Hypersystems company profile 2012 v2

23
— 1 — 2012 HYPERSYSTEMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. Εταιρική Παρουσίαση

Transcript of Hypersystems company profile 2012 v2

Page 1: Hypersystems company profile 2012 v2

— 1 —

2012

HYPERSYSTEMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 2: Hypersystems company profile 2012 v2

— 2 —

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Η ΕΤΑΙΡΙΑ ........................................................................................................... 3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ................................................................................................... 6

ΠΡΟΙΟΝΤΑ .......................................................................................................... 7

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ........................................................................................................ 9

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ ......................................................... 10

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ......................................................... 12

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ ...................................... 17

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ .............................................................................................. 18

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ........................................................................................... 22

Εταιρική Παρουσίαση

Page 3: Hypersystems company profile 2012 v2

— 3 —

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Η εταιρία HYPERSYSTEMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΑΕ (www.hypersystems.gr) ιδρύθηκε το

1989 και µε την σηµερινή της µορφή λειτουργεί από το 1994.

Σκοπός της HYPERSYSTEMS είναι η ικανοποίηση των αναγκών των πελατών της µε την

ανάπτυξη, διάθεση και υποστήριξη λογισµικού για:

Την ηλεκτρονική διαχείριση, διακίνηση και αρχειοθέτηση εγγράφων (document &

workflow management)

Το ηλεκτρονικό πρωτόκολλο εισερχόµενης - εξερχόµενης αλληλογραφίας

Την διαχείριση multimedia πληροφοριών (κείµενα, εικόνες, ήχο και video)

Την δυναµική διαχείριση περιεχοµένου για δηµοσίευση στο εσωτερικό δίκτυο ή στο

Internet (web content management) µε δυνατότητα δηµιουργίας information portals

Την διαχείριση επιχειρησιακής γνώσης (enterprise knowledge management) µε "ευφυή"

συστήµατα ανάκτησης πληροφοριών

Εξειδικευµένες εφαρµογές σύνταξης και διακίνησης ειδήσεων για τα µέσα ενηµέρωσης

(εφηµερίδες, ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς, πρακτορεία ειδήσεων)

Λύσεις σύγχρονης και ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (e-learning).

Παρακολουθώντας στενά τις ταχύτατες τεχνολογικές εξελίξεις και τις τάσεις στην διεθνή αγορά,

που προήλθαν από την χρήση του Internet, η HYPERSYSTEMS εξέλιξε σταδιακά από το 1995

όλα τα προϊόντα της ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες.

Έτσι, στις αρχές του 1996 µε τοΑΡΧΕΙΟΝ-WEB (search engine) η Hypersystems υπήρξε από

τις πρώτες εταιρείς στην Ελλάδα, αλλά και διεθνώς, µε λογισµικό αναζήτησης και εµφάνισης

εγγράφων µέσω web browser.

Στο τέλος του 1997 παρουσίασε το ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB βασισµένο στα προϊόντα της Oracle, ένα

ολοκληρωµένο σύστηµα ηλεκτρονικής διαχείρισης και αρχειοθέτησης εγγράφων που λειτουργεί

πλήρως µέσω web browser.

Το 1999 παρουσιάσθηκε η νέα εφαρµογή διαχείρισης ειδήσεων HPRESS-WEB για

Ραδιοτηλεοπτικούς Σταθµούς, Εφηµερίδες, Πρακτορεία Ειδήσεων κ.λ.π.

Το 2000-2001 συνεχίσθηκε εντατικά η υλοποίηση έργων µε το ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB προσθέτοντας

διάφορες νέες δυνατότητες όπως:

Μαζική εισαγωγή κειµένων µε οπτική αναγνώριση χαρακτήρων (OCR),

∆ιαχείριση και αρχειοθέτηση FAX και EMAIL,

∆ιαχείριση και χρέωση συνδροµητών σε αρχεία κειµένων και φωτογραφιών στο Internet.

Εξειδικευµένες εφαρµογές ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για δηµόσιες υπηρεσίες και

οργανισµούς στα πλαίσια των οδηγιών του ΥΠΕΣ∆∆Α για την ηλεκτρονική διοίκηση

(e-government)

Το 2002-2003 µεταφέρθηκαν όλες οι εφαρµογές σε περιβάλλον Oracle 9i και δηµιουργήθηκαv

νέες εκδόσεις οι οποίες περιλαµβάνουν:

∆ιαχείριση ροής εργασιών σε συνεργασία µε Oracle Workflow και Oracle Collaboration

Suite

∆ιαχείριση περιεχοµένου (Web Content Management)

Εταιρική Παρουσίαση

Page 4: Hypersystems company profile 2012 v2

— 4 —

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Το 2004-2005 η εταιρία προχώρησε σε συνολική ανανέωση της τεχνολογικής πλατφόρµας

σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα web applications. Τότε έγινε η ανάπτυξη του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML

σε περιβάλλον J2EE ενώ για την διασύνδεση ετερογενών συστηµάτων και την δυναµική

παρουσίαση των πληροφοριών χρησιµοποιήθηκαν τεχνολογίες XML, XSL, XSLT, σύµφωνα µε

τα διεθνή πρότυπα (XML Messaging, web services).

Το 2006-2007 η εταιρία ολοκλήρωσε και παρέδωσε σε παραγωγική λειτουργία µια σειρά από

απαιτητικά έργα στον τοµέα της διαχείρισης εγγράφων.

Το 2008 η Hypersystems µετεξελίχθηκε σε Α.Ε. και σε τεχνολογικό επίπεδο ανακοίνωσε το

ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v. 3.0 ο οποίο υποστηρίζει Oracle 11g, SQL Server, BPEL, J2EE servers

(Oracle, Jboss κλπ). Ενσωµατώνει ως επιπλέον λειτουργικότητα, όλες τις βελτιώσεις οι οποίες

αναπτύχθηκαν στα πλαίσια των πρόσφατων υλοποιήσεων σε ιδιαίτερα απαιτητικές εφαρµογές

πελατών όπως ΑΣΕΠ, ΕΣΡ, ΕΕΤΤ, ΕΚΑΒ, Λιµενικό Σώµα, Ελληνική Αστυνοµία κ.α.

Επίσης, το 2008 σηµατοδοτεί την είσοδο της Hypersystems στον τοµέα του εξειδικευµένου

εκπαιδευτικού λογισµικού και τηλεκπαίδευσης, µε την συµµετοχή της Hypersystems στον

διαγωνισµού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για προσβάσιµο εκπαιδευτικό λογισµικό Ειδικής

Αγωγής για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. Και τα τέσσερα απο τα έργα τα οποία ανάπτυξε η

εταιρία εγκρίθηκαν, λαµβάνοντας την υψηλότερη βαθµολογία τόσο στην κατηγορία τους, όσο

και στο σύνολο των έργων.

To 2009-2010 παραδόθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία µεγάλα έργα διαχείρισης εγγράφων του

Γ’ ΚΠΣ (Κοινωνία της Πληροφοριίας) µε την νέα βελτιωµένη έκδοση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML v4.0

µε ενσωµατωµένο δικό του υποσύστηµα Ροής Εργασιών. Επιβραβεύθηκε το έργο Police

Online της ΕΛ.ΑΣ., στο οποίο χρησιµοποιήθηκε το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML, σαν Best Practice.

Παρουσιάσθηκε η έκδοση 4.2 και προστέθηκαν επιπλέον modules για την διαλειτουργικότητα

µε σύγχρονους τρόπους (REST).

Το 2011-2012 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML στο Υπουργείο

Εξωτερικών και σε µεγάλες Αρχές Εξωτερικού του ΥΠΕΞ. Παρουσιάσθηκε νέα έκδοση (v4.3)

µε την προσθήκη του module Communication Manager για την επικοινωνία µεταξύ ετερογενών

συστηµάτων καθώς επίσης και υποσύστηµα επικοινωνίας µε την ∆ι@ύγεια µε υποστήριξη

ψηφιακής υπογραφής.

Η HYPERSYSTEMS βρίσκεται σε στενή συνεργασία µε ελληνικές και ξένες εταιρίες,

παρακολουθώντας και συµµετέχοντας ενεργά στις διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις µέσα από

ερευνητικά προγράµµατα στους τοµείς της πληροφορικής και των επικοινωνιών.

Τα στελέχη της HYPERSYSTEMS διακρίνονται για την επιστηµονική τους κατάρτιση και την

πλούσια εµπειρία τους σε εφαρµογές «διαχείρισης πληροφορίας» (κείµενα, εικόνες, γραφικά,

video, ήχος), γεγονός που καθιστά την εταιρία απόλυτα εξειδικευµένη και πρωτοπόρο στο χώρο

αυτό.

Η HYPERSYSTEMS είναι πιστοποιηµένος συνεργάτης της ORACLE (ORACLE

CERTIFIED PARTiER) και των MICROSOFT, ABBYY, PEGASUS, MOODLE κ.α.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 5: Hypersystems company profile 2012 v2

— 5 —

Η ΕΤΑΙΡΙΑ

Στα πλαίσια της ποιοτικής αναβάθµισης των υπηρεσιών και των προϊόντων της, η Hypersystems

πιστοποιείται κατά το πρότυπο DIN EN ISO 9001:2008 από την εταιρία EQA.

Το ISO καλύπτει όλο το φάσµα των δραστηριοτήτων της Hypersystems όπως:

την ανάπτυξη, διάθεση & υποστήριξη λογισµικού υιοθετώντας τις πλέον σύγχρονες

µεθοδολογίες

την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών στον τοµέα της ηλεκτρονικής διαχείρισης &

αρχειοθέτησης εγγράφων,

την υλοποίηση και υποστήριξη συστηµάτων πληροφορικής

Η έδρα της HYPERSYSTEMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, είναι στην Αθήνα, όπου η εταιρεία

στεγάζεται σε νεόδµητο και ειδικά διαµορφωµένα χώρο, συνολικού εµβαδού 175τ.µ.

Ο τεχνικός εξοπλισµός της εταιρείας µας αποτελείται από:

SERVERS

1 x Web + MAIL (Red Hat Linux) Server

2 x Linux Database Servers (VM)

1 x Linux Application Server

1 x Windows 2003 server (File Server & Document Server)

1 x Windows 2008 server (Domain & VM)

CLIENTS

15 client PCs (Win8, Win7, Vista, XP, Linux, MacOSX)

4 x Laptop PCs

PRINTERS + SCANNERS

1 HP Color Network Printer

2 Brother B+W Printers

2 Fujitsu A4 Scanner

5 Fujitsu A3+ Scanner

PROJECTOR

1 Infocus IN26+ Multimedia Projector

NETWORK EQUIPMENT

1 Router Cisco

5 Switch

Εταιρική Παρουσίαση

Page 6: Hypersystems company profile 2012 v2

— 6 —

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

HYPERSYSTEMS - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε

Λασκαράτου 5, 111 41 Αθήνα

Τηλέφωνο : +30 210 2112370, Fax : +30 210 2112430

Web site: www.hypersystems.gr

E-mail: [email protected]

E-mail Πωλήσεις: [email protected]

E-mail Τεχνική Υποστήριξη: [email protected]

Εταιρική Παρουσίαση

Page 7: Hypersystems company profile 2012 v2

— 7 —

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τα βασικά σηµεία που χαρακτηρίζουν τα προϊόντα της HYPERSYSTEMS είναι:

Λειτουργία αποκλειστικά σε περιβάλλον WEB Internet / Intranet, δυνατότητα που

εξασφαλίζει την επεκτασιµότητα σε νέες τεχνολογίες και την φιλικότητα προς τον χρήστη.

∆υνατότητα πλήρους αναζήτησης στα κείµενα (full text retrieval).

Χρήση XML και προτύπων διαλειτουργικότητας (SOA)

Οι εφαρµογές διαχείρισης εγγράφων και περιεχοµένου που αναπτύσσονται µε την πλατφόρµα

ανάπτυξης εφαµογών ΑΡΧΕΙΟΝ-XML λειτουργούν µε την φιλοσοφία αρχιτεκτονικής ανοιχτών

συστηµάτων και τεχνολογιών όπως Java Servlets, JSP, Java Web-services APIs, XML, XSQL

servlets, σε περιβάλλον Intranet / Internet, σε οποιονδήποτε J2EE server web container όπως

Oracle Application Server, JBoss κ.α., ούτως ώστε να επιτυνχάνεται

Ευελιξία

Επεκτασιµότητα

Ασφάλεια

∆ιαθεσιµότητα

∆υνατότητα πολλαπλών πηγών προµήθειας υλικού

Μελλοντική προστασία της επένδυσης και µακρόχρονη υποστήριξη

Συµβατότητα µε εφαρµογές για το Internet

H web αρχιτεκτονική του ΑΡΧΕΙΟΝ-XML παρέχει την πρόσβαση στους χρήστες και

διαχειριστές του συστήµατος µε χρήση ενός web browser (Client). Ο web browser επικοινωνεί

µε τον application server(s) παρέχοντας στους χρήστες ένα γραφικό περιβάλλον

αλληλεπίδρασης µε το σύστηµα έτσι ώστε να µπορούν να ενηµερώνονται, αναζητούν, και να

συνεργάζονται υπό τον έλεγχο συγκεκριµένων επιχειρησιακών κανόνων, ώστε να εξασφαλίζει:

Κεντρική διαχείριση των εφαρµογών.

Τροποποίηση στις εφαρµογές χωρίς την ανάγκη νέων εγκαταστάσεων στους σταθµούς

εργασίας. Ο χρήστης έχει άµεση πρόσβαση στην τροποποιηµένη εφαρµογή.

Πρόσβαση στο σύστηµα από οποιοδήποτε σηµείο του εσωτερικού δικτύου (Intranet) ή/και

από το εξωτερικό δίκτυο (Internet).

Εταιρική Παρουσίαση

Page 8: Hypersystems company profile 2012 v2

— 8 —

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML εγκαθίσταται σε όλα τα UNIX, LINUX, WINDOWS λειτουργικά

συστήµατα και περιλαµβάνει τις εξής επιχειρησιακές λύσεις:

ΑΡΧΕΙΟΝXML – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ: είναι η πλέον σύγχρονη και

αξιόπιστη λύση για ηλεκτρονική διαχείριση και αρχειοθέτηση εγγράφων σε περιβάλλον

INTERNET/INTRANET µε n-tier αρχιτεκτονική, παρέχοντας πλήρη ανάκτηση κειµένου (Full

Text Retrieval) µε οποιεσδήποτε λέξεις ή εκφράσεις στα κείµενα, έξυπνη αναζήτηση µε όλες τις

δυνατές καταλήξεις (Stemming) και χρήση θησαυρού λέξεων, σύνθετη αναζήτηση µε

συνδυασµό σε όλα τα στοιχεία του εγγράφου. ∆υνατότητα διασύνδεσης µε το ΑΡΧΕΙΟΝXML –

ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ για παρακολούθηση της ροής των εγγράφων.

ΑΡΧΕΙΟΝXML – ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ: το λογισµικό µε το οποίο έχουν υλοποιηθεί

σηµαντικότατες, σε αριθµό, µέγεθος και κρισιµότητα, εφαρµογές Ηλεκτρονικού Πρωτοκόλλου

οι οποίες παρέχουν υψηλή λειτουργικότητα για την διαχείριση αδόµητης πληροφορίας.

Προσφέρει σύγχρονες λειτουργίες, γραφικό περιβάλλον διεπαφής για τους χρήστες, ενώ

ολοκληρώνεται µε τα άλλα υποσυστήµατα για την διαχείριση ροής εγγράφων και εργασιών,

δηµοσίευση περιεχοµένου στον παγκόσµιο ιστό, στατιστικών, collaboration, ανταλλαγή

µηνυµάτων και µεγάλες δυνατότητες επέκτασης ανάλογα µε τις ανάγκες του κάθε οργανισµού.

ΑΡΧΕΙΟΝXML – ΡΟΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: περιλαµβάνει ένα ολοκληρωµένο σύστηµα

διαχείρισης ροής εργασιών, που υποστηρίζει την αυτοµατοποίηση των επιχειρησιακών

διαδικασιών. Επιτρέπει τον καθορισµό προτύπων διαδικασιών, τον αυτοµατισµό, την συνεχή

βελτίωση των επιχειρησιακών διαδικασιών και την δροµολόγηση των κάθε είδους πληροφοριών

σύµφωνα µε τους επιχειρησιακούς κανόνες για κάθε χρήστη ή οµάδα χρηστών.

ΑΡΧΕΙΟΝXML – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ: η διαδικτυακή λύση

∆ιαχείρισης Περιεχοµένου που παρέχει στους οργανισµούς την δυνατότητα πλήρους λειτουργίας

διαχείρισης περιεχοµένου µέσα από έναν Web browser. ∆ηµιουργία περιεχοµένου βασισµένη σε

πρότυπα µε εύκολη προσαρµογή της παρουσίασης. Ιδανικό για διαχείριση περιεχοµένου

µεγάλου όγκου πληροφοριών µε παράδοση του περιεχοµένου σε πολλαπλές µορφές.

ΑΡΧΕΙΟΝXML – ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ: Ηλεκτρονικό Συντακτικό

Σύστηµα που προσφέρει την δυνατότητα σύνταξης , διακίνησης, και αυτόµατης εισαγωγής

ειδήσεων από διάφορες πηγές σε µορφή κειµένων, εικόνων, γραφικών, video και ήχου.

Καταχώρηση και προσπέλαση των ειδήσεων κατά έκδοση, συντάκτη, προέλευση, κατηγορία,

έκταση, τίτλο, σελίδα κτλ. Παρέχει την δυνατότητα αποµακρυσµένης σύνδεσης των

δηµοσιογράφων µε το κεντρικό σύστηµα.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 9: Hypersystems company profile 2012 v2

— 9 —

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εκτός από τα ανωτέρω προϊόντα η Hypersystems προσφέρει τις εξής υπηρεσίες στον τοµέα της

Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης και Αρχειοθέτησης Εγγράφων:

Μελέτη και ανάλυση των ιδιαίτερων αναγκών του οργανισµού

Ανάπτυξη εξειδικευµένων εφαρµογών, τροποποίηση, παραµετροποίηση

Εγκατάσταση και δοκιµές των εφαρµογών

Εκπαίδευση στη χρήση, διαχείριση και προγραµµατισµό των εφαρµογών

Τεχνική Υποστήριξη & Συντήρηση µε δυνατότητα κάλυψης υψηλής διαθεσιµότητας των

εφαρµογών

Ψηφιοποίηση και µαζική εισαγωγή δεδοµένων

Εταιρική Παρουσίαση

Page 10: Hypersystems company profile 2012 v2

— 10 —

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ

ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΑΣΕΠ)

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ (ΕΣΡ)

ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΚΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΩΝ (ΕΕΤΤ)

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ (ΒΕΑ)

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ / ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ / ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ / ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ/ ΓΕΝΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ, ΑΡΧΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ)

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ / ΠΡΩΗΝ

ΥΜΕ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΗΞΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΩΝ /

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ∆ΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΩΚΙ∆ΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥΓΡΑΦΕΙΑ ΤΥΠΟΥ ΠΡΕΣΒΕΙΑ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ ΑΡΚΤΙΝΟΣ - ΚΥΠΡΟΣ

ΤΥΠΟΚΥΚΛΑ∆ΙΚΗ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

COMPUPRESS

ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΣΤΑΘΜΟΙΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ / ΣΤΑΘΜΟΙ ALPHA TV

ΑΝΤΕΝΝΑ ΚΥΠΡΟΥ

ΕΤ1, NET, ET3

STAR CHANNEL

CHANNEL 9

ΚΑΝΑΛΙ ΒΟΥΛΗΣ

Εταιρική Παρουσίαση

Page 11: Hypersystems company profile 2012 v2

— 11 —

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ--ΕΡΕΥΝΑΕΡΕΥΝΑ ΕΜΠ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

ΙΓΜΕ

ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ——ΥΓΕΙΑΥΓΕΙΑ ΕΚΑΒ

Ψ.Ν.Α ∆ΡΟΜΟΚΑΙΤΕΙΟ

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ

Ι∆ ΕΠΚΑ

Ι∆ΡΥΜΑ ΠΑΥΛΟΥ & ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΑΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ι∆ΡΥΜΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ

Ι∆ΡΥΜΑ ΑΝ∆ΡΕΑ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ

ΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙΑΘΛΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ –– ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. (ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ΗΣΑΠ, ΤΡΑΜ)

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 12: Hypersystems company profile 2012 v2

— 12 —

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Α. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΗ —— ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονική διαχείριση της επίσηµης αλληλογραφίας της ΕΛΑΣ

Αυτοµατοποιηµένη διαδικασία σύνταξης εγγράφων µε τη χρήση προτύπων (templates)

∆ροµολόγηση εγγράφων για έγκριση µε χρήση ψηφιακής υπογραφής

Αυτόµατη αποστολή εγγράφων στις υπηρεσίες, διευθύνσεις, τµήµατα βάσει

προκαθορισµένων κανόνων ροής (workflow)

Σύνθετη αναζήτηση µε κριτήρια όπως ηµεροµηνία, κατηγορία, φάκελος, θέµα καθώς και µε

οποιαδήποτε λέξη στα κείµενα (full text retrieval)

∆ιασύνδεση µε επιχειρησιακές εφαρµογές (Portal) µέσω web services API

Κεντρικοποιηµένο σύστηµα διαχείρισης χρηστών µε υποστήριξη SSO (Tivoli)

Αυτόµατη αποστολή και λήψη email και fax

Παραµετροποιήσιµο υποσύστηµα αναφορών

Περιβάλλον IBM ΑΙΧ Cluster µε Oracle 10g Server, Oracle Application Server, Tivoli

Directory.

Υποστήριξη 1500 online υπηρεσιών πανελλαδικά, µε 3000 έγγραφα καθηµερινά και 5000

χρήστες.

Βράβευση του Police online ως Best Practice από Ε.Ε και Greek ICT Award (2009).

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

Πλήρες σύστηµα για την αυτοµατοποίηση της λήψης, διακίνησης διαχείρισης,

αρχειοθέτησης και αποστολής των εγγράφων του Υπουργείου (ΑΡΧΕΙΟΝ-XML)

∆ιαχείριση ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου στην κεντρική υπηρεσία, στις διευθύνσεις του

Υπουργείου και στην πολιτική ηγεσία.

Ηλεκτρονική αποδελτίωση τύπου και διάθεση µέσω Internet σε όλες τις πρεσβείες.

Εξειδικευµένη εφαρµογή λήψης / αποστολής fax, mail στο Κέντρο Επικοινωνιών και στις

Βρυξέλλες (υποσυστήµατα ΑΡΧΕΙΟΝ-FAX, ΑΡΧΕΙΟi-MAIL)

Μαζική εισαγωγή κειµένων από ψηφιοποιηµένες σελίδες (ΑΡΧΕΙΟΝ-OCR)

Αναζήτηση εγγράφων µε πολλαπλούς τρόπους (ηµεροµηνία, αποστολέας αποδέκτης, θέµα,

ελεύθερο κείµενο, κ.λ.π).

Υποστήριξη κρυπτογράφησης

Περιβάλλον Linux RedHat cluster µε ORACLE 10g Server.

Υποστηρίζονται περισσότεροι από 300 χρήστες τοπικά σε περιβάλλον Intranet, 50 σε όλο

τον κόσµο µέσω Internet και περισσότεροι από 100 σε διάφορα Υπουργεία.

Περισσότερα από 5 εκ. έγγραφα από το 1999, 1500 εξερχόµενα ηµερησίως, βάση δεδοµένων

200 GB, λειτουργία 24 Χ 7 Χ 365

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΩΝ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ∆ΗΜΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΙΩΝ

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο ΑΡΧΕΙΟΝ-XML (εισερχόµενα, εξερχόµενα, εµπιστευτικό) για

τος ∆ιευθύνσεις Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας των Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

∆ιασύνδεση µε επιχειρησιακές εφαρµογές για την απόδοση αριθµού πρωτοκόλλου,

ολοκλήρωση εγγράφων και ροών εργασίας, παρακολούθηση εκκρεµοτήτων

Εταιρική Παρουσίαση

Page 13: Hypersystems company profile 2012 v2

— 13 —

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ισχυρό σύστηµα διαχείρισης µε παραµετροποίηση σε επίπεδο υπηρεσίας

Σύνθετη αναζήτηση µε κριτήρια όπως ηµεροµηνία, κατηγορία, φάκελος, θέµα καθώς και µε

οποιαδήποτε λέξη στα κείµενα (full text retrieval)

Παραµετροποιήσιµο υποσύστηµα αναφορών

Περιβάλλον Windows 2003 µε Oracle 10g Server, Oracle Application Server, Oracle

Internet Directory.

Υποστήριξη 100 υπηρεσιών πανελλαδικά, µε 2000 έγγραφα καθηµερινά και 300 χρήστες.

ΕΕΤΤ ΕΕΤΤ –– ΑΣΕΠ ΑΣΕΠ -- ΕΣΡΕΣΡ

Ηλεκτρονική διαχείριση, πρωτοκόλληση και διακίνηση εγγράφων (εισερχόµενα,

εξερχόµενα, εσωτερικά, εισηγήσεις, αποφάσεις)

∆ιαχείριση χρεώσεων και παρακολούθηση υποθέσεων. Χρέωση και παρακολούθηση των

εκκρεµών υποθέσεων ή των προς διεκπεραίωση υποθέσεων µε βάση κάποιο χρονικό

διάστηµα ή τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το έγγραφο. ∆ιαδικασία ηλεκτρονικών

εγκρίσεων

Αυτόµατη Συσχέτιση εισερχοµένων και εξερχόµενων εγγράφων και δυνατότητα µετάβασης

σε όλα τα συσχετιζόµενα έγγραφα

Παρακολούθηση αλληλογραφίας (δυνατότητα ανεύρεσης και ανάκλησης κάθε εγγράφου

µέσω αναζητήσεων)

Εξειδικευµένη εφαρµογή λήψης e-mail στην Κεντρική Γραµµατεία (ΑΡΧΕΙΟi-MAIL)

Εκτυπώσεις µε τη χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης.

Ολοκλήρωση (Integration) µε επιχειρησιακές εφαρµογές

Υποστήριξη µηχανισµού Oracle Single Sign-On (SSO).

Περιβάλλον J2EE, XML, ORACLE 10g Application & Database Server.\

200+ χρήστες (ΕΕΤΤ), 200+ χρήστες (ΑΣΕΠ), 60 χρήστες (ΕΣΡ)

ΕΙ∆ΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΕΙ∆ΙΚΟ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Ηλεκτρονική διαχείριση, πρωτοκόλληση και διακίνηση υποθέσεων του Ειδικού

Ληξιαρχείου Αθηνών.

∆ιαχείριση χρεώσεων και παρακολούθηση υποθέσεων. Χρέωση και παρακολούθηση των

εκκρεµών υποθέσεων ή των προς διεκπεραίωση υποθέσεων µε βάση κάποιο χρονικό

διάστηµα ή τον υπάλληλο που έχει χρεωθεί το έγγραφο

Εκτυπώσεις µε τη χρήση της λειτουργίας της αναζήτησης.

Ολοκλήρωση (Integration) µε υποσύστηµα ληξιαρχείου για τη διαχείριση των υποθέσεων

του Ειδικού Ληξιαρχείου

Υποστήριξη µηχανισµού Oracle Single Sign-On (SSO) µε το υποσύστηµα ληξιαρχείου.

Περιβάλλον J2EE, XML, ORACLE 10g Application & Database Server.

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο στο Αρχηγείο

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο σε 15 Περιφερειακούς Σταθµούς

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο ΣΕΚΥΠΣ / ΣΚΕ∆ (C4I)

Εταιρική Παρουσίαση

Page 14: Hypersystems company profile 2012 v2

— 14 —

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ∆ΙΚΤΥΩΝ (ΠΡΩΗΝ

ΥΜΕ)ΥΜΕ)

Εφαρµογή Πρωτοκόλλου για το Γενικό Πρωτόκολλο και διάφορες υπηρεσίες του πρώην

Υπουργείου Μεταφορών µε δυνατότητα διατήρησης όλων των σχετικών βιβλίων πχ. βιβλίο

πρωτοκόλλου, διεκπεραίωσης, χρεώσεως εισερχοµένων, χρεώσεως εξερχόµενων

Εφαρµογή ∆ιαχείρισης Εγγράφων στη ∆ιεύθυνση Μελετών Έργων Οδοποιίας (∆ΜΕΟ) η

οποία διασυνδέεται µε Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Εφαρµογή Ηλεκτρονικής ∆ιαχείρισης Φακέλων στη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και

Χωροταξίας.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΑ∆ΙΟΦΩΝΙΑ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ Α.Ε.

Υλοποίηση εφαρµογής πρωτοκόλλου

Υλοποίηση εφαρµογής αποφάσεων ∆ιοικητικού Συµβουλίου κλπ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ

Υλοποίηση εφαρµογής ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου για το κεντρικό πρωτόκολλο και τις

υπηρεσίες του Πανεπιστηµίου

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.

Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο

∆ιαχείριση Εγγράφων

Ροή Εργασιών

Εταιρική Παρουσίαση

Page 15: Hypersystems company profile 2012 v2

— 15 —

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Β. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙ∆ΗΣΕΩΝ

Πλήρες σύστηµα ‘‘HPRESS-XML”, σύνταξης των ειδήσεων για τα διάφορα τµήµατα του

Πρακτορείου.

Σύστηµα ‘‘ΑΡΧΕΙΟΝ-XML’’ για αρχειοθέτηση και αναζήτηση των κειµένων και των

φωτογραφιών, µε οποιαδήποτε λέξη.

Σύνδεση του συστήµατος σύνταξης των ειδήσεων µε την Ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ για

αυτόµατη διαχείριση των ειδήσεων.

Αποστολή ειδήσεων και φωτογραφιών σε συνδροµητές.

Υποστηρίζονται 40 ταυτόχρονοι χρήστες.

Περιβάλλον λειτουργίας Oracle11g και Linux servers σε σύστηµα υψηλής διαθεσιµότητας.

ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΕΡΤ, ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ (ΕΡΤ, ALPHA ALPHA κ.λ.π)κ.λ.π)

Πλήρες σύστηµα ‘‘HPRESS-WEB’’, σύνταξης των ειδήσεων για τηλεόραση και

ραδιόφωνο.

Σύστηµα ‘‘ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB’’ για αρχειοθέτηση και αναζήτηση των ειδήσεων, µε

οποιαδήποτε λέξη.

Σύνδεση του συστήµατος σύνταξης των ειδήσεων µε teleprompter

Αποµακρυσµένη σύνδεση των δηµοσιογράφων µέσω Internet, σύνταξη ειδήσεων και

αποστολή στο κεντρικό σύστηµα

300+ θέσεις εργασίας

Περιβάλλον λειτουργίας Oracle και Linux / Windows Servers σε σύστηµα υψηλής

διαθεσιµότητας.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 16: Hypersystems company profile 2012 v2

— 16 —

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Γ. ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ – MULTIMEDIA

ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Η HYPERSYSTEMS ανέλαβε τη δηµιουργία προσβάσιµου εκπαιδευτικού λογισµικού για την

Πρωτοβάθµια και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση. Το λογισµικό σχεδιάστηκε µε γνώµονα τις

ιδιαίτερα απαιτητικές ανάγκες προσβασιµότητας και καλύπτει χρήστες µαθητές ΑΜΕΑ µε

προβλήµατα όρασης ή προβλήµατα ακοής.

Το Εκπαιδευτικό Λογισµικό καλύπτει τις ενότητες Γλώσσα, Ιστορία, Φυσική, Γεωγραφία.

Το λογισµικό παραδόθηκε σε ψηφιακή µορφή CD-ROM ο οποίος συνοδευόταν από Οδηγό

εγκατάστασης, Εγχειρίδιο χρήσης και Βιβλίο ∆ασκάλου

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

Παραγωγή CD-ROM µε τα δηµοσιεύµατα Περί Χαριλάου Τρικούπη.

Παραγωγή CD-ROM µε τα βιογραφικά Βουλευτών, Ευρωβουλευτών

Η HYPERSYSTEMS ανέλαβε την δηµιουργία (εισαγωγή, χαρακτηρισµό, αρχειοθέτηση) 5.000

CD-ROM µε στοιχεία από το 16-τοµο έργο, τα «∆ηµοσιεύµατα περί Χαριλάου Τρικούπη». Για

την υλοποίηση χρησιµοποιήθηκε το ΑΡΧΕΙΟN-WEB και υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης (µέσω

full text retrieval) στα κείµενα που έχουν προέλθει από OCR καθώς και στα πρωτότυπα

δηµοσιεύµατα.

∆ηµιουργία CD-ROM µε το ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB µε τα πλήρη κείµενα 16τοµου έργου

«∆ηµοσιεύµατα περί Χαριλάου Τρικούπη».

∆ηµιουργία CD-ROM για τους Έλληνες Βουλευτές και Ευρωβουλευτές.

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

Η HYPERSYSTEMS µε το ΑΡΧΕΙΟΝ-WEB υποστήριξε την έκδοση σε CD-ROM των

Τραπεζών Πληροφοριών του Συµβουλίου της Επικρατείας µε πλήρεις δυνατότητες full text

retrieval.

Τα περιεχόµενα του CD-ROM είναι:

Αποφάσεις ΣτΕ

Θεµατικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Αριθµητικό Ευρετήριο Αποφάσεων

Εταιρική Παρουσίαση

Page 17: Hypersystems company profile 2012 v2

— 17 —

∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΕΓΑΛΟΥ ΟΓΚΟΥ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ

Η HYPERSYSTEMS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ διαθέτει ιδιαίτερη εµπειρία σε διαχείριση µεγάλου

όγκου βάσεων δεδοµένων µε κείµενα, φωτογραφίες κτλ., παραθέτουµε στη συνέχεια ενδεικτικό

πίνακα µε τις µεγαλύτερες σε όγκο και αριθµό εγγράφων εγκαταστάσεις της εταιρίας, οι οποίες

λειτουργούν σήµερα.

Εταιρική Παρουσίαση

ΦορέαςΦορέας Όγκος κειµένων

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ Αρχείο µε 4.340.000+ έγγραφα (κείµενα,

ψηφιοποιηµένες σελίδες). Εισαγωγή 100.000+

έγγραφα / µήνα.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ Αρχείο µε 2.500.000+ έγγραφα (κείµενα,

ψηφιοποιηµένες σελίδες). Εισαγωγή 3.000+

έγγραφα / ηµέρα

Page 18: Hypersystems company profile 2012 v2

— 18 —

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Η Hypersystems έχει µελετήσει και υλοποιήσει πληθώρα έργων ψηφιοποίησης εγγράφων.

Παράλληλα έχει συµµετάσχει σε συναφή ερευνητικά προγράµµατα. Ενδεικτικά αναφέρουµε τα

εξής:

Ψηφιοποίηση συλλογής δηµοσιευµάτων περί Χ. Τρικούπη (ανάθεση από Βουλή των

Ελλήνων) και δηµιουργία CD-ROM

Πρόγραµµα ΕΠΕΤ-2 «ΚΟΡΑΗΣ» για την ψηφιοποίηση και αρχειοθέτηση παλαιών

περιοδικών για την Εθνική Βιβλιοθήκη, ως υπεργολάβος του ΕΠΙΣΕΥ – ΕΜΠ

∆ίκτυο για τη διάδοση της Ε+Τ γνώσης σε θέµατα ηλεκτρονικής δηµοσίευσης και

ανάπτυξης, διαχείρισης και αξιοποίησης ψηφιακών συλλογών, οργάνωσης ψηφιακών

βιβλιοθηκών και πρόσβασης σε ψηφιακά διαθέσιµες πληροφορίες(µαζί µε Ιόνιο

Πανεπιστήµιο, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,

Πανεπιστήµιο Αθηνών, Πανεπιστήµιο Αιγαίου, Πανεπιστήµιο Κρήτης, Πανεπιστήµιο

Πειραιά)

Στα πλαίσια παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών, η εταιρεία Hypersystems αναλαµβάνει τη

διεκπεραίωση ολοκληρωµένων έργων ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης, δηλαδή ανάλυση

απαιτήσεων, σχεδιασµό, υλοποίηση, παραµετροποίηση, έλεγχο, εκπαίδευση και συντήρηση.

Η µεθοδολογία υλοποίηση της µελέτης προσέγγισης των έργων περιλαµβάνει τα εξής τµήµατα:

Καταγραφή υπάρχοντος υλικού

Κατηγοριοποίηση υλικού προς ψηφιοποίηση

Επιλογή ∆ιεθνώς αναγνωρισµένων προτύπων εισαγωγής στο σύστηµα

Επισκόπηση και έγκριση

Οι κύριοι σκοποί του τµήµατος αυτού του έργου είναι:

Να καθορισθεί πως τα προτεινόµενα συστήµατα πρέπει να υλοποιηθούν από τεχνικής και

λειτουργικής πλευράς, ώστε να ικανοποιήσουν πλήρως τις λειτουργικές ανάγκες του πελάτη

Να εξασφαλιστεί η αποδοχή από τον πελάτη, του σχεδιασµού πριν ξεκινήσει το µεγαλύτερο

µέρος της εργασίας που αποτελεί την υλοποίηση τους

Η τεχνογνωσία που κατέχει όσο και το έµπειρο στελεχιακό δυναµικό δίνουν τη δυνατότητα

παροχής ολοκληρωµένων λύσεων, οι οποίες περιλαµβάνουν υλικό, λογισµικό και υπηρεσίες

Image Scanning, Indexing καθώς και OCR για τη δηµιουργία ηλεκτρονικών αρχείων.

Τα κυριώτερα έργα ψηφιοποίησης είναι:

Αρχειακό υλικό του Μουσείου Τύπου Πατρών (300.000 σελίδες)

Ιστορικό αρχείο της Ελληνικής Ολυµπιακής Επιτροπής

Ψηφιοποίηση, χαρακτηρισµός και εισαγωγή στοιχείων στην Τράπεζα Πληροφοριών

Νοµολογίας και Νοµοθεσίας µε τις αποφάσεις και τα Θεµατικά Ευρετήρια του Συµβουλίου

της Επικρατείας.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 19: Hypersystems company profile 2012 v2

— 19 —

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Τα κύρια προϊόντα αυτού του τµήµατος του έργου είναι:

Καθορισµός διαδικασιών ψηφιοποίησης και εισαγωγής – τροποποίησης δεδοµένων

Ανάλυση προτύπων ψηφιοποίησης και συσχέτιση µε το έργο.

Συνοπτική Έκθεση προς την ∆ιοίκηση

Έκθεση Αποδοχής

Συµβολή της µελέτης στην λειτουργία του οργανισµού

H Μελέτη καταγράφει:

Το υπάρχον υλικό του οργανισµού

Την κατηγοριοποίηση του προς ψηφιοποίηση υλικού

Τις διαδικασίες εισαγωγής – επεξεργασίας των δεδοµένων

Τις ανάγκες των χρηστών στο νέο περιβάλλον εργασίας

Την επεξεργασία του υλικού µε τις υπόλοιπες εφαρµογές.

Με βάση τις βασικές θεµατικές περιοχές της µελέτης υπάρχει συµβολή στην Άρτια Λειτουργία

του στους παρακάτω τοµείς:

∆ηµιουργούνται πρότυπα διαδικασιών ψηφιοποίησης για το σύνολο της πληροφορίας που

διακινείται στον οργανισµό.

∆ηµιουργούνται πρότυπα διαδικασιών εισαγωγής-επεξεργασίας για το σύνολο της

πληροφορίας.

Καταγράφονται πιθανά προβλήµατα (επικαλύψεις, ακεραιότητα πληροφορίας,

µοναδικοποίηση πληροφορίας κ.λπ) και σχεδιάζονται λύσεις αντιµετώπισης.

Για κάθε θέση εργασίας καταγράφονται οι απαραίτητες ενέργειες όσο αφορά τη λειτουργία

των εφαρµογών.

∆ηµιουργούνται διαδικασίες που εξελίσσονται στο χρόνο. Οι διαδικασίες αυτές θα

διασφαλίζουν ότι οποιαδήποτε αλλαγή στη λειτουργία των εφαρµογών (νέες οντότητες, νέες

διαδικασίες, αλλαγές διαδικασιών κ.λπ) θα καταγράφονται σε ενεργά αρχεία (active

documents) προκειµένου να ενσωµατώνονται στις εφαρµογές.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 20: Hypersystems company profile 2012 v2

— 20 —

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

ΣΤΑ∆ΙΑ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ

SCANNING

Κατά την διαδικασία αυτή θα µελετηθεί και θα καθοριστεί πώς θα παραλαµβάνονται τα

έγγραφα και σαρώνονται σε διαφορετικού µεγέθους σαρωτές ανάλογα µε το µέγεθος τους. Το

παραγόµενο αποτέλεσµα θα είναι σε ευρέως χρησιµοποιούµενες µορφές (π.χ tiff) και θα

επεξεργάζεται από το σύστηµα διαχείρισης εγγράφων ΑΡΧΕΙΟΝ-XML. Μέσω του λογισµικού

scanning θα γίνεται και ο καθαρισµός των εγγράφων από κηλίδες, στίγµατα και άλλες

παραµορφώσεις

FRAMING

Κατά τη διαδικασία αυτή θα µελετηθεί ο τρόπος µε το οποίο ο χειριστής ουσιαστικά θα

προετοιµάζει τα έγγραφα πριν περάσουν από το OCR (πρόγραµµα αναγνώρισης χαρακτήρων).

Στο στάδιο αυτό η κάθε σελίδα µαρκάρεται ανάλογα µε τα ειδικά χαρακτηριστικά που έχει, όπως

π.χ επικεφαλίδες, απλοί παράγραφοι, πίνακες, κτλ. Η αναγνώριση αυτή είναι απαραίτητη τόσο

για την σωστή αναγνώριση του περιεχοµένου όσο και για την σωστή δόµηση του εγγράφου, κάτι

πολύ σηµαντικό για την περαιτέρω επεξεργασία.

OCR PROCESSING

Σε αυτό το στάδιο θα µελετηθεί το ψηφιακό υλικό το οποίο θα είναι αποθηκευµένο σε µορφή

εικόνας και µετατρέπεται σε format (rtf) για να υποστεί την ανάλογη επεξεργασία.

PROOFING

Κατά την διαδικασία αυτή θα καθοριστεί ο τρόπος ελέγχου των χειριστών για το αποτέλεσµα

όλων των προηγούµενων διαδικασιών, έτσι ώστε να εντοπίσει και να διορθώσει όλα τα

σφάλµατα που τυχόν υπάρχουν.

DOCUMENT MANAGEMENT (ΑΡΧΕΙΟΝ-XML)

Το σύστηµα ΑΡΧΕΙΟΝ-XML είναι η καρδιά της γραµµής παραγωγής και είναι υπεύθυνο για

όλες εκείνες τις διαδικασίες, που είναι απαραίτητες τόσο για την διαχείριση όσο και για την

χρήση των εγγράφων. ∆ιαθέτει υψηλές προδιαγραφές ασφάλειας µέσω συστήµατος ελέγχου

πρόσβασης ανεξαρτήτως λειτουργικού συστήµατος και µέσω χρήσης ηλεκτρονικής υπογραφής.

PUBLISHING

Η τελική διαδικασία που ουσιαστικά παράγει και το επιθυµητό αποτέλεσµα του έργου είναι

εκείνη του publishing. Χρησιµοποιώντας την κεντρική βάση έχουµε την δυνατότητα να

εξάγουµε τα έγγραφα που περιέχονται σ αυτήν µε τις ακόλουθες µορφές:

A. CD-ROM

B. Web Viewing

C. Hard copy

Με την ολοκλήρωση του έργου ο οργανισµός διαθέτει ψηφιοποιηµένο όλο το υλικό που αφορά

τα παραγόµενα έγγραφα.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 21: Hypersystems company profile 2012 v2

— 21 —

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ

Παραθέτουµε τα κυριότερα έργα ψηφιοποίησης τα οποία έχει υλοποιήσει η εταιρία µας:

Αρχειακό Υλικό του Μουσείου Τύπου Πατρών

Το έργο υλοποιήθηκε για λογαριασµό της Ένωσης Συντακτών Ηµερησίων Εφηµερίδων

Πελοποννήσου-Ηπείρου-Πατρών (Ε.Σ.Η.Ε.Π.Η.Ν.) και αφορά το Αρχειακό Υλικό του

Μουσείου Τύπου Πατρών. Το υλικό αυτό αποτελείται από : Εφηµερίδες (865 τόµοι), Περιοδικά

(370 τόµοι), Ηµερολόγια (66 τόµοι) και της βιβλιοθήκης του Μουσείου Τύπου Πατρών που

εκδόθηκαν πριν το 1900 (150 τόµοι)

Στο συγκεκριµένο έργο, ψηφιοποιήθηκαν 300.000 σελίδες από τις εφηµερίδες «Νεολόγος»,

«Φορολογούµενος» και «Πελοπόννησος» (χρονολογίες από 1895-1900), το έγγραφο που

συντάχτηκε στην Γ΄ Εθνοσυνέλευση της Τροιζήνας (6/4/1827) και µε το οποίο καλείται ο

Ιωάννης Καποδίστριας να αναλάβει την διακυβέρνηση της Ελλάδας και το εισιτήριο εισόδου

στους Ολυµπιακούς Αγώνες του 1896.

Ελληνική Ολυµπιακή Επιτροπή

Για την ΕΟΕ η Hypersystems ανέλαβε την ψηφιοποίηση σπάνιου φωτογραφικού και αρχειακού

υλικού της ΕΟΕ από το 1896 µέχρι τα µέσα του προηγούµενου αιώνα. Τα έγγραφα ήταν ως επι

το πλείστον χειρόγραφα, σε λεπτό χαρτί (ριζόχαρτο), έγχρωµα και ασπρόµαυρα. Μετά την

ψηφιοποίηση, βλετιστοποιήθηκαν οι εικόνες και εισήχθησαν αυτόµατα στη βάση δεδοµένων της

ΕΟΕ που υλοποιήθηκε µε το ΑΡΧΕΙΟΝ-XML.

Θεµατικό Ευρετήριο Συµβουλίου της Επικρατείας

Ψηφιοποίηση, OCR, και χαρακτηρισµός για εισαγωγή στοιχείων στην Τράπεζα Πληροφοριών µε

την νοµολογία του ΣτΕ από το 1929.

H Hypersystems, ανέλαβε το έργο της ψηφιοποίησης και του χαρακτηρισµού θεµατικών

ευρετηρίων της νοµολογίας του ΣτΕ από το 1929 µέχρι πρόσφατα.

Η ψηφιοποίηση διενεργήθηκε ανάλογα µε τις προδιαγραφές των εγγράφων (ποιότητα χαρτιού,

παλαιότητα, βιβλιοδεσία) µε σαρωτή βιβλίων και ταχυσαρωτές για τα νεότερα έγγραφα. Για τα

παλαιότερα έγγραφα χρησιµοποιήθηκαν σαρωτές flatbed. Ο χαρακτηρισµός των εγγράφων έγινε

µέσω πληκτρολόγησης. Τα αποτελέσµατα εισήχθησαν στο σύστηµα αρχειοθέτησης και

αναζήτησης που διαθέτει το ΣτΕ.

Βουλή – Τρικούπης

Η Hypersystems ανέλαβε την ψηφιακή καταγραφή της συλλογής των κειµένων του Χαριλάου

Τρικούπη, µε σκοπό να διευκολυνθεί η µελέτη της προσωπικότητος και το πολύπλευρο έργο

µιάς από τις σηµαντικότερες πολιτικές µορφές της νεότερης Ελλάδος.

Παράλληλα, οι ηλεκτρονικές πληροφορίες αποθηκεύτηκαν σε CD

Η συλλογή αποτελείται από δεκαέξι τόµους εκδοθέντες µεταξύ των ετών 1907 και 1917,

εκτάσεως 16.290 σελίδων συνολικώς, περιλαµβάνει 14.461 λήµµατα αναφερόµενα στη ζωή και

στο έργο του πολιτικού, καλύπτει την περίοδο από του 1862 και εξής και πλουτίζεται µε 62

εικόνες.

Εταιρική Παρουσίαση

Page 22: Hypersystems company profile 2012 v2

— 22 —

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Εταιρική Παρουσίαση

Page 23: Hypersystems company profile 2012 v2

— 23 —

Εταιρική Παρουσίαση

© 2012 HYPERSYSTEMS-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε.