Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ...

25
Ελκυστικότητα Βιομηχανίας Κεφάλαιο 6

Transcript of Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ...

Page 1: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Ελκυστικότητα Βιομηχανίας

Κεφάλαιο 6

Page 2: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Εξέλιξη βιομηχανίας

Μεταβολές στην ανάπτυξη πωλήσεων

Διεύρυνση αριθμού καταναλωτών

Συσσώρευση εμπειρίας από

επιχειρήσεις

Καινοτομία

Μεταβολές στις οικονομίες κλίμακας

Αλλαγές κυβερνητικής πολιτικής

Page 3: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ
Page 4: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Κύκλος Ζωής Βιομηχανίας

Κύκλος Ζωής Βιομηχανίας

Ο ΕΜΒΡΥΩΔΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΛΟΝΙΣΜΟΣ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΚΜΗ

ΧΡΟΝΟΣ

ΖΗ

ΤΗ

ΣΗ

Page 5: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Αλλαγές Χαρακτηριστικών στα Στάδια του ΚΖΠ

ΣΤΑΔΙΑ ΚΥΚΛΟΥ ΖΩΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Εμβρυώδες

Ανάπτυξη

Κλονισμός

Ωριμότητα

Παρακμή

Εμπόδια

Εισόδου

Τεχνολογία

Υ-Μ

Μ-Χ

Χ

Χ

Χ

Οικονομίες

Κλίμακας

Χ

Χ-Μ

Μ-Υ

Μ-Υ

Μ-Υ

Προσήλωσ

η

στη μάρκα

Χ

Χ-Μ

Μ-Υ

Μ-Υ

Μ-Υ

Χαρακτηριστικά

Ανταγωνισμού

Ανταγων.

με βάση

την Τιμή

Χ

Χ

Υ

Συνήθως

Χ-Μ

Μπορεί και

Υ

Υ

Προσήλωσ

η

στη μάρκα

Χ

Χ

Μ-Υ

Υ

Υ

Ένταση

Ανταγωνισ.

Χ

Χ

Υ

Μ,

μπορεί και Υ

Υ

Page 6: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Παράγοντες Περιβάλλοντος

Τεχνολογικό

Πολιτικό

Οικονομικό

Νομικό

Κοινωνικό

Δημογραφικό

Παγκόσμιο

Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

Βιομηχανίας

Page 7: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

Βιομηχανίας

Παράγοντες Αγοράς

Μέγεθος Αγοράς

Ανάπτυξη Αγοράς

Κύκλος Ζωής Προϊόντος

Κυκλικότητα των Πωλήσεων

Εποχικότητα των Πωλήσεων

Κέρδη

Page 8: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

Βιομηχανίας

Παράγοντες Βιομηχανίας

Βαθμός Συγκέντρωσης

Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών

Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών

Απειλή από υποκατάστατα

Απειλή Εισόδου Νέων Ανταγωνιστών

Εμπόδια εξόδου

Ένταση του ανταγωνισμού

Page 9: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Δραστηριότητα Μάρκετινγκ

Τιμολόγηση

Πωλήσεις και διανομή

Προβολή και Διαφήμιση

Χαρακτηριστικά του Προϊόντος

Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

Βιομηχανίας

Page 10: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Υπόδειγμα 5 δυνάμεων

Ένταση ανταγωνισμού

Απειλή από

υποκατάστατα

Απειλή από είσοδο

νέων ανταγωνιστών

Διαπραγματευτική δύναμη

αγοραστών

Διαπραγματευτική δύναμη

προμηθευτών

Porter, 1980

Page 11: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Διαπραγματευτική δύναμη

αγοραστών

Μη διαφοροποιημένο προϊόν

Χαμηλά κέρδη αγοραστών

Καθετοποίηση αγοραστές

Αγοραστές γνωρίζουν κόστος

παραγωγής του προϊόντος

Page 12: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Διαπραγματευτική δύναμη

προμηθευτών

Προμηθευτές πολύ συγκεντρωμένοι

Δεν υπάρχουν υποκατάστατα

Διαφοροποίηση προϊόντων

προμηθευτών

Σημαντικά κόστη αλλαγής στα προϊόντα

προμηθευτών

Page 13: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Απειλή από υποκατάστατα

Πλήθος υποκατάστατων προϊόντων

Υποκατάσταση σε σχέση με νέες

πρώτες ύλες, συστατικά ή ανταλλακτικά

Page 14: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών

Ισχυρές οικονομίες κλίμακας και αποτελέσματα εμπειρίας

Καθετοποίηση υπαρχόντων επιχειρήσεων

Υψηλές κεφαλαιακές απαιτήσεις για νεοεισερχόμενους

Ισχυρή διαφοροποίηση προϊόντος

Δυσκολία πρόσβασης στα κανάλια διανομής

Page 15: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Επιπλέον παράγοντες

χαρακτηρισμού βιομηχανίας

Δομή κόστους

Το βαθμό απειλής εισόδου νέων

ανταγωνιστών

Τη δομή της αγοράς

Page 16: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Απειλή εισόδου

Οικονομίες κλίμακας

Αποτελέσματα εμπειρίας

Διαφοροποίηση προϊόντος

Πρόσβαση στην υποδομή της αγοράς

Κόστος αλλαγής προμηθευτή

Κεφαλαιακά εμπόδια

Page 17: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Αποτέλεσμα εμπειρίας

Αποδοτικότητα

εργατικού δυναμικού

Εξειδίκευση εργασίας

Τυποποίηση προϊόντος

Απλοποίηση

σχεδιασμού

Αύξηση

αποτελεσματικότητας

ΜΚΤ Καμπύλη Μάθησης

Page 18: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Ένταση ανταγωνισμού-Δομή αγοράς

Ανταγωνιστική ισορροπία

Ρυθμός ανάπτυξης βιομηχανίας

Υψηλά σταθερά κόστη

Εμπόδια εξόδου

Ικανότητα παραγωγής βιομηχανίας

Page 19: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Εμπόδια εισόδου / εξόδου

χαμηλά υψηλά

χαμηλά Χαμηλή, σταθερή

απόδοση

Χαμηλή απόδοση

με ρίσκο

υψηλά Υψηλή σταθερή

απόδοση

Υψηλή απόδοση

με ρίσκο

Εμπόδια εξόδου

Εμ

πό

δια

εισ

όδ

ου

Page 20: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Εκτίμηση Βαθμού Ελκυστικότητας

Βιομηχανίας

Δραστηριότητα ΜΚΤ

Τιμολόγηση

Πωλήσεις και διανομή

Προβολή και διαφήμιση

Χαρακτηριστικά του προϊόντος

Page 21: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Παράδειγμα

Ανάλυση ελκυστικότητας

Ελληνικής Αγοράς Κρασιού

Page 22: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Γενικοί παράγοντες της αγοράς

Μέγεθος: 3,05 εκ.εκατόλιτρα

Ανάπτυξη: 2% περίπου

Στάδιο ΚΖΠ: τέλος αργής ανάπτυξης-

αρχή ωριμότητας

Κυκλικότητα πωλήσεων: σημαντική

Κέρδη: μέτρια-υψηλά

Εποχικότητα: έντονη

Page 23: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Παράγοντες της βιομηχανίας

Βαθμός συγκέντρωσης: χαμηλός (33-37% 4 πρώτες επιχειρήσεις)

Απειλή εισόδου νέων ανταγωνιστών: αρκετά μεγάλη

ΔΔΑ: μικρή-διαφοροποιημένο προϊόν

ΔΔΠ: μεγάλη

Ένταση ανταγωνισμού: υψηλή

Απειλή από υποκατάστατα: μεγάλη

Page 24: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Παράγοντες περιβάλλοντος

Νομικό πολιτικό: αρκετοί περιορισμοί (υγεία, φορολογικές ρυθμίσεις)

οικονομικό: όχι σημαντικοί περιορισμοί

Κοινωνικό πολιτιστικό: μικτό- κατηγορία καταναλωτών, εισόδημα, διατροφικές συνήθειες

φυσικό: μερικοί περιορισμοί (φυσικούς πόρους)

Page 25: Ελκυστικότητα Βιομηχανίας -MAMALH...Οικονομίες Κλίμακας Χ Χ-Μ Μ-Υ Μ-Υ Μ-Υ Προσήλωσ η στη μάρκα Συνήθως Χ

Ελκυστικότητα Βιομηχανίας –

Δυνατότητα Επιχείρησης

υψηλή μέτρια χαμηλή

υψηλή Ολικός

αγώνας

Επιλεκτική

ανάπτυξη

Σοβαρή είσοδος

στην αγορά

μέτρια Διατήρηση

υπεροχής

Επιλεκτική

εξάπλωση

Περιορισμένη

εξάπλωση ή

αποχώρηση

χαμηλή Περιορισμένη

συγκομιδή

Συνολική

συγκομιδή

Ελαχιστοποίηση

ζημιάς

Δυνατότητα Επιχείρησης

Ελκ

υστι

κότη

τα Β

ιομη

χανί

ας

ή α

γορά

ς