GC GRADIA DIRECT - vzstanovvane na malki kaviteti klasoveI, II, III iV. TEHNIKA ... ni vzrastovi...

download GC GRADIA DIRECT -  vzstanovvane na malki kaviteti klasoveI, II, III iV. TEHNIKA ... ni vzrastovi grupi. V soto vreme s namal-vaneto na debelinata na

of 24

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of GC GRADIA DIRECT - vzstanovvane na malki kaviteti klasoveI, II, III iV. TEHNIKA ... ni vzrastovi...

 • Ednocvetna prostota i estetina nevidimost

  KLININO RKOVODSTVOVsiki klinini sluai na d-r Nasib Fares, Berut, Livan

  GC GRADIA DIRECTFoto-polimerizira vzstanovitelen kompozit

 • 2

  ZAO?NNuuddaattaa oott pprreevvzzhhooddnnaa eesstteettiikkaa,, lleessnnoo ppoossttiiggnnaattaa

  Napredka na estetinata stomatologi i iroko razpro-stranenite reklami na tova kakvo e postiimo, dovedatvse povee i povee pacienti, koito oakvat, e tehnitevzstanovvani e svpadnat svreno s tehnite zbi.

  Izbort na direktno vzstanovvane, vse pak moe dapostavi stomatologa pred dilema. Nma znaenie kakve klininit slua - tradicionnite materiali estoiziskvat nkolko cvetovi slo za da se postigne dobrosvpadenie ili hameleonov efekt s okolnite zbi.Tova pravi procedurata po-slona i vreme-konsumiraai sotvetno po-skpa, kakto za stomatologa, taka i zapacienta. Ne e iznenada, e esto estetikata e poertvanazaradi prostotata na rabota i cenata. Vsnost 95% otdirektnite vzstanovvani se pravt samo s edin cvt,vpreki e pacienta ne poluava tova koeto iska.

  Otlinata estetika, posti-ima s GC GRADIA DIRECT,nenata sposobnost da sesliva s okolnite zbnistrukturi, izklitelnitemanipulativni kaestva bezleplivost i prostotata nacvetovata sistema bhaotlieni ot The DentalAdvisor i Reality.

  9955%% MMoonnoo--hhrroommaattiinnii

  55%% PPoollii--hhrroommaattiinnii

  DDIIRREEKKTTNNIIVVZZSSTTAANNOOVVVVAANNII

 • 3

  GC GRADIA DIRECT

  S GRADIA DIRECT na GCmoete da zabravite kom-promisite! Nov, direktenvzstanovitelen kompozit,szdaden za svremennatastomatologi, posreanudite na stomatolozi ipacienti, kato osigurvaprevzhodni, estestvenoizgledai vzstanovva-ni, v poveeto sluai samos edin cvt. A ako e neob-hodimo, da se postigneizklitelno visoka este-tika ili klasa vzstanov-vane go iziskva, specialennabor ot doplnitelni cve-tove mogat da se dobavtmnogo lesno. Tova oznaava,e stomatologa ima mnogopovee vzmonosti daizvri svremenna stoma-tologi s minimalna inter-venci za da udovletvoriestetinite iziskvani napacienta. Predi vzstanovvane Sled vzstanovvane

 • OOppttiinnii ssvvoossttvvaa oopprreeddeelltt iizzgglleeddaa nnaa eesstteessttvveennii zzbb

  4

  GC GRADIA DIRECT

  Perfektna translucentnosti opalescentnost

  Cveta e optinoto svostvo, koeto doprinas na-mnogoza izgleda na estestveni zb. To e triizmerno prostran-stvo, koeto se sstoi ot:

  hue - istit cvt sam po sebe si chroma - nasitenostta na cveta value - rkostta ili tmnotata na cveta

  V stomatologita, prirodata na zbnite strukturi dobavoe nkolko optini svostva kato translucentnost,opalescenci i fluorescenci.

  Kak tezi optini kaestva se vzpriemat i ottuk izgledana zba, se opredel ot naina po koto zba, otrazvasvetlinata km okoto na nabldatel. Ima dva tipaotraenie:

  Ogledalno otraenie e kogato vsiki vlni s razlinidlini se otrazvat obratno km okoto.

  Difuzno otraenie se poluava, kogato svetlinata otzba se otrazva ot slona poredica ot otrazitelnipovrhnosti vv vtrenostta na zba i tono tozi tipotraenie e otgovoren za vzpriemaneto na zbnitenans, nasitenost i kost, a so i negovite translu-centnost i opalescenci.

 • 5

  SSttrruukkttuurraattaa nnaa aassttiicciittee iimmiittiirraa oottrraazziitteellnniittee kkaaeessttvvaa nnaaeesstteessttvveennii zzbb

  EEsstteessttvveennoo oottrraaeenniiee oozznnaaaavvaa eesstteessttvveennaa eesstteettiikkaa

  KLININO RKOVODSTVO

  Pri izuavaneto na optinite svostva na zbite stanasno, e kolkoto po-tono vzstanovitelni materialimitira vtrenata struktura na estestveni zb, tolkovapo-blizk bi bil tehni izgled v ustata.

  Za da postigne tova, materiala na GC GRADIA DIRECTse sstoi ot mikrofilna matrica ot kompozit, sstavenpredimno ot kvarc i pre-polimeriziran plnitel. Koli-estvoto na vska sstavka i razmera na nenite asticibe vnimatelno podbran, taka e sbrani zaedno da szdadatmnoestvo otrazitelni povrhnosti s razlini reflek-torni kaestva. Rezultata e slona, mnogoobrazna vtre-na struktura, podobna na estestveni zb, koto szdavavtrena otrazitelna povrhnost, koto tono vzproiz-veda otraenieto ot estestveni zb.

  Vsnost, hameleonovi efekt s okolnite tkani etolkova dobr, e vzstanovvaneto e estetieski nevi-dimo, kogato se izpolzva edno-cvetna tehnika i davaizklitelna estetika, kogato se izpolzvat doplnitelnicvetove.

 • 6

  GC GRADIA DIRECT

  SSttrruukkttuurraa ss uunniikkaallnnaa ccvveettoovvaa ssiisstteemmaa

  P-WT P-NT

  P-A1 P-A2 P-A3 P-A3,5

  DT CT GT NT WT CVT

  AO2 AO3 AO4

  BWXBW A1 A2 A3 A3,5 A4 B1 B2 B3 C3 CV CVD

  AAnntteerriioorrnnaa -- 2222 ccvvttaa

  PPoosstteerriioorrnnaa -- 66 ccvvttaa

  XBW: Svrh Izbeleno BloBW: Izbeleno BloCV: ieenCVD: Tmen ieenDT: Tmen TranslucentCT: sen TranslucentGT: Siv TranslucentNT: Naturalen TranslucentWT: Bl TranslucentCVT: ieen Translucent

  Standartnite i vtrenite specialnicvetove sa bazirani na razcvetkatana Vita.

  Za da mogat cvetovete da otgovart na izklitelnomnogoobraznata vtrena struktura na materiala i da seudovletvort iziskvanita na mono- i poli-hromatinatatehniki, be szdaden unikalen spektr ot cvetove, kdetovseki otdelen nans be svreno adaptiran kmnansa, nasitenostta, kostta i translucentnostta.

 • 7

  KLININO RKOVODSTVO

  SSttaannddaarrttnnii ccvveettoovvee Za mono- i poli-hromati-nata tehniki za frontalnii distalni vzstanovvani.

  SSppeecciiaallnnii ccvveettoovvee Za poli-hromatinata teh-nika, za koto ima dva vida:

  Vtreni specialnicvetove Te sa prednaznaeni samoza frontalni vzstanov-vani. Za upotreba podStandartnite cvetove, tesa s po-visok opacitet, zada blokirat neelanototmneene ot ustnatakuhina.

  Vnni specialnicvetove Te sa prednaznaeni zafrontalni i distalni vzs-tanovvani. Za upotrebavrhu Standartnite cvetove,imitirat rkostta i trans-lucentnostta na emala,pridavaki na vzstanov-vanita izklitelnoestestven vid.

  GGCC GGRRAADDIIAA DDIIRREECCTTAAnntteerriioorrTazi versi e za: Kaviteti klas III, IV i V Klinovidni defekti i

  kaviteti po korenovatapovrhnost

  Faseti i zatvarne nadiastema

  GGCC GGRRAADDIIAA DDIIRREECCTTPPoosstteerriioorrTazi versi e za: Kaviteti klas I i II Kogato e neobhodima

  rentgenokontrastnost

  RRaazzccvveettkkaaStandartnite i vtrenitespecialni cvetove sa bazi-rani na klasieskata raz-cvetka na VITAPAN Classi-cal, no nkoi ot vnnitespecialni cvetove sa uni-kalni, i za da se ulesniizbora na cvt vi predla-game lesnata za upotrebarazcvetka na GC GRADIADIRECT. Vseki cvt eoformen kato klinovidenprst s narastvaadebelina za da pomogne nastomatologa da precenivlinieto na debelinata namateriala vrhu sotvetninans.

  Doplnitelni podrobnostiza nalinite cvetove, kakto ikoga i kak da gi prilagate enamerite v sledvait razdel.

 • 8

  GC GRADIA DIRECT

  VVssiikkii kkaaeessttvvaa zzaa ddllggoottrraannoo vvzzssttaannoovvvvaannee

  Nared s izklitelnata estetika, GC GRADIA DIRECTpriteava vsiki kaestva, koito oakvate ot vzstano-vitelen material:

  DDoobbrraa ppoolliirruueemmoossttZa po-golma estetika, GC GRADIA DIRECT se polirabrzo i lesno do gladka, lskava povrhnost.

  ZZddrraavv ii ggvvkkaavvZa da ustoi na okluzalnite sili i ogvaneto, kakto i narazprostranenieto na puknatini, GC GRADIA DIRECT imavisoka frakturna kost i nisk modul na elastinost.

  VViissookkaa iizznnoossoouussttooiivvoossttNa-vano za posteriorni vzstanovvani, GC GRADIADIRECT e mnogo traen, izklitelno ustoiv na okluzal-no iznosvane, kato v soto vreme mnogo malko iztrivasreuleaata dentici.

  FFoottoo--ppoolliimmeerriizziirraaGC GRADIA DIRECT moe da bde foto-polimeriziran skvarcovo-halogenna, plazmena dga ili diodna svetlina.Promnata na cveta predi i sled polimerizirane eminimalna.

  RReennttggeennookkoonnttrraassttnnoossttPosteriornata versi na GC GRADIA DIRECTe rentgenokontrastna.

 • 9

  KLININO RKOVODSTVO

 • 10

  KOGA I KAK?EEddiinn ccvvtt vv ppoovveeeettoo sslluuaaii

  Kavitetna preparaciKlas I

  Klas III

  Klas V

  Klas II

  Okolo 95% ot vzstanov-vanita se pravt ss slo-eve samo ot edin edinstvencvt. Izpolzvate edincvt ot GC GRADIA DIRECTza vzstanovvane na malkikaviteti klasove I, II, III i V.

  TTEEHHNNIIKKAA

  11 IIzzbboorr nnaa ccvvttSled poistvane na zba svoda i pemza, predi izoli-raneto izberete cvt spomota na razcvetkata naGC GRADIA DIRECT. Zamono-hromatina tehnikaizberete EDIN ot standart-nite cvetove. Za da osiguriotlina estetika samo sedin cvt, spektra otStandartni cvetove e sprecizno balansiraninans, nasitenost, kosti translucentnost. Tezicvetove sa bazirani naklasieskata razcvetkaVitapan Classical.

  za frontalni kaviteti Standartnite cvetove sagrupirani v A cvetove (er-venikavo-kafvi), V cvetove(ervenikavo-lti) i Scvetove (sivkavi). Dopl-nitelno ima dva izbelenicvta - svrh-izbeleno blo(XBW) i izbeleno blo (BW)i dva ieni cvta - ieen(CV) i tmen ieen (CVD).

  za posteriorni kavitetiSamo standartni cvetoveot grupa A.

  22 PPrreeppaarriirraannee nnaa kkaavviitteettPreparira se kavitet ssstandartna tehnika.

  33 SSvvrrzzvvaanneeZa svrzvane na GC GRADIADIRECT km emal i/ilidentin izpolzvate foto-polimerizirai sistemikato GC G-BOND, GC UniFilBond ili GC Fuji BOND LC.Pri dlboki kaviteti, pos-tavete teen kompozit katoGC GRADIA DIRECT Flo napoda na kaviteta. GC FujiLINING LC PASTE PAK iliGC Fuji LINING LC somogat da se izpolzvat katopodloka. Pri sandvitehnika izpolzvate, katobaza GC Fuji IX GP (Fast)ili GC Fuji II LC.

 • 11

  MONO-HROMATINA TEHNIKA

  GC Fuji BOND LC

  GC G-BOND

  GC Fuji IX GP (Fast)

  44 PPoossttaavvnneeIzbranit ot vas cvtmoe da se nanese ot:

  Kompla - direktno vkaviteta.

  prica - vrhu smesi-telno bloke, a ottam vkaviteta rez podhodinstrument.

  55 KKoonnttuurriirraanneeKonturirate ss standart-na tehnika predi foto-polimerizirane.

  66 FFoottoo--ppoolliimmeerriizziir