Hellenic Society of Atherosclerosis: Lipid guidelines (2014)

download Hellenic Society of Atherosclerosis: Lipid guidelines (2014)

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Hellenic Society of Atherosclerosis: Lipid guidelines (2014)

-2014 , , , / , Updated Guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment of dyslipidemia-2014 Moses Elisaf, Christos Pitsavos, Evangelos Liberopoulos, Kostas Tziomalos, Vasilios Athyros

-2014 , , , / ,

Updated Guidelines of the Hellenic Society of Atherosclerosis for the diagnosis and treatment ofdyslipidemia-2014 Moses Elisaf, Christos Pitsavos,Evangelos Liberopoulos, Kostas Tziomalos,Vasilios Athyros1.1 :

( ): (>1000 mg/dL) ( ) . (1/160.000-1/1.000.000 ): LDL . (1/200-500 ): LDL . (1/300 ): LDL , , HDL . ( ) (1:10.000 ): LDL , , HDL (1/2.000 ): HDL : HDL . Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-1631.2 , :

- Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163. . . . . -. . -. . -. -everolimus-tacrolimus Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163 SCORE 10

Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163 Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163++ HDL CHOL CHOL++-3 LDL CHOL, HDL CHOL ** *** LDL CHOL LDL CHOL LDL CHOL HDL CHOL Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163* >500 mg/dL / -3 ** *** 6% LDL CHOL *

LDL Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163 10-80 mg20-80 mg1-4 mg10-40 mg5-40 mg5-40 mg20-80 mgHellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163 (10/10, 10/20 10/40 mg), (40/160 mg), (20/145 40/145 mg). : LDL CHOLHellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163 LDL-CHOL Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163 HELLENIC SCORE >10%Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163 Hellenic Journal of Atherosclerosis 2014;5(3): 151-163 : LDL LDL

>50%