HOCK JÁNOS - mtda. · PDF file A természet szépsége se más,...

Click here to load reader

 • date post

  27-Sep-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of HOCK JÁNOS - mtda. · PDF file A természet szépsége se más,...

 • BÖRTÖNVIRÁGOK

  ÍRTA:

  HOCK JÁNOS

  B U D A P E S T ,

  1935

  A S Z E R Z Ő

  K I A D Á S A

 • «Non est alius qui pugnet pro nobis,

  nisi tu Deus noster!»

  «Nincs senki más, aki harcolna érettünk,

  hacsak Te nem, Urunk Istenünk!»

  FÖLAJÁNLÁS.

  Ε könyvemet felajánlom a rabkórház emberséges főorvosá-

  nak és betegápoló személyzetének. A nyilvánosság előtt köszö-

  nöm meg hálás szívvel nékik, hogy annyi jóindulattal és gyen-

  gédséggel viseltek gondot rám betegségem válságos napjaiban,

  amennyit a rabkórház szabályain belül velem megtehettek.

  Különös hálával emlékezem meg a betegápoló kedves nővé-

  rekről, akik a nőiség magasztos hivatásával nyújtották felém a

  „Veronika-kendőt””, valahányszor testi gyengeségem miatt ke-

  resztjárásom útján összeroskadtam. Abban a nehéz órában is,

  amikor a rabkórház fürdőszobájából hordágyon kellett bevitet-

  niök börtönöm cellájába.

  Jutalmazza meg őket az én Uram. Jézusom, Tőle örökölt ir-

  galmasságukért, amit egy öreg, beteg szolgájáért önzetlen jóság-

  ból cselekedtek. Én, mai szegénységemben, amely után vágyód-

  tam és amivel az Úr nagy kegyelme kitüntetett, nem tudok mást

  nyújtani nékik, minthogy ezt az újszülött könyvemet igaz sze-

  retettel és mélységes hálával nékik ajánlom fel. Fogadják tőlem

  szívesen, mert ma már én csak ilyen lelkiségekkel tudok fizetni.

  A boldogságos Szűz Anya se tudott újszülött gyermekéért az

  áldozat oltárán többet adni egy pár szelíd gerlicénél, amit az

  Istennek felajánlott. Nagyon boldog volnék, hogyha a börtö-

  nömben kivirágzott érzéseimben én is a gerlicéknek a szelídséget

  tudnám áldozatként felajánlani minden elnyomott és szenvedő

  embertestvéremnek a lelki javára.

  Budapest. Gyűjtőfogház rabkórháza, 1935.

  HOCK JÁNOS,

  383. sz. rab.

 • MIÉRT ÍRTAM EZT A KÖNYVET?

  Évekkel ezelőtt, amikor még hazátlanul bolyongtam az ide-

  genben, annyira erőt vett rajtam a honvágy, hogy valójában be-

  lebetegedtem. Nem érdekelt semmi. De minden bántott. Olyan

  érzékeny voltam, mint a nyúzott ember. Még a lehelet is fájt.

  Szinte megdöbbentett, hogy a természet szépségeiben sem tud-

  tam többé gyönyörködni. Testi fájdalmat nem éreztem, csak

  feszültségeket. Minden az idegeimre ment.

  Betegje voltam a nosztalgiának, miután a honvágy az élet-

  érzésnek a betegsége. Hiszen a szépség akár a természetben, akár

  a művészetben nyilatkozott is meg előttem, mindig ellenállha-

  tatlan erővel hatott reám. Felüdített. A szép a szív tavasza. Az

  érzéseknek a kivirágzása. Emel és életkedvvel tölt el bennünket.

  Egy köznapi lélek nem is sejtheti, hogy milyen gyönyörűségeket

  tud egy művészszív megérezni.

  Az érzésben már az önmagukban elrejtőző eszményi szép-

  ségek tükröződnek. A szívünkben bontakoznak ki, mint ahogy

  szétterül egy illatos szekfű színpompája is, hogyha szirmait ki-

  szabadítjuk a kócos, zöld tokjából. Ezért az eszményi szépség

  már bevégzettség. Állandó és változatlan. Mindig ugyanaz. A

  szépség az isteni tökéletességek összhangjának a megéreztetése.

  Az a pipacs az én érzésemben lesz pirossá. A rózsaszirom az én

  érzésemben illatozik. A pacsirta az én érzésemben dalol. Az

  Istennek az egész teremtett világa az enyém, mihelyt azt magam-

  ban megérezni tudom.

  A művészi szépet azonban már csak egy érzéseiben kifejlett

  lélek képes úgy a természetből, valamint a művészi alkotásokból

  kiérezni. Miért? Mert a szépség mindig elrejtőzik valamely külső

  anyagburokban. A formákban. Az arányosságban. A színek,:

  vonalak, a hangok harmóniájában. Ezért nem lehet a szépet az

  alaktól elvontan önmagában szemlélni. Csak kiérezni lehet

  belőle.

  A természet szépsége se más, mint a Teremtő isteni Erő

 • 6

  gazdagságának a visszatükröződése az anyagban. Az igazi mű-

  vész is mindig csak a saját érzéseit önti művészi alkotásaiba.

  Ezt érezteti meg velünk is. Ez az a művészi hatás, amit egy

  remekmű (Chef d'oevre) ránk gyakorol. Ha pedig valakinek

  saját megérzései nincsenek, akkor az már csak utánoz. Másol!

  Csakhogy ez már nem művészet, miután a művészet ott kezdő-

  dik, ahol az utánzás végződik. Teremtés és nem visszakérődzés.

  A művész benső hevületének a sugalmazása alatt teremt,

  amit mi Ihletnek nevezünk. Érzéseit belekapcsolja az anyagba. Az eszményt az alakba. Az érzés és az anyag összhangjában

  pedig már egy elrejtett isteni vonás rejtőzik: a szépség. Igen!

  A szépben el van rejtve az Isten, Így érzékelteti magát velünk a

  legtökéletesebb szépség. Úgy is mondhatnánk, hogy az eszményi

  szépség az Istennek külső megnyilatkozási módja. Tanuljunk

  meg tehát érezni, mert tiszta érzéseinkben biztosan feltalálhatjuk

  az Istent is.

  Boldog az a lélek, amelyik már képes önmagában kialakí-

  tani a szépet, ő már ki tud emelkedni a lelki szárazság pocso-

  lyáiból. Az ilyen egyéniségeknek már önfényük van. Saját vilá-

  gosságuk és titkos vonzóerejük. Előragyog belőlük a szív meleg- sége, amelyben a szeretet már a szépség jegyében tündöklik. Έ-,

  adja a szenteknek és a tisztáknak az arcuk báját. A fejük körül

  pedig a csodálatos fényességet, amelyet glóriának, vagyis dics-

  fénynek nevezünk.

  De míg a szépség felüdíti és felemeli a lelket, addig «a kö-

  zömbösség» kifárasztja és lehangolja. Rozsdaként rakódik rá.

  Letompítja az érzékenységét és megtölti unalommal. Milyen

  ólomsúly nehezedik ilyenkor ránk. A számumnak fojtó, kénköves

  párája. A mocsaras földnek a penészes szaga. Ez az angol spleen,

  Érdekes, hogy már ahumadai szent Teréz is ezt tartotta a legsú- lyosabb lelki betegségnek. Melankóliának nevezte el. Óvta tőle a

  leányait. Azt mondta: — A Lélek nem azáltal halad előre, hogy

  sokai gondolkozik, hanem azáltal, hogyha nagyon szeret.

  Az érzések bénultságát a mi nyelvünkön kedélybetegségnek

  nevezzük. Ez mindenkor a lelki energiák kimerülését jelenti

  Kórtünete a levertség, amely fokozatosan alakul ki bennünk bus-

  komorsággá és végül csakugyan melankóliává. A lelki életnek a

  szemfedőjévé. Ez már nagyon komoly baj. Csak nagy rázkódta-

  tások árán tud a lélek kiemelkedni belőle.

  Ezt érezhette egykor Jeremiás próféta is, mikor hazájától elszakadva, a babyloni keserűvizek mellett üldögélt és hárfáját a

  szomorúfűz ágaira akasztotta fel. A nyomorúságnak nincsenek

 • 7

  dalai. Még a nóta sem nyugtat meg, mikor a lélek sírásra kész.

  Ilyenkor mi is beletemetkezünk a szomorúságunkba, mint egy

  ifjú özvegy a gyászfátyolába.

  Ilyen magányban üldögéltem egykor én is a tengerpart

  kiszáradt homokpadján, mikor üzenetet kaptam magyar földről:

  — Jöjjön haza! Várjuk! Ma is vannak szegények és elhagyottak.

  Vigasztalásra szorultak, akik nélkülözik önt. Sokkal többen,

  mint valaha. Az életben már annyi megszámlálhatatlan lélekkel

  tett jót, hogy ezeknek a melegét most is meg kell érezni. Én is egyike vagyok azoknak, akiknek a hajóját révbe jutni segítette,

  amikor már nagyon viharos volt az utam az élet tengerén.

  Ez a pár sor beragyogta derűvel a lelkemet. Felüdített, mint

  az a friss szellő, amely az Óceán dagályának a lehelete. Az isme-

  retlen mélységekből szokott feltörni. Erre megindultam hazafelé.

  De csak a határig. Itt lezárták előttem a sorompókat. Nem lép-

  hettem át a határt, se útlevelet, se határátlépési igazolványt nem kaptam. Hazátlanná lettem.

  — Önnek nincs útlevele. Nem ereszthetjük haza.

  Összetörve fordultam vissza. Idegen földre, ahová még sza-

  bad volt belépnem. Pedig én azt hittem, hogy a haza mindenkié.

  Hiszen még az Úr szent testét is magához veheti mindenki, aki

  vágyódik utána.

  Isten ezt a hazát mindenkinek berendezte. Micsoda jogon

  foglalhatná le bárki ebből millióknak a részét? Hiszen én a poli-

  tikán felül szerettem mindenkor a hazámat is és a honfitár-

  saimat is!

  Szökevénynek voltam beállítva az ország köztudatába és

  amikor haza akartam jönni, nem eresztettek be. De a jó Isten

  keze sohasem vág olyan sebet, amelyre rá ne tenné az enyhítő balzsamát is. Amit megvon tőlünk az egyik kezével, azt bősége-

  sen kipótolja a másikkal. Csak hogyha az ember már nagyon

  tud szeretni, akkor nagyon tud fájni a szíve is.

  Megjött az első balzsamcsepp. Egy új levél várt otthon rám és benne egy le