GRAĐANIN, A NE PODANIK! GRAĐANKA, A NE PODANICA! · PDF file"U RH jamči se...

Click here to load reader

 • date post

  04-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  6
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of GRAĐANIN, A NE PODANIK! GRAĐANKA, A NE PODANICA! · PDF file"U RH jamči se...

 • GRAĐANIN, A NE PODANIK!

  GRAĐANKA, A NE PODANICA!

  Politička pismenost - od klasične do

  suvremene demokracije

  Edukacija za građansku pismenost GONG-a

 • ŠTO JE DEMOKRACIJA?

  Pojam potječe od grčkih riječi δημος (demos) i κρατειν

  (kratein) = vladavina naroda

  Tko je taj narod koji vlada?

  Kako vlada?

  “Moj je politički ideal demokracija. Poštujmo

  svakog čovjeka kao biće i ne pravimo ni od

  koga idola”

  - Albert Einstein

 • SUVREMENA DEMOKRACIJA

  Dvije osnovne razlike u odnosu na klasičnu:

  1. tko čini demos (svi punoljetni graĎani i graĎanke)

  2. način upravljanja (načelo predstavništva)

  Vlast je ograničena zakonom - vladavina prava.

  Liberalna demokracija (liberties=slobode)- postoje slobode i prava ugraĎeni u ustave koji

  ljudima ne mogu biti oduzeti.

  “Istinska demokracija je ona koja dopustivim sredstvima,

  isključivo nenasilnim, brani slobodu svoju, odnosno slobodu

  svoje zemlje, i napokon slobodu cijelog čovječanstva”

  - Mahatma Gandhi

 • OSNOVNA DEMOKRATSKA NAČELA (iz Ustava RH)

  • Načelo vladavine naroda

  "U RH vlast proizlazi iz naroda i pripada narodu kao zajednici slobodnih i ravnopravnih državljana.

  Narod ostvaruje vlast izborom svojih predstavnika i neposrednim odlučivanjem." (čl.1)

  • Načelo ravnopravnosti, jednakosti pred zakonom i demokratskog višestranačkog sustava

  "Sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost i ravnopravnost spolova, mirotvorstvo,

  socijalna pravda, poštivanje prava čovjeka, nepovredivost vlasništva, očuvanje prirode i

  čovjekova okoliša, vladavina prava i demokratski višestranački sustav najviše su vrednote

  ustavnog poretka Republike Hrvatske i temelj za tumačenje Ustava." (čl. 3)

  "Svatko u Republici Hrvatskoj ima prava i slobode, neovisno o njegovoj rasi, boji kože,

  spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju, nacionalnom ili socijalnom podrijetlu,

  imovini, roĎenju, naobrazbi, društvenom položaju ili drugim osobinama.

  Svi su pred zakonom jednaki.“ (čl.14)

  http://www.sabor.hr/ustav-republike-hrvatske

 • “Željeli bismo glasati za najboljeg

  čovjeka, ali on nikada nije na listi

  kandidata”

  - Kin Hubbard

  KRIZA DEMOKRACIJE?

  Nezadovoljstvo graĎanki i graĎana odlukama koje donose oni koji imaju veću

  moć, može smanjuje njihovo povjerenje u demokraciju.

  Istraživanja pokazuju da je u Hrvatskoj povjerenje dosta nisko, a

  političarima/kama se najmanje vjeruje.

  U istraživanjima kao što je Indeks percepcije korupcije TI ili Istraživanje

  percepcije i stavova o graĎanstvu, Instituta za društvena istraživanja, pokazuje

  se da ljudi u Hrvatskoj prepoznaju problem korupcije.

  ttps://hrcak.srce.hr/file/150948 http://goo.hr/wp-content/uploads/2015/09/Rezultati-istra%C5%BEivanja-percepcije-i-stavova-ispitanika-o-gra%C4%91anstvu.pdf http://goo.hr/wp-content/uploads/2015/09/Rezultati-istra%C5%BEivanja-percepcije-i-stavova-ispitanika-o-gra%C4%91anstvu.pdf https://pravosudje.gov.hr/antikorupcija/6154

 • nikad veći broj država nije bio demokratski, a istodobno su razine

  nepovjerenja građana u politiku, političare i političke institucije

  izrazito visoke

  kriza suvremenih demokracija?

  pokazatelji?

  1) sve niže razine izlaska građana na izbore

  2) opadanje drugih oblika građanske participacije

  3) opadanje političkog povjerenja građana

  Ako većina građana zaključi da politička participacija nema

  smisla, opstanak demokracije može biti ugrožen.

 • KAKO POPRAVLJATI DEMOKRACIJU?

  ALTERNATIVNI MODELI DEMOKRACIJE

  Zbog krize demokracije razvijeni su alternativni modeli kojima se može osnažiti uloga graĎanki

  i graĎana u procesima donošenja odluka.

  Deliberativni model - više rasprave i razmjene argumenata, a ne samo biranje strana ili

  odlučivanje

  Direktna demokracija - izravno sudjelovanje u raspravama

  i donošenju odluka; uključivanje u odlučivanje svih na koje

  se odluka odnosi

  “Ni jedna pahuljica u lavini se ne osjeća

  odgovornom.”

  - Stanislaw J. Lec

 • “Uvijek sam pokušavala objasniti kako demokracija nije

  savršena.

  Ali daje ti priliku da stvaraš svoju sudbinu.”

  - Aung San Suu Kyi

  Participativna demokracija – demokratsko odlučivanje kao način donošenja odluka u

  svim sferama života u zajednici

  Asocijativna demokracija - udruživanjem i zajedničkim djelovanjem graĎani/ke mogu

  značajnije utjecati na donošenje odluka i poboljšati kvalitetu demokracije

 • "U RH jamči se ravnopravnost pripadnicima svih nacionalnih manjina.

  Pripadnicima svih nacionalnih manjina jamči se sloboda izražavanja nacionalne pripadnosti, slobodno služenje svojim

  jezikom i pismom i kulturna autonomija.“ (čl. 15)

  • Načelo diobe vlasti

  "U Republici Hrvatskoj državna je vlast ustrojena na načelu diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu a

  ograničena je Ustavom zajamčenim pravom na lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.

  Načelo diobe vlasti uključuje oblike meĎusobne suradnje i uzajamne provjere nositelja vlasti propisane Ustavom i

  zakonom.“ (čl. 4)

  • Temeljna ljudska prava i slobode a. osobna i politička prava: pravo na život, zaštita osobnog i obiteljskog života, dostojanstva, ugleda i časti, sloboda

  birati i biti biran, sloboda mišljenja i izražavanja, sloboda savjesti i vjeroispovijedi, pravo na javno okupljanje i mirni

  prosvjed, sloboda udruživanja i slično

  b. gospodarska, socijalna i kulturna prava: pravo na vlasništvo, rad, zdravstvenu zaštitu, štrajk, obrazovanje, obitelj,

  zdrav život i slično

  TALASAJMO!

  Politička pismenost

  - građansko sudjelovanje

  u donošenju političkih odluka

 • GRAĐANSTVO KAO STATUS I AKTIVNA ULOGA

  GraĎanstvo je status koji osoba dobiva roĎenjem, ali i uloga.

  Status- posjedovanje i zaštita prava

  Prava u praksi → Ostvaruju li SVI ljudi prava koja su im zakonski zagarantirana?

  Uloga- aktivno sudjelovanje u političkom životu zajednice

  “Za mene je bolja demokracija ona u kojoj žene,

  ne samo da imaju pravo birati, nego i biti

  izabrane”

  - Verónica Michelle Bachelet Jeria

 • Članstvom Hrvatske u EU svaka graĎanka i graĎanin Hrvatske ujedno postaje i

  graĎaninom Europske unije.

  Nacrt povelje o europskom graĎanstvu

  “Svjetski mir ne može se očuvati ukoliko se ne ulažu kreativni napori razmjerni opasnostima koje ga

  ugrožavaju.”

  “Europa se neće stvoriti odjednom ili prema jednom jedinstvenom planu. Izgradit će se putem konkretnih

  postignuća koja će prvo stvoriti istinsku solidarnost.”

  Schumanova deklaracija 9.5.1950.

  https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr

  http://zaklada.civilnodrustvo.hr/upload/File/hr/naslovnica/nacrt_povelje.pdf https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr

 • OSNOVNI OBLICI GRAĐANSKOG SUDJELOVANJA

  • Izbori

  • naistaknutiji demokratski postupak kojim graĎani/ke biraju članove/ice predstavničkog t