Fun s orma - fundusforma.hr

of 8 /8
Proizvodni program grundirana slikarska platna drveni podokviri slikarski i kiparski stalci stalci za odlaganje nogari i risaÊe daske slikarske palete F un d u s F orma

Embed Size (px)

Transcript of Fun s orma - fundusforma.hr

Page 1: Fun s orma - fundusforma.hr

Proizvodni program

grundirana slikarska platna

drveni podokviri

slikarski i kiparski stalci

stalci za odlaganje

nogari i risaÊe daske

slikarske palete

FundusForma

Page 2: Fun s orma - fundusforma.hr

PoduzeÊe Fundus-Forma d.o.o. regis-

trirano je 1992. godine kao nasljednik

kuÊne radinosti obitelji FerenËak. Os-

novna djelatnost je proizvodnja slikar-

skih platna, kiparskih i slikarskih sta-

laka (πtafelaja), risaÊih dasaka i svih

drugih pomagala i pribora namije-

njenih likovnim umjetnicima. Visoka

kvaliteta proizvoda rezultat je Ëetr-

desetogodiπnjeg radnog iskustva i

vrlo dobrog poznavanja umjetniËkih

potreba.

Svoje proizvode poduzeÊe prodaje u

gotovo svim trgovinama umjetniËkog

materijala diljem hrvatske, a od 2000.

godine ih uspjeπno izvozi u NjemaËku

i Austriju.

O nama...

FundusForma

Page 3: Fun s orma - fundusforma.hr

vrste platna:- GSP/L - 100% lan- GSP/PK - 100% pamuk (keper)- GSP/PÆ - 100% pamuk (æutica)- GSP/J - juta- GSP/R - ramia- platno je priËvrπÊeno klamericama na poleini drvenog podokvira

- priloæeni klinovi za napinjanje platna - standardni formatipreparacija: - tutkalno-kredna- akrilna- za sve slikarske tehnike (ulje, akrilik, tempera...)

- max. duæina: 4,8 m- πirina: 1,5 m- platno: ROLA/P - pamuk ROLA/L - lan

Drveni podokviri, slikarska platna...

Izraene su od suhog i laganog drva jele, lipe ili borovcadebljina letvica: 21 x 41 mm DP/21 23 x 63 mm DP/23 32 x 65 mm DP/32 (lamelirane ) 41 x 65 mm DP/41/3D (lamelirane ) 65 x 45 mm DP/65/3D (lamelirane )

standardne duæine: 27, 30, 33, 35, 38, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 73, 81, 85, 90, 100, 116, 120, 130, 140, 150...

Drveni podokvir (blind rame) Grundirana slikarska platna Gsp - ruËna izrada

Grundirano slikarsko platno u roli

- 100% pamuËno platno na lesonitu debljine 4 mm

Kaπirana platna na lesonitu Kp/L

Page 4: Fun s orma - fundusforma.hr

slikarski stalci...

Stabilan profi-stalak- za formate do 140 cm visine- fino podeπavanje visine i nagiba- na kotaËima s blokadom- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem- teæina: 24 kg

Stabilan tronoæni profi-stalak- za formate do 210 cm visine

- koriπtenjem dva stalka ST 200 mo-guÊe je raditi na vrlo velikim formatima (2 x 4 m)

- fino podeπavanje visine i nagiba

- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem

- teæina: 15 kg

Stabilan slikarski stalak- za formate do 120 cm visine

- fino podeπavanje visine i nagiba

- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem

- teæina: 15 kg

Stabilan tronoæni stalak- za formate do 120 cm visine- fino podeπavanje visine i nagiba- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem- teæina: 11 kg

Stabilan tronoæni stalak- namijenjen izlaganju formata do 110 cm visine

- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem

- teæina: 5 kg

Stabilan tronoæni stalak- namijenjen izlaganju formata do 120 cm visine

- drvo: lipa, jela, borovac

- teæina: 4 kg

stalak sT 140

stalak sH 300 stalak sT 200 stalak sH 142

stalak sT 136 stalak sT 125

Page 5: Fun s orma - fundusforma.hr

stalak sT 111 stalak sT 110 stalak sT 15 stalak sZ 11

stalak sK 09 stalak sG 22 stalak sUH 17

Tronoæni stalak mali

- tronoæni stalak za formate do 120 cm visine

- drvo: jasen- teæina: 6 kg

Tronoæni stalak s policama- stabilan tronoæni stalak namijenjen za odlaganje slikarskog materijala, pribora i sl.

Poljski stalak- stabilan tronoæni

stalak za formate do 120 cm visine

- pogodan za nepravilne terene i rad u prirodi

- praktiËan, sklopiv i lako prenosiv

- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem

- teæina: 2,5 kg

Zidni stalak- atraktivan stalak priËvrπÊen na zid sa Ëetiri vijka

- moguÊnost podeπenja visine (60 - 130 cm) i kuta radnog stola

- drvena konstrukcija: parena bukva- radni stol: lipa, jela ili borovac- dimenzija stola: 60 x 89 cm- teæina: 16 kg

Kiparski stalak- masivan i stabilan tronoæni stalak za modeliranje

- moguÊnost podeπavanja visine radne plohe koja ujedno i rotira

GrafiËki stalak- stabilan i sklopiv stalak za odlaganje grafiËkih listova, crteæa, plakata, Ëasopisa i sl.

- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem

- visina: 93 cm, πirina: 57 cm,- teæina: 4 kg, za formate: 50 x 70 cm

Stalak za odlaganje i suπenje slika- stabilan stalak za odlaganje slika prilikom suπenja- sklopiv- drvo: parena bukva- teæina: 10 kg

- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem

- teæina: 8 kg- visina: 115 cm- broj polica: 6

- drvo: jela, lipa ili borovac

- visina: 105 - 125 cm

- teæina: 10 kg- radna ploha: 39 x 39 cm

- broj pregrada: 17- max. visina slike: 80 cm- konstrukcija: 120 x 95 x 38 cm

slikarski, kiparski i stalci za odlaganje...

Page 6: Fun s orma - fundusforma.hr

slikarski stolni i suvenir stalci...

stalak sT 97 stalak sT 96 stalak sH 05 stalak sH 04

stalak sH 03 stalak sH 02 stalak sH 01

Suvenir stalak- stolni tronoæni stalak za formate max. veliËine 60 x 80 cm

- drvo: parena bukva premazana lanenim uljem

Suvenir stalak- stolni tronoæni stalak za formate do 40 cm visine

- drvo: bukva

Stolni stalak za formate do 80 cm visine

Stolni stalak za formate do 70 cm visine

Stolni stalak za formate do 80 cm visine

Stolni stalak za formate do 70 cm visine

Stolni stalak za formate do 50 cm visine- drvo: parena bukva

- moguÊnost podizanja klupice po visini

- drvo: parena bukva

- moguÊnost podizanja klupice po visini

- drvo: parena bukva

- drvo: parena bukva

- drvo: parena bukva

Page 7: Fun s orma - fundusforma.hr

Nogari, risaće daske, slikarske palete...

Risaća daska RD

Nogar N 101 Nogar N 102 Nogar N 103

Risaća daska s nagibom RD 12 © slikarska paleta

Stabilni nosaË- za stolove, risaÊe daske i ostale ploËaste podloge

- drvo: parena bukva- visina: 80 cm- πirina: 80 cm

Stabilan nosaË:- za stolove, risaÊe daske i ostale ploËaste podloge- moguÊnost podeπavanja visine od 80 do 100 cm- drvo: parena bukva- visina: 80, 85, 90, 95 i 100 cm- πirina: 80 cm

Masivan i stabilan nosaË:- za stolove, risaÊe daske i ostale ploËaste podloge- pogodan za veÊe teæine- drvo: parena bukva- visina: 80 cm- πirina: 100 cm

Savrπeno ravne i lagane- dvije vrste povrπinskog materijala (okume i mediapan)- tri standardne dimenzije:okume mediapan dimenzije:RD/105/OK RD/105/M 75 x 105 cm - velikaRD/82/OK RD/82/M 62 x 82 cm - srednjaRD/75/OK RD/75/M 55 x 75 cm - mala

- risaÊa daska πire namjene (stalak za note, knjige i sl.)- daska se moæe postaviti u 4 nagibna kuta- postolje: parena bukva- daska: πperploËa debljine 12 mm- dimenzija: 55 x 75 cm

SP/02/K - kvadratni formatSP/01/O - obli format - malaSP/02/O - obli format - velika

Page 8: Fun s orma - fundusforma.hr

Fundus Forma d.o.o. • Croatia • 51326 Vrbovsko • Dobra 20 • tel./fax: 051 875 134 • [email protected] • www.fundusforma.hr

FundusForma