Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

of 16 /16
1 . οι η χ οι του π ερ ι βα λ λ οντο ς οιη χ οι του π ερ ι βα λ λ οντος Ε λ α τε νακα νουμ ε ε να πει ρα μ α που θαμ α ς δει ξει την α να γκα ι ο τητ ατω ν η χω ν του π ερι βα λ λ οντος . Β ρι σκο μ αστεσεμ ια κεντρι κη λ εω φ ο ρο μ επ ολ υ κι νησ η . Ε ντα χθ ει τε στηνσ κηνη και π α ρατηρη στεαυτα π ουσυμ βα ι νουν γυ ρωσα ς . Τω ρακλει στετααυτι α σα ςκαι κοιτα ξτε π ο σο φτω χ η ει να ι ηα π ο δοσ η της γ ενι κη ς εικ ο να ς α π ο τηνε λ λ ειψ ητουη χ ου . Ε τσι α κριβω ς ει ναι κα ι μ ιαι σ τορι ακο μ ι κς χωρ ι ς τους η χ ους π ερ ι βα λ λ οντος .  Ο ΝΟ Μ ΑΤΟ ΠΟ ΙΙ Α Ηχ ρη σητης ονομ α τ οπ οιι α ς  μ α ς βοηθα ναα να - παρα στη σουμ ε τους η χους χρ ησι μ οποι ω ντα ς μ ιαλ ε ξη , κα ποι ες λ ε ξει ςη σει ρα γρ α μ μ α τω ν . Α λ λ εςφ ορ ε ς χρ ησ ι μ οπ οι ου μ εκ αι ει κο νες συ μ βολ ασε συ νδυα σ μ ο μ ετην ονομ α τοποιι α . Αςδου μ εμ ερι κα πα ρα δει γμ α τα . SS SH H H I I I I K K K K K ! Ακου στε μ εταμα τι ατο ν η χο της κα τα να . Οπρ οοδευτ ικα α υξα νο με νος α ρι θμο ς τω ν γρ α μ μα των μ α ς δι νει τ ην δι α ρκειαπου ε π ιτει νετα ι α πο τα3 κα θετακα ρε . WHUM P! Οη χοςη μ α λ λ ον ογδου π ος τη ςπτω σηςσ υνοδευ ετα ι αποτι ςδυνα μι κε ςγρ α μ μ ες τη ςεπα φηςμετ οε δαφος .

Embed Size (px)

description

ρρρρρρρρρρρρ 6υ

Transcript of Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

Page 1: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 1/16

1. οι ηχοι του π εριβαλλοντο ςοι ηχοι του περιβαλλοντος

Ελατε να κανουμε ενα πειραμα πουθα μας δειξειτην α ναγκαιοτητα των ηχων του π εριβαλλοντος.Βρισκομαστε σε μια κεντρικηλεωφορο με π ολυκινηση.Ενταχθειτε στην σκηνη και παρατηρηστε α υταπου συμβαινουν γυρω σας.Τωρα κλειστε τα αυτια σας και κοιταξτε ποσο φτωχηειναιη αποδοση της γενικηςεικονας αποτην ελλειψη του ηχου. Ετσιακριβως ειναικαι μια ιστορια κομικς χω ρις τους η χους π εριβαλλοντος.

ΟΝΟΜΑΤΟΠΟΙΙΑ

Η χρηση της ονοματοποιιίας μας βοηθα να ανα-παραστησουμετους ηχους χρησιμοποιωντας μ ια λεξη, καποιεςλεξεις η σειραγραμματων.Αλλες φ ορες χρησιμοποιουμε και εικονες συμβολα σε συνδυασμο με την ονοματοποιια.

Ας δουμε μερικα παραδειγματα.

SSSHHHIIIIKKKKK! Ακουστε με τα ματια τον ηχο της κα τανα.Ο προοδευτικα αυξανομενος α ριθμος των γρ αμματωνμας δινει τ ην διαρκεια που ε πιτεινεται αποτα 3 καθετα καρε.

WHUMP! Ο ηχος η μαλλον ο γδουπος της πτωσης συνοδευεται απο τις δυναμικες γρ αμμεςτης επαφης με το εδαφος.

Page 2: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 2/16

Κιτρινο φ οντο =εντονα αρρωστημενη κατασταση.Μαυρη σιλουετα και ολος ο υπ ολοιπος χ ωρος γεμιζει αποτα γελια που σηματοδοτουν την

εντονα φορτισμενη ατμοσφαιρα.

Ο ηχος της ι πταμενης μ ηχανης ειναι προοπτικα σχεδιασμενος (πανω σε μια επιπεδη εικονα) δινοντας μ ας τηνεντυπωση του βα θους και κανοντας το κ αρε πιο ενδιαφερον.

Ονοματοποιια ,δυναμικες γραμμες,μετωνυμια σε ολο τους το μεγ αλειο και μαλιστα με την αντιθεση του μα υρου καιτου ασπρου και τις σχ εδιαστικες λ επτομερειες . Σκυβεις μην σε π ετυχει κανενα κομματι.....

Page 3: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 3/16

Καρε που οριοθετηται αποτα κοκκινα μαλλια της κοπελας σ το φ οντο,δραση και ηχοι σε αντιθεση χρωματικη

Ο ηχος του ελ ικοπτερου δενσχεδιαστηκε εδω για ν α διαβαστειαλλα για μπουκωσει την εικονα.Σκοπος του ει ναι να τον νιωσει ο διαβαστης πα ρα να τον διαβασει.

Page 4: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 4/16

Πτηση προς τα εξω μεσω δυναμικων γραμμωνκαι αποδοση της εκρηξηςμεσω ονοματοποιιας

Ας δουμε και λιγους ηχους πυροβολισμων.

Page 5: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 5/16

Page 6: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 6/16

μαχης σωμα με σωμα,

συναισθηματικης α λλαγης,

Page 7: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 7/16

περιγραφης του χωρου με π ροοπτικοσχεδιασμοτου ηχου και με την βοηθεια των δυναμικων γρ αμμων,

και περιγραφης του περασματος του χρονουμεσα αποτην επιμονη επαναληψη του ηχου του ρολογιου ∆ημοσιευτηκε 25th February 2012 απο τον χρηστ ηcomixing

Ετικετες :ο ηχος στο κομικ ς

0 Προσθεστε ε να σχολιο

2.FEB

23

ο ηχος στα κομικς ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ 2 .κι'αλλα ΜΠΑΛΟΝΑΚΙΑ

Page 8: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 8/16

Page 9: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 9/16

Page 10: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 10/16

Βαλτε μεσα στο π αιχνιδιτις νε κροκεφαλες,τα μαυρα συννεφακια,τους κεραυνους,τα κερατα και τις ουρ ες τουδιαβολου και οποιες α λλες ει κονες σ υμβολα σας βοηθουν να αποδωσετεσυναισθηματικες καταστασεις συνδιαστετα με φ αντασια και θα εχετε εφ οδια για την αποδοση της χρ οιας των

διαλογων. ∆ημοσιευτηκε 23rd February 2012 απο τον χρηστ ηcomixing

Ετικετες :ο ηχος στο κομικ ς

0 Προσθεστε ε να σχολιο

3.FEB

22

ο ηχος στα κομικς ΜΠΑΛΟΝΑΚΙ 1 .Μετα τον α φηγητη και την λ εζαντα ακολουθει το μπαλονακι που περιεχει τους διαλογους των χ αραχτηρων.Το πιο

απλο μοντελο ιστορικα που εχει επικρατησει ειναι το οβαλ με την ουριτσα που δε ιχνει ποιος μιλαει

Αλλες απλες μορφες ειναι το τετραγωνο,το τετραγωνο με σ τρογγυλεμενες ακρες και η ορ ιζοντια γρ αμμη μεουριτσα.Τα γραμματα ειναικεφαλαια.αν κα ι δεν αποκλειονταιτα πεζα, και η στοιχιση τουςκεντρικη.Αυτη ειναιη πιο απλημορφη των μπαλονιων και των διαλογων. Ας δουμε τωρα τις διαφοροποιησεις τους καιτην εκφ ραστικη ποικιλια των ε ιδων τους.

Αν παρακολουθησουμε τον καθημερινο διαλογο δυο α νθρωπων θα δουμε οτιδεν εκθετουν α πλα τις α ποψεις τουςαλλα τις προφερουν με μεγαλη ποικιλια τονων.Αυτη η τονικοτηταειναιδυσκολο να μεταφερθει αμεσα ,οταν στοτελικο αποτελεσμα δεν εμ περιεχεται ο ηχος.Καποιοι τροποι μεταφορας ειναιμεσω του μεγεθους και του παχουςτων γραμματων λες και οταν μ εγαλωνει το μεγεθος και το παχος δυναμωνει και η ε νταση της φ ωνηςηοταν μειωνονται οι παραγοντες της γρ αμματοσειρας να μειωνεται και η ενταση και να γινεται ψιθυρος.Κιομως συμβαινεισημειολογικα να οδηγειται το μαίτι να ακουίει .

ΕΙ∆Η αποί ΜΠΑΛΟΝΑΚΙΑ

Page 11: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 11/16

Page 12: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 12/16

Page 13: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 13/16

Page 14: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 14/16

∆ημοσιευτηκε 22nd February 2012 απο τον χρηστ ηcomixingΕτικετες :ο ηχος στο κομικ ς

0 Προσθεστε ε να σχολιο

4.FEB

21

ο ηχος στα κομικς ΛΕΖΑΝΤΑ 2 .Αλλες χρησεις κα ι ειδη λ εζαντας.

Λοίγια μεγαίλων ανδρωίν : Εμπλουτιστε το περ ιεχομενο του καρε σας μ ε α ναφορες οπωςτραγουδια,ποιηματα,τσιτατα σοφιας και τοσα αλλα.∆ωστε ενταση και βαρος στα λεγομενα του ηρωα σας με ε νατσιτατο αποτον ∆αντη.

Αυτοίματος μεταφραστηίς : Οταν στο καρε μας εχουμεενα ρομποτ που μιλα με την ι διαιτερη γ λωσσα τωνκυκλωματων,με π εριεργα σχηματα,χρειαζομαστε μεταφραστη.Εδω μας λυνει τα χερια η λεζαντα που τηνσχεδιαζουμε στο κατω μερος του κα ρε. Αφουσχεδιασουμε την περιεργη γλωσσα στο μπαλονακι τελειωνουμε τηνατακα με εναν * αστερισκο δηλ. μια παραπομπη.Στην λεζαντα που περιεχει την μεταφραση αρχιζουμε μ ε τοναστερισκο * και παραθετουμε την μεταφραση.

Το ημερολοίγιο μου : Περαστε στην λεζαντα τις σ ελιδες του ημ ερολογιου σας κα ι τοτε θα εχετε αμεση περιγραφησε πρωτο προσωπο (η γραμματοσειρα αν ειναι σαν του χειρογραφου θα υπαρξει καλυτερο αποτελεσμα ).Γραψτετην λεζαντα σε πρωτοπροσωπο και καντε τον δι αβαστη να συμμετεχει στην ιστορια αμεσα μεσα αποτα δικα σαςλογια.

Ο ρεποίρτερ : Μεσα αποτην λε ζαντα αν μεταδιδεις αυταπου βλεπεις α υτη τηνστιγμη,σε απευθειας μεταδοση,κανεις τον δι αβαστη να πεφτει στην παγιδα της αληθοφανειας και ναπαρασυρεταιαποτην ρ οη την α φηγησης.Φαντασου οτι ο ηρωας σου προσπαθεινα απενεργοποιησει μια βομβα καιτα δευτερολεπτα π ου απομενουν ειναιλιγα.......η λεζαντα ειναιψηφιακο ρολοι κ αι αποκαρε σε καρε δειχνει τονχρονο ν α μειωνεται....Μεταδοση Ραλι,στα καρε αναπαριστανεται η ενταση της ενα λλαγης των θεσεων, η δραση, ο κινδυνοςατυχηματος.....ολο το σκηνικο μεταδιδεται με κοφτες ατακες στις λε ζαντες μεμεγαλη προσοχηκαι οικονομια γιατιυπαρχει κινδυνος να αποσπασουμε την προσοχητου διαβαστη αποτην ροηκαι

την ενταση.

ΤΙ ∆ΕΝ ΠΡΕΠΕΙ:

Page 15: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 15/16

Μην σπαστε την ροη της α φηγησης μεπεριττες λεζαντες.Η ενταση.Ο ηρωας ξερει οτι μεσα στο δωματιο υπαρχει ο κινδυνος.Μεσα στο σκοταδι προσπαθει να εντοπισειτον εχθρο(καρε που περιγραφουν κινηματογραφικα, στιγμηπρος σ τιγμητις κινησεις τ ου ηρωα και του εν αντιου )και ξαφνικαεμφανιζεται η λεζαντα δηλ.μεσα στην ησυχια καποιος φωναζει μια ανοησια ( λεζαντα ) και αποσπατον διαβαστη απο την ενταση .Για να διαβασει στην λεζαντα ΤΙ ???????Μην περιγραφεται αυτο που ηδη εχετε σχεδιασει στο καρε σας.

Αν υπαρχουν πολλες λ εζαντες τοτε κατι δεν π αει καλαμε το σεναριο.

∆ημοσιευτηκε 21st February 2012 απο τον χρηστ ηcomixingΕτικετες :ο ηχος στο κομικ ς

0 Προσθεστε ε να σχολιο

5.FEB

16

ο ηχος στα κομικς ΛΕΖΑΝΤΑ 1 .Με τρεις τροπους μπορουμε να εισαγουμε ηχο στην ιστορια μας.Μεσα αποτον αφηγητη -ΛΕΖΑΝΤΑ,μεσα αποτους διαλογους -ΜΠΑΛΟΝΑΚΙκαι μεσα αποτους ηχους του περιβαλλοντος.

Η ΛΕΖΑΝΤΑ.Ειναιτο μικροκιτρινο πλαισιακι με τι ς λ ιγες λ εξεις μ εσω του οποιου εκφ ραζεται ο α φηγητης.Η θεση του συνηθως βρισκεται πανω αριστερα του καρεκαι αποτελειεισαγωγη,γιαυτο και η χρησιμοτητατου ειναιτουλαχιστον σημαντικη.

Συνηθως π εριεχει μικρες ατακες γιαυτο και το μικρο του μεγεθος,αν ομως χρειαζεται περισσοτεροκειμενο εχουμε τηνλεζαντα στηλη -εικ. 2.- που ε ιναι ιση μ ε το υψος του καρε.Ας δουμε τον ρο λλο και την χρησιμοτητα της λεζα ντας.

1. Λεζαντα χροίνου .Συνδεει χρ ονικα σκηνες μ εγ'αλης η μικ ρης δια ρκειας.Η μορφη τους ε ιναι ΜΕΤΑ ΑΠΟΛΙΓΟ,ΑΡΓΟΤΕΡΑ,ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ,ΤΗΝ Ι∆ΙΑ ΣΤΙΓΜΗ .......

2. λεζαντα χωίρου .Συνδεειδιαδοχικες σκηνες που αναφερονται σε διαφορετικους χωρους.Αν ο η ρωας

μπενει στο τραινο και το επ ομενο καρετον π αρουσιαζει σε μ ια πολη εχουμε λεζαντα Τολεδο προαστια,ετσι μειωνουμε το μ περδεμα του αναγνωστη που την μι α στιγμη ηταν στο Παρισι και στο αλλο καρε στο Τολεδο.

3. λεζαντα συμπείρασμα .∆ιατυπωνεται μια ιδεα στο τελος μιας σκηνης π.χ.-νομιζω οτιολα θα αποκαλυφθουν στονκοκκινο παπαγαλο.- μα τον πα ρακολουθουμε 24 ω ρες το ει κοσιτετραωρο...- επιμενω πως πρεπει να παμε !λεζαντα "ΠΡΑΓΜΑΤΙ"- τι σου ελεγα ?

4. λεζαντα στην splash p age .Συνηθως σ την εισαγωγη χρησιμοποιουμε ολοσελιδα καρεγια εντυπωσιασμοκαιγια οσο το δυνα τον περισσοτερες πληροφοριες.Και παλι ωμος πολλες φ ορες η εικονα δεν α νταποκρινεταιστο πληθος της πλ ηροφοριας και μας α ναγκαζει στην χρηση πολλων περιγραφικων καρε που θα καταντουσανκουραστικα και θα εσπαζε ηαισθητικησυνοχη του καρε.Εδω ερχεται να δωσει την λυση η λ εζαντα που περιεχει σεμικρες α τακες τα απαιτουμενα.

Page 16: Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

7/17/2019 Genika Οι Ήχοι Του Περιβάλλοντος

http://slidepdf.com/reader/full/genika- 16/16

5. λεζαντα προσωπικαί σχοίλια . Ηρθε η ωρα να σχολιασετε αυτα που βλεπεται ειρωνικα.σκωπτικα.κοινωνικα και ....οπως σ ας α ρεσει.