Hóa hữu cơ II -...

of 58/58
Hóa hữu cơ II 1 Hợp chất tạp chức 1.1 Halogenoacid 1.2 Hydroxyacid 1.3 Hợp chất có nhóm chức carbonyl 1.4 Carbohydrat 1.5 Acid amin, peptid và protid 2 Hợp chất dị vòng 2.1 Hợp chất dị vòng 5 cạnh 1 dị tố 2.2 Hợp chất dị vòng 6 cạnh 1 dị tố 2.3 Hợp chất dị vòng 6 cạnh 2 dị tố 2.4 Hợp chất dị vòng 7 cạnh 2.5 Hợp chất dị vòng ngưng tụ 3 Hợp chất thiên nhiên 3.1 Acid nucleic 3.2 Terpen 3.3 Steroid
 • date post

  29-Aug-2019
 • Category

  Documents

 • view

  325
 • download

  9

Embed Size (px)

Transcript of Hóa hữu cơ II -...

 • Hóa hữu cơ II1 Hợp chất tạp chức

  1.1 Halogenoacid

  1.2 Hydroxyacid

  1.3 Hợp chất có nhóm chức carbonyl

  1.4 Carbohydrat

  1.5 Acid amin, peptid và protid

  2 Hợp chất dị vòng

  2.1 Hợp chất dị vòng 5 cạnh 1 dị tố

  2.2 Hợp chất dị vòng 6 cạnh 1 dị tố

  2.3 Hợp chất dị vòng 6 cạnh 2 dị tố

  2.4 Hợp chất dị vòng 7 cạnh

  2.5 Hợp chất dị vòng ngưng tụ

  3 Hợp chất thiên nhiên

  3.1 Acid nucleic

  3.2 Terpen

  3.3 Steroid

 • Acid 2-clorobutanoic

  1.1.1 Danh pháp

  COOH

  Br

  COOH

  Cl

  Acid 2-cloro-3-metylpentanoic

  1.1 Hợp chất tạp chức- Halogenoacid

  Tên quốc tế (IUPAC) Tên thông thường

  Acid α-clorobutiric

  Acid α-cloro-β-metylvaleric

  HCOOH Acid formic

  CH3COOH Acid acetic

  CH3CH2COOH Acid propionic

  CH3(CH2)2COOH Acid butiric

  CH3(CH2)3COOH Acid valeric

  CH3(CH2)4COOH Acid caproic

  ….. ……

  COOH

  Br

  COOH

  Br

  COOH

  Br

  ?

  ?

 • VD2: Viết cấu trúc hóa học của các hợp chất sau:

  a. Acid 2,3-dimetil-2,4-dicloroheptanoic

  b. Acid cis-1,2-ciclohexandicarboxilic

  c. Acid trans-1,2-ciclopentandicarboxilic

  d. Acid 2,3-dibromobutandioic

  VD1: Gọi tên các hợp chất sau theo danh pháp quốc tế:

  1.1 Hợp chất tạp chức- Halogenoacid

 • • Halogen hóa acid carboxylic

  1.1.2 Phương pháp điều chế

  1.1 Hợp chất tạp chức- Halogenoacid

  (sản phẩm chính)

  CH3 CH2 COOH

  Cl2H+,

  Cl2as

  CH3 CH

  Cl

  COOH HCl

  CH2

  Cl

  CH2 COOH HCl

  P

  COOH

  Cl2AlCl3

  COOH

  Cl

  HCl

  • Cộng HX vào acid chưa no

  CH2 CH COOH HCl CH2

  Cl

  CH2 COOH

  (sản phẩm chính)

 • • Phản ứng thủy phân

  Br (CH2)5 COOHH2O, Ag2O

  C

  O

  O

  HO (CH2)5 COOH

  CH3 CH

  Cl

  CH2 COOHKOH/alcol

  CH3 CH CH COOK

  ε-Caprolacton

  (6-Hexanolid)

  • Phản ứng khử

  O

  O

  CH2 CH2 COOHCH2Clγ-Butirolacton

  (4-Butanolid)

  (CZ CHEG PHAaN Ö ÙNG)(SN2)

  R CH

  X

  COOH R CH COOH

  OH

  HO-

  H2O, Aá2O

  1.1.3 Tính chất hóa học

  1.1 Hợp chất tạp chức- Halogenoacid

 • C

  CH

  R

  HO O

  X

  HO-

  _ H+

  C

  CH

  R

  O O

  X

  _ X

  O

  O

  C

  CH

  R

  HO

  C

  CH

  R

  O O

  OH

  H+C

  CH

  R

  HO

  OH

  O

  (S)

  (S)

  Nu C Y Nu C Y CNu Y

  1.1 Hợp chất tạp chức- Halogenoacid

 • • Monocloroacetic MCA (ClCH2COOH)

  C CCl

  H

  Cl

  Cl

  H2O, H2SO4

  toClCH2COOH HCl

  22

  Dùng để tổng hợp acid malonic, ester malonat, chất màu...

  ClCH2COOH HClCH3COOH Cl2(CH3CO)2O, H2SO4

  đđ

  ClCH2COO-Na+ NC CH2 COO

  -

  H3O+

  HOOC CH2 COOH

  EtOOC CH2 COOEtEtOH, H+

  CN-

  1.1.4 Ứng dụng

  1.1 Hợp chất tạp chức- Halogenoacid

  hoặc

  Tinh thể,

  tnc = 63oC,

  Dễ tan trong nước, etanol

  Acid malonic

  Dietylmalonat

 • • Tricloroacetic TCA (Cl3CCOOH)

  Cl3CCH(OH)2HNO3

  Cl3CCOOH

  toCl3CCOOHH2O

  Cl3CH CO2

  Cl3CCH(OH)2CaCO3, NaCN

  (Cl2CHCOO)2CaH+

  Cl2CH2COOH

  toHCl2Cl2CH2COOHC C

  Cl Cl

  ClCl

  H2O2

  Preliminary studies: DCA can slow the growth of certain tumors in animal studies and in vitro studies.

  However, no support the use of DCA for cancer treatment at this time.

  • Dicloroacetic DCA (Cl2CHCOOH)

  Điều chế:

  1.1 Hợp chất tạp chức- Halogenoacid

  hoặc

  - Precipitation of macromolecules: proteins, DNA, and RNA.

  - Solutions containing TCA as an ingredient are used for cosmetic treatments: chemical peels, tattoo removal, the treatment of warts…

 • 1. Hãy sắp xếp các chất sau theo thứ tự tính acid tăng dần

  a. CH3CH2COOH, FCH2COOH, BrCH2COOHb. Acid p-bromobenzoic, acid p-nitrobenzoic, acid 2,4-dinitrobenzoic

  2. Đề nghị phương pháp biến đổi các hợp chất sau

  a. Bromobenzen thành acid benzenoicb. CH3CH2CH2Br thành CH3CH2CH2COOHc. HOCH2CH2CH2Cl thành HOCH2CH2CH2COOHd. t-BuCl thành t-BuCOOH

  1.1 Hợp chất tạp chức- Halogenoacid

  3. Một tổng hợp ibuprofen được giới thiệu dưới đây: đề nghị cơ cấucác hợp chất trung gian từ A đến D

  Ibuprofen

 • 1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

  1.2.1 Danh pháp

  Tên quốc tế (IUPAC) Tên thông thường

  CH3 CH2 CH

  OH

  COOHAcid 2-hydroxybutanoic Acid α-hydroxybutiric

  CH3 CH

  OH

  CH2 CH

  C2H5

  COOHAcid 2-etil-4-hydroxypentanoic Acid α-etil--hydroxyvaleric

  COOH

  OH Acid salicilicAcid 2-hydroxybenzoic

  COOH

  OH

  CH3 CH CH CH

  OH

  COOH

  HO

  COOH

  OH

 • • Thủy phân halogenoacid

  • Hoàn nguyên

  1.2.2 Phương pháp điều chế

  1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

  H2O

  CH3 C CH2CH2COOH

  O

  CH3 CH

  OH

  CH2CH2COOHNaBH4

  • Từ aldehyd-ceton (điều chế α-hidroxycarboxilic)

  C6H5 C

  O

  CH2 CH3HCN H3O

  +

  VD:

 • • Phản ứng Reformatski (điều chế β-hidroxycarboxilic)

  CH3CH2CCH2COOH

  OH

  CH3

  VD: CH3CHCH2COOH

  OH

  1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

  • Từ acid amin

  • Từ các hợp chất etylen oxid (điều chế β-hidroxycarboxilic)

 • • Từ acid amin

  • Điều chế phenolacid

  Acid salicilic

  (Acid o-hydroxybenzoic)

  Acid p-hydroxybenzoic

  H2OCH3 CH

  NH2

  COOH HNO2 CH3 CH

  OH

  COOH N2

  • Điều chế phenolacid

  Acid salicilic(Acid o-hydroxybenzoic)

  Acid p-hydroxybenzoic

  1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

 • • Phản ứng tách nước

  - Với α-hydroxyacid

  - Với β-hydroxyacid

  R CHOH CH2 COOH R CH CH COOH H2O

  - Với , -hydroxyacid

  H2O

  CH2 CH2

  H2C

  OH

  C O

  HO O

  CH2 CH2

  H2C C Ohoặc H+

  H2O

  CH2H2C CH2

  C OHOCH2

  OH

  CH2H2C CH2

  C OH2CO

  hoặc H+

  R

  CH

  OH

  C

  O OH

  C

  CH

  HO R

  OHO

  HCO

  CO

  CH

  C

  OR

  RO

  H2O2

  Lactid

  1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

  1.2.3 Tính chất hóa học

 • Các vòng lacton có vai trò quan trọng trong một số dược phẩm

  O

  OC

  O

  H

  HCH3

  H

  OO

  CH3

  Artemisinin – chữa sốt rét

  Artemisia annua L.Tâanâ âao âoa vaøná

  -Tinh thể hình kim, màu trắng, không mùi, vị hơi đắng.

  - Ít tan trong nước, etanol; tan nhiều trong hexan, ete dầuhỏa, cloroform, và axeton.

  - Điểm nóng chảy 156-157oC.

  1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

  Boät laùåâoâ

  Dxcâ câieát

  Câieát banná âexan

  Cao âexan (câö ùa Aìtemiíinin tìeân 80%)

  Coâëïay tâï âofi dïná moâi

  Keát tinâ íaï 24-48â

  Aìtemiíinin tâoâ

  -Keát tinâ laïi tìoná etanol noùná

  - Taåy maøï banná tâan âoaït tínâ

  Aìtemiíinin tinâ åâieát

 • 1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

  Humans, guinea pigs, some monkeys and many birds….

  Aspergillus fumigatus Aflatoxin

 • • Các phản ứng khác của alcolacid

  - Phản ứng của chức –COOH (tính acid, tạo ester…)

  - Phản ứng của chức –OH (tạo ester với dẫn xuất acid, phản ứng thế…)

  Aspirin (acid acetylsalicilic)

  Metyl salicilat

  1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

 • - Giúp loại bỏ vết thâm nhanh hơn, ngăn ngừa hoạt động củatyrosinase, kích thích tái tạo tế bào da.

  • Acid Glycolic

  - Chiết xuất từ cây mía, củ cải đường.

  - Tinh thể không màu, không mùi, hút ẩm cao.

  Ứng dụng:

  - Acid glycolic 50% làm tăng sự hấp thu của thuốc tê dạngbôi qua da.

  1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

  1.2.4 Ứng dụng một số alcolacid phổ biến

  HOCH2COOH

 • • Acid Lactic CH3CHOHCOOH

  1.2 Hợp chất tạp chức- Hydroxyacid

  - Trong dược phẩm: kháng khuẩn, thuốc trị rối loạn tiêu hóa, giúp

  đường ruột khỏe mạnh,…

  - Trong công nghệ thực phẩm: lên men lactic làm sữa chua, phô mai…

  - Trong mỹ phẩm: giữ ẩm cho da, tẩy tế bào chết…

  • Acid p-hidroxybenzoic

  Acid p-hidroxybenzoic R : -CH3 Nipagin

  R: -nC3H7 Nipazol

 • CH3CH2CH2C

  O

  OC2H52 4 Na- 2 C2H5ONa

  CH3CH2CH2C CCH2CH2CH3

  ONa

  ONaH2O

  CH3CH2CH2C CH

  OH

  O

  CH2CH2CH3

  +

  Điều chế

  CH3CCH2CH2COCH2CH3

  OO

  CH3CCH2CH2CH2OH

  O

  1.LiAlH4

  2.H3O+

  HOCH2CH2OH

  H+

  CH3

  CO O

  CH2 CH2

  CH2CH2COCH2CH3

  O

  CH3

  CO O

  CH2 CH2

  CH2CH2CH2OH

  + HOCH2CH2OHH3O

  +

  1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

  1.3.1 Hydroxy aldehyd và hydroxy ceton

 • R CH

  OH

  CH2 CHO R CH CH CHO

  R CH2 C

  O

  CH2 CH

  OH

  CH2 R' R CH2 C

  O

  CH CH CH2 R'

  CH3 C

  O

  CH

  OH

  CH3 HIO4 CH3 C

  O

  OH CH3CHO HIO3

  • Phản ứng loại nước

  H+

  hoặc OH-+ H2O

  H+

  hoặc OH-+ H2O

  • Phản ứng oxy hóa

  • Phản ứng tạo bán acetal và bán cetal vòng

  HOCH2CH2CH2CHO

  O

  H

  OH

  Bán acetal vòng

  Bán cetal vòngHOCH2CH2CH2CH2CCH3O O OH

  CH3

  Tính chất hóa học1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

 • Các bán acetal vòng là những chất trung gian để tổng hợp nhiều hợp chấthữu cơ.

  O

  H

  OH

  NaBH4 HOCH2CH2CH2CH2CH2OH

  1.CH3MgBr

  2. H3O+

  HOCH2CH2CH2CH2CH

  OH

  CH3

  CH3COCl

  O

  H

  OCOCH3

  O O

  H2Cr2O7

  1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

  VD: Hãy chỉ ra nhóm –OH bán acetal của α-D-Glucopyranose, đồng thời viết sản phẩm tạothành khi cho α-D-Glucopyranose tác dụng với:

  a. NaBH4b. CH3OH, H

  +

  O H

  OHOH

  H

  OH

  CH2OH

  HH

  OH

  H

  α-D-Glucopyranose

 • Ceto-esterCeto-aldehyd Ceto-acid

  R C

  O

  (CH2)n CHO R C

  O

  (CH2)n COOH R C

  O

  (CH2)n COOR'

  • Ngưng tụ Claisen

  O

  HCOOC2H5NaOC2H5

  C2H5OH

  H3O+

  O

  CHO

  NaOC2H5 H3O+

  CH3 C

  O

  OC2H5 CH3 C

  O

  CH2COOC2H5

  1.3.2 Ceto-aldehyd, ceto-acid, ceto-ester

  1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

  Điều chế

  O

  EtO-

  O

  H C

  O

  OEt

  O

  CH

  O

  OEt

  O

  CHOEtO-

  O

  CHOH+

  O

  CHO

  Cơ chế:

  • Oxi hóa trực tiếp

 • COEt

  O

  + CH3COEt

  OBase

  ether

  H+

  Base

  ether

  H+PhCOOEt + CH3COPh

  C CH2COEt

  OO

  PhCOCH2COPh

  1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

  O

  OEt

  O

  OEt

  EtONa, Etanol H3O+

  EtONa, Etanol H3O+

  O

  OEt O

  OEt

  O

  C

  O

  OEt

  O

  C

  O

  OEt

 • • Cân bằng ceton- enol

  CH3 C

  O

  CH2

  C

  O

  CH3 CH3 C

  O

  CHC

  OH

  CH3

  Ceton Enol

  Dung dịch nước 84% 16%

  Dung dịch hexan 8% 92%

  • Tính acid của hợp chất có 2 nhóm carbonyl

  C

  O

  CH2

  C

  OH+

  C

  O

  CHC

  O

  C

  O

  CHC

  O

  C

  O

  CHC

  O

  ..

  CH3CCH2CCH3

  O O

  > > >CH3CCH2COCH3

  OO

  CH3CCHCCH3

  O O

  CH3

  NCCH2CN > CH3OCCH2COCH3

  O O

  Tính chất hóa học1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

 • • Chuyển vị benzylic

  R C

  O

  C

  O

  R'HO-

  R C C

  O

  R'

  OH

  O

  HO-

  C C

  O

  R'

  R

  O

  O

  C C R'

  O

  O

  O

  R

  CO

  OH

  C

  R

  R'

  OH

  H+

  H+KOHHO C

  O

  C

  OH

  C6H5

  C6H5C6H5 C

  O

  C

  O

  C6H5

  Cơ chế

  Benôil Benôilic acid

  1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

 • • Phản ứng tự súc hợp

  H+EtONaC

  O

  COOEt

  O O

  • Phản ứng decarboxyl

  CH3CH2CH2CCHCOOH

  CH2CH3

  O

  CH3CH2CH2CCH2CH2CH3

  O

  + CO2

  H+CH3CH2COCH2CH2COOEtEtONa

  CH3

  OO

  1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

 • 1. Heêtanal + Bìomoacetat etyl + Zn, ìofi H2O A (C11H22O3)A + CìO3 B B + Etoxid natìi, ìofi Cloìïa benôil C C + HO-, ñïn noùná; ìofi H+, ñïn aám D (C15H22O)

  2. Bìomïì alil + Má → E (C6H10)E + HBì → F F (lö ôïná tâö øa) + Eíteì malonic natìi → G (C13H23O4Bì)G + Etoxid natìi → H H + (HO-, ñïn noùná); ìồi (H+, ñïn noùná) → I (C8H14O2)

  3. 1-Heêtin + LiNH2 → J J + 1-Cloìo-3-bìomoêìoêan → K (C10H17Cl)K + Má, ìồi CH3(CH2)9CHO; íaï ñoù H

  + → L L + H2/Pd-BaSO4 → M M + CìO3 → N (C21H40O)

  1.3 Hợp chất hai chức có nhóm carbonyl

 • Phân loại :

  • Monosacarid: còn gọi là đường đơn, không bị thủy phân.

  • Oligosacarid: do các monosacarid kết hợp lại với nhau bằng liên kếtglycosid , khi bị thủy phân cho một vài (oligo: một vài) monosacarid. Trong đóquan trọng nhất là disacarid.

  • Polysacarid: do hàng trăm đến hàng nghìn monosacarid kết hợp lại vớinhau bằng liên kết glycosid.

  1.4 Carbohydrat

  Có 3 loại carbohydrat

  O H

  OHOH

  H

  OH

  CH2OH

  HH

  OH

  H

  α-D-Glucopyranose

  O

  OH

  CH2OH OH

  CH2OH

  HO

  β-D-Fructofuranose

  Saccarose

  Amylose

 • CHO

  CHOH

  CHOH

  CHOH

  CH2OH

  1.4.1.1 Danh pháp

  • Tên gọi theo số cacbon, chức aldehyd hoặc ceton

  Monosacarid có chứa chức aldedyd gọi là aldose

  Monosacarid có chứa chức ceton gọi là cetose

  Nếu số C trong phân tử là: 3 thì gọi là triose

  4 thì gọi là tetrose

  5 thì gọi là pentose

  6 thì gọi là hexose

  CH2OH

  C O

  CHOH

  CHOH

  CHOH

  CH2OH

  Cetohexose Aldopentose

  1.4 Carbohydrat1.4.1 Monosacarid

 • • Danh pháp D/L : được sử dụng rộng rãi khi gọi tên carbohyrat

  C

  CHO

  CH2OH

  OHH C

  CHO

  CH2OH

  HHO

  CHO

  CH2OH

  H OH

  HO H

  HO H

  H OH

  CHO

  CH2OH

  HO H

  OHH

  H OH

  HO H

  D-Aldehyd glyceric L-Aldehyd glyceric

  CH2OH

  O

  CH2OH

  H

  OH

  OH

  HO

  H

  H

  CH2OH

  O

  CH2OH

  H OH

  HO H

  HO H

  D-Galactose L-Galactose L-FructoseD-Fructose

  1.4 Carbohydrat

 • • Danh pháp R,S : mặc dù chỉ rõ cấu hình từng cacbon thủ tính nhưngdanh pháp này ít được sử dụng khi gọi tên carbohydrat

  C H O

  C O HH

  C HH O

  C O HH

  CH O H

  C H 2 O H

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  2

  3

  4

  5

  CH2OH

  C O

  C HHO

  C OHH

  CH2OH

  (2R,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal (3S,4R)-1,3,4,5-Tetrahydroxy-2-pentanon

  • Gọi tên theo vòng:

  O

  O

  Pyran Furan

  VD: Glucopyranose (vòng 6 cạnh)

  Fructopyranose (vòng 6 cạnh)

  Glucofuranose (vòng 5 cạnh)

  Fructofuranose (vòng 5 cạnh)

  1.4 Carbohydrat

 • 1

  23

  4

  5

  6

  O OH

  OH

  H

  H

  HO

  CH2OH

  HH

  OH

  H

  1

  23

  4

  5

  6

  O H

  OHOH

  H

  H

  HO

  CH2OH

  HH

  OH

  O H

  OHOH

  H

  OH

  CH2OH

  HH

  OH

  HO

  OH

  OH

  OH

  CH2OH

  HO

  O

  OH

  CH2OH

  OH

  CH2OH

  HO

  O

  OH

  CH2OH OH

  CH2OH

  HO

  α-D-Galactoêyìanoíe β-D-Galactoêyìanoíe

  α-D-Fìïctofïìanoíe β-D-Fìïctofïìanoíe

  α-D-Glïcoêyìanoíe α-D-Fìïctoêyìanoíe

  1.4 Carbohydrat

 • 1.4.1.2 Một số kiểu trình bày monosacarid

  CHO

  C OHH

  C HHO

  C OHH

  CH OH

  CH2OH

  CH2OH

  O

  CH2OH

  H

  OH

  OH

  HO

  H

  H

  O H

  OHOH

  H

  OH

  CH2OH

  HH

  OH

  H

  • Theo công thức chiếu Fischer

  • Theo công thức chiếu Haworth

  D-Gluco D-Fructo

  α-D-Glucopyranose

  O

  OH

  CH2OH

  OH

  CH2OH

  HO

  α-D-Fructofuranose

  O

  OH

  CH2OH OH

  CH2OH

  HO

  β-D-Fructofuranose

  O OH

  OH

  H

  H

  OH

  CH2OH

  HH

  OH

  H

  β-D-Glucopyranose

  1.4 Carbohydrat

 • 1.4 Carbohydrat

  Cách đóng vòng tạo bán acetal vòng

 • 1.4 Carbohydrat

 • • Theo công thức chiếu Reeves

  O H

  OHOH

  H

  OH

  CH2OH

  HH

  OH

  H

  CH2OHH

  HHO

  H

  HO H

  OH

  O

  OH

  H

  O OH

  OH

  H

  H

  OH

  CH2OH

  HH

  OH

  H

  H

  H OH

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  OCH2OH

  1.4 Carbohydrat

 • O

  12

  3

  4

  O

  1

  23

  4

  4C11C4

  HO

  HO

  OH

  O

  OH

  OH

  HO

  HO

  OH

  OOH

  OH

  α-D-Glucopyranose β-D-Glucopyranose

  O

  HO

  OH

  OH

  OH

  OH O

  HO

  OH

  OH

  OH

  OH

  α-D-Glucopyranose β-D-Glucopyranose

  O

  OH

  OHOH

  OH

  OHO

  OHOH

  OH

  OH

  OHO

  HO

  OHOH

  HO

  HO O

  HO

  OHHO

  HO

  OH

  α-D-Idopyranose β-D-Idopyranose α-D-Idopyranose β-D-Idopyranose

  1.4 Carbohydrat

 • Cấu trạng ưu đãi

  H

  H OH

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  OCH2OH

  e

  CH2OHH

  HHO

  H

  HO H

  OH

  O

  OH

  H

  a

  α-D-Glucopyranose (36%)β-D-Glucopyranose (64%)

  H

  H OH

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  OCH2OH CH2OH

  H

  HHO

  H

  HO H

  OH

  O

  OH

  H

  CHO

  C OHH

  C HHO

  C OHH

  CH OH

  CH2OH

  + 1120+ 190 + 52,70?

  1.4 Carbohydrat

 • 1.4.1.3 Tính chất hóa họcH

  H OH

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  OCH2OH• Phản ứng của nhóm aldehyd (ceton)

  Đường khử Đường không khử

  CH2OHH

  H

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  O

  OR

  CH2OHH

  H

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  O

  OHCu(OH)2

  COO-

  C OHH

  C HHO

  C OHH

  CH OH

  CH2OH

  Cu2O H2O2

  Tất cả đường khử sẽ tham gia phản ứng với thuốc thử Tollens (AgNO3 trong nướcNH3), thuốc thử Fehling (CuSO4 trong tartrat natri), thuốc thử Benedict (CuSO4 trongcitrat natri).

  β-D-Glucose

  CH2OHH

  H

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  O

  OH Ag+2 H2O

  COOH

  C OHH

  C HHO

  C OHH

  CH OH

  CH2OH

  Ag2

  1.4 Carbohydrat

  Phản ứng oxi hóa

  Phân biệt đường khử và đường không khử.

 • Phản ứng khử

  β-D-Glucopyranose D-Glucitol (D-Sorbitol)

  Sự tạo thành osazon

  C

  CH O

  HOH

  CHOH)n

  CH2OH

  (C6H5 NH NH2

  C

  CH

  N NH C6H5

  N NH C6H5

  CHOH)n

  CH2OH

  (

  C6H5NH2 NH3 H2O

  Phenylhydrazin

  3

  Aldose Phenylosazon

  Các osazon của các loại đường khác nhau sẽ kết tinh cho ratinh thể khác nhau nên có thể sử dụng dẫn xuất này để xácđịnh phần lớn các loại đường.

  CHO

  C OHH

  C HHO

  C OHH

  CH OH

  CH2OH

  NaBH41.

  H2O2.

  CH2OH

  C OHH

  C HHO

  C OHH

  CH OH

  CH2OH

  H

  H OH

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  OCH2OH

  1.4 Carbohydrat

  Glucosazon

  Lactosazon

  Galactosazon

  Maltosazon

 • C

  O

  H2N NH C6H5C

  O

  NH2NHC6H5

  C

  OH

  NHNHC6H5

  H3O+

  C

  OH2

  NHNHC6H5

  _ H2OC

  NNHC6H5

  H

  H O HC

  NNHC6H5

  C

  CH O

  HOH

  CHOH)n

  CH2OH

  (C6H5 NH NH2 C6H5NH2 NH3 H2O

  C

  CH O

  O

  CHOH)n

  CH2OH

  (

  Cơ chế tạo thành osazon1.4 Carbohydrat

 • Phản ứng tăng mạch carbon

  CH2OH

  OHH

  OHH

  HO H

  CHO

  HCNCH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  H OH

  CN

  CH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  HO H

  CN

  H2O

  H+

  H2O

  H+

  CH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  H OH

  COOH

  CH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  HO H

  COOH

  - H2O

  - H2O

  CH2OH

  H O

  OHH

  HOH

  H OH

  CO

  CH2OH

  H O

  OHH

  HOH

  HO

  CO

  H

  CH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  H OH

  CHO

  Na(Hg)

  CO2

  Na(Hg)

  CO2

  CH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  HO H

  CHO

  Phản ứng giảm mạch carbon

  CH2OH

  OHH

  OHH

  HO H

  CHO

  CH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  H OH

  CHO

  H2OBr2 +

  CH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  H OH

  COOH

  CaCO3

  CH2OH

  H OH

  OHH

  HOH

  H OH

  COO

  2

  CaH2O2

  Fe3+

  1.4 Carbohydrat

 • • Phản ứng của nhóm -OH

  O

  OH

  H

  H

  H

  HO

  HO

  H

  H

  OH

  CH2OH(CH3CO)2O

  Piridin, 00C

  CH2OCOCH3O

  H

  H

  H

  H

  H

  OCOCH3

  H3COCO

  H3COCOOCOCH3

  β-D-Glucopyranose Penta-O-acetil-β-D-glucopyranose

  Phản ứng tạo ester

  Phản ứng tạo eter

  O

  OH

  H

  H

  H

  HO

  HO

  H

  H

  OH

  CH2OH

  Ag2O

  CH3I

  CH2OCH3O

  OCH3

  H

  H

  H

  CH3OCH3O

  H

  H

  OCH3

  β-D-Glucopyranose

  1.4 Carbohydrat

 • Phản ứng tạo glycosid

  Glycosid khi bị thủy phân sẽ tạo ra phần đường và phần aglycon

  VD:

  O

  O

  H

  H

  HO

  H

  HO

  HO

  H

  H

  CH2OH

  OH

  Phần đường Phần aglycon

  Liên kết glycosid

  Cách gọi tên glycosid:

  Tên nhóm alkil + tên đường (thay ose thành osid)

  p-Hydroxyphenyl β-D-glucopyranosid

  O

  O

  H

  H

  HO

  H

  HO

  HO

  H

  H

  CH2OH CH2OHO

  OH

  CH2OH O

  CH2OH

  CH3

  HO

  O-Hydroxymetylphenyl β-D-glucopyranosidMetyl β-D-fructofuranosid

  1.4 Carbohydrat

 • O

  O

  HO

  OH

  OH

  OH

  OO

  HOH

  HH

  H

  H

  OHOH

  OH

  O

  O

  HO

  OH

  OH

  OH

  OO

  HOH

  HH

  OH

  H

  OHH

  OH

  3-O-b-D-Galactoêyìanoíyl ëïeìcitin 3-O-b-D-Glïcoêyìanoíyl ëïeìcitin

  2

  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14 15

  161718

  1920

  21 22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  O

  OH

  OH

  H

  HO

  H

  HOH

  H

  H

  O1'2'

  3'

  4' 5'

  6'

  3-O-b -D-Glïcoêyìanoíylítiámaíteìol

  O

  O

  OH

  OH

  HO

  O

  O

  O

  OHH

  HOHO

  OH

  HO

  OHH

  O

  HO

  H3CO

  C=C

  C

  O

  OH

  H

  Kaemêfeìol 3-O-õ6-[(6-O-E-feìïloil)-β-D-áalactoêiìanoíil]-β-D-álïcoêiìanoíid}

  1.4 Carbohydrat

  Một vài VD về glycosid

 • H

  H OH

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  OCH2OH

  H

  HHO

  H H

  H

  HO

  O

  O

  OCu

  HCu(OH)2

  HOCH2

  1

  1

  34

  3 4

  H

  H OH

  HH

  H

  OH

  O

  OO

  H

  CH2OH

  1

  4

  3

  • Phản ứng tạo phức màu xanh với Cu(OH)2

  Phức đồng

  C6H12O6

  C2H5OH + CO22 2

  2 CH3CHOHCO2H

  HOOCCH2CCH2COOH

  OH

  COOH

  + H2O

  CH3CH2CH2CO2H + +2CO2 2H2

  CH3COCH3 + + + +C4H9OH C2H5OH CO2 H23

  • Phản ứng lên men

  D-Glucose

  Lên men rượu

  Lên men lactic

  Lên men citric

  Lên men butyric

  Lên men

  aceton-butylic

  1.4 Carbohydrat

 • Có thể chia disacarid ra làm 2 loại: đường khử và đường không khử

  Đường khử: Maltose, cellobiose, lactose…

  • Maltose hay 4-O-(α-D-Glucopyranosyl)-D-glucopyranosid

  4-O-(α-D-Glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosid 4-O-(α-D-Glucopyranosyl)-α-D-glucopyranosid

  • Cellobiose

  4-O-(β-D-Glucopyranosyl)-β-D-glucopyranosid

  H

  H OH

  H

  HO

  H

  H

  OH

  O

  H

  HHO

  H

  HO H

  OH

  O

  O

  HCH2OH

  CH2OH

  CH2OH

  CH2OH

  H

  HHO

  H

  H

  OH

  O

  H

  HHO

  H

  HO H

  OH

  O

  O

  H

  OH

  H

  H

  H O

  H

  HO

  H

  HO H

  OH

  OCH2OH H

  H OH

  H

  HO

  H

  H

  OH

  OCH2OH

  1

  4

  1.4.2 Disacarid C12H22O111.4 Carbohydrat

  • Lactose hay 4-O-(β-D-Galactopyranosyl)-D-glucopyranosid

  CH2OH H

  H OH

  H

  HO

  H

  H

  OH

  OCH2OH

  1

  4

  H O

  H

  HO

  H

  H

  OH

  O

  OH

  H

  CH2OH CH2OH

  1

  4

  H O

  H

  HO

  H

  H

  OH

  O

  OH

  H

  H

  HHO

  H

  H

  OH

  O

  OH

  H

 • Đường không khử: Saccarose (đường mía) C12H22O11

  HO

  OCH2OH

  HO H

  H

  CH2OHH

  1

  2

  2

  3

  4

  1

  3 4

  5

  6

  6

  5O

  H

  HOH

  HO

  HO

  H

  H

  CH2OH

  O

  H

  Nối α- glucosid

  Nối β- fructosid

  2-O- (α-D-Glucopyranosyl)-β-D-fructofuranosid

  Năng lực triền quang [α] = + 66,50

  1 mol saccarose bị thủy phân cho ra 1 mol D-glucose và 1 mol D-fructose. Sự thủy phân này làm thay đổi góc quay cực ban đầu của saccarose, từ (+) chuyển thành (-). Hiện tượng này gọi là sự nghịch quay.

  [α]D-glucose= + 52,70 [α]D-fructose= -92,4

  0

  Kết quả là dung dịch saccarose sau khi thủy phân có góc quay cực âm.

  1.4 Carbohydrat

 • 1. Trình baøy coâng thöùc Haworth vaø caáu traïng öu ñaõi cuûa caùc ñöôøng coù teân goïinhö sau

  a. 6-(O-β-D-Galactopyranosyl)-D-galactopyranosid

  b. 4-(O-α-D-Mannopyranosyl)-β-D-fructofuranosid

  c. α-D-Galactopyranosyl (16)-β-D-glucopyranosyl (1 2)-β-D-fructofuranosid

  d. α-D-Glïcoêyìanoíyl (16)-α-D-álïcoêyìanoíyl (1 2)-β-D-fìïctofïìanoíid

  2. Goïi teân caùc ñöôøng theo danh phaùp IUPAC

  OHO

  OH

  O

  OH OH

  OHHO

  OH

  OHO

  HOOH

  O

  O

  OH

  HO

  O

  O

  OH

  HO

  O

  HOOH

  O

  OH OH

  O

  OH

  CH2OH

  CH2OH

  HO

  1.4 Carbohydrat

 • 3. Gentiobiose, thuộc loại đường khử, là một disaccarid hiếm. Khi thủy giải bởi dung dịch nước acid, Gentiobiose chỉ cho ra D-glucose. Cho Gentiobiose tác dụng với CH3I/Ag2O cho dẫn xuất octametyl, chất này khi bị thủy giải bởi dung dịch nước acid, sẽ cho một mol 2,3,4,6-tetra-O-metyl-D-glucopyranose và một mol 2,3,4-tri-O-metyl-D-glucopyranose. Biết rằng Gentiobiose có chứa một nối β-glycosid. Vẽ cấu trúc của Gentiobiose (trình bày bằng cấu trạng ghế) và gọi tên Gentiobiose theo danh pháp quốc tế.

  4. Tìeâaloíe laø moät diíaccaìid, coâ laäê ñö ôïc tö ø naám men, coân tìïøná… Tìeâaloíe tâïoäc loaïi ñö ôøná åâoâná åâö û, åâi bx tâïûy áiaûi bôûi dïná dxcâ nö ôùc acid íeõ câo 2 mol D-Glïcoíe. Tìeâaloíe bx tâïûy áiaûi bôûi enôym α-álïcoíidaíe maø åâoâná bx tâïûy áiaûi bôûi enôym β-álïcoíidaíe. Veõ caáï tìïùc cïûa Tìeâaloíe (tììnâ baøy banná caáï tìaïná áâeá) vaø áoïi teân Tìeâaloíe tâeo danâ êâaùê ëïoác teá.

  1.4 Carbohydrat

 • 4. Melibioíe laø moät diíacaìid. Coù tâeå bieát ñö ôïc caáï tìïùc cïûa Melibioíe nâôø vaøo caùc åeát ëïaû íaï:a)Melibioíe laø ñö ôøná åâö û, coù åâaû naêná laøm tâay ñoåi tínâ ëïay ëïaná, coù tâeå tâaønâ laäê êâenyloíaôon.

  b) Kâi tâïûy áiaûi vôùi acid âoaëc vôùi α-áalactoíidaíe, Melibioíe câo ìa D-áalactoíe vaø D-álïcoíe.

  c) Oxid âoùa vôùi dïná dxcâ nö ôùc bìom, Melibioíe câo acid melibionic tieáê tâeo laø tâïûy áiaûi câo ìa 2,3,4,6-O- tetìametyl-D-áalactoíe vaø acid 2,3,4,5-O-tetìametyl-D-álïconic.

  d) Metyl âoùa vaø tâïûy áiaûi Melibioíe câo 2,3,4,6-O-tetìametyl-D-áalactoíe vaø 2,3,4-O-tìimetyl-D-álïcoíe.

  Giaûi tâícâ vaø câo bieát caáï tìïùc cïûa nâö õná íaûn êâaåm tìoná tö øná êâaûn ö ùná tö ø a...d. Câo bieát caáï tìïùc cïûa Melibioíe vaø áoïi teân danâ êâaùê ëïoác teá cïûa âôïê câaát naøy. (Tììnâ baøy taát caû coâná tâö ùc dö ôùi caáï tìaïná áâeá).

  1.4 Carbohydrat

 • - Polysacarid là những hợp chất bao gồm hàng trăm đến hàng nghìn gốc

  monosacarid kết hợp với nhau bằng liên kết glycosid.

  - Polysacarid không phải là đường khử và không làm thay đổi tính quay

  quang.

  - Polysacarid quan trọng và hay gặp là tinh bột, cellulose và glycogen.

  CTTQ: (C6H10O5)n

  1.4.3 Polysacarid

  1.4 Carbohydrat

 • Tinh bột có 20% amylose và 80% amylopectin

  Cấu trúc của amylose

  14

  1,4‘-(α-D-Glucopyranosid)

  14

  1.4.3.1 Tinh bột

  1.4 Carbohydrat

 • Cấu trúc của amylopectin

  - Tinh bột được sử dụng làm tá dược.

  - Sản xuất giấy, keo dán hồ, xử lý nước.

  - Cách cơ thể người tiêu hóa tinh bột: ở nước bọt và bao tử có enzym

  glycosidase sẽ thủy giải nối α-glycosid cho ra các phân tử glucose.

  Ứng dụng:

  1.4 Carbohydrat

 • Cây đay

  Cây bông vải

  Liên kết Hydrogen

  1.4.3.2 Cellulose1.4 Carbohydrat

  - Làm pha tĩnh trong sắc ký cột.

  - Ester của cellulose:

  • Nitrat cellulose: chất nổ, verni sơn.

  • Acetat cellulose: tấm phim, giấy lọc, sợi tơtổng hợp…

  - Eter của cellulose: metil, etil, propil…dùnglàm chất ổn định, chất kết dính, sản phẩmtẩy trang.

  - Cacboximetilcellulose (CMC) : tá dược, thành phần của thực phẩm ăn kiêng

  Ứng dụng:

 • 1.4 Carbohydrat1.4.3.3 Glycogen

  - Dự trữ năng lượng (người, động vật, nấm…), điều hòa lượng glucose

  ở mức cần thiết cho cơ thể.

  - Tích lũy ở gan với tỷ lệ 20%

 • 1.4.3.4 Chitin1.4 Carbohydrat

  ÖÙng duïng

  • Baûo ëïaûn tìaùi caây

  • Laøm lôùê boïc aùo beân náoaøi vieân tâïoác

  • Haïcâoleíteìol tìoná maùï…

  1.4.3.5 Pectin