Ho chi minh toan tap tap 7

of 316 /316
Héi ®ång xuÊt b¶n ®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång Hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång ®Æng xu©n kú " trÇn träng t©n " NguyÔn duy quý " ®ç nguyªn ph¬ng " Hoμng minh th¶o " TrÇn nh©m " Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o ®Æng xu©n kú song thμnh nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 7 trÞnh nhu (Chñ biªn) ®Æng v¨n th¸i trÇn thÞ lîi hå chÝ minh toμn tËp 7 1953 - 1955 XuÊt b¶n lÇn thø hai Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hμ Néi - 2000

Embed Size (px)

description

Hồ Chí Minh muôn năm Đảng Cộng Sản Việt Nam quang vinh muôn năm!

Transcript of Ho chi minh toan tap tap 7

Page 1: Ho chi minh toan tap  tap 7

-10 -9

Héi ®ång xuÊt b¶n

®μo duy tïng Chñ tÞch Héi ®ång

nguyÔn ®øc b×nh Phã Chñ tÞch Héi ®ång

Hμ ®¨ng Uû viªn Héi ®ång

®Æng xu©n kú "

trÇn träng t©n "

NguyÔn duy quý "

®ç nguyªn ph−¬ng "

Hoμng minh th¶o "

TrÇn nh©m "

Ban chØ ®¹o x©y dùng b¶n th¶o

®Æng xu©n kú song thμnh

nhãm x©y dùng b¶n th¶o tËp 7

trÞnh nhu (Chñ biªn)

®Æng v¨n th¸i trÇn thÞ lîi

hå chÝ minh toμn tËp

7

1953 - 1955

XuÊt b¶n lÇn thø hai

Nhμ xuÊt b¶n chÝnh trÞ quèc gia Hμ Néi - 2000

Page 2: Ho chi minh toan tap  tap 7

-8 -7

LêI GiíI THIÖU TËP 7

TËp 7 cña bé s¸ch Hå ChÝ Minh Toμn tËp, xuÊt b¶n lÇn thø hai, c«ng bè nh÷ng t¸c phÈm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh tõ ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1953 ®Õn cuèi th¸ng 6 n¨m 1955.

NÐt næi bËt nhÊt cña t− t−ëng Hå ChÝ Minh trong giai ®o¹n lÞch sö nμy ®−îc thÓ hiÖn ë nh÷ng chñ tr−¬ng ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn, lμm chuyÓn biÕn lín côc diÖn chiÕn tranh, giμnh th¾ng lîi quyÕt ®Þnh cho cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vμ can thiÖp Mü; ë nh÷ng luËn ®iÓm vÒ sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a nhiÖm vô chèng ®Õ quèc víi gi¶i phãng giai cÊp n«ng d©n khái ¸ch bãc lét phong kiÕn. TiÕp ®ã lμ t− t−ëng chØ ®¹o cña Ng−êi ®èi víi c«ng cuéc kh¾c phôc hËu qu¶ chiÕn tranh, kh«i phôc kinh tÕ vμ ph¸t triÓn v¨n ho¸, x©y dùng an ninh, quèc phßng trªn miÒn B¾c: ®Êu tranh ®ßi ®èi ph−¬ng thi hμnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬; cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc.

VÒ l·nh ®¹o cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p, th¸ng 1 n¨m 1953, t¹i Héi nghÞ lÇn thø t− Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· v¹ch râ ©m m−u vμ hμnh ®éng hiÕu chiÕn cña thùc d©n Ph¸p trong t×nh thÕ thÊt b¹i cña chóng. Chóng cÇu xin Mü t¨ng thªm viÖn trî. Chóng ®Èy m¹nh cμn quÐt, b¾t lÝnh ®Ó thùc hiÖn ©m m−u dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. Ng−êi nh¾c nhë toμn §¶ng, toμn qu©n vμ toμn d©n ta: th¾ng lîi nhiÒu nh−ng quyÕt kh«ng ®−îc chñ quan, khinh ®Þch, cÇn nhËn thøc râ tõ nay cuéc chiÕn tranh gi÷a ta vμ ®Þch sÏ gay go, phøc t¹p h¬n.

Ng−êi ®Ò ra ph−¬ng h−íng chiÕn l−îc chØ ®¹o kh¸ng chiÕn lμ "Tr¸nh

VII

Page 3: Ho chi minh toan tap  tap 7

-6 -5

chç m¹nh, ®¸nh chç yÕu ®Ó ph©n t¸n lùc l−îng ®Þch vμ tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, më réng vïng tù do" (tr.13).

§Ó chiÕn th¾ng kÎ thï x©m l−îc, chóng ta ph¶i x©y dùng mét qu©n ®éi nh©n d©n thËt m¹nh vμ tiÕn bé. Ph¶i tiÕp tôc chØnh qu©n ®Ó ph¸t triÓn vμ cñng cè nh÷ng tiÕn bé ®· thu ®−îc vμ söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm. Cïng víi viÖc t¨ng c−êng bé ®éi chñ lùc, x©y dùng bé ®éi ®Þa ph−¬ng, cÇn x©y dùng nh÷ng tæ chøc d©n qu©n du kÝch kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt.

Víi nh÷ng th¾ng lîi to lín cña qu©n d©n ta trªn c¸c chiÕn tr−êng, thÕ vμ lùc cña ta ngμy cμng ph¸t triÓn m¹nh mÏ, cuèi n¨m 1953, §¶ng vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chñ tr−¬ng më cuéc tiÕn c«ng chiÕn l−îc §«ng Xu©n 1953-1954 mμ ®Ønh cao lμ ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ. Ng−êi l·nh ®¹o vμ ®éng viªn toμn §¶ng, toμn qu©n, toμn d©n tËp trung lùc l−îng, nªu cao ý chÝ quyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng, ph¸t huy thÕ m¹nh cña ta ®Ó giμnh th¾ng lîi trong trËn quyÕt chiÕn chiÕn l−îc nμy.

Trong khi ph¸t huy cao ®é søc m¹nh ®oμn kÕt chiÕn ®Êu cña d©n téc ta, Ng−êi rÊt coi träng c«ng t¸c tuyªn truyÒn ®èi ngo¹i, nh»m t¹o nªn sù ®ång t×nh ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi yªu chuéng hoμ b×nh ®èi víi cuéc kh¸ng chiÕn chÝnh nghÜa cña nh©n d©n ta. Ng−êi t¸n thμnh vμ ñng hé NghÞ quyÕt cña §¹i héi hoμ b×nh thÕ giíi (11-1953) ®ßi chÊm døt chiÕn tranh ë §«ng D−¬ng; Ng−êi c¶m ¬n §¹i héi c«ng ®oμn thÕ giíi lÇn thø ba (10-1953) ®· quyÕt ®Þnh tæ chøc "Ngμy ®oμn kÕt víi nh©n d©n ViÖt Nam anh hïng". Th¸ng 10-1953, Ng−êi viÕt th− kªu gäi thanh niªn Ph¸p s¸t c¸nh cïng nh©n d©n ViÖt Nam ®Êu tranh kiªn quyÕt chèng kÎ thï chung lμ thùc d©n Ph¸p vμ can thiÖp Mü, v× lîi Ých chung cña nh©n d©n hai n−íc lμ tù do, ®éc lËp, d©n chñ vμ hoμ b×nh.

Trong bμi Tr¶ lêi mét nhμ b¸o Thuþ §iÓn (26-11-1953), Ng−êi ®· nªu râ cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam lμ do ChÝnh phñ Ph¸p g©y ra. Nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i chiÕn ®Êu chèng x©m l−îc ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp vμ quyÒn tù do ®−îc sèng hoμ b×nh. NÕu thùc d©n Ph¸p cø tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh x©m l−îc th× nh©n d©n ViÖt Nam quyÕt chiÕn ®Êu ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng. VÒ kh¶ n¨ng ®μm ph¸n, Ng−êi kh¼ng ®Þnh: "nÕu ChÝnh phñ Ph¸p ®· rót ®−îc bμi häc trong cuéc chiÕn tranh mÊy n¨m nay, muèn ®i ®Õn ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam b»ng c¸ch th−¬ng l−îng vμ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ViÖt Nam theo lèi hoμ b×nh th× nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ s½n

sμng tiÕp ý muèn ®ã". "C¬ së cña viÖc ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam lμ ChÝnh phñ Ph¸p thËt thμ t«n träng nÒn ®éc lËp thËt sù cña n−íc ViÖt Nam" (tr.168). VÒ viÖc ®μm ph¸n víi Ph¸p, Ng−êi cßn gi¶i thÝch râ chñ tr−¬ng nhÊt qu¸n cña ta lμ hoμ b×nh, nh−ng v× Ph¸p x©m l−îc n−íc ta, nªn ta ph¶i ®¸nh. NÕu kh«ng ®¸nh cho giÆc thua quþ, th× giÆc kh«ng chÞu ®μm ph¸n.

§Ó ®−a cuéc kh¸ng chiÕn mau chãng tíi th¾ng lîi, §¶ng vμ Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ò ra chñ tr−¬ng ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t«, thùc hiÖn gi¶m tøc vμ tiÕn hμnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

Trong B¸o c¸o t¹i Héi nghÞ lÇn thø t− Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng (kho¸ II) (1-1953) vμ sau ®ã, trong B¸o c¸o tr−íc Quèc héi n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ kho¸ I, Kú häp thø ba (12-1953), Ng−êi ®· tr×nh bμy râ ®−êng lèi, chñ tr−¬ng c¶i c¸ch ruéng ®Êt. Ng−êi x¸c ®Þnh: "NÒn t¶ng cña vÊn ®Ò d©n téc lμ vÊn ®Ò n«ng d©n, v× n«ng d©n lμ tèi ®¹i ®a sè trong d©n téc.

NÒn t¶ng cña c¸ch m¹ng d©n chñ còng lμ vÊn ®Ò n«ng d©n, v× n«ng d©n lμ lùc l−îng c¸ch m¹ng ®«ng nhÊt chèng phong kiÕn, chèng ®Õ quèc" (tr.15).

Cã vÊn ®Ò ®Æt ra lμ v× sao cho ®Õn n¨m 1953, §¶ng vμ Nhμ n−íc míi tiÕn hμnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt? Ng−êi gi¶i thÝch râ: "MÊy n¨m tr−íc, v× hoμn c¶nh ®Æc biÖt mμ ta chØ thi hμnh gi¶m t«, gi¶m tøc, nh− thÕ lμ ®óng" (tr.15). Nh−ng ®Õn lóc nμy, lÖnh gi¶m t« tuy ®· ®−îc ChÝnh phñ ban hμnh tõ sau khi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m th¾ng lîi, n¬i th× gi¶m kh«ng ®óng møc, n¬i th× ch−a gi¶m. Cho nªn ®ång bμo n«ng d©n kh«ng ®−îc h−ëng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña hä.

Do yªu cÇu giμnh th¾ng lîi cuèi cïng cña cuéc kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vμ thùc hiÖn nhiÖm vô d©n chñ cña cuéc c¸ch m¹ng d©n téc, d©n chñ nh©n d©n th× "ph¶i thiÕt thùc n©ng cao quyÒn lîi kinh tÕ vμ chÝnh trÞ cña n«ng d©n, ph¶i chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n" (tr.16). Môc ®Ých cña c¶i ruéng ®Êt lμ thñ tiªu chÕ ®é së h÷u ruéng ®Êt phong kiÕn, thùc hiÖn ng−êi cμy cã ruéng, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt ë n«ng th«n, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn.

Theo dâi tiÕn tr×nh ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ng−êi ®· kÞp thêi chØ ra nh÷ng −u ®iÓm, khuyÕt ®iÓm vμ sai lÇm "t¶" khuynh vμ h÷u khuynh, thùc hiÖn sai chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ. Ng−êi nh¾c nhë c¸c ®Þa ph−¬ng söa ch÷a nh÷ng sai lÇm ®ã.

IX IX VIII

Page 4: Ho chi minh toan tap  tap 7

-4 -3

Th¾ng lîi b−íc ®Çu cña c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®· lμm cho quÇn chóng n«ng d©n thªm phÊn khëi, dèc søc ng−êi, søc cña cho kh¸ng chiÕn, gãp phÇn cïng víi c¸c chiÕn sÜ ta lμm nªn chiÕn th¾ng lÞch sö §iÖn Biªn Phñ, buéc ®èi ph−¬ng ph¶i ký HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, chÊm døt chiÕn tranh, lËp l¹i hoμ b×nh ë ViÖt Nam. Theo ®ã, nÒn ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vμ toμn vÑn l·nh thæ cña ViÖt Nam ®−îc c«ng nhËn. MiÒn B¾c ®−îc hoμn toμn gi¶i phãng, c¸ch m¹ng ViÖt Nam chuyÓn sang giai ®o¹n míi. Th¸ng 7 n¨m 1954, t¹i Héi nghÞ lÇn thø s¸u Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng (kho¸ II), Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ph©n tÝch nh÷ng biÕn chuyÓn cña t×nh h×nh thÕ giíi vμ trong n−íc ®i tíi nhËn ®Þnh:

"Mü kh«ng nh÷ng lμ kÎ thï cña nh©n d©n thÕ giíi, mμ Mü ®ang biÕn thμnh kÎ thï chÝnh vμ trùc tiÕp cña nh©n d©n ViÖt, Miªn, Lμo" (tr.314).

Ng−êi chØ râ: "HiÖn nay, t×nh h×nh ®· ®æi míi, nhiÖm vô cña ta do ®ã còng cã thay ®æi, chÝnh s¸ch vμ khÈu hiÖu còng ph¶i thay ®æi, cho phï hîp víi t×nh h×nh míi" (tr. 315). §Õ quèc Mü ®ang biÕn thμnh kÎ thï chÝnh cña ta, do ®ã ph¶i chÜa mòi nhän ®Êu tranh vμo ®Õ quèc Mü. "Môc ®Ých bÊt di bÊt dÞch cña ta vÉn lμ hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ. Nguyªn t¾c cña ta th× ph¶i v÷ng ch¾c, nh−ng s¸ch l−îc cña ta th× linh ho¹t. C¸c c«ng t¸c ph¶i phèi hîp vμ liªn hÖ víi nhau, bé phËn phèi hîp víi toμn côc, v.v.." (tr. 319-320).

VÒ c«ng cuéc ®Êu tranh thèng nhÊt n−íc nhμ, ngay tõ th¸ng 7 n¨m 1954, sau khi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ®−îc ký kÕt, trong Lêi kªu gäi göi ®ång bμo c¶ n−íc, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· x¸c ®Þnh râ cuéc ®Êu tranh cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ còng lμ mét cuéc ®Êu tranh l©u dμi vμ gian khæ. §Ó giμnh th¾ng lîi, Ng−êi kªu gäi toμn thÓ nh©n d©n, qu©n ®éi, c¸n bé tõ B¾c ®Õn Nam cÇn ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, t− t−ëng ph¶i thèng nhÊt, hμnh ®éng ph¶i nhÊt trÝ.

Ng−êi chØ râ nh÷ng khã kh¨n, phøc t¹p do cã viÖc ®iÒu chØnh khu vùc ®ãng qu©n, cã vïng tù do cò nay ®Þch ®Õn t¹m ®ãng, cã vïng míi gi¶i phãng, nh−ng Trung Nam B¾c ®Òu lμ bê câi cña ta, n−íc ta nhÊt ®Þnh sÏ thèng nhÊt. V× vËy, cÇn ph¶i lμm tèt c«ng t¸c t− t−ëng, lμm cho ®ång bμo ph©n biÖt ®−îc lîi Ých tr−íc m¾t vμ lîi Ých l©u dμi, lîi Ých bé phËn vμ lîi Ých toμn bé ®Ó kh«ng bi quan, tiªu cùc. "NÕu ta kh«ng chuÈn bÞ s½n sμng, kh«ng kÞp thêi l·nh ®¹o, th× t− t−ëng sÏ hçn lo¹n, hμnh ®éng sÏ hçn lo¹n" (tr. 318). Ng−êi còng dù kiÕn nh÷ng t− t−ëng sai lÇm "t¶" khuynh vμ h÷u

khuynh cã thÓ x¶y ra ®Ó chñ ®éng gi¶i quyÕt. Ng−êi ®Ò ra ba nhiÖm vô vμ 10 c«ng t¸c, bao qu¸t c¸c lÜnh vùc t− t−ëng, ®Êu tranh ngo¹i giao, t¨ng c−êng lùc l−îng qu©n ®éi, tiÕp thu vïng míi gi¶i phãng, chuyÓn h−íng c«ng t¸c trong vïng ®Þch t¹m ®ãng qu©n, tiÕp tôc cñng cè vïng tù do cò, ®Èy m¹nh viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt, t¨ng c−êng c«ng t¸c kinh tÕ tμi chÝnh, cñng cè tæ chøc §¶ng trong vïng míi gi¶i phãng, tiÕp tôc gióp ®ì c¸ch m¹ng Lμo vμ Campuchia víi tinh thÇn gióp nh©n d©n n−íc b¹n còng tøc lμ tù gióp m×nh.

§Õn th¸ng 3 n¨m 1955, t¹i Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng, tr−íc nh÷ng biÕn ®æi cña t×nh h×nh, Ng−êi bæ sung vμ nhÊn m¹nh bèn c«ng t¸c: TiÕp tôc thi hμnh ®óng HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, cñng cè hoμ b×nh, ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng tæng tuyÓn cö tù do; cñng cè miÒn B¾c vÒ mäi mÆt, ®ång thêi gi÷ v÷ng vμ ®Èy m¹nh c«ng t¸c ë miÒn Nam; më réng, cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt; kiÖn toμn tæ chøc vμ lÒ lèi lμm viÖc, n©ng cao tÝnh tæ chøc, tÝnh kû luËt vμ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña c¸n bé, ®¶ng viªn.

Ng−êi còng nªu râ nh÷ng nhiÖm vô cô thÓ cña c¸c tÇng líp nh©n d©n, cña ®ång bμo miÒn B¾c, miÒn Nam, cña qu©n ®éi, c«ng an nh©n d©n. §Æc biÖt, Ng−êi ®· dμnh cho ®ång bμo miÒn Nam nh÷ng lêi khen ngîi vÒ tinh thÇn hy sinh chiÕn ®Êu oanh liÖt, vÒ g−¬ng kh¸ng chiÕn ®Çu tiªn, mét lßng mét d¹ trung thμnh víi Tæ quèc, víi d©n téc. Ng−êi tin r»ng, ®ång bμo sÏ ®Æt lîi Ých c¶ n−íc trªn lîi Ých ®Þa ph−¬ng, lîi Ých l©u dμi trªn lîi Ých tr−íc m¾t, mμ ra søc cïng ®ång bμo toμn quèc thùc hiÖn th¾ng lîi nhiÖm vô cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong toμn quèc.

§Ó tiÕn hμnh th¾ng lîi c¸c nhiÖm vô nÆng nÒ, gian khæ vμ míi mÎ trªn, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh nhÊn m¹nh ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c x©y dùng §¶ng vÒ t− t−ëng vμ tæ chøc.

VÒ t− t−ëng, Ng−êi yªu cÇu mäi c¸n bé, ®¶ng viªn ph¶i lμm ®óng nh− lêi tuyªn bè cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam lμ phông sù nh©n d©n lao ®éng, chÝ c«ng v« t−, g−¬ng mÉu trong c«ng t¸c kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc.

Sau khi hoμ b×nh ®−îc lËp l¹i, Ng−êi nhËn ®Þnh: sè ®«ng c¸n bé vÉn gi÷ v÷ng truyÒn thèng c¸ch m¹ng tèt ®Ñp, cÇn cï, chÊt ph¸c, bÒn bØ ®Êu tranh, lμm trßn nhiÖm vô. Song cã mét sè c¸n bé lÇm t−ëng hoμ b×nh lμ th¸i b×nh, thê ¬ víi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng vμ m¾c c¸c khuyÕt ®iÓm nh−: muèn

XI X

Page 5: Ho chi minh toan tap  tap 7

-2 -1

nghØ ng¬i, sî gian khæ, ng¹i c«ng viÖc khã, kh«ng ham häc tËp, thiÕu c¶nh gi¸c, kÐm kû luËt, muèn tiªu xμi réng r·i, thÝch ph« tr−¬ng, l·ng phÝ, tham «, hñ ho¸, ghen tÞ ®Þa vÞ, quan liªu, bao biÖn, kh«ng tin vμo lùc l−îng quÇn chóng... Ng−êi chØ râ nguån gèc cña nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã lμ chñ nghÜa c¸ nh©n; kh«ng nhËn thøc râ ph¶i, tr¸i; kh«ng gi÷ v÷ng lËp tr−êng.

§Ó söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm trªn, c¸n bé, ®¶ng viªn cÇn ph¶i häc tËp lý luËn, trau dåi ®¹o ®øc, nhËn râ ®iÒu g× ph¶i th× cè g¾ng lμm, ®iÒu g× tr¸i th× kiªn quyÕt tr¸nh, ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn cho kú ®−îc cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t−, thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh.

Nh»m n©ng cao tr×nh ®é lý luËn chÝnh trÞ cña c¸n bé, ®¶ng viªn, Ng−êi viÕt t¸c phÈm Th−êng thøc chÝnh trÞ, lý gi¶i nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ giai cÊp vμ c¸c chÕ ®é x· héi, vÒ ®¸nh gi¸ vai trß, vÞ trÝ cña c¸c giai cÊp trong c¸ch m¹ng ViÖt Nam, vÒ chÕ ®é Nhμ n−íc d©n chñ céng hoμ vμ chuyªn chÝnh d©n chñ nh©n d©n, vÒ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ... Ng−êi chó träng gi¶i ®¸p nhiÒu vÊn ®Ò quan träng vÒ chÝnh trÞ, kinh tÕ. §Ó gióp ng−êi ®äc hiÓu râ v× sao giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam víi sè l−îng Ýt l¹i l·nh ®¹o ®−îc c¸ch m¹ng ViÖt Nam, Ng−êi viÕt: "L·nh ®¹o ®−îc hay lμ kh«ng, lμ do ®Æc tÝnh c¸ch m¹ng, chø kh«ng ph¶i do sè ng−êi nhiÒu Ýt cña giai cÊp"; "§Æc tÝnh c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n lμ: kiªn quyÕt, triÖt ®Ó, tËp thÓ, cã tæ chøc, cã kû luËt. L¹i v× lμ giai cÊp tiÒn tiÕn nhÊt trong søc s¶n xuÊt, g¸nh tr¸ch nhiÖm ®¸nh ®æ chÕ ®é t− b¶n vμ ®Õ quèc, ®Ó x©y dùng mét x· héi míi, giai cÊp c«ng nh©n cã thÓ thÊm nhuÇn mét t− t−ëng c¸ch m¹ng nhÊt, tøc lμ chñ nghÜa M¸c - Lªnin. §ång thêi, tinh thÇn ®Êu tranh cña hä ¶nh h−ëng vμ gi¸o dôc c¸c tÇng líp kh¸c". (tr.212).

§Ò cËp tíi c¸c thμnh phÇn kinh tÕ ë n−íc ta (trong vïng tù do) vμ chÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, Ng−êi nªu ra 5 thμnh phÇn kinh tÕ: kinh tÕ ®Þa chñ phong kiÕn; kinh tÕ quèc doanh; kinh tÕ hîp t¸c bao gåm hîp t¸c x· tiªu thô vμ hîp t¸c x· cung cÊp cã tÝnh chÊt nöa x· héi chñ nghÜa, c¸c héi ®æi c«ng ë n«ng th«n; kinh tÕ t− b¶n t− nh©n vμ t− b¶n quèc gia. VÒ kinh tÕ t− b¶n quèc gia (t− b¶n nhμ n−íc), Ng−êi gi¶i thÝch: "Kinh tÕ t− b¶n quèc gia lμ Nhμ n−íc hïn vèn víi t− nh©n ®Ó kinh doanh vμ do Nhμ n−íc l·nh ®¹o. Trong lo¹i nμy, t− b¶n cña t− nh©n lμ chñ nghÜa t− b¶n. T− b¶n cña Nhμ n−íc lμ chñ nghÜa x· héi" (tr.221).

VÒ tæ chøc, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh chØ râ t¹i Héi nghÞ lÇn thø b¶y Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng (3-1955): Tæ chøc cña §¶ng cÇn ph¶i kiÖn

toμn h¬n; lÒ lèi lμm viÖc cÇn ph¶i tiÕn bé h¬n, l·nh ®¹o ph¶i s¸t thùc tÕ h¬n, ph¶i t¨ng c−êng l·nh ®¹o tËp thÓ, n©ng cao tr×nh ®é tæ chøc vμ tr×nh ®é lý luËn cña toμn §¶ng cho thÝch hîp nhiÖm vô vμ c«ng t¸c míi... Ng−êi nh¾c nhë, trong lóc th¾ng lîi, §¶ng cμng cÇn thÊy râ khuyÕt ®iÓm cña m×nh vμ ®iÒu ®ã chøng tá b¶n chÊt c¸ch m¹ng ch©n chÝnh cña §¶ng. Ng−êi nhÊn m¹nh tÇm quan träng ®Æc biÖt cña sù ®oμn kÕt trong §¶ng, nhÊt lμ ®oμn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c ®ång chÝ c¸n bé l·nh ®¹o. Khèi ®oμn kÕt ®ã ®−îc x©y dùng trªn c¬ së thèng nhÊt vÒ t− t−ëng, më réng d©n chñ néi bé. §ång thêi cÇn tiÕn hμnh phª b×nh vμ tù phª b×nh mét c¸ch réng r·i, nhÊt lμ cÇn tæ chøc cho nh©n d©n phª b×nh c¸n bé. "Ph¶i thËt sù më réng d©n chñ trong c¬ quan. Ph¶i lu«n lu«n dïng c¸ch thËt thμ tù phª b×nh vμ th¼ng th¾n phª b×nh, nhÊt lμ phª b×nh tõ d−íi lªn. Ph¶i kiªn quyÕt chèng c¸i thãi "c¶ vó lÊp miÖng em", ng¨n c¶n quÇn chóng phª b×nh. Mét ®¶ng viªn ë ®Þa vÞ cμng cao, th× cμng ph¶i gi÷ ®óng kû luËt cña §¶ng, cμng ph¶i lμm g−¬ng d©n chñ" (tr.269).

VÒ MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, ®Ó tËp hîp réng r·i c¸c tÇng líp nh©n d©n v× sù nghiÖp gi¶i phãng miÒn Nam, thèng nhÊt ®Êt n−íc, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ Trung −¬ng §¶ng ta chñ tr−¬ng më réng h¬n n÷a khèi ®¹i ®oμn kÕt d©n téc. T¹i Héi nghÞ ®¹i biÓu MÆt trËn Liªn - ViÖt toμn quèc (1-1955), Ng−êi nãi: "BÊt kú ai mμ thËt thμ t¸n thμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ th× dï nh÷ng ng−êi ®ã tr−íc ®©y chèng chóng ta, b©y giê chóng ta còng thËt thμ ®oμn kÕt víi hä" (tr.438).

Quan ®iÓm ®oμn kÕt d©n téc cña Ng−êi lμ ®oμn kÕt réng r·i, l©u dμi vμ "§oμn kÕt lμ mét chÝnh s¸ch d©n téc, kh«ng ph¶i lμ mét thñ ®o¹n chÝnh trÞ" (tr.438), ®oμn kÕt ®Ó ®Êu tranh cho thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ quèc vμ ®Ó x©y dùng n−íc nhμ. Trong chÝnh s¸ch ®¹i ®oμn kÕt, cÇn chèng hai khuynh h−íng sai lÇm: c« ®éc hÑp hßi vμ ®oμn kÕt v« nguyªn t¾c; ph¶i lÊy c«ng t¸c mμ cñng cè ®oμn kÕt, lÊy ®oμn kÕt mμ ®Èy m¹nh c«ng t¸c.

Mét vÊn ®Ò quan träng th−êng ®−îc Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®Ò cËp tíi lμ vÊn ®Ò chèng tham «, l·ng phÝ, quan liªu ®Ó x©y dùng mét nhμ n−íc trong s¹ch, v÷ng m¹nh vμ t¹o ra mét ®éi ngò c¸n bé nhμ n−íc xøng ®¸ng lμ ®μy tí trung thμnh vμ tËn tuþ cña nh©n d©n.

Ngoμi nh÷ng vÊn ®Ò chñ yÕu nªu trªn, b¹n ®äc cßn cã thÓ t×m thÊy trong tËp s¸ch nμy nhiÒu luËn ®iÓm quan träng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ c¸c lÜnh vùc chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸, gi¸o dôc, d©n téc, t«n gi¸o...

XIII XIIXII

Page 6: Ho chi minh toan tap  tap 7

0 1

Hå ChÝ Minh Toμn tËp TËp 7 xuÊt b¶n lÇn nμy, ngoμi nh÷ng t¸c phÈm cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· ®−îc c«ng bè trong lÇn xuÊt b¶n lÇn thø nhÊt, cßn ®−îc bæ sung thªm 54 t¸c phÈm míi ®−îc khai th¸c tõ c¸c kho l−u tr÷ cña §¶ng vμ Nhμ n−íc, tõ b¸o chÝ vμ c¸c Ên phÈm kh¸c. TÊt c¶ c¸c t¸c phÈm trªn ®Òu ®· ®−îc gi¸m ®Þnh l¹i mét c¸ch thËn träng. Tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng, song ch¾c r»ng lÇn xuÊt b¶n nμy vÉn kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, mong b¹n ®äc gãp ý ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau, tËp s¸ch sÏ ®¹t chÊt l−îng cao h¬n.

VIÖN NGHI£N CøU CHñ NGHÜA M¸C - L£NIN Vμ T¦ T¦ëNG Hå CHÝ MINH

TH¥ CHóC TÕT

Toμn thÓ chiÕn sÜ thi ®ua giÕt giÆc,

§ång bμo c¶ n−íc ®oμn kÕt mét lßng,

Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi,

§éc lËp thèng nhÊt, nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.

Ngμy 1 th¸ng 1 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 89, tõ ngμy 1 ®Õn 7-1-1953.

XIV

Page 7: Ho chi minh toan tap  tap 7

2 3

NH¢N D¢N B¾C PHI CHèNG THùC D¢N PH¸P

Vïng B¾c Phi gåm cã 3 n−íc: Tuynidi h¬n 2 triÖu d©n Angiªri 5 triÖu r−ìi, vμ Marèc 9 triÖu. Ba n−íc Êy bÞ Ph¸p chiÕm lμm thuéc ®Þa bÞ bãc lét tμn tÖ, còng nh− ViÖt Nam ngμy tr−íc. Hä th−êng næi lªn ®Êu tranh. Tõ sau ChiÕn tranh thÕ giíi thø hai, phong trμo d©n téc gi¶i phãng ë 3 n−íc ®ã cμng lªn m¹nh.

Thùc d©n Ph¸p dïng mäi thñ ®o¹n hung ¸c, ®ª hÌn ®Ó ®μn ¸p, khñng bè, chia rÏ, lõa bÞp. Th−îng tuÇn th¸ng 12-1952, thùc d©n Ph¸p ¸m s¸t ®ång chÝ Tæng th− ký Tæng liªn ®oμn lao ®éng Tuynidi. Nh©n d©n Tuynidi b·i c«ng ®Ó ph¶n ®èi. Nh©n d©n Marèc còng næi lªn ph¶n ®èi Ph¸p vμ tá ®ång t×nh víi nh©n d©n Tuynidi. Ph¸p dïng 1 v¹n lÝnh ®i ®μn ¸p, b¾t bí nhiÒu ng−êi, b¾n chÕt mét sè. Tr−íc hμnh ®éng d· man cña Ph¸p, nh©n d©n c¶ n−íc Marèc b·i thÞ, b·i kho¸, b·i c«ng.

ë §¹i héi ®ång Liªn hîp quèc, 63 n−íc t¸n thμnh mêi ®¹i biÓu Tuynidi ®Õn ®Ó tè c¸o téi ¸c thùc d©n Ph¸p. Nh−ng ®¹i biÓu Ph¸p tr¸nh mÆt, kh«ng d¸m ra tr−íc §¹i héi ®ång. §Õ quèc Mü th× bªnh vùc thùc d©n Ph¸p, chèng l¹i Tuynidi.

Nh©n d©n ta kh¸ng chiÕn chèng thùc d©n Ph¸p vμ can thiÖp Mü. Nh©n d©n B¾c Phi còng chèng thùc d©n Ph¸p vμ ®Õ quèc Mü. Nh©n d©n B¾c Phi ®Êu tranh, lμm cho thÕ lùc Ph¸p - Mü yÕu ®i mét phÇn. V× môc ®Ých chung lμ gi¶i phãng d©n téc, v× chèng kÎ thï chung lμ thùc d©n Ph¸p vμ ®Õ quèc Mü, nªn nh©n d©n ViÖt Nam ta sèt s¾ng ®ång t×nh víi anh em B¾c Phi.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 90, tõ ngμy 8 ®Õn 14-1-1953.

Kû NIÖM L£NIN

§ång chÝ Lªnin ra ®êi ngμy 22-4-1870, mÊt ngμy 21-1-1924. Thä 54 tuæi.

Suèt 25 n¨m, ®ång chÝ Lªnin lμ ng−êi tæ chøc vμ l·nh ®¹o §¶ng Céng s¶n Nga, ®éi tiªn phong ®· ®−a giai cÊp v« s¶n Nga ®Õn c¸ch m¹ng th¾ng lîi, ®ång thêi còng lμ ng−êi l·nh ®¹o giai cÊp lao ®éng vμ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc toμn thÕ giíi.

§ång chÝ Lªnin lμ ng−êi ®· ph¸t triÓn vμ ®· thùc hiÖn chñ nghÜa M¸c vμ ¡ngghen, lμ ng−êi ®· d¹y b¶o chóng ta ®−êng lèi c¸ch m¹ng ch¾c ch¾n th¾ng lîi. Trong bμi v¾n t¾t nμy, kh«ng thÓ kÓ hÕt ®¹o ®øc vμ c«ng ¬n nh− trêi nh− bÓ cña ®ång chÝ Lªnin. ë ®©y chóng ta chØ cã thÓ nªu vμi ®iÓm chÝnh ®Ó mäi ng−êi ghi nhí, häc tËp vμ thùc hμnh. §ång chÝ Lªnin d¹y chóng ta:

§èi víi nh©n d©n, ph¶i yªu kÝnh quÇn chóng, gÇn gòi quÇn chóng, tin t−ëng lùc l−îng vÜ ®¹i vμ ®Çu ãc th«ng minh cña quÇn chóng, häc hái quÇn chóng, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, ®Ó ®oμn kÕt vμ l·nh ®¹o quÇn chóng.

§èi víi kÎ ®Þch (nh÷ng t− t−ëng sai lÇm, nh÷ng xu h−íng thiªn lÖch, lμ kÎ ®Þch bªn trong; ®Õ quèc, phong kiÕn, cïng tÊt c¶ nh÷ng kÎ ph¶n c¸ch m¹ng lμ kÎ ®Þch bªn ngoμi), th× ph¶i kiªn quyÕt, dòng c¶m chèng l¹i, nhÊt ®Þnh kh«ng nh−îng bé, kh«ng tha thø.

§èi víi c«ng viÖc, ph¶i thÊy tr−íc, lo tr−íc, tÝnh tr−íc. Ph¶i c©n nh¾c kü nh÷ng ®iÒu thuËn lîi vμ khã kh¨n, ®Ó kiªn quyÕt v−ît qua mäi khã kh¨n, ph¸t triÓn mäi thuËn lîi. BÊt kú viÖc to viÖc nhá, ®Òu ph¶i rÊt cÈn thËn, kh«ng hÊp tÊp, kh«ng rôt rÌ. B¹i kh«ng n¶n, th¾ng kh«ng kiªu. TuyÖt ®èi tr¸nh chñ quan, n«ng næi.

§èi víi §¶ng: ®−îc lμm ®¶ng viªn ®¶ng c¸ch m¹ng lμ mét vinh dù cao quý nhÊt cña mçi ng−êi. VËy mçi ®¶ng viªn:

Page 8: Ho chi minh toan tap  tap 7

4 5

1- Ph¶i tuyÖt ®èi thËt thμ, trung thμnh víi §¶ng; quyÕt t©m trän ®êi ®Êu tranh cho sù nghiÖp cña §¶ng.

2- V« luËn ë hoμn c¶nh nμo, ®Þa vÞ nμo, còng ph¶i quyÕt t©m thùc hiÖn cho kú ®−îc chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ. Ph¶i nghiªm kh¾c gi÷ g×n kû luËt cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ.

3- Ph¶i hÕt lßng hÕt søc phôc vô nh©n d©n; ph¶i hiÓu thÊu r»ng lîi Ých cña nh©n d©n tøc lμ lîi Ých cña §¶ng, vμ ph¶i ®Æt lîi Ých cña nh©n d©n vμ cña §¶ng lªn trªn hÕt, tr−íc hÕt.

4- §¶ng viªn ph¶i lu«n lu«n lμm g−¬ng mÉu trong c«ng viÖc chuyªn m«n, trong viÖc häc tËp, trong t¨ng gia s¶n xuÊt, trong mäi viÖc.

5- Ph¶i thËt thμ thμnh khÈn tù phª b×nh vμ hoan nghªnh quÇn chóng phª b×nh m×nh, ®Ó lu«n lu«n tiÕn bé.

6- Ph¶i n©ng cao gi¸c ngé giai cÊp cña m×nh vμ cña quÇn chóng. Ph¶i tuyÖt ®èi vμ kiªn quyÕt gi÷ v÷ng sù thèng nhÊt t− t−ëng, thèng nhÊt hμnh ®éng cña §¶ng.

Lªnin d¹y chóng ta ph¶i ra søc chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ. Dï v« t×nh hay lμ cè ý, duy tr× 3 bÖnh Êy tøc lμ gióp søc cho kÎ ®Þch vμ lμm h¹i cho nh©n d©n, cho ChÝnh phñ, cho §¶ng.

§ång chÝ Xtalin lμ ng−êi thõa kÕ vμ ph¸t triÓn chñ nghÜa M¸c-Lªnin. D−íi sù l·nh ®¹o cña ®ång chÝ Xtalin vμ §¶ng Céng s¶n, nh©n d©n Liªn X« ®ang tiÕn m¹nh tõ chñ nghÜa x· héi ®Õn chñ nghÜa céng s¶n, lμm cho Liªn X« trë nªn mét thμnh tr× v« cïng v÷ng ch¾c cña nh©n d©n lao ®éng vμ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, cña phe d©n chñ vμ hoμ b×nh toμn thÕ giíi.

Chóng ta kû niÖm ®ång chÝ Lªnin, th−¬ng nhí ®ång chÝ Lªnin th× cμng ph¶i häc tËp vμ thùc hμnh chñ nghÜa M¸c-Lªnin. §ã lμ con ®−êng duy nhÊt cho chóng ta ®−a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn thμnh c«ng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 91, tõ ngμy 15 ®Õn 21-1-1953.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM LÇN THø BA NGμY §ÆT QUAN HÖ

NGO¹I GIAO GI÷A VIÖT NAM Vμ LI£N X¤

KÝnh göi §¹i Nguyªn so¸i Xtalin,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø ba ngμy Liªn bang Céng hoμ X· héi chñ nghÜa X«viÕt c«ng nhËn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, mét ngμy vinh quang cña lÞch sö ViÖt Nam, thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam vμ nh©n danh t«i, t«i kÝnh göi ®Õn §¹i Nguyªn so¸i, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X« vÜ ®¹i lêi chμo th©n ¸i vμ thμnh kÝnh.

D−íi sù l·nh ®¹o cña §¹i Nguyªn so¸i, t«i ch¾c r»ng nh©n d©n Liªn X« vÜ ®¹i sÏ thμnh c«ng lín lao trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt chñ nghÜa céng s¶n vμ b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi. T«i còng tin ch¾c r»ng víi sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña nh©n d©n Liªn X« vÜ ®¹i, nh©n d©n ViÖt Nam nhÊt ®Þnh thμnh c«ng trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc x©m l−îc, giμnh l¹i tù do vμ ®éc lËp, gãp phÇn vμo c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh ë §«ng - Nam ¸ vμ thÕ giíi.

T«i kÝnh chóc §¹i Nguyªn so¸i lu«n lu«n m¹nh khoÎ.

T×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc X« - ViÖt mu«n n¨m!

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 92, tõ ngμy 22 ®Õn 28-1-1953.

Page 9: Ho chi minh toan tap  tap 7

6 7

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM LÇN THø BA NGμY §ÆT QUAN HÖ

NGO¹I GIAO GI÷A VIÖT NAM Vμ TRUNG QUèC

KÝnh göi Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng, Chñ tÞch ChÝnh phñ trung −¬ng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø ba ngμy n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa c«ng nhËn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam vμ nh©n danh t«i, t«i kÝnh göi Chñ tÞch, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Trung Quèc vÜ ®¹i lêi chμo th©n ¸i vμ thμnh kÝnh.

T«i kÝnh chóc ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Trung Quèc, d−íi sù l·nh ®¹o cña Chñ tÞch, sÏ th¾ng lîi trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt vÜ ®¹i, b−íc ®Çu lμ kÕ ho¹ch 5 n¨m lÇn thø nhÊt, trong phong trμo kh¸ng Mü viÖn TriÒu vμ trong c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh ë ch©u ¸ vμ trªn toμn thÕ giíi.

Víi sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña nh©n d©n Trung Quèc, t«i tin ch¾c r»ng nh©n d©n ViÖt Nam nhÊt ®Þnh thμnh c«ng trong cuéc kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc x©m l−îc ®Ó giμnh l¹i tù do vμ ®éc lËp, vμ gãp phÇn vμo c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh ë §«ng Nam ¸ vμ thÕ giíi.

T«i kÝnh chóc Chñ tÞch lu«n lu«n m¹nh khoÎ. T×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc Trung - ViÖt mu«n n¨m!

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 92, tõ ngμy 22 ®Õn 28-1-1953.

B¸O C¸O TR¦íC HéI NGHÞ LÇN THø T¦

BAN CHÊP HμNH TRUNG ¦¥NG §¶NG1 (kho¸ II)

Khai m¹c cuéc Héi nghÞ nμy, lêi ®Çu tiªn lμ t«i thay mÆt toμn thÓ Trung −¬ng ta th©n ¸i göi lêi chμo ®ång chÝ Xtalin vμ ®ång chÝ Mao Tr¹ch §«ng.

XÐt l¹i trong n¨m 1952, trªn thÕ giíi cã nh÷ng viÖc quan träng nh− sau:

VÒ phe ®Õ quèc:

§Õ quèc Mü ®i ®Õn b−íc ®−êng cïng, ®· dïng nh÷ng thñ ®o¹n cùc kú d· man hung ¸c mμ bän ph¸t xÝt HÝtle còng kh«ng d¸m dïng, tøc lμ Mü ®· dïng chiÕn tranh vi trïng giÕt h¹i nh©n d©n TriÒu Tiªn. ViÖc ®ã ®· lμm cho nh©n d©n thÕ giíi kÞch liÖt chèng l¹i ®Õ quèc Mü. Mü l¹i dïng mäi thñ ®o¹n, nhÊt lμ kh«ng chÞu th¶ hÕt tï binh chiÕn tranh, ®Ó ph¸ ho¹i cuéc ®μm ph¸n ®×nh chiÕn do Liªn X« ®Ò ra.

Ngoμi viÖc dèc hÕt lùc l−îng ®Ó chuÈn bÞ chiÕn tranh, lμm cho kinh tÕ trong n−íc chóng cμng l©m vμo khñng ho¶ng vμ nh©n d©n n−íc chóng cμng nghÌo nμn, phe Mü l¹i ra søc vò trang l¹i T©y §øc vμ NhËt B¶n, dïng lμm v©y c¸nh, hßng tiÕn c«ng Liªn X«, Trung Quèc. Song kinh nghiÖm lÞch sö cho ta biÕt r»ng: chóng "nu«i cäp, sÏ bÞ cäp c¾n".

§Õ quèc Ph¸p th× v©ng lÖnh cña Mü mμ ra tay ®μn ¸p phong

Page 10: Ho chi minh toan tap  tap 7

8 9

trμo d©n téc d©n chñ ë Ph¸p vμ phong trμo d©n téc gi¶i phãng ë c¸c n−íc thuéc ®Þa Ph¸p. Chóng kh«ng qu¶n chÕt nhiÒu ng−êi, h¹i nhiÒu cña, vÉn cè sèng cè chÕt ®eo ®uæi chiÕn tranh x©m l−îc ë ViÖt- Miªn - Lμo. Phong trμo cña nh©n d©n Ph¸p ®ßi ®éc lËp vμ chèng chiÕn tranh ë ViÖt Nam ngμy cμng cao. T×nh h×nh kinh tÕ vμ chÝnh trÞ khã kh¨n cña Ph¸p ®· khiÕn ChÝnh phñ ph¶n ®éng Ph¸p lËp lªn ®æ xuèng 18 lÇn tõ 1945 ®Õn nay.

VÒ phe d©n chñ:

Phong trμo d©n téc gi¶i phãng ë c¸c thuéc ®Þa vμ c¸c n−íc phô thuéc ë ch©u Phi, CËn §«ng vμ §«ng Nam ¸ lªn ®Òu vμ m¹nh.

Phong trμo hoμ b×nh d©n chñ ngμy cμng lan réng. Héi nghÞ hoμ b×nh ch©u ¸ vμ Th¸i B×nh D−¬ng2 ë B¾c Kinh (10-1952) vμ §¹i héi nh©n d©n thÕ giíi b¶o vÖ hoμ b×nh ë Viªn (12-1952) ®· thμnh c«ng to lín.

Héi nghÞ kinh tÕ thÕ giíi3 ë M¹c T− Khoa (4-1952) ®· ph¸ chÝnh s¸ch cña ®Õ quèc Mü bao v©y kinh tÕ Liªn X« vμ c¸c n−íc d©n chñ míi.

C«ng viÖc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë c¸c n−íc d©n chñ míi §«ng ¢u, ®· cã kÕt qu¶ rùc rì.

Trung Quèc ®· th¾ng lîi lín trong nh÷ng cuéc vËn ®éng chèng Mü, gióp TriÒu, ®μn ¸p ph¶n c¸ch m¹ng, chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ vμ trÞ bän gian th−¬ng, chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n.

ViÖc chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n ë Trung Quèc ®· thμnh c«ng to lín. TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1952, h¬n 500 triÖu n«ng d©n ®· ®−îc h−ëng h¬n 700 triÖu mÉu ruéng. Tr−íc kia, n«ng d©n mçi n¨m ph¶i nép cho ®Þa chñ h¬n 30 triÖu tÊn thãc ®Þa t«, nay sè thãc Êy lμ cña n«ng d©n. V× ®· tho¸t khái ¸ch ¸p bøc cña ®Þa chñ, n«ng d©n ®· rÊt h¨ng h¸i t¨ng gia s¶n xuÊt. KÕt qu¶ râ rÖt lμ so víi n¨m 1949, th× n¨m 1950 l−¬ng thùc t¨ng 20%, n¨m 1952 t¨ng 40%.

Thμnh phÇn x· héi trong n«ng th«n thay ®æi rÊt nhiÒu, tr−íc kia trong lμng, trung n«ng chiÕm 20% nay t¨ng lªn 80%, bÇn n«ng tr−íc kia h¬n 70% nay gi¶m xuèng chØ cã 10% ®Õn 20%. QuyÒn kinh tÕ ®· ®−îc n©ng cao th× quyÒn chÝnh trÞ còng ®−îc n©ng cao vμ

®−îc ®¶m b¶o: chØ tÝnh 4 khu Hoa Trung, Trung Nam, T©y Nam vμ T©y B¾c, n«ng héi ®· cã h¬n 88 triÖu héi viªn, trong ®ã h¬n 30% lμ phô n÷, 60% ®Õn 80% n«ng d©n ®· tæ chøc thμnh nh÷ng héi ®æi c«ng, hîp t¸c x·, v.v.. N«ng d©n lao ®éng ®· thμnh cét trô cña chÝnh quyÒn ë n«ng th«n, do ®ã mμ nh©n d©n d©n chñ chuyªn chÝnh vμ c«ng n«ng liªn minh trë nªn v÷ng ch¾c. N«ng d©n ®· gióp ChÝnh phñ tiªu diÖt h¬n 2 triÖu thæ phØ. Hä ®· võa ®μo kªnh võa ®¾p ®ª ®−îc 1.700 triÖu th−íc khèi ®Êt, ®· cøu ®−îc h¬n 660 v¹n mÉu ruéng khái n¹n lôt léi vμ h¹n h¸n. Kh«ng bÞ ®Þa chñ ¸p bøc bãc lét n÷a, n«ng d©n tiªu dïng dåi dμo; so víi n¨m 1949 th× n¨m 1952 søc mua hμng cña hä t¨ng 25%, do ®ã mμ c«ng nghÖ vμ th−¬ng nghiÖp mau ph¸t triÓn. V¨n ho¸ còng lªn vïn vôt. H¬n 49 triÖu trÎ con n«ng d©n ®· vμo tr−êng tiÓu häc. V× tr×nh ®é gi¸c ngé lªn cao, lßng yªu n−íc thªm nång nμn, cho nªn trong phong trμo chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ vμ trong c«ng cuéc chèng Mü, gióp TriÒu, n«ng d©n rÊt h¨ng h¸i.

Nh÷ng th¾ng lîi Êy ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho Trung Quèc n¨m nay lμm ba c«ng t¸c to lín vÒ chÝnh trÞ vμ kinh tÕ, tøc lμ: tiÕp tôc ®Èy nhanh c«ng cuéc chèng Mü, gióp TriÒu, chuÈn bÞ bÇu cö Quèc héi, vμ b¾t ®Çu kÕ ho¹ch 5 n¨m.

§¹i héi thø XIX cña §¶ng Céng s¶n Liªn X« (10-1952) ch¼ng nh÷ng lμ mét th¾ng lîi lín cña nh©n d©n Liªn X« mμ còng lμ th¾ng lîi chung cña c¶ giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng vμ c¸c d©n téc nh−îc tiÓu toμn thÕ giíi.

B¸o c¸o cña ®ång chÝ Malencèp ®äc tr−íc §¹i héi, ®· nãi râ t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay, v¹ch râ ©m m−u g©y chiÕn cña phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu, vμ nh÷ng m©u thuÉn s©u s¾c gi÷a c¸c ®Õ quèc; nãi râ sù tiÕn bé cña phe d©n chñ do Liªn X« l·nh ®¹o vμ lùc l−îng to lín cña Liªn X« ®ang tiÕn m¹nh ®Õn chñ nghÜa céng s¶n. B¸o c¸o cña ®ång chÝ Malencèp l¹i d¹y chóng ta c¸ch thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh ®Ó lu«n lu«n tiÕn bé.

B¸o c¸o cña ®ång chÝ Malencèp vμ nh÷ng b¸o c¸o kh¸c trong §¹i héi ®Òu c¨n cø trªn nÒn t¶ng lý luËn cña quyÓn s¸ch do ®ång

Page 11: Ho chi minh toan tap  tap 7

10 11

chÝ Xtalin míi viÕt, quyÓn "Nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ cña chñ nghÜa x· héi ë Liªn X«" vμ ®−a nh÷ng con sè, nh÷ng sù thËt ch¾c ch¾n ®Ó chøng tá lý luËn Êy.

QuyÓn s¸ch Êy ph¸t triÓn vμ lμm thªm phong phó chñ nghÜa M¸c- Lªnin. Trong mét quyÓn s¸ch chØ ®é 100 trang, ®ång chÝ Xtalin ®· nªu ra vμ ®· gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh, nh−:

- quy luËt kinh tÕ trong chÕ ®é x· héi chñ nghÜa,

- sù s¶n xuÊt hμng ho¸ trong chÕ ®é x· héi chñ nghÜa,

- quy luËt gi¸ trÞ trong chÕ ®é x· héi chñ nghÜa,

- c¸ch n©ng cao tμi s¶n cña n«ng tr−êng tËp thÓ lªn thμnh tμi s¶n chung cña toμn d©n,

- quy luËt kinh tÕ c¨n b¶n cña chñ nghÜa t− b¶n ngμy nay vμ quy luËt kinh tÕ c¨n b¶n cña chñ nghÜa x· héi,

- 3 ®iÒu kiÖn cèt yÕu ®Ó tiÕn tõ chñ nghÜa x· héi ®Õn chñ nghÜa céng s¶n,

- sù xo¸ bá nh÷ng ph©n biÖt chÝnh gi÷a thμnh thÞ vμ n«ng th«n, gi÷a lao ®éng trÝ ãc vμ lao ®éng ch©n tay,

- thÞ tr−êng thÕ giíi chia lμm hai thÞ tr−êng, vμ tæng khñng ho¶ng cña chñ nghÜa t− b¶n thªm trÇm träng.

QuyÓn s¸ch Êy d¹y chóng ta xem xÐt thªm s¸ng suèt t−¬ng lai cña thÕ giíi vμ lμm cho chóng ta cμng ch¾c ch¾n vÒ tiÒn ®å nhÊt ®Þnh th¾ng lîi cña chóng ta. C¸n bé trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng cÇn ph¶i nghiªn cøu nh÷ng tμi liÖu cña §¹i héi thø XIX, nhÊt lμ quyÓn s¸ch míi cña ®ång chÝ Xtalin, vμ ph¶i biÕt ¸p dông vμo hoμn c¶nh kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc cña chóng ta.

§ång chÝ Xtalin ®· chØ râ nhiÖm vô vμ môc ®Ých cña phong trμo b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi hiÖn nay.

Phe ®Õ quèc vÉn chuÈn bÞ g©y chiÕn. N¹n chiÕn tranh vÉn ®e do¹ thÕ giíi. Nh−ng phong trμo ñng hé hoμ b×nh thÕ giíi ngμy cμng m¹nh. Vμ gÇn ®©y, c©u tr¶ lêi cña ®ång chÝ Xtalin cho b¸o Mü l¹i cμng tá râ thªm chÝnh s¸ch hoμ b×nh cña Liªn X«. Cè nhiªn chÝnh s¸ch Êy ®−îc

nh©n d©n thÕ giíi nhiÖt liÖt ñng hé. Chóng ta cã thÓ ®o¸n r»ng: nÕu phe ®Õ quèc ®iªn rå ®Èy ®Õn thÕ giíi chiÕn tranh, th× thÕ giíi chiÕn tranh thø ba sÏ kÕt liÔu chÕ ®é t− b¶n trªn kh¾p hoμn cÇu.

Trong §¹i héi thø XIX, ®ång chÝ Xtalin ®äc mét bμi diÔn v¨n lÞch sö, chØ thÞ cho nh÷ng ng−êi céng s¶n vμ d©n chñ chóng ta ph¶i kiªn quyÕt n©ng cao ngän cê d©n téc vμ d©n chñ ®Ó chiÕn th¾ng bän ®Õ quèc x©m l−îc vμ lμm chóng ta thªm tin t−ëng vμo tiÒn ®å vÎ vang cña chóng ta.

T×NH H×NH TRONG N¦íC

Tr−íc khi b¸o c¸o t×nh h×nh trong n−íc, t«i thay mÆt Trung −¬ng vμ toμn §¶ng, th©n ¸i göi lêi c¶m ¬n vμ khen ngîi:

- Bé ®éi ta (VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph−¬ng, d©n qu©n du kÝch) ®· h¨ng h¸i thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng.

- §ång bμo ë vïng t¹m bÞ chiÕm còng nh− ®ång bμo ë vïng tù do ®· h¨ng h¸i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, thi ®ua nép thuÕ n«ng nghiÖp, thi ®ua ®i d©n c«ng gióp c¸c chiÕn dÞch.

VÒ phe ®Þch:

§Çu n¨m 1952, chóng thÊt b¹i to ë chiÕn dÞch Hoμ B×nh4 . Cuèi n¨m 1952, chóng thÊt b¹i to ë chiÕn dÞch T©y B¾c5 .

Cμng thÊt b¹i, chóng cμng ®iªn rå. Chóng th¼ng tay bãc lét, ¸p bøc, cμn quÐt nh÷ng vïng du kÝch vμ vïng t¹m bÞ chiÕm, hßng ph¸t triÓn nguþ qu©n, nguþ quyÒn, ®Ó thùc hiÖn ©m m−u dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh. Chóng t×m mäi c¸ch ®Ó ph¸ ho¹i mïa mμng vμ giao th«ng cña ta.

Mét mÆt kh¸c, chóng l¹y lôc Mü, xin Mü viÖn trî thªm cho chóng, dï Mü ®ang bÞ sa lÇy ë TriÒu Tiªn.

GÇn ®©y, ®Õ quèc Mü, Anh, Ph¸p l¹i ®Þnh lËp mét mÆt trËn thèng nhÊt do Mü cÇm ®Çu, ®Ó chèng l¹i cuéc kh¸ng chiÕn TriÒu Tiªn, ViÖt-Miªn-Lμo vμ M· Lai.

§Þch cμng thÊt b¹i th× chóng cμng hung tμn. Nªn tuy th¾ng lîi nhiÒu, chóng ta quyÕt kh«ng ®−îc chñ quan, khinh ®Þch. Tr¸i l¹i,

Page 12: Ho chi minh toan tap  tap 7

12 13

chóng ta ph¶i lu«n lu«n nhí r»ng x©m l−îc ®Êt ®ai, bãc lét nh©n d©n c¸c n−íc hËu tiÕn lμ mét trong nh÷ng tÝnh chÊt c¨n b¶n cña t− b¶n ®éc quyÒn. §Õ quèc Ph¸p, Mü rÊt thÌm muèn nguån nguyªn liÖu phong phó cña n−íc ta (nh− g¹o, cao su, than, thiÕc...). Chóng muèn chiÕm n−íc ta lμm mét c¨n cø qu©n sù ®Ó tiÕn c«ng Trung Quèc. V× vËy mμ chóng cè sèng cè chÕt b¸m lÊy ViÖt - Miªn - Lμo. Cho nªn kh¸ng chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nh−ng ph¶i tr−êng kú vμ gian khæ. Vμ tõ nay cuéc chiÕn tranh gi÷a ta víi ®Þch sÏ gay go, phøc t¹p h¬n.

VÒ phÝa ta:

§Ó duy tr× kh¸ng chiÕn tr−êng kú vμ ®−a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn, chóng ta ph¶i lμm g×?

§©y t«i ®Æc biÖt nhÊn m¹nh vμo hai vÊn ®Ò chÝnh sau ®©y:

1. L·nh ®¹o kh¸ng chiÕn vμ chÝnh s¸ch qu©n sù

§Ó ®¸nh th¾ng thùc d©n Ph¸p, bän can thiÖp Mü vμ lò ViÖt gian bï nh×n chã s¨n cña chóng, ta ph¶i cã mét qu©n ®éi nh©n d©n thËt m¹nh vμ lu«n lu«n tiÕn bé.

Sau nh÷ng líp chØnh huÊn, qu©n ®éi ta ®· tiÕn bé kh¸. §iÒu ®ã ®· ®−îc tá râ trong nh÷ng th¾ng lîi võa qua. Qu©n ®éi ta tiÕn bé nhiÒu vÒ tinh thÇn, vÒ chiÕn thuËt còng nh− vÒ kü thuËt. Hä ®· v−ît nhiÒu khã kh¨n gian khæ ®Ó lμm trßn nhiÖm vô. Du kÝch, vËn ®éng, c«ng kiªn, bé ®éi ta ®Òu ®¸nh kh¸. ë ®ång b»ng, trung du, miÒn nói, hä ®Òu ®¸nh ®−îc.

C¸n bé còng nh− chiÕn sÜ ®Òu tiÕn bé.

ChiÕn sÜ tin t−ëng vμo c¸n bé.

Toμn thÓ qu©n ®éi tuyÖt ®èi tin t−ëng vμo sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, cã thÓ nãi r»ng ®ã lμ mét th¾ng lîi rÊt to.

Tuy vËy, mét sè ®¬n vÞ cßn m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm nh−: ham ®¸nh to, ¨n to, chñ quan khinh ®Þch, tù kiªu tù m·n, tæ chøc qu¸ kÒnh cμng, chÕ ®é tμi chÝnh kh«ng chÆt chÏ, ham chuéng h×nh thøc, c¸n bé ch−a biÕt th−¬ng yªu chiÕn sÜ nh− anh em ruét thÞt... Tõ nay qu©n ®éi ta ph¶i quyÕt t©m söa ®æi nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy.

N¨m nay chóng ta cø tiÕp tôc chØnh qu©n ®Ó ph¸t triÓn vμ cñng cè nh÷ng tiÕn bé ®· thu ®−îc vμ söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm.

VÒ mÆt chØ ®¹o kh¸ng chiÕn vμ chÝnh s¸ch qu©n sù th× chóng ta ph¶i lμm nh÷ng viÖc sau ®©y:

1- Tr¸nh chç m¹nh, ®¸nh chç yÕu ®Ó ph©n t¸n lùc l−îng ®Þch vμ tiªu diÖt sinh lùc ®Þch, më réng vïng tù do.

§ã lμ ph−¬ng h−íng chiÕn l−îc cña ta hiÖn nay.

2- Bé ®éi chñ lùc ë chiÕn tr−êng B¾c Bé th× ph¶i dïng vËn ®éng chiÕn linh ho¹t, ®Ó tiªu diÖt tõng m¶ng sinh lùc ®Þch, lμm cho ®Þch yÕu ®i, phèi hîp víi c«ng kiªn chiÕn tõng bé phËn, ®Ó tranh lÊy nh÷ng cø ®iÓm vμ thÞ trÊn nhá ë ®ã ®Þch s¬ hë, yÕu ít. Lμm nh− vËy ®Ó ®¹t môc ®Ých ®¸nh ch¾c, ¨n ch¾c, më réng vïng tù do. §ång thêi cã thÓ dïng c«ng kiªn chiÕn hót lùc l−îng cña ®Þch ®Õn mμ ®¸nh, ph©n t¸n lùc l−îng ®Þch, lμm rèi lo¹n kÕ ho¹ch cña ®Þch vμ t¹o ®iÒu kiÖn cho vËn ®éng chiÕn.

3- ChiÕn tr−êng sau l−ng ®Þch ph¶i më réng du kÝch chiÕn ®Ó tiªu diÖt vμ tiªu hao nh÷ng bé phËn nhá cña ®Þch; ®Ó chèng ®Þch cμn quÐt, b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tμi s¶n cho d©n; ®Ó khuÊy rèi, ph¸ ho¹i, kiÒm chÕ ®Þch, tuyªn truyÒn vμ gi¸o dôc quÇn chóng nh÷ng vïng ®ã, thu hÑp nguån nguþ binh cña ®Þch, më réng vïng du kÝch vμ c¨n cø du kÝch cña ta, ®Æng thμnh lËp vμ cñng cè nh÷ng c¨n cø kh¸ng chiÕn sau l−ng ®Þch.

4- Ngoμi viÖc t¨ng c−êng bé ®éi chñ lùc vμ x©y dùng bé ®éi ®Þa ph−¬ng, vïng tù do vμ nh÷ng c¨n cø du kÝch kh¸ to cÇn ph¶i x©y dùng nh÷ng tæ chøc d©n qu©n, du kÝch kh«ng tho¸t ly s¶n xuÊt. Nh÷ng tæ chøc d©n qu©n, du kÝch Êy ch¼ng nh÷ng cã thÓ phô tr¸ch viÖc ®μn ¸p bän ph¶n c¸ch m¹ng, gi÷ g×n trÞ an trong lμng x·, b¶o vÖ lîi Ých cña quÇn chóng, ®Êu tranh víi ®Þch vμ phèi hîp t¸c chiÕn víi bé ®éi chñ lùc, mμ l¹i cã thÓ dïng ®Ó bæ sung bé ®éi chñ lùc.

5- VÒ viÖc chØ ®¹o qu©n sù cÇn ph¶i kÕt hîp nh÷ng h×nh thøc ®Êu tranh nãi trªn mét c¸ch linh ho¹t, kh«n khÐo. Nh− thÕ, mét mÆt lîi cho bé ®éi chñ lùc cã thÓ t×m nhiÒu c¬ héi ®Ó tiªu diÖt ®Þch;

Page 13: Ho chi minh toan tap  tap 7

14 15

mét mÆt kh¸c cã thÓ gióp bé ®éi, du kÝch ho¹t ®éng vμ gióp c¨n cø du kÝch cña ta sau l−ng ®Þch ph¸t triÓn vμ cñng cè.

6- Trong sù chØ ®¹o c¸c h×nh thøc ®Êu tranh nãi trªn, cÇn ph¶i thiÕt thùc nhËn râ tÝnh chÊt tr−êng kú cña kh¸ng chiÕn. Cho nªn, ph¶i rÊt chó ý gi÷ g×n søc chiÕn ®Êu nhÊt ®Þnh cña bé ®éi, kh«ng nªn lμm cho bé ®éi hao mßn, mÖt mái qu¸. §ång thêi cÇn ph¶i yªu cÇu bé ®éi chÞu khã, chÞu khæ, kiªn quyÕt, gan d¹ thi ®ua diÖt ®Þch lËp c«ng. Hai ®iÒu ®ã kh«ng tr¸i nhau, mμ kÕt hîp víi nhau.

7- Ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c chÝnh trÞ, lu«n lu«n n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ vμ gi¸c ngé giai cÊp cña bé ®éi ta; ph¶i b¶o ®¶m sù chÊp hμnh chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ; ph¶i triÖt ®Ó gi÷ g×n kû luËt tù gi¸c vÒ mÆt qu©n sù vμ vÒ mÆt chÝnh trÞ. V× vËy cÇn ph¶i t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng trong qu©n ®éi vμ ph¶i thùc hiÖn d©n chñ trong bé ®éi.

8- Ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c qu©n sù, tr−íc hÕt lμ ph¶i lu«n lu«n xem träng viÖc huÊn luyÖn bé ®éi. Ph¶i ra søc båi d−ìng c¸n bé, ph¶i rÌn luyÖn t− t−ëng, n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ, còng nh− tr×nh ®é chiÕn thuËt vμ kü thuËt cña c¸n bé. §ã lμ kh©u chÝnh trong c¸c thø c«ng t¸c.

Ph¶i t¨ng c−êng c«ng t¸c cña Bé Tæng tham m−u vμ cña Tæng côc cung cÊp. C«ng t¸c Bé Tæng tham m−u ph¶i t¨ng c−êng míi cã thÓ n©ng cao chiÕn thuËt vμ kü thuËt cña bé ®éi. C«ng t¸c cña Tæng côc cung cÊp ph¶i t¨ng c−êng th× míi cã thÓ b¶o ®¶m ®−îc sù cung cÊp ®Çy ®ñ cho chiÕn tranh vμ n©ng cao søc chiÕn ®Êu cña bé ®éi.

Nh−ng ph¶i kiªn quyÕt ph¶n ®èi xu h−íng sai lÇm lμm cho c¸c c¬ quan ph×nh lªn.

9- Ph¶i cã kÕ ho¹ch chung vÒ viÖc x©y dùng vμ bæ sung bé ®éi. Ngoμi viÖc ®éng viªn thanh niªn ë vïng tù do tßng qu©n, cÇn ph¶i rÊt chó ý tranh thñ vμ c¶i t¹o nguþ binh ®· ®Çu hμng ta ®Ó bæ sung cho bé ®éi ta. Tæ chøc bé ®éi míi th× kh«ng nªn hoμn toμn dïng c¸n bé míi vμ binh sÜ míi, mμ nªn dïng c¸ch lÊy bé ®éi cò lμm nÒn t¶ng ®Ó më réng bé ®éi míi. §ång thêi còng kh«ng nªn vÐt s¹ch bé ®éi du kÝch ®Ó bæ sung cho bé ®éi chñ lùc.

10- CÇn ph¶i t¨ng c−êng vμ c¶i thiÖn dÇn dÇn viÖc trang bÞ cho bé ®éi, nhÊt lμ x©y dùng ph¸o binh.

2. Ph¸t ®éng quÇn chóng n¨m nay triÖt ®Ó gi¶m t«, thùc hiÖn gi¶m tøc ®Ó tiÕn ®Õn c¶i c¸ch ruéng ®Êt

Ngay tõ khi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m6 míi th¾ng lîi, chÝnh quyÒn nh©n d©n thμnh lËp, ChÝnh phñ ®· ra lÖnh gi¶m t«. Nh−ng cho ®Õn nay, n¬i th× gi¶m kh«ng ®óng møc, n¬i th× ch−a gi¶m. Thμnh thö ®ång bμo n«ng d©n kh«ng ®−îc h−ëng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña hä. Nh− thÕ th× cø nãi "båi d−ìng lùc l−îng nh©n d©n, lùc l−îng kh¸ng chiÕn" còng chØ lμ nãi su«ng. N¨m nay, chóng ta ph¶i kiªn quyÕt thùc hiÖn triÖt ®Ó gi¶m t«.

Muèn vËy ph¶i ra søc ph¸t ®éng quÇn chóng n«ng d©n, lμm cho quÇn chóng tù gi¸c tù nguyÖn ®øng ra ®Êu tranh triÖt ®Ó gi¶m t«, thùc hiÖn gi¶m tøc vμ giμnh lÊy −u thÕ chÝnh trÞ ë n«ng th«n. §¶ng vμ ChÝnh phñ ph¶i l·nh ®¹o, tæ chøc, gióp ®ì, kiÓm tra.

Sau khi gi¶m t«, gi¶m tøc, quÇn chóng ®· ®−îc ph¸t ®éng, tæ chøc ®· v÷ng ch¾c, lùc l−îng ®· ®Çy ®ñ, −u thÕ chÝnh trÞ ®· vÒ tay n«ng d©n lao ®éng, ®a sè n«ng d©n ®· yªu cÇu th× sÏ thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

C¶i c¸ch ruéng ®Êt.

NÒn t¶ng cña vÊn ®Ò d©n téc lμ vÊn ®Ò n«ng d©n, v× n«ng d©n lμ tèi ®¹i ®a sè trong d©n téc.

NÒn t¶ng cña c¸ch m¹ng d©n chñ còng lμ vÊn ®Ò n«ng d©n, v× n«ng d©n lμ lùc l−îng c¸ch m¹ng ®«ng nhÊt chèng phong kiÕn, chèng ®Õ quèc.

Hoμn c¶nh n−íc ta hiÖn nay, bªn ®Þch th× giÆc Ph¸p dùa vμo ®Þa chñ phong kiÕn ph¶n ®éng do bï nh×n B¶o §¹i ®øng ®Çu ®Ó ph¸ ho¹i kh¸ng chiÕn, bªn ta th× vμo bé ®éi, s¶n xuÊt l−¬ng thùc, ®i d©n c«ng nhiÒu h¬n hÕt lμ n«ng d©n.

MÊy n¨m tr−íc, v× hoμn c¶nh ®Æc biÖt mμ ta chØ thi hμnh gi¶m t«, gi¶m tøc, nh− thÕ lμ ®óng.

Nh−ng ngμy nay, kh¸ng chiÕn ®· 7 n¨m, ®ång bμo n«ng d©n hy

Page 14: Ho chi minh toan tap  tap 7

16 17

sinh cho Tæ quèc, ®ãng gãp cho kh¸ng chiÕn ®· nhiÒu vμ vÉn s½n sμng hy sinh, ®ãng gãp n÷a. Song hä vÉn lμ líp ng−êi nghÌo khæ h¬n hÕt, v× thiÕu ruéng hoÆc kh«ng cã ruéng cμy. §ã lμ mét ®iÒu rÊt kh«ng hîp lý.

Muèn kh¸ng chiÕn hoμn toμn th¾ng lîi, d©n chñ nh©n d©n thËt thμ thùc hiÖn, th× ph¶i thiÕt thùc n©ng cao quyÒn lîi kinh tÕ vμ chÝnh trÞ cña n«ng d©n, ph¶i chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n.

C¶i c¸ch ruéng ®Êt sÏ gióp ta gi¶i quyÕt nhiÒu vÊn ®Ò:

VÒ qu©n sù, n«ng d©n sÏ cμng h¨ng h¸i tham gia bé ®éi, ®Ó gi÷ lμng gi÷ n−íc, gi÷ ruéng ®Êt cña m×nh. §ång thêi c¶i c¸ch ruéng ®Êt sÏ cã ¶nh h−ëng to lín gióp lμm tan r· nguþ qu©n.

VÒ kinh tÕ - tμi chÝnh, n«ng d©n ®ñ ¨n ®ñ mÆc, t¨ng gia s¶n xuÊt ®−îc nhiÒu, th× n«ng nghiÖp sÏ ph¸t triÓn. Hä cã tiÒn mua hμng ho¸, th× thñ c«ng nghiÖp, th−¬ng nghiÖp vμ c«ng nghÖ cña giai cÊp tiÓu t− s¶n vμ t− s¶n d©n téc, còng nh− c«ng th−¬ng nghiÖp quèc doanh sÏ ®−îc ph¸t triÓn. N«ng d©n h¨ng h¸i ®ãng thuÕ n«ng nghiÖp th× tμi chÝnh cña Nhμ n−íc ®−îc dåi dμo.

VÒ chÝnh trÞ, khi n«ng d©n ®· n¾m −u thÕ kinh tÕ vμ chÝnh trÞ trong lμng, nh©n d©n d©n chñ chuyªn chÝnh sÏ ®−îc thùc hiÖn réng kh¾p vμ ch¾c ch¾n.

VÒ v¨n ho¸, "cã thùc míi vùc ®−îc ®¹o", kinh nghiÖm c¸c n−íc b¹n cho chóng ta thÊy r»ng: khi n«ng d©n ®· cã ruéng cμy, ®· ®ñ c¬m ¨n, ¸o mÆc th× v¨n ho¸ nh©n d©n ph¸t triÓn rÊt nhanh.

Cßn nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c, nh− c«ng an nh©n d©n, th−¬ng binh bÖnh binh, vÖ sinh nh©n d©n, v.v. ®Òu dùa vμo lùc l−îng quÇn chóng n«ng d©n mμ dÔ dμng gi¶i quyÕt.

VÒ MÆt trËn Liªn - ViÖt7, sau khi c¶i c¸ch ruéng ®Êt, MÆt trËn sÏ ®−îc më réng h¬n, cñng cè h¬n, v× ®oμn kÕt ®−îc tÊt c¶ n«ng d©n, tøc lμ ®oμn kÕt tèi ®¹i ®a sè ®ång bμo ta; c¬ së cña MÆt trËn lμ c«ng n«ng liªn minh sÏ ®−îc v÷ng ch¾c h¬n.

Ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t«, thùc hiÖn gi¶m tøc n¨m nay lμ mét viÖc rÊt to lín vμ quan träng. Nã sÏ lμm ®μ cho

c«ng viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt sau nμy. §¶ng ph¶i ®Þnh ph−¬ng ch©m, chÝnh s¸ch, ph¶i cã kÕ ho¹ch, ph¶i cã tæ chøc, l·nh ®¹o, kiÓm tra. Tr−íc nhÊt lμ ph¶i ®¸nh th«ng t− t−ëng trong §¶ng, tõ trªn xuèng d−íi, ph¶i ®¸nh th«ng t− t−ëng c¸c tÇng líp nh©n d©n, tr−íc hÕt lμ n«ng d©n. Trung −¬ng ph¶i cã chØ thÞ râ rμng vÒ viÖc nμy. Mong c¸c ®ång chÝ nghiªn cøu thËt kü vμ thªm ý kiÕn ®Çy ®ñ.

Kinh tÕ - tμi chÝnh.

VÒ kinh tÕ - tμi chÝnh, sÏ cã b¸o c¸o riªng. ë ®©y t«i chØ nh¾c l¹i r»ng: ta cã tiÕn bé nh−ng tiÕn bé Ýt. ThuÕ n«ng nghiÖp vÉn thu chËm vμ kh«ng ®óng møc. ChÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ rÊt ®óng, ®ång bμo rÊt h¨ng h¸i ®ãng gãp, v× sao mμ thu chËm vμ kh«ng ®óng møc? V× nhiÒu c¸n bé nhÊt lμ ë cÊp d−íi, thμnh phÇn x· héi kh«ng thuÇn khiÕt, hoÆc kh«ng n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, kh«ng ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, kh«ng g−¬ng mÉu, kÕt qu¶ lμ kh«ng lμm trßn nhiÖm vô.

ThuÕ n«ng nghiÖp nh− vËy, thuÕ c«ng th−¬ng nghiÖp, mËu dÞch, d©n c«ng, còng ®Òu nh− vËy. N¨m nay, c¸n bé c¸c c¬ quan vμ c¸c ®Þa ph−¬ng nhÊt ®Þnh ph¶i quyÕt t©m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã ®Ó thùc hiÖn th¨ng b»ng thu vμ chi, b×nh æn vËt gi¸, ph¸t triÓn giao th«ng, t¨ng gia s¶n xuÊt. Chóng ta ph¶i ra søc b¶o vÖ vμ ph¸t triÓn viÖc s¶n xuÊt, ph¶i thùc hμnh tiÕt kiÖm, ph¶i nh»m vμo gi¶m nhÑ sù ®ãng gãp cña nh©n d©n vμ c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n. Ph¶i triÖt ®Ó chÊp hμnh chÝnh s¸ch thuÕ n«ng nghiÖp vμ c¸c thø thuÕ kh¸c, vμ chÝnh s¸ch mËu dÞch trong n−íc vμ mËu dÞch víi ngoμi, thùc hiÖn triÖt ®Ó chÕ ®é thèng nhÊt qu¶n lý tμi chÝnh, chÊp hμnh kû luËt tμi chÝnh mét c¸ch nghiªm chØnh vμ t¨ng c−êng c«ng t¸c ®Êu tranh kinh tÕ víi ®Þch.

N¨m nay, ngoμi hai vÊn ®Ò lín lμ chØ ®¹o kh¸ng chiÕn vμ ph¸t ®éng quÇn chóng, §¶ng vμ ChÝnh phñ vÉn ph¶i tiÕp tôc ®Èy m¹nh 3 nhiÖm vô lín vμ 4 c«ng t¸c chÝnh ®· b¾t ®Çu tõ n¨m ngo¸i.

3 nhiÖm vô lín lμ:

- Tiªu diÖt sinh lùc ®Þch,

- Ph¸ ©m m−u cña ®Þch dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt, lÊy

Page 15: Ho chi minh toan tap  tap 7

18 19

chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh,

- Båi d−ìng lùc l−îng nh©n d©n, lùc l−îng kh¸ng chiÕn.

4 c«ng t¸c chÝnh lμ:

- Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm,

- §Èy m¹nh c«ng t¸c trong vïng sau l−ng ®Þch,

- ChØnh qu©n,

- ChØnh §¶ng.

3 nhiÖm vô vμ 4 c«ng t¸c Êy ®Òu quan hÖ mËt thiÕt víi hai vÊn ®Ò to nãi trªn.

V× chØ cã thùc hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt mét c¸ch ®óng ®¾n vμ triÖt ®Ó, th× míi cã thÓ ph¸t ®éng ®−îc quÇn chóng ®«ng ®¶o, míi cã thÓ dùa vμo lùc l−îng n«ng d©n ®Ó duy tr× kh¸ng chiÕn tr−êng kú, ph¸t triÓn vμ cñng cè bé ®éi, tranh lÊy th¾ng lîi hoμn toμn.

Cßn nh÷ng viÖc quan träng kh¸c mμ chóng ta ph¶i lμm lμ:

VÊn ®Ò d©n téc.

Chóng ta ph¶i cè g¾ng ®μo t¹o c¸n bé d©n téc thiÓu sè vμ gi¸o dôc ®ång bμo thiÓu sè, ®Ó chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn cho viÖc lËp dÇn dÇn nh÷ng vïng d©n téc tù trÞ. ViÖc nμy rÊt quan hÖ víi kh¸ng chiÕn. §Þch dïng tù trÞ gi¶ ®Ó chia rÏ c¸c d©n téc, ®Ó ph¸ ho¹i søc kh¸ng chiÕn. Ta ph¶i kÞp thêi dïng tù trÞ thËt ®Ó ®oμn kÕt c¸c d©n téc, ®Ó ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn.

VÊn ®Ò ViÖt - Miªn - Lμo.

Cho ®Õn nay, chóng ta gióp kh¸ng chiÕn Miªn - Lμo ch−a ®óng møc. Tõ nay chóng ta ph¶i cè g¾ng gióp h¬n n÷a. Ta ph¶i nhËn râ r»ng: hai d©n téc anh em Miªn, Lμo ®−îc gi¶i phãng, th× n−íc ta míi ®−îc gi¶i phãng thËt sù vμ hoμn toμn.

VÊn ®Ò liªn l¹c víi c¸c n−íc b¹n.

N¨m ngo¸i, ta cã nh÷ng ®oμn ®¹i biÓu nh©n d©n ®i th¨m vμi n−íc b¹n vμ ®i dù c¸c cuéc héi nghÞ quèc tÕ. Do ®ã mμ t×nh h÷u nghÞ gi÷a ta vμ c¸c n−íc b¹n kh¨ng khÝt thªm. §ång thêi, ta l¹i häc ®−îc nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u cña c¸c n−íc b¹n. N¨m nay,

chóng ta cè g¾ng ph¸t triÓn mèi quan hÖ th©n thiÖn Êy.

VÊn ®Ò ñng hé hoμ b×nh thÕ giíi.

MÊy n¨m nay chóng ta cã lμm, nh−ng ®· m¾c khuyÕt ®iÓm lμ cã bÒ réng kh«ng cã bÒ s©u, h×nh thøc h¬n lμ thùc tÕ, v× th−êng chØ kho¸n tr¾ng cho mét sè c¸n bé phô tr¸ch, cßn nh÷ng c¸n bé kh¸c th× Ýt quan t©m ®Õn. N¨m nay chóng ta ph¶i lμm thiÕt thùc h¬n, ph¶i lμm cho nh©n d©n ta hiÓu r»ng: ñng hé hoμ b×nh thÕ giíi cã quan hÖ mËt thiÕt víi ph¸t triÓn kh¸ng chiÕn cña ta.

C¸c ®ång chÝ,

§¶ng ta ®· ®−a cuéc kh¸ng chiÕn cøu n−íc tõ b−íc thÊp ®Õn b−íc cao, tõ chç th¾ng nhá ®Õn chç th¾ng lín. Së dÜ ®−îc nh− thÕ lμ v× §¶ng ta vμ chØ cã §¶ng ta thÊm nhuÇn chñ nghÜa M¸c - Lªnin.

§¶ng ta nhËn râ kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nh−ng ph¶i tr−êng kú vμ gian khæ. §¶ng ta quyÕt l·nh ®¹o qu©n ®éi vμ nh©n d©n v−ît mäi khã kh¨n gian khæ - mμ cμng gÇn th¾ng lîi cμng nhiÒu gian khæ khã kh¨n - ®Ó tranh lÊy th¾ng lîi hoμn toμn. Së dÜ ®−îc nh− thÕ lμ v× §¶ng ta vμ chØ cã §¶ng ta toμn t©m toμn lùc phôc vô nh©n d©n, phông sù Tæ quèc.

§¶ng ta lμ mét ®¶ng tiªn phong anh dòng. §Ó lμm trßn nhiÖm vô nÆng nÒ mμ vÎ vang cña §¶ng th× toμn thÓ c¸n bé vμ ®¶ng viªn, tõ trªn ®Õn d−íi, bÊt kú ë ®Þa vÞ nμo, lμm c«ng viÖc g×, ®Òu ph¶i:

- kiªn quyÕt chÊp hμnh ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ;

- ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng;

- quyÕt t©m thùc hiÖn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng lμ cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t−, quyÕt t©m tÈy bá cho kú hÕt bÖnh quan liªu, tham «, l·ng phÝ;

- lμm g−¬ng mÉu trong viÖc thi ®ua häc tËp, chiÕn ®Êu, t¨ng gia s¶n xuÊt, v.v..

- thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh ®Ó lu«n lu«n tiÕn bé.

Page 16: Ho chi minh toan tap  tap 7

20 21

T«i ch¾c r»ng víi sù l·nh ®¹o, gi¸o dôc vμ kiÓm tra cña Trung −¬ng, víi quyÕt t©m cña mçi c¸n bé, mçi ®¶ng viªn, víi sù gióp ®ì cña c¸c ®¶ng b¹n, víi sù phª b×nh, kiÓm th¶o cña quÇn chóng, chóng ta nhÊt ®Þnh lμm ®−îc nh− thÕ vμ chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

T«i xin tuyªn bè cuéc Héi nghÞ lÇn thø t− cña Trung −¬ng khai m¹c.

§äc ngμy 25-1-1953. Tμi liÖu l−u t¹i ViÖn LÞch sö §¶ng.

BμI NãI T¹I HéI NGHÞ TæNG KÕT CHIÕN DÞCH T¢Y B¾C

Trung −¬ng §¶ng, ChÝnh phñ vμ B¸c b»ng lßng c¸c chó lÇn nμy ch−a ph¶i lμ hoμn toμn, nh−ng h¬n mäi lÇn tr−íc.

C¸c chó cã −u ®iÓm:

1- C¸n bé vμ chiÕn sÜ ®Òu tiÕn bé.

2- C¸c chó ®· thÊm nhuÇn quyÕt t©m cña Trung −¬ng §¶ng, ®· ®−a quyÕt t©m Êy lμm cho chiÕn sÜ thÊm nhuÇn vμ ra søc tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch. C¸c chó ®· vui vÎ chÞu ®ùng gian khæ, kh¾c phôc ®−îc nhiÒu khã kh¨n.

ThÝ dô: - ThiÕu l−¬ng ®· tù ®éng ®i lÊy l−¬ng vÒ ¨n mμ ®¸nh ®uæi ®Þch.

- Cã nhiÒu ®¬n vÞ kh«ng qu¶n khã nhäc ®ãi rÐt qua s«ng trÌo nói, gian khæ vÉn gi÷ v÷ng ®−îc quyÕt t©m giμnh lÊy th¾ng lîi.

- Cã bé ®éi ®ang ®¸nh ë T©y B¾c ®−îc lÖnh vÉn h¨ng h¸i quay vÒ ®¸nh ®Þch ë Phó Thä.

3- C¸c chó ®· lμm ®óng chÝnh s¸ch cña Trung −¬ng §¶ng ®èi víi ®ång bμo thiÓu sè. C¸c chó ®· biÕt gióp d©n, tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch cña §¶ng vμo trong nh©n d©n.

4- LÇn nμy c¸c mÆt trËn kh¸c còng tÝch cùc phèi hîp, ®¬n vÞ nμo còng cã chiÕn th¾ng, c¶ chñ lùc, ®Þa ph−¬ng vμ d©n qu©n du kÝch.

Nh−ng c¸c chó cßn cã nh÷ng khuyÕt ®iÓm nh− sau:

1- C¸n bé th−¬ng yªu binh sÜ ch−a ®óng møc, cßn thiÕu sãt nh− khi bé ®éi mÖt mái ®au yÕu, hay lμ ®èi víi th−¬ng binh.

2- §èi víi cña c«ng, c¸c chó ch−a thÊm nhuÇn chÝnh s¸ch. Mçi viªn ®¹n, mçi khÈu sóng lμ må h«i n−íc m¾t cña ®ång bμo m×nh.

Page 17: Ho chi minh toan tap  tap 7

22 23

ChÝnh s¸ch chiÕn lîi phÈm cßn nhiÒu ®¬n vÞ lμm ch−a ®óng, sö dông cßn bõa b·i kh«ng c«ng b»ng, d©n chñ, ®Ó cho bé ®éi th¾c m¾c, tþ n¹nh, ¶nh h−ëng xÊu ®Õn ®oμn kÕt.

3- Lμm viÖc cßn nhiÒu tÝnh chÊt quan liªu, ®¹i kh¸i, kÕ ho¹ch s¬ suÊt, chñ quan khinh ®Þch v× ®¸nh th¾ng nhiÒu, nh÷ng c¸i Êy sÏ ®−a ®Õn thÊt b¹i. §Þch b¹i còng v× chñ quan, quan liªu.

Kh«ng nªn t¸ch riªng chiÕn dÞch T©y B¾c mμ xem. Tõ biªn giíi chuyÓn ®Õn ®ång b»ng, cã chó hoang mang, nh−ng Trung −¬ng §¶ng b¶o ®¸nh th× c¸c chó ®¸nh ®−îc ®ång b»ng. §¸nh ®ång b»ng quen mïi, kh«ng −ng lªn nói n÷a. Khi ®¸nh Hoμ B×nh, Trung −¬ng nãi: ®Þch thß cæ ra cho ta bãp. Lªn T©y B¾c, Trung −¬ng nãi: QuyÕt t©m th× ®¸nh ®−îc. ThÕ råi c¸c chó cã quyÕt t©m vμ ®¸nh th¾ng, do ®ã, chiÕn sÜ tin t−ëng ë c¸n bé. TÊt c¶ bé ®éi tin t−ëng ë Trung −¬ng §¶ng vμ ChÝnh phñ, nhê ®ã mμ th¾ng lîi lín. Nh− thÕ lμ Trung −¬ng ®óng. Trung −¬ng nãi ®¸nh, c¸c chó quyÕt t©m ®¸nh cho nªn nhÊt ®Þnh th¾ng.

LÇn nμy 1

) ®−îc gi¶i th−ëng cña B¸c, 308 ph¶i lu«n lu«n gi÷ lÊy danh dù ®ã, quyÕt thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng nhiÒu h¬n, nh−ng kh«ng ®−îc tù kiªu tù m·n. C¸c ®¬n vÞ kh¸c còng ph¶i cè g¾ng. B¸c cßn nhiÒu gi¶i th−ëng n÷a.

LÇn nμy B¸c cho mçi Trung ®oμn 25 c¸i huy hiÖu vÒ th−ëng cho anh em cã c«ng. Th−ëng cho ai ph¶i b¸o c¸o cho B¸c biÕt.

Cßn viÖc n÷a B¸c dÆn:

C¸c chó vÒ ph¶i nhí cÊt nh¾c c¸c ®éi viªn vμ c¸n bé l©u n¨m. Cã chiÕn sÜ 5,6 n¨m kh«ng ®−îc cÊt nh¾c.

VÒ ®¬n vÞ c¸c chó chuyÓn lêi hái th¨m cña B¸c tíi c¸c c¸n bé vμ chiÕn sÜ.

Nãi ngμy 29-1-1953. S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc l−îng vò trang nh©n d©n, Nxb Qu©n ®éi nh©n d©n, Hμ Néi, 1962, tr.142-144.

___________ 1) §¹i ®oμn 308 (§¹i ®oμn Qu©n tiªn phong), §¹i ®oμn chñ lùc ®Çu

tiªn cña qu©n ®éi ta, thμnh lËp ngμy 28-8-1949.

TH¦ GöI HéI NGHÞ N¤NG VËN Vμ D¢N VËN TOμN QUèC

Th©n ¸i göi Héi nghÞ n«ng vËn vμ d©n vËn,

C¸c ®ång chÝ,

N«ng d©n lao ®éng lμ mét lùc l−îng rÊt to lín cña d©n téc, mét ®ång minh rÊt ch¾c ch¾n cña giai cÊp c«ng nh©n.

Muèn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thμnh c«ng ¾t ph¶i dùa vμo quÇn chóng n«ng d©n. Muèn dùa vμo n«ng d©n ¾t ph¶i båi d−ìng lùc l−îng cña hä. Muèn n«ng d©n cã lùc l−îng dåi dμo th× ph¶i lμm cho hä cã ruéng cμy, cã c¬m ¨n, ¸o mÆc, nhμ ë.

§¶ng vμ ChÝnh phñ ®Ò ra chÝnh s¸ch ruéng ®Êt ®· l©u. Nh−ng ®Õn nay, chÝnh s¸ch Êy ch−a ®−îc thùc hiÖn triÖt ®Ó; n«ng d©n lao ®éng vÉn ch−a ®−îc h−ëng quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña hä.

KhuyÕt ®iÓm Êy, mét phÇn lμ do Trung −¬ng ®«n ®èc, kiÓm tra kh«ng chÆt chÏ. Nh−ng phÇn lín lμ do c¸n bé:

- Kh«ng n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ,

- Kh«ng ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng,

- Kh«ng nhËn râ vai trß quan träng cña n«ng d©n,

- Kh«ng s¨n sãc ®Õn ®êi sèng cña n«ng d©n,

- Lμm viÖc th× quan liªu, mÖnh lÖnh, bao biÖn; kh«ng lμm g−¬ng mÉu, thËm chÝ tù t− tù lîi, lμm tr¸i h¼n chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ.

V× c¸n bé ta m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy, cho nªn ®Þa chñ

Page 18: Ho chi minh toan tap  tap 7

24 25

phong kiÕn vÉn n¾m quyÒn kinh tÕ vμ chÝnh trÞ ë n«ng th«n, n«ng d©n vÉn bÞ ¸p bøc bãc lét, vμ thuÕ n«ng nghiÖp, d©n c«ng, t¨ng gia s¶n xuÊt ®Òu kh«ng ®−îc nh− møc ®· ®Þnh.

N¨m nay, chóng ta nhÊt ®Þnh ph¶i ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t«, thùc hiÖn gi¶m tøc vμ giμnh −u thÕ chÝnh trÞ cho n«ng d©n. §ã lμ mét c«ng t¸c trung t©m mμ §¶ng, ChÝnh phñ vμ toμn d©n ph¶i thùc hiÖn cho kú ®−îc.

Ph¸t ®éng quÇn chóng lμ mét viÖc rÊt quan träng vμ còng rÊt phøc t¹p, cho nªn ph¶i chuÈn bÞ rÊt kü cμng, ph¶i cã ph−¬ng ch©m râ rμng, kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ, c¸ch lμm ch¾c ch¾n. Tr−íc nhÊt lμ: - LËp tr−êng giai cÊp cña c¸n bé ph¶i v÷ng ch¾c døt kho¸t, "®øng vÒ phÝa nμo? phôc vô quyÒn lîi ai?", t− t−ëng cña c¸n bé ph¶i ®¸nh th«ng. Cã nh− thÕ, míi thi hμnh ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, míi ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, míi ph¸t ®éng ®−îc quÇn chóng n«ng d©n thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt.

Mong c¸c c« c¸c chó nghiªn cøu kü l−ìng, bμn b¹c thÊu suèt, ¸p dông ®óng ®¾n nh÷ng chØ thÞ vμ tμi liÖu vÒ viÖc ph¸t ®éng quÇn chóng.

Chóc c¸c ®¹i biÓu m¹nh khoÎ. Chóc Héi nghÞ thμnh c«ng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 5 th¸ng 2 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

B¶n chôp bøc th− l−u t¹i ViÖn Hå ChÝ Minh.

BμI NãI T¹I HéI NGHÞ N¤NG VËN Vμ D¢N VËN TOμN QUèC

N−íc ta ph¶i ®i ®Õn d©n chñ thùc sù. D©n chñ thùc sù lμ chèng phong kiÕn ®Þa chñ vμ chèng ®Õ quèc.

Sau 80 n¨m n« lÖ, nh©n d©n ta næi lªn ®¸nh ®æ ®Õ quèc giμnh l¹i ®éc lËp. Bän phong kiÕn ®Þa chñ l¹i m−u b¸n n−íc. Trong chÝnh phñ bï nh×n lμ nh÷ng ai? B¶o §¹i vμ nh÷ng tªn ®Çu sá kh¸c ®Òu lμ bän ®¹i ®Þa chñ phong kiÕn. §Õ quèc lîi dông phong kiÕn ®Þa chñ ®Ó c−íp n−íc ta. Phong kiÕn ®Þa chñ b¸m vμo ®Õ quèc ®Ó ¸p bøc bãc lét nh©n d©n ta. V× thÕ, muèn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi kh«ng nh÷ng ph¶i ®¸nh ®æ ®Õ quèc mμ cßn ®¸nh ®æ c¶ phong kiÕn ®Þa chñ.

C¸c n−íc d©n chñ míi nh− Trung Quèc, TriÒu Tiªn vμ c¸c n−íc d©n chñ §«ng ¢u ®Òu chia ruéng ®Êt cho d©n cμy. Néi dung c¸ch m¹ng d©n chñ c¨n b¶n lμ gi¶i phãng cho n«ng d©n, chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n. Néi dung c¸ch m¹ng d©n téc còng lμ gi¶i phãng cho n«ng d©n. Bao giê ë n«ng th«n n«ng d©n thËt sù n¾m chÝnh quyÒn, n«ng d©n ®−îc gi¶i phãng th× míi lμ d©n chñ thùc sù. V× n−íc ta ë trong hoμn c¶nh ®Æc biÖt, c¸ch m¹ng võa thμnh c«ng th× ph¶i kh¸ng chiÕn ngay, cho nªn tõ ®ã ®Õn nay §¶ng vμ ChÝnh phñ ¸p dông chÝnh s¸ch gi¶m t«, gi¶m tøc hîp víi ®iÒu kiÖn n−íc ta, nh− thÕ lμ ®óng, nh−ng cã chç gi¶m ch−a ®óng, cã chç ch−a gi¶m, chÝnh s¸ch gi¶m t« ch−a ®−îc thi hμnh triÖt ®Ó.

ChÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ lμ ®óng, v× sao mμ kh«ng thi hμnh ®−îc triÖt ®Ó?

V× c¸n bé kh«ng n¾m chÝnh s¸ch, lËp tr−êng kh«ng v÷ng, muèn ®−îc lßng n«ng d©n mμ còng muèn ®−îc lßng ®Þa chñ, cã khi muèn ®−îc lßng ®Þa chñ h¬n, c¸n bé tù t− tù lîi; m×nh tuy ë trong §¶ng nh−ng cßn c¸i ®u«i phong kiÕn ®Þa chñ thß ra. Ch−a gét röa s¹ch t− t−ëng phong kiÕn ®Þa chñ, xui n«ng d©n xung phong mμ

Page 19: Ho chi minh toan tap  tap 7

26 27

m×nh kh«ng xung phong; thËm chÝ tham «, l·ng phÝ, c¸n bé tõ khu, tØnh, huyÖn, x· hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt ®Òu m¾c khuyÕt ®iÓm trªn. Nãi tãm l¹i, trong ®Çu ãc c¸n bé cßn rÊt nÆng nh÷ng t− t−ëng ®Þa chñ.

C¸c c« c¸c chó cÇn ph¶i gét röa cho s¹ch t− t−ëng phong kiÕn ®Þa chñ.

§Þa chñ còng cã ®«i ng−êi lμm c¸ch m¹ng, n−íc ta còng nh− c¸c n−íc kh¸c, ta còng cã vμi ®ång chÝ, ®¹i ®Þa chñ mμ lμm c¸ch m¹ng, håi bÝ mËt cã bao nhiªu tiÒn cña gióp cho §¶ng hÕt, cam t©m chÞu tï ®μy. Hä tuy lμ ng−êi trong giai cÊp ®Þa chñ nh−ng lËp tr−êng vμ t− t−ëng ®· ®øng vÒ phe v« s¶n, lμ ng−êi cña giai cÊp c«ng nh©n.

Ch¾c c¸c c« c¸c chó cã nghe nãi chuyÖn ®ång chÝ Bμnh B¸i ë Trung Quèc, gia ®×nh ®ång chÝ Êy lμ ®¹i ®Þa chñ, ®¹i phong kiÕn, nh−ng ®ång chÝ Êy ®· tæ chøc vμ l·nh ®¹o n«ng d©n ®Êu tranh rÊt quyÕt liÖt chèng ®Þa chñ phong kiÕn.

VÊn ®Ò xuÊt th©n cã quan hÖ thËt nh−ng nÕu xuÊt th©n lμ ®Þa chñ nh−ng ®øng h¼n vÒ phÝa n«ng d©n, th× kh«ng ph¶i lμ ®Þa chñ n÷a. Trung Quèc gäi nh÷ng ®Þa chñ hoan nghªnh c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ "th©n sÜ khai minh". Cho nªn, nÕu kiªn quyÕt röa s¹ch t− t−ëng ®Þa chñ, th× dï xuÊt th©n lμ ®Þa chñ vÉn tham gia ®−îc c¸ch m¹ng.

Nãi tãm l¹i: lËp tr−êng ph¶i cho v÷ng, t− t−ëng ph¶i døt kho¸t.

LËp tr−êng kh«ng v÷ng vμng, t− t−ëng kh«ng døt kho¸t, th× nghiªn cøu g× còng kh«ng thùc hμnh ®−îc c¸ch m¹ng ruéng ®Êt.

V× gi¶m t« ch−a thùc hiÖn ®−îc triÖt ®Ó, cho nªn n¨m nay §¶ng vμ ChÝnh phñ ph¶i chñ tr−¬ng ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t«. Tõ n¨m 1949 ®· cã s¾c lÖnh gi¶m t«, ®Õn nay ®· 4 n¨m mμ vÉn ch−a thùc hiÖn triÖt ®Ó. Xem ®ã th× biÕt r»ng gi¶m t« kh«ng ph¶i lμ mét vÊn ®Ò gi¶n ®¬n, nã lμ mét bé phËn cña giai cÊp ®Êu tranh, giai cÊp n«ng d©n ®Êu tranh víi giai cÊp ®Þa chñ. §©y còng lμ mét chiÕn dÞch, nh−ng chiÕn dÞch nμy to vμ réng h¬n chiÕn dÞch Hoμ B×nh, T©y B¾c, v× nã më ra kh¾p c¶ n−íc. Nã cμng khã h¬n ®¸nh giÆc, v× ®¸nh giÆc th× ®−a vò khÝ ra mμ ®¸nh, trong chiÕn dÞch nμy n«ng d©n kh«ng ®−a sóng ®¹n ra ®¸nh víi ®Þch, nh−ng ph¶i dïng mét thø vò khÝ m¹nh h¬n, tøc lμ lùc l−îng tæ chøc vμ lùc l−îng ®oμn kÕt cña hμng triÖu n«ng d©n. §¶ng vμ ChÝnh phñ lμ Bé Tæng t− lÖnh,

Bé Tæng tham m−u cña cuéc ®Êu tranh nμy. Còng nh− mäi chiÕn dÞch kh¸c, nã ph¶i cã chÝnh s¸ch râ rμng, ph−¬ng ch©m ®óng ®¾n, kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ, cã tæ chøc, cã l·nh ®¹o, chø kh«ng ph¶i nãi "phãng tay ph¸t ®éng" quÇn chóng lμ phãng tay lung tung. Khi thi hμnh kh«ng ®−îc "t¶", kh«ng ®−îc "h÷u". "T¶" vμ "h÷u" ®Òu thÊt b¹i. Ph¶i theo ®óng chÝnh s¸ch vμ ph−¬ng ch©m. Còng nh− ®¸nh giÆc, ta ph¶i biÕt cã thÓ lμm ®−îc g×, ch−a lμm ®−îc g×, lμm thÕ nμo, b−íc ®Çu nh− thÕ nμo, b−íc thø hai, thø ba thÕ nμo? Muèn theo ®óng chÝnh s¸ch, ph−¬ng ph¸p, kÕ ho¹ch, muèn l·nh ®¹o ®óng, th× lËp tr−êng ph¶i v÷ng, t− t−ëng ph¶i th«ng.

T− t−ëng vμ hμnh ®éng ph¶i nhÊt trÝ, lý luËn vμ thùc hμnh ph¶i nhÊt trÝ, c¸n bé trªn d−íi ph¶i nhÊt trÝ, c¸n bé vμ n«ng d©n ph¶i nhÊt trÝ, th× míi ch¾c thμnh c«ng.

Mét ®iÓm n÷a lμ ph¶i tuyÖt ®èi tr¸nh chñ quan; kh«ng n¾m träng ®iÓm mμ c¸i g× còng muèn n¾m hÕt, lμm hÕt, muèn cho mau, t−ëng cã ph−¬ng ch©m chÝnh s¸ch råi th× c¸i g× còng tr«i ch¶y. Kinh nghiÖm chøng tá r»ng giai cÊp ®Þa chñ rÊt nhiÒu m−u mÑo, rÊt x¶o quyÖt, rÊt hung ¸c. Nguyªn t¾c ®Êu tranh lμ: "Tri bØ tri kû", nghÜa lμ biÕt ®Þch biÕt ta. NÕu chØ biÕt m×nh mμ kh«ng biÕt ®Þch hay lμ chØ biÕt ®Þch mμ kh«ng biÕt m×nh lμ chØ biÕt mét nöa vμ kh«ng thÓ thμnh c«ng. Giai cÊp ®Þa chñ cã tr¨m ph−¬ng ngh×n kÕ, tõ mua chuéc c¸n bé, mêi c¸n bé ¨n, g¶ con cho c¸n bé ®i ®Õn chç ph¸ ho¹i mïa mμng, tæ chøc rèi lo¹n, ¸m s¸t c¸n bé vμ n«ng d©n. §Þa chñ kh«ng tõ ©m m−u th©m ®éc nμo, ®èi phã víi chóng kh«ng ph¶i lμ dÔ. Chóng cã kinh nghiÖm tõ mÊy ngh×n n¨m thèng trÞ, nhiÒu m−u mÑo, nÕu ta khinh ®Þch th× sÏ thÊt b¹i.

Ph¸t ®éng quÇn chóng nh− thÕ nμo? Ph¸t ®éng ph¶i nh»m vμo tæ chøc. BÊt cø lùc l−îng nμo nÕu kh«ng tæ chøc chÆt chÏ th× kh«ng cã hiÖu qu¶. Khi tæ chøc råi ph¶i gi¸o dôc, lμm cho quÇn chóng tù gi¸c, tù ®éng, biÕt søc lùc cña hä, biÕt quyÒn lîi cña hä, lμm cho hä m¹nh d¹n ®Êu tranh. Ph¸t ®éng quÇn chóng ph¶i tr¸nh bao biÖn, ph¶i tr¸nh quan liªu mÖnh lÖnh, Ðp buéc, c¸n bé vÒ ®Þa ph−¬ng lμ ®Ó gióp n«ng d©n tæ chøc, gióp n«ng d©n gi¸c ngé, ®oμn kÕt ®Êu tranh. Lμm thÕ nμo khi c¸n bé rót ®i råi, phong trμo vÉn cø tiÕp tôc ph¸t triÓn kh«ng xÑp xuèng. Lóc c¸n bé vÒ lμng th× phong trμo lªn, khi c¸n bé rót ®i th× phong trμo xuèng, ®ã lμ v× c¸n bé quan liªu

Page 20: Ho chi minh toan tap  tap 7

28 29

mÖnh lÖnh, kh«ng biÕt båi d−ìng cèt c¸n.

Ph¸t ®éng quÇn chóng kh«ng ph¶i nh− löa r¬m, ®èt ch¸y bïng lªn råi t¾t ngay. Ph¶i lμm cho quÇn chóng gi¸c ngé, lμm cho phong trμo ¨n s©u trong ®Þa ph−¬ng, tù quÇn chóng nªu vÊn ®Ò, tù hä gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tù hä tranh ®Êu. Kh«ng ph¶i c¸n bé häc ®−îc g× råi th× mang nãi cho n«ng d©n ngåi nghe. V× thÕ, tr−íc hÕt cÇn chó ý vÊn ®Ò tæ chøc. HiÖn nay cã N«ng héi chØ cã tªn kh«ng cã thùc, kh«ng cã sinh ho¹t, thiÕu gi¸o dôc, v× nh÷ng phÇn tö xÊu n¾m quyÒn l·nh ®¹o. V× thÕ ph¶i chØnh ®èn tæ chøc, n¬i nμo ch−a cã N«ng héi th× ph¶i tæ chøc, n¬i nμo ®· cã th× ph¶i cñng cè råi ph¸t triÓn.

Kh«ng ph¶i tæ chøc N«ng héi råi lμ xong viÖc, v× vÊn ®Ò n«ng d©n, vÊn ®Ò ruéng ®Êt rÊt phøc t¹p, cho nªn tæ chøc nã còng phøc t¹p vμ nhiÒu h×nh thøc. ChØ tæ chøc N«ng héi ®Ó tranh ®Êu gi¶m t« mμ th«i th× còng ch−a ®ñ. Khi tæ chøc tranh ®Êu gi¶m t« ®ång thêi ph¶i tæ chøc t¨ng gia s¶n xuÊt. NÕu chØ tæ chøc tranh ®Êu gi¶m t« vμ t¨ng gia s¶n xuÊt mμ th«i, còng ch−a ®ñ. T¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n, cung cÊp cho bé ®éi, nh−ng cßn ph¶i tæ chøc c«ng an, d©n qu©n ®Þa ph−¬ng ®Ó ng¨n ngõa ®Þa chñ ph¸ ho¹i, ®Ó gi÷ g×n nh÷ng kÕt qu¶ ®· tranh ®Êu ®−îc vμ t¨ng gia s¶n xuÊt ®−îc.

Tæ chøc råi ph¶i gi¸o dôc huÊn luyÖn quÇn chóng. Ph¶i lÊy thùc tÕ hμnh ®éng tranh ®Êu h»ng ngμy ®Ó gi¸o dôc, lμm cho quÇn chóng thÊy lùc l−îng cña hä, ph¸t huy s¸ng kiÕn, tù hä gi¶i quyÕt vÊn ®Ò, tù hä n©ng cao ®Þa vÞ kinh tÕ, chÝnh trÞ, v¨n ho¸ cña hä. Muèn thùc hiÖn nh− thÕ, kh«ng ph¶i mÖnh lÖnh b¾t quÇn chóng ph¶i theo, mμ ph¶i lμm cho hä tù gi¸c tù ®éng. C¸n bé ph¶i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng. QuÇn chóng rÊt nhiÒu s¸ng kiÕn, hä hiÓu biÕt rÊt mau, nhÊt lμ nh÷ng c¸i thuéc vÒ quyÒn lîi cña hä. C¸n bé ph¶i t×m hiÓu quÇn chóng, ph¶i häc hái quÇn chóng ®Ó l·nh ®¹o quÇn chóng. C¸n bé ph¶i kiªn nhÉn, quyÕt t©m, ph¶i chÝ c«ng v« t−. NÕu tù t− tù lîi, lËp tr−êng kh«ng v÷ng, t− t−ëng kh«ng th«ng, th× tμi giái g× còng v« dông, v× quÇn chóng rÊt th«ng minh. Ai ra søc phôc vô, ai tù t− tù lîi, hä biÕt ngay, kh«ng giÊu ®−îc hä.

Ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t« kh«ng ph¶i lμ viÖc gi¶n

®¬n dÔ dμng. Nh−ng cã ph¶i v× khã mμ sî kh«ng? Ta ph¶i thÊy râ nh÷ng phøc t¹p, khã kh¨n ®Ó chuÈn bÞ kh¾c phôc nã. Muèn kh¾c phôc nã th× ph¶i tæ chøc quÇn chóng, dùa vμo quÇn chóng, häc hái quÇn chóng, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, viÖc g× còng bμn b¹c víi quÇn chóng, th× dï vÊn ®Ò khã kh¨n mÊy còng sÏ gi¶i quyÕt ®−îc hÕt.

§ã lμ mét chiÕn dÞch to lín, phøc t¹p, khã kh¨n, ph¶i thÊy râ sù thùc nh− thÕ ®Ó quyÕt t©m kh¾c phôc. NhÊt ®Þnh ta lμm ®−îc, v× ta cã §¶ng, cã chÝnh quyÒn, cã MÆt trËn, cã bé ®éi, cã kinh nghiÖm quèc tÕ, ®ång thêi ta cã hμng triÖu chiÕn sÜ n«ng d©n, khi ®· gi¸c ngé th× hä lμ nh÷ng chiÕn sÜ quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng.

Víi mét Bé Tæng t− lÖnh, Bé Tæng tham m−u m¹nh mÏ lμ §¶ng, ChÝnh phñ, víi mét bé ®éi cã hμng triÖu ng−êi, víi sè c¸n bé nh− c¸c c« c¸c chó ë ®©y vμ hμng ngh×n hμng v¹n c¸n bé kh¸c th× kÎ ®Þch nμo ta còng ®¸nh tan ®−îc.

B¸c nh¾c mÊy ®iÒu n÷a.

B¸c c¶m thÊy c¸c c« c¸c chó ë ®Þa ph−¬ng ®Õn ®©y mang mét ba l« vÊn ®Ò muèn gi¶i quyÕt c¶ ë ®©y. Nh− thÕ lμ kh«ng ®óng. C¸c c« c¸c chó ph¶i biÕt r»ng khi vÒ ®Þa ph−¬ng th× t×nh h×nh cã thÓ biÕn ®æi kh¸c, cho nªn chñ yÕu lμ c¸n bé n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng vμ quyÕt t©m lμm trßn nhiÖm vô th× dï gÆp thiªn biÕn v¹n ho¸ còng gi¶i quyÕt ®−îc. V× vËy c¸c c«, c¸c chó cè g¾ng n¾m vÊn ®Ò chÝnh mμ nghiªn cøu cho s©u, mμ ®¸nh th«ng t− t−ëng vμ tù nh¾c nhñ m×nh dï khã kh¨n phøc t¹p mÊy nh−ng quyÕt t©m quyÕt chÝ th× nhÊt ®Þnh lμm trßn ®−îc. §iÒu n÷a lμ ph¶i hiÓu: §¶ng l·nh ®¹o n«ng d©n, kh«ng ph¶i n«ng d©n l·nh ®¹o §¶ng; c¸c c« c¸c chó ph¶i nhËn râ m×nh lμ giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o n«ng d©n. C¸n bé nμo nãi "m×nh thay mÆt n«ng d©n"... lμ nãi sai. M×nh lμ ®¶ng viªn ph¶i phôc vô n«ng d©n, l·nh ®¹o n«ng d©n kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, nh−ng kh«ng ph¶i lμ m×nh ®øng vμo ®Þa vÞ n«ng d©n.

Mong c¸c c« c¸c chó cè g¾ng lμm cho Héi nghÞ thμnh c«ng.

Nãi ngμy 5-2-1953. Tμi liÖu l−u t¹i ViÖn LÞch sö §¶ng.

Page 21: Ho chi minh toan tap  tap 7

30 31

BμI NãI CHUYÖN TRONG BUæI KHAI M¹C LíP CHØNH HUÊN C¸N Bé §¶NG, D¢N,

CHÝNH ë C¥ QUAN TRUNG ¦¥NG

Tr−íc hÕt t«i thay mÆt cho Trung −¬ng §¶ng hoan nghªnh ®¹i biÓu ChÝnh phñ, Quèc héi ®Õn tham gia buæi khai m¹c nμy.

Thø hai t«i thay mÆt Trung −¬ng, c¸c c« c¸c chó c¶m ¬n c¸c anh chÞ em ®· x©y dùng thμnh nh÷ng toμ ngang toμ däc nh− thÕ nμy.

B©y giê vμo ®Ò:

Chóng ta cã thÓ nãi mét c¸ch tù hμo lμ: §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam lμ thõa kÕ cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng, lμ mét §¶ng anh hïng.

V× §¶ng ®· l·nh ®¹o nh©n d©n næi lªn lμm cuéc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, ®· l·nh ®¹o bé ®éi, nh©n d©n kh¸ng chiÕn mÊy n¨m vμ cμng kh¸ng chiÕn cμng m¹nh.

NÕu §¶ng ®· thËp toμn thËp mü th× t¹i sao l¹i ph¶i chØnh? Lμ v× cã sè ®«ng ®¶ng viªn g−¬ng mÉu, tËn t©m tËn lùc phôc vô c¸ch m¹ng, nh©n d©n, giai cÊp, nh−ng cßn mét sè, kh«ng ph¶i lμ Ýt, kh«ng lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, kh«ng ®i ®óng ®−êng lèi cña nh©n d©n, cßn tÕu.

Nh÷ng ®¶ng viªn Êy ch−a thùc ®óng ®¾n cho nªn ph¶i chØnh.

Lóc §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ra ®êi cã tuyªn bè tr−íc nh©n d©n, tr−íc thÕ giíi, tuyªn bè thÕ nμo?

"§¶ng Lao ®éng ViÖt Nam gåm cã nh÷ng c«ng nh©n, n«ng d©n, lao ®éng trÝ ãc yªu n−íc nhÊt, hy sinh nhÊt, gåm nh÷ng ng−êi

phông sù nh©n d©n lao ®éng, chÝ c«ng v« t−, g−¬ng mÉu trong c«ng t¸c kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc".

Nh−ng c¸c c«, c¸c chó c¸n bé ®¶ng viªn thö hái m×nh xem ®· lμm ®óng víi lêi §¶ng ®· tuyªn bè tr−íc nh©n d©n, tr−íc thÕ giíi ch−a? Ch−a ®óng!

ChØ lÊy mét ®iÒu mμ nãi: Trong §iÒu lÖ §¶ng cã nãi: ®¶ng viªn ch¼ng nh÷ng ph¶i gi÷ kû luËt s¾t, kû luËt tù gi¸c cña §¶ng mμ cßn ph¶i g×n gi÷ kû luËt chÝnh quyÒn, cña c¬ quan, ®oμn thÓ c¸ch m¹ng, cña nh©n d©n.

Sù thùc nhiÒu ®¶ng viªn, c¸n bé ch¼ng lμm ®óng nh− thÕ, ®· kh«ng gi÷ ®óng kû luËt cña chÝnh quyÒn, c¬ quan ®oμn thÓ, nh©n d©n. ThËm chÝ cã khi phít c¶ thñ tr−ëng, bé tr−ëng, ®i kh«ng xin phÐp, vÒ kh«ng b¸o c¸o, t−ëng lμ ®¶ng viªn th× muèn lμm trêi lμm ®Êt g× th× lμm.

C¸c ®¶ng viªn c¸n bé ®ã kh«ng biÕt kû luËt cña chÝnh quyÒn, cña ®oμn thÓ, nh©n d©n vμ §¶ng còng lμ mét.

Cßn ®¶ng viªn c¸n bé kh«ng biÕt gi÷ ®oμn kÕt gi÷a trong vμ ngoμi §¶ng thμnh ra lμm chia rÏ...

B©y giê nãi chung cho anh em ngoμi §¶ng còng nh− trong §¶ng. Tôc ng÷ cã c©u: th−¬ng con cho roi cho vät, ghÐt con cho ngät cho ngμo. ë ®©y t«i nãi thËt hÕt, nãi nh− r×u chÐm ®¸, r¹ (dao rùa) chÐm ®Êt. Cã khuyÕt ®iÓm lμ nãi kú hÕt.

C¸c c¸n bé trong §¶ng cã c¸i tÕu nhÊt lμ phít kû luËt cña ®oμn thÓ, c¬ quan, kh«ng ®oμn kÕt gi÷a trong ngoμi. §ã lμ khuyÕt ®iÓm nhÊt. Do ®Êy sinh nhiÒu khuyÕt ®iÓm kh¸c.

Lμm nh− vËy tøc lμ kh«ng ®óng kû luËt cña §¶ng, kh«ng ®óng chÝnh s¸ch, Tuyªn ng«n cña §¶ng.

Cßn anh em ngoμi §¶ng thÕ nμo? Anh em ®ã ®· tr«ng §¶ng, nh×n §¶ng qua nh÷ng c¸n bé ®¶ng viªn Êy. Råi t−ëng §¶ng thiªn t−, thiªn lÖch.

C¸c sù hiÓu lÇm Êy, §¶ng ph¶i phô tr¸ch mét phÇn, lμ v× sù gi¸o dôc ®¶ng viªn nh− vËy ch−a ®Çy ®ñ, sù kiÓm so¸t ch−a ®Çy ®ñ.

Page 22: Ho chi minh toan tap  tap 7

32 33

Cßn anh em ngoμi §¶ng nghi ngê §¶ng th× cã mét phÇn. KhuyÕt ®iÓm lμ: thÊy c©y nh−ng kh«ng thÊy rõng. ThÊy ®¶ng viªn nh− vËy th× t−ëng §¶ng còng nh− vËy.

Anh em ngoμi §¶ng cho §¶ng lμ thiªn t− thiªn vÞ.

Cã kh«ng? Cã. Nh−ng c¸i "thiªn" kh«ng ph¶i nh− anh em ngoμi §¶ng ®· t−ëng. C¸i "thiªn" ë ®Êy lμ:

ThÝ dô: hai anh A lμ ng−êi trong §¶ng vμ B lμ ng−êi ngoμi §¶ng, hai ng−êi còng lμm mét c¬ quan Êy, còng cã thμnh tÝch nh− nhau th× anh A ®−îc khen th−ëng thÊp h¬n anh B.

Tr¸i l¹i hai anh A, B còng cã khuyÕt ®iÓm, còng mét khuyÕt ®iÓm Êy th× anh A ph¶i bÞ phª b×nh hay xö trÝ nÆng h¬n anh B.

Mét thÝ dô n÷a: trong viÖc chØnh huÊn, tÊt c¶ c¸c ®¶ng viªn ®Òu ph¶i ®Õn chØnh huÊn, cßn c¸c anh em ngoμi nÕu tù nguyÖn tù gi¸c tham gia th× §¶ng rÊt hoan nghªnh, kh«ng b¾t buéc ai.

Råi ®©y trong chØnh huÊn ph¶i cã kiÓm th¶o. TÊt c¶ c¸c ®¶ng viªn b¾t buéc ph¶i ®μo cho ®Õn tËn gèc tËn rÔ nh÷ng sai lÇm; kh«ng nh− thÕ lμ kh«ng ®−îc.

Cßn c¸c anh em ngoμi, t«i mong r»ng anh em tiÕn hμnh tù phª b×nh vμ phª b×nh, nãi cho hÕt sai lÇm, §¶ng rÊt hoan nghªnh lßng tù nguyÖn tù gi¸c ®ã.

§¶ng kh«ng cã bao bäc ®©u! NghÜ nh− thÕ lμ kh«ng ph¶i. Tuyªn ng«n ®· nãi: §¶ng lμ cña c«ng nh©n, n«ng d©n, lao ®éng trÝ ãc. Nh− vËy, §¶ng kh«ng ph¶i lμ nhãm ®Ó tranh ®Þa vÞ, tranh t−íc léc.

Nh−ng còng do nh÷ng hμnh ®éng, th¸i ®é cña ®¶ng viªn, c¸n bé trong c¬ quan, ®oμn thÓ lμm anh em c¸n bé ngoμi §¶ng, nhÊt lμ ë c¬ quan chÝnh quyÒn mμ ®a sè lμ trÝ thøc, cã mét thμnh kiÕn kh«ng ®óng t−ëng §¶ng vμ ChÝnh phñ kh«ng träng trÝ thøc.

Mμ chÝnh anh em c¸n bé còng cã c¶m t−ëng nh− vËy. Sù thùc kh«ng ph¶i nh− thÕ.

ChÝnh lμ nh÷ng ®¶ng c¸ch m¹ng l¹i cμng träng trÝ thøc: v× muèn ph¸t triÓn v¨n ho¸ th× ph¶i cÇn thÇy gi¸o, muèn ph¸t triÓn

søc khoÎ cña nh©n d©n th× ph¶i cÇn thÇy thuèc, muèn ph¸t triÓn kü nghÖ ph¶i cÇn c¸c kü s−, v.v..

Tãm l¹i c¸ch m¹ng rÊt cÇn trÝ thøc vμ chÝnh ra chØ cã c¸ch m¹ng míi biÕt träng trÝ thøc.

Nh−ng träng trÝ thøc nh− thÕ nμo? Kh«ng ph¶i tÊt c¶ ®Òu lμ träng.

TrÝ thøc ®¸ng träng lμ trÝ thøc hÕt lßng phôc vô c¸ch m¹ng, phôc vô nh©n d©n.

ThÝ dô rÊt râ rμng: lÇn ®Çu tiªn ta cã cuéc bÇu c¸c anh hïng chiÕn sÜ lao ®éng. Trong 7 anh hïng lao ®éng cã mét anh hïng lao ®éng trÝ ãc lμ chó NghÜa. Trong 150 chiÕn sÜ lao ®éng cã h¬n 10 chiÕn sÜ lao ®éng trÝ ãc.

Nãi réng h¬n n÷a, c¸c c« c¸c chó xem, chØ cã trÝ thøc nh− ë Liªn X« vμ c¸c n−íc d©n chñ míi míi ®−îc ph¸t triÓn, träng ®·i vμ båi d−ìng.

ë c¸c n−íc t− b¶n kh«ng thÓ cã ®−îc.

VËy v× sao §¶ng vμ ChÝnh phñ ta l¹i träng trÝ thøc?

1) V× §¶ng vμ ChÝnh phñ muèn x©y dùng n−íc d©n chñ nh©n d©n, nh− ph¸t triÓn v¨n ho¸, gi÷ g×n søc khoÎ cho nh©n d©n, x©y dùng kü nghÖ.

2) TrÝ thøc n−íc ta còng nh− trÝ thøc t¹i c¸c n−íc thuéc ®Þa, b¸n thuéc ®Þa hay c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc, kh¸c víi trÝ thøc c¸c n−íc t− b¶n ®Õ quèc.

ë c¸c n−íc t− b¶n ®Õ quèc, trÝ thøc ®a sè lμ ë trong giai cÊp t− s¶n mμ ra råi l¹i trë l¹i phôc vô cho t− b¶n.

ë n−íc ta th× kh¸c, dï lμ trÝ thøc mét sè kh¸ ®«ng thuéc thμnh phÇn phó n«ng, ®Þa chñ, phong kiÕn, t− s¶n mμ ra nh−ng còng ®Òu bÞ ®Õ quèc ¸p bøc.

ThÝ dô: 2 ng−êi cïng häc mét tr−êng, 2 ng−êi cïng thi ®ç, trong khi häc th× ng−êi trÝ thøc ViÖt giái h¬n ng−êi Ph¸p. Nh−ng lóc ra lμm viÖc th× ng−êi ViÖt l¹i ë d−íi ng−êi Ph¸p vμ ¨n l−¬ng còng d−íi ng−êi Ph¸p.

Page 23: Ho chi minh toan tap  tap 7

34 35

Lμ v× ng−êi ViÖt ë trong d©n téc ViÖt Nam cho nªn bÞ ®Õ quèc ¸p bøc vμ ®Õ quèc ¸p bøc ®−îc lμ v× hä dùa vμo lùc l−îng phong kiÕn ViÖt Nam. §Õ quèc dùa vμo phong kiÕn vμ tr¸i l¹i phong kiÕn còng dùa vμo ®Õ quèc ®Ó ¸p bøc nh©n d©n ViÖt Nam.

V× vËy trÝ thøc ViÖt Nam cã ®Çu ãc d©n téc vμ ®Çu ãc c¸ch m¹ng.

V× còng cã ®Çu ãc d©n téc vμ v× cã häc thøc nªn xem ®−îc s¸ch, biÕt ®−îc d©n chñ, biÕt ®−îc lÞch sö c¸ch m¹ng, nhÊt lμ lÞch sö c¸ch m¹ng Ph¸p, nªn dÔ hÊp thô ®−îc tinh thÇn c¸ch m¹ng.

TrÝ thøc ViÖt Nam kh¸c víi trÝ thøc t− b¶n ®Õ quèc nh− vËy. Còng v× vËy lóc ®· hiÓu biÕt, trÝ thøc ta dÔ theo c¸ch m¹ng, vμ v× vËy §¶ng c¸ch m¹ng ph¶i d×u d¾t, gióp ®ì trÝ thøc cña ta dùa vμo phe c¸ch m¹ng, phe c«ng n«ng.

Trong mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, mét bé phËn lín trÝ thøc ViÖt Nam ®· chÞu khã chÞu khæ ®i víi kh¸ng chiÕn, phôc vô cho kh¸ng chiÕn.

ThÕ lμ trÝ thøc cña ta, trÝ thøc ViÖt Nam cã −u ®iÓm ®Êy.

Nh−ng kh«ng ph¶i nh− vËy lμ trÝ thøc cña ta mμ nãi chung lμ giai cÊp tiÓu t− s¶n ViÖt Nam kh«ng cã khuyÕt ®iÓm.

TrÝ thøc ta cã khuyÕt ®iÓm nhiÒu chø kh«ng ph¶i lμ Ýt mμ khuyÕt ®iÓm còng lμ do nÒn gi¸o dôc nhåi sä, chia rÏ, n« lÖ cña ®Õ quèc phong kiÕn lμm cho anh chÞ em trÝ thøc cã khuyÕt ®iÓm Êy.

KhuyÕt ®iÓm Êy lμ g×?

C¸ nh©n chñ nghÜa: c¸i g× còng chØ biÕt cã m×nh vμ gia ®×nh m×nh chø Ýt khi nghÜ ®Õn c¸i gia ®×nh lín lμ d©n téc, c¸i m×nh lín h¬n lμ ph¶i hoμ vμo víi d©n téc.

Do khuyÕt ®iÓm nμy nªn sinh ra khuyÕt ®iÓm kh¸c. KhuyÕt ®iÓm kh¸c lμ g×?

TÝnh kh«ng kiªn quyÕt: lμm viÖc g× còng thiÕu kiªn quyÕt. Lóc vui, høng lªn th× lμm. NÕu gÆp trë ng¹i hay thÊt b¹i lμ thôt lïi. V× kh«ng kiªn quyÕt nªn dÔ lung lay.

Th¸i ®é chê ®îi bμng quan: mét th¸i ®é gäi lμ ngoμi giai cÊp. Tøc lμ cho m×nh lμ trÝ thøc th× kh«ng ®øng ë phe nμo. Cho r»ng phe

nμo còng cã c¸i hay c¸i dë. C¸ch m¹ng còng cã c¸i hay, ®Õ quèc còng cã c¸i hay. C«ng nh©n th× méc m¹c nh−ng th« tôc, ®Õ quèc cã c¸i "lÞch sù, v¨n minh".

Mét ng−êi ®øng trong x· héi kh«ng thÓ ngoμi giai cÊp, "siªu giai cÊp" ®−îc.

§øng ngoμi tøc lμ bÞ kÑp, nh−:

- C©y mÝa gi÷a m¸y Ðp.

- Ngåi gi÷a hai ghÕ th× nhÊt ®Þnh sÏ ng·.

ChØ cã thÓ ®øng vÒ mét phe th«i. §øng chç nμo lμ ph¶i ®øng cho v÷ng, ®øng ch«ng chªnh trong khi x· héi cã giai cÊp ®−¬ng biÕn chuyÓn m¹nh lμ bÞ ®Ì bÑp, sÏ bÞ rêi ra mÊt.

TÝnh b¶o thñ: tøc lμ kh«ng cã s¸ng kiÕn. Tr−íc thÕ nμo lμ sau cø lμm thÕ. Kh«ng cã chÞu nghÜ ra c¸i míi. NghÜ ®Õn c¸i míi lμ ng¹i, kh«ng muèn tiÕn bé.

X· héi b©y giê ngμy mét ph¸t triÓn. T− t−ëng hμnh ®éng còng ph¸t triÓn. NÕu cø gi÷ lÊy c¸i kÑp giÊy cò kh«ng thay ®æi lμ kh«ng ®i ®Õn ®©u c¶.

ãc lμm thuª: ®Çu ãc: "¨n c¬m chóa móa tèi ngμy". Kh«ng cã ®Çu ãc: cho m×nh còng lμ mét ng−êi quèc d©n th× lîi Ých cña quèc d©n m×nh ph¶i chÞu mét phÇn, ph¶i g¸nh mét phÇn. N−íc nhμ cã tiÕn bé ph¶i g¸nh v¸c mét phÇn, ph¶i ®−a d©n téc n−íc nhμ tiÕn bé lªn.

Th¸i ®é nh− trªn lμ th¸i ®é lμm sao ®Ó kh«ng ai chª tr¸ch m×nh lμ ®−îc, lμ kh«ng thÊy m×nh còng lμ mét bé phËn cña ng−êi chñ cña n−íc nhμ.

Còng tõ gèc c¸ nh©n chñ nghÜa nªn cã:

§Þa vÞ: kh«ng c¨n cø vμo c«ng viÖc cña m×nh, vμo n¨ng lùc cña m×nh mμ cø so s¸nh anh nμy lμ tr−ëng phßng, chñ nhiÖm, anh kia lμ phã phßng, phã chñ nhiÖm.

Nãi tãm l¹i:

Nh÷ng bÖnh trªn ®©y lμ bÖnh chung cña giai cÊp tiÓu t− s¶n vμ anh chÞ em trÝ thøc bÞ v¨n ho¸ nhåi sä cña thùc d©n ®Ó l¹i.

Page 24: Ho chi minh toan tap  tap 7

36 37

BÊt kú anh chÞ em ®¶ng viªn hay kh«ng ®¶ng viªn lμ ®Òu cã c¶.

V× cã khuyÕt ®iÓm Êy nªn nã ng¨n trë m×nh kh«ng cã ®−îc mét chÝ khÝ cao th−îng, mét nhËn thøc m×nh lμ mét bé phËn lμm chñ cña n−íc nhμ.

Tíi nay tÊt c¶ c¸c ®¶ng viªn vμ kh«ng ®¶ng viªn mμ ®¹i ®a sè lμ trÝ thøc, lμ tiÓu t− s¶n, tù xÐt m×nh l¹i xem víi nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy.

V× §¶ng vμ ChÝnh phñ biÕt lμ kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc th× ph¶i cÇn trong mäi ngμnh: kinh tÕ tμi chÝnh, qu©n sù, v¨n ho¸ cã nh÷ng ng−êi trÝ thøc ®Ó gióp vμo míi thμnh.

Do vËy §¶ng vμ ChÝnh phñ rÊt chó ý ®Õn viÖc gióp ®ì anh em trÝ thøc cò tiÕn bé, c¶i t¹o t− t−ëng, ®ång thêi ®μo t¹o ra trÝ thøc míi tõ líp c«ng nh©n, n«ng d©n ra.

TrÝ thøc kh«ng cã bao giê thõa, chØ cã thiÕu trÝ thøc th«i. Nh−ng mμ viÖc c¶i t¹o, viÖc gi¸o ho¸ trÝ thøc (bÊt kú lμ ®¶ng viªn hay kh«ng ®¶ng viªn) cña §¶ng cßn rÊt Ýt nªn ¶nh h−ëng sù gi¸o dôc ®Õ quèc cßn s©u, s©u l¾m.

C¸c c« c¸c chó cÇn nhËn râ viÖc c¶i t¹o ®Êy lμ ph¶i tù nguyÖn tù gi¸c, m×nh muèn gióp ®ì kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc th× ph¶i tù nguyÖn c¶i t¹o.

§ång thêi ph¶i biÕt lμ viÖc c¶i t¹o kh«ng dÔ ®©u! §ã lμ mét cuéc c¸ch m¹ng trong ng−êi; nã l©u dμi vμ gian khæ.

Ai kh«ng hiÓu nh− thÕ lμ sai lÇm.

ViÖc tranh ®Êu víi kÎ ®Þch ë tiÒn tuyÕn b»ng sóng, b»ng g−¬m cßn dÔ, nh−ng viÖc tranh ®Êu víi kÎ ®Þch trong ng−êi, trong néi bé, trong tinh thÇn, lμ mét khã kh¨n, ®au xãt.

Kh«ng ph¶i lμ viÖc dÔ, v× vËy ph¶i cã quyÕt t©m tranh ®Êu míi ®−îc.

Mét thÝ dô: anh em trÝ thøc kh«ng quen lao ®éng. B©y giê ra lμm c«ng t¸c lao ®éng, cuèc ®Êt ng−êi sÏ mÖt mái, sÏ ng¹i. ViÖc ®ã

còng cÇn ph¶i quyÕt t©m vμ bÒn chÝ. Ng−êi mÖt mái, h«m sau muèn ngñ thªm mét giê n÷a.

§Êy lμ mét viÖc cÇn tranh ®Êu! vμ kh«ng ph¶i lμ dÔ ®©u. Cßn nãi vÒ tinh thÇn, th¸i ®é, thãi quen, th× cμng khã n÷a.

Nh− vËy thËt lμ mét cuéc tranh ®Êu tr−êng kú, gian khæ, ph¶i cã quyÕt t©m míi ®−îc.

VËy nhiÖm vô cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, nhÊt lμ c¸c ®¶ng viªn c¸n bé trong §¶ng còng nh− ngoμi §¶ng, ph¶i gióp ®ì nhau cïng tranh ®Êu, cïng c¶i t¹o.

ViÖc c¶i t¹o ®i ®Õn ®©u?

C¸i g× còng ph¶i cã tõng b−íc, cã môc ®Ých. Nã ®i ®Õn môc ®Ých: trÝ thøc lao ®éng ho¸, c«ng n«ng ho¸.

§¶ng cã 2 chÝnh s¸ch:

- C«ng n«ng trÝ thøc ho¸.

- TrÝ thøc c«ng n«ng ho¸ tøc lμ anh em trÝ thøc còng biÕt träng lao ®éng, còng biÕt lμm lao ®éng, hîp thμnh mét khèi víi c«ng n«ng, n©ng cao tr×nh ®é c«ng n«ng vÒ v¨n ho¸ lý luËn.

§Êy míi lμ thËt thμ ®oμn kÕt.

§ã kh«ng ph¶i lμ mét m¬ t−ëng. ë Liªn X« ®· ®i ®Õn råi. Cã nhiÒu gi¸o s− ®i häc c¸c chiÕn sÜ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp, cã chiÕn sÜ c«ng nghiÖp, n«ng nghiÖp ®i vμo häc t¹i c¸c tr−êng ®¹i häc.

Lμm nh− trªn ®Ó nh»m vμo môc ®Ých: kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thμnh c«ng.

V× vËy cho nªn trong c¸c cuéc chØnh huÊn, §¶ng rÊt hoan nghªnh anh chÞ em ngoμi §¶ng, nh−ng kh«ng b¾t buéc ai, tù nguyÖn tù gi¸c häc tËp, kiÓm th¶o ®Ó ®i ®Õn môc ®Ých c«ng n«ng trÝ thøc kÕt thμnh mét khèi cïng nhau tiÕn bé.

Tr−íc hÕt lμ ph¶i c¶i t¹o t− t−ëng. V× cã c¶i t¹o t− t−ëng th× sau ®ã anh chÞ em trÝ thøc míi ph¸t triÓn ®−îc hÕt s¸ng kiÕn, tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, ý thøc lao ®éng vμ trau dåi cho m×nh ý thøc

Page 25: Ho chi minh toan tap  tap 7

38 39

m×nh còng lμ mét bé phËn trong chñ nh©n cña d©n téc, cña kh¸ng chiÕn, cña kiÕn quèc.

Sau lóc kiÓm th¶o, tøc lμ b−íc ®Çu c¶i t¹o, m×nh ®· cã mét lËp tr−êng, ®øng vμo phe nμo, lóc ®ã ph¶i nhÊt ®Þnh, kiªn quyÕt, kiªn cè.

§øng vÒ phe bÞ ¸p bøc bãc lét tøc lμ phe c«ng nh©n, n«ng d©n, hay phe ®i bãc lét th× ph¶i døt kho¸t, kh«ng thÓ ngåi trªn 2 ghÕ ®−îc.

N¨m nay, §¶ng ®Ò nghÞ vμ ChÝnh phñ quyÕt nghÞ: triÖt ®Ó gi¶m t«. ChÝnh s¸ch nμy ®Ò ra mÊy n¨m nay xÐt l¹i ch−a lμm ®©u vμo ®©u c¶.

N«ng d©n lμ nh÷ng ng−êi ®ãng gãp nhiÒu nhÊt cho kh¸ng chiÕn, ®ãng gãp søc ng−êi, søc cña mμ nh÷ng ng−êi ®ã vÉn bÞ thiÖt thßi, tr−íc hÕt lμ bÇn cè n«ng.

Bëi vËy n¨m nay ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh ph¶i triÖt ®Ó gi¶m t«, ®Ó n«ng d©n ®−îc h−ëng lîi Ých b−íc ®Çu cña hä, ®Ó n«ng d©n h¨ng h¸i ®ãng gãp søc ng−êi, cña cho kh¸ng chiÕn.

B©y giê c¸c c¸n bé trong §¶ng, c¸c c¬ quan, c¸c ngμnh ®øng vÒ phe nμo?

Ch¾c ch¾n ®i! Døt kho¸t ®i! §øng vÒ phe n«ng d©n hay ®Þa chñ? Ch¾c c¸c chó c¸c c« còng biÕt: ®Õ quèc dùa vμo lùc l−îng nμo? ViÖt gian, phong kiÕn, ®Þa chñ.

MÊy tªn ViÖt gian lμ ai? §Òu lμ phong kiÕn ®Þa chñ, cã mét sè lμ t− s¶n m¹i b¶n.

Søc kh¸ng chiÕn, sù hy sinh tr−íc mÆt trËn nhiÒu nhÊt lμ ai? Lμ bÇn cè n«ng.

§øng vÒ phe nμo?

§øng vÒ phe hy sinh ng−êi, cña cho kh¸ng chiÕn hay ®øng vÒ phe theo ®Õ quèc ph¶n kh¸ng chiÕn?

§øng vÒ phe t−¬ng lai, phe c¸ch m¹ng hay ®øng vÒ phe qu¸ khø, phe ph¶n ®éng?

- §Êy lμ lËp tr−êng, ph¶i døt kho¸t, kh«ng ®−îc ®øng gi÷a. C¸c c« c¸c chó nghÜ cho kü.

Mét viÖc n÷a lμ: §¶ng vμ ChÝnh phñ rÊt mong muèn, rÊt cè g¾ng mμ ®oμn kÕt víi tõng líp trÝ thøc, ®oμn kÕt l©u dμi trong kh¸ng chiÕn, trong kiÕn quèc, thùc hμnh x· héi chñ nghÜa.

§¶ng vμ ChÝnh phñ thμnh t©m gióp trÝ thøc tiÕn bé m·i lªn trªn b−íc ®−êng vÎ vang ®ã, ®ång thêi ®μo t¹o trÝ thøc ë trong c«ng n«ng ra. Kh«ng ph¶i lμ dïng c¸ch "®−a ¸o n©u lªn, ¸o tr¾ng xuèng" hay "v¾t cam vøt x¸c". TrÝ thøc c«ng n«ng ho¸, trÝ thøc phôc vô nh©n d©n b©y giê còng cÇn, kh¸ng chiÕn kiÕn quèc còng cÇn, tiÕn lªn x· héi chñ nghÜa cμng cÇn, tiÕn lªn céng s¶n chñ nghÜa l¹i cμng cÇn.

Bëi v× x· héi t−¬ng lai lμ mét x· héi kh«ng cã ph©n biÖt gi÷a trÝ ãc vμ ch©n tay.

V× v¨n ho¸ ngμy cμng cao lªn, th× thãi quen cña trÝ thøc ngμy cμng hîp víi lao ®éng.

C¸i ®ã anh em trÝ thøc cÇn ph¶i râ. Kh«ng ph¶i lμ ®oμn kÕt nhÊt thêi. Trªn ®©y lμ th¸i ®é, môc ®Ých cña §¶ng víi anh chÞ em trÝ thøc vμ khuyÕt ®iÓm cña c¸n bé ®¶ng viªn ë c¸c c¬ quan ®oμn thÓ vμ −u khuyÕt ®iÓm cña c¸c anh chÞ em ngoμi §¶ng.

Mét ®iÓm n÷a:

GÇn ®©y §¶ng cã thÓ c«ng khai triÖt ®Ó. Trõ mét sè viÖc thËt lμ trong §¶ng kh«ng ®−a ra ngoμi. Cßn phÇn nhiÒu viÖc mμ hÇu hÕt c¸c c¸n bé khi khai héi sÏ mêi anh em ngoμi tham gia, ph¸t biÓu, phª b×nh, nh− vËy lμm cho ngoμi §¶ng cμng gÇn gòi §¶ng vμ ®ã còng lμ mong muèn cña §¶ng.

Lμm nh− vËy th×:

- Mét mÆt trong cã §¶ng kiÓm tra ®«n ®èc.

- Mét mÆt cã anh em ngoμi kiÓm tra ®«n ®èc.

Nh− thÕ ®¶ng viªn vμ c¸n bé ngoμi §¶ng cïng ®−îc gi¸o dôc.

NÕu ®¶ng viªn kh«ng g−¬ng mÉu, ng−êi ngoμi §¶ng cã thÓ nãi lμ kh«ng xøng ®¸ng. HoÆc anh em ngoμi g−¬ng mÉu th× cã thÓ ®Ò

Page 26: Ho chi minh toan tap  tap 7

40 41

nghÞ §¶ng c«ng nhËn lμ ®¶ng viªn.

§¶ng sÏ thμnh mét §¶ng cña nh©n d©n quÇn chóng thùc sù. Nh− thÕ th× khuyÕt ®iÓm míi söa ch÷a ®−îc, −u ®iÓm sÏ ph¸t huy ®−îc.

Nh÷ng phÇn tö ®Çu c¬ vμo §¶ng cã sù ®«n ®èc kiÓm tra cña §¶ng vμ nh©n d©n, sÏ bÞ lËt ra vμ §¶ng sÏ thμnh trong s¹ch, kiÓu mÉu, thμnh t©m thμnh ý phông sù nh©n d©n, c¸ch m¹ng vμ tÊt c¶ c¸c ®¶ng viªn míi thμnh ng−êi kiÓu mÉu, ®oμn kÕt gióp ®ì ®−îc anh em ngoμi §¶ng.

§¶ng sÏ ®i ®Õn b−íc ®ã kh«ng xa n÷a.

Nh− ë ®©y, líp chØnh huÊn nμy lμ b−íc ®Çu ®i ®Õn ®Êy. C¸c c« c¸c chó trong ngoμi §¶ng nghiªn cøu thÊy, nhËn xÐt thÊy råi tù nhËn xÐt phª b×nh, ®ã còng lμ b−íc ®Çu ®ã.

VËy ®¶ng viªn b¾t buéc, lóc kiÓm th¶o, phª b×nh tù phª b×nh ph¶i thËt thμnh khÈn, ®μo ®Õn tËn gèc rÔ −u khuyÕt ®iÓm, ph¶i nãi cho hÕt.

Vμ c¸c anh em ngoμi §¶ng:

Cã g× ph¶i nãi hÕt.

Cã hoμi nghi g× §¶ng ph¶i nãi hÕt.

§èi víi ®¶ng viªn cïng c¬ quan cã g× ph¶i nãi hÕt.

§Êy kh«ng ph¶i lμ nãi xÊu mμ lμ gióp cho §¶ng söa ch÷a.

RÊt hoan nghªnh vμ mong c¸c c«, c¸c chó lμm ®−îc.

Nãi th× ®øng vÒ tinh thÇn ®oμn kÕt th©n ¸i, cè nhiªn kh«ng ph¶i lμ nãi chua nãi ch¸t, nãi c¹nh nãi khoÐ.

Lμm nh− vËy lμ gióp cho §¶ng tiÕn bé.

Sau cïng: hiÖn nay ta ®ang kh¸ng chiÕn, bÞ thiÕu thèn, chiÕn sÜ ngoμi mÆt trËn ph¶i chÞu cùc chÞu khæ.

Nh−ng §¶ng cè g¾ng tËp trung anh chÞ em ®Õn ®©y, vËy ph¶i thi ®ua, th¸i ®é ph¶i thμnh thùc cÇu tiÕn bé, cÇn ph¶i ®oμn kÕt. Lóc kÕt thóc líp häc ph¶i thμnh mét ng−êi míi, tiÕn bé nhiÒu.

Tøc lμ mçi ng−êi thi ®ua häc tËp, tiÕn bé, kiÓm th¶o cho kÕt qu¶. Häc xong trë vÒ c¬ quan gióp ®ì anh em nhê ®ã mμ tiÕn bé ®Ó

gióp cho c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, gióp cho c«ng viÖc kiÕn quèc.

C¸c c« c¸c chó ph¶i cè g¾ng ®Ó kh«ng phô sù ch¨m sãc cè g¾ng cña §¶ng, cña anh chÞ em c¬ quan ë nhμ.

C¸c c« c¸c chó cã lμm ®−îc kh«ng?

Mong c¸c c« c¸c chó lμm ®−îc.

Nãi ngμy 6-2-1953. Tμi liÖu l−u t¹i ViÖn LÞch sö §¶ng.

Page 27: Ho chi minh toan tap  tap 7

42 43

TH¥ CHóC TÕT XU¢N QUý Tþ, 1953

Mõng n¨m Th×n võa qua,

Mõng Xu©n Tþ ®· tíi.

Mõng ph¸t ®éng n«ng d©n,

Mõng hËu ph−¬ng phÊn khëi.

Mõng tiÒn tuyÕn toμn qu©n

Thi ®ua chiÕn th¾ng míi.

Mõng toμn d©n kÕt ®oμn,

Mõng kh¸ng chiÕn th¾ng lîi.

Mõng n¨m míi, nhiÖm vô míi,

Lùc l−îng míi, thμnh c«ng míi.

Mõng toμn thÓ chiÕn sÜ vμ ®ång bμo,

Mõng phe d©n chñ hoμ b×nh thÕ giíi.

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 95. tõ ngμy 11 ®Õn 15-2-1953.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY HåNG QU¢N LI£N X¤

KÝnh göi §¹i Nguyªn so¸i Xtalin,

Nh©n dÞp kû niÖm Ngμy Hång qu©n, thay mÆt ChÝnh phñ, qu©n ®éi vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n danh t«i, t«i xin göi ®ång chÝ lêi chóc mõng ch©n thμnh vμ kÝnh chóc Hång qu©n Liªn X« ngμy cμng hïng m¹nh ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc x· héi chñ nghÜa vμ hoμ b×nh thÕ giíi.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 96, tõ ngμy 21 ®Õn 25-2-1953.

Page 28: Ho chi minh toan tap  tap 7

44 45

PHãNG TAY PH¸T §éNG QUÇN CHóNG

N¨m nay, ChÝnh phñ, §¶ng vμ MÆt trËn quyÕt ®Þnh phãng tay ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t«, thùc hiÖn gi¶m tøc. §ã lμ mét viÖc rÊt c«ng b»ng vμ rÊt hîp lý. V× sao?

V× tèi ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lμ n«ng d©n. Trong VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph−¬ng, d©n qu©n du kÝch, tèi ®¹i ®a sè chiÕn sÜ lμ n«ng d©n. §i d©n c«ng gióp viÖc ChÝnh phñ vμ bé ®éi, tèi ®¹i ®a sè lμ n«ng d©n. §ãng thuÕ n«ng nghiÖp ®Ó nu«i bé ®éi vμ c¸n bé, n«ng d©n còng h¨ng h¸i nhÊt. Thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó c¶i thiÖn sinh ho¹t cho toμn d©n, n«ng d©n còng h¨ng h¸i nhÊt. Nãi tãm l¹i: trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, n«ng d©n ®ãng gãp nhiÒu nhÊt, hy sinh nhiÒu nhÊt, c«ng lao nhiÒu nhÊt. ThÕ mμ hä l¹i nghÌo khæ nhÊt, v× ®Þa t« qu¸ nÆng, nî l·i qu¸ cao.

N«ng d©n ta cã c«ng víi Tæ quèc, th× triÖt ®Ó gi¶m t«, lμ bï ®¾p l¹i mét phÇn nμo cho c«ng lao cña n«ng d©n.

TriÖt ®Ó gi¶m t« cã lîi cho mäi tõng líp nh©n d©n nh− thÕ nμo?

Cã lîi cho n«ng d©n, lμ sù ®· ®μnh.

Cã lîi cho nh÷ng nhμ c«ng nghÖ, tiÓu c«ng nghÖ vμ th−¬ng nghiÖp, v× n«ng d©n sinh ho¹t kh¸, th× sÏ mua nhiÒu hμng, c«ng nghÖ vμ th−¬ng nghiÖp sÏ cμng ph¸t triÓn.

Cã lîi cho nh÷ng ng−êi trÝ thøc, nhμ v¨n ho¸. V× n«ng d©n "bông no th× lo häc", vμ v¨n ho¸ nh©n d©n ngμy thªm phong phó.

Cã lîi cho qu©n ®éi ta. V× n«ng d©n "thùc tóc", th× "binh c−êng", vμ n«ng d©n thanh niªn sÏ cμng h¨ng h¸i tßng qu©n.

Cã lîi cho MÆt trËn. V× sÏ ®oμn kÕt ®−îc chÆt chÏ ®¹i ®a sè n«ng d©n, vμ cñng cè thªm c«ng n«ng liªn minh lμ nÒn t¶ng cña MÆt trËn.

Vμ còng cã lîi cho nh÷ng ®Þa chñ yªu n−íc. V× ®ã lμ mét dÞp ®Ó hä thùc hμnh viÖc "sÎ ¸o nh−êng c¬m".

TriÖt ®Ó gi¶m t« lμ viÖc cã lîi chung cho c¶ n−íc, th× v× sao cÇn ph¶i phãng tay ph¸t ®éng quÇn chóng?

V× bÊt kú viÖc g×, nÕu kh«ng ph¸t ®éng quÇn chóng, th× kh«ng lμm ®−îc triÖt ®Ó. ChÝnh phñ ra s¾c lÖnh gi¶m t« ®· mÊy n¨m råi, nh−ng ®Õn nay n¬i th× ch−a gi¶m, n¬i th× gi¶m ch−a triÖt ®Ó. §ã lμ v× quÇn chóng ch−a ®−îc ph¸t ®éng.

Muèn gi¶m t« triÖt ®Ó, th× tr−íc nhÊt ph¶i ph¸t ®éng quÇn chóng n«ng d©n, lμm cho n«ng d©n tù gi¸c tù ®éng, ®oμn kÕt chÆt chÏ, tæ chøc v÷ng ch¾c, ®Êu tranh h¨ng h¸i, ®Ó tranh cho kú ®−îc quyÒn lîi chÝnh ®¸ng cña m×nh.

Ph¶i ph¸t ®éng nh÷ng tõng líp nh©n d©n kh¸c, lμm cho ai còng hiÓu râ r»ng triÖt ®Ó gi¶m t« th× hä cã lîi, ®Ó mäi ng−êi ®ång t×nh vμ ñng hé n«ng d©n.

Còng cÇn gi¶i thÝch cho nh÷ng ng−êi ®Þa chñ thÊy râ lîi h¹i ®«i ®−êng.

§Ó phãng tay ph¸t ®éng quÇn chóng, th× tÊt c¶ c¸n bé cña chÝnh quyÒn vμ ®oμn thÓ ®Òu ph¶i ®−îc ®¸nh th«ng t− t−ëng, ph¶i gi÷ v÷ng lËp tr−êng, thÊm nhuÇn chÝnh s¸ch cña §¶ng, ChÝnh phñ vμ MÆt trËn, theo ®óng ®−êng lèi quÇn chóng. Ph¶i chÝ c«ng v« t−, toμn t©m toμn lùc phôc vô lîi Ých cña quÇn chóng n«ng d©n (tr−íc hÕt lμ cè n«ng, bÇn n«ng vμ trung n«ng). Nh− thÕ, th× viÖc ph¸t ®éng quÇn chóng ®Ó triÖt ®Ó gi¶m t«, thùc hiÖn gi¶m tøc nhÊt ®Þnh thμnh c«ng tèt ®Ñp.

Page 29: Ho chi minh toan tap  tap 7

46 47

Muèn thiÕt thùc kû niÖm ngμy thμnh lËp §¶ng vμ ngμy thèng nhÊt ViÖt Minh - Liªn ViÖt n¨m nay, c¸n bé vμ ®¶ng viªn cÇn tÝch cùc chuÈn bÞ mäi mÆt, quyÕt triÖt ®Ó hoμn thμnh c«ng t¸c ph¸t ®éng quÇn chóng.

C.B

B¸o Nh©n d©n, sè 97, tõ ngμy 1 ®Õn 5-3-1953.

DIÔN V¡N KHAI M¹C CUéC HäP Kû NIÖM NGμY 3- 1

)

Th−a c¸c cô,

C¸c anh chÞ em vμ c¸c ch¸u,

T«i thay mÆt §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam vμ MÆt trËn Liªn - ViÖt hoan nghªnh ®¹i biÓu nh©n d©n c¸c n−íc b¹n Cao Miªn vμ Lμo, c¸c anh hïng vμ chiÕn sÜ thi ®ua ¸i quèc, ®¹i biÓu ®ång bμo miÒn nói vμ ®ång bμo ®Þa ph−¬ng. T«i cã lêi th©n ¸i hái th¨m Qu©n ®éi nh©n d©n ®ang anh dòng chiÕn ®Êu, hái th¨m ®ång bμo d©n c«ng ®ang thi ®ua phôc vô.

§©y t«i chØ nªu vμi ®iÓm rÊt quan träng vÒ t×nh h×nh thÕ giíi vμ trong n−íc. Th¸ng 10-1952, cã mét viÖc quan träng nhÊt trong thÕ giíi lμ §¹i héi thø XIX cña §¶ng Céng s¶n Liªn X«. §¹i héi ®· tæng kÕt nh÷ng th¾ng lîi to lín cña nh©n d©n Liªn X« vμ quyÕt ®Þnh kÕ ho¹ch tiÕn m¹nh ®Õn chñ nghÜa céng s¶n. C¸c ®¹i biÓu ta ®i dù §¹i héi nh©n d©n thÕ giíi b¶o vÖ hoμ b×nh cã qua Liªn X« th× ®· tr«ng thÊy sù tiÕn bé to lín ë Liªn X« vÒ mäi mÆt. Ai ®· tõng thÊy sù ®Êu tranh gian khæ, kiªn quyÕt cña nh©n d©n Liªn X« sau ThÕ giíi chiÕn tranh thø hai, th× míi hiÓu râ sù thμnh c«ng hiÖn giê

___________ 1) Ngμy 3-3-1951, §¹i héi thèng nhÊt cña ViÖt Nam ®éc lËp ®ång

minh vμ Héi liªn hiÖp quèc d©n ViÖt Nam ®Ó thμnh lËp MÆt trËn Liªn – ViÖt khai m¹c. T¹i §¹i héi, §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ®· ra m¾t quèc d©n.

Page 30: Ho chi minh toan tap  tap 7

48 49

to lín ®Õn møc nμo!

Mét viÖc quan träng n÷a lμ ë Trung Quèc, c¸ch m¹ng thμnh c«ng míi 3 n¨m, do §¶ng Céng s¶n vμ ChÝnh phñ Trung Quèc l·nh ®¹o, do nh©n d©n Trung Quèc kiªn quyÕt phÊn ®Êu, mμ n¨m nay ë Trung Quèc ®ang lμm 3 c«ng viÖc rÊt lín cã ¶nh h−ëng ®Õn thÕ giíi, nhÊt lμ ¶nh h−ëng ®Õn n−íc ta. ViÖc thø nhÊt lμ t¨ng c−êng sù gióp TriÒu chèng Mü. ViÖc thø hai lμ n¨m nay, Trung Quèc sÏ cã cuéc tæng tuyÓn cö, mét cuéc tæng tuyÓn cö to lín nhÊt trªn thÕ giíi vμ trong lÞch sö, trong ®ã cã ®é 300 triÖu ng−êi sÏ ®i bá phiÕu. ViÖc thø ba lμ n¨m nay, Trung Quèc b¾t ®Çu kÕ ho¹ch 5 n¨m ®¹i kiÕn thiÕt.

Mét viÖc n÷a cã ¶nh h−ëng, cã liªn quan ®Æc biÖt vÒ tinh thÇn víi chóng ta lμ Qu©n ®éi nh©n d©n TriÒu Tiªn vμ Qu©n chÝ nguyÖn Trung Quèc gÇn ®©y ®· th¾ng lîi nhiÒu trËn to.

Anh em ta m¹nh tøc lμ ta m¹nh. V× anh em ta m¹nh cμng khuyÕn khÝch, gióp ®ì cho chóng ta m¹nh.

ë n−íc ta, do §¶ng cïng ChÝnh phñ l·nh ®¹o ®óng ®¾n vμ kiªn quyÕt, do nh©n d©n vμ qu©n ®éi ta cè g¾ng, cho nªn so víi mÊy n¨m tr−íc, th× vÒ qu©n sù còng nh− vÒ mäi mÆt ®Òu tiÕn bé kh¸. Nh−ng chóng ta kh«ng nªn tù m·n, tù tóc. Tr¸i l¹i, chóng ta ph¶i nhËn râ khuyÕt ®iÓm ®Ó söa ch÷a. Nh− hËu ph−¬ng tiÕn kh«ng kÞp tiÒn ph−¬ng. Nh©n d©n t¨ng gia s¶n xuÊt kh«ng tiÕn kÞp b−íc tiÕn cña bé ®éi. §iÒu Êy rÊt râ. V× sao? Nh©n d©n ta cã cè g¾ng kh«ng? Cã. Nh− mäi ngμnh ®Òu cã hμng ngh×n, hμng v¹n chiÕn sÜ thi ®ua. Nh−ng v× sao viÖc s¶n xuÊt cña ta kh«ng tiÕn kÞp th¾ng lîi qu©n sù? V× ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lμ n«ng d©n, mμ n«ng d©n th× mét phÇn ®«ng ch−a thËt sù n¾m quyÒn chÝnh trÞ, ch−a thËt sù ®−îc gi¶i phãng vÒ kinh tÕ.

§Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm Êy, ®Ó lμm cho hËu ph−¬ng cïng tiÕn bé nh− tiÒn ph−¬ng, nh©n d©n còng tiÕn bé nh− qu©n ®éi, ®Ó båi d−ìng søc kh¸ng chiÕn cμng ngμy cμng m¹nh, §¶ng, ChÝnh phñ vμ MÆt trËn n¨m nay kiªn quyÕt ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m

t«, thùc hiÖn gi¶m tøc. Tõ ®¶ng viªn cho ®Õn héi viªn trong MÆt trËn, c¸n bé §¶ng, Qu©n, D©n, ChÝnh sÏ ph¶i tham gia phong trμo ph¸t ®éng quÇn chóng, toμn t©m toμn ý phôc vô nh©n d©n.

Tõ ngμy nh©n d©n ta n¾m chÝnh quyÒn th× ChÝnh phñ ®· ra th«ng t− gi¶m t«, gi¶m tøc. N¨m 1949, ChÝnh phñ l¹i ra s¾c lÖnh gi¶m t«, gi¶m tøc. Nh−ng sù thËt th× thÕ nμo? Cã chç lμm kh¸, cã chç lμm võa võa, cã chç kh«ng lμm. §ã, mét phÇn lμ v× §¶ng, MÆt trËn, ChÝnh phñ ®«n ®èc, kiÓm tra kh«ng chu ®¸o. KhuyÕt ®iÓm Êy chóng ta ph¶i nhËn. Nh−ng mét phÇn n÷a lμ v× trong c¸n bé ®Þa ph−¬ng cã mét sè kh¸ ®«ng kh«ng trong s¹ch, kh«ng hÕt lßng hÕt søc thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, cña MÆt trËn, mét sè kh¸c th× tù t− tù lîi. Mét cí n÷a lμ v× chÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng, nhÊt lμ ë c¸c x·, cßn n»m trong tay nh÷ng phÇn tö cò, nãi râ lμ c−êng hμo, phong kiÕn. Nh−ng nguyªn nh©n thø nhÊt lμ v× n«ng d©n ch−a ®−îc tæ chøc chÆt chÏ, ph¸t ®éng m¹nh mÏ ®Ó tù gi¸c tù ®éng ®Êu tranh giμnh l¹i lîi quyÒn chÝnh ®¸ng cña m×nh. V× vËy, n¨m nay §¶ng, ChÝnh phñ, MÆt trËn ph¶i kiªn quyÕt ph¸t ®éng quÇn chóng, tæ chøc quÇn chóng, l·nh ®¹o quÇn chóng, ®Ó tranh lÊy lîi quyÒn thiÕt thùc cña quÇn chóng, ®Ó båi d−ìng lùc l−îng kh¸ng chiÕn, lùc l−îng s¶n xuÊt cña chóng ta.

Ph¸t ®éng quÇn chóng kh«ng ph¶i lμ viÖc hiÕu hû. Ph¸t ®éng quÇn chóng lμ ®Ó ®Êu tranh; mμ ®Êu tranh th× cã ®èi t−îng. §èi t−îng ®Êu tranh lμ nh÷ng ng−êi kh«ng thËt thμ gi¶m t«, gi¶m tøc. Nghe nãi ®Êu tranh th× ch¾c cã ng−êi th¾c m¾c: kh«ng biÕt ®Êu tranh ®Õn ®©u, ®Êu tranh ra thÕ nμo? T«i cã thÓ tuyªn bè r»ng ®èi t−îng ®Êu tranh cña quÇn chóng lμ nh÷ng ng−êi kh«ng thùc hμnh chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, cña MÆt trËn, kh«ng gi¶m t«, gi¶m tøc. §èi víi ViÖt gian, ®èi víi c−êng hμo gian ¸c th× ChÝnh phñ vμ nh©n d©n sÏ th¼ng tay trõng trÞ. §èi víi th©n sÜ yªu n−íc, thËt thμ kh¸ng chiÕn, thËt thμ lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, cña MÆt trËn th× chóng ta nhÊt ®Þnh ph¶i ®oμn kÕt. ThÕ lμ râ rμng.

Page 31: Ho chi minh toan tap  tap 7

50 51

B©y giê, t«i xin nãi qua c«ng viÖc cña §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. Nh− trong Tuyªn ng«n cña §¶ng ®· nãi, §¶ng ph¶i ra søc ®oμn kÕt toμn d©n ®Ó ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn. §oμn kÕt c¸c ®¶ng b¹n, c¸c ®oμn thÓ trong MÆt trËn. Kh«ng ph¶i ®oμn kÕt ngoμi miÖng, mμ ®oμn kÕt b»ng viÖc lμm, ®oμn kÕt b»ng tinh thÇn, ®oμn kÕt thËt sù. T«i xin nãi mét thÝ dô: §¶ng Lao ®éng cã më nh÷ng líp chØnh huÊn. Trong nh÷ng líp Êy, còng hoan nghªnh ®¶ng viªn c¸c ®¶ng b¹n tham gia; còng hoan nghªnh c¸c c¸n bé kh«ng ®¶ng ph¸i tham gia. §ã lμ mét chøng cí ®oμn kÕt thËt sù, cïng nhau tiÕn bé. L¹i ®oμn kÕt víi nh©n d©n Miªn - Lμo, ®oμn kÕt víi nh©n d©n Trung Quèc, ®oμn kÕt víi nh©n d©n c¸c n−íc b¹n kh¸c.

Víi lùc l−îng nh©n d©n ta, bé ®éi ta, víi tinh thÇn kiªn quyÕt tõ trªn xuèng d−íi, tõ d−íi lªn trªn, víi lùc l−îng hoμ b×nh thÕ giíi, víi lùc l−îng ngμy cμng ph¸t triÓn, cμng m¹nh mÏ cña c¸c n−íc b¹n, th× cuéc kh¸ng chiÕn cña ta ph¶i tr−êng kú, gian khæ, nh−ng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

B¸o Nh©n d©n, sè 100, tõ ngμy 11 ®Õn 15-3-1953.

§IÖN CHIA BUåN VÒ VIÖC §åNG CHÝ CL£MEN GèTVAN Tõ TRÇN

KÝnh göi ®ång chÝ Dap«tètxki, Chñ tÞch Héi ®ång ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ TiÖp Kh¾c,

Thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i kÝnh göi ®ång chÝ lêi chia buån tr−íc c¸i chÕt ®au ®ín cña ®ång chÝ Gètvan, vÞ Chñ tÞch kÝnh mÕn cña nh©n d©n TiÖp, vÞ l·nh tô th©n yªu cña phong trμo d©n chñ hoμ b×nh thÕ giíi.

T«i tin ch¾c r»ng nh©n d©n TiÖp sÏ ®oμn kÕt chÆt chÏ h¬n n÷a xung quanh §¶ng Céng s¶n vμ ChÝnh phñ TiÖp, ®Æng tiÕp tôc sù nghiÖp vÜ ®¹i cña ®ång chÝ Gètvan, x©y dùng chñ nghÜa x· héi vμ b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi d−íi sù l·nh ®¹o cña Liªn X«, theo ®óng ®−êng lèi cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin.

Ngμy 15 th¸ng 3 n¨m 1953 Chñ tÞch

n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 102, tõ ngμy 21 ®Õn 25-3-1953.

Page 32: Ho chi minh toan tap  tap 7

52 53

BμI NãI T¹I HéI NGHÞ C¸N Bé LI£N HIÖP pHô N÷ TOμN QUèC VÒ VÊN §Ò

PH¸T §éNG QUÇN CHóNG N¤NG D¢N

Ai ph¸t, ai ®éng, ai lμ quÇn chóng?

Tr−íc khi ph¸t ph¶i thÕ nμo? Trong khi ph¸t ph¶i thÕ nμo? Sau khi ph¸t ph¶i thÕ nμo? ThÕ nμo lμ ®éng? §éng råi ph¶i lμm g×?

Chóng ta ph¶i tr¶ lêi râ nh÷ng c©u Êy.

Ai ph¸t? C¸n bé ph¶i ph¸t. Muèn ph¸t, th× c¸n bé ph¶i hiÓu râ chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, ph¶i hiÓu quÇn chóng, ph¶i gÇn gòi, häc hái quÇn chóng. Muèn gÇn gòi, häc hái quÇn chóng th× ph¶i lμm sao cho quÇn chóng yªu c¸n bé, tin c¸n bé. T− t−ëng c¸n bé ph¶i th«ng, c¸ch lμm ph¶i d©n chñ, ph¶i chÝ c«ng v« t−, ®øng h¼n vÒ phÝa n«ng d©n. Tr−íc khi ph¸t th× ph¶i nghiªn cøu hiÓu râ n¬i m×nh ®Õn lμm viÖc: phong tôc tËp qu¸n, c¸ch lμm ¨n cña nh©n d©n, ®Þa chñ bãc lét c¸ch thÕ nμo? NguyÖn väng d©n ë ®ã thÕ nμo? v.v..

Ph¸t lμ thÕ nμo? Lμ ph¶i ®oμn kÕt bÇn, cè, trung n«ng; ph¶i tæ chøc hä chÆt chÏ; ph¶i gi¸o dôc cho hä gi¸c ngé. Bao giê quÇn chóng ®· tæ chøc h¼n hoi, chÝnh quyÒn ®· trong s¹ch, chi bé ®· chØnh ®èn, n«ng héi ®· v÷ng ch¾c ®· kÐo ®−îc 90% nh©n d©n tøc lμ bÇn, cè, trung n«ng, th× lóc ®ã míi thËt ®éng ®−îc.

C¸n bé ph¶i tr¸nh bao biÖn, ph¶i gi¸c ngé cho quÇn chóng tù hä quyÕt t©m ®Êu tranh ®ßi quyÒn lîi cña m×nh, lóc ®ã hä míi ®éng lªn ®−îc. C¸n bé kh«ng thÓ lμm thay cho quÇn chóng, ban ¬n cho quÇn chóng.

§éng råi th× lμm g×? Ph¶i triÖt ®Ó gi¶m t« ®Ó c¶i thiÖn mét chõng nμo ®êi sèng cho n«ng d©n, tøc lμ cho ®¹i ®a sè nh©n d©n.

Gi¶m t« kh«ng ph¶i chØ m−u lîi nhÊt thêi, vÝ dô: tr−íc ph¶i nép cho ®Þa chñ mét t¹, nay gi¶m ®−îc 25 hoÆc 50 c©n th× ®−a vÒ ¨n mÊy h«m lμ hÕt: thÕ lμ chØ c¶i thiÖn ®−îc mÊy b÷a. Gi¶m t« råi ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. T¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó gióp ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn. Gióp ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn thÕ nμo? Ph¶i gióp ®ì ChÝnh phñ, gióp ®ì bé ®éi b»ng c¸ch thi ®ua ®ãng thuÕ n«ng nghiÖp ®Ó c¶i thiÖn ®êi sèng cho c«ng nh©n, cho bé ®éi, cho c¸n bé... Muèn t¨ng gia s¶n xuÊt th× ph¶i tæ chøc héi ®æi c«ng.

§¸nh giÆc kh«ng ph¶i chØ bé ®éi ®¸nh mμ th«i, cßn cã d©n c«ng n÷a. D©n c«ng tõ tr−íc l·ng phÝ nhiÒu. MÊy x· ë VÜnh Phóc, Phó Thä d©n c«ng ®i cã tæ chøc, cã gi¸o dôc. Ng−êi ë nhμ cã tæ chøc gióp ®ì ng−êi ®i. Ng−êi ®i thi ®ua víi ng−êi ë nhμ. Khi ®i cã hoan tèng, khi vÒ cã hoan nghªnh. Nãi tãm l¹i d©n c«ng cã tæ chøc h¼n hoi th× lμm viÖc ®−îc nhiÒu h¬n d©n c«ng kh«ng cã tæ chøc. KhÐo tæ chøc d©n c«ng, kh«ng l·ng phÝ d©n c«ng, th× ¶nh h−ëng tèt ®Õn viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt.

ThÕ lμ ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« ph¶i ®i ®«i víi thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, thi ®ua ®ãng thuÕ n«ng nghiÖp, ®i d©n c«ng, tæ chøc héi ®æi c«ng.

Gi¶m t« th× ai cã lîi? N«ng d©n cã lîi. Ai bÞ thiÖt? §Þa chñ bÞ thiÖt. Cho nªn kh«ng ph¶i ®Þa chñ nμo còng s½n sμng thi hμnh gi¶m t«. Cã bän ®Þa chñ t×m c¸ch chèng l¹i. Tõ chç nã ph¸ ho¹i, ®Õn chç nã liªn l¹c víi giÆc, víi bï nh×n. N«ng d©n ph¶i tæ chøc d©n qu©n vμ c«ng an x·, ®Ó gi÷ lÊy quyÒn lîi cña m×nh, ®Ó ng¨n ngõa ViÖt gian, gi¸n ®iÖp, kh«ng ®Ó chóng nã ph¸. ThÕ lμ xung quanh vÊn ®Ò ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« cã nhiÒu vÊn ®Ò kh¸c n÷a.

Cßn ph¶i ph¸t triÓn b×nh d©n häc vô, thanh to¸n n¹n mï ch÷. ThÝ dô: n«ng d©n muèn häc tËp cμy cÊy, giång giät theo lèi míi, th× ph¶i biÕt ch÷ ®Ó xem s¸ch b¸o.

ChÞ em phô n÷ cã con, muèn t¨ng gia s¶n xuÊt th× kh«ng thÓ mçi ng−êi ngåi nhμ gi÷ con. Cho nªn cÇn tæ chøc chç göi trÎ.

Page 33: Ho chi minh toan tap  tap 7

54 55

Bé ®éi cÇn thªm ng−êi, khi gi¶m t« råi, n«ng d©n cã tæ chøc råi, th× ph¶i gi¸o dôc thanh niªn h¨ng h¸i tßng qu©n ®Ó ®¸nh giÆc, ®Ó gi¶i phãng d©n téc, ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc.

ë Liªn X« lμm c¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa, råi chia ruéng ®Êt cho n«ng d©n ngay. ë Trung Quèc c¸ch m¹ng th¾ng lîi ®Õn ®©u chia ruéng ®Êt ®Õn ®Êy.

ë n−íc ta, chÝnh s¸ch ruéng ®Êt ph¸t triÓn dÇn lªn. NÕu n«ng d©n tæ chøc gi¸c ngé kh¸ th× nã ph¸t triÓn nhanh; nÕu tæ chøc, gi¸c ngé kÐm th× nã ph¸t triÓn chËm. V× vËy, chóng ta ph¶i ra søc tæ chøc vμ gi¸o dôc n«ng d©n.

Tãm l¹i, c¸n bé ph¶i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, tuyÖt ®èi kh«ng bao biÖn, lóc ph¸t ®éng n«ng d©n ph¶i ®oμn kÕt gi¸c ngé hä. C¸n bé ph¶i nãi cho n«ng d©n râ: kh«ng ph¶i gi¶m t« råi lμ hÕt chuyÖn.

B©y giê nãi ®Õn ®Þa chñ:

Ph¸t ®éng quÇn chóng, lÏ dÜ nhiªn lμ chèng ®Þa chñ phong kiÕn. Cã c¸n bé tù m×nh lμ ®Þa chñ, hoÆc bè mÑ, bμ con lμ ®Þa chñ, nh÷ng c¸n bé Êy lÊy thÕ lμm hæ nhôc. Ph¶i hiÓu r»ng phong kiÕn còng lμ mét b−íc tiÕn tÊt nhiªn cña x· héi. X· héi tõ chç ¨n l«ng ë lç, tiÕn ®Õn x· héi n« lÖ, tiÕn ®Õn chÕ ®é phong kiÕn, tiÕn ®Õn x· héi t− b¶n, råi tiÕn ®Õn x· héi chñ nghÜa. NÕu gia ®×nh lμ ®Þa chñ còng kh«ng cã g× ®¸ng xÊu hæ. §¸ng xÊu hæ lμ khi nh©n d©n ®· tiÕn bé, x· héi ®· tiÕn bé, mμ m×nh cø kh− kh− gi÷ lÊy t− t−ëng ®Þa chñ, chØ biÕt lîi Ých riªng cña m×nh, kh«ng biÕt ®Õn quyÒn lîi d©n téc, quyÒn lîi x· héi.

¡ngghen dï lμ con nhμ t− b¶n «ng ®· trë nªn mét ng−êi thÇy d¹y chñ nghÜa céng s¶n cho chóng ta. ë n−íc ta cã vμi ®ång chÝ xuÊt th©n lμ ®Þa chñ nh−ng hä tù nguyÖn hiÕn hÕt ruéng ®Êt ®Ó chia cho n«ng d©n; nh− thÕ th× kh«ng cã g× ®¸ng xÊu hæ. Dï mäc ë bïn thèi lªn nh−ng hoa sen vÉn th¬m ®Ñp. §Þa chñ mμ thËt thμ tiÕn bé th× còng nh− hoa sen vËy.

C¸n bé: nÕu c¸n bé kh«ng n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, kh«ng ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, th× chÝnh s¸ch hay còng ho¸ dë, tèt còng ho¸ xÊu.

ThÝ dô: ë Thanh Ho¸ chèng xa xØ phÈm, cã ®óng kh«ng? §óng. Xa xØ phÈm cña ®Þch tung vμo vïng ta, thu lÊy tiÒn cña ta, dïng tiÒn ®ã ®Ó ®óc sóng, ®óc ®¹n b¾n l¹i ta. Mua xa xØ phÈm lμ gióp giÆc ®¸nh l¹i ta. ChÝnh phñ cÊm lμ ®óng. Nh−ng Thanh Ho¸ thi hμnh thÕ nμo? Ng−êi ta ®i xe ®¹p, c¸n bé tÞch thu, ®em vÒ m×nh dïng lμm cho d©n o¸n. L¹i nh− cÊm n−íc hoa, chÆn ng−êi ®i ®−êng l¹i ngöi ®Çu; thÊy th¬m th× dÊn ®Çu ng−êi ta vμo n−íc ®¸i! ThËt lμ d· man! Nh− viÖc vËn ®éng d©n giång b«ng, l¹c, ®ç. Nh÷ng chç ng−êi ta ®· giång nhiÒu thuèc l¸, c¸n bé tù tiÖn nhæ hÕt lªn. ThÕ lμ chÝnh s¸ch ®óng, nh−ng v× c¸n bé lμm sai, cho nªn d©n o¸n, háng viÖc.

Phong trμo ®Êu. §Êu th× chØ ®Êu víi ®Þch, nh−ng cã n¬i th× gÆp ai còng ®Êu, ®Êu c¶ víi cè, bÇn, trung n«ng. ThËm chÝ cã n¬i dïng nhôc h×nh. ThÕ lμ d· man. §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· cã chØ thÞ: tuyÖt ®èi cÊm nhôc h×nh, dï ®èi víi ng−êi cã téi còng kh«ng ®−îc ®¸nh ®Ëp, v× ®¸nh ®Ëp lμ hμnh ®éng cña ®Õ quèc vμ phong kiÕn, lμ d· man. Ng−êi nμo cã téi, th× ®iÒu tra cho ra, råi cã ph¸p luËt trõng trÞ. Lμm kh«ng ®óng ®Ó d©n hoang mang, d©n o¸n, ®Þch lîi dông tuyªn truyÒn ph¸ ho¹i chÝnh s¸ch ruéng ®Êt. §ã lμ v× c¸n bé tÕu, c¸n bé kh«ng trong s¹ch, c¸n bé khê d¹i, m¾c m−u cña bän ph¶n ®éng khiªu khÝch. Bän ph¶n ®éng chui vμo ®oμn thÓ cña quÇn chóng lîi dông lóc ®Êu, xui dïng nhôc h×nh. Cã khi chÝnh tay chóng ®¸nh chÕt ng−êi ®Ó ph¶n tuyªn truyÒn. NÕu lμm sai chÝnh s¸ch, kh«ng nh÷ng d©n ghÐt c¸n bé, mμ cßn o¸n ChÝnh phñ, o¸n §¶ng. Cho nªn c¸n bé ph¶i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, ph¶i ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, ®Ò phßng bän ph¶n ®éng ph¸ ho¹i.

Khi ®i ph¸t ®éng quÇn chóng, c¸n bé ph¶i hÕt søc chó ý nh÷ng ®iÒu ®ã. Sai mét ly ®i mét dÆm, n¬i nμo d©n còng tèt, l−¬ng còng nh− gi¸o; nh−ng v× cã nh÷ng c¸n bé kh«ng biÕt tæ chøc, kh«ng biÕt gi¶i thÝch tuyªn truyÒn, l¹i tù t− tù lîi, kh«ng c¶nh gi¸c ®Ó cho bän ph¶n ®éng chui vμo c¸c ®oμn thÓ råi ph¸ ho¹i.

BÊt kú viÖc to viÖc nhá, lËp tr−êng ph¶i v÷ng, chÝnh s¸ch ph¶i hiÓu cho thÊu, lu«n lu«n gÇn gòi häc hái nh©n d©n, ®i ®óng ®−êng

Page 34: Ho chi minh toan tap  tap 7

56 57

lèi quÇn chóng, th× viÖc g× còng thμnh c«ng. Tr¸i l¹i th× thÊt b¹i. Cã viÖc bÒ ngoμi tr«ng th× nh− thμnh c«ng. ThÝ dô: nh− thuÕ n«ng nghiÖp. Cã n¬i, c¸n bé bÞ ®Þa chñ mua chuéc bæ ®Çu d©n nghÌo; møc thu tuy ®ñ, nh−ng vÒ mÆt chÝnh trÞ lμ thÊt b¹i: trót c¶ g¸nh nÆng cho d©n nghÌo, cßn bän ®Þa chñ kh«ng ph¶i ®ãng gãp. ThÕ lμ bÒ ngoμi th× nh− thμnh c«ng, thùc ra th× thÊt b¹i.

Nãi ph¸t ®éng quÇn chóng, ph¶i nãi ®Õn ®ång bμo c«ng gi¸o. Th−êng c¸n bé cã thμnh kiÕn r»ng ®ång bμo c«ng gi¸o lμ l¹c hËu, lμ khã vËn ®éng. Nãi vËy lμ sai. Cha cè còng cã nh÷ng ng−êi kh¸ng chiÕn nh− cô Trùc, cô Kû vμ nhiÒu vÞ kh¸c.

ë Thanh Ho¸ cã mét th«n c«ng gi¸o, ai còng nãi lμ khã vËn ®éng. §ång chÝ Lý An t×nh nguyÖn ®i. §Õn th«n, thÊy ®ång bμo lîp nhμ, ®ång chÝ An liÒn lªn lîp nhμ gióp, võa lμm võa nãi chuyÖn. Khi mêi ¨n, ®ång chÝ võa ¨n võa nãi chuyÖn. §ång chÝ An kh«ng nãi m×nh lμ c¸n bé, kh«ng tuyªn truyÒn thuÕ, d©n c«ng g× c¶. §ång chÝ Êy chØ nãi nh÷ng chuyÖn: bé ®éi chiÕn th¾ng thÕ nμo, nh©n d©n c¸c n¬i h¨ng h¸i ®i d©n c«ng vμ ®ãng thuÕ n«ng nghiÖp nh− thÕ nμo. §ång bμo nghe chuyÖn thÝch, ®ßi ®ång chÝ Êy nãi chuyÖn nμy råi chuyÖn kh¸c. KÕt qu¶ lμ hä tù ®éng xin ®ãng thuÕ, xin ®i d©n c«ng. §ång chÝ An ë víi d©n, ¨n víi d©n, lμm viÖc víi d©n nh− ng−êi trong nhμ; tuyªn truyÒn mμ kh«ng ra mÆt tuyªn truyÒn. §ång bμo c«ng gi¸o rÊt yªu ®ång chÝ Êy. §Õn LÔ gi¸ng sinh, linh môc ®Õn b¸o con chiªn söa so¹n nhμ thê ®Ó lμm lÔ. §ång bμo bËn viÖc cμy cÊy, kh«ng muèn lμm. Linh môc ph¶i nhê ®ång chÝ An. §ång chÝ Êy ®i nãi chuyÖn tõng nhμ, bμy cho nh©n d©n s¾p xÕp c«ng viÖc vμ vËn ®éng hä trang hoμng nhμ thê ®Ó lμm lÔ. H«m LÔ gi¸ng sinh, ®ång bμo mêi ®ång chÝ An lªn ngåi ngang víi cha, hä nãi: "Cha lμ cha linh hån, anh An lμ cha vËt chÊt cña chóng t«i". ChuyÖn nμy chøng tá ®ång bμo c«ng gi¸o kh«ng l¹c hËu, vμ khÐo vËn ®éng nh− ®ång chÝ An th× nhÊt ®Þnh vËn ®éng ®−îc.

T¹i mét chç kh¸c, ë gi÷a lμ lμng c«ng gi¸o, chung quanh lμ lμng l−¬ng, c¸c lμng chung quanh ®−îc gi¶m t«, ®−îc chia c«ng ®iÒn, t¨ng gia s¶n xuÊt, lμm ¨n thÞnh v−îng. §ång bμo c«ng gi¸o

thÊy vËy, tù ®éng ®i t×m c¸n bé, h¨ng h¸i tæ chøc vμ ®Êu tranh ®ßi gi¶m t«, ®ßi chia c«ng ®iÒn.

Nãi tãm l¹i: ®ång bμo thiÓu sè hay lμ ®a sè, l−¬ng hay lμ gi¸o, c¸n bé biÕt c¸ch lμm th× ®Òu vËn ®éng ®−îc.

C¸n bé phô n÷ ®i vËn ®éng, cã c« vËn ®éng khÐo, ®Õn ®©u d©n lμm g×, m×nh lμm nÊy, th©n thiÕt nh− ng−êi nhμ, th× cã thμnh tÝch. C« nμo kh«ng hoμ lÉn ®−îc víi nh©n d©n, vÉn gi÷ thãi quen thμnh phè, th× vËn ®éng kh«ng thμnh c«ng.

Ph¸t ®éng quÇn chóng thμnh c«ng th× n«ng d©n ®−îc ruéng ®Êt, ®−îc Êm no vμ phô n÷ ®−îc gi¶i phãng. Ph¸t ®éng quÇn chóng th× båi d−ìng ®−îc n«ng d©n, ®Èy m¹nh mäi mÆt c«ng t¸c kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. C¸c c« cÇn häc tËp, rÌn luyÖn trong c«ng t¸c ph¸t ®éng quÇn chóng, kÕt hîp nã víi phong trμo phô n÷ vμ chØnh ®èn tæ chøc phô n÷ ë n«ng th«n.

Nãi th¸ng 3-1953. Tμi liÖu l−u t¹i Côc l−u tr÷ V¨n phßng Trung −¬ng §¶ng.

Page 35: Ho chi minh toan tap  tap 7

58 59

CéT GI¢Y THÐP

T«i ®i c«ng t¸c qua lμng T.L. §ång bμo ®ang khai héi, kiÓm ®iÓm c«ng t¸c thuÕ n«ng nghiÖp. T«i còng tham gia. §Õn môc phª b×nh vμ tù phª b×nh, d©n lμng ph¸t biÓu ý kiÕn rÊt s«i næi. Mét chÞ phô n÷ nãi: "GÇn lμng ta, cã mét cét gi©y thÐp bÞ mèi ¨n, ng¶ xuèng ®· 4, 5 h«m, mμ c¸c anh c¸n bé vÉn ch−a cho thay cét kh¸c. ThÕ lμ kh«ng biÕt gi÷ g×n cña c«ng, nh− lêi B¸c d¹y...". Chñ tÞch x· vμ bÝ th− chi bé ®Òu nhËn lçi, vμ høa s¸ng h«m sau nhÊt ®Þnh söa l¹i cét gi©y thÐp.

TiÕp lêi, mÊy thanh niªn n«ng d©n nãi: "§ã lμ khuyÕt ®iÓm chung cña mäi ng−êi. S¸ng mai, thanh niªn nhÊt ®Þnh xung phong trång l¹i cét gi©y thÐp". Mäi ng−êi vç tay.

Mét cô phô l·o nãi: "B¶o vÖ cña c«ng, lμ bæn phËn cña mäi ng−êi c«ng d©n. T«i ®Ò nghÞ: Tõ nay, hÔ ai thÊy ®−êng háng hoÆc cét gi©y thÐp xiªu ng¶, th× ph¶i lËp tøc b¸o c¸o, ®Ó ®éng viªn d©n lμng ®i ch÷a ngay". Mäi ng−êi vç tay t¸n thμnh.

T«i mõng thÇm r»ng: nh©n d©n, bé ®éi, c¸n bé ®Òu biÕt b¶o vÖ cña c«ng, ®ã lμ thªm mét b»ng chøng tá râ kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, kiÕn quèc nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 103, tõ ngμy 26 ®Õn 30-3-1953.

BμI NãI T¹I LíP CHØNH §¶NG TRUNG ¦¥NG KHO¸ 2

ThÕ giíi cã m©u thuÉn, cã hai phe.

Trong n−íc cã m©u thuÉn, cã hai phe.

Trong m×nh còng cã m©u thuÉn, cã hai phe.

C¸i ®ã rÊt dÔ hiÓu.

Trong m×nh cã hai phe: mét phe thiÖn vμ mét phe ¸c. Hai phe cïng ®Êu tranh víi nhau.

NÕu ®Êu tranh ®Ó phe thiÖn th¾ng th× phe ¸c ph¶i b¹i.

NÕu kh«ng ®Êu tranh mμ ®Ó cho phe thiÖn b¹i, th× lμ háng.

C¶i t¹o thÕ giíi lμ viÖc to, ph¶i tr−êng kú gian khæ.

Kh¸ng chiÕn ®Ó c¶i t¹o n−íc nhμ còng ph¶i tr−êng kú vμ gian khæ. Muèn c¶i t¹o m×nh, còng ph¶i tr−êng kú vμ gian khæ, chø kh«ng ph¶i lμ dÔ ®©u.

NÕu chÝnh m×nh tham « b¶o ng−êi ta liªm khiÕt cã ®−îc kh«ng? Kh«ng ®−îc. M×nh tr−íc hÕt ph¶i siªng n¨ng, trong s¹ch th× míi b¶o ng−êi ta trong s¹ch, siªng n¨ng ®−îc.

Ai còng thÊy siªng n¨ng, trong s¹ch lμ tèt. §iÒu ®ã kh«ng ai chèi c·i ®−îc. ThÕ mμ v× sao vÉn kh«ng lμm hay kh«ng lμm ®−îc? Ch¼ng nh÷ng kh«ng lμm ®−îc mμ cßn lμm tr¸i l¹i? §ã lμ v× c¸i t©m m×nh kh«ng chÝnh.

Ph¶i thÊy kÎ ®Þch trong m×nh ta nã m¹nh l¾m. §Õ quèc bªn ngoμi cã thÓ dïng sóng dïng ®¹n ®Ó ®¸nh ®−îc. KÎ ®Þch trong

Page 36: Ho chi minh toan tap  tap 7

60 61

ng−êi kh«ng thÓ dïng lùu ®¹n mμ nÐm vμo ®−îc; nã v« h×nh, v« ¶nh, kh«ng dμn ra thμnh trËn, lu«n lu«n lÈn lót trong m×nh ta. Nã khã thÊy, khã biÕt, nªn khã tr¸nh. Nh−ng ®· biÕt viÖc ph¶i th× kiªn quyÕt lμm.

Lμm kh«ng ph¶i chuyÖn dÔ. Nã khã nh− trÌo nói, rÊt gay go vμ cã khi nguy hiÓm lμ ®»ng kh¸c.

Nh− håi tr−íc, lμm c¸ch m¹ng mÊt ®Çu lμ th−êng.

Nh−ng biÕt lμ ph¶i th× lμm. M×nh bÞ hy sinh th× ng−êi kh¸c sÏ lμm. Ng−êi kh¸c bÞ hy sinh th× ng−êi kh¸c n÷a l¹i lμm.

Kiªn quyÕt lμm. ChÝnh t©m lμ nh− vËy.

*

* *

B©y giê nãi ®Õn t×nh, ®Õn nghÜa:

Cã ng−êi nãi: ng−êi céng s¶n lμ v« t×nh, lμ bÊt hiÕu. Con lμm c¸ch m¹ng cã khi ph¶i bá c¶ bè mÑ. C¸i ®ã cã kh«ng? Cã.

Ng−êi kiªn quyÕt c¸ch m¹ng nhÊt l¹i lμ ng−êi ®a t×nh, chÝ hiÕu nhÊt. V× sao? NÕu kh«ng lμm c¸ch m¹ng th× ch¼ng nh÷ng bè mÑ m×nh mμ hμng chôc triÖu bè mÑ ng−êi kh¸c còng bÞ ®Õ quèc phong kiÕn giμy vß.

M×nh kh«ng nh÷ng cøu bè mÑ m×nh mμ cßn cøu bè mÑ ng−êi kh¸c, bè mÑ cña c¶ n−íc n÷a.

Ph¶i hiÓu ch÷ hiÕu cña c¸ch m¹ng réng r·i nh− vËy.

VÒ t×nh còng thÕ.

Con ng−êi dï lμ xÊu, tèt, v¨n minh hay d· man ®Òu cã t×nh.

Ng−êi c¸ch m¹ng hiÓu t×nh mét c¸ch kh¸c.

H·y c©n nh¾c:

Bá thêi gian, c«ng t¸c ®Ó theo ®uæi mét ng−êi con g¸i, hay bo bo muèn cho vî con thanh nhμn nh−ng kh«ng lo viÖc nhμ viÖc n−íc. C¸i nμo nÆng, c¸i nμo nhÑ?

Gia ®×nh to (lμ c¶ n−íc) vμ gia ®×nh nhá: c¸i nμo nÆng, c¸i nμo nhÑ? Ng−êi c¸ch m¹ng chän gia ®×nh to. V× ng−êi c¸ch m¹ng biÕt

nÕu gia ®×nh to bÞ ¸p bøc, bãc lét th× gia ®×nh nhá sÏ suy sôp, kh«ng ph¸t triÓn ®−îc. V× vËy kh«ng thÓ bo bo gi÷ gia ®×nh nhá mμ kh«ng nghÜ ®Õn gia ®×nh to.

§Êy lμ c¸ch hiÓu xa thÊy réng.

Ph¶i hy sinh c¸i nhá cho c¸i lín.

Ph¶i hy sinh c¸i riªng cho c¸i chung.

Ch÷ t×nh, ch÷ hiÕu, còng ph¶i hiÓu mét c¸ch réng vμ hiÓu nh− thÕ míi lμ ®óng. Gi÷a lîi Ých riªng vμ lîi Ých chung ph¶i chän lÊy mét. Mμ ph¶i chän c¸i Ých chung.

§Õn chñ nghÜa x· héi hay chñ nghÜa céng s¶n, gia ®×nh chung ®· cã h¹nh phóc th× gia ®×nh riªng còng cã h¹nh phóc.

V× vËy trong lóc c¸ch m¹ng gay go ph¶i chän c¸i lín. NÕu ph¶i hy sinh gia ®×nh nhá cho gia ®×nh lín còng ph¶i lμm. Ph¶i døt kho¸t, tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc chän gia ®×nh nhá.

Cã mét sè c¸n bé kh«ng yªn t©m c«ng t¸c lμ v× kh«ng hiÓu c¸i ®ã. Ph¶i hy sinh c¸i riªng, c¸i nhá ®Ó phôc vô c¸i chung, c¸i to.

B©y giê trë l¹i phe thiÖn, phe ¸c trong m×nh. ThÝ dô: phe thiÖn lμm cho m×nh cùc khæ, gay go, nguy hiÓm nh− trÌo nói; cßn phe ¸c th× nã nh− ®−a m×nh xuèng nói mét c¸ch ªm dÞu, nh−ng c¸i xuèng ®ã lμ xuèng hè.

V× vËy ph¶i ®Êu tranh.

NÕu ®Ó phe ¸c th¾ng th× g©y ra chøng bÖnh nãi chung lμ c¸ nh©n chñ nghÜa. Tõ ®ã g©y ra nhiÒu bÖnh kh¸c.

V× c¸ nh©n chñ nghÜa nªn ®Æt lîi Ých riªng lªn trªn lîi Ých chung, råi sinh ra v« kû luËt, v« tæ chøc, tham ®Þa vÞ, tham danh väng, bÌ ph¸i, tham «, l·ng phÝ, quan liªu, v.v..

Ph¶i ®Êu tranh ®Ó anh thiÖn th¾ng. NÕu anh thiÖn trong m×nh th¾ng th× phe thiÖn trong n−íc, ngoμi n−íc sÏ m¹nh.

Lμm sao ®Ó cho anh thiÖn th¾ng?

Ph¶i häc tËp, häc tËp trong viÖc lμm h»ng ngμy, trong viÖc lín còng nh− viÖc nhá, viÖc cao còng nh− viÖc thÊp. Ph¶i nghiªn cøu

Page 37: Ho chi minh toan tap  tap 7

62 63

chñ nghÜa M¸c - Lªnin vμ ¸p dông vμo c«ng t¸c h»ng ngμy.

Ph¶i häc hái quÇn chóng.

Cã ng−êi cho lμ "d©n ngu khu ®en". ThÕ lμ tÇm bËy. D©n rÊt th«ng minh. QuÇn chóng kinh nghiÖm, s¸ng kiÕn rÊt nhiÒu. ChØ cÇn m×nh cã biÕt häc hay biÕt lîi dông mμ th«i.

Mét c¸i gióp cho m×nh n÷a lμ phª b×nh vμ tù phª b×nh.

Trong n¨m nay, cã mét c¬ héi ®Ó cho tÊt c¶ c¸c c¸n bé trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng thö th¸ch t− t−ëng, lËp tr−êng, th¸i ®é. Tøc lμ ph¸t ®éng quÇn chóng.

Cã mét c©u hái ph¶i tr¶ lêi døt kho¸t:

Anh ®øng vÒ phe nμo? C¸ch m¹ng ta lμ c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ. C¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ tøc lμ c¸ch m¹ng d©n cμy (do v« s¶n l·nh ®¹o) mμ c¸ch m¹ng d©n cμy lμ ph¶i cã chÝnh s¸ch ruéng ®Êt ®óng.

Kh¸ng chiÕn tøc lμ c¸ch m¹ng, muèn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi th× ph¶i cã chÝnh s¸ch ruéng ®Êt ®óng.

Ta cã t¸n thμnh kh¸ng chiÕn th¾ng lîi kh«ng?

§· t¸n thμnh kh¸ng chiÕn th¾ng lîi th× ph¶i t¸n thμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt. Kh«ng cã n−íc ®«i.

Ph¶i thùc hiÖn cho kú ®−îc chÝnh s¸ch ruéng ®Êt. Ph¶i døt kho¸t. Kh«ng ®−îc ®øng ch«ng chªnh. Kh«ng cã phe thø ba. ThÕ giíi cã hai phe. Trong n−íc cã hai phe. Trong m×nh còng cã hai phe. Ph¶i râ rμng. Cã nh÷ng c¸n bé hoÆc lμ m×nh, hoÆc bè mÑ, anh em, chó b¸c, cã ruéng. §èi víi anh em ®ã, viÖc døt kho¸t kh«ng ph¶i dÔ. Nã khã nh− trÌo nói.

Nh−ng cã trÌo kh«ng? TrÌo th× ph¶i khã nhäc. Kh«ng ph¶i kh«ng ai gióp anh, anh cã §¶ng, cã nh©n d©n bªn c¹nh. Cã trÌo th× míi lªn ®−îc ®Ønh nói. VËy ph¶i cã quyÕt t©m.

Tãm l¹i, cã hai con ®−êng ë thÕ giíi, ë trong n−íc vμ ë trong m×nh.

Theo con ®−êng ¸c th× dÔ dμng, nh−ng l¨n xuèng hè.

Theo con ®−êng thiÖn th× khã nhäc, nh−ng vÎ vang.

QuyÕt t©m lμ lμm ®−îc.

C¸i g× khã b»ng lμm c¸ch m¹ng, b»ng ®¸nh T©y, b»ng c¶i t¹o x· héi? ThÕ mμ ta lμm ®−îc.

C¸n bé cã quyÕt t©m th× c¶i t¹o ®−îc m×nh, ®−îc n−íc nhμ, ®−îc x· héi.

C¸i bÝ quyÕt thμnh c«ng lμ cã quyÕt t©m.

C¸c c« c¸c chó cã lμm ®−îc nh− vËy kh«ng?

Nãi vμo th¸ng 3-1953. S¸ch Ph¸t huy tinh thÇn cÇu häc, cÇu tiÕn bé, Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1960, tr.21-25.

Page 38: Ho chi minh toan tap  tap 7

64 65

TH¦ GöI C¸C §¥N VÞ Bé §éI TA Cã NHIÖM Vô T¸C CHIÕN ë TH¦îNG Lμo8

Th©n ¸i göi toμn thÓ c¸n bé vμ chiÕn sÜ,

LÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn, c¸c chó nhËn mét nhiÖm vô quan träng vμ vÎ vang nh− nhiÖm vô nμy, tøc lμ gióp nh©n d©n n−íc b¹n. Mμ gióp nh©n d©n n−íc b¹n tøc lμ m×nh tù gióp m×nh.

§Ó lμm trßn nhiÖm vô chiÕn ®Êu, tõ trªn xuèng d−íi c¸c chó cÇn ph¶i:

V−ît mäi khã kh¨n, thi ®ua diÖt ®Þch, chiÕn ®Êu anh dòng ë bªn ®ã còng nh− ë ta;

Nªu cao tinh thÇn quèc tÕ, t«n träng chñ quyÒn, t«n träng phong tôc tËp qu¸n, kÝnh yªu nh©n d©n cña n−íc b¹n;

TuyÖt ®èi gi÷ g×n kû luËt, gi÷ g×n danh tiÕng cña Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam;

TÊt c¶ ph¶i cã quyÕt t©m rÊt cao, rÊt bÒn, tranh nhiÒu th¾ng lîi.

B¸c chê tin th¾ng lîi cña c¸c chó vμ ®ang chuÈn bÞ gi¶i th−ëng cho nh÷ng ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n nμo cã thμnh tÝch nhÊt.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 3 th¸ng 4 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 83, ngμy 14-4-1953.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP NGμY GI¶I PHãNG N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N HUNGGARI

KÝnh göi ®ång chÝ Rac«xi, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Hunggari,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 8 ngμy nh©n d©n Hunggari ®−îc gi¶i phãng khái ¸ch thèng trÞ cña bän ph¸t xÝt x©m l−îc HÝtle, t«i kÝnh göi ®ång chÝ Chñ tÞch vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Hunggari lêi chμo mõng nång nhiÖt vμ lêi chóc th¾ng lîi trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt chñ nghÜa x· héi ë Hunggari.

Chóng t«i tin ch¾c r»ng t×nh h÷u ¸i huynh ®Ö gi÷a hai d©n téc chóng ta ngμy cμng bÒn chÆt trong cuéc chiÕn ®Êu chung ®Ó b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi, d−íi sù l·nh ®¹o cña Liªn X« vÜ ®¹i.

Ngμy 3 th¸ng 4 n¨m 1953 Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng

n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 105, tõ ngμy 6 ®Õn 10-4-1953.

Page 39: Ho chi minh toan tap  tap 7

66 67

NH¢N DÞP HéI NGHÞ QUèC TÕ B¶O VÖ

QUYÒN LîI THANH NI£N

§¹i biÓu thanh niªn cña 70 n−íc ®· häp xong héi nghÞ ë Viªn (thñ ®« n−íc ¸o), bμn c¸ch gi÷ g×n quyÒn lîi cña thanh niªn. Nh©n dÞp nμy, C.B. cã mÊy lêi cèng hiÕn cho thanh niªn ViÖt Nam ta:

HiÖn nay, quyÒn lîi chung cña d©n téc vμ riªng cña thanh niªn ta, ®ang bÞ bän ®Õ quèc Ph¸p - Mü vμ lò phong kiÕn bï nh×n x©m ph¹m. §Ó tranh l¹i vμ ®Ó gi÷ g×n quyÒn lîi cña m×nh, thanh niªn ta:

- CÇn ph¶i h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn,

- CÇn ph¶i rÌn luyÖn m×nh thμnh nh÷ng chiÕn sÜ kiªn quyÕt vμ gan gãc, kh«ng sî nguy hiÓm, kh«ng sî khã kh¨n,

- CÇn ph¶i yªu lao ®éng vμ kÝnh träng cña c«ng; chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ,

- CÇn ph¶i tuyÖt ®èi yªu Tæ quèc, dòng c¶m hy sinh cho Tæ quèc,

- CÇn ph¶i g¾n chÆt lßng yªu n−íc ch©n chÝnh víi tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh, thËt thμ trung thμnh víi nh©n d©n, víi §¶ng vμ ChÝnh phñ.

C.B. l¹i trÝch mét ®o¹n trong bμi h¸t cña 16 triÖu thanh niªn céng s¶n Liªn X«, ®Ó tÆng thanh niªn ta:

"Chóng ta sÏ chiÕn th¾ng tÊt c¶ mäi khã kh¨n,

"ChiÕn th¾ng Nam cùc, B¾c cùc vμ ch©n trêi.

"Khi Tæ quèc b¶o chóng ta lμm viÖc g× to lín gay go

mÊy,"Chóng ta còng quyÕt t©m lμm ®−îc, kh«ng ngÇn ng¹i, kh«ng kiªu c¨ng."

§ã còng lμ con ®−êng vÎ vang chung cña thanh niªn thÕ giíi, vμ riªng cña thanh niªn ViÖt Nam ta.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 105, tõ ngμy 6 ®Õn 10-4-1953.

Page 40: Ho chi minh toan tap  tap 7

68 69

BμI NãI CHUYÖN ë LíP CHØNH §¶NG TRUNG ¦¥NG KHO¸ 3

Trong khi rçi, B¸c th−êng ®äc s¸ch, s¸ch míi cã, cò cã. H«m nay B¸c nãi mét c©u chuyÖn vÒ s¸ch cò.

Ngμy x−a Khæng Tö cã c©u: "«n viÖc cò ®Ó biÕt viÖc míi" nghÜa lμ ta ph¶i «n nh÷ng viÖc ®· qua ®Ó thÊy viÖc míi.

I. T×NH H×NH THÕ GÜíI

Tr−íc C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga9 , bän ®Õ quèc chiÕm hoμn toμn thÕ giíi. TÊt c¶ thÕ giíi thμnh mét khèi cña ®Õ quèc chñ nghÜa. Nh−ng tõ C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga thμnh c«ng th× khèi ®ã bÞ mÊt mét m¶ng lín b»ng 1/6 qu¶ ®Þa cÇu. Tù nhiªn thÕ giíi chia ra hai phe: phe x· héi chñ nghÜa vμ phe ®Õ quèc chñ nghÜa. ThÕ lùc cña ®Õ quèc co hÑp l¹i, thÞ tr−êng do ®ã mμ còng rót hÑp. Do thÞ tr−êng rót hÑp, bän t− b¶n thiÕu n¬i b¸n hμng. V× vËy m©u thuÉn gi÷a chóng cμng s©u s¾c. Sau §¹i chiÕn thø hai, 3 ®Õ quèc ph¸t xÝt §øc, ý, NhËt sôp ®æ, cßn l¹i 3 ®Õ quèc Mü, Anh, Ph¸p. Anh, Ph¸p sót kÐm v× §¹i chiÕn thø hai, cßn Mü ë xa nªn thiÖt h¹i t−¬ng ®èi Ýt. Còng sau §¹i chiÕn thø hai ®· xuÊt hiÖn nhiÒu n−íc d©n chñ nh©n d©n. TiÕp sau ®ã ®Õn c¸ch m¹ng Trung Quèc th¾ng lîi, c¶ mét khèi to réng víi 800 triÖu ng−êi tõ §«ng ¢u tíi ViÖt Nam, TriÒu Tiªn ®· t¸ch ra ngoμi khèi ®Õ quèc chñ nghÜa. Lμm cho lùc l−îng phe x· héi chñ nghÜa vμ d©n chñ nh©n d©n m¹nh lªn. Tr¸i l¹i phe ®Õ quèc cμng ngμy cμng suy sôp.

A. Phe ®Õ quèc cμng ngμy cμng yÕu:

Cã ng−êi t−ëng Mü m¹nh, nªn sî Mü, theo Mü vμ ®Çu hμng Mü.

Mü kh«ng m¹nh v×:

1- Mü ®· dùa trªn mét nÒn t¶ng kinh tÕ tæng khñng ho¶ng.

Võa råi Ngo¹i tr−ëng Chu ¢n Lai vμ t−íng Nam NhËt míi ®Ò ra viÖc trao ®æi tï binh mμ c¸c b¸o ph¶n ®éng ®· hèt ho¶ng nãi: "hoμ b×nh víi Mü cßn khã chÞu h¬n chiÕn tranh", v× kh«ng chiÕn tranh th× Mü kh«ng b¸n ®−îc sóng ®¹n, nhμ m¸y ®ãng cöa, c«ng nh©n thÊt nghiÖp, trËt tù x· héi sÏ rèi lo¹n.

2- Mü c« ®éc, kh«ng cã b¹n m¹nh, c¸c n−íc trong phe chóng ®Òu m©u thuÉn víi nhau.

3- ChÝnh s¸ch g©y chiÕn cña Mü tr¸i víi ý nguyÖn cña nh©n d©n thÕ giíi nªn nh©n d©n thÕ giíi ph¶n ®èi, ch¸n ghÐt nã.

4- Qu©n ®éi Mü Ýt kinh nghiÖm. H¶i qu©n Mü kh«ng b»ng h¶i qu©n Anh, cè nhiªn kh«ng thÓ so s¸nh víi h¶i qu©n Liªn X«. Lôc qu©n Mü còng kh«ng b»ng Ph¸p, NhËt, §øc. ThÕ mμ mÆt trËn cña Mü l¹i chç nμo còng cã, chç nμo cã tay sai cña Mü lμ cã mÆt trËn Mü, lμm cho lùc l−îng dμn máng ra, nªn ph¶i yÕu ®i.

5- Mü gÆp lùc l−îng ®èi ®Þch l¹i chóng m¹nh qu¸ tøc lμ Liªn X« vμ c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n.

Trong c¸c n−íc ®Õ quèc cã 3 m©u thuÉn, nhÊt lμ ë Mü cμng s©u s¾c:

a) M©u thuÉn gi÷a t− b¶n víi v« s¶n (c«ng nh©n).

b) M©u thuÉn gi÷a c¸c n−íc ®Õ quèc vμ phô thuéc.

c) M©u thuÉn gi÷a t− b¶n Mü vμ c¸c n−íc t− b¶n kh¸c.

V× vËy mμ míi trong 30 n¨m, lùc l−îng cña chóng sót kÐm nhiÒu.

B. Phe d©n chñ hoμ b×nh m¹nh lªn:

1- D©n ®«ng, Liªn X« d©n 200 triÖu, Trung Quèc réng, d©n ®«ng gÇn 500 triÖu, gÇn b»ng 15 lÇn n−íc Ph¸p, ngoμi ra cßn c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n kh¸c n÷a. §Êt réng l¹i ë vμo mét khèi suèt tõ §«ng §øc tíi ViÖt Nam vμ TriÒu Tiªn.

2- T− t−ëng nhÊt trÝ, hμnh ®éng nhÊt trÝ, gi÷a Liªn X« víi c¸c

Page 41: Ho chi minh toan tap  tap 7

70 71

n−íc d©n chñ nh©n d©n.

3- Cã nh©n d©n lao ®éng tiÕn bé, cã hμng bao nhiªu triÖu ng−êi ë c¸c n−íc trªn thÕ giíi, ngay trong phe ®Õ quèc còng cã. Cuéc tuyÓn cö ë Ph¸p cø 4 ng−êi d©n th× 1 ng−êi bá phiÕu cho §¶ng Céng s¶n tøc lμ ®øng vÒ hμng ngò Liªn X«. C¸c n−íc kh¸c nh− ý còng vËy. Cã 40 ®¶ng céng s¶n l·nh ®¹o phong trμo c¸c n−íc.

Trong khèi ta, th−êng nãi Liªn X« l·nh ®¹o. V× sao Liªn X« l·nh ®¹o c¸c n−íc kh¸c? V×:

- Cã 24 triÖu c«ng nh©n cã tæ chøc vμ nhiÒu kinh nghiÖm ®Êu tranh.

- Cã §¶ng Céng s¶n Liªn X«, nhiÒu kinh nghiÖm l·nh ®¹o nhÊt, trong s¹ch, m¹nh mÏ nhÊt.

Liªn X« ®· xung phong ph¸ vì thÞ tr−êng khèi ®Õ quèc chñ nghÜa vμ x©y dùng x· héi chñ nghÜa ®Çu tiªn trªn thÕ giíi, x©y ®¾p thμnh tr× c¸ch m¹ng thÕ giíi, l·nh ®¹o c¸c n−íc chèng chñ nghÜa ®Õ quèc vμ hiÖn ®ang ra søc gióp ®ì c¸c n−íc ®ã.

Liªn X« anh c¶ th× Trung Quèc anh hai, 2 n−íc ®ã hîp l¹i thμnh mét lùc l−îng v« ®Þch.

C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi Nga thμnh c«ng lμm kiÓu mÉu cho c¸ch m¹ng c¸c n−íc t− b¶n thÕ giíi th× c¸ch m¹ng Trung Quèc còng lμm kiÓu mÉu cho c¸c n−íc thuéc ®Þa vμ nöa thuéc ®Þa.

II. TRONG N¦íC

Liªn hÖ n−íc ta, cã 2 phe cã m©u thuÉn: mét phe kh¸ng chiÕn gåm nh©n d©n, bé ®éi, mét phe ®Õ quèc x©m l−îc Ph¸p, Mü, ViÖt gian, phong kiÕn, ®Þa chñ.

Mét ®»ng ®ang lªn, mét ®»ng ®ang xuèng.

¤n l¹i ngμy b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, b¾t ®Çu tæ chøc c¨n cø du kÝch ë Cao B»ng håi 1944. Håi ®ã ta cßn ph¶i mua sóng cña Quèc d©n ®¶ng Trung Quèc, mua rÊt khã kh¨n, nã b¸n sóng kh«ng b¸n ®¹n. ThÕ mμ ta ®· lμm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng. Cè nhiªn còng do hoμn c¶nh bªn ngoμi thuËn tiÖn cho ta. Tõ n¨m 1945

kh¸ng chiÕn Nam Bé råi kh¸ng chiÕn toμn quèc. T¹i sao ta d¸m kh¸ng chiÕn? V× ta tin ta nhÊt ®Þnh th¾ng:

1- Kh¸ng chiÕn cña ta lμ chÝnh nghÜa, hîp víi ý nguyÖn, ®−îc nh©n d©n theo, nh©n d©n ñng hé.

2- Ta cã chñ nghÜa M¸c-Lªnin soi s¸ng, cã §¶ng l·nh ®¹o.

3- Cã Liªn X« thμnh tr× c¸ch m¹ng. Tuy lóc ®ã §¶ng Céng s¶n Trung Quèc cßn ë Diªn An c¸ch xa ta nhiÒu, nh−ng ta biÕt tr−íc r»ng c¸ch m¹ng Trung Quèc nhÊt ®Þnh thμnh c«ng, cho nªn ta còng biÕt tr−íc r»ng kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

Håi ®ã Ph¸p nãi chØ ®¸nh 3 th¸ng th× Hå ChÝ Minh ®æ. §Õn nay Ph¸p chÕt bao nhiªu t−íng t¸, hao tæn bao nhiªu ng−êi, vò khÝ tiÒn b¹c, ChÝnh phñ Ph¸p ®æ 17 lÇn, thÕ mμ Hå ChÝ Minh kh«ng ®æ mμ kh¸ng chiÕn ta l¹i cμng m¹nh.

Tr−íc ®©y hËu ph−¬ng ta thÕ nμo? B©y giê thÕ nμo? Nh− vËy cã th¾ng kh«ng? Cã. Song, nh÷ng c¸i ®ã ch−a ®ñ. Ta cßn khuyÕt ®iÓm trong viÖc thi hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt. Ai ®i bé ®éi nhiÒu nhÊt? N«ng d©n. §ãng thuÕ ai h¨ng h¸i nhÊt? N«ng d©n. D©n c«ng, ai ®i nhiÒu nhÊt? N«ng d©n. Tãm l¹i, ®¹i ®a sè n«ng d©n tham gia kh¸ng chiÕn. ThÕ mμ n«ng d©n vÉn bÞ ®ãi khæ, vÉn bÞ ®Þa chñ bãc lét t« tøc.

Cho nªn n¨m nay §¶ng, ChÝnh phñ quyÕt t©m ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó thi hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt. Ta ph¶i hiÓu r»ng c¸ch m¹ng cña ta lμ d©n téc d©n chñ nh©n d©n, thùc chÊt lμ c¸ch m¹ng n«ng d©n, mμ c¸ch m¹ng n«ng d©n tøc lμ c¸ch m¹ng ruéng ®Êt. Ba c¸i ®ã ®i víi nhau. Muèn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi ph¶i thi hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt. Tr¸i l¹i, kh«ng t¸n thμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt tøc lμ kh«ng kh¸ng chiÕn, tøc lμ kh«ng t¸n thμnh c¸ch m¹ng. T¸n thμnh ®©y kh«ng ph¶i t¸n thμnh miÖng mμ ph¶i thùc sù tham gia thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, ®¶ng viªn, c¸n bé ph¶i g−¬ng mÉu.

III. C¸ NH¢N CHóNG TA

ThÕ giíi cã hai phe, trong n−íc cã hai phe cã m©u thuÉn, mçi ng−êi chóng ta còng cã hai phe cã m©u thuÉn. Mét phe thiÖn vμ mét phe ¸c.

Page 42: Ho chi minh toan tap  tap 7

72 73

ThiÖn lμ g×? Lμ lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng, phôc vô quyÒn lîi ®¹i ®a sè nh©n d©n (c«ng n«ng), thùc hμnh cÇn kiÖm liªm chÝnh, chÝ c«ng v« t−, ®Ó lîi Ých c¸ch m¹ng, nh©n d©n lªn trªn hÕt, tr−íc hÕt; tr¸i l¹i lμ c¸i ¸c. Hai c¸i ®ã lu«n tranh ®Êu nhau.

Kh«ng Ýt c¸n bé, ®¶ng viªn ph¹m tham «, l·ng phÝ, quan liªu; ®ã lμ phe ¸c nã th¾ng phe thiÖn. NÕu mçi c¸n bé, ®¶ng viªn theo ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng, chÝ c«ng v« t−, thùc hμnh cÇn kiÖm liªm chÝnh- cã nhiÒu c¸n bé trùc tiÕp viÕt th− cho B¸c høa kh«ng cã tham «, thùc hiÖn ®óng lêi høa ®ã vμ tù chØnh huÊn, röa s¹ch ®−îc c¸i bÖnh Êy - lμ phe d©n chñ hoμ b×nh trong ng−êi c¸c chó th¾ng lîi. NÕu kh«ng lμ phe ¸c th¾ng trong ng−êi c¸c chó.

Khæng Tö nãi: "M×nh ph¶i chÝnh t©m tu th©n" nghÜa lμ viÖc g× còng ph¶i lμm kiÓu mÉu; cã thÕ míi "trÞ quèc b×nh thiªn h¹" ®−îc. TrÞ quèc b×nh thiªn h¹ ®©y tøc lμ ta kh¸ng chiÕn ®¸nh Ph¸p, kiÕn quèc x©y dùng x· héi chñ nghÜa, b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi. Muèn c¶i t¹o x· héi th× lßng m×nh ph¶i c¶i t¹o. NÕu lßng m×nh kh«ng c¶i t¹o th× ®õng nãi ®Õn c¶i t¹o x· héi. Lßng m×nh cßn tham «, l·ng phÝ, muèn c¶i t¹o x· héi lμm sao ®−îc.

C¸c c« c¸c chó ®Òu lμ ®¶ng viªn, c¸n bé tham gia g¸nh v¸c nhiÖm vô c¶i t¹o x· héi, lμm cho n−íc nhμ tèt ®Ñp h¬n. §ã lμ mét viÖc tr−êng kú gian khæ. Muèn lμm ®−îc th× tù m×nh ph¶i c¶i t¹o m×nh tr−íc, söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm, thËt thμ kiÓm th¶o, nhê anh em quÇn chóng phª b×nh. TÊt c¶ chóng ta ®Òu sinh tr−ëng trong x· héi cò d−íi sù thèng trÞ cña ®Õ quèc phong kiÕn. Mäi ng−êi chóng ta dï muèn hay kh«ng muèn ®Òu bÞ thãi xÊu cña ®Õ quèc phong kiÕn truyÒn vμo ng−êi. V× vËy ai còng cã khuyÕt ®iÓm, kh«ng nhiÒu th× Ýt. Song m×nh cã §¶ng, cã chñ nghÜa M¸c-Lªnin, cã §¶ng b¹n gióp, biÕt c¸ch dïng phª b×nh, tù phª b×nh ®Ó tiÕn bé. ChØ cÇn cã quyÕt t©m söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, c¶i t¹o m×nh, c¶i t¹o x· héi th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc.

Nãi ngμy 10-4-1953. Tμi liÖu l−u t¹i B¶o tμng C¸ch m¹ng ViÖt Nam.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ TIÖP KH¾C

KÝnh göi ®ång chÝ Dap«tètxki, Chñ tÞch n−íc Céng hoμ TiÖp Kh¾c,

Nh©n danh nh©n d©n cïng ChÝnh phñ ViÖt Nam vμ c¸ nh©n t«i, t«i xin ®ång chÝ Chñ tÞch nhËn vμ chuyÓn ®Õn nh©n d©n vμ ChÝnh phñ TiÖp Kh¾c lêi chμo mõng nhiÖt thμnh cña chóng t«i, nh©n dÞp Quèc kh¸nh cña n−íc TiÖp Kh¾c.

Chóng t«i thμnh t©m chóc nh©n d©n TiÖp Kh¾c thu nhiÒu th¾ng lîi rùc rì míi trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi, b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Chóng t«i tin ch¾c t×nh h÷u ¸i gi÷a hai d©n téc chóng ta ngμy cμng bÒn chÆt d−íi sù l·nh ®¹o cña Liªn X« vÜ ®¹i.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 111, tõ ngμy 11 ®Õn 15-5-1953.

Page 43: Ho chi minh toan tap  tap 7

74 75

§IÖN V¡N GöI CHñ TÞCH S¥N NGäC MINH

KÝnh göi Chñ tÞch S¬n Ngäc Minh, Chñ tÞch Uû ban D©n téc gi¶i phãng Trung −¬ng Cao Miªn,

Nh©n dÞp kû niÖm Ngμy tuyªn bè ®éc lËp cña n−íc Cao Miªn tù do, thay mÆt ChÝnh phñ, nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i tr©n träng göi Chñ tÞch, Uû ban D©n téc gi¶i phãng Trung −¬ng vμ nh©n d©n Miªn lêi chμo mõng th©n ¸i vμ nhiÖt liÖt.

D−íi sù l·nh ®¹o cña Chñ tÞch, cña Uû ban D©n téc gi¶i phãng Trung −¬ng, nh©n d©n Miªn ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn. Th¾ng lîi cña nh©n d©n Miªn còng lμ nh÷ng th¾ng lîi chung cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ cña khèi liªn minh ViÖt - Miªn - Lμo ®oμn kÕt chiÕn ®Êu, ®¸nh ®uæi kÎ thï chung lμ thùc d©n Ph¸p vμ can thiÖp Mü.

Chóc Chñ tÞch m¹nh khoÎ.

Ngμy 18 th¸ng 5 n¨m 1953 Chñ tÞch

n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 118, tõ ngμy 16 ®Õn 20-6-1953.

PH¸T §éNG QUÇN CHóNG

C¸c n¬i b¾t ®Çu häc tËp chÝnh s¸ch ph¸t ®éng quÇn chóng, v× nã quan hÖ ®Õn quyÒn lîi cña mäi ng−êi. Trong cuéc héi häp ë x· L., ng−êi ®Õn tham gia rÊt ®«ng, g¸i, trai, giμ, trÎ ®Òu cã. Anh B., c¸n bé N«ng héi, lμ mét bÇn n«ng, gi¶i thÝch chÝnh s¸ch nh− sau:

"- Ai ph¸t? - C¸n bé §¶ng vμ ChÝnh phñ ph¶i ph¸t.

- Ai ®éng? - N«ng d©n lao ®éng ph¶i ®éng.

- Ai lμ quÇn chóng? - BÇn n«ng, cè n«ng, trung n«ng lμ quÇn chóng.

- Ph¸t thÕ nμo? - Ph¶i ®oμn kÕt vμ tæ chøc n«ng d©n, lμm cho n«ng d©n tù gi¸c, tù nguyÖn ®øng lªn ®Êu tranh ®ßi quyÒn lîi cña m×nh.

- §éng thÕ nμo? - Ph¶i theo thËt ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña MÆt trËn, cña ChÝnh phñ mμ ®Êu tranh, kh«ng rôt rÌ, lay ®éng. Còng kh«ng hÊp tÊp véi vμng.

- §Êu ai? - §Êu c−êng hμo gian ¸c. §Êu ViÖt gian, ph¶n ®éng. §Êu nh÷ng ®Þa chñ kh«ng lμm ®óng chÝnh s¸ch ruéng ®Êt cña ChÝnh phñ.

- Muèn ph¸t ®éng ph¶i thÕ nμo? - Ph¶i chuÈn bÞ ®Çy ®ñ, tøc lμ: §¹i ®a sè n«ng d©n ®· yªu cÇu; N«ng héi ®· tæ chøc chÆt chÏ; cã ®ñ c¸n bé ®Ó l·nh ®¹o; Trung −¬ng ®ång ý, míi ®−îc ph¸t ®éng.

- Ph¸t ®éng ®Ó lμm g×? - §Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, ®−a quyÒn lîi kinh tÕ vμ chÝnh trÞ l¹i cho n«ng d©n, lμm cho n«ng d©n ®−îc gi¶m t«, gi¶m tøc, cã ruéng cμy, ®−îc thËt thμ n¾m chÝnh

Page 44: Ho chi minh toan tap  tap 7

76 77

quyÒn ë lμng x·.

- Sao n÷a? - §Ó gi÷ lÊy quyÒn lîi cña m×nh, n«ng d©n ph¶i tæ chøc thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt. Ph¶i tæ chøc d©n qu©n du kÝch h¼n hoi, ®Ó ®Ò phßng giÆc Ph¸p vμ ViÖt gian ph¸ ho¹i. Ph¶i thËt sù chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ. Ph¶i h¨ng h¸i tham gia c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, ®Ó gi÷ nhμ, gi÷ lμng, gi÷ n−íc".

Anh B. nãi mét c¸ch rÊt ®¬n gi¶n nh−ng mäi ng−êi ®Òu hiÓu, ®Òu thÊm thÝa, vμ ®Òu t¸n thμnh. Khi anh B. døt lêi, mäi ng−êi vç tay nh− ph¸o næ.

NhiÒu ng−êi ph¸t biÓu ý kiÕn, trong sè ®ã mét anh thanh niªn nãi: "Trong lμng ta, 99 ng−êi n«ng d©n míi cã 1 ®Þa chñ. Cã §¶ng vμ ChÝnh phñ l·nh ®¹o, 99 ng−êi nhÊt ®Þnh th¾ng 1 ng−êi."

T«i thÇm nghÜ: N«ng d©n ta ngμy nay kh«ng "d©n ngu khu ®en" n÷a; hä rÊt th«ng minh vμ kiªn quyÕt. Víi lùc l−îng to lín Êy, chÝnh s¸ch ruéng ®Êt nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 113, tõ ngμy 21 ®Õn 25-5-1953.

THÊT CöU

Nh©n vÞ ngò tuÇn th−êng th¸n l·o, Ng· kim thÊt cöu chÝnh khang c−êng. Tù cung thanh ®¹m tinh thÇn s¶ng, Tè sù thung dung nhËt nguyÖt tr−êng.

1953 DÞch nghÜa:

B¶Y CHÝN

Th−êng ng−êi ta ch−a ®Õn n¨m m−¬i tuæi ®· tù than giμ, M×nh nay s¸u m−¬i ba tuæi vÉn ®ang kháe m¹nh. Sèng c¸ch thanh ®¹m tinh thÇn s¸ng suèt, Lμm viÖc thong dong, ngμy th¸ng dμi.

1953

DÞch th¬

S¸U M¦¥I BA TUæI

Ch−a n¨m m−¬i ®· kªu giμ, S¸u ba, m×nh vÉn nghÜ lμ ®−¬ng trai.

Sèng quen thanh ®¹m nhÑ ng−êi, ViÖc lμm th¸ng réng ngμy dμi ung dung1) .

1953 ViÕt b»ng ch÷ H¸n. S¸ch Hå ChÝ Minh: TuyÓn tËp v¨n häc, Nxb. V¨n häc, Hμ Néi, 1995, t.3, tr.193-194.

___________

1) B¶n dÞch cña Xu©n Thuû.

Page 45: Ho chi minh toan tap  tap 7

78 79

TH¦ C¶M ¥N

Ngμy 19-5, t«i tiÕp ®−îc th− vμ ®iÖn mõng cña Quèc héi, ChÝnh phñ, MÆt trËn Liªn - ViÖt, Bé Tæng t− lÖnh Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, §¶ng. §iÖn mõng vμ b¸o c¸o thμnh tÝch thi ®ua cña c¸c §oμn thÓ nh©n d©n, Bé ®éi, C¸c ®oμn d©n c«ng, C¸c anh hïng vμ chiÕn sÜ thi ®ua, KiÒu bμo ë n−íc ngoμi, C¸ nh©n ®ång bμo, C¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång. NhiÒu bÇu b¹n n−íc ngoμi còng cã ®iÖn chóc thä t«i. T«i tr©n träng c¶m ¬n tÊt c¶. T«i xin b¸o c¸o r»ng t«i rÊt m¹nh

khoÎ vμ xin høa víi ®ång bμo, bé ®éi vμ c¸c b¹n r»ng: t«i quyÕt ®−a tÊt c¶ tinh thÇn vμ søc lùc ®Ó cïng ®ång bμo vμ bé ®éi ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn thμnh c«ng, ®Æng gãp phÇn vμo c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Th¸ng 5 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 115, tõ ngμy 1 ®Õn 5-6-1953.

TH¦ GöI NHI §åNG TRONG N¦íC Vμ NGOμI N¦íC NH¢N NGμY 1 - 6

C¸c ch¸u nhi ®ång,

H«m nay, Ngμy nhi ®ång quèc tÕ, B¸c göi lêi th©n ¸i th¨m c¸c ch¸u nhi ®ång trong n−íc, nhi ®ång c¸c n−íc b¹n vμ nhi ®ång thÕ giíi. B¸c chóc c¸c ch¸u vui vÎ, m¹nh khoÎ, ngoan ngo·n, tiÕn bé.

B¸c ®Æc biÖt göi lêi khen ngîi c¸c ch¸u trong vïng t¹m bÞ chiÕm ®· h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn.

B¸c göi c¸c ch¸u nhiÒu c¸i h«n.

Ngμy 1 th¸ng 6 n¨m 1953 B¸C Hå

B¸o Nh©n d©n, sè 115, tõ ngμy 1 ®Õn 5-6-1953.

Page 46: Ho chi minh toan tap  tap 7

80 81

PH¶I CHèNG BÖNH QUAN LI£U...

Tõ ngμy §¶ng vμ ChÝnh phñ më phong trμo chèng bÖnh quan liªu, tham «, l·ng phÝ b»ng c¸ch gi¸o dôc, tù phª b×nh vμ phª b×nh, quÇn chóng ®· biÕt phª b×nh, b¸o chÝ ®· ®¨ng nh÷ng lêi phª b×nh cña quÇn chóng. §ã lμ mét tiÕn bé. Nh−ng b¸o chÝ ®¨ng råi mμ kh«ng kiÓm tra, nh÷ng c¸n bé vμ nh÷ng c¬ quan bÞ phª b×nh th× cø im lÆng. §ã lμ mét khuyÕt ®iÓm cÇn söa ch÷a.

- C¸c b¸o chÝ th× cÇn nªu nh÷ng viÖc kiÓu mÉu, ph©n t¸ch râ rμng, lμm cho mäi ng−êi nhËn râ: quan liªu, tham «, l·ng phÝ lμ téi ¸c. Vμ do ®ã mμ khuyÕn khÝch quÇn chóng, më réng phong trμo phª b×nh tõ d−íi lªn trªn.

Khi nhËn ®−îc th− phª b×nh cña quÇn chóng, th× kh«ng nªn véi ®¨ng, mμ ph¶i lùa chän, ®iÒu tra. Khi ph¶i tr¸i ®· râ rμng, míi ®¨ng lªn b¸o. Nh− vËy, phª b×nh míi cã kÕt qu¶ thiÕt thùc.

Ph¶i lμm cho quÇn chóng h¨ng h¸i phª b×nh, nh−ng ®ång thêi ph¶i l·nh ®¹o viÖc phª b×nh cña quÇn chóng. Nh− vËy, th× mèi liªn hÖ gi÷a b¸o chÝ víi quÇn chóng cμng thªm chÆt chÏ; vμ viÖc quÇn chóng vμ b¸o chÝ gióp gi¸o dôc c¸n bé còng cã kÕt qu¶ thªm.

- C¸c c¬ quan vμ c¸c c¸n bé l·nh ®¹o th× cÇn liªn hÖ nh÷ng viÖc kiÓu mÉu Êy víi c«ng t¸c cña ngμnh m×nh vμ do ®ã mμ më réng phong trμo phª b×nh tõ trªn xuèng d−íi. Kh«ng nªn v× viÖc phª b×nh Êy kh«ng quan hÖ trùc tiÕp víi ngμnh m×nh mμ kh«ng nghiªn cøu. Còng kh«ng nªn t¸ch rêi viÖc phª b×nh víi c«ng t¸c hμng ngμy.

Trong viÖc "3 chèng", c¸c b¸o chÝ còng nh− c¸c c¬ quan, cÇn

nh»m vμo c¶i t¹o t− t−ëng. Quan liªu, tham «, l·ng phÝ còng nh− mäi khuyÕt ®iÓm kh¸c, nguån gèc lμ v× t− t−ëng kh«ng ®óng. T− t−ëng trong s¹ch, lËp tr−êng v÷ng, hÕt lßng hÕt søc phông sù nh©n d©n th× tr¸nh ®−îc nhiÒu khuyÕt ®iÓm.

- Nh÷ng ng−êi bÞ phª b×nh (c¸n bé hoÆc c¬ quan), th× ph¶i thËt thμ tù kiÓm th¶o tr−íc quÇn chóng (®¨ng lªn b¸o), ph¶i quyÕt t©m söa ®æi. §Ì nÐn phª b×nh, hoÆc phít phª b×nh, còng lμ téi lçi.

Më réng d©n chñ phª b×nh trong c¬ quan vμ ngoμi quÇn chóng, tõ trªn xuèng vμ tõ d−íi lªn. "Trªn ®e d−íi bóa" cña phª b×nh, th× nhÊt ®Þnh tÈy ®−îc bÖnh quan liªu, tham «, l·ng phÝ.

KhÐo l·nh ®¹o, th× ®ã lμ mét c¸ch rÊt hay ®Ó c¶i t¹o t− t−ëng c¸n bé, ®Ó x©y dùng ®¹o ®øc trong s¹ch, ®Ó ®Èy m¹nh c«ng viÖc kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 116, tõ ngμy 6 ®Õn 10-6-1953.

Page 47: Ho chi minh toan tap  tap 7

82 83

BμI NãI T¹I BUæI BÕ M¹C LíP CHØNH HUÊN C¸N Bé §¶NG,

D¢N, CHÝNH C¸C C¥ QUAN TRUNG ¦¥NG

Trong líp chØnh huÊn nμy ai còng cã tiÕn bé hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt. §ã lμ mét kÕt qu¶ tèt.

- Nhê chØnh huÊn mμ c¸n bé ngoμi §¶ng hiÓu §¶ng, gÇn §¶ng, tin §¶ng h¬n tr−íc. C¸n bé trong §¶ng th× hiÓu râ h¬n nhiÖm vô ®èi víi c¸n bé ngoμi §¶ng lμ ph¶i kÝnh träng, gÇn gòi gióp ®ì, ®ång thêi häc hái c¸n bé ngoμi §¶ng. Do ®ã mμ c¸n bé trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng ®oμn kÕt h¬n tr−íc. §ã lμ mét tiÕn bé.

- Nhê chØnh huÊn mäi ng−êi hiÓu muèn lμm ng−êi c¸n bé hoμn toμn th× c¸n bé chuyªn m«n ph¶i hiÓu chÝnh trÞ, c¸n bé chÝnh trÞ ph¶i hiÓu chuyªn m«n. NÕu chØ hiÓu mét bªn lμ c¸n bé quÌ. §ã lμ mét tiÕn bé.

- Mäi ng−êi ®Òu biÕt râ ai lμ b¹n, ai lμ thï trªn thÕ giíi, trong n−íc vμ trong m×nh. Muèn ®¸nh th¾ng chñ nghÜa ®Õ quèc lμ kÎ thï trªn thÕ giíi, muèn ®¸nh th¾ng thùc d©n vμ phong kiÕn ®Þa chñ lμ kÎ thï trong n−íc th× tr−íc hÕt ph¶i ®¸nh th¾ng lßng tμ lμ kÎ thï trong m×nh. Ph¶i "chÝnh t©m tu th©n" míi cã thÓ "trÞ quèc b×nh thiªn h¹"1). §ã lμ mét tiÕn bé.

- Mäi ng−êi nhËn râ lîi Ých chung cña d©n téc ph¸t triÓn vμ cñng cè th× lîi Ých riªng cña c¸ nh©n míi cã thÓ ph¸t triÓn vμ cñng cè. Cho nªn lîi Ých c¸ nh©n ¾t ph¶i phôc tïng lîi Ých cña d©n téc,

___________ 1) Xem gi¶i thÝch cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vÒ c©u nμy ë tr.72.

chø quyÕt kh«ng thÓ ®Æt lîi Ých c¸ nh©n trªn lîi Ých d©n téc. §ã lμ mét tiÕn bé.

- Mäi ng−êi nhËn râ lËp tr−êng ph¶i v÷ng ch¾c, ph¶i ®øng h¼n vÒ phe lao ®éng, phe c«ng n«ng, phe t−¬ng lai, phe tiÕn bé. Kh«ng thÓ cã lËp tr−êng thø 3. T− t−ëng ph¶i ®óng ®¾n, tøc lμ ph¶i chèng t− t−ëng phong kiÕn ®Þa chñ vμ nh÷ng t− t−ëng tr¸i víi c¸ch m¹ng, tr¸i víi sù tiÕn bé cña x· héi. Do ®ã mμ ph¶i kiªn quyÕt ñng hé cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, ®Ó ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc, chèng phong kiÕn ®Õn th¾ng lîi. §ã lμ mét tiÕn bé.

Nh−ng ph¶i biÕt tiÕn bé Êy chØ lμ b−íc ®Çu trªn tiÒn ®å mu«n dÆm, ph¶i tiÕp tôc ®Èy nã lªn m·i. X· héi ph¸t triÓn kh«ng ngõng, tiÕn bé còng ph¶i kh«ng ngõng. NÕu h«m nay ngõng tiÕn bé tøc lμ ngμy mai tho¸i bé.

Muèn tiÕn bé m·i th× ph¶i häc tËp. Häc trong s¸ch b¸o, häc trong c«ng t¸c, häc víi anh em, häc hái quÇn chóng. Häc tËp ®Ó ph¸t triÓn −u ®iÓm, söa ch÷a khuyÕt ®iÓm. Muèn ®¹t môc ®Ých Êy th× ph¶i thùc hiÖn d©n chñ tù phª b×nh, phª b×nh tõ trªn xuèng d−íi, tõ d−íi lªn trªn ë c¸c c¬ quan vμ ë tr−íc quÇn chóng. C¸n bé l·nh ®¹o cÇn ph¶i lμm g−¬ng mÉu thùc hiÖn d©n chñ phª b×nh vμ tù phª b×nh. C¸c c¸n bé bÊt kú cÊp nμo cao hay thÊp cã quyÒn vμ cã nghÜa vô ®ßi hái thùc hiÖn d©n chñ. Chi bé vμ c«ng ®oμn ph¶i phô tr¸ch tæ chøc vμ h−íng dÉn häc tËp thùc hiÖn d©n chñ phª b×nh, tù phª b×nh, gióp ®ì cho mäi ng−êi tiÕn bé.

Trong líp chØnh huÊn nμy, lóc kiÓm th¶o c¸n bé m¾c nhiÒu khuyÕt ®iÓm. C¸n bé cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm, ®iÒu ®ã kh«ng cã g× l¹. NÕu c¸n bé hoμn toμn kh«ng cã khuyÕt ®iÓm míi lμ ®iÒu l¹. V× sao?

V× ®· l©u, chóng ta sinh tr−ëng d−íi chÕ ®é n« lÖ cña thùc d©n vμ phong kiÕn, bÞ v¨n ho¸ gi¸o dôc thùc d©n phong kiÕn thÊm vμo ®· s©u. Nã ®· lμm cho nhiÒu ng−êi tª mª quªn c¶ nh©n d©n, quªn c¶ Tæ quèc. Nã ®· lμm cho nh÷ng bÖnh thèi n¸t hñ b¹i (nh− chñ nghÜa c¸ nh©n, tù t− tù lîi, tham « l·ng phÝ...) ¨n s©u vμo con ng−êi nh− nh÷ng bÖnh kinh niªn. V× vËy c¸n bé ta trong x· héi Êy mμ ra

Page 48: Ho chi minh toan tap  tap 7

84 85

nªn kh«ng khái nhiÒu hay Ýt cã thãi xÊu Êy.

Tõ C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, chóng ta míi tho¸t khái vßng tèi t¨m b−íc lªn ®−êng s¸ng sña. Nh−ng, tõ chç tèi b−íc sang chç s¸ng kh«ng khái cã ng−êi hoa m¾t, cho¸ng v¸ng. Tõ ®Þa vÞ n« lÖ b−íc lªn ®Þa vÞ chñ nh©n kh«ng khái cã ng−êi ch−a quen g¸nh v¸c, ch−a hiÓu m×nh lμ ng−êi chñ g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm, thiÕu lßng tù tin. V¶ l¹i cho ®Õn nay sù gi¸o dôc cña §¶ng vμ ChÝnh phñ cßn nhiÒu thiÕu sãt. V× nh÷ng lÏ ®ã mμ c¸n bé cßn m¾c nhiÒu khuyÕt ®iÓm.

Nh−ng ngμy nay, §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· cè g¾ng gi¸o dôc, th× c¸n bé cÇn ph¶i cè g¾ng c¶i t¹o vμ nhÊt ®Þnh c¶i t¹o ®−îc.

Mäi ng−êi cÇn nhËn râ: ngμy nay chóng ta sèng trong mét thêi ®¹i to lín vÎ vang, mét thêi ®¹i toμn giai cÊp lao ®éng ®ang ®Êu tranh anh dòng vμ tiÕn bé, toμn d©n téc ®ang ®Êu tranh anh dòng vμ tiÕn bé, mét thêi ®¹i mμ ai cã quyÕt t©m c¶i t¹o th× ch¾c ch¾n tiÕn bé kh«ng ngõng.

Chóng ta sèng trong mét thêi ®¹i mμ c¸n bé ®· cã vinh dù lμ mét bé phËn cña nh©n d©n lμm chñ n−íc nhμ, l¹i cã vinh dù lμ ®μy tí cña nh©n d©n. §ã lμ mét vinh dù v« cïng cao quý.

Chóng ta sèng trong mét thêi ®¹i mμ c¸n bé ®−îc §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n rÌn luyÖn, tin cËy vμ yªu mÕn nh− vèn liÕng quý nhÊt cña n−íc nhμ, kh¸c h¼n víi bän thùc d©n vμ phong kiÕn khinh rÎ c¸n bé, coi c¸n bé nh− nh÷ng ng−êi lμm thuª.

Chóng ta sèng trong mét thêi ®¹i mμ chñ nghÜa M¸c - Lªnin soi s¸ng vμ d¹y dç mäi ng−êi, mäi c¸n bé trë nªn nh÷ng chiÕn sÜ c¸ch m¹ng ch©n chÝnh.

Chóng ta sèng trong thêi ®¹i vÎ vang th× ph¶i sèng cho xøng ®¸ng.

Tr−íc kia, dï c¸n bé ®· ph¹m nhiÒu khuyÕt ®iÓm, nay ®· ®−îc chØnh huÊn, ai cã quyÕt t©m th× nhÊt ®Þnh söa ch÷a ®−îc, nhÊt ®Þnh cã thÓ cëi lèt con ng−êi cò ®Ó trë nªn con ng−êi míi, víi lËp tr−êng t− t−ëng vμ t¸c phong míi.

C¸c c« c¸c chó ®· häc lμ cèt ®Ó hμnh. Tõ nay c¸n bé ta ph¶i ghi nhí vμ ph¶i quyÕt t©m thùc hμnh nh÷ng ®iÒu ®· häc trong líp chØnh huÊn, tøc lμ:

- §oμn kÕt néi bé trong c¬ quan, gi÷ g×n kû luËt c¸ch m¹ng.

- Gi÷ v÷ng lËp tr−êng, dïi mμi t− t−ëng.

- N©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm, kiªn quyÕt v−ît mäi khã kh¨n.

- Toμn t©m toμn lùc phông sù nh©n d©n, phông sù kh¸ng chiÕn.

- Lu«n lu«n thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh, lu«n lu«n häc tËp ®Ó tiÕn bé.

- G©y phong trμo chèng quan liªu, l·ng phÝ, tham «.

Kh¸ng chiÕn cßn l©u dμi vμ gian khæ, nh−ng chóng ta cμng ®¸nh cμng m¹nh, chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, v× §¶ng cã quyÕt t©m, ChÝnh phñ cã quyÕt t©m, bé ®éi ta cã quyÕt t©m, nh©n d©n ta cã quyÕt t©m. §Ó xøng ®¸ng víi lßng tin cËy cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, cña bé ®éi vμ cña nh©n d©n, c¸n bé ph¶i cã quyÕt t©m thi ®ua lμm trßn nhiÖm vô, ®Ó gãp phÇn ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Õn hoμn toμn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn hoμn toμn thμnh c«ng.

C¸c c« c¸c chó cã quyÕt t©m lμm ®−îc kh«ng?

Nãi ngμy 9-6-1953. Tμi liÖu l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I.

Page 49: Ho chi minh toan tap  tap 7

86 87

C¤NG T¸C CÇU §¦êNG

CÇu ®−êng lμ m¹ch m¸u cña ®Êt n−íc.

CÇu ®−êng tèt th× lîi cho kinh tÕ: hμng ho¸ dÔ l−u th«ng, sinh ho¹t ®ì ®¾t ®á, nh©n d©n khái thiÕu thèn.

CÇu ®−êng tèt th× lîi cho qu©n sù: bé ®éi ta chuyÓn vËn nhanh, ®¸nh th¾ng nhiÒu.

CÇu ®−êng tèt th× lîi cho chÝnh trÞ: ý nguyÖn vμ t×nh h×nh cña nh©n d©n nhanh chãng lªn ®Õn §¶ng vμ ChÝnh phñ, chÝnh s¸ch vμ chØ thÞ cña §¶ng vμ ChÝnh phñ mau chãng th«ng ®Õn nh©n d©n.

Nãi tãm l¹i, cÇu ®−êng tèt th× nhiÒu viÖc dÔ dμng vμ thuËn lîi h¬n. V× vËy, lμm cÇu ®−êng còng nh− mét chiÕn dÞch. Ng−êi lμm cÇu ®−êng còng lμ chiÕn sÜ. Cho nªn:

L·nh ®¹o vÒ chÝnh trÞ vμ kü thuËt ph¶i v÷ng ch¾c.

Tæ chøc tõ x· ®Õn c«ng tr−êng ph¶i chÆt chÏ.

KÕ ho¹ch ph¶i tØ mØ vμ ®Çy ®ñ, ®Ó tr¸nh l·ng phÝ d©n c«ng, vËt liÖu vμ ngμy giê.

T− t−ëng ph¶i th«ng suèt tõ cÊp l·nh ®¹o ®Õn anh chÞ em d©n c«ng.

T¸c phong ph¶i d©n chñ, dùa vμo lùc l−îng quÇn chóng, häc hái s¸ng kiÕn cña quÇn chóng, ®Ó l·nh ®¹o quÇn chóng.

C¸n bé ph¶i lμm g−¬ng mÉu, ®i s¸t víi quÇn chóng, viÖc tuyªn truyÒn, cæ ®éng, ®«n ®èc, kiÓm tra, th−ëng ph¹t ph¶i ®óng

mùc.ViÖc lμm cÇu ®−êng ®· n¶y në nhiÒu chiÕn sÜ thi ®ua xuÊt s¾c, nh−:

§ång chÝ Mao (n÷ thanh niªn) t¨ng n¨ng suÊt h¬n gÊp 5 møc ®· ®Þnh.

§ång chÝ Lý (n÷ thanh niªn) t¨ng n¨ng suÊt h¬n gÊp 3.

§ång chÝ Chun t¨ng n¨ng suÊt h¬n gÊp 4 r−ìi.

§ång chÝ Phóc t¨ng n¨ng suÊt h¬n gÊp 4.

§ång chÝ ChiÓu t¨ng n¨ng suÊt h¬n gÊp 3 r−ìi.

§ång chÝ §oan t¨ng n¨ng suÊt h¬n gÊp 3.

Cßn nhiÒu chiÕn sÜ kh¸c. C¸c chiÕn sÜ cã thμnh tÝch xuÊt s¾c cÇn ®−îc khen th−ëng. Nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u cÇn ®−îc phæ biÕn mau chãng vμ réng kh¾p.

Phong trμo thi ®ua cÇn ®−îc ®Èy m¹nh vμ bÒn bØ. Nh− vËy, th× c«ng t¸c cÇu ®−êng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 119, tõ ngμy 21 ®Õn 25-6-1953.

Page 50: Ho chi minh toan tap  tap 7

88 89

TH¦ GöI HéI NGHÞ C¸N Bé Y TÕ TOμN QUèC N¡M 1953

(Nhê «ng Bé tr−ëng chuyÓn Héi nghÞ c¸n bé y tÕ)

Nh©n dÞp Héi nghÞ nμy, t«i göi lêi th©n ¸i chóc c¸c b¹n m¹nh khoÎ vμ h¨ng h¸i c«ng t¸c ®Ó Héi nghÞ ®−îc nhiÒu kÕt qu¶ thiÕt thùc vμ tèt ®Ñp. T«i nªu mÊy ý kiÕn sau ®©y ®Ó gióp c¸c b¹n nghiªn cøu.

Søc khoÎ cña c¸n bé vμ nh©n d©n ®−îc ®¶m b¶o th× tinh thÇn cμng h¨ng h¸i. Tinh thÇn vμ søc khoÎ ®Çy ®ñ th× kh¸ng chiÕn cμng nhiÒu th¾ng lîi, kiÕn quèc cμng mau thμnh c«ng. NhiÖm vô Êy cã hai phÇn:

Phßng bÖnh còng cÇn thiÕt nh− trÞ bÖnh, ®Ó lμm trßn nhiÖm vô Êy c¸n bé y tÕ (b¸c sÜ, y t¸, nh÷ng ng−êi gióp viÖc) cÇn ph¶i:

Th−¬ng yªu ng−êi bÖnh nh− anh em ruét thÞt.

CÇn ph¶i tËn t©m tËn lùc phông sù nh©n d©n.

"L−¬ng y ph¶i kiªm tõ mÉu". C¸n bé y tÕ nªn cè g¾ng thùc hiÖn mÊy ®iÓm nμy:

VÒ chuyªn m«n: cÇn lu«n lu«n häc tËp nghiªn cøu ®Ó lu«n lu«n tiÕn bé, nh−ng ph¶i chó träng c¸i g× thiÕt thùc vμ thÝch hîp víi hoμn c¶nh kh¸ng chiÕn cña ta hiÖn nay.

VÒ chÝnh trÞ: cÇn trau dåi t− t−ëng vμ ®¹o ®øc cña ng−êi c¸n bé trong chÕ ®é d©n chñ: yªu n−íc, yªu d©n, yªu nghÒ, ®oμn kÕt néi bé, thi ®ua häc tËp, thi ®ua c«ng t¸c.

VÒ tæ chøc: cÇn chØnh ®èn vμ kiÖn toμn bé m¸y tõ trªn xuèng d−íi lμm cho nã gän gμng, hîp lý, Ýt tèn ng−êi tèn cña mμ lμm ®−îc nhiÒu viÖc Ých lîi cho nh©n d©n.

VÒ c¸n bé: cÇn lùa chän vμ ®μo t¹o nhiÒu c¸n bé míi trong sè thanh niªn nam n÷, d¹y cho hä nh÷ng c«ng t¸c cÇn thiÕt trong nh©n d©n, trong d©n c«ng ë vïng t¹m chiÕm vμ vïng rõng nói.

Mét sè c¸n bé y tÕ ®· ®−îc chØnh huÊn, ®ã lμ mét viÖc rÊt tèt. Nªn xÕp ®Æt c«ng viÖc ®Ó cho mäi ng−êi ®Òu ®−îc chØnh huÊn, nh− thÕ sÏ rÊt lîi cho c«ng t¸c chung cho Bé.

Chóc Héi nghÞ thμnh c«ng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

ViÕt kho¶ng th¸ng 6-1953. Tμi liÖu l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I.

Page 51: Ho chi minh toan tap  tap 7

90 91

TH¦ GöI HéI NGHÞ C¸N Bé CñA TæNG CôC CUNG CÊP N¡M 1953

Th©n ¸i göi Héi nghÞ c¸n bé cña Tæng côc cung cÊp,

B¸c vui lßng nhËn ®−îc b¸o c¸o r»ng Héi nghÞ ®· cè g¾ng lμm viÖc vμ cã kÕt qu¶ kh¸: t×m thÊy khuyÕt ®iÓm vμ c¸ch söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, thùc hiÖn biªn chÕ, chØnh ®èn tæ chøc, söa ®æi lÒ lèi lμm viÖc...

B©y giê, d−íi sù l·nh ®¹o, ®«n ®èc, kiÓm tra cña Tæng côc, c¸c ngμnh ph¶i thi ®ua thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®· quyÕt ®Þnh trong Héi nghÞ.

Sau ®©y, B¸c cã mÊy ®iÓm cÇn dÆn c¸c chó:

- Ph¶i lu«n lu«n n©ng cao tinh thÇn tr¸ch nhiÖm.

Nh©n d©n hy sinh rÊt nhiÒu c«ng vμ cña ®Ó cung cÊp cho bé ®éi.

§¶ng vμ ChÝnh phñ lu«n lu«n s¨n sãc ®Õn bé ®éi. Nh©n d©n, §¶ng vμ ChÝnh phñ tin c¸c chó, giao tr¸ch nhiÖm cho c¸c chó.

VËy tr¸ch nhiÖm cña c¸n bé Tæng côc cung cÊp tõ trªn ®Õn d−íi lμ toμn t©m toμn lùc phôc vô bé ®éi. Chí tham «, chí l·ng phÝ mét ®ång tiÒn, mét b¸t g¹o, mét ngμy c«ng cña nh©n d©n ®ãng gãp cho bé ®éi.

- Ph¶i thËt lßng th−¬ng yªu binh sÜ.

Ph¶i s¨n sãc ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cña binh sÜ, ph¶i coi binh sÜ nh− anh em ruét thÞt cña m×nh. §èi víi c«ng nh©n c¸c nhμ m¸y, víi anh em l¸i xe, víi d©n c«ng phôc vô chiÕn dÞch, víi anh em th−¬ng binh còng vËy.

§ã lμ quan ®iÓm quÇn chóng, ®ã lμ lËp tr−êng giai cÊp.

- Ph¶i chØnh ®èn tæ chøc vμ c«ng t¸c.

Tæ chøc ph¶i gän gμng. NhiÖm vô cña mçi bé phËn, mçi ng−êi ph¶i quy ®Þnh râ rμng. C¸c cÊp vμ c¸c c¸n bé l·nh ®¹o ph¶i gióp ®ì vμ ®«n ®èc th−êng xuyªn, ph¶i kiÓm tra chÆt chÏ.

Tæng côc cung cÊp cã tr¸ch nhiÖm gióp x©y dùng qu©n ®éi. C¸c ngμnh vμ c¸c c¸n bé nªn ký víi nhau nh÷ng giao −íc thi ®ua ®Ó mäi ng−êi ®Òu ra søc lμm trßn nhiÖm vô.

- Më réng d©n chñ.

C¸c ®ît chØnh huÊn ®· thu ®−îc kÕt qu¶ kh¸. §Ó ph¸t triÓn vμ cñng cè kÕt qu¶ Êy, cÇn ph¶i thùc hiÖn d©n chñ, më réng phong trμo thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh tõ trªn xuèng, tõ d−íi lªn, g©y phong trμo thiÕt thùc chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ. Nh− vËy th× c«ng t¸c cña Tæng côc cung cÊp sÏ tiÕn bé h¬n n÷a, tøc lμ gãp mét phÇn to vμo nh÷ng th¾ng lîi to h¬n n÷a.

C¸c chó cã quyÕt t©m th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

T¹p chÝ HËu cÇn, sè 9, th¸ng 6-1953, tr.24.

Page 52: Ho chi minh toan tap  tap 7

92 93

TH¦ GöI C¸C LíP CHØNH HUÊN C¥ QUAN

Th©n ¸i göi líp chØnh huÊn,

Nh©n dÞp më ®Çu líp chØnh huÊn, B¸c cã mÊy lêi gióp c¸c c«, c¸c chó nghiªn cøu:

V× sao ph¶i chØnh huÊn?

V× c¸n bé ta lËp tr−êng ch−a v÷ng ch¾c, t− t−ëng ch−a th«ng suèt. Do ®ã mμ m¾c nhiÒu khuyÕt ®iÓm nh−:

- Ch−a hiÓu râ ®−êng lèi c¸ch m¹ng d©n téc - d©n chñ; ch−a n¾m ®−îc v÷ng chÝnh s¸ch tr−êng kú kh¸ng chiÕn, tù lùc c¸nh sinh.

- Ch−a ph©n biÖt râ rμng ai lμ thï, ai lμ b¹n (trªn thÕ giíi, trong n−íc vμ trong b¶n th©n m×nh).

- V× vËy mμ m¾c nhiÒu bÖnh. Chñ nghÜa c¸ nh©n, ®Æt lîi Ých riªng cña m×nh, cña gia ®×nh m×nh lªn trªn, lªn tr−íc lîi Ých chung cña d©n téc. §ã lμ bÖnh chÝnh, bÖnh mÑ, do ®ã mμ sinh ra nhiÒu chøng bÖnh kh¸c, nh−:

Tù t− tù lîi, sî khã sî khæ;

Kh«ng yªn t©m c«ng t¸c. Ham ®Þa vÞ danh tiÕng;

L·ng phÝ, tham «. Quan liªu, mÖnh lÖnh, v.v..

ChØnh huÊn ph¶i thÕ nμo?

ChØnh huÊn lμ cèt ®Ó gióp c¸n bé n©ng cao t− t−ëng c¸ch m¹ng, cñng cè lËp tr−êng, röa gét khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm. Muèn cã kÕt qu¶ Êy th× ph¶i:

- Më réng d©n chñ: thËt thμ tù phª b×nh vμ thμnh khÈn phª b×nh.

- Chèng th¸i ®é rôt rÌ, nÓ n¶ gi÷a cÊp d−íi vμ cÊp trªn, gi÷a c«ng n«ng vμ trÝ thøc, gi÷a c¸n bé ngoμi §¶ng vμ trong §¶ng.

NhiÖm vô cña mäi ng−êi:

C¸n bé phô tr¸ch c¸c c¬ quan ph¶i thËt thμ l·nh ®¹o viÖc chØnh huÊn.

Nh÷ng ng−êi dù líp chØnh huÊn th× ph¶i quyÕt t©m häc tËp, quyÕt t©m c¶i t¹o; gióp nhau häc tËp, gióp nhau c¶i t¹o.

C¸c c«, c¸c chó ®Òu lμ nh÷ng c¸n bé kh¸ng chiÕn, c¸n bé c¸ch m¹ng, ®Òu lμ nh÷ng c¸n bé cã thÓ tiÕn bé vμ cã t−¬ng lai vÎ vang. Mong c¸c c«, c¸c chó cè g¾ng häc tËp, ®Ó tiÕn bé m·i, ®Ó toμn t©m toμn lùc phông sù kh¸ng chiÕn, phông sù nh©n d©n, ®Ó lμm trän nhiÖm vô (nhÊt lμ nhiÖm vô ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt), ®Ó trë nªn nh÷ng c¸n bé g−¬ng mÉu.

Chóc c¸c c«, c¸c chó m¹nh khoÎ vμ chØnh huÊn thμnh c«ng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Th¸ng 6 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 120, tõ ngμy 26 ®Õn 30-6-1953.

Page 53: Ho chi minh toan tap  tap 7

94 95

TH¦ GöI Bé §éI SAU CHIÕN DÞCH MïA XU¢N N¡M 1953

Th©n ¸i göi toμn thÓ bé ®éi,

Sau chiÕn dÞch mïa Xu©n, ®èi víi c¸c ®¬n vÞ vμ c¸c chiÕn sÜ cã thμnh tÝch ®Æc biÖt, B¸c muèn khen th−ëng mét c¸ch ®Ých ®¸ng vμ sèt dÎo. Nh−ng c¸c ®¬n vÞ chän läc chËm, ®Õn nay ch−a b¸o c¸o ®Çy ®ñ. V× vËy, B¸c göi th− nμy tr−íc, khen th−ëng sÏ ®Õn sau. Trong th− nμy

B¸c khen ngîi:

Trong chiÕn dÞch mïa Xu©n, c¸c chó ®· nªu cao tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ, v−ît qua khã kh¨n; hμnh qu©n th× nhanh chãng, bÝ mËt, chiÕn ®Êu th× h¨ng h¸i dòng c¶m; biÕt lμm d©n vËn, tranh thñ nh©n d©n.

Mét sè ®¬n vÞ tiÕn bé kh¸ vÒ ®¸nh vËn ®éng. Mét sè ®¬n vÞ tiÕn bé kh¸ vÒ ®¸nh c«ng kiªn. Vïng sau l−ng ®Þch, th× du kÝch ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi.

B¸c phª b×nh:

Mét sè ®¬n vÞ cßn m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm nh−:

QuyÕt t©m ch−a ®−îc v÷ng ch¾c, bÒn bØ ch−a thËt cao nh− B¸c dÆn vμ nh− c¸c chó ®· høa víi B¸c.

C¸ch chØ huy cña c¸n bé nhiÒu khi cßn m¸y mãc, ch−a linh ®éng v× vËy mμ ®· bá lì nhiÒu dÞp tèt tiªu diÖt ®Þch.

B¸c nh¾c nhë:

C¸c chó ph¶i ra søc söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm.

Chí tù kiªu tù m·n, chñ quan khinh ®Þch.

Nh÷ng ®¬n vÞ vμ chiÕn sÜ ®· tiÕn bé nhiÒu, th× ph¶i tiÕp tôc tiÕn bé h¬n n÷a. §¬n vÞ vμ chiÕn sÜ nμo tiÕn bé Ýt, th× ph¶i cè g¾ng nhiÒu ®Ó tiÕn kÞp c¸c chiÕn sÜ vμ ®¬n vÞ b¹n.

B¸c chóc cho:

C¸c chó vui vÎ m¹nh khoÎ, h¨ng h¸i tham gia cuéc chØnh qu©n chÝnh trÞ ®Ó cñng cè lËp tr−êng giai cÊp, thÊm nhuÇn t− t−ëng ®Êu tranh vμ phông sù nh©n d©n lao ®éng, ®Ó kiªn quyÕt ñng hé n«ng d©n trong phong trμo ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt.

Nh÷ng ®¬n vÞ nμo cã nhiÖm vô chiÕn ®Êu, th× thi ®ua thu nhiÒu th¾ng lîi míi.

B¸c høa hÑn víi c¸c chó: Chê nhËn ®ñ b¸o c¸o vÒ thμnh tÝch, B¸c sÏ göi gi¶i th−ëng cho nh÷ng chiÕn sÜ vμ ®¬n vÞ xuÊt s¾c nhÊt.

B¸c h«n c¸c chó Hå CHÝ MINH

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 89, ngμy 6-7-1953.

Page 54: Ho chi minh toan tap  tap 7

96 97

RA SøC GI÷ §£ PHßNG LôT

Ngμy 20-4-53, ChÝnh phñ ®· cã lêi ®«n ®èc ®ång bμo vÒ viÖc ®¾p ®ª, hé ®ª (B¸o Nh©n d©n, ngμy 20-5-53).

Mçi n¨m, mïa m−a ®Õn, th× giÆc lôt l¹i uy hiÕp.

GiÆc LôT lμ tiªn phong cña giÆc §ãI. Nã lμ ®ång minh cña giÆc NGO¹I X¢M. Nã mong lμm cho d©n ta ®ãi kÐm, ®Ó gi¶m bít søc kh¸ng chiÕn cña chóng ta.

§¾p ®ª gi÷ ®ª lμ ®Ó chèng giÆc lôt vμ giÆc ®ãi, cho nªn còng nh− mét chiÕn dÞch.

V× nÕu "Lôt th× lót c¶ lμng", cho nªn cÇn ph¶i ®éng viªn tÊt c¶ ®ång bμo ë vïng cã ®ª, h¨ng h¸i tham gia chiÕn dÞch ®¾p ®ª gi÷ ®ª.

Trong viÖc ®¾p ®ª gi÷ ®ª, kÕ ho¹ch ph¶i rÊt tØ mØ, ph©n c«ng ph¶i rÊt rμnh m¹ch, chuÈn bÞ ph¶i rÊt chu ®¸o, l·nh ®¹o ph¶i rÊt thèng nhÊt.

C¸n bé qu©n, d©n, chÝnh, ®¶ng, nh÷ng vïng Êy ph¶i xem viÖc ®¾p ®ª gi÷ ®ª lμ viÖc chÝnh. Phèi hîp ph¶i thËt chÆt chÏ. ChØ ®¹o ph¶i thËt thiÕt thùc. Tæ chøc ph¶i thËt ®Çy ®ñ. TuyÖt ®èi chèng c¸ch kho¸n tr¾ng, chèng quan liªu, mÖnh lÖnh.

§èi víi ®ång bμo d©n c«ng, ph¶i gi¶i thÝch, tuyªn truyÒn, cæ ®éng, tæ chøc ®Õn n¬i ®Õn chèn. Ph¶i lμm cho mäi ng−êi hiÓu râ: ®¾p ®ª gi÷ ®ª lμ lîi Ých chung cña ®Þa ph−¬ng, mμ còng lμ lîi Ých thiÕt th©n cña mçi ng−êi. Ph¶i chó ý båi d−ìng tinh thÇn vμ vËt chÊt cho d©n c«ng. Ph¶i hÕt søc tr¸nh l·ng phÝ ngμy giê, nh©n lùc vμ vËt lùc cña ®ång bμo.

ViÖc thi ®ua ph¶i tæ chøc chu ®¸o vμ bÒn bØ; ph¶i b¸o c¸o tªn nh÷ng chiÕn sÜ hoÆc nh÷ng nhãm cã thμnh tÝch ®Æc biÖt, ®Ó Hå Chñ tÞch vμ ChÝnh phñ khen th−ëng. §¾p ®ª gi÷ ®ª lμ c«ng viÖc chÝnh. Nh−ng ®ång thêi, ph¶i xÕp ®Æt c¸c c«ng viÖc kh¸c cho ¨n khíp, chø kh«ng ph¶i v× viÖc chÝnh mμ bá tr«i nh÷ng c«ng viÖc kh¸c.

Lêi kªu gäi cña ChÝnh phñ nãi: "C«ng t¸c chèng lôt n¨m nay ph¶i ®Æt d−íi khÈu hiÖu: "§Ò phßng vμ ®Êu tranh"".

NghÜa lμ ph¶i tØnh t¸o ®Ò phßng vμ ®Êu tranh chèng ©m m−u ®Þch ph¸ ho¹i. §Ò phßng n¨m nay n−íc cã thÓ to h¬n mÊy n¨m tr−íc.

Tôc ng÷ nãi: "ThuËn vî thuËn chång, t¸t bÓ §«ng còng c¹n". Tõ kh¸ng chiÕn ®Õn nay, chóng ta ®· th¾ng giÆc lôt, ®· th¾ng giÆc ngo¹i x©m, v× qu©n vμ d©n ta ®oμn kÕt mét lßng.

N¨m nay, ë nh÷ng vïng cã ®ª, c¸n bé vμ ®ång bμo ta nhÊt ®Þnh ph¶i ®oμn kÕt mét lßng, ®−a toμn t©m toμn lùc vμo viÖc ®¾p ®ª gi÷ ®ª th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 124, tõ ngμy 16 ®Õn 20-7-1953.

Page 55: Ho chi minh toan tap  tap 7

98 99

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM QUèC KH¸NH

N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N BA LAN

KÝnh göi ®ång chÝ B«lÐtlav¬ Biªrót, Thñ t−íng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan,

Nh©n dÞp ngμy Quèc kh¸nh n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan, nh©n danh ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ c¸ nh©n t«i, t«i xin göi tíi ®ång chÝ Chñ tÞch, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Ba Lan lêi chμo mõng th©n ¸i.

Chóng t«i phÊn khëi theo dâi c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi cña nh©n d©n Ba Lan ®ang tÝch cùc tiÕn hμnh d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ®ång chÝ vμ víi sù gióp ®ì cña Liªn X« vÜ ®¹i. Chóng t«i chóc nh©n d©n Ba Lan ®¹t ®−îc nhiÒu thμnh tÝch to lín h¬n n÷a ®Ó gãp phÇn gi÷ g×n hoμ b×nh, d©n chñ vμ x· héi chñ nghÜa trªn thÕ giíi.

Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 125, tõ ngμy 21 ®Õn 25-7-1953.

GöI Cô Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG BINH CùU BINH

Th−a cô,

Nh©n dÞp Ngμy Th−¬ng binh, t«i xin göi mét th¸ng l−¬ng cña t«i vμ 50 c¸i kh¨n tay do ®ång bμo phô n÷ Th¸i biÕu t«i, nhê cô chuyÓn cho anh em th−¬ng binh víi lêi chμo th©n ¸i cña t«i.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Th¸ng 7 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 126, tõ ngμy 26 ®Õn 30-7-1953.

Page 56: Ho chi minh toan tap  tap 7

100 101

CHóNG T¤I V÷NG TIN VμO TH¾NG LîI CUèI CïNG CñA M×NH

(Th− tõ ViÖt Nam)

H»ng n¨m, vμo cuèi th¸ng 6, chóng t«i th−êng ®iÓm l¹i nh÷ng kÕt qu¶ cña s¸u th¸ng ®· qua vμ chuÈn bÞ kÕ ho¹ch cho s¸u th¸ng s¾p tíi. Trong s¸u th¸ng ®Çu n¨m nay, song song víi viÖc tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh gi¶i phãng d©n téc, chóng t«i ®· b¾t ®Çu tiÕn hμnh hai nhiÖm vô chñ yÕu: gi¸o dôc chÝnh trÞ cho c¸n bé vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

* * *

Sau khi C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m n¨m 1945 th¾ng lîi, §¶ng cã kho¶ng 5.000 ®¶ng viªn. PhÇn lín nh÷ng ®ång chÝ ®ã võa ra khái c¸c nhμ tï cña Ph¸p ë C«n §¶o, Lao B¶o, S¬n La, v.v.. Trong sè Êy cã ng−êi ®· ë tï 15-17 n¨m.

Tõ n¨m 1946, §¶ng ®· ph¸t triÓn nhanh cã khi qu¸ nhanh. §Õn cuèi n¨m 1950, §¶ng ®· cã gÇn 700.000 ®¶ng viªn. Do kh«ng ®ång thêi tiÕn hμnh mét c«ng t¸c cã hÖ thèng ®èi víi c¸c ®¶ng viªn míi, cho nªn viÖc t¨ng qu¸ nhanh sè ®¶ng viªn ®· lμm cho tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ cña ®¶ng viªn bÞ gi¶m sót. V× vËy, Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng ®· quyÕt ®Þnh ngõng kÕt n¹p ®¶ng viªn vμ tæ chøc nh÷ng líp häc chÝnh trÞ ®Ó gi¸o dôc cho ®¶ng viªn nh÷ng kiÕn thøc s¬ ®¼ng cña chñ nghÜa M¸c - Lªnin.

Do thiÕu kinh nghiÖm vμ rÊt thiÕu gi¶ng viªn cã chÊt l−îng nªn ban ®Çu kÕt qu¶ kh«ng ®−îc hμi lßng l¾m.

Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng ®· cè g¾ng hÕt søc m×nh ®Ó vËn

dông kinh nghiÖm cña c¸c ®¶ng anh em, tr−íc hÕt lμ §¶ng Céng s¶n Liªn X« vμ §¶ng Céng s¶n Trung Quèc, nh»m c¶i tiÕn c«ng t¸c gi¸o dôc t− t−ëng. Tõ th¸ng 6 n¨m 1952 ®Õn th¸ng 6 n¨m 1953, Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng ®· tæ chøc 3 líp häc, víi 800 häc viªn, tÊt c¶ ®Òu lμ nh÷ng ng−êi phô tr¸ch c¸c c¬ quan trung −¬ng, tØnh vμ khu cña §¶ng vμ ChÝnh phñ (còng cã c¶ nh÷ng ng−êi ngoμi §¶ng). C¸c líp häc ®ã ®Òu do c¸c ®ång chÝ trong Ban ChÊp hμnh Trung −¬ng §¶ng l·nh ®¹o.

C¸c ban chÊp hμnh khu vμ tØnh ®· tæ chøc c¸c líp häc cho c¸n bé tØnh vμ huyÖn gåm 11.380 häc viªn.

Nh− vËy tæng céng ®· cã 12.180 ng−êi dù c¸c líp häc chÝnh trÞ. Tuú theo c¸c ®iÒu kiÖn ®Þa ph−¬ng, c¸c líp häc ®ã kÐo dμi 2, 3 hoÆc 4 th¸ng. Ch−¬ng tr×nh häc tËp gåm c¸c chñ ®Ò sau: C¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ ViÖt Nam; cuéc chiÕn tranh yªu n−íc vμ sù nç lùc cña d©n téc; chÝnh s¸ch MÆt trËn d©n téc, chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, kinh tÕ vμ tμi chÝnh cña ViÖt Nam; tæ chøc Qu©n ®éi nh©n d©n; c«ng t¸c trong c¸c vïng t¹m bÞ ®Þch chiÕm; nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó trë thμnh ®¶ng viªn.

ViÖc häc tËp nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®−îc thùc hiÖn trªn c¬ së nh÷ng t¸c phÈm cña M¸c, ¡ngghen, Lªnin, Xtalin vμ b¸o c¸o cña ®ång chÝ Malencèp t¹i §¹i héi lÇn thø XIX §¶ng Céng s¶n Liªn X«, nh÷ng t¸c phÈm cña ®ång chÝ Mao Tr¹ch §«ng, nh÷ng bμi viÕt cña ®ång chÝ Hå ChÝ Minh, nh÷ng v¨n kiÖn cña §¶ng.

Trong Qu©n ®éi nh©n d©n, tÊt c¶ binh lÝnh vμ sÜ quan còng ®Òu theo c¸c líp häc chÝnh trÞ. Ch−¬ng tr×nh häc tËp cña hä nhÑ h¬n.

ViÖc häc tËp ®−îc g¾n liÒn víi viÖc phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm trong c«ng t¸c cña chóng t«i vμ víi viÖc tù phª b×nh. Cuèi kho¸ dμnh mét hoÆc hai tuÇn lÔ ®Ó mçi häc viªn tæng kiÓm th¶o. KÕt qu¶ t−¬ng ®èi tèt. §iÒu ®ã thÓ hiÖn trong th¸i ®é thμnh thËt cña häc viªn khi ph¬i bμy nh÷ng khuyÕt ®iÓm vμ nh−îc ®iÓm trong c«ng t¸c cña m×nh còng nh− trong viÖc c¶i tiÕn c«ng t¸c h»ng ngμy cña c¸c tæ chøc §¶ng vμ c¸c c¬ quan ChÝnh phñ. Trong qu©n ®éi, kÕt qu¶ cßn næi bËt h¬n trong viÖc t¨ng c−êng kû luËt, sù gi¸c ngé chÝnh trÞ, lßng dòng c¶m vμ chñ nghÜa anh hïng cña c¸c chiÕn sÜ. KÕt qu¶ chñ yÕu lμ tr×nh ®é t− t−ëng chÝnh trÞ cña c¸n bé chóng t«i ®−îc n©ng cao.

Page 57: Ho chi minh toan tap  tap 7

102 103

Bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®Çu tiªn ®ã, chóng t«i còng ®· cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm: thêi gian häc tËp qu¸ ng¾n, kh«ng ®ñ gi¸o viªn, nghiªn cøu ch−a ®ñ s©u s¾c lý luËn chñ nghÜa M¸c-Lªnin, v.v.. KhuyÕt ®iÓm kh¸c lμ: trong sè 1.365 häc viªn ®ang gi÷ c¸c träng tr¸ch, chØ cã 139 ng−êi lμ c«ng nh©n vμ 351 ng−êi lμ n«ng d©n lao ®éng. Do ®ã, §¶ng cßn cÇn ph¶i cè g¾ng c¶i thiÖn thμnh phÇn x· héi c¸c c¸n bé cña m×nh.

MÆc dï cã nh÷ng khã kh¨n vμ khuyÕt ®iÓm, kinh nghiÖm ®· chØ ra r»ng c«ng t¸c gi¸o dôc t− t−ëng ®ang ®i trªn con ®−êng ®óng ®¾n. Nã sÏ ngμy cμng ®−îc c¶i tiÕn ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy.

*

* *

Ngay tõ khi bän thùc d©n Ph¸p vμ ®Õ quèc NhËt bÞ ®uæi khái ®Êt n−íc, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· ra s¾c lÖnh vÒ c¸c biÖn ph¸p c¶i c¸ch ruéng ®Êt: chia ruéng ®Êt cña bän ®Õ quèc vμ bän ph¶n quèc cho n«ng d©n nghÌo, chia ruéng c«ng, gi¶m 25% ®Þa t«, v.v.. Nh−ng c¸c ®Þa chñ lín ®· t×m mäi c¸ch ®Ó trèn tr¸nh ph¸p luËt. Ýt ng−êi trong bän chóng ®· thμnh thùc thùc hiÖn viÖc gi¶m ®Þa t«.

Th¸ng 12 n¨m ngo¸i, nh©n dÞp kû niÖm ngμy b¾t ®Çu cuéc chiÕn tranh yªu n−íc, trong lêi kªu gäi nh©n d©n, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· nãi: chÝnh lμ n«ng d©n, d©n lao ®éng ®· cung cÊp phÇn lín c¸c chiÕn sÜ cho qu©n ®éi chóng ta, ®· g¸nh v¸c phÇn lín c«ng viÖc ë tiÒn tuyÕn vμ hËu ph−¬ng.

Nh−ng hä l¹i lμ nh÷ng ng−êi nghÌo nhÊt, bëi v× hä cã Ýt hoÆc kh«ng cã ruéng ®Êt, vμ hä bÞ bãc lét nÆng nÒ bëi ®Þa t« vμ nî l·i qu¸ cao. Tõ nay, ChÝnh phñ, §¶ng vμ MÆt trËn d©n téc cÇn ph¶i kiªn quyÕt thi hμnh mét chÝnh s¸ch ruéng ®Êt míi nh»m c¶i thiÖn sè phËn cña n«ng d©n chóng ta vμ ®Èy m¹nh cuéc kh¸ng chiÕn cña d©n téc...

HiÖu lÖnh ®· ®−îc ph¸t ra. D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ sau khi chuÈn bÞ chu ®¸o, th¸ng 5 võa qua Héi n«ng d©n ®· më mét cuéc héi nghÞ. H¬n 200 ®¹i biÓu ®· cã mÆt. Ng−êi ta ®· nghiªn cøu kü c¸c chØ thÞ cña §¶ng vμ s¾c lÖnh cña ChÝnh phñ vÒ chÝnh s¸ch ruéng ®Êt míi. Ng−êi ta ®· v¹ch ra mét ch−¬ng tr×nh c«ng t¸c ®Ó thËt sù gi¶m t« vμ gi¶m tøc. Ng−êi ta ®· quyÕt ®Þnh b¾t ®Çu c«ng viÖc trong mét sè vïng vμ dÇn dÇn më réng phong trμo theo "vÕt dÇu loang".

Héi nghÞ kÕt thóc, c¸c ®¹i biÓu ®−îc ph©n chia thμnh hai ®oμn, ®· ®i th¼ng vÒ n«ng th«n trong hai vïng kh¸c nhau. Mçi ®oμn ®−îc chia thμnh nhiÒu ®éi. Mçi ®éi cã kho¶ng 12 ®Õn 15 ng−êi vμ phô tr¸ch mét lμng nhÊt ®Þnh. Mçi thμnh viªn trong ®éi ph¶i tu©n thñ chÆt chÏ néi quy trong ®ã cã mét ®iÒu quy ®Þnh viÖc "ba cïng": 1) ë trong nh÷ng nhμ n«ng d©n nghÌo; 2) chia sÎ b÷a ¨n víi hä (cïng ¨n); 3) gióp ®ì hä trong mäi c«ng viÖc.

C«ng t¸c cña c¸c ®éi ®−îc tiÕn hμnh theo tõng giai ®o¹n: ®Õn th¨m n«ng d©n nghÌo vμ nãi chuyÖn víi hä, nghiªn cøu t×nh h×nh trong lμng. Gi¶i thÝch cho nh÷ng n«ng d©n ®ã nguån gèc sù nghÌo khæ cña hä vμ cïng hä bμn b¹c c¸ch ®Êu tranh chèng l¹i sù nghÌo khæ ®ã. Gi¶i thÝch chÝnh s¸ch ruéng ®Êt cña §¶ng vμ ChÝnh phñ. Lùa chän nh÷ng ng−êi tÝch cùc trong sè n«ng d©n. Trong c¸c cuéc héi häp, khuyÕn khÝch n«ng d©n nãi lªn sù ¸p bøc vμ bãc lét mμ hä ph¶i chÞu ®ùng, thøc tØnh lßng c¨m thï cña hä ®èi víi bän ®Þa chñ. Thμnh lËp mét uû ban l©m thêi cña Héi n«ng d©n bao gåm c¸c thμnh viªn ®−îc lùa chän trong sè nh÷ng n«ng d©n tÝch cùc nhÊt. Uû ban nμy sÏ l·nh ®¹o phong trμo ®Ó thi hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt míi.

Khi tÊt c¶ nh÷ng viÖc ®ã ®· lμm xong, ng−êi ta tæ chøc mét cuéc mÝt tinh. Ng−êi ta dÉn nh÷ng ®Þa chñ cã téi víi n«ng d©n tíi. N«ng d©n - nh÷ng n¹n nh©n cña chóng, víi chøng cí trong tay, ®· c«ng khai buéc téi chóng.

Cuèi cïng, toμ ¸n nh©n d©n xÐt xö vμ quyÕt ®Þnh. Nh÷ng kÎ cã téi ®· buéc ph¶i tr¶ l¹i cho n«ng d©n nh÷ng sè tiÒn bÊt hîp ph¸p do

Page 58: Ho chi minh toan tap  tap 7

104 105

ph¸t canh thu ®−îc, sè tiÒn c«ng bÞ gi÷ l¹i mét c¸ch bÊt hîp ph¸p, tr¶ l¹i nh÷ng ruéng ®Êt ®· bÞ chiÕm ®o¹t mét c¸ch gian lËn, v.v..

Trong tr−êng hîp bÞ c¸o cßn ph¹m nh÷ng téi kh¸c nghiªm träng h¬n, toμ ¸n nh©n d©n cã quyÒn kÕt ¸n ®Õn møc tö h×nh.

Cho ®Õn nay, ®· cã kho¶ng 20 lμng thi hμnh nh÷ng biÖn ph¸p nμy. Kinh nghiÖm thu ®−îc kh¸ phong phó. §ã lμ mét cuéc ®Êu tranh giai cÊp thËt sù ë n«ng th«n. Nh÷ng ng−êi lao ®éng mét khi thøc tØnh, ®· tá ra cã tÝnh chiÕn ®Êu cao vμ cã ®Çu ãc thùc tiÔn.

PhÇn ®«ng c¸c ®Þa chñ ®Òu rÊt x¶o tr¸ vμ nham hiÓm. Cã nh÷ng kÎ ®· ph¹m nh÷ng téi ¸c khñng khiÕp cho ®Õn nay vÉn che giÊu ®−îc v× n«ng d©n kh«ng d¸m tè c¸o ra.

Trong nh÷ng lμng ®· thi hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt míi, chÝnh quyÒn cña bän ®Þa chñ phong kiÕn bÞ ®¸nh ®æ, n«ng d©n lao ®éng trë thμnh nh÷ng ng−êi chñ. Trong 6 th¸ng cuèi n¨m, phong trμo ®· lan ra tíi h¬n 200 lμng. N«ng d©n rÊt phÊn khëi, v× phong trμo ®· ®¸p øng ®óng nguyÖn väng vμ lîi Ých cña hä.

* * *

Trong nöa ®Çu n¨m nay, cuéc chiÕn tranh yªu n−íc ®· thu ®−îc nh÷ng thμnh tùu ®¸ng kÓ.

ë ®ång b»ng B¾c Bé, nh÷ng c¨n cø du kÝch míi ®· ®−îc thμnh lËp vμ t¨ng c−êng, ®Æc biÖt lμ t¹i c¸c tØnh Th¸i B×nh, Hμ §«ng, Hμ Nam, H−ng Yªn, H¶i D−¬ng. C¸i míi trong thêi kú nμy lμ c¸c chiÕn sÜ du kÝch cña chóng t«i ®· tiÕn c«ng vμo c¶ trung t©m cña c¸c tØnh nh− Nam §Þnh, Ninh B×nh, H¶i D−¬ng, KiÕn An. Trong tØnh sau cïng nμy, c¸c chiÕn sÜ cña chóng t«i ®· ph¸ huû hμng tr¨m tÊn bom vμ ®¹n ®¹i b¸c vμ ®· ®èt ch¸y hμng chôc v¹n lÝt Ðt x¨ng.

C¸c boongke ë Yªn VÜ, hÖ thèng dinh luü mμ theo c¸c nhμ chøc tr¸ch Ph¸p th× ®ã lμ "vinh quang" cña cè Thèng chÕ T¸txinhi, ®· bÞ chiÕm vμ bÞ ph¸ huû.

B¶n tæng kÕt t×nh h×nh 6 th¸ng ë ®ång b»ng B¾c Bé lμ nh− sau: thiÖt h¹i vÒ ng−êi cña ®Þch lμ 17.000 tªn bÞ diÖt hoÆc bÞ b¾t lμm tï binh. VÒ vËt chÊt: 4 tμu ®æ bé vμ 4 can« bÞ ®¸nh ch×m, hai ®oμn xe löa bÞ ph¸ huû, 9 m¸y bay, 24 xe t¨ng vμ 680 xe vËn t¶i vμ nhiÒu xe cã ®éng c¬ kh¸c ®· bÞ ph¸ huû. Chóng t«i thu ®−îc: 3.800 sóng tr−êng, 820 sóng ®¹i liªn vμ tiÓu liªn, 15 ba d« ca, 7 ®¹i b¸c, v.v..

Theo nh÷ng b¸o c¸o ch−a ®Çy ®ñ, trªn tÊt c¶ c¸c mÆt trËn, chóng t«i ®· tiªu diÖt 23.000 binh lÝnh ®Þch (bÞ giÕt, bÞ b¾t, mÊt tÝch).

Tõ th¸ng 12-1950 ®Õn th¸ng 5-1953, thi hμnh chÝnh s¸ch nh©n ®¹o, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· tha cho vÒ víi gia ®×nh h¬n 35.000 tï binh Ph¸p, lª d−¬ng vμ bï nh×n.

Nh− t«i ®· nªu ë trªn, viÖc gi¸o dôc chÝnh trÞ trong Qu©n ®éi nh©n d©n ®· thu ®−îc nh÷ng kÕt qu¶ tèt ®Ñp. Qu©n ®éi nh©n d©n còng ®· ®¹t ®−îc nhiÒu tiÕn bé trong lÜnh vùc qu©n sù. ChÝnh ngay kÎ ®Þch cña chóng t«i còng buéc ph¶i thõa nhËn ®iÒu ®ã. Xin dÉn b¸o Le Monde: "... Ngμy nay hä ®· cã mét lùc l−îng bé binh mμ trong lo¹i ho¹t ®éng qu©n sù Êy th× cã thÓ thuéc lo¹i −u tó nhÊt thÕ giíi, Ýt tèn kÐm kh«ng thÓ t−ëng t−îng ®−îc, cùc kú c¬ ®éng, trang bÞ chØ b»ng khÝ tμi nhÑ. Chèng l¹i thø bé binh khã t×m ra tung tÝch Êy th× xe t¨ng, ®¹i b¸c, m¸y bay ®Òu kh«ng lμm g× ®−îc" (b¸o Le Monde, ngμy 21-5-1953). KÎ ®Þch thó nhËn r»ng cø mçi n¨m chiÕn tranh, xø §«ng D−¬ng l¹i ngèn mÊt cña nã 100.000 lÝnh, nuèt mÊt cña nã 500 tû phr¨ng, tøc lμ mét sè tiÒn ngang gi¸ 250.000 ng«i nhμ ë, nh−ng vÉn bÞ nh÷ng tæn thÊt to lín mμ kh«ng c¶i thiÖn ®−îc vÒ mÆt chiÕn l−îc, kh«ng ®¹t kÕt qu¶ chÝnh trÞ, kh«ng cã hy väng. Nã còng thó nhËn r»ng vμo n¨m 1953, t×nh h×nh ë Trung Kú vÉn mong manh. "ViÖt Minh ®· cã nh÷ng s− ®oμn kh¸ tèt, ®Êt n−íc thuËn lîi ®èi víi hä, hä gi÷ quyÒn chñ ®éng. ë B¾c Kú, t×nh h×nh thËt sù lμ xÊu. Qu©n ®éi cña chóng ta (Ph¸p) ®· bÞ sa lÇy ë §«ng D−¬ng" (b¸o Climats).

* * *

Page 59: Ho chi minh toan tap  tap 7

106 107

Cßn chóng t«i, chóng t«i kh«ng say s−a víi th¾ng lîi vμ kh«ng ®¸nh gi¸ qu¸ thÊp kÎ ®Þch, nh−ng chóng t«i tù c¶m thÊy ngμy cμng m¹nh lªn, ngμy cμng thªm v÷ng tin vμo th¾ng lîi cuèi cïng cña chóng t«i, ngμy cμng quyÕt t©m ®uæi ra khái Tæ quèc m×nh bän thùc d©n Ph¸p vμ quan thÇy cña chóng lμ bän can thiÖp Mü, mÆc dï chóng t«i vÉn kh«ng tõ bá th¸i ®é bÌ b¹n vμ h÷u nghÞ ®èi víi nh©n d©n Ph¸p.

Th¸ng 7 n¨m 1953

DIN

TuÇn b¸o V× mét nÒn hoμ b×nh l©u dμi, v× mét nÒn d©n chñ nh©n d©n, b¶n tiÕng Ph¸p, sè 250, ngμy 21-8-1953.

BμI NãI CHUYÖN ë LíP CHØNH HUÊN C¸N Bé TRÝ Hø C4F1

)

H«m nay t«i ®Õn, thÊy c¸c cô, c¸c anh chÞ em vui vÎ, t«i còng vui. Môc nãi chuyÖn cña t«i lμ gÆp ®©u nãi ®Êy.

T«i nghe nãi buæi chiÒu võa khai héi phª b×nh cho ®¶ng viªn. Tãm t¾t nh÷ng sai lÇm cña ®¶ng viªn lμ xa c¸n bé ngoμi §¶ng; khi nãi chuyÖn, bμn b¹c th× ra mÆt lμm thÇy; viÖc kh«ng biÕt l¹i giÊu dèt; ®èi ®·i víi anh em th× kh¸ch s¸o, kh«ng ch©n thμnh thËt thμ.

Theo t«i, mét sè c¸n bé, ®¶ng viªn ë c¬ quan vμ ®Þa ph−¬ng nhËn nh÷ng lêi phª b×nh Êy, lμ ®óng.

Thø nhÊt, t«i thay mÆt §¶ng c¸m ¬n c¸c cô, c¸c anh chÞ em ®· phª b×nh. Trong Tuyªn ng«n cña §¶ng cã yªu cÇu nh©n d©n vμ c¸c §¶ng b¹n phª b×nh cho §¶ng.

Thø hai, anh em trong §¶ng th× ph¶i nhËn xÐt, tù kiÓm th¶o phª b×nh; xem l¹i nh÷ng ®iÒu anh em ®· phª b×nh ®Ó söa ®æi, v× khuyÕt ®iÓm Êy kh«ng ®óng víi sù gi¸o dôc cña §¶ng. §¶ng gi¸o dôc ®¶ng viªn ph¶i gÇn gòi nh©n d©n, c¸n bé ngoμi §¶ng; ph¶i thËt thμ, kh«ng lªn mÆt, biÕt sao nãi vËy; kh«ng biÕt, ph¶i häc hái quÇn chóng nh©n d©n, kh«ng giÊu dèt. §èi víi mäi ng−êi, ph¶i thËt thμ ch©n thμnh, kh«ng kh¸ch s¸o, ngo¹i giao. Lμm nh− thÕ th× c¸n bé trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng tin nhau, ®oμn kÕt, häc hái lÉn nhau ®Ó cïng tiÕn bé.

T«i cã xem l¹i nh÷ng c©u hái anh em ®Æt ra. §Æt nhiÒu c©u hái nh− thÕ lμ rÊt tèt. Anh chÞ em ®Õn ®©y th¶o luËn, c¸i g× ch−a biÕt,

___________ 1) Tæ chøc tõ ngμy 15-7 ®Õn 26-9-1953.

Page 60: Ho chi minh toan tap  tap 7

108 109

ch−a th«ng ®−a ra th¶o luËn, kh«ng ®Ó bông, kh«ng giÊu giÕm, nh− thÕ rÊt tèt.

T«i cã mét sè ý kiÕn sau ®©y, ®óng hay kh«ng, anh em xem l¹i.

1. Nãi chung, ®¹i ®a sè c©u hái ®Æt ra ®Òu lÊy c¸i "t«i", c¸i c¸ nh©n m×nh lμm chñ thÓ. ThÝ dô: d©n ®èi víi t«i thÕ nμo? §¶ng ®èi víi t«i thÕ nμo? ChÝnh phñ ®èi víi t«i thÕ nμo? Anh em c¸n bé t«i t−¬ng lai thÕ nμo? §Þa vÞ cña t«i thÕ nμo? Tãm l¹i lμ lÊy c¸i t«i, lÊy c¸ nh©n m×nh lμm chñ thÓ, ®ßi quyÒn lîi cña c¸ nh©n m×nh mμ kh«ng nãi g× ®Õn nghÜa vô cña m×nh. Ph¶i nãi: t«i ®èi víi d©n ph¶i thÕ nμo? §èi víi §¶ng ph¶i thÕ nμo? §èi víi ChÝnh phñ ph¶i thÕ nμo? Nãi réng ra lμ chØ ®ßi nh©n d©n phôc vô m×nh mμ kh«ng nãi m×nh ph¶i phôc vô nh©n d©n thÕ nμo?

2. Tõ c¸i t«i ®i ®Õn c¸i "ta". Nh−ng c¸i ta bÞ ®éng. ThÝ dô: Mü m¹nh, can thiÖp vμo ViÖt Nam, ta thÕ nμo? Mü gióp Ph¸p m¹nh h¬n, ta thÕ nμo? Gióp bï nh×n tæ chøc qu©n ®éi m¹nh h¬n, ta thÕ nμo? T«i ch¾c lμ sau khi nghiªn cøu kü, ph¶i ®Æt ng−îc l¹i lμ: ta chñ ®éng, Mü ®Õn ta còng ®¸nh; Ph¸p m¹nh, ta còng ®¸nh; bï nh×n tæ chøc thªm qu©n, ta còng ®¸nh.

Còng v× "t«i" vμ "ta" Êy, nªn nhiÒu vÊn ®Ò kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc; nÕu chñ ®éng th× rÊt dÔ gi¶i quyÕt.

Mét ®iÓm n÷a. Nghe nãi c¸c ngμnh, c¸c c¸ nh©n «n l¹i, xÐt l¹i nh÷ng viÖc m×nh ®· lμm trong håi Ph¸p thuéc, thÊy th»ng Ph¸p xÊu xa vμ lμm nhôc m×nh.

§Æc biÖt anh em thÊy viÖc nã ®èi ®·i, gi¸o dôc m×nh lμ nhôc nh· h¬n. Nh−ng thÊy thÕ vÉn ch−a triÖt ®Ó. ThÊy nhôc lμ mét b−íc, ph¶i tiÕn lªn b−íc n÷a: thÊy téi cña m×nh. V× Ph¸p nhåi sä, mua chuéc nªn m×nh ®· ®èi ®·i víi nh©n d©n nh− thÕ nμo, ®iÒu Êy anh em chÞ em ch−a nghÜ tíi. ThÊy m×nh nhôc ®· ®μnh, cßn ph¶i thÊy téi n÷a.

Xin lçi cô Bïi, (cã tiÕng cô Bïi: "Kh«ng d¸m, xin cô cø nãi") vÝ dô: thêi tr−íc cô lμm thÇy gi¸o th× kh«ng cã g× lμ tham «, l·ng phÝ cña nh©n d©n, v× d¹y bao nhiªu giê lÜnh bÊy nhiªu tiÒn. Nay xÐt l¹i,

lóc ®ã d¹y th× d¹y g×, ®μo t¹o ng−êi th× ®μo t¹o cho ai? V× "t«n s− träng ®¹o", cô ë ®Þa vÞ «ng thÇy, nªn ®−îc líp trÝ thøc träng cô, d©n còng träng cô. Nh−ng «ng thÇy lóc Êy nãi g×? Nãi chèng T©y th× nã ®¸ ®Ýt. Dï muèn hay kh«ng, còng ph¶i nãi ®Õ quèc, phong kiÕn lμ tèt. Nh− thÕ lμ cã thÓ cã téi víi nh©n d©n råi. T«i nghe ®©y cã 4 ®êi lμ häc trß cô, nh− thÕ lμ tø ®¹i n« lÖ.

Tãm l¹i, c¸c ngμnh thÊy T©y ®èi ®·i víi m×nh lμ nhôc, nh−ng ph¶i tiÕn lªn b−íc n÷a xÐt téi cña m×nh ®èi víi nh©n d©n. §Ó ®i ®Õn ®©u? §i ®Õn cμng c¨m thï ®Õ quèc phong kiÕn. C¨m thï ®©y kh«ng ph¶i lμ tiªu cùc, mμ ph¶i tÝch cùc lμm g× cho nh©n d©n ®Ó chèng l¹i ®Õ quèc phong kiÕn. Cã lμm ®−îc kh«ng? NhÊt ®Þnh cã thÓ lμm ®−îc.

* * *

Cã mÊy vÊn ®Ò anh em th¶o luËn nhiÒu. VÊn ®Ò Mü th× hoÆc lμ ®· râ rÖt, hoÆc lμ ch−a râ rÖt chõng nμo. §¹i ý nãi Mü giái, Mü m¹nh, råi ®i ®Õn sî Mü. VÊn ®Ò nμy, t«i nãi dμi mét chót.

Mü cã m¹nh kh«ng? ë Trung Quèc, sau khi ®¸nh ®æ bän T−ëng Giíi Th¹ch ®−îc Mü hÕt søc gióp, ng−êi ta gäi Mü lμ con cäp giÊy. Nãi thÕ cã qu¸ kh«ng?

VÒ chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn10, Mü cã khèi t− b¶n muèn hoμ, cã khèi muèn ®¸nh, tøc lμ bän lμm c«ng nghiÖp nÆng, tμu bay, xe t¨ng. V× cã hai khèi tr¸i nhau, khèi kh«ng muèn ®¸nh t×m lý lÏ chèng l¹i khèi muèn ®¸nh. Nghe ®Õ quèc Mü phª b×nh ®Õ quèc Mü, nhiÒu ng−êi tin h¬n lμ ta phª b×nh nã. Chóng phª b×nh nhau thÕ nμo?

Mét ng−êi cã ®Þa vÞ chÝnh trÞ ë Mü nãi: "Mü cã m¹nh kh«ng? NÕu Mü cø theo chÝnh s¸ch chiÕn tranh nh− ë TriÒu Tiªn th× sÏ ®i ®Õn sôp ®æ v× 5 cí:

1. Kinh tÕ Mü lμ kinh tÕ x©y dùng trªn chiÕn tranh, nghÜa lμ trong cuéc ChiÕn tranh thø nhÊt vμ thø hai, Mü ph¸t tμi rÊt to. NÕu hoμ b×nh, kinh tÕ chiÕn tranh cña Mü sÏ sôp ®æ. ThÝ dô: håi ®Çu th¸ng 6, nghe Liªn X«, Trung Quèc, TriÒu Tiªn b»ng lßng ®×nh chiÕn, thÞ tr−êng chøng kho¸n (Bourse) sôt xuèng h¬n 4.000 triÖu

Page 61: Ho chi minh toan tap  tap 7

110 111

®«la, mÊy ngμy sau, vÉn tiÕp tôc sôt gi¸. ë Mü, ng−êi ta gäi lμ khñng ho¶ng hoμ b×nh.

2. ChÝnh trÞ th× Mü bÞ c« ®éc. Tr−íc ®©y 3, 4 n¨m, v× kÕ ho¹ch M¸csan11 mμ tÊt c¶ c¸c n−íc T©y ¢u phôc tïng, ca tông Mü. B©y giê, kÕt qu¶ lμ c¸c n−íc ®· t¨ng binh bÞ qu¸ søc nªn l©m vμo t×nh tr¹ng kinh tÕ bÕ t¾c. H¬n n÷a, Mü cÊm c¸c n−íc ph−¬ng T©y nh− Anh, Ph¸p, ý bu«n b¸n víi ph−¬ng §«ng, Liªn X« vμ c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n. Hμng ho¸ c¸c n−íc ®−a sang Mü b¸n th× thuÕ quan rÊt cao, mua hμng cña Mü gi¸ rÊt ®¾t, b¸n hμng cho Mü gi¸ rÊt rÎ. V× thÕ, c¸c n−íc t×m c¸ch chèng l¹i Mü. N−íc nhá nhÊt ®Çu tiªn chèng l¹i Mü lμ X©ylan. Mü hái vÒ viÖc X©ylan b¸n cao su cho Trung Quèc, X©ylan gi¶ lêi: "Cao su t«i b¸n ®−îc ®¾t, mua g¹o l¹i gi¸ rÊt rÎ, nªn t«i lμm". Mü còng ph¶i chÞu. Tõ cuèi n¨m ngo¸i ®Õn giê, Anh, Ph¸p ®Òu lÇn l−ît göi ph¸i ®oμn sang Liªn X« vμ c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n ®Ó ®iÒu ®×nh bu«n b¸n. GÇn ®©y, Anh cö c¶ viªn cùu Bé tr−ëng Bé Th−¬ng m¹i sang Liªn X«.

Cßn nhiÒu m©u thuÉn kh¸c n÷a. C¸ch ®©y vμi th¸ng, Thñ t−íng Anh Sícsin (Churchill) nãi: "NÕu Mü kh«ng b»ng lßng ®iÒu ®×nh bu«n b¸n víi Liªn X« th× Sícsin sÏ tù sang gÆp Malencèp". Mét Thñ t−íng mét n−íc nh− Anh mμ nãi c©u Êy th× ®ñ biÕt m©u thuÉn thÕ nμo?

MÆt kh¸c, Mü mua chuéc chÝnh phñ c¸c n−íc ®Õ quèc ®Ó hßng l«i kÐo nh©n d©n. B©y giê Mü phμn nμn mÊt tiÒn toi, v× nã gióp rÊt nhiÒu mμ nh©n d©n c¸c n−íc Ph¸p, ý vÉn bá phiÕu cho §¶ng Céng s¶n. L¹i nh− mét n−íc gÇn Mü vμ th©n Mü nhÊt lμ Cana®a. GÇn ®©y Thñ t−íng Cana®a còng nãi: "Chóng ta rÊt th−¬ng yªu ng−êi b¹n quý b¸u lμ Mü, nh−ng chóng ta mong b¹n cña chóng ta nhËn r»ng chóng ta lμ ng−êi Cana®a".

ë Ên §é b©y giê «ng Nªru ra mÆt chèng Mü.

3. ChÝnh s¸ch x©m l−îc cña Mü tr¸i víi chÝnh nghÜa. Ch¼ng nh÷ng nh©n d©n thÕ giíi chèng mμ nh©n d©n Mü còng chèng. Cã mét nhμ ®¹i t− b¶n nãi: Mü chç nμo còng muèn cã thÕ lùc, ë ¢u còng nh− ¸. Mét ngμy kia, Mü sÏ ®i ®Õn Nam B¨ng D−¬ng hay B¾c

B¨ng D−¬ng ®Ó ®ång minh víi con chim "Panhgoanh"5F

1). §ång minh cña Mü nh− Quyrin« (Quirino) ë Phi LuËt T©n, T−ëng Giíi Th¹ch ë §μi Loan, B¶o §¹i ë ViÖt Nam bÞ nh©n d©n ghÐt, nªn hä ghÐt c¶ Mü n÷a.

4. Tμu bay Mü cã nhiÒu nh−ng kinh nghiÖm qu©n sù Mü kÐm h¬n c¸c n−íc: h¶i qu©n kÐm Anh, lôc qu©n kÐm Ph¸p, §øc, NhËt.

B¸o Mü nãi: mét ®oμn ®i thanh tra mÆt trËn thÊy cã nh÷ng ®éi qu©n, ®¹i ®a sè lÝnh Mü trong ®¬n vÞ kh«ng chÞu b¾n, lμm g× th× lμm. Mü lËp Uû ban nghiªn cøu t©m lý lÝnh Mü, th× Uû ban nμy kÕt luËn mét c©u rÊt mØa mai: "v× tr−êng häc Mü d¹y cho trÎ con nhiÒu ®¹o ®øc nªn nã mÊt c¶ thiªn tÝnh giÕt ng−êi".

5. Mü gÆp mét ®Þch nh©n cμng ngμy cμng m¹nh lμ phong trμo thÕ giíi b¶o vÖ hoμ b×nh. Míi ®©y, cã mÊy nhμ khoa häc häp nhau l¹i ë ¤slo (Na Uy), sau l¹i häp tiÕp ë Pari (Ph¸p). M·i ®Õn n¨m kia, n¨m ngo¸i míi thμnh phong trμo lÊy ch÷ ký "chèng chiÕn tranh b¶o vÖ hoμ b×nh". ThÕ mμ cã lÇn 600, cã lÇn h¬n 600 triÖu ng−êi ký.

Ngay nh− ë Mü lμ n¬i bän thèng trÞ cßn ph¸t xÝt h¬n HÝtle, cø hÔ nãi ®Õn hoμ b×nh lμ cho lu«n lμ céng s¶n, thÕ mμ còng lÊy ®−îc h¬n 2 triÖu ch÷ ký. Ngoμi ra cßn cã nh÷ng tæ chøc cña c«ng nh©n, trÝ thøc ®Êu tranh cho hoμ b×nh rÊt lín, ®ã lμ thËp tù qu©n (croisade) b¶o vÖ hoμ b×nh.

Nãi tãm l¹i Mü cã 5 ®iÓm yÕu cña nã.

Chøng cí râ rÖt: Mü vμ 18 n−íc ch− hÇu ®¸nh mét nöa n−íc TriÒu Tiªn (B¾c TriÒu Tiªn) trong 3 n¨m mμ ph¶i ®×nh chiÕn. M−u m« cña Mü lμ ®¸nh lÊy TriÒu Tiªn ®Ó lμm bμn ®¹p tÊn c«ng Liªn X«, Trung Quèc. Nh− thÕ lμ b−íc ®Çu ®· thÊt b¹i.

Ngoμi thÊt b¹i qu©n sù nãi trªn, cßn mÊy sù thËt n÷a.

§¹i chiÕn thø nhÊt, Mü mÊt 33 v¹n 4.000 ng−êi vμ ®−îc g×? Mü ®−îc ®Þa vÞ anh chÞ, tõ hμng thø ba, bèn, nh¶y lªn nhÊt nh× trªn thÕ

___________ 1) Pingouin: lo¹i chim n−íc, ch©n nh− ch©n vÞt, c¸nh rÊt ng¾n, sinh

sèng ë miÒn bê biÓn Nam B¾c Cùc.

Page 62: Ho chi minh toan tap  tap 7

112 113

giíi vμ ®−îc rÊt nhiÒu tiÒn.

§¹i chiÕn thø hai, Mü mÊt h¬n 18 v¹n ng−êi nh−ng vÒ kinh tÕ ®−îc ph¸t tμi lín, vÒ chÝnh trÞ v−ît c¶ Anh, lμm ®Çu sá phe ®Õ quèc.

§Õn chiÕn tranh TriÒu Tiªn, Mü mÊt h¬n 38 v¹n ng−êi, tiÒn xμi mÊt kh¸ nhiÒu, mμ kh«ng ®−îc g× c¶, chÝnh trÞ l¹i bÞ c« lËp.

V× vËy, ®×nh chiÕn ë TriÒu Tiªn lμ mét th¾ng lîi cña phe d©n chñ hoμ b×nh thÕ giíi vμ lμ mét thÊt b¹i cho phe ®Õ quèc g©y chiÕn, nhÊt lμ Mü.

Cã anh em hái vÒ v¨n ho¸ Mü. Cã mÊy bμi cña ng−êi Mü vμ ng−êi Anh nãi vÒ v¨n ho¸ Mü ®¨ng b¸o "Pour une Paix durable et pour une DÐmocratie populaire" (V× mét nÒn Hoμ b×nh l©u dμi vμ v× mét nÒn D©n chñ nh©n d©n), nªn ®−a cho anh em xem. Mét c« gi¸o Mü nãi: "trong 2.000 quyÓn s¸ch cña Mü cã ®é 200 quyÓn t−¬ng ®èi trong s¹ch, cßn toμn lμ d©m ®·ng, trém c−íp, khiÕn ng−êi xem khã chÞu". Mét ng−êi Anh nãi: "Hai quyÓn s¸ch ë Mü b¸n ch¹y nhÊt, nÕu ®äc qua xem néi dung nãi g×, th× ta thÊt kinh".

Kh«ng ph¶i nh− thÕ nãi Mü kh«ng cã v¨n ho¸ ®©u. MÊy tr¨m ng−êi v¨n ho¸ Mü ch©n chÝnh bÞ th¶i hÕt, s¸ch viÕt kh«ng cho in, c«ng viÖc kh«ng cho lμm.

Bªn Mü b©y giê cã bÖnh thÇn kinh nhiÒu, v× tuyªn truyÒn chiÕn tranh. Mét b¶n ®iÒu tra cña Quèc héi Mü vÒ téi ph¹m viÕt cã h¬n 2 triÖu ng−êi ph¹m träng téi vμ cø 76 ng−êi d©n Mü th× cã mét ng−êi ph¹m téi.

ë TriÒu Tiªn ®· ®×nh chiÕn nh−ng ch−a ®i ®Õn hoμ b×nh v× ë Mü cã bän ph¸. Nªn anh em Trung - TriÒu rÊt tØnh t¸o ®Ó ®Ò phßng.

Cã anh em liªn hÖ: TriÒu Tiªn ®×nh chiÕn ¶nh h−ëng ®Õn ViÖt Nam thÕ nμo?

Cã ¶nh h−ëng kh«ng? Cã, v×:

1. TriÒu Tiªn lμ mét bé phËn cña phe d©n chñ hoμ b×nh, TriÒu Tiªn th¾ng lîi lμ ta th¾ng lîi.

2. TriÒu Tiªn cho ta thÊy kinh nghiÖm lμ ph¶i ®¸nh bao giê cho

®Õ quèc quþ, nã biÕt kh«ng thÓ ®¸nh ®−îc n÷a, nã míi chÞu ®μm ph¸n. §õng cã ¶o t−ëng m×nh muèn ®μm ph¸n lμ nã ®μm ph¸n.

§Çu n¨m, sau khi tróng cö, Tæng thèng Mü qua th¨m TriÒu Tiªn nghiªn cøu ®Æt kÕ ho¹ch, mét lμ ®¸nh qua ¸p Lôc Giang, hai lμ nÕu kh«ng ®¸nh ®−îc th× ®¸nh mét vè thËt m¹nh ®Ó bªn Trung - TriÒu ph¶i xin hoμ. Nh−ng c¶ hai kÕ ho¹ch ®Òu kh«ng ®−îc, Aixenhao nãi muèn ®¸nh nh− thÕ ph¶i hy sinh 30 v¹n bé ®éi Mü. NÕu hy sinh nh− thÕ th× thÕ nμo? Kh«ng cã ®−êng ra. V× thÕ, nã míi chÞu ®μm ph¸n ®×nh chiÕn.

Ta còng ph¶i ®¸nh cho Ph¸p quþ. Lóc Êy, cã ®μm ph¸n míi ®μm ph¸n, chø kh«ng ph¶i ®−a ®μm ph¸n ra lμ nã ®μm ph¸n ngay ®©u. §õng cã ¶o t−ëng. Môc ®Ých cña nã lμ x©m l−îc. Nã mÊt 99% cßn hy väng 1%, nã vÉn ®¸nh. Ph¶i ®¸nh nã quþ nã míi chÞu.

Cã nh÷ng ng−êi nãi Mü r¶nh tay gióp Ph¸p, th× ta thÕ nμo? Th× còng thÕ, Mü vÉn gióp Ph¸p tõ tr−íc. Nay nã gióp h¬n, ta cã khã kh¨n h¬n, ta cã ®¸nh kh«ng? Ta vÉn ®¸nh. Nã cã thua kh«ng? Nã vÉn thua.

Nãi vÒ kh¸ng chiÕn cña ta, nãi vÒ Mü víi ta, ph¶i nhí l¹i 10 n¨m tr−íc. Lóc Êy cã qu©n ®éi NhËt, Ph¸p. Lóc Êy nãi ®¸nh NhËt, Ph¸p th× nhiÒu ng−êi cho lμ ch©u chÊu ®¸ voi. Nh−ng ta vÉn tæ chøc ®¸nh NhËt, ®¸nh Ph¸p ®Ó gi¶i phãng d©n téc. Lóc ®Çu, bé ®éi du kÝch ta cã 12 ng−êi, trong ®ã cã hai phô n÷. Lμm thÕ lμ v× m×nh xem vÒ t−¬ng lai, tin t−ëng ë th¾ng lîi, thÊy râ t×nh h×nh thÕ giíi sÏ biÕn ®æi, NhËt Ph¸p sÏ xung ®ét nhau. B©y giê ta cã 12 ng−êi, sau sÏ cã 12 v¹n ng−êi. Ta quyÕt t©m, ta cã thÕ, nªn ta lμm ®−îc.

B©y giê cã ng−êi hái søc ta m¹nh h¬n hay Ph¸p m¹nh h¬n? Nãi vÒ sóng, ®¹n, xe t¨ng, m¸y bay th× cã c¸i ta kh«ng cã. Nh−ng t¹i sao ta nãi ta m¹nh h¬n? V× thÕ cña ta m¹nh h¬n. Nãi vÒ ng−êi lÝnh. Tinh thÇn anh lÝnh ®øng ®»ng sau khÈu ®¹i b¸c cña ®Þch rÊt thÊp, nªn ®¹i b¸c chØ lμ mét côc s¾t. Cßn bé ®éi cña ta chØ cã tiÓu liªn nh−ng biÕt v× ai mμ ®¸nh, ®¸nh nh− thÕ nμo, nªn tin ë kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, tin vμo lùc l−îng tinh thÇn cña d©n ta, c¸i g× lμm còng ®−îc.

Page 63: Ho chi minh toan tap  tap 7

114 115

§Õn c©u hái: ta cã chÞu ®μm ph¸n kh«ng?

1. Tõ ®Çu ®Õn nay, ta chñ tr−¬ng hoμ b×nh; v× Ph¸p x©m l−îc ta nªn ta ph¶i ®¸nh.

2. Ta biÕt nÕu kh«ng ®¸nh cho giÆc quþ th× kh«ng bao giê nã xin ®μm ph¸n, nªn ta ph¶i ®¸nh nã quþ; nã quþ, nã xin ®μm ph¸n ta sÏ ®μm ph¸n. §iÒu kiÖn ®μm ph¸n rÊt ®¬n gi¶n:

a) Cót ®i.

b) ViÖt Nam hoμn toμn ®éc lËp.

Ch−a cã nh− thÕ th× ch−a ®μm ph¸n.

Tãm l¹i, ta cßn ph¶i tr¶i qua nhiÒu gian khæ, ph¶i ®¸nh m¹nh víi quyÕt t©m cña ta, víi tinh thÇn cña d©n ta. Mü ®Õn ta còng ®¸nh, ®¸nh cho ®Õn khi nμo ®éc lËp hoμn toμn.

B©y giê, ®Þch mét mÆt chuÈn bÞ ®¸nh ta, mét mÆt phãng ra tin ®iÒu ®×nh. Nã bμy ra trß ®iÒu ®×nh nh− th¶ mét c¸i måi, nÕu ta nh− bÇy c¸ ®æ x« l¹i ®íp, quªn c¶ tØnh t¸o ®Ò phßng, nã sÏ dÔ ®¸nh ta. M×nh ph¶i chñ ®éng, kiªn quyÕt ®èi phã víi mäi t×nh thÕ.

Trong nh÷ng c©u hái cña c¸c anh chÞ em, t«i thÊy mét phÇn v× muèn hiÓu, nh−ng mÆt kh¸c biÓu lé Ýt nhiÒu t− t−ëng sî khã, sî khæ, sî Mü. §iÒu Êy kh«ng nªn. ChiÕn sÜ ra mÆt trËn, ®ång bμo ®i d©n c«ng, hä kh«ng sî g× c¶. Hä quyÕt t©m v−ît ®−îc mäi khã kh¨n. NÕu sî khã, sî khæ, sî Mü th× c¸i g× còng sî. Mμ ®· c¸i g× còng sî th× kh«ng lμm ®−îc viÖc g×, chØ lμm n« lÖ.

* * *

Cã anh em nãi chÝnh s¸ch cña §¶ng rÊt ®óng ®¾n, nh−ng kh«ng biÕt cã quyÕt t©m lμm kh«ng vμ cã ®ñ c¸n bé ®Ó lμm kh«ng?

1. NhÊt ®Þnh §¶ng cã quyÕt t©m thùc hiÖn cho kú ®−îc chÝnh s¸ch Êy. Anh em thÊy mét sè c¸n bé ®Þa ph−¬ng kh«ng g−¬ng mÉu trong viÖc thùc hiÖn chÝnh s¸ch. ChÝnh v× thÕ, §¶ng ph¶i chØnh huÊn, lμm cho c¸n bé hiÓu thÊu vμ hÕt lßng hÕt søc thùc hiÖn chÝnh s¸ch Êy.

2. H¬n n÷a, §¶ng ph¶i lμm sao cho c¸n bé ngoμi §¶ng vμ nh©n d©n nhËn thÊy chÝnh s¸ch §¶ng lμ ®óng, cïng gióp §¶ng thùc hiÖn chÝnh s¸ch Êy.

Cho nªn §¶ng rÊt hoan nghªnh anh em phª b×nh §¶ng nh− chiÒu nay.

* * *

Cã anh em hái mét ng−êi c«ng gi¸o cã thÓ vμo §¶ng Lao ®éng kh«ng? Cã. Ng−êi t«n gi¸o nμo vμo còng ®−îc, miÔn lμ trung thμnh, h¨ng h¸i lμm nhiÖm vô, gi÷ ®óng kû luËt cña §¶ng. N−íc ta kinh tÕ l¹c hËu, kü thuËt kÐm, t«n gi¸o lμ duy t©m, céng s¶n lμ duy vËt, nh−ng trong ®iÒu kiÖn hiÖn t¹i, ng−êi theo ®¹o vÉn vμo §¶ng ®−îc.

Anh em l¹i hái: ë n−íc ta cã §¶ng Lao ®éng, l¹i cã §¶ng D©n chñ, §¶ng X· héi. §¶ng Lao ®éng th× ®· râ. Cßn §¶ng D©n chñ, §¶ng X· héi th× lμm g×? Cã cÇn n÷a kh«ng? CÇn l¾m. §¶ng X· héi tæ chøc, gi¸o dôc anh em trÝ thøc. Trong anh em trÝ thøc, cã mét sè ®· vμo §¶ng Lao ®éng hoÆc gÇn §¶ng, cã mét sè ch−a hiÓu §¶ng. §¶ng X· héi tæ chøc, huÊn luyÖn cho anh em Êy gÇn c«ng n«ng . §¶ng D©n chñ tæ chøc, huÊn luyÖn t− s¶n d©n téc, tiÓu th−¬ng, tiÓu chñ. Mét sè nh÷ng ng−êi nμy ®· vμo §¶ng Lao ®éng. Nh−ng cßn mét sè nãi: b©y giê c¸c anh chèng ®Þa chñ phong kiÕn, ngμy mai sÏ ®Õn l−ît chóng t«i, nªn hä sî. §¶ng D©n chñ gi¸o dôc ®oμn kÕt hä ®Ó kh¸ng chiÕn vμ sau nμy kiÕn quèc. Hai §¶ng Êy cã nhiÖm vô râ rμng, quan träng vμ cÇn thiÕt.

C©u hái Êy cã thÓ cã mÊy ý nghÜa:

1. B©y giê ®· cã §¶ng Lao ®éng thêi nhËp l¹i lμm mét, cïng lμm c¸ch m¹ng.

2. §¶ng Lao ®éng muèn hÊt m×nh ®©y.

NghÜ nh− thÕ ®Òu kh«ng ®óng. Bao giê §¶ng Lao ®éng còng cè

Page 64: Ho chi minh toan tap  tap 7

116 117

søc gióp ®ì c¸c §¶ng anh em ®Ó cïng nhau tiÕn bé, kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc.

* * *

C¸c c« vμ c¸c chó lμ c¸n bé kh¸ng chiÕn, c¸ch m¹ng. BÊt kú ë ®Þa vÞ nμo, lμm nghÒ g×, ®Òu lμ ng−êi chñ trong nh÷ng ng−êi chñ n−íc nhμ (chñ ®©y kh«ng ph¶i lμ ®Þa chñ). Ph¶i cã khÝ kh¸i nh− thÕ.

Cã c©u "tiªn thiªn h¹ −u, hËu thiªn h¹ l¹c", nghÜa lμ lo tr−íc d©n, vui sau d©n. Trong lóc khã kh¨n cña d©n téc, khÝ tiÕt cña ng−êi c¸n bé lμ kh«ng sî g× hÕt, kh«ng sî kÎ ®Þch, kh«ng sî khã kh¨n gian khæ. C¸i g× khã kh¨n, cùc khæ, c¸n bé ph¶i xung phong lμm tr−íc. Muèn cho xøng ®¸ng lμ ng−êi c¸n bé c¸ch m¹ng, mong c¸c c« c¸c chó ph¶i cã khÝ tiÕt Êy.

Nãi vμo tèi 7-8-1953. S¸ch Ph¸t huy tinh thÇn cÇu häc, cÇu tiÕn bé, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1960, tr.38-49.

C¸CH VIÕT6F

1

)

H«m nay B¸c nãi vÒ c¸ch viÕt, ®Æc biÖt lμ viÕt ng¾n.

HiÖn nay tr×nh ®é cña ®¹i ®a sè ®ång bμo ta b©y giê kh«ng cho phÐp ®äc dμi, ®iÒu kiÖn giÊy mùc cña ta kh«ng cho phÐp viÕt dμi vμ in dμi, th× giê cña ta, ng−êi lÝnh ®¸nh giÆc, ng−êi d©n ®i lμm, kh«ng cho phÐp xem l©u. V× vËy cho nªn viÕt ng¾n chõng nμo tèt chõng Êy.

Trong c¸c b¸o, cã nh÷ng bμi l»ng nh»ng dμi mÊy cét, nh− lμ rau muèng kÐo d©y. §äc ®Õn khóc gi÷a th× kh«ng biÕt khóc ®Çu nãi c¸i g×; ®äc ®Õn khóc ®u«i th× kh«ng biÕt khóc gi÷a nãi c¸i g×. ThÕ lμ v« Ých.

- V× ai mμ m×nh viÕt?

- Môc ®Ých viÕt lμm g×?

Ph¶i ®Æt c©u hái: ViÕt cho ai?

- ViÕt cho ®¹i ®a sè: C«ng - N«ng - Binh.

ViÕt ®Ó lμm g×?

- §Ó gi¸o dôc, gi¶i thÝch, cæ ®éng, phª b×nh. §Ó phôc vô quÇn chóng.

ThÕ th× viÕt c¸i g×?

Trong vÊn ®Ò nμy còng ph¶i cã lËp tr−êng v÷ng vμng: ta, b¹n, thï th× viÕt míi ®óng.

___________ 1) Bμi gi¶ng cña Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, t¹i líp chØnh §¶ng trung

−¬ng, ngμy 17-8-1953.

Page 65: Ho chi minh toan tap  tap 7

118 119

ViÕt ®Ó nªu nh÷ng c¸i hay, c¸i tèt cña d©n ta, cña bé ®éi ta, cña c¸n bé ta, cña b¹n ta. §ång thêi ®Ó phª b×nh nh÷ng khuyÕt ®iÓm cña chóng ta, cña c¸n bé, cña nh©n d©n, cña bé ®éi. Kh«ng nªn chØ viÕt c¸i tèt mμ giÊu c¸i xÊu. Nh−ng phª b×nh ph¶i ®óng ®¾n. Nªu c¸i hay, c¸i tèt, th× ph¶i cã chõng mùc, chí phãng ®¹i. Cã thÕ nμo nãi thÕ Êy. Bé ®éi vμ nh©n d©n ta còng ®ñ nhiÒu c¸i hay ®Ó nªu lªn, kh«ng cÇn ph¶i bÞa ®Æt ra.

Phª b×nh th× ph¶i phª b×nh mét c¸ch thËt thμ, ch©n thμnh, ®óng ®¾n; chø kh«ng ph¶i ®Ó ®Þch lîi dông ®Ó nã ph¶n tuyªn truyÒn.

Cßn ®èi víi ®Þch th× thÕ nμo?

Th× nªu nh÷ng c¸i xÊu cña nã ®Ó cho bé ®éi ta, ®ång bμo ta biÕt lμ chóng nã ®éc ¸c thÕ nμo, xÊu xa thÕ nμo, ®Ó g©y lßng c¨m thï ®èi víi qu©n ®Þch.

Sù hung ¸c, xÊu xa cña chóng nã rÊt nhiÒu, nÕu biÕt gom gãp tμi liÖu th× tha hå mμ viÕt. Cã nh÷ng viÖc chóng nã lμm, bªn ngoμi th× nh− lμ tèt, mμ bªn trong th× thËt lμ xÊu, ta ph¶i gi¶i thÝch cho nh©n d©n ta hiÓu.

ThÝ dô: Trong vïng ®Þch, Ph¸p cã khi "ph¸t chÈn" hay lμ Mü "gióp" ®Ó tuyªn truyÒn, ®Ó mua chuéc. Sù thùc lμ chóng ®· c−íp chç nμy råi "gióp" chç kh¸c. Mét thÝ dô Êy ®ñ biÕt c¸i xÊu cña nã râ rÖt råi. Nh−ng nÕu kh«ng biÕt xem xÐt th× t−ëng nã lμm nh− thÕ lμ tèt.

LÊy tμi liÖu ®©u mμ viÕt?

Muèn cã tμi liÖu th× ph¶i t×m, tøc lμ:

1. Nghe: l¾ng tai nghe c¸c c¸n bé, nghe c¸c chiÕn sÜ, nghe ®ång bμo ®Ó lÊy tμi liÖu mμ viÕt.

2. Hái: hái nh÷ng ng−êi ®i xa vÒ, hái nh©n d©n, hái bé ®éi nh÷ng viÖc, nh÷ng t×nh h×nh ë c¸c n¬i.

3. ThÊy : m×nh ph¶i ®i ®Õn, xem xÐt mμ thÊy.

4. Xem: xem b¸o chÝ, xem s¸ch vë. Xem b¸o chÝ trong n−íc, xem b¸o chÝ n−íc ngoμi.

5. Ghi: nh÷ng c¸i g× ®· nghe, ®· thÊy, ®· hái ®−îc, ®· ®äc ®−îc

th× chÐp lÊy ®Ó dïng mμ viÕt. Cã khi xem mÊy tê b¸o mμ chØ ®−îc mét tμi liÖu th«i. T×m tμi liÖu còng nh− nh÷ng c«ng t¸c kh¸c, ph¶i chÞu khã.

Cã khi xem tê b¸o nμy cã vÊn ®Ò nμy, xem tê b¸o kh¸c cã vÊn ®Ò kh¸c, råi gãp 2,3 vÊn ®Ò, 2,3 con sè lμm thμnh mét tμi liÖu mμ viÕt.

Muèn cã nhiÒu tμi liÖu th× ph¶i xem cho réng.

Xem b¸o Trung Quèc, b¸o Liªn X«, b¸o Anh, b¸o Ph¸p... xem ®−îc nhiÒu thø b¸o chõng nμo th× lÊy ®−îc nhiÒu tμi liÖu chõng Êy.

Mét thÝ dô: bªn Liªn X« cã nh÷ng thμnh c«ng vÒ c«ng nghÖ, vÒ n«ng nghiÖp, chØ nãi thÕ th«i cã ®−îc kh«ng?

Cè nhiªn lμ ®−îc. Nh−ng nªn biÕt còng trong n¨m Êy, còng trong mïa Êy, mμ møc c«ng nghÖ, n«ng nghiÖp ë Liªn X«, ë Trung Quèc, ë c¸c n−íc b¹n lªn nh− thÕ nμo, cßn ë Ph¸p, ë Mü, ë Anh sót kÐm nh− thÕ nμo ®Ó mμ so s¸nh. Nh− thÕ th× ng−êi ®äc sÏ thÊy ngay bªn nμo tiÕn, bªn nμo tho¸i.

C¸ch viÕt thÕ nμo?

Tr−íc hÕt lμ cÇn ph¶i tr¸nh c¸i lèi viÕt "rau muèng" nghÜa lμ l»ng nh»ng "tr−êng giang ®¹i h¶i", lμm cho ng−êi xem nh− lμ "ch¾t ch¾t vμo rõng xanh". M×nh viÕt ra cèt lμ ®Ó gi¸o dôc, cæ ®éng; nÕu ng−êi xem mμ kh«ng nhí ®−îc, kh«ng hiÓu ®−îc, lμ viÕt kh«ng ®óng, nh»m kh«ng ®óng môc ®Ých. Mμ muèn cho ng−êi xem hiÓu ®−îc, nhí ®−îc, lμm ®−îc, th× ph¶i viÕt cho ®óng tr×nh ®é cña ng−êi xem, viÕt râ rμng, gän gμng, chí dïng ch÷ nhiÒu. BÊt ®¾c dÜ míi ph¶i dïng ch÷, thÝ dô: "®éc lËp", "tù do", "h¹nh phóc" lμ nh÷ng ch÷ Trung Quèc, nh−ng ta kh«ng cã ch÷ g× dÞch, th× cè nhiªn ph¶i dïng. NÕu qu¸ t¶ kh«ng m−în, kh«ng dïng, hoÆc lμ nãi: ViÖt Nam "®øng mét" th× kh«ng ai hiÓu ®−îc.

- Chí ham dïng ch÷ - c¸c «ng viÕt b¸o nhμ m×nh hay dïng ch÷ qu¸. Nh÷ng ch÷ tiÕng ta cã mμ kh«ng dïng, l¹i dïng cho ®−îc ch÷ kia. C¸n bé còng hay dïng ch÷ l¾m, dïng lung tung; nhiÒu khi kh«ng ®óng.

Page 66: Ho chi minh toan tap  tap 7

120 121

Vμi thÝ dô: 3 th¸ng th× kh«ng nãi 3 th¸ng, l¹i nãi "tam c¸ nguyÖt". §¸nh vμo s©u th× nãi "tung th©m", xem xÐt th× nãi "quan s¸t", v.v..

Ph¶i viÕt gän gμng, râ rμng, v¾n t¾t. Nh−ng v¾n t¾t kh«ng ph¶i lμ côt ®Çu, côt ®u«i, mμ ph¶i cã ®Çu, cã ®u«i.

Ph¶i häc c¸ch nãi, tiÕng nãi cña quÇn chóng. Cã nhμ th¬ nμo nãi: "Tãc c−êi, tay h¸t" th× thËt lμ "hoang vu"! Cã nhμ v¨n nãi: "cÆp m¾t «ng cô giμ dÜnh ngé" th× thËt lμ "ngé nghÜnh"!

Chí ham dïng ch÷. Nh÷ng ch÷ mμ kh«ng biÕt râ th× chí dïng. Nh÷ng ch÷ mμ tiÕng ta cã, th× ph¶i dïng tiÕng ta.

ViÕt ph¶i thiÕt thùc, "nãi cã s¸ch, m¸ch cã chøng", tøc lμ nãi c¸i viÖc Êy ë ®©u, thÕ nμo, ngμy nμo, nã sinh ra thÕ nμo, ph¸t triÓn thÕ nμo, kÕt qu¶ thÕ nμo?

Vμi thÝ dô: Chèng tham «, l·ng phÝ th× nªu râ ai tham «, ai l·ng phÝ? C¬ quan nμo tham «? L·ng phÝ c¸ch thÕ nμo? ngμy th¸ng nμo, v.v.. Chí viÕt lung tung.

Nãi du kÝch ®¸nh th¾ng, ®¸nh th¾ng ngμy nμo? Th¾ng c¸ch thÕ nμo? GiÕt ®−îc bao nhiªu ®Þch, b¾t bao nhiªu ®Þch, thu ®−îc bao nhiªu sóng? ... Ph¶i nãi râ rμng, ®ång thêi chí lé bÝ mËt.

ViÕt råi ph¶i thÕ nμo?

ViÕt råi th× ph¶i ®äc ®i, ®äc l¹i. ThÊy c¸i g× thõa, c©u nμo, ch÷ nμo thõa, th× bá bít ®i. §äc ®i ®äc l¹i 4, 5 lÇn ®· ®ñ ch−a? Ch−a ®ñ. §äc ®i ®äc l¹i, söa ®i söa l¹i. M×nh ®äc mÊy lÇn råi còng ch−a ®ñ. Ph¶i nhê mét sè ®ång chÝ c«ng, n«ng, binh, ®äc l¹i. Chç nμo ngóc ng¾c, ch÷ nμo khã hiÓu, hä nãi ra cho th× ph¶i ch÷a l¹i.

C¸ch viÕt truyÒn ®¬n còng thÕ, viÕt b¸o còng thÕ, viÕt b¸o c¸o, viÕt g× còng thÕ.

ViÕt chuyÖn cã nhiÒu ngãc ng¹nh th× ph¶i n¾m lÊy c¸i chÝnh, kh«ng nªn kÓ con cμ con kª. Nh»m lÊy ®iÓm chÝnh mμ viÕt.

Ph¶i gi÷ bÝ mËt:

Trong lóc viÕt, th× ph¶i chó ý gi÷ bÝ mËt. C¸c b¸o chÝ cña ta rÊt kÐm gi÷ bÝ mËt.

Cã khi sè b¸o nμo còng cã lé bÝ mËt.

ThÝ dô: Nh− nãi thanh niªn du kÝch lÉn vμo mÊy bμ con ®i chî cÇm ®ßn g¸nh, lóc gÆp lÝnh giÆc, th× mÊy thanh niªn quËt giÆc chÕt.

VÒ sau cø phiªn chî nμo cã thanh niªn lμ bÞ ®Þch ví.

Mét thÝ dô kh¸c : GiÆc vμo quÐt lμng, d©n ch¹y hÕt. Cã mét chÞ phô n÷ gi¶ èm ë l¹i, mçi tèi chÞ Êy mang ch¸o cho anh th−¬ng binh ë d−íi hÇm bÝ mËt. HÇm cã mét...7F

1) ®Ó cho anh Êy thë vμ ®Ó chÞ Êy ®æ ch¸o xuèng.

§ã lμ mét viÖc oanh liÖt ®¸ng nªu lªn. Nh−ng v× viÕt kh«ng khÐo, lμm lé bÝ mËt, vÒ sau T©y cø ®i t×m hÇm bÝ mËt, chç nμo cã ..., lμ nã nhÊt ®Þnh ®μo cho ®−îc.

ThÕ lμ viÕt mμ kh«ng biÕt gi÷ bÝ mËt. Chí cã nªu râ ®Þa ®iÓm, tªn ng−êi, cho ®Þch biÕt.

ViÕt khÈu hiÖu:

Cã nh÷ng khÈu hiÖu viÕt rÊt to, nh−ng Hå Chñ tÞch còng kh«ng hiÓu v× viÕt t¾t c¶ mét ®èng. Kh«ng ai ®äc ®−îc, cã lÏ chØ cã anh viÕt khÈu hiÖu Êy ®äc ®−îc th«i, Hå Chñ tÞch kh«ng hiÓu th× ch¾c d©n còng Ýt ng−êi hiÓu.

L¹i cã c¸ch viÕt "hoa hoÌ", ch÷ U kh«ng ra ch÷ U, ch÷ N kh«ng ra ch÷ N, ch÷ I kh«ng ra ch÷ I. Hä cho thÕ lμ mü thuËt. C¸ch viÕt thÕ, c¸ch nãi còng thÕ. Nãi ph¶i cho gän gμng, cã ®Çu cã ®u«i, cã néi dung. Nãi lung tung nh− nhiÒu ng−êi c¸n bé nãi ë c¸c mÝt tinh, nãi råi kh«ng biÕt ®−êng nμo mμ ®i ra n÷a, th«i ®i th× còng dë, nãi n÷a th× kh«ng biÕt nãi g×! Nãi Ýt, nh−ng nãi cho thÊm thÝa, nãi cho ch¾c ch¾n th× quÇn chóng thÝch h¬n.

Muèn nãi g× ph¶i chuÈn bÞ tr−íc.

C¸ch viÕt vμ c¸ch nãi ®¹i kh¸i nh− thÕ.

Kinh nghiÖm B¸c viÕt thÕ nμo ?

Sau ThÕ giíi chiÕn tranh lÇn thø nhÊt, B¸c ë Ph¸p. Muèn

___________ 1) Lç th«ng h¬i.

Page 67: Ho chi minh toan tap  tap 7

122 123

tuyªn truyÒn cho n−íc ta, nh−ng kh«ng viÕt ®−îc ch÷ Ph¸p. Lμm thÕ nμo b©y giê ?

NhÊt ®Þnh ph¶i häc viÕt cho kú ®−îc.

Cã mét ®ång chÝ lμm trong mét tê b¸o Sinh ho¹t c«ng nh©�8F

1

) b¶o: "Cã tμi liÖu g×, anh cø viÕt, råi t«i ®¨ng cho".

B¸c nãi: "Tμi liÖu th× cã, chØ téi t«i kh«ng viÕt ®−îc". §ång chÝ Êy nãi: "Anh cø viÕt 3 dßng, 5 dßng còng ®−îc. Cã thÕ nμo th× viÕt thÕ Êy. NÕu cã sai mÑo mùc th× t«i söa cho".

ThÕ lμ tõ ®Êy trë ®i, m×nh häc viÕt b¸o. ViÕt 3, 4 dßng. Khi viÕt råi, chÐp ra 2 miÕng, 1 miÕng göi cho nhμ b¸o, 1 miÕng m×nh gi÷ l¹i.

LÇn ®Çu tiªn bμi m×nh ®−îc ®¨ng b¸o, cã thÓ nãi lμ s−íng nhÊt trong ®êi ng−êi. M×nh ®em bμi b¸o ®· ®¨ng råi víi c¸i miÕng m×nh ®· gi÷ l¹i, so l¹i coi thö sai l¹c chç nμo, hä söa cho thÕ nμo.

C¸ch Ýt l©u, ®ång chÝ Êy nãi: "Anh viÕt ®−îc 3 dßng råi, b©y giê kÐo dμi ra !". M×nh cè g¾ng kÐo dμi m·i, cho ®Õn lóc viÕt ®−îc 10 dßng.

§ång chÝ Êy l¹i nãi: "Anh kÐo dμi n÷a ®i, cho tμi liÖu thμnh mét bμi nhá !". ThÕ lμ m×nh cø kÐo, ®ång chÝ cø söa, cø khuyÕn khÝch m×nh.

C¸ch gi¸o dôc nh− thÕ thËt tèt. Cø kÐo, kÐo, kÐo ®Õn khi viÕt hÕt mét cét, råi h¬n mét cét, råi mét cét r−ìi.

ThÕ råi ®ång chÝ Êy nãi: "μ, b©y giê anh viÕt ®−îc råi, anh nªn lμm mét c¸ch kh¸c. Rót ng¾n l¹i".

ThËt lμ rÇy rμ! Tr−íc th× b¾t kÐo dμi, b©y giê l¹i b¾t rót ng¾n! Nh−ng mμ ®ång chÝ Êy nãi: "Anh kÐo dμi ®−îc, th× b©y giê rót ng¾n rót còng ®−îc. Tõ mét cét r−ìi, nay chØ viÕt mét cét th«i. ViÕt cho thËt chÆt, xem ®i xem l¹i, nh÷ng c¸i g× l«i th«i, dμi dßng kh«ng cÇn thiÕt th× bá nã ®i ...". ThÕ råi m×nh ph¶i ®Õm tõng ch÷. Mét dßng cã mÊy ch÷, mét cét th× cã mÊy dßng. Nã cã sè ch÷ cña nã råi, ®Õm

___________ 1) La vie ouvriÌre.

tõng ch÷ mμ viÕt còng khã chø kh«ng ph¶i dÔ. KÕt qu¶ lμ rót ®−îc.

C¸ch Ýt l©u, ®ång chÝ Êy l¹i nãi: "B©y giê rót n÷a ®i". M×nh cø ph¶i rót, lÇn nμy qua lÇn kh¸c, cho ®Õn lóc rót chØ cßn 10 dßng.

§ång chÝ nãi: "§−îc råi ®Êy, viÕt dμi ®−îc, viÕt ng¾n ®−îc, b©y giê cã vÊn ®Ò g×, th× viÕt dμi hoÆc viÕt ng¾n tuú ý anh".

§ång chÝ Êy th−êng nh¾c m×nh: "C©u kÐo th× ph¶i viÕt cho râ rμng, minh b¹ch, chí cã lñng cñng; ch÷ nμo kh«ng hiÓu mμ muèn dïng th× hái anh em, chí cã dïng Èu".

§Êy lμ ®ång chÝ Êy còng lμ mét ng−êi c«ng nh©n, tù häc viÕt v¨n råi phô tr¸ch tê b¸o nμy.

M×nh viÕt ®−îc lμ nhê ®ång chÝ Êy chÞu khã d¹y b¶o, gióp ®ì.

Lóc viÕt ®−îc b¸o råi, l¹i cã mét ý muèn lμ viÕt truyÖn ng¾n. §ã lμ mét sù c¶ gan!

D¸m viÕt thö, lμ v× cã mét h«m xem hai quyÓn truyÖn nhá, mét quyÓn cña Anat«n Phr¨ngx¬, mét quyÓn n÷a lμ cña «ng T«nxt«i. Xem thÊy c¸c «ng Êy viÕt gi¶n ®¬n l¾m, dÔ hiÓu l¾m.

Thö viÕt mét truyÖn ng¾n vÒ ®êi sèng cña c«ng nh©n Pari mμ m×nh biÕt rÊt râ v× tù m×nh còng lμ c«ng nh©n. ViÕt xong ®−a ®Õn ban v¨n nghÖ cña b¸o §¶ng lμ b¸o Nh©n ®¹o12 vμ nãi víi c¸c ®ång chÝ Êy: "§Êy, t«i thö viÕt bμi nμy, ®¨ng ®−îc th× c¸c ®ång chÝ cho ®¨ng, chç nμo cÇn ph¶i söa, th× nhê c¸c ®ång chÝ söa cho, t«i kh«ng cã tÝnh tù ¸i ®©u, nhê c¸c ®ång chÝ söa ®Ó t«i häc thªm".

TruyÖn Êy ®−îc ®¨ng lªn b¸o. §ã lμ lÇn thø hai mμ m×nh thÊy sung s−íng!

Råi m×nh chØ viÕt truyÖn thËt ë n−íc ta vμ ë c¸c thuéc ®Þa Ph¸p. C¸c ®ång chÝ còng thÝch lμ v× cã nh÷ng chuyÖn ë thuéc ®Þa mμ c¸c ®ång chÝ Êy kh«ng biÕt vμ nh÷ng ng−êi ®äc còng kh«ng biÕt.

Cã thÓ nãi, tõ lóc b¾t ®Çu viÕt mÊy dßng cho ®Õn b©y giê, m×nh chØ thÝch viÕt nh÷ng truyÖn n−íc m×nh vμ c¸c thuéc ®Þa vμ chØ ®Ó ®Ëp thùc d©n Ph¸p.

C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, viÕt bμi Tuyªn ng«n ®éc

Page 68: Ho chi minh toan tap  tap 7

124 125

lËp cña n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. §ã lμ lÇn thø ba mμ m×nh thÊy sung s−íng.

B©y giê, khi B¸c viÕt g× còng ®−a cho mét sè ®ång chÝ xem l¹i, chç nμo khã hiÓu th× c¸c ®ång chÝ b¶o cho m×nh söa ch÷a.

Nãi tãm l¹i viÕt còng nh− mäi viÖc kh¸c, ph¶i cã chÝ, chí giÊu dèt, nhê tù phª b×nh vμ phª b×nh mμ tiÕn bé.

QuyÕt t©m th× viÖc g× khã mÊy còng lμm ®−îc.

S¸ch C¸ch viÕt, Héi nh÷ng nhμ viÕt b¸o ViÖt Nam xuÊt b¶n lÇn thø hai, n¨m 1955.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ

D¢N CHñ NH¢N D¢N TRIÒU TI£N

KÝnh göi ®ång chÝ Kim NhËt Thμnh, Thñ t−íng Néi c¸c n−íc Céng hoμ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn,

Nh©n dÞp ngμy Quèc kh¸nh n−íc Céng hoμ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn, thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i kÝnh göi ®ång chÝ vμ nhê ®ång chÝ chuyÓn cho nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn lêi chμo mõng nång nhiÖt vμ th©n ¸i.

T«i kÝnh chóc nh©n d©n TriÒu Tiªn thμnh c«ng trong sù nghiÖp thèng nhÊt quèc gia vμ mau chãng kh«i phôc l¹i nÒn kinh tÕ bÞ chiÕn tranh tμn ph¸.

T«i tin r»ng d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Lao ®éng TriÒu Tiªn, cña ®ång chÝ vμ nhê søc ñng hé nhiÖt liÖt cña MÆt trËn d©n chñ vμ hoμ b×nh thÕ giíi, nhÊt lμ cña nh©n d©n Liªn X« vμ Trung Quèc, nh©n d©n TriÒu Tiªn sÏ th¾ng lîi vÎ vang.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 130, tõ ngμy 16 ®Õn 20-8-1953.

Page 69: Ho chi minh toan tap  tap 7

126 127

BμI NãI CHUYÖN T¹I LíP CHØNH HUÊN C¸C C¥ QUAN KHU I

C¸c c«, c¸c chó häc tËp cã tiÕn bé kh«ng ? NhiÒu hay Ýt, ch¾c ai còng cã tiÕn bé c¶. §¸ng lÏ trong lóc c¸c c«, c¸c chó häc tËp, ngoμi c¸c ®ång chÝ phô tr¸ch líp häc, c¸c ®ång chÝ Trung −¬ng còng ®Õn th¨m hái nh−ng v× c«ng viÖc bËn l¾m. Nay B¸c thay mÆt Trung −¬ng ®Õn th¨m c¸c c«, c¸c chó.

C¨n cø vμo b¸o c¸o cña c¸c c¬ quan vμ kinh nghiÖm cña c¸c n¬i kh¸c, B¸c nãi chuyÖn víi c¸c c«, c¸c chó mÊy ®iÓm sau ®©y:

1- C¸c c«, c¸c chó, ®¶ng viªn còng nh− kh«ng ®¶ng viªn, ®Òu ®· tham gia kh¸ng chiÕn mÊy n¨m nay, chÞu cùc chÞu khæ. C¸c c«, c¸c chó nh− vËy ®· lμm trßn mét phÇn nhiÖm vô ®èi víi Tæ quèc, ®èi víi nh©n d©n, ®èi víi §¶ng, nh−ng chØ lμm trßn nhiÖm vô mét phÇn th«i.

V× sao ph¶i chØnh huÊn ? Môc ®Ých chØnh huÊn lμ g× ?

V× sao ph¶i chØnh huÊn ? V× mçi ng−êi hoÆc nhiÒu hoÆc Ýt, cã −u ®iÓm nh−ng còng cã khuyÕt ®iÓm. V× cã khuyÕt ®iÓm nªn ph¶i chØnh huÊn ®Ó söa ch÷a, còng nh− ng−êi èm ph¶i ch÷a bÖnh. V× vËy trong chØnh huÊn c¸c c«, c¸c chó ph¶i cè g¾ng häc tËp, ®μo s©u suy nghÜ. Khi kiÓm th¶o, cã khuyÕt ®iÓm g× ph¶i nãi hÕt, kh«ng sî §¶ng, ChÝnh phñ hay anh em coi th−êng, nh−ng ®Ó anh em vμ §¶ng gióp cho söa ch÷a.

Ng−êi cã Ýt khuyÕt ®iÓm còng cÇn söa ch÷a, nÕu kh«ng th× ho¸ nhiÒu. Ng−êi cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm chí cã bi quan. §¶ng vμ anh em gióp cho söa ch÷a, th× khuyÕt ®iÓm ®Õn mÊy còng söa ch÷a ®−îc.

Môc ®Ých cña chØnh huÊn lμ g×? Ai còng cã khuyÕt ®iÓm, ai còng cã −u ®iÓm. Môc ®Ých cña chØnh huÊn chØ lμ ®Ó söa c¸c khuyÕt ®iÓm, ®Ó c¸c c«, c¸c chó thμnh nh÷ng c¸n bé xøng ®¸ng ®èi víi §¶ng, ®èi víi nh©n d©n. Do ®ã, trong lóc häc, ph¶i cè g¾ng kiÓm th¶o, cè g¾ng thùc thμ, cè g¾ng söa ch÷a. C¸c anh em gióp cho söa ch÷a, §¶ng gióp cho söa ch÷a ®Ó xøng ®¸ng ®èi víi §¶ng, ®èi víi d©n téc.

2- N−íc ta bÞ n« lÖ d−íi ¸ch thùc d©n vμ phong kiÕn rÊt l©u n¨m, ®Õ quèc gÇn mét tr¨m n¨m, phong kiÕn hμng mÊy ngh×n n¨m. Kh¸ng chiÕn ®Ó ®Ëp tan ¸ch ®Õ quèc, phong kiÕn, gi¶i phãng d©n téc, lμm cho n−íc ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt thùc sù, thùc hiÖn chÕ ®é d©n chñ míi, tiÕn tíi chñ nghÜa x· héi vμ chñ nghÜa céng s¶n. V× ¸ch n« lÖ l©u n¨m nªn ph¸ còng ph¶i l©u n¨m. ThÝ dô nh− mét c©y to, muèn h¹ nã còng ph¶i l©u, kh«ng ph¶i vμi phót ®ång hå mμ ®½n ®−îc gèc rÔ cña nã. Do ®ã kh¸ng chiÕn ph¶i tr−êng kú, gian khæ. NÕu muèn ®o¶n kú, kh«ng muèn gian khæ, kh«ng ®−îc, v× ®©y lμ cuéc chiÕn tranh lín, chèng mét ®Õ quèc m¹nh lμ Ph¸p, cã Mü - Anh gióp søc. Trong gian khæ, sù chÞu ®ùng còng kh«ng ®Òu nhau. C¸c c«, c¸c chó ë c¬ quan, chÞu ®ùng gian khæ còng kh«ng ®Òu. Ng−êi lμm viÖc bμn giÊy kh«ng gian khæ b»ng ng−êi giao th«ng ph¶i dÇm m−a d·i n¾ng. Dï ng−êi giao th«ng khæ nh−ng so víi chiÕn sÜ ngoμi mÆt trËn l¹i khæ h¬n. C¸c chiÕn sÜ cã khi ph¶i nhÞn ®ãi ba ngμy mμ vÉn ph¶i b¸m s¸t qu©n ®Þch; ®−êng ®Ìo giêi m−a, ®i mét ®ªm 40 c©y sè ®Ó ®uæi theo giÆc. ChiÕn sÜ kh«ng than phiÒn, cho ®ã lμ nhiÖm vô. C¸c c«, c¸c chó nªn lÊy ®ã lμm g−¬ng. §¸nh giÆc ch¼ng nh÷ng gian khæ cßn ph¶i x«ng pha tªn ®¹n. GiÆc chÕt vμ bÞ th−¬ng th× m×nh còng chÕt vμ bÞ th−¬ng. ChiÕn sÜ ch¼ng nh÷ng gian khæ cßn hy sinh x−¬ng m¸u cho d©n téc, cho §¶ng. Nh− vËy gian khæ cña m×nh ch−a thÊm vμo ®©u. Ph¶i biÕt vËy ®Ó chÞu ®ùng ®−îc.

Cã ng−êi nãi: gian khæ, tr−êng kú chÞu ®−îc nh−ng gia ®×nh th× thÕ nμo? Cè nhiªn, t×nh gia ®×nh ai còng cã, kh«ng cã kh«ng ®−îc. Nh−ng m×nh lμ ng−êi c¸ch m¹ng, ng−êi kh¸ng chiÕn ®−îc §¶ng gi¸o dôc ph¶i tr«ng xa thÊy réng h¬n. M×nh cã mÊy gia ®×nh, gia ®×nh to nhÊt lμ giai cÊp. Giai cÊp kh«ng ph¶i chØ ë trong n−íc, mμ

Page 70: Ho chi minh toan tap  tap 7

128 129

cßn ë Liªn X«, Trung Quèc, c¸c n−íc b¹n. Êy lμ gia ®×nh cña m×nh. NÕu giai cÊp ch−a ®−îc gi¶i phãng hoμn toμn, m×nh ch−a ®−îc gi¶i phãng hoμn toμn. ë ViÖt Nam ta, c¶ d©n téc lμ ®¹i gia ®×nh. D©n téc cã ®−îc gi¶i phãng th× gia ®×nh nhá cña m×nh míi ®−îc gi¶i phãng. NÕu gia ®×nh to ch−a ®−îc gi¶i phãng, gia ®×nh m×nh còng ch−a ®−îc gi¶i phãng.

Ph¶i c©n nh¾c: hy sinh lîi Ých gia ®×nh nhá cho gia ®×nh to, hay hy sinh lîi Ých gia ®×nh to cho gia ®×nh nhá cña m×nh. C¸c c«, c¸c chó tù c©n nh¾c lÊy. NÕu c©n nh¾c ®óng th× sÏ Ýt th¾c m¾c vÒ tiÓu gia ®×nh cña m×nh. Ph¶i hy sinh lîi Ých riªng cho lîi Ých chung. Lîi Ých chung cã th¾ng lîi th× lîi Ých riªng míi th¾ng lîi.

Ng−êi ta ai ch¼ng muèn cã gia ®×nh vμ th−¬ng gia ®×nh. Nh−ng còng cã ng−êi hy sinh gia ®×nh nhá cho ®¹i gia ®×nh. ThÝ dô c¸c liÖt sÜ n−íc ta. Còng cã ng−êi biÕt nh− thÕ kh«ng muèn cã tiÓu gia ®×nh ®Ó toμn t©m toμn ý cho ®¹i gia ®×nh.

3- Mét ®iÓm n÷a mμ c¸c líp chØnh §¶ng còng cã quan hÖ víi ®Þa chñ, víi bμ con, vî con ë trong thμnh. Cã c¸i khã: khi kh¸ng chiÕn, m×nh muèn kh¸ng chiÕn, muèn trung thμnh. VÒ lý luËn muèn c¾t ®øt, nh−ng nÕu gia ®×nh göi cho bót m¸y, göi tiÒn th× khã c¾t ®øt. Trªn lý luËn ph¶i cÊm tuyÖt. Thùc tÕ, ChÝnh phñ, §¶ng kh«ng h¹ mÖnh lÖnh ph¶i c¾t ®øt ®i. §ã lμ c¸i khæ t©m, v× thÊy c¸n bé cña m×nh lËp tr−êng ch−a v÷ng, ch−a thÊy c¸i h¹i cña quan hÖ víi ®Þa chñ, víi bμ con trong vïng ®Þch. Gia ®×nh ë trong thμnh cã quan hÖ víi vïng tù do. T©y nã biÕt hÕt vμ nã lîi dông lμm trinh th¸m cho nã, bÊt kú ai, cã khi gia ®×nh kh«ng biÕt, c¸n bé kh«ng biÕt nh−ng nã lîi dông v× ai ra vμo nã ph¶i biÕt. Nã ®Ó gia ®×nh ®i l¹i tù do nh− thÕ ®Ó nã lîi dông. Nã hái dß tin tøc, anh Êy lμm ë ®©u, chÞ ®i ®Õn ®©u mμ gÆp anh Êy, råi dÇn dμ nã hái c¬ quan ë ®©u. Gia ®×nh kh«ng ®−îc gi¸o dôc bÞ nã lîi dông. Mét ng−êi nh− vËy h¹i mét Ýt, hai ng−êi h¹i gÊp ®«i, cã khi nã l¹i ®i theo c¸n bé ®Ó t×m biÕt c¬ quan. Cßn quan hÖ, cßn h¹i, gia ®×nh lμm trinh th¸m cho T©y mμ kh«ng biÕt, ®Ó mang l¹i c¸i g×? C¸i ®ång hå, bót m¸y? §©y lμ h¹i chung, cßn cã h¹i riªng n÷a: cã hμng mÊy chôc v¹n c¸n bé

theo kh¸ng chiÕn. Cã ph¶i ai còng cã gia ®×nh ë trong thμnh ®©u. Sao hä sèng ®−îc. V× sao m×nh kh«ng c¾t ®øt ®−îc. V× kh«ng quyÕt t©m chÞu khæ, cßn cã t− t−ëng ¨n b¸m. Nh− vËy h¹i chung cho kh¸ng chiÕn, h¹i riªng cho tinh thÇn trong s¹ch cña c¸n bé Êy.

4. Mét ®iÓm n÷a "TÊt c¶ ®Êu tranh cho c¸ch m¹ng". Cã mét sè b©y giê theo ®uæi kh¸ng chiÕn, cho kh¸ng chiÕn thμnh c«ng th× xin vÒ nghØ. Nh− vËy kh«ng ®óng v× kh¸ng chiÕn thμnh c«ng míi chØ cã mét b−íc th«i, v× kh¸ng chiÕn xong ph¶i kiÕn quèc, kiÕn quèc còng khã nhäc cÇn ph¶i ®Êu tranh, vËy nÕu kh¸ng chiÕn thμnh c«ng vÒ nghØ th× ai lμm? C¸c c« c¸c chó ®Êu tranh l©u nhÊt ë ®©y lμ ai? (Líp häc giíi thiÖu ®ång chÝ L−u ®Êu tranh cho c¸ch m¹ng tõ n¨m 1926).

Chó L−u ®Êu tranh nh− vËy ®Õn 30 n¨m mμ cßn ph¶i ®Êu tranh. B¸c còng vËy, còng cßn ph¶i ®Êu tranh m·i. §Õn chñ nghÜa céng s¶n vÉn ph¶i ®Êu tranh vμ ®Êu tranh mét c¸ch kh¸c, kh«ng ph¶i ®Êu tranh víi ng−êi mμ ®Êu tranh víi thiªn nhiªn. ThÝ dô Liªn X« cã b·i c¸t mÊy triÖu mÉu, khai kªnh, giång c©y ®Ó biÕn thμnh ®Êt tèt, giång lóa, b«ng ®Ó ng−êi céng s¶n sö dông.

Nh− vËy ®Õn chñ nghÜa céng s¶n còng vÉn ph¶i ®Êu tranh.

Nh− vËy cã mÊy b−íc: kh¸ng chiÕn, x©y dùng x· héi d©n chñ míi, chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa céng s¶n. HÕt kh¸ng chiÕn míi hÕt b−íc ®Çu mμ ®· xin vÒ nghØ, nh− vËy cã lý kh«ng ? Nh− thÕ lμ kh«ng cã chÝ khÝ.

5. NhiÒu c«, chó kh«ng an t©m c«ng t¸c. ThÝ dô: Chó coi ngùa sî coi ngùa th× bao giê tiÕn bé, chó nÊu bÕp sî nÊu c¬m th× bao giê tiÕn bé hay chó ®¸nh m¸y còng nghÜ nh− vËy, sî ®¸nh m¸y th× bao giê tiÕn bé, v.v.. Kh«ng ®óng. C¸c c« c¸c chó ph¶i biÕt: chung lμ c¶ x· héi, gÇn l¹i lμ c¶ mét n−íc, hÑp l¹i lμ c¶ mét ChÝnh phñ, trong Êy mçi c¬ quan lμ mét bé m¸y. ThÝ dô mét c¸i ®ång hå, c¸c c«, c¸c chó thÊy gi©y da ®eo tay, c¸i trôc m¸y, c¸i kÝnh, c¸i kim, c¸i ch÷ vμ ë trong cã bé m¸y. Trong c¸i ®ång hå, cã c¸i ®øng, c¸i ch¹y, c¸i to, c¸i nhá, tÊt c¶ lμm thμnh mét bé m¸y. ThiÕu mét c¸i ®inh nhá, kh«ng thμnh bé m¸y, bé m¸y háng. Trong ®ång hå, cã c¸i ch¹y, c¸i

Page 71: Ho chi minh toan tap  tap 7

130 131

kim ng¾n ch¹y l©u, c¸i kim dμi ch¹y chãng, c¸c ch÷ ®øng m·i mét chç. C¸c c«, c¸c chó cã thÊy nhiÖm vô cña mçi bé phËn m¸y, hμnh ®éng cña mçi bé phËn m¸y kh¸c nhau kh«ng? ThÝ dô ®øng nói nμy, tr«ng nói nä, c¸c ch÷ muèn ch¹y nh− kim, c¸c kim muèn ®øng mét chç nh− ch÷. Nh− vËy kh«ng thμnh bé m¸y. Mçi c¬ quan còng thÕ, ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ to nhÊt lμ B¸c, thÊp nhÊt lμ c¸c chó nÊu bÕp, cã ph¶i kh«ng? NÕu B¸c kh«ng cã chó nÊu ¨n, B¸c cã lμm ®−îc viÖc kh«ng? NÕu chó nÊu bÕp kh«ng lμm trßn ®−îc nhiÖm vô, ®Ó c¬m sèng, c¬m khª, canh thiu, B¸c còng kh«ng lμm trßn ®−îc nhiÖm vô. Chó giao th«ng ch¹y th−, ®¸ng lÏ mét giê, lμm trßn nhiÖm vô; nh−ng nghªnh ngang mÊt mÊy giê ®ång hå míi ®Õn n¬i råi l¹i mÊt mÊy giê ®ång hå míi trë vÒ. §¸ng lÏ mÊt hai giê ®ång hå thμnh mÊt mÊy giê ®ång hå, c«ng viÖc gi¶i quyÕt chËm thμnh thÊt b¹i. Nh− vËy c«ng viÖc cña chó giao th«ng rÊt quan hÖ, c«ng viÖc cña chó ®¸nh m¸y còng vËy.

Nh− vËy, chóng ta tÊt c¶ mäi ng−êi, bÊt kú ë mét chøc vô nμo, cao hay thÊp, to hay nhá, tÊt c¶ mäi ng−êi lμm thμnh mét bé m¸y. ThiÕu mét ng−êi nμo hay cã mét ng−êi lμm kh«ng trßn nhiÖm vô lμ háng c¶. Trong c«ng t¸c cã ng−êi lμm c«ng t¸c nμy, ng−êi lμm c«ng t¸c kia nªn ®Þa vÞ kh¸c nhau, nhiÖm vô quan träng kh¸c nhau.

(B¸c nãi víi mét chÞ lμm ë ®iÖn ®μi).

ThÝ dô b©y giê c« lμm chñ tÞch, B¸c lμm ®iÖn ®μi cã ®−îc kh«ng? Kh«ng ®−îc. NÕu B¸c kh«ng lμm trßn nhiÖm vô, B¸c cã téi víi §¶ng, víi nh©n d©n. C« kh«ng lμm trßn nhiÖm vô, c« còng cã téi. NÕu B¸c kh«ng lμm trßn nhiÖm vô mμ c« lμm trßn nhiÖm vô, thÕ lμ c« h¬n B¸c.

N¨m ngo¸i, mét trÝ thøc, chó TrÇn §¹i NghÜa gióp viÖc ®¾c lùc cho kh¸ng chiÕn ®−îc bÇu lμm ChiÕn sÜ thi ®ua. Mét n«ng d©n kh¸c còng ®−îc bÇu lμm anh hïng v× lμm trßn nhiÖm vô, mét c«ng nh©n kh¸c còng ®−îc bÇu nh− vËy, v× lμm trßn nhiÖm vô. BÊt kú ng−êi nμo, lμm bÊt kú mét viÖc g×, chÝnh trÞ hay chuyªn m«n, nÕu lμm trßn nhiÖm vô, th× ®Òu cã kÕt qu¶, ®Òu cã thÓ thμnh mét anh hïng cña d©n téc. Trong sè h¬n tr¨m ChiÕn sÜ ®−îc bÇu lªn, cã ng−êi chØ

nÊu ¨n, cã ng−êi chØ may ¸o cho bé ®éi.

Tãm l¹i, bÊt kú lμm viÖc g× còng cã Ých cho §¶ng, cho ChÝnh phñ, cho d©n téc. VËy bÊt kú lμm viÖc g×, cè mμ thi ®ua, gióp anh em thi ®ua ®Òu lμ anh hïng cña d©n téc, kh«ng nªn nghÜ chç nμy th× tiÕn bé, chç kh¸c kh«ng tiÕn bé. BÊt kú lμm viÖc g× còng ph¶i cè g¾ng, kiªn quyÕt an t©m c«ng t¸c, sÏ vÎ vang vμ cã thÓ trë nªn anh hïng ®−îc.

Nãi ngμy 25-8-1953. Tμi liÖu l−u t¹i Côc l−u tr÷ V¨n phßng Trung −¬ng §¶ng.

Page 72: Ho chi minh toan tap  tap 7

132 133

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M Vμ NGμY §éC LËP

Cïng toμn thÓ ®ång bμo,

Cïng toμn thÓ chiÕn sÜ vμ c¸n bé,

H«m nay chóng ta vui vÎ kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m vμ Ngμy §éc lËp.

§éc lËp nμy lμ do 80 n¨m phÊn ®Êu oanh liÖt cña nh©n d©n ta mμ tranh ®−îc.

§éc lËp nμy lμ do 8 n¨m anh dòng kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ta mμ gi÷ v÷ng.

Suèt gÇn mét thÕ kû, ®Õ quèc vμ phong kiÕn k×m h·m nh©n d©n ta trong ®Þa ngôc n« lÖ. Chóng t−ëng ®· tiªu diÖt hÕt tinh thÇn yªu n−íc cña nh©n d©n ta. Nh−ng chóng ®· lÇm to. Trong th× nhê khèi ®oμn kÕt chÆt chÏ vμ ®Êu tranh anh dòng cña nh©n d©n ta. Ngoμi th× nhê Liªn X« ®· ®¸nh th¾ng ®Õ quèc NhËt, nªn C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· thμnh c«ng, n−íc ta ®· thèng nhÊt vμ ®éc lËp.

Nh−ng bän ®Õ quèc c−íp n−íc vμ lò ViÖt gian b¸n n−íc "chÕt mμ nÕt kh«ng chõa", g©y ra chiÕn tranh, hßng ®Æt l¹i nÒn thèng trÞ cña chóng ë n−íc ta.

Tr−íc hμnh ®éng x©m l−îc ®ã, §¶ng vμ ChÝnh phñ kiªn quyÕt l·nh ®¹o vμ ®oμn kÕt nh©n d©n kh¸ng chiÕn ®Õn cïng, tiÕp tôc sù nghiÖp vÎ vang cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, gi÷ v÷ng thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ quèc.

* * *

KiÓm ®iÓm l¹i mÊy n¨m kh¸ng chiÕn võa qua, chóng ta thÊy râ: ThÕ ta ngμy cμng m¹nh, thÕ ®Þch ngμy cμng yÕu.

VÒ ta - Khi b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, nh©n d©n ta tinh thÇn th× rÊt h¨ng h¸i, nh−ng vËt chÊt th× rÊt thiÕu thèn. GiÆc th× μo ¹t tiÕn c«ng. Ta th× ph¶i gi÷ thÕ thñ. Tuy hoμn c¶nh rÊt khã kh¨n, §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· tr«ng xa thÊy réng, ®· ®Ò ra khÈu hiÖu: Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nh−ng ph¶i tr−êng kú gian khæ, tù lùc c¸nh sinh.

Sù thËt ®· chøng tá chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ rÊt ®óng: cμng tr¶i nhiÒu thö th¸ch th× tinh thÇn nh©n d©n vμ qu©n ®éi ta cμng m¹nh mÏ, lùc l−îng vËt chÊt ta ngμy cμng lín m¹nh. Tõ cuèi n¨m 1950, ta ®· ®uæi ®Þch khái biªn giíi ViÖt - Hoa, ®· gi¶i phãng T©y B¾c, ®· ®¸nh s©u vμo sau l−ng ®Þch, ®· th¾ng lîi nhiÒu trËn vÎ vang. Bé ®éi ®Þa ph−¬ng vμ d©n qu©n du kÝch kh¾p n¬i còng ph¸t triÓn vμ ho¹t ®éng m¹nh.

§ã lμ th¾ng lîi vÒ mÆt qu©n sù. VÒ c¸c ngμnh kh¸c, nh− kinh tÕ, tμi chÝnh, néi chÝnh, v¨n ho¸, x· héi, ta còng tiÕn bé kh«ng ngõng. ThÝ dô: do chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ®óng vμ do ®ång bμo h¨ng h¸i thi ®ua s¶n xuÊt, chóng ta ®· x©y dùng ®−îc mét nÒn kinh tÕ tμi chÝnh d©n chñ. Trong hoμn c¶nh khã kh¨n cña thêi kú kh¸ng chiÕn, mμ ChÝnh phñ ®· gi¶m nhÑ thuÕ n«ng nghiÖp cho n«ng d©n, ®ång thêi c¶i thiÖn mét b−íc ®êi sèng cho bé ®éi, c«ng nh©n vμ c¸n bé. §ã lμ nh÷ng tiÕn bé râ rÖt cña nÒn kinh tÕ tμi chÝnh cña ta.

Nh÷ng kÕt qu¶ tèt cña nh÷ng cuéc chØnh §¶ng, chØnh qu©n, chØnh huÊn lμ mét th¾ng lîi chÝnh trÞ rÊt lín cña chóng ta.

Cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt cã kÕ ho¹ch, tõng b−íc mét, cã trËt tù, cã l·nh ®¹o, sÏ c¶i thiÖn ®êi sèng cho n«ng d©n, tiÕn tíi gi¶i phãng hμng chôc triÖu ®ång bμo n«ng d©n khái ¸ch ®Þa chñ phong kiÕn, sÏ gióp cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ quèc d©n, sÏ më réng MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, sÏ cñng cè chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n, sÏ t¨ng c−êng qu©n ®éi nh©n d©n vμ sÏ ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn.

Ngμy b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, phong trμo d©n téc gi¶i phãng cña Miªn, Lμo h·y cßn non yÕu. Ngμy nay, cuéc kh¸ng chiÕn cña Miªn vμ Lμo ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi. Khèi ®oμn kÕt gi÷a ba d©n téc

Page 73: Ho chi minh toan tap  tap 7

134 135

anh em ViÖt - Miªn - Lμo ngμy thªm chÆt chÏ.

Ngμy b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn, Liªn X« vμ c¸c n−íc d©n chñ míi §«ng ¢u ®ang ph¶i ra søc hμn g¾n nh÷ng tæn thÊt nÆng nÒ do ChiÕn tranh thÕ giíi lÇn thø hai g©y ra; c¸ch m¹ng Trung Quèc ®ang gÆp khã kh¨n; phong trμo hoμ b×nh thÕ giíi ch−a tæ chøc. Ngμy nay, Liªn X« ®ang tiÕn m¹nh sang chÕ ®é céng s¶n, c¸c n−íc d©n chñ §«ng ¢u ®ang ra søc x©y dùng chñ nghÜa x· héi, c¸ch m¹ng Trung Quèc ®· thμnh c«ng vμ ®ang ra søc x©y dùng d©n chñ míi. Ngμy nay phong trμo hoμ b×nh thÕ giíi ph¸t triÓn rÊt m¹nh; kh¸ng chiÕn TriÒu Tiªn th¾ng lîi. §ã lμ th¾ng lîi lín cña phe ta. Th¾ng lîi cña anh em ta còng tøc lμ th¾ng lîi cña ta.

VÒ ®Þch - Ngμy b¾t ®Çu chiÕn tranh, giÆc Ph¸p hung h¨ng t−ëng nuèt sèng chóng ta. Chóng rªu rao r»ng ®é 5,6 tuÇn lÔ chóng sÏ c−íp l¹i n−íc ra. Chóng ®· ®−a h¬n 1 phÇn 4 sè sÜ quan, gÇn mét nöa h¹ sÜ quan, hμng chôc v¹n binh lÝnh Ph¸p sang x©m l−îc n−íc ta. Nh−ng mçi n¨m chóng ®· hao tæn hμng mÊy v¹n ng−êi, hμng ngμn triÖu b¹c, mμ kÕt qu¶ lμ chóng ®· thÊt b¹i liªn tiÕp.

ChiÕn tranh ë ViÖt Nam ®· lμm cho Ph¸p kinh tÕ ngμy cμng khñng ho¶ng, tμi chÝnh ngμy cμng thiÕu hôt, thuÕ kho¸ ngμy cμng nÆng nÒ, nh©n d©n ngμy cμng khæ cùc, chÝnh trÞ ngμy cμng bèi rèi, qu©n sù ngμy cμng suy yÕu. ChiÕn tranh ë ViÖt Nam ®· lμm cho Ph¸p ngμy cμng d©n cïng tμi tËn, ngμy cμng bÞ phô thuéc vμo ®Õ quèc Mü.

Ngμy nay thËm chÝ b¸o chÝ vμ chÝnh kh¸ch ph¶n ®éng Ph¸p còng ph¶i thõa nhËn r»ng: Ch−a bao giê t×nh h×nh qu©n ®éi Ph¸p ë ViÖt - Miªn - Lμo nguy ngËp nh− ngμy nay, thÊt b¹i tõ trËn nμy ®Õn trËn kh¸c ph¶i ch¹y dμi h¬n 500 c©y sè, tõ biªn giíi Hoa - ViÖt ®Õn C¸nh ®ång Chum. Chóng ®· ph¶i thõa nhËn r»ng chiÕn tranh ë ViÖt Nam ®· hót hÕt sinh lùc cña Ph¸p. Ph¸p ch¼ng nh÷ng kh«ng cã hy väng th¾ng lîi mμ l¹i kh«ng tr¸nh khái thÊt b¹i.

Phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu, kinh tÕ ngμy cμng khñng ho¶ng, gi÷a c¸c ®Õ quèc m©u thuÉn ngμy cμng s©u s¾c. Chóng ®· thÊt b¹i nÆng nÒ ë Trung Quèc vμ TriÒu Tiªn, nh©n d©n lao ®éng trong n−íc chóng ®Êu tranh ngμy cμng m¹nh chèng chÝnh s¸ch g©y chiÕn cña

®Õ quèc. C¸c d©n téc thuéc ®Þa vμ phô thuéc ngμy cμng næi lªn ®Êu tranh chèng l¹i chóng. Dï Mü can thiÖp ngμy cμng m¹nh vμo chiÕn tranh x©m l−îc ViÖt - Miªn - Lμo, nh−ng chóng nhÊt ®Þnh kh«ng tr¸nh khái thÊt b¹i.

Nãi tãm l¹i, thÕ cña giÆc ngμy cμng yÕu, phe ®Õ quèc Ph¸p - Mü còng ngμy cμng yÕu.

* * *

Cuéc ®×nh chiÕn ë TriÒu Tiªn lμ mét th¾ng lîi to lín cña nh©n d©n TriÒu Tiªn vμ Trung Quèc, mét th¾ng lîi to lín cña phe hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi; mμ còng lμ mét th¾ng lîi cña nh©n d©n ta.

Tranh ®−îc th¾ng lîi Êy lμ v× qu©n vμ d©n TriÒu Tiªn ®oμn kÕt mét lßng. V× qu©n ®éi gi¶i phãng TriÒu Tiªn vμ Qu©n chÝ nguyÖn Trung Quèc chiÕn ®Êu anh dòng. V× cã phong trμo hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé. Th¾ng lîi Êy do chiÕn ®Êu gian khæ, hy sinh rÊt nhiÒu míi tranh ®−îc.

§Õ quèc Mü vμ phe Mü ph¶i nhËn ®×nh chiÕn v× chóng thÊt b¹i ®au ®ín, chóng kh«ng thÓ tiÕp tôc ®¸nh n÷a. Tuy vËy, tõ ®×nh chiÕn ®Õn hoμ b×nh cßn cã nhiÒu khã kh¨n, v× ®Õ quèc Mü cã thÓ t×m c¸ch ph¸ ho¹i. Cho nªn qu©n vμ d©n Trung - TriÒu cïng phe hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi cÇn ph¶i ®Êu tranh vμ tØnh t¸o ®Ò phßng ©m m−u ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc vμ bän tay sai cña chóng.

Th¾ng lîi cña TriÒu Tiªn lμm cho qu©n ®éi vμ nh©n d©n ta cμng tin t−ëng lùc l−îng cña phe ta rÊt m¹nh, cμng thÊy râ thÕ lùc cña ®Õ quèc suy yÕu, cμng lμm cho qu©n vμ d©n ta thÊy râ ph¶i chiÕn ®Êu cùc kú gian khæ míi tranh ®−îc th¾ng lîi vÎ vang.

ViÖc ®×nh chiÕn ë TriÒu Tiªn lμm cho nh©n d©n Ph¸p ®Èy m¹nh h¬n n÷a phong trμo ph¶n ®èi chiÕn tranh x©m l−îc ë ViÖt Nam, lμm cho tinh thÇn binh lÝnh Ph¸p cμng lay ®éng, lμm cho nguþ qu©n vμ nguþ quyÒn thªm hoang mang vμ sî sÖt. V× vËy thùc d©n Ph¸p, can thiÖp Mü vμ bÌ lò bï nh×n, mét mÆt tung ra luËn ®iÖu hoμ b×nh gi¶ dèi, ®éc lËp gi¶ hiÖu vμ nh÷ng c¶i c¸ch lõa bÞp,

Page 74: Ho chi minh toan tap  tap 7

136 137

hßng lμm gi¶m bít tinh thÇn quyÕt chiÕn cña nh©n d©n ta. MÆt kh¸c chóng gÊp rót tËp trung, t¨ng thªm qu©n ®éi vμ vò khÝ ®Ó ®Èy m¹nh chiÕn tranh h¬n n÷a. VËy qu©n vμ d©n ta ph¶i lu«n lu«n tØnh t¸o, lu«n lu«n chuÈn bÞ ®Ó ®¸nh tan ©m m−u cña chóng, ®¸nh tan t− t−ëng sî Mü, t− t−ëng sî gian khæ, ¶o t−ëng hoμ b×nh.

Chóng ta bao giê còng chñ tr−¬ng hoμ b×nh. Nh−ng chóng ta biÕt r»ng cuéc kh¸ng chiÕn tr−êng kú vμ gian khæ cã th¾ng lîi míi tranh ®−îc hoμ b×nh. ChØ cã thèng nhÊt vμ ®éc lËp thËt sù míi cã hoμ b×nh.

* * *

Nh©n dÞp Quèc kh¸nh, t«i thay mÆt nh©n d©n, qu©n ®éi vμ ChÝnh phñ ta c¶m ¬n sù ñng hé cña nh©n d©n c¸c n−íc b¹n, nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n thÕ giíi ®Êu tranh cho hoμ b×nh.

T«i kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc linh hån c¸c liÖt sÜ ®· hy sinh cho Tæ quèc;

T«i göi lêi th©n ¸i an ñi c¸c th−¬ng binh, bÖnh binh vμ gia ®×nh liÖt sÜ;

Khen ngîi: toμn thÓ chiÕn sÜ VÖ quèc qu©n, bé ®éi ®Þa ph−¬ng, d©n qu©n du kÝch vμ c«ng an;

§ång bμo d©n c«ng;

ChiÕn sÜ thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt;

C¸n bé Qu©n, D©n, ChÝnh, §¶ng;

C¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång;

§ång bμo ë vïng t¹m bÞ chiÕm vμ kiÒu bμo ë n−íc ngoμi.

Nh©n dÞp nμy t«i kªu gäi nh÷ng ng−êi lÇm ®−êng theo ®Þch, h·y gi¸c ngé vμ trë vÒ víi Tæ quèc. ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta bao giê còng khoan hång víi nh÷ng ng−êi c¶i tμ quy chÝnh.

Tuy chóng ta ®· tranh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi lín, nh−ng chóng ta tuyÖt ®èi kh«ng chñ quan khinh ®Þch. §Ó tranh lÊy ®éc lËp vμ thèng nhÊt thËt sù vμ gãp phÇn vμo viÖc gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi, cuéc kh¸ng chiÕn cña ta vÉn cßn ph¶i tr−êng kú vμ gian khæ, qu©n

vμ d©n ta ph¶i quyÕt t©m v−ît mäi khã kh¨n, thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô sau ®©y:

- Qu©n ®éi ph¶i ra søc thi ®ua häc tËp chÝnh trÞ vμ qu©n sù, n©ng cao chÝ khÝ chiÕn ®Êu, tiªu diÖt sinh lùc ®Þch nhiÒu h¬n n÷a, ph¸ tan mäi ©m m−u tÊn c«ng cña ®Þch.

- Nh©n d©n ph¶i thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm, tham gia kh¸ng chiÕn.

- §ång bμo sau l−ng ®Þch ph¶i ra søc ñng hé kh¸ng chiÕn, ®Êu tranh chèng ®Þch cμn quÐt, b¾t lÝnh, ph¸ ho¹i s¶n xuÊt, ph¶i ra søc gi÷ g×n tÝnh mÖnh tμi s¶n cña m×nh.

- Mäi ng−êi h·y sèt s¾ng tham gia vμ ñng hé c«ng cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt.

- C¸n bé ph¶i ra søc häc tËp chØnh huÊn, ph¸t triÓn −u ®iÓm, söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, hÕt lßng hÕt d¹ phôc vô nh©n d©n, thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng.

§Ó lμm trßn nh÷ng nhiÖm vô nμy, qu©n ®éi, nh©n d©n vμ c¸n bé ta ph¶i:

- N©ng cao t− t−ëng tr−êng kú kh¸ng chiÕn, tù lùc c¸nh sinh; ph¶i nhËn râ ta, b¹n, thï; ph¶i lu«n lu«n tØnh t¸o vμ ra søc ph¸ tan mäi ©m m−u cña ®Þch lõa bÞp vμ tiÕn c«ng, ®Ëp tan chÝnh s¸ch "dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh".

- Toμn d©n ®oμn kÕt v−ît mäi khã kh¨n, lμm trßn nhiÖm vô, ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn, gi÷ v÷ng ®éc lËp.

Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!

§éc lËp thèng nhÊt, nhÊt ®Þnh thμnh c«ng!

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 2 th¸ng 9 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 132, tõ ngμy 26 ®Õn 31-8-1953.

Page 75: Ho chi minh toan tap  tap 7

138 139

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ

NH¢N D¢N BUNGARI

KÝnh göi ®ång chÝ SÐcv¨ngcèp, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Bungari,

Nh©n dÞp ngμy Quèc kh¸nh gi¶i phãng Bungari, thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i h©n hoan göi tíi ®ång chÝ Chñ tÞch, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Bungari lêi chμo mõng nång nhiÖt.

Chóng t«i phÊn khëi theo dâi nh÷ng thμnh c«ng cña nh©n d©n Bungari trong c«ng cuéc ®Êu tranh ®Ó x©y dùng chÕ ®é x· héi chñ nghÜa, d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ®ång chÝ, cña §¶ng Céng s¶n Bungari vμ víi sù gióp ®ì huynh ®Ö cña Liªn X« vÜ ®¹i. Chóng t«i xin chóc nh©n d©n Bungari ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 134, tõ ngμy 6 ®Õn 10-9-1953.

TH¦ GöI HéI NGHÞ C¸N Bé GIAO TH¤NG C¤NG CHÝNH

Th©n göi Héi nghÞ c¸n bé giao th«ng c«ng chÝnh,

Bé häp Héi nghÞ c¸n bé ®Ó kiÓm th¶o c«ng t¸c n¨m cò vμ bμn ®Þnh c«ng t¸c n¨m míi, thÕ lμ rÊt hîp thêi.

N¨m nay c«ng t¸c giao th«ng vËn t¶i, nhÊt lμ c«ng t¸c söa ch÷a ®−êng cÇu, rÊt lμ quan träng. §−êng s¸ th«ng th× mäi viÖc ®Òu dÔ dμng.

V× vËy, t«i rÊt mong toμn thÓ c¸n bé ra søc thi ®ua ph¸t triÓn s¸ng kiÕn, v−ît mäi khã kh¨n ®Ó lμm trßn nhiÖm vô.

T«i göi 7 huy hiÖu ®Ó Héi nghÞ tÆng cho c¸n bé nμo xuÊt s¾c nhÊt.

Chóc anh em m¹nh khoÎ.

Chóc Héi nghÞ thμnh c«ng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 16 th¸ng 9 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1960, t.II, tr.226.

Page 76: Ho chi minh toan tap  tap 7

140 141

TH¦ GöI C¸N Bé Vμ §åNG BμO D¢N C¤NG CÇU §¦êNG

Th©n göi c¸n bé vμ ®ång bμo d©n c«ng,

Nh©n dÞp ph¸i ®oμn cña ChÝnh phñ ®i kinh lý, B¸c th©n ¸i göi lêi chóc c¸c c«, c¸c chó vui vÎ, m¹nh khoÎ vμ cè g¾ng lμm viÖc.

C«ng viÖc cÇu ®−êng lμ rÊt quan träng. Nã còng lμ mét chiÕn dÞch mμ c¸c c«, c¸c chó lμ chiÕn sÜ.

B¸c cïng §¶ng vμ ChÝnh phñ lu«n lu«n theo dâi c«ng t¸c cña c¸c c«, c¸c chó.

B¸c rÊt vui lßng v× ®· cã nh÷ng chiÕn sÜ g−¬ng mÉu nh− c« M·o, c« Lý, chó Chum, chó ChiÓu vμ c¸c chiÕn sÜ kh¸c.

B¸c mong r»ng: tõ nay c¸n bé vμ anh chÞ em d©n c«ng ph¶i ra søc thùc hiÖn kÕ ho¹ch thi ®ua, cã chuÈn bÞ, cã tæ chøc, thiÕt thùc vμ dÎo dai, ®Ó ®−a chiÕn dÞch cÇu ®−êng ®Õn hoμn toμn th¾ng lîi. §ã sÏ lμ chiÕn c«ng vÎ vang cña c¸c c«, c¸c chó.

ChÝnh phñ vμ B¸c s½n sμng khen th−ëng nh÷ng ®éi vμ nh÷ng chiÕn sÜ xuÊt s¾c nhÊt.

Mong c¸c c«, c¸c chó cè g¾ng thi ®ua ®Ó giËt gi¶i th−ëng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 16 th¸ng 9 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

Tμi liÖu l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I.

TH¥ TRUNG THU GöI C¸C CH¸U NHI §åNG

9 TÕt Trung Thu,

8 n¨m kh¸ng chiÕn,

C¸c ch¸u kh«n lín,

B¸c rÊt vui lßng.

Thu nμy B¸c göi th¬ chung,

B¸c h«n c¸c ch¸u kh¾p vïng gÇn xa,

Thu nμy h¬n nh÷ng Thu qua,

Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi gÊp ba, bèn lÇn.

Ph¸t ®éng n«ng d©n,

C¶i c¸ch ruéng ®Êt,

D©n ®ì chËt vËt,

H¨ng h¸i t¨ng gia.

Xãm gÇn cho ®Õn lμng xa,

No c¬m Êm ¸o, theo ®μ tiÕn lªn.

Page 77: Ho chi minh toan tap  tap 7

142 143

ChØnh huÊn, chØnh qu©n,

Bé ®éi cè g¾ng,

QuyÕt chiÕn quyÕt th¾ng,

DiÖt giÆc lËp c«ng.

Kh¾p n¬i Nam, B¾c, T©y, §«ng,

§−a tin th¾ng trËn cê hång tung bay.

C¸c ch¸u vui thay!

B¸c còng vui thay!

Thu sau so víi Thu nμy vui h¬n.

B¸C Hå

B¸o Nh©n d©n, sè 136, tõ ngμy 16 ®Õn 20-9-1953.

TH¦ GöI C¸N Bé, CHIÕN SÜ Vμ §åNG BμO NAM Bé

Nh©n dÞp kû niÖm Nam Bé kh¸ng chiÕn, t«i thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ trung −¬ng th©n ¸i göi lêi khen ngîi vμ khuyÕn khÝch c¸n bé, chiÕn sÜ vμ ®ång bμo Nam Bé.

Suèt 8 n¨m kh¸ng chiÕn anh dòng, Nam Bé thËt xøng ®¸ng lμ bøc t−êng ®ång cña Tæ quèc, bÒn bØ chèng cù bän thùc d©n Ph¸p, can thiÖp Mü vμ bÌ lò ViÖt gian bu«n d©n b¸n n−íc.

Cμng ®Êu tranh gian khæ, c¸n bé, chiÕn sÜ vμ ®ång bμo Nam Bé l¹i cμng h¨ng h¸i kiªn quyÕt, cμng bÞ thö th¸ch, l¹i cμng tá râ ®øc tÝnh kiªn c−êng bÊt khuÊt cña m×nh.

Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, song ph¶i tr−êng kú gian khæ, tù lùc c¸nh sinh.

§Þch cμng gÇn ngμy thÊt b¹i, chóng cμng ®éc ¸c hung h¨ng.

VËy t«i nh¾c nhë mÊy ®iÒu sau ®©y, mäi ng−êi ph¶i ghi nhí vμ thùc hiÖn cho kú ®−îc:

- §ång bμo ta ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, ra søc tham gia kh¸ng chiÕn.

- Bé ®éi ta ph¶i thi ®ua chØnh qu©n, tæ chøc l−íi du kÝch v÷ng ch¾c vμ réng kh¾p c¸c vïng, ®Þch mß ®Õn ®©u th× tiªu hao vμ tiªu diÖt chóng ®Õn ®ã.

- C¸n bé Qu©n, D©n, ChÝnh, §¶ng th× ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, toμn t©m toμn ý phôc vô nh©n d©n, phông sù kh¸ng chiÕn, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ.

Page 78: Ho chi minh toan tap  tap 7

144 145

- §èi víi nh÷ng kÎ lÇm ®−êng theo giÆc, th× ta ph¶i thμnh khÈn gi¶i thÝch vμ kªu gäi hä quay vÒ víi Tæ quèc; lμm cho hä tin t−ëng r»ng ChÝnh phñ vμ ®ång bμo ta s½n sμng khoan hång víi nh÷ng ng−êi con biÕt c¶i tμ quy chÝnh.

Víi t×nh h×nh thÕ giíi thuËn lîi cho ta, víi lßng nång nμn yªu n−íc cña qu©n vμ d©n ta, víi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ta, chóng ta nhÊt ®Þnh v−ît ®−îc mäi khã kh¨n gian khæ vμ tranh ®−îc th¾ng lîi hoμn toμn.

Tr−êng kú kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!

Thèng nhÊt, ®éc lËp, nhÊt ®Þnh thμnh c«ng!

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 137, tõ ngμy 21 ®Õn 25-9-1953.

BμI NãI T¹I BUæI LÔ BÕ M¹C LíP CHØNH HUÊN C¸N Bé TRÝ THøC

H«m nay, chóng ta vui vÎ kÕt thóc líp nghiªn cøu. T«i thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ tr−íc lμ c¶m ¬n c¸n bé cña líp vμ anh em c«ng nh©n ®· cè g¾ng h−íng dÉn vÒ tinh thÇn vμ tiÕp tÕ vÒ vËt chÊt ®Ó gióp c¸c cô vμ c¸c c«, c¸c chó vui khoÎ nghiªn cøu.

Thø hai lμ c¶m ¬n c¸c cô ®· kh«ng ng¹i tuæi giμ søc yÕu, cè g¾ng xung phong nghiªn cøu, lμm g−¬ng mÉu cho anh em. §ã lμ mét ®iÒu ®¸ng quý träng.

Ba lμ t«i vui lßng tuyªn bè: c¸c c«, c¸c chó ®Òu cã tiÕn bé, hoÆc Ýt hoÆc nhiÒu. Theo sù nhËn xÐt cña t«i th× tiÕn bé Êy tá ra ë nh÷ng ®iÓm sau ®©y:

a) Mäi ng−êi ®Òu nhËn râ r»ng: §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta rÊt yªu quý trÝ thøc. Yªu quý nh÷ng trÝ thøc g¾n liÒn lý luËn víi thùc hμnh, nh÷ng trÝ thøc thËt lßng thËt d¹ phông sù nh©n d©n, phông sù kh¸ng chiÕn. Yªu quý nh÷ng trÝ thøc ®oμn kÕt thμnh mét khèi víi nh©n d©n, nh÷ng trÝ thøc cña nh©n d©n.

b) Mäi ng−êi nhËn râ r»ng tr−íc kia, thùc d©n vμ phong kiÕn ¸p bøc bãc lét tμn tÖ c«ng n«ng vÒ vËt chÊt. Nh−ng c«ng n«ng ®· gi÷ v÷ng tinh thÇn giai cÊp vμ tinh thÇn d©n téc, gi÷ v÷ng chÝ khÝ quËt c−êng bÊt khuÊt. Khi cã c¬ héi c¸ch m¹ng vμ kh¸ng chiÕn th× c«ng n«ng h¨ng h¸i næi dËy, ®Æt lîi Ých chung trªn lîi Ých riªng, hy sinh quªn m×nh chiÕn ®Êu anh dòng. Cßn ®èi víi trÝ thøc th× tuy r»ng thùc d©n vμ phong kiÕn còng trùc tiÕp bãc lét vÒ vËt chÊt, song chóng dμnh mét tý ti c¸i chóng ®· bãc lét ®−îc ®Ó mua chuéc trÝ

Page 79: Ho chi minh toan tap  tap 7

146 147

thøc. Nh−ng chóng ¸p bøc bãc lét trÝ thøc tμn tÖ vÒ mÆt tinh thÇn. Chóng ®· lμm cho trÝ thøc xa rêi thùc tÕ, xa rêi nh©n d©n. Chóng ®· lμm cho mét sè trÝ thøc m¬ mμng ®Õn nçi quªn n−íc m×nh bÞ n« lÖ, quªn tù m×nh lμ n« lÖ, kh«ng ph©n biÖt ai lμ b¹n, ai lμ thï, kh«ng ph©n biÖt ®−îc thÕ nμo lμ sai, lμ ®óng. §ã lμ mét thñ ®o¹n v« cïng th©m ®éc cña thùc d©n vμ phong kiÕn.

c) Mäi ng−êi nhËn râ r»ng: muèn tho¸t ¸ch n« lÖ, muèn tù lËp tù c−êng th× nhÊt ®Þnh ph¶i lμm c¸ch m¹ng, ph¶i kh¸ng chiÕn. Kh¸ng chiÕn lμ tiÕp tôc c«ng viÖc c¸ch m¹ng ®Ó hoμn thμnh nhiÖm vô c¸ch m¹ng. C¸ch m¹ng cña ta lμ c¸ch m¹ng d©n téc gi¶i phãng, c¸ch m¹ng d©n chñ nh©n d©n, c¸ch m¹ng ph¶n ®Õ ph¶n phong - c¨n b¶n lμ c¸ch m¹ng n«ng d©n, c¸ch m¹ng ruéng ®Êt.

Mäi ng−êi nhËn râ r»ng: kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi nh−ng ph¶i tr−êng kú gian khæ, tù lùc c¸nh sinh. Tù lùc c¸nh sinh ®Ó v−ît mäi khã kh¨n, chÞu ®ùng gian khæ ®Ó chiÕn ®Êu tr−êng kú. ChiÕn ®Êu ®−îc tr−êng kú lμ nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

Tr−êng kú gian khæ, tù lùc c¸nh sinh lμ tr¸ch nhiÖm chung c¶ toμn d©n, còng lμ tr¸ch nhiÖm riªng cña mçi ng−êi, mμ c¸n bé trÝ thøc th× cÇn ph¶i lμm g−¬ng, ph¶i "tiªn −u hËu l¹c".

d) Mäi ng−êi nhËn râ r»ng: muèn ®éc lËp thμnh c«ng, kh¸ng chiÕn th¾ng lîi th× ph¶i ®¸nh quþ ®Õ quèc, ®¸nh quþ phong kiÕn. Vμ muèn ®¹t môc ®Ých Êy th× ph¶i cã mét lùc l−îng cùc kú to lín m¹nh mÏ. Lùc l−îng Êy s½n cã ë nh©n d©n ta, mμ nh©n d©n ta tuyÖt ®¹i ®a sè lμ n«ng d©n lao ®éng.

Muèn ®éng viªn lùc l−îng Êy, th× ph¶i ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt. Ngoμi ra kh«ng cã c¸ch nμo kh¸c.

Trõ bän thùc d©n vμ bän phong kiÕn bï nh×n ViÖt gian ph¶n ®éng, th× ng−êi ViÖt Nam ai mμ kh«ng muèn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ®éc lËp thμnh c«ng. Cho nªn nh÷ng ng−êi yªu n−íc, tr−íc hÕt lμ c¸n bé, cÇn ph¶i cã mét lËp tr−êng døt kho¸t, ®øng h¼n vÒ phÝa n«ng d©n, vÒ phÝa lùc l−îng chñ chèt, nã ®−a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi, ®éc lËp ®Õn thμnh c«ng...

Nh÷ng ®iÓm t«i nãi trªn lμ mét tiÕn bé quan träng, v× nã xoay chuyÓn t− t−ëng vμ lËp tr−êng tõ h−íng cò sang h−íng míi. Nh−ng chóng ta ph¶i nhËn r»ng khuyÕt ®iÓm vÉn cßn nhiÒu vμ tiÕn bé Êy chØ lμ mét b−íc ®Çu trong c¶ ®o¹n ®−êng c¶i t¹o ®Ó ®i ®Õn chç tÈy röa hÕt nh÷ng chøng bÖnh mμ thùc d©n vμ phong kiÕn ®· ®Çu ®éc vμo t− t−ëng vμ t¸c phong cña chóng ta.

Chóng ta ph¶i biÕt r»ng: chóng ta cã vinh dù sèng trong mét thêi ®¹i rÊt to lín, sù vËt thay ®æi vμ ph¸t triÓn rÊt mau chãng. Trong kho¶ng mÊy m−¬i n¨m nay, chóng ta ®· thÊy bao nhiªu ph¸t minh míi mÎ nh− v« tuyÕn ®iÖn, v« tuyÕn truyÒn h×nh, søc nguyªn tö, v.v.. Ng−êi ®· chinh phôc nhiÒu lùc l−îng thiªn nhiªn ®Ó phôc vô cho loμi ng−êi. Nh−ng ph¸t minh vÜ ®¹i nhÊt vμ ph¸t triÓn nhanh chãng nhÊt lμ chñ nghÜa M¸c - Lªnin.

Trong kho¶ng mÊy m−¬i n¨m, chñ nghÜa Êy ®· lan réng ¨n s©u kh¾p thÕ giíi, ®· ®¸nh tan x· héi cò vμ x©y dùng x· héi míi trªn mét phÇn ba qu¶ ®Þa cÇu.

Ba m−¬i s¸u n¨m tr−íc ®©y, toμn thÕ giíi lμ mét thÕ giíi cò cña t− b¶n, ®Õ quèc vμ phong kiÕn. Ngμy nay, mét thÕ giíi míi, réng mªnh m«ng nèi liÒn tõ §«ng §øc sang Liªn X«, sang Trung Quèc ®Õn TriÒu Tiªn, 800 triÖu ng−êi ®· ®oμn kÕt thμnh mét khèi nhÊt trÝ vÒ t− t−ëng, chÝnh trÞ, kinh tÕ vμ qu©n sù. Xung quanh khèi ng−êi Êy l¹i cã hμng tr¨m triÖu nh©n d©n lao ®éng vμ d©n téc bÞ ¸p bøc ®ang v−¬n m×nh lªn chèng ®Õ quèc, t− b¶n, phong kiÕn, ®ßi gi¶i phãng tù do.

§ã lμ phe d©n chñ hoμ b×nh thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o. Cïng ®øng trong phe Êy, ViÖt Nam ta tiÕn bé thÕ nμo?

9 n¨m tr−íc, tªn tuæi n−íc ta bÞ lu mê, kh«ng ai biÕt ®Õn. Nay v× c¸ch m¹ng, v× kh¸ng chiÕn, tªn tuæi n−íc ta lÉy lõng kh¾p thÕ giíi, ®Þch th× sî, b¹n th× yªu...

Sù tiÕn bé cña nh©n d©n ta tá râ nhÊt lμ qu©n ®éi ta. 9 n¨m vÒ tr−íc, qu©n ®éi ta rÊt non yÕu vμ thiÕu thèn mäi bÒ. Nay qu©n ®éi ta ®· tr−ëng thμnh mau chãng; ®· tiÕn bé v−ît møc vÒ chÝnh trÞ còng nh− vÒ chiÕn thuËt; ®· ®uæi giÆc ch¹y dμi ngãt 500 c©y sè vμ

Page 80: Ho chi minh toan tap  tap 7

148 149

ch¾c ch¾n sÏ quÐt s¹ch chóng ra khái ®Êt n−íc yªu quý cña chóng ta.

9 n¨m tr−íc ®©y, nh©n d©n ta gåm c¶ trÝ thøc ta, bÞ T©y khinh rÎ vμ gäi lμ "gièng bÈn thØu". Ngμy nay, ta cã nh÷ng anh hïng nh− Ng« Gia Kh¶m, Hoμng Hanh, TrÇn §¹i NghÜa, NguyÔn ThÞ Chiªn, NguyÔn Quèc TrÞ vμ ®ang n¶y në hμng tr¨m chiÕn sÜ vμ anh hïng trong phong trμo thi ®ua yªu n−íc.

Cho ®Õn nhi ®ång ta, tr−íc kia chØ biÕt ch¬i ®ïa hoÆc ch¨n tr©u, hoÆc bÞ bän thùc d©n b¾t liÕm ch¶o cho chóng xem trong nh÷ng ngμy héi hÌ, kû niÖm. Ngμy nay, nhi ®ång cña chóng ta còng h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn, giÕt giÆc lËp c«ng nh− ch¸u Nam, ch¸u Th− vμ nhiÒu ch¸u kh¸c kh«ng kÐm anh hïng TrÇn Quèc To¶n ngμy x−a.

Nãi tãm l¹i, 9 n¨m tr−íc nh©n d©n ta bÞ lμm n« lÖ, ngμy nay nh©n d©n ta lμ chñ nh©n «ng. KÕt qu¶ Êy còng v× cã chñ nghÜa M¸c- Lªnin soi s¸ng con ®−êng c¸ch m¹ng cña chóng ta.

PhÊn ®Êu trong mét thêi ®¹i vÎ vang, lμm c¸n bé cña mét d©n téc anh hïng, ®ã lμ mét vinh dù cña ng−êi trÝ thøc, ®ång thêi còng lμ mét nhiÖm vô nÆng nÒ. Muèn lμm trßn nhiÖm vô th× ph¶i tiÕn kÞp phong trμo, tiÕn víi d©n téc; ph¶i c¶i t¹o t− t−ëng, gi÷ v÷ng lËp tr−êng.

Chóng ta ph¶i nhí c©u "ChÝnh t©m tu th©n" ®Ó "trÞ quèc b×nh thiªn h¹". ChÝnh t©m tu th©n tøc lμ c¶i t¹o. C¶i t¹o còng ph¶i tr−êng kú gian khæ, v× ®ã lμ mét cuéc c¸ch m¹ng trong b¶n th©n cña mçi ng−êi. Båi d−ìng t− t−ëng míi ®Ó ®¸nh th¾ng t− t−ëng cò, ®o¹n tuyÖt víi con ng−êi cò ®Ó trë thμnh con ng−êi míi kh«ng ph¶i lμ mét viÖc dÔ dμng, kh«ng ph¶i trong mét líp nghiªn cøu vμi th¸ng mμ hoμn toμn th¾ng lîi. Chóng ta ph¶i cè g¾ng n÷a, cè g¾ng m·i. Dï khã kh¨n gian khæ, nh−ng muèn c¶i t¹o th× nhÊt ®Þnh thμnh c«ng. Mét lμ tin t−ëng vμo §¶ng, ChÝnh phñ vμ quÇn chóng cã thÓ gióp ®ì m×nh c¶i t¹o. Hai lμ tù m×nh ph¶i cã quyÕt t©m c¶i t¹o th× nhÊt ®Þnh c¶i t¹o ®−îc.

Cã hai thø vò khÝ rÊt s¾c bÐn ®Ó gióp chóng ta c¶i t¹o, tøc lμ cè g¾ng häc tËp g¾n liÒn víi thùc hμnh vμ kh«ng e ng¹i, kh«ng che giÊu, thËt thμ tù phª b×nh vμ hoan nghªnh quÇn chóng phª b×nh m×nh. QuyÕt t©m gi÷ v÷ng hai ®iÒu kiÖn Êy vμ lîi dông hai vò khÝ Êy th× dï tr−íc ®· m¾c nhiÒu khuyÕt ®iÓm, thËm chÝ ®· ph¹m téi lçi, còng nhÊt ®Þnh c¶i t¹o ®−îc, nhÊt ®Þnh tiÕn bé ®−îc.

T«i mong r»ng khi vÒ c¬ quan, vÒ ®Þa ph−¬ng, c¸c c«, c¸c chó tiÕp tôc cè g¾ng häc tËp vμ c¶i t¹o ®Ó thμnh ng−êi c¸n bé trÝ thøc míi cña thêi ®¹i míi, cña d©n téc míi mμ §¶ng, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ®ang thiÕt tha mong chê n¬i c¸c c«, c¸c chó.

Nãi ngμy 26-9-1953. B¸o Nh©n d©n , sè 142, tõ ngμy 16 ®Õn 20-10-1953.

Page 81: Ho chi minh toan tap  tap 7

150 151

TH¦ GöI §åNG BμO, CHIÕN SÜ Vμ C¸N Bé HUYÖN TI£N L·NG

T«i rÊt vui lßng r»ng: ®ång bμo, chiÕn sÜ vμ c¸n bé huyÖn nhμ l©u nay ®· ®oμn kÕt chÆt chÏ, kh¾c phôc khã kh¨n, liªn tôc chiÕn ®Êu, ®¸nh tan nh÷ng trËn cμn quÐt, tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch, thu nhiÒu vò khÝ, b¶o vÖ ®−îc tÝnh m¹ng vμ tμi s¶n cña ®ång bμo, gi÷ v÷ng c¬ së.

T«i th©n ¸i khen ngîi ®ång bμo chiÕn sÜ vμ c¸n bé.

T«i mong r»ng mäi ng−êi h¨ng h¸i ®oμn kÕt chiÕn ®Êu, kh«ng chñ quan khinh ®Þch, lu«n lu«n tØnh t¸o ®Ò phßng, chuÈn bÞ ®¸nh tan mäi ©m m−u th©m ®éc míi cña ®Þch, giμnh nhiÒu th¾ng lîi míi.

T«i thay mÆt ChÝnh phñ, tÆng th−ëng cho huyÖn Tiªn L·ng Hu©n ch−¬ng Kh¸ng chiÕn h¹ng NhÊt.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 29 th¸ng 9 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

Tμi liÖu l−u t¹i B¶o tμng H¶i Phßng.

TH¦ KHEN C¸C TRUNG §OμN 42, 50 CïNG §¥N VÞ Bé §éI Vμ D¢N QU¢N

DU KÝCH T¶ NG¹N

C¸c chó, c¸c c« ®· chiÕn ®Êu anh dòng, chèng cμn th¾ng lîi, tiªu diÖt ®Þch, b¶o vÖ d©n. B¸c göi lêi khen c¸c chó, c¸c c«, nh¾c tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc chñ quan khinh ®Þch vμ ph¶i ra søc gióp d©n.

B¸c chóc c¸c chó, c¸c c« tiªu diÖt ®−îc nhiÒu ®Þch h¬n n÷a, thu th¾ng lîi míi.

Ngμy 1 th¸ng 10 n¨m 1953 Hå CHÝ MINH

Tμi liÖu l−u t¹i B¶o tμng H¶i Phßng.

Page 82: Ho chi minh toan tap  tap 7

152 153

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY TUY£N Bè §éC LËP

Vμ NGμY THμNH LËP CHÝNH PHñ KH¸NG CHIÕN LμO

KÝnh göi «ng Xuphanuv«ng, Thñ t−íng ChÝnh phñ PathÐt Lμo,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 8 ngμy Tuyªn bè ®éc lËp cña PathÐt Lμo vμ ngμy thμnh lËp ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn Lμo, t«i xin thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, göi tíi Thñ t−íng, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ PathÐt Lμo lêi chμo mõng th©n ¸i vμ nång nhiÖt.

D−íi sù l·nh ®¹o cña ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn Lμo, bé ®éi vμ nh©n d©n Lμo ®· gi¶i phãng ®−îc mét phÇn l·nh thæ réng lín vμ ®ang tiÕp tôc th¾t chÆt khèi ®oμn kÕt toμn d©n vμ chiÕn ®Êu anh dòng chèng thùc d©n Ph¸p vμ bän bï nh×n ph¶n quèc.

T«i tin ch¾c r»ng trong c«ng cuéc ®Êu tranh chÝnh nghÜa ®¸nh ®uæi kÎ thï chung, ®Ó giμnh tù do vμ ®éc lËp, nh©n d©n PathÐt Lμo, nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n Cao Miªn, ®oμn kÕt chÆt chÏ trong khèi liªn minh ViÖt - Miªn - Lμo, nhÊt ®Þnh sÏ th¾ng lîi hoμn toμn.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 141, tõ ngμy 11 ®Õn 15-10-1953.

BμI NãI T¹I HéI NGHÞ C¸N Bé VïNG §ÞCH HËu13

H«m nay B¸c thay mÆt cho §¶ng vμ ChÝnh phñ hoan nghªnh c¸c c«, c¸c chó.

B¸c khen c¸c c«, c¸c chó ë ®©y, vμ khen ®ång bμo, c¸n bé, chiÕn sÜ ë ®Þch hËu ®· cè g¾ng, ®· bÒn bØ chèng giÆc, tÝch cùc v−ît mäi khã kh¨n, tiªu diÖt ®−îc nhiÒu giÆc. §ã lμ c«ng to cña tÊt c¶ c¸c c«, c¸c chó, cña tÊt c¶ ®ång bμo vμ bé ®éi.

Sau Héi nghÞ n¨m ngo¸i, c¸c c«, c¸c chó ®· tiÕn bé nhiÒu; cã chç thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ. §ång thêi c¸n bé vμ bé ®éi ®· quan t©m ®Õn ®êi sèng cña ®ång bμo. §ã lμ ®¸ng khen.

Nh−ng khuyÕt ®iÓm cßn nhiÒu. Nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã cÇn ph¶i söa, vμ nhÊt ®Þnh söa ®−îc.

Nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®ã lμ g×?

1. PhÇn ®«ng ®¸nh h¨ng, nh−ng kh«ng thÊy râ, kh«ng biÕt tr−íc ©m m−u ®Þch. Trong chiÕn tranh, muèn th¾ng th× ph¶i biÕt ®Þch, biÕt m×nh. Ta ®¸nh nhau víi giÆc ®· 6-7 n¨m, nÕu chó ý ®iÒu tra nghiªn cøu, th× nhÊt ®Þnh biÕt ®−îc ©m m−u cña giÆc, t×m ®−îc s¬ hë nã mμ ®¸nh.

2. NhiÒu ®Þa ph−¬ng cßn kÐm vÒ chÝnh s¸ch ®oμn kÕt nh©n d©n ®Ó chèng l¹i giÆc.

V× kh«ng n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng, cho nªn ®· hÊp tÊp ph¸t ®éng quÇn chóng, kh«ng xin phÐp Trung −¬ng, kh«ng thØnh

Page 83: Ho chi minh toan tap  tap 7

154 155

thÞ b¸o c¸o, ®· ®Êu bËy. §Êu c¶ ®Þa chñ th−êng, c¶ phó n«ng, c¶ trung n«ng, cã khi ®Êu c¶ bÇn n«ng. ThÕ lμ ph¸ ho¹i chÝnh s¸ch ®oμn kÕt ®Ó ®¸nh giÆc. Giai cÊp ®Þa chñ lμ thï, nh−ng ®èi víi c¸ nh©n ®Þa chñ th× chÝnh s¸ch cña §¶ng cã ph©n biÖt ®èi ®·i. §èi víi phó n«ng th× khÈu hiÖu cña §¶ng lμ liªn hiÖp víi phó n«ng ®óng møc. Trung n«ng lμ b¹n ®ång minh l©u dμi cña chóng ta. ThÕ mμ c¸c chó ®Êu tÊt c¶.

Cã n¬i t¨ng tiÒn c«ng qu¸ ®¸ng, ®Þnh gi¸ 1 ngμy 60, 70 c©n thãc, v× vËy mμ phó n«ng ®Þa chñ kh«ng m−ín ng−êi lμm, anh em bÇn cè n«ng bÞ thÊt nghiÖp.

§èi víi ®ång bμo c«ng gi¸o th× ch−a biÕt ra søc tranh thñ. Cã n¬i vËn ®éng ®· cã kÕt qu¶, nh−ng råi l¹i kh«ng cè g¾ng liªn tôc. §ång bμo c«ng gi¸o còng yªu n−íc. NÕu ta biÕt kiªn nhÉn thuyÕt phôc gi¸c ngé, th× nhÊt ®Þnh tranh thñ ®−îc. Lμm ®−îc nh− vËy th× ph¸ ®−îc mét phÇn ©m m−u cña ®Þch, vμ rÊt cã lîi cho viÖc ®oμn kÕt nh©n d©n ®Ó kh¸ng chiÕn.

3. VÒ mÆt chØ ®¹o th× c¸c cÊp lμm viÖc ch−a ®−îc tËp thÓ, ch−a ®i s¸t víi quÇn chóng. Cã tØnh c¶ mét n¨m míi khai héi mét lÇn, cã x· mét n¨m kh«ng thÊy mÆt Uû ban huyÖn.

L¹i nhiÒu giÊy tê h×nh thøc. §Ó c«ng ngåi viÕt hμng tr¨m tê giÊy mμ kh«ng lo viÖc ®¸nh giÆc, ®i s¸t quÇn chóng. B¸o c¸o cèt ®Ó gióp cÊp trªn chØ ®¹o, ph¶i nªu ®−îc vÊn ®Ò ®Ó cÊp trªn gióp söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ®Ó phæ biÕn −u ®iÓm. B¸c hay ®äc b¸o c¸o, nh−ng b¸o c¸o dμi hμng tr¨m trang th× B¸c còng chÞu.

VËy ph¶i lμm thÕ nμo?

1. Ph¶i hiÓu râ t×nh h×nh cña ®Þch. NhÊt ®Þnh cã thÓ hiÓu ®−îc. Ph¶i nhê lç tai, con m¾t cña d©n, dùa vμo d©n mμ lÊy t×nh h×nh vμ ph©n t¸ch ©m m−u cña ®Þch.

2. Ph¶i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña Trung −¬ng ®−a xuèng. Trung −¬ng tæng kÕt, c©n nh¾c t×nh h×nh thÕ giíi vμ trong n−íc, vïng tù do vμ ®Þch hËu mμ ®Þnh ra chÝnh s¸ch. NhÊt ®Þnh ph¶i n¾m cho v÷ng. N¾m v÷ng chÝnh s¸ch th× nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

Nh÷ng viÖc cô thÓ ph¶i lμm, ®©y cã Bé Tæng t− lÖnh chØ thÞ vμ c¸c c«, c¸c chó sÏ th¶o luËn. B¸c chØ nãi tãm t¾t vμi ®iÓm:

a) C¸c c«, c¸c chó ph¶i ghi nhí vμ vÒ truyÒn l¹i cho anh em ë ®Þa ph−¬ng lμ ph¶i n©ng cao tinh thÇn ®Êu tranh bÒn bØ, v−ît mäi gian khæ khã kh¨n, v× ®Þch cμng thÊt b¹i th× cμng hung tμn. §Þch hung tμn kh«ng ph¶i tá ra nã m¹nh mμ v× nã yÕu. Chóng ta cã §¶ng, cã ChÝnh phñ, cã toμn d©n, cã nh©n d©n tiÕn bé toμn thÕ giíi ñng hé. C¸c c«, c¸c chó kiªn quyÕt kh¾c phôc khã kh¨n, lu«n lu«n dùa vμo ®ång bμo, quan t©m ®Õn ®êi sèng ®ång bμo, ®i s¸t víi ®ång bμo, lμm ®óng chÝnh s¸ch ®oμn kÕt, th× ta nhÊt ®Þnh th¾ng vμ sÏ th¾ng hoμn toμn.

b) LÝnh T©y hiÖn rÊt Ýt. PhÇn lín bé ®éi ®Þch lμ nguþ binh. Nguþ binh lμ ®ång bμo ta bÞ ®Þch mª hoÆc. NÕu ta vËn ®éng khÐo, gi¸o dôc cho hä râ m−u m« cña giÆc "dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt" th× ta cã thÓ lμm tan r· hμng ngò nguþ binh, ph¸ ©m m−u cña ®Þch vμ thu nhiÒu th¾ng lîi.

c) Trong Héi nghÞ nμy, c¸c c«, c¸c chó ®· hiÓu râ thªm ®−êng lèi chÝnh s¸ch cña Trung −¬ng vμ ChÝnh phñ. B©y giê vÒ ph¶i ra søc lμm, lμm cho ®óng: ra søc ®oμn kÕt nh©n d©n, ®Êu tranh víi giÆc, chèng cμn quÐt, chèng b¾t lÝnh, chèng dån lμng; ra søc x©y dùng lùc l−îng vò trang, chÊn chØnh c¬ së tæ chøc cña §¶ng, chÊn chØnh sù chØ ®¹o. Lμm ®−îc nh− vËy th× chóng ta nhÊt ®Þnh ph¸ ®−îc ©m m−u ®Þch vμ giμnh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi.

d) Cuéc ®Êu tranh chèng giÆc sÏ gay go gian khæ, nh−ng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. C¸c c«, c¸c chó ph¶i lu«n lu«n n©ng cao tÝnh c¶nh gi¸c ®èi víi ©m m−u ®Þch, lu«n lu«n lμm cho ®ång bμo vμ c¸n bé h¨ng h¸i ®Êu tranh vμ tin t−ëng ë th¾ng lîi. Khi th¾ng, kh«ng ®−îc chñ quan khinh ®Þch; khi gÆp khã kh¨n t¹m thêi, kh«ng ®−îc bi quan dao ®éng.

B©y giê B¸c hái c¸c c«, c¸c chó: tÝnh ®æ ®ång mçi ®éi viªn du kÝch trong 3 th¸ng giÕt 1 tªn ®Þch, cã lμm ®−îc kh«ng?

Page 84: Ho chi minh toan tap  tap 7

156 157

Cè g¾ng lªn th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc. QuyÕt t©m th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc.

B¸c nhê c¸c chó chuyÓn lêi B¸c th©n ¸i hái th¨m ®ång bμo, bé ®éi, c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u nhi ®ång, c¸c anh em th−¬ng binh.

Nãi th¸ng 10-1953. Tμi liÖu l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I.

THANH NI£N PH¸P CHèNG CHIÕN TRANH ë VIÖT NAM

Trong phong trμo nh©n d©n Ph¸p chèng chiÕn tranh ë ViÖt Nam, thanh niªn Ph¸p rÊt ho¹t ®éng. V× vËy, anh H¨ngri M¸ctanh, chÞ Raym«ng §iªng vμ nhiÒu thanh niªn kh¸c ®· bÞ tï (nhê nh©n d©n Ph¸p ®Êu tranh m¹nh, nay ®· ®−îc tha).

T¹i §¹i héi liªn hoan thanh niªn thÕ giíi ë Thñ ®« n−íc Rumani, håi th¸ng 8, cã 3.500 ®¹i biÓu thanh niªn Ph¸p, trong ®ã cã ®ñ c¸c tÇng líp vμ c¸c t«n gi¸o. Sau mét cuéc gÆp gì rÊt th©n mËt víi ®oμn ®¹i biÓu thanh niªn ViÖt, ®oμn ®¹i biÓu thanh niªn Ph¸p ®· th«ng qua mét quyÕt nghÞ tãm t¾t nh− sau:

"Chóng t«i cã h©n h¹nh lín ®−îc gÆp thanh niªn ViÖt - Miªn - Lμo. Trong lóc chóng t«i h«n nhau nh− anh em, th× chiÕn tranh tμn nhÉn vÉn tiÕp tôc ë §«ng D−¬ng.

"Chóng t«i sung s−íng c¶m thÊy r»ng thanh niªn ViÖt - Ph¸p rÊt gÇn gòi nhau, cã thÓ hiÓu biÕt nhau vμ lËp mèi quan hÖ th©n thiÕt l©u dμi víi nhau. V× vËy, cuéc gÆp gì nμy còng nh− mét hμnh ®éng hoμ b×nh, nh− mét sù khuyÕn khÝch thanh niªn Ph¸p ph¸t triÓn ®Êu tranh cho hoμ b×nh ë ViÖt Nam... Thanh niªn Ph¸p sÏ ®Êu tranh kh«ng ngõng, ®Ó ®ßi ChÝnh phñ Ph¸p ®μm ph¸n víi ChÝnh phñ Hå ChÝ Minh lμ ®¹i biÓu ch©n chÝnh cña nh©n d©n ViÖt Nam...

"Hoμ b×nh ë ViÖt Nam vμ nèi l¹i quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ víi ViÖt Nam, th× n−íc Ph¸p sÏ g©y ®−îc c¶m t×nh th©n thiÖn víi mét d©n téc lín. Hoμ b×nh ë ViÖt Nam th× n−íc Ph¸p cã thÓ x©y dùng

Page 85: Ho chi minh toan tap  tap 7

158 159

®êi sèng cña m×nh víi sè tiÒn b¹c khæng lå mμ hiÖn nay ®ang hoang phÝ vμo chiÕn tranh. Hoμ b×nh ë ViÖt Nam lμ lîi Ých chung cña thanh niªn chóng ta, lμ lîi Ých chung cña hai Tæ quèc chóng ta".

ChiÕn tranh x©m l−îc mμ thùc d©n Ph¸p theo ®uæi ë ViÖt Nam lμ mét cuéc chiÕn tranh phi nghÜa. Nh©n d©n thÕ giíi nhÊt lμ nh©n d©n Ph¸p ®Òu ph¶n ®èi. Qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p kh«ng cã chç dùa. Tr¸i l¹i, cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lμ toμn d©n kh¸ng chiÕn, l¹i ®−îc nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n lao ®éng thÕ giíi ñng hé. V× vËy ®Þch nhÊt ®Þnh thua, ta nhÊt ®Þnh th¾ng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 144, tõ ngμy 26 ®Õn 31-10-1953.

TH¦ GöI THANH NI£N PH¸P

Göi c¸c b¹n thanh niªn nam n÷ Ph¸p,

C¸c b¹n th©n mÕn,

C¸c ch¸u thanh niªn ViÖt Nam ®i dù §¹i héi liªn hoan BucarÐt vÒ ®· kÓ l¹i cho chóng t«i nghe nh÷ng cö chØ th©n ¸i thËt lμ c¶m ®éng gi÷a c¸c b¹n thanh niªn Ph¸p - ViÖt. Chóng t«i rÊt c¶m kÝch víi tÊm lßng cña c¸c bμ mÑ vμ c¸c b¹n n÷ thanh niªn Ph¸p ®· göi cho c¸c bμ mÑ vμ c¸c ch¸u nhi ®ång ViÖt Nam nh÷ng mãn quμ xinh vμ nh÷ng chiÕc ¶nh ®Ñp.

Chóng t«i l¹i biÕt r»ng c¸c b¹n lμ nh÷ng ng−êi thanh niªn nam n÷ ®ang cïng toμn thÓ nh©n d©n anh dòng cña n−íc Ph¸p can ®¶m ®Êu tranh chèng cuéc chiÕn tranh bÈn thØu ë ViÖt Nam. §iÒu ®ã chøng tá mét lÇn n÷a r»ng nh©n d©n hai n−íc chóng ta s½n mét lßng th−¬ng yªu nhau vμ th«ng c¶m víi nhau. ChØ cã bän thùc d©n Ph¸p vμ bän can thiÖp Mü lμ nh÷ng kÎ duy nhÊt ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ cuéc chiÕn tranh phi chÝnh nghÜa nμy, nã ®· g©y nªn bao nhiªu khæ cùc vμ tang tãc cho nh©n d©n Ph¸p còng nh− nh©n d©n ViÖt Nam.

Cho nªn c¸c b¹n vμ chóng t«i, chóng ta ph¶i s¸t c¸nh cïng nhau ®Êu tranh kiªn quyÕt ®Ó th¾ng kÎ thï chung cña chóng ta. ChØ cã nh− thÕ chóng ta míi cã thÓ thùc hiÖn ®−îc môc ®Ých chung cña chóng ta lμ céng t¸c th©n ¸i víi nhau trªn c¬ së ®éc lËp, tù do

Page 86: Ho chi minh toan tap  tap 7

160 161

vμ hoμ b×nh, v× lîi Ých ch©n chÝnh cña c¶ hai n−íc chóng ta.

Hoan nghªnh c¸c b¹n thanh niªn Ph¸p ®ang ®Êu tranh cho hoμ b×nh vμ d©n chñ!

T×nh th©n ¸i gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt - Ph¸p mu«n n¨m!

H«n tÊt c¶ c¸c ch¸u Hå CHÝ MINH

ViÕt cuèi th¸ng 10-1953. B¸o Nh©n d©n, sè 147, tõ ngμy 11 ®Õn 15-11-1953.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG M¦êI

KÝnh göi ®ång chÝ V«r«silèp, Chñ tÞch §oμn Chñ tÞch X«viÕt tèi cao Liªn X«,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 36 §¹i C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi, thay mÆt nh©n d©n, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh t«i, t«i kÝnh göi ®ång chÝ Chñ tÞch lêi chμo mõng nång nhiÖt.

Chóng t«i nhiÖt thμnh chóc nh©n d©n Liªn X« vÜ ®¹i thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt chñ nghÜa céng s¶n vμ b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi.

T×nh h÷u h¶o anh em lu«n lu«n th¾m thiÕt cña nh©n d©n Liªn X« ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam lμ mét sù n©ng ®ì quý b¸u cho nh©n d©n ViÖt Nam trong sù nghiÖp ®Êu tranh gi¶i phãng d©n téc.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n sè 145, tõ ngμy 1 ®Õn 5-11-1953.

Page 87: Ho chi minh toan tap  tap 7

162 163

§éI THANH NI£N XUNG PHONG

Thanh niªn ta rÊt h¨ng h¸i. Ta biÕt häp lßng h¨ng h¸i ®ã l¹i vμ d×u d¾t ®óng ®¾n th× thanh niªn sÏ thμnh mét lùc l−îng rÊt m¹nh mÏ.

HiÖn nay ë c¸c n−íc x· héi chñ nghÜa vμ d©n chñ nh©n d©n, thanh niªn lμ mét lùc l−îng xung phong trong c«ng cuéc x©y dùng nhμ n−íc.

ë c¸c n−íc bÞ ®Õ quèc x©m l−îc, thanh niªn lμ lùc l−îng xung phong chiÕn ®Êu ®Ó tranh lÊy tù do vμ ®éc lËp cho Tæ quèc m×nh.

Ngay ë c¸c n−íc ®Õ quèc, thanh niªn còng lμ nh÷ng ng−êi h¨ng h¸i nhÊt trong ®Êu tranh cho hoμ b×nh vμ tù do.

ë n−íc ta tõ ngμy C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng ®Õn nay, thanh niªn ®· tÝch cùc tham gia trong mäi mÆt c«ng t¸c, tõ t¨ng gia s¶n xuÊt ë hËu ph−¬ng ®Õn xung phong chiÕn ®Êu ngoμi mÆt trËn.

Ngoμi hai tæ chøc chung lμ Thanh niªn cøu quèc vμ §oμn thanh niªn ViÖt Nam, ta l¹i cã c¸c ®éi thanh niªn xung phong. C¸c ®éi ®· cã nh÷ng thμnh tÝch vÒ phôc vô chiÕn dÞch vμ c«ng t¸c cÇu ®−êng.

Kh¸ng chiÕn cμng tiÕn tíi, c«ng viÖc ngμy cμng nhiÒu, chóng ta cÇn cñng cè vμ ph¸t triÓn §éi thanh niªn xung phong ®Ó ®¶m b¶o thªm c«ng viÖc kh¸ng chiÕn vμ ®μo t¹o c¸n bé sau nμy.

NhiÖm vô cña §éi thanh niªn xung phong lμ xung phong mäi viÖc bÊt kú viÖc khã dÔ, vμ phôc vô cho ®Õn kh¸ng chiÕn thμnh c«ng. §ã lμ nhiÖm vô rÊt vÎ vang cña thanh niªn ta.

Thμnh phÇn cña §éi gåm nh÷ng thanh niªn bÇn, cè vμ trung n«ng. Nh÷ng thanh niªn trÝ thøc quen lao ®éng. §éi cèt gi¸o dôc cho thanh niªn tinh thÇn quyÕt t©m xung phong trong mäi viÖc. RÌn luyÖn thμnh nh÷ng thanh niªn g−¬ng mÉu, nh÷ng chiÕn sÜ thi ®ua, ®Ó trë nªn nh÷ng c¸n bé tèt sau nμy cho §¶ng vμ ChÝnh phñ.

Trong c«ng t¸c th× ®éi viªn ph¶i thùc tÕ lao ®éng, lμm kiÓu mÉu. Ph¶i chÞu khã, chÞu khæ, kh¾c phôc khã kh¨n, chÊp hμnh mÖnh lÖnh, cè søc lμm viÖc víi tinh thÇn xung phong vμ thi ®ua. Lμm viÖc g× ph¶i häc tËp chuyªn m«n viÖc Êy. Th−êng xuyªn tæ chøc häc tËp v¨n ho¸. Qua tõng thêi gian c«ng t¸c sÏ lu©n chuyÓn vÒ chØnh huÊn chÝnh trÞ. Khi cÇn thiÕt th× §éi tæ chøc luyÖn tËp qu©n sù.

VÒ cung cÊp th× thanh niªn trong §éi ®−îc §¶ng vμ ChÝnh phñ −u ®·i nh− bé ®éi.

§ã lμ mét tr−êng ®μo t¹o thanh niªn b»ng nh÷ng c«ng viÖc thiÕt thùc.

HiÖn nay trong cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng, thanh niªn n«ng d©n ®· gi¸c ngé thªm vÒ quyÒn lîi giai cÊp vμ hiÓu râ nhiÖm vô cña m×nh, nªn tinh thÇn lªn cao. ë nhiÒu n¬i sè thanh niªn xung phong tßng qu©n vμ ®i d©n c«ng, th−êng qu¸ møc dù ®Þnh. Cho nªn §éi thanh niªn xung phong ®ang nh»m tuyÓn thªm ë nh÷ng x· ®· ph¸t ®éng quÇn chóng, lÊy nh÷ng thanh niªn h¨ng h¸i t×nh nguyÖn theo ®óng ®iÒu kiÖn cña §éi.

§iÒu kiÖn vμo §éi: TÊt c¶ nh÷ng nam thanh niªn tõ 18 ®Õn 25 tuæi cã ®ñ søc khoÎ, thμnh phÇn vμ lý lÞch tèt, tù gi¸c tù nguyÖn phôc vô ®Õn ngμy kh¸ng chiÕn thμnh c«ng, vμ c«ng nhËn néi quy cña §éi. Khi ®· ®ñ nh÷ng ®iÒu kiÖn trªn, cßn ph¶i ®−îc §oμn thanh niªn ë x· b×nh nghÞ cã xøng ®¸ng råi míi ®−îc c«ng nhËn vμo §éi.

V× vËy, ®−îc lùa chän vμo §éi lμ mét vinh dù lín cho thanh niªn ta.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 147, tõ ngμy 11 ®Õn 15-11-1953.

Page 88: Ho chi minh toan tap  tap 7

164 165

KÕ HO¹CH NAVA, §ÇU VOI §U¤I CHã

H«m 15 th¸ng m−êi

GiÆc Nava gÇm thÐt,

H¾n më trËn MuÐt

Hßng ®¸nh chiÕm Nho Quan

Ph¸i 20 tiÓu ®oμn

Hßng ®¸nh chiÕm Thanh Ho¸

H¾n tuyªn truyÒn bËy b¹:

"TrËn nμy cùc kú to,

"Kh«ng cã g× gay go,

"Ta quyÕt tranh chñ ®éng,

"QuyÕt lÊy vÒ chñ ®éng".

Nh−ng

Qu©n d©n ta anh dòng

§¸nh cho giÆc ph¶i tan

§uæi chóng khái Nho Quan,

Ng¨n chóng vμo Thanh Ho¸.

20 ngμy rßng r·

DiÖt chóng gÇn 4 ngμn,

KÕ ho¹ch Nava tan

Thμnh ®Çu voi ®u«i chã.

Tuy vËy

KÎ thï ®ang cßn ®ã,

Chã d¹i sÏ c¾n cμn

Chóng ta chí chñ quan

Chóng ta chí khinh ®Þch

GiÆc cã thÓ ®ét kÝch

Chóng ta ph¶i ®Ò phßng

Qu©n d©n ®oμn kÕt mét lßng,

Kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, cê hång tung bay.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 148, tõ ngμy 16 ®Õn 20-11-1953.

Page 89: Ho chi minh toan tap  tap 7

166 167

TH¦ GöI QU¢N Vμ D¢N T¢Y B¾C

Th©n göi toμn thÓ ®ång bμo, bé ®éi vμ c¸n bé, Nh©n dÞp ph¸i ®oμn ChÝnh phñ lªn T©y B¾c, t«i th©n ¸i göi lêi

th¨m toμn thÓ ®ång bμo, bé ®éi vμ c¸n bé. Tr−íc kia, ®ång bμo, bé ®éi vμ c¸n bé ®· anh dòng tham gia

®¸nh ®uæi giÆc T©y. Ngμy nay ®· ®−îc gi¶i phãng, chóng ta cÇn ph¶i ra søc cñng cè vμ ph¸t triÓn th¾ng lîi Êy.

VËy: - §ång bμo ta ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, gióp ®ì lÉn nhau, t¨ng

gia s¶n xuÊt ®Ó mäi ng−êi ®−îc no c¬m Êm ¸o, vμ ph¶i ra søc tham gia kh¸ng chiÕn.

- Bé ®éi ph¶i thi ®ua häc tËp gióp ®ì ®ång bμo, liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n ®Ó quÐt s¹ch thæ phØ vμ mËt th¸m; vμ ph¶i lu«n s½n sμng xung phong diÖt giÆc lËp c«ng, khi ®−îc lÖnh th× ®i chiÕn ®Êu.

- C¸n bé ph¶i hÕt lßng hÕt søc ch¨m lo ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n, ph¶i ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, lμm ®óng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ; vμ ph¶i thùc hiÖn cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh.

Kh¸ng chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nh−ng ph¶i tr−êng kú gian khæ, tù lùc c¸nh sinh. §ång bμo, bé ®éi vμ c¸n bé ta ë T©y B¾c ph¶i h¨ng h¸i tham gia c«ng cuéc kh¸ng chiÕn ®Ó cïng ®ång bμo, bé ®éi vμ c¸n bé toμn quèc ®¸nh ®uæi giÆc T©y, giÆc Mü vμ tranh l¹i ®éc lËp cho Tæ quèc, h¹nh phóc cho nh©n d©n.

T«i riªng göi lêi th¨m c¸c cô phô l·o, c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 149, tõ ngμy 21 ®Õn 25-11-1953.

"ANH HïNG" GI¶ Vμ ANH HïNG THËT

- Anh hïng gi¶ lμ nh÷ng ng−êi cã ®é l−îng nhá bÐ, nh− c¸i vá hÕn, mét giät n−íc còng ®ñ ®Çy trμn. Khi cã chót Ýt thμnh tÝch th× hä liÒn ra mÆt "anh hïng".

Hä kh«ng hiÓu r»ng: cã thμnh tÝch ®ã lμ nhê lùc l−îng cña quÇn chóng, nhê chÝnh s¸ch cña ®oμn thÓ. Hä tù cao tù ®¹i, xa rêi quÇn chóng, xa rêi thùc tÕ, kh«ng cÇu tiÕn bé n÷a. TiÕp ®Õn, viÖc to hä kh«ng lμm ®−îc, viÖc nhá hä kh«ng muèn lμm. Råi hä than phiÒn "§¹i tμi, tiÓu dông", quÇn chóng quªn "¬n" hä, ®oμn thÓ quªn "c«ng" hä. Hä ®©m ra uÊt øc, bÊt m·n. Hä kh«ng biÕt r»ng: so víi thμnh tÝch cña toμn §¶ng, toμn d©n, toμn giai cÊp, toμn thÕ giíi th× thμnh tÝch cña hä kh¸c nμo mét h¹t c¸t trªn b·i bÓ §«ng.

- Anh hïng thËt lμ nh÷ng ng−êi bÊt cø viÖc to viÖc nhá, lu«n lu«n cè g¾ng, v−ît qua khã kh¨n, lμm trßn nhiÖm vô.

Khi cã thμnh tÝch, hä cμng khiªm tèn, cμng cè g¾ng, cμng gÇn gòi quÇn chóng - nh− c©y cμng to th× rÔ cμng ¨n s©u xuèng ®Êt. Hä kh«ng vÓnh mÆt lªn trêi. Hä kh«ng "kÓ ¬n" víi nh©n d©n, víi ®oμn thÓ. Tr¸i l¹i, hä cμng lo lμm cho cã thμnh tÝch h¬n n÷a, ®Æng ®Òn ¬n nh©n d©n vμ ®oμn thÓ ®· båi d−ìng vμ gióp ®ì hä thμnh c«ng.

TiÒn ®å cña hä réng thªnh thang, hä tiÕn bé m·i. QuÇn chóng vμ ®oμn thÓ quý träng hä m·i, tin cËy hä m·i.

Trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc kh¾p c¸c ngμnh c¸c n¬i, chóng ta ®· cã nh÷ng anh hïng nh− vËy, vμ chóng ta cÇn nhiÒu anh hïng nh− vËy. Ai mμ cã quyÕt t©m phông sù nh©n d©n, phông sù kh¸ng chiÕn, th× ®Òu cã thÓ trë nªn anh hïng thËt.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 149, tõ ngμy 21 ®Õn 25-11-1953.

Page 90: Ho chi minh toan tap  tap 7

168 169

TR¶ LêI MéT NHμ B¸O THUþ §IÓN14

- Hái: Cuéc th¶o luËn ë Quèc héi Ph¸p ®· chøng tá r»ng mét sè lín ng−êi chÝnh trÞ Ph¸p muèn dμn xÕp mét c¸ch hoμ b×nh vÊn ®Ò xung ®ét ë ViÖt Nam b»ng c¸ch th−¬ng l−îng trùc tiÕp víi ChÝnh phñ ViÖt Nam. ý nguyÖn Êy cμng réng kh¾p trong nh©n d©n Ph¸p. ThÕ th× Cô vμ quý ChÝnh phñ hoan nghªnh ý nguyÖn Êy hay kh«ng?

- Tr¶ lêi : Cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam lμ do ChÝnh phñ Ph¸p g©y ra. Nh©n d©n ViÖt Nam ph¶i cÇm vò khÝ anh dòng chiÕn ®Êu b¶y, t¸m n¨m nay chèng kÎ x©m l−îc chÝnh ®Ó b¶o vÖ nÒn ®éc lËp vμ quyÒn tù do ®−îc sèng hoμ b×nh. HiÖn nay nÕu thùc d©n Ph¸p tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh x©m l−îc th× nh©n d©n ViÖt Nam quyÕt t©m tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh ¸i quèc ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng. Nh−ng nÕu ChÝnh phñ Ph¸p ®· rót ®−îc bμi häc trong cuéc chiÕn tranh mÊy n¨m nay, muèn ®i ®Õn ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam b»ng c¸ch th−¬ng l−îng vμ gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ViÖt Nam theo lèi hoμ b×nh th× nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ s½n sμng tiÕp ý muèn ®ã.

- Hái: Mét sù ngõng b¾n hoÆc mét cuéc ®×nh chiÕn cã thÓ cã ®−îc kh«ng ? Vμ trªn c¨n b¶n nμo ?

- Tr¶ lêi: MiÔn lμ ChÝnh phñ Ph¸p ®×nh chØ cuéc chiÕn tranh x©m l−îc th× cuéc ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam thùc hiÖn. C¬ së cña viÖc ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam lμ ChÝnh phñ Ph¸p thËt thμ t«n träng nÒn ®éc lËp thËt sù cña n−íc ViÖt Nam.

- Hái: NÕu mét n−íc trung lËp ®øng ra dμn xÕp ®Ó nh÷ng ®¹i biÓu cña t− lÖnh ®èi ph−¬ng ®−îc gÆp Cô th× Cô cã nhËn kh«ng ?

N−íc Thuþ §iÓn cã thÓ ®øng ra lμm viÖc Êy hay kh«ng ?

- Tr¶ lêi: NÕu cã nh÷ng n−íc trung lËp nμo muèn cè g¾ng ®Ó xóc tiÕn viÖc chÊm døt cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam b»ng c¸ch th−¬ng l−îng, th× sÏ ®−îc hoan nghªnh, nh−ng viÖc th−¬ng l−îng ®×nh chiÕn chñ yÕu lμ mét viÖc gi÷a ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ víi ChÝnh phñ Ph¸p.

- Hái: Theo ý Cô, cã ph−¬ng ph¸p nμo kh¸c ®Ó chÊm døt cuéc chiÕn tranh kh«ng ?

- Tr¶ lêi : Cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam ®· ®em l¹i tai ho¹ cho nh©n d©n ViÖt Nam ®ång thêi còng lμm cho nh©n d©n Ph¸p ®au khæ nhiÒu, cho nªn nh©n d©n Ph¸p ®Êu tranh chèng l¹i cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam.

§èi víi nh©n d©n Ph¸p vμ c¸c chiÕn sÜ hoμ b×nh Ph¸p, t«i x−a nay vÉn ®ång t×nh vμ tá lßng quý mÕn. HiÖn nay, ch¼ng nh÷ng nÒn ®éc lËp cña d©n téc ViÖt Nam bÞ x©m ph¹m nghiªm träng, mμ chÝnh nÒn ®éc lËp cña n−íc Ph¸p còng bÞ uy hiÕp nÆng. §Õ quèc Mü mét mÆt thóc ®Èy thùc d©n Ph¸p tiÕp tôc vμ më réng cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ViÖt Nam, lμm cho Ph¸p cμng ®¸nh cμng yÕu ®i, hßng thay thÕ ®Þa vÞ Ph¸p ë §«ng D−¬ng, mét mÆt kh¸c l¹i b¾t buéc Ph¸p phª chuÈn b¶n ®iÒu −íc vÒ viÖc phßng thñ ë ch©u ¢u, nghÜa lμ ®Ó cho chñ nghÜa qu©n phiÖt §øc sèng l¹i.

V× thÕ cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n Ph¸p ®ßi ®éc lËp, d©n chñ, hoμ b×nh cho n−íc Ph¸p vμ ®ßi chÊm døt cuéc chiÕn tranh ë ViÖt Nam lμ mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ViÖt Nam b»ng c¸ch hoμ b×nh.

Tr¶ lêi ngμy 26-11-1953. B¸o Nh©n d©n, sè 152, tõ ngμy 6 ®Õn 10-12-1953.

Page 91: Ho chi minh toan tap  tap 7

170 171

TÝCH CùC Vμ NãNG N¶Y

- TÝnh cùc lμ bÊt kú viÖc g× còng vui vÎ h¨ng h¸i, cã tinh thÇn phô tr¸ch, v−ît mäi khã kh¨n, quyÕt lμm trßn nhiÖm vô. §èi víi mäi viÖc ®Òu ®iÒu tra cÈn thËn, nghiªn cøu râ rμng, dùa theo hoμn c¶nh thiÕt thùc, cã kÕ ho¹ch, cã tõng b−íc, tØnh t¸o, bÒn bØ, kh«ng chñ quan. ThÕ lμ tÝch cùc. Mμ nh− thÕ th× mäi viÖc ®Òu thμnh c«ng.

- Nãng n¶y lμ viÖc g× còng chñ quan, kh«ng ®iÒu tra nghiªn cøu kü l−ìng, véi vμng, muèn lμm cho mau, lμm Èu. ThiÕu kiªn nhÉn, thiÕu tinh thÇn chÞu khã.

Nh− ng−êi n«ng d©n nä: muèn lóa mau cao mau tèt bÌn n¾m lóa nhæ lªn!

Lμm viÖc mμ nãng n¶y, th× nhÊt ®Þnh thÊt b¹i.

Nãng n¶y lμ mét thø bÖnh "tiÓu t− s¶n".

TÝch cùc lμ "g¾n liÒn khÝ kh¸i c¸ch m¹ng víi tinh thÇn thùc tÕ".

Chóng ta ph¶i tr¸nh tÝnh nãng n¶y, ph¶i n©ng cao tinh thÇn tÝch cùc.

TÝch cùc, th× sÏ thμnh c«ng,

Nãng n¶y, kÕt qu¶ sÏ kh«ng ra g×.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 150, tõ ngμy 26 ®Õn 30-11-1953.

TH¦ GöI Cô Hμ V¡N QUËN9F1

)

KÝnh göi cô Hμ V¨n QuËn,

X· Nghi ThuËn, huyÖn Nghi Léc (NghÖ An),

T«i rÊt vui lßng biÕt r»ng cô n¨m nay thä 120 tuæi, mμ vÉn h¨ng h¸i lao ®éng vμ lμm g−¬ng mÉu cho con ch¸u trong cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t«.

T«i ch¾c r»ng ®Õn ngμy thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ng−êi cμy cã ruéng, cô sÏ ®−îc sung s−íng thanh nhμn h¬n.

KÝnh chóc cô tr−êng thä vμ lu«n lu«n m¹nh khoÎ.

Nh©n dÞp nμy, t«i kÝnh biÕu cô mét c¸i ¸o vμ mét huy ch−¬ng lμm kû niÖm, víi lßng yªu mÕn cña t«i.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 151, tõ ngμy 1 ®Õn 5-12-1953.

___________ 1) Mét l·o n«ng cèt c¸n trong cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« ë

NghÖ An.

Page 92: Ho chi minh toan tap  tap 7

172 173

B¸O C¸O TR¦íC QUèC HéI N¦íC VIÖT NAM D¢N CHñ CéNG HOμ, KHO¸ I,

Kú HäP THø BA

Th−a c¸c vÞ ®¹i biÓu Quèc héi,

T«i xin thay mÆt ChÝnh phñ, vui mõng hoan nghªnh c¸c vÞ ®· ®Õn dù phiªn häp ®Æc biÖt cña Quèc héi lÇn nμy.

T«i xin göi lêi th©n ¸i hái th¨m c¸c ®¹i biÓu Quèc héi v× bËn nhiÒu c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, mμ kh«ng ®Õn häp ®−îc.

T«i thay mÆt ChÝnh phñ kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc linh hån nh÷ng vÞ ®¹i biÓu Quèc héi ®· anh dòng hy sinh v× kh¸ng chiÕn, v× Tæ quèc.

T«i còng xin thay mÆt ChÝnh phñ hoan nghªnh c¸c vÞ ®¹i biÓu MÆt trËn ®· ®Õn chμo mõng Quèc héi.

Th−a c¸c ®¹i biÓu,

B¶y, t¸m n¨m nay, toμn d©n ta cã mét nhiÖm vô to nhÊt lμ kh¸ng chiÕn.

Tõ nay, chóng ta cã mét nhiÖm vô trung t©m n÷a lμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

Ph¶i ra søc ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Ó ®¶m b¶o c¶i c¸ch ruéng ®Êt thμnh c«ng.

Ph¶i ra søc thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®Ó ®¶m b¶o kh¸ng chiÕn hoμn toμn th¾ng lîi.

Phiªn häp ®Æc biÖt nμy, Quèc héi sÏ nghe b¸o c¸o c«ng viÖc

kh¸ng chiÕn mÊy n¨m qua, vμ sÏ th¶o luËn chÝnh s¸ch c¶i c¸ch ruéng ®Êt vμ th«ng qua LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt15 .

N−íc ta lμ mét bé phËn cña thÕ giíi. T×nh h×nh cña n−íc ta cã ¶nh h−ëng ®Õn thÕ giíi, mμ t×nh h×nh thÕ giíi còng cã quan hÖ ®Õn n−íc ta. Cho nªn tr−íc khi b¸o c¸o vÒ c«ng viÖc kh¸ng chiÕn vμ chÝnh s¸ch c¶i c¸ch ruéng ®Êt, t«i xin b¸o c¸o tãm t¾t vÒ t×nh h×nh thÕ giíi vμ t×nh h×nh trong n−íc.

T×NH H×NH THÕ GiíI

Chóng ta cã thÓ nãi ngay r»ng: phe ta ngμy cμng m¹nh, phe ®Þch ngμy cμng yÕu.

Liªn X«, thμnh tr× hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi, ®ang tiÕn m¹nh tõ chñ nghÜa x· héi sang chñ nghÜa céng s¶n. Lßng mong −íc h¹nh phóc tõ bao nhiªu thÕ kû cña loμi ng−êi ®ang dÇn dÇn thùc hiÖn trªn mét phÇn s¸u thÕ giíi.

V× gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi, Liªn X« ®· cã bom nguyªn tö vμ bom khinh khÝ, nh−ng lu«n lu«n ®Ò nghÞ víi c¸c n−íc cÊm dïng nh÷ng vò khÝ Êy.

Víi sù gióp ®ì tËn t©m cña Liªn X«, c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n ë §«ng ¢u ®ang ra søc x©y dùng chñ nghÜa x· héi.

Trung Quèc, ®· th¾ng lîi to trong cuéc chèng Mü, gióp TriÒu, ®· liªn tiÕp thu nhiÒu thμnh tÝch vÜ ®¹i trong viÖc x©y dùng n¨m ®Çu cña kÕ ho¹ch 5 n¨m, trong mäi c«ng viÖc x©y dùng.

Nh÷ng th¾ng lîi to lín cña hai §¶ng Céng s¶n ý vμ Ph¸p trong c¸c cuéc tuyÓn cö, nh÷ng cuéc b·i c«ng khæng lå (th¸ng 8, th¸ng 9 n¨m 1953) ë hai n−íc Êy, nh÷ng cuéc ®Êu tranh cña giai cÊp lao ®éng c¸c n−íc vμ phong trμo d©n téc gi¶i phãng ë M· Lai, Phi LuËt T©n, B¾c Phi, Trung Phi, Guyan... chøng tá r»ng phong trμo ®Êu tranh cña nh©n d©n kh¾p thÕ giíi ngμy cμng ph¸t triÓn.

Héi nghÞ hoμ b×nh ch©u ¸ vμ Th¸i B×nh D−¬ng (10-1952) vμ Héi nghÞ nh©n d©n thÕ giíi b¶o vÖ hoμ b×nh (11-1952) ®· nªu râ lùc l−îng v« cïng to lín cña phe hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi.

Trong thêi kú võa qua, th¾ng lîi to lín nhÊt cña phe hoμ b×nh

Page 93: Ho chi minh toan tap  tap 7

174 175

d©n chñ thÕ giíi lμ cuéc ®×nh chiÕn ë TriÒu Tiªn. Qu©n vμ d©n TriÒu Tiªn cïng Qu©n t×nh nguyÖn Trung Quèc ®· chiÕn ®Êu cùc kú anh dòng, ®· tiªu diÖt h¬n 1 triÖu binh sÜ cña Mü vμ phe Mü. Lùc l−îng d©n chñ hoμ b×nh thÕ giíi cùc kú m¹nh. Hai lùc l−îng Êy kÕt hîp l¹i thμnh c¸i gäng k×m kÑp vμo cæ Mü vμ phe Mü, b¾t buéc chóng ph¶i chÞu ®×nh chiÕn ë TriÒu Tiªn.

Th¸ng 10 võa råi, §¹i héi c«ng ®oμn thÕ giíi lÇn thø ba, thay mÆt cho h¬n 88 triÖu c«ng nh©n cña 79 n−íc, ®· quyÕt ®Þnh lÊy ngμy 19-12 n¨m nay lμm "Ngμy ®oμn kÕt víi nh©n d©n ViÖt Nam anh dòng vμ ®Êu tranh ®ßi chÊm døt chiÕn tranh x©m l−îc ViÖt Nam". §ã lμ tinh thÇn quèc tÕ nång nμn, lμ t×nh nghÜa giai cÊp tÝch cùc, nã lμm cho nh©n d©n ta cμng thªm h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn, cμng thªm tin ch¾c th¾ng lîi cuèi cïng.

§ã lμ tãm t¾t t×nh h×nh cña phe ta.

T×nh h×nh phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu th× thÕ nμo? Mü vμ 16 n−íc phe Mü (trong ®ã gåm cã Anh vμ Ph¸p) ®· thÊt b¹i nhôc nh· ë TriÒu Tiªn. Tõ cuèi thÕ kû 19 ®Õn ngμy nay, Mü ®· nhiÒu lÇn nhê chiÕn tranh mμ lμm giμu vμ chiÕm ®−îc ®Þa vÞ anh chÞ. LÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn (nh−ng ch−a ph¶i lμ lÇn cuèi cïng) mμ Mü thÊt b¹i to, ®· hao ng−êi (h¬n 390.500 binh sÜ Mü chÕt vμ bÞ th−¬ng), tèn cña (h¬n 20 ngh×n triÖu ®«la), l¹i mÊt mÆt víi c¸c n−íc. ThÕ Mü ngμy cμng yÕu ë Liªn hîp quèc16, phe Mü cμng thªm lñng cñng chia rÏ, kinh tÕ Mü ngμy cμng khñng ho¶ng thªm.

C¸c n−íc t− b¶n phô thuéc vμo Mü, nh− Anh, Ph¸p, v.v., ngμy cμng gÆp khã kh¨n vÒ kinh tÕ vμ chÝnh trÞ, bëi v× chÝnh s¸ch ch¹y ®ua binh bÞ, v× phong trμo nh©n d©n trong n−íc vμ phong trμo d©n téc gi¶i phãng ë c¸c thuéc ®Þa.

¢m m−u cña Mü hiÖn nay lμ: g©y chiÕn tranh ®Ó hßng lμm chñ thÕ giíi.

ë ch©u ¸: Ph¸ ho¹i viÖc triÖu tËp héi nghÞ chÝnh trÞ, hßng g©y l¹i chiÕn tranh ë TriÒu Tiªn. Vâ trang l¹i NhËt B¶n.

Ng¨n c¶n Trung Hoa tham gia Liªn hîp quèc.

Can thiÖp m¹nh h¬n n÷a vμo chiÕn tranh ë ViÖt - Miªn - Lμo.

ë ch©u ¢u: Ph¸ ho¹i viÖc thèng nhÊt n−íc §øc, vμ vâ trang l¹i T©y §øc lμm cét trô cho "qu©n ®éi ch©u ¢u".

* * *

Phe ta ngμy cμng m¹nh, cμng ®oμn kÕt nhÊt trÝ trong mÆt trËn d©n chñ hoμ b×nh do Liªn X« l·nh ®¹o.

Môc ®Ých chÝnh cña phe ta hiÖn nay lμ: lμm cho t×nh h×nh thÕ giíi bít c¨ng th¼ng; chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt c¸c cuéc tranh chÊp trªn thÕ giíi b»ng c¸ch th−¬ng l−îng.

NhiÖm vô cña nh©n d©n thÕ giíi hiÖn nay lμ: cñng cè th¾ng lîi ®· thu ®−îc, tØnh t¸o ®Ò phßng ©m m−u cña Mü, ®Èy m¹nh phong trμo hoμ b×nh thÕ giíi.

T×nh h×nh thÕ giíi thuËn lîi cho ta. Chóng ta ñng hé phong trμo hoμ b×nh thÕ giíi. Nh−ng chóng ta tuyÖt ®èi chí cã ¶o t−ëng r»ng hoμ b×nh lμ mét viÖc dÔ dμng. Hoμ b×nh ph¶i do ®Êu tranh gian khæ míi giμnh ®−îc. Trong khi thùc d©n Ph¸p vμ can thiÖp Mü vÉn ®eo ®uæi chiÕn tranh x©m l−îc n−íc ta, th× chóng ta ph¶i v−ît mäi khã kh¨n, tù lùc c¸nh sinh, ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Õn hoμn toμn th¾ng lîi.

T×NH H×NH TRONG N¦íC

B£N §ÞCH: Qu©n sù - Lùc l−îng ®Þch bÞ tiªu hao nhiÒu (tÝnh ®Õn th¸ng 11-

1953, ®é 32 v¹n). Qu©n sè ¢u - Phi ngμy cμng thiÕu. Trªn chiÕn tr−êng chÝnh, ®Þch cμng bÞ ®éng. Míi ®©y, ®Þch cè thäc ra vïng tù do ë Liªn khu III vμ mét vμi n¬i bê biÓn Liªn khu IV, nh−ng thÕ cña ®Þch c¨n b¶n vÉn lμ bÞ ®éng.

Tuy vËy, hiÖn nay lùc l−îng ®Þch vÉn cßn m¹nh. Ta kh«ng ®−îc khinh ®Þch.

ChÝnh trÞ - M©u thuÉn gi÷a Mü vμ Ph¸p, gi÷a Ph¸p vμ bï nh×n, gi÷a bï nh×n th©n Ph¸p vμ th©n Mü, ngμy cμng s©u s¾c.

Page 94: Ho chi minh toan tap  tap 7

176 177

ë nh÷ng vïng t¹m bÞ chiÕm, chóng dïng chÝnh s¸ch lõa bÞp vμ bãc lét, bÞ nh©n d©n ta kiªn quyÕt chèng l¹i.

ë Ph¸p, phong trμo chèng chiÕn tranh ngμy cμng lan réng.

Kinh tÕ tμi chÝnh - ChiÕn tranh lμm cho ®Þch hao tæn ngμy cμng nhiÒu (tõ n¨m 1946 ®Õn nay, tæn h¬n 3.000 tû phr¨ng).

Nh−ng chóng vÉn lÊy ®−îc cao su vμ than ®¸, xuÊt c¶ng mét sè lóa g¹o, thu thuÕ vμ c−íp cña ë nh÷ng vïng t¹m bÞ chiÕm, chóng l¹i ®−îc Mü "gióp" thªm.

VÒ mÆt kh¸c, chóng ra søc ph¸ ho¹i s¶n xuÊt vμ giao th«ng cña ta ë vïng tù do, ë c¸c c¨n cø du kÝch vμ vïng du kÝch.

V¨n ho¸ x· héi - Trong vïng t¹m bÞ chiÕm, chóng ra søc truyÒn b¸ v¨n ho¸ truþ l¹c vμ l−u manh ®Ó ®Çu ®éc nh©n d©n ta, nhÊt lμ thanh niªn ta. Chóng lîi dông t«n gi¸o ®Ó chia rÏ nh©n d©n ta.

M−u m« chÝnh cña ®Þch lμ "dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh".

* * *

HiÖn nay, ®Þch ®ang lμm g× vμ dù ®Þnh lμm g×?

Mü th× cμng can thiÖp vμo chiÕn tranh ë ViÖt - Miªn - Lμo, cμng t¨ng thªm tiÒn b¹c vμ vâ trang cho Ph¸p vμ bï nh×n. Chóng l«i kÐo bï nh×n ViÖt - Miªn - Lμo vμ ®Èy m¹nh viÖc tæ chøc nguþ qu©n. Mü buéc Ph¸p nh−îng bé cho bï nh×n, tøc lμ nh−îng bé cho Mü, Mü cã kÕ ho¹ch thay thÕ Ph¸p tõng b−íc, nh−ng vÉn dïng Ph¸p lμm tay sai thi hμnh chÝnh s¸ch chiÕn tranh cña Mü.

Ngoμi chÝnh s¸ch bãc lét, c−íp giËt vÒ kinh tÕ, ®Õ quèc Ph¸p - Mü dïng nh÷ng chÝnh s¸ch lõa bÞp vÒ chÝnh trÞ nh−:

Tuyªn bè "®éc lËp" vμ "d©n chñ" gi¶ hiÖu, tæ chøc nh÷ng cuéc tuyÓn cö gian dèi.

Gi¶ "c¶i c¸ch ®iÒn ®Þa" ®Ó lõa bÞp n«ng d©n ë vïng t¹m bÞ chiÕm.

Tæ chøc nh÷ng c«ng héi "vμng" ®Ó lõa bÞp c«ng nh©n.

§−a ra luËn ®iÖu hoμ b×nh hßng che m¾t nh©n d©n Ph¸p vμ

nh©n d©n thÕ giíi, vμ hßng lõa bÞp nh©n d©n ta.

Trong lóc chóng lμm nh÷ng viÖc ®ã, th× t−íng giÆc Nava r¸o riÕt tËp trung qu©n c¬ ®éng ®Ó tÊn c«ng ta, quÊy rèi hËu ph−¬ng ta, më réng ho¹t ®éng biÖt kÝch, ®Èy m¹nh chiÕn tranh gi¸n ®iÖp.

Nãi tãm l¹i, Ph¸p - Mü ®ang ra søc thùc hiÖn ©m m−u cña chóng lμ: më réng chiÕn tranh b»ng c¸ch "dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh".

Chóng ta kh«ng ®−îc chñ quan khinh ®Þch. Chóng ta ph¶i lu«n lu«n tØnh t¸o ®Ò phßng, lu«n lu«n s½n sμng ph¸ tan ©m m−u cña ®Þch. Nh−ng chóng ta cã thÓ nãi r»ng: nh÷ng ho¹t ®éng cña ®Þch, kh«ng ph¶i chøng tá lμ chóng m¹nh, mμ chøng tá lμ chóng yÕu thÕ. Chóng sî chÝnh s¸ch kh¸ng chiÕn tr−êng kú cña ta. Chóng sî phong trμo hoμ b×nh thÕ giíi.

§Ó ph¸ tan ©m m−u cña ®Þch, chóng ta ph¶i ra søc ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn. §Ó ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn, chóng ta ph¶i thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

B£N TA:

Qu©n sù - Tõ Thu - §«ng n¨m 1950, ta ®· th¾ng to trong 7 chiÕn dÞch vμ ®· n¾m ®−îc chñ ®éng trªn chiÕn tr−êng chÝnh. Ta ®· gi¶i phãng phÇn lín vïng T©y B¾c to réng. Phong trμo du kÝch lªn m¹nh kh¾p c¸c n¬i.

Nh÷ng ®ît chØnh qu©n vÒ chÝnh trÞ vμ kü thuËt cã kÕt qu¶ tèt. Qu©n ®éi ta ®· tr−ëng thμnh nhanh chãng vÒ sè l−îng vμ chÊt l−îng.

NhiÒu bé ®éi chñ lùc, ®Þa ph−¬ng vμ du kÝch ®· lËp chiÕn c«ng rÊt oanh liÖt, vÎ vang.

ChÝnh trÞ - Nh÷ng líp chØnh §¶ng, chØnh huÊn cho c¸n bé trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng cã kÕt qu¶ tèt (ngãt 15.800 c¸n bé tõ trung −¬ng ®Õn x· ®· ®−îc chØnh huÊn).

MÆt trËn Liªn - ViÖt ®−îc cñng cè vμ më réng.

Khèi liªn minh ViÖt - Miªn - Lμo ngμy thªm chÆt chÏ.

Ho¹t ®éng ngo¹i giao cña ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta ®−îc më

Page 95: Ho chi minh toan tap  tap 7

178 179

réng, tranh ®−îc sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi, nhÊt lμ cña nh©n d©n c¸c n−íc b¹n vμ nh©n d©n Ph¸p.

Kinh tÕ tμi chÝnh - Nh©n d©n ta ®· v−ît nhiÒu khã kh¨n, cè g¾ng thi ®ua s¶n xuÊt, ®ãng gãp cho kh¸ng chiÕn nhiÒu søc cña vμ søc ng−êi. Tμi chÝnh cña ta ®−îc æn ®Þnh dÇn dÇn. Ta ®· x©y dùng mËu dÞch víi Trung Quèc, rÊt cã lîi cho nh©n d©n.

V¨n ho¸ x· héi - Nh©n d©n lao ®éng tham gia häc tËp ngμy cμng nhiÒu. Sè tr−êng phæ th«ng vμ sè häc sinh t¨ng gÊp béi. ViÖc ®μo t¹o c¸n bé chuyªn m«n ®−îc chÊn chØnh vμ më réng dÇn dÇn.

So s¸nh mäi mÆt, th× thÊy râ thÕ ®Þch ngμy kÐm sót, thÕ ta ngμy m¹nh thªm.

§ã lμ tãm t¾t nh÷ng thμnh tÝch ®¸ng kÓ cña nh©n d©n ta, cña ChÝnh phñ vμ cña §¶ng, nh−ng chóng ta vÉn cã khuyÕt ®iÓm nh−: VÒ chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, trong thêi kú tr−íc, chóng ta ®· nÆng vÒ ®oμn kÕt ®Þa chñ ®Ó kh¸ng chiÕn, mμ kh«ng xem träng ®Çy ®ñ vÊn ®Ò n«ng d©n vμ vÊn ®Ò ruéng ®Êt.

GÇn ®©y, ChÝnh phñ vμ §¶ng ®· söa ch÷a khuyÕt ®iÓm Êy, nay ®· tiÕn bé nhiÒu. Nh−ng cã n¬i ch−a chÊp hμnh hoμn toμn ®óng chÝnh s¸ch cña Trung −¬ng. Cã mét sè c¸n bé th× t− t−ëng vμ hμnh ®éng tr¸i víi chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vμ cña §¶ng, thiÕu tæ chøc, kÐm kû luËt. Cã c¸n bé th× chØ thÊy chèng phong kiÕn mμ coi nhÑ chèng ®Õ quèc...10F

1)

Chóng ta cÇn ph¶i söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm Êy, cÇn ph¶i ng¨n ngõa nh÷ng lÖch l¹c t¶ hoÆc h÷u.

C¶I C¸CH RUéNG §ÊT

VÒ vÊn ®Ò nμy, ®©y t«i chØ tãm t¾t nªu ra mét vμi ®iÓm:

ý nghÜa cña c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ:

C¸ch m¹ng ta lμ c¸ch m¹ng d©n téc - d©n chñ nh©n d©n chèng ®Õ quèc x©m l−îc vμ chèng phong kiÕn, chç dùa cña ®Õ quèc.

___________ 1) Nguyªn b¶n cã ba chÊm.

KhÈu hiÖu cña ta trong thêi kú kh¸ng chiÕn lμ: "TÊt c¶ cho tiÒn tuyÕn, tÊt c¶ ®Ó ®¸nh th¾ng". Kh¸ng chiÕn cμng ph¸t triÓn th× ®ßi hái søc ng−êi, søc cña ngμy cμng nhiÒu; n«ng d©n ®· cung cÊp søc ng−êi, søc cña nhiÒu nhÊt cho kh¸ng chiÕn. Ph¶i gi¶i phãng n«ng d©n khái ¸ch phong kiÕn, ph¶i båi d−ìng cho n«ng d©n th× míi ®éng viªn ®Çy ®ñ lùc l−îng to lín ®ã, dèc vμo kh¸ng chiÕn ®Ó tranh th¾ng lîi.

Then chèt th¾ng lîi cña kh¸ng chiÕn lμ cñng cè vμ më réng MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, cñng cè c«ng n«ng liªn minh, cñng cè chÝnh quyÒn nh©n d©n, cñng cè vμ ph¸t triÓn qu©n ®éi, cñng cè §¶ng vμ t¨ng c−êng sù l·nh ®¹o cña §¶ng vÒ mäi mÆt. ChØ cã ph¸t ®éng quÇn chóng c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ta míi tiÕn hμnh nh÷ng c«ng viÖc ®ã ®−îc thuËn lîi.

§Þch tÝch cùc dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt, lÊy chiÕn tranh nu«i chiÕn tranh; chóng ra søc lõa bÞp chia rÏ vμ bãc lét nh©n d©n ta. Ta c¶i c¸ch ruéng ®Êt th× sÏ ¶nh h−ëng vμ khuyÕn khÝch ®ång bμo n«ng d©n ë sau l−ng ®Þch cμng thªm h¨ng h¸i ®Êu tranh chèng giÆc, ®Ó tù gi¶i phãng m×nh vμ cμng h¨ng h¸i ñng hé ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn vμ d©n chñ; ®ång thêi ¶nh h−ëng vμ lμm tan r· nguþ qu©n, v× ®¹i ®a sè lÝnh nguþ lμ n«ng d©n ë vïng t¹m bÞ chiÕm.

Tèi ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lμ n«ng d©n. MÊy n¨m nay nhê lùc l−îng n«ng d©n mμ kh¸ng chiÕn tranh ®−îc th¾ng lîi. Sau nμy còng nhê lùc l−îng n«ng d©n mμ kh¸ng chiÕn ®−îc hoμn toμn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®i ®Õn thμnh c«ng.

N«ng d©n ta chiÕm gÇn 90 phÇn tr¨m d©n sè mμ chØ ®−îc ®é 3 phÇn 10 ruéng ®Êt, mμ quanh n¨m khã nhäc, suèt ®êi nghÌo nμn.

Giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn kh«ng ®Çy 5 phÇn tr¨m d©n sè, mμ chóng vμ thùc d©n chiÕm hÕt ®é 7 phÇn 10 ruéng ®Êt, ngåi m¸t ¨n b¸t vμng. T×nh tr¹ng Êy thËt lμ kh«ng c«ng b»ng. N−íc ta bÞ x©m l−îc, d©n ta l¹c hËu vμ bÇn cïng còng v× ®ã. Trong mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, tuy ChÝnh phñ ®· thùc hiÖn chÝnh s¸ch gi¶m t«, tho¸i t«, t¹m cÊp ruéng ®Êt cña Ph¸p vμ ViÖt gian, vμ t¹m chia ruéng

Page 96: Ho chi minh toan tap  tap 7

180 181

c«ng ®iÒn cho n«ng d©n ë vïng tù do, nh−ng vÊn ®Ò mÊu chèt lμ vÊn ®Ò quÇn chóng n«ng d©n kh«ng cã ruéng ®Êt hoÆc thiÕu ruéng ®Êt vÉn ch−a gi¶i quyÕt. V× vËy mμ ¶nh h−ëng ®Õn lùc l−îng tham gia kh¸ng chiÕn vμ t¨ng gia s¶n xuÊt cña n«ng d©n.

ChØ cã thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ng−êi cμy cã ruéng, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt ë n«ng th«n khái ¸ch trãi buéc cña giai cÊp ®Þa chñ phong kiÕn, míi cã thÓ chÊm døt t×nh tr¹ng bÇn cïng vμ l¹c hËu cña n«ng d©n, míi cã thÓ ph¸t ®éng m¹nh mÏ lùc l−îng to lín cña n«ng d©n ®Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt vμ ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn.

Môc ®Ých c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ: tiªu diÖt chÕ ®é phong kiÕn chiÕm h÷u ruéng ®Êt, thùc hiÖn ng−êi cμy cã ruéng, gi¶i phãng søc s¶n xuÊt ë n«ng th«n, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn.

§−êng lèi chÝnh s¸ch chung lμ: dùa h¼n vμo bÇn cè n«ng, ®oμn kÕt chÆt chÏ víi trung n«ng, liªn hiÖp víi phó n«ng, tiªu diÖt chÕ ®é bãc lét phong kiÕn tõng b−íc vμ cã ph©n biÖt, ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn.

§Ó thÝch hîp víi ®Æc ®iÓm cña kh¸ng chiÕn vμ cña MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt lμ võa tho¶ m·n yªu cÇu cña n«ng d©n vÒ ruéng ®Êt, võa cñng cè vμ ph¸t triÓn MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt; lîi cho kh¸ng chiÕn vμ lîi cho s¶n xuÊt; trong khi thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ph¶i ph©n biÖt ®èi ®·i víi c¸c ®Þa chñ tuú th¸i ®é chÝnh trÞ cña mçi ng−êi. NghÜa lμ dïng chÝnh s¸ch ph©n biÖt: tÞch thu, tr−ng thu, tr−ng mua; mμ kh«ng dïng chÝnh s¸ch tÞch thu c¶ lo¹t hay tr−ng thu c¶ lo¹t.

Ph−¬ng ch©m c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ: phãng tay ph¸t ®éng quÇn chóng n«ng d©n, dùa vμo quÇn chóng, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng, tæ chøc, gi¸o dôc vμ l·nh ®¹o quÇn chóng n«ng d©n ®Êu tranh mét c¸ch cã kÕ ho¹ch, lμm tõng b−íc, cã trËt tù, cã l·nh ®¹o chÆt chÏ.

Ruéng ®Êt mμ ®Þa chñ ®· ph©n t¸n tõ ngμy cã S¾c lÖnh gi¶m t« (14-7-1949) ®Òu lμ kh«ng chÝnh ®¸ng (trõ nh÷ng t×nh h×nh ®Æc biÖt ®· nãi trong th«ng t− cña Thñ t−íng phñ ngμy 1-6-1953).

Nh÷ng ruéng ®Êt tÞch thu, tr−ng thu, tr−ng mua ®Òu chia h¼n cho nh÷ng n«ng d©n kh«ng cã ruéng ®Êt hoÆc thiÕu ruéng ®Êt. N«ng d©n cã quyÒn së h÷u ruéng ®Êt ®ã.

Nguyªn t¾c chia ruéng ®Êt lμ: lÊy x· lμm ®¬n vÞ, trªn c¬ së nguyªn canh, theo sè l−îng, chÊt l−îng, vÞ trÝ gÇn hay xa cña ruéng ®Êt, dïng c¸ch ®iÒu chØnh nhiÒu bï Ýt, tèt bï xÊu, gÇn bï xa mμ chia; cÇn chiÕu cè nh÷ng n«ng d©n tr−íc ®· cμy nh÷ng ruéng ®Êt Êy.

Nh÷ng bän ngoan cè kiªn quyÕt ph¸ ho¹i viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt vμ nh÷ng bän ViÖt gian, ph¶n ®éng, c−êng hμo gian ¸c, th× nh÷ng tªn nμo bÞ ¸n tï trªn 5 n¨m, sÏ kh«ng ®−îc h−ëng phÇn ruéng ®Êt.

* * *

Nh÷ng cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng n¨m nay lμ ®Ó thÝ nghiÖm vμ chuÈn bÞ cho viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt n¨m sau. Trong nh÷ng cuéc thÝ nghiÖm Êy, chóng ta ®· thu ®−îc mét sè kinh nghiÖm. Nh÷ng n¬i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng (dï mét sè c¸n bé ë mét vμi n¬i cßn sai lÇm, lÖch l¹c) nãi chung ®· thu kÕt qu¶ tèt.

Cßn nh÷ng n¬i Trung −¬ng ch−a ®Þnh ph¸t ®éng, mμ ®Þa ph−¬ng nãng n¶y, hÊp tÊp tù ph¸t, ®Òu bÞ thÊt b¹i.

C¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ chÝnh s¸ch cho c¶ n−íc, nh−ng ph¶i lμm tõng b−íc, tuú ®iÒu kiÖn mμ n¬i th× lμm tr−íc, n¬i th× lμm sau.

Sau khi Quèc héi th«ng qua LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt, sang n¨m ChÝnh phñ sÏ chØ ®Þnh râ ®Þa ph−¬ng nμo ë vïng tù do vμ thêi h¹n bao l©u, ®Ó thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

Nh÷ng vïng ®ång bμo thiÓu sè, Liªn khu V, Nam Bé vμ nh÷ng c¨n cø du kÝch, ChÝnh phñ sÏ ®Þnh sau.

Nh÷ng vïng du kÝch vμ nh÷ng vïng t¹m bÞ chiÕm khi nμo ®−îc gi¶i phãng sÏ thi hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt.

Nh÷ng n¬i ch−a ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t«, th×

Page 97: Ho chi minh toan tap  tap 7

182 183

nhÊt ®Þnh ph¶i kinh qua ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó gi¶m t«, råi míi chuyÓn sang c¶i c¸ch ruéng ®Êt. Lμm nh− vËy lμ ®Ó tæ chøc n«ng d©n, n©ng cao gi¸c ngé chÝnh trÞ cña n«ng d©n, x©y dùng −u thÕ chÝnh trÞ cña n«ng d©n ë trong lμng x·, ®ång thêi ®Ó rÌn luyÖn c¸n bé, chØnh ®èn tæ chøc, chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn chÝnh trÞ cho viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

Nh÷ng n¬i ch−a ®−îc ChÝnh phñ chØ ®Þnh ph¸t ®éng quÇn chóng, th× tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc tù ph¸t.

C¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ mét cuéc c¸ch m¹ng n«ng d©n, mét cuéc giai cÊp ®Êu tranh ë n«ng th«n, rÊt réng lín, gay go vμ phøc t¹p, cho nªn chuÈn bÞ ph¶i thËt ®Çy ®ñ, kÕ ho¹ch ph¶i thËt râ rμng, l·nh ®¹o ph¶i thËt chÆt chÏ, ®Þa ®iÓm ph¶i ®Þnh cÈn thËn, thêi h¹n ph¶i n¾m ch¾c ch¾n, thi hμnh ph¶i thËt ®óng ®¾n. §ã lμ nh÷ng ®iÒu kiÖn ®Ó ®i ®Õn thμnh c«ng.

Kinh nghiÖm quèc tÕ cho chóng ta thÊy r»ng: c¶i c¸ch ruéng ®Êt thμnh c«ng sÏ gióp chóng ta kh¾c phôc ®−îc nhiÒu khã kh¨n, gi¶i quyÕt ®−îc nhiÒu c«ng viÖc.

VÒ qu©n sù, ®ång bμo n«ng d©n sÏ thªm h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn, do ®ã mμ viÖc më réng qu©n ®éi, vμ huy ®éng d©n c«ng sÏ ®−îc dÔ dμng h¬n. Bé ®éi ta cμng yªn t©m ®èi víi gia ®×nh, vμ ®¸nh giÆc cμng thªm h¨ng.

VÒ chÝnh trÞ, quyÒn chÝnh trÞ vμ kinh tÕ ë n«ng th«n sÏ do n«ng d©n n¾m, nh©n d©n d©n chñ chuyªn chÝnh sÏ thËt thμ thùc hiÖn, khèi c«ng n«ng liªn minh sÏ cμng v÷ng ch¾c, MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt sÏ bao gåm h¬n 90 phÇn tr¨m nh©n d©n ë n«ng th«n vμ trë nªn v« cïng réng lín, m¹nh mÏ.

VÒ kinh tÕ, ®−îc gi¶i phãng khái ¸ch ®Þa chñ phong kiÕn, n«ng d©n sÏ vui vÎ t¨ng gia s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm, søc tiªu thô t¨ng thªm, c«ng th−¬ng nghiÖp sÏ ph¸t triÓn, toμn bé kinh tÕ quèc d©n ®−îc më mang.

Nhê t¨ng gia s¶n xuÊt mμ ®êi sèng cña n«ng d©n, c«ng nh©n,

bé ®éi, c¸n bé ®Òu ®−îc c¶i thiÖn mau h¬n.

VÒ v¨n ho¸ x· héi, ®¹i ®a sè nh©n d©n sÏ ®ñ ¨n ®ñ mÆc, "cã thùc míi vùc ®−îc ®¹o", sÏ h¨ng h¸i häc tËp h¬n vμ do ®ã sÏ ph¸t triÓn mü tôc thuÇn phong. Kinh nghiÖm nh÷ng n¬i ®· ph¸t ®éng quÇn chóng chøng tá r»ng: ®ång bμo rÊt ham häc, vμ c¸c nhμ trÝ thøc sÏ cã nhiÒu c¬ héi ®Ó phôc vô nh©n d©n.

Nh− trªn ®· nãi, c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ mét cuéc ®Êu tranh giai cÊp réng lín, phøc t¹p, gay go. Nã cμng phøc t¹p, gay go v× chóng ta ®ang kh¸ng chiÕn. Nh−ng chÝnh v× ®Ó ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi, mμ chóng ta ph¶i kiªn quyÕt lμm cho viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt thμnh c«ng.

Còng v× nã lμ mét cuéc ®Êu tranh phøc t¹p, gay go, cho nªn trong t− t−ëng, trong hμnh ®éng vμ trong khi chÊp hμnh chÝnh s¸ch, mét sè c¸n bé (trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng) cã thÓ x¶y ra sai lÇm lÖch l¹c. §Ó ng¨n ngõa vμ söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm, sai lÇm Êy, chóng ta cÇn ph¶i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ, dùa h¼n vμo quÇn chóng vμ ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng.

ChÝnh phñ vμ §¶ng kªu gäi toμn thÓ c¸n bé vμ ®¶ng viªn: ph¶i theo ®óng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vμ §¶ng, phôc tïng kû luËt, ®øng h¼n vÒ phÝa n«ng d©n, l·nh ®¹o n«ng d©n ®Êu tranh, gÆp lóc quyÒn lîi c¸ nh©n vμ gia ®×nh m©u thuÉn víi quyÒn lîi cña kh¸ng chiÕn, cña quÇn chóng n«ng d©n th× ph¶i hy sinh quyÒn lîi riªng cho quyÒn lîi chung cña kh¸ng chiÕn, cña quÇn chóng.

Chóng ta ph¶i ®éng viªn toμn §¶ng, toμn qu©n, toμn d©n ®Ó ®¶m b¶o thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ®Ó lμm trßn nhiÖm vô to lín Êy.

§èi víi ®¶ng viªn, c¸n bé c¸c ®¶ng ph¸i d©n chñ, c¸c nh©n sÜ yªu n−íc, ®ã lμ mét cuéc thö th¸ch to lín. TÊt c¶ chóng ta ph¶i th¾ng lîi trong cuéc thö th¸ch Êy, còng nh− chóng ta ®ang th¾ng lîi trong cuéc thö th¸ch to lín lμ kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc x©m l−îc.

VËy hai nhiÖm vô trung t©m cña chóng ta n¨m sau lμ: ra søc

Page 98: Ho chi minh toan tap  tap 7

184 185

®¸nh giÆc vμ thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

Ra søc ®¸nh giÆc trªn c¸c chiÕn tr−êng, tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch, ®Ëp tan ©m m−u qu©n sù míi cña ®Þch.

Ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt ë nh÷ng vïng ChÝnh phñ chØ ®Þnh.

C¶i c¸ch ruéng ®Êt ®Ó ®¶m b¶o cho kh¸ng chiÕn th¾ng lîi.

Ra søc ®¸nh giÆc, tiªu diÖt nhiÒu sinh lùc ®Þch ®Ó ®¶m b¶o cho viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®−îc thμnh c«ng.

Mäi c«ng t¸c kh¸c ®Òu ph¶i kÕt hîp xung quanh hai nhiÖm vô trung t©m ®ã vμ phôc vô hai nhiÖm vô ®ã. Trong n¨m 1954, ph¶i ®Æc biÖt chó träng ba c«ng t¸c lín:

KÕt hîp t¨ng c−êng x©y dùng lùc l−îng vâ trang (chñ lùc, bé ®éi ®Þa ph−¬ng, d©n qu©n du kÝch) vÒ mäi mÆt: tæ chøc, huÊn luyÖn, tiÕp tôc n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ, kü thuËt vμ søc chiÕn ®Êu cña bé ®éi.

KÕt hîp viÖc rÌn luyÖn, n©ng cao t− t−ëng cña c¸n bé, vμ viÖc cÊt nh¾c ®iÒu chØnh c¸n bé, chØnh ®èn c¬ së ®¶ng ë n«ng th«n.

KÕt hîp viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, ®¶m b¶o nhu cÇu cho kh¸ng chiÕn vμ l−¬ng thùc cho nh©n d©n, lμm cho nÒn kinh tÕ quèc d©n ho¹t ®éng m¹nh.

Thùc hiÖn ®Çy ®ñ hai nhiÖm vô trung t©m vμ ba c«ng t¸c lín Êy th× cμng cã ®iÒu kiÖn thuËn tiÖn ®Ó thùc hiÖn nh÷ng c«ng t¸c kh¸c nh−: gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn c«ng t¸c vμ ®Êu tranh trong vïng sau l−ng ®Þch, cñng cè chÝnh quyÒn d©n chñ nh©n d©n ë x·, chÊn chØnh c«ng t¸c c«ng an, ph¸t triÓn vμ cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt, thu thuÕ n«ng nghiÖp, ph¸t triÓn kinh tÕ tμi chÝnh, tuyªn truyÒn gi¸o dôc, v¨n ho¸ x· héi...

* * *

Lùc l−îng cña chóng ta lμ hμng chôc triÖu ®ång bμo n«ng d©n lao ®éng, s½n sμng chê ChÝnh phñ vμ §¶ng tæ chøc vμ l·nh ®¹o, ®Ó h¨ng h¸i v−¬n m×nh dËy ®¸nh tan ¸ch n« lÖ cña phong kiÕn vμ thùc d©n. KhÐo tæ chøc, khÐo l·nh ®¹o, th× lùc l−îng Êy sÏ lμm xoay trêi chuyÓn ®Êt, bao nhiªu thùc d©n vμ phong kiÕn còng sÏ bÞ lùc l−îng to lín Êy ®¸nh tan. Chóng ta cã thÓ kÕt luËn r»ng d−íi sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n, ch¾c ch¾n cña ChÝnh phñ vμ cña §¶ng, víi sù gióp ®ì tËn t©m cña Quèc héi vμ MÆt trËn, cuéc c¶i c¸ch ruéng ®Êt thμnh c«ng sÏ lμm cho chóng ta tiÕn mét b−íc rÊt dμi ®Õn kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thμnh c«ng.

§äc ngμy 1-12-1953. B¸o Nh©n d©n, sè 156, tõ ngμy 26 ®Õn 31-12-1953.

Page 99: Ho chi minh toan tap  tap 7

186 187

BμI NãI T¹I QUèC HéI N¦íC VIÖT NAM D¢N CHñ CéNG HOμ KHO¸ I,

Kú HäP THø BA

Th−a c¸c vÞ ®¹i biÓu,

C¸c vÞ ®· nghe b¸o c¸o cña Cô T«n, Phã Tr−ëng ban Th−êng trùc Quèc héi, nghe b¸o c¸o cña Ban Th−êng trùc Quèc héi vμ nghe b¸o c¸o cña t«i vÒ t×nh h×nh quèc tÕ, t×nh h×nh trong n−íc vμ ý nghÜa c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

C¸c vÞ ®· nghe b¶n b¸o c¸o cña Phã Thñ t−íng Ph¹m V¨n §ång vÒ c¶i c¸ch ruéng ®Êt vμ thμnh tÝch cña nh©n d©n ta vÒ viÖc thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt. ChiÒu nay, c¸c vÞ sÏ nhËn ®−îc b¸o c¸o cña Phã Thñ t−íng Ph¹m V¨n §ång vμ ®Ò ¸n LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt. Mong c¸c vÞ nghiªn cøu kü träng t©m c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

Muèn nghiªn cøu kü, bμn b¹c kü, mong c¸c vÞ nghiªn cøu kü ®o¹n thø 2 cña Phã Thñ t−íng h−íng dÉn tãm t¾t ý nghÜa, môc ®Ých, ph−¬ng ph¸p, ph−¬ng ch©m, ®−êng lèi c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

C¸c vÞ liªn hÖ ®o¹n thø 2 cña b¸o c¸o Phã Thñ t−íng vμ c¶i luËt. T«i cã lÏ chñ quan mét phÇn, nh−ng cã thÓ còng ®óng mét phÇn nμo. LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt cña ta chÝ nh©n, chÝ nghÜa, hîp t×nh hîp lý. Ch¼ng nh÷ng lμ lμm cho cè n«ng, bÇn n«ng, trung n«ng ë d−íi cã ruéng cμy, nh−ng ®ång thêi chiÕu cè ®ång bμo phó n«ng, ®ång thêi chiÕu cè ®Õn ®ång bμo ®Þa chñ. Ngoμi ra chóng ta còng chiÕu cè ®Õn ®ång bμo c«ng th−¬ng nghiÖp, chiÕu cè c¸n bé, c«ng nh©n, nh©n d©n lao ®éng kh¸c vμ ®ång bμo t¶n c−.

Chóng ta còng chiÕu cè c¸c chiÕn sÜ hy sinh x−¬ng m¸u ®Ó b¶o vÖ ®Êt n−íc, chóng ta còng chiÕu cè chiÕn sÜ ®· hy sinh mét phÇn x−¬ng m¸u hay tÝnh m¹ng cho Tæ quèc, ®ã lμ th−¬ng binh vμ gia ®×nh tö sÜ.

Tãm l¹i LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt Êy MÆt trËn ®· nghiªn cøu kü. Tr−íc hÕt §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam ®· nghiªn cøu kü, MÆt trËn, c¸c ®¶ng ph¸i anh em d©n chñ ®· nghiªn cøu kü. ChÝnh phñ còng ®· nghiªn cøu kü. B©y giê mong Quèc héi l¹i nghiªn cøu kü mét lÇn n÷a, th«ng qua LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt Êy.

Chóng ta kh«ng nh÷ng ®· th¾ng lîi vÒ ®¸nh giÆc mμ chóng ta còng th¾ng lîi trong c¶i c¸ch ruéng ®Êt, chóng ta th¾ng lîi trong c¸ch m¹ng ph¶n ®Õ ph¶n phong, thÕ lμ c¨n b¶n cña chóng ta, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, §éc lËp, Tù do, H¹nh phóc.

Nãi ngμy 2-12-1953. Tμi liÖu l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ Quèc gia I.

Page 100: Ho chi minh toan tap  tap 7

188 189

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY GI¶I PHãNG N¦íC CéNG HOμ

NH¢N D¢N ANBANI

KÝnh göi ®ång chÝ ¡ngve Hètgia, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Anbani,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 9 ngμy n−íc Anbani ®−îc gi¶i phãng, thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh t«i, t«i h©n hoan göi tíi ®ång chÝ Chñ tÞch, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Anbani lêi chμo mõng th¾m thiÕt.

Chóng t«i phÊn khëi theo dâi nh÷ng th¾ng lîi cña nh©n d©n Anbani trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Anbani, d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ®ång chÝ vμ cña §¶ng Lao ®éng Anbani, víi sù gióp ®ì anh em cña Liªn X« vÜ ®¹i.

Chóng t«i nhiÖt thμnh chóc nh©n d©n Anbani tiÕn bé nhanh chãng trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë Anbani; chóng t«i tin ch¾c r»ng t×nh h÷u nghÞ anh em gi÷a hai d©n téc chóng ta sÏ ngμy cμng bÒn chÆt trong c«ng cuéc ®Êu tranh chung cho hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi, d−íi sù l·nh ®¹o cña Liªn X« vÜ ®¹i.

Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 152, tõ ngμy 6 ®Õn 10-12-1953.

MéT PHóT §åNG Hå

Ng−êi x−a cã c©u: "Mét phót ®ång hå, mét nÐn vμng".

NghÜa lμ mét phót ®ång hå rÊt quý b¸u. ThËt vËy, mét phót cña hμng triÖu ng−êi céng l¹i thμnh rÊt nhiÒu ngμy giê, vμ lμm ®−îc rÊt nhiÒu c«ng viÖc. ThÝ dô mét phót ë Liªn X«, c«ng nh©n cã thÓ: ®μo 1.426 tÊn than ®¸, hoÆc ®óc 111 tÊn s¾t, hoÆc may 2.200 ®«i giÇy, hoÆc dÖt 3.200 th−íc v¶i, v.v..

Chóng ta th−êng than phiÒn kh«ng ®ñ thêi giê ®Ó lμm viÖc vμ häc tËp. §ã lμ v× ch−a biÕt quý träng thêi giê, s¾p ®Æt thêi giê cho hîp lý, cßn l·ng phÝ nhiÒu thêi giê. " N¹n 5 nhiÒu" còng do ®ã mμ sinh ra.

Muèn tiÕt kiÖm thêi giê th× mäi viÖc (häc tËp, c«ng t¸c, khai héi, v.v.) ®Òu ph¶i chuÈn bÞ s½n sμng ®Çy ®ñ. Khi lμm viÖc, khi häc tËp, khi bμn b¹c, ph¶i cã tinh thÇn phô tr¸ch, ph¶i gi÷ v÷ng thêi giê ®· ®Þnh. Lμm ®−îc nh− vËy, th× khái hÊp tÊp véi v·, mμ tinh thÇn khoan kho¸i, tiÕt kiÖm ®−îc thêi giê, c«ng viÖc sÏ rÊt tr«i ch¶y.

Vμ quyÕt t©m lμm th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 153. tõ ngμy 11 ®Õn 15-12-1953.

Page 101: Ho chi minh toan tap  tap 7

190 191

TH¦ GöI §åNG BμO Vμ C¸N Bé LAI CH¢U

Th©n ¸i göi ®ång bμo vμ c¸n bé Lai Ch©u,

§· h¬n 80 n¨m nay, ®ång bμo tØnh nhμ bÞ thùc d©n Ph¸p vμ ViÖt gian ph¶n ®éng ¸p bøc, bãc lét, lõa bÞp; ch−a hÒ ®−îc h−ëng h¹nh phóc, ®éc lËp, tù do nh− ®ång bμo c¸c n¬i kh¸c. T«i vμ ChÝnh phñ lu«n lu«n th−¬ng xãt ®ång bμo.

Ngμy nay ®ång bμo ®· ®−îc bé ®éi ChÝnh phñ gi¶i phãng khái ¸ch thùc d©n vμ ph¶n ®éng; t«i thay mÆt ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi hái th¨m ®ång bμo vμ c¸n bé.

Sau ®©y t«i cã mÊy lêi dÆn ®ång bμo vμ c¸n bé ghi nhí vμ lμm cho ®óng:

1- §oμn kÕt th©n ¸i gióp ®ì lÉn nhau.

2- Gióp ®ì bé ®éi diÖt phØ, trõ gian, gi÷ g×n trËt tù.

3- Ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó mäi ng−êi ®−îc Êm no.

4- HÕt søc trung thμnh víi Tæ quèc vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Cßn ®èi víi nh÷ng ng−êi tr−íc ®©y ®· lÇm ®−êng theo giÆc nÕu trë vÒ víi Tæ quèc th× ChÝnh phñ sÏ khoan hång.

C¸n bé th× ph¶i thËt sù gÇn gòi gióp ®ì nh©n d©n, ®Æt lîi Ých cña nh©n d©n lªn trªn hÕt.

Chóc ®ång bμo vμ c¸n bé m¹nh khoÎ vμ cè g¾ng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 12 th¸ng 12 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 155, tõ ngμy 21 ®Õn 25-12-1953.

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM 7 N¡M TOμN QUèC KH¸NG CHIÕN

B−íc sang n¨m thø 8 cña cuéc kh¸ng chiÕn toμn quèc, t«i rÊt vui mõng b¸o c¸o víi toμn thÓ ®ång bμo vμ chiÕn sÜ mét th¾ng lîi chÝnh trÞ rÊt to lín cña chóng ta: §Çu th¸ng 12 võa qua, Quèc héi n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· nhÊt trÝ nhiÖt liÖt th«ng qua LuËt c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ®Ó thùc hiÖn ng−êi cμy cã ruéng.

Tõ ngμy thùc d©n Ph¸p béi −íc g©y ra chiÕn tranh x©m l−îc n−íc ta vμ nh©n d©n ta kiªn quyÕt ®øng lªn kh¸ng chiÕn ®Ó gi÷ g×n ®éc lËp cña Tæ quèc, th× t×nh h×nh ®· thay ®æi nhiÒu: lóc ®Çu t×nh h×nh thÕ giíi vμ t×nh h×nh trong n−íc ®Òu khã kh¨n cho ta. Nh−ng t×nh h×nh thÕ giíi ph¸t triÓn ngμy cμng rÊt cã lîi cho cuéc kh¸ng chiÕn cña ta. Lùc l−îng hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi do Liªn X« ®øng ®Çu ngμy cμng v÷ng vμng vμ ph¸t triÓn, ®· m¹nh h¬n nhiÒu lùc l−îng cña phe ®Õ quèc g©y chiÕn.

ë trong n−íc th× cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng cña nh©n d©n ta ngμy cμng thªm m¹nh vμ ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang vÒ mäi mÆt: qu©n sù, chÝnh trÞ, kinh tÕ, v¨n ho¸. Chóng ta ®· ®¸nh cho ®Þch nh÷ng ®ßn nÆng nÒ, ®· lμm cho ®Þch thua thiÖt ®au ®ín. 7 n¨m qua, chóng ta ®· tiªu diÖt h¬n 32 v¹n qu©n ®Þch, ®· lμm cho ®Þch thiÕu hôt binh sÜ. §Ó cøu vít thÊt b¹i Êy, ®Þch ra søc thùc hiÖn ©m n−u "dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt", gÊp rót më réng nguþ qu©n; song nh− thÕ th× kh¸c nμo uèng thuèc ®éc cho ®ì kh¸t. 7 n¨m qua, ®Þch ®· hao tæn 3 triÖu triÖu b¹c Ph¸p. V× vËy mμ kinh tÕ tμi chÝnh cña ®Þch ®· kiÖt quÖ, chóng ph¶i quþ luþ, xin xá Mü, ngμy

Page 102: Ho chi minh toan tap  tap 7

192 193

cμng phô thuéc vμo Mü, ®Õ quèc Mü th× nh©n ®ã mμ n« dÞch nh©n d©n Ph¸p vμ trùc tiÕp can thiÖp vμo chiÕn tranh ViÖt - Miªn - Lμo hßng thay thÕ ®Þa vÞ Ph¸p ë §«ng D−¬ng .

Nh÷ng sù thËt ®ã ®· chøng tá thÕ ®Þch ngμy cμng yÕu, thÕ ta ngμy cμng m¹nh.

V× cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lμ chÝnh nghÜa, cho nªn nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n c¸c n−íc bÞ Ph¸p thèng trÞ cïng nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé ta, vμ ®Êu tranh ngμy thªm m¹nh chèng cuéc chiÕn tranh x©m l−îc ë ViÖt Nam .

Nh©n dÞp nμy, t«i thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam göi lêi th©n ¸i chμo nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n c¸c n−íc bÞ Ph¸p thèng trÞ. T«i c¶m ¬n giai cÊp c«ng nh©n thÕ giíi ®· lÊy ngμy h«m nay lμ "Ngμy quèc tÕ tÝch cùc ®oμn kÕt víi nh©n d©n ViÖt Nam" vμ c¶m ¬n nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ®· h¨ng h¸i ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cña ViÖt Nam.

V× ®éc lËp d©n téc vμ hoμ b×nh thÕ giíi mμ qu©n vμ d©n ta kh¸ng chiÕn rÊt anh dòng vμ ®· thu nhiÒu th¾ng lîi to lín. Víi søc ®oμn kÕt kh¸ng chiÕn ngμy thªm m¹nh cña nh©n d©n ta, víi sù ñng hé ngμy cμng thªm tÝch cùc cña nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi, cuéc kh¸ng chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

Bëi v× thùc d©n Ph¸p cø tiÕp tôc cuéc chiÕn tranh x©m l−îc, cho nªn nh©n d©n ViÖt Nam quyÕt ®¸nh m¹nh h¬n n÷a, tiªu diÖt sinh lùc ®Þch nhiÒu h¬n n÷a, quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng. Nh−ng nÕu ChÝnh phñ Ph¸p muèn ®i ®Õn ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam b»ng c¸ch th−¬ng l−îng, vμ muèn gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ViÖt Nam theo lèi hoμ b×nh, th× nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ còng s½n sμng nãi chuyÖn.

VËy, ®Ó thùc hiÖn ®éc lËp thËt sù vμ hoμ b×nh thËt sù, qu©n vμ d©n ta ph¶i ra søc lμm trßn hai nhiÖm vô trung t©m lμ: ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt. Hai nhiÖm vô Êy g¾n liÒn chÆt chÏ víi nhau: Ph¶i c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®Ó båi d−ìng lùc l−îng nh©n d©n, ®¶m b¶o kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. Ph¶i ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Ó b¶o ®¶m c¶i c¸ch ruéng ®Êt thμnh c«ng.

Còng nh− c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ mét cuéc ®Êu tranh to lín; cho nªn c«ng t¸c ph¸t ®éng quÇn chóng ph¶i rÊt cÈn thËn, ph¶i cã kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ, ph¶i cã l·nh ®¹o chÆt chÏ, ph¶i tuyÖt ®èi tr¸nh tù ý ph¸t ®éng, th× c¶i c¸ch ruéng ®Êt sÏ ch¾c ch¾n thμnh c«ng.

Hìi ®ång bμo toμn quèc!

Hìi toμn thÓ chiÕn sÜ vμ c¸n bé!

Chóng ta h·y ra søc thi ®ua lμm trßn hai nhiÖm vô trung t©m Êy, ®Ó thùc hiÖn ®éc lËp hoμn toμn cho Tæ quèc ta vμ hoμ b×nh thËt sù cho nh©n d©n ta.

Kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!

KiÕn quèc nhÊt ®Þnh thμnh c«ng!

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 154, tõ ngμy 16 ®Õn 20-12-1953.

Page 103: Ho chi minh toan tap  tap 7

194 195

T×NH NGHÜA QUèC TÕ §OμN KÕT GIAI CÊP

Qu©n vμ d©n ta cμng ®oμn kÕt nhÊt trÝ, ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn, th× nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n c¸c thuéc ®Þa Ph¸p, nh©n d©n c¸c n−íc b¹n vμ nh©n d©n thÕ giíi cμng h¨ng h¸i ñng hé ta. Vμi thÝ dô thiÕt thùc:

Võa råi, Bé Quèc phßng Ph¸p muèn th¨m dß ý kiÕn nh©n d©n, bÌn ®Æt c©u hái: "Theo ý kiÕn b¹n, th× nªn lμm g× ë §«ng D−¬ng?". Trong sè tr¶ lêi:

50 phÇn tr¨m nãi: "Nªn chÊm døt ngay chiÕn tranh".

35 phÇn tr¨m nãi: "Nªn dμn xÕp víi ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn ViÖt Nam".

15% nãi: "Nªn bá §«ng D−¬ng vμ rót qu©n ®éi Ph¸p vÒ n−íc".

Nh÷ng c©u tr¶ lêi Êy ®· chøng tá r»ng ®¹i ®a sè nh©n d©n Ph¸p muèn hoμ b×nh ë ViÖt Nam.

Trung tuÇn th¸ng 11, Héi nghÞ toμn quèc Ph¸p, gåm ®ñ c¸c ®¶ng ph¸i, ®oμn thÓ vμ t«n gi¸o, ®ßi chÊm døt chiÕn tranh ë ViÖt Nam. Trong b¶n nghÞ quyÕt cña Héi nghÞ, cã nh÷ng ®iÒu sau ®©y:

§¹i ®a sè nh©n d©n Ph¸p muèn hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng.

D− luËn Ph¸p vμ mét sè ®¹i biÓu Quèc héi Ph¸p ngμy cμng nhËn râ r»ng: Kh«ng thÓ nμo dïng gi¶i ph¸p qu©n sù ë §«ng D−¬ng vμ ChÝnh phñ Ph¸p còng ph¶i nhËn r»ng: dï cã th¾ng lîi, th× Ph¸p vÉn sÏ bÞ g¹t ra khái §«ng D−¬ng.

ViÖc tiÕp tôc chiÕn tranh x©m l−îc ViÖt Nam lμm cho Ph¸p kh«ng

thÓ gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò kinh tÕ, chÝnh trÞ vμ qu©n sù cña m×nh.

CÇn ph¶i dμn xÕp gi÷a ChÝnh phñ Ph¸p víi ChÝnh phñ Hå ChÝ Minh...

Héi nghÞ kªu gäi toμn thÓ nh©n d©n Ph¸p tæ chøc vμ ®Èy m¹nh cuéc vËn ®éng ®ßi chÊm døt chiÕn tranh ë ViÖt Nam.

Trung tuÇn th¸ng 10, §¹i héi lÇn thø 3 cña C«ng ®oμn thÕ giíi, cã 819 ®¹i biÓu thay mÆt cho h¬n 88 triÖu c«ng nh©n cña 79 n−íc, ®· th«ng qua nghÞ quyÕt:

" §¹i héi ®ßi chÊm døt cuéc chiÕn tranh mμ thùc d©n Ph¸p ®−îc ®Õ quèc Mü gióp ®ì, ®· tiÕn hμnh chèng n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ trong gÇn 8 n¨m nay.

"§¹i héi trÞnh träng tuyªn bè: ngμy 19-12-1953 (ngμy kû niÖm kh¸ng chiÕn toμn quèc cña nh©n d©n ViÖt Nam) sÏ lμ ngμy quèc tÕ tÝch cùc ®oμn kÕt víi nh©n d©n ViÖt Nam vμ ®Êu tranh ®ßi chÊm døt cuéc chiÕn tranh x©m l−îc.

"§¹i héi kªu gäi tÊt c¶ nh÷ng ng−êi lao ®éng vμ c¸c c«ng ®oμn c¸c n−íc tæ chøc nh÷ng cuéc héi häp, mÝt tinh, biÓu t×nh, vμ nh÷ng h×nh thøc kh¸c, ®Ó tá râ ý kiÕn cña m×nh ®ßi chÊm døt cuéc chiÕn tranh téi ¸c...".

Cuèi th¸ng 11, Héi nghÞ hoμ b×nh thÕ giíi còng th«ng qua mét nghÞ quyÕt gièng nh− vËy.

C¸c c«ng ®oμn c¸c n−íc, ®Æc biÖt lμ ë Ph¸p, §¶ng céng s¶n, Tæng c«ng ®oμn, c¸c ®oμn thÓ d©n chñ ®ang ra søc chuÈn bÞ lÊy ngμy 19-12 lμm mét ngμy ®Êu tranh rÇm ré.

Víi søc chiÕn ®Êu anh dòng cña qu©n vμ d©n ta, víi sù ñng hé nhiÖt liÖt cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi, kh¸ng chiÕn cña ta ph¶i tr−êng kú gian khæ, nh−ng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 154, tõ ngμy 16 ®Õn 20-12-1953.

Page 104: Ho chi minh toan tap  tap 7

196 197

TH¦ GöI CHIÕN SÜ Vμ C¸N Bé NH¢N NGμY Kû NIÖM THμNH LËP

qU¢N §éI NH¢N D¢N

Göi toμn thÓ chiÕn sÜ vμ c¸n bé,

Nh©n ngμy kû niÖm thμnh lËp Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam, B¸c cã lêi th©n ¸i chóc mõng toμn thÓ c¸n bé vμ chiÕn sÜ. Tõ ngμy thμnh lËp ®Õn nay, qu©n ®éi ta ®· tr−ëng thμnh mau chãng vÒ mäi mÆt, ®· lËp nhiÒu chiÕn c«ng oanh liÖt, ®· thu nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang.

Tõ nay, ®Ó ®−a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn thμnh c«ng, qu©n ®éi nh©n d©n ta ph¶i:

- Ra søc thi ®ua diÖt giÆc lËp c«ng.

- Ra søc gióp ®ì ®ång bμo n«ng d©n thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ.

- Cè g¾ng häc tËp chÝnh trÞ vμ qu©n sù ®Ó tiÕn bé m·i, ®Ó xøng ®¸ng lμ qu©n ®éi c¸ch m¹ng cña nh©n d©n.

Nh©n dÞp nμy B¸c cho mçi §¹i ®oμn vμ mçi Liªn khu mét l¸ cê "QuyÕt chiÕn, quyÕt th¾ng" ®Ó lμm gi¶i th−ëng lu©n l−u. C¸c ®¬n vÞ h·y cè g¾ng thi ®ua ®Ó giËt gi¶i th−ëng vinh dù ®Æc biÖt nμy.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 155, tõ ngμy 21 ®Õn 25-12-1953.

TH¦ GöI §åNG BμO C¤NG GI¸O NH¢N DÞP LÔ N¤EN

Nh©n dÞp lÔ N«en, t«i th©n ¸i göi lêi chóc phóc ®ång bμo.

Chóa C¬ ®èc hy sinh ®Ó cøu loμi ng−êi khái ¸ch n« lÖ vμ ®−a loμi ng−êi vÒ h¹nh phóc, b×nh ®¼ng, b¸c ¸i, tù do.

Song bän thùc d©n Ph¸p vμ can thiÖp Mü m−u c−íp n−íc ta, bän ViÖt gian bï nh×n m−u b¸n n−íc ta. Chóng muèn b¾t d©n ta lμm n« lÖ. Chóng ph¹m nhiÒu téi ¸c, nh− ®èt ph¸ t−îng th¸nh, nhμ thê, giÕt h¹i nh©n d©n l−¬ng vμ gi¸o. Chóng ®· b¹o ng−îc lμm tr¸i h¼n víi lêi Chóa.

Phóc ©m d¹y chóng ta r»ng: Chóa C¬ ®èc sinh ra lμm g−¬ng mäi gièng phóc ®øc nh−: hy sinh v× n−íc v× d©n, lμm g−¬ng lao ®éng, c«ng b»ng ruéng ®Êt, tin thê Chóa b»ng tinh thÇn.

Chóng ta kh¸ng chiÕn cøu n−íc, thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm, c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμm cho ng−êi cμy cã ruéng, tÝn ng−ìng tù do. Nh− thÕ lμ nh÷ng viÖc ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta lμm, ®Òu hîp víi tinh thÇn Phóc ©m. Cho nªn t«i chóc ®ång bμo c«ng gi¸o lμm trän chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ còng lμ lμm trän tinh thÇn cña Chóa C¬ ®èc.

Chóng ta ph¶i kh¸ng chiÕn tr−êng kú vμ gian khæ, nh−ng chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi vμ h−ëng h¹nh phóc thËt sù nh− Chóa C¬ ®èc ®· høa víi chóng ta.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 155, tõ ngμy 21 ®Õn 25-12-1953.

Page 105: Ho chi minh toan tap  tap 7

198 199

TH¦ GöI C¸N Bé Vμ CHIÕN SÜ MÆT TRËN §IÖN BI£N PHñ

Th©n ¸i göi c¸n bé vμ chiÕn sÜ mÆt trËn §iÖn Biªn P�ñ11F1

)

Thu - §«ng n¨m nay, c¸c chó l¹i cã nhiÖm vô tiÕn qu©n vμo §iÖn Biªn Phñ ®Ó tiªu diÖt thªm sinh lùc ®Þch, më réng thªm c¨n cø kh¸ng chiÕn, gi¶i phãng thªm ®ång bμo cßn bÞ giÆc ®Ì nÐn.

N¨m ngo¸i, c¸c chó ®· anh dòng chiÕn ®Êu, tiªu diÖt nhiÒu ®Þch, ®· th¾ng lîi to. B¸c rÊt vui lßng.

N¨m nay, sau nh÷ng cuéc chØnh huÊn chÝnh trÞ vμ qu©n sù, c¸c chó ®· tiÕn bé h¬n. C¸c chó ph¶i chiÕn ®Êu anh dòng h¬n, chÞu ®ùng gian khæ h¬n, ph¶i gi÷ v÷ng quyÕt t©m trong mäi hoμn c¶nh:

QuyÕt t©m tiªu diÖt ®Þch,

QuyÕt t©m gi÷ v÷ng chÝnh s¸ch,

QuyÕt t©m tranh nhiÒu th¾ng lîi.

B¸c vμ ChÝnh phñ chê tin th¾ng lîi ®Ó khen th−ëng c¸c chó.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Th¸ng 12 n¨m 1953

Hå CHÝ MINH S¸ch Hå Chñ tÞch víi c¸c lùc l−îng vò trang nh©n d©n, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hμ Néi, 1962, tr.150.

___________ 1) Néi dung bøc th− nμy cßn ®−îc göi cho c¸n bé, chiÕn sÜ ë mét sè

mÆt trËn kh¸c.

TH¦ Göi C¸N Bé cUNG CÊP vμ §åNG Bμo D¢N c«NG

Thu - §«ng n¨m nay, c¸c c« c¸c chó l¹i ra tiÒn tuyÕn ®Ó cïng bé ®éi diÖt giÆc, ®Ó gi¶i phãng ®ång bμo ta.

B¸c gëi lêi th¨m c¸c c« c¸c chó, vμ mong c¸c c« c¸c chó ra søc thi ®ua:

- chÞu ®ùng gian khæ,

- v−ît mäi khã kh¨n,

- gióp søc bé ®éi, tranh nhiÒu th¾ng lîi,

- hoμn thμnh nhiÖm vô v−ît møc.

§ång thêi c¸c c« c¸c chó ph¶i gi÷ v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ.

B¸c chê thμnh tÝch cña c¸c c« c¸c chó ®Ó khen th−ëng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

ViÕt vμo th¸ng 12-1953. Tμi liÖu cña B¶o tμng C¸ch m¹ng ViÖt Nam.

Page 106: Ho chi minh toan tap  tap 7

200 201

TH¦ GöI LíP CHØNH §¶NG LI£N KHU V

Th©n ¸i göi líp chØnh §¶ng L.K.5,

Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, song ph¶i tr−êng kú vμ gian khæ.

Môc ®Ých chØnh §¶ng lμ ®Ó dïi mμi c¸n bé vμ ®¶ng viªn thμnh nh÷ng chiÕn sÜ xøng ®¸ng lμ ng−êi ®μy tí cña nh©n d©n. VËy:

- LËp tr−êng giai cÊp v« s¶n ph¶i v÷ng ch¾c.

- Ph¶i lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ vμ theo ®óng ®−êng lèi quÇn chóng trong mäi viÖc.

- Ph¶i triÖt ®Ó chèng bÖnh quan liªu, h×nh thøc, tham «, l·ng phÝ.

- Ph¶i thËt sù thi hμnh d©n chñ trong §¶ng vμ trong quÇn chóng.

- Ph¶i thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh, ph¶i häc tËp chñ nghÜa M¸c-Lªnin vμ thÊm nhuÇn chÝnh s¸ch cña §¶ng ®Ó lu«n lu«n tiÕn bé.

- Th¸i ®é häc tËp ph¶i nghiªm chØnh, tù kiÓm th¶o ph¶i thËt thμ.

Mong c¸c c« c¸c chó quyÕt t©m thi ®ua thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu ®ã, ®Ó trë nªn nh÷ng c¸n bé vμ ®¶ng viªn xøng ®¸ng.

B¸c thay mÆt T.¦. gëi 3 gi¶i th−ëng cho toμn líp vμ 1 gi¶i th−ëng cho anh em n«ng d©n gióp viÖc cho líp.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng.

ViÕt n¨m 1953. B¶n th¶o bøc th− l−u t¹i Côc l−u tr÷ V¨n phßng Trung −¬ng §¶ng.

TH¦êNG THøC CHÝNH TRÞ17

ViÕt n¨m 1953. Ký tªn §.X. Nxb. Sù thËt xuÊt b¶n lÇn ®Çu n¨m 1954.

In theo b¶n cña Nhμ xuÊt b¶n Sù thËt.

Page 107: Ho chi minh toan tap  tap 7

202 203

1- GIAI CÊP Lμ G×?

C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ®· gi¶i phãng cho d©n téc ta khái ¸ch n« lÖ cña thùc d©n Ph¸p. Mäi ng−êi ®Òu ®−îc b×nh ®¼ng, tù do. §Ó lμm cho ®¹i ®a sè nh©n d©n, tøc lμ c«ng nh©n vμ n«ng d©n, ®−îc sung s−íng h¬n, chóng ta ph¶i ra søc kh¸ng chiÕn cho ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn vμ thùc hiÖn d©n chñ míi.

TÊt c¶ cña c¶i vËt chÊt trong x· héi, ®Òu do c«ng nh©n vμ n«ng d©n lμm ra. Nhê søc lao ®éng cña c«ng nh©n vμ n«ng d©n, x· héi míi sèng cßn vμ ph¸t triÓn. Song nh÷ng ng−êi lao ®éng th× suèt ®êi nghÌo khã, mμ cã mét sè ng−êi kh«ng lao ®éng th× l¹i "ngåi m¸t ¨n b¸t vμng". V× ®©u cã nçi ch¼ng c«ng b»ng nμy? V× mét sè Ýt ng−êi ®· chiÕm lμm t− h÷u nh÷ng t− liÖu s¶n xuÊt cña x· héi.

T− liÖu s¶n xuÊt tøc lμ ruéng ®Êt, hÇm má, c«ng cô vμ nguyªn liÖu. Hä cã t− liÖu s¶n xuÊt nh−ng hä kh«ng lμm lông, hä b¾t buéc ng−êi kh¸c lμm cho hä h−ëng. Do ®ã mμ cã giai cÊp.

Nh÷ng ng−êi chiÕm t− liÖu s¶n xuÊt kh«ng lμm mμ h−ëng, lμ giai cÊp bãc lét. Nh÷ng ng−êi lao ®éng mμ kh«ng ®−îc h−ëng lμ giai cÊp bÞ bãc lét.

2 - CHÕ §é PHONG KIÕN Lμ G× ?

Tõ mÊy ngh×n n¨m nay, x· héi ViÖt Nam bÞ chÕ ®é phong kiÕn thèng trÞ.

ChÕ ®é phong kiÕn tøc lμ chÕ ®é ®Þa chñ bãc lét n«ng d©n.

§Þa chñ chiÕm t− liÖu s¶n xuÊt, tøc lμ ruéng ®Êt, n«ng cô, v©n v©n, lμm cña riªng, nh−ng hä kh«ng cμy cÊy. N«ng d©n buéc ph¶i m−ín ruéng ®Êt cña ®Þa chñ, ph¶i nép t« cho ®Þa chñ, l¹i cßn ph¶i hÇu h¹ vμ lÔ l¹t ®Þa chñ. N«ng d©n kh«ng kh¸c g× n« lÖ.

N«ng d©n quanh n¨m tay lÊm ch©n bïn, ®Çu t¾t mÆt tèi, nh−ng vÉn nghÌo khæ. §Þa chñ th× kh«ng nh¾c ch©n ®éng tay, mμ l¹i cöa cao nhμ réng, phó quý phong l−u. §ã lμ mét chÕ ®é cùc kú kh«ng c«ng b»ng.

Page 108: Ho chi minh toan tap  tap 7

204 205

N«ng d©n v× nghÌo khã, kh«ng thÓ n©ng cao møc s¶n xuÊt. §Þa chñ th× chØ lo lÊy ®Þa t«, kh«ng lo c¶i thiÖn sù s¶n xuÊt. V× vËy, s¶n xuÊt kh«ng thÓ n©ng cao.

§Æc ®iÓm cña chÕ ®é phong kiÕn lμ: n«ng d©n s¶n xuÊt mét c¸ch rêi r¹c. §Þa chñ bãc lét mét c¸ch tμn tÖ.

Nhμ n−íc phong kiÕn lμ nhμ n−íc cña giai cÊp ®Þa chñ. Nã lÊy vua chóa lμm trung t©m. Nã dïng må h«i n−íc m¾t cña n«ng d©n ®Ó nu«i mét bÇy quan l¹i vμ qu©n lÝnh, ®Æng ¸p bøc bãc lét n«ng d©n.

Tr¶i mÊy ngh×n n¨m, n«ng d©n nhiÒu phen næi lªn chèng chÕ ®é phong kiÕn ®Þa chñ, nh−ng kÕt qu¶ thÊt b¹i, v× hä kh«ng biÕt tæ chøc chÆt chÏ. N«ng d©n cÇn cã mét giai cÊp tiÒn tiÕn l·nh ®¹o - tøc lμ giai cÊp c«ng nh©n, th× míi ch¾c ch¾n ®−îc gi¶i phãng.

Tõ ngμy kh¸ng chiÕn, n«ng d©n ta ®−îc chia ruéng ®Êt cña thùc d©n Ph¸p vμ cña ViÖt gian, ®−îc gi¶m t« gi¶m tøc. Nh−ng ®ã chØ míi lμ b−íc ®Çu. Muèn hoμn toμn gi¶i phãng, th× víi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n, n«ng d©n ta ph¶i h¨ng h¸i vμ kiªn quyÕt tiÕn lªn n÷a.

3 - CHñ NGHÜA T¦ B¶N Lμ G× ?

Chñ nghÜa t− b¶n lμ chÕ ®é mét bän Ýt ng−êi bãc lét vμ thèng trÞ ®¹i ®a sè nh©n d©n. Song bän Êy lμ bän t− b¶n, chø kh«ng ph¶i lμ bän phong kiÕn.

C¸ch ®©y vμi tr¨m n¨m, c¸c n−íc ph−¬ng T©y b¾t ®Çu cã m¸y mãc, cã c«ng nghÖ vμ cã chÕ ®é t− b¶n.

D−íi chÕ ®é Êy, bän t− b¶n chiÕm c¸c t− liÖu s¶n xuÊt (nh− nhμ m¸y, nguyªn liÖu...) lμm cña riªng. Nh−ng tù hä kh«ng lao ®éng, mμ thuª c«ng nh©n s¶n xuÊt ®Ó bãc lét c«ng nh©n.

C«ng nh©n ph¶i b¸n søc lao ®éng míi cã ¨n. Ngoμi søc lao ®éng, hä kh«ng cã m¸y mãc vμ nguyªn liÖu g× c¶. Cho nªn c«ng nh©n lμ giai cÊp v« s¶n.

C«ng nh©n s¶n xuÊt c¸c thø cña c¶i, song cña c¶i Êy ®Òu thμnh cña c¶i cña nhμ t− b¶n. Bän t− b¶n chØ tr¶ cho c«ng nh©n mét sè tiÒn c«ng rÊt Ýt. Nhμ t− b¶n thuª c«ng nh©n môc ®Ých lμ cèt kiÕm l·i. C«ng nh©n v× kh«ng cã t− liÖu s¶n xuÊt, mμ ph¶i chÞu bän t− b¶n bãc lét. V× vËy, ®Æc ®iÓm cña chñ nghÜa t− b¶n lμ:

1- M¸y mãc lμ chñ chèt cña t− liÖu s¶n xuÊt. Dïng m¸y mãc ph¶i tËp trung ®«ng ng−êi. Do ®ã, ®Ó s¶n xuÊt, th× søc lao ®éng ho¸ ra tËp thÓ.

2- Nhμ t− b¶n chiÕm hÕt mäi t− liÖu s¶n xuÊt, hä dïng chÕ ®é tiÒn c«ng ®Ó bãc lét c«ng nh©n.

VÒ mÆt s¶n xuÊt, so víi chÕ ®é phong kiÕn th× chÕ ®é t− b¶n lμ mét tiÕn bé to. Phong kiÕn, chØ nhê søc ng−êi vμ søc sóc vËt mμ s¶n xuÊt. T− b¶n th× dïng m¸y mãc mμ s¶n xuÊt. Dïng m¸y mãc t¸i s¶n xuÊt gÊp 10, gÊp 100, mμ ng−êi ta l¹i Ýt khã nhäc h¬n.

T− b¶n s¶n xuÊt rÊt nhiÒu, song kh«ng ph¶i ®Ó cho mäi ng−êi ®−îc h−ëng. V× c¸c t− liÖu s¶n xuÊt ®· bÞ nhμ t− b¶n chiÕm lμm cña riªng. §ã lμ mét t×nh tr¹ng rÊt kh«ng hîp lý. T×nh tr¹ng ®ã sinh ra nhiÒu khã kh¨n mμ nhμ t− b¶n kh«ng thÓ gi¶i quyÕt: nhμ t− b¶n s¶n xuÊt lμ cèt ®Ó b¸n. ThÝ dô, hä s¶n xuÊt hμng v¹n ®«i giÇy, kh«ng ph¶i ®Ó hä dïng, mμ ®Ó b¸n. Trong x· héi t− b¶n, ®¹i ®a sè nh©n d©n ®· thμnh nghÌo khã, th× b¸n cho ai ? V× vËy, mμ th−êng cã khñng ho¶ng kinh tÕ, v× s¶n xuÊt qu¸ nhiÒu.

Lao ®éng ®· tËp thÓ, th× c¸c t− liÖu s¶n xuÊt vμ nh÷ng thø s¶n xuÊt ra, ph¶i lμ cña chung míi ®óng.

Nhμ t− b¶n ch¼ng nh÷ng bãc lét c«ng nh©n trong n−íc hä, mμ cßn x©m l−îc vμ bãc lét c¸c n−íc kh¸c. Do ®ã, chñ nghÜa t− b¶n trë nªn chñ nghÜa ®Õ quèc.

4 - CHñ NGHÜA §Õ QUèC Lμ G× ?

Muèn ph¸t triÓn c«ng nghÖ, nhμ t− b¶n cÇn cã rÊt nhiÒu tiÒn vèn. PhÇn lín tiÒn vèn Êy lμ do hä bãc lét, c−íp giËt c¸c n−íc l¹c hËu. Hä kh«ng b¸n hÕt hμng ho¸ ë trong n−íc hä, hä ¸p bøc c¸c

Page 109: Ho chi minh toan tap  tap 7

206 207

n−íc l¹c hËu mua cña hä. Hä thiÕu nguyªn liÖu, th× hä lÊy nguyªn liÖu cña n−íc l¹c hËu. Muèn cã nh©n c«ng rÊt rÎ, hä ¸p bøc nh©n d©n c¸c n−íc l¹c hËu lμm c«ng cho hä. V× vËy, hä dïng vò lùc ®Ó chiÕm c¸c n−íc l¹c hËu lμm thuéc ®Þa.

C¸c nhμ t− b¶n tranh giμnh nhau. C¸ lín nuèt c¸ bÐ. KÕt qu¶ lμ c¸c c«ng nghÖ tËp trung vμo trong tay mét sè nhμ t− b¶n to: Bän nμy liªn kÕt víi nhau, bao biÖn tÊt c¶ c¸c c«ng nghÖ. ThÕ lμ T− b¶n ®éc quyÒn.

Bän nμy ®· n¾m quyÒn kinh tÕ, hä còng n¾m c¶ quyÒn chÝnh trÞ, cho nªn chÝnh phñ c¸c n−íc t− b¶n ®Òu lμ tay sai cña bän t− b¶n ®éc quyÒn. ThÕ lμ n−íc ®Õ quèc chñ nghÜa.

T− b¶n ®éc quyÒn ra søc tranh nhau nguyªn liÖu, tranh nhau thÞ tr−êng, tranh nhau thuéc ®Þa. Do ®ã, c¸c n−íc ®Õ quèc chñ nghÜa xung ®ét lÉn nhau, råi sinh ra chiÕn tranh.

BÞ bãc lét qu¸ tÖ, giai cÊp v« s¶n ë c¸c n−íc t− b¶n vμ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc næi lªn ®Êu tranh, næi lªn c¸ch mÖnh. Cuèi cïng lμ chñ nghÜa ®Õ quèc bÞ ®¸nh tan.

5 - §Õ QUèC PH¸P X¢M L¦îC N¦íC TA

H¬n 80 n¨m tr−íc, ®Õ quèc Ph¸p thÊy n−íc ta ng−êi ®«ng, cña nhiÒu, bÌn dïng vò lùc sang c−íp n−íc ta. Giai cÊp phong kiÕn ViÖt Nam (vua, quan, ®¹i ®Þa chñ) th× hñ b¹i ®ª hÌn, chØ biÕt b¸n n−íc, kh«ng d¸m chèng giÆc.

Khi ®· c−íp ®−îc n−íc ta, ®Õ quèc Ph¸p liÒn më nhμ m¸y vμ hÇm má, ®Ó thu hót nguyªn liÖu cña ta vμ bãc lét c«ng nh©n ta. Chóng lËp ra ng©n hμng ®Ó khèng chÕ kinh tÕ cña ta. Chóng më xe löa vμ tÇu thuû ®Ó chuyªn chë hμng ho¸ cña chóng vμ vËn t¶i qu©n ®éi cña chóng ®Æng ®μn ¸p nh©n d©n ta. Chóng më mét Ýt tr−êng häc, ®Ó nhåi sä thanh niªn ta, biÕn hä thμnh nh÷ng ng−êi n« lÖ dÔ sai khiÕn.

ThÕ lμ ®Õ quèc Ph¸p c−íp hÕt quyÒn kinh tÕ, chÝnh trÞ, qu©n sù, v¨n ho¸ cña n−íc ta, vμ thu hót hÕt må h«i n−íc m¾t cña nh©n d©n ta.

§Õ quèc Ph¸p ra søc duy tr× chÕ ®é phong kiÕn ViÖt Nam ®Ó lμm tay sai cho chóng, v× thÕ lùc phong kiÕn r¶i kh¾p c¶ n−íc, vμ thèng trÞ ®¹i ®a sè nh©n d©n lμ n«ng d©n. Giai cÊp phong kiÕn th× dùa vμo thÕ lùc ®Õ quèc mμ sèng cßn.

Tõ ®ã, nh©n d©n ViÖt Nam võa bÞ ®Õ quèc võa bÞ phong kiÕn ¸p bøc bãc lét.

Song nh©n d©n ViÖt Nam lμ mét nh©n d©n anh hïng oanh liÖt, trong lÞch sö ®· nhiÒu phen næi lªn ®¸nh ®æ ngo¹i x©m. LÇn nμy nh©n d©n ta l¹i ®oμn kÕt mét lßng, kiªn quyÕt v−ît mäi khã kh¨n gian khæ, ®Ó ®¸nh tan thùc d©n Ph¸p, bän can thiÖp Mü vμ lò ViÖt gian bï nh×n; kiªn quyÕt tranh l¹i ®éc lËp vμ thèng nhÊt cho Tæ quèc, tù do vμ h¹nh phóc cho ®ång bμo.

6 - T¦ B¶N M¹I B¶N Lμ G× ?

§Õ quèc quyÕt kh«ng ®Ó cho t− b¶n d©n téc ph¸t triÓn. V× nÕu t− b¶n ViÖt Nam ph¸t triÓn, th× sÏ tranh mÊt mèi lîi cña chóng.

ChÕ ®é phong kiÕn còng ng¨n trë t− b¶n d©n téc ph¸t triÓn, v× lÏ nμy: d−íi chÕ ®é phong kiÕn, bao nhiªu cña c¶i do n«ng nghiÖp lμm ra, ®Òu lät vμo tay giai cÊp ®Þa chñ. §Þa chñ kh«ng lμm lông mμ vÉn ®−îc h−ëng cña c¶i, cho nªn hä kh«ng muèn m¹o hiÓm bá vèn vμo c«ng nghÖ. V¶ ch¨ng, c«ng nghÖ th× cÇn cã thÞ tr−êng ®Ó bu«n b¸n; song ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lμ n«ng d©n mμ n«ng d©n th× bÞ ®Þa chñ bãc lét thËm tÖ, cßn tiÒn ®©u mμ mua. NÕu hä cã chót ®Ønh tiÒn, th× l¹i bÞ hμng ho¸ cña ®Õ quèc thu hót hÕt.

ThÕ lμ v× ®Õ quèc ¸p bøc, v× phong kiÕn ng¨n trë mμ t− b¶n n−íc ta kh«ng ph¸t triÓn ®−îc.

Cã mét bän t− b¶n ViÖt Nam dùa vμo ®Õ quèc mμ lμm giμu. Hä gióp viÖc c¸c hiÖu bu«n, ë nhμ b¨ng, nhμ m¸y cña ®Õ quèc. Hä gióp ®Õ quèc bãc lét nh©n d©n ta, do ®ã hä ph¸t tμi. Råi hä còng më cöa hμng, thËm chÝ më nhμ m¸y hoÆc nhμ b¨ng nho nhá. Nh÷ng doanh nghiÖp Êy, tiÕng lμ cña ng−êi ViÖt Nam, kú thùc vÉn lμ thÕ lùc cña ®Õ quèc, nã nhê vμo ®Õ quèc mμ sèng, nã lμm theo mÖnh lÖnh cña

Page 110: Ho chi minh toan tap  tap 7

208 209

®Õ quèc. V× vËy, nã còng lμ tay sai cña ®Õ quèc, chèng l¹i lîi Ých cña nh©n d©n.

§ã lμ t− b¶n m¹i b¶n.

7 - KINH TÕ L¹C HËU Lμ THÕ NμO?

Kinh tÕ chñ yÕu gåm cã c«ng nghÖ vμ n«ng nghiÖp. C«ng nghÖ gåm cã c«ng nghÖ nhÑ nh− nhμ m¸y dÖt v¶i, lμm diªm, xμ phßng, vμ c«ng nghÖ nÆng nh− nhμ m¸y s¾t, gang, ®ãng tÇu thuû, lμm xe h¬i, v.v..

Mét n−íc ®éc lËp, ¾t ph¶i cã c«ng nghÖ nÆng. V× ®Õ quèc vμ phong kiÕn ¸p bøc, mμ ViÖt Nam ta kh«ng ph¸t triÓn ®−îc c«ng nghÖ vμ kh«ng cã c«ng nghÖ nÆng.

VÒ n«ng nghiÖp: §Êt ®ai ta rÊt réng, n«ng d©n ta rÊt siªng n¨ng chÞu khã, nh−ng phÇn lín ®Êt ruéng ®Òu tËp trung trong tay bän thùc d©n vμ ®Þa chñ phong kiÕn. N«ng d©n th× thiÕu ruéng hoÆc kh«ng cã ruéng, thiÕu c¶ tr©u bß. V× vËy n«ng th«n ngμy cμng sa sót.

Do ®ã kinh tÕ ViÖt Nam thμnh l¹c hËu vμ phô thuéc vμo kinh tÕ cña ®Õ quèc Ph¸p. T×nh h×nh Êy khiÕn sè rÊt ®«ng nh©n d©n, tøc lμ c«ng nh©n vμ n«ng d©n, cùc khæ, khã kh¨n.

8- V× SAO NH¢N D¢N VIÖT NAM CùC KHæ?

Phong kiÕn ®Þa chñ vμ t− s¶n m¹i b¶n, thμ chÞu kinh tÕ n−íc nhμ phô thuéc vμo ®Õ quèc, chø kh«ng muèn gi¶i phãng n«ng d©n, kh«ng muèn c«ng nghÖ n−íc ta ®−îc ph¸t triÓn.

Thªm vμo ®ã, tr−íc C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, c«ng nh©n, n«ng d©n, häc sinh, c«ng chøc vμ nh÷ng nhμ t− s¶n d©n téc ViÖt Nam kh«ng cã quyÒn chÝnh trÞ, kh«ng cã quyÒn tù do.

So víi c«ng nh©n c¸c n−íc, th× c«ng nh©n ViÖt Nam rÊt khæ, nhÊt lμ c«ng nh©n vïng t¹m bÞ chiÕm. Lμm nhiÒu giê tiÒn l−¬ng Ýt. L¹i thªm chÕ ®é ph¶i lÔ l¹t ®ót lãt cho bän cai lμ mét chÕ ®é bãc lét

cã tÝnh chÊt phong kiÕn. N¹n thÊt nghiÖp th−êng x¶y ra.

N«ng d©n th× nghÌo khæ ®· s½n, l¹i bÞ s−u cao thuÕ nÆng. §Þa chñ lÊy ®Þa t« qu¸ nÆng, cho vay c¾t häng, lμm cho n«ng d©n nhiÒu khi ph¶i b¸n vî ®î con. NÕu gÆp h¹n h¸n b·o lôt, lμ chÕt ®ãi ®Çy ®−êng.

So víi c«ng nh©n, n«ng d©n, th× giai cÊp tiÓu t− s¶n s−íng h¬n nh−ng sinh ho¹t cña hä còng kh«ng ch¾c ch¾n:

Ng−êi cã tiÖm bu«n, ng−êi cã x−ëng thñ c«ng hoÆc x−ëng c«ng nghÖ nhá th× bÞ hμng ngo¹i ho¸ ®Ì lªn, kh«ng ph¸t triÓn ®−îc. L¹i bÞ thuÕ kho¸ nÆng nÒ vμ tiÒn l·i c¾t häng uy hiÕp.

Ng−êi lμm thÇy gi¸o, thÇy thuèc, v¨n nghÖ, v©n v©n, còng kh«ng thÓ sung s−íng trong lóc c¶ n−íc bÇn cïng.

Nh÷ng nhμ t− s¶n d©n téc còng bÞ ®Õ quèc vμ phong kiÕn ®Ì nÐn ng¨n trë, kh«ng cã ®−êng ra, doanh nghiÖp cña hä rÊt bÊp bªnh vμ th−êng dÔ ph¸ s¶n.

V× lÏ ®ã, muèn gi¶i phãng th× nh©n d©n, tøc lμ c«ng, n«ng, tiÓu t− s¶n vμ t− s¶n d©n téc, ph¶i ®oμn kÕt ®Ó ®¸nh ®æ ®Õ quèc, ®¸nh ®æ phong kiÕn vμ t− s¶n m¹i b¶n.

9 - CON §¦êNG GI¶I PHãNG

Kh«ng chÞu næi ®Õ quèc vμ phong kiÕn ¸p bøc bãc lét, nh©n d©n ViÖt Nam nhiÒu lÇn næi lªn ®Êu tranh, song kÕt qu¶ thÊt b¹i, v× lóc ®ã ch−a cã giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o. Tõ ngμy C¸ch m¹ng Nga thμnh c«ng, §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng thμnh lËp, th× nh©n d©n ViÖt Nam tiÕn lªn con ®−êng gi¶i phãng ®óng ®¾n.

TÊt c¶ nh÷ng ng−êi lao ®éng trªn thÕ giíi ®Òu cã mét môc ®Ých chung lμ tho¸t khái ¸p bøc bãc lét, ®−îc sèng sung s−íng tù do, tøc lμ thùc hiÖn chÕ ®é céng s¶n. Nh−ng ®Ó ®i ®Õn môc ®Ých Êy, mçi n−íc ph¶i tuú theo ®iÒu kiÖn thiÕt thùc cña m×nh mμ tiÕn dÇn.

TÝnh chÊt thuéc ®Þa vμ phong kiÕn cña x· héi cò ViÖt Nam khiÕn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i chia lμm hai b−íc. B−íc thø nhÊt lμ ®¸nh ®æ ®Õ quèc, ®¸nh ®æ phong kiÕn, thùc hiÖn "ng−êi cμy cã

Page 111: Ho chi minh toan tap  tap 7

210 211

ruéng", x©y dùng chÝnh trÞ vμ kinh tÕ d©n chñ míi. Trong giai ®o¹n nμy, ph¶i b¶o vÖ t− s¶n d©n téc, v× hä còng chèng ®Õ quèc, chèng phong kiÕn, vμ hä lμ mét lùc l−îng ®Ó ph¸t triÓn c«ng nghÖ, n«ng nghiÖp vμ th−¬ng nghiÖp. B−íc thø hai lμ tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi, tøc lμ giai ®o¹n ®Çu cña chñ nghÜa céng s¶n.

Thêi ®¹i míi khiÕn c¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i lμ c¸ch m¹ng d©n chñ míi (tøc lμ c¸ch m¹ng d©n téc - d©n chñ nh©n d©n hiÖn nay). C¸ch m¹ng Nga thμnh c«ng, mÆt trËn ®Õ quèc vμ t− b¶n thÕ giíi ®· tan vì mét phÇn s¸u trªn qu¶ ®Êt, ®ång thêi ®· lËp thμnh mét chÕ ®é x· héi chñ nghÜa v÷ng ch¾c. TiÕp ®Õn c¸ch m¹ng c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n Trung, §«ng ¢u thμnh c«ng, më réng thªm chñ nghÜa x· héi. GÇn ®©y c¸ch m¹ng Trung Quèc thμnh c«ng, x©y dùng vμ ph¸t triÓn nÒn d©n chñ míi. Tõ ®ã mäi phong trμo c¸ch m¹ng cña giai cÊp lao ®éng vμ cña nh©n d©n c¸c thuéc ®Þa ®Òu nh»m ®¸nh ®æ kÎ thï chung lμ ®Õ quèc, vμ cã hai ng−êi b¹n trung thμnh vμ to lín nhÊt lμ Liªn X« vμ Trung Quèc.

V× vËy, c¸ch m¹ng ViÖt Nam ph¶i lμ c¸ch m¹ng d©n chñ míi, chø kh«ng thÓ lμ d©n chñ cò.

10. "CANH GI¶ H÷U Kú §IÒN"

NghÜa lμ d©n cμy cã ruéng.

Ph¶i ch¨ng ®ã lμ mét chñ nghÜa céng s¶n, hoÆc chñ nghÜa x· héi?

Kh«ng ph¶i. Chñ nghÜa x· héi hoÆc céng s¶n lμ kh«ng cã chÕ ®é t− h÷u. Tr¸i l¹i "canh gi¶ h÷u kú ®iÒn" lμ lμm cho hμng chôc triÖu d©n cμy thμnh t− h÷u, ®Òu cã ruéng, ®Òu cã quyÒn së h÷u ruéng ®Êt.

C¸ch ®©y h¬n 150 n¨m, C¸ch m¹ng t− s¶n Ph¸p ®· chia ruéng cho n«ng d©n. C¸ch ®©y ®é 50 n¨m, l·nh tô t− s¶n Trung Quèc lμ cô T«n Trung S¬n ®· ®Ó l¹i khÈu hiÖu Êy. Ngμy nay, c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n ®Òu thùc hμnh chÝnh s¸ch Êy. Cã nh÷ng n−íc kh«ng ph¶i d©n chñ, (thËm chÝ bän bï nh×n) còng nªu ra khÈu hiÖu Êy.

D©n cμy cã ruéng chØ lμ mét chÝnh s¸ch d©n chñ. Ruéng ®Êt do tay n«ng d©n khai khÈn vμ cμy cÊy. Phong kiÕn ®Þa chñ chiÕm ®o¹t

lμm cña hä, råi ¸p bøc bãc lét d©n cμy. L¹i do phong kiÕn ®Þa chñ mμ c«ng nghÖ vμ th−¬ng nghiÖp cña giai cÊp t− s¶n kh«ng ph¸t triÓn ®−îc, vμ n−íc nhμ l©m vμo kinh tÕ l¹c hËu.

VËy "canh gi¶ h÷u kú ®iÒn" lμ ruéng ®Êt cña d©n cμy l¹i tr¶ l¹i cho d©n cμy. Song phong kiÕn ®Þa chñ "ngåi m¸t ¨n b¸t vμng" ®· quen, ch¾c hä kh«ng tù nguyÖn tr¶ ®Êt ruéng l¹i cho d©n cμy. Cho nªn d©n cμy cÇn ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, tæ chøc v÷ng vμng, h¨ng h¸i ®Êu tranh, míi ®ßi l¹i ®−îc ruéng ®Êt cña m×nh.

11 - §éNG LùC C¸CH M¹NG

C¸ch m¹ng tøc lμ giai cÊp tiÕn bé ®¸nh ®æ giai cÊp ph¶n tiÕn bé.

Nh÷ng giai cÊp ñng hé vμ tham gia c¸ch m¹ng tøc lμ ®éng lùc c¸ch m¹ng.

Theo tÝnh chÊt c¸ch m¹ng cña mçi n−íc mμ quyÕt ®Þnh ®éng lùc c¸ch m¹ng bao gåm nh÷ng giai cÊp nμo. TÝnh chÊt c¸ch m¹ng cña ta lμ c¸ch m¹ng d©n chñ míi, cho nªn ®éng lùc c¸ch m¹ng gåm cã nh÷ng giai cÊp: c«ng nh©n, n«ng d©n, tiÓu t− s¶n.

Trong mét thêi kú vμ mét tr×nh ®é nhÊt ®Þnh, giai cÊp t− s¶n d©n téc còng lμ ®éng lùc c¸ch m¹ng.

V× bÞ ®Õ quèc vμ phong kiÕn ¸p bøc bãc lét tμn tÖ, cho nªn giai cÊp c«ng, n«ng, tiÓu t− s¶n nhiÖt liÖt mong muèn ®¸nh ®æ chóng. T− s¶n d©n téc còng bÞ ®Õ quèc vμ phong kiÕn ¸p bøc ng¨n trë, cho nªn hä còng cã thÓ ®øng vÒ phe c¸ch m¹ng. D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Lao ®éng, 4 giai cÊp Êy ®oμn kÕt thμnh mÆt trËn thèng nhÊt, ®¸nh ®Õ quèc vμ phong kiÕn ®−a c¸ch m¹ng ViÖt Nam ®Õn th¾ng lîi.

Tuy vËy, trong c«ng viÖc s¶n xuÊt, ®Þa vÞ cña mçi giai cÊp kh¸c nhau, cho nªn ®Æc tÝnh cña mçi giai cÊp còng kh¸c nhau. §Æc tÝnh kh¸c nhau cho nªn vai trß c¸ch m¹ng còng kh¸c nhau.

12- V× SAO C¤NG NH¢N Lμ GIAI CÊP L·NH §¹O C¸CH M¹NG?

TÊt c¶ nh÷ng ng−êi kh«ng cã t− liÖu s¶n xuÊt, ph¶i b¸n søc lao

Page 112: Ho chi minh toan tap  tap 7

212 213

®éng mμ sèng, lμ c«ng nh©n. BÊt kú hä lao ®éng trong c«ng nghÖ hay lμ trong n«ng nghiÖp, bÊt kú hä lμm nghÒ g×, còng ®Òu thuéc vÒ giai cÊp c«ng nh©n.

Chñ chèt cña giai cÊp Êy, lμ nh÷ng c«ng nh©n ë c¸c xÝ nghiÖp nh−: nhμ m¸y, hÇm má, xe löa, v©n v©n... Nh÷ng c«ng nh©n thñ c«ng nghÖ, nh÷ng ng−êi lμm thuª ë c¸c cöa hμng, nh÷ng cè n«ng, v©n v©n..., còng thuéc vÒ giai cÊp c«ng nh©n. Nh−ng chØ c«ng nh©n c«ng nghÖ lμ hoμn toμn ®¹i biÓu cho c¸i ®Æc tÝnh cña giai cÊp c«ng nh©n.

§Æc tÝnh c¸ch m¹ng cña giai cÊp c«ng nh©n lμ: kiªn quyÕt, triÖt ®Ó, tËp thÓ, cã tæ chøc, cã kû luËt. L¹i v× lμ giai cÊp tiÒn tiÕn nhÊt trong søc s¶n xuÊt, g¸nh tr¸ch nhiÖm ®¸nh ®æ chÕ ®é t− b¶n vμ ®Õ quèc, ®Ó x©y dùng mét x· héi míi, giai cÊp c«ng nh©n cã thÓ thÊm nhuÇn mét t− t−ëng c¸ch m¹ng nhÊt, tøc lμ chñ nghÜa M¸c - Lªnin. §ång thêi, tinh thÇn ®Êu tranh cña hä ¶nh h−ëng vμ gi¸o dôc c¸c tÇng líp kh¸c. V× vËy, vÒ mÆt chÝnh trÞ, t− t−ëng, tæ chøc vμ hμnh ®éng, giai cÊp c«ng nh©n ®Òu gi÷ vai trß l·nh ®¹o.

Cã ng−êi nãi: Giai cÊp c«ng nh©n ViÖt Nam sè ng−êi cßn Ýt, kh«ng l·nh ®¹o ®−îc c¸ch m¹ng.

Nãi vËy kh«ng ®óng. L·nh ®¹o ®−îc hay lμ kh«ng, lμ do ®Æc tÝnh c¸ch m¹ng, chø kh«ng ph¶i do sè ng−êi nhiÒu Ýt cña giai cÊp. Giai cÊp c«ng nh©n cã chñ nghÜa M¸c - Lªnin. Trªn nÒn t¶ng ®Êu tranh, hä x©y dùng nªn §¶ng theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin lμ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. §¶ng ®Ò ra chñ tr−¬ng, ®−êng lèi, khÈu hiÖu c¸ch m¹ng, l«i cuèn giai cÊp n«ng d©n vμ tiÓu t− s¶n vμo ®Êu tranh, båi d−ìng hä thμnh nh÷ng phÇn tö tiªn tiÕn. L¹i cã nh÷ng phÇn tö trÝ thøc tham gia c¸ch m¹ng vμ v« s¶n ho¸. Thμnh thö ®éi ngò chÝnh trÞ cña giai cÊp c«ng nh©n ngμy cμng ph¸t triÓn. Mai sau, c«ng nghÖ cña ta ngμy cμng ph¸t triÓn, th× sè c«ng nh©n ngμy cμng t¨ng thªm.

Tuy hiÖn nay ë n−íc ta giai cÊp c«ng nh©n cßn nhá, song ë thÕ giíi th× giai cÊp c«ng nh©n rÊt to lín. Cho nªn quyÒn l·nh ®¹o c¸ch m¹ng chØ do giai cÊp c«ng nh©n n¾m.

13- GIAI CÊP N¤NG D¢N

Giai cÊp n«ng d©n, chñ chèt lμ bÇn n«ng vμ trung n«ng lμ qu©n ®éi chñ lùc cña kh¸ng chiÕn vμ cña c¸ch m¹ng d©n chñ míi (cè n«ng thuéc vÒ giai cÊp c«ng nh©n).

ë n«ng th«n, bÇn n«ng lμ líp ng−êi ®«ng nhÊt, vμ nghÌo khæ nhÊt. Hä ch©n bïn tay lÊm quanh n¨m, mμ vÉn suèt ®êi ®ãi r¸ch, v× hä bÞ ®Þa chñ phong kiÕn bãc lét tμn tÖ. BÇn n«ng h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn, h¨ng h¸i c¸ch m¹ng, vμ rÊt mong muèn thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n cμy cã ruéng. V× vËy hä lμ ®ång minh ch¾c ch¾n nhÊt cña giai cÊp c«ng nh©n.

Trung n«ng lμ líp ng−êi m×nh cμy ruéng cña m×nh, kh«ng bãc lét ai, còng kh«ng ph¶i lμm thuª cho ai. Hä sinh sèng kh¸ h¬n bÇn n«ng. Song gÆp mÊt mïa th× hä còng chËt vËt. V¶ l¹i hä còng bÞ bän ®Þa chñ, bän cho vay nÆng l·i, vμ bän ®Õ quèc ¸p bøc bãc lét. Thùc hiÖn chÝnh s¸ch "d©n cμy cã ruéng" th× hä còng cã lîi. Cho nªn hä còng h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn, h¨ng h¸i c¸ch m¹ng. V× vËy, hä lμ ®ång minh ch¾c ch¾n cña giai cÊp c«ng nh©n.

C¸ch m¹ng ta hiÖn nay lμ chèng ®Õ quèc, chèng phong kiÕn. N«ng d©n lμ líp ng−êi ®«ng nhÊt trong nh©n d©n, cho nªn hä lμ qu©n chñ lùc cña c¸ch m¹ng.

Trong cuéc kh¸ng chiÕn cña ta, n«ng d©n ®ãng gãp nhiÒu nhÊt, hy sinh nhiÒu nhÊt. Trong qu©n ®éi ta, tèi ®¹i ®a sè lμ n«ng d©n. Trong c«ng cuéc x©y dùng d©n chñ míi, muèn ph¸t triÓn c«ng nghÖ vμ th−¬ng nghiÖp, ¾t ph¶i do n«ng d©n ®−îc gi¶i phãng, thi ®ua s¶n xuÊt, cung cÊp nguyªn liÖu vμ l−¬ng thùc, ®ång thêi tiªu thô dåi dμo nh÷ng thø c«ng nghÖ s¶n xuÊt ra.

Nh−ng v× hoμn c¶nh kinh tÕ l¹c hËu, mμ n«ng d©n th−êng cã tÝnh thñ cùu, rêi r¹c, t− h÷u. Cho nªn giai cÊp c«ng nh©n ph¶i ®oμn kÕt hä, gióp tæ chøc hä, vμ l·nh ®¹o hä, th× hä lμ mét lùc l−îng rÊt to lín v÷ng ch¾c. ThÕ lμ c«ng n«ng liªn minh.

14- GIAI CÊP TIÓU T¦ S¶N

Giai cÊp nμy gåm cã: phÇn tö trÝ thøc, c¸c nhμ c«ng nghÖ vμ

Page 113: Ho chi minh toan tap  tap 7

214 215

th−¬ng nghiÖp nhá, thñ c«ng nghÖ, nh÷ng ng−êi lμm nghÒ tù do (nh− thÇy thuèc, luËt s−...), c«ng chøc.

§¹i ®a sè trÝ thøc vμ häc sinh thuéc giai cÊp tiÓu t− s¶n. Nãi chung, th× hä còng bÞ ®Õ quèc vμ phong kiÕn ¸p bøc, th−êng bÞ thÊt nghiÖp, thÊt häc.

Hä cã häc thøc, dÔ cã c¶m gi¸c chÝnh trÞ. Hä kh«ng trùc tiÕp bãc lét lao ®éng. V× vËy, hä dÔ tiÕp thô sù gi¸o dôc c¸ch m¹ng vμ cïng ®i víi c«ng n«ng.

Song trÝ thøc vμ häc sinh th−êng m¾c nh÷ng nh−îc ®iÓm rÊt to, nh−: lý luËn kh«ng ®i ®«i víi thùc hμnh, xem khinh lao ®éng, t− t−ëng m¬ hå, lËp tr−êng kh«ng v÷ng, khi hμnh ®éng th× hay lung lay.

Nh÷ng líp tiÓu t− s¶n kh¸c (nh÷ng nhμ c«ng nghÖ vμ th−¬ng nghiÖp nhá, nh÷ng ng−êi lμm nghÒ tù do, v.v.) còng bÞ ®Õ quèc vμ phong kiÕn bãc lét. Kinh tÕ cña hä bÊp bªnh, th−êng bÞ thÊt nghiÖp, ph¸ s¶n. Cho nªn sè ®«ng còng tham gia vμ ñng hé kh¸ng chiÕn, c¸ch m¹ng. Hä còng lμ ®ång minh quan träng cña giai cÊp c«ng nh©n.

Nãi chung lμ giai cÊp tiÓu t− s¶n cã nh÷ng nh−îc ®iÓm: tù t− tù lîi, rêi r¹c, kÐm kiªn quyÕt... Cho nªn ®èi víi hä, giai cÊp c«ng nh©n cÇn ph¶i tuyªn truyÒn, tæ chøc hä, gióp hä ph¸t triÓn −u ®iÓm, söa ch÷a nh−îc ®iÓm, cÇn ph¶i kh«n khÐo l·nh ®¹o hä, lμm cho hä quyÕt t©m phông sù nh©n d©n, c¶i t¹o t− t−ëng, cïng víi c«ng n«ng kÕt thμnh mét khèi, th× hä míi trë nªn t¸c dông to lín trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn, c¸ch m¹ng.

15 - GIAI CÊP T¦ S¶N D¢N TéC

Lμ giai cÊp t− s¶n kh«ng dÝnh lÝu víi ®Õ quèc, hoÆc dÝnh lÝu rÊt Ýt. Mét mÆt th× hä bÞ ®Õ quèc vμ phong kiÕn ng¨n trë, cho nªn hä còng muèn chèng ®Õ quèc vμ phong kiÕn. Nh−ng mÆt kh¸c, hä lμ giai cÊp bãc lét, cho nªn hä còng sî giai cÊp bÞ bãc lét næi lªn ®Êu tranh. V¶ l¹i vÒ mÆt kinh tÕ, hä cßn dÝnh lÝu Ýt nhiÒu víi ®Þa chñ

phong kiÕn, cho nªn ®èi víi viÖc c¶i c¸ch ruéng ®Êt, hä cßn do dù. Do ®ã mμ t− s¶n d©n téc võa muèn c¸ch m¹ng võa muèn tho¶ hiÖp. Bëi vËy, giai cÊp c«ng nh©n cÇn ph¶i võa ®oμn kÕt víi hä, võa ®Êu tranh víi hä ®Ó b¶o vÖ quyÒn lîi cña c«ng nh©n. Cã nh− vËy, giai cÊp t− s¶n d©n téc míi ph¸t triÓn ®−îc t¸c dông c¸ch m¹ng cña hä, vμ ph¸t triÓn kinh tÕ cña hä.

Dï ®Æc ®iÓm kh¸c nhau, t¸c dông kh¸c nhau, song trong kh¸ng chiÕn, trong c¸ch m¹ng d©n chñ míi, c¸c giai cÊp c«ng, n«ng, tiÓu t− s¶n vμ t− s¶n d©n téc, ®Òu cã lîi Ých chung, môc ®Ých chung, cÇn ph¶i ®oμn kÕt l¹i thμnh mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt m¹nh mÏ, d−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n vμ chÝnh ®¶ng cña giai cÊp Êy tøc lμ §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam. Nh− thÕ, th× kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, kiÕn quèc nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.

16 - C¸CH M¹NG Vμ KH¸NG CHIÕN

Tr−íc ®©y ViÖt Nam ta lμ mét n−íc thuéc ®Þa vμ phong kiÕn. Cho nªn c¸ch m¹ng cña ta lμ c¸ch m¹ng d©n téc vμ d©n chñ míi, tøc lμ chèng ®Õ quèc, chèng phong kiÕn. Råi tiÕn dÇn ®Õn chñ nghÜa x· héi.

C¸ch m¹ng ta ®· tr−êng kú vμ gian khæ, míi ®Õn thμnh c«ng.

N¨m 1917, c¸ch m¹ng Nga thμnh c«ng. Chñ nghÜa M¸c - Lªnin dÇn dÇn truyÒn ®Õn n−íc ta. ChÝnh ®¶ng cña giai cÊp c«ng nh©n lμ §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng thμnh lËp n¨m 1930. §¶ng ra søc tuyªn truyÒn, tæ chøc. Phong trμo c«ng n«ng b¾t ®Çu tiÕn m¹nh. C¸ch m¹ng Trung Quèc còng ¶nh h−ëng rÊt lín ®Õn c¸ch m¹ng ta.

Tr¶i 15 n¨m ®Êu tranh gian khæ, bÞ ®Õ quèc vμ phong kiÕn khñng bè, giÕt chãc, tï ®Çy, nh−ng §¶ng Céng s¶n ch¼ng nh÷ng kh«ng bÞ tiªu diÖt, mμ l¹i ®−îc thö th¸ch dïi mμi, cμng ngμy cμng ph¸t triÓn m¹nh mÏ.

N¨m 1939, ThÕ giíi chiÕn tranh lÇn thø hai næ bïng. N¨m 1945, Liªn X« ®¸nh th¾ng ph¸t xÝt §øc vμ NhËt. Nhê ®ã, nh©n d©n ta, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ MÆt trËn ViÖt Minh, næi lªn c¸ch m¹ng,

Page 114: Ho chi minh toan tap  tap 7

216 217

tranh lÊy chÝnh quyÒn, lËp thμnh Nhμ n−íc d©n chñ céng hoμ.

Nh−ng ®Õ quèc Ph¸p - Mü muèn c−íp n−íc ta. §ång minh cña chóng lμ ®Þa chñ phong kiÕn muèn b¸n n−íc ta. Cho nªn ta ph¶i kh¸ng chiÕn cøu n−íc.

N¨m 1945, §¶ng cßn nhá, ViÖt Minh cßn yÕu, song nhê søc ®oμn kÕt cña nh©n d©n, mμ c¸ch m¹ng ta th¾ng lîi.

Ngμy nay, ta cã chÝnh quyÒn nh©n d©n m¹nh mÏ, cã MÆt trËn d©n téc v÷ng ch¾c, cã Qu©n ®éi nh©n d©n hïng m¹nh. Cã §¶ng Lao ®éng tiÕp tôc truyÒn thèng anh dòng cña §¶ng Céng s¶n §«ng D−¬ng, theo chñ nghÜa M¸c - Lªnin, kinh qua nh÷ng cuéc chØnh §¶ng, chØnh phong lμm cho tæ chøc vμ t− t−ëng cña §¶ng thªm m¹nh mÏ vμ trong s¹ch. Nh©n d©n ta ngμy thªm ®oμn kÕt chÆt chÏ. §ã lμ nh÷ng ®iÒu kiÖn lμm cho kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

17 - CHÕ §é NHμ N¦íC D¢N CHñ CéNG HOμ

N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· ®¸nh ®æ nÒn thèng trÞ tèi t¨m cña ®Õ quèc vμ phong kiÕn, ®· ®−a nh©n d©n ta lªn con ®−êng s¸ng sña, vÎ vang. Nhμ n−íc ta ®· thμnh nhμ n−íc cña nh©n d©n.

Nhμ n−íc lμ g×? Tr¶i mÊy mu«n n¨m, x· héi céng s¶n nguyªn thuû kh«ng cã chÕ ®é t− h÷u, kh«ng cã sù bãc lét, kh«ng cã giai cÊp, th× kh«ng cã nhμ n−íc.

Tõ khi cã chÕ ®é t− h÷u, ng−êi giμu thμnh giai cÊp bãc lét, ng−êi nghÌo thμnh giai cÊp bÞ bãc lét. Giai cÊp ng−êi giμu x©y dùng bé m¸y thèng trÞ gåm cã chÝnh phñ, qu©n ®éi, toμ ¸n, c¶nh s¸t, v.v.. Bé m¸y Êy gäi lμ nhμ n−íc ®Ó thèng trÞ giai cÊp bÞ bãc lét. Nhμ n−íc phong kiÕn lμ c«ng cô cña ®Þa chñ ®Ó thèng trÞ n«ng d©n. Nhμ n−íc t− b¶n lμ c«ng cô cña giai cÊp t− s¶n ®Ó thèng trÞ giai cÊp c«ng nh©n.

Song tõ c¸ch m¹ng Nga thμnh c«ng, mét x· héi míi ra ®êi, nhμ n−íc ®· trë nªn c«ng cô thèng trÞ cña nh©n d©n lao ®éng.

Nhμ n−íc ta còng lμ nhμ n−íc cña ®¹i ®a sè nh©n d©n, ®Ó thèng trÞ thiÓu sè ph¶n ®éng, ®Ó gi÷ g×n lîi Ých cña nh©n d©n, b»ng

c¸ch d©n chñ chuyªn chÝnh cña nh©n d©n.

18 - NH¢N D¢N D¢N CHñ CHUY£N CHÝNH

Tr−íc kia ViÖt Nam ta vÉn cã Nhμ n−íc vμ chÝnh phñ. Song ®ã lμ c«ng cô cña ®Õ quèc vμ phong kiÕn ®Ó ¸p bøc nh©n d©n.

C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, ta lËp ra chÝnh phñ míi, qu©n ®éi, c«ng an, toμ ¸n, ph¸p luËt míi cña nh©n d©n ®Ó chèng kÎ ®Þch trong vμ ngoμi, vμ ®Ó gi÷ g×n quyÒn lîi cña nh©n d©n.

Nhμ n−íc míi cña ta vμ Nhμ n−íc cò, tÝnh chÊt kh¸c nhau.

TÝnh chÊt cña mét Nhμ n−íc lμ: trong nhμ n−íc Êy, giai cÊp nμo thèng trÞ, giai cÊp nμo bÞ thèng trÞ. Nhμ n−íc Êy b¶o vÖ lîi Ých cña giai cÊp nμo, ®μn ¸p giai cÊp nμo.

Nhμ n−íc cò n»m trong tay ®Õ quèc vμ phong kiÕn, tÝnh chÊt nã lμ ®Õ quèc vμ phong kiÕn, lμ ph¶n ®éng.

Nhμ n−íc ta ngμy nay lμ n»m trong tay nh©n d©n chèng ®Õ quèc vμ phong kiÕn. TÝnh chÊt nã lμ nh©n d©n d©n chñ chuyªn chÝnh.

Nh©n d©n lμ: bèn giai cÊp c«ng, n«ng, tiÓu t− s¶n vμ t− s¶n d©n téc. D−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n vμ cña §¶ng, c¸c giai cÊp Êy ®oμn kÕt l¹i, bÇu ra chÝnh phñ cña m×nh. §èi víi néi bé nh©n d©n th× thùc hμnh d©n chñ. §èi víi ®Õ quèc, phong kiÕn vμ lò ph¶n ®éng, th× thùc hμnh chuyªn chÝnh chèng l¹i chóng, ®μn ¸p chóng.

Trong n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ cña chóng ta, tÊt c¶ mäi quyÒn lùc ®Òu lμ cña nh©n d©n, tøc lμ cña c¸c giai cÊp c«ng, n«ng, tiÓu t− s¶n vμ t− s¶n d©n téc. Bèn giai cÊp Êy do giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o, lÊy c«ng n«ng liªn minh lμm nÒn t¶ng, ®oμn kÕt c¸c giai cÊp d©n chñ vμ c¸c d©n téc trong n−íc, ®Ó thùc hμnh d©n chñ chuyªn chÝnh.

19 - MÆT TRËN D¢N TéC THèNG NHÊT (LI£N - VIÖT)

Trong giai ®o¹n c¸ch m¹ng d©n téc d©n chñ, bèn giai cÊp c«ng, n«ng, tiÓu t− s¶n vμ t− s¶n d©n téc ®Òu lμ ®éng lùc cña c¸ch m¹ng.

Page 115: Ho chi minh toan tap  tap 7

218 219

D−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n vμ cña §¶ng, bèn giai cÊp ®oμn kÕt vμ tæ chøc thμnh mÆt trËn thèng nhÊt to lín m¹nh mÏ. V× trong c«ng cuéc c¸ch m¹ng chèng ®Õ quèc, chèng phong kiÕn, trong sù nghiÖp kiÕn quèc, ph¸t triÓn kinh tÕ, bèn giai cÊp Êy ®Òu cã lîi, cho nªn bèn giai cÊp Êy cÇn ph¶i ®oμn kÕt, cÇn ph¶i hîp t¸c, cïng nhau x©y dùng nh©n d©n d©n chñ chuyªn chÝnh, ®Ó ®−a kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi, kiÕn quèc ®Õn thμnh c«ng.

V× sao cÇn ph¶i lÊy c«ng n«ng liªn minh lμm nÒn t¶ng?

V× giai cÊp c«ng n«ng lμ ®«ng nhÊt, h¬n 9 phÇn 10 trong nh©n d©n. V× trong cuéc ®Êu tranh c¸ch m¹ng, hai giai cÊp Êy lμ kiªn quyÕt nhÊt. Liªn minh cña hai giai cÊp Êy lμ nÒn t¶ng réng r·i vμ ch¾c ch¾n nhÊt cña d©n chñ chuyªn chÝnh. Trong cuéc kh¸ng chiÕn cøu n−íc, hai giai cÊp Êy còng ®ãng gãp nhiÒu nhÊt, hy sinh to nhÊt, thμnh tÝch lín nhÊt. Giai cÊp c«ng n«ng lμ lùc l−îng chñ chèt ®Ó gi÷ g×n Tæ quèc, x©y dùng n−íc nhμ. V× vËy c«ng n«ng liªn minh lμ nÒn t¶ng tù nhiªn cña mÆt trËn d©n téc thèng nhÊt.

20 - D¢N CHñ TËP TRUNG

ë n−íc ta chÝnh quyÒn lμ cña nh©n d©n, do nh©n d©n lμm chñ. Nh©n d©n bÇu ra c¸c Héi ®ång nh©n d©n, Uû ban kh¸ng chiÕn hμnh chÝnh ®Þa ph−¬ng, vμ Quèc héi cïng ChÝnh phñ Trung −¬ng.

Trong c¸c cuéc bÇu cö, c«ng d©n ViÖt Nam tõ 18 tuæi trë lªn, kh«ng ph©n biÖt g¸i trai, t«n gi¸o, møc tμi s¶n, tr×nh ®é v¨n ho¸, kh«ng ph©n biÖt nßi gièng ®Òu cã quyÒn tham gia. §ã lμ mét c¸ch rÊt hîp lý, ®Ó nh©n d©n lao ®éng thùc hμnh quyÒn thèng trÞ cña m×nh.

ChÕ ®é x« viÕt ë Liªn X« vμ chÕ ®é nh©n d©n ®¹i biÓu ®¹i héi ë c¸c n−íc d©n chñ míi ®¹i kh¸i còng nh− vËy. ë Liªn X« kh«ng cã giai cÊp t− s¶n n÷a. X« viÕt tøc lμ ®¹i biÓu cho toμn thÓ nh©n d©n: c«ng nh©n, n«ng d©n trong c¸c n«ng tr−êng tËp thÓ vμ tÇng líp trÝ thøc.

ë Trung Quèc vμ ë n−íc ta, th× ngoμi liªn minh c«ng n«ng, cßn cã giai cÊp tiÓu t− s¶n vμ t− s¶n d©n téc tham gia.

Nh©n d©n lμ «ng chñ n¾m chÝnh quyÒn. Nh©n d©n bÇu ra ®¹i

biÓu thay mÆt m×nh thi hμnh chÝnh quyÒn Êy. ThÕ lμ d©n chñ.

C¸c c¬ quan chÝnh quyÒn lμ thèng nhÊt, tËp trung.

Tõ Héi ®ång nh©n d©n vμ Uû ban kh¸ng chiÕn hμnh chÝnh x· ®Õn Quèc héi vμ ChÝnh phñ Trung −¬ng, sè Ýt ph¶i phôc tïng sè nhiÒu, cÊp d−íi ph¶i phôc tïng cÊp trªn, ®Þa ph−¬ng ph¶i phôc tïng trung −¬ng. ThÕ lμ võa d©n chñ võa tËp trung.

ChÕ ®é d©n chñ tËp trung khiÕn cho toμn thÓ nh©n d©n (c«ng, n«ng, tiÓu t− s¶n, t− s¶n d©n téc) ®Òu trë nªn chñ nh©n ch©n chÝnh cña n−íc nhμ, ®Òu ®oμn kÕt ®Ó kh¸ng chiÕn kiÕn quèc.

21 - QUYÒN LîI Vμ NGHÜA Vô CñA NH¢N D¢N

D−íi sù thèng trÞ cña ®Õ quèc vμ phong kiÕn, nh©n d©n chØ cã nghÜa vô, nh− nép s−u ®ãng thuÕ, ®i lÝnh ®i phu mμ kh«ng cã quyÒn lîi. C©u tôc ng÷ d©n ngu khu ®en, ®Ëp ®i hß ®øng, ®· nãi râ t×nh tr¹ng Êy.

D−íi chÕ ®é d©n chñ céng hoμ, th× kh¸c h¼n. Nh©n d©n cã nghÜa vô, ®ång thêi cã quyÒn lîi. Nh©n d©n cã quyÒn tù do t− t−ëng, tù do tæ chøc, tù do tÝn ng−ìng, v.v. cã quyÒn øng cö vμ bÇu cö. §μn bμ cã mäi quyÒn lîi nh− ®μn «ng. C¸c d©n téc trong n−íc ®Òu cã quyÒn lîi nh− nhau.

Nh©n d©n ®−îc h−ëng nh÷ng quyÒn lîi Êy, cho nªn mäi ng−êi cÇn ph¶i h¨ng h¸i lμm trßn nghÜa vô cña m×nh trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn, cøu n−íc, x©y dùng n−íc nhμ.

Nh©n d©n vμ quèc d©n kh¸c nhau.

Nh©n d©n lμ bèn giai cÊp c«ng, n«ng, tiÓu t− s¶n, t− s¶n d©n téc vμ nh÷ng phÇn tö kh¸c yªu n−íc. §ã lμ nÒn t¶ng cña quèc d©n.

Nh÷ng bän ph¶n ®éng ch−a ®Õn nçi bÞ xö tö, vÉn lμ quèc d©n. Nh−ng chóng kh«ng ®−îc ë trong ®Þa vÞ nh©n d©n, kh«ng ®−îc h−ëng quyÒn lîi nh− nh©n d©n. Chóng kh«ng cã quyÒn tuyÓn cö, øng cö; kh«ng cã quyÒn tæ chøc tuyªn truyÒn, v.v.. Song chóng cÇn ph¶i lμm trßn nghÜa vô, nh− phôc tïng trËt tù, tu©n theo ph¸p luËt cña nh©n d©n.

§èi víi nh©n d©n, th× c«ng cô cña nhμ n−íc d©n chñ míi -

Page 116: Ho chi minh toan tap  tap 7

220 221

(ChÝnh phñ, ph¸p luËt, c«ng an, qu©n ®éi, v©n v©n) - lμ ®Ó gi÷ g×n quyÒn lîi cña nh©n d©n.

§èi víi bän ph¶n ®éng, th× nh÷ng tæ chøc Êy lμ ®Ó b¾t buéc chóng ph¶i lμm trßn mäi nghÜa vô.

22- NHIÖM Vô CñA NHμ N¦íC D¢N CHñ MíI

Môc ®Ých cña c¸ch m¹ng lμ x©y dùng mét n−íc ViÖt Nam ®éc lËp, thèng nhÊt, tù do, giμu m¹nh. Lμm cho nh©n d©n ®−îc h−ëng h¹nh phóc vμ x©y dùng mét x· héi sung s−íng, vÎ vang.

Muèn ®¹t môc ®Ých Êy, th× ph¶i ra søc kh¸ng chiÕn, ®¸nh tan bän ®Õ quèc x©m l−îc vμ tiªu diÖt bän phong kiÕn ph¶n quèc.

§Ó kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, n−íc nhμ ph¶i x©y dùng nhiÒu mÆt:

- X©y dùng qu©n ®éi - mét qu©n ®éi nh©n d©n thËt m¹nh, d−íi sù l·nh ®¹o cña giai cÊp c«ng nh©n vμ cña §¶ng. Qu©n ®éi ta ph¶i ®−îc trang bÞ ®Çy ®ñ, ph¶i häc tËp nhiÒu ®Ó tiÕn bé m·i vÒ mÆt kü thuËt. Ph¶i lu«n t¨ng c−êng c«ng t¸c chÝnh trÞ ®Ó b¶o ®¶m lμ qu©n ®éi c¸ch m¹ng, qu©n ®éi quyÕt chiÕn quyÕt th¾ng.

- X©y dùng chÝnh quyÒn - Ph¶i c¶i tiÕn c«ng t¸c trong c¸c c¬ quan chÝnh quyÒn, tÈy s¹ch bÖnh quan liªu, mÖnh lÖnh. Ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n. Ph¶i gi¸o dôc nh©n d©n biÕt sö dông quyÒn lîi cña m×nh vμ h¨ng h¸i lμm trßn nghÜa vô cña m×nh. Ph¶i ®μn ¸p nghiªm ngÆt bän ph¶n ®éng, ng¨n ngõa vμ trõng trÞ mäi ho¹t ®éng ph¸ ho¹i.

- X©y dùng kinh tÕ - Ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, c«ng nghÖ, thñ c«ng nghÖ, th−¬ng nghiÖp, giao th«ng vËn t¶i, ®Ó c¶i tiÕn kinh tÕ vμ tμi chÝnh cña Nhμ n−íc, c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n.

- X©y dùng v¨n ho¸ - Ph¶i x©y dùng mét nÒn v¨n ho¸ d©n téc, khoa häc, ®¹i chóng. Ph¶i n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ cña nh©n d©n. Ph¶i ®Ò x−íng ®¹o ®øc c«ng d©n tøc lμ yªu Tæ quèc, yªu nh©n d©n, yªu lao ®éng, yªu khoa häc, b¶o vÖ cña c«ng... Ph¶i chèng v¨n ho¸ n« lÖ cña ®Õ quèc vμ phong kiÕn. Ph¶i t¨ng c−êng c«ng viÖc vÖ sinh, ph¶i ph¸t triÓn b¸o chÝ...

Nh÷ng c«ng viÖc x©y dùng ®ã quan hÖ mËt thiÕt víi nhau, l¹i

quan hÖ mËt thiÕt víi cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng triÖt ®Ó thi hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt.

23 - THμNH PHÇN KINH TÕ ë N¦íC TA (VïNG Tù DO)

HiÖn nay, kinh tÕ n−íc ta cã nh÷ng thμnh phÇn nh− sau:

- Kinh tÕ ®Þa chñ phong kiÕn bãc lét ®Þa t«.

- Kinh tÕ quèc doanh, cã tÝnh chÊt chñ nghÜa x· héi. V× tμi s¶n c¸c xÝ nghiÖp Êy lμ cña chung cña nh©n d©n, cña Nhμ n−íc, chø kh«ng ph¶i cña riªng. Trong c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh th× x−ëng tr−ëng, c«ng tr×nh s−, vμ c«ng nh©n ®Òu cã quyÒn tham gia qu¶n lý, ®Òu lμ chñ nh©n. ViÖc s¶n xuÊt th× do sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña ChÝnh phñ nh©n d©n.

- C¸c hîp t¸c x· tiªu thô vμ hîp t¸c x· cung cÊp, cã tÝnh chÊt nöa chñ nghÜa x· héi. Nh©n d©n gãp nhau ®Ó mua nh÷ng thø m×nh cÇn dïng, hoÆc ®Ó b¸n nh÷ng thø m×nh s¶n xuÊt kh«ng ph¶i kinh qua c¸c ng−êi con bu«n, kh«ng bÞ hä bãc lét.

C¸c héi ®æi c«ng ë n«ng th«n, còng lμ mét lo¹i hîp t¸c x·.

- Kinh tÕ c¸ nh©n cña n«ng d©n vμ cña thñ c«ng nghÖ, hä th−êng tù tóc Ýt cã g× b¸n, vμ còng Ýt khi mua g×. §ã lμ mét thø kinh tÕ l¹c hËu.

- Kinh tÕ t− b¶n cña t− nh©n. Hä bãc lét c«ng nh©n, nh−ng ®ång thêi hä còng gãp phÇn vμo x©y dùng kinh tÕ.

- Kinh tÕ t− b¶n quèc gia lμ Nhμ n−íc hïn vèn víi t− nh©n ®Ó kinh doanh, vμ do Nhμ n−íc l·nh ®¹o. Trong lo¹i nμy, t− b¶n cña t− nh©n lμ chñ nghÜa t− b¶n. T− b¶n cña Nhμ n−íc lμ chñ nghÜa x· héi.

24 - CHÝNH S¸CH KINH TÕ CñA §¶NG Vμ CHÝNH PHñ

Gåm cã mÊy ®iÒu:

1- C«ng t− ®Òu lîi. Kinh tÕ quèc doanh lμ c«ng. Nã lμ nÒn t¶ng vμ søc l·nh ®¹o cña kinh tÕ d©n chñ míi. Cho nªn chóng ta ph¶i ra søc ph¸t triÓn nã vμ nh©n d©n ta ph¶i ñng hé nã. §èi víi nh÷ng

Page 117: Ho chi minh toan tap  tap 7

222 223

ng−êi ph¸ ho¹i nã, trém c¾p cña c«ng, khai gian lËu thuÕ, th× ph¶i trõng trÞ.

T− lμ nh÷ng nhμ t− b¶n d©n téc vμ kinh tÕ c¸ nh©n cña n«ng d©n vμ thñ c«ng nghÖ. §ã còng lμ lùc l−îng cÇn thiÕt cho cuéc x©y dùng kinh tÕ n−íc nhμ. Cho nªn ChÝnh phñ cÇn gióp hä ph¸t triÓn. Nh−ng hä ph¶i phôc tïng sù l·nh ®¹o cña kinh tÕ quèc gia, ph¶i hîp víi lîi Ých cña ®¹i ®a sè nh©n d©n.

2- Chñ thî ®Òu lîi. Nhμ t− b¶n th× kh«ng khái bãc lét. Nh−ng ChÝnh phñ ng¨n cÊm hä bãc lét c«ng nh©n qu¸ tay. ChÝnh phñ ph¶i b¶o vÖ lîi quyÒn cña c«ng nh©n. §ång thêi, v× lîi Ých l©u dμi, anh chÞ em thî còng ®Ó cho chñ ®−îc sè lîi hîp lý, kh«ng yªu cÇu qu¸ møc.

Chñ vμ thî ®Òu tù gi¸c tù ®éng, t¨ng gia s¶n xuÊt lîi c¶ ®«i bªn.

3- C«ng n«ng gióp nhau. C«ng nh©n ra søc s¶n xuÊt n«ng cô vμ c¸c thø cÇn dïng kh¸c, ®Ó cung cÊp cho n«ng d©n. N«ng d©n th× ra søc t¨ng gia s¶n xuÊt, ®Ó cung cÊp l−¬ng thùc vμ c¸c thø nguyªn liÖu cho c«ng nh©n. Do ®ã mμ cμng th¾t chÆt liªn minh gi÷a c«ng n«ng.

4- L−u th«ng trong ngoμi. Ta ra søc khai l©m thæ s¶n ®Ó b¸n cho c¸c n−íc b¹n vμ ®Ó mua nh÷ng thø ta cÇn dïng. C¸c n−íc b¹n mua nh÷ng thø ta ®−a ra vμ b¸n cho ta nh÷ng hμng ho¸ ta ch−a chÕ t¹o ®−îc. §ã lμ chÝnh s¸ch mËu dÞch, gióp ®ì lÉn nhau rÊt cã lîi cho kinh tÕ ta.

Bèn chÝnh s¸ch Êy lμ mÊu chèt ®Ó ph¸t triÓn kinh tÕ cña n−íc ta.

25 - ¤N Cò Vμ BIÕT MíI

Chóng ta ®· nghiªn cøu nh÷ng môc:

1) Giai cÊp lμ g×?

2) Phong kiÕn lμ g×?

3) Chñ nghÜa t− b¶n lμ g×?

4) Chñ nghÜa ®Õ quèc lμ g×?

5) §Õ quèc Ph¸p x©m l−îc n−íc ta.

6) T− s¶n m¹i b¶n lμ g×?

7) Kinh tÕ l¹c hËu lμ thÕ nμo?

8) V× sao nh©n d©n ViÖt Nam cùc khæ?

9) Con ®−êng gi¶i phãng.

10) "Canh gi¶ h÷u kú ®iÒn".

11) §éng lùc c¸ch m¹ng.

12) V× sao c«ng nh©n lμ giai cÊp l·nh ®¹o c¸ch m¹ng?

13) Giai cÊp n«ng d©n.

14) Giai cÊp tiÓu t− s¶n.

15) Giai cÊp t− s¶n d©n téc.

16) C¸ch m¹ng vμ kh¸ng chiÕn.

17) ChÕ ®é Nhμ n−íc d©n chñ céng hoμ.

18) Nh©n d©n d©n chñ chuyªn chÝnh.

19) MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt (Liªn - ViÖt).

20) D©n chñ tËp trung.

21) QuyÒn lîi vμ nghÜa vô cña nh©n d©n.

22) NhiÖm vô cña Nhμ n−íc d©n chñ míi.

23) Thμnh phÇn kinh tÕ ë n−íc ta (vïng tù do).

24) ChÝnh s¸ch kinh tÕ cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ.

Häc th× ph¶i «n c¸i cò vμ biÕt thªm c¸i míi. NÕu kh«ng «n l¹i th× nh÷ng c¸i ®· häc ®−îc, sÏ quªn mÊt.

VËy §.X. xin ®Ò nghÞ:

a) C¸c ®ång chÝ «n l¹i nh÷ng bμi Êy, vμ liªn hÖ nh÷ng bμi Êy víi c«ng t¸c cña m×nh. Cã chç nμo kh«ng hiÓu râ, hoÆc kh«ng ®ång ý xin c¸c ®ång chÝ göi th− cho B¸o.

b) Xin nh÷ng c¬ quan, bé ®éi, x−ëng m¸y, tr−êng häc vμ c¸ nh©n nμo ®· nghiªn cøu nh÷ng bμi Êy, viÕt th− cho B¸o, ®Ó B¸o biÕt râ nh÷ng bμi Êy ®· gióp Ých ®−îc chõng mùc nμo. Råi chóng ta sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu thªm nh÷ng môc kh¸c.

Page 118: Ho chi minh toan tap  tap 7

224 225

26 - THêI §¹I MíI

Thêi ®¹i cña chóng ta lμ thêi ®¹i míi, thêi ®¹i c¸ch m¹ng th¾ng lîi.

Tr−íc kia, t− b¶n ®¸nh ®æ phong kiÕn, ph¸t triÓn c«ng nghÖ; lóc ®ã t− b¶n cã tÝnh tiÕn bé. Nh−ng ngμy nay t− b¶n ®· thμnh ®Õ quèc chñ nghÜa, tøc lμ t− b¶n chñ nghÜa ®· môc n¸t vμ gÇn chÕt.

V× sao mμ môc n¸t? V× ®Õ quèc chñ nghÜa tøc lμ t− b¶n ®éc quyÒn. MÊy nhãm ®¹i t− b¶n cho¸n hÕt thÞ tr−êng; kh«ng ra søc c¶i tiÕn kü thuËt, t¨ng gia s¶n xuÊt n÷a. V× ®¹i ®a sè nhμ t− b¶n ®· biÕn thμnh bän ®Çu c¬ vμ nhê vμo bãc lét c¸c thuéc ®Þa mμ sèng.

V× sao mμ gÇn chÕt? V× c¸ch s¶n xuÊt ®· x· héi ho¸ ®Õn møc rÊt cao (mét nhμ m¸y cã hμng v¹n c«ng nh©n), nã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®¸nh ®æ chñ nghÜa t− b¶n ®Ó x©y dùng chñ nghÜa x· héi. V× m©u thuÉn gi÷a c¸c ®Õ quèc rÊt s©u s¾c nã t¹o ®iÒu kiÖn cho viÖc ®¸nh ®æ chñ nghÜa t− b¶n. Cã ba m©u thuÉn chÝnh lμ:

1) M©u thuÉn gi÷a giai cÊp t− b¶n vμ giai cÊp v« s¶n. V« s¶n ngμy cμng cïng khæ, mμ gi¸c ngé ngμy cμng cao, cμng kiªn quyÕt lμm c¸ch m¹ng ®Ó ®¸nh ®æ chñ nghÜa t− b¶n.

2) M©u thuÉn gi÷a ®Õ quèc vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa. §Õ quèc bãc lét ngμy cμng tμn tÖ. Nh©n d©n c¸c thuéc ®Þa ngμy cμng ®au khæ, cμng gi¸c ngé vμ cμng kiªn quyÕt lμm c¸ch m¹ng ®¸nh ®æ ®Õ quèc chñ nghÜa. V« s¶n c¸c n−íc cïng víi d©n téc c¸c thuéc ®Þa kÕt thμnh b¹n ®ång minh ®Ó ®¸nh ®æ kÎ thï chung lμ ®Õ quèc chñ nghÜa.

3) M©u thuÉn gi÷a c¸c nhãm t− b¶n ®éc quyÒn vμ gi÷a c¸c n−íc ®Õ quèc. V× chóng tranh nhau thÞ tr−êng, tranh nhau thuéc ®Þa, råi ®i ®Õn ®¸nh nhau.

KÕt qu¶ ba m©u thuÉn Êy lμm cho c¸ch m¹ng v« s¶n vμ c¸ch m¹ng d©n téc næ bïng, vμ th¾ng lîi.

27 - X· HéI MíI

N¨m 1914, ThÕ giíi chiÕn tranh lÇn thø nhÊt næ bïng.

N¨m 1917, c¸ch m¹ng v« s¶n th¾ng lîi ë Nga, mét n−íc x· héi

chñ nghÜa ®Çu tiªn ®· thμnh lËp - tøc lμ Liªn X«. Tõ ®ã thÕ giíi chia lμm hai phe.

Tr−íc kia, toμn thÕ giíi ®Òu bÞ t− b¶n thèng trÞ. Nay, t− b¶n ®· bÞ ®¸nh ®æ ë mét n−íc rÊt to vμ v« s¶n trë nªn giai cÊp thèng trÞ.

Tr−íc kia, nhiÒu d©n téc bÞ ®Õ quèc Nga ¸p bøc. Nay nh÷ng d©n téc Êy hoμn toμn ®−îc gi¶i phãng.

V× vËy, c¸ch m¹ng Nga ®· khuyÕn khÝch giai cÊp v« s¶n vμ c¸c d©n téc thuéc ®Þa c¶ thÕ giíi næi lªn c¸ch m¹ng.

Sau C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi, ®Õ quèc Ph¸p, Anh, Mü cïng 11 n−íc kh¸c tiÕn c«ng Liªn X«. D−íi sù l·nh ®¹o cña Lªnin vμ Xtalin, qu©n vμ d©n Liªn X« ®· ®¸nh th¾ng bän ®Õ quèc vμ bÌ lò ph¶n ®éng trong n−íc. N¨m 1928, Liªn X« b¾t ®Çu kÕ ho¹ch 5 n¨m thø nhÊt, trong lóc c¸c n−íc t− b¶n ®ang l©m vμo kinh tÕ khñng kho¶ng. HiÖn nay, Liªn X« ®ang thùc hiÖn kÕ ho¹ch 5 n¨m thø 5, tiÕn m¹nh ®Õn chñ nghÜa céng s¶n.

N¨m 1940, ThÕ giíi chiÕn tranh thø hai bïng næ. KÕt qu¶ lμ:

- §Õ quèc §øc, NhËt, ý sôp ®æ. §Õ quèc Ph¸p vμ Anh suy yÕu. §Õ quèc Mü c« ®éc. VËy lμ thÕ lùc ®Õ quèc cμng thu hÑp.

- C¸c n−íc TiÖp, Hung, B¶o, Lç, §«ng §øc, Ba Lan, Anbani, B¾c TriÒu Tiªn ®· ®−îc qu©n ®éi Liªn X« gi¶i phãng, vμ thμnh nh÷ng n−íc d©n chñ míi. Nhê Liªn X« th¾ng NhËt, mμ C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m ta thμnh c«ng, ViÖt Nam ta còng thμnh mét n−íc d©n chñ míi. N¨m 1949, c¸ch m¹ng Trung Quèc thμnh c«ng, 500 triÖu nh©n d©n Trung Quèc ®ang thùc hiÖn d©n chñ míi.

ThÕ lμ phe d©n chñ vμ chñ nghÜa x· héi, do Liªn X« l·nh ®¹o ngμy cμng m¹nh mÏ vÎ vang.

28 - T×NH H×NH THÕ GiíI NGμY NAY

HiÖn nay, thÕ giíi chia thμnh hai phe râ rÖt. Phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu. Phe d©n chñ do Liªn X« l·nh ®¹o.

§Õ quèc Mü - Trong hai cuéc thÕ giíi chiÕn tranh, Mü Ýt chÕt

Page 119: Ho chi minh toan tap  tap 7

226 227

ng−êi h¹i cña. Tr¸i l¹i, Mü b¸n ®−îc nhiÒu hμng ho¸, cho¸n ®−îc nhiÒu thÞ tr−êng, ph¸t tμi to. Do ®ã, Mü trë nªn ®Õ quèc sè 1. Nhê chiÕn tranh mμ ph¸t tμi cho nªn Mü thμnh mét ®Õ quèc g©y chiÕn bËc nhÊt. NÕu kh«ng b¸n ®−îc vò khÝ th× Mü sÏ l©m vμo kinh tÕ khñng ho¶ng.

ChÝnh s¸ch cña Mü lμ "lÊy m¸u ng−êi, ph¸t tμi ta". Song Mü sÏ thÊt b¹i v×:

- N¹n kinh tÕ khñng ho¶ng lu«n lu«n ®e do¹ Mü.

- Mü c« ®éc, kh«ng cã mét ®ång minh m¹nh mÏ, mμ m©u thuÉn trong phe Mü l¹i rÊt s©u s¾c.

- ChÝnh s¸ch x©m l−îc lμ tr¸i víi chÝnh nghÜa, nh©n d©n n−íc nμo còng ghÐt.

- Qu©n ®éi Mü non nít, Ýt kinh nghiÖm.

Ng−êi ®Þch cña ®Õ quèc Mü, lμ phe d©n chñ hoμ b×nh thÕ giíi, rÊt to vμ ngμy cμng to.

Phe d©n chñ hoμ b×nh - Liªn X« lμ mét phÇn s¸u qu¶ ®Êt víi 200 triÖu nh©n d©n, ngμy cμng giμu m¹nh. Qu©n ®éi hïng m¹nh vμ nhiÒu kinh nghiÖm. Qu©n vμ d©n ®oμn kÕt nhÊt trÝ, tr×nh ®é chÝnh trÞ rÊt cao.

Trung Quèc - §Êt ®ai réng b»ng c¶ ch©u ¢u. Nh©n d©n ®«ng gÊp ba Mü, gÊp 12 Ph¸p. Ng−êi ®«ng, ®Êt réng, cña nhiÒu, ®oμn kÕt.

Céng víi c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n kh¸c, céng víi nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh ë kh¾p thÕ giíi, ®ã lμ mét lùc l−îng v« cïng to lín, m¹nh h¬n phe ®Õ quèc, ®ñ ®¸nh tan ©m m−u ®Õ quèc vμ ®Èy m¹nh thÕ giíi tiÕn lªn.

29- T×NH H×NH TRONG N¦íC

N−íc ta ®ang kh¸ng chiÕn chèng ®Õ quèc x©m l−îc, ®Ó tranh l¹i thèng nhÊt vμ ®éc lËp cho Tæ quèc, tù do vμ h¹nh phóc cho nh©n d©n.

Thùc d©n Ph¸p yÕu dÇn, nh−ng v× chóng ®−îc phe ®Õ quèc gióp søc nhÊt lμ ®Õ quèc Mü, cho nªn t¹m thêi ®Þch cßn m¹nh.

Tuy vËy, ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. V× phe ta, phe d©n chñ ngμy

cμng m¹nh. V× phe ®Þch nhiÒu m©u thuÉn, vμ ngμy cμng yÕu. V× ta cã chÝnh nghÜa, mμ ®Þch lμ bän ®i c−íp n−íc. V× néi bé ®Þch lñng cñng, mμ nh©n d©n ta th× ®oμn kÕt mét lßng.

§oμn kÕt lμ mét lùc l−îng v« cïng m¹nh mÏ. Ngoμi th× ta ®oμn kÕt víi nh©n d©n Miªn, Lμo, Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc b¹n kh¸c. Trong th× ®oμn kÕt toμn thÓ nh©n d©n yªu n−íc, tøc lμ c«ng nh©n, n«ng d©n, tiÓu t− s¶n, t− s¶n d©n téc vμ nh÷ng th©n sÜ kh¸ng chiÕn nghÜa lμ 99 phÇn tr¨m toμn d©n ta. §ã lμ mét søc m¹nh v« ®Þch.

Tèi ®¹i ®a sè trong nh©n d©n lμ n«ng d©n. N«ng d©n h¨ng h¸i tham gia lμ ®iÒu kiÖn chÝnh cho kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. V× vËy, §¶ng vμ ChÝnh phñ ph¸t ®éng quÇn chóng, thùc hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, ®Ó ®−a l¹i quyÒn lîi kinh tÕ vμ chÝnh trÞ cho n«ng d©n.

Thùc hiÖn ®óng chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, tøc lμ ®Èy kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn.

30- TINH THÇN Y£U N¦íC Vμ TINH THÇN QUèC TÕ

Tinh thÇn yªu n−íc lμ kiªn quyÕt gi÷ g×n quyÒn ®éc lËp, tù do vμ ®Êt ®ai toμn vÑn cña n−íc m×nh.

Tinh thÇn quèc tÕ lμ ®oμn kÕt víi c¸c n−íc b¹n vμ nh©n d©n c¸c n−íc kh¸c ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi, chèng chÝnh s¸ch x©m l−îc vμ chÝnh s¸ch chiÕn tranh cña ®Õ quèc. Tr−íc ®©y n−íc ta bÞ ®Õ quèc Ph¸p x©m chiÕm. Nhê nh©n d©n ta ®oμn kÕt, nhê Liªn X« ®¸nh th¾ng ®Õ quèc NhËt mμ C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, tõ ®ã d©n ta lμm chñ n−íc ta.

Song kÎ thï lμ ®Õ quèc Ph¸p - Mü th«ng ®ång víi bän phong kiÕn ®Þa chñ do bï nh×n B¶o §¹i ®øng ®Çu, mong c−íp n−íc ta mét lÇn n÷a.

§Ó gi÷ quyÒn tù do ®éc lËp cña Tæ quèc, chóng ta ph¶i kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn.

§¸nh ®uæi ®Õ quèc Ph¸p - Mü kh«ng nh÷ng lμ lîi Ých riªng cho n−íc ta, mμ còng lμm yÕu thÕ lùc ®Õ quèc gãp phÇn vμo gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi.

Page 120: Ho chi minh toan tap  tap 7

228 229

Mμ gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi tøc lμ gi÷ g×n lîi Ých cña n−íc ta. V× lîi Ých cña nh©n d©n lao ®éng kh¾p thÕ giíi lμ nhÊt trÝ. Hä ph¶i ®oμn kÕt ®Ó gi¶i phãng m×nh khái ¸ch ®Õ quèc. V× vËy c¸ch m¹ng n−íc nμo còng ph¶i cã nh©n d©n lao ®éng thÕ giíi ñng hé míi th¾ng lîi. Vμ khi ®· th¾ng lîi, ¾t ph¶i gióp ®ì c¸ch m¹ng cña nh©n d©n n−íc kh¸c.

§ã lμ lËp tr−êng quèc tÕ c¸ch m¹ng. Ngμy nay, thÕ giíi cã hai phe: phe d©n chñ do Liªn X« l·nh ®¹o vμ Trung Quèc gióp søc. §øng vÒ phe nμy th× tranh ®−îc ®éc lËp vμ tù do. Phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu. §i theo phe nμy h¹i d©n mÊt n−íc. Ta ph¶i c−¬ng quyÕt ®øng vÒ mét phe, kh«ng thÓ ®øng ch«ng chªnh gi÷a hai phe. QuyÕt kh«ng cã con ®−êng thø ba.

Tinh thÇn yªu n−íc vμ tinh thÇn quèc tÕ liªn hÖ kh¨ng khÝt víi nhau. V× lÏ ®ã, ta võa ra søc kh¸ng chiÕn, võa tham gia phong trμo ñng hé hoμ b×nh thÕ giíi.

31- §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM L·NH §¹O KH¸NG CHIÕN Vμ KIÕN QUèC

Cã §¶ng l·nh ®¹o, c¸ch m¹ng vμ kh¸ng chiÕn míi th¾ng lîi, kiÕn quèc míi thμnh c«ng. V× sao ?

Kinh nghiÖm thÕ giíi vμ trong n−íc chøng tá r»ng: nh÷ng cuéc ®Êu tranh "tù ph¸t" cña nh©n d©n, th−êng kh«ng cã môc ®Ých râ rμng, kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ, tæ chøc ch¾c ch¾n. V× vËy mμ lùc l−îng rêi r¹c n¬i nμy lªn th× n¬i kh¸c xÑp. KÕt qu¶ lμ thÊt b¹i.

Muèn th¾ng lîi, th× c¸ch m¹ng ph¶i cã mét ®¶ng l·nh ®¹o. §¶ng ph¶i lμm cho quÇn chóng gi¸c ngé v× ®©u mμ hä bÞ ¸p bøc bãc lét; ph¶i d¹y cho quÇn chóng hiÓu c¸c quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi, ®Ó hä nhËn râ v× môc ®Ých g× mμ ®Êu tranh; chØ râ con ®−êng gi¶i phãng cho quÇn chóng, cæ ®éng cho quÇn chóng kiªn quyÕt c¸ch m¹ng; lμm cho quÇn chóng tin ch¾c c¸ch m¹ng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

C¸ch m¹ng lμ cuéc ®Êu tranh rÊt phøc t¹p. Muèn khái ®i l¹c ph−¬ng h−íng, quÇn chóng ph¶i cã §¶ng l·nh ®¹o ®Ó nhËn râ t×nh h×nh, ®−êng lèi , vμ ®Þnh ph−¬ng ch©m cho ®óng.

C¸ch m¹ng lμ cuéc ®Êu tranh rÊt gian khæ. Lùc l−îng kÎ ®Þch

rÊt m¹nh. Muèn th¾ng lîi th× quÇn chóng ph¶i tæ chøc rÊt chÆt chÏ; chÝ khÝ ph¶i kiªn quyÕt. V× vËy, ph¶i cã §¶ng ®Ó tæ chøc vμ gi¸o dôc nh©n d©n thμnh mét ®éi qu©n thËt m¹nh, ®Ó ®¸nh ®æ kÎ ®Þch, tranh lÊy chÝnh quyÒn.

C¸ch m¹ng th¾ng lîi råi, quÇn chóng vÉn cÇn cã §¶ng l·nh ®¹o, v×:

- dï nh©n d©n ®· n¾m chÝnh quyÒn, nh−ng giai cÊp ®Êu tranh trong n−íc vμ m−u m« ®Õ quèc x©m l−îc vÉn cßn.

- v× ph¶i x©y dùng kinh tÕ, quèc phßng, v¨n ho¸, x· héi cho nªn §¶ng vÉn ph¶i tæ chøc, l·nh ®¹o, gi¸o dôc quÇn chóng, ®Ó ®−a nh©n d©n lao ®éng ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn.

32 - §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM

§Ó lμm trßn nhiÖm vô l·nh ®¹o nh©n d©n kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc, §¶ng ph¶i thËt m¹nh mÏ, trong s¹ch, s¸ng suèt, thèng nhÊt.

NÒn t¶ng tæ chøc cña §¶ng tãm t¾t gåm 6 ®iÒu:

1) §¶ng lμ bé ®éi tiÒn tiÕn cña nh©n d©n lao ®éng (c«ng nh©n, n«ng d©n vμ lao ®éng trÝ ãc).

2) Mçi ®¶ng viªn nhÊt ®Þnh ph¶i phô tr¸ch mét c«ng t¸c cña §¶ng. Toμn thÓ ®¶ng viªn ph¶i gi÷ v÷ng kû luËt cña §¶ng, ph¶i phôc tïng sù l·nh ®¹o vμ chÊp hμnh nh÷ng nghÞ quyÕt cña §¶ng.

3) §¶ng ph¶i l·nh ®¹o tÊt c¶ nh÷ng tæ chøc kh¸c cña nh©n d©n lao ®éng.

4) §¶ng ph¶i liªn l¹c thËt chÆt chÏ víi quÇn chóng.

5) §¶ng tæ chøc theo nguyªn t¾c d©n chñ tËp trung. NghÜa lμ: cã ®¶ng ch−¬ng thèng nhÊt, kû luËt thèng nhÊt, c¬ quan l·nh ®¹o thèng nhÊt. C¸ nh©n ph¶i phôc tïng ®oμn thÓ, sè Ýt ph¶i phôc tïng sè nhiÒu, cÊp d−íi ph¶i phôc tïng cÊp trªn, ®Þa ph−¬ng ph¶i phôc tïng Trung −¬ng.

6) Trong §¶ng, bÊt kú cÊp trªn hoÆc cÊp d−íi, ®¶ng viªn cò hoÆc ®¶ng viªn míi, ®Òu nhÊt ®Þnh ph¶i gi÷ kû luËt cña giai cÊp v« s¶n.

Chñ nghÜa cña §¶ng lμ chñ nghÜa M¸c - Lªnin, mçi ®¶ng viªn

Page 121: Ho chi minh toan tap  tap 7

230 231

®Òu ph¶i nghiªn cøu. Mçi ®¶ng viªn ph¶i thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh ®Ó tiÕn bé m·i.

§¶ng viªn ph¶i toμn t©m toμn lùc phông sù lîi Ých cña nh©n d©n, ph¶i lμm g−¬ng mÉu trong mäi c«ng t¸c kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc.

33 - TÝNH CHÊT CñA §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM

§¶ng Lao ®éng lμ tæ chøc cao nhÊt cña giai cÊp cÇn lao, vμ ®¹i biÓu cho lîi Ých cña c¶ d©n téc. V× nh÷ng ®iÒu sau nμy mμ quyÕt ®Þnh tÝnh chÊt Êy.

1- §¶ng kÕt hîp phong trμo c¸ch m¹ng ViÖt Nam víi chñ nghÜa M¸c - Lªnin. §¶ng gi¸c ngé giai cÊp c«ng nh©n rμnh m¹ch, lËp tr−êng giai cÊp døt kho¸t, t¸c phong giai cÊp ®óng ®¾n.

T− t−ëng cña §¶ng lμ t− t−ëng cña giai cÊp c«ng nh©n, nã ®Êu tranh cho lîi Ých cña toμn d©n. V× vËy, trong §¶ng kh«ng thÓ cã nh÷ng t− t−ëng, lËp tr−êng vμ t¸c phong tr¸i víi t− t−ëng, lËp tr−êng vμ t¸c phong cña giai cÊp c«ng nh©n.

2- §¶ng cã chÝnh c−¬ng râ rÖt: hiÖn nay th× giai cÊp c«ng nh©n l·nh ®¹o toμn d©n chèng ®Õ quèc vμ phong kiÕn, ®Ó gi¶i phãng d©n téc vμ thùc hiÖn d©n chñ míi. Ngμy sau th× tiÕn ®Õn chñ nghÜa x· héi, chñ nghÜa céng s¶n.

3- §¶ng cã kû luËt rÊt nghiªm kh¾c, tÊt c¶ ®¶ng viªn ®Òu ph¶i tu©n theo. T− t−ëng, chÝnh trÞ vμ tæ chøc cña §¶ng ®Òu ph¶i thèng nhÊt. Trong §¶ng kh«ng thÓ cã nh÷ng phÇn tö l¹c hËu vμ ®Çu c¬.

4- TÊt c¶ ®¶ng viªn ph¶i kiªn quyÕt phôc tïng sù l·nh ®¹o tËp trung cña §¶ng. Trong §¶ng kh«ng thÓ cã nh÷ng phÇn tö hÌn nh¸t lung lay.

5- §¶ng ph¶i lu«n lu«n gi¸o dôc ®¶ng viªn vÒ lý luËn c¸ch m¹ng. §èi víi nh÷ng ®¶ng viªn xuÊt th©n lμ trÝ thøc, tiÓu t− s¶n, n«ng d©n th× §¶ng ph¶i ra søc c¶i t¹o t− t−ëng khiÕn cho nh÷ng ®ång chÝ Êy thμnh nh÷ng chiÕn sÜ cña giai cÊp c«ng nh©n.

§¶ng cã hμng chôc v¹n ®¶ng viªn. ë c¸c cÊp chÝnh quyÒn, ë trong bé ®éi, ë c¸c xÝ nghiÖp, c¸c tr−êng häc, c¸c n«ng th«n, §¶ng ®Òu liªn hÖ chÆt chÏ víi quÇn chóng nh− ch©n tay ruét thÞt. ë Trung −¬ng §¶ng th× cã nh÷ng ®ång chÝ nhiÒu kinh nghiÖm, giμu quyÕt t©m, mét lßng mét chÝ phông sù giai cÊp vμ nh©n d©n. V× vËy, §¶ng lμ ®¶ng cña giai cÊp lao ®éng, mμ còng lμ ®¶ng cña toμn d©n.

34- §¶NG LAO §éNG L·NH §¹O KH¸NG CHIÕN KIÕN QUèC (A)

§¶ng dïng c¸ch g× vμ lμm thÕ nμo ®Ó l·nh ®¹o?

1- §¶ng ®· truyÒn b¸ lý luËn M¸c - Lªnin vμo trong nh©n d©n ta.

§èi víi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc, lý luËn lμ rÊt quan träng. Kh«ng hiÓu lý luËn th× nh− ng−êi mï ®i ®ªm.

Lý luËn lμm cho quÇn chóng gi¸c ngé, bμy cho quÇn chóng tæ chøc, ®éng viªn quÇn chóng ®Ó ®Êu tranh cho ®óng. Nhê lý luËn mμ quÇn chóng hiÓu râ nguyªn nh©n v× sao mμ cùc khæ, thÊy râ ®−êng lèi ®Êu tranh ®Ó gi¶i phãng m×nh, hiÓu râ ph−¬ng ph¸p ®Êu tranh víi ®Þch.

Cã lý luËn soi ®−êng th× quÇn chóng hμnh ®éng míi ®óng ®¾n, míi ph¸t triÓn ®−îc tμi n¨ng vμ lùc l−îng v« cïng tËn cña m×nh.

§¶ng kÕt hîp lý luËn víi kinh nghiÖm vμ thùc hμnh cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam. §¶ng ¸p dông lËp tr−êng, quan ®iÓm vμ ph−¬ng ph¸p M¸c - Lªnin mμ gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò thùc tÕ cña c¸ch m¹ng ViÖt Nam.

Kh«ng ph¶i chØ häc thuéc lßng vμi bé s¸ch cña M¸c - Lªnin mμ lμm ®−îc nh− vËy. §¶ng ph¶i cã tinh thÇn khoa häc vμ tinh thÇn c¸ch m¹ng rÊt cao, ph¶i hiÓu râ lÞch sö x· héi, ph¶i quyÕt t©m phÊn ®Êu cho giai cÊp vμ nh©n d©n, ph¶i tin t−ëng vμo lùc l−îng vμ s¸ng kiÕn cña quÇn chóng, ph¶i gom gãp t− t−ëng, kinh nghiÖm, s¸ng kiÕn vμ ý chÝ cña quÇn chóng, s¾p xÕp nã thμnh hÖ thèng, råi l¹i ¸p dông vμo trong quÇn chóng.

Page 122: Ho chi minh toan tap  tap 7

232 233

§¶ng ph©n tÝch râ rμng t×nh h×nh trong n−íc vμ trªn thÕ giíi, råi ¸p dông lý luËn vμo c¸c chÝnh s¸ch : chÝnh s¸ch ruéng ®Êt, chÝnh s¸ch MÆt trËn d©n téc, chÝnh s¸ch kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, chÝnh s¸ch x©y dùng §¶ng...

V× §¶ng l·nh ®¹o ®óng, cho nªn lßng tù tin vμ søc chiÕn ®Êu cña nh©n d©n ta ngμy cμng cao, vμ lùc l−îng c¸ch m¹ng ngμy cμng to lín.

35- §¶NG LAO §éNG L·NH §¹O KH¸NG CHIÕN KIÕN QUèC (B)

2.- Trong mçi giai ®o¹n c¸ch m¹ng, §¶ng c¨n cø vμo t×nh h×nh trong n−íc vμ trªn thÕ giíi, ®Ò ra nh÷ng khÈu hiÖu, môc ®Ých vμ kÕ ho¹ch ®Êu tranh. §¶ng quy ®Þnh ë giai ®o¹n nμo th× ph¶i dùa vμo lùc l−îng nμo, ®oμn kÕt lùc l−îng nμo, c« lËp vμ ph©n ho¸ lùc l−îng nμo, ®Ó tiªu diÖt kÎ thï cña giai cÊp, cña nh©n d©n.

KhÈu hiÖu chÝnh trÞ ®óng, th× toμn d©n thÊy râ ph−¬ng h−íng, nhËn râ ai lμ b¹n, ai lμ thï, ®oμn kÕt chÆt chÏ xung quanh §¶ng, ®Ó ®¸nh th¾ng kÎ thï cña c¸ch m¹ng.

Cã khÈu hiÖu chung, còng ch−a ®ñ, §¶ng cßn ph¶i c¨n cø theo lîi Ých cña nh©n d©n trong giai ®o¹n ®ã, ®Ò ra nh÷ng khÈu hiÖu míi, ®Ó ®éng viªn quÇn chóng, ®Ó lμm môc ®Ých vμ v¹ch ®−êng lèi cho quÇn chóng ®Êu tranh; ®ång thêi ®Ó huÊn luyÖn, gi¸o dôc quÇn chóng. Thùc hiÖn nh÷ng khÈu hiÖu nμy, tøc lμ ®Èy c¸ch m¹ng tiÕn tíi vμ gióp cho khÈu hiÖu chung thùc hiÖn. ThÝ dô: ®Ó ®Èy m¹nh kh¸ng chiÕn kiÕn quèc, §¶ng ®Ò ra khÈu hiÖu "Ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt", "Thi ®ua s¶n xuÊt", v.v.. Nh÷ng khÈu hiÖu Êy lμm cho hμng triÖu nh©n d©n lao ®éng cμng thªm h¨ng h¸i tham gia kh¸ng chiÕn kiÕn quèc.

Trong mçi giai ®o¹n quan träng, §¶ng ®Ò ra nh÷ng khÈu hiÖu ®óng ®Ó ®éng viªn vμ l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh, cho nªn nh©n d©n tranh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi.

3- Kinh qua ®¶ng viªn vμ c¸c tæ chøc cña §¶ng, §¶ng liªn hÖ

chÆt chÏ víi quÇn chóng, tuyªn truyÒn, gi¸o dôc vμ tæ chøc quÇn chóng, l·nh ®¹o c¸c ®oμn thÓ c¸ch m¹ng cña quÇn chóng.

§¶ng viªn vμ c¸n bé kh«ng thÓ chØ h« khÈu hiÖu vμ nãi lý luËn su«ng.

§¶ng viªn vμ c¸n bé nhÊt ®Þnh ph¶i lμm cho quÇn chóng thÊm nhuÇn t− t−ëng c¸ch m¹ng. NhÊt ®Þnh ph¶i theo nhu cÇu cña quÇn chóng mμ x©y dùng nh÷ng tæ chøc c¸ch m¹ng hîp víi tr×nh ®é cña quÇn chóng. NhÊt ®Þnh ph¶i lμm g−¬ng mÉu trong mäi c«ng viÖc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc. NhÊt ®Þnh ph¶i vμo s©u trong quÇn chóng, hÕt lßng hÕt søc phôc vô quÇn chóng, lμm cho quÇn chóng mÕn §¶ng, tin §¶ng, ra søc ñng hé §¶ng vμ tù gi¸c tù nguyÖn chÞu §¶ng l·nh ®¹o.

§¶ng ®ßi hái ®¶ng viªn vμ c¸n bé ph¶i: häc hiÓu lý luËn, chÝnh s¸ch, t×nh h×nh trong n−íc vμ trªn thÕ giíi ®Ó gi¸o dôc cho quÇn chóng. Ph¶i häc hiÓu nghÒ nghiÖp chuyªn m«n mμ §¶ng vμ ChÝnh phñ giao cho m×nh phô tr¸ch. Ph¶i cã tinh thÇn hy sinh cho c¸ch m¹ng, cã tinh thÇn tr¸ch nhiÖm ®Ó v−ît mäi khã kh¨n.

§¶ng viªn vμ c¸n bé ph¶i lμm cho d©n tin, d©n phôc, d©n yªu.

Ph¶i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng nh− thÕ míi xøng ®¸ng lμ ®¶ng viªn vμ c¸n bé cña §¶ng, nh− thÕ míi l·nh ®¹o ®−îc quÇn chóng.

36- X¢Y DùNG §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM

§¶ng l·nh ®¹o kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc. §èi víi vËn mÖnh cña n−íc nhμ vμ d©n téc, §¶ng cã tr¸ch nhiÖm v« cïng to lín. Cho nªn x©y dùng §¶ng lμ mét nhiÖm vô cùc kú quan träng cña nh©n d©n ta.

VÒ mÆt l·nh ®¹o, ®−êng lèi, c«ng t¸c, t− t−ëng, chÝnh trÞ, tæ chøc, cã thÓ nãi §¶ng ®· cã tÝnh toμn quèc, tÝnh quÇn chóng. Trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc, §¶ng ®ang l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh th¾ng lîi. Cã thÓ nãi: §¶ng lμ to lín, vÎ vang, ®øng ®¾n; n−íc ta x−a nay ch−a cã mét ®¶ng nμo nh− thÕ.

Page 123: Ho chi minh toan tap  tap 7

234 235

§¶ng cÇn ph¶i ph¸t triÓn vμ cñng cè. CÇn ph¶i ph¸t triÓn thªm thμnh phÇn c«ng nh©n. CÇn ph¶i gi¸o dôc nh÷ng ®¶ng viªn míi. CÇn ph¶i c¶i t¹o t− t−ëng cho ®¶ng viªn n«ng d©n vμ tiÓu t− s¶n trÝ thøc.

X©y dùng §¶ng, cã ba mÆt: t− t−ëng, chÝnh trÞ vμ tæ chøc.

VÒ t− t−ëng, nhÊt ®Þnh ph¶i häc tËp lý luËn M¸c - Lªnin.

§ång chÝ Lªnin nãi: "ChØ cã lý luËn tiªn tiÕn, §¶ng míi cã thÓ thùc hiÖn vai trß chiÕn sÜ tiªn tiÕn".

§ång chÝ Xtalin nãi: "ChØ cã th«ng suèt lý luËn M¸c - Lªnin, §¶ng míi ch¾c tiÕn lªn, míi l·nh ®¹o ®−îc giai cÊp c«ng nh©n tiÕn lªn".

V× vËy, gi¸o dôc t− t−ëng vμ l·nh ®¹o t− t−ëng lμ viÖc quan träng nhÊt cña §¶ng, ph¶i kiªn quyÕt chèng c¸i thãi xem nhÑ t− t−ëng.

§¶ng ph¶i t¨ng c−êng t− t−ëng giai cÊp c«ng nh©n, vμ röa gét nh÷ng t− t−ëng tr¸i víi nã. N−íc ta ®· l©u ë d−íi chÕ ®é thùc d©n vμ phong kiÕn, cho nªn nh÷ng t− t−ëng bÊt chÝnh cã thÓ ¶nh h−ëng vμo trong §¶ng. Sè ®«ng ®¶ng viªn lμ n«ng d©n vμ tiÓu t− s¶n trÝ thøc (®iÒu ®ã tuy lμ tèt vμ hîp lý), cho nªn còng mang vμo §¶ng nh÷ng t− t−ëng "phi v« s¶n". V× vËy §¶ng cÇn ph¶i gi¸o dôc vμ yªu cÇu ®¶ng viªn ra søc häc tËp lý luËn, më réng tù phª b×nh vμ phª b×nh, ®Êu tranh víi nh÷ng t− t−ëng "phi v« s¶n".

§¶ng ph¶i chèng c¸i thãi xem nhÑ häc tËp lý luËn. V× kh«ng häc lý luËn th× chÝ khÝ kÐm kiªn quyÕt, kh«ng tr«ng xa thÊy réng, trong lóc ®Êu tranh dÔ l¹c ph−¬ng h−íng, kÕt qu¶ lμ "mï chÝnh trÞ", thËm chÝ hñ ho¸, xa rêi c¸ch m¹ng.

VÒ ®−êng lèi chÝnh trÞ, §¶ng chèng khuynh h−íng "t¶" vμ khuynh h−íng "h÷u".

37- Tù PH£ B×NH Vμ PH£ B×NH

§Ó n©ng cao tr×nh ®é lý luËn vμ chÝnh trÞ th× mçi ®¶ng viªn cÇn ph¶i lu«n lu«n thùc hμnh thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh. §¶ng th× dïng c¸ch chØnh §¶ng, chØnh huÊn ®Ó gi¸o dôc ®¶ng viªn.

N©ng cao tr×nh ®é lý luËn vμ chÝnh trÞ, c¶i t¹o m×nh lμ mét viÖc

tr−êng kú vμ gian khæ. Nh−ng ®ã lμ mét c«ng t¸c chñ chèt trong viÖc x©y dùng §¶ng mμ mçi ®¶ng viªn ph¶i cè g¾ng.

VÒ mÆt tæ chøc: §¶ng ph¶i cã kû luËt rÊt nghiªm. Kiªn quyÕt chèng nh÷ng hiÖn t−îng phít kû luËt, phít tæ chøc.

§¶ng ph¶i gi÷ v÷ng chÕ ®é d©n chñ tËp trung. Ph¶i lu«n lu«n chØnh ®èn tæ chøc, lo¹i bá nh÷ng phÇn tö xÊu ra khái §¶ng. Ph¶i båi d−ìng, lùa chän vμ dïng c¸n bé mét c¸ch ®óng ®¾n.

X©y dùng vÒ t− t−ëng, vÒ chÝnh trÞ, vÒ tæ chøc, ®ã lμ ®−êng lèi x©y dùng §¶ng.

§ã kh«ng nh÷ng lμ c«ng viÖc cña §¶ng vμ cña ®¶ng viªn mμ còng lμ cña toμn d©n ta. Nh©n d©n gióp x©y dùng §¶ng b»ng c¸ch: hiÓu râ §¶ng, ñng hé §¶ng, h−ëng øng nh÷ng lêi kªu gäi cña §¶ng, ra søc cho §¶ng râ t×nh h×nh trong nh©n d©n, ®èi víi c«ng t¸c cña §¶ng th× thËt thμ phª b×nh vμ nªu ý kiÕn cña m×nh.

§¶ng viªn th× ph¶i dùa vμo nh©n d©n mμ x©y dùng §¶ng. Tøc lμ: hÕt lßng ra søc phông sù nh©n d©n, tin t−ëng vμo lùc l−îng cña nh©n d©n, häc hái nh©n d©n, liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n vμ kh«ng mét phót nμo xa rêi nh©n d©n, cïng nh©n d©n kÕt thμnh mét khèi. Chèng bép chép, nãng n¶y, quan liªu, mÖnh lÖnh. Nh− vËy th× nhÊt ®Þnh ®−îc nh©n d©n ñng hé, vμ viÖc g× to mÊy, khã mÊy lμm còng nªn.

Mét ®¶ng cã chñ nghÜa M¸c - Lªnin, cã kû luËt nghiªm kh¾c, thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh, liªn hÖ chÆt chÏ víi nh©n d©n; mét ®¶ng ®óng ®¾n vÒ t− t−ëng, vÒ chÝnh trÞ, vÒ tæ chøc nh− §¶ng Lao ®éng ViÖt Nam, ®ã lμ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, kiÕn quèc nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.

38.- Tæ CHøC CñA §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM

§¶ng lμ gåm c¸c ®¶ng viªn mμ tæ chøc nªn. Mäi c«ng viÖc §¶ng ®Òu do ®¶ng viªn lμm. Mäi nghÞ quyÕt §¶ng ®Òu do ®¶ng viªn chÊp hμnh. Mäi chÝnh s¸ch cña §¶ng ®Òu do ®¶ng viªn mμ thÊu ®Õn quÇn chóng. Mäi khÈu hiÖu, mäi kÕ ho¹ch cña §¶ng ®Òu do ®¶ng

Page 124: Ho chi minh toan tap  tap 7

236 237

viªn cè g¾ng thùc hiÖn. V× vËy, §¶ng cÇn ph¶i lμm cho thμnh phÇn ®¶ng viªn trong s¹ch, ph¶i båi d−ìng vμ hÊp thô vμo §¶ng nh÷ng ng−êi tèt trong giai cÊp lao ®éng. Ph¶i n©ng cao tr×nh ®é lý luËn vμ chÝnh trÞ cña ®¶ng viªn. Ph¶i t¨ng c−êng tÝnh tæ chøc vμ tÝnh kû luËt cña ®¶ng viªn. Ph¶i ph¸t triÓn tÝnh h¨ng h¸i vμ ho¹t ®éng chÝnh trÞ cña ®¶ng viªn.

V× nh÷ng lÏ Êy, mμ lùa chän ®¶ng viªn lμ nÒn t¶ng cña tæ chøc §¶ng. Chóng ta lÇn l−ît nghiªn cøu 4 vÊn ®Ò: Ng−êi vμo §¶ng ph¶i thÕ nμo? NghÜa vô vμ quyÒn lîi cña ®¶ng viªn. ChÕ ®é d©n chñ tËp trung cña §¶ng. HÖ thèng tæ chøc cña §¶ng.

Ng−êi vμo §¶ng ph¶i thõa nhËn §¶ng c−¬ng vμ §¶ng ch−¬ng. Ph¶i tham gia c«ng t¸c trong mét tæ chøc cña §¶ng. Ph¶i tuyÖt ®èi phôc tïng nghÞ quyÕt cña §¶ng. Ph¶i nép ®¶ng phÝ.

§¶ng c−¬ng lμ mét v¨n kiÖn nã quy ®Þnh: TÝnh chÊt cña §¶ng, môc ®Ých ®Êu tranh vμ ®−êng lèi c¸ch m¹ng cña §¶ng, ph−¬ng ph¸p l·nh ®¹o c¸ch m¹ng cña §¶ng. §¶ng c−¬ng lμ lý luËn nÒn t¶ng, §¶ng dïng ®Ó l·nh ®¹o c¸ch m¹ng. Nã ®¶m b¶o cho chÝnh trÞ thèng nhÊt, t− t−ëng thèng nhÊt cña §¶ng. V× vËy, mçi ®¶ng viªn nhÊt ®Þnh ph¶i thõa nhËn vμ theo ®óng §¶ng c−¬ng. NÕu kh«ng vËy, th× t− t−ëng sÏ rèi lo¹n, ý kiÕn sÏ lung tung, §¶ng sÏ yÕu ®uèi, rêi r¹c, kh«ng lμm ®−îc g×.

§¶ng ch−¬ng lμ mét v¨n kiÖn quy ®Þnh: Ph−¬ng ph¸p hμnh ®éng, h×nh thøc tæ chøc, khu«n phÐp sinh ho¹t néi bé cña §¶ng. Nã ®¶m b¶o tæ chøc thèng nhÊt, hμnh ®éng thèng nhÊt cña §¶ng. V× vËy, mçi ®¶ng viªn ph¶i tuyÖt ®èi thõa nhËn vμ lμm ®óng §¶ng ch−¬ng. NÕu kh«ng vËy, nÕu ai muèn lμm sao th× lμm, th× kÕt qu¶ sÏ ®−a §¶ng ®Õn chç tan r·.

Trong §¶ng ch−¬ng cã quy ®Þnh: mçi ®¶ng viªn ph¶i tuyÖt ®èi tu©n theo kû luËt cña §¶ng. Cã nh− vËy míi thμnh mét §¶ng ®oμn kÕt chÆt chÏ, ý chÝ thèng nhÊt, hμnh ®éng nhÊt trÝ.

§¶ng c−¬ng vμ §¶ng ch−¬ng lμ ®Ó ®¶m b¶o sù thèng nhÊt cña §¶ng vÒ chÝnh trÞ, vÒ t− t−ëng, vÒ tæ chøc, vÒ hμnh ®éng. §ã lμ c¸i

nguån gèc cña lùc l−îng §¶ng.

Thõa nhËn §¶ng c−¬ng, §¶ng ch−¬ng kh«ng ph¶i chØ thõa nhËn b»ng lêi nãi, mμ ph¶i ®Êu tranh thùc sù. V× vËy, mçi ®¶ng viªn nhÊt ®Þnh ph¶i tham gia mét tæ chøc cña §¶ng, ph¶i sinh ho¹t chÝnh trÞ trong mét tæ chøc cña §¶ng vμ ph¶i ra søc c«ng t¸c d−íi sù l·nh ®¹o cña tæ chøc §¶ng.

Nép ®¶ng phÝ lμ ®Ó gióp §¶ng vÒ kinh tÕ. §ã lμ tr¸ch nhiÖm cña mçi ®¶ng viªn. §ång thêi còng ®Ó lμm cho mçi ®¶ng viªn lu«n lu«n nhí ®Õn §¶ng.

39- TI£U CHUÈN §¶NG VI£N §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM

L·nh ®¹o kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc, gi¶i phãng giai cÊp vμ nh©n d©n, lμ sù nghiÖp rÊt vÎ vang nh−ng rÊt nÆng nÒ. §Ó hoμn thμnh sù nghiÖp Êy, §¶ng ph¶i thËt trong s¹ch, thËt m¹nh mÏ. V× vËy, ®¶ng viªn còng ph¶i thËt trong s¹ch, thËt m¹nh mÏ, tøc lμ ph¶i ®óng nh÷ng tiªu chuÈn sau ®©y:

- Kh«ng bãc lét ng−êi. - §¶ng chèng chÕ ®é "ng−êi bãc lét ng−êi". LÏ tù nhiªn, ai bãc lét ng−êi th× kh«ng thÓ lμm ®¶ng viªn.

- Suèt ®êi kiªn quyÕt ®Êu tranh cho nh©n d©n, cho chñ nghÜa.

- Lu«n lu«n rÌn luyÖn t− t−ëng cña giai cÊp c«ng nh©n. V× chØ cã t− t−ëng Êy lμ t− t−ëng c¸ch m¹ng triÖt ®Ó.

- §Æt lîi Ých cña §¶ng, tøc lμ lîi Ých cña nh©n d©n, lªn trªn hÕt, lªn tr−íc hÕt.

- Ph¶i tuyÖt ®èi chÊp hμnh nh÷ng nghÞ quyÕt cña §¶ng, gi÷ g×n kû luËt cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ.

- Ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi quÇn chóng. NghÜa lμ: ph¶i toμn t©m toμn lùc phông sù quÇn chóng; lu«n lu«n nghe ngãng nh÷ng yªu cÇu vμ ý kiÕn cña quÇn chóng vμ b¸o c¸o cho §¶ng râ; ph¶i tuyªn truyÒn gi¶i thÝch cho quÇn chóng râ chÝnh s¸ch vμ nghÞ quyÕt cña §¶ng, lμm cho quÇn chóng nhËn chÝnh s¸ch vμ nghÞ quyÕt Êy lμ cña hä, ®Ó quÇn chóng vui vÎ vμ ra søc thi hμnh; ph¶i phô tr¸ch tr−íc quÇn chóng; ph¶i tin t−ëng vμo lùc l−îng vμ s¸ng

Page 125: Ho chi minh toan tap  tap 7

238 239

kiÕn cña quÇn chóng; ph¶i häc hái quÇn chóng; ph¶i ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng ®Ó l·nh ®¹o quÇn chóng.

- Ph¶i th−êng xuyªn thËt thμ tù phª b×nh, hoan nghªnh quÇn chóng phª b×nh m×nh vμ thμnh khÈn phª b×nh anh em - ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm. Ph¶i lu«n lu«n cè g¾ng häc tËp ®Ó tiÕn bé m·i.

§èi víi nh÷ng ®¶ng viªn ®óng tiªu chuÈn, th× §¶ng ph¶i båi d−ìng thªm.

§èi víi nh÷ng ®¶ng viªn gÇn ®óng (vμ nh÷ng ®¶ng viªn xuÊt th©n tõ giai cÊp bãc lét), th× §¶ng ra søc gi¸o dôc, gióp ®ì ®Ó hä tiÕn ®óng tiªu chuÈn.

§èi víi nh÷ng ®¶ng viªn ®· ®−îc gi¸o dôc nhiÒu mμ vÉn kh«ng tiÕn ®óng tiªu chuÈn, th× §¶ng sÏ khuyªn hä rót lui, nh−ng vÉn gi÷ c¶m t×nh víi hä.

40- NGHÜA Vô CñA §¶NG VI£N

NghÜa vô cña ®¶ng viªn ®· nãi trong tiªu chuÈn tøc lμ:

1- Cè g¾ng häc tËp chñ nghÜa M¸c - Lªnin, n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé.

V× nÕu kh«ng hiÓu chñ nghÜa, tr×nh ®é gi¸c ngé thÊp, th× nhÊt ®Þnh kh«ng thÓ h¨ng h¸i ®Êu tranh cho nh©n d©n, cho c¸ch m¹ng.

Muèn hiÓu, muèn tiÕn th× ph¶i cè g¾ng häc hái. V× vËy, häc hái lμ mét nghÜa vô cña ®¶ng viªn ®èi víi §¶ng, ®èi víi nh©n d©n. Cho nªn kh«ng g¾ng häc hái, tù kiªu, tù m·n, kh«ng cÇu tiÕn bé - tøc lμ kh«ng phô tr¸ch víi §¶ng.

2- Gi÷ g×n kû luËt cña §¶ng, h¨ng h¸i tham gia sinh ho¹t néi bé vμ c«ng t¸c c¸ch m¹ng, kiªn quyÕt chÊp hμnh chÝnh s¸ch vμ nghÞ quyÕt cña §¶ng, ®Êu tranh chèng nh÷ng hiÖn t−îng tr¸i víi lîi Ých cña §¶ng.

Nhê kû luËt mμ §¶ng ®oμn kÕt, nhÊt trÝ, m¹nh mÏ, ®Ó l·nh ®¹o nh©n d©n ®Õn th¾ng lîi. Sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng do ®¶ng

viªn mμ hoμn thμnh, cho nªn mäi ®¶ng viªn ph¶i thËt thμ chÊp hμnh chÝnh s¸ch vμ nghÞ quyÕt cña §¶ng. Lîi Ých cña §¶ng lμ lîi Ých chung, ®¶ng viªn ph¶i ra søc gi÷ g×n nã, c¸i g× tr¸i víi nã, th× ®¶ng viªn ph¶i kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng l¹i.

Kh«ng gi÷ v÷ng kû luËt cña §¶ng, kh«ng kiªn quyÕt chÊp hμnh chÝnh s¸ch vμ nghÞ quyÕt cña §¶ng, kh«ng thiÕt tha quan t©m ®Õn lîi Ých cña §¶ng - lμ tr¸i víi nghÜa vô cña ®¶ng viªn.

3- Ra søc phông sù nh©n d©n, cñng cè mèi liªn hÖ gi÷a nh©n d©n víi §¶ng, kÞp thêi cho §¶ng biÕt nh÷ng nhu cÇu cña nh©n d©n, gi¶i thÝch cho nh©n d©n thÊm nhuÇn vμ thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng.

4- Gi÷ v÷ng kû luËt cña ChÝnh phñ vμ cña c¸c ®oμn thÓ c¸ch m¹ng, th«ng th¹o c«ng viÖc m×nh phô tr¸ch; lμm g−¬ng mÉu trong mäi c«ng viÖc c¸ch m¹ng.

Ph¶i lμm trßn nh÷ng nghÜa vô ®ã míi xøng ®¸ng lμ ng−êi ®¶ng viªn.

41- QUYÒN LîI CñA §¶NG VI£N

Mäi ®¶ng viªn cã nh÷ng quyÒn lîi nh− sau:

1) Cã quyÒn tù do vμ thiÕt thùc th¶o luËn c¸ch thi hμnh chÝnh s¸ch cña §¶ng, trªn c¸c b¸o chÝ vμ trong c¸c cuéc héi nghÞ cña §¶ng.

§Ó thi hμnh triÖt ®Ó chÝnh s¸ch vμ c«ng t¸c cña §¶ng, mäi ®¶ng viªn cã quyÒn tù do ph¸t biÓu ý kiÕn cña m×nh (trªn b¸o chÝ vμ trong héi nghÞ cña §¶ng), dï ý kiÕn Êy kh«ng ®ång ý víi ý kiÕn cña ®¹i ®a sè, kh«ng ai ®−îc ng¨n cÊm.

2) Cã quyÒn tuyÓn cö vμ øng cö vμo c¸c c¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng.

3) Cã quyÒn ®−a ra nh÷ng ®Ò nghÞ, nh÷ng thanh minh, nh÷ng lêi kªu nμi tr−íc c¸c c¬ quan cña §¶ng, tõ chi bé ®Õn Trung −¬ng, kh«ng ai ®−îc ng¨n trë.

4) Trong c¸c cuéc héi nghÞ cña §¶ng cã quyÒn phª b×nh ®¶ng viªn vμ c¸n bé, phª b×nh c«ng t¸c cña c¸c c¬ quan §¶ng.

Page 126: Ho chi minh toan tap  tap 7

240 241

V× quyÒn phª b×nh Êy cã thÓ n©ng cao tÝnh h¨ng h¸i vμ tinh thÇn phô tr¸ch cña c¸c ®¶ng viªn; cã thÓ ®¶m b¶o sù ®Êu tranh cña ®¶ng viªn chèng nh÷ng c¸i g× cã h¹i ®Õn §¶ng; quyÒn phª b×nh lμ mét vò khÝ chèng quan liªu, mÖnh lÖnh; nã c¶i thiÖn sù quan hÖ gi÷a c¸n bé vμ ®¶ng viªn; nã gióp c¶i thiÖn c¸c c«ng viÖc cña §¶ng.

V× vËy, mäi ng−êi ph¶i t«n träng quyÒn phª b×nh cña ®¶ng viªn.

42- CHÕ §é D¢N CHñ TËP TRUNG CñA §¶NG

Tæ chøc gèc rÔ cña §¶ng lμ chi bé. Chi bé do chi uû l·nh ®¹o; c¸c ®¶ng viªn chÞu sù l·nh ®¹o cña chi uû. Trªn chi uû th× cã huyÖn uû, tØnh uû, khu uû lªn ®Õn Trung −¬ng. Toμn thÓ ®¶ng viªn, toμn thÓ c¸c cÊp, tæ chøc thèng nhÊt l¹i theo mét nguyªn t¾c nhÊt ®Þnh. Nguyªn t¾c Êy tøc lμ d©n chñ tËp trung. NghÜa lμ:

A- TËp trung trªn nÒn t¶ng d©n chñ.

C¬ quan l·nh ®¹o cña §¶ng cã uy tÝn vμ quyÒn lùc ch©n chÝnh. Nh÷ng ph−¬ng ch©m, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña §¶ng, mäi ®¶ng viªn nhÊt ®Þnh ph¶i chÊp hμnh. Kû luËt cña §¶ng, mäi ®¶ng viªn ph¶i tu©n theo. ThÕ lμ tËp trung. Nh−ng tËp trung Êy kh«ng ph¶i lμ c¸ nh©n chuyªn chÝnh; nã lμ x©y dùng trªn nÒn t¶ng d©n chñ. NghÜa lμ:

1- C¸c c¬ quan l·nh ®¹o ®Òu do quÇn chóng ®¶ng viªn bÇu cö lªn.

2- Ph−¬ng ch©m, chÝnh s¸ch, nghÞ quyÕt cña §¶ng ®Òu do quÇn chóng ®¶ng viªn tËp trung kinh nghiÖm vμ ý kiÕn l¹i mμ thμnh. Råi l¹i do c¸c cuéc héi nghÞ cña §¶ng th¶o luËn gi¶i quyÕt, chø kh«ng ai ®−îc tù ý ®éc ®o¸n.

3. QuyÒn lùc cña c¬ quan l·nh ®¹o lμ do quÇn chóng ®¶ng viªn giao phã cho, chø kh«ng ph¶i tù ai tranh giμnh ®−îc. V× vËy, ng−êi l·nh ®¹o ph¶i gÇn gòi vμ häc hái quÇn chóng ®¶ng viªn, nghe ngãng ý kiÕn cña hä. NÕu lªn mÆt víi quÇn chóng, l¹m dông quyÒn lùc - thÕ lμ sai lÇm.

4. TrËt tù cña §¶ng lμ: c¸ nh©n ph¶i phôc tïng tæ chøc; sè Ýt ph¶i phôc tïng sè nhiÒu; cÊp d−íi ph¶i phôc tïng cÊp trªn; c¸c ®Þa

ph−¬ng ph¶i phôc tïng Trung −¬ng.

B. D©n chñ d−íi sù chØ ®¹o tËp trung.

ë trong §¶ng, mäi ®¶ng viªn cã quyÒn nªu ý kiÕn, ®Æt ®Ò nghÞ, tham gia gi¶i quyÕt vÊn ®Ò. Nh−ng quyÕt kh«ng ®−îc tr¸i sù l·nh ®¹o tËp trung cña §¶ng, tr¸i nghÞ quyÕt vμ tr¸i kû luËt cña §¶ng. QuyÕt chèng: kh«ng xÐt thêi gian, ®Þa ®iÓm, ®iÒu kiÖn mμ nãi lung tung; tù do hμnh ®éng; d©n chñ qu¸ trín.

1- ChØ cã c¬ quan l·nh ®¹o cã quyÒn khai c¸c cuéc héi nghÞ.

2- TÊt c¶ c¸c nghÞ quyÕt cña §¶ng ph¶i do c¬ quan l·nh ®¹o chuÈn bÞ kü cμng, råi giao cho c¸c cÊp th¶o luËn. Kh«ng ®−îc lμm qua loa, s¬ sμi,

3- Khi bÇu cö c¸c c¬ quan l·nh ®¹o trong §¶ng, ph¶i xem xÐt rÊt kü l−ìng ®Ó lËp danh s¸ch nh÷ng ®¶ng viªn øng cö.

4- Toμn thÓ ®¶ng viªn ph¶i theo ®óng §¶ng ch−¬ng thèng nhÊt, kû luËt thèng nhÊt cña §¶ng. Toμn thÓ ®¶ng viªn ph¶i theo sù l·nh ®¹o thèng nhÊt cña Trung −¬ng.

Nãi tãm l¹i: §Ó lμm cho §¶ng m¹nh, th× ph¶i më réng d©n chñ (thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh), thùc hμnh l·nh ®¹o tËp trung, n©ng cao tÝnh tæ chøc vμ tÝnh kû luËt.

43- HÖ THèNG Tæ CHøC CñA §¶NG

C¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña §¶ng lμ Toμn quèc ®¹i biÓu ®¹i héi.

§¹i héi cã quyÒn:

1- Nghe, th¶o luËn vμ phª chuÈn c¸c b¸o c¸o cña Trung −¬ng.

2- QuyÕt ®Þnh vμ söa ®æi §¶ng c−¬ng, §¶ng ch−¬ng.

3- QuyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch vμ ph−¬ng ch©m chÝnh cña §¶ng.

4- BÇu cö Trung −¬ng.

Trong kho¶ng tõ §¹i héi nμy ®Õn §¹i héi kh¸c, c¬ quan l·nh ®¹o cao nhÊt cña §¶ng lμ Trung −¬ng.

Page 127: Ho chi minh toan tap  tap 7

242 243

Trung −¬ng kh«ng thÓ ngμy ngμy khai héi. §Ó l·nh ®¹o mäi c«ng t¸c, Trung −¬ng cö ra Bé ChÝnh trÞ vμ Ban BÝ th−.

§Ó chØ ®¹o nh÷ng ®Þa ph−¬ng xa, Trung −¬ng cã thÓ ®Æt nh÷ng Côc Trung −¬ng.

Khi cÇn, Trung −¬ng cã thÓ häp Toμn quèc ®¹i biÓu héi nghÞ. Héi nghÞ cã quyÒn:

1- QuyÕt ®Þnh chÝnh s¸ch tr−íc m¾t cña §¶ng.

2- Cö thªm mét sè Uû viªn Trung −¬ng míi, hoÆc cÊt chøc Uû viªn nμo kh«ng lμm trßn nhiÖm vô.

Nh÷ng nghÞ quyÕt cña Héi nghÞ ph¶i cã Trung −¬ng phª chuÈn míi ®−îc thi hμnh.

C¸c cÊp x·, huyÖn, tØnh, khu còng cã ®¹i héi cña cÊp m×nh; do ®¹i héi cö ra chi uû, huyÖn uû, tØnh uû, khu uû.

Trung −¬ng vμ c¸c cÊp cã thÓ häp nh÷ng cuéc héi nghÞ c¸n bé vμ héi nghÞ nh÷ng phÇn tö ho¹t ®éng, ®Ó gi¶i thÝch vμ th¶o luËn nh÷ng nghÞ quyÕt quan träng, s¾p xÕp c«ng t¸c vμ kiÓm tra c«ng t¸c.

Trung −¬ng vμ c¸c cÊp cã thÓ lËp ra nh÷ng ban: Qu¶n lý viÖc §¶ng, Tuyªn truyÒn gi¸o dôc, D©n vËn, Kinh tÕ, Qu©n sù ... Ban cña cÊp nμo, do uû viªn héi cÊp Êy l·nh ®¹o.

Chi bé lμ gèc rÔ cña §¶ng. Bμi sau chóng ta sÏ nãi kü vÒ chi bé.

44- CHI Bé

ë mçi x−ëng m¸y, hÇm má, xÝ nghiÖp, c¬ quan, tr−êng häc, ®−êng phè, n«ng th«n, ®¹i ®éi - cã 3 ®¶ng viªn trë lªn th× lËp mét chi bé. Chi bé lμ ®ån luü cña §¶ng chiÕn ®Êu ë trong quÇn chóng.

Mçi chi bé cã thÓ chia lμm mÊy tiÓu tæ, ®Ó c«ng t¸c cho dÔ. Nh−ng kh«ng nªn chia nhiÒu tiÓu tæ qu¸.

N¬i nμo ®¶ng viªn qu¸ ®«ng (ë n«ng th«n qu¸ 50, ë nhμ m¸y, c¬ quan, v.v., qu¸ 100 ®¶ng viªn) th× cã thÓ lËp Tæng chi bé, d−íi Tæng chi bé, lËp mÊy Ph©n chi bé.

T¸c dông cña chi bé lμ cùc kú quan träng, v× nã lμ sîi d©y chuyÒn ®Ó liªn hÖ §¶ng víi quÇn chóng. NhiÖm vô cña chi bé lμ:

- Lu«n lu«n tuyªn truyÒn cho nh©n d©n vμ tæ chøc nh©n d©n, ®Ó thùc hiÖn khÈu hiÖu vμ chÝnh s¸ch cña §¶ng.

- Lu«n lu«n chó ý ®Õn t− t−ëng vμ nhu cÇu cña nh©n d©n vμ kÞp thêi b¸o c¸o cho cÊp trªn biÕt râ.

- Lu«n lu«n quan t©m ®Õn ®êi sèng kinh tÕ, chÝnh trÞ vμ v¨n ho¸ cña nh©n d©n, ®ång thêi gi¸o dôc nh©n d©n, tæ chøc nh©n d©n ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cho nh©n d©n.

ChØ cã lμm ®Çy ®ñ nh÷ng c«ng viÖc Êy, th× §¶ng míi liªn hÖ chÆt chÏ víi quÇn chóng.

- Chän läc ®¶ng viªn míi còng lμ mét nhiÖm vô quan träng. Chi bé cÇn th−êng xuyªn gi¸o dôc quÇn chóng, båi d−ìng nh÷ng phÇn tö h¨ng h¸i, n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé cña hä ®Õn tiªu chuÈn ®¶ng viªn. Khi giíi thiÖu hä vμo §¶ng, th× ph¶i hÕt søc cÈn thËn.

- Chi bé ph¶i hiÓu râ lý lÞch, mÆt mòi chÝnh trÞ, tr×nh ®é gi¸c ngé, −u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm cña mçi ®¶ng viªn cò. Ph¶i ®«n ®èc hä häc tËp vμ tham gia mäi c«ng t¸c cña §¶ng.

§èi víi nh÷ng phÇn tö xÊu chui vμo trong §¶ng, chi bé ph¶i ®iÒu tra nghiªn cøu cÈn thËn, cïng víi chÝnh quyÒn vμ quÇn chóng tÈy trõ hä ra. Tr¸ch nhiÖm cña chi bé lμ chÊp hμnh kû luËt cña §¶ng.

C¸c chi bé m¹nh tøc lμ §¶ng m¹nh. C¸c chi uû v÷ng tøc lμ chi bé m¹nh.

45- CHñ NGHÜA X· HéI

Môc ®Ých cña §¶ng lμ l·nh ®¹o nh©n d©n kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thμnh c«ng, thùc hiÖn d©n chñ míi, tiÕn ®Õn chñ nghÜa x· héi, råi ®Õn chñ nghÜa céng s¶n.

Céng s¶n lμ g×? Lªnin ®· tr¶ lêi rÊt gi¶n ®¬n v¾n t¾t: Céng s¶n lμ nhμ m¸y, ruéng ®Êt ®Òu lμ cña chung; lao ®éng còng chung cña toμn d©n.

Page 128: Ho chi minh toan tap  tap 7

244 245

Céng s¶n lμ kh«ng cã chÕ ®é t− h÷u, kh«ng cã giai cÊp ¸p bøc bãc lét. Lμ cña c¶i ®Òu lμ cña chung, søc s¶n xuÊt rÊt cao, nh©n d©n lao ®éng hoμn toμn gi¶i phãng vμ sèng rÊt tù do, sung s−íng.

Céng s¶n cã hai giai ®o¹n.

Giai ®o¹n thÊp, tøc lμ chñ nghÜa x· héi. Giai ®o¹n cao, tøc lμ chñ nghÜa céng s¶n.

Hai giai ®o¹n Êy gièng nhau ë n¬i: Søc s¶n xuÊt ®· ph¸t triÓn cao; nÒn t¶ng kinh tÕ th× t− liÖu s¶n xuÊt ®Òu lμ cña chung; kh«ng cã giai cÊp ¸p bøc bãc lét.

Hai giai ®o¹n Êy kh¸c nhau ë n¬i: Chñ nghÜa x· héi vÉn cßn chót Ýt vÕt tÝch x· héi cò. X· héi céng s¶n th× hoμn toμn kh«ng cßn vÕt tÝch x· héi cò.

ë Liªn X«, n¨m 1936 ®· tuyªn bè chñ nghÜa x· héi thμnh c«ng; ngμy nay ®ang tiÕn m¹nh sang giai ®o¹n chñ nghÜa céng s¶n.

C¨n cø theo t×nh h×nh thùc tÕ ë Liªn X«, th× thÊy ®Æc ®iÓm cña chñ nghÜa x· héi lμ:

1- C«ng cô s¶n xuÊt vμ t− liÖu s¶n xuÊt ®Òu lμ cña chung. ë n«ng th«n th× cã n«ng tr−êng chung. Ngoμi n«ng tr−êng, n«ng d©n vÉn cã Ýt cña riªng nh−: nhμ ë, lîn gμ, v−ên trång rau, mét con bß s÷a, nghÒ phô, v.v..

2- T− b¶n, ®Þa chñ, phó n«ng kh«ng cã n÷a.

ChØ cã c«ng nh©n vμ n«ng d©n. Kh«ng ai bãc lét hä; cè nhiªn hä còng kh«ng bãc lét ai.

Khoa häc ngμy cμng ph¸t triÓn, m¸y mãc ngμy cμng nhiÒu, cho nªn c«ng nh©n vμ n«ng d©n ngμy cμng ®ì khã nhäc.

3- Nguyªn t¾c sinh ho¹t lμ: "Ai kh«ng lμm th× kh«ng ®−îc ¨n" vμ "lμm nhiÒu h−ëng nhiÒu, lμm Ýt h−ëng Ýt".

4- Kinh tÕ cã kÕ ho¹ch. C¶ n−íc cã mét kÕ ho¹ch chung. Mçi ngμnh theo kÕ ho¹ch chung ®ã mμ ®Æt kÕ ho¹ch riªng: S¶n xuÊt thø g× vμ bao nhiªu. Môc ®Ých lμ n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n vμ cñng cè quèc phßng cña Tæ quèc. Do kinh tÕ cã kÕ ho¹ch, mμ

kh«ng cã n¹n khñng ho¶ng, kh«ng cã n¹n thÊt nghiÖp; mμ søc s¶n xuÊt th× ph¸t triÓn mau chãng.

5- Kh«ng cã sù ®èi lËp gi÷a thμnh thÞ vμ th«n quª, gi÷a lao ®éng ch©n tay vμ lao ®éng trÝ ãc. V× th«n quª ngμy cμng v¨n minh, c«ng n«ng ngμy cμng th«ng th¸i.

§Æc ®iÓm cña chñ nghÜa x· héi tãm t¾t lμ nh− vËy.

46- CHñ NGHÜA CéNG S¶N

Chñ nghÜa x· héi tiÕn lªn cao n÷a lμ chñ nghÜa céng s¶n.

§ång chÝ Xtalin nãi: chñ nghÜa x· héi tiÕn sang chñ nghÜa céng s¶n, cÇn cã ba ®iÒu:

1- Mäi ngμnh s¶n xuÊt ph¸t triÓn rÊt cao vμ kh«ng ngõng.

2- N«ng tr−êng c«ng céng biÕn dÇn thμnh cña chung c¶ nh©n d©n.

3- N©ng v¨n ho¸ lªn thËt cao (bít giê lμm viÖc, mçi ngμy chØ lμm ®é 5, 6 giê, ®Ó cho mäi ng−êi ®ñ th× giê häc v¨n ho¸ vμ kü thuËt).

§ång thêi ph¶i t¨ng l−¬ng bæng cho c«ng nh©n vμ c«ng chøc, tiÕp tôc gi¶m gi¸ hμng, lu«n lu«n n©ng cao mùc sinh ho¹t cña mäi ng−êi.

D−íi chÕ ®é céng s¶n, nguyªn t¾c lμ "Mäi ng−êi lμm hÕt tμi n¨ng; ai cÇn dïng g× cã nÊy".

NghÜa lμ: lóc ®ã mäi ng−êi ®Òu cã ®¹o ®øc; ®èi víi mäi viÖc, ai còng xung phong. S¶n xuÊt thø g× còng phong phó. Cho nªn ai cÇn g× cã nÊy. Cè nhiªn tiªu dïng hîp lý vμ ®óng mùc, chø kh«ng ph¶i v× giμu mμ l·ng phÝ.

Liªn X« ®· chøng tá chñ nghÜa céng s¶n ®· thùc hiÖn dÇn dÇn, chø kh«ng ph¶i lμ méng t−ëng. Vμi thÝ dô: HiÖn nay, gi¸o dôc phæ th«ng ë Liªn X« lμ 10 n¨m, thμnh thö v¨n ho¸ cña nh©n d©n rÊt cao.

ë M¹c T− Khoa cã nh÷ng nhμ m¸y tù ®éng, mét c«ng t¸c tr−íc kia cÇn 58 ng−êi, nay chØ cÇn 2 ng−êi. Cã c«ng t¸c tr−íc kia cÇn 90 phót ®ång hå, nay chØ trong 3 phót th× lμm xong. Cã nh÷ng c«ng

Page 129: Ho chi minh toan tap  tap 7

246 247

t¸c tr−íc kia ph¶i mét th¸ng, nay chØ mét ®ªm ®· lμm råi. NghÜa lμ kü thuËt rÊt cao. Tõ sau ThÕ giíi ®¹i chiÕn thø hai ®Õn nay, Liªn X« ®· 6 lÇn gi¶m gi¸ hμng ho¸, c¸i g× còng rÎ, cho nªn d©n rÊt sung s−íng.

§Õn ngμy céng s¶n thùc hiÖn kh¾p thÕ giíi, th× sÏ kh«ng cßn giai cÊp chèng nhau, d©n téc chèng nhau; sÏ hÕt ¸p bøc, hÕt chiÕn tranh. Toμn thÕ giíi sÏ sèng nh− anh em. Mäi ng−êi ®Òu tù do, b×nh ®¼ng, sung s−íng.

Lóc ®ã, th× bé m¸y nhμ n−íc còng kh«ng cÇn n÷a. Song x· héi vÉn cÇn cã nh÷ng c¬ quan ®Ó l·nh ®¹o c«ng viÖc kinh tÕ vμ v¨n ho¸; chø kh«ng ph¶i céng s¶n lμ hoμn toμn kh«ng tæ chøc, kh«ng kû luËt.

47- CHñ NGHÜA CéNG S¶N NHÊT §ÞNH THμNH C¤NG

Tõ ®êi x−a ®Õn nay, chÕ ®é c«ng céng nguyªn thuû sôp ®æ do chÕ ®é n« lÖ thay thÕ.

ChÕ ®é n« lÖ sôp ®æ, do chÕ ®é phong kiÕn thay thÕ. ChÕ ®é phong kiÕn sôp ®æ, do chÕ ®é t− b¶n thay thÕ. §ã lμ quy luËt nhÊt ®Þnh trong sù ph¸t triÓn cña x· héi.

LÞch sö loμi ng−êi lμ do ng−êi lao ®éng s¸ng t¹o ra. Ng−êi lao ®éng s¸ng t¹o ra cña c¶i, lu«n lu«n n©ng cao søc s¶n xuÊt. S¶n xuÊt ph¸t triÓn tøc lμ x· héi ph¸t triÓn. ChÕ ®é nμo hîp víi søc s¶n xuÊt th× ®øng v÷ng. NÕu kh«ng hîp th× giai cÊp ®¹i biÓu cña søc s¶n xuÊt míi sÏ næi lªn c¸ch m¹ng lËt ®æ chÕ ®é cò.

HiÖn nay, chÕ ®é t− b¶n cã nh÷ng m©u thuÉn to, nã kh«ng gi¶i quyÕt ®−îc. Mét lμ nhμ t− b¶n s¶n xuÊt hμng ho¸ qu¸ nhiÒu, qu¸ mau, nh−ng kh«ng b¸n hÕt ®−îc; v× c«ng nh©n th× nghÌo khæ, líp trung vμ tiÓu t− s¶n th× nhiÒu ng−êi ®· ph¸ s¶n. Hai lμ tÝnh chÊt s¶n xuÊt lμ c«ng céng - hμng ngh×n hμng v¹n c«ng nh©n cïng lμm ë mét nhμ m¸y. Mμ t− liÖu s¶n xuÊt th× l¹i n»m trong tay mét sè rÊt Ýt ng−êi. M©u thuÉn Êy g©y ra n¹n thÊt nghiÖp vμ n¹n kinh tÕ khñng ho¶ng.

ChØ cã chÕ ®é x· héi chñ nghÜa (céng s¶n chñ nghÜa) míi gi¶i quyÕt ®−îc m©u thuÉn Êy.

M¸c vμ Lªnin ®· v¹ch râ con ®−êng ®Ó gi¶i quyÕt: ph¶i kinh qua giai cÊp c«ng nh©n tæ chøc, ®Êu tranh c¸ch m¹ng. Kinh qua tr−êng kú x©y dùng, ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é céng s¶n.

Ngμy nay, Liªn X« ®ang tiÕn m¹nh ®Õn chñ nghÜa céng s¶n. C¸c n−íc d©n chñ míi §«ng ¢u vμ Trung Quèc ®ang tiÕn m¹nh ®Õn chñ nghÜa x· héi. Ngay ë c¸c n−íc t− b¶n còng cã nh÷ng ®¶ng céng s¶n vμ ®ang ®Êu tranh cho chñ nghÜa céng s¶n. ThÕ lμ chñ nghÜa céng s¶n kh«ng chØ ë trong lý luËn mμ ®· thùc hiÖn dÇn dÇn ë phÇn kh¸ lín trong thÕ giíi. Phong trμo c¸ch m¹ng ngμy cμng cao, giai cÊp lao ®éng ®Êu tranh ngμy cμng h¨ng cho nªn chóng ta cã thÓ ®o¸n ch¾c r»ng: chñ nghÜa céng s¶n nhÊt ®Þnh thμnh c«ng kh¾p thÕ giíi.

48- D¢N CHñ MíI

Tõ céng s¶n nguyªn thuû ®Õn chÕ ®é n« lÖ, ®Õn chÕ ®é phong kiÕn, ®Õn chÕ ®é t− b¶n, ®Õn chñ nghÜa x· héi (céng s¶n) - nãi chung th× loμi ng−êi ph¸t triÓn theo quy luËt nhÊt ®Þnh nh− vËy. Nh−ng tuú hoμn c¶nh, mμ c¸c d©n téc ph¸t triÓn theo con ®−êng kh¸c nhau.

Cã n−íc th× ®i th¼ng ®Õn chñ nghÜa x· héi (céng s¶n) nh− Liªn X«. Cã n−íc th× ph¶i kinh qua chÕ ®é d©n chñ míi, råi tiÕn lªn chñ nghÜa x· héi (céng s¶n) - nh− c¸c n−íc §«ng ¢u, Trung Quèc, ViÖt Nam ta, v.v..

Nh÷ng ®Æc ®iÓm cña d©n chñ míi lμ g×?

1) D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vμ giai cÊp c«ng nh©n, nh©n d©n ®¸nh ®æ ®Õ quèc vμ phong kiÕn. Trªn nÒn t¶ng c«ng n«ng liªn minh, nh©n d©n lao ®éng lμm chñ n−íc nhμ, x©y dùng nh©n d©n d©n chñ chuyªn chÝnh, nghÜa lμ d©n chñ víi nh©n d©n, chuyªn chÝnh (trõng trÞ) bän ph¶n ®éng.

2) Trong chÕ ®é d©n chñ míi, cã n¨m lo¹i kinh tÕ kh¸c nhau:

A- Kinh tÕ quèc doanh (thuéc chñ nghÜa x· héi, v× nã lμ cña chung cña nh©n d©n).

Page 130: Ho chi minh toan tap  tap 7

248 249

B- C¸c hîp t¸c x· (nã lμ nöa chñ nghÜa x· héi, vμ sÏ tiÕn ®Õn chñ nghÜa x· héi).

C- Kinh tÕ cña c¸ nh©n, n«ng d©n vμ thñ c«ng nghÖ (cã thÓ tiÕn dÇn vμo hîp t¸c x·, tøc lμ nöa chñ nghÜa x· héi).

D- T− b¶n cña t− nh©n.

E- T− b¶n cña Nhμ n−íc (nh− Nhμ n−íc hïn vèn víi t− b¶n t− nh©n ®Ó kinh doanh).

Trong n¨m lo¹i Êy, lo¹i A lμ kinh tÕ l·nh ®¹o vμ ph¸t triÓn mau h¬n c¶. Cho nªn kinh tÕ ta sÏ ph¸t triÓn theo h−íng chñ nghÜa x· héi chø kh«ng theo h−íng chñ nghÜa t− b¶n.

3) T− t−ëng cña giai cÊp c«ng nh©n (t− t−ëng M¸c - Lªnin) lμ t− t−ëng l·nh ®¹o, ngμy cμng ph¸t triÓn vμ cñng cè.

4) §¶ng Lao ®éng kiªn quyÕt l·nh ®¹o giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n d©n lao ®éng. (D−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng, nh©n d©n cã ®oμn thÓ c¸ch m¹ng ch¾c ch¾n cña nã nh−: c«ng ®oμn, n«ng héi, héi thanh niªn, héi phô n÷...) thùc hiÖn d©n chñ míi vμ tiÕn dÇn ®Õn chñ nghÜa x· héi (céng s¶n).

5) Trong n−íc th× nh©n d©n ta h¨ng h¸i kh¸ng chiÕn, thi ®ua s¶n xuÊt; quyÕt t©m phÊn ®Êu, quyÕt t©m tiÕn lªn. Trªn thÕ giíi th× cã phe d©n chñ hoμ b×nh ñng hé ta. V× nh÷ng lÏ ®ã ta nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.

49- §ÊU TRANH §Ó THùC HIÖN CHñ NGHÜA CéNG S¶N

ChÕ ®é céng s¶n lμ ai còng no Êm, sung s−íng, tù do; ai còng th«ng th¸i vμ cã ®¹o ®øc. §ã lμ mét x· héi tèt ®Ñp vÎ vang. Trõ nh÷ng bän ph¶n ®éng qu¸ s¸, th× ch¾c ai còng t¸n thμnh chÕ ®é céng s¶n.

HiÓu râ quy luËt ph¸t triÓn cña x· héi, ra søc ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn chÕ ®é céng s¶n tøc lμ nh©n sinh quan cña ng−êi c¸ch m¹ng.

§Ó thùc hiÖn hoμn toμn d©n chñ míi (lμ b−íc ®Çu ®Ó tiÕn dÇn

®Õn chÕ ®é céng s¶n) th× mäi ng−êi, tr−íc hÕt lμ nh÷ng ng−êi ®¶ng viªn ph¶i lμm kiÓu mÉu:

1- Ra søc ®oμn kÕt ®¸nh ®æ thùc d©n vμ phong kiÕn, kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn, ra søc cñng cè chÝnh quyÒn nh©n d©n.

2- Ra søc thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm, chèng quan liªu, tham «, l·ng phÝ.

3- Ra søc n©ng cao tr×nh ®é v¨n ho¸ vμ gi¸c ngé chÝnh trÞ cña nh©n d©n lao ®éng. Gióp ®ì anh em trÝ thøc c¶i t¹o t− t−ëng, c¶i t¹o con ng−êi, thμnh ng−êi trÝ thøc cña c¸ch m¹ng.

4- Ra søc cñng cè §¶ng, lμm cho §¶ng ngμy cμng lín, cμng m¹nh, ®Ó l·nh ®¹o nh©n d©n ®Êu tranh ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn.

Chóng ta cÇn ph¶i ®Êu tranh l©u dμi vμ gian khæ ®Ó ®¹t môc ®Ých Êy. Nh−ng chóng ta nhÊt ®Þnh ®¹t ®−îc, v× §¶ng ta kiªn quyÕt, d©n ta h¨ng h¸i.

Liªn X« ®ang tiÕn m¹nh ®Õn chñ nghÜa céng s¶n. Trung Quèc vμ c¸c n−íc §«ng ¢u ®ang nhanh chãng thùc hiÖn chñ nghÜa x· héi. C¸c n−íc b¹n dÉn ®−êng ®i tr−íc cho chóng ta kinh nghiÖm vμ ñng hé chóng ta. Chóng ta cã quyÕt t©m: quyÕt t©m häc tËp, quyÕt t©m kh¸ng chiÕn, quyÕt t©m c«ng t¸c, quyÕt t©m v−ît mäi khã kh¨n, th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

50- KÕT LUËN

Chóng ta ®· cïng nhau nghiªn cøu Th−êng thøc chÝnh trÞ 49 lÇn, h«m nay chóng ta kÕt thóc.

Chóng ta ®· nghiªn cøu nh÷ng vÊn ®Ò chÝnh mμ mäi ng−êi ph¶i biÕt nh−:

- Giai cÊp lμ g×?

- Phong kiÕn lμ g×?

- T− b¶n lμ g×?

- §Õ quèc chñ nghÜa lμ g×? v©n v©n... Vμ ®−êng lèi c¸ch m¹ng

Page 131: Ho chi minh toan tap  tap 7

250 251

vμ c¸c tæ chøc c¸ch m¹ng nh−:

- ChÝnh quyÒn nh©n d©n.

- MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt.

- §¶ng Lao ®éng.

Chóng ta còng ®· nghiªn cøu: chÕ ®é vμ c¸ch thùc hiÖn d©n chñ míi, chñ nghÜa x· héi vμ céng s¶n. V× muèn cho nh÷ng bμi Êy gi¶n ®¬n vμ tãm t¾t, dÔ hiÓu, dÔ nhí mμ kh«ng ®μo s©u vμo c¸c vÊn ®Ò. Nh−ng nÕu c¸c b¹n ®äc kü nhí suèt, vμ khÐo liªn hÖ víi c«ng viÖc hμng ngμy cña m×nh, th× ch¾c r»ng, nh÷ng bμi Êy gióp Ých cho c¸c b¹n kh¸ nhiÒu. Mong r»ng c¸c b¹n xem l¹i, «n l¹i cho kü.

C¸i tinh thÇn nã xuyªn kh¾p c¸c bμi Êy lμ: quyÕt t©m vμ tin t−ëng.

QuyÕt t©m söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm. QuyÕt t©m v−ît khã kh¨n gian khæ, lμm trßn nhiÖm vô, bÊt kú ë ®Þa vÞ nμo, hoμn c¶nh nμo, phô tr¸ch viÖc to viÖc nhá. QuyÕt t©m ®øng h¼n vÒ phe lao ®éng, phe c¸ch m¹ng. QuyÕt t©m ®−a hÕt tinh thÇn, lùc l−îng mμ phông sù kh¸ng chiÕn, phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n.

Tin t−ëng vμo lùc l−îng v« cïng to lín cña giai cÊp, cña nh©n d©n. Tin t−ëng vμo t−¬ng lai vÎ vang cña d©n téc, cña thÕ giíi lao ®éng. Tin t−ëng vμo kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi, nh−ng ph¶i tr−êng kú gian khæ, tù lùc c¸nh sinh. Tin t−ëng vμo chÝnh s¸ch ®óng ®¾n vμ l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ ta. Tin t−ëng vμo m×nh cè g¾ng th× nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.

N¾m v÷ng tinh thÇn Êy, thÊm nhuÇn tinh thÇn Êy, lμ c¸i ch×a kho¸ ®Ó hiÓu vμ ®Ó gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò.

Chóng ta cã h¬n 25 triÖu ®ång chÝ trong c¸c §¶ng Céng s¶n vμ §¶ng Lao ®éng.

Chóng ta cã h¬n 800 triÖu anh em lμ nh©n d©n Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc d©n chñ míi kh¸c.

Chóng ta cã hμng tr¨m triÖu bÇu b¹n lμ c«ng, n«ng, lao ®éng trÝ ãc kh¾p c¸c n−íc t− b¶n.

Søc ta rÊt to, thÕ ta rÊt m¹nh, thêi ®¹i ta rÊt oanh liÖt, tiÒn ®å ta rÊt vÎ vang. Chñ nghÜa céng s¶n nhÊt ®Þnh sÏ thμnh c«ng kh¾p thÕ giíi.

VËy, mçi mét ng−êi chóng ta cÇn ph¶i cè g¾ng cho xøng ®¸ng lμ mét chiÕn sÜ c¸ch m¹ng, mét ng−êi thî x©y dùng x· héi míi, ®Çy h¹nh phóc vμ tù do.

Page 132: Ho chi minh toan tap  tap 7

252 253

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY THμNH LËP N¦íC CéNG HOμ

NH¢N D¢N RUMANI

KÝnh göi ®ång chÝ Ghªãocghiu §ª, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Rumani,

Nh©n dÞp kû niÖm ngμy thμnh lËp n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Rumani, thay mÆt nh©n d©n, ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh t«i, t«i kÝnh göi ®ång chÝ Chñ tÞch, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Rumani lêi chóc mõng nång nhiÖt.

Chóng t«i phÊn khëi theo dâi nh÷ng th¾ng lîi cña nh©n d©n Rumani ®· ®¹t ®−îc trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt chñ nghÜa x· héi, d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ®ång chÝ, cña §¶ng C«ng nh©n Rumani víi sù gióp ®ì anh em cña Liªn X« vÜ ®¹i.

Chóng t«i chóc nh©n d©n Rumani ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi rÊt to lín, ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 157, tõ ngμy 1 ®Õn 5-1-1954.

TÇM H÷U VÞ NGé

B¸ch lý* tÇm qu©n vÞ ngé qu©n,

M· ®Ò ®¹t to¸i lÜnh ®Çu v©n.

Quy lai ngÉu qu¸ s¬n mai thô,

Mçi ®o¸ hoμng hoa nhÊt ®iÓm xu©n.

* Thùc lôc thËp c«ng lý.

DÞch nghÜa

T×M B¹N KH¤NG GÆP

Tr¨m dÆm* t×m anh mμ ch¼ng gÆp anh,

Vã ngùa dÉm vì nh÷ng ¸ng m©y trªn ®Çu nói.

Trë vÒ, t×nh cê qua mét c©y mai rõng,

Mçi ®o¸ hoa vμng lμ mét ®iÓm xu©n.

* Thùc ra lμ s¸u m−¬i kil«mÐt.

Page 133: Ho chi minh toan tap  tap 7

254 255

DÞch th¬

T×M B¹N KH¤NG GÆP

Tr¨m dÆm t×m kh«ng gÆp cè nh©n,

M©y ®Ìo dÉm vì ngùa chån ch©n.

§−êng vÒ chît gÆp c©y mai nói,

Mçi ®o¸ hoa vμng mét nÐt xu©�12F

1

).

ViÕt b»ng ch÷ H¸n kho¶ng ®Çu 1954. S¸ch Hå ChÝ Minh: TuyÓn tËp v¨n häc, Nxb. V¨n häc, Hμ Néi, 1995, t.3, tr.195-196.

___________ 1) Phan V¨n C¸c dÞch.

TH¥ CHóC TÕT

Ngμy Nguyªn ®¸n n¨m Gi¸p Ngä

N¨m míi, qu©n d©n ta cã hai nhiÖm vô rμnh rμnh:

- §Èy m¹nh kh¸ng chiÕn ®Ó giμnh ®éc lËp tù do,

- C¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ c«ng viÖc rÊt to.

DÇn dÇn lμm cho ng−êi cμy cã ruéng khái lo nghÌo nμn.

Qu©n vμ d©n ta nhÊt trÝ kÕt ®oμn,

Kh¸ng chiÕn, kiÕn quèc nhÊt ®Þnh hoμn toμn thμnh c«ng.

Hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi kh¾p Nam, B¾c, T©y, §«ng,

N¨m míi, th¾ng lîi cμng míi, thμnh c«ng cμng nhiÒu .

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 163, tõ ngμy 1 ®Õn 5-2-1954.

Page 134: Ho chi minh toan tap  tap 7

256 257

TH¦ GöI C¸C C¸N Bé Vμ CHIÕN SÜ NH¢N DÞP TÕT NGUY£N §¸N N¡M GI¸P NGä

Nh©n dÞp TÕt n¨m Ngä, B¸c th©n ¸i göi lêi chóc c¸c chó: N¨m míi, cè g¾ng míi, th¾ng lîi míi.

C¸c chó ®· lËp ®−îc nhiÒu chiÕn c«ng. H«m nay ngμy TÕt, c¸c chó l¹i ®ang xung phong chiÕn ®Êu gian khæ, thi ®ua giÕt giÆc. B¸c lu«n lu«n nhí c¸c chó.

B¸c mong c¸c chó nªu cao quyÕt t©m, chiÕn ®Êu bÒn bØ, thu nhiÒu th¾ng lîi h¬n n÷a, lμm cho mïa Xu©n n¨m nay thμnh mïa Xu©n ®¹i th¾ng lîi.

B¸c chê tin th¾ng trËn c¸c chó göi vÒ mõng quμ TÕt cho B¸c. B¸c chuÈn bÞ s½n gi¶i th−ëng cho ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n cã nhiÒu chiÕn c«ng.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, xuÊt b¶n t¹i mÆt trËn, sè 120, ngμy 1-2-1954.

TH¦ GöI C¸N Bé, CHIÕN SÜ Vμ THANH NI£N NAM N÷ VïNG §ÞCH T¹M CHIÕM

Göi c¸n bé, chiÕn sÜ vμ thanh niªn nam n÷ ë vïng t¹m bÞ chiÕm,

Nh©n dÞp n¨m míi Gi¸p Ngä, B¸c th©n ¸i chóc c¸c c«, c¸c chó n¨m míi, cè g¾ng míi, th¾ng lîi míi.

N¨m võa qua c¸c c«, c¸c chó ®· anh dòng ®¸nh du kÝch vμ b¶o vÖ tÝnh m¹ng, tμi s¶n cña ®ång bμo.

Sang n¨m míi, cuéc kh¸ng chiÕn cña ta sÏ gay go h¬n, nh−ng sÏ thu nhiÒu th¾ng lîi h¬n. GiÆc cμng thÊt b¹i, chóng cμng r¸o riÕt dïng nh÷ng thñ ®o¹n hung ¸c ®Ó c−íp cña, b¾t ng−êi, b¾t c¶ phô n÷ ®i ngôy binh ®Ó chèng l¹i kh¸ng chiÕn, giÕt h¹i ®ång bμo vμ lμm bia ®ì ®¹n cho chóng.

§Ó ph¸ tan ©m m−u cña giÆc, B¸c kªu gäi:

- C¸n bé vμ chiÕn sÜ ph¶i thi ®ua thùc hiÖn nh÷ng nghÞ quyÕt cña Héi nghÞ du kÝch toμn quèc n¨m ngo¸i, tiªu diÖt thËt nhiÒu giÆc ®Ó gi÷ n−íc, gi÷ lμng.

- Thanh niªn nam n÷ th× cïng ®ång bμo ra søc ®Êu tranh chèng giÆc, quyÕt kh«ng ®i lÝnh cho giÆc, h¨ng h¸i tham gia du kÝch vμ bé ®éi cña ta.

- TÊt c¶ mäi ng−êi ra søc vËn ®éng ngôy binh quay vÒ víi Tæ quèc. ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta sÏ khoan hång ®èi víi hä.

§Õn cuèi th¸ng 3-1954, c¸c ®Þa ph−¬ng ph¶i b¸o c¸o lªn, B¸c sÏ

Page 135: Ho chi minh toan tap  tap 7

258 259

cã gi¶i th−ëng ®Æc biÖt cho nh÷ng ®¬n vÞ vμ nh÷ng c¸ nh©n lËp c«ng nhiÒu nhÊt.

B¸c nhê c¸c c«, c¸c chó chuyÓn lêi B¸c chóc n¨m míi cho c¸c cô phô l·o vμ c¸c ch¸u nhi ®ång.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 163, tõ ngμy 1 ®Õn 5-2-1954.

LßNG TR¸CH NHIÖM Vμ CHÝ CÇU TIÕN

Lßng tr¸ch nhiÖm vμ chÝ cÇu tiÕn lμ thÕ nμo? - Trong sù nghiÖp kh¸ng chiÕn vμ kiÕn quèc, bÊt kú viÖc to viÖc nhá ®Òu trùc tiÕp hoÆc gi¸n tiÕp phông sù nh©n d©n, phông sù Tæ quèc. Cho nªn viÖc g× còng quý, viÖc g× còng cÇn. C«ng cuéc c¸ch m¹ng lμ do nhiÒu viÖc nhá, nhiÒu bé phËn mμ x©y dùng nªn. NÕu kh«ng cã nh÷ng viÖc nhá, nh÷ng bé phËn nhá céng l¹i, th× sÏ kh«ng thμnh viÖc lín. C«ng viÖc x· héi còng gièng nh− c¸i ®ång hå, nÕu thiÕu 1 c¸i ®inh nhá còng sÏ ¶nh h−ëng ®Õn c¶ c¸i ®ång hå.

V× vËy, khi chóng ta phô tr¸ch mét c«ng viÖc g×, bÊt kú to nhá, chóng ta còng ph¶i lu«n lu«n nhí ®Õn viÖc ®ã quan hÖ víi c¸ch m¹ng, ¶nh h−ëng ®Õn c¸ch m¹ng. Chóng ta ph¶i ®−a toμn t©m toμn lùc lμm cho thμnh c«ng, lμm trän nhiÖm vô. ChØ lμm cho xong chuyÖn, lμm qua loa, tøc lμ cã h¹i cho c¸ch m¹ng, cã h¹i ®Õn nh©n d©n.

T− t−ëng ta th«ng nh− vËy, th× gÆp viÖc g× chóng ta còng cÈn thËn, cè g¾ng, quyÕt t©m lμm cho v−ît møc. ThÕ lμ lßng tr¸ch nhiÖm.

X· héi ngμy cμng tiÕn, c«ng t¸c cña ta còng ph¶i ngμy cμng tiÕn. Chóng ta ph¶i kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, ph¶i thùc hiÖn d©n chñ míi, ph¶i tiÕn ®Õn chñ nghÜa x· héi, råi tiÕn lªn chñ nghÜa céng s¶n. V× vËy, n¨ng lùc cña ta, s¸ng kiÕn cña ta, tiÕn bé cña ta còng ph¶i lu«n lu«n ph¸t triÓn, tiÕn lªn kh«ng ngõng. Kh«ng tiÕn, tøc lμ tho¸i.

Chóng ta quyÕt t©m cÇu tiÕn bé, quyÕt t©m v−ît khã kh¨n, th× dï c«ng viÖc to lín nh− c¶i t¹o x· héi, c¶i t¹o thiªn nhiªn, chóng ta

Page 136: Ho chi minh toan tap  tap 7

260 261

còng lμm ®−îc. Ng−êi Liªn X« ®· ®æi rõng hoang lμm thμnh phè, biÕn b·i c¸t thμnh ruéng v−ên, còng v× cã chÝ cÇu tiÕn kh«ng ngõng. V× vËy, mçi ng−êi chóng ta ®Òu ph¶i cã lßng tr¸ch nhiÖm vμ chÝ cÇu tiÕn.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 164, tõ ngμy 6 ®Õn 10-2-1954.

V÷NG CH¾C Vμ Cè CHÊP

LËp tr−êng ch¾c ch¾n vμ t− t−ëng cè chÊp, hai ®iÒu ®ã kh¸c nhau, nh−ng cã ng−êi nhÇm lÉn cè chÊp víi ch¾c ch¾n. V× nhÇm lÉn Êy, mμ t−ëng chØ cã ý kiÕn m×nh lμ "®óng", ý kiÕn cña ng−êi kh¸c lμ "sai". Khi bμn b¹c viÖc g×, dï sai hay lμ ®óng, còng cø kh− kh− gi÷ lÊy ý kiÕn cña m×nh, t−ëng nh− thÕ lμ "lËp tr−êng ch¾c ch¾n", "cã tÝnh nguyªn t¾c". ThÕ lμ cè chÊp.

ThÕ nμo lμ lËp tr−êng v÷ng ch¾c?

- Tøc lμ ®øng h¼n vÒ lËp tr−êng giai cÊp c«ng nh©n. Kh«ng cã chót tù t− tù lîi lμm mê tèi t− t−ëng vμ hiÓu biÕt cña m×nh. Lý luËn ph¶i ch¨ng ®Òu do c«ng t¸c thùc tÕ thö th¸ch. ViÖc ®óng lμ ®óng, chø kh«ng ph¶i cø tù cho m×nh lμ ®óng. Khiªm tèn, cÈn thËn, chø kh«ng ph¶i hμm hå, khinh ng−êi. Ng−êi kh¸c ®óng, th× m×nh thËt thμ hoan nghªnh vμ s½n sμng häc tËp. Ng−êi kh¸c sai, th× m×nh chÞu khã l¾ng nghe, bÒn lßng gi¶i thÝch. Dï sai lÇm cña m×nh rÊt nhá, còng m¹nh d¹n thõa nhËn, kiªn quyÕt söa ch÷a. Dï ý kiÕn cña ng−êi kh¸c chØ ®óng mét chót, m×nh còng phª ph¸n chç sai, hoan nghªnh chç ®óng.

Ai mμ t− t−ëng cè chÊp, ch¾c ch¾n lμ ng−êi chñ quan. ChØ nghe, chØ hiÓu mét chót, hoÆc chØ cã chót kinh nghiÖm, råi cø l¾p nguyªn v¨n vμo tÊt c¶ mäi viÖc mét c¸ch m¸y mãc. KÕt qu¶ lμ ®Çu ãc cøng ®ê, kh«ng biÕt biÕn ho¸, tr¸i ng−îc víi th¸i ®é cña giai cÊp c«ng nh©n, tr¸i h¼n víi khoa häc c¸ch m¹ng.

V× vËy, chóng ta ph¶i häc tËp vμ rÌn luyÖn, lμm cho lËp tr−êng v÷ng ch¾c; vμ ph¶i chèng t− t−ëng vμ th¸i ®é cè chÊp, chñ quan.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 165, tõ ngμy 11 ®Õn 15-2-1954.

Page 137: Ho chi minh toan tap  tap 7

262 263

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY THμNH LËP QU¢N §éI LI£N X¤

KÝnh göi ®ång chÝ K.V«r«silèp, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn X«viÕt tèi cao Liªn X«,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 36 Ngμy thμnh lËp Qu©n ®éi Liªn X«, thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin ®ång chÝ Chñ tÞch chuyÓn tíi Qu©n ®éi vμ nh©n d©n Liªn X« anh dòng lêi chóc mõng nhiÖt liÖt cña chóng t«i.

Nh©n d©n ViÖt Nam, còng nh− nh©n d©n toμn thÕ giíi tin t−ëng vμo lùc l−îng ngμy cμng lín m¹nh cña Qu©n ®éi Liªn X« lμ mét ®¶m b¶o v« cïng v÷ng ch¾c cho th¾ng lîi cuèi cïng cña c«ng cuéc ®Êu tranh b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi, d−íi sù l·nh ®¹o cña Liªn X« vÜ ®¹i.

KÝnh chóc ®ång chÝ m¹nh khoÎ.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 168, tõ ngμy 26 ®Õn 28-2-1954.

CHèNG N¹N GIÊY Tê

Tõ c¸c Bé ë trung −¬ng ®Õn c¬ quan c¸c x·, n¹n giÊy tê rÊt nÆng, lμm h¹i rÊt nhiÒu. Nh−: Bé Néi vô: mét b¶n th«ng t− (biªn chÕ) dμi 26 trang; mét biªn b¶n (héi nghÞ cñng cè x·) dμi h¬n 100 trang; v.v..

Bé Tμi chÝnh: riªng Vô ng©n s¸ch, mét th¸ng ®ßi hái h¬n 10 b¸o c¸o, cã b¸o c¸o dμi h¬n 10 trang; b¶n thèng kª dμi 53 cét; v.v..

Bé Canh n«ng: lμ mét Bé cã quan hÖ nhiÒu nhÊt víi n«ng d©n, cho nªn chóng t«i cã nhiÒu thÝ dô h¬n:

- GiÊy tê qu¸ nhiÒu, qu¸ dμi: Bé ®· göi c«ng v¨n (vÒ viÖc më tr−êng chuyªn nghiÖp) cho 38 c¬ quan, trong ®ã nhiÒu c¬ quan kh«ng cÇn nhËn c«ng v¨n Êy. Mét biªn b¶n (tæng kÕt vô chiªm 1953) kÌm thªm tμi liÖu phô lôc dμi 120 trang. Mét c¬ quan canh n«ng ®Þa ph−¬ng ®ßi hái ë x· cung cÊp mét thèng kª dμi 153 cét.

- Qu¸ chËm trÔ: chØ thÞ cña Bé vÒ viÖc gi÷ g×n cho tr©u bß khái rÐt: mïa rÐt ®· l©u råi, chØ thÞ míi ®Õn. Bé viÕt giÊy xin gièng nÊm, Thø tr−ëng ký råi, sau mét th¸ng giÊy vÉn cßn n»m ë V¨n phßng cña Bé.

- Kh«ng ®óng nguyªn t¾c: cã nh÷ng c«ng v¨n göi lªn Ban Kinh tÕ trung −¬ng, mμ BÝ th− ký tªn; c«ng v¨n göi cho Uû ban c¸c liªn khu, mμ Gi¸m ®èc ký tªn. Nh÷ng c«ng v¨n Êy ph¶i do Bé tr−ëng hoÆc Thø tr−ëng ký tªn míi ®óng.

- C¸ch lμm luém thuém: nh− ch−¬ng tr×nh s¶n xuÊt, ®¸nh m¸y luém thuém, ®Õn nçi Quèc héi xem kh«ng ®−îc, ph¶i göi tr¶ l¹i.

Page 138: Ho chi minh toan tap  tap 7

264 265

- KÐm gi÷ bÝ mËt: Bé dïng ®iÖn tho¹i ®¸nh ®iÖn, ph¶i kinh qua nhiÒu tr¹m chuyÓn, mμ nãi c¶ nh÷ng ®iÒu cÇn gi÷ bÝ mËt.

Nguyªn nh©n: V× kh«ng s¸t thùc tÕ, kh«ng gÇn gòi quÇn chóng. C¸n bé chØ lo viÕt cho nhiÒu chØ thÞ, th«ng t−... Nh−ng kh«ng lo viÖc lμm ph¶i ¨n khíp víi lêi nãi, chØ thÞ ph¶i cã thÓ thùc hμnh. C¸n bé nhÇm t−ëng r»ng cø göi nhiÒu th«ng t−, chØ thÞ, lμ xong viÖc; mμ kh«ng theo dâi, ®«n ®èc gióp ®ì ®Þa ph−¬ng, kh«ng kiÓm tra c«ng viÖc thùc tÕ.

C¸ch chèng n¹n: Mçi c¸n bé cÇn ph¶i thiÕt thùc phô tr¸ch c«ng t¸c thùc tÕ, mäi viÖc ph¶i lμm cho cã kÕt qu¶ thiÕt thùc. Ph¶i gÇn gòi quÇn chóng, häc tËp quÇn chóng, ®Ó h−íng dÉn vμ gióp ®ì quÇn chóng, ph¶i rót bít thêi giê viÕt c«ng v¨n, thªm nhiÒu thêi giê c«ng t¸c thùc tÕ. Ph¶i më réng d©n chñ, thùc hiÖn thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh tõ trªn xuèng, tõ d−íi lªn, nhÊt lμ tõ d−íi lªn.

KÕt luËn: N¹n giÊy tê ®· lμm tèn cña hao c«ng cña nh©n d©n, nã còng lμm háng t− t−ëng vμ t¸c phong cña c¸n bé. Nã lμ di tÝch cña ®Õ quèc vμ phong kiÕn, lμ hiÖn t−îng tai h¹i cña n¹n quan liªu. Mμ n¹n quan liªu lμ mÑ ®Î ra n¹n tham «, l·ng phÝ.

Nh©n d©n rÊt mong c¸c Bé thi ®ua tiÔu trõ triÖt ®Ó bÖnh giÊy tê vμ ®«n ®èc cÊp d−íi còng thi ®ua nh− vËy. §ã lμ mét c¸ch ®Ó thùc hiÖn CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 170, tõ ngμy 6 ®Õn 10-3-1954.

TH¦ GöI C¸N Bé Vμ CHIÕN SÜ ë MÆT TRËN §IÖN BI£N PHñ

Th©n ¸i göi toμn thÓ c¸n bé vμ chiÕn sÜ ë mÆt trËn,

C¸c chó s¾p ra mÆt trËn. NhiÖm vô c¸c chó lÇn nμy rÊt to lín, khã kh¨n, nh−ng rÊt vinh quang.

C¸c chó võa ®−îc chØnh qu©n chÝnh trÞ vμ chØnh huÊn qu©n sù vμ ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÒ t− t−ëng vμ chiÕn thuËt, kü thuËt. NhiÒu ®¬n vÞ ®· ®¸nh th¾ng trªn c¸c mÆt trËn. B¸c tin ch¾c r»ng c¸c chó sÏ ph¸t huy th¾ng lîi võa qua, quyÕt t©m v−ît mäi khã kh¨n gian khæ ®Ó lμm trßn nhiÖm vô vÎ vang s¾p tíi.

B¸c chê c¸c chó b¸o c¸o thμnh tÝch ®Ó th−ëng nh÷ng ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n xuÊt s¾c nhÊt.

Chóc c¸c chó th¾ng to.

B¸c h«n c¸c chó.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Th¸ng 3 n¨m 1954

Hå CHÝ MINH

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, xuÊt b¶n t¹i mÆt trËn, sè 131, ngμy 14-3-1954.

Page 139: Ho chi minh toan tap  tap 7

266 267

§IÖN CñA TRUNG ¦¥NG §¶NG Vμ CñA CHñ TÞCH Hå CHÝ MINH

GöI C¸N Bé Vμ CHIÕN SÜ ë MÆT TRËN §IÖN BI£N PHñ18

Th©n ¸i göi toμn thÓ c¸n bé vμ chiÕn sÜ ë mÆt trËn §iÖn Biªn Phñ,

B¸c vμ Trung −¬ng §¶ng ®−îc b¸o c¸o vÒ hai trËn th¾ng ®Çu tiªn cña qu©n ®éi ta ë §iÖn Biªn Phñ. B¸c vμ Trung −¬ng §¶ng cã lêi khen c¸c ®ång chÝ. ChiÕn dÞch nμy lμ mét chiÕn dÞch lÞch sö cña qu©n ®éi ta, ta ®¸nh th¾ng chiÕn dÞch nμy cã ý nghÜa qu©n sù vμ chÝnh trÞ quan träng.

§Þch sÏ ra søc ®èi phã, ta ph¶i cè g¾ng, chiÕn ®Êu dÎo dai, bÒn bØ, chí chñ quan khinh ®Þch, giμnh toμn th¾ng cho chiÕn dÞch nμy.

Ngμy 15 th¸ng 3 n¨m 1954 BAN CHÊP HμNH TRUNG ¦¥NG

§¶NG LAO §éNG VIÖT NAM

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n , xuÊt b¶n t¹i mÆt trËn, sè 133, ngμy 18-3-1954.

§IÖN MõNG NH¢N Kû NIÖM NGμY GI¶I PHãNG

N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N HUNGGARI

KÝnh göi ®ång chÝ §«bi Ýtvan, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn Quèc héi n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Hunggari,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 9 ngμy n−íc Hunggari ®−îc Hång qu©n Liªn X« anh dòng gi¶i phãng, thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin göi ®ång chÝ Chñ tÞch, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Hunggari lêi chμo mõng nång nhiÖt.

Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt phÊn khëi theo dâi nh÷ng th¾ng lîi to lín vÒ mäi mÆt cña nh©n d©n Hunggari trong sù nghiÖp x©y dùng x· héi chñ nghÜa, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Lao ®éng Hunggari, víi sù gióp ®ì tËn t©m cña Liªn X« vÜ ®¹i.

Chóng t«i xin chóc nh©n d©n Hunggari ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi vμ tin ch¾c r»ng t×nh h÷u nghÞ anh em gi÷a hai d©n téc Hunggari vμ ViÖt Nam ngμy cμng t¨ng c−êng, trong c«ng cuéc ®Êu tranh chung b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o.

Ngμy 4 th¸ng 4 n¨m 1954 Chñ tÞch

n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 176, tõ ngμy 6 ®Õn 10-4-1954.

Page 140: Ho chi minh toan tap  tap 7

268 269

NHIÖM Vô CñA CHI Bé ë C¸C C¥ QUAN

Chi bé ph¶i lμ ®éng lùc cña mçi c¬ quan. Bëi vËy, nhiÖm vô cña chi bé lμ:

- Lμm sao cho toμn thÓ nh©n viªn ®Òu cè g¾ng thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ vμ hÕt lßng hÕt søc phông sù nh©n d©n.

- Lμm sao cho mäi ng−êi thùc hμnh cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh.

- Lμm sao ®Ó tÈy trõ nh÷ng bÖnh quan liªu, h×nh thøc, tham «, l·ng phÝ, a dua, dèi tr¸, tr¸i luËt lÖ cña ChÝnh phñ, tr¸i kû luËt lao ®éng. V¹ch râ c¸c khuyÕt ®iÓm vμ ®Ò ra c¸ch söa ch÷a, kh«ng ®Ó khuyÕt ®iÓm nhá chång chÊt thμnh khuyÕt ®iÓm to.

- XÐt kü ng©n s¸ch cña c¬ quan, n©ng cao n¨ng suÊt c«ng t¸c, gi÷ g×n bÝ mËt cña n−íc nhμ, s¾p xÕp chu ®¸o vμ kiÓm tra ®Õn n¬i ®Õn chèn mäi c«ng viÖc.

- T¨ng c−êng gi¸o dôc chÝnh trÞ vμ häc tËp nghÒ nghiÖp cña nh©n viªn. Ch¨m sãc gióp ®ì cho mçi mét ng−êi tiÕn bé.

- Gi¶i thÝch cho mäi ng−êi hiÓu thÊu chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, khuyÕn khÝch mäi ng−êi ®Ò nghÞ ý kiÕn ®Ó thùc hiÖn ®Çy ®ñ nh÷ng chÝnh s¸ch Êy. Lμm cho mäi ng−êi ®Òu hiÓu râ nhiÖm vô vÎ vang cña m×nh, bÊt kú ë ®Þa vÞ nμo, lμm c«ng viÖc g× ®Òu v× nh©n d©n, v× Tæ quèc mμ ®Êu tranh, ®Òu thi ®ua lμm ®óng nh÷ng nghÞ quyÕt vμ kÕ ho¹ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ.

Chi bé cÇn ph¶i lμm ®−îc nh− vËy. Mμ muèn lμm ®−îc nh− vËy, th× mçi mét ®¶ng viªn ph¶i xung phong lμm g−¬ng mÉu trong

mäi viÖc, ®ång thêi ph¶i thËt thμ ®oμn kÕt vμ gióp ®ì anh em ngoμi §¶ng.

Ph¶i thËt sù më réng d©n chñ trong c¬ quan. Ph¶i lu«n lu«n dïng c¸ch thËt thμ tù phª b×nh vμ th¼ng th¾n phª b×nh, nhÊt lμ phª b×nh tõ d−íi lªn. Ph¶i kiªn quyÕt chèng c¸i thãi "c¶ vó lÊp miÖng em", ng¨n c¶n quÇn chóng phª b×nh. Mét ®¶ng viªn ë ®Þa vÞ cμng cao, th× cμng ph¶i gi÷ ®óng kû luËt cña §¶ng, cμng ph¶i lμm g−¬ng d©n chñ.

CÇn chó ý: §Ó lμm nh÷ng viÖc trªn ®©y, chi bé ph¶i dïng c¸ch chÝnh trÞ, gi¸o dôc, ®Ò nghÞ, gi¶i thÝch, khai héi bμn b¹c víi quÇn chóng... Chø tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc l¹m quyÒn, mÖnh lÖnh. Ph¶i nhí r»ng: Chi bé lμ mét tæ chøc l·nh ®¹o chÝnh trÞ, chø kh«ng ph¶i lμ mét tæ chøc hμnh chÝnh.

C¸c chi bé bÊt kú ë c¬ quan to nhá, ®Òu nªn ®Æt kÕ ho¹ch thi ®ua thiÕt thùc, thi hμnh nh÷ng c«ng t¸c nãi trªn ®Ó gãp søc lμm trän 2 nhiÖm vô trung t©m mμ §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· ®Ò ra: §Èy m¹nh kh¸ng chiÕn vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 176, tõ ngμy 6 ®Õn 10-4-1954.

Page 141: Ho chi minh toan tap  tap 7

270 271

NH÷NG TR¦êNG HäC LíN Vμ TèT

§Ó kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thμnh c«ng, ta cÇn mét sè c¸n bé thËt nhiÒu vμ thËt tèt, toμn t©m toμn lùc phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n.

HiÖn nay cã ba tr−êng häc rÊt lín vμ rÊt tèt ®Ó ®μo t¹o sè c¸n bé Êy:

- Qu©n ®éi nh©n d©n,

- Thanh niªn xung phong, vμ

- §éi ph¸t ®éng quÇn chóng (triÖt ®Ó gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt).

Nh÷ng tr−êng Êy cã hμng øc, hμng triÖu quÇn chóng lμm gi¸o viªn.

ChiÕn sÜ vμ c¸n bé ®−îc rÌn luyÖn nh÷ng tÝnh tèt nh−: quyÕt t©m, gan d¹, kiªn quyÕt, kh«ng sî khã, kh«ng sî khæ. §−îc båi d−ìng tÝnh tæ chøc, tÝnh kû luËt. Do quÇn chóng th¼ng th¾n phª b×nh, mμ c¸n bé tÈy röa ®−îc nh÷ng tÝnh xÊu nh−: quan liªu, mÖnh lÖnh, tham «, l·ng phÝ, v.v.. ë nh÷ng tr−êng Êy, miÖng nãi tay lμm, lý luËn g¾n liÒn víi thùc hμnh. Nã lμm cho c¸n bé t− t−ëng thªm th«ng, lËp tr−êng thªm v÷ng, lÒ lèi lμm viÖc thªm d©n chñ.

Nh÷ng tr−êng Êy võa huÊn luyÖn võa thö th¸ch c¸n bé. NÕu ai kh«ng chÞu næi thö th¸ch tr−íc sù kiÓm tra nghiªm kh¾c mμ c«ng b»ng cña quÇn chóng, th× ng−êi Êy chØ cã thÓ m×nh tù tr¸ch m×nh. NÕu th¾ng lîi trong cuéc thö th¸ch, th× ch¾c ch¾n thμnh ng−êi c¸n bé tèt, cÇn cho kh¸ng chiÕn th¾ng lîi, kiÕn quèc thμnh c«ng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 180, tõ ngμy 26 ®Õn 30-4-1954.

MÊY KHUYÕT §IÓM CñA B¸O CHÝ TA

So víi mÊy n¨m tr−íc, th× nay b¸o chÝ ta cã tiÕn bé, nh−ng vÉn cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm cÇn ph¶i söa ch÷a. Vμi thÝ dô:

§èi víi c¸c ngμnh ho¹t ®éng nªu c¸c thμnh tÝch - thÕ lμ ®óng; nh−ng rÊt Ýt phª b×nh c¸c khuyÕt ®iÓm - thÕ lμ kh«ng ®óng. Cã khi phª b×nh, th× còng "®¸nh trèng bá dïi", kh«ng ®i s©u xÐt kü tËn gèc rÔ v× sao cã khuyÕt ®iÓm Êy? Vμ sau khi phª b×nh, nh÷ng c¬ quan hoÆc nh÷ng ng−êi bÞ phª b×nh ®· thËt thμ tù kiÓm th¶o vμ söa ®æi ch−a?

VÒ thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt th× c¸c b¸o chÝ ta ch−a lμm trän nhiÖm vô, nh−: nghiªn cøu tØ mØ, nªu lªn râ rμng vμ bμy c¸ch ¸p dông réng r·i nh÷ng kinh nghiÖm tèt. Ch−a l¾ng nghe nh÷ng lêi phª b×nh vμ nh÷ng ®iÒu ®Ò nghÞ cña anh em lao ®éng trong c¸c ngμnh. Ch−a phª b×nh nghiªm kh¾c nh÷ng c¸ch lμm viÖc thñ cùu vμ nh÷ng c¸i g× nã ng¨n trë b−íc tiÕn trong c¸c c«ng t¸c. Ch−a khen ngîi mét c¸ch ®óng møc (kh«ng thæi phång) nh÷ng thμnh tÝch ®· thu ®−îc, ®ång thêi nh¾c nhë nh÷ng viÖc cßn ph¶i lμm ®Ó tiÕn bé h¬n n÷a...

L¹i thÝ dô nh− c¸c héi ®æi c«ng ë n«ng th«n, c¸c b¸o chÝ ta chØ nªu nh÷ng con sè ph¸t triÓn, nh−ng kh«ng nghiªn cøu kü cμng nh÷ng héi Êy cã −u ®iÓm g×, ®Ó gióp hä ph¸t triÓn; cã khuyÕt ®iÓm g×, ®Ó gióp hä söa ®æi; nh÷ng khã kh¨n g×, ®Ó gióp hä gi¶i quyÕt.

Nãi tãm l¹i: ®Ó lμm trän nhiÖm vô tuyªn truyÒn, tæ chøc, h−íng dÉn, th× c¸c b¸o chÝ ta cÇn ph¶i gÇn gôi quÇn chóng h¬n n÷a, ®i s©u vμo c«ng viÖc thùc tÕ h¬n n÷a, c¸ch lμm viÖc cña c¸c b¸o chÝ ph¶i c¶i thiÖn h¬n n÷a.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 181, tõ ngμy 1 ®Õn 5-5-1954.

Page 142: Ho chi minh toan tap  tap 7

272 273

TH¦ KHEN NGîI Bé §éI, D¢N C¤NG, THANH NI£N XUNG PHONG Vμ §åNG BμO

T¢Y B¾C §· CHIÕN TH¾NG VÎ VANG ë §IÖN BI£N PHñ

Qu©n ta ®· gi¶i phãng §iÖn Biªn Phñ. B¸c vμ ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi khen ngîi c¸n bé, chiÕn sÜ, d©n c«ng, thanh niªn xung phong vμ ®ång bμo ®Þa ph−¬ng ®· lμm trßn nhiÖm vô mét c¸ch vÎ vang.

Th¾ng lîi tuy lín nh−ng míi lμ b¾t ®Çu. Chóng ta kh«ng nªn v× th¾ng mμ kiªu, kh«ng nªn chñ quan khinh ®Þch. Chóng ta kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn ®Ó tranh l¹i ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ, hoμ b×nh. BÊt kú ®Êu tranh vÒ qu©n sù hay ngo¹i giao còng ®Òu ph¶i ®Êu tranh tr−êng kú gian khæ míi ®i ®Õn th¾ng lîi hoμn toμn.

B¸c vμ ChÝnh phñ sÏ khen th−ëng nh÷ng c¸n bé, chiÕn sÜ, d©n c«ng, thanh niªn xung phong vμ ®ång bμo ®Þa ph−¬ng cã c«ng tr¹ng ®Æc biÖt.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 8 th¸ng 5 n¨m 1954

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 187, tõ ngμy 22 ®Õn 24-5-1954.

GI¸O DôC CHI Bé Vμ CèT C¸n ë N¤NG TH¤N

Sau ph¸t ®éng quÇn chóng, gi¸o dôc chi bé vμ cèt c¸n ë n«ng th«n lμ mét viÖc rÊt quan träng vμ cÇn kÝp.

Cã ®ång chÝ nãi: n«ng th«n bËn viÖc nhiÒu, khã häc tËp.

- ChÝnh v× c«ng viÖc nhiÒu mμ cμng cÇn ph¶i häc tËp, ®Ó lμm cho ®¶ng viªn vμ cèt c¸n t− t−ëng th«ng, lËp tr−êng v÷ng, lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ, ®i ®óng ®−êng lèi quÇn chóng. Häc tËp cμng kh¸, th× gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò cμng dÔ dμng, c«ng viÖc cμng tr«i ch¶y.

Cã ng−êi nãi: tr×nh ®é c¸n bé huyÖn vμ x· cßn kÐm, kh«ng d¹y næi.

- Trung −¬ng, khu vμ tØnh ra søc l·nh ®¹o, gióp ®ì, ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc gi¸o dôc. D¹y dÇn dÇn tõ Ýt ®Õn nhiÒu, tõ dÔ ®Õn khã, tõ thÊp ®Õn cao. Kh«ng tham nhiÒu, kh«ng nhåi sä. D¹y mét c¸ch thiÕt thùc. Lý luËn g¾n chÆt víi thùc hμnh. C¸n bé huyÖn vμ x· th× võa häc võa d¹y. Gi¸o dôc theo c¸ch Êy, th× nhÊt ®Þnh lμm ®−îc.

- V¶ l¹i ®¶ng viªn vμ cèt c¸n ®Òu −íc ao häc tËp ®Ó hiÓu biÕt thªm, n©ng cao thªm tr×nh ®é cña m×nh. Cho nªn dï khã kh¨n ch¨ng n÷a, hä còng cè g¾ng häc tËp ®−îc.

§èi víi cèt c¸n, ®ång chÝ Xtalin d¹y chóng ta r»ng: Hä tin cËy vμ qu©y quÇn xung quanh §¶ng..., hä g¾n liÒn §¶ng víi quÇn chóng ngoμi §¶ng. Cho nªn, cèt c¸n kh«ng nh÷ng lμ c¸i kh©u liªn hÖ, mμ l¹i lμ c¸i kho dåi dμo cho §¶ng lÊy thªm lùc l−îng míi. NÕu

Page 143: Ho chi minh toan tap  tap 7

274 275

cèt c¸n ®−îc ph¸t triÓn vμ cñng cè, th× §¶ng sÏ ph¸t triÓn vμ cñng cè. NÕu kh«ng cã cèt c¸n, th× §¶ng sÏ kh« hÐo. Lêi Êy cμng chøng tá r»ng gi¸o dôc cèt c¸n lμ viÖc rÊt quan träng vμ cÇn kÝp. Mong r»ng c¸c cÊp uû vμ c¸c ban tuyªn huÊn cã kÕ ho¹ch thiÕt thùc ®Ó thùc hiÖn viÖc gi¸o dôc cho hä.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 183, tõ ngμy 9 ®Õn 11-5-1954.

§IÖN MõNG NH¢N Kû NIÖM NGμY GI¶I PHãNG N¦íC CéNG HOμ

NH¢N D¢N TIÖP KH¾C

KÝnh göi ®ång chÝ Dap«tètxki, Chñ tÞch n−íc Céng hßa Nh©n d©n TiÖp Kh¾c,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 9 ngμy n−íc TiÖp Kh¾c ®−îc Hång qu©n Liªn X« anh dòng gi¶i phãng, thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin göi ®ång chÝ Chñ tÞch, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n TiÖp Kh¾c lêi chμo mõng nång nhiÖt.

Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt phÊn khëi theo dâi nh÷ng th¾ng lîi to lín vÒ mäi mÆt cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c trong sù nghiÖp x©y dùng x· héi chñ nghÜa, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Céng s¶n TiÖp Kh¾c, víi sù gióp ®ì tËn t©m cña Liªn X« vÜ ®¹i.

Chóng t«i xin chóc nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi vμ tin ch¾c r»ng t×nh h÷u nghÞ anh em gi÷a hai d©n téc chóng ta ngμy cμng t¨ng c−êng, trong c«ng cuéc ®Êu tranh chung b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 183, tõ ngμy 9 ®Õn 11-5-1954.

Page 144: Ho chi minh toan tap  tap 7

276 277

TH¦ GöI TOμN THÓ C¸N Bé Vμ CHIÕN SÜ ë MÆT TRËN §IÖN BI£N PHñ

Tr−íc hÕt B¸c göi lêi th©n ¸i th¨m c¸c chó th−¬ng binh.

Toμn thÓ c¸c chó còng nh− c¸n bé vμ chiÕn sÜ ë toμn quèc ®· quyÕt t©m tranh ®−îc th¾ng lîi lín ®Ó chóc thä B¸c.

B¸c quyÕt ®Þnh khao c¸c chó. Khao thÕ nμo tuú theo ®iÒu kiÖn, nh−ng nhÊt ®Þnh khao.

ThÕ lμ B¸c ch¸u ta cïng vui. Vui ®Ó cè g¾ng míi, ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n míi vμ ®Ó tranh th¾ng lîi míi.

B¸c vμ ChÝnh phñ ®Þnh th−ëng cho tÊt c¶ c¸c chó huy hiÖu "ChiÕn sÜ §iÖn Biªn Phñ". C¸c chó t¸n thμnh kh«ng ?

B¸c dÆn c¸c chó mét lÇn n÷a:

Chí v× th¾ng mμ kiªu, chí chñ quan khinh ®Þch, ph¶i lu«n lu«n s½n sμng lμm trän nhiÖm vô §¶ng vμ ChÝnh phñ giao cho c¸c chó.

B¸c h«n c¸c chó B¸c

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 184, tõ ngμy 12 ®Õn 15-5-1954.

QU¢N TA TOμN TH¾NG ë §IÖN BI£N PHñ

20 th¸ng 11 n¨m cò,

GiÆc Ph¸p nh¶y dï §iÖn Biªn Phñ.

H¨m mèt tiÓu ®oμn tinh nhuÖ nhÊt,

Xe t¨ng, sóng lín ®Çy chång chÊt.

Chóng khoe r»ng: "kÕ ho¹ch Nava

ThËt lμ m¹nh d¹n vμ tμi hoa.

Phen nμy ViÖt Minh ph¶i biÕt tay,

Quan thÇy Mü th× vui lßng thay!"

C¸c b¸o ph¶n ®éng kh¾p thÕ giíi

Inh ái t©ng bèc Nava tíi.

* * *

Bªn ta th×:

Bé ®éi, d©n c«ng quyÕt mét lßng,

XÎ non, ®¾p suèi, v−ît qua s«ng,

Kh¾c phôc khã kh¨n vμ hiÓm trë;

§¸nh cho giÆc tan míi h¶ d¹;

LÆng lÏ chuÈn bÞ suèt th¸ng ngμy,

Kh«ng qu¶n gian khæ vμ ®¾ng cay;

Page 145: Ho chi minh toan tap  tap 7

278 279

QuyÕt t©m lμm cho trßn nhiÖm vô,

§· høa víi B¸c, §¶ng, ChÝnh phñ.

* * *

13 th¸ng 3 ta tÊn c«ng,

GiÆc cßn ë trong giÊc m¬ nång:

"M×nh cã thÇy Mü lo cung cÊp;

M¸y bay cao cao, xe t¨ng thÊp,

L¹i cã Nava cïng C«nhi,

Nh÷ng tay t−íng giái n¾m chØ huy.

Chóng m×nh chuyÕn nμy nhÊt ®Þnh th¾ng,

ViÖt Minh ¾t thua ch¹y quýnh c¼ng".

* * *

H¬n 50 ngμy, ta ®¸nh ®ån,

Ta chiÕm mét ®ån l¹i mét ®ån,

Qu©n giÆc chèng cù tuy rÊt h¨ng,

Qu©n ta anh dòng Ýt ai b»ng.

Nava, C«nhi ®Òu mÐo mÆt,

Qu©n giÆc tan hoang ta v©y chÆt.

GiÆc kÐo tõng lo¹t ra hμng ta.

Qu©n ta vui h¸t "kh¶i hoμn ca".

M−êi ba quan n¨m ®Òu hμng nèt,

Tªn t−íng chØ huy còng bÞ nhèt.

Mét v¹n s¸u ngμn tªn giÆc T©y,

§Òu lμ tï binh hoÆc bá th©y.

* * *

ThÕ lμ qu©n ta ®· toμn th¾ng

Toμn th¾ng lμ v× rÊt cè g¾ng.

ChiÕn sÜ viÕt th− d©ng Cô Hå:

"Xin B¸c vui lßng mμ nhËn cho

Mãn quμ chóc thä sinh nhËt B¸c,

Chóng ch¸u cè g¾ng ®· s¾m ®−îc".

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 184, tõ ngμy 12 ®Õn 15-5-1954.

Page 146: Ho chi minh toan tap  tap 7

280 281

TR¶ LêI NH÷NG C¢U HáI CñA H·NG TH¤NG TÊN NAM D¦¥NG13F

1

) ANTARA

- Hái: Môc ®Ých chiÕn ®Êu cña nh©n d©n ViÖt Nam lμ g× ?

- Tr¶ lêi: Nh©n d©n ViÖt Nam anh dòng chiÕn ®Êu môc ®Ých lμ thùc hiÖn mét n−íc hoμ b×nh, ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ, tù do.

- Hái: Nh©n d©n ViÖt Nam cã thÓ theo con ®−êng nμo ®Ó ®Êu tranh th¾ng lîi ?

- Tr¶ lêi: Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n muèn giμnh ®éc lËp vμ gi¶i phãng n−íc ViÖt Nam b»ng con ®−êng hoμ b×nh.

V× vËy cho nªn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· ký víi Ph¸p hiÖp −íc Ph¸p - ViÖt trong n¨m 1946. ChØ sau khi thùc d©n Ph¸p ®· ph¶n béi hiÖp −íc vμ g©y chiÕn víi nh©n d©n ViÖt Nam, nh©n d©n ViÖt Nam míi ph¶i ®øng lªn cÇm vò khÝ ®Ó kh¸ng chiÕn.

Ngμy nay nh©n d©n ViÖt Nam vÉn chñ tr−¬ng gi¶i quyÕt vÊn ®Ò ViÖt Nam b»ng c¸ch hßa b×nh.

- Hái: §èi víi viÖc Mü viÖn trî qu©n sù cho Ph¸p ë §«ng D−¬ng, ý kiÕn cña Cô thÕ nμo ?

- Tr¶ lêi: Giíi thèng trÞ Mü ®ang cè ph¸ ho¹i viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò §«ng D−¬ng mét c¸ch hoμ b×nh, ®ang tÝch cùc can thiÖp vμo chiÕn tranh §«ng D−¬ng vμ lμm cho chiÕn tranh lan réng ®Ó biÕn §«ng D−¬ng thμnh mét thuéc ®Þa cña Mü, ®Ó b¾t nh©n d©n §«ng

___________ 1) In®«nªxia.

D−¬ng lμm n« lÖ vμ ®Ó ph¸ ho¹i hoμ b×nh ë ViÔn §«ng vμ thÕ giíi.

Nh©n d©n ViÖt Nam kiªn quyÕt chèng l¹i nh÷ng hμnh ®éng vμ nh÷ng ©m m−u x©m l−îc cña giíi thèng trÞ Mü.

- Hái: §iÒu kiÖn g× lμ ®iÒu kiÖn c¨n b¶n ®Ó th−¬ng thuyÕt víi Ph¸p ?

- Tr¶ lêi: LËp tr−êng cña chóng t«i ®Ó th−¬ng thuyÕt víi Ph¸p ®Æng ngõng b¾n, ®×nh chiÕn vμ lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng lμ: thËt sù ®éc lËp, thèng nhÊt vμ d©n chñ tù do.

- Hái: Theo ý Cô, ®Ó thùc hiÖn thÕ giíi hoμ b×nh l©u dμi th× ph¶i cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt g× ?

- Tr¶ lêi: ThÕ giíi hoμ b×nh cã thÓ thùc hiÖn nÕu c¸c n−íc trªn thÕ giíi, nhÊt lμ nh÷ng n−íc lín, ®Òu s½n sμng gi¶i quyÕt nh÷ng xÝch mÝch gi÷a c¸c n−íc b»ng c¸ch th−¬ng l−îng vμ nÕu nh©n d©n thÕ giíi kh«ng chÞu ®Ó bän g©y chiÕn lõa phØnh, mμ tù nhËn lÊy tr¸ch nhiÖm b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi.

- Hái: Cô cã nghÜ r»ng Héi nghÞ Gi¬nev¬19 cã thÓ thμnh c«ng trong viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng xung ®ét ë §«ng D−¬ng vμ TriÒu Tiªn b»ng mét c¸ch th−¬ng l−îng hoμ b×nh hay kh«ng ?

- Tr¶ lêi: T«i thμnh thËt mong cho Héi nghÞ Gi¬nev¬ cã thÓ ®i ®Õn gi¶i quyÕt hoμ b×nh vÊn ®Ò §«ng D−¬ng vμ TriÒu Tiªn, hoÆc gióp cho viÖc gi¶i quyÕt Êy.

- Hái: Theo ý kiÕn Cô, Nam D−¬ng cã thÓ lμm g× ®Ó gióp cho chiÕn tranh §«ng D−¬ng chÊm døt sím?

- Tr¶ lêi: Mäi cè g¾ng cña nh©n d©n Nam D−¬ng ®Ó ®Êu tranh cho hoμ b×nh ë ViÔn §«ng vμ thÕ giíi tøc lμ gióp ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò §«ng D−¬ng. Theo ý kiÕn t«i, nh©n d©n Nam D−¬ng kiªn quyÕt chèng ©m m−u cña Mü thμnh lËp nh÷ng liªn minh qu©n sù ë ch©u ¸ vμ ®Èy m¹nh cuéc ®oμn kÕt, hoμ b×nh chung sèng gi÷a c¸c n−íc ch©u ¸ tøc lμ cã t¸c dông lín ®Õn viÖc lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng.

- Hái: §èi víi chÝnh s¸ch ngo¹i giao tÝch cùc vμ ®éc lËp cña c¸c ChÝnh phñ Ên §é, Nam D−¬ng vμ DiÕn §iÖn, ý kiÕn Cô thÕ nμo?

Page 147: Ho chi minh toan tap  tap 7

282 283

- Tr¶ lêi: Chóng t«i hoan nghªnh chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ Ên §é, Nam D−¬ng vμ DiÕn §iÖn ®eo ®uæi ®Ó chèng l¹i viÖc më réng chiÕn tranh x©m l−îc vμ bªnh vùc c¸ch gi¶i quyÕt hoμ b×nh vÊn ®Ò §«ng D−¬ng vμ TriÒu Tiªn. ChÝnh s¸ch Êy sÏ gióp cho nÒn hoμ b×nh ViÔn §«ng vμ thÕ giíi. TÊt c¶ c¸c n−íc ¸ ch©u ®· bÞ hoÆc ®ang bÞ ngo¹i quèc n« dÞch vμ biÕn thμnh thuéc ®Þa ph¶i cïng nhau ®oμn kÕt ®Ó ®Êu tranh chèng l¹i chÝnh s¸ch n« lÖ vμ x©m l−îc Êy.

- Hái: VÒ ®Ò nghÞ cña Thñ t−íng Nam D−¬ng häp cuéc héi nghÞ gi÷a c¸c n−íc ¸ ch©u vμ Phi ch©u, ý kiÕn cña Cô thÕ nμo?

- Tr¶ lêi: Chóng t«i hoan nghªnh mét cuéc héi nghÞ quèc tÕ gióp cho viÖc x©y dùng hoμ b×nh ë ViÔn §«ng vμ thÕ giíi.

- Hái: VÒ ©m m−u cña Mü thμnh lËp nh÷ng liªn minh qu©n sù ë ¸ ch©u vμ Th¸i B×nh D−¬ng, ý kiÕn cña Cô thÕ nμo?

- Tr¶ lêi: ViÖc bän g©y chiÕn Mü cè g¾ng tæ chøc liªn minh qu©n sù ë §«ng - Nam ¸ vμ vïng T©y Th¸i B×nh D−¬ng lμ mét hμnh ®éng ®Çy téi ¸c ®Ó më réng chiÕn tranh x©m l−îc ë ¸ ch©u ®Æng ph¸ ho¹i hoμ b×nh ¸ ch©u vμ b¾t nh©n d©n ¸ ch©u lμm n« lÖ. Ch¾c r»ng toμn thÓ nh©n d©n ¸ ch©u sÏ kiªn quyÕt chèng l¹i hμnh ®éng Êy.

- Hái: VÒ viÖc nh©n d©n Nam D−¬ng ®ßi l¹i T©y Irian v× ®Êy lμ miÕng ®Êt cña n−íc Céng hoμ Nam D−¬ng, ý kiÕn cña Cô thÕ nμo?

- Tr¶ lêi: Nh©n d©n Nam D−¬ng ®ßi l¹i T©y Irian v× ®Êy lμ m¶nh ®Êt cña n−íc Céng hoμ Nam D−¬ng, lμ ®óng. Chóng t«i ñng hé viÖc ®ßi hái Êy cña nh©n d©n Nam D−¬ng.

Tr¶ lêi ngμy 14-5-1954. S¸ch Hå ChÝ Minh: Con ®−êng hoμ b×nh, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1955, tr.16-18.

TUY£N TRUYÒN

Anh T¨ng, häc trß cô Khæng, lμ mét ng−êi rÊt ®¹o ®øc, ®−îc mäi ng−êi kÝnh yªu. Mét h«m, T¨ng ®i ®èn cñi, qu¸ tr−a mμ ch−a vÒ. Mét ng−êi bμ con ®Õn nãi víi mÑ T¨ng: "Nghe nãi T¨ng võa ph¹m téi giÕt ng−êi...".

MÑ T¨ng yªn lÆng nãi: "Ch¾c lμ hä ®ån nh¶m. Con t«i hiÒn lμnh l¾m, ch¾c nã kh«ng bao giê giÕt ng−êi".

L¸t sau, mét ng−êi kh¸c l¹i nãi: "Nghe nãi T¨ng bÞ b¾t råi...".

Bμ cô T¨ng b¾t ®Çu lo sî, nh−ng vÉn b×nh tÜnh.

Vμi phót sau, mét ng−êi kh¸c l¹i nãi: "Nghe nãi T¨ng bÞ gi¶i lªn huyÖn råi...".

Bμ cô T¨ng vÊt c¶ c«ng viÖc vμ ch¹y cuèng cuång.

Kh«ng ai hiÒn lμnh b»ng anh T¨ng. Kh«ng ai tin t−ëng anh T¨ng b»ng mÑ anh. ThÕ mμ v× ng−êi ®ån qua, kÎ ®ån l¹i, dï kh«ng ®óng sù thËt, mÑ T¨ng còng ®©m ra lo ng¹i, hoang mang.

¶nh h−ëng tuyªn truyÒn lμ nh− thÕ.

* * *

§Õ quèc Ph¸p - Mü kh«ng nh÷ng chiÕn tranh x©m l−îc b»ng qu©n sù, chóng cßn chiÕn tranh b»ng tuyªn truyÒn.

Chóng dïng b¸o chÝ vμ ph¸t thanh hμng ngμy, tranh ¶nh vμ s¸ch vë in rÊt ®Ñp, c¸c nhμ h¸t, c¸c tr−êng häc, c¸c lÔ cóng b¸i ë nhμ thê vμ chïa chiÒn, c¸c cuéc héi häp, v.v. ®Ó tuyªn truyÒn.

Page 148: Ho chi minh toan tap  tap 7

284 285

Chóng lîi dông t«n gi¸o, phong tôc tËp qu¸n; chóng bÞa ®Æt nh÷ng c©u sÊm vμ nh÷ng tin ®ån nh¶m - ®Ó tuyªn truyÒn.

Mçi th¸ng chóng r¶i hμng chôc triÖu truyÒn ®¬n - ®Ó tuyªn truyÒn.

NhÊt lμ chóng lîi dông nh÷ng sai lÇm khuyÕt ®iÓm cña c¸n bé ta - ®Ó tuyªn truyÒn.

Nãi tãm l¹i, chóng dïng ®ñ mäi c¸ch, mäi dÞp ®Ó tuyªn truyÒn, ®Ó hßng ph¸ ho¹i t©m lý vμ tinh thÇn cña nh©n d©n ta; còng nh− chóng dïng bom ®¹n ®Ó ph¸ ho¹i mïa mμng vμ giao th«ng cña ta.

ThÕ mμ cã nhiÒu c¸n bé ta xem khinh viÖc tuyªn truyÒn cña ®Þch. C¸c ®ång chÝ Êy nãi: "Ai ch¼ng biÕt ®Õ quèc Ph¸p - Mü lμ ®éc ¸c, ViÖt gian bï nh×n lμ xÊu xa. Ai ch¼ng biÕt §¶ng ta, ChÝnh phñ ta, Cô Hå ta mét lßng v× d©n v× n−íc; vμ kh¸ng chiÕn nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. Cho nªn dï ®Þch tuyªn truyÒn mÊy còng ch¼ng ai nghe".

NghÜ nh− vËy lμ lÇm to, lμ chñ quan khinh ®Þch, lμ rÊt nguy hiÓm, lμ ®Ó mét thø vò khÝ rÊt s¾c bÐn cho ®Þch chèng l¹i ta.

Nh©n d©n ta tèt thËt. Nh−ng ta nªn ghi nhí c©u chuyÖn anh T¨ng. §Þch tuyªn truyÒn x¶o quyÖt vμ bÒn bØ, ngμy nμy ®Õn ngμy kh¸c, n¨m nμy ®Õn n¨m kh¸c. "Giät n−íc rá l©u, ®¸ còng mßn". Cho nªn kh«ng khái cã mét sè ®ång bμo bÞ ®Þch tuyªn truyÒn m·i mμ hoang mang.

Tr¸ch nhiÖm cña mçi c¸n bé, cña mçi ng−êi yªu n−íc, lμ t×m mäi c¬ héi, dïng mäi h×nh thøc, ®Ó ®Ëp tan tuyªn truyÒn gi¶ dèi vμ th©m ®éc cña ®Þch.

Chóng ta ph¶i ®¸nh th¾ng ®Þch vÒ mÆt tuyªn truyÒn, còng nh− bé ®éi ta ®· ®¸nh th¾ng ®Þch vÒ mÆt qu©n sù!

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 188, tõ ngμy 25 ®Õn 27-5-1954.

MÈU CHUYÖN VÒ §IÖN BI£N PHñ

I "NãI L¸O TR£N TRêI D¦íI §ÊT NGHE"

Nh÷ng mÈu chuyÖn anh dòng cña qu©n vμ d©n ta c¸c b¸o ®· kÓ nhiÒu. §©y t«i chØ kÓ vμi mÈu chuyÖn kh«ng anh dòng cña ®Þch. Tr−íc hÕt lμ bän ChÝnh phñ ph¶n ®éng Ph¸p rÊt th¹o nghÒ nãi l¸o. Vμi thÝ dô:

- Th¸ng 5 n¨m 1947, Bé tr−ëng Quèc phßng lμ Cèt Ph«rª nãi: "Qu©n ®éi Ph¸p chiÕm ®ãng tÊt c¶ c¸c thμnh thÞ vμ ®−êng giao th«ng. VËy ë §«ng D−¬ng kh«ng cã vÊn ®Ò qu©n sù n÷a".

- Th¸ng 3 n¨m 1949, Cèt Ph«rª l¹i nãi: "T«i sÏ lμm trßn phËn sù, t«i sÏ kh«ng ®Ó chiÕn tranh tª liÖt".

- Th¸ng 10 n¨m 1950 - Sau khi Ph¸p thÊt b¹i ë biªn giíi, Bé tr−ëng Quèc phßng míi lμ Plªven nãi: "Tõ nay, Ph¸p sÏ b¾t Ðp qu©n ®éi ViÖt Minh rêi xa c¨n cø cña hä, Ph¸p sÏ chän nh÷ng mÆt trËn cã lîi cho m×nh ®Ó tr¶ thï cho nh÷ng binh sÜ Ph¸p ®· hy sinh ë Cao B»ng vμ L¹ng S¬n".

- Th¸ng 11 n¨m 1950, Bé tr−ëng "Khèi liªn minh Ph¸p", lμ L¬tuècn« nãi: "Ph¸p rót lui khái biªn giíi ®Ó tËp trung thªm qu©n dù bÞ. §ång thêi ®Ó b¾t Ðp ViÖt Minh ph¶i kÐo dμi ®−êng giao th«ng cña hä, do ®ã mμ lμm cho ®Þch yÕu thªm".

- Th¸ng 12 n¨m 1951, Plªven l¹i nãi: "KÕ ho¹ch cña Ph¸p hiÖn nay sÏ ®−a ®Õn th¾ng lîi trong 15 hoÆc 18 th¸ng".

- Th¸ng 10 n¨m 1953, Thñ t−íng Lanien nãi: "KÕ ho¹ch Nava

Page 149: Ho chi minh toan tap  tap 7

286 287

sÏ t¨ng c−êng bé ®éi c¬ ®éng Ph¸p, sÏ b×nh ®Þnh xong ®ång b»ng B¾c Bé vμ sÏ chñ ®éng trong nh÷ng cuéc tiÕn c«ng lín... Lùc l−îng Ph¸p ngμy cμng t¨ng, vÒ bé ®éi còng nh− vÒ vò trang".

- Th¸ng 2 n¨m 1954, khi sang §«ng D−¬ng, Plªven nãi: "T«i sang ®©y ®Ó gióp Nava chuÈn bÞ kÕ ho¹ch tiÕn c«ng". Khi trë vÒ Ph¸p, Plªven nãi: "T−íng Nava ®o¸n ch¾c r»ng chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ sÏ kh«ng ®−a l¹i kÕt qu¶ g× cho ViÖt Minh".

Th¾ng lîi cña ta ë §iÖn Biªn Phñ ®· chøng tá r»ng: Bän chóng chñ quan vμ nãi l¸o mÊt mïa.

II NéI Bé PH¸P LñNG CñNG

Khi thÊt b¹i, th× bän chÝnh trÞ Ph¸p ®æ lçi cho bän qu©n sù. Bän qu©n sù c·i l¹i.

Ngμy 29 th¸ng 4, tê b¸o t− s¶n Ph¸p Ng−êi xem xÐt ®¨ng nh÷ng ý kiÕn cña mét sè l·nh tô qu©n sù Ph¸p, tãm t¾t nh− sau:

- Khi ®· ph¶i rót khái Lai Ch©u vμ Nμ S¶n, mμ Ph¸p l¹i ®−a gÇn 2 v¹n qu©n Ph¸p vμo thung lòng §iÖn Biªn, ®ã lμ mét téi ¸c chÝnh trÞ... §Õn mïa m−a, th× qu©n ®éi Ph¸p hoÆc chÕt ®uèi hÕt, hoÆc lμ ®Çu hμng.

- HÇu hÕt nh÷ng tiÓu ®oμn tinh nhuÖ Ph¸p ®· ®−a ®Õn §iÖn Biªn Phñ. Nh÷ng cuéc ®¸nh nhau ë ®ång b»ng, nhÊt lμ trªn ®−êng sè 5, ngμy thªm d÷ ®éi. §iÒu ®ã lμm cho Ph¸p rÊt lo ng¹i... C¸c l·nh tô qu©n sù Ph¸p ®Òu cho r»ng B¾c Bé nh− ®· mÊt råi. ë Sμi Gßn ng−êi ta b¾t ®Çu lo sî.

- Qu©n ®éi B¶o §¹i kh«ng ®−îc 5 v¹n ng−êi cã søc chiÕn ®Êu. PhÇn ®«ng chØ chê dÞp ®Ó chuån. Qu©n ®éi kh¸ng chiÕn, dï lμ bé ®éi ®Þa ph−¬ng, còng kh«ng kÐm qu©n ®éi Ph¸p.

- MÆc dÇu nh÷ng thÊt b¹i ë Hoμ B×nh vμ §iÖn Biªn Phñ, tinh thÇn sÜ quan Ph¸p vÉn kh¸ v÷ng. Nh−ng khi hä hiÓu r»ng hä ph¶i hy sinh cho lîi Ých cña Mü vμ cña B¶o §¹i (tªn vua cá mμ c¶ qu©n

®éi Ph¸p ®Òu khinh rÎ) - th× hä rÊt tøc tèi.

- M¸y bay Mü déi ®¹n löa kh¾p xung quanh §iÖn Biªn Phñ kh«ng lμm nóng qu©n ®éi kh¸ng chiÕn, mμ chØ tμn ph¸ nh÷ng lμng m¹c ®«ng d©n. Sù can thiÖp cña Mü ®èi víi ¶nh h−ëng chÝnh trÞ th× rÊt tai h¹i, ®èi víi kÕt qu¶ qu©n sù th× kh«ng ¨n thua.

- Nãi tãm l¹i: C¸c l·nh tô qu©n sù ®Òu nhÊt trÝ r»ng Ph¸p kh«ng thÓ gi÷ B¾c Bé n÷a. Vμ nÕu thÊt b¹i ë §iÖn Biªn Phñ th× t×nh h×nh Ph¸p sÏ cμng khã kh¨n.

Trªn ®©y lμ ý kiÕn cña mét nhãm l·nh tô qu©n sù Ph¸p.

Nh−ng chóng ta chí v× nh÷ng ý kiÕn Êy mμ chñ quan khinh ®Þch.

III PH¸P Vì §ÇU, Mü CμNG MÐO MÆT

§iÖn Biªn Phñ lμ mét thÊt b¹i ®au ®ín cho thùc d©n Ph¸p, cμng lμ mét thÊt b¹i nhôc nh· cho bän can thiÖp Mü. V× Mü ®· ®Þnh ra kÕ ho¹ch Nava, ®· gióp tiÒn b¹c vμ vò khÝ ®Ó thùc hiÖn kÕ ho¹ch Êy.

Håi th¸ng 10-53, c¸c b¸o t− s¶n Ph¸p ®· viÕt: ChÝnh phñ Ph¸p v©ng lÖnh Mü mμ kÐo dμi chiÕn tranh. Mü xuÊt tiÒn, Ph¸p th× xuÊt x−¬ng m¸u. Binh sÜ Ph¸p ®· thμnh mét qu©n ®éi ®¸nh giÆc thuª. (B¸o ThÕ giíi ).

Mü sî Ph¸p ®μm ph¸n vμ b¾t Ðp Ph¸p b¬i theo cuéc chiÕn tranh thÊt väng. (B¸o ChiÕn ®Êu).

Trong trËn §iÖn Biªn Phñ, Bé tr−ëng Ngo¹i giao Mü ®· nãi: Mü sÏ hÕt søc gióp cho Ph¸p giμnh lÊy th¾ng lîi.

Tæng thèng Mü ®· viÕt th− khuyÕn khÝch bé ®éi Ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ. §Õn khi Ph¸p thÊt b¹i, Tæng thèng Mü l¹i göi ®iÖn vuèt ®u«i: "T«i tá lßng kÝnh träng qu©n ®éi Ph¸p anh dòng ... ThÊt b¹i t¹m thêi còng kh«ng thÓ lμm gi¶m bít lÞch sö vÎ vang cña qu©n ®éi Ph¸p".

Th¸ng 2-54, ®oμn ®¹i biÓu Quèc héi Mü sang xem xÐt §«ng

Page 150: Ho chi minh toan tap  tap 7

288 289

D−¬ng. Khi trë vÒ Mü, hä b¸o c¸o r»ng:

"VÒ qu©n sù, 8 n¨m nay ViÖt Minh ®· giμnh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi. 18 th¸ng nay, Ph¸p dïng chiÕn thuËt tiÕn c«ng, nh−ng kh«ng cã kÕt qu¶, dï qu©n Ph¸p cã 50 v¹n ng−êi chèng l¹i 30 v¹n ng−êi cña qu©n ViÖt Minh. Dï sao, Mü còng cÇn tiÕp tôc gióp Ph¸p, nÕu kh«ng th× Ph¸p kh«ng thÓ chiÕn tranh n÷a".

ThÕ lμ Mü dÇn dÇn trë nªn kÎ ®Þch chÝnh cña qu©n ®éi vμ nh©n d©n ta.

IV TRêI §ÊT VIÖT KH¤NG DUNG GIÆC PH¸P

§Þch cËy r»ng chóng ®· ®−a phÇn lín qu©n ®éi tinh nhuÖ ®Õn §iÖn Biªn Phñ, cho nªn chóng rÊt ch¾c ¨n.

H«m 21-1, bän chØ huy Ph¸p th¸ch: "Vâ Nguyªn Gi¸p cã giái th× ®Õn ®¸nh §iÖn Biªn Phñ!".

9-3, Nava nãi: "ViÖt Minh sÏ bÞ ®¸nh tan ë §iÖn Biªn Phñ".

13-3, ta tÊn c«ng ®ît 1, Ph¸p thÊt b¹i. Nh−ng h«m 15-3, Nava vμ C«nhi vÉn móa mÐp: "Ch¾c r»ng Ph¸p sÏ th¾ng".

Bän chØ huy Ph¸p huªnh hoang nh− vËy, nh−ng tinh thÇn binh sÜ Ph¸p th× thÕ nμo ?

Ngay sau h«m ta tÊn c«ng ®ît 1, tªn quan n¨m chØ huy ph¸o binh ®Þch tù tö; tªn quan n¨m tham m−u tr−ëng bÞ ®uæi vÒ Hμ Néi.

B¸o ThÕ giíi (22-4) viÕt: "Qu©n nh¶y dï Ph¸p ch¼ng cßn tinh thÇn g× mμ nãi ... MÆt ng−êi nμo còng t¸i mÐt. Hä viÕt "Di chóc" ®Ó l¹i. Dèc hÕt cèc r−îu cuèi cïng, hä b¾t tay nhau, im lÆng kh«ng nãi mét lêi, b−íc lªn m¸y bay. Råi hä phã mÆc trêi. Hä biÕt r»ng nÕu nh¶y sai mét chót, th× may phóc l¾m lμ trän ®êi lμm tï binh cña ViÖt Minh".

B¸o Êy viÕt tiÕp: "1 quan n¨m chØ huy ®éi m¸y bay mÆt mμy hèc h¸c, nãi mét c¸ch mØa mai: "Chóng ta cã nhiÒu m¸y bay; chøng cí lμ ngμy nμo ViÖt Minh còng b¾n r¬i mÊy chiÕc. Phi c«ng th×

ng−êi nμo còng mÖt nhõ. ChÝnh t«i ®©y, h«m nay t«i ®· bay suèt 17 tiÕng ®ång hå. NÕu t«i ph¶i bay mét lÇn n÷a, th× t«i kh«ng ®¶m b¶o m¸y bay cña t«i sÏ ra sao!"".

B¸o Êy viÕt thªm: "TÝnh ®Õn 22-4, Bé t− lÖnh Ph¸p nhËn ®· mÊt 23 chiÕc m¸y bay. Kú thËt ®· mÊt 55 chiÕc ë §iÖn Biªn Phñ".

§Þch th¶ dï viÖn binh vμ tiÕp tÕ xuèng §iÖn Biªn Phñ, phÇn lín dï ®· lät vμo tay ta. Nh−: ngμy 4-5, chóng th¶ 234 dï, th× 222 chiÕc bÞ ta tãm ®−îc.

Tèi 4-5, chóng th¶ 280 dï, th× 200 chiÕc bÞ ta tãm ®−îc.

H«m 5-5, chóng th¶ 759 dï th× 337 chiÕc bÞ ta tãm ®−îc.

V QUAN BINH PH¸P KH¤NG TH¦¥NG TH¦¥NG BINH PH¸P

H«m 3-5, Tæng chØ huy ®Þch ë §iÖn Biªn Phñ lμ §ê C¸t dâng d¹c tuyªn bè: "Chóng t«i quyÕt gi÷ §iÖn Biªn Phñ cho ®Õn ng−êi cuèi cïng! Chóng t«i quyÕt kh«ng chÞu hμng!".

Nh−ng 4 h«m sau, ®Õn trËn cuèi cïng, cê ®á sao vμng cña ta tung bay ®Õn ®©u th× cê tr¾ng xin hμng cña ®Þch l« nh« ®Õn ®ã. C¶ quan lÉn lÝnh ®Þch kÐo nhau tõng ®μn ra hμng. N¨m chiÕn sÜ ta lμ c¸c ®ång chÝ LuËt, Lam, Hiªn vμ hai ®ång chÝ n÷a ®¸nh thèc vμo bé t− lÖnh ®Þch. T−íng §ê C¸t víi 4 tªn quan n¨m, 6 tªn quan t− vμ 10 tªn sÜ quan n÷a gi¬ tay xin hμng.

ThÕ lμ ta ®· toμn th¾ng trong ChiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ.

Ta tiªu diÖt vμ b¾t sèng h¬n 16.000 binh sÜ Ph¸p, trong ®ã cã ®é 1.000 th−¬ng binh. Kh¾p thÕ giíi ®Òu biÕt chÝnh s¸ch nh©n ®¹o cña ta ®èi víi th−¬ng binh (vμ tï binh) ®Þch. Nh−ng chÝnh bän chØ huy ®Þch ®· ®èi víi th−¬ng binh Ph¸p thÕ nμo ? H·ng th«ng tÊn U.P Mü (7-5) viÕt: "H¬n 1.000 th−¬ng binh qu»n qu¹i d−íi hÇm tèi ®en vμ ng¹t thë, bªn c¹nh së chØ huy Ph¸p... §Õn phót cuèi cïng, t−íng §ê C¸t ®· ra lÖnh cho sóng lín b¾n vμo së chØ huy...".

Page 151: Ho chi minh toan tap  tap 7

290 291

VI Tõ BI£N GiíI §ÕN §IÖN BI£N PHñ

Th¸ng 10-1950, trong trËn gi¶i phãng biªn giíi, ta tiªu diÖt vμ b¾t sèng h¬n 4.500 ®Þch, trong ®ã cã 3 tªn quan n¨m. TrËn Êy ®· lμm cho c¶ n−íc Ph¸p x«n xao. C¸c b¸o Ph¸p ®· nãi: "§ã lμ thÊt b¹i to nhÊt trong lÞch sö thùc d©n Ph¸p".

TiÕp ®Õn nh÷ng trËn Hoμ B×nh, phñ Nho Quan, v©n v©n, Ph¸p còng thÊt b¹i.

§Õn §iÖn Biªn Phñ th× lμm cho c¶ thÕ giíi x«n xao. B¹n ta vμ nh©n d©n c¶ ch©u ¸ th× vui mõng. Phe ®Õ quèc, nhÊt lμ Ph¸p - Mü th× ng¬ ng¸c. Mét mÆt v× tõ tr−íc chóng tuyªn truyÒn qu¸ huªnh hoang. (Cuèi th¸ng 4, Tæng thèng Mü cßn móa måm nãi: Ph¸p ch¾c th¾ng lîi ë §iÖn Biªn Phñ - Eisenhower predicts §iªn Biªn Phu victory) - MÆt kh¸c, chóng thÊt b¹i còng nÆng thËt: mÊt 25 tiÓu ®oμn tinh nhuÖ nhÊt, gÇn 20 tªn quan n¨m vμ 1 tªn thiÕu t−íng...

B¸o chÝ ph¶n ®éng Ph¸p - Mü ®· ph¶i nhËn r»ng: "§iÖn Biªn Phñ lμ cuéc thÊt b¹i to nhÊt tõ ngμy Ph¸p ®Çu hμng §øc (1940). Qu©n viÔn chinh Ph¸p ®· bÞ chÆt mÊt ®Çu".

Tin §iÖn Biªn Phñ thÊt b¹i vÒ ®Õn Ph¸p ®óng vμo ngμy c¶ n−íc Ph¸p ®ang t−ng bõng s¾m söa ¨n mõng "th¾ng" §øc (1945). Thμnh thö cuéc ¨n mõng côt høng mμ ho¸ ra cuéc truy ®iÖu.

¶nh h−ëng cña §iÖn Biªn Phñ: HiÖn nay, kiÒu d©n Ph¸p ë Hμ Néi, H¶i Phßng, v©n v©n, ®Òu chuÈn bÞ cuèn gãi chuån. C¸c nhμ t− b¶n Ph¸p ë vïng t¹m bÞ chiÕm th× rót lui vèn liÕng cã trËt tù, mét ®ång b¹c Mü tr−íc kia ®æi 34 ®ång §«ng D−¬ng, nay ®æi 100 ®ång. Tinh thÇn binh sÜ Ph¸p rÊt ch¸n n¶n. Nguþ binh rÊt hoang mang, ®· cã nh÷ng nhãm v¸c sóng ch¹y theo ta. Thùc d©n Ph¸p th× tr¸ch Mü kh«ng hÕt søc, kh«ng kÞp thêi cøu v·n. §Õ quèc Mü th× tr¸ch Ph¸p hÌn h¹, bÊt tμi. Néi bé ChÝnh phñ Ph¸p lôc ®ôc, tªn nμy ®æ lçi cho tªn kia. B¹i t−íng Nava bÞ c¸ch chøc. Tªn t−íng Ely sang thay...

Cμng thÊt b¹i th× ®Þch cμng hung d÷, cμng gÇn th¾ng lîi th× ta

cμng gÆp nhiÒu khã kh¨n. ThËt vËy, hiÖn nay ë Héi nghÞ Gi¬nev¬, ngoμi måm th× ®Þch nãi muèn th−¬ng l−îng, nh−ng sù thËt th× chóng ®ang gÊp rót ®iÒu binh khiÓn t−íng ®Ó tiÕp tôc chiÕn tranh.

§Ó tranh lÊy th¾ng lîi míi, chóng ta ph¶i ra søc v−ît khã kh¨n míi; qu©n, d©n vμ c¸n bé ta, mçi ng−êi ph¶i ra søc thi ®ua lμm trßn nhiÖm vô, tuyÖt ®èi chí khinh ®Þch, chí chñ quan. NhiÒu §iÖn Biªn Phñ kh¸c ®ang chê ®îi chóng ta.

§.X.

B¸o Cøu quèc, c¸c sè: 2605 ngμy 26-5-1954, 2606 ngμy 28-5-1954, 2608 ngμy 31-5-1954, 2610 ngμy 2-6-1954, 2611 ngμy 4-6-1954, 2613 ngμy 7-6-1954.

Page 152: Ho chi minh toan tap  tap 7

292 293

TH¦ GöI NHI §åNG TOμN QuèC NH¢N NGμY 1-6-1954

Göi c¸c ch¸u nhi ®ång,

Nh©n dÞp TÕt quèc tÕ cña c¸c ch¸u nhi ®ång, B¸c th©n ¸i chóc c¸c ch¸u ngoan ngo·n, m¹nh khoÎ, vui vÎ, tiÕn bé. B¸c h«n c¸c ch¸u.

B¸c còng thay mÆt c¸c ch¸u göi nhi ®ång c¸c n−íc b¹n vμ thÕ giíi nhiÒu c¸i h«n.

B¸C Hå

B¸o Nh©n d©n, sè 190, tõ ngμy 1 ®Õn 3-6-1954.

¦U §IÓM Vμ KHUYÕT §IÓM TRONG PH¸T §éNG QUÇN CHóNG GI¶M T¤

§îT 4

Trong ®ît 4, nãi chung th× c¸n bé ta tiÕn bé nhiÒu. Cã nh÷ng ®éi ®· khÐo kÕt hîp c«ng viÖc ph¸t ®éng víi c«ng viÖc t¨ng gia s¶n xuÊt vμ phôc vô kh¸ng chiÕn. Cã nh÷ng ®éi ®· khÐo dïng lùc l−îng quÇn chóng mμ chØnh ®èn chi bé vμ c¸c tæ chøc ë x·. Cã nh÷ng c¸n bé ®· ¨n cñ mμi, nhÞn c¬m cho trÎ em èm, lμm cho ®ång bμo rÊt c¶m ®éng vμ cμng thÊm thÝa ®¹o ®øc c¸ch m¹ng vμ tinh thÇn ®oμn kÕt.

Nh−ng mét sè c¸n bé cßn m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm nÆng. Vμi thÝ dô:

- Sî khæ - cã nh÷ng c¸n bé kh«ng thùc hμnh "ba cïng". ThËm chÝ cã ®éi nhê chi bé s¾p xÕp chç ¨n chç ë s½n, tr−íc khi ®éi vÒ x·. ThÕ lμ ®· tr¸i víi 10 ®iÒu kû luËt.

- Ng¹i khã - do ®ã mμ kh«ng ®i s©u, t×m hiÓu; nãng ruét muèn lμm mau cho xong chuyÖn; tè thay cho khæ chñ, giËt gi©y chñ tÞch ®oμn trong buæi ®Êu; kh«ng cÈn thËn lóc lùa chän vμ kiÓm tra rÔ vμ chuçi; nhÊt lμ dùa vμo tæ chøc cò (ch−a ®−îc chØnh ®èn) mμ b¾t rÔ x©u chuçi, thμnh thö bÞ ®Þch lõa bÞp, lμm háng c«ng viÖc. KÕt qu¶ lμ muèn mau mμ thμnh chËm.

- Tù m·n - mét sè c¸n bé tù cho m×nh cã nhiÒu kinh nghiÖm, lªn mÆt "ta ®©y". Råi kh«ng nghiªn cøu chØ thÞ cÊp trªn, kh«ng bμn b¹c víi anh chÞ em trong ®éi. Do ®ã mμ quan liªu mÖnh lÖnh, chñ

Page 153: Ho chi minh toan tap  tap 7

294 295

quan khinh ®Þch. Còng do ®ã mμ thiÕu ®oμn kÕt, thiÕu d©n chñ, thiÕu tù phª b×nh vμ phª b×nh. KÕt qu¶ lμ háng viÖc.

- LËp tr−êng kh«ng v÷ng - kh«ng dùa h¼n vμo bÇn, cè n«ng. V× vËy mμ khi th× t¶, khi th× h÷u. Cã ®éi ®· dïng c¸ch ®¸nh ®Ëp ®Ó truy ®Þa chñ - nh− 10 x· ë Tuyªn Quang. (Trung −¬ng vμ ChÝnh phñ ®· nghiªm cÊm dïng nhôc h×nh). Cã ®éi th× tá th¸i ®é kh«ng kiªn quyÕt ®èi víi ®Þa chñ, m¬n trín ®Þa chñ. ThËm chÝ cã c¸n bé nghe lêi ®Þa chñ mμ kh«ng tin n«ng d©n (L¹ng S¬n, Phó Thä, Tuyªn Quang). ThÕ lμ lμm sai chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, ®i sai ®−êng lèi quÇn chóng.

- L·nh ®¹o thiÕu sãt - cßn xem nhÑ trung n«ng, phô n÷ vμ c¸n bé d©n téc thiÓu sè. Kh«ng ra søc båi d−ìng cèt c¸n, chØ dïng hä mμ kh«ng huÊn luyÖn hä.

Kh«ng ®Ó ®ång bμo thiÓu sè nãi tiÕng cña hä trong lóc tè khæ.

Khai héi qu¸ nhiÒu, qu¸ kÐo dμi, ¶nh h−ëng ®Õn c«ng viÖc s¶n xuÊt.

Cã ®oμn (L¹ng S¬n) suèt c¶ ®ît kh«ng hÒ b¸o c¸o lªn Trung −¬ng.

"Néi san" bμi qu¸ dμi (18 trang) vμ dïng qu¸ nhiÒu ch÷ nho (Thanh Ho¸); hoÆc in lÌm nhÌm kh«ng râ vμ ë ®Çu "Néi san" bá quªn c¶ ch÷ "ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, ®éc lËp - tù do - h¹nh phóc" (VÜnh Phóc).

§ã lμ tãm t¾t nh÷ng khuyÕt ®iÓm chÝnh. Mong toμn thÓ c¸n bé thi ®ua söa ch÷a, ®Ó tiÕn bé h¬n n÷a vμ ®Ó lμm trän nhiÖm vô mét c¸ch vÎ vang.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 190, tõ ngμy 1 ®Õn 3-6-1954.

CHí KI£U NG¹O, PH¶I KHI£M TèN

BÖnh c¸ nh©n chñ nghÜa ®Î ra bÖnh kiªu ng¹o.

Kiªu ng¹o lμ: khi c«ng t¸c cã Ýt nhiÒu thμnh tÝch, Ýt nhiÒu th¾ng lîi, th× lªn mÆt anh chÞ, lªn mÆt c«ng thÇn. Råi ®èi víi viÖc häc tËp th× l−êi biÕng, kh«ng ra søc n©ng cao tr×nh ®é cña m×nh. Trong c«ng t¸c th× xem th−êng nh©n d©n, xa rêi quÇn chóng. ë trong §¶ng th× kh«ng thùc hiÖn chÕ ®é d©n chñ tËp trung, kh«ng tu©n theo nguyªn t¾c tËp thÓ l·nh ®¹o. Phít kû luËt vμ chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ. Khinh rÎ ý kiÕn cña cÊp d−íi. Xem th−êng chØ thÞ cña cÊp trªn. Kh«ng muèn chÞu kiÓm tra, kh«ng muèn nghe phª b×nh. Th©n víi nh÷ng kÎ xu nÞnh t©ng bèc m×nh. Xa tr¸nh nh÷ng ng−êi tÝnh trùc nãi th¼ng...

KÕt qu¶ cña bÖnh kiªu ng¹o lμ: tho¸i bé, xuèng dèc, råi ®i ®Õn bÊt m·n, hñ ho¸.

Sù nghiÖp c¸ch m¹ng lμ sù nghiÖp cña toμn §¶ng, cña nh©n d©n lao ®éng, chø kh«ng ph¶i cña anh hïng c¸ nh©n. C«ng viÖc kh¸ng chiÕn kiÕn quèc ngμy cμng nhiÒu, cμng to, cμng míi. §¹i ®a sè chóng ta th× tr×nh ®é cßn thÊp, kinh nghiÖm cßn Ýt. Chóng ta ph¶i cè g¾ng lμm, cè g¾ng häc, cè g¾ng tiÕn bé m·i.

Cã nh− thÕ míi lμm trän nhiÖm vô mμ nh©n d©n giao phã cho chóng ta.

Chóng ta ph¶i tuyÖt ®èi chèng bÖnh kiªu ng¹o, ph¶i lu«n lu«n khiªm tèn. Mäi c«ng t¸c ph¶i dùa h¼n vμo quÇn chóng, hoan nghªnh quÇn chóng ®«n ®èc vμ kiÓm tra. Trong ®oμn thÓ th× ph¶i gi÷ v÷ng d©n chñ tËp trung, tËp thÓ l·nh ®¹o, ph¶i më réng tù phª

Page 154: Ho chi minh toan tap  tap 7

296 297

b×nh vμ phª b×nh, nhÊt lμ phª b×nh tõ d−íi lªn trªn. Cã nh− vËy míi tiÕn bé chung, tiÕn bé m·i.

ThÕ lμ khiªm tèn. Khiªm tèn lμ mét ®¹o ®øc mμ mäi ng−êi c¸ch m¹ng ph¶i lu«n lu«n trau dåi.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 194, tõ ngμy 13 ®Õn 15-6-1954.

§IÖN MõNG NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY §éC LËP CñA N¦íC Tù DO KH¥ME

KÝnh göi «ng S¬n Ngäc Minh, Chñ tÞch ChÝnh phñ kh¸ng chiÕn Kh¬me,

Nh©n dÞp kû niÖm ngμy §éc lËp cña n−íc tù do Kh¬me, thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i tr©n träng göi ®ång chÝ Chñ tÞch, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Kh¬me lêi chμo mõng th©n ¸i vμ nhiÖt liÖt.

D−íi sù l·nh ®¹o cña Chñ tÞch, nh©n d©n Kh¬me ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang trong c«ng cuéc kh¸ng chiÕn. Th¾ng lîi cña nh©n d©n Kh¬me còng lμ nh÷ng th¾ng lîi chung cña nh©n d©n ViÖt Nam, cña khèi liªn minh nh©n d©n Kh¬me - ViÖt Nam - PathÐt Lμo ®oμn kÕt chiÕn ®Êu, ®Ó tranh l¹i tù do ®éc lËp cña ba d©n téc anh em.

KÝnh chóc Chñ tÞch m¹nh khoÎ.

Ngμy 19 th¸ng 6 n¨m 1954 Chñ tÞch

n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 196, tõ ngμy 19 ®Õn 21-6-1954.

Page 155: Ho chi minh toan tap  tap 7

298 299

CÇN PH¶I XEM B¸O §¶NG

§¶ng ta m¹nh v× §¶ng ta t− t−ëng nhÊt trÝ, hμnh ®éng nhÊt trÝ, suèt tõ trªn xuèng d−íi. Tê b¸o cña §¶ng cã nhiÖm vô lμm cho t− t−ëng vμ hμnh ®éng th«ng suèt vμ thèng nhÊt. Trong b¸o §¶ng cã nh÷ng môc gi¶i thÝch vÒ:

Lý luËn M¸c - Lªnin.

T×nh h×nh thÕ giíi vμ trong n−íc.

§−êng lèi, chÝnh s¸ch ®èi néi vμ ®èi ngo¹i cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ.

Ch−¬ng tr×nh vμ kÕ ho¹ch cña nh÷ng c«ng t¸c cÊp thiÕt.

§êi sèng vμ ý nguyÖn cña nh©n d©n.

Nh÷ng kinh nghiÖm tèt vμ xÊu cña c¸c ngμnh, c¸c ®Þa ph−¬ng.

C¸ch häc tËp, c«ng t¸c, tù phª b×nh vμ phª b×nh, v.v..

Tê b¸o §¶ng lμ nh− nh÷ng líp huÊn luyÖn gi¶n ®¬n, thiÕt thùc vμ réng kh¾p. Nã d¹y b¶o chóng ta nh÷ng ®iÒu cÇn biÕt lμm vÒ tuyªn truyÒn, tæ chøc, l·nh ®¹o vμ c«ng t¸c. Hμng ngμy nã gióp n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ vμ n¨ng suÊt c«ng t¸c cña chóng ta.

NÕu cø c¾m ®Çu lμm viÖc, mμ kh«ng xem, kh«ng nghiªn cøu b¸o §¶ng, th× kh¸c nμo nh¾m m¾t ®i ®ªm; nhÊt ®Þnh sÏ lóng tóng, vÊp v¸p, háng viÖc.

V× vËy, c¸n bé trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng, toμn thÓ ®¶ng viªn vμ cèt c¸n, cÇn ph¶i xem b¸o §¶ng.

Cã nh÷ng ®ång chÝ m−în cí qu¸ bËn viÖc, hoÆc cí nμy cí kh¸c

mμ kh«ng chó ý xem b¸o §¶ng. §ã lμ che giÊu bÖnh l−êi, ®ã lμ mét khuyÕt ®iÓm to, cÇn ph¶i söa ch÷a ngay. V« luËn c«ng viÖc bËn ®Õn thÕ nμo, nÕu khÐo s¾p xÕp th× nhÊt ®Þnh cã thêi giê xem b¸o. Hå Chñ tÞch vμ nhiÒu ®ång chÝ Trung −¬ng còng bËn viÖc kh«ng kÐm c¸c c¸n bé kh¸c... nh−ng ngμy nμo còng xem ®−îc s¸ch vμ nhiÒu thø b¸o. §ã lμ mét ®iÒu chóng ta ph¶i häc tËp.

Hai vÊn ®Ò n÷a: 1) Sè b¸o ta cã h¹n mμ ng−êi cÇn xem b¸o th× nhiÒu; 2) NhiÒu ng−êi kh«ng s½n tiÒn mua b¸o. §Ó gi¶i quyÕt hai khã kh¨n Êy, c¸c chi bé, c¬ quan, ®¬n vÞ, nhμ m¸y, v.v. nªn tæ chøc gãp nhau mua b¸o, cïng nhau ®äc b¸o. Khi xem b¸o thÊy nh÷ng vÊn ®Ò quan träng, th× nªn cïng nhau th¶o luËn. GÆp vÊn ®Ò g× khã hiÓu, th× nªn viÕt th− hái nhμ b¸o.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 197, tõ ngμy 22 ®Õn 24-6-1954.

Page 156: Ho chi minh toan tap  tap 7

300 301

TH¦ GöI C¸C CHIÕN SÜ Vμ C¸N Bé LI£N KHU V

C¸c chó ho¹t ®éng cã thμnh tÝch kh¸. B¸c vui lßng thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi c¸c chó, vμ:

- Th−ëng cho tiÓu ®oμn X, võa th¾ng kh¸ ë An Khª, Hu©n ch−¬ng Kh¸ng chiÕn h¹ng NhÊt.

- B¸c khuyªn dÆn toμn thÓ chiÕn sÜ vμ c¸n bé cÇn ph¶i cè g¾ng: n¾m v÷ng t×nh h×nh ®Þch, thi ®ua giÕt giÆc lËp c«ng, ra søc d©n vËn, nguþ vËn.

Chí nªn v× th¾ng mμ kiªu, chñ quan khinh ®Þch; ra søc tranh lÊy thμnh tÝch to h¬n n÷a.

B¸c chê nhiÒu tin th¾ng lîi cña c¸c chó vμ th©n ¸i hái th¨m ®ång bμo trong ®ã.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 28 th¸ng 6 n¨m 1954

B¸C

B¸o Qu©n ®éi nh©n d©n, sè 130, ngμy 10-7-1954.

"KH¤NG BIÕT!"

Nh©n d©n ta, mçi ng−êi tuú theo n¨ng lùc cña m×nh mμ ai còng tham gia kh¸ng chiÕn. Ng−êi th× cÇm sóng giÕt giÆc. Ng−êi th× ®i d©n c«ng. Ng−êi th× lo t¨ng gia s¶n xuÊt ®Ó cung cÊp cho bé ®éi. Ng−êi th× lμm viÖc cæ ®éng tuyªn truyÒn, v©n v©n. ViÖc lμm kh¸c nhau nh−ng ®Òu phông sù Tæ quèc, phông sù kh¸ng chiÕn.

Còng cã ng−êi chØ nãi hai tiÕng "kh«ng biÕt", mμ còng cã c«ng nh− tham gia ®¸nh giÆc, cã c«ng víi n−íc víi d©n:

Cuèi n¨m ngo¸i, giÆc cμn quÐt ë Hμ Nam. Khi chóng ®Õn lμng A, nh©n d©n ®· t¶n c−, bé ®éi ®· mai phôc hÕt. ChØ cßn c¸c cô giμ ë l¹i.

GiÆc b¾t c¸c cô ra hái: "ViÖt Minh ë ®©u ?". Cô nμo còng l¾c ®Çu nãi "kh«ng biÕt!".

GiÆc tra tÊn. C¸c cô còng cø nãi "kh«ng biÕt!"

§Ó khñng bè tinh thÇn, giÆc chäc tiÕt mét cô, råi l¹i hái. C¸c cô kh¸c vÉn cø nãi "kh«ng biÕt!".

GiÆc giÕt mÊy cô n÷a. Nh÷ng cô kia vÉn b×nh tÜnh nãi "kh«ng biÕt!".

GiÆc giÕt hÕt 25 cô. Mét cô cßn l¹i thÐt lªn "Tao kh«ng biÕt!" råi chöi vμo mÆt chóng.

Tuy rÊt v¾n t¾t, hai tiÕng "kh«ng biÕt" Êy ®· tá râ tÊm lßng nång nμn yªu n−íc vμ gan vμng d¹ s¾t cña c¸c cô. Nã l¹i ®¹i biÓu cho tinh thÇn quËt c−êng bÊt khuÊt cña d©n téc ViÖt Nam.

Hai tiÕng "kh«ng biÕt" Êy ®· lμm cho "trêi ®Êt ph¶i kinh, quû

Page 157: Ho chi minh toan tap  tap 7

302 303

thÇn ph¶i khãc". Nã ®· cøu sèng nhiÒu chiÕn sÜ ta, vμ ®· ®−a nhiÒu giÆc ®Õn chç chÕt.

LiÒn sau ®ã th× giÆc bÞ ta ®¸nh óp vμ thÊt b¹i to.

Hai tiÕng "kh«ng biÕt" Êy cßn nªu cao c¸i g−¬ng hy sinh anh dòng ®Ó gi÷ bÝ mËt cho c¸n bé vμ bé ®éi ta - C¸i g−¬ng gi÷ bÝ mËt mμ mäi ng−êi ViÖt Nam yªu n−íc ph¶i noi theo.

§Ó l−u truyÒn c¸i tinh thÇn bÊt diÖt cña 26 vÞ l·o liÖt sÜ, Hå Chñ tÞch vμ ChÝnh phñ ®· kÝnh cÈn truy tÆng Hu©n ch−¬ng Kh¸ng chiÕn cho linh hån c¸c cô Êy.

§.X.

B¸o Cøu quèc, sè 2631, ngμy 2-7-1954.

TH¦ GöI §åNG BμO, CHIÕN SÜ Vμ C¸N Bé VïNG MíI GI¶I PHãNG

ë §åNG B»NG B¾C Bé

Cïng ®ång bμo, chiÕn sÜ vμ c¸n bé th©n mÕn,

Tõ khi b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn ®Õn nay ®· tr¶i qua 8 n¨m. Trong 8 n¨m ®ã, d−íi ¸ch cña giÆc, ®ång bμo ph¶i chÞu ®au khæ v« cïng. Nh−ng tinh thÇn yªu n−íc, chÝ khÝ chiÕn ®Êu cña ®ång bμo ngμy cμng m¹nh mÏ. KÕt qu¶ lμ ngμy nay ®ång bμo ®· ®−îc gi¶i phãng, trë vÒ víi Tæ quèc th©n yªu. T«i thay mÆt ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi th¨m hái ®ång bμo, chiÕn sÜ vμ c¸n bé.

HiÖn giê ®ång bμo cÇn ph¶i lμm g× ?

Mäi ng−êi ph¶i:

1- §oμn kÕt nhÊt trÝ, yªu mÕn vμ gióp ®ì lÉn nhau.

2- H¨ng h¸i t¨ng gia s¶n xuÊt, lμm ¨n, bu«n b¸n, ®Ó c¶i thiÖn sinh ho¹t.

3- H¨ng h¸i tham gia vμ ñng hé kh¸ng chiÕn.

4- Lu«n lu«n tØnh t¸o, kh«ng nªn chñ quan khinh ®Þch.

§ång bμo c«ng gi¸o nh÷ng vïng míi gi¶i phãng, ngoμi viÖc thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu nãi trªn, cÇn tin t−ëng ë chÝnh s¸ch tù do tÝn ng−ìng cña ChÝnh phñ, chí nghe nh÷ng lêi bÞa ®Æt, chí ®Ó ®Þch lîi dông.

Page 158: Ho chi minh toan tap  tap 7

304 305

C¸n bé vμ chiÕn sÜ ph¶i nh· nhÆn ®èi víi d©n, gÇn gòi vμ gióp ®ì d©n, thi hμnh ®óng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ vμ gi÷ v÷ng nÒn nÕp liªm khiÕt, gi¶n dÞ.

Nh÷ng viªn chøc cò, nh÷ng sÜ quan, binh lÝnh cña thùc d©n Ph¸p vμ bï nh×n, ai c¶i tμ quy chÝnh ®Òu ®−îc ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta ®èi ®·i khoan hång.

Sau cïng t«i göi lêi th©n ¸i chμo c¸c cô phô l·o vμ h«n c¸c ch¸u nhi ®ång.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Ngμy 3 th¸ng 7 n¨m 1954

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 202, tõ ngμy 7 ®Õn 9-7-1954.

TR¶ LêI PHáNG VÊN CñA VIÖT NAM TH¤NG TÊN X·

- Hái: Th−a Chñ tÞch, ®èi víi sù tiÕn triÓn cña Héi nghÞ Gi¬nev¬ vÒ vÊn ®Ò lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng vμ tiÒn ®å cña Héi nghÞ ®ã, Chñ tÞch nhËn xÐt nh− thÕ nμo ?

- Tr¶ lêi: Héi nghÞ Gi¬nev¬ th¶o luËn vÊn ®Ò lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng tiÕn triÓn tuy chËm, nh−ng víi nh÷ng vÊn ®Ò ®· tho¶ thuËn, Héi nghÞ còng ®· më ®−êng cho viÖc lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng. Trªn c¬ së ®ã, nÕu ®èi ph−¬ng còng thμnh thËt muèn ®μm ph¸n nh− chóng ta mμ còng cè g¾ng ®Ó lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, th× hoμ b×nh §«ng D−¬ng cã thÓ thùc hiÖn. Theo ®óng lËp tr−êng cña ta tõ tr−íc ®Õn nay, n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ sÏ tiÕp tôc cè g¾ng ®Êu tranh cho hoμ b×nh, ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ cña Tæ quèc. §ång thêi chóng ta ph¶i cã tinh thÇn c¶nh gi¸c rÊt cao ®èi víi ©m m−u cña ®Õ quèc Mü ®Þnh c¶n trë hai bªn ®i ®Õn hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn vμ m−u m« lËp khèi liªn minh qu©n sù cã tÝnh chÊt x©m l−îc, chia ch©u ¸ thμnh nh÷ng tËp ®oμn ®èi lËp ®Ó dÔ x©m l−îc vμ khèng chÕ §«ng D−¬ng cïng §«ng - Nam ¸.

- Hái: Xin Chñ tÞch cho biÕt ý nghÜa cña nh÷ng lêi tuyªn bè chung gÇn ®©y cña Thñ t−íng hai n−íc Trung - Ên vμ Thñ t−íng hai n−íc Trung - DiÕn ?

- Tr¶ lêi: B¶n tuyªn bè chung mμ Thñ t−íng hai n−íc Trung- Ên vμ Thñ t−íng hai n−íc Trung - DiÕn võa ph¸t biÓu rÊt quan träng. Hai b¶n tuyªn bè chung ®ã phï hîp víi nguyÖn väng hoμ b×nh cña nh©n d©n thÕ giíi, nhÊt lμ nh©n d©n ch©u ¸. N¨m nguyªn

Page 159: Ho chi minh toan tap  tap 7

306 307

t¾c träng yÕu ®Ò ra trong b¶n tuyªn bè chung cña Thñ t−íng hai n−íc Trung - Ên vμ Thñ t−íng hai n−íc Trung - DiÕn lμ: cïng t«n träng chñ quyÒn vμ l·nh thæ cña nhau, kh«ng x©m ph¹m lÉn nhau, kh«ng can thiÖp vμo néi chÝnh cña nhau, b×nh ®¼ng vμ hai bªn cïng cã lîi, cïng sèng chung trong hoμ b×nh. Nh÷ng nguyªn t¾c Êy còng thÝch hîp cho viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò §«ng D−¬ng. Nh©n d©n ViÖt Nam nhiÖt liÖt hoan nghªnh hai b¶n tuyªn bè chung ®ã. T«i tin r»ng hai b¶n tuyªn bè chung ®ã nhÊt ®Þnh cã lîi cho hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi.

- Hái: Ngμy 17-6, trong bμi diÔn v¨n nhËn chøc cña Thñ t−íng Ph¸p M¨ng®Ðt Phr¨ngx¬ ®äc tr−íc Quèc héi Ph¸p, khi nãi ®Õn vÊn ®Ò §«ng D−¬ng, «ng ta nãi viÖc ngõng b¾n ë §«ng D−¬ng ph¶i thùc hiÖn mau chãng. ý kiÕn cña Chñ tÞch ®èi víi nh÷ng lêi tuyªn bè ®ã cña «ng M¨ng®Ðt Phr¨ngx¬ nh− thÕ nμo ?

- Tr¶ lêi: Chóng ta hoan nghªnh nguyÖn väng cña «ng M¨ng®Ðt Phr¨ngx¬, nh−ng ph¶i bμi trõ chÝnh s¸ch cña ®Õ quèc Mü ng¨n c¶n vμ ph¸ ho¹i Héi nghÞ Gi¬nev¬, míi cã thÓ thùc hiÖn nhanh chãng ngõng b¾n ë §«ng D−¬ng ®−îc.

B¶n tin ViÖt Nam Th«ng tÊn x· ngμy 6-7-1954. S¸ch Hå ChÝ Minh: Con ®−êng hoμ b×nh, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1955, tr.21-23.

C¤NG GI¸O PH¸P CHèNG CHIÕN TRANH X¢M L¦îC VIÖT NAM

Nh©n d©n Ph¸p, gi¸o còng nh− l−¬ng, ®Òu chèng chiÕn tranh ë §«ng D−¬ng. Cuèi th¸ng 5, mét nhãm l·nh tô c«ng gi¸o Ph¸p, trong ®ã cã c¶ phô n÷ vμ nhiÒu vÞ linh môc, l¹i lªn tiÕng ®ßi chÊm døt chiÕn tranh ë §«ng D−¬ng. Lêi kªu gäi nãi:

- Hai bªn cÇn trùc tiÕp th−¬ng l−îng ®Ó chÊm døt ngay chiÕn tranh.

- Kiªn quyÕt chèng bÊt kú ai lîi dông danh nghÜa b¶o vÖ ®¹o Chóa trong cuéc xung ®ét ë §«ng - Nam ¸. Ng−êi c«ng gi¸o Ph¸p kiªn quyÕt chèng:

a) Mäi chiÕn tranh x©m l−îc;

b) Dïng nh÷ng vò khÝ ghª gím, nh− ®¹n napan, v.v..

- Ng−êi c«ng gi¸o Ph¸p quyÕt kh«ng tham dù vμo nh÷ng ho¹t ®éng lμm cho d− luËn c¨ng th¼ng.

Tê b¸o to nhÊt cña c«ng gi¸o Ph¸p lμ B»ng chøng c«ng gi¸o còng h¨ng h¸i chèng chiÕn tranh ë §«ng D−¬ng.

Tr−íc th¸i ®é ®óng ®¾n cña nh÷ng ng−êi c«ng gi¸o Ph¸p, th× nh÷ng ng−êi c«ng gi¸o ViÖt Nam ai ®· lÇm ®−êng theo giÆc, ph¶n n−íc ph¶n Chóa, cÇn ph¶i mau mau hèi c¶i, mau mau quay vÒ víi chÝnh nghÜa, víi Tæ quèc yªu mÕn cña chóng ta.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 202, tõ ngμy 7 ®Õn 9-7-1954.

Page 160: Ho chi minh toan tap  tap 7

308 309

GöI B¸O C¸O Vμ XIN CHØ THÞ

V× sao §¶ng ta ph¶i gi÷ v÷ng chÕ ®é Êy?

V× cã nh− vËy, cÊp trªn míi kÞp thêi hiÓu râ t×nh h×nh, nªu lªn nhiÖm vô, ®Þnh ra kÕ ho¹ch, ®éng viªn quÇn chóng, ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch cña §¶ng. CÊp d−íi míi thÊy râ ®−êng lèi, thÊm nhuÇn chÝnh s¸ch, tr¸nh khái sai lÇm, lμm trän nhiÖm vô. §ång thêi, kinh nghiÖm cña n¬i nμy cã thÓ phæ biÕn vμ gióp ®ì n¬i kh¸c.

NÕu cÊp d−íi kh«ng b¸o c¸o kÞp thêi vμ ®Çy ®ñ, th× cÊp trªn kh«ng hiÓu râ t×nh h×nh thùc tÕ, kh«ng gióp ®ì ®−îc cÊp d−íi. Vμ cÊp d−íi sÏ gÆp nhiÒu lóng tóng, sai lÇm.

- Ai ph¶i phô tr¸ch viÖc thØnh thÞ, b¸o c¸o? Vμ b¸o c¸o nªn thÕ nμo?

BÝ th− c¸c cÊp ph¶i phô tr¸ch, kh«ng thÓ giao viÖc Êy cho mét c¸n bé kh¸c. ViÕt b¸o c¸o, th× c¸c tμi liÖu ph¶i nghiªn cøu kü, xÐt l¹i kü, ph¶i ®óng sù thËt.

Ph¶i toμn diÖn, ph¶i n¾m kh©u chÝnh. Ph¶i n¾m t×nh h×nh lóc ®ã vμ n¬i ®ã thi hμnh chÝnh s¸ch cña §¶ng thÕ nμo; t− t−ëng cña c¸n bé vμ quÇn chóng thÕ nμo? Ph¶i cã ph©n tÝch vμ kÕt luËn. Ph¶i nªu c¶ −u ®iÓm vμ khuyÕt ®iÓm.

TuyÖt ®èi kh«ng nªn b¸o c¸o mét c¸ch m¬ hå, gi¶ dèi, chØ nãi c¸i tèt mμ giÊu giÕm c¸i xÊu.

Mçi viÖc quan träng, th× tr−íc khi lμm ph¶i b¸o c¸o râ kÕ ho¹ch vμ thêi h¹n c«ng t¸c. Trong khi lμm th× b¸o c¸o râ c«ng viÖc ph¸t triÓn thÕ nμo? Khi lμm xong th× ph¶i b¸o c¸o tæng kÕt kinh nghiÖm.

Cã nh− vËy, trong §¶ng ý chÝ míi nhÊt trÝ, l·nh ®¹o míi thèng nhÊt, ®oμn kÕt míi chÆt chÏ, kinh nghiÖm míi dåi dμo, mäi viÖc míi kÞp thêi vμ thμnh c«ng.

HiÖn nay, cã mét vμi cÊp uû ®Þa ph−¬ng kh«ng chó ý hoÆc kh«ng kÞp thêi b¸o c¸o vμ thØnh thÞ. ThÕ lμ xem th−êng cÊp trªn, ph¸ ho¹i nguyªn t¾c cña §¶ng. KÕt qu¶ tai h¹i lμ th−êng háng viÖc!

C¸n bé c¸c cÊp ph¶i hiÓu râ r»ng: chÕ ®é thØnh thÞ vμ b¸o c¸o lμ rÊt quan träng, vμ mçi c¸n bé phô tr¸ch ph¶i kiªn quyÕt lμm ®óng chÕ ®é Êy.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 203, tõ ngμy 10 ®Õn 12-7-1954.

Page 161: Ho chi minh toan tap  tap 7

310 311

§IÖN MõNG NGμY QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N M¤NG Cæ

KÝnh göi ®ång chÝ Xª®enban, Thñ t−íng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ,

Nh©n dÞp ngμy Quèc kh¸nh cña n−íc Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ, thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin göi ®ång chÝ, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ lêi chμo mõng nhiÖt liÖt.

Chóng t«i rÊt phÊn khëi tr−íc nh÷ng thμnh tÝch x©y dùng to lín cña nh©n d©n M«ng Cæ d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Nh©n d©n c¸ch m¹ng M«ng Cæ vμ cña ®ång chÝ. Chóng t«i chóc nh©n d©n M«ng Cæ ®¹t ®−îc nhiÒu thμnh c«ng míi.

Ngμy 11 th¸ng 7 n¨m 1954 Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng

n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 203, tõ ngμy 10 ®Õn 12-7-1954.

B¸O C¸O T¹I HéI NGHÞ LÇN THø S¸U CñA BAN CHÊP HμNH TRUNG ¦¥NG §¶NG20

(Kho¸ II)

Héi nghÞ Trung −¬ng lÇn thø s¸u më réng cho mét sè c¸n bé cao cÊp bμn vÒ t×nh h×nh vμ nhiÖm vô míi.

T«i thay mÆt Trung −¬ng th©n ¸i hái th¨m chiÕn sÜ vμ c¸n bé ë c¸c mÆt trËn, khuyÕn khÝch ®ång bμo vïng tù do vμ vïng míi gi¶i phãng, an ñi ®ång bμo vïng ch−a gi¶i phãng.

T«i thay mÆt Trung −¬ng c¶m ¬n c¸c ®¶ng anh em vμ nh©n d©n c¸c n−íc b¹n ®· gióp ®ì ta kh¸ng chiÕn vμ tranh thñ hoμ b×nh, c¶m ¬n nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ®· ñng hé ta.

B©y giê t«i b¸o c¸o tr−íc Héi nghÞ vÒ t×nh h×nh míi vμ nhiÖm vô míi.

I- T×NH H×NH MíI

1. T×nh h×nh thÕ giíi

V× Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n ph¸t triÓn, cñng cè vμ tiÕn bé vÒ mäi mÆt, phong trμo hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi ngμy cμng lín m¹nh. V× ngo¹i giao cña Liªn X« ®óng ®¾n vμ kh«n khÐo nªn ®· buéc c¸c ®Õ quèc, tr−íc hÕt lμ ®Õ quèc Mü ph¶i häp Héi nghÞ BÐclin21 vμ Héi nghÞ Gi¬nev¬. ChØ viÖc häp hai héi nghÞ nμy ®· lμ mét th¾ng lîi cña phe ta vμ thÊt b¹i cña phe ®Õ quèc.

Néi bé cña phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu m©u thuÉn ngμy cμng s©u s¾c vμ më réng, thÝ dô:

Page 162: Ho chi minh toan tap  tap 7

312 313

M©u thuÉn Anh - Mü: Giμnh nhau quyÒn lîi ë §Þa Trung H¶i, Trung §«ng vμ CËn §«ng. Mü kÐo Pakixtan, T©n T©y Lan vμ óc lμ ba n−íc tr−íc ®©y thuéc phe Anh. ë ViÔn §«ng th× chÝnh s¸ch cña Anh, Mü ®èi víi Trung Quèc vμ NhËt B¶n m©u thuÉn víi nhau, v.v..

M©u thuÉn Mü - Ph¸p: Ngoμi mÆt th× Mü gióp Ph¸p, nh−ng gióp ®ì ®Ó b¾t chÑt Ph¸p. Mü cè Ðp Ph¸p ký HiÖp −íc §øc - Ph¸p vμ HiÖp −íc qu©n ®éi ch©u ¢u. NÕu Ph¸p ký nh÷ng hiÖp −íc ®ã th× kh¸c nμo Ph¸p tù th¾t cæ. ë §«ng D−¬ng, ®èi víi kh¸ng chiÕn cña ta th× Mü vμ Ph¸p h×nh nh− lμ thèng nhÊt, nh−ng sù thËt th× Mü muèn n¾m bï nh×n ®Ó hÊt Ph¸p; Mü ®· ®−a Ng« §×nh DiÖm lμ tay sai ®¾c lùc cña Mü lªn n¾m chÝnh phñ bï nh×n.

ChÝnh s¸ch cña Mü vÒ "HiÖp −íc qu©n ®éi ch©u ¢u" lμm cho c¸c n−íc T©y ¢u vμ néi bé c¸c n−íc ®ã chia rÏ. Nh©n d©n c¸c n−íc Êy th× chèng c¸c chÝnh phñ th©n Mü, gi÷a bän t− b¶n th©n Mü vμ kh«ng th©n Mü còng m©u thuÉn lÉn nhau. §èi víi ch©u ¸ th× Mü muèn lËp "khèi phßng thñ §«ng - Nam ¸" hßng dïng ng−êi ch©u ¸ ®¸nh ng−êi ch©u ¸. ChÝnh s¸ch cña Mü rÊt ph¶n ®éng nh−ng Mü gÆp nhiÒu thÊt b¹i. §Õ quèc Mü dïng "chÝnh s¸ch b¹o lùc", dïng bom nguyªn tö vμ bom khinh khÝ ®Ó do¹ c¸c n−íc. Nh−ng phong trμo hoμ b×nh thÕ giíi chèng chÝnh s¸ch vò lùc cña Mü, chèng bom nguyªn tö vμ bom khinh khÝ ngμy cμng m¹nh; thËm chÝ Gi¸o hoμng còng ph¶i chèng chÝnh s¸ch bom nguyªn tö vμ bom khinh khÝ. ThÕ lμ phong trμo hoμ b×nh ®· kÐo ®−îc ®¹i ®a sè nh©n d©n c¸c n−íc, kÐo ®−îc sè ®«ng ng−êi trong giai cÊp t− s¶n c¸c n−íc vμ kÐo ®−îc c¶ Gi¸o hoμng.

Tr−íc Héi nghÞ Gi¬nev¬ vμ tr−íc th¾ng lîi cña ta ë §iÖn Biªn Phñ, Mü ®Þnh ra "tuyªn bè chung" gi÷a Mü, Ph¸p, Anh vμ mét sè n−íc kh¸c ®e do¹ Trung Quèc, ®æ cho Trung Quèc can thiÖp vμo chiÕn tranh §«ng D−¬ng. Nh−ng Mü thÊt b¹i trong ©m m−u ®ã v× Anh ph¶n ®èi vμ c¸c n−íc kh¸c còng kh«ng theo Mü; Mü l¹i chñ tr−¬ng "liªn hiÖp hμnh ®éng" ®Ó cøu Ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ, nh−ng Anh kh«ng chÞu vμ c¸c n−íc kh¸c còng kh«ng chÞu, Mü l¹i thÊt b¹i. Mü t×m hÕt c¸ch ®Ó ph¸ Héi nghÞ Gi¬nev¬ tøc lμ ph¸ hoμ b×nh. Bé tr−ëng Ngo¹i giao Mü häp mÊy ngμy råi chuån. Nh−ng c¸c ®¹i biÓu

kh¸c cø tiÕp tôc häp nh− th−êng vμ ®· ®−a Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®Õn mét sè kÕt qu¶.

Tuy thÊt b¹i, nh−ng Mü vÉn ch−a chÞu, vÉn ngoan cè. Mü ®ang ®Èy tíi viÖc lËp "khèi phßng thñ §«ng - Nam ¸". ThÊt b¹i cña ®Õ quèc Mü tøc lμ th¾ng lîi cña phe ta. Mü lμ kÎ thï chÝnh cña hoμ b×nh thÕ giíi, ta ph¶i tËp trung lùc l−îng chèng ®Õ quèc Mü.

2. T×nh h×nh trong n−íc

Nh©n d©n ba n−íc ViÖt - Miªn - Lμo ®oμn kÕt, cuéc kh¸ng chiÕn cña nh©n d©n ba n−íc ngμy cμng ph¸t triÓn. Lùc l−îng du kÝch cña ta ë Nam, Trung, B¾c ch¼ng nh÷ng ®øng v÷ng mμ ngμy cμng ph¸t triÓn m¹nh. Qu©n ®éi chñ lùc cña ta th× tiÕp tôc th¾ng lîi tõ ChiÕn dÞch Biªn giíi ®Õn ChiÕn dÞch Hoμ B×nh, T©y B¾c, v.v.. Nh÷ng th¾ng lîi tr−íc céng víi th¾ng lîi to lín ë §iÖn Biªn Phñ lμm cho t×nh h×nh biÕn ®æi mét c¸ch quan träng. Ta ph¸ tan kÕ ho¹ch Nava lμm cho ChÝnh phñ Lanien - Bi®«n ®æ, qu©n ®éi Ph¸p ph¶i thu hÑp ph¹m vi chiÕm ®ãng.

Ta th¾ng lîi v× chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ ®óng, v× bé ®éi vμ nh©n d©n ta anh dòng, v× ta cã nh©n d©n c¸c n−íc b¹n vμ nh©n d©n thÕ giíi ñng hé. Th¾ng lîi cña ta còng lμ th¾ng lîi chung cña phong trμo hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi.

Bªn c¹nh th¾ng lîi qu©n sù, ta còng thu ®−îc nh÷ng th¾ng lîi b−íc ®Çu ë mÆt trËn chèng phong kiÕn. Th¾ng lîi qu©n sù cã ¶nh h−ëng ®Õn cuéc ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn chÝnh s¸ch ruéng ®Êt. Th¾ng lîi cña mÆt trËn chèng phong kiÕn l¹i ¶nh h−ëng ®Õn mÆt trËn chèng ®Õ quèc. Nh÷ng th¾ng lîi cña ta lμm cho nh©n d©n ta vμ nh©n d©n thÕ giíi phÊn khëi, lμm cho ®Þa vÞ ngo¹i giao cña ta ë Gi¬nev¬ v÷ng ch¾c, nh÷ng th¾ng lîi cña ta buéc ®Þch ph¶i nãi chuyÖn víi ta. So víi nh÷ng ®iÒu mμ B«lae ®−a ra håi 1947, th× th¸i ®é cña Ph¸p ngμy nay thay ®æi kh¸ lín. ThÕ lμ tõ ngμy kh¸ng chiÕn ®Õn nay, thÕ ta ngμy cμng m¹nh, thÕ ®Þch ngμy cμng yÕu. Nh−ng chóng ta cÇn hÕt søc chó ý: ThÕ m¹nh vμ yÕu Êy lμ t−¬ng ®èi, kh«ng ph¶i tuyÖt ®èi. Ta chí chñ quan khinh ®Þch. Th¾ng lîi cña ta lμm cho ®Õ quèc Mü tØnh dËy.

Page 163: Ho chi minh toan tap  tap 7

314 315

Sau chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ, ©m m−u vμ kÕ ho¹ch can thiÖp cña Mü còng thay ®æi ®Ó kÐo dμi chiÕn tranh §«ng D−¬ng, quèc tÕ ho¸ chiÕn tranh §«ng D−¬ng, ph¸ ho¹i Héi nghÞ Gi¬nev¬, t×m hÕt c¸ch hÊt c¼ng Ph¸p ®Ó chiÕm ba n−íc ViÖt, Miªn, Lμo, biÕn nh©n d©n ViÖt, Miªn, Lμo thμnh n« lÖ cña Mü vμ g©y thªm t×nh h×nh c¨ng th¼ng trªn thÕ giíi.

ThÕ lμ: Mü kh«ng nh÷ng lμ kÎ thï cña nh©n d©n thÕ giíi, mμ Mü ®ang biÕn thμnh kÎ thï chÝnh vμ trùc tiÕp cña nh©n d©n ViÖt, Miªn, Lμo.

V× t×nh h×nh thÕ giíi vμ trong n−íc cã biÕn ®æi nh− trªn cho nªn míi cã Héi nghÞ Gi¬nev¬. Qua Héi nghÞ Gi¬nev¬, m©u thuÉn cña c¸c ®Õ quèc cμng râ rÖt; Ph¸p th× muèn nãi chuyÖn, Anh th× nhËp nh»ng, Mü th× ph¸ ho¹i. §Õn nay Mü cμng bÞ c« lËp.

ViÖt - Trung - X« th× rÊt ®oμn kÕt. V× m©u thuÉn gi÷a ®Õ quèc vμ v× cè g¾ng cña ta vμ phe ta, chóng ta ®· tranh ®−îc mét vμi hiÖp ®Þnh kh¸ quan träng. HiÖn nay ChÝnh phñ Ph¸p do phe chñ hoμ n¾m, viÖc chÊm døt chiÕn tranh §«ng D−¬ng cã nhiÒu kh¶ n¨ng h¬n.

Trong khi Héi nghÞ Gi¬nev¬ t¹m nghØ, c¸c tr−ëng ®oμn ®¹i biÓu vÒ n−íc, c«ng viÖc giao l¹i cho c¸c phã tr−ëng ®oμn. Nh©n lóc Êy, Thñ t−íng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa lμ ®ång chÝ Chu ¢n Lai tõ Gi¬nev¬ sang th¨m Ên §é vμ DiÕn §iÖn. §ång chÝ Chu ®· cïng Thñ t−íng Ên §é vμ Thñ t−íng DiÕn §iÖn ra lêi tuyªn bè hoμ b×nh. N¨m nguyªn t¾c trong lêi tuyªn bè ®ã tuy v¾n t¾t nh−ng rÊt râ rμng ®óng ®¾n, ®−îc nh©n d©n thÕ giíi nhÊt lμ nh©n d©n ch©u ¸ hoan nghªnh, ®ång thêi ®¸nh tan ®−îc ©m m−u cña Mü ph¸ ho¹i sù ®oμn kÕt cña nh©n d©n ch©u ¸. N¨m nguyªn t¾c Êy lμ:

1) T«n träng chñ quyÒn l·nh thæ cña nhau;

2) Kh«ng x©m ph¹m nhau;

3) Kh«ng can thiÖp néi chÝnh cña nhau;

4) §èi ®·i nhau b×nh ®¼ng th©n thiÖn;

5) ¡n ë hoμ b×nh víi nhau.

Cuéc gÆp gì cña ®ång chÝ Chu víi t«i còng mang l¹i nh÷ng kÕt qu¶ �èt14F1

). Nh÷ng cuéc gÆp gì th©n mËt gi÷a ®ång chÝ Chu ¢n Lai vμ c¸c ®¹i biÓu ba n−íc Ên, DiÕn, ViÖt ®· lμm cho t×nh ®oμn kÕt cña nh©n d©n ch©u ¸ thªm chÆt chÏ. §ã lμ mét th¾ng lîi cña phe ta.

T×nh h×nh thÕ giíi, t×nh h×nh ch©u ¸ vμ t×nh h×nh trong n−íc hiÖn nay lμm cho n−íc ta cã thÓ ®i ®Õn hoμ b×nh. Nh−ng ®Õ quèc Mü cè ph¸ ho¹i, ë Ph¸p vÉn cßn phe hiÕu chiÕn, bän bï nh×n th©n Mü còng cè ph¸ ho¹i cho nªn kh¶ n¨ng tiÕp tôc chiÕn tranh vÉn cßn. §ã lμ ®Æc ®iÓm cña t×nh h×nh míi ë n−íc ta.

II- NHIÖM Vô MíI

T×nh h×nh míi ®· ®Æt ra nh÷ng nhiÖm vô míi, ph−¬ng ch©m míi, s¸ch l−îc míi. Trong t¸m, chÝn n¨m kh¸ng chiÕn, §¶ng vμ ChÝnh phñ ta l·nh ®¹o nh©n d©n vμ qu©n ®éi kh¾c phôc khã kh¨n, chiÕn ®Êu anh dòng, ®· thu ®−îc nh÷ng th¾ng lîi vÎ vang. Lùc l−îng cña ta ®Òu tiÕn bé vÒ mäi mÆt. Nhê chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ®óng, cho nªn ®· thu ®−îc kÕt qu¶ tèt. HiÖn nay, t×nh h×nh ®· ®æi míi, nhiÖm vô cña ta do ®ã còng cã thay ®æi, chÝnh s¸ch vμ khÈu hiÖu còng ph¶i thay ®æi, cho hîp víi t×nh h×nh míi. Cho ®Õn b©y giê ta tËp trung lùc l−îng ®Ó tiªu diÖt lùc l−îng ®Õ quèc x©m l−îc Ph¸p. B©y giê Ph¸p th× ®ang nãi chuyÖn víi ta, ®Õ quèc Mü th× ®ang biÕn thμnh kÎ thï chÝnh vμ trùc tiÕp, mòi nhän cña ta ph¶i chÜa vμo ®Õ quèc Mü. Tõ nay ®Õn khi thùc hiÖn hoμ b×nh, ta vÉn tiÕp tôc ®¸nh Ph¸p. Nh−ng mòi nhän cña ta còng nh− mòi nhän cña thÕ giíi ®Òu chÜa vμo Mü. ChÝnh s¸ch cña Mü lμ më réng vμ quèc tÕ ho¸ chiÕn tranh §«ng D−¬ng. ChÝnh s¸ch cña ta lμ tranh thñ hoμ b×nh ®Ó chèng l¹i chÝnh s¸ch chiÕn tranh cña Mü. T¸m, chÝn n¨m nay c−¬ng lÜnh cña §¶ng nªu râ: ViÖt - Miªn - Lμo

___________ 1) Tõ ngμy 3 ®Õn ngμy 5-7-1954, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh vμ Thñ t−íng

n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa Chu ¢n Lai ®· gÆp gì ë biªn giíi ViÖt- Trung. Hai bªn ®· trao ®æi ý kiÕn vÒ t×nh h×nh tiÕn triÓn cña Héi nghÞ Gi¬nev¬, vÒ viÖc lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng vμ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn Héi nghÞ Gi¬nev¬.

Page 164: Ho chi minh toan tap  tap 7

316 317

hoμn toμn ®éc lËp, tho¸t ly Ph¸p, kh«ng thõa nhËn Liªn hiÖp Ph¸p, ®uæi h¼n bé ®éi Ph¸p ra khái §«ng D−¬ng, tiªu diÖt nguþ quyÒn vμ nguþ qu©n, tÞch thu tμi s¶n cña ®Õ quèc vμ ViÖt gian, g©y phong trμo gi¶m t« gi¶m tøc ®Ó ®i ®Õn c¶i c¸ch ruéng ®Êt, thùc hiÖn d©n chñ ë toμn quèc, kh¸ng chiÕn ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng. C−¬ng lÜnh Êy ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi. C−¬ng lÜnh ®ã lμ ®óng.

Nh−ng tr−íc t×nh h×nh míi hiÖn nay, ta kh«ng thÓ gi÷ c−¬ng lÜnh cò. Tr−íc kia khÈu hiÖu cña ta lμ: "Kh¸ng chiÕn ®Õn cïng". Nay v× t×nh h×nh míi, ta cÇn nªu khÈu hiÖu míi lμ "hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ". §Ó chèng ®Õ quèc Mü trùc tiÕp can thiÖp, kÐo dμi vμ më réng chiÕn tranh §«ng D−¬ng, ta ph¶i n¾m v÷ng l¸ cê hoμ b×nh, chÝnh s¸ch cña ta cã thay ®æi: tr−íc ta tÞch thu tμi s¶n cña ®Õ quèc Ph¸p, nay ®· ®μm ph¸n th× cã thÓ theo nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, hai bªn cïng cã lîi, mμ gi÷ lîi Ých kinh tÕ vμ v¨n ho¸ cña Ph¸p ë §«ng D−¬ng. Dïng lèi nãi chuyÖn th× ph¶i nh©n nh−îng nhau ®óng møc. Tr−íc nãi: ®¸nh ®uæi vμ tiªu diÖt hÕt qu©n Ph¸p; nay ®· nãi chuyÖn, ta ®· ®ßi vμ Ph¸p ®· b»ng lßng ®Þnh kú rót qu©n. Tr−íc kia ta kh«ng ®Õm xØa ®Õn Liªn hiÖp Ph¸p, nay ta nhËn bμn viÖc tham gia Liªn hiÖp Ph¸p mét c¸ch b×nh ®¼ng vμ tù nguyÖn. Tr−íc kia ta chñ tr−¬ng tiªu diÖt nguþ qu©n, nguþ quyÒn ®Ó thèng nhÊt, b©y giê ta dïng chÝnh s¸ch khoan ®·i, dïng c¸ch toμn quèc tuyÓn cö ®Ó ®i ®Õn thùc hiÖn thèng nhÊt toμn quèc.

Muèn hoμ b×nh th× ph¶i chÊm døt chiÕn tranh, muèn chÊm døt chiÕn tranh th× ph¶i ngõng b¾n. Muèn ngõng b¾n th× ph¶i ®iÒu chØnh khu vùc, nghÜa lμ qu©n ®éi ®Þch ph¶i t¹m tËp trung vμo mét vïng ®Ó rót dÇn, qu©n ®éi ta còng tËp trung vμo mét vïng. Ta ph¶i cã vïng réng lín, ®ñ nh÷ng ph−¬ng tiÖn ®Ó x©y dùng, ®Ó cñng cè vμ ph¸t triÓn lùc l−îng cña ta ®Ó ¶nh h−ëng ®Õn c¸c vïng kh¸c, do ®ã ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt. §iÒu chØnh khu vùc kh«ng ph¶i lμ chia c¾t, ®ã lμ viÖc t¹m thêi ®Ó ®i tíi thèng nhÊt. Khi ®iÒu chØnh vμ trao ®æi khu vùc, vïng x−a nay tù do mμ nay ®Þch sÏ ®Õn t¹m ®ãng th× ®ång bμo vïng Êy th¾c m¾c, cã ng−êi sÏ bi quan thÊt väng, dÔ bÞ ®Þch lîi dông. Ta ph¶i nãi cho ®ång bμo biÕt râ: v× lîi Ých toμn quèc, lîi Ých

l©u dμi mμ t¹m thêi ph¶i chÞu ®ùng, ®ã lμ mét ®iÒu vÎ vang, toμn quèc ®Òu biÕt ¬n. Ta ph¶i lμm cho mäi ng−êi kh«ng bi quan tiªu cùc, mμ tiÕp tôc h¨ng h¸i ®Êu tranh ®ßi Ph¸p rót qu©n ®Ó ®i ®Õn ®éc lËp.

Dïng ®iÒu chØnh khu vùc ®ãng qu©n ®Ó ®i ®Õn hoμ b×nh, dïng c¸ch toμn quèc tuyÓn cö ®Ó ®i ®Õn thèng nhÊt, ®ã lμ chñ tr−¬ng cña ta. Ta kh¸ng chiÕn ®Ó ®éc lËp, thèng nhÊt, d©n chñ, hoμ b×nh. Ngay thùc hiÖn hoμ b×nh còng lμ ®Ó tranh thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ. T×nh h×nh míi, ph¶i cã chñ tr−¬ng míi ®Ó tranh lÊy th¾ng lîi míi.

BÊt kú hoμ b×nh hoÆc chiÕn tranh, ta còng ph¶i n¾m v÷ng chñ ®éng, ph¶i thÊy tr−íc, chuÈn bÞ tr−íc.

Tranh lÊy hoμ b×nh kh«ng ph¶i lμ mét viÖc dÔ, nã lμ cuéc ®Êu tranh tr−êng kú gian khæ, phøc t¹p, nã cã nh÷ng ®iÒu kiÖn cã lîi, còng cã nh÷ng khã kh¨n. Nh÷ng ®iÒu kiÖn lîi cho ta lμ: c¸c n−íc b¹n ñng hé ta, nh©n d©n thÕ giíi còng ñng hé ta, nh©n d©n ta h¨ng h¸i vμ tin t−ëng vμo §¶ng vμ ChÝnh phñ ta. §¶ng vμ ChÝnh phñ ta l·nh ®¹o khÐo th× nh©n d©n ta nhÊt ®Þnh ®oμn kÕt ®Êu tranh trong hoμ b×nh còng nh− trong kh¸ng chiÕn. Nh÷ng ®iÒu khã kh¨n lμ: Mü ra søc ph¸ ho¹i viÖc lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, phe chñ hoμ Ph¸p th× vÉn ch−a døt khái ¶nh h−ëng cña Mü.

TÝnh chÊt cña t×nh h×nh míi kh«ng nh÷ng khã kh¨n mμ cßn phøc t¹p, thÝ dô: ta ph¶i cã chÝnh s¸ch kh¸c nhau ®èi víi vïng gi¶i phãng míi vμ vïng tù do cò, chÝnh s¸ch kh¸c nhau ®èi víi vïng tù do cña ta vμ vïng ®Þch t¹m ®ãng qu©n; tr−íc ®©y ta chØ c«ng t¸c ë n«ng th«n, b©y giê ph¶i cã chÝnh s¸ch thμnh thÞ. ChÝnh s¸ch ®èi víi Ph¸p tr−íc ®©y vμ b©y giê còng kh¸c nhau; ®èi víi bän ViÖt gian th©n Mü vμ th©n Ph¸p chÝnh s¸ch còng kh¸c nhau. Tr−íc ta chØ lo néi chÝnh vμ ngo¹i giao víi c¸c n−íc b¹n, b©y giê ph¶i ngo¹i giao víi c¸c n−íc kh¸c, v.v..

Ta ph¶i ph©n biÖt lîi Ých tr−íc m¾t vμ lîi Ých t−¬ng lai, lîi Ých bé phËn vμ lîi Ých toμn bé. T×nh h×nh ®ang ë lóc chuyÓn biÕn lín,

Page 165: Ho chi minh toan tap  tap 7

318 319

l¹i nhiÒu khã kh¨n vμ phøc t¹p, cho nªn t− t−ëng cña nh©n d©n vμ c¸n bé còng cã chuyÓn biÕn. NÕu ta kh«ng chuÈn bÞ s½n sμng, kh«ng kÞp thêi l·nh ®¹o, th× t− t−ëng sÏ hçn lo¹n, hμnh ®éng sÏ hçn lo¹n.

Nh÷ng t− t−ëng sai lÇm cã thÓ n¶y ra nh− sau: "t¶" khuynh, cã ng−êi thÊy th¾ng lu«n, muèn ®¸nh bõa, ®¸nh ®Õn cïng, hä chØ thÊy c©y kh«ng thÊy rõng, chØ thÊy Ph¸p rót mμ kh«ng thÊy ©m m−u cña chóng; chØ thÊy Ph¸p kh«ng thÊy Mü; thiªn vÒ t¸c chiÕn, xem khinh ngo¹i giao. Hä kh«ng biÕt r»ng ë chiÕn tr−êng ta còng ®Êu tranh, ë héi nghÞ quèc tÕ ta còng ®Êu tranh ®Ó ®i ®Õn môc ®Ých chung. §èi víi nh÷ng khÈu hiÖu míi hä sÏ chèng l¹i, cho lμ h÷u, cho lμ nh−îng bé qu¸. Hä ®Ò ra nh÷ng ®iÒu kiÖn qu¸ cao, ®Þch kh«ng thÓ nhËn ®−îc. ViÖc g× hä còng muèn mau, kh«ng biÕt ®Êu tranh cho hoμ b×nh lμ gian khæ vμ phøc t¹p. "T¶" khuynh th× sÏ bÞ c« lËp, sÏ xa rêi nh©n d©n ta vμ nh©n d©n thÕ giíi, vμ sÏ thÊt b¹i. H÷u khuynh th× bi quan tiªu cùc, nh©n nh−îng v« nguyªn t¾c. Kh«ng tin t−ëng vμo lùc l−îng cña nh©n d©n, lμm nhôt tinh thÇn phÊn ®Êu cña nh©n d©n. Quªn t¸c phong gian khæ; chØ mong muèn mét ®êi sèng yªn æn dÔ dμng.

Khuynh h−íng "t¶" còng nh− h÷u ®Òu lμ sai lÇm, ®Òu sÏ bÞ ®Þch lîi dông, ®Òu cã h¹i cho ta mμ lîi cho ®Þch.

NhiÖm vô vμ c«ng t¸c.

T×nh h×nh míi ®Þnh ra ba nhiÖm vô míi lμ:

1- Tranh thñ vμ cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong toμn quèc.

2- T¨ng c−êng lùc l−îng qu©n ®éi nh©n d©n, x©y dùng mét qu©n ®éi nh©n d©n m¹nh mÏ vμ thÝch hîp víi yªu cÇu cña t×nh thÕ míi.

3- TiÕp tôc thùc hiÖn ng−êi cμy cã ruéng; ra søc phôc håi s¶n xuÊt, chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn kiÕn thiÕt n−íc nhμ.

Ba nhiÖm vô ®ã ®Þnh ra 10 c«ng t¸c:

1. Thèng nhÊt t− t−ëng trong toμn §¶ng, toμn d©n vÒ t×nh h×nh vμ nhiÖm vô míi.

2. T¨ng c−êng l·nh ®¹o ®Êu tranh ngo¹i giao.

3. Ra søc t¨ng c−êng lùc l−îng cña qu©n ®éi nh©n d©n.

4. TiÕp thu vïng míi gi¶i phãng, ®Æc biÖt lμ tiÕp thu vμ qu¶n lý c¸c thμnh thÞ.

5. ChuyÓn h−íng c«ng t¸c trong vïng ®Þch t¹m ®ãng qu©n.

6. TiÕp tôc cñng cè vïng tù do cò.

7. §Èy m¹nh ph¸t ®éng quÇn chóng thùc hiÖn c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

8. T¨ng c−êng c«ng t¸c kinh tÕ tμi chÝnh vμ chuÈn bÞ ®iÒu kiÖn ®Ó kiÕn quèc.

9. Gióp ®ì PathÐt Lμo vμ Kh¬me.

10. TiÕp tôc chØnh §¶ng vμ c¶i t¹o §¶ng trong vïng míi gi¶i phãng.

Toμn bé 10 c«ng t¸c nμy do Trung −¬ng l·nh ®¹o. Mçi ®Þa ph−¬ng vμ mçi ngμnh th× cã nh÷ng c«ng t¸c nhÊt ®Þnh, chø kh«ng ph¶i ë ®©u còng cã 10 c«ng t¸c.

Trong 10 c«ng t¸c trªn th× c«ng t¸c l·nh ®¹o t− t−ëng lμ quan träng nhÊt. Trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng cã nhËn râ t×nh h×nh míi, hiÓu râ nhiÖm vô míi, th× t− t−ëng míi thèng nhÊt, t− t−ëng thèng nhÊt th× hμnh ®éng míi thèng nhÊt. NÕu trong §¶ng vμ ngoμi §¶ng tõ trªn xuèng d−íi, tõ trong ®Õn ngoμi ®Òu t− t−ëng thèng nhÊt vμ hμnh ®éng thèng nhÊt th× nhiÖm vô tuy nÆng nÒ, c«ng viÖc tuy khã kh¨n phøc t¹p, ta còng nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

HiÖn nay ®Õ quèc Mü lμ kÎ thï chÝnh cña nh©n d©n thÕ giíi, vμ nã ®ang trë thμnh kÎ thï chÝnh vμ trùc tiÕp cña nh©n d©n §«ng D−¬ng, cho nªn mäi viÖc cña ta ®Òu nh»m chèng ®Õ quèc Mü. BÊt kú ng−êi nμo, n−íc nμo kh«ng th©n Mü ®Òu cã thÓ lμm mÆt trËn thèng nhÊt (dï lμ t¹m thêi) víi ta. Môc ®Ých bÊt di bÊt dÞch cña ta vÉn lμ hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ. Nguyªn t¾c cña ta th× ph¶i v÷ng ch¾c, nh−ng s¸ch l−îc cña ta th× linh ho¹t. C¸c c«ng t¸c ph¶i phèi hîp vμ liªn hÖ víi nhau, bé phËn phèi hîp víi toμn

Page 166: Ho chi minh toan tap  tap 7

320 321

côc, v.v.. Mçi c«ng t¸c ph¶i hîp víi tõng n¬i, tõng lóc, tõng hoμn c¶nh.

Víi sù l·nh ®¹o ®óng ®¾n cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ, víi sù ®oμn kÕt vμ cè g¾ng cña toμn thÓ c¸n bé vμ nh©n d©n, víi sù ®ång t×nh cña nh©n d©n c¸c n−íc b¹n vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi, chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi trong ba nhiÖm vô vμ 10 c«ng t¸c nãi trªn.

B¸o c¸o ngμy 15-7-1954. Tμi liÖu l−u t¹i ViÖn LÞch sö §¶ng.

LêI K£U GäI SAU KHI HéI NGHÞ Gi¥NEV¥ THμNH C¤NG

Cïng ®ång bμo toμn quèc,

Cïng toμn thÓ qu©n ®éi vμ c¸n bé,

Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®· kÕt thóc. Ngo¹i giao ta ®· th¾ng lîi to.

T«i thay mÆt ChÝnh phñ th©n ¸i kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo, qu©n ®éi vμ c¸n bé

1. V× hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ cña Tæ quèc mμ 8, 9 n¨m nay, nh©n d©n, qu©n ®éi, c¸n bé vμ ChÝnh phñ ta, ®oμn kÕt chÆt chÏ, trªn d−íi mét lßng, chÞu ®ùng gian khæ, v−ît mäi khã kh¨n, kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn vμ ®· giμnh ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang. Nh©n dÞp nμy, t«i thay mÆt ChÝnh phñ ngá lêi th©n ¸i khen ngîi toμn thÓ ®ång bμo, qu©n ®éi vμ c¸n bé tõ Nam ®Õn B¾c. T«i kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc linh hån c¸c chiÕn sÜ vμ ®ång bμo ®· oanh liÖt hy sinh cho Tæ quèc vμ göi lêi an ñi anh em th−¬ng binh, bÖnh binh.

Chóng ta giμnh ®−îc th¾ng lîi to lín còng lμ do nh©n d©n c¸c n−íc b¹n, nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé cuéc ®Êu tranh chÝnh nghÜa cña ta.

V× nh÷ng th¾ng lîi Êy vμ do sù cè g¾ng cña ®¹i biÓu Liªn X« t¹i Héi nghÞ BÐclin, mμ cã cuéc ®μm ph¸n gi÷a ta vμ Ph¸p ë Héi nghÞ Gi¬nev¬. ë Héi nghÞ Gi¬nev¬, do sù ®Êu tranh cña ®oμn ®¹i biÓu ta vμ sù gióp ®ì cña hai ®oμn ®¹i biÓu Liªn X« vμ Trung Quèc, ta ®· thu ®−îc th¾ng lîi lín: ChÝnh phñ Ph¸p ®· thõa nhËn ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vμ l·nh thæ toμn vÑn cña n−íc ta, thõa nhËn qu©n ®éi Ph¸p sÏ rót khái n−íc ta, v.v..

Page 167: Ho chi minh toan tap  tap 7

322 323

Tõ nay, chóng ta ph¶i ra søc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc.

2. §Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, b−íc ®Çu tiªn lμ qu©n ®éi hai bªn ph¶i ngõng b¾n.

§Ó ngõng b¾n, th× cÇn ph¶i t¸ch qu©n ®éi hai bªn ra hai vïng kh¸c nhau: tøc lμ ®iÒu chØnh khu vùc.

§iÒu chØnh khu vùc lμ viÖc t¹m thêi, lμ b−íc qu¸ ®é ®Ó thùc hiÖn ®×nh chiÕn, lËp l¹i hoμ b×nh, vμ tiÕn ®Õn thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng c¸ch tæng tuyÓn cö. §iÒu chØnh khu vùc quyÕt kh«ng ph¶i lμ chia xÎ ®Êt n−íc ta, quyÕt kh«ng ph¶i lμ ph©n trÞ.

Trong khi ®×nh chiÕn, qu©n ®éi ta tËp trung vμo miÒn B¾c, qu©n ®éi Ph¸p tËp trung vμo miÒn Nam, nghÜa lμ cã sù ®æi vïng. Mét sè ®Þa ph−¬ng tr−íc kia lμ vïng Ph¸p chiÕm, nay thμnh vïng gi¶i phãng cña ta. Ng−îc l¹i, mét sè vïng gi¶i phãng cò cña ta, nay sÏ lμ n¬i Ph¸p t¹m ®ãng qu©n tr−íc khi rót vÒ Ph¸p.

§ã lμ mét viÖc cÇn thiÕt. Nh−ng Trung Nam B¾c ®Òu lμ bê câi cña ta, n−íc ta nhÊt ®Þnh sÏ thèng nhÊt, ®ång bμo c¶ n−íc nhÊt ®Þnh ®−îc gi¶i phãng.

§ång bμo miÒn Nam kh¸ng chiÕn tr−íc hÕt, gi¸c ngé rÊt cao. T«i ch¾c r»ng ®ång bμo sÏ ®Æt lîi Ých c¶ n−íc trªn lîi Ých ®Þa ph−¬ng, lîi Ých l©u dμi trªn lîi Ých tr−íc m¾t, mμ ra søc cïng ®ång bμo toμn quèc phÊn ®Êu ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong toμn quèc. §¶ng, ChÝnh phñ vμ t«i lu«n lu«n theo dâi sù cè g¾ng cña ®ång bμo vμ tin ch¾c ®ång bμo sÏ th¾ng lîi.

3. §Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ còng lμ mét cuéc ®Êu tranh l©u dμi vμ gian khæ. §Ó giμnh lÊy th¾ng lîi, toμn thÓ nh©n d©n, qu©n ®éi vμ c¸n bé ta tõ B¾c ®Õn Nam cÇn ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, t− t−ëng ph¶i thèng nhÊt, hμnh ®éng ph¶i nhÊt trÝ.

Chóng ta quyÕt lμm ®óng nh÷ng ®iÒu ®· ký kÕt víi ChÝnh phñ Ph¸p, ®ång thêi chóng ta ®ßi ChÝnh phñ Ph¸p ph¶i lμm ®óng nh÷ng ®iÒu hä ®· ký kÕt víi ta.

Chóng ta ph¶i ra søc cñng cè hoμ b×nh, tØnh t¸o ®Ò phßng ©m m−u cña nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i hoμ b×nh.

Chóng ta ph¶i ra søc ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn tæng tuyÓn cö tù do trong toμn quèc ®Æng thèng nhÊt n−íc nhμ.

Chóng ta ph¶i ra søc kh«i phôc vμ x©y dùng, cñng cè vμ ph¸t triÓn lùc l−îng cña ta vÒ mäi mÆt, ®Ó thùc hiÖn quyÒn ®éc lËp hoμn toμn cña n−íc ta.

Chóng ta ph¶i ra søc thùc hiÖn nh÷ng c¶i c¸ch x· héi, ®Ó n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n, thùc hiÖn d©n chñ thùc sù.

Chóng ta th¾t chÆt thªm mèi t×nh nghÜa anh em víi hai n−íc Miªn vμ Lμo.

Chóng ta cñng cè t×nh h÷u nghÞ vÜ ®¹i gi÷a ta víi Liªn X«, Trung Quèc vμ c¸c n−íc b¹n kh¸c. Chóng ta ®oμn kÕt h¬n n÷a víi nh©n d©n Ph¸p, nh©n d©n ch©u ¸ vμ nh©n d©n toμn thÕ giíi ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh.

4. T«i th©n ¸i kªu gäi toμn thÓ ®ång bμo, qu©n ®éi vμ c¸n bé h·y theo ®óng ®−êng lèi, lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong toμn quèc.

T«i thiÕt tha kªu gäi tÊt c¶ nh÷ng ng−êi thËt thμ yªu n−íc kh«ng ph©n biÖt tÇng líp nμo, tÝn ng−ìng nμo, chÝnh kiÕn nμo vμ tr−íc ®©y ®· ®øng vÒ phe nμo, chóng ta h·y thËt thμ céng t¸c, v× d©n v× n−íc mμ phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong n−íc ViÖt Nam yªu quý cña chóng ta.

C¶ n−íc ®ång lßng, mu«n ng−êi nh− mét, chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mu«n n¨m!

Ngμy 22 th¸ng 7 n¨m 1954 Chñ tÞch

n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 208, tõ ngμy 25 ®Õn 27-7-1954.

Page 168: Ho chi minh toan tap  tap 7

324 325

§IÖN CHóC MõNG NGμY QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N BA LAN

KÝnh göi ®ång chÝ AlÕchx¨ng®¬ Dav¸txki, Chñ tÞch Héi ®ång Quèc gia n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 10 ngμy n−íc Ba Lan ®−îc qu©n ®éi Liªn X« anh dòng gi¶i phãng, thay mÆt ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ViÖt Nam, vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin göi ®ång chÝ Chñ tÞch, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan lêi chμo mõng nång nhiÖt.

Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt phÊn khëi theo dâi nh÷ng th¾ng lîi to lín vÒ mäi mÆt cña nh©n d©n Ba Lan trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng C«ng nh©n thèng nhÊt Ba Lan, víi sù gióp ®ì tËn t©m cña Liªn X« vÜ ®¹i.

Chóng t«i xin chóc nh©n d©n Ba Lan ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi vμ tin ch¾c r»ng t×nh h÷u nghÞ anh em gi÷a hai d©n téc chóng ta ngμy cμng t¨ng c−êng trong c«ng cuéc ®Êu tranh chung b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 207, tõ ngμy 22 ®Õn 24-7-1954.

TH¦ GöI Cô Bé TR¦ëNG Bé TH¦¥NG BINH NH¢N NGμY TH¦¥NG BINH, LIÖT SÜ

KÝnh göi Cô Bé tr−ëng Bé Th−¬ng binh,

Nh©n dÞp ngμy 27 th¸ng 7, t«i thay mÆt ChÝnh phñ th©n ¸i göi lêi an ñi anh em th−¬ng binh, bÖnh binh vμ hái th¨m gia ®×nh c¸c liÖt sÜ, ®ång thêi c¶m ¬n ®ång bμo nh÷ng n¬i ®· ®ãn th−¬ng binh, bÖnh binh vÒ x·.

Sau ®©y t«i cã mÊy lêi nh¾n nhñ:

- C¸c ®oμn thÓ ë x·: Sau phong trμo ph¸t ®éng quÇn chóng thi hμnh chÝnh s¸ch ruéng ®Êt vμ nh÷ng th¾ng trËn to lín cña bé ®éi ta, nhiÒu n¬i ®· h¨ng h¸i ®ãn th−¬ng binh, bÖnh binh vÒ x·, gióp ®ì anh em lμm ¨n vμ ®· chiÕu cè chu ®¸o c¸c gia ®×nh liÖt sÜ.

ThÕ lμ rÊt tèt. §ã lμ mét c¸ch ®Ó tá lßng nh©n d©n biÕt ¬n nh÷ng chiÕn sÜ ®· cã c«ng gi÷ n−íc, gi÷ lμng. Song viÖc gióp ®ì Êy cÇn ph¶i thiÕt thùc, cÇn cã tæ chøc, vμ mäi ng−êi trong x· ®Òu cÇn tuú theo kh¶ n¨ng mμ tham gia.

- C¸c th−¬ng binh, bÖnh binh vμ gia ®×nh liÖt sÜ: th× cÇn ph¶i biÕt ¬n sù s¨n sãc cña ®ång bμo; cÇn ph¶i cè g¾ng t¨ng gia s¶n xuÊt, tù lùc c¸nh sinh, tuú theo kh¶ n¨ng mμ tham gia c¸c c«ng t¸c trong x·, chí nªn yªu cÇu qu¸ ®¸ng, ra vÎ "c«ng thÇn".

- T«i tiÕp ®−îc b¸o c¸o nhiÒu n¬i khen ngîi mét sè anh em th−¬ng binh, bÖnh binh vμ gia ®×nh liÖt sÜ ®· trë nªn g−¬ng mÉu

Page 169: Ho chi minh toan tap  tap 7

326 327

trong x·. T«i mong r»ng Bé th−êng nªu nh÷ng thμnh tÝch vμ nh÷ng kinh nghiÖm quý b¸u Êy ®Ó nh÷ng x· kh¸c vμ nh÷ng anh em kh¸c noi theo.

- T«i xin göi Cô 30.600 ®ång do mét kiÒu bμo ë Trung Quèc göi tÆng, vμ mét th¸ng l−¬ng cña t«i lμ 45.000 ®ång ®Ó Cô lμm quμ cho anh em.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Th¸ng 7 n¨m 1954

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 209, tõ ngμy 28 ®Õn 30-7-1954.

TINH THÇN QUèC TÕ CñA GIAI CÊP LAO §éNG

Cuéc kh¸ng chiÕn chÝnh nghÜa cña nh©n d©n ta ®−îc nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé. NhÊt lμ nh©n d©n lao ®éng ®èi víi ta, mèi ®ång t×nh cμng nång nμn. Nh− h«m 19-12 n¨m ngo¸i (ngμy kû niÖm kh¸ng chiÕn cña ta), c¸c c«ng ®oμn kh¾p thÕ giíi ®· tæ chøc nh÷ng cuéc biÓu t×nh rÇm ré ®Ó ñng hé ta.

Tinh thÇn ®oμn kÕt cña anh em c«ng nh©n c¸c thuéc ®Þa Ph¸p ®èi víi ta cμng thÊm thÝa. Mét thÝ dô: c«ng nh©n bÕn tμu Oran vμ Angiª (ë B¾c Phi) ®· nhiÒu lÇn b·i c«ng, kh«ng chÞu lμm viÖc cho nh÷ng tμu Ph¸p chë binh lÝnh vμ vò khÝ sang ViÖt Nam.

Mçi ngμy b·i c«ng lμ mçi ngμy mÊt tiÒn l−¬ng, lμ mçi ngμy m×nh ph¶i nhÞn ®ãi vμ vî con ph¶i nhÞn ®ãi. ThÕ mμ anh em c«ng nh©n B¾c Phi vÉn kiªn quyÕt chÞu ®ùng, ®Ó ñng hé cuéc ®Êu tranh cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ ë ViÖt Nam. Tinh thÇn quèc tÕ cña giai cÊp c«ng nh©n thËt lμ cao quý.

§Çu th¸ng 7 võa råi, anh em c«ng nh©n bÕn tμu Angiª l¹i b·i c«ng lÇn n÷a. Tin Êy mäi ng−êi ViÖt Nam yªu n−íc rÊt c¶m ®éng. VËy cã th¬ r»ng:

Tinh thÇn quèc tÕ cña c«ng nh©n,

Quý gi¸, ngh×n vμng h¸ dÔ c©n.

Giai cÊp cÇn lao trong bèn bÓ

Mét lßng t−¬ng trî víi t−¬ng th©n.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 212, tõ ngμy 7 ®Õn ngμy 9-8-1954.

Page 170: Ho chi minh toan tap  tap 7

328 329

LêI PH¸T BIÓU TRONG BUæI §ãN TIÕP Uû BAN QUèC TÕ15F

1

)

Th−a c¸c vÞ,

Ngõng b¾n ë §«ng D−¬ng võa ®−îc mét ngμy, th× Uû ban Quèc tÕ gi¸m s¸t ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam gåm ba n−íc - Ên §é, Ba Lan vμ Cana®a ®· nhËn nhiÖm vô mμ Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®· giao phã cho vμ ®· ®Õn n−íc ViÖt Nam chóng t«i ®Ó gi¸m s¸t hai bªn ViÖt - Ph¸p thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn.

T«i rÊt vui lßng ®−îc tiÕp c¸c vÞ tr−ëng ®oμn cña ba n−íc vμ c¸c nh©n viªn cña Uû ban. T«i xin thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt hoan nghªnh c¸c vÞ.

V× hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mμ nh©n d©n ViÖt Nam ®· kiªn quyÕt ®Êu tranh, vμ ®· ®−îc sù ®ång t×nh vμ ñng hé cña nh©n d©n thÕ giíi yªu chuéng hoμ b×nh.

H«m nay, cuéc chiÕn tranh tμn khèc vμ dai d¼ng 8, 9 n¨m tr−êng ®· chÊm døt.

HiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ë §«ng D−¬ng ký kÕt t¹i Héi nghÞ Gi¬nev¬ kh«ng nh÷ng cã mét ý nghÜa to lín ®èi víi §«ng D−¬ng vμ §«ng- Nam ¸, mμ nã cßn më ®−êng cho hoμ b×nh l©u dμi ë ch©u ¸ vμ lμm cho t×nh h×nh quèc tÕ bít g¨ng.

Nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i vèn yªu chuéng hoμ b×nh, cho nªn chóng t«i rÊt phÊn khëi ®ãn tiÕp cuéc ®×nh chiÕn. Chóng t«i sÏ

___________ 1) Buæi ®ãn tiÕp Uû ban Quèc tÕ kiÓm so¸t vμ gi¸m s¸t thi hμnh HiÖp

®Þnh Gi¬nev¬ 1954 vÒ §«ng D−¬ng tæ chøc t¹i Th¸i Nguyªn ngμy 12-8-1954.

®−a hÕt lùc l−îng vμ sÏ cè g¾ng kh«ng ngõng ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh vμ thi hμnh ®óng ®¾n tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kho¶n ®· ghi trong hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn.

Trong giê phót cã ý nghÜa lÞch sö nμy, Uû ban Quèc tÕ ®Õn n−íc chóng t«i vμ b¾t ®Çu c«ng viÖc gi¸m s¸t ®×nh chiÕn. Ên §é lμ mét n−íc lín vμ yªu chuéng hoμ b×nh ë §«ng - Nam ¸. Hai n−íc chóng ta ë gÇn nhau, quen thuéc nhau vμ hiÓu biÕt nhau.

Ba Lan lμ mét n−íc yªu chuéng hoμ b×nh vμ ®ang ra søc x©y dùng sù nghiÖp hoμ b×nh.

Tuy xa c¸ch ViÖt Nam, nh−ng v× gióp viÖc hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng, mμ ®¹i biÓu n−íc Cana®a ®· kh«ng ng¹i b¨ng ngμn v−ît biÓn ®Õn ®©y. §−êng xa nh−ng lßng kh«ng xa, t«i ch¾c r»ng nh©n d©n hai n−íc chóng ta ®Òu ®ång mét lßng yªu chuéng hoμ b×nh, do ®ã mμ chóng ta cμng ngμy cμng hiÓu biÕt nhau vμ gÇn gòi nhau.

Dï c¸c vÞ ®¹i biÓu Uû ban Quèc tÕ ®Õn tõ ba ch©u kh¸c nhau: ch©u ¸, ch©u ¢u, ch©u Mü, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ sÏ mét lßng duy tr× vμ hîp t¸c víi tÊt c¶ c¸c vÞ.

Nh−ng chóng ta ph¶i nhËn râ r»ng: ®×nh chiÕn míi chØ lμ b−íc ®Çu trong sù gi¶i quyÕt toμn bé vÊn ®Ò ViÖt Nam, cho nªn nhiÖm vô cña c¸c vÞ sÏ phøc t¹p vμ khã kh¨n.

T«i trÞnh träng høa víi c¸c vÞ r»ng qu©n ®éi nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhÊt ®Þnh t«n träng vμ sÏ ra søc thi hμnh ®Çy ®ñ mçi mét ®iÒu kho¶n trong hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn. §ång thêi, chóng t«i mong r»ng ChÝnh phñ Ph¸p vμ c¸c bªn cã quan hÖ còng ®¶m b¶o thi hμnh ®óng ®¾n hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn.

T«i tin ch¾c r»ng Uû ban Quèc tÕ sÏ n¾m v÷ng tinh thÇn hiÖp ®Þnh vμ tuyªn ng«n cuèi cïng cña Héi nghÞ Gi¬nev¬, kÕt hîp nã víi t×nh h×nh thùc tÕ vμ ®øng trªn lËp tr−êng c«ng b»ng chÝnh trùc mμ lμm trßn chøc tr¸ch cña Uû ban.

V× ë ViÖt Nam chiÕn tranh míi chÊm døt, cho nªn chóng t«i chiªu ®·i cã thÓ kh«ng ®−îc chu ®¸o, ®iÒu ®ã chóng t«i mong c¸c vÞ nguyªn l−îng tr−íc. Nh−ng chóng t«i xin hoμn toμn phô tr¸ch ®¶m

Page 171: Ho chi minh toan tap  tap 7

330 331

b¶o sù an toμn cña c¸c vÞ ®¹i biÓu vμ cña tÊt c¶ nh©n viªn vμ chóng t«i sÏ cè g¾ng lμm cho c«ng t¸c cña Uû ban ®−îc thuËn lîi.

T«i muèn nãi thªm mét ®iÓm lμ: chóng t«i rÊt c¶m kÝch nh©n d©n Ph¸p ®· h¨ng h¸i phÊn ®Êu gãp mét phÇn quan träng vμo viÖc chÊm døt chiÕn tranh ë §«ng d−¬ng. Hoμ b×nh trë l¹i ViÖt Nam, chóng t«i sÏ th¾t chÆt t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc ViÖt - Ph¸p, chóng t«i sÏ ®oμn kÕt chÆt chÏ víi hai n−íc Kh¬me, Lμo vμ c¸c n−íc §«ng- Nam ¸, ®Ó gãp phÇn vμo sù nghiÖp gi÷ g×n hoμ b×nh ch©u ¸ vμ hoμ b×nh thÕ giíi.

Sau hÕt, t«i xin thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ chóc c¸c vÞ m¹nh khoÎ, vμ nhê c¸c vÞ chuyÓn lêi chμo h÷u nghÞ cña chóng t«i cho nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ba n−íc Ên §é, Ba Lan vμ Cana®a.

Ph¸t biÓu ngμy 12-8-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 215, tõ 16 ®Õn 18-8-1954.

KINH NGHIÖM PH¸T §éNG QUÇN CHóNG

Trong ®ît 5, gÇn 3.300 c¸n bé (non 1 nöa lμ c¸n bé cò) ®i ph¸t ®éng ngãt 200 x·.

NhiÒu c¸n bé thËt sù ba cïng, th¨m nghÌo hái khæ. Cã ®éi ®· gióp n«ng d©n ®μo giÕng t¸t n−íc, t¨ng gia s¶n xuÊt, v.v.. Nh−ng vÉn cßn mét sè c¸n bé ph¹m nh÷ng khuyÕt ®iÓm nghiªm träng. KhuyÕt ®iÓm chÝnh lμ kh«ng biÕt tuyªn truyÒn chÝnh s¸ch, kh«ng biÕt chÊp hμnh chÝnh s¸ch. Do ®ã mμ sinh ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm kh¸c nh−:

- Cã ®éi th× nghi ngê tÊt c¶ c¸n bé ®Þa ph−¬ng, kh«ng ph©n biÖt ng−êi tèt kÎ xÊu.

- Cã ®éi th× kh«ng chÞu ®−îc khæ, kh«ng thËt ba cïng, b¾t rÔ lung tung, nhê tæ chøc cò.

- §èi víi trung n«ng, cã ®éi th× gi¶i thÝch: "Trung n«ng lõng chõng, cho nªn chØ ®oμn kÕt th«i" (C«ng Liªm, Thanh Ho¸). Cã ®éi th× b¾t bí lung tung, niªm phong c¶ nhμ trung n«ng (Yªn B¸i). Cã ®éi th× ®Êu c¶ trung n«ng, kh«ng cho trung n«ng tè khæ vμ giam gi÷ bÇn n«ng (Tuyªn Quang).

- §èi víi phó n«ng, cã ®éi ®· cÊm phó n«ng kh«ng cho ®i l¹i, vμ v¹ch thμnh phÇn lung tung, tõ 11 ®Þa chñ t¨ng ®Õn 65 ®Þa chñ (Tr−êng V¨n, Thanh Ho¸).

- §èi víi ®Þa chñ −¬ng ng¹nh, ®éi th× kh«ng d¸m trÊn ¸p, ®éi th× trÊn ¸p trμn lan bõa b·i. Cã ®éi ®Êu ®Þa chñ trong §¶ng còng nh− ®Êu ë ngoμi d©n, ®Êu tõ chiÒu ®Õn s¸ng h«m sau, dïng c¸ch

Page 172: Ho chi minh toan tap  tap 7

332 333

"ph¸t hiÖn ngay, buéc téi ngay" (Yªn B¸i).

- Cã ®éi th× ph¸t ®éng c¸c em nhi ®ång chöi rña ®Þa chñ, cã ®éi th× nãi: "kh«ng tho¸i t«, th× chÕt".

- §èi víi n«ng d©n c«ng gi¸o, cã ®éi ®· ®−a chñ nghÜa M¸c-Lªnin ra gi¶i thÝch. NhiÒu c¸n bé hÔ nãi ®Õn cha cè, kh«ng ph©n biÖt tèt xÊu, cø gäi lμ th»ng, lμm cho n«ng d©n c«ng gi¸o khã chÞu.

§©y chØ lμ vμi thÝ dô vÒ mét sè khuyÕt ®iÓm ®· ¶nh h−ëng xÊu ®Õn c«ng t¸c. §Ó giμnh lÊy kÕt qu¶ tèt, tÊt c¶ c¸c ®éi cÇn ph¶i thËt thμ kiÓm th¶o tõng b−íc c«ng t¸c, ®Ó söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 214, tõ ngμy 13 ®Õn 15-8-1954.

§IÖN CHóC MõNG NGμY QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N RUMANI

KÝnh göi ®ång chÝ Pªt¬ru Gr«da, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn Quèc héi n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Rumani,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 10 n−íc Rumani ®−îc gi¶i phãng, t«i thay mÆt nh©n d©n n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, xin göi ®ång chÝ Chñ tÞch vμ nh©n d©n Rumani lêi mõng nhiÖt liÖt.

Chóng t«i nhiÖt liÖt chóc nh©n d©n Rumani ®¹t ®−îc nhiÒu thμnh tÝch to lín míi trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi t¹i Rumani vμ chóng t«i tin r»ng t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc ViÖt - Rumani ngμy cμng bÒn chÆt trong c«ng cuéc ®Êu tranh chung cho hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

Page 173: Ho chi minh toan tap  tap 7

334 335

KÝnh göi ®ång chÝ Ghªoãcghiu §ª, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Rumani,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 10 n−íc Rumani ®−îc gi¶i phãng, t«i thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh t«i, xin göi ®ång chÝ Chñ tÞch, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Rumani lêi mõng nhiÖt liÖt.

Chóng t«i rÊt phÊn khëi tr−íc nh÷ng thμnh c«ng lín cña nh©n d©n Rumani trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ®ång chÝ vμ cña §¶ng C«ng nh©n Rumani víi sù gióp ®ì tËn t©m cña Liªn X« vÜ ®¹i. Chóng t«i thμnh khÈn chóc nh©n d©n Rumani ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi to lín ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 217, tõ ngμy 22 ®Õn 24-8-1954.

PH¶I THEO §óNG Kû LUËT CñA §¶NG

§oμn kÕt lμ søc m¹nh cña §¶ng. §oμn kÕt chÆt chÏ vμ kû luËt nghiªm kh¾c, hai ®iÒu ®ã kh«ng thÓ rêi nhau.

Kû luËt nghiªm, ®Ó b¶o ®¶m t− t−ëng nhÊt trÝ vμ hμnh ®éng thèng nhÊt cña toμn §¶ng, toμn d©n.

Chñ tr−¬ng cña §¶ng ta lμ: Trong néi bé th× më réng d©n chñ, tù phª b×nh vμ phª b×nh. Nguyªn t¾c tæ chøc th× cùc kú nghiªm, tøc lμ bÊt kú ë hoμn c¶nh nμo, mäi ®¶ng viªn vμ c¸n bé còng ph¶i thËt thμ vμ triÖt ®Ó chÊp hμnh chÝnh s¸ch vμ nghÞ quyÕt cña §¶ng, ph¶i lμm ®óng chÕ ®é göi b¸o c¸o vμ xin chØ thÞ.

Mçi khi gÆp t×nh h×nh míi, c«ng t¸c míi, nhÊt lμ hiÖn nay tõ chiÕn tranh ®æi sang hoμ b×nh, lμ mét cuéc ®æi míi rÊt lín - t− t−ëng cña mét sè ®¶ng viªn vμ c¸n bé kh«ng khái bì ngì, lÖch l¹c, hoÆc "t¶" hoÆc h÷u. Cho nªn thèng nhÊt ý chÝ, thèng nhÊt hμnh ®éng, thèng nhÊt kû luËt, tËp trung l·nh ®¹o lμ viÖc cùc kú cÇn thiÕt vμ cùc kú quan träng.

NhiÖm vô cña §¶ng ta lμ mét lßng, mét d¹ phông sù Tæ quèc vμ nh©n d©n. Ngoμi lîi Ých cña Tæ quèc, cña nh©n d©n, §¶ng ta kh«ng cã lîi Ých g× kh¸c. §Ó lμm trßn nhiÖm vô nh©n d©n giao phã cho §¶ng, toμn thÓ c¸n bé vμ ®¶ng viªn ph¶i tuyÖt ®èi tin t−ëng vμo sù l·nh ®¹o cña Trung −¬ng, ph¶i tuyÖt ®èi chÊp hμnh mäi chÝnh s¸ch vμ nghÞ quyÕt cña §¶ng.

HiÖn nay, chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ ta lμ: Thi hμnh ®óng ®¾n hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn

Page 174: Ho chi minh toan tap  tap 7

336 337

quèc. Mäi ho¹t ®éng cña §¶ng, cña ChÝnh phñ vμ cña nh©n d©n ta ®Òu nh»m vμo môc ®Ých Êy. Mçi lêi nãi, mçi viÖc lμm cña ®¶ng viªn vμ c¸n bé ta ®Òu ph¶i nh»m vμo môc ®Ých Êy.

C¸c c¬ quan tuyªn truyÒn, tæ chøc, gi¸o dôc cña §¶ng ph¶i lμm cho c¸n bé vμ ®¶ng viªn nhËn râ vμ theo ®óng kû luËt cña §¶ng. §èi víi mçi c«ng t¸c quan träng, cÇn ph¶i lμm cho mäi ng−êi hiÓu c¸i g× nªn lμm, c¸i g× nªn tr¸nh, thÕ nμo lμ ®óng, thÕ nμo lμ sai kû luËt cña §¶ng. Nh− vËy kû luËt cña §¶ng sÏ ®−îc b¶o ®¶m, c«ng t¸c cña §¶ng sÏ ®−îc thuËn lîi, nhiÖm vô cña §¶ng sÏ ch¾c ch¾n hoμn thμnh.

Toμn thÓ ®¶ng viªn vμ c¸n bé ta h·y quyÕt t©m theo ®óng kû luËt cña §¶ng!

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 217, tõ ngμy 22 ®Õn 24-8-1954.

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG T¸M Vμ NGμY QUèC KH¸NH

Cïng ®ång bμo, qu©n ®éi vμ c¸n bé toμn quèc vμ kiÒu bμo ë n−íc ngoμi,

Nh©n dÞp kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m vμ ngμy Quèc kh¸nh n¨m thø 9, t«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh phñ göi lêi th©n ¸i mõng toμn thÓ ®ång bμo, qu©n ®éi, c¸n bé vμ kiÒu bμo.

Suèt 80 n¨m tr−íc ®©y, bän vua chóa phong kiÕn ®· b¸n Tæ quèc ta vμ nh©n d©n ta cho thùc d©n Ph¸p. Trong thêi kú ®en tèi Êy, «ng cha ta råi ®Õn chóng ta ®· ®Êu tranh kh«ng ngõng, ®Ó giμnh l¹i tù do ®éc lËp cho d©n téc.

Trong cuéc ThÕ giíi chiÕn tranh thø hai, Liªn X« ®¹i th¾ng, ®· tiªu diÖt ph¸t xÝt §øc vμ qu©n phiÖt NhËt. Cuéc ®¹i th¾ng Êy ®· gióp C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m cña chóng ta thμnh c«ng.

Môc ®Ých C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m lμ g×?

Lμ giμnh l¹i hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ cho Tæ quèc ta, cho nh©n d©n ta.

C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m thμnh c«ng, ngμy 2-9 n−íc ta tuyªn bè ®éc lËp. N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ra ®êi. Tæng tuyÓn cö tù do22 ®−îc tæ chøc, nh©n d©n toμn quèc ta ®· bÇu ra Quèc héi. Quèc héi th«ng qua HiÕn ph¸p vμ bÇu ra ChÝnh phñ Trung −¬ng. ChÝnh quyÒn ®Þa ph−¬ng tõ x· ®Õn tØnh ®Òu do nh©n d©n cö ra. ThÕ lμ lóc ®ã chóng ta ®· b¾t ®Çu thùc hiÖn thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ.

Page 175: Ho chi minh toan tap  tap 7

338 339

Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ta bao giê còng muèn hoμ b×nh, ®Ó x©y dùng n−íc nhμ, x©y dùng ®êi sèng tù do h¹nh phóc.

Nh−ng ch¼ng bao l©u, thùc d©n hiÕu chiÕn Ph¸p l¹i g©y ra chiÕn tranh, mong c−íp n−íc ta, b¾t d©n ta lμm n« lÖ lÇn n÷a.

GÆp lóc Tæ quèc l©m nguy, nh©n d©n, qu©n ®éi, c¸n bé vμ ChÝnh phñ ta ®oμn kÕt chÆt chÏ, kiªn quyÕt kh¸ng chiÕn 8, 9 n¨m tr−êng, vμ ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi to lín.

Môc ®Ých kh¸ng chiÕn lμ ®Ó gi÷ lÊy vμ ph¸t triÓn nh÷ng th¾ng lîi cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, tøc lμ hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ.

Nhê qu©n vμ d©n ta kh¸ng chiÕn anh dòng vμ ®−îc sù ñng hé cña nh©n d©n c¸c n−íc b¹n, nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi nªn chóng ta ®· th¾ng lîi ë Héi nghÞ Gi¬nev¬. ChÝnh phñ Ph¸p ®· thõa nhËn vμ c¸c n−íc ë Héi nghÞ ®· chøng nhËn nh÷ng ®iÒu nh− sau:

- Hoμ b×nh ®−îc lËp l¹i ë §«ng D−¬ng trªn nÒn t¶ng n−íc Ph¸p t«n träng ®éc lËp, chñ quyÒn, thèng nhÊt vμ l·nh thæ toμn vÑn cña ba n−íc ViÖt Nam, Kh¬me vμ Lμo.

- Nh©n d©n ba n−íc ViÖt Nam, Kh¬me vμ Lμo sÏ tæng tuyÓn cö tù do ®Ó thèng nhÊt n−íc nhμ.

- Ph¸p sÏ rót qu©n ra khái §«ng D−¬ng.

Chóng ta ®· ký ®×nh chiÕn víi Ph¸p, hoμ b×nh ®· b¾t ®Çu lËp l¹i ë ViÖt Nam vμ ë toμn §«ng D−¬ng.

§ã lμ mét th¾ng lîi to lín. Cã th¾ng lîi Êy lμ nhê lßng nång nμn yªu n−íc, t×nh ®oμn kÕt nhÊt trÝ vμ tinh thÇn hy sinh chiÕn ®Êu cña toμn thÓ qu©n vμ d©n ta tõ Nam ®Õn B¾c, ë vïng t¹m bÞ chiÕm vμ ë vïng tù do.

Th¾ng lîi Êy lμ kÕt qu¶ cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m, cña ngμy ®éc lËp 2-9 vμ cña cuéc kh¸ng chiÕn anh dòng 8, 9 n¨m qua.

§ã lμ th¾ng lîi cña nh©n d©n ViÖt Nam, Kh¬me vμ Lμo; còng lμ th¾ng lîi cña nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi.

* * *

Th¾ng lîi míi lμm cho t×nh h×nh n−íc ta ®æi míi tøc lμ tõ chiÕn tranh chuyÓn sang hoμ b×nh. Nh−ng ®Ó giμnh lÊy hoμ b×nh toμn diÖn vμ l©u dμi, chóng ta cÇn ph¶i ra søc ®Êu tranh.

T×nh h×nh míi ®Æt cho nh©n d©n, qu©n ®éi, c¸n bé vμ ChÝnh phñ ta nh÷ng nhiÖm vô míi. NhiÖm vô chung cña chóng ta hiÖn nay lμ: Thi hμnh ®óng ®¾n hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, ®Êu tranh ®Ó gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh, ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc.

§Ó thùc hiÖn thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc, tr−íc hÕt chóng ta ph¶i gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh.

§Ó gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh, cÇn cã lßng thËt thμ cña c¶ hai bªn ViÖt vμ Ph¸p. Nh©n dÞp nμy, t«i trÞnh träng nh¾c l¹i mét lÇn n÷a:

- Chóng ta kiªn quyÕt t«n träng vμ thùc hiÖn hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ®· ký kÕt víi Ph¸p. Chóng ta sÏ b¶o hé lîi Ých kinh tÕ vμ v¨n ho¸ cña ng−êi Ph¸p ë ViÖt Nam. Chóng ta s½n sμng tiÕp tôc ®μm ph¸n víi ChÝnh phñ Ph¸p ®Ó ®Æt l¹i mèi quan hÖ tèt gi÷a n−íc ta vμ n−íc Ph¸p, trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vμ hai bªn ®Òu cã lîi.

§ång thêi chóng ta mong ChÝnh phñ Ph¸p còng t«n träng vμ thùc hiÖn hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, ®¶m b¶o hoμn toμn thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu trong b¶n tuyªn ng«n cña Héi nghÞ Gi¬nev¬ vμ trong lêi thanh minh cña ChÝnh phñ Ph¸p.

§Ó gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh, chóng ta ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ. §oμn kÕt ®ång bμo toμn quèc, B¾c Nam kh¨ng khÝt mét nhμ. §oμn kÕt víi anh em Kh¬me vμ Lμo. §oμn kÕt víi nh©n d©n ch©u ¸. §oμn kÕt víi nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi, tr−íc hÕt lμ nh©n d©n Trung Quèc vμ nh©n d©n Liªn X«.

Chóng ta ph¶i ®oμn kÕt thμnh mét khèi ®Ó chèng ©m m−u cña nh÷ng kÎ ph¸ ho¹i hoμ b×nh lμ ®Õ quèc Mü, bän hiÕu chiÕn Ph¸p vμ tay sai cña chóng.

Toμn thÓ ®ång bμo tõ Nam ra B¾c ph¶i ®Êu tranh chuÈn bÞ cho cuéc tæng tuyÓn cö tù do, ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt toμn quèc.

Page 176: Ho chi minh toan tap  tap 7

340 341

Hoμ b×nh ®−îc gi÷ g×n vμ cñng cè, toμn quèc ®−îc thèng nhÊt, th× ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc sÏ hoμn thμnh.

* * *

NhiÖm vô míi ®Æt cho chóng ta nh÷ng c«ng t¸c cÇn kÝp nh− sau:

- Chóng ta ph¶i cñng cè qu©n ®éi nh©n d©n lμ lùc l−îng chñ chèt ®Ó b¶o vÖ Tæ quèc, gi÷ g×n hoμ b×nh.

- Chóng ta ph¶i tiÕp tôc thùc hiÖn "ng−êi cμy cã ruéng" ®Ó gi¶i phãng n«ng d©n, tøc lμ gi¶i phãng tèi ®¹i ®a sè ®ång bμo ta.

- ë vïng tù do cò, chóng ta ph¶i tiÕp tôc cñng cè vÒ mäi mÆt, c¶i thiÖn ®êi sèng cña ®ång bμo, ph¸t huy truyÒn thèng anh dòng cña nh©n d©n. Chóng ta ph¶i t¨ng c−êng t×nh ®oμn kÕt gi÷a c¸c d©n téc, vμ dÇn dÇn thùc hiÖn d©n téc tù trÞ ë nh÷ng vïng nhiÒu ®ång bμo thiÓu sè.

- ë nh÷ng n«ng th«n vμ thμnh thÞ míi gi¶i phãng, tr−íc hÕt chóng ta ph¶i æn ®Þnh trËt tù vμ ®êi sèng cña nh©n d©n; b¶o hé tÝnh mÖnh, tμi s¶n cña nh©n d©n vμ cña ngo¹i kiÒu, gåm c¶ kiÒu d©n Ph¸p. B¶o hé tù do tÝn ng−ìng. §èi víi nh÷ng nh©n viªn vμ c«ng chøc tr−íc ®· lμm viÖc cho ®èi ph−¬ng, nay muèn lμm viÖc cho n−íc, cho d©n, th× sÏ ®−îc dïng vμ ®èi ®·i tèt. Kh«i phôc l¹i viÖc bu«n b¸n, viÖc häc hμnh, v.v.

- ë vïng tù do cò vμ vïng míi gi¶i phãng, vÒ chÝnh trÞ, chóng ta ph¶i cñng cè chÝnh quyÒn cña nh©n d©n, ph¸t triÓn vμ cñng cè nh÷ng ®oμn thÓ yªu n−íc cña nh©n d©n, n©ng cao tr×nh ®é chÝnh trÞ vμ tinh thÇn cña nh©n d©n, ®oμn kÕt phÊn ®Êu gi÷ g×n hoμ b×nh vμ thùc hiÖn thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong toμn quèc. VÒ kinh tÕ, chóng ta ph¶i ®Èy m¹nh phong trμo thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt, thùc hμnh chÝnh s¸ch c«ng vμ t− ®Òu ®−îc chó ý, thî vμ chñ ®Òu cã lîi, thμnh h−¬��16F

1

) gióp ®ì nhau, trong ngoμi l−u th«ng ®Òu ®Ó kh«i phôc

___________ 1) Tøc lμ: Thμnh thÞ vμ n«ng th«n.

vμ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, lμm cho kinh tÕ phån thÞnh, lμm cho ®êi sèng cña nh©n d©n dåi dμo h¬n. VÒ v¨n ho¸, chóng ta ph¶i thanh to¸n hÕt n¹n mï ch÷, ®μo t¹o c¸n bé ®Ó x©y dùng n−íc nhμ, gi÷ g×n søc khoÎ cña nh©n d©n, ph¸t triÓn thuÇn phong mü tôc.

- ë vïng Ph¸p t¹m ®ãng qu©n, nh©n d©n ta sÏ ®Êu tranh b»ng chÝnh trÞ, ®ßi thùc hiÖn nh÷ng quyÒn d©n chñ, nh− tæ chøc tù do, ng«n luËn tù do, v.v., nh»m vμo chuÈn bÞ tæng tuyÓn cö tù do ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt toμn quèc.

- KiÒu bμo ë n−íc ngoμi ph¶i th−¬ng yªu gióp ®ì nhau, lu«n lu«n mét lßng ñng hé Tæ quèc, më réng t×nh th©n thiÖn gi÷a nh©n d©n ta vμ nh©n d©n c¸c n−íc.

- §èi víi nh÷ng ng−êi yªu n−íc, dï ë tÇng líp nμo vμ dï tr−íc ®©y ®· céng t¸c víi ®èi ph−¬ng, chóng ta s½n sμng ®oμn kÕt, ®Ó cïng nhau gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc.

Chóng ta ®· th¾ng lîi, nh−ng hoμ b×nh ch−a thËt cñng cè, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ ch−a hoμn thμnh, cho nªn chóng ta cÇn ph¶i phÊn ®Êu l©u dμi vμ gian khæ ®Ó ®¹t môc ®Ých Êy. §ång thêi chóng ta ph¶i lu«n lu«n tØnh t¸o ®Ò phßng nh÷ng ©m m−u ph¸ ho¹i sù nghiÖp chung cña chóng ta.

C«ng viÖc tuy nhiÒu vμ khã kh¨n, nh−ng lùc l−îng cña chóng ta m¹nh, v× chóng ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ, v× chóng ta cã quyÕt t©m, v× nh©n d©n tiÕn bé thÕ giíi ñng hé chóng ta, cho nªn chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi.

* * *

Nh©n dÞp nμy, t«i xin thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ c¶m ¬n nh©n d©n vμ chÝnh phñ c¸c n−íc b¹n, c¸c ®oμn thÓ nh©n d©n Ph¸p, c¸c ®oμn thÓ hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi vμ c¸c nh©n sÜ tiÕn bé c¸c n−íc ®· ®ång t×nh víi chóng ta trong lóc kh¸ng chiÕn vμ vui mõng víi chóng ta trong khi lËp l¹i hoμ b×nh. Tinh thÇn quèc tÕ Êy lμ v« cïng quý b¸u. Nã ®· khuyÕn

Page 177: Ho chi minh toan tap  tap 7

342 343

khÝch chóng ta trong nh÷ng ngμy kh¸ng chiÕn gian khæ. Nã sÏ gióp chóng ta trong viÖc x©y dùng hoμ b×nh l©u dμi.

Phong trμo hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi ngμy cμng m¹nh ®· gióp chóng ta th¾ng lîi. Mμ chóng ta th¾ng lîi sÏ gãp mét phÇn xøng ®¸ng vμo c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi.

Toμn thÓ ®ång bμo, qu©n ®éi, c¸n bé vμ kiÒu bμo h·y h¨ng h¸i tiÕn lªn!

ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mu«n n¨m!

Lùc l−îng hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi nhÊt ®Þnh th¾ng lîi!

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 220, tõ ngμy 1 ®Õn 3-9-1954.

§¸P Tõ TRONG BUæI LÔ TR×NH QUèC TH¦ CñA §¹I Sø N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N

TRUNG HOA

Th−a ®ång chÝ §¹i sø,

T«i rÊt vui lßng ChÝnh phñ nh©n d©n Trung −¬ng cña n−íc Trung Hoa Nh©n d©n Céng hoμ uû nhiÖm ®ång chÝ lμm §¹i sø ®Æc mÖnh toμn quyÒn ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ.

V× quan hÖ ®Þa lý, kinh tÕ, v¨n ho¸, lÞch sö, v.v. hai n−íc chóng ta lμ hai n−íc anh em. NhÊt lμ tõ ngμy n−íc Trung Hoa Nh©n d©n Céng hoμ thμnh lËp th× mèi quan hÖ nh− m«i víi r¨ng Êy cμng thªm ph¸t triÓn, cμng thªm nång hËu.

§Ó giμnh lÊy hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, mμ nh©n d©n ViÖt Nam ®· kh¸ng chiÕn gian khæ vμ anh dòng suèt 8,9 n¨m qua vμ ®· thu ®−îc th¾ng lîi vÎ vang. Th¾ng lîi Êy ®· ®−a ®Õn th¾ng lîi ngo¹i giao cho nh©n d©n ViÖt Nam ë Héi nghÞ Gi¬nev¬, tøc lμ ®· ký kÕt hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn.

Chóng t«i biÕt r»ng: mét trong nh÷ng nguyªn nh©n to cña th¾ng lîi chóng t«i, lμ nh©n d©n Trung Quèc vμ nh©n d©n Liªn X« ®· ñng hé chóng t«i nh− anh em vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi vμ nh©n d©n Ph¸p cïng ñng hé chóng t«i.

B©y giê hoμ b×nh ®· trë l¹i, nhiÖm vô cña chóng t«i lμ: TriÖt ®Ó thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc. §ång thêi cïng c¸c n−íc l¸ng giÒng §«ng - Nam ¸ ¨n ë hoμ b×nh víi nhau,

Page 178: Ho chi minh toan tap  tap 7

344 345

®oμn kÕt gióp ®ì lÉn nhau, cïng nhau ra søc gi÷ g×n hoμ b×nh l©u dμi ë ch©u ¸ vμ thÕ giíi.

§ã lμ nh÷ng nhiÖm vô to lín vμ nÆng nÒ, chóng t«i tin r»ng n−íc Trung Hoa Nh©n d©n Céng hoμ cïng c¸c n−íc b¹n sÏ gióp ®ì chóng t«i nh− anh em.

NhiÖm vô cña ®ång chÝ §¹i sø lμ ra søc t¨ng c−êng vμ ph¸t triÓn t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc ta. Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhÊt ®Þnh cè g¾ng gióp ®ång chÝ hoμn thμnh nhiÖm vô vÎ vang Êy.

T«i chóc ®ång chÝ §¹i sø m¹nh khoÎ vμ thμnh c«ng. Vμ t«i nhê ®ång chÝ chuyÓn lêi chμo cña chóng t«i cho Chñ tÞch Mao Tr¹ch §«ng.

B¸o Nh©n d©n, sè 221, tõ ngμy 4 ®Õn 6-9-1954.

BμI NãI CHUYÖN VíI Bé §éI, C¤NG AN Vμ C¸N Bé TR¦íC KHI VμO TIÕP QU¶N

THñ §¤

B¸c ®−îc biÕt c¸c c«, c¸c chó, nh− thanh niªn xung phong, l¸i xe « t«, bé ®éi b¶o vÖ, c¸n bé c¸c ngμnh ®Òu cè g¾ng c«ng t¸c, B¸c khen ngîi c¸c c«, c¸c chó:

1. B©y giê c¸c c«, c¸c chó ®−¬ng häc 8 chÝnh s¸ch, 10 ®iÒu kû luËt. C¸c c«, c¸c chó cã mÊy th¾c m¾c:

- Vμo Hμ Néi ph¶i cã quÇn ¸o ®Ñp. Nh− thÕ lμ kh«ng ®óng. Ng−êi ta quý träng ng−êi tèt, chø kh«ng quý träng v× cã ¸o quÇn ®Ñp.

- L−¬ng bæng nh− thÕ nμo. B¸c cã thÓ tr¶ lêi ngay r»ng ChÝnh phñ sÏ ®¶m b¶o cho c¸c c«, c¸c chó gi÷ ®ñ møc sèng hiÖn nay. Tuú theo gi¸ sinh ho¹t cao hay thÊp mμ møc l−¬ng cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m, cèt gi÷ cho ®−îc møc sinh ho¹t b×nh th−êng.

- T−¬ng lai c«ng t¸c cña m×nh sau nμy thÕ nμo. VÒ ®iÓm nμy B¸c, §¶ng vμ ChÝnh phñ sÏ b¶o ®¶m cho ai nÊy ®Òu cã c«ng viÖc theo n¨ng lùc cña m×nh. NÕu lμm ®−îc viÖc th× §¶ng, ChÝnh phñ lu«n lu«n s¨n sãc ®Õn, giao c«ng t¸c cho. Ai mμ tù kiªu, tù m·n th× sÏ tho¸i bé; khi ®ã kh«ng tr¸ch ®−îc §¶ng vμ ChÝnh phñ.

2. B¸c bæ sung mét ®iÒu ®¸ng th¾c m¾c mμ c¸c c«, c¸c chó kh«ng ai nªu ra. §ã lμ mét khuyÕt ®iÓm rÊt to cña c¸c c«, c¸c chó. §iÓm ®ã lμ: khi vÒ xu«i th× ®¹o ®øc vμ nh©n c¸ch cña m×nh ph¶i thÕ nμo?

C¸c c«, c¸c chó lμ nh÷ng ng−êi kh¸ng chiÕn, ®Òu ®· ®−îc häc tËp, rÌn luyÖn, ®−îc thùc hiÖn tù phª b×nh vμ phª b×nh. So víi

Page 179: Ho chi minh toan tap  tap 7

346 347

ng−êi kh«ng tham gia kh¸ng chiÕn, kh«ng ®−îc häc tËp, rÌn luyÖn th× c¸c c«, c¸c chó ®· tiÕn bé h¬n rÊt nhiÒu.

TiÕn bé ë nh÷ng ®iÓm nμo?

- T¸c phong chÞu ®ùng gian khæ.

- Tinh thÇn lu«n cè g¾ng lμm trßn nhiÖm vô cña §¶ng vμ ChÝnh phñ giao cho.

§¶ng vμ ChÝnh phñ ®· ®μo t¹o cho c¸c c«, c¸c chó thμnh nh÷ng ng−êi tèt, mÆc dï cßn nhiÒu khuyÕt ®iÓm ph¶i söa ch÷a.

3. B©y giê vÒ xu«i th× thÕ nμo?

Häc c¸i tèt th× khã, vÝ nh− ng−êi ta leo nói, ph¶i vÊt v¶, khã nhäc míi lªn ®Õn ®Ønh.

Häc c¸i xÊu th× dÔ, nh− ë trªn ®Ønh nói tr−ît ch©n mét c¸i lμ nhμo xuèng vùc s©u.

MÊy n¨m kh¸ng chiÕn, c¸c c«, c¸c chó ®· häc ®−îc nhiÒu ®øc tÝnh tèt. VÒ xu«i nhÊt lμ vÒ thμnh thÞ, sÏ cã nhiÒu ng−êi phøc t¹p, nhiÒu thø quyÕn rò m×nh vμo thãi xÊu.

Ta ë rõng nói, quen tiÕt kiÖm cña c«ng, cña riªng. §ã lμ ®iÒu tèt. VÒ xu«i, B¸c chØ nãi vμi c¸i nhá: phë ngon, råi th× ®ång hå, bót m¸y, xe ®¹p, v.v.. NÕu kh«ng gi÷ ®−îc thãi quen tiÕt kiÖm th× sÏ tham ¨n ngon, tham mua c¸c thø xa hoa. L−¬ng kh«ng ®ñ th× sÏ lÊy ë ®©u ? Lóc Êy chØ cã hai c¸ch: mét lμ ¨n c¾p cña ChÝnh phñ, hai lμ bÞ tiÒn mua chuéc ...

Mét vμi thÝ dô: Nã ®i bu«n lËu, sî anh b¾t, nã cho anh c¸i ®ång hå, bót m¸y ®Ó ®i tho¸t. C¸n bé ®i mua b¸n, nã cho ¨n mét Ýt ®Ó mua ®¾t, b¸n rÎ cho nã. §ã lμ ¨n hèi lé, mμ ¨n hèi lé lμ cã téi, v× nã lμm h¹i cho nh©n d©n, thiÖt ®Õn c«ng quü cña ChÝnh phñ.

Cã thÓ nh÷ng ng−êi khi kh¸ng chiÕn th× rÊt anh dòng, tr−íc bom ®¹n ®Þch kh«ng chÞu khuÊt phôc, nh−ng ®Õn khi vÒ thμnh thÞ l¹i bÞ tiÒn b¹c, g¸i ®Ñp quyÕn rò, mÊt lËp tr−êng, sa vμo téi lçi.

Cho nªn bom ®¹n cña ®Þch kh«ng nguy hiÓm b»ng "®¹n bäc ®−êng" v× nã lμm h¹i m×nh mμ m×nh kh«ng tr«ng thÊy.

Muèn gi÷ v÷ng nh©n c¸ch, tr¸nh khái hñ ho¸, th× ph¶i lu«n thùc hμnh 4 ch÷ mμ B¸c th−êng nãi. §ã lμ: CÇn, KiÖm, Liªm, ChÝnh.

Cuèi cïng B¸c dÆn c¸c c«, c¸c chó: vÒ xu«i ph¶i lμm g−¬ng mÉu trong mäi viÖc, tuú hoμn c¶nh cña m×nh mμ gÇn gòi, gióp ®ì nh©n d©n. G−¬ng mÉu trong lêi nãi, viÖc lμm, th¸i ®é, sao cho ng−êi ta thÊy râ m×nh lμ con ng−êi kh¸ng chiÕn. Ngay ®èi víi nh÷ng ng−êi kh«ng kh¸ng chiÕn, nh÷ng ng−êi "dinh tª"17F

1) còng kh«ng khinh rÎ hä, mμ ph¶i gióp ®ì cho hä tiÕn bé, ®Ó hä cïng ta lμm viÖc. ViÖc n−íc lμ viÖc chung, mμ viÖc th× rÊt nhiÒu, chØ B¸c ch¸u ta kh«ng lμm hÕt viÖc ®©u. Chóng ta ph¶i dïng n¨ng lùc cña mäi ng−êi.

BÊt kú tr−íc ®©y hä lμ thÕ nμo, nÕu ngμy nay hä thËt thμ t¸n thμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, nÕu hä muèn thËt thμ phông sù Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n, th× chóng ta cÇn céng t¸c víi hä.

B¸c mong c¸c c«, c¸c chó nhí kü vμ thùc hμnh ®iÒu ®ã.

Nãi ngμy 5-9-1954. Tμi liÖu l−u t¹i Côc l−u tr÷ V¨n phßng Trung −¬ng §¶ng.

___________ 1) Nh÷ng ng−êi bá vïng tù do ®Ó vμo ë trong vïng bÞ thùc d©n Ph¸p

kiÓm so¸t, trong thêi kú kh¸ng chiÕn.

Page 180: Ho chi minh toan tap  tap 7

348 349

NH¢N D¢N VIÖT NAM Vμ NH¢N D¢N N¦íC PH¸P

Trong lóc nh©n d©n ViÖt Nam ta vui mõng ngμy Quèc kh¸nh vμ vui mõng hoμ b×nh, chóng ta cμng nhí ¬n nh©n d©n c¸c n−íc b¹n vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ®· ñng hé ta trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn. Chóng ta cμng thÊm thÝa t×nh h÷u nghÞ cña nh©n d©n Ph¸p ®èi víi nh©n d©n ta.

Tr−íc hÕt, chóng ta nhí ®Õn §¶ng Céng s¶n Ph¸p - Ngay tõ lóc ®Çu, §¶ng ®· l·nh ®¹o nh©n d©n Ph¸p chèng chiÕn tranh x©m l−îc ViÖt Nam. V× vËy mμ nhiÒu l·nh tô vμ ®¶ng viªn bÞ b¾t, bÞ tï.

Chóng ta nhí ®Õn c«ng nh©n vμ n«ng d©n Ph¸p ®· h¨ng h¸i tham gia cuéc ®Êu tranh Êy. V× vËy mμ nhiÒu anh em c«ng nh©n ®· bÞ ph¹t, hoÆc bÞ mÊt c«ng ¨n viÖc lμm.

Chóng ta nhí ®Õn nh÷ng nh©n sÜ tiÕn bé Ph¸p (gåm cã nh÷ng nhμ khoa häc, nh÷ng nhμ trÝ thøc vμ nhiÒu thñ l·nh c«ng gi¸o), ®· ph¶n ®èi chiÕn tranh.

Chóng ta nhí ®Õn phô n÷ d©n chñ Ph¸p (trong nhiÒu ng−êi cã chång con ®i lÝnh sang ViÖt Nam) vμ c¸c em thiÕu n÷ ®· ñng hé cuéc kh¸ng chiÕn cña ta.

Chóng ta nhí ®Õn thanh niªn Ph¸p, mμ anh H¨ngri M¸ctanh vμ chÞ Raym«ng §iªng lμ nh÷ng g−¬ng mÉu anh hïng. V× ñng hé ta mμ hä ®· bÞ tï ®μy.

T×nh h÷u nghÞ Êy l¹i tá ra trong lóc Héi nghÞ Gi¬nev¬. MÊy tr¨m ®oμn thÓ nh©n d©n Ph¸p ®· cö ®¹i biÓu ®Õn Gi¬nev¬ th¨m

®oμn ®¹i biÓu ta vμ ®ßi ChÝnh phñ Ph¸p ph¶i thμnh thËt th−¬ng l−îng ®Ó lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng.

8, 9 n¨m tr−íc, ch¼ng mÊy ai biÕt ®Õn n−íc "An Nam", tªn n−íc ta th× bÞ che lÊp d−íi mÊy ch÷ nhôc nh· "Thuéc ®Þa Ph¸p".

Ngμy nay, tªn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ lõng lÉy kh¾p 5 ch©u, c¸c em bÐ ng−êi da ®en ë nh÷ng vïng hÎo l¸nh bªn ch©u Phi còng biÕt; vμ h¬n 1 ngμn triÖu nh©n d©n thÕ giíi lμ b¹n h÷u ta, yªu kÝnh ta. §ã lμ v× qu©n vμ d©n ta tr−íc th× kh¸ng chiÕn rÊt anh dòng; nay th× quyÕt t©m cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 222, tõ ngμy 7 ®Õn 8-9-1954.

Page 181: Ho chi minh toan tap  tap 7

350 351

§IÖN CHóC MõNG LÇN THø 10 NGμY GI¶I PHãNG BUNGARI

KÝnh göi ®ång chÝ §amianèp,

Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn Céng hoμ nh©n d©n Bungari,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 10 ngμy n−íc Bungari ®−îc gi¶i phãng, thay mÆt nh©n d©n n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh t«i, t«i xin göi ®ång chÝ Chñ tÞch vμ nh©n d©n Bungari lêi chóc mõng nång nhiÖt.

Chóng t«i thμnh khÈn chóc nh©n d©n Bungari ®¹t ®−îc nhiÒu thμnh tÝch míi trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi t¹i Bungari vμ chóng t«i tin r»ng t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc ViÖt Nam vμ Bungari sÏ ngμy cμng ®−îc ph¸t triÓn vμ cñng cè ®Ó gãp phÇn b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

KÝnh göi ®ång chÝ SÐcv¨ngcèp, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Bungari,

Thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, chóng t«i kÝnh göi ®ång chÝ Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng vμ nh©n d©n n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Bungari lêi chμo mõng th©n ¸i vμ nång nhiÖt nh©n dÞp kû niÖm ngμy gi¶i phãng Bungari.

Nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n theo dâi vμ rÊt phÊn khëi tr−íc nh÷ng thμnh tÝch to lín cña nh©n d©n Bungari trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa x· héi t¹i Bungari. Sau th¾ng lîi cña Héi nghÞ Gi¬nev¬, nh©n d©n ViÖt Nam chóng t«i hiÖn ®ang ®Êu tranh thùc hiÖn ®×nh chiÕn, cñng cè hoμ b×nh, tiÕn tíi thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc. Chóng t«i tin r»ng víi søc ®oμn kÕt phÊn ®Êu cña nh©n d©n chóng t«i, víi sù ñng hé cña nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh toμn thÕ giíi, chóng t«i sÏ giμnh ®−îc th¾ng lîi cuèi cïng.

Chóng t«i thμnh khÈn chóc nh©n d©n Bungari, d−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña ®ång chÝ Chñ tÞch vμ cña §¶ng Céng s¶n Bungari, víi sù gióp ®ì tËn t©m cña Liªn X« vÜ ®¹i, ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi ®Ó gãp phÇn vμo c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 223, tõ ngμy 9 ®Õn 10-9-1954.

Page 182: Ho chi minh toan tap  tap 7

352 353

TH¦ GöI NHI §åNG NH¢N DÞP TRUNG THU

Göi c¸c ch¸u nhi ®ång,

Trung thu nμy lμ Trung thu hoμ b×nh ®Çu tiªn, sau 8, 9 n¨m kh¸ng chiÕn anh dòng cña nh©n d©n ta. Trong cuéc kh¸ng chiÕn cøu n−íc, c¸c ch¸u còng cã ®ãng gãp mét phÇn. Nh©n dÞp nμy, B¸c göi lêi th©n ¸i khen ngîi c¸c ch¸u.

Tr¨ng thu trong ®Ñp, s¸ng räi kh¾p n¬i, tõ Nam ®Õn B¾c. Còng nh− lßng B¸c yªu quý tÊt c¶ c¸c ch¸u miÒn B¾c vμ miÒn Nam.

LÇn nμy B¸c bËn viÖc qu¸, kh«ng r¶nh lμm th¬ göi cho c¸c ch¸u. B¸c chØ chóc c¸c ch¸u vui vÎ, m¹nh khoÎ, ngoan ngo·n vμ cè g¾ng thi ®ua häc hμnh.

§Õn ngμy Nam B¾c mét nhμ,

C¸c ch¸u xóm xÝt, th× ta vui lßng.

Trung thu n¨m Gi¸p Ngä B¸C Hå cña c¸c ch¸u

B¸o Nh©n d©n, sè 224, tõ ngμy 11 ®Õn 12-9-1954.

NãI CHUYÖN TRONG HéI NGHÞ TæNG KÕT C¶I C¸CH RUéNG §ÊT §îT I ë TH¸I NGUY£N

Trong c«ng t¸c gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt, vÒ viÖc chÊp hμnh chÝnh s¸ch, cã mét sè c¸n bé lμm rÊt tèt; nh−ng còng cã mét sè lμm sai, ®i ®−êng quanh, mÊt nhiÒu th× giê mμ kÕt qu¶ kh«ng tèt. Gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt ph¶i n¾m v÷ng ®−êng lèi chÝnh s¸ch, ph¶i nhËn râ lùc l−îng chÝnh cña ta ë ®©u, ph¶i biÕt dùa vμo bÇn, cè n«ng, ®oμn kÕt trung n«ng. Cho nªn Trung −¬ng vμ ChÝnh phñ lu«n lu«n nªu ra: cÇn ph¶i ®oμn kÕt n«ng d©n lao ®éng. NÕu biÕt ®oμn kÕt n«ng d©n lao ®éng th× viÖc g× lμm còng cã kÕt qu¶ tèt; nÕu kh«ng biÕt ®oμn kÕt n«ng d©n lao ®éng th× c«ng viÖc sÏ kh«ng ch¹y, kÐo dμi thêi gian mμ kÕt qu¶ kh«ng tèt.

Ph¶i biÕt ph©n ho¸ ®Þa chñ. Giai cÊp ®Þa chñ lμ kÎ thï cña n«ng d©n, nh−ng hä kh«ng ph¶i lμ thèng nhÊt. NÕu biÕt ph©n ho¸ ®Þa chñ th× c«ng viÖc sÏ dÔ dμng h¬n. Lóc häc ®iÓm ®ã th× nhiÒu c¸n bé cho lμ hiÓu råi, nh−ng lóc lμm th× sai. Cã ng−êi cã t− t−ëng "thμ t¶ h¬n h÷u", thÕ lμ kh«ng ®óng. T¶ còng tÕu mμ h÷u còng tÕu. Ph¶i biÕt n¾m v÷ng chÝnh s¸ch, biÕt dùa vμo quÇn chóng, biÕt ph©n ho¸ ®Þa chñ.

Trong c«ng t¸c, c¸c c« c¸c chó ai còng cã nhiÒu hay Ýt thμnh tÝch, mÆc dÇu ai còng cã khuyÕt ®iÓm nhiÒu hay Ýt. Thμnh tÝch chung cña c¸c c« c¸c chó trong ®ît nμy lμ chÞu khæ, "ba cïng" h¬n tr−íc. Trong ®ît bèn gi¶m t«, cã nhiÒu ng−êi chØ "mét cïng", "hai cïng" hoÆc "hai cïng r−ìi"; chø kh«ng thËt "ba cïng". CÇn ph¶i hiÓu, cã ba cïng th× míi gÇn gòi ®−îc n«ng d©n, hiÓu râ t©m lý

Page 183: Ho chi minh toan tap  tap 7

354 355

n«ng d©n, míi ph¸t ®éng ®−îc n«ng d©n ®¸nh ®æ giai cÊp ®Þa chñ, gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt míi thμnh c«ng. NÕu kh«ng ba cïng th× xa quÇn chóng, c«ng t¸c kh«ng cã kÕt qu¶ tèt. V× vËy ®ît sau c¸c c« c¸c chó ph¶i thËt thμ ba cïng. N«ng d©n ®êi nμy qua ®êi kh¸c chÞu ®ùng cùc khæ, c¸c c« c¸c chó "ba cïng" mÊy th¸ng nay ®· thÊm vμo ®©u, nÕu kh«ng chÞu ®−îc th× cßn lμm g×.

VÒ mÆt ®oμn kÕt néi bé, c¸n bé cò gióp c¸n bé míi, trong ®ît võa råi còng kh¸; nh−ng nãi nh− vËy kh«ng ph¶i lμ kh«ng cã khuyÕt ®iÓm. Cã mét sè c¸n bé cò tù kiªu, tù ®¹i, cËy m×nh ®· ®i ph¸t ®éng vμi ®ît råi, kh«ng chÞu nghiªn cøu chØ thÞ cÊp trªn, l¬ lμ gióp c¸n bé míi. C¸c c« c¸c chó nªn nhí: v× t×nh h×nh thay ®æi lu«n, nÕu kh«ng häc tËp th× tho¸i bé, tho¸i bé th× kh«ng thÓ thμnh c«ng.

KhuyÕt ®iÓm kh¸ phæ biÕn lμ: muèn nghØ. Cã ng−êi ®· lμm vμi ba ®ît råi, b©y giê muèn vμo thμnh phè. ThÕ lμ kh«ng ®óng. LÊy mét thÝ dô gÇn ®©y: - Thö hái c¸c c« c¸c chó: Thêi gian B¸c ®Êu tranh so víi thêi gian c¸c c« c¸c chó ®Êu tranh, th× ai ®Êu tranh dμi h¬n? (C¶ héi tr−êng ®¸p: "B¸c ®Êu tranh dμi h¬n"). B¸c ®Êu tranh l©u mμ kh«ng xin nghØ, c¸c c« c¸c chó míi mét vμi ®ît, t¹i sao ®· muèn xin nghØ?

Së dÜ c¸c c« c¸c chó muèn nghØ, muèn vμo thμnh phè lμ v× ch−a nhËn râ c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ quan träng. C¸c c« c¸c chó ®· ®äc nghÞ quyÕt cña Trung −¬ng: c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ mét trong ba nhiÖm vô chÝnh cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· ®Ò ra. Muèn vμo thμnh phè, kh«ng muèn ®i c¶i c¸ch ruéng ®Êt, thÕ lμ trèn nhiÖm vô.

BÊt kú chç nμo, bÊt kú viÖc g×, §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· giao th× c¸c c« c¸c chó ph¶i quyÕt t©m lμm cho trän, kh«ng nªn muèn thÕ nμy thÕ kh¸c.

C¸c c« c¸c chó muèn g×? Muèn lμm c¸ch m¹ng. C¶i c¸ch ruéng ®Êt tøc lμ viÖc c¸ch m¹ng. Cho nªn chí "®øng nói nμy, tr«ng nói nä".

C¸c c« c¸c chó ph¶i hiÓu: thi hμnh chÝnh s¸ch c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ mét trong ba nhiÖm vô chÝnh cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, cña nh©n d©n. §ã lμ nhiÖm vô vÎ vang, nÆng nÒ. Kh«ng ph¶i x«ng ra

mÆt trËn giÕt giÆc míi lμ chiÕn sÜ. C¸c c« c¸c chó còng lμ nh÷ng chiÕn sÜ, nh÷ng chiÕn sÜ trªn mÆt trËn chèng phong kiÕn. §· lμ chiÕn sÜ th× kh«ng thÓ nãi muèn ®i mÆt trËn nμy, kh«ng muèn ®i mÆt trËn kh¸c, mμ ph¶i lμm trßn nhiÖm vô chiÕn sÜ. Bao giê c¶i c¸ch ruéng ®Êt thμnh c«ng th× c¸c c« c¸c chó sÏ ®−îc mét thêi gian nghØ ng¬i. Trong khi c¶i c¸ch ruéng ®Êt ch−a thμnh c«ng, th× c¸c c« c¸c chó ch−a ®−îc nghØ.

C¸c c« c¸c chó ph¶i n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, ph¶i v−ît khã kh¨n, chÞu khã chÞu khæ ®Ó lμm trßn nhiÖm vô.

Trong chiÕn tranh, bé ®éi ta ®· th¾ng trËn nμy ®Õn trËn kh¸c. C¸c c« c¸c chó lμ bé ®éi chèng phong kiÕn ph¶i cã quyÕt t©m th¾ng ®Þch.

Kh«ng ph¶i chØ bé ®éi ®¸nh trËn míi cã ng−êi anh hïng. C¸c c« c¸c chó cïng n«ng d©n chèng phong kiÕn, còng cã nh÷ng anh hïng. Trong héi nghÞ nμy còng cã nhiÒu c« nhiÒu chó trong lóc gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt sÏ lμm kh¸, biÕt kÕt hîp viÖc chÝnh víi viÖc vËn ®éng n«ng d©n t¨ng gia s¶n xuÊt, cøu h¹n, chèng lôt, ®i d©n c«ng, t©n binh... C¸c c« c¸c chó vμ ban phô tr¸ch sÏ b×nh nghÞ nh÷ng ng−êi cã c«ng; §¶ng, ChÝnh phñ vμ B¸c sÏ cho gi¶i th−ëng.

Sau nμy, trong c¸c ®ît ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt, c« nμo chó nμo cã c«ng ®Æc biÖt th× sÏ ®−îc th−ëng hu©n ch−¬ng, còng nh− c¸c chiÕn sÜ cã c«ng ®¸nh giÆc. ViÖc th−ëng Êy sÏ do c¸c c« c¸c chó tù quyÕt ®Þnh lÊy, ai muèn ®−îc hu©n ch−¬ng th× ph¶i cè g¾ng.

Nãi ngμy 2-9-1954. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù ThËt, Hμ Néi, 1956, tËp III, tr.33-35.

Page 184: Ho chi minh toan tap  tap 7

356 357

th− göi bé ®éi, c¸n bé vμ gia ®×nh c¸n bé miÒn nam ra b¾c

Göi bé ®éi, c¸n bé, ®ång bμo miÒn Nam ra B¾c,

H«m nay c¸c cô, c¸c c«, c¸c chó vμ c¸c ch¸u ®· ra ®Õn n¬i, t«i th©n ¸i göi lêi hoan nghªnh tÊt c¶ mäi ng−êi.

§Ó thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, ®ång bμo ®· t¹m xa quª h−¬ng, nh−ng l¹i ®−îc gÇn Trung −¬ng §¶ng, ChÝnh phñ, gÇn qu©n ®éi vμ ®ång bμo miÒn B¾c. Nam B¾c vÉn lμ mét nhμ.

Mong c¸c cô, c¸c c«, c¸c chó vμ c¸c ch¸u lu«n lu«n m¹nh khoÎ, vui vÎ. Mçi ng−êi sÏ tuú theo søc m×nh tham gia vμo c«ng cuéc x©y dùng n−íc nhμ.

§Õn ngμy hoμ b×nh ®· ®−îc cñng cè, thèng nhÊt ®−îc thùc hiÖn, ®éc lËp, d©n chñ ®· hoμn thμnh, ®ång bμo sÏ vui vÎ trë vÒ quª cò. Lóc ®ã rÊt cã thÓ t«i sÏ cïng ®ång bμo vμo th¨m miÒn Nam yªu quý cña chóng ta.

hå chÝ minh

B¸o Nh©n d©n, sè 229, tõ ngμy 21 ®Õn 22-9-1954.

LêI §IÕU Cô PH¹M B¸ TRùC PHã TR¦ëNG BAN TH¦êNG TRùC QUèC Héi18F1

)

T«i xin thay mÆt ChÝnh phñ kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc linh hån Cô.

Tõ ngμy nh©n d©n tin cËy cö Cô lμm ®¹i biÓu Quèc héi vμ Quèc héi cö Cô vμo Ban th−êng trùc, Cô ®· ®−a hÕt tinh thÇn vμ lùc l−îng gióp ChÝnh phñ trong mäi vÊn ®Ò quan träng. Trong mäi viÖc, Cô ®· kÕt hîp ®¹o ®øc b¸c ¸i theo lêi Chóa d¹y, víi tinh thÇn nång nμn yªu n−íc cña ng−êi ®¹i biÓu ch©n chÝnh cho nh©n d©n ViÖt Nam.

Nay Cô mÊt ®i, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n v« cïng th−¬ng xãt.

Trong lóc èm nÆng, Cô th−êng nãi víi t«i: Mong tr«ng thÊy kh¸ng chiÕn th¾ng lîi th× dï chÕt Cô còng tho¶ lßng.

Nay hoμ b×nh ®· trë l¹i, Cô ®· tho¶ lßng.

Nh−ng tiÕc r»ng Cô kh«ng cßn n÷a ®Ó gióp n−íc, gióp d©n.

Víi lßng v« cïng th−¬ng tiÕc mét nhμ tËn tuþ ¸i quèc vμ mét ng−êi b¹n th©n mÕn, tr−íc linh hån Cô, chóng t«i nguyÖn kiªn quyÕt mét lßng, ®oμn kÕt toμn d©n ®Ó lμm trän sù nghiÖp mμ suèt ®êi Cô mong muèn tøc lμ: cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn n−íc ViÖt Nam yªu quý cña chóng ta.

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 237, tõ ngμy 11 ®Õn 12-10-1954.

___________

1) S¸ng ngμy 7-10-1954, lÔ an t¸ng linh môc Ph¹m B¸ Trùc ®−îc cö hμnh ë §¹i Tõ, Th¸i Nguyªn. T¹i buæi lÔ an t¸ng, Bé tr−ëng Phan Anh ®· thay mÆt Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc ®iÕu v¨n nμy.

Page 185: Ho chi minh toan tap  tap 7

358 359

LêI C¡N DÆN C¸C §¥N VÞ Bé §éI VμO THµNH19F1

)

Suèt t¸m n¨m kh¸ng chiÕn, c¸c chó ®· lμm kiÓu mÉu anh dòng, do ®ã mμ chóng ta ®· th¾ng lîi. Nay chóng ta vÒ thμnh thÞ, c¸c chó còng ph¶i lμm kiÓu mÉu ®óng ®¾n, ®Ó tranh lÊy th¾ng lîi trong hoμ b×nh.

ë thμnh thÞ t×nh h×nh phøc t¹p, cã nhiÒu sù quyÕn rò lμm cho ng−êi ta mª muéi, hñ ho¸, truþ l¹c. §Ó tr¸nh nh÷ng c¹m bÉy nguy hiÓm Êy, ®Ó lμm trßn nhiÖm vô cao quý cña qu©n ®éi nh©n d©n, toμn thÓ c¸n bé vμ chiÕn sÜ ta ph¶i ghi nhí vμ lμm ®óng nh÷ng lêi B¸c dÆn nh− sau:

- Chí tù kiªu, tù m·n.

- Chí r−îu chÌ, cê b¹c, trai g¸i, hót thuèc phiÖn.

- Chí ®Ó lé bÝ mËt.

- Chí xa xØ tham « l·ng phÝ.

-Ph¶i kÝnh träng nh©n d©n, gióp ®ì nh©n d©n, ®oμn kÕt víi nh©n d©n.

- Ph¶i khiªm tèn, nghiªm chØnh.

- Ph¶i gi÷ g×n tÝnh chÊt trong s¹ch, chÊt ph¸c cña ng−êi chiÕn sÜ c¸ch m¹ng.

- Ph¶i thùc hiÖn cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh.

___________ 1) Ngμy 10-10-1954, bé ®éi ta tiÕn vμo tiÕp qu¶n Thñ ®« Hμ Néi theo

®óng quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Tr−íc khi vμo tiÕp qu¶n, Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®· cã lêi c¨n dÆn nμy.

- Ph¶i lμm ®óng 10 ®iÒu kû luËt.

- Ph¶i lu«n lu«n c¶nh gi¸c, vμ ph¶i thùc hiÖn tù phª b×nh vμ phª b×nh ®Ó tiÕn bé kh«ng ngõng.

B¸c mong c¸c chó tiÕn bé vμ chóc c¸c chó m¹nh khoÎ.

Nãi vμo th¸ng 10-1954. S¸ch Hå ChÝ Minh: TuyÓn tËp, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1960, tr.502.

Page 186: Ho chi minh toan tap  tap 7

360 361

LêI K£U GäI NH¢N NGμY THñ §¤ GI¶I PHãNG23

Cïng ®ång bμo Hμ Néi th©n mÕn!

T¸m n¨m qua, ChÝnh phñ ph¶i xa rêi Thñ ®« ®Ó kh¸ng chiÕn cøu n−íc. Tuy xa nhau, nh−ng lßng ChÝnh phñ lu«n lu«n gÇn c¹nh ®ång bμo.

Ngμy nay do nh©n d©n ta ®oμn kÕt nhÊt trÝ, qu©n ®éi ta chiÕn ®Êu anh dòng, hoμ b×nh ®· th¾ng lîi, ChÝnh phñ l¹i trë vÒ Thñ ®« víi ®ång bμo. Mu«n dÆm mét nhμ, lßng vui mõng kh«n xiÕt kÓ!

T«i tr©n träng thay mÆt ChÝnh phñ tá lêi th©n ¸i chμo th¨m ®ång bμo vμ bμy tá víi ®ång bμo mÊy ®iÒu cÇn thiÕt:

NÕu kÓ tõ ngμy ThÕ giíi chiÕn tranh lÇn thø hai th× Thñ ®« ta ®· tr¶i qua 15 n¨m binh löa. Thêi gian kh¸ dμi, tæn th−¬ng kh«ng Ýt! Së dÜ Thñ ®« gi÷ g×n ®−îc t×nh tr¹ng nh− ngμy nay lμ do ®ång bμo ta h¨ng h¸i phÊn ®Êu.

Tuy vËy tõ nay ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta ph¶i cïng nhau cè g¾ng nhiÒu ®Ó kh«i phôc, cñng cè vμ ph¸t triÓn ®êi sèng tinh thÇn vμ vËt chÊt cña Thñ ®« ta.

- ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ph¶i cïng nhau ra søc gi÷ g×n trËt tù, an ninh. TrËt tù, an ninh tèt th× mäi ng−êi míi an c−, l¹c nghiÖp.

Chóng ta ph¶i cïng nhau g©y nªn mét phong trμo cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh vμ mü tôc, thuÇn phong.

- Chóng ta ph¶i thùc hiÖn chÝnh s¸ch c«ng vμ t− ®Òu ®−îc chiÕu cè, chñ vμ thî ®Òu cã lîi. C¸c b¹n c«ng nh©n h¨ng h¸i s¶n xuÊt. Bμ con c«ng, th−¬ng h¨ng h¸i kinh doanh. Chóng ta cÇn ph¶i duy tr× vμ kh«i phôc mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt, bu«n b¸n, kinh tÕ vμ tμi chÝnh cña Thñ ®« ta.

- ChÝnh phñ vμ c¸c vÞ cha mÑ häc trß ph¶i cïng cè g¾ng ®Ó cho con ch¸u ta ®−îc tiÕp tôc häc hμnh. C¸c nhμ v¨n ho¸, gi¸o dôc ph¶i h¨ng h¸i phôc vô nh©n d©n. Chóng ta ph¶i duy tr× vμ kh«i phôc mäi ho¹t ®éng v¨n ho¸.

- VÒ chÝnh trÞ, chóng ta ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, thùc hiÖn tù do d©n chñ. Mäi ng−êi ®Òu ®−a hÕt tμi ®øc cña m×nh ®Ó kh«i phôc Thñ ®« vμ x©y dùng mét n−íc ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ.

Nãi tãm l¹i, nh©n d©n, bé ®éi vμ c¸n bé ph¶i thi hμnh ®óng chÝnh s¸ch vμ tu©n theo kû luËt mμ Uû ban qu©n chÝnh ®· ban bè.

Nh©n dÞp nμy t«i cã vμi lêi ngá cïng c¸c b¹n ngo¹i kiÒu. C¸c b¹n, ng−êi bu«n b¸n, kinh doanh, tiÓu th−¬ng, tiÓu chñ, c«ng nh©n vμ trÝ thøc, ®· chung sèng víi nh©n d©n ViÖt Nam. C¸c b¹n ®· khai c¬ lËp nghiÖp ë ViÖt Nam. Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh ®¸ng vÒ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ cña c¸c b¹n còng cã lîi cho ViÖt Nam. V× vËy t«i khuyªn c¸c b¹n: C¸c b¹n cø yªn lßng lμm ¨n nh− th−êng. Nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam sÏ gióp ®ì vμ b¶o hé c¸c b¹n.

* * *

Sau cuéc biÕn ®æi lín, viÖc kh«i phôc l¹i ®êi sèng b×nh th−êng sÏ phøc t¹p, khã kh¨n. Nh−ng ChÝnh phñ cã quyÕt t©m, toμn thÓ ®ång bμo Hμ Néi ®ång t©m nhÊt trÝ gãp søc víi ChÝnh phñ, th× chóng ta nhÊt ®Þnh v−ît ®−îc mäi khã kh¨n vμ ®¹t ®−îc môc ®Ých chung: lμm cho Hμ Néi thμnh mét Thñ ®« yªn æn, t−¬i vui vμ phån thÞnh.

ChÝnh phñ ta lμ chÝnh phñ cña nh©n d©n, chØ cã mét môc ®Ých lμ ra søc phông sù lîi Ých cña nh©n d©n. ChÝnh phñ rÊt mong ®ång bμo gióp ®ì, ®«n ®èc, kiÓm so¸t vμ phª b×nh ®Ó lμm trän nhiÖm vô

Page 187: Ho chi minh toan tap  tap 7

362 363

cña m×nh lμ ng−êi ®μy tí trung thμnh tËn tuþ cña nh©n d©n.

T«i xin chóc toμn thÓ ®ång bμo Hμ Néi ®oμn kÕt, phÊn ®Êu vμ th¾ng lîi.

T«i riªng chóc c¸c cô phô l·o sèng l©u vμ m¹nh khoÎ ®Ó ®«n ®èc con ch¸u tiÕn tíi. T«i th©n ¸i khuyªn c¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång ch¨m chØ häc tËp, h¨ng h¸i tham gia c«ng viÖc kh«i phôc vμ x©y dùng Thñ ®« yªu quý cña chóng ta, mμ mai sau c¸c ch¸u sÏ lμ chñ nh©n.

Hμ Néi, Thñ ®« cña n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ mu«n n¨m!

N−íc ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mu«n n¨m!

Ngμy 10 th¸ng 10 n¨m 1954 Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 236, tõ ngμy 9 ®Õn 10-10-1954.

GI÷ G×N TRËT Tù, AN NINH

Qu©n ®éi Ph¸p ®· rót khái Hμ Néi. ChÝnh phñ ta ®· vÒ Thñ ®«.

HiÖn nay, viÖc quan träng nhÊt cña Thñ ®« lμ gi÷ v÷ng trËt tù, an ninh.

Cã gi÷ v÷ng trËt tù, an ninh, th× nh©n d©n Thñ ®« míi an c− l¹c nghiÖp.

Gi÷ g×n trËt tù an ninh tr−íc hÕt lμ viÖc cña c«ng an, bé ®éi, c¶nh s¸t. Nh−ng chÝnh quyÒn ta lμ chÝnh quyÒn d©n chñ, bÊt kú viÖc to viÖc nhá ®Òu ph¶i dùa vμo lùc l−îng cña nh©n d©n ®Ó phông sù lîi Ých cña nh©n d©n. ViÖc gi÷ g×n trËt tù an ninh cμng ph¶i dùa vμo s¸ng kiÕn vμ lùc l−îng cña nh©n d©n.

Mäi ng−êi c«ng d©n, bÊt kú giμ trÎ g¸i trai, bÊt kú lμm viÖc g×, ®Òu cã nhiÖm vô gióp chÝnh quyÒn gi÷ g×n trËt tù an ninh, v× trËt tù an ninh trùc tiÕp quan hÖ ®Õn lîi Ých b¶n th©n cña mäi ng−êi.

MÊy m−¬i v¹n con m¾t soi s¸ng, mÊy m−¬i v¹n lç tai nghe ngãng, th× bän gian phi, c«n ®å sÏ lßi mÆt ra vμ sÏ ph¶i c¶i tμ quy chÝnh d−íi lùc l−îng to lín cña quÇn chóng.

ChÝnh quyÒn vμ nh©n d©n chóng ta ph¶i ®ång t©m hiÖp lùc, gi÷ g×n trËt tù an ninh, sao cho "d¹ bÊt bÕ hé, lé bÊt thËp duy"20F

1) nh− lêi th¸nh hiÒn ®· d¹y. ___________

1) NghÜa lμ: Ban ®ªm kh«ng cÇn ®ãng cöa, ngoμi ®−êng kh«ng ai nhÆt cña r¬i.

Page 188: Ho chi minh toan tap  tap 7

364 365

C¶ n−íc nh×n vÒ Thñ ®« ta. ThÕ giíi tr«ng vμo Thñ ®« ta. TÊt c¶ chóng ta ph¶i ra søc gi÷ g×n trËt tù an ninh, lμm cho Thñ ®« ta thμnh mét Thñ ®« b×nh yªn, t−¬i ®Ñp, m¹nh khoÎ c¶ vÒ vËt chÊt vμ tinh thÇn.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 236, tõ ngμy 9 ®Õn 10-10-1954.

æN §ÞNH SINH HO¹T

Nãi chung, Hμ Néi lμ Thñ ®« cña c¶ n−íc ta.

Nãi riªng, Hμ Néi lμ thμnh phè cña tÊt c¶ nh÷ng ng−êi d©n Hμ Néi.

D©n Hμ Néi ta vui mõng Hμ Néi ®−îc gi¶i phãng. §ång thêi d©n Hμ Néi ta cã nhiÖm vô lμm cho sinh ho¹t Hμ Néi æn ®Þnh. VÝ dô:

- Anh em c«ng nh©n ph¶i cè g¾ng lμm cho nhμ m¸y ch¹y ®Òu, møc s¶n xuÊt gi÷ v÷ng.

- Bμ con t− s¶n vμ tiÓu th−¬ng, tiÓu chñ ph¶i cè g¾ng duy tr× vμ cñng cè viÖc s¶n xuÊt vμ viÖc bu«n b¸n, viÖc cung cÊp ®Çy ®ñ cho nh©n d©n.

- C¸c thÇy gi¸o vμ häc sinh ph¶i cè g¾ng lμm cho viÖc häc hμnh ®−îc ®Òu ®Æn, ph¸t triÓn.

- C¸c gia ®×nh vμ c¶ thμnh phè ph¶i cè g¾ng lμm cho c«ng viÖc vÖ sinh s¹ch sÏ, gän gμng.

- Bé ®éi, c«ng an, tù vÖ ph¶i cè g¾ng gi÷ g×n trËt tù, an ninh ®−îc v÷ng ch¾c.

Nãi tãm l¹i: mçi mét ng−êi d©n Hμ Néi, bÊt kú thuéc tÇng líp nμo, bÊt kú lμm c«ng viÖc g×, ®Òu cÇn ph¶i cè g¾ng lμm trän nhiÖm vô cña m×nh, ®Òu cÇn ph¶i gãp phÇn vμo c«ng viÖc æn ®Þnh sinh ho¹t cña Thñ ®« ta.

Nãi "CÇn ph¶i cè g¾ng", v× r»ng sau 80 n¨m bÞ n« lÖ, nay ta lμm chñ nh©n, mäi viÖc ch¾c sÏ gÆp khã kh¨n hoÆc nhiÒu, hoÆc Ýt,

Page 189: Ho chi minh toan tap  tap 7

366 367

chóng ta kh«ng nªn chñ quan mμ coi viÖc g× còng sÏ dÔ dμng. Nh−ng chÝnh quyÒn vμ nh©n d©n ta ®oμn kÕt chÆt chÏ, quyÕt t©m cè g¾ng, th× chóng ta nhÊt ®Þnh v−ît ®−îc mäi khã kh¨n, nhÊt ®Þnh æn ®Þnh ®−îc sinh ho¹t cña Thñ ®« yªu quý cña chóng ta.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 238, tõ ngμy 13 ®Õn 14-10-1954.

LêI PH¸T BIÓU TRONG BUæI TIÕP §¹I BIÓU NH¢N D¢N THñ §¤ Hμ NéI

Th−a c¸c cô, c¸c anh chÞ em vμ c¸c ch¸u,

Sau 8 n¨m bËn viÖc kh¸ng chiÕn, h«m nay t«i rÊt vui mõng l¹i gÆp bμ con Thñ ®«. Tuy sè ®ång bμo cã mÆt ë ®©y kh«ng ®«ng, nh−ng ®¹i biÓu ®ñ c¸c tÇng líp. VËy t«i nhê c¸c vÞ chuyÓn lêi t«i th©n ¸i chμo th¨m tÊt c¶ ®ång bμo Thñ ®«.

Sau ®©y lμ vμi ®iÓm t«i muèn nãi víi ®ång bμo:

1. ViÖc tiÕp qu¶n Thñ ®« ®· thùc hiÖn t−¬ng ®èi tèt ®Ñp. §ã lμ nhê bé ®éi vμ c¸n bé ta h¨ng h¸i vμ gi÷ kû luËt, ®ã còng lμ nhê ®ång bμo ®· cè g¾ng vμ ®· h¨ng h¸i gióp ®ì bé ®éi vμ c¸n bé. VÝ dô:

Anh chÞ em c«ng nh©n ®· cè c«ng gi÷ g×n m¸y mãc, ra søc lμm cho nhμ m¸y ch¹y ®Òu, chèng bän ph¸ ho¹i cña chung cña nh©n d©n.

Mét sè ®«ng anh em c«ng chøc vμ c¸n bé chuyªn m«n ®· ra søc gi÷ g×n tμi liÖu vμ c¬ quan.

C¸c thÇy gi¸o vμ häc sinh ®· tù gi¶i quyÕt khã kh¨n ®Ó tiÕp tôc häc tËp.

Bμ con c«ng th−¬ng ®· tiÕp tôc kinh doanh, bu«n b¸n ngay sau lóc Thñ ®« gi¶i phãng.

§ång bμo c¶ thμnh phè ®· tù ®éng gi÷ g×n trËt tù, an ninh, chèng bän l−u manh quÊy rèi.

Anh em n«ng d©n ngo¹i thμnh ®· tiÕp tÕ rau, qu¶ ®Çy ®ñ cho nh©n d©n thμnh phè.

Page 190: Ho chi minh toan tap  tap 7

368 369

Toμn thÓ ®ång bμo Thñ ®« ®oμn kÕt mét lßng, nhiÖt liÖt hoan nghªnh bé ®éi vμ c¸n bé vμo tiÕp qu¶n Thñ ®«.

T«i xin thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n vμ khen ngîi ®ång bμo.

2. Kinh qua 80 n¨m ®« hé vμ 8 n¨m chiÕn tranh do n−íc ngoμi g©y ra, nay chóng ta kh«i phôc l¹i ®êi sèng hoμ b×nh, ®ã lμ mét chuyÓn biÕn rÊt to lín. Do ®ã, chóng ta sÏ gÆp nhiÒu khã kh¨n. Nh−ng ®ã lμ nh÷ng khã kh¨n trong sù ph¸t triÓn. Chóng ta chí nªn chñ quan. Chóng ta ph¶i thÊy râ khã kh¨n ®Ó v−ît qua khã kh¨n.

Khã kh¨n ph¶i gi¶i quyÕt dÇn dÇn, tõng b−íc, cã kÕ ho¹ch, cã thø tù. Nh©n d©n ta ph¶i dïng s¸ng kiÕn vμ nghÞ lùc cña m×nh ®Ó tù gi¶i quyÕt khã kh¨n cña m×nh, kh«ng nªn hoμn toμn û l¹i vμo ChÝnh phñ. §ång thêi, ai cã s¸ng kiÕn hay, cã ®Ò nghÞ thiÕt thùc vμ hîp lý, ChÝnh phñ sÏ rÊt hoan nghªnh. (Nh÷ng ®Ò nghÞ thiÕt thùc hîp lý Êy, xin göi cho Uû ban qu©n chÝnh).

3. ChÕ ®é cña ta lμ chÕ ®é d©n chñ. Nh©n d©n lμ chñ. ChÝnh phñ lμ ®μy tí cña nh©n d©n. Nh©n d©n cã quyÒn ®«n ®èc vμ phª b×nh ChÝnh phñ. ChÝnh phñ th× viÖc to viÖc nhá ®Òu nh»m môc ®Ých phôc vô lîi Ých cña nh©n d©n. V× vËy, nh©n d©n l¹i cã nhiÖm vô gióp ®ì ChÝnh phñ, theo ®óng kû luËt cña ChÝnh phñ vμ lμm ®óng chÝnh s¸ch cña ChÝnh phñ, ®Ó ChÝnh phñ lμm trßn phËn sù mμ nh©n d©n ®· giao phã cho.

4. §oμn kÕt lμ lùc l−îng m¹nh nhÊt cña chóng ta. Chóng ta ph¶i ®oμn kÕt réng r·i vμ chÆt chÏ. §oμn kÕt gi÷a ChÝnh phñ vμ nh©n d©n. §oμn kÕt gi÷a c¸c tÇng líp trong nh©n d©n víi nhau. §oμn kÕt gi÷a ®ång bμo toμn quèc, tõ B¾c chÝ Nam. Nãi réng h¬n n÷a: ®oμn kÕt gi÷a nh©n d©n ta vμ nh©n d©n c¸c n−íc b¹n, nh©n d©n ch©u ¸, nh©n d©n n−íc Ph¸p vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi.

§oμn kÕt chÆt chÏ lùc l−îng trong n−íc vμ ngoμi n−íc, chóng ta nhÊt ®Þnh kh¾c phôc ®−îc mäi khã kh¨n mét c¸ch th¾ng lîi.

Nh©n d©n Thñ ®« ta cã truyÒn thèng c¸ch m¹ng vÎ vang vμ lßng nång nμn yªu n−íc, t«i ch¾c r»ng ®ång bμo Thñ ®« sÏ h¨ng h¸i

phÊn ®Êu lμm cho mäi ngμnh ho¹t ®éng cña Thñ ®« ngμy thªm ph¸t triÓn, ®Ó lμm g−¬ng mÉu, ®Ó dÉn ®Çu cho nh©n d©n c¶ n−íc ta trong c«ng cuéc cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong kh¾p n−íc ta; ®Ó x©y dùng mét ®êi sèng sung s−íng, t−¬i ®Ñp, th¸i b×nh m·i m·i cho con ch¸u chóng ta.

Ph¸t biÓu ngμy 16-10-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 240, tõ ngμy 17 ®Õn 18-10-1954.

Page 191: Ho chi minh toan tap  tap 7

370 371

LêI PH¸T BIÓU TRONG B÷A TIÖC §ãN MõNG THñ T¦íNG N£RU

Th−a Thñ t−íng Nªru th©n mÕn,

Th−a c¸c vÞ,

H«m nay, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ rÊt vui mõng ®−îc ®ãn tiÕp Thñ t−íng P¨ng®i Nªru, vÞ l·nh tô yªu quý cña n−íc Ên §é vÜ ®¹i, vÞ chiÕn sÜ tËn tuþ cho hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi, vÞ b¹n tèt cña nh©n d©n ViÖt Nam.

T«i rÊt vui lßng Thñ t−íng Nªru ®· ®Õn dù b÷a c¬m th©n mËt gia ®×nh nμy - t«i cã thÓ nãi ®¹i gia ®×nh ch©u ¸ mμ ®¹i biÓu ë ®©y lμ Ên §é, Trung Quèc vμ ViÖt Nam, ®¹i gia ®×nh thÕ giíi yªu chuéng hoμ b×nh mμ ë ®©y cã ®¹i biÓu ch©u ¸, ch©u ¢u vμ ch©u Mü.

Nh©n dÞp nμy, t«i xin thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ c¶m ¬n Thñ t−íng Nªru, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Ên §é ®· gãp phÇn to lín vμo viÖc ®−a l¹i hoμ b×nh cho ViÖt Nam vμ cho Miªn, Lμo.

§Ó gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ kiªn quyÕt chÊp hμnh ®óng ®¾n hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ®· ký ë Gi¬nev¬. T«i còng xin c¶m ¬n Uû ban quèc tÕ do c¸c ®¹i biÓu Ên §é, Ba Lan vμ Cana®a phô tr¸ch ®· sèt s¾ng lμm viÖc, ®· hîp t¸c chÆt chÏ víi Bé Tæng t− lÖnh Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam vμ ®· thu ®−îc kÕt qu¶ tèt.

T«i mêi c¸c vÞ cïng t«i n©ng cèc, chóc Thñ t−íng Nªru sèng l©u, m¹nh khoÎ, ®Ó lμm cho t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc anh em ViÖt- Ên cμng t¨ng c−êng vμ lμm cho hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi thªm v÷ng ch¾c.

Ph¸t biÓu ngμy 17-10-1954. B¸o Nh©n d©n, sè ®Æc biÖt, ngμy 19-10-1954.

Page 192: Ho chi minh toan tap  tap 7

372 373

§¸P Tõ TRONG LÔ NHËN QUèC TH¦ CñA CHñ TÞCH §OμN X¤ VIÕT TèI CAO

LI£N X¤

Th−a ®ång chÝ §¹i sø th©n mÕn,

T«i rÊt vui lßng nhËn b¶n quèc th− cña Chñ tÞch ®oμn X« viÕt tèi cao uû nhiÖm ®ång chÝ lμm §Æc mÖnh toμn quyÒn §¹i sø ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Vμ t«i rÊt c¶m ¬n nh÷ng lêi chóc mõng cña ®ång chÝ.

D−íi sù l·nh ®¹o s¸ng suèt cña §¶ng Céng s¶n vμ ChÝnh phñ Liªn bang X« viÕt, nh©n d©n Liªn X« ®ang phÊn ®Êu anh dòng ®Ó x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n ®· thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi vÎ vang.

Liªn X« lμ thμnh tr× v÷ng ch¾c cña hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Trong c«ng cuéc ®Êu tranh cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ cña m×nh, nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n ®−îc sù ®ång t×nh th¾m thiÕt vμ sù ñng hé kh¶ng kh¸i cña nh©n d©n Liªn X«. Cho nªn nh©n d©n ViÖt Nam rÊt yªu mÕn vμ biÕt ¬n nh©n d©n Liªn X«.

T«i ch¾c r»ng tõ nay gi÷a hai n−íc chóng ta, t×nh h÷u nghÞ ngμy cμng ph¸t triÓn vμ thªm chÆt chÏ; nh©n d©n ViÖt Nam sÏ ®−îc nh©n d©n Liªn X« gióp ®ì nhiÒu ®Ó hμn g¾n nh÷ng vÕt th−¬ng do chiÕn tranh g©y nªn vμ ®Ó x©y dùng l¹i kinh tÕ vμ v¨n ho¸ cña m×nh. §ång thêi nh©n d©n ViÖt Nam sÏ ra søc gãp phÇn vμo c«ng cuéc gi÷ g×n hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o.

§ång chÝ §¹i sø, t«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ l·nh chøc §¹i sø ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Trong c«ng t¸c cña

®ång chÝ ®Ó th¾t chÆt t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai n−íc ViÖt - X« chóng ta, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ sÏ ra søc gióp cho ®ång chÝ hoμn toμn thμnh c«ng.

Nh©n dÞp nμy, t«i nhê ®ång chÝ chuyÓn lßng biÕt ¬n vμ lêi chμo th©n ¸i cña chóng t«i göi §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X«.

§äc ngμy 4-11-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 255, ngμy 5-11-1954.

Page 193: Ho chi minh toan tap  tap 7

374 375

§IÖN CHóC MõNG Kû NIÖM C¸CH M¹NG TH¸NG M¦êI

KÝnh göi ®ång chÝ K. V«r«silèp kÝnh mÕn, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn X« viÕt tèi cao Liªn X«,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 37 ngμy §¹i C¸ch m¹ng x· héi chñ nghÜa th¸ng M−êi, t«i thay mÆt nh©n d©n n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, xin göi tíi ®ång chÝ Chñ tÞch vμ nh©n d©n Liªn X« lêi chμo mõng nhiÖt liÖt.

Chóng t«i v« cïng phÊn khëi theo dâi nh÷ng thμnh c«ng rùc rì cña nh©n d©n Liªn X« vÜ ®¹i trong sù nghiÖp x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n vμ sù nghiÖp b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi vμ thμnh khÈn chóc nh©n d©n Liªn X« thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi trong c«ng cuéc x©y dùng ®êi sèng h¹nh phóc cho nh©n d©n Liªn X« vμ c«ng cuéc cñng cè hoμ b×nh thÕ giíi.

Nh©n dÞp nμy nh©n d©n ViÖt Nam l¹i tá lßng biÕt ¬n nh©n d©n Liªn X« ®· lu«n lu«n ñng hé nh©n d©n ViÖt Nam. Sù ñng hé ©n cÇn ®ã lμm cho nh©n d©n ViÖt Nam v« cïng phÊn khëi vμ tin t−ëng trong cuéc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ vμ trong c«ng cuéc kh«i phôc vμ x©y dùng n−íc nhμ cña m×nh.

KÝnh chóc ®ång chÝ lu«n lu«n m¹nh khoÎ. T×nh h÷u nghÞ ViÖt - X« bÒn v÷ng mu«n n¨m!

Ngμy 7 th¸ng 11 n¨m 1954 Chñ tÞch

n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 257, ngμy 7-11-1954.

§¸P Tõ TRONG B÷A TIÖC DO §¹I Sø LI£N X¤ Tæ CHøC

Th−a ®ång chÝ §¹i sø,

Th−a c¸c vÞ,

H«m nay, nh©n d©n ViÖt Nam còng nh− nh©n d©n lao ®éng kh¾p thÕ giíi ®Òu h−íng vÒ Liªn X«, cïng víi nh©n d©n Liªn X« vui vÎ kû niÖm C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi. Lßng vui mõng Êy rÊt tù nhiªn, v× C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi ®· më ®−êng gi¶i phãng cho giai cÊp lao ®éng vμ cho c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc kh¾p thÕ giíi.

C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi ®· soi s¸ng cho hä mét t−¬ng lai vÎ vang, hoμ b×nh vμ h¹nh phóc, kh«ng cã ng−êi bãc lét ng−êi, kh«ng cã d©n téc nμy ¸p bøc d©n téc kh¸c.

Trong ngoμi 30 n¨m sau C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi thμnh c«ng, chØ riªng ë ch©u ¸ lμ n¬i ®Êt réng ng−êi nhiÒu, cña c¶i phong phó nhÊt, v¨n minh l©u ®êi nhÊt, mμ còng lμ n¬i nhiÒu d©n téc bÞ ng−êi ngoμi ¸p bøc nhÊt, ®· cã nhiÒu n−íc giμnh ®−îc tù do, ®éc lËp nh− Trung Quèc, Ên §é, Nam D−¬ng, DiÕn §iÖn, TÝch Lan21F

1), B¾c TriÒu Tiªn vμ ViÖt Nam.

Riªng ViÖt Nam còng biÕt ¬n C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vμ nh©n d©n Liªn X«. C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi thμnh c«ng vμ sau ®ã qu©n ®éi anh dòng Liªn X« ®¸nh th¾ng qu©n phiÖt NhËt B¶n, ®· gióp

___________ 1) Tøc Xri Lanca.

Page 194: Ho chi minh toan tap  tap 7

376 377

cho C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m cña ViÖt Nam th¾ng lîi, nh©n d©n ViÖt Nam míi tho¸t khái ¸ch n« lÖ thuéc ®Þa vμ thμnh lËp chÕ ®é d©n chñ céng hoμ.

Trong 8, 9 n¨m kh¸ng chiÕn cøu n−íc, nh©n d©n ViÖt Nam ®· ®−îc nh©n d©n Liªn X« kh¶ng kh¸i ñng hé.

Liªn X« lμ mét n−íc lín nhÊt ë ch©u ¢u ®· c«ng nhËn n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ ®· ph¸i §¹i sø ®Õn n−íc chóng t«i ®Ó cñng cè vμ ph¸t triÓn thªm t×nh h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc ViÖt - X«.

ë Héi nghÞ Gi¬nev¬, cïng víi ®¹i biÓu Trung Quèc, ®¹i biÓu Liªn X« ®· ra søc cè g¾ng ®Ó ®−a ®Õn cuéc chÊm døt chiÕn tranh vμ lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng.

T«i còng xin nh¾c l¹i r»ng: dï kh«ng tham gia Héi nghÞ Gi¬nev¬, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Ên §é còng ®· gãp mét phÇn quan träng vμo cuéc ®×nh chiÕn ë ba n−íc ViÖt, Miªn, Lμo.

Ngμy nay, cïng víi Liªn X« ®Êu tranh ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh d©n chñ, chØ ë ph−¬ng §«ng chóng ta ®· cã mét mÆt trËn gåm mét ngh×n 300 triÖu ng−êi (tøc lμ h¬n nöa sè nh©n d©n toμn thÕ giíi). §ã lμ mét lùc l−îng v« cïng m¹nh mÏ vμ cμng ngμy cμng m¹nh mÏ. §ã lμ mét lùc l−îng tÊt th¾ng, nã sÏ ®¸nh tan tÊt c¶ mäi ©m m−u g©y chiÕn tranh. §ã lμ mét lùc l−îng vÜ ®¹i nã ®ang x©y dùng khèi hoμ b×nh gåm nhiÒu d©n téc, coi nhau nh− bÇu b¹n, anh em, ®oμn kÕt víi nhau, gióp ®ì lÉn nhau, cïng sèng víi nhau trªn nh÷ng nguyªn t¾c hoμ môc h÷u nghÞ, cïng nhau ra søc gi÷ g×n hoμ b×nh thÕ giíi. Nh©n d©n ViÖt Nam cùc kú yªu chuéng hoμ b×nh, bëi v× cÇn cã hoμ b×nh ®Ó x©y dùng n−íc nhμ, cÇn cã hoμ b×nh ®Ó kh«i phôc vμ më mang kinh tÕ vμ v¨n ho¸, lμm cho mäi ng−êi d©n ®−îc h−ëng tù do, h¹nh phóc, ¸o Êm, c¬m no.

Th−a c¸c vÞ,

T«i xin thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ nhiÖt liÖt chóc mõng C¸ch m¹ng Th¸ng M−êi vÜ ®¹i!

Chóc mõng §¶ng Céng s¶n, ChÝnh phñ vμ nh©n d©n Liªn X«!

Chóc mõng vÞ §¹i sø Liªn X« lμ ®ång chÝ LavrÝtsÐp!

Chóc mõng t×nh h÷u nghÞ th¾m thiÕt vμ bÒn v÷ng gi÷a hai n−íc ViÖt Nam vμ Liªn X«!

§äc ngμy 7-11-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 258, ngμy 9-11-1954.

Page 195: Ho chi minh toan tap  tap 7

378 379

TR¶ LêI PHáNG VÊN CñA PHãNG VI£N H·NG TH¤NG TÊN PH P̧22F

1

)

Hái: Th−a Chñ tÞch, theo ý Chñ tÞch th× ph−¬ng ph¸p nμo lμ ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt ®Ó ®Æt nh÷ng quan hÖ tin cËy vμ th©n thiÖn gi÷a n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ n−íc Ph¸p vμ ®Ó lËp l¹i mét kh«ng khÝ thuËn lîi gi÷a hai n−íc sau 8 n¨m chiÕn tranh?

Tr¶ lêi : Theo ý t«i, ph−¬ng ph¸p tèt nhÊt lμ sù hiÓu biÕt lÉn nhau, lßng hoμn toμn trung thùc vμ tin cËy ®èi víi nhau.

Hái : Chñ tÞch xÐt nh÷ng quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai n−íc t−¬ng lai sÏ nh− thÕ nμo? NÕu ChÝnh phñ hoÆc t− nh©n Ph¸p cho vay vèn, th× Chñ tÞch cã nhËn kh«ng? Vμ nÕu nhËn th× nhËn víi nh÷ng ®iÒu kiÖn nh− thÕ nμo?

Tr¶ lêi : Nh÷ng quan hÖ kinh tÕ gi÷a hai n−íc ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vμ hai bªn ®Òu cã lîi.

§ã lμ mét vÊn ®Ò hai bªn cÇn ph¶i th¶o luËn víi nhau.

Hái: Theo ý Chñ tÞch, ph¶i ch¨ng viÖc «ng Xanht¬ni trë l¹i Hμ Néi víi t− c¸ch ®¹i diÖn n−íc Ph¸p cã thÓ lμm cho dÔ dμng trong mét ph¹m vi quan träng viÖc lËp l¹i nh÷ng quan hÖ tin cËy lÉn nhau gi÷a n−íc Ph¸p vμ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ? Chñ tÞch cã thÊy cÇn cã mét ng−êi ®¹i diÖn cña quý ChÝnh phñ ë Pari kh«ng?

Tr¶ lêi : Chóng t«i biÕt «ng Xanht¬ni tõ l©u. T«i nghÜ r»ng «ng Xanht¬ni cã thÓ gióp vμo viÖc lËp l¹i nh÷ng quan hÖ tin cËy gi÷a hai n−íc chóng ta, nÕu nh÷ng cè g¾ng cña chóng ta kh«ng gÆp nh÷ng trë ng¹i lín.

___________ 1) ¤ng BÐcna Uynman.

- Chóng t«i cã c©u tôc ng÷ "Cã ®i cã l¹i míi to¹i lßng nhau".

Hái : Chñ tÞch cã cho r»ng t×nh h×nh ë miÒn Nam ViÖt Nam sÏ biÕn chuyÓn ®Õn nçi kh«ng thÓ chê hai n¨m n÷a tuyÓn cö ®Ó ®Þnh ®o¹t vËn mÖnh toμn bé n−íc ViÖt Nam kh«ng?

Chñ tÞch cã e ng¹i r»ng viÖc ph©n chia hiÖn thêi cña n−íc ViÖt Nam sÏ cã thÓ kÐo dμi nh− viÖc ph©n chia n−íc §øc vμ n−íc TriÒu Tiªn, lμ nh÷ng n−íc mμ lóc ®Çu viÖc ph©n chia còng chØ ®Æt ra t¹m thêi th«i?

Tr¶ lêi: Nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ sÏ ho¹t ®éng kh«ng ngõng ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt ®Êt n−íc theo ph−¬ng ph¸p hoμn toμn phï hîp víi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬.

- Nh÷ng ®iÒu kiÖn cña n−íc ViÖt Nam kh¸c nh÷ng ®iÒu kiÖn cña n−íc TriÒu Tiªn vμ n−íc §øc.

Hái: Trong mét t−¬ng lai gÇn ®©y, Chñ tÞch cã dù ®Þnh ®i th¨m n−íc ngoμi kh«ng?

Tr¶ lêi: HiÖn nay, t«i ch−a cã mét kÕ ho¹ch nμo vÒ viÖc ®ã.

Hái: Chñ tÞch cã cho r»ng mét sè lín ng−êi Ph¸p ®· rêi Hμ Néi tr−íc ngμy Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam tiÕn vμo nªn trë l¹i Hμ Néi hay kh«ng? Chñ tÞch cã cho r»ng nh÷ng ngμnh ho¹t ®éng nμo nªn cã nh÷ng ng−êi kü thuËt hoÆc kinh doanh Ph¸p h¬n c¶?

Chñ tÞch cã ý ®Þnh nhê nh÷ng nhμ kü thuËt Trung Quèc, Liªn X« hoÆc c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n ch©u ¢u gióp trong c«ng cuéc kiÕn thiÕt l¹i vμ ph¸t triÓn cña n−íc ViÖt Nam kh«ng?

Tr¶ lêi : - NÕu hä trë l¹i, hä sÏ ®−îc hoan nghªnh.

- §ã lμ nh÷ng ngμnh ho¹t ®éng kinh tÕ.

- Chóng t«i ®ang nghiªn cøu vÊn ®Ò nμy.

Hái: Chñ tÞch cã ý ®Þnh kÕ ho¹ch ho¸ viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ cña n−íc ViÖt Nam kh«ng? Theo ý Chñ tÞch th× cã thÓ cã mét kÕ ho¹ch chung tr−íc khi thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam ®−îc kh«ng?

Tr¶ lêi : ë thêi ®¹i chóng ta, t«i nghÜ r»ng bÊt cø nÒn kinh tÕ nμo Ýt hay nhiÒu còng ph¶i kÕ ho¹ch ho¸.

Page 196: Ho chi minh toan tap  tap 7

380 381

- Mét kÕ ho¹ch chung th× ph¶i ®Æt ra víi chung toμn quèc.

Hái: ë Héi nghÞ Gi¬nev¬, «ng Ph¹m V¨n §ång cã nh¾c ®Õn viÖc n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ cã thÓ ë trong khu«n khæ Liªn hiÖp Ph¸p. Chñ tÞch xÐt kh¶ n¨ng ®ã vÒ mÆt thùc tÕ nh− thÕ nμo? Cã nhÊt thiÕt v× ®iÒu ®ã mμ ph¶i xÐt l¹i hiÕn ph¸p n−íc Ph¸p kh«ng? Chñ tÞch cã cho r»ng hiÖn nay ë ViÖt Nam vμ Ph¸p, ®èi víi viÖc thiÕt lËp nh÷ng quan hÖ vÒ tæ chøc gi÷a hai chÕ ®é kh¸c nhau nh− vËy, d− luËn ®· ®−îc chuÈn bÞ ch−a?

Tr¶ lêi : Kh¶ n¨ng vμ ®iÒu kiÖn n−íc ViÖt Nam tham gia khèi Liªn hiÖp Ph¸p sÏ th¶o luËn gi÷a ChÝnh phñ hai n−íc chóng ta, nÕu c¶ hai bªn ®Òu muèn nh− vËy.

- HiÕn ph¸p n−íc Ph¸p lμ viÖc néi bé cña nh©n d©n Ph¸p vμ chØ quan hÖ ®Õn nh©n d©n Ph¸p mμ th«i.

- T«i nghÜ r»ng tinh thÇn nh©n d©n ViÖt Nam còng nh− tinh thÇn nh©n d©n Ph¸p ®Òu s½n sμng xÐt vÊn ®Ò ®ã, bëi v× nh÷ng chÕ ®é kh¸c nhau cã thÓ cïng chung sèng hoμ b×nh ®−îc.

B¸o Nh©n d©n, sè 260, ngμy 11-11-1954.

TH¦ KHEN C¸C CHIÕN SÜ Vμ C¸N Bé CñA C¸C §¥N VÞ TIÕP QU¶N THñ §¤

Th©n ¸i göi c¸c chiÕn sÜ vμ c¸n bé,

Tr−íc ngμy c¸c chó v©ng lÖnh vÒ Thñ ®«, B¸c ®· dÆn dß c¸c chó viÖc g× ph¶i lμm, ®iÒu g× nªn tr¸nh.

Khi vμo tiÕp qu¶n Thñ ®«, c¸c chó ®· cè g¾ng lμm trßn nhiÖm vô nh− lêi B¸c dÆn: cïng anh em c«ng an vμ nh©n d©n gi÷ g×n trËt tù, trÞ an; gi÷ ®óng kû luËt; b¶o vÖ tÝnh mÖnh tμi s¶n cña ®ång bμo vμ ngo¹i kiÒu, v.v..

VËy B¸c vui lßng khen ngîi c¸c chó, ®ång thêi B¸c l¹i dÆn c¸c chó:

- Chí v× cã thμnh tÝch mμ chñ quan,

- Ph¶i lu«n lu«n c¶nh gi¸c vμ gi÷ kû luËt chÆt chÏ,

- Ph¶i lu«n lu«n thi ®ua häc tËp vμ c«ng t¸c, më réng tù phª b×nh vμ phª b×nh ®Ó tiÕn bé m·i, ®Ó lμm cho bé ®éi ta cμng thªm hïng m¹nh, chÝnh quyÒn ta cμng thªm v÷ng ch¾c.

B¸c h«n c¸c chó Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 260, ngμy 11-11-1954.

Page 197: Ho chi minh toan tap  tap 7

382 383

§IÖN CHóC MõNG SINH NHËT THñ T¦íNG N¦íC CéNG HOμ ÊN §é

KÝnh göi Thñ t−íng n−íc Céng hoμ Ên §é Nªru,

Nh©n dÞp kû niÖm sinh nhËt lÇn thø 65 cña Thñ t−íng, nh©n danh nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin göi Thñ t−íng lêi chóc mõng nhiÖt liÖt vμ lßng kÝnh yªu mét chiÕn sÜ dòng c¶m cña hoμ b×nh.

Thñ t−íng cïng víi nh©n d©n vμ ChÝnh phñ Ên §é ®· gãp phÇn rÊt quan träng vμo viÖc thi hμnh nghiªm chØnh c¸c hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ë ViÖt, Miªn, Lμo. §ã lμ ®iÒu mμ nh©n d©n ViÖt Nam sÏ ghi nhí m·i m·i.

Thñ t−íng ®· lu«n lu«n tÝch cùc ho¹t ®éng ®Ó gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh ë §«ng - Nam ch©u ¸ vμ thÕ giíi. Nh©n d©n ViÖt Nam còng nh− nh©n d©n ch©u ¸ vμ nh©n d©n thÕ giíi ®Òu nhiÖt liÖt hoan nghªnh vμ ñng hé ®−êng lèi cña Thñ t−íng nh»m thùc hiÖn sù chung sèng hoμ b×nh cña c¸c n−íc cã chÕ ®é x· héi kh¸c nhau, trªn 5 nguyªn t¾c ®oμn kÕt hoμ môc.

KÝnh chóc Thñ t−íng sèng l©u vμ m¹nh khoÎ ®Ó tiÕp tôc phÊn ®Êu cho sù nghiÖp cao c¶ cña hoμ b×nh ë ch©u ¸ vμ thÕ giíi.

Chñ tÞch kiªm Thñ t−íng ChÝnh phñ N−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 264, ngμy 16-11-1954.

NH¢N D¢N VíI QU¢N §éI

Qu©n ®éi ta lμ qu©n ®éi cña nh©n d©n, cho nªn nh©n d©n rÊt th−¬ng yªu qu©n ®éi. Mμ th−¬ng yªu lμ ph¶i, v×:

Trong 8, 9 n¨m kh¸ng chiÕn, qu©n ®éi ta ¨n giã n»m s−¬ng, x«ng pha bom ®¹n, hy sinh x−¬ng m¸u v× n−íc, v× d©n.

Hoμ b×nh trë l¹i, qu©n ®éi ta gi÷ g×n trËt tù, an ninh, b¶o vÖ tμi s¶n c«ng céng vμ tÝnh mÖnh, tμi s¶n cña nh©n d©n, lμm cét trô gi÷ g×n hoμ b×nh, b¶o vÖ Tæ quèc.

Bëi v× th−¬ng yªu qu©n ®éi, ®ång bμo kh«ng nh÷ng ghi t¹c nh÷ng c«ng tr¹ng to lín cña qu©n ®éi, mμ còng chó ý ®Õn viÖc nhá ngμy th−êng cña qu©n ®éi, thÝ dô nh− ë Thñ ®« Hμ Néi:

- TiÓu ®éi ®ång chÝ QuÕ ®· c¶nh gi¸c, b¾t ®−îc tªn ¨n trém xe ®¹p, lÊy xe tr¶ l¹i cho ng−êi mÊt c¾p.

- §ång chÝ Vinh vμ ®ång chÝ CÈm nhÆt ®−îc nhÉn vμng vμ khuyªn vμng, ®· t×m hái ®Ó tr¶ l¹i cho d©n.

- NhiÒu tiÓu ®éi ®· tæ chøc gióp ®ång bμo lμm vÖ sinh, d¹y h¸t cho c¸c em nhi ®ång vμ gióp c¸c líp b×nh d©n häc vô, v.v..

Nh÷ng viÖc ®ã ®· lμm cho ®ång bμo cμng c¶m ®éng vμ cμng kÝnh phôc qu©n ®éi.

Nh−ng cã mét vμi ®ång chÝ chiÕn sÜ vμ c¸n bé ra ®−êng kh«ng ®−îc chØnh tÒ, còng lμm cho ®ång bμo chó ý, nh−: ®éi mò lÖch, cóc ¸o kh«ng cμi tö tÕ, c−ìi xe b×nh bÞch l−în ch¬i phè, ®¸nh "tu l¬ kh¬" ngoμi ®−êng (®ång bμo nhÇm t−ëng lμ ®¸nh b¹c), v.v..

§ång bμo chó ý nh− thÕ còng ®óng, v× ®ång bμo muèn cho qu©n

Page 198: Ho chi minh toan tap  tap 7

384 385

®éi cña m×nh g−¬ng mÉu vÒ mäi mÆt, kh«ng nh÷ng chiÕn ®Êu dòng c¶m, mμ l¹i cã th¸i ®é nghiªm trang. V¶ ch¨ng, ngμy nay nhiÒu nh©n sÜ quèc tÕ qua l¹i n−íc ta, ®iÒu mμ hä ®Ó ý nhÊt vμ cho hä c¸i Ên t−îng tr−íc hÕt, lμ kû luËt cña qu©n ®éi ta. VËy rÊt mong c¸c ®ång chÝ chiÕn sÜ vμ c¸n bé ta hÕt søc cÈn thËn trong mäi cö chØ, ®Ó cho thÕ giíi ®Òu thÊy r»ng "Qu©n ®éi Cô Hå cã kh¸c!".

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 267, ngμy 19-11-1954.

TR¶ LêI PHáNG VÊN CñA PHãNG VI£N B¸O REGARDS23F

1

)

Hái: Theo ý Chñ tÞch, hai bªn thi hμnh c¸c ®iÒu kho¶n ®×nh chiÕn nh− thÕ nμo?

Tr¶ lêi: Chóng t«i thi hμnh triÖt ®Ó c¸c ®iÒu kho¶n ®×nh chiÕn. Chóng t«i tiÕc r»ng c¸c lùc l−îng Ph¸p kh«ng thi hμnh ®−îc nh− thÕ, mμ cßn lμm tr¸i nhiÒu lμ kh¸c24. Ch¾c «ng ®· biÕt nh÷ng viÖc x¶y ra.

Hái: ChÝnh s¸ch chung cña ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ trªn l·nh thæ cña m×nh lμ g×?

Tr¶ lêi: Chóng t«i hÕt søc lμm viÖc ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam.

Hái: Nh÷ng nhiÖm vô chñ yÕu cña ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ lμ g×?

Tr¶ lêi: Chóng t«i ph¶i ra søc x©y dùng l¹i nÒn kinh tÕ cña n−íc chóng t«i bÞ chiÕn tranh tμn ph¸ vμ n©ng cao ®êi sèng cña ®ång bμo chóng t«i, tr−íc hÕt lμ cña nh©n d©n lao ®éng thμnh thÞ vμ th«n quª.

Hái: ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®Þnh thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô Êy b»ng c¸ch nμo?

Tr¶ lêi: Víi sù cè g¾ng cña chóng t«i vμ víi sù gióp ®ì anh em cña c¸c n−íc b¹n.

___________ 1) Ngμy 18-11-1954, phãng viªn b¸o Ph¸p Regards, göi th− pháng vÊn

Chñ tÞch Hå ChÝ Minh, trªn ®©y lμ nh÷ng c©u tr¶ lêi cña Ng−êi.

Page 199: Ho chi minh toan tap  tap 7

386 387

Hái: Chñ tÞch xÐt t×nh h×nh miÒn Nam ViÖt Nam nh− thÕ nμo?

Tr¶ lêi: T«i nghÜ r»ng t×nh h×nh hiÖn nay ë miÒn Nam ViÖt Nam ®¸ng lo ng¹i, v× bän can thiÖp Mü ngμy cμng nhóng vμo mét c¸ch tr¾ng trîn. Ch¾c ch¾n lμ ®ång bμo cña chóng t«i ë miÒn Nam sÏ kiªn quyÕt ph¶n ®èi.

Hái: Chñ tÞch xÐt vÊn ®Ò nh÷ng ng−êi c«ng gi¸o di c− nh− thÕ nμo?

Tr¶ lêi: VÊn ®Ò ®ã lμ mét bé phËn trong chÝnh s¸ch cña bän can thiÖp Mü ®ang t×m c¸ch gieo r¾c chia rÏ trong nh©n d©n chóng t«i. ThÊy nçi cùc khæ cña nh÷ng ®ång bμo chóng t«i ®· bÞ b¾t Ðp vμo Nam, t«i rÊt ®au lßng.

Hái: ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ muèn lËp nh÷ng mèi quan hÖ nh− thÕ nμo víi n−íc Ph¸p?

Tr¶ lêi: Chóng t«i muèn lËp víi n−íc Ph¸p nh÷ng mèi quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ trªn c¬ së b×nh ®¼ng, hai bªn ®Òu cã lîi vμ céng t¸c th¼ng th¾n vμ tin cËy nhau.

Hái: ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ muèn lËp nh÷ng quan hÖ nh− thÕ nμo víi c¸c n−íc kh¸c, c¸c n−íc trong MÆt trËn d©n chñ vμ c¸c n−íc kh¸c n÷a?

Tr¶ lêi: TÊt nhiªn lμ chóng t«i cã quan hÖ anh em víi c¸c n−íc trong MÆt trËn d©n chñ. §ång thêi, chóng t«i muèn lËp quan hÖ h÷u nghÞ víi tÊt c¶ c¸c n−íc kh¸c, tr−íc hÕt lμ víi c¸c n−íc ch©u ¸. Nh©n dÞp nμy, t«i nhê «ng chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña t«i cho nh©n d©n Ph¸p vÜ ®¹i, hä ®· ®Êu tranh anh dòng ®Ó chÊm døt chiÕn tranh vμ kh«i phôc hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng.

B¸o Nh©n d©n, sè 288, ngμy 14-12-1954.

NHê AI TA Cã HOμ B×NH

ChÝnh nghÜa th¾ng lîi, hoμ b×nh trë l¹i, lμ nhê toμn d©n ta ®oμn kÕt, toμn qu©n ta anh dòng. §ång thêi nhê lùc l−îng hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé ta. Nh−ng còng nhê nh÷ng chiÕn sÜ anh hïng ®· vui lßng chÕt ®Ó cho Tæ quèc sèng, nh©n d©n sèng, nh−:

- §ång chÝ §μn - ®· cói l−ng lμm gi¸ sóng ®Ó cho ®ång ®éi b¾n chÆn ®Þch l¹i, ®Õn chÕt vÉn cø n»m yªn.

- §ång chÝ Giãt - nhÐt m×nh vμo lç ch©u mai, lμm cho ®Þch kh«ng b¾n ra ®−îc ®Ó bé ®éi ta tiÕn lªn chiÕm ®ån giÆc.

- §ång chÝ Träng - khi bé ®éi ta kÐo sóng to leo gièc, mét khÈu sóng tr−ît xuèng, ®ång chÝ Träng gieo m×nh d−íi b¸nh xe ®Ó chÆn sóng l¹i.

Vμ tr¨m ngh×n anh hïng, liÖt sÜ kh¸c ®· ung dung lμm nh÷ng viÖc "Trêi ®Êt ph¶i kinh, quû thÇn ph¶i khãc". Ng−êi tuy chÕt, nh−ng tiÕng th¬m l−u truyÒn m·i víi non s«ng.

Chóng ta cÇn ghi chÐp vμ th−êng nh¾c l¹i nh÷ng sù tÝch Êy, ®Ó gi¸o dôc nh©n d©n ta chÞu ®ùng gian khæ, v−ît mäi khã kh¨n, quyÕt t©m lμm trän nhiÖm vô x©y dùng l¹i n−íc nhμ. §Ó gi¸o dôc thanh niªn ta rÌn luyÖn mét chÝ khÝ kiªn quyÕt quËt c−êng, mét t©m lý qu¶ c¶m xung phong, tin t−ëng vμo t−¬ng lai cña Tæ quèc, vμo lùc l−îng cña nh©n d©n, hy sinh lîi Ých riªng cho lîi Ých chung cña d©n téc, ra søc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn n−íc ViÖt Nam ta. VËy cã th¬ r»ng:

Nhê ai ta cã hoμ b×nh? Nhê ng−êi chiÕn sÜ quªn m×nh v× d©n.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 273, ngμy 26-11-1954.

Page 200: Ho chi minh toan tap  tap 7

388 389

§IÖN CHóC MõNG NGμY QUèC KH¸NH N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N ANBANI

KÝnh göi ®ång chÝ ¡ngve Hètgia, Chñ tÞch Héi ®ång Bé tr−ëng n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Anbani,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 10 ngμy n−íc Anbani ®−îc gi¶i phãng, thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin göi ®ång chÝ Thñ t−íng vμ ChÝnh phñ n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Anbani lêi chμo mõng nhiÖt liÖt.

Trong 10 n¨m qua, d−íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng Lao ®éng Anbani vμ cña ChÝnh phñ Anbani, víi sù gióp ®ì ©n cÇn cña Liªn X« vÜ ®¹i, nh©n d©n Anbani ®· ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi lín trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi, gãp phÇn b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Chóng t«i thμnh khÈn chóc nh©n d©n Anbani thu ®−îc nhiÒu thμnh c«ng míi.

Nh©n d©n ViÖt Nam hiÖn ®ang ra søc cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc, sÏ lu«n lu«n ®oμn kÕt víi nh©n d©n Anbani trong cuéc ®Êu tranh chung ®Ó b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi.

KÝnh chóc ®ång chÝ Thñ t−íng lu«n lu«n m¹nh khoÎ.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 275, ngμy 28-11-1954.

LêI CHμO MõNG THñ T¦íNG U NU

Th−a Thñ t−íng,

T«i rÊt vui mõng thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ hoan nghªnh Thñ t−íng vμ bμ Thñ t−íng, hoan nghªnh c¸c vÞ gióp viÖc cña Thñ t−íng.

Mét th¸ng tr−íc ®©y, chóng t«i ®−îc ®ãn tiÕp Thñ t−íng Nªru, l·nh tô Ên §é.

H«m nay chóng t«i ®−îc ®ãn tiÕp Thñ t−íng, l·nh tô DiÕn §iÖn. Chóng t«i lÊy lμm vinh h¹nh hai vÞ l·nh tô cña hai n−íc anh em lÇn l−ît ®Õn th¨m ViÖt Nam chóng t«i. §iÒu ®ã cã mét ý nghÜa lÞch sö rÊt quan träng: nã chøng tá r»ng t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc chóng ta ngμy cμng th©n mËt vμ lùc l−îng hoμ b×nh §«ng - Nam ¸ ngμy cμng ph¸t triÓn vμ cñng cè.

Trong nh÷ng ngμy kh¸ng chiÕn gian khæ ®Ó giμnh l¹i ®éc lËp, tù do, nh©n d©n ViÖt Nam ®−îc nh©n d©n DiÕn §iÖn thËt thμ ®ång t×nh vμ ñng hé. Chóng t«i muèn nh©n dÞp nμy tá lêi c¶m t¹ ChÝnh phñ vμ nh©n d©n n−íc b¹n.

Tõ ngμy chiÕn tranh chÊm døt, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ quyÕt t©m thi hμnh ®óng ®¾n hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ®· ký ë Gi¬nev¬ vμ ra søc phÊn ®Êu ®Ó thùc hiÖn hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong n−íc. §ång thêi chóng t«i s½n sμng lËp l¹i quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ víi nh©n d©n n−íc Ph¸p.

Trong viÖc thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, Uû ban quèc tÕ do Ên §é, Ba Lan vμ Cana®a ®¹i biÓu ®ang gióp ®ì chóng t«i.

Page 201: Ho chi minh toan tap  tap 7

390 391

VÒ vÊn ®Ò quèc tÕ, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ hoμn toμn t¸n thμnh 5 nguyªn t¾c lín do ba ChÝnh phñ Trung Hoa, Ên §é vμ DiÕn §iÖn ®· tuyªn bè. Chóng t«i nhËn r»ng ®ã lμ ph−¬ng ph¸p ch¾c ch¾n nhÊt ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh ch©u ¸ vμ hoμ b×nh thÕ giíi.

Trong sù nghiÖp gi÷ g×n hoμ b×nh, Thñ t−íng ®· gãp phÇn quan träng.

T«i xin c¸c vÞ cïng t«i n©ng cèc

Chóc mõng Thñ t−íng vμ bμ U Nu m¹nh khoÎ,

Chóc mõng Chñ tÞch vμ nh©n d©n DiÕn §iÖn,

Chóc t×nh h÷u nghÞ v÷ng bÒn gi÷a hai d©n téc anh em ViÖt - DiÕn,

Chóc hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi l©u dμi.

§äc ngμy 29-11-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 276, ngμy 30-11-1954.

NãI CHUYÖN VíI ANH CHÞ EM C¤NG CHøC ë THñ §¤

Xa c¸ch 8 n¨m v× kh¸ng chiÕn, h«m nay lÇn ®Çu tiªn gÆp anh chÞ em, t«i rÊt vui lßng. Nh©n dÞp nμy, t«i muèn nãi chuyÖn víi anh chÞ em 3 ®iÓm:

1. §oμn kÕt - Sau 15 n¨m chiÕn tranh, n−íc ta bÞ tμn ph¸, d©n ta bÞ cùc khæ. Nay hoμ b×nh míi trë l¹i, chóng ta ph¶i hμn g¾n nh÷ng vÕt th−¬ng do chiÕn tranh g©y ra, vμ x©y dùng l¹i ®êi sèng b×nh th−êng cña nh©n d©n. C«ng viÖc rÊt nhiÒu, rÊt phøc t¹p.

Trong c«ng viÖc, chóng ta cã nhiÒu thuËn lîi, mμ còng cã nhiÒu khã kh¨n.

ThuËn lîi v× nh©n d©n ta rÊt tèt, ChÝnh phñ ta kiªn quyÕt, c¸n bé ta cè g¾ng; vμ v× ta cã c¸c n−íc b¹n vμ nh©n d©n thÕ giíi nhiÖt liÖt ñng hé.

Khã kh¨n v× h·y cßn nh÷ng t− t−ëng cò, quan ®iÓm cò, thãi quen cò, lÒ lèi cò. Vμ v× søc ph¶n ®éng trong n−íc vμ ngoμi n−íc.

§Ó ph¸t triÓn nh÷ng thuËn lîi vμ kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n, ®iÒu cÇn thiÕt nhÊt cho chóng ta lμ ®oμn kÕt.

Ai còng biÕt hiÖn nay chóng ta cã hai líp c¸n bé, c¸n bé kh¸ng chiÕn vμ c¸n bé kh¸c. Nh−ng chóng ta ph¶i biÕt r»ng nay hai líp Êy ®Òu lμ c¸n bé cña chÝnh quyÒn nh©n d©n, tøc lμ nh− anh em mét nhμ. Cho nªn chóng ta cÇn ph¶i xo¸ bá hÕt thμnh kiÕn, cÇn ph¶i thËt thμ ®oμn kÕt víi nhau, gióp ®ì lÉn nhau ®Ó cïng tiÕn bé, ®Ó cïng phôc vô nh©n d©n.

Page 202: Ho chi minh toan tap  tap 7

392 393

§oμn kÕt lμ søc m¹nh cña chóng ta. §oμn kÕt chÆt chÏ, th× chóng ta nhÊt ®Þnh cã thÓ kh¾c phôc mäi khã kh¨n, ph¸t triÓn mäi thuËn lîi vμ lμm trän nhiÖm vô nh©n d©n giao phã cho chóng ta.

2. T¨ng n¨ng suÊt c«ng t¸c - BÊt kú ë ®Þa vÞ nμo, lμm c«ng t¸c g×, chóng ta ®Òu lμ ®μy tí cña nh©n d©n. C¬m chóng ta ¨n, ¸o chóng ta mÆc, vËt liÖu chóng ta dïng, ®Òu do må h«i n−íc m¾t cña nh©n d©n mμ ra. V× vËy chóng ta ph¶i ®Òn bï xøng ®¸ng cho nh©n d©n. Muèn lμm nh− vËy, chóng ta ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh.

Tr−íc hÕt lμ CÇn, tøc lμ t¨ng n¨ng suÊt trong c«ng t¸c, bÊt kú c«ng t¸c g×.

KiÖm tøc lμ kh«ng l·ng phÝ th× giê, cña c¶i cña m×nh vμ cña nh©n d©n.

Liªm tøc lμ kh«ng tham « vμ lu«n lu«n t«n träng, gi÷ g×n cña c«ng vμ cña nh©n d©n.

ChÝnh tøc lμ viÖc ph¶i th× dï nhá còng lμm, viÖc tr¸i th× dï nhá còng tr¸nh.

Bèn ®iÒu ®ã ®i liÒn víi nhau.

Riªng vÒ t¨ng møc c«ng t¸c vμ tiÕt kiÖm cña c«ng, chóng ta ®Òu thÊy anh em c«ng nh©n ë c¸c nhμ m¸y vμ c¸c c«ng tr−êng ®· xung phong thùc hiÖn. C¸n bé ë c¸c ngμnh, c¸c c¬ quan nªn cè g¾ng thi ®ua víi anh em c«ng nh©n.

3. Häc tËp - T×nh h×nh thÕ giíi vμ trong n−íc lu«n lu«n biÕn ®æi, c«ng viÖc cña chóng ta nhiÒu vμ míi, kü thuËt cña thÕ giíi ngμy cμng tiÕn bé, nh−ng sù hiÓu biÕt cña chóng ta cã h¹n. Muèn tiÕn bé kÞp sù biÕn ®æi v« cïng tËn, th× chóng ta ph¶i nghiªn cøu, häc tËp. Nghiªn cøu, häc tËp lý luËn vμ kü thuËt.

V× lÏ ®ã, hiÖn nay ®ang tæ chøc nh÷ng líp nghiªn cøu cho c¸n bé.

ViÖc nghiªn cøu häc tËp Êy kh«ng ph¶i lμ gß Ðp. Tuú ý mçi ng−êi, kh«ng miÔn c−ìng.

T«i ch¾c r»ng ®¹i ®a sè anh chÞ em ®Òu muèn tiÕn bé, cho nªn

nhiÒu ng−êi sÏ muèn häc.

Song c¸c anh em phô tr¸ch h−íng dÉn cÇn ph¶i chó ý: lμm thÕ nμo cho viÖc häc tËp thiÕt thùc, vui vÎ; kh«ng nªn c©u nÖ, h×nh thøc, tuyÖt ®èi tr¸nh c¸ch nhåi sä. Lý luËn vμ thùc hμnh ph¶i ®i ®«i víi nhau.

NÕu anh chÞ em c¸n bé cè g¾ng thùc hiÖn 3 ®iÒu nãi trªn, th× chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi trong c«ng cuéc cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn ViÖt Nam yªu quý cña chóng ta.

Nãi ngμy 30-11-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 278, ngμy 2-12-1954.

Page 203: Ho chi minh toan tap  tap 7

394 395

§IÖN CHóC MõNG SINH NHËT CHñ TÞCH CHñ TÞCH §OμN QUèC HéI RUMANI

KÝnh göi ®ång chÝ Pªt¬ru Gr«da, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn Quèc héi n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Rumani,

Nh©n dÞp mõng thä 70 tuæi cña ®ång chÝ Chñ tÞch, thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, t«i xin göi ®ång chÝ Chñ tÞch lêi chóc mõng th©n ¸i.

T«i thμnh khÈn chóc ®ång chÝ Chñ tÞch m¹nh khoÎ, sèng l©u ®Ó ®em l¹i nhiÒu lîi Ých cho nh©n d©n Rumani, vμ ®Ó x©y dùng t×nh h÷u nghÞ anh em gi÷a Rumani vμ ViÖt Nam ngμy cμng bÒn chÆt.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 278, ngμy 2-12-1954.

§IÖN CHóC MõNG SINH NHËT TæNG THèNG N¦íC CéNG HOμ Ên §é

KÝnh göi «ng Ragi¨ng®ra, Prax¸t, Tæng thèng n−íc Céng hoμ Ên §é,

Nh©n dÞp sinh nhËt lÇn thø 70 cña Tæng thèng, t«i xin nh©n danh nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, göi Tæng thèng lêi chóc mõng nhiÖt liÖt.

T«i chóc Tæng thèng m¹nh khoÎ, sèng l©u ®Ó chØ ®¹o c«ng cuéc x©y dùng n−íc Céng hoμ Ên §é hoμ b×nh, thÞnh v−îng vμ gãp phÇn gi÷ g×n hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 282, ngμy 7-12-1954.

Page 204: Ho chi minh toan tap  tap 7

396 397

TH¦ GöI C¸C §¥N VÞ MIÒN NAM TËP KÕT

Th©n ¸i göi c¸c chiÕn sÜ vμ c¸n bé,

H«m qua ®i th¨m bé ®éi vÒ, B¸c buån ngñ qu¸, khuya thøc giÊc dËy, viÕt th− nμy ®Ó kÞp göi ®ång chÝ Tæng t− lÖnh chuyÓn cho c¸c chó.

B¸c chóc c¸c chó vui vÎ, m¹nh khoÎ, vμ nh¾n c¸c chó mÊy ®iÒu tãm t¾t nh− sau:

- Suèt mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, c¸c chó ®· thu ®−îc nhiÒu thμnh tÝch kh¸, ®ã lμ v× c¸c chó ®· lu«n lu«n cè g¾ng, ®· lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ, ®· gÇn gòi nh©n d©n vμ ®−îc nh©n d©n th−¬ng yªu ñng hé.

- HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ lμ mét th¾ng lîi to lín cho chóng ta: chiÕn tranh chÊm døt, hoμ b×nh trë l¹i, qu©n vμ d©n ta cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn vμ cñng cè th¾ng lîi vμ mét trong nh÷ng ®iÒu kiÖn cã lîi tr−íc m¾t, lμ c¸c chó cã dÞp gÇn Trung −¬ng §¶ng, gÇn ChÝnh phñ vμ gÇn Tæng qu©n uû, cã dÞp häc tËp thªm vμ tiÕn bé thªm.

- Nh−ng ë miÒn Nam, ®ang cã qu©n Ph¸p t¹m ®ãng, cã bän ®Õ quèc Mü vμ tay sai cña chóng ©m m−u ph¸ ho¹i. V× vËy, nh©n d©n ta cÇn ph¶i cè g¾ng, nhÊt lμ bé ®éi ta cÇn ph¶i cè g¾ng rÊt nhiÒu n÷a ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ta.

- C¸c chó cÇn ph¶i ®oμn kÕt h¬n n÷a, ®oμn kÕt chÆt chÏ gi÷a chiÕn sÜ víi nhau, gi÷a c¸n bé víi nhau, gi÷a chiÕn sÜ vμ c¸n bé,

gi÷a qu©n vμ d©n. §oμn kÕt lμ mét lùc l−îng v« ®Þch cña chóng ta ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, giμnh lÊy th¾ng lîi. CÇn ph¶i gi÷ v÷ng truyÒn thèng anh dòng, t¸c phong ®óng ®¾n, tinh thÇn chÞu ®ùng gian khæ, quyÕt t©m lμm trßn nhiÖm vô.

Nãi tãm l¹i: gi÷ v÷ng vμ ph¸t triÓn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña Qu©n ®éi nh©n d©n.

- Chí chñ quan t−ëng r»ng trong thêi kú hoμ b×nh vμ ë vïng tù do, th× c¸i g× còng s½n sμng, còng dÔ dμng.

- B¸c khuyªn c¸c chó thi ®ua häc tËp. §¬n vÞ nμo vμ c¸ nh©n nμo cã thμnh tÝch kh¸ nhÊt, sÏ ®−îc ra Thñ ®« gÆp B¸c vμ gÆp Trung −¬ng.

B¸c h«n c¸c chó 2 giê s¸ng ngμy 16 th¸ng Ch¹p 1954

Hå CHÝ MINH

S¸ch Hå ChÝ Minh: Víi c¸c lùc l−îng vò trang nh©n d©n, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hμ Néi, 1975, tr.270-271.

Page 205: Ho chi minh toan tap  tap 7

398 399

NãI CHUYÖN VíI NAM N÷ THANH NI£N HäC SINH C¸C TR¦êNG TRUNG HäC

NGUYÔN TR·I, CHU V¡N AN Vμ TR¦NG V¦¥NG (Hμ NéI)

Thanh niªn lμ mét bé phËn quan träng cña d©n téc. D©n téc bÞ n« lÖ th× thanh niªn còng bÞ n« lÖ. D©n téc ®−îc gi¶i phãng, thanh niªn míi ®−îc tù do. V× vËy thanh niªn ph¶i h¨ng h¸i tham gia cuéc ®Êu tranh cña d©n téc.

NhiÖm vô chÝnh cña thanh niªn häc sinh lμ häc. D−íi chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn, môc ®Ých ®i häc lμ cèt ®−îc m¶nh b»ng ®Ó lμm «ng th«ng, «ng ph¸n, lÜnh l−¬ng nhiÒu, ¨n ngon, mÆc ®Ñp. ThÕ th«i, sè phËn d©n téc thÕ nμo, t×nh h×nh thÕ giíi biÕn ®æi thÕ nμo, kh«ng hay, kh«ng biÕt g× hÕt.

Môc ®Ých gi¸o dôc n« lÖ cña thùc d©n phong kiÕn chØ ®Ó ®μo t¹o ra nh÷ng trÝ thøc n« lÖ ®Ó hÇu h¹ chóng.

Ngμy nay, ta ®· ®−îc ®éc lËp, tù do, thanh niªn míi thËt lμ ng−êi chñ t−¬ng lai cña n−íc nhμ. Muèn xøng ®¸ng vai trß ng−êi chñ, th× ph¶i häc tËp.

Häc b©y giê víi häc d−íi chÕ ®é thùc d©n phong kiÕn kh¸c h¼n nhau. B©y giê ph¶i häc ®Ó:

- Yªu Tæ quèc: c¸i g× tr¸i víi quyÒn lîi cña Tæ quèc, chóng ta kiªn quyÕt chèng l¹i.

- Yªu nh©n d©n: viÖc g× hay ng−êi nμo ph¹m ®Õn lîi Ých chung cña nh©n d©n, chóng ta kiªn quyÕt chèng l¹i.

- Yªu lao ®éng: ai khinh rÎ lao ®éng, chóng ta kiªn quyÕt chèng l¹i.

- Yªu khoa häc: c¸i g× tr¸i víi khoa häc, chóng ta kiªn quyÕt chèng l¹i.

- Yªu ®¹o ®øc: chóng ta ph¶i thùc hiÖn ®øc tÝnh trong s¹ch, chÊt ph¸c, h¨ng h¸i, cÇn kiÖm; xo¸ bá hÕt nh÷ng vÕt tÝch n« lÖ trong t− t−ëng vμ hμnh ®éng.

Häc ®Ó phông sù ai ?

§Ó phông sù Tæ quèc, phông sù nh©n d©n, lμm cho d©n giμu, n−íc m¹nh, tøc lμ ®Ó lμm trän nhiÖm vô ng−êi chñ cña n−íc nhμ.

Häc ph¶i ®i ®«i víi hμnh: Khi ë nhμ, ph¶i th−¬ng yªu cha mÑ, gióp ®ì cha mÑ vÒ c«ng viÖc, gióp ®ì vÒ tinh thÇn (häc ®−îc ®iÒu g× vÒ t×nh h×nh trong n−íc vμ thÕ giíi th× nãi l¹i cho cha mÑ nghe).

- ë tr−êng th× ph¶i ®oμn kÕt, gióp ®ì anh chÞ em, thi ®ua häc tËp. Ph¶i ®oμn kÕt gi÷a thÇy vμ trß, lμm cho tr−êng m×nh lu«n lu«n tiÕn bé.

- ë x· héi: c¸c ch¸u cã thÓ gióp ®−îc nhiÒu viÖc cã Ých. ThÝ dô: tuyªn truyÒn vÖ sinh, gióp ®ì c¸c em nhi ®ång, xung phong d¹y b×nh d©n häc vô, v.v..

B¸c khuyªn líp nμy thi ®ua víi líp kh¸c, tr−êng nμy thi ®ua víi tr−êng kh¸c, trong viÖc häc vμ hμnh, lμm cho nÒn gi¸o dôc cña ta ph¸t triÓn vμ tèt ®Ñp.

Trong mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, c¸c anh hïng qu©n ®éi, c¸c chiÕn sÜ kiÓu mÉu ë nhμ m¸y, n«ng th«n, ë c«ng tr−êng (thanh niªn xung phong) ®¹i ®a sè lμ thanh niªn. B¸c mong r»ng thanh niªn häc sinh noi g−¬ng anh dòng Êy mμ lμm ®óng nh÷ng lêi B¸c dÆn.

Nãi ngμy 18-12-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 297, ngμy 23-12-1954.

Page 206: Ho chi minh toan tap  tap 7

400 401

LêI K£U GäI NH¢N DÞP Kû NIÖM NGμY KH¸NG CHIÕN TOμN QUèC25

Cïng toμn thÓ ®ång bμo, chiÕn sÜ, c¸n bé vμ kiÒu bμo ë n−íc ngoμi,

Sau 8, 9 n¨m kh¸ng chiÕn cùc kú gian khæ vμ anh dòng, chóng ta ®· thu ®−îc th¾ng lîi vÎ vang: chiÕn tranh ®· chÊm døt, hoμ b×nh ®· trë l¹i, chóng ta cã c¬ héi ®Ó x©y dùng l¹i n−íc nhμ.

H«m nay, lÇn ®Çu tiªn chóng ta kû niÖm kh¸ng chiÕn trong hoμn c¶nh hoμ b×nh. Nh−ng chóng ta ph¶i biÕt r»ng: so víi ®Êu tranh vò trang trong kh¸ng chiÕn, th× ®Êu tranh chÝnh trÞ trong hoμ b×nh còng ph¶i tr−êng kú vμ gian khæ vμ cßn gay go, phøc t¹p h¬n.

V× vËy, nh©n d©n, qu©n ®éi vμ c¸n bé ta chí cã chñ quan, tù m·n, mμ ph¶i gi÷ v÷ng chÝ khÝ ®Êu tranh, tinh thÇn anh dòng.

Chóng ta ®· ®oμn kÕt, ®Êu tranh, c¶nh gi¸c vμ tin t−ëng, cho nªn chóng ta ®· th¾ng lîi trong kh¸ng chiÕn. Th× nay chóng ta ph¶i ®oμn kÕt réng r·i ®ång bμo c¶ n−íc vμ ®oμn kÕt chÆt chÏ víi nh©n d©n c¸c n−íc b¹n cïng nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh toμn thÕ giíi, n©ng cao chÝ khÝ ®Êu tranh vμ tinh thÇn c¶nh gi¸c h¬n n÷a, tin t−ëng h¬n n÷a vμo lùc l−îng m¹nh mÏ vμ tiÒn ®å vÎ vang cña d©n téc ta. Nh− vËy, chóng ta nhÊt ®Þnh th¾ng lîi trong c«ng cuéc cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ta.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 293, ngμy 19-12-1954.

§IÖN CHóC MõNG SINH NHËT CHñ TÞCH N¦íC CéNG HOμ TIÖP KH¾C

KÝnh göi ®ång chÝ A. Dap«tètxki, Chñ tÞch n−íc Céng hoμ TiÖp Kh¾c,

Nh©n dÞp sinh nhËt lÇn thø 70 cña ®ång chÝ Chñ tÞch, t«i xin thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, göi ®ång chÝ Chñ tÞch lêi chóc mõng nhiÖt liÖt.

T«i thμnh khÈn chóc ®ång chÝ Chñ tÞch m¹nh khoÎ, sèng l©u ®Ó l·nh ®¹o nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®¹t ®−îc nhiÒu th¾ng lîi míi trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa x· héi ë TiÖp Kh¾c vμ gãp phÇn b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 293, ngμy 19-12-1954.

Page 207: Ho chi minh toan tap  tap 7

402 403

Tõ NGμY NH¢N D¢N TA B¾T §ÇU KH¸NG CHIÕN, §Õ QUèC Mü

§· NHóNG TAY VμO CHIÕN TRANH X¢M L¦îC §¤NG D¦¥NG

Tõ khi hoμ b×nh lËp l¹i, ®Õ quèc Mü ®· tiÕn thªm mét b−íc can thiÖp s©u vμo ba n−íc ViÖt, Cao Miªn vμ Lμo hßng gì l¹i thÊt b¹i th¶m h¹i cña chóng ë Héi nghÞ Gi¬nev¬, m−u biÕn §«ng D−¬ng thμnh c¨n cø qu©n sù vμ thuéc ®Þa cña Mü. Nh©n d©n §«ng D−¬ng tr−íc ®©y kh¸ng chiÕn chèng kÎ thï chÝnh tr−íc m¾t lμ thùc d©n Ph¸p ®· nhËn râ ®Õ quèc Mü lμ kÎ thï nguy hiÓm cña m×nh.

ChÝnh ®Õ quèc Mü lμ kÎ cæ vò thùc d©n Ph¸p ph¶n béi HiÖp ®Þnh 6-3-1946 vμ g©y chiÕn tranh x©m l−îc trë l¹i; chóng ®· thóc ®Èy thùc d©n Ph¸p thùc hiÖn chÝnh s¸ch "dïng ng−êi ViÖt ®¸nh ng−êi ViÖt". Th¸ng 8 n¨m 1947, mét ph¸i viªn cña Bé Ngo¹i giao Mü ®Õn gÆp B¶o §¹i ë H−¬ng C¶ng, l«i kÐo tªn vua bï nh×n thÊt thÕ nμy, lóc Êy ®ang lang thang ë nh÷ng hép ®ªm, ®Ó chuÈn bÞ ®−a lªn ngai vμng môc n¸t mét lÇn n÷a. Th¸ng 12-1947, tªn ®ã xui giôc thùc d©n Ph¸p dïng con bμi "B¶o §¹i". Tªn ph¸i viªn Mü ®ã tuyªn bè: "NÕu Ph¸p kh«ng dïng th× Mü sÏ trùc tiÕp n¾m lÊy".

Tõ ®Çu n¨m 1950, ®Õ quèc Mü tiÕn m¹nh thªm mét b−íc trong kÕ ho¹ch can thiÖp vμo §«ng D−¬ng. KÕ ho¹ch nμy n»m trong toμn bé kÕ ho¹ch x©m l−îc ch©u ¸ cña chóng. Ngμy 25-6-1950, ®Õ quèc Mü g©y chiÕn tranh x©m l−îc TriÒu Tiªn vμ chiÕm §μi Loan cña Trung Quèc.

Ngμy 7-2-1950, ®Õ quèc Mü chÝnh thøc c«ng nhËn chÝnh phñ bï nh×n B¶o §¹i. Ngμy 2-6-1950, £kix¬n, Bé tr−ëng Bé Ngo¹i giao Mü lóc bÊy giê, tuyªn bè quyÕt ñng hé thùc d©n Ph¸p vμ c¸c chÝnh phñ bï nh×n do chóng giËt d©y ®Ó tiÕp tôc chiÕn tranh x©m l−îc do ®ã tiªu thô vò khÝ, ®¹n d−îc cña chóng.

Ngμy 23-12-1950, tøc lμ sau thÊt b¹i cña thùc d©n Ph¸p ë mÆt trËn biªn giíi ViÖt - Trung, ®Õ quèc Mü ký hiÖp −íc viÖn trî qu©n sù cho thùc d©n Ph¸p vμ bï nh×n. §ång thêi víi viÖc cö mét viªn t−íng th©n Mü lμ §ê T¸txinhi sang §«ng D−¬ng, §Õ quèc Mü r¸o riÕt ngμy cμng t¨ng viÖn trî cho thùc d©n Ph¸p vμ bï nh×n hßng mau chãng kÕt thóc chiÕn tranh b»ng mét th¾ng lîi cña chóng.

N¨m 1952, ®Õ quèc Mü chi cho chiÕn tr−êng §«ng D−¬ng míi 314 triÖu ®«la, n¨m 1953 ®· t¨ng lªn h¬n 1.000 triÖu, n¨m 1954, th× lªn ®Õn 1.113 triÖu.

VÒ vò khÝ, theo mét cuèn s¸ch cña Bé Ngo¹i giao Mü xuÊt b¶n th¸ng 8-1953 vμ theo tê b¸o Mü Thêi b¸o ngμy 15-3-1954, ®Õ quèc Mü ®· viÖn trî cho thùc d©n Ph¸p:

- 170 triÖu viªn ®¹n,

- 17 v¹n 5 ngh×n sóng tr−êng, sóng liªn thanh vμ c¸c lo¹i sóng kh¸c.

- 1 v¹n 6.000 xe h¬i,

- 1.400 xe t¨ng vμ xe bäc s¾t,

- 350 m¸y bay qu©n sù,

- 250 thuû phi c¬,

- 390 tμu chiÕn.

TÝnh ®Õn cuèi n¨m 1953 ®· cã gÇn 400 chuyÕn tμu chë vò khÝ Mü sang §«ng D−¬ng. Sau khi ®×nh chiÕn, sè sóng ®¹n cña Mü ø ®äng l¹i ë §«ng D−¬ng lμ 1 triÖu 90 v¹n tÊn.

§Õ quèc Mü ®· tõ chç can thiÖp b»ng c¸ch cho thùc d©n Ph¸p vμ bï nh×n tiÒn vμ vò khÝ, bμy m−u tÝnh kÕ x©m l−îc cho thùc d©n Ph¸p vμ bï nh×n ®Õn chç ®· tiÕn lªn cho h¼n c¸n bé qu©n sù sang

Page 208: Ho chi minh toan tap  tap 7

404 405

trùc tiÕp ®iÒu khiÓn t¹i chç cuéc chiÕn tranh x©m l−îc. Nh÷ng tªn t−íng Mü Brin, ¤.§anien, ®eo danh nghÜa lμ tr−ëng ph¸i ®oμn cè vÊn qu©n sù Mü nh−ng chóng ch¼ng kh¸c g× tæng chØ huy qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p vμ bï nh×n. C¸c kÕ ho¹ch qu©n sù cña Ph¸p ®Òu ph¶i do ®Õ quèc Mü duyÖt tr−íc, nh− kÕ ho¹ch Nava, thùc d©n Ph¸p ph¶i mang sang tËn Hoa ThÞnh §èn xin chØ thÞ cña Mü. T¹i §«ng D−¬ng th× tªn t−íng Mü ¤. §anien trùc tiÕp ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch Êy.

Trong chiÕn dÞch §iÖn Biªn Phñ, tr−íc sù thÊt b¹i vμ nguy khèn cña qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p, ®Õ quèc Mü ®· cho m¸y bay cña chóng bay th¼ng tõ Phi LuËt T©n vμ NhËt B¶n tíi tiÕp tÕ vμ trî chiÕn cho thùc d©n Ph¸p. Theo tê b¸o Mü Tin tøc n−íc Mü vμ thÕ giíi ngμy 12 th¸ng 2 n¨m nay, hμng ngμy 100 chiÕc m¸y bay Mü chë tõ 200 ®Õn 300 tÊn vò khÝ sang §«ng D−¬ng vμ th¶ dï tõ 100 ®Õn 150 tÊn xuèng c¸c n¬i qu©n ®éi thùc d©n Ph¸p ®ang bÞ nguy. §Õ quèc Mü l¹i cö 250 huÊn luyÖn viªn qu©n sù vμ nh©n viªn kü thuËt (thËt ra lμ nh©n viªn qu©n sù) sang trùc tiÕp n¾m quyÒn chØ huy chiÕn tranh §«ng D−¬ng.

§Õ quèc Mü viÖn trî cho thùc d©n Ph¸p vμ can thiÖp s©u vμo chiÕn tranh §«ng D−¬ng nh»m môc ®Ých thay ch©n Ph¸p thèng trÞ §«ng D−¬ng, v¬ vÐt cña c¶i cña n−íc ta, biÕn n−íc ta thμnh thuéc ®Þa vμ c¨n cø qu©n sù cña chóng. Ngμy 13 th¸ng 1 n¨m nay, §alÐt, Bé tr−ëng Ngo¹i giao Mü, ®· tuyªn bè chÇy böa nh− sau: "§øng vÒ chiÕn l−îc, quyÒn lîi cña Mü ë vïng ViÔn §«ng g¾n chÆt víi c¸c ®¶o ë bê biÓn vïng ®ã. C¸c ®¶o ®ã cã hai cø ®iÓm ë trªn lôc ®Þa: phÝa b¾c lμ TriÒu Tiªn vμ phÝa nam lμ §«ng D−¬ng. Gi÷a hai cø ®iÓm ®ã lμ c¸c ®¶o NhËt B¶n, L−u CÇu, ¤kinaoa, §μi Loan, Phi LuËt T©n, óc, T©n T©y Lan...". Th× ra chóng d¸m nãi to¹c ra lμ chóng muèn th«n tÝnh nh÷ng n−íc nãi trªn trong ®ã cã n−íc ta.

Vò khÝ vμ ®«la "viÖn trî" cña Mü më ®−êng cho chóng x©m nhËp vÒ kinh tÕ, hÊt c¼ng Ph¸p ®Ó t−íc ®o¹t nh÷ng tμi nguyªn phong phó cña nh©n d©n §«ng D−¬ng. HiÖp −íc viÖn trî qu©n sù ngμy 23 th¸ng 1 n¨m 1950 ký gi÷a Mü, thùc d©n Ph¸p vμ nh÷ng

chÝnh phñ bï nh×n ë §«ng D−¬ng lóc Êy, cã ghi râ mét kho¶n lμ "ph¶i giao cho Mü nh÷ng nguyªn liÖu vμ nh÷ng s¶n phÈm mμ Mü cÇn, v× trong nguån tμi nguyªn cña Mü kh«ng cã hay ch−a khai th¸c ®−îc". (§iÓm 2, kho¶n 1 trong hiÖp −íc ®ã).

ë §«ng D−¬ng hiÖn nay cã nh÷ng c«ng ty ®éc quyÒn lín cña Mü nh− 2 c«ng ty dÇu ho¶, c«ng ty phètph¸t Phl«ri®a, c«ng ty thÐp BÐtlem. HiÖn nay c¸c h·ng ®éc quyÒn Mü chiÕm nh÷ng vÞ trÝ quan träng trong nÒn kinh tÕ §«ng D−¬ng (ë vïng qu©n Ph¸p t¹m ®ãng), nhÊt lμ trong c«ng nghiÖp quÆng má. Trong c¸c c«ng ty Ph¸p - Mü ®· thμnh lËp nh− "C«ng ty §«ng D−¬ng", "C«ng ty ®Çu t− t¹i §«ng D−¬ng", "C«ng ty Nam Hoa", "C«ng ty thuû ®iÖn Nam Hoa", v.v., t− b¶n cña Mü dÇn dÇn g¹t t− b¶n cña Ph¸p ra ngoμi. NhiÒu c«ng ty nh−: "C«ng ty míi s¶n xuÊt phètph¸t B¾c Kú", "C«ng ty t×m vμ khai th¸c quÆng §«ng D−¬ng", v.v. phô thuéc h¼n vμo bän t− b¶n ®éc quyÒn Mü. T¹i nh÷ng n¬i khai th¸c b¹c vμ ch× tr−íc kia n»m trong nh÷ng c«ng ty hçn hîp Ph¸p - ViÖt nay ®· hoμn toμn r¬i vμo c¸c c«ng ty Mü. §Çu n¨m 1952, c«ng ty cao su Mü cã 65% cæ phÇn trong c«ng ty Mis¬lanh cña Ph¸p. HiÖn nay c«ng ty Mü ®· cã nh÷ng ®ån ®iÒn cao su réng 17 ngh×n mÉu t©y. Nh÷ng h·ng thÇu vÒ ®−êng s¸, cÇu cèng cña Mü dÇn dÇn n¾m lÊy viÖc thÇu ®¾p ®−êng, x©y tr−êng bay vμ lμm cÇu. C«ng ty ®iÖn tho¹i, ®iÖn tÝn Moãcg¨ng cña Mü ®· hoμn toμn g¹t h¼n c«ng ty Ph¸p "Dông cô ®iÖn tho¹i" ra khái §«ng D−¬ng. ë Lμo, c¸c c«ng ty cña Mü ®ang t×m vμ khai th¸c c¸c má ë t©y - b¾c Viªn Ch¨n. Nh÷ng ®ån ®iÒn cao su ë Lμo vμ ë Cao Miªn tr−íc thuéc nhãm Riv« cña Ph¸p nay ®· sang h¼n tay c«ng ty Mü "GoãcvÝch".

Qua nh÷ng viÖc nãi trªn, ta thÊy râ ®Õ quèc Mü cã ©m m−u nham hiÓm x©m l−îc c¸c n−íc §«ng D−¬ng. Nh÷ng viÖc nãi trªn l¹i nãi râ c¸i t×nh nghÜa cña ®Õ quèc Mü ®èi víi "«ng b¹n" Ph¸p cña chóng nh− thÕ nμo...

*

* *

Page 209: Ho chi minh toan tap  tap 7

406 407

Sù can thiÖp cña ®Õ quèc Mü ®· lμm cho cuéc chiÕn ®Êu cña nh©n d©n §«ng D−¬ng kÐo dμi vμ gÆp thªm nhiÒu khã kh¨n, nh−ng chóng kh«ng thÓ ng¨n c¶n næi nh©n d©n §«ng D−¬ng ®¸nh cho bän x©m l−îc nh÷ng ®ßn chÝ tö, kh«ng ng¨n c¶n næi nh©n d©n §«ng D−¬ng giμnh nh÷ng th¾ng lîi oanh liÖt vμ nhÊt ®Þnh sÏ thu ®−îc th¾ng lîi cuèi cïng.

Tuy ®· bÞ thÊt b¹i nhôc nh· ë §«ng D−¬ng, nh−ng chøng nμo vÉn gi÷ tËt Êy, ®Õ quèc Mü ch−a chÞu bá méng x©m l−îc §«ng D−¬ng.

Nh©n d©n ViÖt Nam ®oμn kÕt víi nh©n d©n Kh¬me vμ Lμo, ®−îc nh©n d©n thÕ giíi ®ång t×nh vμ ñng hé, sÏ tiÕp tôc ®Ëp tan nh÷ng ©m m−u x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü.

T.L.

B¸o Nh©n d©n, sè 294, ngμy 20-12-1954.

§Õ QUèC Mü R¸O RIÕT PH¸ HéI NGHÞ Gi¥NEV¥ nH¦NG CHóNG §· THÊT B¹I

NHôC NH·

Nhê cã nh÷ng th¾ng lîi vÜ ®¹i cña nh©n d©n §«ng D−¬ng trong h¬n 8 n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ, søc ®Êu tranh m¹nh mÏ cña nh©n d©n Ph¸p, lùc l−îng cña mÆt trËn d©n chñ hoμ b×nh thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o lín m¹nh kh«ng ngõng, nªn t¹i Héi nghÞ BÐclin häp th¸ng 2 n¨m nay, c¸c ®Õ quèc Mü, Anh, Ph¸p ph¶i nhËn triÖu tËp Héi nghÞ Gi¬nev¬ bμn vÒ vÊn ®Ò thèng nhÊt TriÒu Tiªn vμ lËp l¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng. ThÕ bÊt ®¾c dÜ, ®Õ quèc Mü ph¶i dù Héi nghÞ nh−ng chóng ho¹t ®éng g¾t gao ®Ó c¶n trë vμ ph¸ Héi nghÞ. Tªn NÝchx¬n, Phã Tæng thèng Mü, tuyªn bè kh«ng thÓ ®μm ph¸n víi ta ®−îc. Tê b¸o Mü DiÔn ®μn N÷u ¦íc ngμy 2 th¸ng 3 tr©ng tr¸o nãi r»ng: kh«ng thÓ ®iÒu ®×nh ë §«ng D−¬ng nh− ë TriÒu Tiªn ®−îc, ViÖt Nam chØ lμ mét phong trμo phiÕn lo¹n (!). Ph¶i dËp t¾t phong trμo Êy... C¸c giíi ë Mü rÊt bi quan vÒ Héi nghÞ Gi¬nev¬ s¾p tíi... §Õ quèc Mü c−ìng bøc thùc d©n Ph¸p ph¶i kÐo dμi chiÕn tranh, ph¶i tung nhiÒu thanh niªn Ph¸p ®i lμm bia ®ì ®¹n cho Mü h−ëng lîi. §Õ quèc Mü giao sóng tËn tay cho thùc d©n Ph¸p, vμ thóc thùc d©n Ph¸p ph¶i tiÕp tôc ®¸nh, kh«ng ®−îc hoμ. Tªn R¸tpho, Tæng tham m−u tr−ëng cña ®Õ quèc Mü, ngμy 1 th¸ng 3 nãi tr¾ng ra r»ng: "Chóng t«i cung cÊp vò khÝ vμ viÖn trî kü thuËt cho ng−êi Ph¸p víi hy väng lμ hä më réng chiÕn tranh ®Ó chiÕn th¾ng nh÷ng lùc l−îng qu©n sù cña Hå ChÝ Minh".

§Çu th¸ng 4, §alÐt vËn ®éng thùc d©n Anh vμ thùc d©n Ph¸p

Page 210: Ho chi minh toan tap  tap 7

408 409

cïng c¸c n−íc phe Mü ®i tíi "mét hμnh ®éng chung" ®Ó can thiÖp tr¾ng trîn h¬n n÷a vμo §«ng D−¬ng, cøu nguy cho thùc d©n Ph¸p ë §iÖn Biªn Phñ vμ chuÈn bÞ x©m l−îc Trung Quèc. Cuéc vËn ®éng cña §alÐt thÊt b¹i v× c¸c n−íc phe Mü còng ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n néi bé.

VÒ thμnh phÇn tham gia Héi nghÞ Gi¬nev¬, ®Õ quèc Mü vμ tay sai cña chóng lμ nh÷ng giíi hiÕu chiÕn Ph¸p Lanien, Bi®«n còng gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. §Çu tiªn chóng kh¨ng kh¨ng kh«ng chÞu mêi ChÝnh phñ ta tham gia Héi nghÞ. Chóng chØ mêi c¸c chÝnh phñ bï nh×n tay sai cña chóng. Th¸i ®é ngoan cè vμ cùc kú v« lý Êy bÞ c¸c ®oμn ®¹i biÓu Liªn X«, Trung Quèc, nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ta cïng nh©n d©n thÕ giíi kÞch liÖt ph¶n ®èi, nªn cuèi cïng chóng ph¶i miÔn c−ìng ®ång ý mêi ta tíi dù. V¶ l¹i tr−íc nh÷ng thÊt b¹i ®au ®ín vÒ qu©n sù nÕu kh«ng bμn víi ®¹i biÓu ChÝnh phñ ta th× kh«ng sao gi¶i quyÕt vÊn ®Ò g× vÒ §«ng D−¬ng ®−îc. Ph¸ bÜnh kh«ng ®−îc, §alÐt hËm hùc bá ra vÒ, chØ tªn XmÝt, mét tªn gi÷ vai trß thø yÕu ë l¹i.

V−ît bao nhiªu c¶n trë do ®Õ quèc Mü vμ tay sai g©y nªn, ngμy 8 th¸ng 5 (mét ngμy sau khi ta th¾ng to ë §iÖn Biªn Phñ), Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®· khai m¹c. §ã lμ mét thÊt b¹i lín l¾m cña ®Õ quèc Mü vÒ mÆt chÝnh trÞ.

Tõ khi Héi nghÞ Gi¬nev¬ khai m¹c ®Õn khi Héi nghÞ Gi¬nev¬ bÕ m¹c, ®Õ quèc Mü kh«ng lóc nμo ngõng ph¸ ho¹i. §Õ quèc Mü vμ bän thùc d©n hiÕu chiÕn Ph¸p do bän Bi®«n ®¹i diÖn vμ bän bï nh×n ®−a ra nh÷ng ®iÒu kiÖn hÕt søc v« lý. Chóng biÕt kh«ng khi nμo ta thÌm ®Õm xØa ®Õn nh÷ng ®iÒu kiÖn Êy nh−ng vÉn cø sèng s−îng ®−a chÇy böa ra cèt ®Ó ph¸ ®¸m.

ThØnh tho¶ng, XmÝt l¹i c¸o "®au bông" kh«ng häp. NhiÒu lÇn h¾n ®· cïng Héi nghÞ tho¶ thuËn vÒ mét sè biÖn ph¸p nh−ng chØ mét buæi sau h¾n l¹i lËt läng. ThÝ dô nh− trong phiªn häp ngμy 16 th¸ng 6, XmÝt ®· tho¶ thuËn víi toμn thÓ Héi nghÞ vÒ nh÷ng biÖn ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò Cao Miªn, Lμo, XmÝt tá vÎ hoan nghªnh ®Ò nghÞ cña ®oμn ®¹i biÓu Trung Quèc. H«m sau, Héi nghÞ bμn tiÕp, XmÝt bá ®i ch¬i, tªn thay mÆt XmÝt ®Õn c·i chÇy c·i cèi cho hÕt giê.

Héi nghÞ cμng gÇn ®Õn th¾ng lîi cuèi cïng, ®Õ quèc Mü cμng r¸o riÕt ph¸. §ªm 20 th¸ng 7 ®¸ng lÏ c¸c hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam, Cao Miªn vμ Lμo cïng ®−îc ký mét lóc nh−ng ®Õ quèc Mü ®· giËt d©y ®¹i biÓu ChÝnh phñ nhμ vua Cao Miªn cè ph¸ ®¸m.

Do sù ®Êu tranh kiªn quyÕt cña ®oμn ®¹i biÓu ta vμ c¸c ®oμn ®¹i biÓu Liªn X«, Trung Quèc, do ¸p lùc cña nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n thÕ giíi, HiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ë Cao Miªn ®Õn 11 giê ngμy 21 th× ký ®−îc.

§Õ quèc Mü ph¸ Héi nghÞ Gi¬nev¬ rÊt tîn nh−ng cuèi cïng Héi nghÞ vÉn thμnh c«ng. Trong qu¸ tr×nh Héi nghÞ, ®Õ quèc Mü ®i tõ thÊt b¹i nμy ®Õn thÊt b¹i kh¸c. ChÝnh phñ Bi®«n, Lanien, tay sai ®¾c lùc cña ®Õ quèc Mü, bÞ lËt ®æ, lμ mét ®ßn nÆng ®¸nh vμo ®Çu ®Õ quèc Mü.

Thμnh c«ng cña Héi nghÞ Gi¬nev¬ lμ th¾ng lîi vÜ ®¹i cña nh©n d©n §«ng D−¬ng, nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n thÕ giíi.

Thμnh c«ng cña Héi nghÞ Gi¬nev¬ chøng tá r»ng dï ®Õ quèc Mü ngoan cè nham hiÓm ®Õn ®©u nh−ng nh©n d©n §«ng D−¬ng vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi cã ®Çy ®ñ lùc l−îng vμ m−u trÝ ®Ó ®¸nh b¹i chóng.

T.L.

B¸o Nh©n d©n, sè 295, ngμy 21-12-1954.

Page 211: Ho chi minh toan tap  tap 7

410 411

TH¦ GöI TOμN THÓ C¸N Bé Vμ CHIÕN SÜ NH¢N DÞP Kû NIÖM LÇN THø 10

NGμY THμNH LËP QU¢N §éI NH¢N D¢N VIÖT NAM

Nh©n ngμy kû niÖm 10 n¨m thμnh lËp qu©n ®éi, thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ, B¸c göi lêi khen ngîi toμn thÓ c¸n bé vμ chiÕn sÜ ®· lu«n lu«n cè g¾ng, lμm trßn nhiÖm vô vÎ vang trong 8, 9 n¨m kh¸ng chiÕn, vμ ®· tõ nh÷ng nhãm du kÝch bÐ nhá lóc ®Çu trë nªn mét qu©n ®éi lín m¹nh nh− ngμy nay.

Tr−íc t×nh h×nh míi, nhiÖm vô cña c¸c chó lμ ph¶i lμm hËu thuÉn v÷ng ch¾c cho cuéc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, b¶o vÖ Tæ quèc, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong toμn quèc. Cuéc ®Êu tranh ®ã ph¶i tr¶i qua nhiÒu khã kh¨n, gian khæ, song nhÊt ®Þnh th¾ng lîi. NhiÖm vô cña c¸c chó lμ nÆng nÒ nh−ng rÊt vÎ vang.

B¸c kªu gäi toμn thÓ c¸n bé vμ chiÕn sÜ h·y gi÷ v÷ng vμ n©ng cao ý chÝ chiÕn ®Êu, ra søc thi ®ua häc tËp qu©n sù vμ chÝnh trÞ, lμm cho qu©n ®éi ta ngμy cμng m¹nh ®Ó lμm trän nhiÖm vô vÎ vang ®ã.

B¸c sÏ tÆng gi¶i th−ëng cho nh÷ng ®¬n vÞ vμ c¸ nh©n thi ®ua cã nhiÒu thμnh tÝch nhÊt.

B¸c h«n c¸c chó Ngμy 22 th¸ng 12 n¨m 1954

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 296, ngμy 22-12-1954.

MõNG NGμY SINH NHËT QU¢N §éI NH¢N D¢N

10 n¨m tr−íc ®©y, qu©n ®éi NhËt Ph¸p tung hoμnh, nh©n d©n ViÖt Nam khèn khæ. Trong lóc ®ã ë L¹ng S¬n, Cao B»ng, vμi nhãm du kÝch b¾t ®Çu tæ chøc. Tuy c¸i g× còng thiÕu nh−ng dòng c¶m cã thõa. Håi ®ã cã ng−êi nãi víi mét giäng th−¬ng h¹i: "Ch©u chÊu sao ®Êu næi «ng voi!"

B¸c tr¶ lêi mét c¸ch ®anh thÐp: "B©y giê chóng ta míi cã vμi chôc ng−êi du kÝch, ch¾c ch¾n sau nμy chóng ta sÏ cã hμng chôc v¹n hïng binh".

RÊt tin t−ëng, ®ång bμo Cao - L¹ng tr¶ lêi b»ng c¸ch khuyªn con em tham gia c¸c ®éi du kÝch vμ hÕt lßng ñng hé c¸c chiÕn sÜ nh− cha mÑ s¨n sãc ®μn con c−ng.

§¶ng giao cho B¸c trùc tiÕp l·nh ®¹o. C¸c ®ång chÝ Tr−êng Chinh, Ph¹m V¨n §ång, Vâ Nguyªn Gi¸p, Chu V¨n TÊn, v.v. th× phô tr¸ch viÖc tæ chøc, huÊn luyÖn chØ huy.

Thùc d©n Ph¸p vμ qu©n phiÖt NhËt cμn quÐt cμng g¾t gao, th× lùc l−îng du kÝch ph¸t triÓn cμng mau chãng. Ph¸t triÓn ®Õn ®©u, ta thùc hiÖn chÝnh s¸ch d©n chñ cña MÆt trËn ViÖt Minh ®Õn ®ã. Non mét n¨m, phong trμo du kÝch ®· lan kh¾p c¶ n−íc tõ B¾c ®Õn Nam vμ ®· trë nªn ®éi qu©n chñ lùc cña C¸ch m¹ng Th¸ng T¸m. Nh©n d©n ta lªn n¾m chÝnh quyÒn. ViÖt Nam ta thμnh mét n−íc ®éc lËp.

Thùc d©n g©y chiÕn, cuéc kh¸ng chiÕn tr−êng kú vμ gian khæ

Page 212: Ho chi minh toan tap  tap 7

412 413

b¾t ®Çu. Nh÷ng ®éi du kÝch nhá bÐ n¨m kia, ®· thμnh hμng v¹n Qu©n ®éi nh©n d©n hïng m¹nh. Thùc d©n hiÕu chiÕn Ph¸p ®· ph¸i nh÷ng t−íng cõ nh− L¬clÐc, T¸txinhi víi h¬n 18 v¹n binh sÜ Ph¸p cïng víi 30 v¹n binh sÜ B¶o §¹i, do ®Õ quèc Mü gióp tiÒn, gióp sóng... KÕt qu¶ lμ qu©n ta th¾ng. V×:

- Qu©n ®éi ta anh dòng, quyÕt t©m.

- Nh©n d©n ta nång nμn yªu n−íc, hÕt lßng ñng hé qu©n ®éi ta.

- §¶ng vμ ChÝnh phñ l·nh ®¹o ®óng ®¾n, kiªn quyÕt.

- Cuéc kh¸ng chiÕn cña ta lμ chÝnh nghÜa, ®−îc nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé.

Nay chiÕn tranh ®· chÊm døt, hoμ b×nh ®· trë l¹i, nhiÖm vô cña qu©n ®éi ta lμ: Thi ®ua häc tËp, cñng cè quèc phßng, gi÷ g×n hoμ b×nh, b¶o vÖ Tæ quèc, gióp ®ì nh©n d©n t¨ng gia s¶n xuÊt, lμm lùc l−îng trô cét cho c«ng cuéc hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ cña n−íc ta.

Qu©n ta c«ng tr¹ng lín lao,

M−êi n¨m lÞch sö biÕt bao nhiªu t×nh!

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 296, ngμy 22-12-1954.

NãI CHUYÖN Víi C¸N Bé, c«NG Nh©n NHμ M¸Y §IÖN YªN PHô vμ NHμ M¸y

§ÌN Bê Hå

Trong lóc qu©n Ph¸p s¾p rót lui, c¸c c«, c¸c chó, tõ c¸n bé ®Õn c«ng nh©n, ®· ra søc ®Êu tranh gi÷ nhμ m¸y t−¬ng ®èi ®−îc hoμn toμn. §Êy lμ mét ®iÒu rÊt tèt. Sau khi ChÝnh phñ ta vÒ tiÕp qu¶n Thñ ®«, c¸c c«. c¸c chó ®· cè g¾ng s¶n xuÊt ®iÖn ®Òu, lμm cho sinh ho¹t cña ®ång bμo trong thμnh phè ®−îc tiÕp tôc nh− th−êng. B¸c thay mÆt ChÝnh phñ khen ngîi vμ c¶m ¬n c¸c c«, c¸c chó.

Trong nhμ m¸y cã lao ®éng trÝ ãc vμ lao ®éng ch©n tay, c¸n bé kü thuËt vμ c«ng nh©n, nam cã, n÷ cã. Tuy kh¸c nhau nh−ng cïng chung mét môc ®Ých. Ngμy tr−íc chóng ta lμ ng−êi n« lÖ. V× muèn tho¸t vßng n« lÖ mμ chóng ta kh¸ng chiÕn. Tr−íc chóng ta lμm cho thùc d©n Ph¸p, nay chóng ta lμm cho nh©n d©n. Nhμ m¸y nμy b©y giê lμ cña nh©n d©n, cña ChÝnh phñ, cña c¸c c«, c¸c chó. C¸c c«, c¸c chó lμ chñ th× ph¶i g×n gi÷ nhμ m¸y lμm cho nã ph¸t triÓn h¬n n÷a.

Muèn thÕ, tr−íc hÕt ph¶i ®oμn kÕt mét lßng. Trong thêi kú thuéc Ph¸p, chóng chia nh©n viªn kü thuËt ra mét h¹ng, cai xÕp mét h¹ng, c«ng nh©n mét h¹ng, chia ®Ó trÞ, lμm cho ba h¹ng kh«ng ®oμn kÕt vμ ®Òu ph¶i lμm n« lÖ. B©y giê tÊt c¶ chóng ta ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ.

Mçi ng−êi ®Òu cã s¸ng kiÕn hay, nh−ng còng ®Òu cã khuyÕt ®iÓm. S¸ng kiÕn lμ tÝnh thÇn cña d©n téc ta, khuyÕt ®iÓm lμ kÕt qu¶ cña chÕ ®é cò. Ai cã c¸i hay th× truyÒn b¸ cho nhau häc, thÊy khuyÕt ®iÓm g× th× lÊy tinh thÇn ®oμn kÕt, th−¬ng yªu nhau mμ

Page 213: Ho chi minh toan tap  tap 7

414 415

phª b×nh, gióp nhau söa ch÷a. Phª b×nh kh«ng ph¶i ®Ó mØa mai, nãi xÊu. Phª b×nh lμ ®Ó gióp nhau tiÕn bé. Häc nhau ®iÒu hay, gióp nhau söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, thÕ lμ ®oμn kÕt thËt sù.

Chóng ta ®oμn kÕt ®Ó thi ®ua. Thi ®ua ph¶i cã tæ chøc, cã kÕ ho¹ch. Thi ®ua kh«ng ph¶i lμ ganh ®ua, giÊu nghÒ. Thi ®ua cã nghÜa lμ mäi ng−êi ph¸t triÓn tμi n¨ng, s¸ng kiÕn cña m×nh, häc hái ®iÒu hay lÉn nhau, gióp nhau söa ch÷a khuyÕt ®iÓm ®Ó cïng nhau tiÕn bé, Thi ®ua nh»m:

l. T¨ng n¨ng suÊt,

2. TiÕt kiÖm nguyªn ×iÖu, vËt liÖu. §ång thêi ph¶i tuyªn truyÒn cho nh©n d©n vμ c¸c c¬ quan ý thøc tiÕt kiÖm ®iÖn.

Ng−êi nμy thi ®ua víi ng−êi kh¸c, tæ nμy thi ®ua víi tæ kh¸c, nhμ m¸y nμy thi ®ua víi nhμ m¸y kh¸c.

C¸c c«, c¸c chó gièng nh− mét bé m¸y. NÕu cã mét bé phËn, mét ng−êi nμo m¾c khuyÕt ®iÓm mμ kh«ng söa ch÷a th× ¶nh h−ëng xÊu ®Õn c¶ guång m¸y chung. V× thÕ, c¸c c«, c¸c chó, lao ®éng trÝ ãc vμ lao ®éng ch©n tay, ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ thi ®ua lμm cho nhμ m¸y ph¸t triÓn.

- HiÖn nay n−íc ta cßn nghÌo, ®êi sèng cña anh chÞ em c«ng nh©n cßn ch−a ®−îc ®Çy ®ñ. §¶ng, ChÝnh phñ vμ B¸c ®Òu lo nghÜ ®Õn ®iÒu ®ã. Nh−ng chóng ta cÇn nhËn râ giai cÊp lao ®éng lμ giai cÊp l·nh ®¹o, nghÜa lμ giai cÊp chÞu khæ tr−íc hÕt, ®Êu tranh m¹nh h¬n hÕt.

Nay trong hoμn c¶nh hoμ b×nh, muèn c¶i thiÖn sinh ho¹t th× giai cÊp lao ®éng ta ph¶i t¨ng n¨ng suÊt. ë nhμ m¸y, c«ng nh©n ph¶i thi ®ua chÕ t¹o. ë n«ng th«n, n«ng d©n ph¶i thi ®ua s¶n xuÊt lóa g¹o. S¶n xuÊt t¨ng th× møc sèng sÏ ®−îc n©ng cao. Muèn ¨n qu¶ th× tr−íc ph¶i chÞu khã trång c©y.

- HiÖn nay miÒn Nam ch−a ®−îc gi¶i phãng, ®Õ quèc Mü cßn l¨m le ph¸ ho¹i hoμ b×nh, chóng ta ph¶i chèng ®Õ quèc Mü mét c¸ch thiÕt thùc b»ng thi ®ua t¨ng n¨ng suÊt. TiÕt kiÖm ®−îc mét c©n than, t¨ng ®−îc mét kil«o¸t ®iÖn lμ gãp thªm mét phÇn lùc l−îng

®¸nh vμo ®Õ quèc Mü.

Chóng ta cã quyÕt t©m, chóng ta nhÊt ®Þnh kh«i phôc ®−îc kinh tÕ, n©ng cao ®−îc ®êi sèng cña toμn d©n. Chóng ta tin ch¾c lμ chóng ta lμm ®−îc v× d©n ta tèt, c«ng nh©n ta oanh liÖt, ®−êng lèi l·nh ®¹o cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ta ®óng, l¹i cã thªm sù gióp ®ì nhiÖt t×nh, cao c¶ cña nh©n d©n c¸c n−íc b¹n.

Chóc c¸c c«, c¸c chó m¹nh khoÎ, vui vÎ, ®oμn kÕt thi ®ua cho tèt.

B¸o Nh©n d©n, sè 298, ngμy 24-12-1954.

Page 214: Ho chi minh toan tap  tap 7

416 417

TH¦ CHóC MõNG §åNG BμO C¤NG GI¸O NH¢N DÞP N¤EN

Th©n ¸i göi ®ång bμo c«ng gi¸o,

Trong 8, 9 n¨m chiÕn tranh, m¸y bay, xe t¨ng ®· ®èt ph¸ nhiÒu nhμ thê, giÕt h¹i nhiÒu gi¸o d©n. LÇn nμy lμ lÇn ®Çu tiªn, chóng ta lμm lÔ N«en trong hoμn c¶nh hoμ b×nh.

§¸ng lÏ lμ chóng ta vui mõng, sung s−íng. Nh−ng sù vui s−íng Êy ®· bÞ gi¶m sót nhiÒu, v×:

- "Th¸i ®é cña mét sè ng−êi ph−¬ng T©y kh«ng häc theo th¸i ®é cña Chóa Giªsu mμ häc theo th¸i ®é cña nh÷ng ng−êi ®· giÕt Chóa." (Lêi «ng M«ri¾c, hμn l©m häc sÜ c«ng gi¸o).

- Nh÷ng ng−êi ph−¬ng T©y Êy lμ ®Õ quèc Mü vμ bän tay sai cña chóng nh− bän Ng« §×nh DiÖm; chóng ®· lõa bÞp, Ðp buéc mét sè gi¸o h÷u l×a bá quª h−¬ng mμ di c− vμo Nam, ®Ó sèng mét ®êi lÇm than, cùc khæ. Thanh niªn bÞ b¾t ®i lÝnh, phô n÷ ph¶i b¸n m×nh vμo nhμ ®iÕm, ng−êi m¹nh khoÎ bÞ ®−a lμm phu ë c¸c ®ån ®iÒn, trÎ con nam n÷ bÞ b¸n lμm t«i tí... (lêi 11 vÞ linh môc B¾c vμ Nam).

Sè phËn cña nh÷ng gi¸o h÷u Êy khiÕn t«i rÊt ®au lßng, vμ ch¾c ®ång bμo còng th−¬ng xãt. T«i rÊt mong ®ång bμo cÇu Chóa phï hé nh÷ng gi¸o h÷u Êy ®ñ søc ®Êu tranh, ®ßi trë vÒ quª cha ®Êt tæ.

Nh©n dÞp nμy, t«i xin nh¾c l¹i cho ®ång bμo râ: ChÝnh phñ ta thËt thμ t«n träng tÝn ng−ìng tù do. §èi víi nh÷ng gi¸o h÷u ®·

nhÇm di c− vμo Nam, ChÝnh phñ ®· ra lÖnh cho ®Þa ph−¬ng gi÷ g×n cÈn thËn ruéng v−ên, tμi s¶n cña nh÷ng ®ång bμo Êy vμ sÏ giao tr¶ l¹i cho nh÷ng ng−êi trë vÒ.

Nh©n dÞp lÔ N«en, t«i göi ®ång bμo lêi chóc mõng th©n ¸i vμ xin Chóa ban cho ®ång bμo mäi phóc lμnh.

B¸o Nh©n d©n, sè 298, ngμy 24-12-1954.

Page 215: Ho chi minh toan tap  tap 7

418 419

§¸P Tõ TRONG BUæI LÔ NHËN QUèC TH¦ cñA HéI §åNG QUèC GIA N¦íC CéNG HOμ

NH¢N D¢N BA LAN

Th−a ®ång chÝ §¹i sø,

T«i rÊt vui lßng nhËn b¶n quèc th− cña Héi ®ång Quèc gia n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan uû nhiÖm ®ång chÝ lμm §Æc mÖnh toμn quyÒn §¹i sø ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. T«i xin c¶m ¬n nh÷ng lêi chóc mõng cña ®ång chÝ.

Nh©n d©n Ba Lan ®· ®Êu tranh rÊt gian khæ vμ anh dòng h¬n mét thÕ kû nay chèng ©m m−u cña bän x©m l−îc chia c¾t ®Êt n−íc Ba Lan, n« dÞch nh©n d©n Ba Lan. Trong cuéc §¹i chiÕn thø hai, nh©n d©n Ba Lan ®· chiÕn ®Êu chèng qu©n ph¸txÝt HÝtle ®Ó gi¶i phãng ®Êt n−íc víi mét tinh thÇn hy sinh dòng c¶m mμ toμn thÕ giíi ®Òu kh©m phôc. Ngμy nay, nh©n d©n Ba Lan ®ang ra søc x©y dùng chñ nghÜa x· héi, gãp phÇn gi÷ g×n hoμ b×nh ch©u ¢u vμ thÕ giíi.

Nh©n d©n ViÖt Nam nhËn thÊy cuéc chiÕn ®Êu cña nh©n d©n Ba Lan rÊt gÇn gòi víi cuéc chiÕn ®Êu cña m×nh vμ rÊt yªu mÕn nh©n d©n Ba Lan.

Trong cuéc kh¸ng chiÕn tr−íc ®©y còng nh− trong cuéc ®Êu tranh hiÖn nay vμ s¾p tíi cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ cña m×nh, nh©n d©n ViÖt Nam lu«n lu«n ®−îc nh©n d©n Ba Lan ®ång t×nh vμ ñng hé. Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng tõ nay vÒ sau quan hÖ vÒ kinh tÕ, v¨n ho¸ gi÷a hai n−íc chóng ta sÏ ngμy

cμng më réng vμ th¾t chÆt, gióp cho nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc hμn g¾n vÕt th−¬ng chiÕn tranh, kh«i phôc kinh tÕ quèc d©n, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cña nh©n d©n.

T«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ l·nh chøc §¹i sø ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Trong c«ng t¸c cña ®ång chÝ, nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ sÏ ra søc gióp ®ì ®ång chÝ hoμn toμn thμnh c«ng.

T«i nhê ®ång chÝ chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña chóng t«i cho ®ång chÝ Chñ tÞch Héi ®ång Quèc gia n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Ba Lan vμ nh©n d©n Ba Lan.

§äc ngμy 25-12-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 300, ngμy 26-12-1954.

Page 216: Ho chi minh toan tap  tap 7

420 421

§¸P Tõ TRONG BUæI LÔ TR×NH QUèC TH¦ CñA §¹I Sø N¦íC CéNG HOμ TIÖP KH¾C

Th−a ®ång chÝ §¹i sø,

T«i rÊt vui lßng nhËn b¶n quèc th− cña ®ång chÝ Chñ tÞch n−íc Céng hoμ TiÖp Kh¾c uû nhiÖm ®ång chÝ lμm §Æc mÖnh toμn quyÒn §¹i sø ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. T«i xin c¶m ¬n nh÷ng lêi chóc mõng cña ®ång chÝ.

Nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c vèn s½n cã mèi t×nh h÷u nghÞ anh em trong ®¹i gia ®×nh hoμ b×nh, d©n chñ do Liªn X« l·nh ®¹o.

Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt c¶m phôc nh©n d©n TiÖp Kh¾c ®· hy sinh anh dòng trong cuéc ®Êu tranh oanh liÖt ®Ó gi¶i phãng n−íc nhμ, ®· tá ra dåi dμo n¨ng lùc vμ søc s¸ng t¹o trong c«ng cuéc x©y dùng x· héi chñ nghÜa. Nh÷ng th¾ng lîi rùc rì cña nh©n d©n TiÖp Kh¾c gãp phÇn quan träng vμo viÖc gi÷ g×n hoμ b×nh ë ch©u ¢u vμ thÕ giíi.

Nh©n d©n ViÖt Nam rÊt yªu mÕn nh©n d©n TiÖp Kh¾c lμ ng−êi b¹n tèt ®· hÕt lßng ñng hé nh©n d©n ViÖt Nam trong cuéc kh¸ng chiÕn tr−íc ®©y còng nh− trong cuéc ®Êu tranh hiÖn nay vμ s¾p tíi cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong toμn n−íc ViÖt Nam.

Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng tõ nay vÒ sau t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta sÏ ngμy cμng th¾m thiÕt, quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ gi÷a hai n−íc chóng ta sÏ ngμy cμng më réng vμ

chÆt chÏ, gióp nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc hμn g¾n vÕt th−¬ng chiÕn tranh, kh«i phôc kinh tÕ quèc d©n, n©ng cao ®êi sèng vËt chÊt vμ tinh thÇn cña nh©n d©n.

T«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ l·nh chøc §¹i sø cña n−íc Céng hoμ TiÖp Kh¾c ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Trong khi thi hμnh nhiÖm vô, ®ång chÝ sÏ lu«n lu«n ®−îc sù gióp ®ì tÝch cùc cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ.

T«i xin chóc ®ång chÝ hoμn toμn thμnh c«ng vμ nhê ®ång chÝ chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña chóng t«i cho ®ång chÝ Chñ tÞch n−íc Céng hoμ TiÖp Kh¾c vμ nh©n d©n TiÖp Kh¾c.

§äc ngμy 30-12-1954. B¸o Nh©n d©n, sè 305, ngμy 31-12-1954.

Page 217: Ho chi minh toan tap  tap 7

422 423

TH¦ GöI C¸C C¸N Bé PH¸T §éNG QUÇN CHóNG GI¶M T¤ Vμ C¶I C¸CH

RUéNG §ÊT

Th©n göi c¸c c¸n bé gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt,

Trong ®ît 2 c¶i c¸ch ruéng ®Êt vμ ®ît 6 ph¸t ®éng gi¶m t«, c¸c c« c¸c chó ®· cè g¾ng vμ ®· thu ®−îc kÕt qu¶ kh¸, thÝ dô: ®ît 1 c¶i c¸ch ruéng ®Êt ph¶i lμm 100 ngμy, mμ ®ît 2 th× cã nhiÒu x· lμm 56 ngμy ®· kÕt thóc, thÕ lμ ®· lμm ®−îc "tèt, nhanh, gän, v÷ng".

Tuy vËy, ë ®«i n¬i, c¸n bé cßn m¾c nh÷ng khuyÕt ®iÓm nÆng, nh−:

Th¸i ®é mÖt mái, kh«ng thËt "ba cïng":

Cã c¸n bé bÊm ®èt ngãn tay tÝnh tõng ngμy, mong sím vÒ c¬ quan, kh«ng muèn ®i ph¸t ®éng n÷a.

HoÆc ham ®i ch¬i phè, ®Ó c«ng viÖc bª trÔ.

HoÆc chän ë nhμ n«ng d©n nÊu ¨n khÐo, mua thÞt c¸ vÒ "ba cïng"!

ThËm chÝ cã ®éi tr−ëng m¶i ch¬i bμi, cèt c¸n ph¶i chê suèt ngμy ®Ó gi¶i quyÕt c«ng viÖc.

LËp tr−êng kh«ng v÷ng, lμm viÖc rôt rÌ:

Nh− n«ng d©n ®ang tè téi ¸c cña ®Þa chñ c−êng hμo th× c¸n bé ng¨n l¹i, v× sî "vi ph¹m hiÖp ®Þnh"; kh«ng v¹ch râ téi ¸c cña tªn Ng« §×nh DiÖm trong viÖc nã lõa Ðp ®ång bμo c«ng gi¸o di c− vμo Nam.

Kh«ng m¹nh d¹n dùa vμo n«ng d©n ®Ó trõng trÞ ®óng møc vμ

kÞp thêi nh÷ng ®Þa chñ ph¸ ho¹i phong trμo ph¸t ®éng.

Bao biÖn, mÖnh lÖnh:

Cã ®éi kh«ng ra søc båi d−ìng cèt c¸n, viÖc g× còng lμm thay, tù m×nh lμm chñ tÞch ®oμn, ®iÒu khiÓn c¸c tæ khai héi. HoÆc viÕt giÊy "gμ" cho chñ tÞch ®oμn. Lμm cho cèt c¸n û l¹i vμ lóng tóng, mμ quÇn chóng th× kh«ng tin t−ëng vμo "chñ tÞch 3 tay" 24F

1) .

Cã n¬i khi cö Ban chÊp hμnh n«ng héi, ®éi kh«ng ®Ó quÇn chóng tù chän ng−êi. §éi b¶o giíi thiÖu ®Ó ®¹i héi th«ng qua cho chãng.

Chñ quan, h×nh thøc:

Cã c¸n bé ba hoa r»ng: "T«i nhÊt ®Þnh b¾t ®−îc 5 rÔ tèt", kÕt qu¶ lμ v× chñ quan mμ b¾t ®−îc 5 rÔ ®Òu thèi c¶.

Cã ®éi dùng 36 cæng chμo, dùng 200 c©y tre lμm hμng rμo cho chç khai héi; cho nh− vËy lμ "tuyªn truyÒn rÇm ré" kh«ng biÕt r»ng nh− vËy lμ ®· l·ng phÝ cña c¶i vμ thêi giê cña nh©n d©n.

Trªn ®©y B¸c chØ tãm t¾t mÊy ®iÓm. RÊt mong c¸c ®oμn, c¸c ®éi vμ tÊt c¶ c¸c c¸n bé ra søc thi ®ua häc tËp kinh nghiÖm, söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm, lμm cho nh÷ng ®ît sau thμnh c«ng tèt ®Ñp h¬n, sao cho c¸c c« c¸c chó ®Òu xøng ®¸ng chiÕn sÜ anh dòng trªn mÆt trËn chèng phong kiÕn.

Chμo th©n ¸i vμ quyÕt th¾ng Th¸ng 12 n¨m 1954

Hå CHÝ MINH

S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb Sù thËt, Hμ Néi, 1956, t.III,tr.82-83

___________ 1) NghÜa lμ c¸n bé nÊp sau l−ng cèt c¸n thß tay qua n¸ch cèt c¸n cÇm

tay cho cèt c¸n ®äc, nªn quÇn chóng gäi lμ “chñ tÞch 3 tay”.

Page 218: Ho chi minh toan tap  tap 7

424 425

NãI CHUYÖN VíI C¸C §¥N VÞ THAM Dù CUéC DUYÖT BINH

NGμY 1 TH¸NG 1 N¡M 1955 T¹I THñ §¤ Hμ NéI

H«m nay, B¸c ®Õn th¨m c¸c c« c¸c chó cã nghÜa lμ ®Õn th¨m toμn qu©n. V× ë ®©y cã ®ñ ®¹i biÓu c¸c ®¬n vÞ. Khi c¸c c« c¸c chó vÒ ®¬n vÞ, B¸c göi lêi hái th¨m vμ khuyÕn khÝch tÊt c¶ anh em, chÞ em cè g¾ng häc tËp.

C¸c c« c¸c chó häc kh¸ nh−ng cÇn cè g¾ng h¬n n÷a. B¸c dÆn c¸c c« c¸c chó mÊy ®iÒu:

T×nh h×nh n−íc ta hiÖn nay tõ chiÕn tranh ®æi sang hoμ b×nh, cã thuËn lîi nh−ng còng cã khã kh¨n.

VÒ khã kh¨n, th×: Mét nöa n−íc ta ë miÒn Nam ®−¬ng cßn qu©n Ph¸p ®ãng, chÝnh quyÒn ®ang do bän ph¶n ®éng n¾m, miÒn Nam cã nhiÒu khã kh¨n do ®Õ quèc Mü g©y ra. Nh÷ng khã kh¨n ®ã lμ t¹m thêi, chóng ta nhÊt ®Þnh kh¾c phôc ®−îc.

ThuËn lîi cña ta lμ:

- D©n ta rÊt tèt.

- §¶ng vμ ChÝnh phñ l·nh ®¹o kiªn quyÕt vμ ®óng ®¾n.

- C¸n bé vμ bé ®éi cè g¾ng, anh dòng,

- Ta cã c¸c n−íc b¹n gióp ta nh− anh em,

- Trong bän ®Õ quèc lôc ®ôc, tranh quyÒn ®o¹t lîi lÉn nhau.

ThuËn lîi ®ã lμ c¨n b¶n, l©u dμi.

NÕu chóng ta cè g¾ng quyÕt t©m th× thuËn lîi sÏ ph¸t triÓn, khã kh¨n sÏ kh¾c phôc ®−îc.

NhiÖm vô cña qu©n ®éi hiÖn nay lμ ph¶i cè g¾ng tiÕn lªn chÝnh quy. §©y lμ nhiÖm vô míi. Kh«ng nªn v× hoμ b×nh mμ xao l·ng häc tËp. C¸c c« c¸c chó cÇn häc g×?

- CÇn häc chÝnh trÞ ®Ó n¾m v÷ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ, ®Ó ®i ®óng ®−êng lèi cña nh©n d©n.

- Ph¶i häc tËp kü thuËt v× kü thuËt ngμy cμng tiÕn bé, m×nh còng ph¶i häc ®Ó tiÕn bé. Muèn cho bé ®éi ta hïng m¹nh, vμ nhÊt ®Þnh bé ®éi ta ph¶i hïng m¹nh, chóng ta ph¶i cè g¾ng häc tËp chÝnh trÞ vμ kü thuËt ®Ó tiÕn lªn chÝnh quy.

Tõ tr−íc tíi nay bé ®éi ta cßn nhiÒu t¸c phong du kÝch. B©y giê ®æi sang chÝnh quy cã nhiÒu chç míi l¹ vμ khã kh¨n. Ph¶i thÊy c¸i g× khã kh¨n ®Ó kh¾c phôc, kh«ng sî khã kh¨n. §¶ng vμ ChÝnh phñ kiªn quyÕt l·nh ®¹o bé ®éi tiÕn lªn chÝnh quy. Víi cè g¾ng cña Trung −¬ng §¶ng, ChÝnh phñ, cña Bé Tæng t− lÖnh vμ cña c¸c c« c¸c chó, bé ®éi ta nhÊt ®Þnh ®i tèt ®Õn chÝnh quy.

Ngoμi ra tõ chiÕn tranh chuyÓn sang hoμ b×nh cã nhiÒu t− t−ëng kh«ng ®óng n¶y në ra. Ph¶i ng¨n ngõa nh÷ng t− t−ëng Êy.

1. Ph¶i quý träng cña c«ng: TÊt c¶ c¸i ¨n, c¸i mÆc, c¸i dïng cña c¸c c« c¸c chó lμ må h«i n−íc m¾t cña ®ång bμo. Ph¶i tiÕt kiÖm, gi÷ g×n, kh«ng ®−îc l·ng phÝ.

2. Qu©n ®éi nh©n d©n chóng ta ph¶i gi÷ kû luËt cho nghiªm, ®õng v× hoμ b×nh mμ coi nhÑ kû luËt.

3. Ph¶i ®oμn kÕt. Tr−íc ë B¾c Bé chØ cã bé ®éi B¾c Bé, b©y giê ë B¾c Bé cã bé ®éi toμn quèc: Nam - Trung - B¾c ®Òu cã, l¹i cã c¶ qu©n t×nh nguyÖn ë n−íc b¹n vÒ. Ph¶i thËt thμ ®oμn kÕt, th−¬ng yªu nhau, gióp ®ì nhau tiÕn bé.

4. C¸c c« c¸c chó häc cã kÕt qu¶, nh−ng ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a. B¸c ®−îc b¸o c¸o lμ c¸c ®¬n vÞ ®Õn sau häc tËp rÊt cè g¾ng. ThÕ lμ rÊt tèt. C¸c c« c¸c chó ph¶i tÝch cùc thi ®ua häc tËp h¬n n÷a ®Ó giμnh gi¶i th−ëng cña B¸c. Víi c¸c chiÕn sÜ thi ®ua, ®· thi ®ua råi

Page 219: Ho chi minh toan tap  tap 7

426 427

th× ph¶i thi ®ua h¬n n÷a.

Muèn häc ®−îc tèt th× søc khoÎ ph¶i tèt. Anh nu«i ph¶i yªn t©m c«ng t¸c, ph¸t huy tinh thÇn phôc vô ®¬n vÞ, cã s¸ng kiÕn thi ®ua lμm c¬m lμnh canh ngät. Qu©n y ph¶i s¨n sãc chu ®¸o søc khoÎ cho anh em.

5. C¸c c¸n bé tõ chØ huy trë xuèng ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a trong c«ng t¸c, trong häc tËp, tõ b−íc ®i, tõ c¸i chμo ®Òu ph¶i chÝnh quy ho¸, c¸n bé ph¶i tiÕn tr−íc vμ lμm g−¬ng mÉu cho c¸c chiÕn sÜ. Ngoμi ra ph¶i hÕt søc ch¨m lo mäi mÆt vÒ ®êi sèng cho chiÕn sÜ.

Cuèi cïng B¸c nh¾c c¸c c« c¸c chó:

HiÖn nay nhiÖm vô cña toμn §¶ng, toμn d©n, toμn qu©n lμ ®Êu tranh cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc. Trong nhiÖm vô ®ã, qu©n ®éi gi÷ mét phÇn rÊt quan träng. Muèn lμm trßn nhiÖm vô ®ã, c¸c c« c¸c chó ph¶i lμm cho ®óng, lμm cho ®−îc lêi B¸c dÆn.

Nãi vμo th¸ng 12-1954. S¸ch Hå ChÝ Minh: Víi c¸c lùc l−îng vò trang nh©n d©n, Nxb. Qu©n ®éi nh©n d©n, Hμ Néi, 1975, tr.274-277.

DIÔN Tõ TRONG BUæI LÔ §ÆT VßNG HOA ë §μI LIÖT SÜ25F

1

)

Hìi c¸c liÖt sÜ, Ngμy mai lμ n¨m míi, lμ ngμy ®ång bμo vμ bé ®éi mõng ChÝnh

phñ vÒ Thñ ®«. Trong lóc c¶ n−íc vui mõng, th× mäi ng−êi ®Òu th−¬ng tiÕc c¸c liÖt sÜ ®· hy sinh v× Tæ quèc, v× d©n téc.

B¸c thay mÆt nh©n d©n, ChÝnh phñ vμ bé ®éi kÝnh cÈn nghiªng m×nh tr−íc linh hån bÊt diÖt cña c¸c liÖt sÜ.

C¸c liÖt sÜ ®· hy sinh, nh−ng c«ng tr¹ng to lín cña c¸c liÖt sÜ ®· ghi s©u vμo lßng d¹ cña toμn d©n vμ non s«ng ®Êt n−íc.

C¸c liÖt sÜ ®· hy sinh, nh−ng chÝ khÝ dòng c¶m cña c¸c liÖt sÜ ®· thÊm nhuÇn vμo t©m hån cña toμn qu©n vμ d©n ta trong cuéc kiªn quyÕt ®Êu tranh ®Æng giμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc.

M¸u nãng cña c¸c liÖt sÜ ®· nhuém l¸ Quèc kú vÎ vang cμng thªm th¾m ®á. TiÕng th¬m cña c¸c liÖt sÜ sÏ mu«n ®êi l−u truyÒn víi sö xanh.

Mét nÐn h−¬ng thμnh, Vμi lêi an ñi. Anh linh cña c¸c liÖt sÜ bÊt diÖt! Tæ quèc ViÖt Nam vÜ ®¹i mu«n n¨m!

Hå CHÝ MINH B¸o Nh©n d©n, sè 306, ngμy 1-1-1955.

___________ 1) ChiÒu ngμy 31-12-1954, §oμn ®¹i biÓu §¶ng vμ ChÝnh phñ do Chñ

tÞch Hå ChÝ Minh dÉn ®Çu ®· tíi ®Æt vßng hoa viÕng c¸c liÖt sÜ ®· hi sinh v× Tæ quèc t¹i §μi liÖt sÜ Hμ Néi. T¹i lÔ viÔng, ®ång chÝ Ph¹m V¨n §ång ®· thay mÆt Chñ tÞch Hå ChÝ Minh ®äc diÔn tõ nμy.

Page 220: Ho chi minh toan tap  tap 7

428 429

DIÔN V¡N CHóC MõNG N¡M MíI TRONG DÞP LÔ MõNG TRUNG ¦¥NG §¶NG

Vμ CHÝNH PHñ VÒ THñ §¤

Cïng toμn thÓ ®ång bμo trong n−íc vμ ngoμi n−íc,

Cïng toμn thÓ bé ®éi, c¸n bé vμ nh©n viªn,

Sau 8, 9 n¨m toμn qu©n vμ toμn d©n ta kh¸ng chiÕn gian khæ vμ anh dòng, chÝnh nghÜa ®· th¾ng lîi, chiÕn tranh ®· chÊm døt, hoμ b×nh ®· lËp l¹i, ChÝnh phñ l¹i vÒ Thñ ®«. Nh÷ng viÖc ®ã bao hμm mét ý nghÜa chÝnh trÞ cùc kú to lín.

T«i thay mÆt ChÝnh phñ c¶m ¬n ®ång bμo Thñ ®« vμ bé ®éi h«m nay long träng vμ th©n mËt chμo mõng ChÝnh phñ.

Nh©n dÞp n¨m míi, t«i thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ th©n ¸i hái th¨m anh em th−¬ng binh, bÖnh binh vμ gia ®×nh c¸c liÖt sÜ.

Chóc toμn thÓ ®ång bμo vμ kiÒu bμo,

Chóc toμn thÓ bé ®éi, c¸n bé vμ nh©n viªn,

Chóc c¸c chiÕn sÜ thi ®ua,

Chóc c¸c cô phô l·o,

C¸c ch¸u thanh niªn vμ nhi ®ång

N¨m míi m¹nh khoÎ, vui vÎ, cè g¾ng vμ tiÕn bé!

T«i thay mÆt nh©n d©n vμ ChÝnh phñ ta chóc c¸c l·nh tô vμ nh©n d©n c¸c n−íc b¹n n¨m míi th¾ng lîi míi!

Nh©n dÞp nμy, t«i xin b¸o c¸o víi ®ång bμo vμ bé ®éi nh÷ng c«ng viÖc chóng ta ph¶i lμm tõ nay, nh»m môc ®Ých cñng cè hoμ b×nh,

thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc:

- Chóng ta kiªn quyÕt thi hμnh ®óng ®¾n hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn. §ång thêi chóng ta ®ßi hái ®èi ph−¬ng còng ph¶i thi hμnh ®Çy ®ñ hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, ph¶i b¶o vÖ quyÒn tù do d©n chñ vμ ph¶i chÊm døt nh÷ng cuéc khñng bè nh©n d©n ë miÒn Nam, ph¶i ®×nh chØ lõa bÞp, Ðp buéc mét sè ®ång bμo miÒn B¾c di c− vμo Nam.

Nh©n ®©y, chóng ta tá lêi c¶m ¬n Uû ban Quèc tÕ ®· gióp søc vμo c«ng viÖc thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn.

- Chóng ta ph¶i ra søc kh«i phôc l¹i kinh tÕ: n«ng nghiÖp, c«ng nghiÖp, th−¬ng nghiÖp, vËn t¶i, ®Ó n©ng cao dÇn ®êi sèng cña nh©n d©n.

- Chóng ta ph¶i ra søc b¶o vÖ Tæ quèc, b¶o vÖ hoμ b×nh, cho nªn chóng ta ph¶i cñng cè quèc phßng, bé ®éi ta ph¶i thi ®ua häc tËp chÝnh trÞ vμ kü thuËt, gi÷ v÷ng kû luËt vμ t¸c phong kh¾c khæ.

- Chóng ta ph¶i tiÕp tôc vËn ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt, ®Ó thùc hiÖn ng−êi cμy cã ruéng.

§Ó lμm nh÷ng c«ng viÖc trªn ®©y, chóng ta ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, réng r·i, chóng ta ph¶i chèng hñ ho¸, tham «, l·ng phÝ. Chóng ta ph¶i båi d−ìng ®¹o ®øc cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh.

Nam B¾c lμ mét nhμ, lμ anh em ruét thÞt, quyÕt kh«ng thÓ chia c¾t ®−îc. Chóng ta ph¶i th¾t chÆt mèi quan hÖ mËt thiÕt gi÷a miÒn Nam vμ miÒn B¾c.

Chóng ta ph¶i ®oμn kÕt réng r·i vμ chÆt chÏ tõ B¾c ®Õn Nam; ph¶i ñng hé ®ång bμo miÒn Nam ®Êu tranh giμnh tù do d©n chñ, theo ®óng HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬.

Chóng ta ph¶i lμm cho kinh tÕ, v¨n ho¸ vμ sù ®i l¹i ®−îc l−u th«ng vμ thuËn lîi gi÷a ®ång bμo miÒn B¾c vμ ®ång bμo miÒn Nam.

Chóng ta ph¶i lμm nh÷ng viÖc ®ã ®Ó tiÕn tíi thùc hiÖn tæng tuyÓn cö tù do vμ thèng nhÊt toμn quèc.

BÊt kú ng−êi nμo, bÊt kú nhãm nμo, nÕu hä t¸n thμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ, th× chóng ta còng s½n sμng thËt thμ ®oμn kÕt víi hä.

Page 221: Ho chi minh toan tap  tap 7

430 431

Chóng ta ®oμn kÕt chÆt chÏ víi nh©n d©n c¸c n−íc b¹n.

Chóng ta sÏ dùa theo 5 nguyªn t¾c lín cña b¶n tuyªn bè Trung- Ên vμ Trung - DiÕn26 ®Ó g©y quan hÖ h÷u h¶o víi hai chÝnh phñ nhμ vua Miªn vμ Lμo.

Chóng ta ph¸t triÓn quan hÖ h÷u h¶o víi c¸c n−íc §«ng - Nam ¸. §èi víi n−íc Ph¸p, chóng ta sÏ cè g¾ng lËp l¹i mèi quan hÖ

kinh tÕ vμ v¨n ho¸ trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng vμ hai bªn ®Òu cã lîi. Chóng ta ®oμn kÕt víi nh©n d©n Ph¸p vμ nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi.

Chóng ta ph¶i tØnh t¸o ®Ò phßng, ph¶i kiªn quyÕt chèng ©m m−u ®Õ quèc Mü t¨ng c−êng can thiÖp vμo §«ng D−¬ng, xui giôc bän tay sai cña chóng ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, ph¸ ho¹i hoμ b×nh vμ chóng ta cè g¾ng gãp phÇn vμo sù nghiÖp b¶o vÖ hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi.

Trong mÊy n¨m kh¸ng chiÕn, qu©n vμ d©n ta ®· cè g¾ng vμ ®· giμnh ®−îc th¾ng lîi. §Êu tranh trong hoμn c¶nh hoμ b×nh, qu©n vμ d©n ta còng ph¶i cè g¾ng ®Ó v−ît mäi khã kh¨n, giμnh lÊy th¾ng lîi.

ViÖt Nam hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ mu«n n¨m!

Hoμ b×nh thÕ giíi mu«n n¨m!

Hå CHÝ MINH

§äc ngμy 1-1-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 306, ngμy 1-1-1955.

§IÖN GöI §åNG CHÝ V¤R¤SILèP NH¢N DÞP N¡M MíI (1955)

KÝnh göi ®ång chÝ V«r«silèp, Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn X« viÕt tèi cao Liªn X«,

Nh©n dÞp n¨m míi, t«i xin thay mÆt nh©n d©n n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, chóc nh©n d©n Liªn X« vÜ ®¹i thu ®−îc nhiÒu th¾ng lîi rùc rì míi trong c«ng cuéc x©y dùng chñ nghÜa céng s¶n, x©y dùng t×nh h÷u nghÞ gi÷a c¸c d©n téc, b¶o vÖ hoμ b×nh vμ d©n chñ thÕ giíi.

KÝnh chóc ®ång chÝ Chñ tÞch n¨m míi m¹nh khoÎ.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 306, ngμy 1-1-1955.

Page 222: Ho chi minh toan tap  tap 7

432 433

VÒ "ý KIÕN B¹N §äC"

B¸o cã môc "ý kiÕn b¹n ®äc", b¹n ®äc th−êng göi ý kiÕn cho b¸o, ®ã lμ mét viÖc rÊt hay. V× ®ã lμ mét c¸ch phª b×nh vμ tù phª b×nh thiÕt thùc, réng r·i cña nh©n d©n. Trong th¸ng 12 võa qua, c¸c b¹n ®äc ®· ph¸t biÓu nhiÒu ý kiÕn hay, nh− nh÷ng bμi:

- Nªn ®i häp ®óng giê,

- Nªn b¶o ®¶m thãc g¹o s¹ch sÏ ®Ó nép thuÕ,

- C¸c « t« hμng cÇn niªm yÕt gi¸ vÐ,

- ¤ t« hμng chí tham chë nhiÒu kh¸ch qu¸,

- Nªn thËn träng trong viÖc tr×nh bμy khÈu hiÖu,

- Nªn xo¸ bá nh÷ng khÈu hiÖu cò cña ®Þch,

- CÇn quy ®Þnh vμ phæ biÕn luËt ®i ®−êng,

- Nªn t«n träng luËt ®i ®−êng,

- Nªn ph¸t triÓn m¸y h¬i than dïng ch¹y « t« thay cho dÇu, x¨ng,

- v.v..

Song, b¹n ®äc ®Ò nghÞ vμ b¸o nªu ra, ®ã chØ lμ b−íc ®Çu. NÕu chØ thÕ th«i, th× v« Ých. Ph¶i tiÕp tôc cã b−íc thø hai, tøc lμ nh÷ng ng−êi hoÆc nh÷ng c¬ quan phô tr¸ch ph¶i thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu b¸o ®· nªu ra, thÝ dô:

C¸c chñ « t« th× niªm yÕt gi¸ vÐ, vμ kh«ng chë qu¸ nhiÒu kh¸ch.

C«ng an th× quy ®Þnh vμ phæ biÕn luËt ®i ®−êng, lμm cho mäi ng−êi t«n träng luËt ®i ®−êng.

C¸n bé ®i häp ®óng giê, ®ång bμo nép thuÕ th× ®¶m b¶o nép

thãc g¹o s¹ch sÏ, v.v..

B−íc thø ba lμ kiÓm tra. Nhμ b¸o, b¹n ®äc vμ nh©n d©n kiÓm tra xem nh÷ng viÖc Êy ®· lμm ch−a ? Lμm ®Õn ®©u ? ... NÕu lμm ®−îc chu ®¸o, th× b¸o ph¶i cã lêi khen ngîi. NÕu lμm kh«ng chu ®¸o, th× nhμ b¸o vμ nh©n d©n ph¶i tiÕp tôc phª b×nh, ®Êu tranh.

ý kiÕn b¹n ®äc lμ nh÷ng ý kiÕn ®Êu tranh. C¸i míi ®Êu tranh víi c¸i cò, c¸i tèt ®Êu tranh víi c¸i kh«ng tèt. §Êu tranh th× ph¶i ®Êu tranh ®Õn kÕt qu¶ th¾ng lîi. Nh− thÕ, "ý kiÕn b¹n ®äc" míi thËt cã Ých.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 307, ngμy 2-1-1955.

Page 223: Ho chi minh toan tap  tap 7

434 435

§¹I HéI V¡N C¤NG

Trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn gian khæ vμ anh dòng, nh©n d©n ta ®· kh¾c phôc khã kh¨n, thu nhiÒu th¾ng lîi. V¨n nghÖ lμ mét trong nh÷ng th¾ng lîi ®ã.

X· héi thÕ nμo, v¨n nghÖ thÕ Êy. V¨n nghÖ cña d©n téc ta vèn rÊt phong phó, nh−ng d−íi chÕ ®é thùc d©n vμ phong kiÕn, nh©n d©n ta bÞ n« lÖ, th× v¨n nghÖ còng bÞ n« lÖ, bÞ tåi tμn, kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®−îc.

Trong kh¸ng chiÕn, nh©n d©n ta vïng dËy ph¸ ¸ch n« lÖ, giμnh l¹i tù do, nhê vËy v¨n nghÖ ta còng ®−îc v−¬n m×nh gi¶i phãng.

Ngμy nay, chóng ta khen ngîi anh chÞ em v¨n c«ng mÆc ®Ñp, h¸t hay, móa khÐo. Nh−ng chóng ta còng kh«ng quªn nh÷ng ngμy kh¾c khæ trong mÊy n¨m qua. §ªm s−¬ng gi¸ l¹nh, ¸o v¸, quÇn n©u. Cã ng−êi miÖng nhai ng«, tay viÕt kÞch, d−íi nh÷ng hang ®¸ hoÆc trong nh÷ng lÒu tranh. C¸c "nghÖ sÜ" th× võa phôc vô d©n c«ng hoÆc võa ®¸nh giÆc võa tËp móa h¸t d−íi lμn bom ®¹n. V¨n nghÖ ®· sinh tr−ëng trong kh¸ng chiÕn.

§ång bμo ®i xem ®Òu khen ngîi v¨n c«ng kh¸. Mμ kh¸ thËt. Kh¸ nhÊt lμ ë chç ®· tÈy hÕt nh÷ng c¸i g× truþ l¹c, hñ b¹i cña v¨n nghÖ thùc d©n vμ phong kiÕn; ®· nªu râ ®−îc chõng nμo tinh thÇn dòng c¶m vμ sinh ho¹t cÇn lao cña nh©n d©n ta.

Nh−ng v¨n c«ng ta chí v× thμnh tÝch Êy mμ tù cao, tù m·n. §Ó phôc vô nh©n d©n, (mμ ®ã lμ môc ®Ých cña v¨n nghÖ ta), anh chÞ em v¨n c«ng cÇn ph¶i cè g¾ng häc tËp thªm n÷a, rÌn luyÖn thªm n÷a, vμ tiÕn bé h¬n n÷a.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 308, ngμy 3-1-1955.

TR¶ LêI PHáNG VÊN CñA PHãNG VI£N H·NG TH¤NG TÊN

PRESS TRUST OF INDIA

Hái: Nay DiÕn §iÖn vμ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ ®· ñng hé 5 nguyªn t¾c cña b¶n tuyªn bè chung cña 2 vÞ Nªru vμ Chu ¢n Lai, nh− thÕ nghÜa lμ trong ph¹m vi møc ®é ®ã chÝnh s¸ch ngo¹i giao cña 4 n−íc cã vÎ t−¬ng tù. VËy xin hái:

a) - HiÖn ®· cã tæ chøc mét bé m¸y (c¬ quan) nμo ®Ó 4 n−íc cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn nhau vÒ vÊn ®Ò ngo¹i giao kh«ng?

b) - HiÖn cã ®Ò nghÞ g× vÒ viÖc thμnh lËp mét bé m¸y nh− vËy kh«ng?

c) - Ngμi cã t¸n thμnh viÖc tæ chøc mét bé m¸y nh− thÕ kh«ng ?

Tr¶ lêi : Theo chç t«i biÕt, th× hiÖn ch−a tæ chøc mét bé m¸y nμo nh− thÕ c¶, hoÆc cã ®Ò nghÞ nμo vÒ viÖc nμy c¶.

Hái : Quan hÖ gi÷a n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ Lμo, Miªn nh− thÕ nμo? Ngμi muèn cã quan hÖ nh− thÕ nμo víi hä?

Tr¶ lêi : Chóng t«i muèn cã quan hÖ b¹n bÌ víi Lμo vμ Miªn trªn c¬ së 5 nguyªn t¾c lín ®· ®−îc nªu ra trong c¸c b¶n tuyªn bè chung Trung - Ên vμ Trung - DiÕn.

Hái : Nay chiÕn tranh ®· chÊm døt, vÊn ®Ò nμo lμ vÊn ®Ò cÊp b¸ch cña ChÝnh phñ Ngμi, hoÆc ChÝnh phñ Ngμi hiÖn ®ang ph¶i gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò g× vμ gi¶i quyÕt nh− thÕ nμo?

Tr¶ lêi : Nh÷ng vÊn ®Ò cÊp b¸ch nhÊt cña ChÝnh phñ chóng t«i lμ:

Page 224: Ho chi minh toan tap  tap 7

436 437

a) Thi hμnh ®óng ®¾n HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬;

b) Kh«i phôc l¹i kinh tÕ ®Ó n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n;

c) Cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong toμn quèc. Trong sù thi hμnh nhiÖm vô ®ã, chóng t«i s½n sμng hîp t¸c thμnh thËt víi tÊt c¶ nh÷ng nh©n vËt hoÆc nhãm ViÖt Nam nμo t¸n thμnh ñng hé nh÷ng môc ®Ých ®ã, bÊt kÓ xu h−íng chÝnh trÞ vμ tÝn ng−ìng kh¸c nhau.

Hái : Ch−¬ng tr×nh cña Ngμi vÒ:

a) N©ng cao møc sèng cña nh©n d©n,

b) C¶i c¸ch ruéng ®Êt,

c) Tiªu diÖt n¹n mï ch÷,

d) N©ng cao sù gi¸c ngé chÝnh trÞ cña nh©n d©n.

Tr¶ lêi :

a) Nh− ®· nãi trªn, mét trong nh÷ng nhiÖm vô cÊp b¸ch cña chóng t«i lμ n©ng cao møc sinh ho¹t cña nh©n d©n b»ng c¸ch kh«i phôc l¹i nÒn kinh tÕ;

b) C¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ mét bé phËn cña c«ng cuéc x©y dùng kinh tÕ;

c) HiÖn nay ®ang tiÕn hμnh thanh to¸n n¹n mï ch÷. Thanh niªn n−íc chóng t«i ®ang gióp ®ì ChÝnh phñ trong nhiÖm vô nμy;

d) Chóng t«i ®Þnh n©ng cao møc gi¸c ngé chÝnh trÞ cña nh©n d©n b»ng c¸ch gi¸o dôc lßng yªu n−íc vμ lßng yªu hoμ b×nh.

Hái : Nay chiÕn tranh ®· kÕt thóc, Ngμi l·nh ®¹o ChÝnh phñ

- trªn c¬ së thêi b×nh,

- hay lμ trªn c¬ së thêi chiÕn,

- hay lμ trªn c¬ së nöa hoμ b×nh, nöa giíi nghiªm, nöa chiÕn tranh?

Tr¶ lêi: Trªn c¬ së thêi kú chiÕn sù chÊm døt vμ thêi kú hoμ b×nh b¾t ®Çu.

Hái : HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ thi hμnh ®· ®−îc 4 th¸ng. Ngμi cã cho

r»ng tíi nay HiÖp ®Þnh ®· ®−îc thi hμnh mét c¸ch tèt ®Ñp; ®èi ph−¬ng tøc lμ Ph¸p, cã thi hμnh nhiÖm vô cña m×nh mét c¸ch tèt ®Ñp kh«ng? Uû ban Quèc tÕ lμm viÖc cã kÕt qu¶, cã nç lùc kh«ng hay lμ ®¸ng lÏ cã thÓ lμm ®−îc tèt h¬n vμ nh− thÕ nμo? Theo ý Ngμi, th× nãi chung b¸o chÝ cã thÓ gióp vμo sù thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn mét c¸ch tèt ®Ñp kh«ng?

Tr¶ lêi: ViÖc thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn mét phÇn nμo kÕt qu¶ tèt ®Ñp, mét phÇn nμo kh«ng cã kÕt qu¶ tèt ®Ñp (coi b¶n gi¸c th− cña Ngo¹i tr−ëng vμ Tæng t− lÖnh chóng t«i göi Chñ tÞch Héi nghÞ Gi¬nev¬ vμ Uû ban Quèc tÕ) 26F

1).

Uû ban Quèc tÕ thμnh thùc ®«n ®èc viÖc thi hμnh hiÖp ®Þnh vμ cã thÓ cã kÕt qu¶ h¬n nÕu ®èi ph−¬ng còng thi hμnh hiÖp ®Þnh mét c¸ch l−¬ng thiÖn.

Nãi chung, b¸o chÝ cã thÓ gióp b»ng c¸ch viÕt hoμn toμn sù thËt.

Hái : Ngμi cã thÓ nãi cho t«i râ chÝnh s¸ch ngo¹i giao cña n−íc Ngμi?

Tr¶ lêi : Nh− ®· nãi, chÝnh s¸ch ngo¹i giao cña chóng t«i ®Æt c¬ së trªn 5 nguyªn t¾c lín nh»m môc ®Ých cñng cè hoμ b×nh gi÷a c¸c d©n téc vμ t¨ng c−êng t×nh h÷u nghÞ gi÷a nh©n d©n c¸c n−íc.

Tr¶ lêi ngμy 5-1-1955. Tμi liÖu l−u t¹i Trung t©m l−u tr÷ quèc gia I.

___________ 1) Xem thªm bμi “Nh©n d©n ViÖt Nam ñng hé lêi tuyªn bè cña Bé

Ngo¹i giao vμ bøc th− cña Bé Tæng t− lÖnh...” tr.488 tËp nμy.

Page 225: Ho chi minh toan tap  tap 7

438 439

NãI CHUYÖN T¹I HéI NGHÞ §¹I BIÓU MÆT TRËN LI£N - VIÖT TOμN QUèC

§¹i ®oμn kÕt: §¹i ®oμn kÕt tøc lμ tr−íc hÕt ph¶i ®oμn kÕt ®¹i ®a sè nh©n d©n, mμ ®¹i ®a sè nh©n d©n ta lμ c«ng nh©n, n«ng d©n vμ c¸c tÇng líp nh©n d©n lao ®éng kh¸c. §ã lμ nÒn gèc cña ®¹i ®oμn kÕt. Nã còng nh− c¸i nÒn cña nhμ, gèc cña c©y. Nh−ng ®· cã nÒn v÷ng, gèc tèt, cßn ph¶i ®oμn kÕt c¸c tÇng líp nh©n d©n kh¸c. BÊt kú ai mμ thËt thμ t¸n thμnh hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ th× dï nh÷ng ng−êi ®ã tr−íc ®©y chèng chóng ta, b©y giê chóng ta còng thËt thμ ®oμn kÕt víi hä.

§oμn kÕt réng r·i vμ l©u dμi: §oμn kÕt cña ta kh«ng nh÷ng réng r·i mμ cßn ®oμn kÕt l©u dμi. §oμn kÕt lμ mét chÝnh s¸ch d©n téc, kh«ng ph¶i lμ mét thñ ®o¹n chÝnh trÞ. Ta ®oμn kÕt ®Ó ®Êu tranh cho thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña Tæ quèc; ta cßn ph¶i ®oμn kÕt ®Ó x©y dùng n−íc nhμ. Ai cã tμi, cã ®øc, cã søc, cã lßng phông sù Tæ quèc vμ phôc vô nh©n d©n th× ta ®oμn kÕt víi hä.

§oμn kÕt réng r·i, chÆt chÏ, ®ång thêi ph¶i cñng cè: NÒn cã v÷ng nhμ míi ch¾c ch¾n, gèc cã tèt th× c©y míi tèt t−¬i. Trong chÝnh s¸ch ®oμn kÕt cÇn ph¶i chèng hai khuynh h−íng sai lÇm: c« ®éc hÑp hßi vμ ®oμn kÕt v« nguyªn t¾c. Ph¶i lÊy c«ng t¸c mμ cñng cè ®oμn kÕt. Ph¶i lÊy ®oμn kÕt mμ ®Èy m¹nh c«ng t¸c.

Bèn môc ®Ých hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ cña MÆt trËn: Muèn thèng nhÊt, ph¶i cã hoμ b×nh. Muèn ®éc lËp th× ph¶i thèng nhÊt. Muèn thËt sù ®éc lËp th× ph¶i cã d©n chñ. Bèn ®iÓm ®ã nh− bÇu trêi cã 4 ph−¬ng: §«ng, T©y, Nam, B¾c; nh− mét n¨m cã 4

mïa: Xu©n, H¹, Thu, §«ng; kh«ng thÓ t¸ch rêi nhau, kh«ng thÓ thiÕu mét ®iÓm nμo.

Víi chÝnh s¸ch ®óng ®¾n cña ta, víi sù quyÕt t©m, lßng tù tin vμ cè g¾ng cña tÊt c¶ mäi ng−êi, th× ta nhÊt ®Þnh thμnh c«ng. V× ta cã ®ñ ®iÒu kiÖn thuËn lîi: nh©n d©n ta h¨ng h¸i, bé ®éi ta hïng m¹nh, ChÝnh phñ vμ Quèc héi ta s¸ng suèt, ta cã §¶ng m¹nh mÏ h¬n tr−íc; ta cã MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt ®· kinh qua ®Êu tranh tr−êng kú vμ gian khæ. Ngoμi ra ta l¹i cã gÇn 1000 triÖu nh©n d©n cña c¸c n−íc b¹n ®oμn kÕt nhÊt trÝ víi ta; ta l¹i ®−îc nh©n d©n Ph¸p, nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh thÕ giíi ñng hé. Chóng ta nhÊt ®Þnh thμnh c«ng; nh−ng chóng ta kh«ng ®−îc chñ quan khinh ®Þch, lu«n lu«n ph¶i n©ng cao c¶nh gi¸c, ®Ò phßng ®Þch ph¸ ho¹i.

Nãi ngμy 10-1-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 317, ngμy 12-1-1955.

Page 226: Ho chi minh toan tap  tap 7

440 441

LùC L¦îNG TO LíN CñA NH¢N D¢N

Trong mÊy n¨m chiÕn tranh, ngoμi nh÷ng m−u m« th©m ®éc kh¸c, ®èi ph−¬ng ®· nÐm bom ph¸ ho¹i c¸c ®ª ®Ëp, nh»m môc ®Ých lμm cho nh©n d©n ta kh«ng cμy cÊy ®−îc mμ chÕt ®ãi.

Song nh©n d©n ta kh«ng chÞu thua. §ª ®Ëp to bÞ ®Þch ph¸, th× ta ®μo m−¬ng con, ®¾p ®Ëp nhá, ®Ó lÊy n−íc vμo ruéng, tiÕp tôc cμy cÊy.

Hoμ b×nh trë l¹i, nh©n d©n ta liÒn b¾t tay vμo viÖc lμm l¹i c¸c ®ª ®Ëp. §Ëp s«ng Chu lμ mét trong nh÷ng c«ng tr×nh to lín Êy.

H¬n 270 c¸n bé (chÝnh trÞ vμ kü thuËt), 100 c«ng nh©n lμnh nghÒ, 7.000 ®ång bμo d©n c«ng vμ 3 tiÓu ®oμn bé ®éi ®Þa ph−¬ng, ®· ®ång t©m nhÊt trÝ, h¨ng h¸i thi ®ua, quyÕt lμm l¹i ®Ëp, ®Ó ®ång bμo kÞp thêi t¨ng gia s¶n xuÊt.

C«ng tr×nh Êy ®· thu ®−îc kÕt qu¶ tèt ®Ñp ®Çu tiªn:

S¸ng 15-12-1954 - viªn ®¸ ®Çu tiªn nÐm xuèng ®Ó ng¨n s«ng.

Sau 15 tiÕng ®ång hå th× ng¨n ®−îc dßng n−íc.

Nöa ®ªm 17-12-1954 - n−íc b¾t ®Çu ch¶y vμo n«ng giang, tr−íc tiÕng hoan h« rÇm trêi cña ngãt mét v¹n ng−êi ®· ra søc lao ®éng. §ã lμ thªm mét ®ßn nÆng vμo l−ng ®Õ quèc vμ lò tay sai cña chóng ®ang ©m m−u ph¸ ho¹i hoμ b×nh.

Tôc ng÷ cã c©u "Mäi ng−êi ®ång lßng, t¸t bÓ §«ng còng c¹n".

BÓ §«ng cßn t¸t c¹n ®−îc, th× viÖc g× khã kh¨n tμy trêi còng nhÊt ®Þnh thμnh c«ng.

Chóng ta khen ngîi anh chÞ em ë c«ng tr−êng s«ng Chu vμ c¸c c«ng tr−êng kh¸c. §ång thêi chóng ta còng nh¾n nhñ anh chÞ em: Võa lμm nhanh, võa ph¶i lμm kü, lμm tèt!

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 315, ngμy 10-1-1955.

Page 227: Ho chi minh toan tap  tap 7

442 443

HéI NGHÞ B¡NG CèC Lμ MéT ¢M M¦U MíI CñA §Õ QUèC Mü §Ó TIÕN TH£M

MéT B¦íC TRONG VIÖC PH¸ HO¹I HOμ B×NH ë §¤NG D¦¥NG Vμ §¤NG - NAM ¸

Ký HiÖp −íc Mani27, ®Æt miÒn Nam ViÖt Nam, Cao Miªn vμ Lμo vμo khu vùc b¶o hé cña khèi x©m l−îc §«ng - Nam ¸, ®Õ quèc Mü vμ phe lò ®· vi ph¹m nghiªm träng c¸c HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Vin vμo nh÷ng ®iÒu kho¶n cña HiÖp −íc Mani, ®Õ quèc Mü ngμy cμng can thiÖp s©u vμo néi bé c¸c n−íc §«ng D−¬ng. Héi nghÞ khèi x©m l−îc §«ng - Nam ¸ triÖu tËp vμo ngμy 23 th¸ng 2 s¾p tíi ë B¨ng Cèc sÏ t¹o thªm ®iÒu kiÖn cho ®Õ quèc Mü uy hiÕp c¸c quyÒn d©n téc cña nh©n d©n §«ng D−¬ng, tiÕn thªm mét b−íc ph¸ ho¹i c¸c HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Chøng cí lμ ch−¬ng tr×nh nghÞ sù cña Héi nghÞ B¨ng Cèc28 ®· ghi vÊn ®Ò §«ng D−¬ng lμ mét vÊn ®Ò quan träng. §Õ quèc Mü ®ang m−u b¾t c¸c chÝnh phñ theo ®u«i Mü ph¶i th«ng qua kÕ ho¹ch x©m l−îc cña chóng ®èi víi c¸c n−íc §«ng D−¬ng.

KÕ ho¹ch nμy ®ang ®−îc C«lin r¸o riÕt thùc hiÖn. C«lin trùc tiÕp n¾m quyÒn huÊn luyÖn qu©n ®éi B¶o §¹i, ra lÖnh cho bän Ng« §×nh DiÖm thμnh lËp 6 s− ®oμn míi, nh÷ng qu©n ®éi cña nh÷ng phe ®èi lËp víi DiÖm th× bÞ lo¹i. C«lin ra lÖnh cho Ng« §×nh DiÖm th¼ng tay ®μn ¸p, b¾t bí nh÷ng ng−êi yªu n−íc t¸n thμnh hoμ b×nh, tr¶ thï d· man nh÷ng ng−êi tr−íc ®©y tham gia kh¸ng chiÕn, bÊt chÊp nh÷ng ®iÒu kho¶n ®¶m b¶o tù do ®· ghi râ trong hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn. Chóng khñng bè, do¹ n¹t nh©n d©n ngay c¶ lóc Uû ban Quèc tÕ kiÓm so¸t vμ gi¸m s¸t ®ang tiÕn hμnh ®iÒu tra

(nh− ë B×nh Th¹nh vμ Má Cμy). Cuèi th¸ng 12-1954, R¸tpho, Tæng tham m−u tr−ëng qu©n ®éi Mü, tíi Sμi Gßn, tuyªn bè: Kiªn quyÕt ñng hé Ng« §×nh DiÖm chèng c¸c phe ®¶ng kh¸c, x©y dùng qu©n ®éi B¶o §¹i theo ph−¬ng ph¸p ®· thi hμnh ë Phi LuËt T©n, thóc giôc Ng« §×nh DiÖm lËp mau mét quèc héi bï nh×n. Nh÷ng lêi tuyªn bè cña R¸tpho tá râ kÕ ho¹ch x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü ë miÒn Nam ViÖt Nam. §Õ quèc Mü ra søc ñng hé Ng« §×nh DiÖm v× DiÖm lμ tay sai ®¾c lùc cña ®Õ quèc Mü ®Ó ph¸ ho¹i hoμ b×nh ë ViÖt Nam. ñng hé DiÖm th× tÊt nhiªn ®Õ quèc Mü kh«ng dung thø nh÷ng ng−êi chèng l¹i DiÖm. ChÝnh v× vËy ®Õ quèc Mü ®· cÇm ®Çu cho DiÖm tiªu diÖt phe NguyÔn V¨n Hinh, phe Ba Côt vμ nhiÒu phe kh¸c n÷a, g©y nªn t×nh tr¹ng rèi lo¹n ë miÒn Nam ViÖt Nam. Cßn nh− "ph−¬ng ph¸p x©y dùng qu©n ®éi B¶o §¹i theo kiÓu ®· tiÕn hμnh ë Phi LuËt T©n" th× ai còng râ ®ã lμ ®Õ quèc Mü muèn lËp l¹i nh÷ng ®éi qu©n c¬ ®éng nh− ë Phi LuËt T©n thäc s©u vμo c¸c vïng n«ng th«n, lμm nhiÖm vô "quÐt s¹ch, ®èt s¹ch, giÕt s¹ch" ®Ó uy hiÕp tinh thÇn nh©n d©n, b¾t nh©n d©n ph¶i cói ®Çu theo Mü vμ theo DiÖm, kh«ng ®−îc bá phiÕu lùa chän nh÷ng ng−êi xøng ®¸ng ®¹i diÖn cho m×nh trong cuéc tæng tuyÓn cö ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt n¨m 1956. Ra lÖnh cho Ng« §×nh DiÖm ph¶i gÊp thμnh lËp quèc héi bï nh×n, chÝnh lμ thñ ®o¹n th©m ®éc cña ®Õ quèc Mü m−u ph¸ ho¹i viÖc thèng nhÊt n−íc ViÖt Nam ®Æng duy tr× t×nh tr¹ng chia sÎ m·i m·i, mÆc dï chÝn n−íc ë Héi nghÞ Gi¬nev¬ ®· cam kÕt t«n träng ®éc lËp, thèng nhÊt, chñ quyÒn vμ l·nh thæ toμn vÑn cña n−íc ViÖt Nam.

§Õ quèc Mü còng ®ang xóc tiÕn biÕn hai n−íc Cao Miªn vμ Lμo thμnh thuéc ®Þa vμ c¨n cø qu©n sù Mü. Theo nh÷ng tin tøc ë B¨ng Cèc th× nh÷ng vò khÝ ®Õ quèc Mü chë tíi Th¸i Lan, mét phÇn sÏ dμnh cho Cao Miªn vμ Lμo. HiÖn ®Õ quèc ®ang b¾t ph¶n ®éng Th¸i lμm nhiÒu ®−êng chiÕn l−îc ë s¸t biªn giíi Miªn, Lμo. §Õ quèc Mü kh«ng ngõng xói giôc ChÝnh phñ nhμ vua Cao Miªn vμ ChÝnh phñ nhμ vua Lμo ph¸ ho¹i sù thèng nhÊt tÊt c¶ nh÷ng ng−êi c«ng d©n Kh¬me, c«ng d©n Lμo trong khèi quèc gia chung cña mçi n−íc.

TiÕn hμnh kÕ ho¹ch x©m l−îc ®Ó m−u n¾m lÊy ®Þa vÞ thèng trÞ

Page 228: Ho chi minh toan tap  tap 7

444 445

ë §«ng D−¬ng, ®Õ quèc Mü r¸o riÕt tiÕn hμnh viÖc hÊt c¼ng Ph¸p. Dô dç Ph¸p ký HiÖp −íc Mani, ®Õ quèc Mü ®· "n¾m ®−îc ®»ng ch©n" th× kh«ng ng¹i ngïng g× mμ kh«ng "l©n ®»ng ®Çu". HiÖn nay ë miÒn Nam ViÖt Nam, còng nh− ë Cao Miªn, Lμo, ®Õ quèc Mü ng«ng nghªnh, kh«ng thÌm ®Õm xØa ®Õn Ph¸p. Phô ho¹ víi th¸i ®é ch−íng cña C«lin, R¸tpho khi tíi Sμi Gßn ®· chØ thÞ cho C«lin vμ Ng« §×nh DiÖm ph¶i "thay nh÷ng sÜ quan tham m−u Ph¸p hiÖn cßn trong qu©n ®éi B¶o §¹i". Risa, Chñ tÞch Uû ban ngo¹i giao cña H¹ nghÞ viÖn Mü, kh«ng ngÇn ng¹i ®æ lçi cho Ph¸p lμ thñ ph¹m nh÷ng vô lén xén hiÖn nay ë miÒn Nam. Ng−êi ta ®· biÕt râ ý ®Þnh cña Risa khi y ®−a luËn ®iÖu Êy ra. ThËt ra Risa còng kh«ng giÊu giÕm v× y ®· nãi to¹c ra r»ng: "Muèn cøu v·n t×nh thÕ th× viÖc chØ huy qu©n ®éi ph¶i do Mü!". Ph¸p nh−îng bé ®Õ quèc Mü vÒ chÝnh trÞ vμ qu©n sù còng ch−a lμm cho ®Õ quèc Mü hμi lßng, v× Risa vÉn cßn hËm hùc tuyªn bè: "Ph¸p ®· cã vÎ rót lui vÒ ph−¬ng diÖn chÝnh trÞ vμ høa kh«ng gi÷ vai trß g× vÒ ph−¬ng diÖn qu©n sù nh−ng hä vÉn cã mÆt b»ng viÖc bá vèn kinh doanh". Lêi tuyªn bè cña Risa nãi râ ý ®Þnh cña Mü ph¶i hÊt c¼ng Ph¸p ra khái §«ng D−¬ng. ChÝnh v× vËy nªn ®Õ quèc Mü ®ang t×m mäi c¸ch ®Ì ®Çu c−ìi cæ Ph¸p ë miÒn Nam ViÖt Nam, Cao Miªn, Lμo vμ hÕt søc ng¨n c¶n Ph¸p lËp l¹i nh÷ng quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ víi n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Trong khi thi hμnh kÕ ho¹ch Êy, ®Õ quèc Mü ®−îc sù gióp ®ì tÝch cùc cña £li vμ nh÷ng phÇn tö thùc d©n Ph¸p ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn. HiÖn nay ®Õ quèc Mü b¾t Quèc héi Ph¸p ph¶i th«ng qua mau chãng HiÖp −íc Pari29 còng chÝnh lμ ®Ó mau chãng g¹t Ph¸p ra khái §«ng D−¬ng.

TriÖu tËp Héi nghÞ Mani, thμnh lËp khèi x©m l−îc §«ng - Nam ¸, ®Õ quèc Mü ®· liªn tiÕp cã nh÷ng hμnh ®éng vi ph¹m nghiªm träng HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. TriÖu tËp héi nghÞ x©m l−îc §«ng - Nam ¸ ë B¨ng Cèc lÇn nμy, ®Õ quèc Mü m−u thi hμnh m¹nh mÏ h¬n n÷a kÕ ho¹ch cña chóng ph¸ ho¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng vμ §«ng - Nam ¸.

Nh©n d©n §«ng D−¬ng kÞch liÖt tè c¸o ©m m−u míi cña ®Õ

quèc Mü vμ phe lò. Nh©n d©n §«ng D−¬ng lªn ¸n nghiªm kh¾c khèi x©m l−îc §«ng - Nam ¸. B¶o vÖ th¾ng lîi cña Héi nghÞ Gi¬nev¬, nh©n d©n ViÖt Nam, Cao Miªn vμ Lμo quyÕt chÆn bμn tay x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü vμ quyÕt ®Èy m¹nh ®Êu tranh h¬n n÷a ®Ó gi÷ g×n nh÷ng quyÒn d©n téc ®· giμnh ®−îc. Cuéc ®Êu tranh sÏ gay go quyÕt liÖt nh−ng phÇn th¾ng nhÊt ®Þnh vÒ phÝa nh©n d©n ta.

T.L.

B¸o Nh©n d©n, sè 317, ngμy 12-1-1955.

Page 229: Ho chi minh toan tap  tap 7

446 447

§¸P Tõ TRONG BUæI LÔ TR×NH QUèC TH¦ CñA §¹I Sø N¦íC CéNG HOμ D¢N CHñ §øC

Th−a ®ång chÝ §¹i sø,

T«i rÊt vui lßng nhËn b¶n quèc th− cña ®ång chÝ Chñ tÞch n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc uû nhiÖm ®ång chÝ lμm §¹i sø ®Æc mÖnh toμn quyÒn ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. T«i xin c¶m ¬n nh÷ng lêi chóc mõng cña ®ång chÝ.

Nh©n d©n ViÖt Nam ngμy ngμy theo dâi cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n §øc chèng vò trang T©y §øc, chèng HiÖp −íc Pari vμ ra søc thùc hiÖn mét n−íc §øc thèng nhÊt, d©n chñ, hoμ b×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam biÕt r»ng nh©n d©n §øc anh dòng nhÊt ®Þnh kh«ng cho chñ nghÜa qu©n phiÖt HÝtle ®−îc sèng l¹i ®Ó g©y ra th¶m ho¹ chiÕn tranh mét lÇn n÷a.

Trong ®¹i gia ®×nh c¸c lùc l−îng hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o, ®−îc sù ñng hé nhiÖt liÖt cña nh©n d©n toμn thÕ giíi, cuéc ®Êu tranh cña nh©n d©n hai n−íc chóng ta nh»m nh÷ng môc ®Ých gièng nh− nhau. Vμ v× thÕ, mèi c¶m t×nh gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta rÊt nång nμn, s©u s¾c.

Nh©n d©n ViÖt Nam v« cïng c¶m kÝch vμ phÊn khëi tr−íc sù ñng hé ®Çy nhiÖt t×nh cña nh©n d©n §øc trong cuéc kh¸ng chiÕn tr−íc ®©y còng nh− trong cuéc ®Êu tranh hiÖn nay cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong toμn n−íc ViÖt Nam, gãp phÇn gi÷ g×n hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi. TÊm lßng cña nh©n d©n ViÖt Nam còng lu«n lu«n ë bªn c¹nh nh©n d©n §øc trong cuéc ®Êu tranh cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ cña n−íc §øc vμ

cho hoμ b×nh, an ninh cña ch©u ¢u vμ thÕ giíi.

Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng tõ nay vÒ sau t×nh h÷u nghÞ vμ sù ®oμn kÕt cña nh©n d©n hai n−íc chóng ta sÏ ngμy cμng th¾m thiÕt vμ cñng cè, lμm t¨ng thªm søc m¹nh cña chóng ta ®Ó ph¸ tan ©m m−u cña bän ph¸ ho¹i hoμ b×nh. Nh©n d©n ViÖt Nam tin ch¾c r»ng quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ gi÷a hai n−íc chóng ta sÏ ngμy cμng më réng vμ chÆt chÏ, sÏ gióp nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ quèc d©n bÞ chiÕn tranh tμn ph¸.

T«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ l·nh chøc §¹i sø cña n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. Trong khi thi hμnh nhiÖm vô, ®ång chÝ sÏ lu«n lu«n ®−îc sù gióp ®ì tÝch cùc cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ.

T«i xin chóc ®ång chÝ hoμn toμn thμnh c«ng vμ nhê ®ång chÝ chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña chóng t«i cho ®ång chÝ Chñ tÞch n−íc Céng hoμ D©n chñ §øc vμ nh©n d©n §øc.

§äc ngμy 13-1-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 319, ngμy 14-1-1955.

Page 230: Ho chi minh toan tap  tap 7

448 449

NH¢N D¢N VIÖT NAM ñNG Hé LêI TUY£N Bè CñA Bé NGO¹I GIAO Vμ BøC TH¦ CñA Bé TæNG T¦ LÖNH PH¶N §èI §Õ QUèC Mü Vμ TAY SAI

CñA CHóNG VI PH¹M HIÖP §ÞNH Gi¥NEV¥. TH¸I §é LμM L¥ CñA CHÝNH PHñ ANH

Lμ KH¤NG §óNG

Tõ ngμy ®×nh chiÕn ë §«ng D−¬ng, ®Õ quèc Mü vμ phe lò liªn tiÕp vi ph¹m HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, uy hiÕp nghiªm träng hoμ b×nh vμ c¸c quyÒn d©n téc cña nh©n d©n §«ng D−¬ng vμ an ninh ë §«ng- Nam ¸. Nh÷ng ng−êi quan t©m ®Õn viÖc gi÷ g×n hoμ b×nh ®Òu kh«ng thÓ lμm ng¬ tr−íc nh÷ng hμnh ®éng ph¸ ho¹i cña bän ®Õ quèc Mü vμ tay sai cña chóng. TÊt c¶ ®Òu ®ßi hái ph¶i thi hμnh nghiªm chØnh HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ vμ kÞp thêi kho¸ bμn tay quÊy rèi cña ®Õ quèc Mü l¹i. B¶n tuyªn bè cña Bé Ngo¹i giao n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ vμ bøc th− cña Bé Tæng t− lÖnh Qu©n ®éi nh©n d©n ViÖt Nam göi hai vÞ Chñ tÞch cña Héi nghÞ Gi¬nev¬ vμ Uû ban Quèc tÕ kiÓm so¸t vμ gi¸m s¸t ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam ngμy 5 th¸ng 12 n¨m 1954 hoμn toμn phï hîp víi yªu cÇu vμ nguyÖn väng cña nh©n d©n §«ng D−¬ng vμ cña toμn thÓ nh÷ng ng−êi quan t©m gi÷ g×n hoμ b×nh. Toμn thÓ nh©n d©n ViÖt Nam tõ B¾c ®Õn Nam, tõ thμnh thÞ ®Õn n«ng th«n ®Òu nhiÖt liÖt ñng hé lêi tuyªn bè vμ bøc th− cña ChÝnh phñ vμ qu©n ®éi ta, viÖc ñng hé ®· trë thμnh mét phong trμo yªu n−íc chèng Mü rÊt m¹nh.

Theo tin tøc cña c¸c h·ng th«ng tÊn Anh, Mü th× ChÝnh phñ Anh ®· kh«ng sao göi nh÷ng v¨n kiÖn ®ã cho c¸c n−íc tham dù Héi nghÞ Gi¬nev¬. ChÝnh phñ Anh viÖn cí lμ lμm nh− vËy th× kh«ng hîp víi quy ®Þnh cña HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬! C¸ch lËp luËn nμy hoμn toμn kh«ng ®óng. Kh«ng cã mét ®iÒu kho¶n nμo trong HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ ng¨n c¶n mét bªn tham chiÕn tr−íc ®©y b¸o c¸o víi c¸c Chñ tÞch vμ c¸c n−íc tham dù Héi nghÞ Gi¬nev¬ vÒ t×nh h×nh thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn còng nh− kh«ng cã mét ®iÒu kho¶n nμo ng¨n c¶n Chñ tÞch cña Héi nghÞ Gi¬nev¬ sao göi nh÷ng b¸o c¸o Êy cho c¸c n−íc liªn quan.

Theo tin tøc cña h·ng th«ng tÊn Anh Roit¬ ngμy 8 th¸ng 1 th× c¸c chÝnh giíi Anh l¹i cßn cè t×nh bμo ch÷a nh÷ng hμnh ®éng cña ®Õ quèc Mü vi ph¹m HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. C¸c chÝnh giíi Anh biÖn b¹ch r»ng viÖc thμnh lËp khèi x©m l−îc §«ng - Nam ¸, ®Æt miÒn Nam ViÖt Nam, Cao Miªn vμ Lμo vμo khu vùc "b¶o hé" cña khèi Êy kh«ng tr¸i víi HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬! Ai còng râ ®iÒu 19 cña hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam ghi rμnh rμnh lμ: " ... hai bªn cam kÕt kh«ng ®−îc ®Ó nh÷ng khu vùc d−íi quyÒn kiÓm so¸t cña mçi bªn tham gia bÊt cø liªn minh qu©n sù nμo vμ kh«ng ®−îc dïng ®Ó g©y l¹i chiÕn sù hoÆc phôc vô cho mét chÝnh s¸ch x©m l−îc nμo". Khèi §«ng - Nam ¸ lμ khèi qu©n sù x©m l−îc. §Æt miÒn Nam ViÖt Nam vμ Miªn, Lμo vμo khu vùc "b¶o hé" cña khèi qu©n sù x©m l−îc Êy cña Mü vμ phe lò lμ mét hμnh ®éng vi ph¹m HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ nghiªm träng nhÊt. Nh−ng c¸c chÝnh giíi Anh vÉn cè t×nh biÖn hé cho ®Õ quèc Mü v× mét lÏ rÊt dÔ hiÓu lμ ChÝnh phñ Anh còng tham gia khèi x©m l−îc §«ng - Nam ¸ do ®Õ quèc Mü cÇm ®Çu hßng duy tr× nh÷ng quyÒn lîi lçi thêi cña thùc d©n Anh ë §«ng - Nam ¸ (nh−ng ®Õ quèc Mü cã duy tr× cho hay kh«ng, ®ã l¹i lμ mét chuyÖn). ChÝnh phñ Anh ®· gãp phÇn quan träng lμm cho Héi nghÞ Gi¬nev¬ thμnh c«ng nh−ng liÒn ngay sau ®ã l¹i tham gia khèi x©m l−îc §«ng - Nam ¸. Nh÷ng ng−êi yªu chuéng hoμ b×nh trªn thÕ giíi kh«ng thÓ kh«ng coi ®ã lμ mét vÕt ®en trong chÝnh s¸ch ngo¹i giao cña Anh.

Dï c¸c chÝnh giíi Anh cè hÕt søc bμo ch÷a cho bän ®ång m−u

Page 231: Ho chi minh toan tap  tap 7

450 451

cña hä lμ ®Õ quèc Mü nh−ng còng kh«ng tμi nμo giÊu giÕm næi ®Õ quèc Mü lμ kÎ thñ ph¹m chÝnh ®ang ra tay ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, uy hiÕp hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ cña nh©n d©n §«ng D−¬ng. §Õ quèc Mü ®ang xóc tiÕn kÕ ho¹ch biÕn miÒn Nam ViÖt Nam, Cao Miªn vμ Lμo thμnh c¨n cø qu©n sù Mü. §Õ quèc Mü lμ kÎ cÇm ®Çu bän Ng« §×nh DiÖm g©y nªn 1.650 vô khñng bè b¾t bí, lμm 719 ng−êi chÕt, 3.398 ng−êi bÞ th−¬ng, 1 v¹n 1.010 ng−êi bÞ b¾t trong 4 th¸ng 8, 9, 10 vμ 11-1954. §Õ quèc Mü lμ kÎ cÇm ®Çu bän Ng« §×nh DiÖm g©y nªn nh÷ng vô ¸m s¸t nh÷ng ng−êi ViÖt Nam vμ ng−êi Ph¸p kh«ng −a Mü. §Õ quèc Mü cÇm ®Çu cho Ng« §×nh DiÖm dô dç vμ c−ìng bøc ®ång bμo c«ng gi¸o ë miÒn B¾c di c− vμo Nam ®Ó cho chóng cã thªm ng−êi lËp 6 s− ®oμn míi.

Phô ho¹ víi c¸c h·ng th«ng tÊn Anh, h·ng th«ng tÊn UP cña ®Õ quèc Mü xuyªn t¹c bªn ta bÊt chÊp Uû ban Quèc tÕ trong viÖc göi b¶n tuyªn bè cña Bé tr−ëng Bé Ngo¹i giao cho c¸c Chñ tÞch Héi nghÞ Gi¬nev¬. Chóng nãi l¸o. ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta lu«n lu«n céng t¸c mËt thiÕt víi Uû ban Quèc tÕ kiÓm so¸t vμ gi¸m s¸t ®×nh chiÕn. Uû ban Quèc tÕ ®· gióp søc vμo c«ng viÖc thi hμnh hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn, ®−îc ChÝnh phñ vμ nh©n d©n ta tÝch cùc gióp ®ì. Lêi tuyªn bè cña Bé Ngo¹i giao ta göi hai Chñ tÞch Héi nghÞ Gi¬nev¬ còng cã sao göi «ng Chñ tÞch Uû ban Quèc tÕ kiÓm so¸t vμ gi¸m s¸t ë ViÖt Nam. LuËn ®iÖu cña h·ng UP chÝnh lμ mét thñ ®o¹n cña ®Õ quèc Mü dïng ®Ó che ®Ëy th¸i ®é cña bän Ng« §×nh DiÖm, tay sai ®Õ quèc Mü, coi Uû ban Quèc tÕ kh«ng ra g×. ChÝnh v× cã th¸i ®é Êy nªn khi Uû ban Quèc tÕ ®ang ®iÒu tra vÒ nh÷ng vô khñng bè ë B×nh Th¹nh vμ Má Cμy th× bän Ng« §×nh DiÖm vÉn ®μn ¸p nh©n d©n ngay tr−íc mÆt Uû ban Quèc tÕ.

* * *

Nh÷ng hμnh ®éng ph¸ ho¹i hoμ b×nh cña ®Õ quèc Mü vμ phe lò ®ang diÔn ra ë §«ng D−¬ng râ rμng lμ nh÷ng hμnh ®éng ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. TriÖu tËp Héi nghÞ khèi x©m l−îc §«ng - Nam

¸ ë B¨ng Cèc vμo ngμy 23 th¸ng 2 s¾p tíi, ®Õ quèc Mü vμ phe lò muèn tiÕn s©u thªm mét b−íc n÷a trªn con ®−êng nguy hiÓm Êy. KÞp thêi tè c¸o nh÷ng hμnh ®éng x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü vμ phe lò víi c¸c n−íc tham dù Héi nghÞ Gi¬nev¬ lμ nh÷ng n−íc cã tr¸ch nhiÖm ®¶m b¶o thi hμnh ®óng ®¾n HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ lμ mét viÖc rÊt quan träng ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh.

T.L.

B¸o Nh©n d©n, sè 318, ngμy 13-1-1955.

Page 232: Ho chi minh toan tap  tap 7

452 453

§¹O §øC C¤NG D¢N

N−íc ta lμ n−íc d©n chñ, nghÜa lμ n−íc nhμ do nh©n d©n lμm chñ. Nh©n d©n cã quyÒn lîi lμm chñ, th× ph¶i cã nghÜa vô lμm trßn bæn phËn c«ng d©n, gi÷ ®óng ®¹o ®øc c«ng d©n, tøc lμ:

- Tu©n theo ph¸p luËt Nhμ n−íc.

- Tu©n theo kû luËt lao ®éng.

- Gi÷ g×n trËt tù chung.

- §ãng gãp (nép thuÕ) ®óng kú, ®óng sè ®Ó x©y dùng lîi Ých chung.

- H¨ng h¸i tham gia c«ng viÖc chung.

- B¶o vÖ tμi s¶n c«ng céng.

- B¶o vÖ Tæ quèc.

Trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn, bé ®éi ta anh dòng hy sinh x−¬ng m¸u, ®ång bμo ta h¨ng h¸i gãp søc cña søc ng−êi. §iÒu ®ã tá r»ng ®¹i ®a sè nh©n d©n ta ®· tù gi¸c tù ®éng lμm trän nghÜa vô cña ng−êi chñ n−íc nhμ.

Nh−ng vÉn cã mét sè Ýt ng−êi kh«ng lμm ®óng nh− vËy. Hä muèn h−ëng quyÒn lîi mμ kh«ng muèn lμm nghÜa vô. ThËm chÝ cã nh÷ng ng−êi ph¸ ho¹i ph¸p luËt (nh− tham «, bu«n gian lËu thuÕ, trém c¾p, l−u manh...). Nh÷ng thãi xÊu ®ã lμ do:

a) ¶nh h−ëng cña x· héi cò, cña chÕ ®é thùc d©n, phong kiÕn cßn l¹i.

b) Bän ®Õ quèc, phong kiÕn tuyªn truyÒn lõa bÞp, xui giôc phØnh phê, lμm cho mét sè ng−êi l¹c hËu trèn tr¸nh nghÜa vô, lμm

tr¸i phÐp luËt, tr¸i ®¹o ®øc c«ng d©n.

Cho nªn chóng ta cÇn ph¶i cã gi¸o dôc ®¹o ®øc c«ng d©n ®Ó mäi ng−êi hiÓu râ: Lîi Ých chung cña n−íc nhμ vμ lîi Ých riªng cña ng−êi d©n lμ nhÊt trÝ; quyÒn lîi cña c«ng d©n vμ nghÜa vô cña c«ng d©n lμ nhÊt trÝ; ®· lμ ng−êi chñ cña n−íc nhμ th× ph¶i phô tr¸ch ®èi víi Tæ quèc. Gi¸o dôc cã nhiÒu c¸ch: gióp quÇn chóng gi¸o dôc quÇn chóng b»ng c¸ch tù phª b×nh vμ phª b×nh ®Ó d¹y dç lÉn nhau. C¸n bé gi¸o dôc quÇn chóng b»ng c¸ch v¹ch râ ©m m−u cña ®Þch, lÊy sù thËt mμ gi¶i thÝch cho quÇn chóng râ ®Þa vÞ cao quý cña ng−êi chñ n−íc nhμ, lùc l−îng x©y dùng to lín cña ta, t−¬ng lai vÎ vang cña d©n téc, n©ng cao tinh thÇn yªu n−íc cña mäi ng−êi. Gi¸o dôc lμ chÝnh, nh−ng ®èi víi nh÷ng kÎ ngoan cè kh«ng chÞu söa ®æi th× chÝnh quyÒn ph¶i dïng phÐp luËt. PhÐp luËt lμ phÐp luËt cña nh©n d©n, dïng ®Ó ng¨n c¶n nh÷ng hμnh ®éng cã h¹i cho nh©n d©n, ®Ó b¶o vÖ lîi Ých chung cña ®¹i ®a sè nh©n d©n.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 320, ngμy 15-1-1955.

Page 233: Ho chi minh toan tap  tap 7

454 455

BμI NãI CHUYÖN T¹I BUæI LÔ KHAI M¹C TR¦êNG §¹I HäC NH¢N D¢N VIÖT NAM

H«m nay B¸c thay mÆt ChÝnh phñ ®Õn hái th¨m c¸c ch¸u vμ chóc c¸c ch¸u vui vÎ, m¹nh khoÎ, thi ®ua häc tËp, cè g¾ng tiÕn bé.

Sau ®©y B¸c nªu vμi ý kiÕn vÒ viÖc gi¸o dôc thanh niªn ®Ó gióp c¸c thÇy gi¸o vμ c¸c ch¸u nghiªn cøu.

Tr−íc hÕt chóng ta ph¶i hiÓu râ häc thÕ nμo? Häc c¸i g×? Häc ®Ó lμm g×?

Trong mÊy m−¬i n¨m n« lÖ, ®Õ quèc vμ phong kiÕn ®· dïng gi¸o dôc n« lÖ ®Ó nhåi sä thanh niªn ta, lμm cho thanh niªn ta h− háng. Ngμy nay d©n téc ta ®· ®−îc gi¶i phãng, th× thanh niªn ta còng cÇn ph¶i m¹nh d¹n chuyÓn h−íng trong viÖc häc tËp. Nay B¸c chØ tãm t¾t nªu mÊy ®iÓm:

Nh÷ng ®iÒu nªn lμm : Ph¶i v¹ch râ ranh giíi, chia râ ph¶i tr¸i.

V¹ch râ ranh giíi lμ ph¶i nhËn râ ai lμ b¹n, ai lμ thï? §èi víi ng−êi, ai lμm g× lîi Ých cho nh©n d©n, cho Tæ quèc ta ®Òu lμ b¹n. BÊt kú ai lμm ®iÒu g× cã h¹i cho nh©n d©n vμ Tæ quèc ta tøc lμ kÎ thï. §èi víi m×nh, nh÷ng t− t−ëng vμ hμnh ®éng cã lîi Ých cho Tæ quèc, cho ®ång bμo lμ b¹n. Nh÷ng t− t−ëng vμ hμnh ®éng cã h¹i cho Tæ quèc vμ ®ång bμo lμ kÎ thï. ThÕ lμ ch¼ng nh÷ng ë ngoμi, mμ chÝnh ë trong m×nh ta còng cã b¹n vμ thï. V× vËy chóng ta cÇn ph¶i ra søc t¨ng c−êng b¹n ë trong vμ ë ngoμi, kiªn quyÕt chèng l¹i kÎ thï ë ngoμi vμ ë trong m×nh ta.

§iÒu g× ph¶i, th× cè lμm cho kú ®−îc, dï lμ viÖc nhá. §iÒu g×

tr¸i, th× hÕt søc tr¸nh, dï lμ mét ®iÒu tr¸i nhá.

- Tr−íc hÕt ph¶i yªu Tæ quèc, yªu nh©n d©n. Ph¶i cã tinh thÇn d©n téc v÷ng ch¾c vμ tinh thÇn quèc tÕ ®óng ®¾n. Ph¶i yªu vμ träng lao ®éng. Ph¶i gi÷ g×n kû luËt. Ph¶i b¶o vÖ cña c«ng. Ph¶i quan t©m ®Õn ®êi sèng cña nh©n d©n. Ph¶i chó ý ®Õn t×nh h×nh thÕ giíi, v× n−íc ta lμ mét bé phËn cña thÕ giíi, mäi viÖc trong thÕ giíi ®Òu cã quan hÖ víi n−íc ta, viÖc g× trong n−íc ta còng quan hÖ víi thÕ giíi. ThÝ dô: §Õ quèc Mü Ðp Quèc héi Ph¸p th«ng qua hiÖp ®Þnh ®Ó T©y §øc vò trang l¹i, tøc lμ ®Ó g©y chiÕn tranh, nÕu cã chiÕn tranh th× sÏ ¶nh h−ëng kh«ng Ýt ®Õn n−íc ta. Nh©n d©n ta ra søc gi÷ g×n hoμ b×nh, kh«i phôc l¹i kinh tÕ, chèng ®Õ quèc Mü, nh− thÕ lμ gãp phÇn thiÕt thùc vμo viÖc b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi.

- Ph¶i quan t©m ®Õn viÖc kh«i phôc vμ x©y dùng l¹i n−íc nhμ. NhiÖm vô cña thanh niªn kh«ng ph¶i lμ hái n−íc nhμ ®· cho m×nh nh÷ng g×. Mμ ph¶i tù hái m×nh ®· lμm g× cho n−íc nhμ? M×nh ph¶i lμm thÕ nμo cho Ých lîi n−íc nhμ nhiÒu h¬n? M×nh ®· v× lîi Ých n−íc nhμ mμ hy sinh phÊn ®Êu chõng nμo?

- Thanh niªn cÇn ph¶i cã tinh thÇn vμ gan d¹ s¸ng t¹o, cÇn ph¶i cã chÝ khÝ h¨ng h¸i vμ tinh thÇn tiÕn lªn, v−ît mäi khã kh¨n, gian khæ ®Ó tiÕn m·i kh«ng ngõng.

CÇn ph¶i trung thμnh, thËt thμ, chÝnh trùc.

Nh÷ng ®iÒu nªn chèng : Thanh niªn cÇn ph¶i chèng t©m lý tù t− tù lîi, chØ lo lîi Ých riªng vμ sinh ho¹t riªng cña m×nh. Chèng t©m lý ham sung s−íng vμ tr¸nh khã nhäc. Chèng thãi xem khinh lao ®éng, nhÊt lμ lao ®éng ch©n tay. Chèng l−êi biÕng, xa xØ. Chèng c¸ch sinh ho¹t uû mÞ. Chèng kiªu ng¹o, gi¶ dèi, khoe khoang.

Thanh niªn vμ x· héi:

- Gi¸o dôc thanh niªn kh«ng thÓ t¸ch rêi mμ ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ víi nh÷ng cuéc ®Êu tranh cña x· héi. Trong x· héi cò cã nhiÒu näc ®éc nã lμm h¹i thanh niªn. NhÊt lμ v¨n ho¸ ®éc ¸c cña Mü, nã dïng mäi c¸ch nh− s¸ch b¸o, phim ¶nh, v.v. ®Ó lμm cho thanh niªn h− háng, truþ l¹c. ThËm chÝ mét sè thanh niªn ho¸ ra l−u manh, trém c¾p, cê b¹c, v.v.. V× vËy, sù gi¸o dôc thanh niªn ph¶i liªn hÖ

Page 234: Ho chi minh toan tap  tap 7

456 457

vμo d− luËn cña x· héi, lùc l−îng cña ChÝnh phñ ®Ó ng¨n ngõa nh÷ng c¸i g× cã thÓ ¶nh h−ëng xÊu ®Õn thanh niªn, ®Ó n©ng cao tÝnh c¶nh gi¸c cña thanh niªn.

Trong tr−êng, cÇn cã d©n chñ. §èi víi mäi vÊn ®Ò, thÇy vμ trß cïng nhau th¶o luËn, ai cã ý kiÕn g× ®Òu thËt thμ ph¸t biÓu. §iÒu g× ch−a th«ng suèt, th× hái, bμn cho th«ng suèt. D©n chñ nh−ng trß ph¶i kÝnh thÇy, thÇy ph¶i quý trß, chø kh«ng ph¶i lμ "c¸ ®èi b»ng ®Çu". §ång thêi thÇy vμ trß cÇn gióp ®ì nh÷ng anh chÞ em phôc vô cho nhμ tr−êng. C¸c anh chÞ em nh©n viªn th× nªn thi ®ua sao cho c¬m lμnh canh ngon ®Ó cho häc sinh ¨n no, häc tèt.

Tr−êng häc, gia ®×nh vμ ®oμn thÓ thanh niªn ph¶i liªn hÖ chÆt chÏ trong viÖc gi¸o dôc thanh niªn.

Thanh niªn ph¶i chuyªn t©m häc hμnh vμ c«ng t¸c, nh−ng còng cÇn cã vui ch¬i.

Vui ch¬i lμnh m¹nh lμ mét bé phËn trong sù sinh ho¹t cña thanh niªn. ë tr−êng nμy, c¸c ch¸u häc tËp, ¨n ë tËp thÓ ®«ng ®¶o, trai cã, g¸i cã. C¸c ch¸u ph¶i th−¬ng yªu gióp ®ì nhau nh− anh em, chÞ em; ®ång thêi ph¶i kÝnh träng nhau nh− ®ång häc, ®ång chÝ. QuyÕt chí phãng tóng, l«i th«i. Ph¶i lμm cho cha mÑ c¸c n÷ häc sinh yªn t©m vμ tin cËy, ph¶i gi÷ v÷ng danh dù cña nhμ tr−êng vμ danh dù cña tÊt c¶ häc sinh. Trong vui ch¬i còng cã gi¸o dôc. CÇn cã nh÷ng thø vui ch¬i v¨n ho¸, thÓ dôc cã tÝnh chÊt tËp thÓ vμ quÇn chóng.

Tr−êng häc, gia ®×nh vμ ®oμn thÓ thanh niªn cÇn ph¶i chó ý ®Õn gi¸o dôc t− t−ëng, th¸i ®é, ho¹t ®éng vμ sinh ho¹t h»ng ngμy cña thanh niªn ®Ó kÞp thêi khuyÕn khÝch, uèn n¾n, söa ch÷a.

- Tr−êng nμy lμ Tr−êng ®¹i häc nh©n d©n, c¸c ch¸u häc víi c¸c thÇy gi¸o, ®ång thêi ph¶i häc nh©n d©n. Trong bé ®éi ta, trong d©n c«ng vμ nh÷ng ngμnh ho¹t ®éng kh¸c, cã nhiÒu thanh niªn g−¬ng mÉu. §iÒu ®ã chøng tá r»ng thanh niªn ta nãi chung rÊt h¨ng h¸i, rÊt tèt. Vμi thÝ dô: trong bé ®éi cã nh÷ng thanh niªn anh hïng nh− La V¨n CÇu, Gi¸p V¨n Kh−¬ng, NguyÔn ThÞ Chiªn...; ë c«ng tr−êng ®−êng xe löa cã nh÷ng chiÕn sÜ g−¬ng mÉu nh− Lª V¨n Quy, NguyÔn ThÞ Mïi, NguyÔn Träng Tuú, Lª V¨n Ph¸t vμ nhiÒu thanh

niªn kh¸c. Trong thêi kú kh¸ng chiÕn, hä lμ nh÷ng chiÕn sÜ du kÝch anh dòng. Ngμy nay trong c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ n−íc nhμ, hä lμ nh÷ng chiÕn sÜ lao ®éng anh dòng. Thanh niªn ë c¸c c«ng tr−êng, c¸c nhμ m¸y kh¸c còng vËy. Nh− ®oμn thanh niªn xung phong, gÆp viÖc g× khã, viÖc g× cÇn, hä còng ®Òu xung phong. Mong c¸c ch¸u noi theo nh÷ng g−¬ng thanh niªn kiÓu mÉu Êy, c¸c ch¸u cïng thi ®ua häc tËp, thi ®ua tiÕn bé, xung phong c«ng t¸c x· héi, ®Ó gãp phÇn vμo c«ng cuéc ®Êu tranh chung cña nh©n d©n cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ trong c¶ n−íc, ®Ó xøng ®¸ng lμ líp ®Çu tμu cña Tr−êng ®¹i häc nh©n d©n, ®Ó rÌn luyÖn thμnh chñ nh©n xøng ®¸ng t−¬ng lai cña n−íc nhμ.

Nãi ngμy 19-1-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 326, ngμy 21-1-1955.

Page 235: Ho chi minh toan tap  tap 7

458 459

§IÖN CHóC MõNG LÔ Kû NIÖM LÇN THø 5 NGμY THμNH LËP N¦íC

CéNG HOμ ÊN §é

KÝnh göi B¸c sÜ Ragi¨ng®ra Prax¸t, Tæng thèng n−íc Céng hoμ Ên §é,

Nh©n dÞp kû niÖm lÇn thø 5 ngμy thμnh lËp n−íc Céng hoμ Ên §é, t«i xin thay mÆt nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n danh c¸ nh©n t«i, göi Tæng thèng lêi chμo mõng nhiÖt liÖt vμ chóc nh©n d©n Ên §é ngμy thªm phó c−êng, h¹nh phóc. T«i ch¾c r»ng sù quan hÖ th©n thiÖn gi÷a ViÖt Nam vμ Ên §é ngμy thªm mËt thiÕt ®Ó cïng nhau gãp søc vμo viÖc gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh ë §«ng - Nam ¸ vμ thÕ giíi.

Chñ tÞch n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 330, ngμy 26-1-1955.

B¶O VÖ TμI S¶N C¤NG CéNG

V× sao t«n träng vμ b¶o vÖ tμi s¶n c«ng céng lμ nhiÖm vô thiªng liªng cña mäi ng−êi c«ng d©n?

Tμi s¶n c«ng céng lμ nÒn t¶ng, lμ vèn liÕng ®Ó kh«i phôc vμ x©y dùng kinh tÕ chung, ®Ó lμm cho d©n giμu n−íc m¹nh, ®Ó n©ng cao ®êi sèng cña nh©n d©n. V× vËy, b¶o vÖ tμi s¶n chung lμ nhÊt trÝ víi lîi Ých riªng cña mäi ng−êi. Khinh th−êng tμi s¶n chung tøc lμ h¹i ®Õn lîi Ých riªng cña mäi ng−êi.

Cã nhiÒu thø khinh th−êng tμi s¶n chung, thÝ dô:

- Nh÷ng c¬ quan tæ chøc kÒnh cμng kh«ng hîp lý, viÖc Ýt ng−êi nhiÒu, tèn kÐm cho c«ng quü mét c¸ch v« Ých. HoÆc ham chuéng h×nh thøc, tr−ng diÖn cho sang, ph« tr−¬ng, l·ng phÝ.

- Nh÷ng ngμnh lμm viÖc luém thuém, bõa b·i, ®Ó h− háng nguyªn liÖu vμ dông cô. HoÆc kh«ng khÐo kinh doanh, qu¶n lý, kÕ ho¹ch kh«ng chÝn ch¾n, sæ s¸ch kh«ng ph©n minh, h¹i ®Õn s¶n xuÊt; hμng ho¸ bÞ ø ®äng, h− háng.

- Nh÷ng ng−êi bu«n lËu, trèn thuÕ, tæn h¹i cho c«ng quü cña ChÝnh phñ vμ cho nh÷ng bμ con bu«n b¸n thËt thμ.

- Nh÷ng c¸n bé kh«ng c¶nh gi¸c, ®Ó bän bÊt l−¬ng trém c¾p cña c«ng, v.v..

§Ó chèng nh÷ng tai h¹i Êy, th× cÇn ph¶i gi¸o dôc cho mäi ng−êi thÊm nhuÇn: t«n träng vμ b¶o vÖ cña c«ng lμ nhiÖm vô thiªng liªng cña mçi mét c«ng d©n. §ång thêi:

- C¸c c¬ quan cÇn ph¶i chèng ph« tr−¬ng, l·ng phÝ; cÇn ph¶i

Page 236: Ho chi minh toan tap  tap 7

460 461

båi d−ìng ®¹o ®øc cÇn, kiÖm, chÊt ph¸c.

- C¸c ngμnh gi¸o dôc cÇn ph¶i båi d−ìng cho thanh niªn thãi quen tiÕt kiÖm, b¶o vÖ cña chung; chèng l·ng phÝ xa hoa, xem khinh lao ®éng.

- Mçi c«ng d©n, mçi c¬ quan cÇn ph¶i kiªn quyÕt ®Êu tranh chèng tham «, l·ng phÝ, vμ n©ng cao c¶nh gi¸c ®Ò phßng ®Þch ph¸ ho¹i.

- C¸c c¬ quan phô tr¸ch cÇn ph¶i nghiªm kh¾c ng¨n ngõa tham «, l·ng phÝ, vμ kÞp thêi thi hμnh kû luËt ®èi víi nh÷ng kÎ ngoan cè kh«ng chÞu söa ®æi.

HiÖn nay ë c¸c nhμ m¸y vμ c¸c c«ng tr−êng, c«ng nh©n, nh©n d©n vμ thanh niªn xung phong ®ang thi ®ua n©ng cao n¨ng suÊt vμ tiÕt kiÖm, nªu g−¬ng ®¹o ®øc c«ng d©n. QuÇn chóng ®· tiÕn b−íc, c¸c c¬ quan vμ c¸n bé cÇn ph¶i thùc hiÖn phong trμo tiÕt kiÖm vμ b¶o vÖ cña c«ng. §ã lμ mét c¸ch ch¾c ch¾n ®Ó ®Èy m¹nh kh«i phôc vμ ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch thiÕt thùc ®Ó mau chãng c¶i thiÖn ®êi sèng cña nh©n d©n.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 340, ngμy 5-2-1955.

LêI K£U GäI THI §UA S¶N XUÊT TIÕT KIÖM MïA XU¢N

Cïng ®ång bμo vμ c¸n bé c¸c ®Þa ph−¬ng,

Trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn, nh©n d©n ta ®· cè g¾ng thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt; nhê vËy mμ mÆc dÇu cã thiªn tai, ®Þch ho¹, chóng ta ®· khái thiÕu thèn. §ã lμ mét thμnh tÝch to.

Nay hoμ b×nh trë l¹i. NhiÒu n¬i ®ang vËn ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt. §ã lμ nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp.

Nh−ng khã kh¨n vÉn cßn nhiÒu: h¹n, lôt, s©u bä cã thÓ lμm h¹i mïa mμng; mét sè ruéng hoang ch−a cμy cÊy hÕt; c«ng tr×nh thuû lîi ch−a söa ch÷a ®−îc hoμn toμn. V× vËy chóng ta ph¶i ra søc ®Èy m¹nh viÖc cÊy lóa, trång mμu, th× vô gi¸p h¹t th¸ng 3, th¸ng 8 míi khái gay go.

HiÖn nay, nhiÖm vô vÎ vang cña ®ång bμo lμ ph¶i ra søc thi ®ua kh«i phôc vμ ph¸t triÓn s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®Ó lμm cho ®ång bμo n«ng d©n Êm no, ®Ó cung cÊp cho qu©n ®éi, ®Ó ®¶m b¶o tiÕp tÕ cho c¸c thμnh thÞ, ®Ó ®Èy m¹nh viÖc kh«i phôc kinh tÕ n−íc nhμ.

Trong mïa xu©n nμy, toμn thÓ ®ång bμo n«ng d©n ph¶i ra søc thi ®ua :

- CÊy nhiÒu lóa, trång nhiÒu mμu,

- Cμy s©u cuèc bÉm, lμm cá bá ph©n,

- Chèng h¹n, phßng lôt, diÖt s©u bä,

- Khai ph¸ ruéng hoang,

Page 237: Ho chi minh toan tap  tap 7

462 463

- Ch¨n nu«i nhiÒu gia sóc,

- TiÕt kiÖm vÒ mäi mÆt.

§ã lμ mét cuéc thi ®ua yªu n−íc, ý nghÜa rÊt to lín. T«i kªu gäi ®ång bμo h¨ng h¸i tham gia phong trμo thi ®ua nμy. ThÕ lμ ®ång bμo gãp phÇn vμo c«ng cuéc ®Êu tranh cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ta.

N¨m míi, t«i chóc ®ång bμo vμ c¸n bé ®Þa ph−¬ng thu nhiÒu thμnh tÝch tèt ®Ñp trong cuéc thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt.

ChÝnh phñ sÏ khen th−ëng nh÷ng ®ång bμo, c¸n bé vμ ®¬n vÞ cã thμnh tÝch xuÊt s¾c trong vô xu©n nμy.

Chμo th©n ¸i vμ th¾ng lîi Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 340, ngμy 5-2-1955.

BμI Nãi ChuyÖn TRONG HéI NGHÞ TæNG KÕT C¶I C¸CH RUéNG §ÊT §îT II CñA §OμN "TH¸I NGUY£N -

B¾C GIANG"

§ît c¶i c¸ch ruéng ®Êt thø hai võa råi, c¸c c« c¸c chó cã thμnh tÝch: ®· gióp ®ì 75.000 ®ång bμo n«ng d©n cã ruéng cμy, tøc lμ ®· thùc hiÖn ®−îc mét phÇn chÝnh s¸ch "ng−êi cμy cã ruéng".

Trong c«ng t¸c, c¸c c« c¸c chó ®−îc rÌn luyÖn thªm vÒ lËp tr−êng vμ t− t−ëng, nhËn râ ai lμ b¹n, ai lμ thï. C¸c c« c¸c chó ®Òu cã tiÕn bé.

B¸c sÏ nãi kü vÒ nh÷ng khuyÕt ®iÓm, ®Ó gióp c¸c c« c¸c chó söa ch÷a.

Cã mét sè c¸n bé nghÜ r»ng c«ng t¸c ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt kh«ng vÎ vang, thÕ lμ sai lÇm to. V× sai lÇm Êy mμ sî khæ sî khã, kh«ng thùc hiÖn ®−îc ba cïng.

ChÝnh s¸ch thùc hiÖn ng−êi cμy cã ruéng lμ rÊt ®óng. Nh−ng nÕu chØ cã chØ thÞ cña §¶ng, s¾c lÖnh cña ChÝnh phñ mμ kh«ng cã c¸n bé lμm, th× kh«ng thùc hiÖn ®−îc. Lμm c¶i c¸ch ruéng ®Êt tøc lμ phôc vô nh©n d©n. NÕu c¸n bé kh«ng phôc vô nh©n d©n th× phôc vô ai? Muèn phôc vô nh©n d©n th× ph¶i ®i ®Õn nh©n d©n mμ phôc vô; tuyÖt ®¹i ®a sè nh©n d©n lμ n«ng d©n lao ®éng. V× vËy muèn phôc vô nh©n d©n th× ph¶i vÒ n«ng th«n. Phôc vô nh©n d©n mμ kh«ng vÎ vang, th× c¸i g× lμ vÎ vang? §−îc phôc vô nh©n d©n lμ rÊt vÎ vang. Chóng ta ®Òu lμ ®μy tí nh©n d©n, ph¶i hÕt lßng hÕt søc phôc vô nh©n d©n.

Page 238: Ho chi minh toan tap  tap 7

464 465

Còng v× ch−a nhËn râ ý nghÜa phôc vô nh©n d©n cho nªn cã mét sè c¸n bé kh«ng muèn ®i ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt, nh− thÕ tøc lμ kh«ng muèn phôc vô nh©n d©n.

V× sao cã t− t−ëng sai lÇm Êy? V× kh«ng thùc sù th−¬ng yªu ®ång bμo. §ång bμo ta ®¹i ®a sè lμ n«ng d©n lao ®éng, lμ bÇn n«ng cè n«ng. Lμm c¸ch m¹ng phôc vô lîi Ých cña nh©n d©n tr−íc hÕt lμ nh©n d©n lao ®éng. Kh¸ng chiÕn lμ v× Tæ quèc, v× nh©n d©n. Nay ®i c¶i c¸ch ruéng ®Êt còng lμ v× Tæ quèc, v× nh©n d©n, ®ã lμ nhiÖm vô vÎ vang cña ng−êi c¸ch m¹ng. L¹i cã mét sè Ýt c¸n bé coi th−êng kû luËt, ph¹m kû luËt. Lμ nh÷ng chiÕn sÜ trong chiÕn dÞch chèng phong kiÕn, c¸c c« c¸c chó ph¶i hÕt søc gi÷ kû luËt, nÕu kh«ng gi÷ kû luËt th× kh«ng xøng ®¸ng lμ chiÕn sÜ.

ThËm chÝ cã mét sè c¸n bé hñ ho¸, lμm h¹i ®Õn danh dù cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, cña tÊt c¶ c¸n bé. §ã lμ mét ®iÒu thËt ®¸ng th−¬ng t©m.

* * *

ë ®©y, cã h¬n mét ngh×n c¸n bé cò ®· ®i ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt. Cã nhiÒu c¸n bé ®· h¨ng h¸i, tËn tôy, thùc sù ba cïng, gi÷ v÷ng lËp tr−êng, lμm ®óng chÝnh s¸ch. Nh−ng cã mét sè m¾c khuyÕt ®iÓm cho m×nh lμ th¹o råi, viÖc g× còng biÕt, tù kiªu tù m·n. Tù m·n th× kh«ng tiÕn bé ®−îc n÷a; kh«ng tiÕn bé tøc lμ tho¸i bé, mμ tho¸i bé th× kh«ng lμm trßn nhiÖm vô. Tù m·n th× chñ quan, thiÕu c¶nh gi¸c, bÞ giai cÊp ®Þa chñ lõa g¹t; ch¾c lμ c¸c c« c¸c chó ®i ®ît tr−íc ®· cã kinh nghiÖm: nÕu bÞ chóng lõa g¹t th× kh«ng lμm ®−îc gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

Mét khuyÕt ®iÓm n÷a lμ bao biÖn, lμm thay, ban ¬n cho quÇn chóng. Do bao biÖn mμ quan liªu, mÖnh lÖnh råi ®i ®Õn khi th× "t¶", khi th× "h÷u"; mμ "h÷u" nhiÒu h¬n "t¶", "h÷u" lμ chiÕu cè th−¬ng h¹i giai cÊp bãc lét h¬n lμ chiÕu cè th−¬ng xãt bÇn n«ng, cè n«ng. Trong ph¸t ®éng quÇn chóng mμ ®Ó lîi Ých cña n«ng d©n lao ®éng l¹i sau, ®−a lîi Ých cña giai cÊp ®Þa chñ lªn tr−íc lμ kh«ng ®óng, thÕ lμ mÊt lËp tr−êng.

Mét khuyÕt ®iÓm n÷a lμ kh«ng bÒn bØ, chØ h¨ng h¸i nh− löa r¬m, gÆp khã kh¨n th× n¶n chÝ. V× thÕ kh«ng ®i s©u xÐt kü, kh«ng chÞu khã gi¶i thÝch chÝnh s¸ch, kh«ng chÞu khã ba cïng. Löa r¬m th× chãng ch¸y, chãng tμn. Mét trong t¸c phong cña ng−êi c¸ch m¹ng lμ ph¶i kiªn quyÕt, bÒn bØ, dÎo dai, viÖc g× còng thÕ, nhÊt lμ trong ph¸t ®éng quÇn chóng l¹i cμng ph¶i nh− thÕ. Ng−êi n«ng d©n th−êng chËm hiÓu, Ýt nãi. Nh−ng nÕu khªu gîi th× nh÷ng ng−êi n«ng d©n ®ã th−êng lμ nh÷ng ng−êi thËt thμ, nãi rÊt ®óng. Muèn cho hä trë nªn h¨ng h¸i th× ph¶i chÞu khã theo dâi gióp ®ì hä tiÕn bé.

TRONG HéI NGHÞ NμY, C¸C C¤ C¸C CHó PH¶I LμM G×?

Mét lμ ph¶i thËt thμ, thμnh khÈn tù phª b×nh, xem l¹i m×nh cã khuyÕt ®iÓm g×, anh chÞ em m×nh cã khuyÕt ®iÓm g×. Cã ng−êi sî nãi ra mÊt thÓ diÖn, thÕ lμ d¹i, còng nh− ng−êi cã bÖnh mμ giÊu bÖnh kh«ng nãi râ cho thÇy thuèc biÕt. GiÊu bÖnh th× bÖnh ngμy cμng nÆng. GiÊu khuyÕt ®iÓm th× khuyÕt ®iÓm ngμy cμng nhiÒu. Ph¶i thËt thμ tù phª b×nh, hoan nghªnh anh chÞ em phª b×nh. Ph¶i thËt thμ tù phª b×nh chø kh«ng ph¶i lμ phª b×nh qua loa. Ph¶i hoan nghªnh ®ång chÝ phª b×nh m×nh. M×nh ph¶i tù ®Êu tranh víi m×nh. C¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ ®Êu tranh giai cÊp. §Êu tranh th× cã ®Þch cã b¹n. BÇn n«ng, cè n«ng lμ qu©n ®éi chèng phong kiÕn, c¸n bé lμ ®éi tr−ëng. §éi tr−ëng mμ cã nhiÒu khuyÕt ®iÓm, dót d¸t, kh«ng xung phong, kh«ng ®i s¸t bé ®éi th× kh«ng th¾ng ®−îc ®Þch. Muèn th¾ng ®Þch bªn ngoμi th× tr−íc hÕt ph¶i th¾ng kÎ ®Þch trong con ng−êi m×nh b»ng c¸ch thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh.

- C¸n bé ph¶i n©ng cao tinh thÇn kû luËt, ph¶i gi÷ ®óng kû luËt. Lμm viÖc g× còng ph¶i cã tæ chøc. Trong c¶i c¸ch ruéng ®Êt cμng ph¶i cã tæ chøc. Ph¶i cã tinh thÇn tiÕn lªn m·i, tiÕn lªn kh«ng ngõng. C¸c c« c¸c chó ph¶i ph¸t triÓn −u ®iÓm s½n cã, söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm mμ B¸c ®· nãi trªn. Cã nh− thÕ míi xøng ®¸ng lμ ng−êi c¸ch m¹ng, míi xøng ®¸ng víi lßng tin cña §¶ng vμ ChÝnh phñ.

Page 239: Ho chi minh toan tap  tap 7

466 467

C¸c c« c¸c chó lμ chiÕn sÜ chèng phong kiÕn còng nh− bé ®éi chèng giÆc ngo¹i x©m. Mçi lÇn ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt lμ mét chiÕn dÞch, c¸c c« c¸c chó lμ chiÕn sÜ xung phong trong chiÕn dÞch Êy. ChiÕn sÜ trong bé ®éi chèng giÆc ngo¹i x©m lu«n lu«n tiÕn bé, chiÕn ®Êu tõ c¸i gËy tÇm v«ng ®Õn chç lÊy ®−îc sóng ®¹i b¸c cña ®Þch. ChiÕn ®Êu tõ ®éi du kÝch trë thμnh qu©n ®éi rÊt m¹nh, tõ nh÷ng trËn ®¸nh óp, trËn ®¸nh nhá ®Õn nh÷ng trËn rÊt to nh− Hoμ B×nh, Biªn giíi, §iÖn Biªn Phñ. Qu©n ®éi ta lμm trßn nhiÖm vô §¶ng vμ ChÝnh phñ giao cho. C¸c c« c¸c chó ph¶i cè g¾ng nh− bé ®éi, ®Ó tiÕn bé nh− bé ®éi.

NHIÖM Vô CñA C¸N Bé L·NH §¹O

- L·nh ®¹o quan träng nhÊt lμ l·nh ®¹o t− tuëng, ph¶i hiÓu t− t−ëng cña mçi c¸n bé ®Ó gióp ®ì thiÕt thùc trong c«ng t¸c; v× t− t−ëng th«ng suèt th× lμm tèt, t− t−ëng nhïng nh»ng th× kh«ng lμm ®−îc viÖc. Ph¶i kiÓm tra c«ng t¸c cña c¸n bé, nÕu chØ nghe b¸o c¸o, cã khi c¸n bé b¸o c¸o kh«ng ®óng th× l·nh ®¹o sÏ sai lÖch.

- L·nh ®¹o ph¶i tËp thÓ. NhiÒu ý kiÕn gãp l¹i th× ®óng h¬n, nÕu mäi ng−êi lμm theo ý kiÕn riªng cña m×nh th× thÊt b¹i.

Ph¶i n©ng cao kû luËt, gi÷ v÷ng kû luËt. Nh÷ng c¸n bé cã −u ®iÓm th× ph¶i khen th−ëng; ng−êi lμm tr¸i kû luËt th× ph¶i ph¹t. NÕu kh«ng th−ëng th× kh«ng cã khuyÕn khÝch; nÕu kh«ng cã ph¹t th× kh«ng gi÷ v÷ng kû luËt. Th−ëng ph¹t nghiªm minh lμ cÇn thiÕt.

*

* *

C¸n bé vÒ x· ph¶i chó ý gióp ®ì vμ båi d−ìng cèt c¸n, tr−íc hÕt lμ cèt c¸n bÇn n«ng, cè n«ng. C¸c c« c¸c chó lμm xong c¶i c¸ch ruéng ®Êt th× kÐo vÒ, nÕu kh«ng båi d−ìng c¸n bé ®Þa ph−¬ng th× khi ®oμn rót vÒ, c«ng viÖc ë x· sÏ kh«ng tr«i ch¶y. Khi ë x· ph¶i cã cèt c¸n gióp viÖc; lóc ®oμn rót vÒ råi, ph¶i cã cèt c¸n tiÕp tôc lμm viÖc.

Ph¶i phãng tay ph¸t ®éng quÇn chóng. Phãng tay nghÜa lμ tin t−ëng quÇn chóng, ph¸t ®éng quÇn chóng réng r·i. Cã n¬i c¸n bé kh«ng cho quÇn chóng tè hÕt téi ¸c cña ®Þa chñ c−êng hμo gian ¸c. Kh«ng cho quÇn chóng tè khæ hÕt th× lμm thÕ nμo biÕt ®−îc ®Þa chñ c−êng hμo gian ¸c.

Ph¶i biÕt ph©n hãa giai cÊp ®Þa chñ. Trong ®¸m ®Þa chñ cã ng−êi thÕ nμy cã ng−êi thÕ kh¸c, nÕu kh«ng biÕt ph©n ho¸, hä sÏ ®i víi nhau thμnh mét lùc l−îng chèng l¹i n«ng d©n.

Ph¶i lμm ®óng chØ thÞ cña §¶ng, cña ChÝnh phñ. Kh«ng ®−îc lμm sai.

Trong ®ît 2, mét sè c¸n bé cßn ph¹m khuyÕt ®iÓm dïng nhôc h×nh. Nhôc h×nh lμ lèi d· man, lμ c¸ch cña ®Õ quèc t− b¶n phong kiÕn, nã dïng ®Ó trÞ quÇn chóng, trÞ c¸ch m¹ng. Chóng ta cã chÝnh s¸ch ®óng, cã lý lÏ ®óng, cã lùc l−îng m¹nh, sao cßn dïng c¸ch d· man ? Dïng nhôc h×nh lμ ch−a tÈy s¹ch t− t−ëng d· man, ®Çu ãc phong kiÕn ®Õ quèc. Dïng nhôc h×nh lμ v× kh«ng chÞu khã ph¸t ®éng quÇn chóng. §ît nμy tuyÖt ®èi kh«ng ®−îc dïng nhôc h×nh, nÕu dïng nhôc h×nh lμ tr¸i chÝnh s¸ch cña §¶ng, cña ChÝnh phñ, tr¸i t¸c phong cña c¸ch m¹ng.

VÒ x· mét c«ng viÖc quan träng nhÊt lμ chØnh ®èn c¸c tæ chøc ë n«ng th«n: Uû ban hμnh chÝnh, c«ng an, du kÝch, n«ng héi, thanh niªn, phô n÷: v.v.. nhÊt lμ chØnh ®èn chi bé. NÕu cø ®Ó nh÷ng phÇn tö xÊu ë trong c¸c tæ chøc th× kh«ng hoμn thμnh ®−îc c«ng viÖc gi¶m t«.

Quan träng nhÊt lμ chØnh ®èn chi bé, chi bé lμ nÒn t¶ng cña §¶ng, cña c¸ch m¹ng ë x·, nÕu kh«ng chØnh ®èn chi bé ®−îc tèt th× nh÷ng phÇn tö xÊu sÏ ngãc ®Çu lªn. Muèn chØnh ®èn chi bé tèt, th× nh÷ng phÇn tö xÊu ph¶i xö trÝ ®óng møc: cÇn ®uæi ra khái §¶ng th× ®uæi ra, cÇn c¸ch chøc th× ph¶i c¸ch chøc, cÇn h¹ tÇng c«ng t¸c th× h¹ tÇng c«ng t¸c, cã thÓ gi¸o dôc th× gi¸o dôc. ViÖc nμy lμ viÖc quan träng nhÊt, tÊt c¶ ®éi ph¶i lμm. Muèn xö trÝ ®óng møc ph¶i dùa vμo quÇn chóng, nÕu nãi nhÊt lo¹t tèt c¶, hoÆc xÊu c¶ còng kh«ng ®−îc, muèn biÕt ai tèt, ai xÊu ph¶i dùa vμo quÇn chóng.

Page 240: Ho chi minh toan tap  tap 7

468 469

HiÖn nay §¶ng vμ ChÝnh phñ cã më ®Çu mét phong trμo thi ®ua s¶n xnÊt trong mïa xu©n ®Ó kh«i phôc kinh tÕ vμ n©ng cao møc sèng cña nh©n d©n. Kinh tÕ cña ta lμ kinh tÕ n«ng nghiÖp. VÒ x· c¸c c« c¸c chó ph¶i kÕt hîp vËn ®éng thi ®ua s¶n xuÊt mïa xu©n víi c«ng t¸c c¶i c¸ch ruéng ®Êt. Ph¶i tuú hoμn c¶nh ®Þa ph−¬ng, kÕt hîp kh«ng m¸y mãc. ViÖc ®ã nhÊt ®Þnh ph¶i lμm. KÕt hîp thÕ nμo th× ®oμn uû vμ c¸c ®ång chÝ phô tr¸ch nghiªn cøu kü l−ìng.

* * *

C¸c c« c¸c chó cã ®iÒu kiÖn tèt ®Ó lμm c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®ît 3 thμnh c«ng tèt ®Ñp. (ChÝnh v× lÇm t−ëng hoμ b×nh lμ th¸i b×nh cho nªn cã nh÷ng t− t−ëng sai lÇm, nh− muèn nghØ ng¬i, lËp gia ®×nh, ®æi c«ng t¸c vÒ thμnh phè. ThÕ lμ sai lÇm. HiÖn nay hoμ b×nh ch−a ®−îc cñng cè. Mét nöa n−íc ta cßn qu©n Ph¸p ®ãng. Muèn cñng cè hßa b×nh th× ph¶i ®Èy m¹nh c¶i c¸ch ruéng ®Êt). §iÒu kiÖn thuËn lîi cña ta lμ g×?

- N«ng d©n khao kh¸t ®−îc ruéng ®Êt.

- ChÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ ®óng, hîp víi quyÒn lîi n«ng d©n vμ c¸c tÇng líp nh©n d©n.

- C¸n bé ®· ®−îc chØnh huÊn, cã kinh nghiÖm, cã quyÕt t©m.

Nh÷ng thuËn lîi ë ngay trong c¸n bé lμ:

- ë líp nμy h¬n 2000 c¸n bé th× cã h¬n 1.000 c¸n bé cò ®· cã kinh nghiÖm ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt. NÕu nh÷ng c¸n bé kh«ng chñ quan, tù cao tù ®¹i, kh«ng h÷u khuynh mÊt lËp tr−êng, mçi c¸n bé cò gióp ®ì mét c¸n bé míi, th× c«ng viÖc nhÊt ®Þnh sÏ tr«i ch¶y.

Trong sè c¸n bé cã gÇn 1.000 chiÕn sÜ bé ®éi. ChiÕn sÜ bé ®éi cã −u ®iÓm lμ cã kû luËt, cã tæ chøc, ®· ®−îc vinh dù §¶ng vμ ChÝnh phñ giao cho nhiÖm vô chèng ngo¹i x©m. Nay l¹i ®−îc vinh dù ®Êu tranh chèng phong kiÕn.

Trong c¸n bé cã h¬n 200 c«ng nh©n. C«ng nh©n lμ giai cÊp l·nh

®¹o. Muèn l·nh ®¹o th× ph¶i chÞu khã. C«ng nh©n trong líp nμy ®−îc ®i trùc tiÕp l·nh ®¹o n«ng d©n, phôc vô n«ng d©n, thùc hiÖn c«ng n«ng liªn minh. C¸n bé c«ng nh©n ph¶i cè g¾ng cho xøng ®¸ng vinh dù ®ã.

Trong c¸n bé cã h¬n 900 bÇn cè n«ng. BÇn cè n«ng ®−îc ®i lμm viÖc cho n«ng d©n, m×nh ®i lμm viÖc cho anh em m×nh, cho giai cÊp m×nh, l¹i ®−îc §¶ng vμ ChÝnh phñ d×u d¾t, cã c¸c anh em gióp ®ì. §ã lμ mét vinh dù, ta ph¶i lμm trßn nhiÖm vô.

ë ®©y tÊt c¶ cã 2.382 c¸n bé. §ã lμ mét lùc l−îng rÊt to, rÊt m¹nh ®Ó lμm c¶i c¸ch ruéng ®Êt. Cã ®iÒu kiÖn thuËn lîi nh− thÕ, c¸c c« c¸c chó ph¶i cè g¾ng, lμm c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®ît 3 cho thËt tèt .

Trong líp nμy cã h¬n 20 tØnh uû viªn. TØnh uû viªn lμ phô tr¸ch mét tØnh, ®−îc dÞp nμy ®Ó rÌn luyÖn, ®Ó ®i s©u vμo quÇn chóng h¬n n÷a, ®Ó tiÕn bé h¬n n÷a. ë ®©y cã 136 huyÖn uû viªn, ®©y lμ dÞp ®Ó häc tËp vμ tiÕn bé thªm. Sau ®ît c¶i c¸ch ruéng ®Êt vÒ phôc vô nh©n d©n trong huyÖn mét c¸ch chu ®¸o h¬n.

ë ®©y cã 1510 ®¶ng viªn, h¬n mét nöa sè c¸n bé trong líp nμy.

§¶ng giao cho ®¶ng viªn ®i lμm c«ng t¸c nμy, ®©y lμ nhiÖm vô vÎ vang. V¶ l¹i §¶ng vμ ChÝnh phñ ®· ®Þnh tÊt c¶ c¸n bé ®¶ng viªn vμ ngoμi §¶ng ®Òu ph¶i tham gia c«ng t¸c ph¸t ®éng quÇn chóng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt, V× ®ã lμ mét tr−êng häc réng lín kh«ng ph¶i chØ cã mét vμi ng−êi lμm thÇy gi¸o, mμ tÊt c¶ n«ng d©n lμ thÇy gi¸o cña m×nh. Tr−êng häc nμy rÊt thiÕt thùc, häc ngay, lμm ngay. §¶ng viªn cã dÞp c«ng t¸c víi c¸n bé ngoμi §¶ng, cã dÞp gÇn gòi ®oμn kÕt víi anh em ngoμi §¶ng. V× vËy ®¶ng viªn cã hai nhiÖm vô: lμm c¶i c¸ch ruéng ®Êt cho tèt vμ ®oμn kÕt gióp ®ì anh em ngoμi §¶ng cïng tiÕn bé. NhiÖm vô Êy rÊt vÎ vang, cÇn ph¶i g¾ng søc lμm cho ®−îc.

ë ®©y cã 140 phô n÷. Phong trμo phô n÷ ta ë c¸c ®Þa ph−¬ng, trong kh¸ng chiÕn, trong t¨ng gia s¶n xuÊt, trong d©n c«ng, phô n÷ ta rÊt cè g¾ng, rÊt anh dòng. Trong c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®ît mét, sè phô n÷ héi viªn t¨ng lªn nhiÒu, chiÕm tíi 50 phÇn tr¨m tæng sè héi

Page 241: Ho chi minh toan tap  tap 7

470 471

viªn cña n«ng héi. §ã lμ mét vinh h¹nh cña phô n÷, c¸n bé phô n÷ ®i c¶i c¸ch ruéng ®Êt tøc lμ tù gi¶i phãng m×nh vμ gióp gi¶i phãng chÞ em m×nh.

C¸c c« c¸c chó ph¶i:

- QuyÕt t©m söa ch÷a nh÷ng khuyÕt ®iÓm B¸c nªu lªn.

- Ph¶i gi÷ v÷ng kû luËt, n©ng cao tÝnh tæ chøc.

- Ph¶i cè g¾ng thi ®ua, ba cïng víi quÇn chóng.

- Ph¶i theo ®−êng lèi quÇn chóng, lμm ®óng chØ thÞ cña cÊp trªn, lμm ®óng chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ ChÝnh phñ.

- Ph¶i quyÕt t©m lμm c¶i c¸ch ruéng ®Êt ®ît 3 cho thËt tèt.

§Ó khuyÕn khÝch c¸c c« c¸c chó, B¸c tÆng 15 gi¶i th−ëng cho c¶ c¸n bé l·nh ®¹o, c¶ c¸n bé vμ anh chÞ em d©n c«ng.

Muèn ®−îc gi¶i th−ëng th× ph¶i cè g¾ng. B¸c sÏ ®Ò nghÞ ChÝnh phñ th−ëng hu©n ch−¬ng cho nh÷ng c¸n bé cã thμnh tÝch xuÊt s¾c nhÊt.

Chóc c¸c c« c¸c chó m¹nh khoÎ, cè g¾ng lμm trßn nhiÖm vô.

Nãi ngμy 8-2-1955. S¸ch Nh÷ng lêi kªu gäi cña Hå Chñ tÞch, Nxb. Sù thËt, Hμ Néi, 1956, t.III, tr.84-92.

§¸P Tõ TRONG BUæI LÔ TR×NH QUèC TH¦ CñA C¤NG Sø N¦íC CéNG HOμ NH¢N D¢N

M¤NG Cæ

Th−a ®ång chÝ C«ng sø,

T«i rÊt vui lßng nhËn b¶n quèc th− cña Chñ tÞch ®oμn Quèc héi n−íc Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ uû nhiÖm ®ång chÝ lμm C«ng sø ®Æc mÖnh toμn quyÒn ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ. T«i xin c¶m ¬n nh÷ng lêi chóc mõng cña ®ång chÝ.

N¨m 1921, nh©n d©n M«ng Cæ c¸ch m¹ng thμnh c«ng ®· thμnh lËp n−íc céng hoμ nh©n d©n. Tõ ®ã, nh©n d©n M«ng Cæ ®· lu«n lu«n ®Êu tranh anh dòng ®Ó gi÷ v÷ng thèng nhÊt vμ ®éc lËp cña n−íc nhμ, ra søc x©y dùng x· héi chñ nghÜa, lμm cho ®êi sèng cña m×nh ngμy cμng no Êm, tèt ®Ñp vμ gãp phÇn gi÷ g×n hoμ b×nh trªn thÕ giíi.

Tuy c¸ch xa nhau, nh−ng nh©n d©n ViÖt Nam vμ nh©n d©n M«ng Cæ rÊt yªu mÕn nhau vμ lu«n lu«n ñng hé lÉn nhau, v× chóng ta ®Òu cã nh÷ng nguyÖn väng vμ cïng theo ®uæi nh÷ng môc ®Ých gièng nhau trong hμng ngò c¸c lùc l−îng hoμ b×nh d©n chñ thÕ giíi do Liªn X« l·nh ®¹o.

Chóng t«i tin ch¾c r»ng tõ nay vÒ sau, t×nh h÷u nghÞ s½n cã gi÷a nh©n d©n hai n−íc chóng ta sÏ ngμy cμng th¾m thiÕt, quan hÖ kinh tÕ vμ v¨n ho¸ gi÷a hai n−íc chóng ta sÏ ngμy cμng më réng vμ chÆt chÏ; t×nh h÷u nghÞ Êy sÏ gióp nh©n d©n ViÖt Nam trong c«ng cuéc ®Êu tranh cho hoμ b×nh, thèng nhÊt, ®éc lËp, d©n chñ cña n−íc m×nh vμ gãp phÇn gi÷ g×n hoμ b×nh ch©u ¸ vμ thÕ giíi.

Page 242: Ho chi minh toan tap  tap 7

472 473

T«i nhiÖt liÖt hoan nghªnh ®ång chÝ l·nh chøc C«ng sø cña n−íc Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ ë n−íc ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ, vμ chóc ®ång chÝ hoμn toμn thμnh c«ng. Trong khi thi hμnh nhiÖm vô, ®ång chÝ sÏ lu«n lu«n ®−îc sù gióp ®ì tÝch cùc cña nh©n d©n ViÖt Nam vμ ChÝnh phñ ViÖt Nam D©n chñ Céng hoμ.

Nh©n dÞp nμy, t«i xin ®ång chÝ chuyÓn lêi chμo th©n ¸i cña chóng t«i cho ®ång chÝ Chñ tÞch Chñ tÞch ®oμn Quèc héi n−íc Céng hoμ Nh©n d©n M«ng Cæ vμ nh©n d©n M«ng Cæ.

§äc ngμy 10-2-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 346, ngμy 11-2-1955.

B×NH D¢N HäC Vô

Trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn, mÆc dÇu khã kh¨n gian khæ, phong trμo b×nh d©n häc vô vÉn tiÕn ®Òu trong vïng tù do.

Nay hoμ b×nh trë l¹i, ®ång bμo c¸c n¬i ®Òu tù ®éng thi ®ua häc ch÷. Trong 6 th¸ng cuèi n¨m 1954, vïng tù do cò vμ c¸c c«ng tr−êng ®· cã h¬n 79 v¹n 9.000 ng−êi häc. Tõ ngμy gi¶i phãng, ®ång bμo ngo¹i thμnh Hμ Néi ®· më 390 líp, víi ®é 9.000 häc trß; ë Thñ ®« ®· më 35 líp víi 1.000 ng−êi häc. Anh em c«ng nh©n së xe löa vμ nhμ m¸y ®Ìn ®· tù tæ chøc líp häc. C¸c n¬i kh¸c còng vËy. ViÖc ®ã chøng tá tinh thÇn ham häc cña nh©n d©n ta.

Tuy b×nh d©n häc vô lμ mét phong trμo cña quÇn chóng, nh−ng chóng t«i mong r»ng Bé Gi¸o dôc nªn cã mét kÕ ho¹ch ®Çy ®ñ vμ thiÕt thùc ®Ó khuyÕn khÝch vμ l·nh ®¹o phong trμo; ®oμn thÓ thanh niªn, c«ng ®oμn, n«ng héi, c¸c tr−êng trung häc vμ ®¹i häc nªn cã kÕ ho¹ch thiÕt thùc vμ chia c«ng râ rÖt ®Ó gióp ®ì phong trμo.

Nh− thÕ, th× phong trμo b×nh d©n häc vô sÏ tiÕn kh¾p, tiÕn m¹nh vμ tiÕn ®Òu.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 351, ngμy 16-2-1955.

Page 243: Ho chi minh toan tap  tap 7

474 475

C¶NH GI¸C §Ò PHßNG

§Õ quèc Mü lμ kÎ nèi nghiÖp cña HÝtle, còng hiÕu chiÕn nh− HÝtle, còng dïng ©m m−u th©m ®éc ®Ó g©y chiÕn tranh nh− HÝtle. Mμ ch¾c còng sÏ thÊt b¹i nh− HÝtle.

Sau ®©y lμ tãm t¾t lêi khai cña mét tªn téi ph¹m chiÕn tranh §øc:

HÝtle ®Þnh x©m l−îc Ba Lan. 8 giê tèi ngμy 31 th¸ng 8 n¨m 1939, mét bän ph¸txÝt §øc gi¶ bé ®éi Ba Lan, ®¸nh ph¸ mét ®μi v« tuyÕn ®iÖn §øc ë biªn giíi Ba Lan vμ §øc. Chóng b¾t mÊy ng−êi §øc bÞ ¸n tö h×nh ¨n mÆc nh− lÝnh Ba Lan, tiªm thuèc ®éc vμo hä, khi chóng ®¸nh ph¸ xong ®μi v« tuyÕn ®iÖn, th× chóng b¾n chÕt hä, ®Ó lμm tang chøng tuyªn truyÒn.

Mét tªn ph¸t xÝt §øc dïng tiÕng Ba Lan ph¸t thanh: "ChiÕn tranh ®· næ bïng. Bé ®éi Ba Lan sÏ ®¸nh tan bän §øc".

Mét l¸t sau, c¸c ®μi ph¸t thanh §øc b¸o tin: "Ba Lan ®· tÊn c«ng §øc". S¸ng h«m sau, qu©n ®éi ph¸t xÝt §øc kÐo ®Õn x©m l−îc Ba Lan.

N¨m m−¬i b¶y n¨m tr−íc ®©y, Mü ®· tù ®¸nh ®¾m tμu Mü ®Ó vu c¸o vμ g©y chiÕn tranh víi T©y Ban Nha.

N¨m 1950, Mü ®· g©y chuyÖn vu c¸o n−íc Céng hoμ D©n chñ Nh©n d©n TriÒu Tiªn ®Ó m−în cí mμ x©m l−îc n−íc Êy.

Mü ®· tæ chøc næi lo¹n ®Ó lËt ®æ chÝnh phñ d©n chñ cña n−íc Goatªmala.

Mü tæ chøc vμ huÊn luyÖn ®Æc vô ®Ó th¶ dï chóng vμo Liªn X«

vμ c¸c n−íc d©n chñ míi. Quèc héi Mü cã mét uû ban chuyªn m«n ®«n ®èc viÖc Êy, gäi lμ "Uû ban nghiªn cøu c¸c n−íc d©n chñ nh©n d©n".

"§¹p vá d−a, tr¸nh vá dõa". Nh©n d©n vμ c¸n bé ta cÇn biÕt nh÷ng chuyÖn Êy, ®Ó lu«n lu«n tØnh t¸o ®Ò phßng, chèng nh÷ng ©m m−u th©m ®éc cña ®Õ quèc Mü vμ bÌ lò tay sai cña chóng.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 353, ngμy 18-2-1955.

Page 244: Ho chi minh toan tap  tap 7

476 477

TH¦ GöI HéI NGHÞ C¸N Bé Y TÕ

B¸c th©n ¸i chóc c¸c c« ( nghe nãi cã n÷ b¸c sÜ ë Nam vÒ?), c¸c chó vui vÎ, m¹nh khoÎ, h¨ng h¸i trao ®æi kinh nghiÖm, bμn ®Þnh kÕ ho¹ch cho thiÕt thùc vμ lμm viÖc cho tiÕn bé.

B¸c gãp vμi ý kiÕn sau ®©y ®Ó gióp c¸c c«, c¸c chó th¶o luËn:

- Tr−íc hÕt lμ ph¶i thËt thμ ®oμn kÕt - §oμn kÕt lμ søc m¹nh cña chóng ta. §oμn kÕt th× v−ît ®−îc mäi khã kh¨n, giμnh ®−îc nhiÒu thμnh tÝch.

§oμn kÕt gi÷a c¸n bé cò vμ c¸n bé míi. §oμn kÕt gi÷a tÊt c¶ nh÷ng ng−êi trong ngμnh y tÕ, tõ c¸c Bé tr−ëng, Thø tr−ëng, b¸c sÜ, d−îc sÜ cho ®Õn c¸c anh chÞ em gióp viÖc. Bëi v× c«ng viÖc vμ ®Þa vÞ tuy cã kh¸c nhau, nh−ng ng−êi nμo còng lμ mét bé phËn cÇn thiÕt trong ngμnh y tÕ, trong viÖc phôc vô nh©n d©n.

- Th−¬ng yªu ng−êi bÖnh - Ng−êi bÖnh phã th¸c tÝnh mÖnh cña hä n¬i c¸c c«, c¸c chó. ChÝnh phñ phã th¸c cho c¸c c«, c¸c chó viÖc ch÷a bÖnh tËt vμ gi÷ søc khoÎ cho ®ång bμo. §ã lμ mét nhiÖm vô rÊt vÎ vang.

V× vËy, c¸n bé cÇn ph¶i th−¬ng yªu, s¨n sãc ng−êi bÖnh nh− anh em ruét thÞt cña m×nh, coi hä ®au ®ín còng nh− m×nh ®au ®ín.

"L−¬ng y ph¶i nh− tõ mÉu", c©u nãi Êy rÊt ®óng.

- X©y dùng mét nÒn y häc cña ta - Trong nh÷ng n¨m n−íc ta bÞ n« lÖ, th× y häc còng nh− c¸c ngμnh kh¸c ®Òu bÞ k×m h·m. Nay chóng ta ®· ®éc lËp, tù do, c¸n bé cÇn gióp ®ång bμo, gióp ChÝnh phñ x©y dùng mét nÒn y tÕ thÝch hîp víi nhu cÇu cña nh©n d©n ta.

Y häc cμng ph¶i dùa trªn nguyªn t¾c: khoa häc, d©n téc vμ ®¹i chóng.

¤ng cha ta ngμy tr−íc cã nhiÒu kinh nghiÖm quý b¸u vÒ c¸ch ch÷a bÖnh b»ng thuèc ta, thuèc b¾c. §Ó më réng ph¹m vi y häc, c¸c c«, c¸c chó còng nªn chó träng nghiªn cøu vμ phèi hîp thuèc "§«ng" vμ thuèc "T©y".

Mong c¸c c«, c¸c chó cè g¾ng thi ®ua lμm trßn nhiÖm vô.

Chμo th©n ¸i vμ thμnh c«ng Th¸ng 2 n¨m 1955

Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 362, ngμy 27-2-1955.

Page 245: Ho chi minh toan tap  tap 7

478 479

NH¢N DÞP KH¸NH THμNH §¦êNG XE LöA Hμ NéI - MôC NAM QUAN

Cïng c¸n bé, chiÕn sÜ vμ ®ång bμo lμm ®−êng xe löa Hμ Néi - Môc Nam Quan,

B¸c thay mÆt §¶ng vμ ChÝnh phñ khen ngîi c¸n bé, chiÕn sÜ vμ ®ång bμo ®· hoμn thμnh ®−êng xe löa Hμ Néi - Môc Nam Quan.

Còng con ®−êng Êy, tr−íc kia ng−êi Ph¸p mÊt h¬n 10 n¨m míi lμm xong. Ngμy nay d−íi chÝnh quyÒn nh©n d©n, chóng ta ®· lμm xong trong 4 th¸ng. §ã lμ mét thμnh tÝch rÊt tèt ®Ñp.

Cã thμnh tÝch Êy mét lμ nhê sù gióp ®ì kh¶ng kh¸i cña Trung Quèc. HiÖn nay Trung Quèc ®ang tiÕn hμnh kÕ ho¹ch 5 n¨m, c«ng viÖc rÊt nhiÒu. ThÕ mμ Mao Chñ tÞch, §¶ng Céng s¶n vμ ChÝnh phñ Trung Quèc ®· cho c¸c ®ång chÝ chuyªn gia vμ c«ng nh©n sang gióp ta. C¸c ®ång chÝ chuyªn gia vμ c«ng nh©n Trung Quèc ®· hÕt lßng hÕt søc gióp chóng ta. Tinh thÇn quèc tÕ cao c¶ ®ã vμ t×nh th©n ¸i cña nh©n d©n Trung Quèc ®èi víi nh©n d©n ViÖt Nam lμm chóng ta rÊt c¶m ®éng vμ biÕt ¬n.

Hai lμ nhê søc s¸ng t¹o vμ cè g¾ng cña c¸n bé, c«ng nh©n miÒn Nam vμ miÒn B¾c, thanh niªn xung phong vμ ®ång bμo c¸c tØnh B¾c Ninh, B¾c Giang, L¹ng S¬n, Th¸i Nguyªn, B¾c C¹n, v.v..

§−êng xe löa Êy gióp cho viÖc kh«i phôc kinh tÕ cña ta ®−îc dÔ dμng.

Nã lμm cho n−íc ta cμng gÇn gòi Trung Quèc, Liªn X« vμ c¸c n−íc b¹n kh¸c. Nã nèi liÒn Hμ Néi víi B¾c Kinh, M¹c T− Khoa vμ

c¸c thñ ®« kh¸c cho ®Õn BÐclin. Nã lμm cho t×nh ®oμn kÕt gi÷a 900 triÖu nh©n d©n n−íc ta vμ c¸c n−íc b¹n cμng chÆt chÏ thªm.

§ã lμ mét ý nghÜa rÊt to lín.

§−êng xe löa Êy ®em l¹i lîi Ých chung cho nh©n d©n ta kh«ng Ýt vμ ®em l¹i lîi Ých cho ®ång bμo c«ng th−¬ng rÊt nhiÒu.

Nh−ng ®ã míi lμ thμnh tÝch b−íc ®Çu. Chóng ta chí nªn tù m·n.

Tr¸i l¹i chóng ta ph¶i cè g¾ng h¬n n÷a.

§−êng ®· lμm xong, tõ nay chóng ta ph¶i ra søc cñng cè nã, gi÷ g×n nã. Chóng ta ph¶i c¶nh gi¸c ®Ò phßng kh«ng ®Ó bän ph¶n ®éng ©m m−u ph¸ ho¹i nã.

Trong héi nghÞ tæng kÕt, c¸n bé vμ chiÕn sÜ cÇn ph¶i trao ®æi vμ phæ biÕn kinh nghiÖm, ph¶i chuÈn bÞ s½n sμng thi ®ua lμm ®−êng xe löa kh¸c cho nhanh h¬n, tèt h¬n vμ tiÕt kiÖm h¬n.

L¸ cê danh dù nμy lμ th−ëng chung cho c¶ c«ng tr−êng. Nh÷ng ®¬n vÞ vμ chiÕn sÜ thi ®ua xuÊt s¾c nhÊt sÏ ®−îc ChÝnh phñ th−ëng hu©n ch−¬ng.

Khi trë vÒ c«ng tr−êng, nhê c¸c c«, c¸c chó chuyÓn lêi B¸c khuyÕn khÝch vμ hái th¨m c¸c anh chÞ em c¸n bé, c«ng nh©n, d©n c«ng vμ ®ång bμo ®· tham gia viÖc lμm ®−êng xe löa.

Chóc c¸c c«, c¸c chó m¹nh khoÎ vμ cè g¾ng thi ®ua ®Ó thu ®−îc nhiÒu thμnh tÝch míi.

Ngμy 28 th¸ng 2 n¨m 1955 Hå CHÝ MINH

B¸o Nh©n d©n, sè 363, ngμy 28-2-1955.

Page 246: Ho chi minh toan tap  tap 7

480 481

NG¦êI C¸N Bé C¸CH M¹NG

Ng−êi c¸n bé c¸ch m¹ng ph¶i cã ®¹o ®øc c¸ch m¹ng. Ph¶i gi÷ v÷ng ®¹o ®øc c¸ch m¹ng míi lμ ng−êi c¸n bé c¸ch m¹ng ch©n chÝnh. §¹o ®øc c¸ch m¹ng cã thÓ nãi tãm t¾t lμ:

NhËn râ ph¶i, tr¸i. Gi÷ v÷ng lËp tr−êng.

TËn trung víi n−íc. TËn hiÕu víi d©n.

Mäi viÖc thμnh hay lμ b¹i, chñ chèt lμ do c¸n bé cã thÊm nhuÇn ®¹o ®øc c¸ch m¹ng, hay lμ kh«ng.

Chóng ta ®· th¾ng trong cuéc c¸ch m¹ng gi¶i phãng d©n téc, ®ã lμ nhê c¸c tiªn liÖt TrÇn Phó, Minh Khai, Hoμng V¨n Thô vμ nhiÒu c¸n bé kh¸c ®· oanh liÖt hy sinh cho giai cÊp, cho nh©n d©n. Sù hy sinh cao c¶ cña c¸c tiªn liÖt ®· soi ®−êng cho ®ång bμo ta ®oμn kÕt ®Êu tranh, thμnh mét lùc l−îng tÊt th¾ng.

Suèt trong nh÷ng n¨m kh¸ng chiÕn, chóng ta ®· v−ît mäi khã kh¨n, thu nhiÒu th¾ng lîi, mét trong nh÷ng nguyªn nh©n c¨n b¶n lμ: C¸n bé ta ®· nhËn râ ®¸nh giÆc cøu n−íc lμ PH¶I, rôt rÌ cÇu an lμ TR¸I. Hä ®· gi÷ v÷ng lËp tr−êng c¸ch m¹ng, kh«ng lay ®éng, kh«ng hoang mang. Do ®ã, c¸n bé ta ®· vui vÎ chÞu ®ùng mäi gian khæ, bÒn bØ lμm mäi c«ng t¸c nÆng nÒ. Hä ®· hÕt lßng hÕt søc phôc vô nh©n d©n, anh dòng hy sinh cho Tæ quèc. Nh−:

LiÖt sÜ Cï ChÝnh Lan, chiÕn sÜ ph¸ xe t¨ng trong chiÕn dÞch Hoμ B×nh, ®· liªn tôc chiÕn ®Êu vμ hy sinh anh dòng.

LiÖt sÜ Phan §×nh Giãt, trong trËn §iÖn Biªn Phñ, tuy m×nh ®Çy vÕt th−¬ng, vÉn tiÕp tôc chiÕn ®Êu. Råi lÊy th©n m×nh bÞt lç ch©u mai cña ®Þch, ®Ó cho ®¬n vÞ ta tiÕn lªn chiÕm ®ån giÆc.

LiÖt sÜ BÕ V¨n §μn ®· gan d¹ cói m×nh, lμm gi¸ sóng cho ®ång ®éi b¾n c¶n ®Þch l¹i. Nhê sù hy sinh cña ®ång chÝ §μn mμ ta ®· th¾ng trËn Êy.

Anh hïng La V¨n CÇu nhê ®ång ®éi chÆt ®øt c¸nh tay bÞ th−¬ng, råi tiÕp tôc mang t¹c ®¹n x«ng lªn ph¸ l« cèt ®Þch.

N÷ anh hïng du kÝch NguyÔn ThÞ Chiªn, mÊy lÇn bÞ giÆc b¾t vμ tra tÊn chÕt ®i sèng l¹i, nh−ng kh«ng hÒ lé bÝ mËt; mçi lÇn tho¸t khái tay ®Þch, ho¹t ®éng cμng thªm h¨ng.

Trong c¸c ngμnh ho¹t ®éng, chóng ta cã nhiÒu c¸n bé anh dòng nh− vËy. Hä còng cã x−¬ng thÞt nh− mäi ng−êi, còng cã gia ®×nh nh− mäi ng−êi, còng biÕt ®au ®ín nh− mäi ng−êi. Nh−ng v× hä ®· nhËn râ PH¶I, TR¸I, vμ gi÷ v÷ng lËp tr−êng, cho nªn hä ®· hy sinh c¸ nh©n cho lîi Ých chung cña nh©n d©n, cña Tæ quèc, vμ lμm cho kh¸ng chiÕn th¾ng lîi.

Chóng ta ph¶i hiÓu r»ng: Nh÷ng th¾ng lîi chóng ta ®· tranh ®−îc tuy rÊt to, nh−ng míi chØ lμ th¾ng lîi b−íc ®Çu trªn ®−êng ®i mu«n dÆm. Cho nªn chóng ta quyÕt kh«ng nªn v× th¾ng mμ kiªu. Chóng ta ph¶i thÊy r»ng chóng ta cßn nhiÒu khã kh¨n; thÊy khã kh¨n ®Ó kh¾c phôc khã kh¨n, chø kh«ng ph¶i thÊy khã kh¨n mμ sî h·i, n¶n chÝ.

Ng−êi c¸n bé c¸ch m¹ng ph¶i m¹nh d¹n, ph¶i cã quyÕt t©m, ph¶i cã chÝ khÝ tiÕn lªn m·i, tiÕn lªn kh«ng ngõng.

* * *

Trong hoμn c¶nh hoμ b×nh ngμy nay, sè ®«ng c¸n bé ta vÉn gi÷ v÷ng truyÒn thèng c¸ch m¹ng tèt ®Ñp, cÇn cï chÊt ph¸c, bÒn bØ ®Êu tranh, lμm trßn nhiÖm vô.

Song cã mét sè c¸n bé lÇm t−ëng hoμ b×nh lμ th¸i b×nh, thê ¬ víi ®¹o ®øc c¸ch m¹ng vμ m¾c nhiÒu khuyÕt ®iÓm sai lÇm. ThÝ dô:

- Muèn nghØ ng¬i, sî gian khæ, muèn c«ng t¸c ë thμnh thÞ, kh«ng thÝch ®i c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

Page 247: Ho chi minh toan tap  tap 7

482 483

- Ng¹i c«ng viÖc khã, kh«ng ham häc tËp, thiÕu c¶nh gi¸c, kÐm kû luËt.

- Muèn ¨n tiªu réng r·i, thÝch ph« tr−¬ng l·ng phÝ. Do ®ã mμ tù t− tù lîi, tham « hñ ho¸.

- Ghen tÞ ®Þa vÞ, quan liªu bao biÖn, kh«ng tin vμo lùc l−îng quÇn chóng, kh«ng tin t−ëng vμo ®Êu tranh chÝnh trÞ, hÔ gÆp khã kh¨n th× dao ®éng hoang mang...

V× kh«ng nhËn râ PH¶I, TR¸I; kh«ng gi÷ v÷ng lËp tr−êng, mμ ph¹m nh÷ng sai lÇm khuyÕt ®iÓm Êy. C¸n bé ta cÇn ph¶i kiªn quyÕt söa ch÷a míi xøng ®¸ng c¸i danh hiÖu cao quý lμ ng−êi c¸n bé c¸ch m¹ng.

§Ó söa ch÷a, th× cÇn ph¶i häc tËp lý luËn, trau dåi ®¹o ®øc, nhËn râ ®iÒu g× lμ ph¶i, th× cè g¾ng lμm, ®iÒu g× lμ tr¸i, th× kiªn quyÕt tr¸nh. Ph¶i hiÓu r»ng bæn phËn cña ng−êi c¸n bé c¸ch m¹ng lμ suèt ®êi hÕt lßng hÕt søc phông sù Tæ quèc, phôc vô nh©n d©n. Ph¶i cè g¾ng thùc hiÖn cho kú ®−îc: cÇn, kiÖm, liªm, chÝnh, chÝ c«ng v« t−. Ph¶i gÇn gòi nh©n d©n, häc tËp nh©n d©n, v× gÇn gòi nh©n d©n sÏ c¶m th«ng nh÷ng khã kh¨n, gian khæ cña nh©n d©n, thÊy râ nh÷ng g−¬ng anh hïng cña nh©n d©n, gióp ta cñng cè lËp tr−êng, trau dåi t− t−ëng.

C¸ch söa ch÷a tèt nhÊt vμ quý nhÊt lμ thËt thμ tù phª b×nh vμ phª b×nh.

Mçi ng−êi c¸n bé (bÊt kú lμm c«ng viÖc g×, ë ®Þa vÞ nμo) quyÕt t©m söa ch÷a khuyÕt ®iÓm, ph¸t triÓn −u ®iÓm, lμm trßn nhiÖm vô §¶ng vμ ChÝnh phñ giao cho - nh− thÕ míi lμ thiÕt thùc gãp phÇn vμo c«ng cuéc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ta.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 366, ngμy 3-3-1955.

§ALÐT PHUN NäC §éC ë MIÒN NAM VIÖT NAM

Ngμy 28-2-1955, võa ch©n −ít ch©n r¸o tíi Sμi Gßn, tªn hiÕu chiÕn §alÐt ®· thèt ra r»ng: "N−íc ViÖt Nam "tù do" sÏ ®−îc "h−ëng" nh÷ng quyÕt ®Þnh cña Héi nghÞ B¨ng Cèc ...". QuyÕt ®Þnh cña Héi nghÞ B¨ng Cèc lμ g× ? Lμ xóc tiÕn ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, ph¸ ho¹i hoμ b×nh ë ViÖt Nam, lμ m−u biÕn miÒn Nam ViÖt Nam thμnh c¨n cø qu©n sù x©m l−îc vμ thuéc ®Þa Mü.

"QuyÕt ®Þnh" cña Héi nghÞ B¨ng Cèc thËt ra ®· ®−îc ®Õ quèc Mü quyÕt ®Þnh tõ l©u. Bän ®Çu hμng Mü vμ bän ch− hÇu cña Mü ë Héi nghÞ B¨ng Cèc chØ lμm c¸i trß gi¬ tay th«ng qua theo lÖnh Mü. VÒ mÆt qu©n sù, tªn kh¸t m¸u C«lin ®· gi¶i thÝch râ quyÕt ®Þnh Êy víi tê b¸o Mü Tin tøc n−íc Mü vμ thÕ giíi. C«lin nãi r»ng cÇn ph¶i x©y dùng mét lùc l−îng qu©n sù "anh®igien"27F

1) m¹nh h¬n n÷a. V× theo h¾n th× lùc l−îng qu©n ®éi cña Ng« §×nh DiÖm vμ qu©n ®éi viÔn chinh Ph¸p hiÖn nay kh«ng ®ñ søc ®Ó ng¨n c¶n mét cuéc "ngo¹i x©m" (!). Nh»m ®¹t môc ®Ých nμy, C«lin ®ang r¸o riÕt x©y dùng cho xong 6 s− ®oμn "b¶o an" vμ t¨ng sè qu©n cña Ng« §×nh DiÖm tõ 9 v¹n lªn 15 v¹n vμ cã thÓ t¨ng lªn h¬n n÷a. Còng chÝnh lμ ®Ó ®¹t ®−îc môc ®Ých ®ã nªn ®Õ quèc Mü vμ tay sai cña chóng ®ang ra søc dô dç vμ c−ìng Ðp ®ång bμo miÒn B¾c di c− vμo Nam. Môc ®Ých cuèi cïng cña ®Õ quèc Mü trong viÖc t¨ng c−êng lùc l−îng qu©n sù ë miÒn Nam ViÖt Nam vμ ë Cao Miªn, Lμo lμ g× ? Ai còng

___________ 1) IndigÌne, nghÜa lμ d©n b¶n xø, tiÕng mμ bän thùc d©n dïng ®Ó gäi

nh©n d©n c¸c n−íc thuéc ®Þa.

Page 248: Ho chi minh toan tap  tap 7

484 485

thÊy râ: ®Õ quèc ®ang ©m m−u g©y l¹i chiÕn tranh ë §«ng D−¬ng vμ tõ ®ã sÏ më réng ra c¸c n−íc kh¸c ë §«ng - Nam ¸. V× vËy, gÇn ®©y ®Õ quèc Mü, nh÷ng phÇn tö thùc d©n Ph¸p ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn mím lêi cho mét bän l−u manh mÊt d¹y lu«n måm hß hÐt "B¾c tiÕn", "diÖt céng"! LuËn ®iÖu nμy còng chÝnh lμ luËn ®iÖu ®Õ quèc Mü mím cho Lý Thõa V·n ë TriÒu Tiªn.

§Õ quèc Mü cïng bän tay sai cña chóng m−u ph¸ ho¹i viÖc thèng nhÊt n−íc ta b»ng tæng tuyÓn cö tù do. Tr¶ lêi b¸o Tin tøc n−íc Mü vμ thÕ giíi, C«lin nãi tr¾ng ra r»ng h¾n rÊt nghi ngê lμ "cã thÓ cã tæng tuyÓn cö tù do ë §«ng D−¬ng". Mét ®iÒu rÊt ®¸ng chó ý lμ cïng ngμy 28-2-1955, h·ng th«ng tÊn Mü UP c«ng bè nh÷ng c©u tr¶ lêi cña C«lin th× ®μi ph¸t thanh Sμi Gßn cña Ng« §×nh DiÖm còng tu«n ra mét bμi b×nh luËn nãi r»ng "trong thùc tÕ kh«ng thÓ nμo cã cuéc tuyÓn cö n¨m 1956", "trªn hai ph−¬ng diÖn ph¸p lý vμ thùc tÕ", bän Ng« §×nh DiÖm ®Òu "kh«ng thÓ nh×n nhËn cuéc tæng tuyÓn cö 1956 theo nh− HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬". §Õ quèc Mü xói bän tay sai tung ra luËn ®iÖu r»ng Mü vμ c¸c nhμ chøc tr¸ch miÒn Nam "kh«ng ký" HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ nªn kh«ng thõa nhËn tæng tuyÓn cö vÒ "ph¸p lý còng nh− vÒ thùc tÕ". Râ rμng lμ ®Õ quèc Mü vμ bän Ng« §×nh DiÖm muèn gië mÆt. T¹i phiªn häp cuèi cïng cña Héi nghÞ Gi¬nev¬ ngμy 21-7-1954, ®¹i biÓu Mü vμ ®¹i biÓu Ng« §×nh DiÖm ®Òu ®· trÞnh träng tuyªn bè thõa nhËn c¸c hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ë ViÖt Nam, Lμo, Cao Miªn vμ ®ång thanh t¸n thμnh b¶n tuyªn ng«n 9 n−íc cã ghi râ ®iÒu kho¶n tæng tuyÓn cö tù do ë ViÖt Nam. Nh÷ng lêi tuyªn bè Êy ®· ®ãng dÊu vμo tr¸n chóng, kh«ng thÓ dÔ dμng mμ chuéi ®−îc.

§alÐt sang miÒn Nam ViÖt Nam lμ ®Ó thóc b¸ch bé h¹ cña h¾n thùc hiÖn nh÷ng môc ®Ých th©m ®éc kÓ trªn. §alÐt nãi r»ng Mü sÏ tËn lùc gióp "ViÖt Nam tù do" tøc lμ tËn lùc xóc tiÕn biÕn miÒn Nam ViÖt Nam thμnh c¨n cø qu©n sù x©m l−îc cña Mü, xóc tiÕn ph¸ c¸c quyÒn d©n téc cña nh©n d©n ViÖt Nam, ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Nh÷ng ho¹t ®éng ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc vμ tay sai cña chóng cμng lμm cho nh©n d©n ViÖt Nam ®Ò cao c¶nh gi¸c, t¨ng

c−êng chÝ khÝ phÊn ®Êu, tuyÖt nhiªn kh«ng lμm cho nh©n d©n ViÖt Nam sên lßng m¶y may.

ý chÝ cña toμn d©n ViÖt Nam tõ B¾c chÝ Nam kiªn quyÕt ®Êu tranh cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ lμ søc m¹nh long trêi lë ®Êt ®Ëp tan mäi m−u ma ch−íc quû cña bän §alÐt, C«lin, £li, Ng« §×nh DiÖm.

T.L.

B¸o Nh©n d©n, sè 366, ngμy 3-3-1955.

Page 249: Ho chi minh toan tap  tap 7

486 487

LêI KHAI M¹C HéI NGHÞ LÇN THø B¶Y Më RéNG CñA BAN CHÊP HμNH TRUNG ¦¥NG §¶NG LAO §éNG

VIÖT NAM (KHO¸ II)30

C¸c ®ång chÝ,

Héi nghÞ Trung −¬ng lÇn thø b¶y (më réng) häp vμo lóc t×nh h×nh thÕ giíi vμ trong n−íc cã nh÷ng chuyÓn biÕn míi nh− sau:

- Tõ sau Héi nghÞ Gi¬nev¬, t×nh h×nh thÕ giíi c¨ng th¼ng h¬n. ë ph−¬ng T©y, c¸c chÝnh phñ phe Mü ra søc ho¹t ®éng ®Ó th«ng qua HiÖp −íc Pari, tøc lμ ®Ó vò trang l¹i T©y §øc. ë ph−¬ng §«ng, ®Õ quèc Mü x©m chiÕm §μi Loan vμ tæ chøc khèi §«ng - Nam ¸ nh»m môc ®Ých ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, ph¸ ho¹i hoμ b×nh ë §«ng D−¬ng vμ ë §«ng - Nam ¸. Nãi tãm l¹i: chÝnh s¸ch cña phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu lμ chÝnh s¸ch chuÈn bÞ chiÕn tranh thÕ giíi.

- Phe hoμ b×nh, d©n chñ vμ x· héi chñ nghÜa do Liªn X« l·nh ®¹o ngμy cμng ®oμn kÕt, cμng lín m¹nh.

HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ lμ mét th¾ng lîi to lín cho phe ta.

5 nguyªn t¾c lín chung sèng hoμ b×nh, ®· nªu râ trong lêi tuyªn bè chung cña 3 ChÝnh phñ Trung - Ên - DiÕn, ngμy nay cμng ®−îc c¸c n−íc ñng hé.

Cuèi n¨m ngo¸i, cuéc héi nghÞ cña Liªn X« vμ c¸c n−íc d©n chñ §«ng ¢u (cã ®¹i biÓu Trung Quèc ®Õn dù), cμng tá râ lùc l−îng to lín, nhÊt trÝ, vμ ý chÝ kiªn quyÕt gi÷ g×n hoμ b×nh cña phe ta.

So s¸nh søc ng−êi, søc cña, th× Liªn X« vμ Mü cã thÓ ngang

nhau. Nh−ng Liªn X« cã mét lùc l−îng kh¸c rÊt to lín mμ Mü kh«ng thÓ cã: Êy lμ chÝnh nghÜa b¶o vÖ hoμ b×nh, ®−îc sù ñng hé nhiÖt liÖt cña giai cÊp lao ®éng vμ c¸c d©n téc bÞ ¸p bøc toμn thÕ giíi.

Cho nªn, nÕu phe ®Õ quèc Mü ®iªn cuång mμ ph¸t ®éng chiÕn tranh, th× chóng nhÊt ®Þnh sÏ thÊt b¹i.

T×nh h×nh trong n−íc: §Õ quèc Mü vμ tay sai cña chóng ®ang tr¾ng trîn vi ph¹m HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬. Chóng hßng ph¸ ho¹i hoμ b×nh ë n−íc ta, tr−êng kú chia c¾t n−íc ta, biÕn miÒn Nam n−íc ta (vμ Cao Miªn - Lμo) thμnh thuéc ®Þa vμ c¨n cø qu©n sù cña Mü.

VÒ phÝa chóng ta, chóng ta quyÕt t©m thi hμnh ®óng ®¾n HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ vμ ®Êu tranh ®ßi ®èi ph−¬ng còng ph¶i lμm cho ®óng ®¾n.

Tõ nay, cuéc ®Êu tranh chÝnh trÞ cña nh©n d©n ta tiÕn vμo mét giai ®o¹n míi - lμ ®Êu tranh ®Ó gi÷ g×n vμ cñng cè hoμ b×nh, ®Ó thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng tæng tuyÓn cö tù do. §ã lμ con ®−êng ®i ®Õn ®éc lËp vμ d©n chñ thËt sù.

- Trong c¸c c«ng t¸c, chóng ta ®· thu ®−îc nh÷ng thμnh tÝch kh¸. Tuy t×nh h×nh phøc t¹p vμ khã kh¨n nhiÒu, nh−ng nh©n d©n ta tõ B¾c ®Õn Nam ®Òu kiªn quyÕt ®Êu tranh.

- §Ó ®−a cuéc ®Êu tranh ®Õn th¾ng lîi, sù l·nh ®¹o cña Trung −¬ng vμ cña toμn §¶ng cÇn c¶i tiÕn h¬n n÷a. Tr−íc hÕt lμ l·nh ®¹o t− t−ëng. Chóng ta cÇn ph¶i ra søc söa ch÷a nh÷ng t− t−ëng sai lÇm, nh− t− t−ëng th¸i b×nh, khuynh h÷u, muèn nghØ ng¬i, h−ëng l¹c, v.v..

Tæ chøc cña §¶ng cÇn ph¶i kiÖn toμn h¬n. LÒ lèi lμm viÖc cÇn ph¶i tiÕn bé h¬n.

NhiÖm vô cña Héi nghÞ nμy lμ ®Ò ra chñ tr−¬ng c«ng t¸c cho toμn §¶ng, toμn qu©n vμ toμn d©n, ®Ó ®Êu tranh vμ thùc hiÖn trong thêi kú s¾p tíi. Chñ chèt lμ nh÷ng c«ng t¸c chÝnh sau ®©y:

1. TiÕp tôc thi hμnh ®óng HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, cñng cè hoμ b×nh, ®Êu tranh ®Ó thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ b»ng tæng tuyÓn cö tù do.

Page 250: Ho chi minh toan tap  tap 7

488 489

2. Cñng cè miÒn B¾c vÒ mäi mÆt, ®ång thêi gi÷ v÷ng vμ ®Èy m¹nh c«ng t¸c ë miÒn Nam.

3. Thùc hiÖn më réng vμ cñng cè MÆt trËn d©n téc thèng nhÊt trong c¶ n−íc.

4. KiÖn toμn viÖc l·nh ®¹o (bæ sung Trung −¬ng), kiÖn toμn tæ chøc vμ lÒ lèi lμm viÖc; n©ng cao tÝnh tæ chøc, tÝnh kû luËt vμ ®¹o ®øc c¸ch m¹ng cña toμn thÓ c¸n bé vμ ®¶ng viªn.

Nh÷ng viÖc kÓ trªn, ®ång chÝ Tæng bÝ th− sÏ b¸o c¸o râ rμng. Mong c¸c ®ång chÝ n¾m v÷ng vÊn ®Ò, th¶o luËn kü l−ìng, nhËn thøc thÊu suèt, ®Ó truyÒn ®¹t chu ®¸o cho toμn thÓ c¸n bé vμ ®¶ng viªn chÊp hμnh.

T«i thay mÆt Trung −¬ng tuyªn bè Héi nghÞ khai m¹c.

§äc ngμy 3-3-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 423, ngμy 29-4-1955.

8 TH¸NG 3

8-3 lμ Ngμy phô n÷ quèc tÕ. §Ó chóc mõng ngμy vÎ vang Êy, ®oμn thÓ phô n÷ ta cÇn:

- §éng viªn toμn thÓ phô n÷ h¨ng h¸i gãp phÇn vμo cuéc ®Êu tranh ®Ó cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc.

- §éng viªn toμn thÓ phô n÷ nhiÖt liÖt ñng hé c¸c chÝnh s¸ch cña §¶ng vμ cña ChÝnh phñ, ra søc gãp phÇn vμo c«ng cuéc kh«i phôc kinh tÕ n−íc nhμ. Muèn ®¹t môc ®Ých Êy th× phô n÷ c¸c tÇng líp ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, cè g¾ng häc tËp, n©ng cao gi¸c ngé chÝnh trÞ, yªu chuéng lao ®éng, quý träng cña c«ng, thi ®ua t¨ng gia s¶n xuÊt vμ tiÕt kiÖm. Ngoμi nh÷ng viÖc ®ã, phô n÷ n«ng d©n cÇn h¨ng h¸i tham gia vËn ®éng gi¶m t« vμ c¶i c¸ch ruéng ®Êt.

- §éng viªn toμn thÓ phô n÷ tham gia c¸c c«ng t¸c v¨n ho¸ x· héi, nh− b×nh d©n häc vô, phßng ®ãi, cøu ®ãi, phæ biÕn vÖ sinh, b¶o vÖ nhi ®ång, v.v..

- §éng viªn toμn thÓ phô n÷ s«i næi h−ëng øng phong trμo lÊy ch÷ ký chèng bom nguyªn tö, chèng ®Õ quèc Mü can thiÖp vμo n−íc ta vμ ©m m−u g©y chiÕn.

§ã lμ c¸ch rÊt thiÕt thùc ®Ó chóc mõng ngμy vÎ vang cña phô n÷ quèc tÕ.

C.B.

B¸o Nh©n d©n, sè 371, ngμy 8-3-1955.

Page 251: Ho chi minh toan tap  tap 7

490 491

LêI BÕ M¹C HéI NGHÞ LÇN THø B¶Y Më RéNG CñA BAN CHÊP HμNH

TRUNG ¦¥NG §¶NG LAO §éNG VIÖT NAM

Cuéc Héi nghÞ Trung −¬ng lÇn nμy, tuy chuÈn bÞ kÐm ®Çy ®ñ, song nhê c¸c ®ång chÝ cè g¾ng, mμ kÕt qu¶ tèt.

- NhËn xÐt t×nh h×nh râ rμng h¬n. VÒ t×nh h×nh thÕ giíi, tõ ngμy b¾t ®Çu kh¸ng chiÕn ®Õn nay, phe hoμ b×nh d©n chñ vμ chñ nghÜa x· héi ph¸t triÓn rÊt to, rÊt m¹nh. Liªn X« vμ c¸c n−íc d©n chñ míi ë §«ng ¢u ngμy cμng v÷ng m¹nh, Trung Quèc c¸ch m¹ng thμnh c«ng. TriÒu Tiªn vμ ViÖt Nam kh¸ng chiÕn th¾ng lîi. Phe ta gåm cã 12 n−íc víi h¬n 900 triÖu nh©n d©n. VÒ ®Þa lý th× liÒn thμnh mét khèi tõ ¢u sang ¸. VÒ chÝnh trÞ vμ c¸c mÆt kh¸c th× ®oμn kÕt nhÊt trÝ.

Thªm vμo ®ã, 500 triÖu nh©n d©n Ên §é, Nam D−¬ng, DiÕn §iÖn ®· tho¸t khái ®Þa vÞ thuéc ®Þa vμ ®Òu ñng hé hoμ b×nh.

Ch−a kÓ nh©n d©n c¸c n−íc t− b¶n hä còng yªu chuéng hoμ b×nh, 1.400 triÖu nh©n d©n (tøc lμ h¬n nöa sè nh©n d©n trªn thÕ giíi) ®· ®øng vÒ phe hoμ b×nh, kiªn quyÕt chèng chiÕn tranh. §ã lμ mét lùc l−îng v« cïng to lín.

Nh−ng phe ®Õ quèc do Mü cÇm ®Çu còng ra søc ho¹t ®éng. Tõ n¨m 1948, chóng tæ chøc khèi B¾c §¹i T©y D−¬ng31. Sau Héi nghÞ Gi¬nev¬, chóng tæ chøc HiÖp −íc Pari, HiÖp −íc "§«ng - Nam ¸", HiÖp −íc Mü - T−ëng, v.v.. Nãi tãm l¹i: chóng chuÈn bÞ chiÕn tranh. Do ®ã mμ t×nh h×nh thÕ giíi hiÖn nay c¨ng th¼ng h¬n ngμy sau Héi nghÞ Gi¬nev¬.

VÒ t×nh h×nh trong n−íc. - Chóng ta th¾ng lîi trong kh¸ng chiÕn, th¾ng lîi ë Gi¬nev¬; chóng ta ®· gi¶i phãng mét vïng kh¸ réng lín, chóng ta liÒn thμnh mét khèi trong ®¹i gia ®×nh d©n chñ míi vμ chñ nghÜa x· héi. Do ®ã, chóng ta cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó gi÷ g×n hoμ b×nh vμ thùc hiÖn thèng nhÊt n−íc nhμ.

Nh−ng n−íc ta t¹m thêi chia ra hai miÒn, miÒn B¾c ch−a cñng cè, miÒn Nam ®ang ë trong t×nh tr¹ng khã kh¨n, ®Õ quèc Mü vμ bÌ lò tay sai t×m mäi c¸ch ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, chóng g©y ra n¹n di c−, ta th× gÆp n¹n ®ãi kÐm, Miªn vμ Lμo gÆp khã kh¨n, t×nh h×nh thÕ giíi gay go. §ã lμ nh÷ng khã kh¨n cho ta.

Nh÷ng khã kh¨n Êy tuy to vμ nhiÒu, nh−ng ®Òu thuéc tÝnh chÊt t−¬ng ®èi t¹m thêi. Toμn §¶ng, toμn d©n ta quyÕt t©m, th× nhÊt ®Þnh kh¾c phôc ®−îc.

Nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi lμ thuËn lîi c¨n b¶n, chóng ta ph¶i cè g¾ng ph¸t triÓn nã.

KÕt qu¶ lín cña Héi nghÞ: - KiÓm ®iÓm kü sù l·nh ®¹o cña Trung −¬ng vμ nªu ra nh÷ng khuyÕt ®iÓm ®Ó söa ch÷a. Trong th¾ng lîi mμ tr«ng thÊy khuyÕt ®iÓm - chØ cã §¶ng cña giai cÊp lao ®éng, §¶ng c¸ch m¹ng ch©n chÝnh míi lμm ®−îc nh− vËy. Héi nghÞ ®· nªu râ ®−îc ph−¬ng ph¸p thiÕt thùc ®Ó kiÖn toμn sù l·nh ®¹o, nh−:

L·nh ®¹o ph¶i s¸t thùc tÕ h¬n.

L·nh ®¹o ph¶i tËp thÓ vμ d©n chñ, ph¶i thèng nhÊt vμ tËp trung.

Ph¶i n©ng cao tr×nh ®é lý luËn cña toμn §¶ng vμ n©ng cao tr×nh ®é tæ chøc cho thÝch hîp víi nhiÖm vô vμ c«ng t¸c míi. Ph¶i c¶i thiÖn sù l·nh ®¹o tæ chøc.

Ph¶i lu«n lu«n thùc hiÖn tù phª b×nh vμ phª b×nh, nhÊt lμ phª b×nh tõ d−íi lªn.

Do chÝnh s¸ch vμ ®−êng lèi ®óng ®¾n cña §¶ng, chóng ta ®· thu ®−îc kÕt qu¶ kh¸. Chóng ta quyÕt t©m thùc hiÖn nh÷ng ®iÒu kÓ trªn, th× thμnh tÝch ch¾c sÏ nhiÒu h¬n.

* * *

Page 252: Ho chi minh toan tap  tap 7

492 493

Ngμy nay, sù ®oμn kÕt trong §¶ng lμ quan träng h¬n bao giê hÕt, nhÊt lμ sù ®oμn kÕt chÆt chÏ gi÷a c¸c c¸n bé l·nh ®¹o.

Héi nghÞ nμy ®· chøng tá: Muèn ®oμn kÕt chÆt chÏ trong §¶ng, ¾t ph¶i thèng nhÊt t− t−ëng, më réng d©n chñ néi bé, më réng tù phª b×nh vμ phª b×nh. Qua cuéc Héi nghÞ nμy, Trung −¬ng ®· thèng nhÊt h¬n, ®oμn kÕt h¬n, vμ ®¶m b¶o ch¾c ch¾n sù thèng nhÊt vμ ®oμn kÕt toμn §¶ng.

D−íi sù l·nh ®¹o cña Trung −¬ng, d−íi nguyªn t¾c vμ chÝnh s¸ch cña §¶ng, toμn thÓ ®¶ng viªn vμ c¸n bé tõ Nam ®Õn B¾c, bÊt kú míi, cò, bÊt kú ngμnh nμo, bÊt kú trong qu©n ®éi hay lμ ë ®Þa ph−¬ng, bÊt kú ë n«ng th«n hay lμ ë thμnh thÞ, ph¶i ®oμn kÕt chÆt chÏ, n©ng cao tr×nh ®é gi¸c ngé chÝnh trÞ cña m×nh; ph¶i thèng nhÊt t− t−ëng, thèng nhÊt hμnh ®éng, quyÕt t©m lμm trßn nhiÖm vô.

§¶ng ta ®oμn kÕt vμ v÷ng ch¾c, d©n ta ®oμn kÕt vμ h¨ng h¸i, qu©n ®éi ta hïng m¹nh, chÝnh s¸ch ta ®óng ®¾n, chóng ta cã nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi c¨n b¶n, chóng ta cã quyÕt t©m, chóng ta l¹i cã c¸c ®¶ng anh em gióp ®ì. Cho nªn dï tr−íc m¾t khã kh¨n cßn nhiÒu, ch−íng ng¹i kh«ng Ýt, nh−ng chóng ta nhÊt ®Þnh thμnh c«ng trong sù nghiÖp cñng cè hoμ b×nh, thùc hiÖn thèng nhÊt, hoμn thμnh ®éc lËp vμ d©n chñ trong c¶ n−íc ViÖt Nam yªu quý cña chóng ta, vμ gãp phÇn xøng ®¸ng vμo c«ng cuéc b¶o vÖ hoμ b×nh thÕ giíi .

§äc ngμy 12-3-1955. B¸o Nh©n d©n, sè 424, ngμy 30-4-1955.

NH÷NG LêI DäA DÉM CñA T£N §¹I CUåNG CHIÕN §ALÐT CHØ T¡NG TH£M

LßNG C¡M PHÉN CñA NH¢N D¢N §¤NG D¦¥NG Vμ NH¢N D¢N TOμN CH¢U ¸

Ngμy 8-3-1955 võa qua, tªn ®¹i cuång chiÕn §alÐt ®· ®äc mét bμi diÔn v¨n sÆc mïi chiÕn tranh, sÆc mïi thùc d©n chñ nghÜa. §alÐt nãi tr¾ng ra r»ng "khèi §«ng - Nam ¸" cã mét lùc l−îng rÊt m¹nh ë Nam ch©u ¸, vμ Mü cã "nh÷ng lùc l−îng kh«ng qu©n vμ h¶i qu©n trang bÞ b»ng nh÷ng vò khÝ tèi t©n rÊt m¹nh vμ rÊt chÝnh x¸c cã thÓ tiªu diÖt ®−îc tÊt c¶ nh÷ng môc tiªu qu©n sù". C©u nãi Êy cña §alÐt tè c¸o râ thªm tÝnh chÊt x©m l−îc cña c¸i khèi gäi lμ "phßng thñ §«ng - Nam ¸" do Mü cÇm ®Çu. C©u nãi Êy cña §alÐt ®ång thêi tè c¸o bän cuång chiÕn Mü ®ang l¨m le dïng vò khÝ nguyªn tö ph¸ ho¹i hoμ b×nh vμ an ninh cña c¸c n−íc ch©u ¸. T−ëng nh− cã thÓ b¾t n¹t ®−îc dÔ dμng nh©n d©n ch©u ¸, §alÐt b¹nh cæ lªn do¹ r»ng "Mü s½n sμng dïng lùc l−îng ®Ó ®èi phã víi t×nh thÕ", nghÜa lμ s½n sμng g©y chiÕn tranh x©m l−îc.

§èi víi n−íc Céng hoμ Nh©n d©n Trung Hoa, §alÐt tá mét th¸i ®é ngμy cμng ngang ng¹nh. Nã c«ng khai tuyªn bè r»ng Mü quyÕt chiÕm gi÷ m·i m·i §μi Loan vμ Bμnh Hå. Nã l¹i n¹t né Trung Quèc r»ng Mü cã "quyÒn hîp ph¸p" (!) x©m l−îc bÊt cø n¬i nμo Mü muèn chø kh«ng ph¶i chØ ®ãng khung ë khu vùc §μi Loan! Tr−íc d− luËn thÕ giíi lªn ¸n nghiªm kh¾c nh÷ng hμnh ®éng x©m l−îc cña ®Õ quèc Mü ë vïng §μi Loan, §alÐt tù bμo ch÷a b»ng c¸i luËn ®iÖu cò rÝch lμ "Mü t¸n thμnh ngõng chiÕn". Ai còng râ ®Õ quèc Mü

Page 253: Ho chi minh toan tap  tap 7

494 495

®Ò ra chñ tr−¬ng th©m ®éc nμy chÝnh lμ ®Ó ng¨n c¶n nh©n d©n Trung Quèc gi¶i phãng §μi Loan, Bμnh Hå, chÝnh lμ ®Ó b¾t nh©n d©n Trung Quèc ph¶i chÞu c¾t §μi Loan, Bμnh Hå d©ng cho ®Õ quèc Mü. Chñ tr−¬ng th©m ®éc Êy t¨ng thªm nguy c¬ chiÕn tranh, chø kh«ng m¶y may gi¶m nguy c¬ chiÕn tranh, v× ngμy nμo §μi Loan, Bμnh Hå cßn ë trong tay ®Õ quèc Mü th× hoμ b×nh, an ninh cña Trung Quèc vμ cña ch©u ¸, cßn bÞ ®e do¹ d÷ déi ngμy Êy. H¬n n÷a cÇn ph¶i x¸c ®Þnh r»ng nh©n d©n Trung Quèc quyÕt kh«ng bao giê tha thø cho bÊt cø kÎ nμo ph¹m ®Õn l·nh thæ vμ chñ quyÒn cña m×nh. Bμi diÔn v¨n ngμy 8-3-1955 cña §alÐt ®· ph¬i trÇn kÕ ho¹ch r¾n rÕt cña ®Õ quèc Mü m−u ph¸ ho¹i HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬, ph¸ ho¹i hoμ b×nh vμ c¸c quyÒn d©n téc cña nh©n d©n §«ng D−¬ng. §alÐt c«ng khai nãi r»ng Mü sÏ hÕt søc bó mím cho bän Ng« §×nh DiÖm ®Ó biÕn nã thμnh c«ng cô x©m l−îc ®¾c lùc. §alÐt c«ng khai tuyªn bè kÕ ho¹ch cña Mü lμ b¾t Ðp mét triÖu nh©n d©n miÒn B¾c ViÖt Nam di c− vμo Nam ®Ó cho ®Õ quèc Mü x©y dùng nguþ qu©n. §alÐt ®· ®Ó lé ©m m−u th©m ®éc cña Mü lμ quyÕt ph¸ cuéc tæng tuyÓn cö tù do ®· ®−îc HiÖp ®Þnh Gi¬nev¬ quy ®Þnh tiÕn hμnh vμo th¸ng 7 n¨m 1956. §alÐt måm loa mÐp gi¶i vu c¸o dùng ®øng lμ ë miÒn B¾c ViÖt Nam kh«ng cã tù do d©n chñ chÝnh lμ nh»m môc ®Ých ph¸ ho¹i Êy.

§èi víi Lμo, §alÐt ngang nhiªn khuyÕn khÝch ChÝnh phñ nhμ vua Lμo hμnh ®éng vò trang chèng l¹i c¸c lùc l−îng PathÐt Lμo. §alÐt nãi r»ng: "ChÝnh phñ nhμ vua Lμo ®õng sî céng s¶n v× ®· cã HiÖp −íc Mani che chë". Môc ®Ých cña §alÐt kh«ng cã g× kh¸c lμ xói ChÝnh phñ nhμ vua Lμo cø lμm bõa, Mü sÏ tÝch cùc ñng hé. V× vËy, tõ khi §alÐt sang Lμo ®Õn nay, ChÝnh phñ nhμ vua Lμo ®· nhiÒu lÇn tÊn c«ng c¸c lùc l−îng PathÐt Lμo ë SÇmn−a vμ Phongxalú. Mü l¹i ®−a 3000 tμn qu©n Quèc d©n ®¶ng ®ét nhËp khu vùc tËp kÕt cña qu©n ®éi PathÐt Lμo. Hoμ b×nh ë Lμo ®ang bÞ ®Õ quèc Mü vμ tay sai cña chóng uy hiÕp nghiªm träng.

Bμi diÔn v¨n cña §alÐt còng ph¬i trÇn kÕ ho¹ch cña ®Õ quèc Mü cè t×nh ph¸ ho¹i hiÖp ®Þnh ®×nh chiÕn ë Cao Miªn. Bμi diÔn v¨n ngμy 8-3-1955 cña tªn ®¹i cuång chiÕn §alÐt nãi râ tÊt c¶ th¸i ®é

thï ®Þch cña ®Õ quèc Mü ®èi víi nh©n d©n yªu chuéng hoμ b×nh ë ch©u ¸. §Õ quèc Mü muèn ¨n sèng nuèt t−¬i nh©n d©n ch©u ¸. Nh−ng ch©u ¸ ngμy nay kh«ng cßn lμ ch©u ¸ ngμy x−a n÷a. 1.400 triÖu nh©n d©n ch©u ¸ kh«ng ph¶i lμ mét lùc l−îng ®Ó cho ®Õ quèc Mü muèn lμm g× th× lμm. Bμi diÔn v¨n l¸o x−îc cña §alÐt kh«ng do¹ n¹t næi nh©n d©n ch©u ¸. Nã chØ t¨ng thªm lßng c¨m thï sôc s«i cña nh©n d©n ch©u ¸ ®èi víi bän hiÕu chiÕn Mü.

T.L.

B¸o Nh©n d©n, sè 376, ngμy 13-3-1955.

Page 254: Ho chi minh toan tap  tap 7

496 497

TH¦ GöI C¸C HäC SINH TR¦êNG S¦ PH¹M MIÒN NóI TRUNG ¦¥NG NH¢N DÞP TR¦êNG

KHAI GI¶NG

C¸c ch¸u th©n mÕn,

Nh©n dÞp Tr−êng s− ph¹m khai gi¶ng, B¸c göi lêi th©n