¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร...

8
"㹡Ãкǹ¡ÒÃÍØμÊÒË¡ÃÃÁμ‹Ò§æ ¤Ø³ÀҾ俿‡Ò·Õè㪌áÅФÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§ à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·Õè·íҧҹ䴌Í‹ҧÊÁºÙÃ³Ń Â‹ÍÁãËŒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅФÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´ÊÙ§ÊØ´ ¡ÒÃμÃǨÊͺËÒÊÔ觼Դ»¡μÔáμ‹à¹Ôè¹æ ª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁÊÙ−à»Å‹Ò¢Í§¾Åѧ§Ò¹ ËÅÕ¡àÅÕ觤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂáÅСÒà ËÂØ´¢ºÇ¹¡ÒüÅÔμ ª‹Ç»ÃÐËÂÑ´¤‹Ò㪌¨‹Ò »‚ÅÐËÅÒÂÊԺŌҹºÒ·" www.measuretronix.com ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ áÅФ‹Ò«‹ÍÁºíÒÃا·ÕèÊÙ§à¡Ô¹ä»ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹ áÅФ‹Ò«‹ÍÁºíÒÃا·ÕèÊÙ§à¡Ô¹ä»ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹ ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ áÅФ‹Ò«‹ÍÁºíÒÃا·ÕèÊÙ§à¡Ô¹ä»ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹ ʹã¨μÔ´μ‹Í : ¤Ø³¸ÕÃÐÇѲ¹Ń 08-1555-3877, ¤Ø³¾Å¸Ã 08-1834-0034, ¤Ø³¨ÔÃÒÂØ 08-3823-7933, §Ò¹ºíÒÃاÃÑ¡ÉÒã¹»˜¨¨ØºÑ³ÊÒÁÒö·íÒ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ç‹ÒÇÔ¸Õ¡ÒÃμÒÁÁÒμðҹà´ÔÁ â´Â¡ÒÃ㪌෤â¹âÅÂÕãËÁ‹æࢌҪ‹Ç ઋ¹ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËŃ´ŒÇÂÍÑÅμÌҫÒÇ´Ń, ¡ÒÃ㪌ÀÒ¾¶‹Ò¤ÇÒÁÌ͹ ·Õ誋ÇÂãËŒàÃÒä´ŒÂÔ¹áÅÐä´ŒàËç¹ã¹ÊÔ觷ÕèäÁ‹ÊÒÁÒöÃѺÃٌ䴌ÁÒ¡‹Í¹, ¡ÒÃ㪌à¤Ã×èͧºÑ¹·Ö¡áÅÐÇÔà¤ÃÒÐËŃ»˜-ËÒ ´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ä¿¿‡Òª‹ÇÂãˌᡌ»˜-ËÒä´Œ·ÕèμŒ¹àËμØ »‡Í§¡Ñ¹»˜-ËÒã¹Í¹Ò¤μ áÅÐÅ´¡ÒÃÊÙ-à»Å‹Ò ¢Í§¾Åѧ§Ò¹

Transcript of ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร...

Page 1: ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร มอน ก และช วยหล กเล ยงการส ญเส ยพล

"㹡Ãкǹ¡ÒÃÍØμÊÒË¡ÃÃÁμ‹Ò§æ ¤Ø³ÀҾ俿‡Ò·Õè㪌áÅФÇÒÁ¾ÃŒÍÁ¢Í§à¤Ã×èͧ¨Ñ¡Ã·Õè·íҧҹ䴌Í‹ҧÊÁºÙó� ‹ÍÁãËŒ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾áÅФÇÒÁ»ÃÐËÂÑ´ÊÙ§ÊØ´ ¡ÒÃμÃǨÊͺËÒÊÔ觼Դ»¡μÔáμ‹à¹Ôè¹æ ª‹ÇÂÅ´¤ÇÒÁÊÙ−à»Å‹Ò¢Í§¾Åѧ§Ò¹ ËÅÕ¡àÅÕ觤ÇÒÁàÊÕÂËÒÂáÅСÒà ËÂØ´¢ºÇ¹¡ÒüÅÔμ ª‹Ç»ÃÐËÂÑ´¤‹Ò㪌¨‹Ò»‚ÅÐËÅÒÂÊԺŌҹºÒ·"

www.measuretronix.com

¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËҤس¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹áÅФ‹Ò«‹ÍÁºíÒÃا·ÕèÊÙ§à¡Ô¹ä»ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹áÅФ‹Ò«‹ÍÁºíÒÃا·ÕèÊÙ§à¡Ô¹ä»ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹áÅФ‹Ò«‹ÍÁºíÒÃا·ÕèÊÙ§à¡Ô¹ä»ÍÂÙ‹ËÃ×ÍäÁ‹

ʹã¨μÔ´μ‹Í :

¤Ø³¸ÕÃÐÇѲ¹� 08-1555-3877,

¤Ø³¾Å¸Ã 08-1834-0034,

¤Ø³¨ÔÃÒÂØ 08-3823-7933,

§Ò¹ºíÒÃاÃÑ¡ÉÒã¹»˜¨¨ØºÑ³ÊÒÁÒö·íÒ䴌͋ҧÁÕ»ÃÐÊÔ·¸ÔÀÒ¾¡Ç‹ÒÇÔ¸Õ¡ÒÃμÒÁÁÒμðҹà´ÔÁ â´Â¡ÒÃ㪌෤â¹âÅÂÕãËÁ‹æࢌҪ‹Ç ઋ¹ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐË�´ŒÇÂÍÑÅμÌҫÒÇ´�, ¡ÒÃ㪌ÀÒ¾¶‹Ò¤ÇÒÁÌ͹ ·Õ誋ÇÂãËŒàÃÒä´ŒÂÔ¹áÅÐä´ŒàËç¹ã¹ÊÔ觷ÕèäÁ‹ÊÒÁÒöÃѺÃٌ䴌ÁÒ¡‹Í¹, ¡ÒÃ㪌à¤Ã×èͧºÑ¹·Ö¡áÅÐÇÔà¤ÃÒÐË�»˜-ËÒ´ŒÒ¹¤Ø³ÀÒ¾¢Í§ä¿¿‡Òª‹ÇÂãˌᡌ»˜-ËÒä´Œ·ÕèμŒ¹àËμØ »‡Í§¡Ñ¹»˜-ËÒã¹Í¹Ò¤μ áÅÐÅ´¡ÒÃÊÙ-à»Å‹Ò¢Í§¾Åѧ§Ò¹

Page 2: ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร มอน ก และช วยหล กเล ยงการส ญเส ยพล

วันนี้FLUKEเท่านัน้ที่สามารถบอกการสูญเสียพลังงานของการใช้ไฟฟ้าได้หมดปัญหาความยุ่งยากที่ต้องจ้างผู้เชี่ยวชาญเพื่อวิเคราะห์พลังงานด้วยความสามารถพิเศษของFLUKE434-II,435-IIวเิคราะห์ปัญหาทีเ่กดิขึน้ได้โดยง่ายและแจกแจงความสญูเสียจากสาเหตุต่างๆพร้อมค�านวณตัวเลขต้นทุนที่สูญเปล่า

Fluke434-II,435-IIช่วยในการค้นหา,คาดการณ์,ป้องกันและตรวจแก้ไขปัญหาคณุภาพไฟฟ้าในระบบจ�าหน่ายไฟฟ้าทัง้ชนดิ3เฟสและ1เฟสมีอัลกอริทึมในการหาค่าสูญเสียพลังงานจากฮาร์มอนกิและอันบาลานซ์ เพื่อหาต้นตอของการสูญเสียในระบบได้อย่างแม่นย�า•ค�านวณการสูญเสียพลังงาน•วัดประสิทธิภาพของอินเวอร์เตอร์

เทคนคิที่ใช้กันทั่วไปในการประหยัดพลังนัน้ท�าโดยการค้นหาโหลดหลักๆในโรงงานแล้วท�าการoptimizingการท�างานของมันซึง่ต้นทนุของคณุภาพไฟฟ้ามกัค�านวณได้เพยีงจากผลของการหยดุเดินเครื่องคือผลผลิตที่หายไปหรือเครื่องจักรเสียหาย UnifiedPowerMeasurementsystem(UPM)เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของ Fluke ที่ให้ภาพรวมของผลการวัดทั้งหมดในทีเดียวประกอบด้วย• พารามิเตอร์พื้นฐานทางไฟฟ้าตามSteinmetz1897และ IEEE1459-2000• วิเคราะห์การสูญเสียโดยละเอียด

• วิเคราะห์Unbalance

ระบบ UPM เจาะลึกในรายละเอยีดของพลงัทีส่ิน้เปลอืงไปในโรงงาน โดยการวัดเพิ่ม เติมค่าreactivepower(ที่เกิดจากค่าเพาเวอร์แฟคเตอร์ที่แย่),

อันบาล้านซ์

รุ่นใหม่ Fluke 434-II, Fluke 435-IIThree-Phase Power Quality and Energy Analyzers เครื่องวิเคราะห์การใช้พลังงานและแก้ไขคุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส

วัดและค�านวณการสูญเสียพลังงาน

Power Quality, Thermography และ Ultrasound เพื่องานประหยัดพลังงานและการบ�ารุงรักษายุคใหม่

FlukePowerQuality Logger&Analyzer

FlukeTiSeries InfraredThermography CTRLUL101UltrasoundInspection

ค่ากิโลวัตต์ของPowerที่ใช้จริงค่าสูญเสียจากReactivepowerค่าสูญเสียจากUnbalanceค่าสูญเสียจากHarmonicsค่าสูญเสียจากกระแสNeutral รวมเป็นเงินจากกิโลวัตต์ชั่วโมง ที่สูญเสียไป

•บันทึกรูปคลื่นเหตุการณ์ พร้อมกันทั้ง3เฟส•โหมดวัดทรานส์เชียนต์ ที่แรงดันสูงสุด6kV•FullyClass-A compliant•พร้อมโพรบวัดกระแส ยืดหยุ่นสูง6000A•ฟังคชั่นดาต้าล็อกเกอร์ ได้600พารามิเตอร์

Page 3: ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร มอน ก และช วยหล กเล ยงการส ญเส ยพล

ระบบ UPM ยังให ้รายละเอยีดของการสญูเสยีพลงังานในโรงงานที่เกิดจากฮาร์มอนิกซึ่งอาจเกิดจากโหลดในโรงงานเองหรอืจากโรงงานข้างเคยีงกไ็ด้และอาจน�าไปสู่ปัญหาต่อเนื่องคือ

วัดประสิทธิภาพของเพาเวอร์อินเวอร์เตอร์ในงานพลังงานทางสะอาดเช่นการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์Fluke430-IIสามารถวดัdcoutputpowerจากเซลล์พร้อมกับวัดacoutputpowerที่ได้จากอินเวอร์เตอร์ เพื่อวัดประสิทธิภาพในการแปลงก�าลัง

PowerWave เป็นระบบเก็บบันทึกข ้อมูลหลายช ่องสัญญาณความเร็วสูง ใช้เก็บบันทึกข้อมูลการเปลี่ยนแปลงแรงดัน, กระแส และความถี่เกบ็บนัทกึรายละเอยีดเวฟฟอร์มเป็นระยะเวลานานๆได้ พร้อม

พร้อมเก็บบันทึกรูปคลื่นด้วย PowerWave

นอกจากนั้นยังวัดค่าพลังงานสูญเสียที่เกิดจากอันบาลานซ์ อันเนื่องมาจากโหลดไม่เท่ากันในระบบไฟ3เฟส การแก้ปัญหาอันบาลานซ์เป็นงานจ�าเป็นพื้นฐานของผู้ดแลโรงงานเพราะอนับาลานซ์สามารถเป็นเหตใุห้มอเตอร์ขดัข้องหรอือายุท�างานสั้นลง และยังเป็นการสูญเสียพลังงาน การใช้ UPMช่วยลดหรือหลีกเลี่ยงการสูญเสียพลังงานช่วยประหยัดเงิน

• หม้อแปลงและสายตัวน�าร้อนจัด• เซอร์กิจเบรกเกอร์ตัดวงจรบ่อย• อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงานเสียหาย การติดตั้งฮาร ์มอนิกฟิลเตอร์จะช่วยลดผลกระทบจาก ฮาร์มอนกิและช่วยหลกีเลยีงการสญูเสยีพลงังานเป็นผลให้ลดค่าใช้จ่ายด�าเนนิงานและระบบมีความเชื่อถือได้มากขึ้น

ไฟฟ้า (การวัดกระแส dc จ�าเป็นต้องใช้โพรบวัดกระแส dc ที่เป็นอุปกรณ์เสริม)

ฮาร์มอนกิ

ค�านวณค่าaverageทุกครึ่งไซเคิ้ลเป็นเครื่องมือที่สมบูรณ์แบบในการเกบ็บนัทกึรายละเอยีดทางไฟฟ้าอย่างครบถ้วนสามารถเปรยีบเทยีบความสมัพนัธ์ระหว่างแรงดนั,กระแสและความถี่ทัง้3เฟสได้พร้อมกัน

Fluke434-II,435-IIอ�านวยความสะดวกในการท�างานอย่างดียิ่ง คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลการวัดรูปแบบต่างๆได้อสิระในขณะท�าการวดัค่าอย่างต่อเนือ่งโดยไม่ต้องหยดุการท�างานแต่อย่างใด

Fluke434-II,435-IIอ�านวยความสะดวกในการท�างานอย่างดียิ่ง คุณสามารถเปลี่ยนหน้าจอแสดงผลการวัดรูปแบบต่างๆได้อสิระในขณะท�าการวดัค่าอย่างต่อเนือ่งโดยไม่ต้องหยดุการท�างานแต่อย่างใด

เปลี่ยนการแสดงผลได้สะดวกขณะท�าการวัด

ซอฟต์แวร์ PowerLog 3.0 PowerLog3.0 เป็นซอฟต์แวร์รุ่นปรับปรุง ที่สนับสนนุเครื่องมือวัดของFlukeหลากหลายรุน่สนบัสนุนฟังค์ชั่นการวัดใหม่ๆรวมทั้งในรุ่น Fluke 430seriesIIมีฟังค์ชั่นควบคุมแบบรโีมตในการเก็บข้อมูลวิเคราะห์และบันทึกชุดข้อมูลและภาพหน้าจอ

Flexis โพรบยืดหยุ่นวัดกระแสสูง Fluke-430SeriesIIมีโพรบยืดหยุ่นรุ่น i430-Flexi-TF จ�านวน 4 เส้นให ้พร ้ อม เป ็นอุปกรณ ์มาตรฐาน แต่ละเส้นยาว61เซน็ตเิมตร(24นิว้)วดั

กระแสได้สงูถงึ6,000Aตวัโพรบยดืหยุน่มขีนาดเส้นผ่าศนูยกลางที่เลก็ใช้งานในทีค่บัแคบได้โดยสะดวกโพรบเดยีววดักระแสได้ย่านกว้างตั้งแต่0.5Aถึง6,000A

Page 4: ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร มอน ก และช วยหล กเล ยงการส ญเส ยพล

Fluke ขอแนะน�ากล้องถ่ายความร้อน 5 รุ่นใหม่ ที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะ เพื่อช่วยให้คุณท�างานได้มากขึ้นในเวลาที่น้อยลง แม้ในสถาณการณ์แวดล้อมทีห่นกัหน่วงงานทีเ่คยใช้เวลาปฏบิตักิารเป็นชัว่โมงกลายเป็นไม่กีน่าทกีเ็สรจ็สิน้กล้องถ่ายภาพความร้อนมอือาชีพรุ่นใหม่ล่าสุดที่เบาที่สุดทนที่สุดใช้งานง่ายที่สุดที่คุณสามารถเป็นเจ้าของได้

Fluke Ti1xx Series กล้องถ่ายภาพความร้อนมืออาชีพ เล็ก เบา ทน ใช้งานง่าย สะดวกสุดๆ

5 รุ่น ใหม่ล่าสุด• FlukeTi125,Ti110ส�าหรับงานอุตสาหกรรม• FlukeTiR125,TiR110ส�าหรับงานอาคาร• FlukeTi100ส�าหรับงานทั่วไป

ตรวจวัดของเหลวในถังเก็บมีระดับต�่ากว่าปกติ

ความร้อนสูงผิดปกติที่มอเตอร์ไฟฟ้า

ความร้อนสูงเกินที่แบริ่งจากปัญหาติดตั้งและการหล่อลื่น

กระแสบางเฟสสูงผิดปกติ ในแผงสวิตช์เกียร์ของไฟฟ้า3เฟส

ตัวอย่างการใช้งาน

ในงานด้านอาคาร

ฉนวนกันความร้อนหมดสภาพ ระบบปรับอากาศต้องท�างานหนกั

ความชื้นในผนงัฝ้าเพดานหรือใต้พรมท�าเกิดให้เกิดเชื้อราและผุกร่อน

จุดรั่วไหลของแอร์เช่นซีลด์ขอบประตู ปิดไม่สนทิหรือช�ารุดเสียหาย

ปัญหาพื้นดาดฟ้าอาคารเช่น เกิดการซึมน�้าอิ่มตัวโครงสร้างเสีย

หายบางส่วน

ในงานอุตสาหกรรม

ระบบโฟกสัIR-OptiFlex™ให้ภาพความร้อนชดัเจนตลอดทุกระยะตั้งแต่1.2เมตร

โหมดAutoBlend™ในIR-Fusion®ซ้อนภาพความร้อนแบบโปร่งใสลงบนภาพจริง

ขนาดเล็ก ทนทาน ใช้งานสะดวก มีเลเซอร์ชี้ต�าแหน่งถ่ายภาพได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

บันทึกวิดีโอได้ ทั้งภาพความร้อนและภาพแสงปกติพร้อมกับโหมดFullIR-Fusion

ภาพช่วยจ�า IR-PhotoNotes™ ช่วยในการระบุรายละเอียดเพิ่มเติม

มีเข็มทิศดิจิตอล(8ทิศทาง)ใช้ตรวจสอบต�าแหน่งของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับทิศ

นวัตกรรมใหม่ล่าสุด

Page 5: ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร มอน ก และช วยหล กเล ยงการส ญเส ยพล

ระบบโฟกัสใหม่IR-OptiFlex™ของFlukeช่วยให้ภาพความร้อนมีความคมชัดตลอดทุกระยะห่างตั้งแต่1.2เมตรออกไปไม่ว่าจะเป็นการถ่ายภาพความร้อนหรอืการบนัทกึวดิโิอภาพเคลือ่นไหวความร้อน

โฟกัสฟรี ค้นปัญหาได้รวดเร็วสแกนความร้อนเพื่อตรวจสอบได้อย่างทั่วถึงรวดเร็วด้วยความคมชัดทุกระยะ

แมนวลโฟกัส ด้วยนิ้วเดียวระบบโฟกัสIR-OptiFlex™สามารถเปลี่ยนจากโฟกัสฟรีมาเป็นแมนวล

โฟกัสได้ง่ายด้วยนิ้วเดียว

ระยะโฟกสัของ IR-OptiFlex™ TM

ชัดเจนทุกระยะตั้งแต่1.2เมตรออกไป พร้อมแมนวลโฟกัสที่ระยะใกล้ๆ

และหากต้องการถ่ายภาพระยะใกล้ระบบกจ็ะสวติช์ไปใช้วงแหวนปรับโฟกัสด้วยนิ้วเดียว คุณจึงไม่ต้องเสียเวลากับการคอยปรับโฟกสัอยูต่ลอดเวลาหรอืการได้ภาพนอกโฟกสัทีเ่บลอระบบโฟกสัIR-OptiFlex ช่วยให้คุณหมดห่วงเรื่องความคมชัดของภาพถ่ายความร้อน

เพยีงเลง็แล้วถ่ายกใ็ห้ภาพแสงปกตแิละภาพความร้อนทีซ้่อนกนัอย่างเทีย่งตรงในทกุภาพได้หลากหลายลกัษณะด้วยเทคโนโลยีIR-Fusion®ของFlukeที่ใช้ได้ในตัวกล้องทันที

ภาพความร้อนซ้อนบนภาพแสงปกติอย่าง

เที่ยงตรง

โหมดAutoBlend™ ซ้อนภาะความร้อนแบบโปร่งใสลงบนภาพแสงปกติเป็นภาพเดียวกัน

เพราะกล้องถ่ายภาพความร้อนรุ่นใหม่ของFlukeที่เบากว่ายีห้่ออืน่และมรีปูทรงทีส่มดลุย์จงึสะดวกในการหมนุตวักล้องเพือ่ถ่ายภาพได้ทัง้ในแนวตัง้และแนวนอนและสามารถหมนุภาพตามความต้องการเพื่อวิเคราะห์ในซอฟต์แวร์

เลือกถ่ายภาพได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

ด้วยระบบบันทึกวิดีโอมัลติโหมดโฟกัสฟรีไม่จ�าเป็นต้องคอยปรับโฟกัสหรือสับสนกับปัญหาความชัดลึกซึ่งมีประโยชน์มากในการออกเอกสารรายงานการวเิคราะห์การฝึกอบรมหรอืการตลาดคุณสามารถบันทึกวิดีโอได้ทั้งแสงธรรมชาติ และแสงอินฟราเรดพร้อมความสามารถซ้อนภาพ Full IR-Fusio. ให้เอาต์พุตสตรีมมิ่งวิดีโอไปยังคอมพิวเตอร์ PC เพื่อดูภาพสด ผ่านซอฟต์แวร์SmartView®(หรือแสดงผลผ่านPC)

บันทึกวิดีโอแบบมัลติโหมด ให้เอาต์พุตสตรีมิ่งวิดีโอ

เพิม่ภาพถ่ายแสงปกตไิด้อกี3ภาพต่อ1ภาพถ่ายความร้อนส�าหรับประกอบการอธิบายในรายงานปัญหา

ภาพถ่ายช่วยจ�า IR-PhotoNotes™

ระบบโฟกัสใหม่ Fluke IR-OptiFlex™

เทคโนโลยี IR-Fusion® และโหมด AutoBlend™

Page 6: ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร มอน ก และช วยหล กเล ยงการส ญเส ยพล

ซอฟต์แวร์ความสามารถสูงแถมฟรีพร้อมอัพเกรดได้ตลอดอายุใช้งานส�าหรับการจัดการภาพถ่ายความร้อนออกเอกสารรายงานเอ็กซ์พอร์ตภาพถ่ายด้วยฟอร์แมตต่างๆรวมทั้งJPGและBMP

ซอฟต์แวร์ SmartView®

ค้นหา,วิเคราะห์และปรับปรุงภาพความร้อน จัดวางแบบแผนข้อมูล พร้อมค�าอธิบายโดยละเอียด

ออกรายงานในรูปแบบที่เข้าใจง่ายอย่างมืออาชีพ

เครื่องตรวจจับเสียงอัลตร้าซาวด์ เป็นเครื่องมือตรวจสอบแบบไม่ท�าลาย (Non-destructive) ตัวเครื่องรับสัญญาณของUL101 จะท�าหน้าที่ตรวจจับคลื่นอัลตร้าซาวด์ที่ความถี่40kHzแล้วแปลงความถี่ให้ต�่าลงมาอยู่ในย่านที่หูได้ยินโดยวิธีการHeterodyneส่งไปยังหูฟังพร้อมกับมิเตอร์วัดความแรงของสัญญาณแบบAnalog

CTRL UL101 Ultrasound Inspectionเครื่องตรวจ สอบเสียงอัลตร้าซาวด์

ผู้ใช้สามารถท�าการกวาดค้นหาสัญญาณอัลตร้าซาวด์ตามจุดต่างๆได้แม้ในที่มีเสียงรบกวนสูงจากสภาพแวดล้อมเนื่องจากเครื่องรับสัญญาณจะรับเฉพาะความถี่ในย่านอัลตร้าซาวด์เท่านัน้ เสียงรบกวนส่วนใหญ่จะอยู่ในย่านความถี่เสียงที่หูมนุษย์ได้ยิน สิ่งผิดปกติและความบกพร่องที่เพิ่งเกิดแรกเริ่มจะตรวจพบได้ก่อนทันที ช่วยหลีกเลี่ยงค่าใช้จ่ายซ่อมแซมราคาแพง, อันตรายที่อาจเกิดขึ้น และการหยุดการผลิต

คุณลักษณะเด่นของ CTRL UL101•ความไวสูงในขณะที่มีค่าอัตราส่วนS/Nและค่า ซีเล็กติวิตี้ดีเยี่ยม•ออกแบบมาส�าหรับประยุกต์ใช้งานได้อย่าง หลากหลาย

•ขนาดเหมาะมือสะดวกต่อการใช้งาน

•ปุ่มควบคุมใช้งานง่าย

•มีอะนาล็อกมิเตอร์วัดความแรงสัญญาณ

•บอกสภาวะแบตเตอรี่

•ตัวเครื่องเป็นอะลูมิเนียมที่แข็งแรง

•พร้อมหูฟังแบบครอบคุณภาพสูงสมบุกสมบัน ในงานอุตสาหกรรม

•มีรุ่นธรรมดาและรุ่นส�าหรับพื้นที่ไวต่อประกาย ไฟ(Intrinsicallysafe)

Page 7: ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร มอน ก และช วยหล กเล ยงการส ญเส ยพล

เมื่อของไหลจากด้านความดันสูงไหลไปยังด้านความดันต�่า จะเกิดการฟุ้งกระเจิงท�าให้เกิดเสียงอัลตร้าซาวด์ที่สามารถตรวจจับได้โดยเครื่องตรวจจับอัลตร้าซาวด์แล้วแปลงความถี่ให้ต�่าลงในย่านที่หูได้ยิน ผ่านชุดหูฟัง พร้อมมิเตอร์วัดความเข้มของเสียงเราสามารถปรบัจนูความถีเ่พือ่แยกความแตกต่างของของไหล(เช่นน�้าหรือไอน�้า)หรือลดเสียงรบกวนจากท่อได้ เราสามารถประหยดัพลงังานได้จากการใช้UL101ตรวจสอบการรั่วของระบบอากาศอัดอย่างสม�า่เสมอและสามารถประหยัดเวลาในการควบคุมคุณภาพและการตรวจซ่อม ด้วยการตรวจหาการรั่วที่วาล์ว,โซลีนอยด์และแหวนลูกสูบได้อย่างแม่นย�า

ตัวอย่างการใช้งาน

ตรวจหาลมรั่ว ความดันรั่ว แก๊สรั่ว

UL101มโีพรบวดัแบบก้านทบึส�าหรบัการตรวจวดัแบบสมัผสัที่ตัวโครงของแบริ่ง, เรือนเกียร์ หรือชิ้นส่วนส�าคัญอื่นๆ อัลตร้าซาวด์ที่เกิดจากการหมุนของชิ้นส่วนสามารถบ่งบอกสภาวะการท�างานของชิ้นส่วนได้ โดยการเปรียเทียบกับเสียงในตอนติดตั้งใหม่ๆ หรือเทียบกับเสียงจากเครื่องอื่นๆ UL101 ใช้ในการตรวจหาการท�างานผิดปกติของแบริ่ง, ขาดการหล่อลื่น, หรือเริ่มมีการสึกหรอ

ระบบไฟฟ้าแรงสูงและในโรงงานอุตสาหกรรมนั้น เปรียบเสมือนหัวใจหลัก ในการด�าเนินกิจการให้สามารถท�างานได้ หากระบบไฟฟ้าเกิดการขัดข้อง จะส่งผลท�าให้อุปกรณ์ไฟฟ้า,เครื่องจักรกลต่างๆ หยุดการท�างาน เป็นผลให้เกิดการสูญเสียอย่างมากจดุทีค่วรบ�ารงุรกัษาเชงิป้องกนัและตรวจสอบเป็นประจ�าคือแผงควบคุมไฟฟ้า,หม้อแปลง,ฉนวนไฟฟ้ารวมถึงจุดสัมผัสทางไฟฟ้าต่างๆ

การใช้ UL101 ในการตรวจแผงควบคุมไฟฟ้า, หม้อแปลง,ฉนวนไฟฟ้า, และจุดสัมผัสทางไฟฟ้าต่างๆอย่างสม�่าเสมอนั้นเพื่อให้ระบบไฟฟ้ามีเสถียรภาพ ท�าให้ใช้งานอุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ประหยัด ค่าใช้จ่าย และเกิดความปลอดภัยสูงสุดและลดผลกระทบต่อการผลิตได้ การอาร์คของไฟฟ้าหรือการถ่ายเทโคโรน่านัน้ ท�าให้เกิดอัลตร้าซาวด์ ทั้งจากการที่อนุภาคประจุไฟฟ้ากระโดดข้ามช่องว่าง, วิ่งลงกราวด์หรือเกิดไอโอไนซ์ในอากาศ UL101สามารถใช้ตรวจจับการเกิดโคโรน่าดิสชาร์จที่สถานีไฟฟ้าย่อยในระยะปลอดภัยได้อย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันปัญหาไฟฟ้าดับและในบางกรณีเราสามารถใช้UL101ตรวจพบโคโรน่าได้ก่อนที่กล้องถ่ายภาพอินฟราเรดจะตรวจพบความร้อนใดๆเสียอีก

ตัวอย่างการใช้งานอื่นๆ

ตรวจสอบการท�างานของเครื่องจักร

ตรวจสอบคอมเพรสเซอร์ ตรวจหาต�าแหน่งรั่วในท่อความดัน

ตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่

ตรวจความผิดปกติของสายพานล�าเลียง

ตรวจสอบโซลินอยด์วาล์ว

ตรวจสอบการท�างานของเครื่องจักรหรือชิ้นส่วนส�าคัญ

ตรวจหาการอาร์กของไฟฟ้าและโคโรน่าดิสชาร์จ

Page 8: ¤Ø³¡íÒÅѧ»ÃÐʺ»˜−ËÒ¤‹Ò¾Åѧ§Ò¹ ¤Ø³¡íÒÅÑ ......ฮาร มอน ก และช วยหล กเล ยงการส ญเส ยพล

PowerBeam300เป็นอปุกรณ์เสรมิของUL101ส�าหรบัเพิม่ระยะการตรวจวัดอัลตร้าซาวด์ได้ไกลขึ้น ด้วยจานรวมสัญญาณรูปพาราโบลิค ช่วยให้ UL101 มีระยะตรวจวัดเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า300ฟุตหรือ100เมตร ด้ามจับของPowerBeam300ส�าหรับยึดUL101และจานพาราโบล่ามีลักษณะเป็นด้ามปืนเพื่อช่วยในการเล็งเป้าหมายได้สะดวกมศีนูย์เลง็ระยะไกลพร้อมเลเซอร์ช่วยชีต้�าแหน่งเพิม่ความแม่นย�ายิ่งขึ้น

อุปกรณ์เสริมและซอฟต์แวร์PowerBeam 300 จานรวมสัญญาณเพิ่มระยะตรวจวัดอัลตร้าซาวด์

SoundCTRL เป็นโปรแกรมบนพีซีส�าหรับวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลทดสอบอัลตร้าซาวด์ โดยการติดตั้งใน PDA (PocketPC)แล้วเชื่อมต่อเข้ากับUL101เพื่อการบันทึกข้อมูลซึ่งในขณะท�าการบันทึก ระดับสัญญาณจะถูกแสดงที่หน้าจอ PDA ทันทีช่วยให้สามารถมองเหน็กราฟของเสยีงผดิปกตขิองอปุกรณ์ทีก่�าลงัทดสอบได้ทันที

SoundCTRL โปรแกรมจัดเก็บและวิเคราะห์ด้วยพ็อกเก็ตพีซี

อุปกรณ์ในชุดของ UL101 เครื่องตรวจจับอัลตร้าซาวด์A) UL101เครื่องรับอัลตร้าซาวด์B) UT2000เครื่องส่งอัลตร้าซาวด์C) หูฟังส�าหรับงานอุตสาหกรรมD) โพรบรับเสียงขนาด1นิ้วE) กรวยรวมสัญญาณขนาดใหญ่F) กรวยรวมสัญญาณขนาดเล็กG) ปลายรับเสียงH) ชุดโพรบ5ขนาดพร้อมถุงเก็บI)ชุดเพิ่มระยะโพรบรับเสียงJ) แบตเตอรี่9Vอัลคาไลต์กระเป๋าบรรจุ(ไม่ได้แสดง)CDสอนการใช้(ไม่ได้แสดง)คู่มือใช้งาน(ไม่ได้แสดง)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ : คณุธรีะวฒัน์ 08-1555-3877, คณุพลธร 08-1834-0034, คณุจริาย ุ08-3823-7933,

A

B

C

D

E

FG

H

I

J