaji

sesuatu mata

pelajaran mengikut

kadar sendiri

melalui tutorial yang

disediakan

Mengakses

maklumat

internet

Berkongsi

maklumat

melalui emel

atau chat room

Page 41: ICT DALAM P&P

Peranan Masyarakat

Khidmat nasihat mengenai teknik dan kaedah PdP menggunakan ICT

Pusat Sumber

Pendidikan Negeri

Meningkatkan kemahiran ICT guru dan semua warga sekolah

Sokongan kewangan

sektor swasta