Godina XI., Zagreb, 2007. - · PDF file 2008. 12. 16. · Godina XI., Zagreb,...

Click here to load reader

 • date post

  23-Oct-2020
 • Category

  Documents

 • view

  5
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Godina XI., Zagreb, 2007. - · PDF file 2008. 12. 16. · Godina XI., Zagreb,...

 • »asopis za popularizaciju πumarstva

  Godina XI., Zagreb, travanj 2007.

  ISSN 1330-6480

  broj

  124

  HoÊe li πume usporiti ili ubrzati globalno zagrijavanje 2

  Treba li vuka πtititi? 30

  U Goi, posljednjem hippie uporiπtu 20

 • MjeseËnik flHrvatske πume« IzdavaË: flHrvatske πume« d.o.o. Zagreb

  Predsjednik Uprave: Darko Beuk

  Glavni urednik: Miroslav Mrkobrad

  Novinari: Irena DevËiÊ-Buzov, Antun Z. LonËariÊ, Miroslav Mrkobrad, Vesna Pleπe i Ivica TomiÊ

  UreivaËki odbor: predsjednik Branko MeπtriÊ, Ivan HodiÊ, Mladen Slunjski, Herbert Krauthaker, »edomir KriæmaniÊ, Æeljka Bakran

  Adresa redakcije: Lj. F. VukotinoviÊa 2, Zagreb

  tel.: 01/4804 169 faks: 01/4804 101

  e-mail: direkcija@hrsume.hr miroslav.mrkobrad@hrsume.hr

  Uredniπtvo se ne mora uvijek slagati s miπljenjima autora teksta.

  Priprema i tisak: AKD, Zagreb, Savska c. 31

  Naklada: 6200

  CJENIK OGLASNOG PROSTORA Jedna stranica (1/1) 3600 kn; pola stranice (1/2) 1800 kn; treÊina stranice (1/3) 1200 kn; Ëetvrtina stranice (1/4) 900 kn; osmina stranice (1/8) 450 kn. Unutarnje stranice omota (1/1) 5400 kn; 1/2 stranice 2700 kn; 1/3 stranice 1800 kn; zadnja stranica 7200 kn (tu stranicu nije moguÊe dijeliti). U ovu cijenu nije uraËunat PDV koji plaÊa oglaπivaË.

  Naslovna stranica: U gnijezdu crne rode Æeljko Gubijan Zadnja stranica: Proljetno protezanje Æeljko Gubijan

 • 2. - 4.2. - 4. PLANET ZEMLJA HoÊe li πume usporiti ili ubrzati globalno zagrijavanje? 5. - 6.5. - 6. ©to je to trikontinentalno Ëvoriπte, zaπto padaju blatnjave kiπe i æuti snijeg... 7. - 8.7. - 8. ZA©TITA ©UMA Velika pozornost zaπtiti πuma od bolesti i πtetnika 8. - 10.8. - 10. URE–IVANJE ©UMA DelniËki ureivaËi u privatnim πumama 10. - 13.10. - 13. ©UMSKA RAZGLEDNICA Ostatci πuma medunca tek podsjeÊaju na nekadaπnju πumovitost “kamenog otoka” 13.13. GOSPODARSTVO Bolja startna pozicija 14.14. INFORMATIKA Kako koristiti Polar help desk 15. - 16.15. - 16. ZAKONODAVSTVO HoÊe li mirenje smanjiti broj sudskih sporova i troπkove nastale u njima 17. - 18.17. - 18. HRVATSKI KRAJOLICI Petehovac, mjesto vjeËne ljubavi 19.19. EKSKURZIJE Sjemenarstvo SlovaËkih πuma 20. - 22.20. - 22. PUTOPIS / INDIJA U Goi, posljednjem hippie uporiπtu 23. - 24.23. - 24. MALA ENCIKLOPEDIJA ©UMARSTVA Mukinje i brekinje (Sorbus) 25.25. LJEKOVITO BILJE Bosiljak - kraljevska biljka 26. -27.26. -27. ©UMSKO DRVEΔE Lipa nas πtiti, lijeËi, ona je simbol ljubavi i mira 28. - 29.28. - 29. ©UME U KNJIÆEVNOSTI Bor teπkim treskom udari o zemlju, sve se umiri, konji ustuknuπe i zarzaπe... 30. - 32.30. - 32. LOVSTVO Treba li vuka πtititi i koliko, ili ga veÊ im previπe 33.33. LOVA»KI PSI Engleski πpringer πpanijel, ustrajan tragaË 34.34. RIBOLOV Sabljarka 35.35. ©UMSKA MEHANIZACIJA Novosti iz tvornice Hittner 36. - 37.36. - 37. KULTURNO-POVIJESNA BA©TINA Zidine samostana iz 14. stoljeÊa svjedoËe o bogatoj povijesti ovoga kraja 38.38. IZLOÆBE “Korak do novog stoljeÊa” 39.39. ZDRAVI ÆIVOT Hobiji su zdravi za duπu i tijelo DOGA–AJI Hrvatski πumari Ëetvrti 40.40. TURISTI»KA RAZGLEDNICA Ureen lovaËki dom Leπtat Ëeka goste u loviπtu ZveËevo

  Broj 124 • travanj 2007. HRVATSKE ©UMEHRVATSKE ©UME 1

  u ovom broju

 • Broj 124 Broj 124 • • travanj 2007. HRVATSKE ©UMEHRVATSKE ©UME2

  HoÊe li πu meHoÊe li πu me uspo ri ti ili ubr za ti uspo ri ti ili ubr za ti

  Piπe: Ivica TomiÊ Foto: Arhiv

  O pÊe poz na to je da se s raz vo jem in du stri- je uniπ ta va pri rod na rav no teæa na Zem-

  lji ko ja se od osta lih pla ne- ta SunËe va su sta va razli ku je po obil no sti vo de i at mo sfer- skom omo taËu bo ga tom duπi- kom, ki si kom te po raz no li koj i bo ga toj flo ri i fau ni. Zad njih sto ti njak go di na do gaa ju se br ze i ne pri rod ne pro mje- ne, ko je ne ga tiv no utjeËu na povrπi nu, pod zem ni svi jet i at mo sfe ru naπe ga pla ne ta u ko ju se sve viπe ispuπ ta ju ve li- ke ko liËi ne razliËi tih otrov nih tva ri. Po sljed njih smo go di na svje do ci ek strem nih kli mat- skih pro mje na, od ne sno snih vruÊi na do razor nih uËi na ka po pla va i or kan skih vje tro- va, a one bi do kraja 21. sto- ljeÊa mo gle bi ti Ëe sta po ja va. Zbog za top lje nja kli me mi je- nja se i ve ge ta ci ja, a pre ma ne- kim znan stve nim stu di ja ma, li sto pad ne Êe πu me po stup no ustu pi ti mje sto bilj ka ma pri la- goe nim vruÊoj i su hoj kli mi, πto Êe ima ti utje ca ja na raz- mje nu iz meu vlaæ nog zra ka i at mo sfe re. Kao naj veÊi pro- blem na glaπa va se br zi na ko- jom se glo bal no za gri ja va nje do gaa.

  ©U ME I ÆI VOT NA ZEML JI

  HoÊe li πu meHoÊe li πu me uspo ri ti ili ubr za ti uspo ri ti ili ubr za ti

  Znan stve ni ci pro cje nju ju da Êe pri bliæ no 25 po sto ispuπ te nih sta kle niË kih pli no va u at mo sfe ru do la zi ti iz πu ma ko je su po sjeËe ne ili iz go rje le od no sno u sta di ju su pro pa da nja te u at mo sfe ru ispuπ ta ju ug ljiË ni diok sid

  Za gae na at mo sfe ra - Po je di ni struË nja ci sma tra ju da je glo bal no za top lje nje re zul tat pro mje ne SunËe ve ak tiv no sti, a ne ki to objaπ- nja va ju iz mje na ma hlad nih i to plih raz dob lja, ka kva su bi- la u dav noj po vi je sti Zem lje. VeÊina znan stve ni ka ne po di- je lje na je u miπ lje nju da su na- ve de ne kli mat ske pro mje ne po slje di ca emi si je ug lji ko va diok si da i me ta na, zbog Ëe ga na sta je ta koz va ni efekt sta- kle ni ka. Nai me, ovi su pli no vi æi vot no vaæ ni, jer ima ju funk- ci ju Zem lji na omo taËa, bez ko je ga bi povrπi na naπe ga pla ne ta bi la oko 30 stup nje- va Cel zi je vih hlad ni ja ne go πto je da nas. Po seb no je vaæ- no na gla si ti i upo zo ri ti da je, na sta vi li se po jaËa no ispuπ ta- nje πtet nih tva ri u at mo sfe ru, mo guÊe da Êe se razi na sta- kle niË kih pli no va do 2100. go di ne tro stru ko po veÊa ti. Da nas je u at mo sfe ri pri sut- no i do 5000 razliËi tih Ëe sti ca, ko je ne pri pa da ju di je lu nje- zina pri rod nog sa sta va. Ri jeË je, pri mje ri ce, o pli no vi ma i ae ro so li ma, ne pri rod nim Ëe- sti ca ma Ëi ji pro mjer ni je veÊi od sto to ga di je la mi li me tra. Stva ra se ta ko nji ho va ve li-

  ka kon cen tra ci ja u pri rod no obli ko va nome Zem lji nu omo- taËu, πto ne ga tiv no utjeËe na pri rod ne eko loπ ke su sta ve na naπem pla ne tu: na flo ru, fau- nu, li va de, mo ra, ri je ke, je- ze ra i dr. UopÊe, otrov nost na ve de nih Ëe sti ca ne ga tiv no dje lu je na æi vi i neæi vi svi jet, s po gub nim i ne ri jet ko ne- sa gle di vim po slje di ca ma. Ne- kon tro li ra no ispuπ ta nje pli- no va pre tvo ri lo je Zem lju u ne ku vr stu to plin ske zam ke pa je pro sjeË na tem pe ra tu ra na naπem pla ne tu u zad njih 100 go di na porasla za je dan Cel zi jev stu panj. Glo bal no za- top lje nje iza zi va top lje nje le- de nja ka od no sno po veÊa nje razi ne mo ra, koja bi do 2100. mo gla porasti za 140 cm. U slje deÊih 50 do 100 go di na tem pe ra tu ra bi tre ba la po- rasti od 3 do 5 Cel zi je vih stup- nje va. Pro mje ne kli me ne mo- gu se zau sta vi ti, ali se mo gu uspo ri ti.

  Ugroæe nost bilj nog i æi- vo tinj skog svi je ta - Ono πto po seb no za bri nja va jest ne sta ja nje po je di nih eko loπ- kih su sta va, oso bi to πum skih eko loπ kih su sta va i moË va- ra, od no sno znat no ga bro- ja bilj nih i æi vo tinj skih vr sta.

  Stal no za gai va nje oko liπa Stal no za gai va nje oko liπa iz tvor niË kih dim nja kaiz tvor niË kih dim nja ka

  planet zemljaplanet zemlja

  Po sljed njih smo go di na svje do ci ek strem nih kli mat skih pro mje na, od ne sno snih vruÊi na do razor nih uËi na ka po pla va i or kan skih vje tro va, a one bi do kraja 21. sto ljeÊa mo gle bi ti Ëe sta po ja va.

 • 3Broj 124 • travanj 2007. HRVATSKE ©UMEHRVATSKE ©UME

  ti glo bal no za gri ja va nje?glo bal no za gri ja va nje? ti glo bal no za gri ja va nje?glo bal no za gri ja va nje? Sva ke go di ne ne sta ne 40 ti- suÊa poz na tih bilj nih i æi vo- tinj skih vr sta, a pre ma pro cje- na ma bio lo ga, u slje deÊih 30 go di na ne stat Êe ih joπ 20 po- sto, πto je po slje di ca ne ga tiv- no ga Ëo vje ko va dje lo va nja i sve agre siv ni je in du stri ja - l iza ci je. Pre dvia se da Êe do kra ja 2100. go di ne izu mri je ti mno ge vr ste, a na ju groæe ni- ja su sje ver na po druË ja, gdje bi, pre ma znan stve nim pro- cje na ma, mo glo ne sta ti 70 po sto æi vo ta.Oso bi to je oz bi- ljan pro blem, na ko je ga struË- nja ci upo zo ra va ju, top lje nje le da na An tark ti ku, naj veÊe od kra ja zad nje ga le de nog do ba, pri je pri bliæ no 12.000 go di na. Nai me, An tar tik je u zad njih pe de se tak go di na po- stao to pli ji za 25 Cel zi je vih stup nje va, a ukup na ko liËi- na le da sma nje na je Ëak 40 po sto. Po slje di ca je to ozon- ske ru pe na sta le zbog dje lo- va nja sta kle niË kih pli no va. Rast tem pe ra tu re od jed no- ga Cel zi je va stup nja, vje ro jat- no do 2025. go di ne, mo gao bi ugro zi ti ko ralj ne gre be ne u In dij skom ocea nu, u opa- sno sti su i trop ske πu me u au stral skome Queen slan du, a pri je ti i po veÊan broj poæa-

  ra na Sredozemlju. Po je di ni znan stve ni ci tvr de ka ko Êe se do 2020. naj veÊi eu rop ski gra do vi naÊi pod vo dom, a u sje ver noj po lut ki za vla dat Êe si bir ska zi ma. Utje caj Golf-