Ελκυστικότητα...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ελκυστικότητα...

 • Ελκυστικότητα Βιομηχανίας

  Κεφάλαιο 6

 • Εξέλιξη βιομηχανίας

  Μεταβολές στην ανάπτυξη πωλήσεων

  Διεύρυνση αριθμού καταναλωτών

  Συσσώρευση εμπειρίας από

  επιχειρήσεις

  Καινοτομία

  Μεταβολές στις οικονομίες κλίμακας

  Αλλαγές κυβερνητικής πολιτικής

 • Κύκλος Ζωής Βιομηχανίας

  Κύκλος Ζωής Βιομηχανίας

  Ο ΕΜΒΡΥΩΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΜΗ

  ΧΡΟΝΟΣ

  Ζ Η

  Τ Η

  Σ Η

 • Αλλαγές Χαρακτηριστικών στα Στάδια του ΚΖΠ

  ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

  Εμβρυώδες

  Ανάπτυξη

  Κλονισμός

  Ωριμότητα

  Παρακμή

  Εμπόδια

  Εισόδου

  Τεχνολογία

  Υ-Μ

  Μ-Χ

  Χ

  Χ

  Χ

  Οικονομίες

  Κλίμακας

  Χ

  Χ-Μ

  Μ-Υ

  Μ-Υ

  Μ-Υ

  Προσήλωσ

  η

  στη μάρκα

  Χ

  Χ-Μ

  Μ-Υ

  Μ-Υ

  Μ-Υ

  Χαρακτηριστικά

  Ανταγωνισμού

  Ανταγων.

  με βάση

  την Τιμή

  Χ

  Χ

  Υ

  Συνήθως

  Χ-Μ

  Μπορεί και

  Υ

  Υ

  Προσήλωσ

  η

  στη μάρκα

  Χ

  Χ

  Μ-Υ

  Υ

  Υ

  Ένταση

  Ανταγωνισ.

  Χ

  Χ

  Υ

  Μ,

  μπορεί και Υ

  Υ

 • Παράγοντες Περιβάλλοντος

   Τεχνολογικό

   Πολιτικό

   Οικονομικό

   Νομικό

   Κοινωνικό

   Δημογραφικό

   Παγκόσμιο

  Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

  Βιομηχανίας

 • Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

  Βιομηχανίας

  Παράγοντες Αγοράς

   Μέγεθος Αγοράς

   Ανάπτυξη Αγοράς

   Κύκλος Ζωής Προϊόντος

   Κυκλικότητα των Πωλήσεων

   Εποχικότητα των Πωλήσεων

   Κέρδη

 • Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

  Βιομηχανίας

  Παράγοντες Βιομηχανίας

   Βαθμός Συγκέντρωσης

   Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

   Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

   Απειλή από υποκατάστατα

   Απειλή Εισόδου Νέων Ανταγωνιστών

   Εμπόδια εξόδου

   Ένταση του ανταγωνισμού

 • Δραστηριότητα Μάρκετινγκ

   Τιμολόγηση

   Πωλήσεις και διανομή

   Προβολή και Διαφήμιση

   Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

  Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

  Βιομηχανίας

 • Υπόδειγμα 5 δυνάμεων

  Ένταση ανταγωνισμού

  Απειλή από

  υποκατάστατα

  Απειλή από είσοδο

  νέων ανταγωνιστών

  Διαπραγματευτική δύναμη

  αγοραστών

  Διαπραγματευτική δύναμη

  προμηθευτών

  Porter, 1980

 • Διαπραγματευτική δύναμη

  αγοραστών

  Μη διαφοροποιημένο προϊόν

  Χαμηλά κέρδη αγοραστών

  Καθετοποίηση αγοραστές

  Αγοραστές γνωρίζουν κόστος

  παραγωγής του προϊόντος

 • Διαπραγματευτική δύναμη

  προμηθευτών

  Προμηθευτές πολύ συγκεντρωμένοι

  Δεν υπάρχουν υποκατάστατα

  Διαφοροποίηση προϊόντων

  προμηθευτών

  Σημαντικά κόστη αλλαγής στα προϊόντα

  προμηθευτών

 • Απειλή από υποκατάστατα

  Πλήθος υποκατάστατων προϊόντων

  Υποκατάσταση σε σχέση με νέες

  πρώτες ύλες, συστατικά ή ανταλλακτικά

 • Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών

   Ισχυρές οικονομίες κλίμακας και αποτελέσματα εμπειρίας

  Καθετοποίηση υπαρχόντων επιχειρήσεων

  Υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για νεοεισερχόμενους

   Ισχυρή διαφοροποίηση προϊόντος

  Δυσκολία πρόσβασης στα κανάλια διανομής

 • Επιπλέον παράγοντες

  χαρακτηρισμού βιομηχανίας

  Δομή κόστους

  Το βαθμό απειλής εισόδου νέων

  ανταγωνιστών

  Τη δομή της αγοράς

 • Απειλή εισόδου

  Οικονομίες κλίμακας

  Αποτελέσματα εμπειρίας

  Διαφοροποίηση προϊόντος

  Πρόσβαση στην υποδομή της αγοράς

  Κόστος αλλαγής προμηθευτή

  Κεφαλαιακά εμπόδια

 • Αποτέλεσμα εμπειρίας

   Αποδοτικότητα

  εργατικού δυναμικού

   Εξειδίκευση εργασίας

   Τυποποίηση προϊόντος

   Απλοποίηση

  σχεδιασμού

   Αύξηση

  αποτελεσματικότητας

  ΜΚΤ Καμπύλη Μάθησης

 • Ένταση ανταγωνισμού-Δομή αγοράς

  Ανταγωνιστική ισορροπία

  Ρυθμός ανάπτυξης βιομηχανίας

  Υψηλά σταθερά κόστη

  Εμπόδια εξόδου

   Ικανότητα παραγωγής βιομηχανίας

 • Εμπόδια εισόδου / εξόδου

  χαμηλά υψηλά

  χαμηλά Χαμηλή, σταθερή

  απόδοση

  Χαμηλή απόδοση

  με ρίσκο

  υψηλά Υψηλή σταθερή

  απόδοση

  Υψηλή απόδοση

  με ρίσκο

  Εμπόδια εξόδου

  Ε μ

  π ό

  δ ια

  ε ισ

  ό δ

  ο υ

 • Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

  Βιομηχανίας

  Δραστηριότητα ΜΚΤ

   Τιμολόγηση

   Πωλήσεις και διανομή

   Προβολή και διαφήμιση

   Χαρακτηριστικά του προϊόντος

 • Παράδειγμα

  Ανάλυση ελκυστικότητας

  Ελληνικής Αγοράς Κρασιού

 • Γενικοί παράγοντες της αγοράς

  Μέγεθος: 3,05 εκ.εκατόλιτρα

  Ανάπτυξη: 2% περίπου

  Στάδιο ΚΖΠ: τέλος αργής ανάπτυξης-

  αρχή ωριμότητας

  Κυκλικότητα πωλήσεων: σημαντική

  Κέρδη: μέτρια-υψηλά

  Εποχικότητα: έντονη

 • Παράγοντες της βιομηχανίας

  Βαθμός συγκέντρωσης: χαμηλός (33- 37% 4 πρώτες επιχειρήσεις)

  Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών: αρκετά μεγάλη

  ΔΔΑ: μικρή-διαφοροποιημένο προϊόν

  ΔΔΠ: μεγάλη

  Ένταση ανταγωνισμού: υψηλή

  Απειλή από υποκατάστατα: μεγάλη

 • Παράγοντες περιβάλλοντος

  Νομικό πολιτικό: αρκετοί περιορισμοί (υγεία, φορολογικές ρυθμίσεις)

  οικονομ