Icematic Ψυγεία από την Καραμανος Υγραέριο Μυτιλήνη

download Icematic Ψυγεία από την Καραμανος Υγραέριο Μυτιλήνη

of 76

 • date post

  03-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  6

Embed Size (px)

description

Περισσότερα http://www.karamanos-ygraerio.gr

Transcript of Icematic Ψυγεία από την Καραμανος Υγραέριο Μυτιλήνη

 • Abbattitori / Blast Chillers ST / T

  Conservatori / Storage Cabinets AR / AG / Q

  Catalogo Generale Refrigerazione / Refrigeration Catalogue

 • 4

 • 05

  06

  08

  18

  24

  30

  32

  38

  42

  47

  Profilo aziendale / Company profile

  Introduzione / Introduction

  Abbattitori / Blast chillers - Freezers

  Serie ST / ST Series

  Serie T / T Series

  Conservatori / Refrigerated cabinets

  Serie AR / AR Series

  Serie AG / AG Series

  Serie Q / Q Series

  Schede tecniche / Technical sheets

  Indice / Contents

 • 6

 • 7Profilo aziendale / Company profile

  1963

  Castel MAC, fondata nel lontano 1963,opera nel campo della refrigerazione professionale.Da sempre conosciuta per la produzione di fabbricatori di ghiaccio, ha negli anni affiancato la progettazione,lo sviluppo e la produzione di armadi di conservazione e di abbattitori di temperatura.Attenta allinnovazione tecnologica e alladozione dellepi innovative soluzioni tecniche, si pone come unodei maggiori player mondiali nel settore dellHoreca /Founded long ago in 1963, Castel MAC is a company specialized in professional refrigeration. Known as one of the leaders in the production of icemakers,Castel Mac has also been working in the development and manufacturing of refrigerated cabinets and a wide range of blast chillers-freezers. The company, through technical innovation and the adoption of the most innovative technical solutions, is one of the most important world players on the Horeca market.

 • 8Profilo aziendale / Company profile

  In un mercato sempre pi competitivo e dinamico, Castel MAC ha tra i suoi principali obiettivi quello di essere allavanguardia nellinnovazione di prodotto, attenta ad anticipare ed assecondare le esigenze pi sofisticate della propria clientela. Progettazione, industrializzazione e sistemi produttivi basati sulladozione delle pi aggiornate tecniche diLean Production fanno di Castel MAC uno dei maggiori player mondiali nel campo della refrigerazione professionale.Nel mondo del Food & Drink, Icematic c /In an increasingly competitive and dynamic market, CastelMac holds product innovation as their main objective, and are always ready to accommodateand satisfy even the most sophisticated needs of their customers. Planning, industrialization and production based on the modern Lean Production systems, are the characteristics that make Castel MAC one of the biggest world players in the professional refrigeration sector. In the world of Food & Drink, Icematic is there.

  Oggi / Today

 • 10

  Pastry Catering Bakery Ice cream Pralineria Pizzeria Fresh pasta Restaurant

  Abbattitori / Blast chillers - Freezers

  Abbattitori / Blast chillers

 • 11

  Pastry Catering Bakery Ice cream Pralineria Pizzeria Fresh pasta Restaurant

  Conservatori / Refrigerated cabinets

  Conservatori /Refrigerated cabinets

 • 12

  Labbattimento rapido il miglior sistema naturale per allungare la durata e la freschezza degli alimenti /Blast chilling and blast freezing are the best natural systems to extend the shelf life and maintain the freshness of food

  Abbattitori / Blast chillers - Freezers

 • 13

 • 14

  Raffreddare velocemente per una maggiore qualit e sicurezza alimentare / Quick chilling for higher quality and food safety

  Abbattitori / Blast chillers - Freezers

 • 15

 • 16

  Surgelazione rapida +90C -18C /Blast freezing +90C -18CLa surgelazione rapida, il processo miglioreper allungare la conservazione degli alimenti per pi mesi.Labbattitore Icematic, grazie ad un potente sistema di refrigerazione con aria a - 40C, consente di raggiungere velocemente la temperatura di -18C al cuore dei prodotti evitando cos la macro cristallizzazione e mantenendo intatte le qualit organolettiche del cibo. Dopo lo scongelamento infatti, non ci saranno perdite di liquidi, di consistenza e di gusto /The blast freezing process is the best process to store food for many months. The Icematic blast freezer, thanks to its powerful refrigeration system with an air temperature of -40C, quickly lowers the temperature at the core of food to -18, thus avoiding the macro-crystallization and granting perfect and long-lasting preservation of all the original qualities of the food. After defrosting, there will be no loss of liquid, firmness or flavour

  Senza abbattitore:rischio batterico

  Without blast chiller: bacteria risk

  Con abbattitore:sicurezza alimentare

  With blast chiller:food safety

  +90C

  +3C

  +3

  Senza abbattitore:macro-cristalli

  Without blast freezer:macro cristals

  Con abbattitore:micro-cristalli

  With blast freezer:micro cristals

  +90C

  -18C

  0C

  -18

  Abbattitori / Blast chillers - Freezers

  Funzioni / Functions

  Abbattimento rapido +90 +3C /Blast chilling +90C +3COgni cibo cotto, lasciato raffreddare atemperatura ambiente, perde le sue migliori qualit. Luso dellabbattitore Icematic permette di abbassare la temperatura al cuore dei cibi appena cotti fino a +3C. La velocit di questo processo fondamentale perch permette di ridurre al minimo la proliferazione batterica, che si verifica in massima misura quando la temperatura del cibo si trova nellintervallo tra +65C e +10C. Il risultato finale la conservazione della qualit, del colore e della fragranza dei cibi, allungando la durata in conservazione /All food cooked and left to cool slowly loses its finest qualities. The Icematic blast chiller makes it possible to lower the temperature at the core of foods that have just been cooked, down to +3C . The speed of such a process is essential since it allows for a reduction in the bacterial proliferation that is particularly critical while food is at temperatures between +65C and +10C. The final result is the preservation of the quality, colour and fragrance of food, extending its shelflife

 • 17

 • 18Abbattitori / Blast chillers - Freezers

  Vantaggi / Advantages

  Incremento dei profitti / Profit Improvement1 - Risparmio di tempo fino ad un 30% / Time savings of up to 30%Grazie alla maggior durata in conservazione del cibo abbattuto, possibile pianificare meglio la produzione e preparare in anticipo quantit maggioridi piatti e semilavorati, evitando di dover ripetere la preparazione ogni giorno. Tutto questo mantenendo sempre alta la qualit dei cibi serviti /Thanks to the longer shelf life of blast-chilled food, it is possible to plan production better and prepare larger quantities of dishes and semi-processed foods in advance, without having to repeat the process every day.All this while always maintaining the highest quality of served foods

  2 - Riduzione degli sprechi / Waste reductionLabbattimento rapido allunga la durata dei prodotti in conservazione consentendo alloperatore di avere pi tempo per utilizzarli, riducendo cos notevolmente gli sprechi /Blast chilling/freezing increases the shelflife of foods, allowing the operator to have more time to use the foods, thus greatly reducing waste

  3 - Meno perdita di peso / Less weight lossDopo la cottura, il cibo rilascia umidit per evaporazione. Con labbattimento rapido subito dopo la cottura, viene bloccata levaporazione, riducendo cos la perdita dacqua e quindi di peso. Se il prodotto viene venduto a peso, si possono aumentare gli introiti fino ad un 7% /After cooking, food releases moisture by evaporation.Blast chilling immediately after cooking stops evaporation, thereby reducing the loss of water and therefore weight. If the product is sold by weight, revenue can be increased by up to 7%

  4 - Risparmio negli acquisti / Savings on purchasesGrazie allutilizzo dellabbattitore, che consente di allungare la durata del prodotto surgelato mantenendone inalterate le sue qualit originarie, possibile comprare gli ingredienti stagionali quando sono meno cari e di migliore qualit /Thanks to the use of the blast freezer, which allows for the extension of shelflife of frozen foods, keeping their original qualities unchanged,it is possible to purchase seasonal ingredients when they are less

  -30%

  1

  1Kg.

  3

  4

  2

 • 19

  +90C

  +65C

  +37C

  +10C

  +3C

  +90C

  +65C

  +37C

  +10C

  +3C

  RISPETTO DELLE NORME HACCP Labbattitore migliora la sicurezza alimentare dei cibi, garantendo il pieno rispetto della normativa HACCP

  COMPLIANCE WITHHACCP STANDARDSThe blast chiller considerably improves food safety, ensuring full compliance with HACCP standards

  NESSUNAPROLIFERAZIONE

  INIZIOPROLIFERAZIONE

  MASSIMAPROLIFERAZIONE

  BATTERICARaddoppio dei

  batteri ogni20 minuti

  BASSISSIMAPROLIFERAZIONE

  BATTERICA

  NO BACTERIALPROLIFERATION

  START OF BACTERIALPROLIFERATION

  MAXIMUMBACTERIALPROLIFERATIONBacteria doubleevery 20 min.

  EXTREMELY LOW BACTERIAL PROLIFERATION

  Abbattitori / Blast chillers - Freezers

  Miglioramento della qualit /Quality improvement1 - Riduzione della carica batterica / Reduction in bacterial growthLa proliferazione batterica molto veloce quando il cibo ha una temperatura compresa tra +65C e +10C. Attorno ai +37C i batteri raddoppiano ogni 20 minuti. Labbattitore Icematic permette di attraversare velocemente lintervallo delle temperature pericolose, portando il cibo a +3C al cuore in meno di 90 min. In questo modo si riduce al minimo la carica batterica presente nei cibi dopo la cottura, migliorandone la qualit e le caratteristiche organolettiche /Bacterial proliferation is very high when food is at a temperature of between+65C and +10C. Around +37C the number of bacteria doubles every 20 minutes. The Icem