GC GRADIA DIRECT

Click here to load reader

 • date post

  25-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  223
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Светоотверждаемый реставрационный композит

Transcript of GC GRADIA DIRECT

 • SSoovveerreennssttvvoo sstteettiikkii ddaaee ss ooddnniimm ootttteennkkoomm

  GC GRADIA DIRECTSSvveettoooottvveerrddaaeemm rreessttaavvrraacciioonnnn kkoommppoozziitt

  DDII SSII GGRRAADDII DDIIRREEKKTT

 • 2PPRRMMEE RREESSTTAAVVRRAACCIIII

  55%% NNeesskkoollkkoo ootttteennkkoovv

  9955%% OOddiinn ootttteennookk

  GC GRADIA DIRECTSSvveettoooottvveerrddaaeemm rreessttaavvrraacciioonnnn kkoommppoozziitt

  Okolo 95% ot obego islaprmh restavraci izgotavli-vats s primeneniem tolkoodnogo ottenka kompozitnogomateriala, to znaitelnobstree i proe, i pozvoletsvesti k minimumu zatratraboego vremeni. Razvitiestomatologii v napravleniiminimalno intervencii(maksimalnoe sohraneniezdorovh tkane zuba) podtver-daet, to ti metodiki poz-volt nailuim obrazomsohranit struktur zuba. Ksoaleni, ispolzovanietolko odnogo ottenka bol-instva tradicionnh sovre-mennh materialov ne daet

  polnogo stetieskogo sootvet-stvi. Luee sootvetstvie mo-et bt dostignuto za setprimeneni dopolnitelnhottenkov, no na praktike toproishodit neasto, poskolkuvs procedura stanovits gora-zdo bolee slono i zanimaetmnogo vremeni. Potomu ime-ies material ne udovletvo-rt sovremennm tendencimv rabote. Zaastu prihoditsidti na kompromiss medu s-tetiko i prostoto v primenenii.

  Teper, V moete dostigatblestego rezultata s pomovsego odnogo ottenka, primennov kompozit GRADIDIREKT ot kompanii DI SI.

  Sozdann kompanie DISI v sootvetstvii s trebova-nimi minimalno interven-cii i kak prodolenie labo-ratorno sistem DI SIGRADI dl izgotovlenivsoko stetinh ortopedi-eskih konstrukci, DI SIGRADI DIREKT - to kompo-zitn material s unikalnostrukturo astic i razumno,i v to e vrem, prosto sis-temo ottenkov. Razrabotannv specialnh versih - Anterior(dl restavracii perednih zu-bov) i Posterior (dl restavra-cii evatelnh zubov) DISI GRADI DIREKT ustana-vlivaet nov standart ste-tiesko nevidimosti i pro-stot ispolzovani. On gara-ntiruet sozdanie prevoshod-nh, estestvenno bezuprenhrestavracii s ispolzovaniemtolko odnogo ottenka i, eslitrebuets dalnea steti-eska detalizaci, dopolni-telne ottenki mogut btlegko dobavlen.

  Vsego odin ottenok DI SI GRADIDIREKT daet bezupren rezultatstetiesko nevidimosti

  DDII SSII GGRRAADDII DDIIRREEKKTT

 • 3stetieska

  nevidimost

  dae s odnim

  ottenkom,

  bez

  kompromissov

 • 4Sposobnost restavracion-nogo materiala priobretat vidokruaih tkane i slivatss nimi nazvaets ffektomhameleona. em ve tot f-fekt, tem menee zametna resta-vraci. tob obespeit nai-bolee tonoe sootvetstvie stverdmi tkanmi zuba, restav-racionne kompozit vpuska-ts v diapazone ottenkov,kad iz kotorh akkuratnosbalansirovan v trehmernomprostranstve cveta, a imenno: hue - ottenok - sobstvenno

  ist cvet chroma - hromatinost -

  nasennost cveta value - osveennost -

  soetanie cveta i teni

  Odin ottenok

  obnogo kompozita

  obno daet slab

  ffekt hameleona

  em ve ffekt hameleona, tem lue restavraci slivaets s okruaimi tverdmi tkanmi zuba.

  Svoeobrazna priroda struk-tur zuba imeet i drugie opti-eskie harakteristiki, prida-ie e individualnost, po-tomu restavracionn materi-al toe dolen obladat timikaestvami: svetopronicaemost - ast

  struktur zuba vlets proni-caemmi dl sveta, a drugieobladat opakovost isvet ne propuskat

  opalescenci - nekotorestruktur zuba, takie kakmal, ispuskat blednemercaie cveta

  florescenci - vletssposobnost zubov poglo-at voln UF diapazona iispuskat vidim, glavnmobrazom sinevat svet

  Odnako praktieski optrabot s tradicionnmi resta-vracionnmi materialamidokazvaet, to odnogo ottenkaobno nedostatono dl dosti-eni istinnogo ffektahameleona. Dl dostienioptimalnh rezultatov ipriemlemo stetiki trebuetsnanesenie drugih dopolnitel-nh ottenkov.

  Idealna svetopronicaemost iopalescenci

 • 5Odin ottenok DI

  SI GRADI DIREKT

  daet bole, em

  ffekt hameleona

  - on zastavlet

  hameleona iseznut!

  ffekt hameleona, dosti-im s pomo DI SIGRADI DIREKT nastolkosoverenen, to restavracine prosto slivaets s okrua-imi tkanmi zuba, a stanovitsstetieski nevidimo.Odno iz glavnh priin,poemu DI SI GRADIDIREKT obladaet takim svo-stvom, vlets sbalansiro-vannost razmerov i dispers-nogo sostava astic. PotomuDI SI GRADI DIREKTlue, em lbo restavraci-onn kompozit pogloaeti rasseivaet svet, podobnotkanm estetstvennogo zuba.

  DI SI GRADI DIREKT - to bole, em ffekt hameleona: hameleon prosto isezaet!

  DO VOSSTANOVLENI POSLE VOSSTANOVLENI

  DI SI GRADI

  DIREKT obladaet steti-

  esko nevidimost,

  poskolku tono kopiruet

  optieskie svostva

  tverdh tkane zuba

 • Florescenci tkane zubazavisit ot sposobnostiispuskat vidim, glavnmobrazom sini spektr sveta.

  M. A. Leriche

  Priina, po kotoro restav-racii iz DI SI GRADIDIREKT obladat ffektomnevidimosti, zaklaets vraznoobrazii strukturnogo sos-tava, predstavlennogo mikro-napolnennm matriksom i pre-imuestvenno silikatnmi ipredvaritelno polimerizo-vannmi napolnitelmi.

  Koliestvo kadogo kompo-nenta, razmer i konfiguraciastic tatelno sbalansiro-van, potomu pri ih kombini-rovanii obrazuts razlinemnoestva vzaimodestvuihprelomlih poverhnostes razlinmi otraaimiharakteristikami. Rezultatomvlets vnutrennee otraenie,kotoroe naibolee tono vos-provodit optieskie svostvatverdh tkane ivogo zuba.

  Struktura astic

  opredelt mimikri

  estestvennogo otraeni

  6

  AAbbssoorrbbccii

  mmiissssii

  DDiiffffuuzznnooeeoottrraaeenniiee

  ZZeerrkkaallnnooeeoottrraaeenniiee

  DDiiffffuuzznnooeeoottrraaeenniiee

  DDiiffffuuzznnooeeoottrraaeenniiee

  DDiiffffuuzznnooeeoottrraaeenniiee

  FFlloorreesscceennccii

  OOtttteennookk

  NNaasseennnnoosstt ccvveettaa

  OOssvveeeennnnoosstt

  SSvveettoopprroonniiccaaeemmoosstt

  OOppaalleesscceennccii

  BBlleesskk

  ESTESTVENN ZUB

  To, kak estestvenn zub otra-aet svet, opredelet ego cvet.Esli vnen poverhnost ide-alno otpolirovana, to takoeotraenie nazvat zerkal-nm. Ono obespeivaet glnce-v bleck poverhnosti zuba.

  Process otraeni svetavnutrennimi strukturami zubaopredelets sloeniem otra-eni ot kompleksov raznoob-raznh mnogogrannh lemen-tov, takih, kak maleve priz-m, dentinne kanalc, me-tubulrn dentin i malevo-dentinna granica. Odnakotolko voln opredelennodlin mogut bt otraen,a drugie - pogloen.

  Tako tip otraeni naz-vaets diffuznm, Diffuznoeotraenie opredelet ottenok,nasennost cveta i osvee-nnostii i otveaet za vizual-noe vospritie svetopronica-emosti i opalescencii.

  Otraenie sveta

  opredelet cvetovoe

  vospritie

 • Estestvennoe otraenie

  sveta - osnova

  estestvenno stetiki

  DI SI GRADI DIREKT imeetraznoobraznu strukturu astic(x 10,000)

  Tradicionne restavracionnekompozit imet bolee prostustrukturu astic (x 10,000)

  Svetootraenie restavraci izDI SI GRADI DIREKT podo-bno takovomu u ivh tkane zubai sootvetstvenno peredaet otten-ki, nasennost cveta, osveen-nost, svetopronicaemost iflorescenci gorazdo boleeestestvenno. Obi rezultat,ili nevidimost, zaklaetsv tom, to restavraci, izgotov-lenna s primeneniem vsegoodnogo ottenka DI SI GRADIDIREKT, obespeivaet iskli-telnu stetiku i udovletvoretlbe stetieskie zapros priprimenenii dopolnitelnh otten-kov. Dl sravneni, tradicion-ne material dl izgotovleni

  RESTAVRACI IZ DI SI GRADI DIREKT

  DI SI GRADIDIREKT imeet razno-obraznu mnogogran-nu strukturu astic,i imitiruet tverdetkani ESTESTVENNHZUBOV. Ih svetootra-enie i optieskieharakteristiki oenshoi, potomu resta-vracii iz DI SIGRADI DIREKT sta-novts stetieskinevidimmi.

  7

  mmiissssii

  AAbbssoorrbbccii

  DDiiffffuuzznnooeeoottrraaeenniiee

  DDiiffffuuzznnooeeoottrraaeenniiee

  DDiiffffuuzznnooeeoottrraaeenniiee

  DDiiffffuuzznnooeeoottrraaeenniiee

  ZZeerrkkaallnnooeeoottrraaeenniiee

  prmh restavraci ne inet ta-kogo strukturnogo raznoobrazimnogogrannh astic, potomu ihprimenenie v vide tolko odnogoottenka ne pozvolet peredat sve-tootraenie v polno mere i, kakrezultat, voznikaet slaboe steti-eskoe sootvetstvie.

  Edinstvennm sposobom vossozda-ni diffuznogo otraeni v tomsluae vlets nanesenie neskolkihdopolnitelnh sloev materiala.

  Vnutrenn struktura restavracii, isgotovlennoiz DI SI GRADI DIREKT

 • 8Primer restavraci v oblasti perednegrupp zubov

  Primer restavraci v oblasti perednegrupp zubov

  Primer restavraci v oblastievatelno grupp zubov

  Primer restavraci v oblastievatelno grupp zubov

  tob v polno mere poluitffekt stetiesko nevidi-mosti nuno pravilno podo-brat sootvetstvui ottenokDI SI GRADI DIREKT. Dltonogo podbora cveta, nas-ennosti, osveennosti i ste-peni prozranosti sozdanaracionalna i, v to e vrem,prosta, Sistema Ottenkov DISI GRADI DIREKT. kalaottenkov DI SI GRADIDIREKT razrabotana kak dlmetoda primeneni odnogoottenka materiala, tak i dlmnogoslonogo naneseni.

  Unikalna kala

  Ottenkov - ee bole

  uproaet vbor

  SSttaannddaarrttnnee OOtttteennkkiiPrimenenie odnogo ottenka

  DI SI GRADI DIREKT daetprevoshodne rezultat. Mate-rial razrabotan v dvuh versih- Anterior (dl restavracii pere-dnih zubov) i Posterior (dl res-tavracii evatelnh zubov), vkadom ottenke tonko sbalan-sirovan cvet, nasennost,osveennost i svetopronica-emost. Versi Anterior pred-stavlena ottenkami grupp A, V iS po kale VITAPAN Classical,a take dopolnitelnmi otten-kami dl dostieni predel-no universalnosti CV (Cervi-cal - Prieen) i BW (Blea-ched White - ObescveennBel). Versi Posterior imeetottenki tolko grupp A.

  SSppeecciiaallnniiee OOtttteennkkiiNesmotr na to, to v 95%

  sluaev primenenie odnogoottenka DI SI GRADIDIREKT daet prevoshodnrezultat, inogda trebuetsizgotovlenie restavraci pomnogoslono metodike, vosobennosti pri obirnhrestavracih. Dl togoimeets vbor iz dvuh tipovdopolnitelnh ottenkov,nazvaemh Specialnmi,kotore raspolagats nakale nie il