Απολογισμός των δραστηριοτήτων της ... · 2014. 12. 17. ·...

267
Απολογισμός των δραστηριοτήτων της κοινοβουλευτικής επιτροπής κατά τη διάρκεια της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Transcript of Απολογισμός των δραστηριοτήτων της ... · 2014. 12. 17. ·...

Page 1: Απολογισμός των δραστηριοτήτων της ... · 2014. 12. 17. · Απολογισμός ... του ευρωπαϊκού δικαίου, ιδίως των

Απολογισμός τωνδραστηριοτήτων της

κοινοβουλευτικήςεπιτροπής κατά τη

διάρκεια της 7ηςκοινοβουλευτικής

περιόδου

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

I ΕΙΣΑΓΩΓΗ 3Η επιτροπή 3Σκοπός του παρόντος εγγράφου 4

II ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 5

1 Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και σε θέματα αστικού δικαίου 511 Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης 512 Αλλαγές βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας 613 Το γενικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο 714 Οικογενειακό δίκαιο 915 Δικονομικό δίκαιο 1216 Δικαστική συνεργασία και κατάρτιση των δικαστών 17

2 Δίκαιο των συμβάσεων 18

3 Εταιρικό δίκαιο 2531 Ιστορικό 2532 Πολιτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 2633 Εταιρική διακυβέρνηση 2834 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά της έδρας της

εταιρείας 3035 Νομοθετικές δραστηριότητες στον τομέα του εταιρικού δικαίου 3236 Άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα του εταιρικού δικαίου 42

4 Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας 4441 Βιομηχανική ιδιοκτησία 4642 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας 5143 Μέτρα που αποσκοπούν στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας 59

5 Διοικητικό δίκαιο 65

6 Περιβαλλοντική ευθύνη και κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων 67

7 Δεοντολογικά ζητήματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες 70

III ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 73

1 Βελτίωση της νομοθεσίας 7311 Ιστορικό 7312 Το θεματολόγιο της έξυπνης νομοθεσίας και η καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου

7413 Το μέλλον της βελτίωσης της νομοθεσίας 7414 Επικουρικότητα 75

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

2

2 Εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης 8221 Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ 8222 Εκθέσεις εφαρμογής σχετικά με τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στο εθνικό δίκαιο

και την εφαρμογή και τήρησή της από τα κράτη μέλη 85

3 Κατrsquo εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις 8631 Ιστορικό 8632 Συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή στην πράξη των άρθρων 290-291 ΣΛΕΕ 8833 Γνωμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 37α 89

IV ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 90

1 Επιλογή νομικής βάσης για τις νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης 9011 Η νομολογία του Δικαστηρίου 9012 Ο ρόλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων 9113 Εξελίξεις κατά τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου 91

2 Δικαιώματα και προνομίες του Κοινοβουλίου δικαστικές διαφορές 9521 Προσφυγές οι οποίες ασκούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 9522 Υποβολή παρατηρήσεων και παρεμβάσεις από το Κοινοβούλιο 98

3 Το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 104

4 Έγκριση των Μελών της Επιτροπής 104

5 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς που εφαρμόζεταιεπί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης 104

51 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης 10552 Προσχώρηση της Κροατίας 10553 Η μεταρρύθμιση του 2013 105

6 Έλεγχος της εντολής 106

7 Προνόμια και ασυλίες 10971 Νομικό πλαίσιο και σχετική νομολογία 10972 Οι εξελίξεις κατά την 7η κοινοβουλευτική περίοδο 114

8 Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 122

ANNEXES

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

3

I ΕΙΣΑΓΩΓΗΗ επιτροπή

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων1 κατέχει κατά κάποιον τρόπο ιδιαίτερο ρόλο μεταξύ τωνεπιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Εκτός από τις νομοθετικές της δραστηριότητεςστα πεδία αρμοδιότητάς της στις αρμοδιότητες της επιτροπής περιλαμβάνονται καθήκονταπου προσδιορίζονται καλύτερα ως οριζόντια ή θεσμικά Οι αυξημένες εξουσίες τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας τόνισανακόμη περισσότερο τη σημασία αυτών των ειδικών αρμοδιοτήτων που συνδέονται με τηνιδιαίτερη λειτουργία της επιτροπής ως παρέχουσας νομική εμπειρογνωμοσύνη Ο ρόλοςαυτός αντικατοπτρίζεται στις εκατό και πλέον γνωμοδοτήσειςπου συντάχθηκαν στη διάρκεια της κοινοβουλευτικήςπεριόδου για άλλες επιτροπές2

Οι οριζόντιες αρμοδιότητες της επιτροπής συνδέονται με τηνερμηνεία και την εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου με τησυμμόρφωση των πράξεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τοπρωτογενές δίκαιο και με τον σεβασμό των αρχών τηςεπικουρικότητας και της αναλογικότητας με την απλοποίησητου ευρωπαϊκού δικαίου ιδίως των νομοθετικών προτάσεωνεπίσημης κωδικοποίησης και αναδιατύπωσής του καθώς καιμε την ερμηνεία και εφαρμογή του διεθνούς δικαίου στομέτρο που αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση Η επιτροπήασχολείται επίσης με γενικά θέματα που συνδέονται με τημεταβίβαση αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή για την εφαρμογή των ενωσιακών πράξεων

Τα θεσμικά της καθήκοντα συνδέονται με την επιλογή της ορθής νομικής βάσης τωνενωσιακών πράξεων και με την έννομη προστασία των δικαιωμάτων και των προνομίων τουΚοινοβουλίου μεταξύ άλλων τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στις προσφυγές ενώπιον τουΔικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Γενικού Δικαστηρίου Η επιτροπή είναιεπίσης αρμόδια για θέματα που συνδέονται με τα προνόμια και τις ασυλίες των βουλευτώνκαθώς και για τον έλεγχο της εντολής των βουλευτών Επιπλέον η νομοθετική τηςαρμοδιότητα σχετικά με το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τονκανονισμό υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και του λοιπού προσωπικού τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης καθώς και την οργάνωση και τον Οργανισμό του Δικαστηρίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θεωρηθούν ότι αντικατοπτρίζουν τον εν λόγω θεσμικόρόλο

Η νομοθετική αρμοδιότητα της επιτροπής καλύπτει τη νομοθεσία της Ένωσης στα πεδία τουαστικού δικαίου και της πολιτικής δικονομίας συμπεριλαμβανομένων του ιδιωτικούδιεθνούς δικαίου και της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις στο πεδίο τουδικαίου των συμβάσεων στο πεδίο του εταιρικού δικαίου συμπεριλαμβανομένης τηςεταιρικής διακυβέρνησης στο πεδίο του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίαςσυμπεριλαμβανομένων των σχέσεων με το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο τηςΕσωτερικής Αγοράς καθώς και στο πεδίο του διοικητικού δικαίου Είναι επίσης αρμόδια γιατην περιβαλλοντική ευθύνη και τις κυρώσεις για τα περιβαλλοντικά εγκλήματα καθώς καιγια τα ηθικά ζητήματα που συνδέονται με τις νέες τεχνολογίες όταν εφαρμόζει τη

1 Βλ παράρτημα VI τμήμα XVI του Κανονισμού το οποίο αναπαράγεται στο Παράρτημα Ι2 Βλ παράρτημα II

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

4

διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας με τις επιτροπές που έχουν την κύρια αρμοδιότητα γιασυγκεκριμένους φακέλους

Σκοπός του παρόντος εγγράφου

Σκοπός του παρόντος εγγράφου είναι να παράσχει μια συστηματική επισκόπηση του έργουτης επιτροπής κατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο δηλαδή από το 2009 έως το 2014Ασχολείται με καθέναν από τους τομείς αρμοδιότητας της επιτροπής με τη σειράεστιάζοντας στα κύρια σημεία και επισημαίνοντας τις πολιτικές που η επιτροπή επιδίωξε ναπροωθήσει κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικής περιόδου

Πέραν της απαρίθμησης των αρμοδιοτήτων της επιτροπής από κοινού με τις διατάξεις τουΚανονισμού που διέπουν την άσκηση των αρμοδιοτήτων της (i) τα παραρτήματα τουπαρόντος περιέχουν τις εκθέσεις και γνωμοδοτήσεις που εγκρίθηκαν κατά την έβδομηκοινοβουλευτική περίοδο (ii) τις ακροάσεις που πραγματοποιήθηκαν (iii) τιςαντιπροσωπείες (iv) τις μελέτες που ανατέθηκαν (v) και τα μέλη της επιτροπής (vi)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

5

II ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 Δικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις και σε θέματα αστικού δικαίου

11 Το πρόγραμμα της ΣτοκχόλμηςΤο πρόγραμμα της Στοκχόλμης3 εγκρίθηκε το 2010 από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και είχεως στόχο τον προσδιορισμό μιας σειράς στόχων οι οποίοι πρέπει να επιτευχθούν έως τοτέλος του προγράμματος το 2014 προκειμένου να ενισχυθεί ο χώρος ελευθερίας ασφάλειαςκαι δικαιοσύνης Ο λόγος ήταν ότι μετά τη θέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας είναιεξαιρετικά σημαντικό να διασφαλίζεται ότι οι ευρωπαίοι πολίτες διαπιστώνουν τα οφέληπου απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην καθημερινή τους ζωή και ο χώροςελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης είναι ιδιαίτερα σημαντικός ως προς αυτό

Το Κοινοβούλιο διατύπωσε την αρχική του θέση σχετικά με το πρόγραμμα της Στοκχόλμηςστα ψηφίσματά του της 25ης Νοεμβρίου 20094 σχετικά με το πρόγραμμα εν γένει και της23ης Νοεμβρίου 20105 σχετικά με ζητήματα αστικού εμπορικού οικογενειακού καιιδιωτικού διεθνούς δικαίου του προγράμματος Η Επιτροπή κατάρτισε σχέδιο δράσης γιατην εφαρμογή του προγράμματος της Στοκχόλμης στις 20 Απριλίου 20106

Όταν διανύθηκε περισσότερο από το ήμισυ της διάρκειας του προγράμματος τηςΣτοκχόλμης η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων η Επιτροπή Πολιτικών ΕλευθεριώνΔικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων καθώς και η Επιτροπή ΣυνταγματικώνΥποθέσεων αποφάσισαν να αξιολογήσουν την πρόοδο που είχε σημειωθεί με σκοπό ναπροσδιορισθούν τα μέτρα που απομένει να ληφθούν καθώς και πιθανές προτεραιότητες γιατο πρόγραμμα που θα διαδεχθεί αυτό της Στοκχόλμης

Συνεισηγητής εξ ονόματος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων για την ενδιάμεσηαξιολόγηση του προγράμματος της Στοκχόλμης ήταν ο Luigi Berlinguer Κατόπιν τηςσυζήτησης που διεξήχθη στις τρεις επιτροπές το Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα στο οποίοαξιολογείται η επιτυχία διάφορων πτυχών του προγράμματος της Στοκχόλμης και ζητείταινα υπάρξει μεγαλύτερη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όποιο πρόγραμμαδιαδεχθεί αυτό της Στοκχόλμης7 Είναι εν προκειμένω λυπηρό το γεγονός ότι δεν είναισαφές αν ο χρονοπρογραμματισμός του Συμβουλίου θα επιτρέψει τη συμμετοχή τουΚοινοβουλίου στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και τον προσδιορισμό των στόχων στον ενλόγω τομέα πολιτικής

Από μια επισκόπηση της προόδου που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματοςτης Στοκχόλμης στον τομέα της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις προκύπτει ότιεγκρίθηκαν ορισμένα πολύ ελπιδοφόρα νομοθετικά κείμενα αλλά ότι λόγω της μεγάληςδιάρκειας της νομοθετικής περιόδου και της περιόδου εφαρμογής πολύ λίγα από αυτάεφαρμόζονται ήδη κατά το τέλος της κοινοβουλευτικής περιόδου Σημαντικός αριθμόςνομοθετικών προτάσεων δεν έχει ακόμη εγκριθεί και σε μεγάλο αριθμό περιπτώσεων ηπρόταση της Επιτροπής εκκρεμούσε ακόμη Ορισμένοι βουλευτές είχαν την ευκαιρία ναεκφράσουν την απογοήτευσή τους για τις περιπτώσεις που η Επιτροπή καθυστέρησε ναανταποκριθεί στα αιτήματα του Κοινοβουλίου

3 ΕΕ C 115 452010 σ 14 P7_TA(2009)00905 P7_TA(2010)04266 COM(2010)01717 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2014 σχετικά με την ενδιάμεση ανασκόπηση τουπρογράμματος της Στοκχόλμης (20132024(INI)) P7_TA(2014)0276

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

6

12 Αλλαγές βάσει της Συνθήκης της ΛισαβόναςΗ Συνθήκη της Λισαβόνας εισήγαγε ορισμένες καινοτομίες στον τομέα της συνεργασίας σεαστικές δικαστικές υποθέσεις Το άρθρο 81 της Συνθήκης για τη λειτουργία της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης παρέχει πλέον ευρύτερη νομική βάση για τη λήψη μέτρων στον εν λόγω τομέαΟρίζει τα εξής

laquo1 Η Ένωση αναπτύσσει δικαστική συνεργασία στις αστικές υποθέσεις που έχουνδιασυνοριακές επιπτώσεις βάσει της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης τωνδικαστικών και εξώδικων αποφάσεων Η συνεργασία αυτή δύναται να περιλαμβάνειτη θέσπιση μέτρων προσέγγισης των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων τωνκρατών μελών

2 Για τους σκοπούς της παραγράφου 1 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τοΣυμβούλιο αποφασίζοντας σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασίαλαμβάνουν μέτρα ιδίως όταν αυτό είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία τηςεσωτερικής αγοράς με τα οποία διασφαλίζεται

α) η αμοιβαία αναγνώριση μεταξύ των κρατών μελών των δικαστικών και εξώδικωναποφάσεων και η εκτέλεσή τους

β) η διασυνοριακή επίδοση και κοινοποίηση δικαστικών και εξώδικων πράξεων

γ) η συμβατότητα των κανόνων που εφαρμόζονται στα κράτη μέλη όσον αφορά τηνάρση των συγκρούσεων ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και τη δικαιοδοσία

δ) η συνεργασία κατά την αποδεικτική διαδικασία

ε) η ουσιαστική πρόσβαση στη δικαιοσύνη

στ) η άρση των εμποδίων στην ομαλή διεξαγωγή αστικών δικών εν ανάγκηπροωθώντας τη συμβατότητα των κανόνων πολιτικής δικονομίας πουεφαρμόζονται στα κράτη μέλη

ζ) η ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορών

η) η υποστήριξη της κατάρτισης των δικαστών και των άλλων λειτουργών καιυπαλλήλων του τομέα απονομής της δικαιοσύνης

3 Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 2 τα μέτρα με διασυνοριακές επιπτώσεις ταοποία αφορούν το οικογενειακό δίκαιο θεσπίζονται από το Συμβούλιο σύμφωνα μεειδική νομοθετική διαδικασία Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά απόδιαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Το Συμβούλιο μπορεί μετά από πρόταση της Επιτροπής να εκδώσει απόφαση γιατον καθορισμό των πτυχών του οικογενειακού δικαίου με διασυνοριακές επιπτώσειςπου μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο πράξεων που θεσπίζονται σύμφωνα με τησυνήθη νομοθετική διαδικασία Το Συμβούλιο αποφασίζει ομόφωνα μετά απόδιαβούλευση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Η πρόταση του δευτέρου εδαφίου διαβιβάζεται στα εθνικά κοινοβούλια Σεπερίπτωση αντιθέσεως εθνικού κοινοβουλίου η οποία κοινοποιείται εντόςπροθεσμίας έξι μηνών από την εν λόγω διαβίβαση η απόφαση δεν εκδίδεταιΕλλείψει αντιθέσεως το Συμβούλιο μπορεί να εκδώσει την εν λόγω απόφασηraquo

Σημειωτέον ότι η νομοθεσία που βασίζεται σε αυτό το άρθρο εγκρίνεται κατά τη συνήθηνομοθετική διαδικασία (διαδικασία συναπόφασης) το οποίο σημαίνει ότι το Κοινοβούλιοδιαθέτει τις ίδιες εξουσίες με το Συμβούλιο Ισχύουν εξαιρέσεις για τα νομοθετικά μέσαστον τομέα του οικογενειακού δικαίου Η διάταξη της δεύτερης υποπαραγράφου της

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

7

παραγράφου 3 επιτρέπει να ρυθμίζονται ορισμένοι τομείς του οικογενειακού δικαίου μενομοθετικά κείμενα που εγκρίνονται με τη διαδικασία της συναπόφασης

Η μορφή της δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις επηρεάζεται συχνά από τοπρωτόκολλο για τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιρλανδίας και το αντίστοιχοπρωτόκολλο για τη θέση της Δανίας Ενώ η Δανία δεν συμμετέχει στην έγκριση τωνπροτεινόμενων μέτρων δυνάμει του Τίτλου IV της Συνθήκης το Ηνωμένο Βασίλειο και ηΙρλανδία δύνανται να επιλέξουν να συμμετάσχουν στην έγκριση τέτοιων μέτρων Στηνπράξη τα εν λόγω κράτη μέλη επέλεξαν τις περισσότερες φορές να μην συμμετάσχουν σταπροτεινόμενα μέτρα δικαστικής συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις

13 Το γενικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιοΤο βασικό σχέδιο στον τομέα γενικά του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου βάσει τουπρογράμματος της Στοκχόλμης ήταν η αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες Ι8 Ο ενλόγω κανονισμός θεσπίζει λεπτομερείς κανόνες που καθορίζουν ποια δικαστήρια έχουνδικαιοδοσία σε αστικές και εμπορικές διαφορές καθώς και λεπτομερείς κανόνες σχετικά μετην αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων άλλων κρατών μελών Θεωρείται γενικά πολύπετυχημένος μέχρι σήμερα καθώς προώθησε την ελεύθερη κυκλοφορία των αποφάσεωναύξησε την ασφάλεια δικαίου και κατέστησε δυνατή την πρόληψη παράλληλωνδιαδικασιών

Το Κοινοβούλιο με ψήφισμά του για τηνεφαρμογή και την αναθεώρηση του(προηγούμενου) κανονισμού των Βρυξελλώνστις 7 Σεπτεμβρίου 2010 ενθάρρυνε τηναναδιατύπωση του κανονισμού Βρυξέλλες Ιπροκειμένου να

απλουστευθούν οι διαδικασίες εκτέλεσης τωναποφάσεων σε άλλο κράτος μέλος και ιδίωςνα καταργηθεί η διαδικασία κήρυξηςεκτελεστότητας Το εν λόγω ψήφισμαβασίστηκε στην έκθεση της επιτροπής9 της29ης Ιουνίου 2010

Υπό την καθοδήγηση του εισηγητή Tadeusz Zwiefka η αναδιατύπωση του κανονισμούΒρυξέλλες Ι κατέληξε σε ικανοποιητικό αποτέλεσμα10 εξορθολογίζοντας καιαποσαφηνίζοντας ορισμένες πτυχές της διασυνοριακής εκτέλεσης των αποφάσεων

Ο κανονισμός δεν είχε χαρακτήρα αμοιβαιότητας με εξαίρεση όσον αφορά τους εργοδότεςτους καταναλωτές και τους ασφαλισμένους η διαιτησία εξαιρέθηκε ρητά από το πεδίοεφαρμογής του κανονισμού και η διαδικασία κήρυξης εκτελεστότητας καταργήθηκε για τιςαστικές και εμπορικές υποθέσεις σε όλους τους τομείς

Η διαδικασία αναθεώρησης δεν κάλυψε ορισμένες πτυχές των κανόνων δικαιοδοσίας πουισχύουν στο εργατικό δίκαιο έστω και αν πολλοί πανεπιστημιακοί φρονούν ότι ο εν λόγωτομέας χρήζει προσαρμογών

8 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 442001 του Συμβουλίου της 22ας Δεκεμβρίου 2000 για τη διεθνή δικαιοδοσία τηναναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις ΕΕ L 12 1612001 σ 19 A7-0219201010 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 12152012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου2012 για τη διεθνή δικαιοδοσία την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικές και εμπορικέςυποθέσεις ΕΕ L 351 20122012 σ 1

O εισηγητής για την αναδιατύπωση του κανονισμούΒρυξέλλες Ι Tadeusz Zwiefka EPP PL

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

8

Ο συνεισηγητής για την έκθεσησχετικά με την πρόταση κανονισμούτου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου που αφορά τηναμοιβαία αναγνώριση μέτρωνπροστασίας σε αστικές υποθέσεις Antonio Loacutepez-Istuacuteriz WhiteEPP Ισπανία

Για τον λόγο αυτόν η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να καταρτίσει έκθεσηπρωτοβουλίας σχετικά με το ζήτημα της δικαιοδοσίας στον τομέα του εργατικού δικαίουΤο σχετικό ψήφισμα που εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο ζητεί περαιτέρω επανεξέταση τωνκανόνων δικαιοδοσίας που εφαρμόζονται τόσο στις ατομικές συμβάσεις εργασίας όσο καιστη συνδικαλιστική δράση11

Μετά την έγκριση του αναδιατυπωμένου κανονισμού Βρυξέλλες Ι επετεύχθη συμφωνίασχετικά με τη δέσμη μέτρων για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας η συμφωνία απαρτίζεται απόδύο κανονισμούς και από τη συμφωνία για το Ενιαίο Δικαστήριο ΔιπλωμάτωνΕυρεσιτεχνίας που θέτουν από κοινού τις βάσεις για τη δημιουργία ενιαίου καθεστώτοςπροστασίας των ευρεσιτεχνιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση Για τον σκοπό αυτόν χρειάστηκενα τροποποιηθεί ο κανονισμός Βρυξέλλες Ι όσον αφορά το Ενιαίο ΔικαστήριοΔιπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και το Δικαστήριο της Μπενελούξ Με την εν λόγωτροποποίηση αποσαφηνίστηκε ότι και τα δύο δικαστήρια θα αντιμετωπίζονται ωςlaquoδικαστήρια των κρατών μελώνraquo κατά την έννοια του κανονισμού Βρυξέλλες Ι

Θεσπίστηκαν οι κανόνες σχετικά με τη δικαιοδοσία (όσον αφορά τόσο τους εναγομένουςπου κατοικούν σε κράτη μέλη όσο και τους εναγόμενους από τρίτες χώρες) την αναγνώρισηκαι την εκτέλεση για το Ενιαίο Δικαστήριο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και το Δικαστήριοτης Μπενελούξ Θεσπίστηκαν επίσης ειδικοί κανόνες σχετικά με την εκκρεμοδικία

Το σχέδιο για μια διεθνή σύμβαση δικαστικών υποθέσεων με την οποία θα επιδιώκοντανστόχοι παρόμοιοι με αυτούς του κανονισμού Βρυξέλλες Ι σεδιεθνές επίπεδο12 υπό την αιγίδα της Συνδιάσκεψης της Χάγηςγια το ιδιωτικό διεθνές δίκαιο δεν σημείωσε την αναμενόμενηεπιτυχία Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται και δεν έχουνοδηγήσει σε κάποια σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια

Το Κοινοβούλιο έχει επίσης ζητήσει την εισαγωγή διάταξηςπου θα διέπει το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχέςπου απορρέουν από προσβολή του ιδιωτικού βίου και τωνσυναφών με την προσωπικότητα δικαιωμάτωνσυμπεριλαμβανομένης της δυσφήμισης στον κανονισμό ΡώμηΙΙ13 Το αίτημα αυτό επαναδιατυπώθηκε λεπτομερέστερα στοψήφισμα του Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2012 στο οποίοδιατυπώθηκαν ορισμένες συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικάμε την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 8642007σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές(Ρώμη ΙΙ)14 Η Επιτροπή δεν έδωσε επίσημη απάντησηπαραβιάζοντας κατ αυτόν τον τρόπο την παράγραφο 16 τηςσυμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής15

Ο στόχος που εξυπηρετεί το ψήφισμα είναι να καλυφθεί τοκενό στον κανονισμό Ρώμη ΙΙ το οποίο προέκυψε επειδή τοΣυμβούλιο δεν ήταν σε θέση να συμφωνήσει επί της αρχικήςπρότασης της Επιτροπής ή επί της συμβιβαστικής λύσης που

11 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση του ιδιωτικούδιεθνούς δικαίου κανόνες δικαιοδοσίας που ισχύουν στον τομέα της απασχόλησης P7_TA(2013)039612 Βλ ψήφισμα της 23ης Νοεμβρίου 2010 παράγραφος 3513 Βλ ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 παράγραφος 9514 P7_TA(2012)020015 ΕΕ L 304 της 20112010 σ47

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

9

πρότεινε το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία συναπόφασης σχετικά με το εφαρμοστέοδίκαιο στις εξωσυμβατικές ενοχές που απορρέουν από προσβολή του ιδιωτικού βίου και των

συναφών με την προσωπικότητα δικαιωμάτων Η Επιτροπή κατέθεσε μετέπειτα μελέτησχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στον τομέα του εφαρμοστέου δικαίου στιςεξωσυμβατικές ενοχές που απορρέουν από προσβολή του ιδιωτικού βίου και των συναφώνμε την προσωπικότητα δικαιωμάτων

Το εν λόγω ζήτημα εγείρει ακανθώδη προβλήματα σχετικά με την ελευθερία του Τύπου καιτην ελευθερία της έκφρασης γενικά και είναι εξαιρετικά επίκαιρο ενόψει των θεμάτων πουθέτει ο laquoτουρισμός μηνύσεων για συκοφαντική δυσφήμησηraquo

Ένα ακόμα σημαντικό νομοθέτημα που εκκρεμεί και τη θέσπιση του οποίου έχει ζητήσει τοΚοινοβούλιο είναι ο κανονισμός που διέπει τις προθεσμίες παραγραφής για ταδιασυνοριακά τροχαία ατυχήματα Λόγω των διαφορών μεταξύ των κανόνων που ισχύουνστα διάφορα κράτη μέλη είναι συχνά πολύ δύσκολο να διασφαλισθεί ότι αποδίδεταιδικαιοσύνη σε αυτές τις περιπτώσεις Η Επιτροπή σκόπευε να διατυπώσει μια πρόταση το2011 η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί στο τραπέζι

Τέλος ενόψει του γεγονότος ότι η νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα του ιδιωτικού διεθνούςδικαίου είναι πλέον πολύ κατακερματισμένη καθώς υφίσταται σχετικά μεγάλος αριθμόςειδικών ανά τομέα μέσων που καλύπτουν διάφορες πτυχές το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει τηθέσπιση ενός ευρωπαϊκού κώδικα ιδιωτικού διεθνούς δικαίου16 Στόχος προβλέπεται ναείναι να εναρμονισθούν οι διατάξεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου στους διάφορους τομείςκαι ταυτόχρονα να διασφαλισθεί ότι δεν υφίστανται κενά στο σύνολο των κανόνων

Κατά την τελευταία κοινοβουλευτική περίοδο εγκρίθηκε επίσης κανονισμός για τηναμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις για τον οποίο ήταν απόκοινού αρμόδιες οι Επιτροπές FEMM και JURI

Η εν λόγω πρόταση για αυτή την laquoαστική εντολή προστασίαςraquo ακολούθησε το παράδειγματης ποινικής ευρωπαϊκής εντολής προστασίας που έχει θεσπισθεί στο παρελθόν Ο στόχοςείναι ο ίδιος το εν λόγω μέσο ωστόσο καθιστά δυνατή την αμοιβαία αναγνώριση μέτρωνπροστασίας που βασίζονται στο αστικό και όχι στο ποινικό δίκαιο

14 Οικογενειακό δίκαιοΈνα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα στον τομέατου ουσιαστικού αστικού δικαίου ήταν η έγκριση τουκανονισμού περί κληρονομικής διαδοχής17Κατόπιν πρότασης της Επιτροπής το 2009 και μετάαπό συζητήσεις που διήρκεσαν επί σειρά ετώνεπετεύχθη ικανοποιητική λύση το 2012 με εισηγητήτον Kurt Lechner Πρόκειται για πολύ σημαντικόνομοθέτημα για τους ευρωπαίους πολίτες καθώςσυνεπάγεται ότι πρόσωπο το οποίο έχει ιδιοκτησία σεδιάφορα κράτη μέλη θα υπόκειται σε μία μόνο δέσμη εθνικών κανόνων οι οποίοι θαισχύουν για την κληρονομική διαδοχή και θα δύναται επίσης να επιλέξει το δίκαιο τηςχώρας ιθαγένειάς του εάν διαμένει σε άλλο κράτος μέλος Όλο και περισσότεροι ευρωπαίοι

16 Βλ ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 παράγραφος 9517 Κανονισμός (ΕE) αριθ 6502012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία το εφαρμοστέο δίκαιο την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων και τηναποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωσηευρωπαϊκού κληρονομητηρίου ΕΕ L 201 2772012 σ 107

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

10

πολίτες επιλέγουν να ζήσουν σε άλλο κράτος μέλος με σκοπό είτε την ανάληψη εργασίαςείτε τη συμμετοχή σε κατάρτιση ή ακόμα τη συνταξιοδότηση Διάφορα κράτη μέληεμπλέκονται συχνά στις κληρονομιές αυτών των πολιτών

Οι πολίτες που επιλέγουν να ζήσουν σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους βρέθηκανπάντα αντιμέτωποι με τεράστιες δυσκολίες κατά τη ρύθμιση της κληρονομικής διαδοχήςτους εκ διαθήκης Για ορισμένους πολίτες το δίκαιο που διείπε την κληρονομική τουςδιαδοχή ενδέχεται να ήταν αυτό τους κράτους κατοικίας τους για άλλους το εφαρμοστέοδίκαιο ήταν αυτό της ιθαγένειάς τους Επιπλέον η μεταβίβαση ακινήτων διέπεται γενικάμέχρι σήμερα από το δίκαιο της χώρας όπου βρίσκονται το οποίο ενδέχεται να είναι τοδίκαιο τρίτης χώρας Ως εκ τούτου ο στόχος ήταν η απλούστευση της ρύθμισης και τηςεκκαθάρισης κληρονομίας σε διασυνοριακό επίπεδο

Στο μέλλον ο νέος κανονισμός θα δώσει τη δυνατότητα εύκολης επίλυσης τωνδιασυνοριακών θεμάτων κληρονομικής διαδοχής μέσω της κατάρτισης διαθήκης η οποία θαεφαρμόζεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία του διαθέτη οπουδήποτε και αν βρίσκονταιστο εσωτερικό της Ένωσης

Οι διαθέτες θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν αν θα εφαρμόζεται το δίκαιο τηςιθαγένειάς τους ή το δίκαιο της χώρας κατοικίας τους στην κληρονομική διαδοχή και αυτή ηεπιλογή θα εφαρμόζεται σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία Συνεπώς τα περιουσιακά στοιχείαπου βρίσκονται σε διάφορα κράτη μέλη δεν θα υπόκεινται πλέον σε διαδικασίες ενώπιονδιαφορετικών συμβολαιογράφων ή δικαστηρίων

Η εν λόγω νομοθεσία συνεπάγεται επίσης για παράδειγμα ότι μόνο οι κανόνες ενός κράτουςμέλους θα καθορίζουν ποιος πρέπει να κληρονομήσει τα περιουσιακά στοιχεία θέτονταςτέλος στην προϊσχύουσα κατάσταση κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία πουβρίσκονται σε δύο ή περισσότερα κράτη μέλη μπορούσαν να μοιραστούν με διαφορετικότρόπο ανάμεσα στον επιζώντα σύζυγο τα επιζώντα τέκνα και άλλους κληρονόμουςσύμφωνα με τους αποκλίνοντες εθνικούς κανόνες

Προκειμένου να απλουστευθούν περισσότερο τα πράγματα οι κληρονόμοι θα έχουν τηδυνατότητα να λάβουν ευρωπαϊκό κληρονομητήριο Από τη στιγμή που οι όροι της διαδοχήςαποσαφηνισθούν σύμφωνα με τη διαθήκη αυτό το κληρονομητήριο θα δίνει τη δυνατότητασε έναν κληρονόμο να επιτυγχάνει τη μεταφορά περιουσιακών στοιχείων στο όνομά τουχωρίς πρόσθετες διατυπώσεις Ο εν λόγω κανονισμός συνιστά ως εκ τούτου μια περίπτωσηκατά την οποία το Κοινοβούλιο αγωνίστηκε για το δικαίωμα ελεύθερης και απρόσκοπτηςκυκλοφορίας των πολιτών μεταξύ άλλων κατά την κατάρτιση των διαθηκών τους

Σημειωτέον ότι ο εν λόγω κανονισμός δεν θα εφαρμόζεται στη Δανία την Ιρλανδία και τοΗνωμένο Βασίλειο

Ο κανονισμός Ρώμη ΙΙΙ18 σχετικά με το δίκαιο που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τονχωρισμό (εισηγητής Tadeusz Zwiefka) εγκρίθηκε το 2010 βάσει της διαδικασίας τηςενισχυμένης συνεργασίας ενώ σήμερα συμμετέχουν 15 κράτη μέλη Θέτει σαφείς κανόνεςγια το εφαρμοστέο στη λύση των γάμων δίκαιο

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέβαλε σημαντικά στη συζήτηση για τις δύο προτάσειςπου υπέβαλε η Επιτροπή τον Μάρτιο του 2011 σχετικά με τις αποφάσεις σε θέματα

18 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 12592010 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2010 για τη θέσπιση ενισχυμένηςσυνεργασίας στον τομέα του δικαίου που είναι εφαρμοστέο στο διαζύγιο και τον δικαστικό χωρισμό ΕΕ L343 29122010 σ 10

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

11

περιουσιακών σχέσεων συζύγων19 και τις αποφάσεις σε θέματα περιουσιακών σχέσεωνκαταχωρημένων συντρόφων20 αντίστοιχα έστω και αν ζητήθηκε μόνο η γνώμη τουΚοινοβουλίου επί του φακέλου Στόχος των δύο προτάσεων είναι να αποσαφηνισθούν οικανόνες που διέπουν τα περιουσιακά δικαιώματα των laquoδιεθνώνraquo ζευγαριών το ένα κείμενοπεριλαμβάνει κανόνες για τη δικαιοδοσία το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση καιεκτέλεση αποφάσεων όσον αφορά σε θέματα περιουσιακών σχέσεων συζύγων και το άλλοκείμενο κανόνες για το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεωνόσον αφορά σε θέματα περιουσιακών σχέσεων καταχωρημένων συντρόφων Η Επιτροπήαιτιολογεί το γεγονός ότι υποβλήθηκαν δύο διαφορετικές προτάσεις κάνοντας αναφορά σταδιακριτά χαρακτηριστικά του γάμου από τη μία πλευρά και των καταχωρημένωνσυντρόφων από την άλλη

Δεδομένου ότι οι προτάσεις άπτονται του οικογενειακού δικαίου και ότι βασίζονται και οιδύο στο άρθρο 81 παράγραφος 3 της ΣΛΕΕ για την έγκρισή τους απαιτείται ομοφωνία στοΣυμβούλιο Ζητείται η γνώμη του Κοινοβουλίου

Η εισηγήτρια της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Alexandra Thein πρότεινε να εξετάσει ηΕπιτροπή αυτές τις δύο προτάσεις παράλληλα και να αντισταθεί στον πειρασμό να τιςδιαχωρίσει τη μία από την άλλη Κατά τις εργασίες για τα περιουσιακά δικαιώματα τωνσυζύγων ανέκυψαν λιγότερες διαφορές ndashτο ίδιο και κατά τις συζητήσεις στο Συμβούλιοndashαπό ότι κατά τις εργασίες για τους καταχωρημένους συντρόφους σχετικά με τους οποίους ηνομοθεσία και οι παραδόσεις των κρατών μελών ποικίλλουν σημαντικά Αντιθέτως ηεισηγήτρια στα σχέδια εκθέσεων που εκπόνησε για τους δύο φακέλους όχι μόνο πρότεινεορισμένες διευκρινίσεις όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής και τους κανόνες του εφαρμοστέουδικαίου καθώς και έναν σαφή προσανατολισμό προς την κατεύθυνση άλλων μέσων στοντομέα της συνεργασίας σε αστικές υποθέσεις (όπως για παράδειγμα τον κανονισμό για τηνκληρονομική διαδοχή και τον κανονισμό Βρυξέλλες Ι) αλλά και πρότεινε σε μεγάλο βαθμόπαράλληλες δέσμες κανόνων τόσο για τους καταχωρημένους συντρόφους όσο και για ταπαντρεμένα ζευγάρια Το βασικό θέμα εν προκειμένω ήταν να ανοίξει η δυνατότηταεπιλογής δικαίου και για τους καταχωρημένους συντρόφους Η απουσία δυνατότηταςεπιλογής δικαίου στην πρόταση της Επιτροπής αποτέλεσε το αντικείμενο γνωμοδότησης πουζήτησε το Κοινοβούλιο από τον Οργανισμό Θεμελιωδών Δικαιωμάτων στη Βιέννη21 οοποίος κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή δεν είχε αιτιολογήσει επαρκώς τηδιαφοροποίηση ανάμεσα στα παντρεμένα ζευγάρια και τους καταχωρημένους συντρόφους

Κατά την ψηφοφορία της επί των δύο φακέλων στις 20 Ιουνίου 2013 η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων υιοθέτησε μεγάλο μέρος των προτάσεων που παρουσίασε η εισηγήτρια μεταξύάλλων την εισαγωγή της δυνατότητας επιλογής δικαίου και για τους καταχωρημένουςσυντρόφους Η ολομέλεια ψήφισε σχετικά με τη γνώμη του Κοινοβουλίου στις 10Σεπτεμβρίου 201322 Οι συζητήσεις στο Συμβούλιο επί των δύο φακέλων συνεχίζονται

19 Πρόταση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2011 για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τηδιεθνή δικαιοδοσία το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα τωνπεριουσιακών σχέσεων των συζύγων (COM(2011)0126)20 Πρόταση της Επιτροπής της 16ης Μαρτίου 2011 για την έκδοση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τηδιεθνή δικαιοδοσία το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα τωνπεριουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων (COM(2011)0127)21 Γνωμοδότηση αριθ 12012 του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 31ηςΜαΐου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία τοεφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων τωνκαταχωρημένων συντρόφων22 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με την πρότασηκανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία το εφαρμοστέο δίκαιο και την αναγνώριση καιεκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των καταχωρημένων συντρόφων (P7_TA-

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

12

Μπορεί ασφαλώς να θεωρηθεί άμεσο αποτέλεσμα των εργασιών της Επιτροπής ΝομικώνΘεμάτων το γεγονός ότι η δυνατότητα επιλογής δικαίου και για τους καταχωρημένουςσυντρόφους τέθηκε και στις συζητήσεις στο Συμβούλιο και ότι ούτε στις συζητήσεις στοΣυμβούλιο υπήρξε κάποιος διαχωρισμός των δύο θεμάτων μέχρι σήμερα

Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης τη θέσπιση ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με τιςδιασυνοριακές υιοθεσίες23 καθώς πρόκειται για έναν τομέα στον οποίο πολλές οικογένειεςαναφέρουν προβλήματα όσον αφορά την αναγνώριση αποφάσεων που έχουν ληφθεί σε άλλοκράτος μέλος Δεν έχει ληφθεί καμία πρωτοβουλία από την Επιτροπή εν προκειμένω

Στο πρόγραμμα της Στοκχόλμης προτάθηκε αναθεώρηση του κανονισμού Βρυξέλλες ΙΙ24ιδίως προκειμένου να καλύψει το ζήτημα της αναγνώρισης των αποφάσεων σχετικά με τηγονική μέριμνα Η Επιτροπή έχει ανακοινώσει νομοθετική πρωτοβουλία για το 2013 προςαντικατάσταση της πρότασης25 που είχε υποχρεωθεί να αποσύρει το 2002 Όμως ακόμη δενέχει κατατεθεί καμία νομοθετική πρόταση

Τέλος στον τομέα της προστασίας των ευάλωτων ενηλίκων ζήτημα το οποίο απασχολείτην επιτροπή για σεβαστό χρονικό διάστημα26 η Επιτροπή ανακοίνωσε στο σχέδιο δράσηςτης ότι δεν θα προβεί σε καμία ενέργεια καθώς εναπόκειται στα κράτη μέλη ναπροσχωρήσουν στη Σύμβαση της Χάγης για την προστασία σε διεθνές επίπεδο τωνενηλίκων Στη διάσκεψη της Χάγης επισημαίνεται ότι η εν λόγω σύμβαση έχει τεθεί σε ισχύμόνον αναφορικά με έξι κράτη μέλη και ότι έχει υπογραφεί αλλά δεν έχει επικυρωθεί απόάλλα επτά κράτη μέλη27 Είναι εν προκειμένω ιδιαίτερα απογοητευτικό το γεγονός ότι ηΕπιτροπή δεν έχει λάβει ακόμα κανένα μέτρο προς την κατεύθυνση της θέσπισης ενωσιακήςνομοθεσίας επί του θέματος παρά τα συμπεράσματα του ψηφίσματος του 2008

15 Δικονομικό δίκαιοΣτον τομέα του δικονομικού δικαίου ένα ακόμη σημαντικό επίτευγμα ήταν η ευρωπαϊκήδιαταγή δέσμευσης λογαριασμού28 χάρη στην οποία θα αποτρέπεται το φαινόμενο οιοφειλέτες να αποφεύγουν την αναγκαστική είσπραξη των οφειλών τους επωφελούμενοι απότις καθυστερήσεις στη διασυνοριακή κατάσχεση τραπεζικών λογαριασμών Το σχετικόνομοθέτημα υπεγράφη στα μέσα του 2014

Στόχος της ευρωπαϊκής διαταγής δέσμευσης λογαριασμού είναι η παροχή κοινών κανόνωνπου θα δίνουν στους πιστωτές τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν την έκδοση διαταγώνδέσμευσης λογαριασμού βάσει των ίδιων όρων ανεξαρτήτως του κράτους μέλους στο οποίοβρίσκεται το αρμόδιο δικαστήριο Ως εκ τούτου θα περιοριστούν το κόστος και οικαθυστερήσεις για τους πιστωτές που επιδιώκουν να εξασφαλίσουν την έκδοση καιεκτέλεση μιας διαταγής δέσμευσης λογαριασμού σε περιπτώσεις με διασυνοριακόχαρακτήρα

PROV(2013)0337) Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Σεπτεμβρίου 2013 σχετικάμε την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη διεθνή δικαιοδοσία το εφαρμοστέο δίκαιο και τηναναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων στον τομέα των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων (P7_TA-PROV(2013)0338)23 Ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 παράγραφος 9524 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 22012003 του Συμβουλίου της 27ης Νοεμβρίου 2003 για τη διεθνή δικαιοδοσία καιτην αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων σε γαμικές διαφορές και διαφορές γονικής μέριμνας ο οποίοςκαταργεί τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ 13472000 EE L 338 23122003 σ 125 COM(2001)050526 Βλ ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 παράγραφος 95 και ψήφισμα της 18ης Δεκεμβρίου 2008(P7_TA(2012)0638)27 httpwwwhcchnetindex_enphpact=conventionsstatusampcid=7128 COM(2011)0445

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

13

Ειδικότερα η ευρωπαϊκή διαταγή δέσμευσης λογαριασμού θα δεσμεύει απλώς τολογαριασμό του οφειλέτη δεν θα καθιστά δυνατή την καταβολή χρηματικών ποσών στονπιστωτή Προκειμένου να διασφαλισθεί ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας της διαταγήςδέσμευσης λογαριασμού ο οφειλέτης δεν θα ενημερώνεται σχετικά με την αίτηση δεν θακαλείται σε ακρόαση πριν από την έκδοσή της (εκτός εξαιρετικών περιπτώσεων) ούτε θαενημερώνεται σχετικά με τη διαταγή πριν αυτή εκτελεστεί από την τράπεζα

Ο στόχος του εισηγητή Raffaele Baldassarreήταν να διασφαλιστεί ότι η διαδικασία για τηνπροσωρινή δέσμευση των τραπεζικώνλογαριασμών ενώ εκκρεμεί διαδικασίαεκτέλεσης θα ολοκληρώνεται όσο δυνατόνταχύτερα ενώ παράλληλα θα γίνεται σεβαστό τοδικαίωμα υπεράσπισης Η εξισορρόπηση τωνδικαιωμάτων οφειλέτη και πιστωτή ήτανιδιαίτερα σημαντική εν προκειμένω Μια άλληπρόκληση ήταν να διασφαλιστεί η προστασίατων οφειλετών στην περίπτωση ενδεχόμενηςκατάχρησης της διαδικασίας από τους πιστωτές

Όσον αφορά την πολιτική δικονομία έχειαποτελέσει ζήτημα μείζονος σημασίας για τηνεπιτροπή η θέσπιση κοινών ελάχιστωνπροτύπων πολιτικής δικονομίας γεγονός που αντικατοπτρίζει τη φιλοδοξία να καταστείδυνατή η παροχή υψηλού επιπέδου εγγυήσεων στους πολίτες που προσφεύγουν στηδικαιοσύνη όπως εκφράζεται στον πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης29 ΗΕπιτροπή ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει πρόταση το 2014 αλλά δεν είναι ακόμη σαφές αναυτή θα έχει νομοθετικό χαρακτήρα

Επιπλέον το Κοινοβούλιο έχει ζητήσει την ανάληψη ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τηνπαροχή δυνατότητας διαδικασιών συλλογικής προσφυγής30 προκειμένου να ενισχυθεί ηπροστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών Η Επιτροπή στο έγγραφο της 18ηςΑπριλίου 201231 με το οποίο έδωσε συνέχεια στο θέμα δεσμεύτηκε να αναλάβεινομοθετική ή μη νομοθετική πρωτοβουλία σχετικά με ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο για τησυλλογική προσφυγή το 2012 Το 2013 εξέδωσε σύσταση32 προς τα κράτη μέλη σχετικά μετη συλλογική προσφυγή Παραμένει άγνωστο εάν θα ακολουθήσει νομοθετική πρωτοβουλίατα επόμενα χρόνια

Κατόπιν ανακοίνωσης33 της Επιτροπής για την εφαρμογή της οδηγίας 20038ΕΚ σχετικά μετην πρόσβαση στη δικαιοσύνη επί διασυνοριακών διαφορών η επιτροπή αποφάσισε νακαταρτίσει έκθεση πρωτοβουλίας για το ευεργέτημα πενίας σε διασυνοριακές διαφορέςεπί αστικών και εμπορικών υποθέσεων Όλα τα κράτη μέλη διαθέτουν κάποιο είδοςσυστήματος προκειμένου να παρέχεται στα άτομα που στερούνται επαρκών πόρων ηδυνατότητα να καταβάλουν την αμοιβή του δικηγόρου ώστε να έχουν πρόσβαση στη

29 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 27ης Μαρτίου 2013 με τίτλο laquoΠίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέατης δικαιοσύνης ndash Ένα εργαλείο για την προώθηση αποτελεσματικής δικαιοσύνης και ανάπτυξηςraquo30 Ψήφισμα της 2ας Φεβρουαρίου 2012 (P7_TA(2012)0021) ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 παράγραφος9531 SP(2012)16032 Σύσταση της Επιτροπής της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με κοινές αρχές εφαρμοστέες στους μηχανισμούςσυλλογικών αγωγών παράλειψης και αποζημίωσης στα κράτη μέλη όσον αφορά παραβιάσεις αναγνωριζόμενωναπό το ενωσιακό δίκαιο δικαιωμάτων (2013396ΕΕ)33 COM(2012)0071

Ο αντιπρόεδρος της επιτροπής και εισηγητήςσχετικά με την ευρωπαϊκή διαταγή διατήρησηςλογαριασμού Raffaele Baldassarre PPΕIταλία

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

14

δικαιοσύνη Οι κανόνες ωστόσο διαφέρουν σημαντικά και καθιστούν συχνά δυσχερή τηνπρόσβαση στη δικαιοσύνη των εμπλεκομένων σε ενδεχόμενες διασυνοριακές διαφορές

Στην έκθεσή της η επιτροπή (εισηγητής TadeuszZwiefka) αξιολογεί την εφαρμογή καιαφομοίωση της οδηγίας και διατυπώνεισυγκεκριμένες προτάσεις για ενδεχόμενεςβελτιώσεις34 ιδίως προκειμένου να διασφαλισθείη πληροφόρηση για το υφιστάμενο σύστημα καινα διευκολυνθεί η λειτουργία του για τουςπολίτες

Πιο άμεση σημασία στον τομέα της διοικητικής

διαδικασίας έχουν για τους απλούς πολίτες ταπροτεινόμενα μέτρα για τη διευκόλυνση τηςαναγνώρισης των δημόσιων εγγράφων και τωνεγγράφων προσωπικής κατάστασης σε άλλοκράτος μέλος καθώς η απουσία μιας τέτοιας

αυτόματης αναγνώρισης συνιστά ένα από τα μεγαλύτερα πρακτικά εμπόδια που αναφέρουνοι πολίτες όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία Επί του παρόντος εκπονούνται δύοπροτάσεις η μία αφορά την κατάργηση νομοτυπικών διατυπώσεων για τα δημόσιαέγγραφα (σφραγίδα της Χάγης επικύρωση επικυρωμένες μεταφράσεις κτλ) η οποίαδημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 2013 και η άλλη την αμοιβαία αναγνώριση των έννομωναποτελεσμάτων των εγγράφων προσωπικής κατάστασης η οποία είχε προβλεφθεί για τατέλη του 2013 αλλά αναμένεται ακόμα στα μέσα του 2014 (και η οποία καλύπτει ένανπεριορισμένο κατάλογο περιπτώσεων προσωπικής κατάστασης όπως για παράδειγμα τονγάμο την αλλαγή ονόματος κτλ) Και οι δύο πρωτοβουλίες είναι εξαιρετικά σημαντικές

Ο προτεινόμενος κανονισμός που απλουστεύει την αποδοχή ορισμένων δημόσιων εγγράφωνστην Ευρωπαϊκή Ένωση στόχο έχει να εκπληρώσει τον πολύ σημαντικό ρόλο τηςαπλοποίησης των διατυπώσεων για τους πολίτες που διαβαίνουν τα σύνορα

Μεγάλος αριθμός πολιτών της ΕΕ ζουν σε κράτος μέλος άλλο από το δικό τους και αυτός οαριθμός αυξάνεται σταθερά Ακόμα περισσότεροι πολίτες διατηρούν δεσμούς με άλλοκράτος μέλος είτε για οικογενειακούς είτε για επαγγελματικούς λόγους ή απλώς γιαδιακοπές

Οι διασυνοριακές διοικητικές διατυπώσεις ωστόσο είναι γενικά πολύ πιο περίπλοκες απόότι είναι στο εσωτερικό κάθε κράτους μέλους Οι πολίτες ενδέχεται να υποχρεούνται σεεπικύρωση των εγγράφων τους από διπλωματικές αρχές (επικύρωση ή σφραγίδα της Χάγης)να υποχρεούνται να προσκομίζουν δαπανηρές επικυρωμένες μεταφράσεις ακόμη και τωναπλούστερων εγγράφων ή να υποβάλλουν επικυρωμένα αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Ο εισηγητής Bernhard Rapkay ο οποίος συνέβαλε στην εκπόνηση της θέσης τουΚοινοβουλίου σε αυτή την πρόταση εξέφρασε την άποψη ότι η εν λόγω πρωτοβουλίαδύναται να κάνει τη διασυνοριακή ζωή των ευρωπαίων πολιτών ευκολότερη Στη θέση τουΚοινοβουλίου προτείνεται μεταξύ άλλων αύξηση του αριθμού των τύπων δημοσίωνεγγράφων που καλύπτονται από την πρόταση ενίσχυση των διατάξεων που καταργούνορισμένες διατυπώσεις και εισαγωγή πρόσθετων ενωσιακών πολύγλωσσων εντύπων γιαδιασυνοριακή χρήση

34 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013 σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασηςστη δικαιοσύνη δικαστική αρωγή σε διασυνοριακές διαφορές επί αστικών και εμπορικών υποθέσεωνP7_TA(2013)0240

Ο Bernhard Rapkay SampD Γερμανίαεισηγητής των δύο εκθέσεων σχετικά με ταέγγραφα προσωπικής κατάστασης

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

15

Το άρθρο 81 παράγραφος 2 εδάφιο ζ) ΣΛΕΕ στο κεφάλαιο της Συνθήκης σχετικά με τηδικαστική συνεργασία σε αστικές υποθέσεις προβλέπει τη λήψη μέτρων με τα οποίαδιασφαλίζεται laquoη ανάπτυξη εναλλακτικών μεθόδων επίλυσης των διαφορώνraquo Γενικά τοενδιαφέρον της εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών έγκειται στο βασικό πρόβλημα τηςπρόσβασης στη δικαιοσύνη με το οποίο βρίσκονται αντιμέτωποι επιχειρήσεις και πολίτεςλόγω του αυξανόμενου όγκου διαφορών με χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες Ηεναλλακτική επίλυση των διαφορών έχει ιδιαίτερη σημασία για τις διασυνοριακές διαφορέςΗ Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων έχει να επιδείξει έντονη δραστηριότητα για την προώθησηαυτού του στόχου κατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο

Στην έκθεσή ίδιας πρωτοβουλίας σχετικά με διαδικασίες εναλλακτικής επίλυσης διαφορώνσε υποθέσεις του αστικού εμπορικού και οικογενειακού δικαίου (εισηγήτρια DianaWallis)35 η οποία εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2011 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ndash ενμέρει απαντώντας σε ένα έγγραφο διαβούλευσης που υπέβαλε η Γενική Διεύθυνση Υγείαςκαι Προστασίας των Καταναλωτών της Επιτροπής36 ndash τόνισε ότι οποιαδήποτε προσέγγισητης εναλλακτικής επίλυσης των διαφορών πρέπει να προχωρεί πέρα από τις διαφορέςκαταναλωτών και να περιλαμβάνει επίσης τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων τιςοικογενειακές διαφορές και τις υποθέσεις δυσφήμισης Εξέφρασε την άποψη ότι χρειάζονταινομοθετικά μέτρα που θα θέτουν ελάχιστα πρότυπα για τα συστήματα εναλλακτικήςεπίλυσης των διαφορών και ζήτησε συγκεκριμένα από την Επιτροπή να υποβάλεινομοθετική πρόταση σχετικά με την εναλλακτική επίλυση των διαφορών για υποθέσεις τωνκαταναλωτών έως το τέλος του 2011

Στις 29 Νοεμβρίου 2011 η Επιτροπή υπέβαλε πράγματι δύο νομοθετικές προτάσεις μία γιατην έκδοση οδηγίας σχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (ΕΕΚΔ)37 και μία για την έκδοση κανονισμού σχετικά με την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικώνδιαφορών (ΗΕΚΔ)38 Η πρόταση για την έκδοση οδηγίας είχε ως στόχο να εξαλειφθούν τακενά που υπάρχουν στην κάλυψη από την ΕΕΔ και να διασφαλισθεί η ποιότητα της ΕΕΔθεσπίζοντας γενικές αρχές μεταξύ άλλων κατάλληλα προσόντα αμεροληψία διαφάνειααποτελεσματικότητα και δικαιοσύνη Η ιδέα για την πρόταση για έκδοση κανονισμού ήταννα συμπληρωθεί η πανευρωπαϊκή κάλυψη από την ΕΕΔ με μια ενιαία πανευρωπαϊκήδιαδικτυακή πλατφόρμα Δεδομένου του σαφούς προσανατολισμού των δύο προτάσεωνπρος τους καταναλωτές η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας τωνΚαταναλωτών ndash η οποία ήταν συνδεδεμένη επιτροπή για την προαναφερόμενη έκθεση ίδιαςπρωτοβουλίας ndash ήταν η κύρια επιτροπή του Κοινοβουλίου και για τις δύο προτάσεις Όσοναφορά την πρόταση για έκδοση οδηγίας σχετικά με την εναλλακτική επίλυσηκαταναλωτικών διαφορών η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είχε τον ρόλο συνδεδεμένηςεπιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου με αποκλειστικήαρμοδιότητα ιδίως όσον αφορά τις αρχές που πρέπει να τηρούν οι φορείς εξωδικαστικήςεπίλυσης των διαφορών Εκτός από τις αποκλειστικές της αρμοδιότητες η Επιτροπή

35 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά με διαδικασίες εναλλακτικήςεπίλυσης διαφορών σε υποθέσεις του αστικού εμπορικού και οικογενειακού δικαίου (A7-03432001 P7-TA(2011)0449)36 Έγγραφο διαβούλευσης με τίτλο laquoΗ χρήση της εναλλακτικής επίλυσης διαφορών ως μέσο για την επίλυσηδιαφορών που αφορούν εμπορικές συναλλαγές και πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωσηraquo της 18ης Ιανουαρίου2011 laquoΣύνοψη των απαντήσεων που έχουν ληφθείraquo το οποίο δημοσιεύθηκε τον Απρίλιο του 201137 Πρόταση της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2011 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου για την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση τουκανονισμού (ΕΚ) αριθ 20062004 και της οδηγίας 200922ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (COM(2011)793)38 Πρόταση της Επιτροπής της 29ης Νοεμβρίου 2011 για την έκδοση κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την ηλεκτρονική επίλυση καταναλωτικών διαφορών (κανονισμόςΗΕΚΔ) (COM(2011)794)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

16

Νομικών Θεμάτων με τη γνωμοδότησή της (συντάκτης της γνωμοδότησης Cristian SilviuBuşoi)39 επηρέασε αποφασιστικά την έκθεση της κύριας Επιτροπής IMCO καθώς ητελευταία υιοθέτησε τις προτάσεις να προστεθούν ποιοτικά κριτήρια που θα συνδέουν τηνελευθερία με την νομιμότητα ως προς την ΕΕΔ και να ενισχυθεί περαιτέρω η ΕΕΔ οι οποίεςεμπνέονταν από τις διατάξεις της οδηγίας για την ασφαλιστική διαμεσολάβηση40

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέβαλε περαιτέρω στο έργο του Κοινοβουλίου επί τηςπρότασης συντάσσοντας γνωμοδότηση σχετικά με τη νομική της βάση41 στην οποίαεπιβεβαίωσε το άρθρο 114 ΣΛΕΕ (laquoεσωτερική αγοράraquo) όπως προτάθηκε από την Επιτροπήως η κατάλληλη νομική βάση απορρίπτοντας παράλληλα το άρθρο 169 της ΣΛΕΕ(laquoπροστασία των καταναλωτώνraquo) που προτάθηκε στην έκθεση της Επιτροπής IMCO ως μηαναγκαίο Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ανέφερε επίσης στη γνωμοδότησή της ότι δενήταν απαραίτητη οποιαδήποτε άλλη νομική βάση (για παράδειγμα το άρθρο 81 παράγραφος2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ) καθώς ενδεχόμενα νέα δικονομικά στοιχεία που προστέθηκαν στηνπρόταση μέσω της έκθεσης της Επιτροπής IMCO συμπληρώνουν τα μέτρα που προτάθηκαναπό την Επιτροπή και επιδιώκουν τον ίδιο στόχο δηλαδή την ενίσχυση της λειτουργίας τηςεσωτερικής αγοράς

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ολοκλήρωσε το έργο της σε αυτόν τον τομέα για την έβδομηκοινοβουλευτική περίοδο προβαίνοντας σε αξιολόγηση της επιτυχίας της οδηγίας για τηδιαμεσολάβηση δύο χρόνια μετά την προθεσμία μεταφοράς της στο εσωτερικό δίκαιο Προςτούτο στις 20 Ιανουαρίου 2014 υπεβλήθη στην επιτροπή μελέτη με τίτλοlaquolsquoΕπανενεργοποίησηrsquo της οδηγίας για τη διαμεσολάβηση αξιολόγηση του περιορισμένουαντίκτυπου της λειτουργίας της και πρόταση μέτρων για την αύξηση του αριθμούδιαμεσολαβήσεων στην ΕΕraquo η οποία εκπονήθηκε από τον καθηγητή Giuseppe de Palo(Κέντρο ΕΕΔ) Στόχος της ήταν να ληφθεί ανατροφοδότηση σχετικά με την εθνική εμπειρίαπου αποκτήθηκε από τη μεταφορά της οδηγίας και να προσδιορισθούν οι λόγοι για τουςοποίους η διαμεσολάβηση δεν χρησιμοποιείται συχνότερα Επιπλέον η μελέτη είχε στόχο ναεκτιμηθεί κατά πόσο χρειάζεται να ληφθούν μέτρα σε επίπεδο ΕΕ προκειμένου ναενθαρρυνθεί η συστηματικότερη χρήση της διαμεσολάβησης και σε περίπτωσηκαταφατικής απάντησης ποια είναι αυτά

Η πρόταση της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού περί μικροδιαφορών42

στόχο έχει να καλυφθούν οι ελλείψεις του ισχύοντος κανονισμού προκειμένου ναεξασφαλισθεί ευρύτερη χρήση της διαδικασίας μικροδιαφορών Η πρόταση παρελήφθη αργάκατά τη διάρκεια της 7ης νομοθετικής περιόδου οπότε η Επιτροπή Νομικών Θεμάτωνμπόρεσε να καταρτίσει μόνο ένα έγγραφο εργασίας43 (εισηγήτρια Lidia Geringer deOedenberg) στον χρόνο που απέμενε και οι εργασίες πρέπει να επαναληφθούν από το νέο

39 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων προς την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίαςτων Καταναλωτών σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουσχετικά με την εναλλακτική επίλυση καταναλωτικών διαφορών και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)αριθ 20062004 και της οδηγίας 200922ΕΚ (οδηγία ΕΕΚΔ) (COM(2011)0793 ndash C7 04542011 ndash20110373(COD)) PE486223v02-0040 Οδηγία 200852ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 2008 για ορισμέναθέματα διαμεσολάβησης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις (ΕΕ L 136 2452008 σ 3)41 PE496382v01-0042 Πρόταση της Επιτροπής της 19ης Νοεμβρίου 2013 για την έκδοση κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 8612007 τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Ιουλίου 2007 για τη θέσπιση ευρωπαϊκήςδιαδικασίας μικροδιαφορών και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 18962006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2006 για τη θέσπιση διαδικασίας ευρωπαϊκής διαταγής πληρωμής(COM(2013)0794)43 FdR (DT) 1020600 PE529833v01-00

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

17

Κοινοβούλιο Στο έγγραφο εργασίας της η εισηγήτρια εξέθεσε ορισμένες πρώτες σκέψειςμε σκοπό να διερευνήσει τα κύρια θέματα και τη βιωσιμότητα των προτεινόμενων λύσεωνΚατά τη συνέχιση των εργασιών της η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων η οποία ήταν ήδη ηκύρια επιτροπή για την ισχύουσα νομοθεσία θα έρθει αντιμέτωπη με τη διαμόρφωση τηςδιαδικασίας ώστε αυτή να καταστεί πιο φιλική για τον χρήστη και παράλληλα νακατοχυρώνει τις απαραίτητες διαδικαστικές εγγυήσεις και να λαμβάνει υπόψη ταδιαφορετικά εθνικά νομικά και δικαστικά συστήματα

16 Δικαστική συνεργασία και κατάρτιση των δικαστώνΠροκειμένου να επιτευχθούν οι διάφοροι συγκεκριμένοι στόχοι τουπρογράμματος της Στοκχόλμης είναι σημαντικό επιπλέον τωνεπιμέρους νομοθετημάτων να διασφαλισθεί ότι όλα ταενδιαφερόμενα μέρη θα έχουν επαρκή πρόσβαση στη δικαιοσύνη καιτο ενωσιακό δίκαιο

Ένα σημαντικό βήμα είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των σχεδίωνηλεκτρονικής δικαιοσύνης44 τα οποία δίνουν στους πολίτες τη δυνατότητα άμεσηςπρόσβασης σε νομικές πληροφορίες και στη δικαιοσύνη παρέχοντάς τους ουσιώδειςπληροφορίες μέσω του διαδικτύου και διευκολύνοντας την υποβολή ορισμένων αιτήσεων εξαποστάσεως μέσω υπολογιστή Έχει εν προκειμένω σημειωθεί ορισμένη πρόοδος αλλάαπαιτούνται περαιτέρω ενέργειες

Η ευρωπαϊκή νομική κατάρτιση είναι επίσης πολύ σημαντική για τη διαμόρφωσηευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας η οποία θα καταστήσει δυνατή την ανάπτυξη τωνδιαδικασιών αμοιβαίας αναγνώρισης45 Το έργο που επιτελούν το ευρωπαϊκό δίκτυοκατάρτισης δικαστών και η Ακαδημία Ευρωπαϊκού Δικαίου (ERA) είναι πολύ σημαντικό ενπροκειμένω Επιπλέον το πιλοτικό πρόγραμμα της Επιτροπής σχετικά με την κατάρτισηδικαστών και επαγγελματιών νομικών έχει πλέον επιτέλους δρομολογηθεί46 Η επιτροπήανέθεσε επίσης μελέτη μείζονος σημασίας σχετικά με την κατάρτιση των δικαστών στακράτη μέλη47 και διοργάνωσε εργαστήριο επί του θέματος στις 28 Νοεμβρίου 2013

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συμμετείχε από κοινού με την Επιτροπή ΠολιτικώνΕλευθεριών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στην έγκριση του προγράμματοςlaquoΔικαιοσύνηraquo για την περίοδο 2014 έως 2020 το οποίο διαδέχθηκε το πρόγραμμαlaquoΑστική Δικαιοσύνηraquo48Ο συλλογισμός του συνεισηγητή (Luigi Berlinguer) επί τουθέματος αυτού ήταν ότι προκειμένου να διασφαλισθεί η ορθή λειτουργία ενός ευρωπαϊκούδικαστικού χώρου η διαμόρφωση μιας δικαστικής κουλτούρας που θα σέβεται πλήρως τιςαρχές της επικουρικότητας και της δικαστικής ανεξαρτησίας είναι θεμελιώδους σημασίας

Κατά την περίοδο 2014 έως 2020 τα κράτη μέλη θα κληθούν να εφαρμόσουν τα ισχύοντανομοθετικά και μη νομοθετικά μέσα στον τομέα της δικαιοσύνης καθώς και να εγκρίνουννέα την εν λόγω αυξημένη νομοθετική δραστηριότητα πρέπει να ακολουθήσει η αρμονικήκαι αποτελεσματική πρακτική εφαρμογή αυτών των εργαλείων Ο ρόλος των μελών τουδικαστικού σώματος και των δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων (δικαστώνεισαγγελέων δικηγόρων συμβολαιογράφων δικαστικών υπαλλήλων δικαστικών

44 Βλ ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 παράγραφοι 107-11045 Βλ ψήφισμα της 25ης Νοεμβρίου 2009 παράγραφοι 105 και 106 και ψήφισμα της 23ης Νοεμβρίου 2010παράγραφοι 5-1346 ΕΕ S 132 της 1272012 21828247 httpwwweuroparleuropaeuRegDataetudesetudesjoin2011453198IPOL-JURI_ET(2011)453198_ENpdf48 COM(2011)0759

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

18

επιμελητών διερμηνέων δικαστηρίων και λοιπών επαγγελματιών που εμπλέκονται στο έργοτης απονομής δικαιοσύνης) είναι κρίσιμης σημασίας

Όσοι κατέχουν τις προαναφερόμενες θέσεις πρέπει να έχουν σε βάθος γνώση τωνενωσιακών νομικών μέσων στον εν λόγω τομέα και επαρκή γνώση ξένων γλωσσών (μεταξύάλλων κατάρτιση στη νομική ορολογία ξένων γλωσσών προκειμένου να διασφαλίζεται ηεπαρκής δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις) και πρέπει να μετέχουνμιας κοινής ευρωπαϊκής δικαστικής κουλτούρας (με την έννοια της βελτίωσης της γνώσηςτου ενωσιακού δικαίου και της κατανόησης των νομικών και δικαστικών συστημάτων τωνάλλων κρατών μελών)

Οι διαπραγματεύσεις σχετικά με τον κανονισμό για τη θέσπιση του προγράμματοςlaquoΔικαιοσύνηraquo για την περίοδο 2014 έως 2020 επικεντρώθηκαν στη χρηματοδότηση τωνπροτεραιοτήτων και στους ελέγχους εφαρμογής του προγράμματος49

Το 2012 η Επιτροπή δημοσίευσε για πρώτη φορά έκθεση στην οποία εξετάζεται ηαποδοτικότητα των εθνικών αστικών και διοικητικών δικαστικών συστημάτων με τίτλοπίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης50 Στόχος του εν λόγωεγχειρήματος ήταν η σύγκριση των εθνικών δικαστικών συστημάτων προκειμένου ναδιαπιστωθεί σε ποια σημεία ενδέχεται να υπάρχουν ελλείψεις και σε ποια σημεία τα κράτημέλη μπορούν ενδεχομένως να επωφεληθούν από τη μεταφορά βέλτιστων πρακτικών

Καθώς πρόκειται για ευαίσθητο τομέα και πρέπει να γίνονται σεβαστά τα εθνικά προνόμιαη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να εκδώσει έκθεση εφαρμογής51 σχετικά με τονπίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης για το 2012 Το συμπέρασμα τηςεπιτροπής ήταν ότι καθώς στόχος του εγχειρήματος είναι η αξιολόγηση της ποιότητας τηςανεξαρτησίας και της αποδοτικότητας των εθνικών δικαστικών συστημάτων πρέπει ναεπικροτηθεί Ωστόσο η έκθεση επέστησε την προσοχή σε ορισμένα ζητήματα καιορισμένους περιορισμούς που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη ιδίως ως προς το κυρίαρχοδικαίωμα κάθε κράτους μέλους όσον αφορά την οργάνωση του δικαστικού του συστήματοςκαι ως προς τις εθνικές διαφορές

Η Επιτροπή εξέδωσε άλλον έναν πίνακα αποτελεσμάτων στον τομέα της δικαιοσύνης το201452 και θα συνεχίσει να πράττει το ίδιο σε τακτά χρονικά διαστήματα

2 Δίκαιο των συμβάσεων

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει υποστηρίξει σθεναρά την προσπάθεια μεγαλύτερηςεναρμόνισης σε ορισμένους τομείς του ιδιωτικού δικαίου ιδίως στο πεδίο του δικαίου τωνσυμβάσεων Το Κοινοβούλιο στο πρώτο ψήφισμα που ενέκρινε στο πεδίο αυτό το 1989εξέφρασε την άποψη ότι η σταδιακή εναρμόνιση σε ορισμένους τομείς του ιδιωτικούδικαίου είναι ουσιώδης για την ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς53 Το κοινοβούλιοεπανέλαβε σε διάφορα ψηφίσματα ότι είναι ανάγκη να επιδιωχθεί στοχοθετημένηεναρμόνιση στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων στον οποίο η απόκλιση από τουςεθνικούς κανόνες έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται εμπόδια στη λειτουργία της

49 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 13822013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου2013 για τη θέσπιση του Προγράμματος laquoΔικαιοσύνηraquo για την περίοδο 2014 έως 2020 ΕΕ L 354 28122013σ 7350 COM(2013)016051 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτωντης ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης ndash η αστική και διοικητική δικαιοσύνη στα κράτη μέλη (20132117(INI))P7_TA(2014)006452 COM(2014)015553 Ψήφισμα της 26ης Μαΐου 1989 ΕΕ C 158 2661989 σ 400

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

19

εσωτερικής αγοράς54 Στη συνέχεια παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς την εκπόνηση τουλεγόμενου κοινού πλαισίου αναφοράς το πανεπιστημιακό σχέδιο του οποίου (σχέδιο κοινούπλαισίου αναφοράς ndash ΣΚΠΑ) παρουσιάσθηκε το 2008 Σε αρκετά ψηφίσματα επί τουθέματος55 το Κοινοβούλιο αντιμετώπισε θετικά την παρουσίαση του ΚΠΑ επέμεινε ναδιεξαχθεί προσεκτική και διεξοδική ανάλυση των πιθανών εκδοχών με βάση το ΚΠΑ καιζήτησε να συμμετάσχει ενεργά στη διεργασία

Κατά τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου παρουσιάσθηκε από τηνΕπιτροπή η πρώτη νομοθετική πρόταση που προέκυψε από τη συζήτηση για το ευρωπαϊκόδίκαιο των συμβάσεων ndash η πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίουτων πωλήσεων56 ndash η οποία βρέθηκε φυσικά στη συνέχεια στο επίκεντρο του έργου τηςεπιτροπής στον τομέα αυτόν

Ήδη κατά το προπαρασκευαστικό στάδιο για την εν λόγω νομοθετική πρόταση η ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων διαδραμάτισε πολύ ενεργό ρόλο Η επιτροπή είχε συστήσει το 2006ομάδα εργασίας σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων Η εν λόγω ομάδα η οποίααποτελείται από μέλη της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής ΕσωτερικήςΑγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών57 συνέχισε το έργο της κατά την έβδομηκοινοβουλευτική περίοδο με στόχο να διασφαλίσει την ενεργό συμμετοχή του Κοινοβουλίουστη συνεχιζόμενη διαδικασία συζητήσεων σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεωνκαι να συμβάλει σε μια ανοιχτή και δημοκρατική συζήτηση εντός του Κοινοβουλίου σχετικάμε τα ερωτήματα που συνδέονται με το δίκαιο των συμβάσεων Ιδίως στις αρχές της έβδομηςκοινοβουλευτικής περιόδου η ομάδα εργασίας πραγματοποίησε σειρά συνεδριάσεων στιςοποίες προσκλήθηκαν εκπρόσωποι της Επιτροπής και του Συμβουλίου58

Εντός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η αντιπρόεδρος και αρμόδια για θέματα δικαιοσύνηςεπίτροπος Viviane Reding δρομολόγησε εκ νέου το έργο σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιοτων συμβάσεων Τον Απρίλιο του 2010 η Επιτροπή προχώρησε στη σύσταση ομάδαςεμπειρογνωμόνων για ένα ενιαίο πλαίσιο αναφοράς στον τομέα του δικαίου των συμβάσεων59Η σύνθεση της ομάδας περιέλαβε ασκούντες συναφή προς τη δικαιοσύνη επαγγέλματαπρώην δικαστές και πανεπιστημιακούς από διάφορα κράτη μέλη που διορίστηκαν σεπροσωπική βάση και είναι laquoυψηλής ειδίκευσης στο αστικό δίκαιο και ιδίως το δίκαιο τωνσυμβάσεωνraquo Καθήκον της ομάδας ήταν laquoνα βοηθήσει την Επιτροπή να εκπονήσει πρότασηκοινού πλαισίου αναφοράς στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεωνπεριλαμβανομένου του δικαίου των καταναλωτικών και επιχειρηματικών συμβάσεωνraquo Ηομάδα των εμπειρογνωμόνων πραγματοποίησε μηνιαίες συνεδριάσεις Η ομάδα των

54 Ψηφίσματα της 6ης Μαΐου 1994 ΕΕ 1994 C 205 σ 518 της 15ης Νοεμβρίου 2001 ΕΕ 2002 C 140 E σ 538και της 2ας Σεπτεμβρίου 2003 ΕΕ 2004 C 76 E σ 9555 Ψηφίσματα της 23ης Μαρτίου 2006 ΕΕ C 292 E 1122006 σ 109 της 7ης Σεπτεμβρίου 2006 ΕΕ C 305 E14122006 σ 247 της 12ης Δεκεμβρίου 2007 ΕΕ C 323 E 18122008 σ 364 της 3ης Σεπτεμβρίου 2008 ΕΕC 295 E 4122009 σ 3156 Πρόταση της Επιτροπής της 11ης Οκτωβρίου 2011 για την έκδοση κανονισμού σχετικά με τη θέσπισηκοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (COM(2011)0635)57 Μέλη της ομάδας εργασίας κατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο από την Επιτροπή Νομικών θεμάτωνKlaus-Heiner Lehne Luigi Berlinguer Marielle Gallo Diana Wallis από την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράςκαι Προστασίας των Καταναλωτών Kurt Lechner Catherine Stihler58 Συνεδριάσεις στις 10 Νοεμβρίου 2009 στις 28 Ιανουαρίου 2010 και την 1η Ιουνίου 2010 δεν κρίθηκεαναγκαίο να πραγματοποιηθούν περαιτέρω συνεδριάσεις της ομάδας εργασίας το έργο σχετικά με ευρωπαϊκόδίκαιο των συμβάσεων στη συνέχεια επικεντρώθηκε στην έκθεση πρωτοβουλίας της Πράσινης Βίβλου τηςΕπιτροπής και τελικά στη νομοθετική πρόταση για τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων59 Απόφαση της Επιτροπής 2010233EΕ της 26ης Απριλίου 2010 σχετικά με τη σύσταση ομάδαςεμπειρογνωμόνων για ένα κοινό πλαίσιο αναφοράς στον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων (ΕΕ L105 2742010 σ 109)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

20

εμπειρογνωμόνων επικουρήθηκε στις εργασίες της από παρατηρητή του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου60 καθώς και από παρατηρητή της αντίστοιχης Προεδρίας του Συμβουλίου

Στις 29 Απριλίου 2010 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πραγματοποίησε από κοινού με τοΘεματικό Τμήμα Γ το πρώτο της εργαστήριο σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο τωνσυμβάσεων κατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο Το laquoΕργαστήριο για ένα ήπερισσότερα προαιρετικά μέσα σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεωνraquo ανέλυσετόσο την ιδέα ενός προαιρετικού μέσου γενικά όσο και το παράδειγμα ενός προαιρετικούμέσου στο δίκαιο για τις ασφαλιστικές συμβάσεις

Τον Ιούλιο του 2010 η Επιτροπή ξεκίνησε διαβούλευση σχετικά με τα επόμενα βήματαστον τομέα του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων παρουσιάζοντας την Πράσινη Βίβλοσχετικά με τις laquoεπιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεωνγια τους καταναλωτές και τις επιχειρήσειςraquo 61 στην οποία περιέγραφε μια σειρά επιλογώνlaquoγια το πώς θα ενισχυθεί η εσωτερική αγορά σημειώνοντας πρόοδο στον τομέα τουευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεωνraquo μεταξύ άλλων την απλή δημοσίευση τωναποτελεσμάτων της ομάδας εμπειρογνωμόνων τη δημιουργία laquoεργαλειοθήκηςraquo για τονομοθέτη είτε με πράξη της Επιτροπής ή με διοργανική συμφωνία μια σύσταση σχετικά μετο ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων έναν κανονισμό που θεσπίζει μια προαιρετική πράξηστο ευρωπαϊκό δίκαιοτων συμβάσεων καθώς και διάφορες άλλες μακρόπνοες νομοθετικέςεπιλογές ακόμα κι έναν κανονισμό για τη θέσπιση ευρωπαϊκού αστικού κώδικα

Σε αυτή την περίοδο εντατικώνδιαβουλεύσεων και συζητήσεων σχετικάμε τις πιθανές επιλογές η ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων θεώρησε ότι είναιεξαιρετικά σημαντικό να δρομολογηθείμια σε βάθος συζήτηση με τα εθνικάκοινοβούλια και διοργάνωσε έναεργαστήριο laquoγια ένα προαιρετικό μέσογια το ενωσιακό δίκαιο των συμβάσεωνraquoμε τη συμμετοχή εκπροσώπων εθνικώνκοινοβουλίων καθώς καιεμπειρογνωμόνων από την πλευρά τωνεπιχειρήσεων και των καταναλωτών απότον χώρο της άσκησης νομικώνεπαγγελμάτων και τον ακαδημαϊκόχώρο

Το δεύτερο ήμισυ του 2010 υπήρξεεπίσης περίοδος εντατικών εργασιώνστην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων σχετικά με την πρόταση οδηγίας για τα δικαιώματα τωνκαταναλωτών62 που υπέβαλε η Επιτροπή η οποία στόχο είχε να εναρμονιστούν βασικοίτομείς των συμβάσεων μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών Είχε συμφωνηθεί με τηναρμόδια επί της ουσίας επιτροπή την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας τωνΚαταναλωτών ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ως συνδεδεμένη επιτροπή σύμφωνα μετο άρθρο 50 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου επρόκειτο να έχει συντρέχουσααρμοδιότητα με την Επιτροπή IMCO όσον αφορά τις προτεινόμενες διατάξεις σχετικά με ταέννομα βοηθήματα του καταναλωτή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης και αποκλειστική

60 Klaus-Heiner Lehne αναπληρώτρια Diana Wallis συνοδευόμενοι από προσωπικό της γραμματείας61 COM(2010)034862 COM(2008)0614

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Klaus-Heiner Lehne EPP Γερμανία μέλος της ομάδαςεργασίας για το ευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων καισυνεισηγητής για ένα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο τωνπωλήσεων

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

21

αρμοδιότητα σχετικά με τους προτεινόμενους κανόνες για τις καταχρηστικές ρήτρες τωνσυμβάσεων Παρά τη γόνιμη συνεργασία με την Επιτροπή IMCO εντός του Κοινοβουλίουτο έργο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων είχε τελικά περιορισμένο αντίκτυπο ως προς τηντελική συμφωνία επί του φακέλου63 καθώς τα δύο προαναφερόμενα κεφάλαια για τα οποίαήταν αρμόδια η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διαγράφηκαν σε μεγάλο βαθμό από το τελικόκείμενο κατά το στάδιο των άτυπων τριμερών διαλόγων

Στις 8 Ιουνίου 2011 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο απάντησε64 στην Πράσινη Βίβλο για τοευρωπαϊκό δίκαιο των συμβάσεων που δημοσίευσε η Επιτροπή το 2010 Η ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων (εισηγήτρια Diana Wallis) ήταν αρμόδια επί της ουσίας για το εν λόγωψήφισμα εντός του Κοινοβουλίου με την Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας τωνΚαταναλωτών ως συνδεδεμένη επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού Στοψήφισμά του το Κοινοβούλιο υποστήριξε τη λήψη μέτρων για να αντιμετωπιστούν ταεμπόδια εντός της εσωτερικής αγοράς τα οποία απορρέουν από τις διαφορές που υπάρχουνστο εθνικό δίκαιο των συμβάσεων Μεταξύ των επιλογών που προτείνονται στην ΠράσινηΒίβλο το Κοινοβούλιο τάχθηκε μεταξύ άλλων υπέρ της εναλλακτικής δυνατότητας [] νασυσταθεί ένα προαιρετικό μέσο βάσει κανονισμού και εξέφρασε την άποψη ότι το εν λόγωπροαιρετικό μέσο θα μπορούσε να συμπληρωθεί από μια εργαλειοθήκη Το Κοινοβούλιοστη συνέχεια υπογράμμισε ότι laquoόλα τα μέρη είτε πρόκειται για συναλλαγές μεταξύεπιχειρήσεων (Β2Β) είτε για συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών (Β2C)πρέπει να είναι ελεύθερα να επιλέγουν ή να μην επιλέγουν το προαιρετικό μέσοraquo και ζήτησεαπό την Επιτροπή να διευκρινίσει τη σκοπούμενη σχέση ενός προαιρετικού μέσου με τονκανονισμό laquoΡώμη-Ιraquo Το Κοινοβούλιο τόνισε περαιτέρω ότι laquoτο προαιρετικό μέσο πρέπει ναπαρέχει ένα πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας των καταναλωτώνraquo και αναγνώρισε το έργοπου επιτελείται σχετικά με την οδηγία για τα δικαιώματα των καταναλωτών και την ανάγκηνα διατηρηθεί η συνοχή με αυτή την οδηγία Όσον αφορά μια μελλοντική νομοθετικήδιαδικασία το Κοινοβούλιο επέμεινε ότι αυτή laquoθα έπρεπε να είναι κατά το δυνατόνσυμμετοχική και διαφανήςraquo υπενθύμισε την αναγκαιότητα σφαιρικής και ευρείαςαξιολόγησης του αντίκτυπου και ζήτησε να εξασφαλίζεται πλήρης διαβούλευση καισυμμετοχή του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Η ομάδα των εμπειρογνωμόνων που συστάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασετο αποτέλεσμα των εργασιών της τον Ιούνιο του 2011 Η Επιτροπή είχε ζητήσει από τηνομάδα των εμπειρογνωμόνων στα πλαίσια της εντολής της να εκπονήσει μελέτησκοπιμότητας για με ένα σχέδιο μέσου του ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεωνΠαρουσίασε τελικά τα αποτελέσματα της εν λόγω μελέτης σκοπιμότητας υπό μορφήκειμένου το οποίο επιχειρεί να αποτελέσει πλήρη δέσμη κανόνων για το δίκαιο τωνσυμβάσεων καλύπτοντας τα θέματα που προσδιόρισε σε πρακτικό επίπεδο η ομάδα ωςσυναφή με μια συμβατική σχέση στην εσωτερική αγορά της ΕΕ Το πεδίο εφαρμογήςορίστηκε ώστε να καλύπτει τόσο τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών όσοκαι τις συμβάσεις μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και τις συμβάσεις πωλήσεων και τιςσυμβάσεις συνδεδεμένης υπηρεσίας Βάσει του εν λόγω κειμένου και αφού δρομολόγησεκύκλο άτυπων διαβουλεύσεων η Επιτροπή στη συνέχεια παρουσίασε την πρότασηκανονισμού σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων τονΟκτώβριο του 2011

63 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011 σχετικά με την πρότασηοδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τα δικαιώματα των καταναλωτών(COM(2008)0614 ndash C6-03492008 ndash 20080196(COD))(P7_TA(2011)0293))64 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκθεση A7-1642011 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ηςΙουνίου 2011 σχετικά με τις επιλογές πολιτικής για τη θέσπιση ενός ευρωπαϊκού δικαίου των συμβάσεων γιατους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις (20112013(INI) ndashP7_TA(2011)0262)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

22

Ο γενικός στόχος της πρότασης της Επιτροπής είναι να βελτιωθεί η λειτουργία τηςεσωτερικής αγοράς και να διευκολυνθεί το εμπόριο παρέχοντας στα κράτη μέλη μια ενιαίαδέσμη κανόνων για τις διασυνοριακές συμβάσεις Η πρόταση εισηγήθηκε μια δέσμηκανόνων δικαίου των συμβάσεων η οποία προορίζεται να είναι αυτόνομη και να συνυπάρχειστο εσωτερικό του εθνικού δικαίου κάθε κράτους μέλους παράλληλα με το εθνικό δίκαιοτων συμβάσεων ως ένα δεύτερο καθεστώς δικαίου των συμβάσεων που είναι ταυτόσημο σεολόκληρη την ΕΕ

Το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων προβλέπεται να είναι ένα προαιρετικό μέσο γιατις συμβάσεις εντός του προσωπικού και θεματικού πεδίου εφαρμογής του δηλαδή για τιςδιασυνοριακές συμβάσεις πωλήσεων την προμήθεια ψηφιακού περιεχομένου καθώς και τιςσυναφείς υπηρεσίες στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων και καταναλωτών και σε ορισμένεςσχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων Τα μέρη προβλέπεται να πρέπει να συμφωνήσουν στη χρήσητου κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων στις σχέσεις μεταξύ επιχειρήσεων καικαταναλωτών προβλέπεται να απαιτείται ρητή συναίνεση και ο καταναλωτής να λαμβάνειτυποποιημένο ενημερωτικό σημείωμα το οποίο θα συνοψίζει τα κύρια στοιχεία του κοινούευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων Τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να επιλέξουν ναεπιτρέπουν την εφαρμογή του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων στις εγχώριεςσυναλλαγές και στις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων στις οποίες δεν εμπλέκεται μια ΜΜΕΗ Επιτροπή έχει περαιτέρω στόχο να δημιουργήσει βάση δεδομένων για την ανταλλαγήπληροφοριών σχετικά με τις οριστικές δικαστικές αποφάσεις στο εσωτερικό των κρατώνμελών

Ο προτεινόμενος κανονισμός στο παράρτημά του περιέχει δέσμη κανόνων που ακολουθείτον κύκλο ζωής μιας σύμβασης μεταξύ άλλων διατάξεις σχετικά με τη σύναψη δεσμευτικήςσύμβασης την αξιολόγηση του περιεχομένου της σύμβασης τις υποχρεώσεις και τα έννομαβοηθήματα των μερών την αποζημίωση και τους τόκους την απόδοση και την παραγραφήΟ αγοραστής προβλέπεται να είναι ελεύθερος να επιλέξει βοηθήματα ιδίως ανάμεσα στηνεπισκευή την αντικατάσταση και την καταγγελία της σύμβασης επιλογή που υφίσταται επίτου παρόντος μόνο σε λίγα κράτη μέλη Στη συνοδευτική ανακοίνωση65 η Επιτροπήδεσμεύεται να συστήσει ως συνοδευτικό μέτρο ομάδα εμπειρογνωμόνων προκειμένου νααναπτύξουν ευρωπαϊκούς τυποποιημένους συμβατικούς όρους

Ενόψει της πολιτικής σημασίας της πρότασης και προκειμένου να επιτευχθούν τα βέλτιστααποτελέσματα η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεώρησε σημαντικό να καλυφθεί όσο τοδυνατό μεγαλύτερο εύρος όσον αφορά τόσο τη νομική εμπειρογνωμοσύνη όσο και τοπολιτικό φάσμα κατά την εκπόνηση της έκθεσής της Όρισε ως εκ τούτου δύοσυνεισηγητές Τον Klaus-Heiner Lehne (EPP) και την Diana Wallis (ALDE) έως τηνπαραίτησή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2012 όταν ανέλαβε οLuigi Berlinguer (SampD) Επιπλέον προκειμένου να παρασχεθεί το αναγκαίο ευρύ φάσμαεπικουρίας στους συνεισηγητές δημιουργήθηκε ομάδα έργου αποτελούμενη απόυπαλλήλους από διάφορα τμήματα της Γενικής Γραμματείας του Κοινοβουλίου Η ΕπιτροπήΕσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ήταν συνδεδεμένη επιτροπήσύμφωνα με το άρθρο 50 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου Η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων έκανε χρήση όλων των πόρων που είχε στη διάθεσή της προκειμένου να βασιστείσε μεγάλο βαθμό στην εσωτερική και εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη με στόχο τηνολοκληρωμένη προετοιμασία της έκθεσής της επί του φακέλου

65 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Οικονομική καιΚοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών με τίτλο laquoΈνα κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεωνμε στόχο τη διευκόλυνση των διασυνοριακών συναλλαγών στην ενιαία αγοράraquo (COM(2011)0636)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

23

Όσον αφορά τη νομική βάση της πρότασης δεδομένου ότι είχαν τεθεί διάφορα ερωτήματακατά πόσο ήταν κατάλληλο το άρθρο 114 ΣΛΕΕ όπως πρότεινε η Επιτροπή η ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων ζήτησε γνωμοδότηση από τη Νομική Υπηρεσία του Κοινοβουλίου ηοποία επιβεβαίωσε ndashευθυγραμμιζόμενη με τις απόψεις της Νομικής Υπηρεσίας τηςΕπιτροπής και του Συμβουλίουndash ότι το άρθρο 114 ΣΛΕΕ αποτελεί την κατάλληλη νομικήβάση για την πρόταση

Επιπλέον η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ζήτησε να διεξαχθεί αξιολόγηση της εκτίμησηςαντικτύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συνόδευε την πρόταση Η Μονάδα ΕκτίμησηςΑντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ενώ θαμπορούσε να επικριθεί σε έναν βαθμό η μετατροπή αμιγώς ποιοτικών απαντήσεωνοικονομικών φορέων σε έρευνες σε ποσοτικές εκτιμήσεις η εκτίμηση αντικτύπου τηρεί τιςμεθοδολογικές απαιτήσεις που επιβάλλει στον εαυτό της η Επιτροπή στις κατευθυντήριεςγραμμές της για την εκτίμηση επιπτώσεων

Επιπλέον προκειμένου να συγκεντρωθεί ευρεία εξωτερική εμπειρογνωμοσύνη η ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων ακολούθησε φιλόδοξο πρόγραμμα εκδηλώσεων το 2012 και το 2013 επίτου εν λόγω φακέλου μετά από μία πρώτη ακρόαση την 1η Μαρτίου 2012 σχετικά μεορισμένα θεμελιώδη ερωτήματα που έθετε η πρόταση της Επιτροπής ιδίως πώς πρέπει ναλειτουργεί στα πλαίσια του ισχύοντος νομικού πλαισίου και κατά πόσο η κάλυψη και τοπεριεχόμενό της ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών της66 η Επιτροπή διοργάνωσεστη συνέχεια το πρώτο μισό του 2012 από κοινού με το Θεματικό Τμήμα Γ τρίαεργαστήρια σχετικά με τα βασικά κεφάλαια του Παραρτήματος της πρότασης67 (δηλαδήσχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων τα έννομα βοηθήματα την απόδοσηκαι την παραγραφή) καθώς και μία διάσκεψη με εκπροσώπους των εθνικών κοινοβουλίωνστις 27 Νοεμβρίου 201268 Καταρτίστηκαν διάφορα λεπτομερή ενημερωτικά σημειώματαγια καθένα από τα εργαστήρια καθώς και για τη διάσκεψη με εκπροσώπους των εθνικώνκοινοβουλίων Για τη διάσκεψη μεταξύ άλλων σε ενημερωτικό σημείωμα πουκαταρτίστηκε από τον καθηγητή Martine Beacutehar-Touchais αναλύθηκε η πολυσυζητημένηλειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων στα πλαίσια του κανονισμούlaquoΡώμη-Ιraquo69 Το σημείωμα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το άρθρο 6 του κανονισμούlaquoΡώμη-Ιraquo το οποίο αναφέρει ότι η επιλογή εφαρμοστέου δικαίου δεν μπορεί να έχει ωςαποτέλεσμα να στερήσει τον καταναλωτή από την προστασία που του εξασφαλίζουν οιδιατάξεις αναγκαστικού δικαίου του δικαίου της χώρας όπου ο καταναλωτής έχει τη συνήθηδιαμονή του δεν θα είχε καμία πρακτική σημασία αν τα μέρη επέλεγαν το κοινό ευρωπαϊκόδίκαιο των πωλήσεων στα πλαίσια του εθνικού δικαίου Προκειμένου να αξιολογηθούν οιεπιπτώσεις στην προστασία των καταναλωτών η μελέτη σε δεύτερο στάδιο προέβη σελεπτομερή σύγκριση του επιπέδου προστασίας που παρέχει το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο τωνπωλήσεων με το εθνικό δίκαιο των κρατών μελών Το συμπέρασμα ήταν ότι το κοινόευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων παρέχει πολύ υψηλό επίπεδο προστασίας τωνκαταναλωτών ενισχύοντας πολύ συχνά την προστασία των καταναλωτών σε σύγκριση μεπολλά εγχώρια δικαιικά συστήματα (για παράδειγμα παρέχοντας στον αγοραστή ελευθερίαεπιλογής έννομων βοηθημάτων)

Βάσει της εμπειρογνωμοσύνης που συγκεντρώθηκε οι συνεισηγητές παρουσίασαν τονΟκτώβριο του 2012 έγγραφο εργασίας που στόχο είχε να διερευνήσει τα βασικά σημεία που

66 Βλ παράρτημα IV67 Βλ παράρτημα IV68 Βλ παράρτημα IV69 Martine Beacutehar-Touchais laquoΗ λειτουργία του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων στα πλαίσια τουκανονισμού Ρώμη-Ιraquo μελέτη που ανατέθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου (PE 462477)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

24

θεωρούν κρίσιμα για τη συζήτηση70 Στο σχέδιο έκθεσής τους το οποίο υπέβαλαν στηνεπιτροπή τον Φεβρουάριο του 201371 οι εισηγητές παρουσίασαν τις κοινές τουςτροπολογίες τονίζοντας παράλληλα ότι το εν λόγω έγγραφο δεν συνιστά εξαντλητικόέγγραφο αλλά προσδιορίζει ορισμένα βασικά σημεία προς περαιτέρω συζήτηση με στόχοτη βελτίωση του κειμένου ούτως ώστε να καταστεί περισσότερο φιλικό προς το χρήστη νααποκτήσει μεγαλύτερη σαφήνεια και να συνάδει περισσότερο με το κεκτημένο Αναλυτικάοι εισηγητές πρότειναν να συγχωνευθούν ο κανονισμός και το παράρτημα προκειμένου ναεπιτευχθεί ένα ολοκληρωμένο μέσο Όσον αφορά το πεδίο εφαρμογής οι εισηγητέςπρότειναν να θεσπιστεί το κοινό ευρωπαϊκό δίκαιο των πωλήσεων μόνο για τις συμβάσεις εξαποστάσεως στοχεύοντας κυρίως στον ταχέως αναπτυσσόμενο τομέα των πωλήσεων μέσωδιαδικτύου στον οποίο η ιδέα ενός προαιρετικού μέσου έτυχε θερμής υποστήριξηςΠροτάθηκαν διευκρινίσεις όσον αφορά τη σχέση με τον κανονισμό laquoΡώμη-Ιraquo και με τουςεθνικούς νόμους Σχετικά με τα έννομα βοηθήματα οι εισηγητές με στόχο να επιτευχθείκαλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα του καταναλωτή για καταγγελία της σύμβασηςκαι το δικαίωμα του αγοραστή για διόρθωση οι εισηγητές πρότειναν προς εξέταση τρειςεναλλακτικές επιλογές πρώτον θέσπιση προθεσμίας κοινοποίησης της έλλειψηςσυμμόρφωσης 6 μηνών από τον χρόνο μετάθεσης του κινδύνου στον αγοραστή μετά τηνπάροδο της οποίας ο καταναλωτής θα πρέπει να αποδεχτεί τη διόρθωση δεύτερον θέσπισηυποχρέωσης του καταναλωτή να γνωστοποιεί την καταγγελία μέσα σε εύλογο χρονικόδιάστημα από τη στιγμή που λαμβάνει γνώση της μη συμμόρφωσης και τρίτον θέσπισηυποχρέωσης του καταναλωτή να πληρώνει για τη χρήση στην περίπτωση που καταγγέλλειτη σύμβαση

Η Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ενέκρινε τηγνωμοδότησή της τον Ιούλιο του 2013 με 22 ψήφους υπέρ 17 κατά και μία αποχή Δενυποστήριξε την πρόταση της Επιτροπής αλλά συνέστησε να μετατραπεί το προτεινόμενοπροαιρετικό μέσο σε οδηγία εναρμόνισης η οποία θα συμπληρώνει την οδηγία201183EΕ72 Μεταξύ των 326 τροπολογιών που κατατέθηκαν στην Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων μεγάλος αριθμός τάχθηκε επίσης υπέρ αυτής της προσέγγισης

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε την έκθεσή της στη συνεδρίασή της στις 17Σεπτεμβρίου 2013 με 19 ψήφους υπέρ 3 κατά και 2 αποχές Η έκθεση που εγκρίθηκευποστηρίζει ndash σε αντίθεση με τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς καιΠροστασίας των Καταναλωτών ndash τον προαιρετικό χαρακτήρα του προτεινόμενου μέσου καιτη νομική μορφή ενός κανονισμού Επιπλέον οι προτάσεις των εισηγητών για συγχώνευσηκανονισμού και παραρτήματος και για θέσπιση του κοινού ευρωπαϊκού δικαίου τωνπωλήσεων μόνο για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως ιδίως τις συμβάσεις μέσω διαδικτύουέτυχαν υποστήριξης στην επιτροπή Όσον αφορά τα έννομα βοηθήματα με στόχο ναεπιτευχθεί καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στο δικαίωμα του καταναλωτή για καταγγελία τηςσύμβασης και το δικαίωμα του αγοραστή για διόρθωση επετεύχθη συμβιβασμός που

70 Έγγραφο εργασίας της 8ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων(COM(2011)0635 ndash C7-03292011ndash 20110284(COD)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγητές LuigiBerlinguer και Klaus-Heiner Lehne (FdR 914981 PE 497786)71 Έγγραφο εργασίας της 8ης Οκτωβρίου 2012 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων(COM(2011)0635 ndash C7-03292011ndash 20110284(COD)) Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Εισηγητές Klaus-HeinerLehne και Luigi Berlinguer (FdR 929386 PE PE505998v02-00)72 Οδηγία 201183ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικάμε τα δικαιώματα των καταναλωτών την τροποποίηση της οδηγίας 9313ΕΟΚ του Συμβουλίου και της οδηγίας199944ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση της οδηγίας 85577ΕΟΚκαι της οδηγίας 977ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 304 22112011 σ 64)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

25

προτείνει τη διατήρηση της αρχής της ελεύθερης επιλογής έννομων βοηθημάτων για τονκαταναλωτή ενώ παράλληλα θεσπίζει υποχρέωση του καταναλωτή να γνωστοποιεί τηνκαταγγελία εντός χρονικού διαστήματος δύο μηνών από τότε που έλαβε γνώση της μησυμμόρφωσης Προτείνεται μακρά προθεσμία παραγραφής έξι μηνών

Στις 26 Φεβρουαρίου 2014 η ολομέλεια ολοκλήρωσε την πρώτη ανάγνωση της πρότασηςσχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων73 καθώς μια μεγάληπλειοψηφία στην ολομέλεια τάχθηκε υπέρ της έκθεσης της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Ηθέση του Κοινοβουλίου κατά την πρώτη ανάγνωση θα διαβιβαστεί πλέον στο επόμενοΚοινοβούλιο εκτός αν η Διάσκεψη των Προέδρων θεωρήσει επιθυμητή μια εκ νέουπαραπομπή στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 59 παράγραφος 1 τέταρτη περίπτωσητου Κανονισμού του Κοινοβουλίου Δεν είναι ακόμα σαφές πόσο γρήγορα το Συμβούλιο θαείναι σε θέση να προχωρήσει σε διαπραγματευτική εντολή με στόχο την επίτευξη πιθανήςσυμφωνίας Θα είναι επίσης αποφασιστικής σημασίας αν η πρόταση της Επιτροπής ΝομικώνΘεμάτων για τη θέσπιση ενός προαιρετικού μέσου για τις συμβάσεις εξ αποστάσεως πουέχει επιβεβαιωθεί από την ολομέλεια θα τύχει ή όχι της υποστήριξης του Συμβουλίου

Επιπλέον σχετικά με το δίκαιο των συμβάσεων η επιτροπή κατά την επόμενηκοινοβουλευτική περίοδο θα παρακολουθεί οπωσδήποτε με ενδιαφέρον τις εργασίες δύοομάδων εμπειρογνωμόνων της Επιτροπής και κάθε συνέχεια που ενδέχεται να δοθεί σεαυτές μίας σχετικά με το δίκαιο των ασφαλιστικών συμβάσεων74 η οποία παρέδωσε τηντελική της έκθεση τον Φεβρουάριο του 2014 και της άλλης σχετικά με τους ασφαλείς καιδίκαιους όρους των συμβάσεων υπολογιστικού νέφους75 η οποία ακόμα συσκέπτεται

3 Εταιρικό δίκαιο

31 ΙστορικόΤο κοινοτικό κεκτημένο στον τομέα του εταιρικού δικαίουαποτελείται από μια σειρά από οδηγίες που στοχεύουν στηνπροσέγγιση της νομοθεσίας των κρατών μελών Οι πρώτεςοδηγίες στον τομέα αυτό χρονολογούνται από το 1968 και το1977 Οι περισσότερες ισχύουσες οδηγίες είχαν ήδη υποστείαρκετές τροποποιήσεις και έπρεπε πλέον να εκσυγχρονίσουν καινα απλουστεύσουν το κεκτημένο περί εταιρικού δικαίουΕπιπλέον χρειάζεται ακόμα να καλυφθούν σημαντικά κενάπροκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα των εταιρειώνστην εσωτερική αγορά

Στις δραστηριότητες που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τηςΕπιτροπής Νομικών Θεμάτων στον τομέα του εταιρικού δικαίουσυγκαταλέγονται ζητήματα που αφορούν τον εκσυγχρονισμό του εταιρικού δικαίου και τηςεταιρικής διακυβέρνησης εν γένει Περιλαμβάνονται επίσης και συγκεκριμένα μέτρα για τηνεναρμόνιση του εταιρικού δικαίου σε ορισμένους τομείς με στόχο τη διευκόλυνση τωνδιασυνοριακών δραστηριοτήτων των εταιρειών όπως είναι η διασύνδεση των μητρώων των

73 Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκθεση A7-03012013 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτης 26ης Φεβρουαρίου 2014 επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίουσχετικά με τη θέσπιση κοινού ευρωπαϊκού δικαίου των πωλήσεων (P7_TA(2014)0159)74 Απόφαση της Επιτροπής (2013C 1603) της 17ης Ιανουαρίου 2013 για τη συγκρότηση ομάδαςεμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με το ευρωπαϊκό δίκαιο των ασφαλιστικών συμβάσεων (ΕΕ C 161912013 σ 6)75 Απόφαση της Επιτροπής (2013C 17404) της 18ης Ιουνίου 2013 για τη σύσταση της ομάδαςεμπειρογνωμόνων της Επιτροπής σχετικά με τις συμβάσεις υπολογιστικού νέφους (ΕΕ C 174 2062013 σ 6)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

26

εταιρειών Επιπλέον περιλαμβάνονται μέτρα για την καλύτερη ρύθμιση και απλούστευσητου κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις εταιρείες καθώς και στοχευμένα απλουστευτικάμέτρα για τη μείωση του διοικητικού φόρτου στις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίεςεπιχειρήσεις όπως για παράδειγμα τροποποιήσεις της λογιστικής οδηγίας και της οδηγίαςγια τη διαφάνεια

Η χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει καταστήσει σαφή την ανάγκη για ορθότερηρύθμιση συγκεκριμένων τομέων του εταιρικού δικαίου ώστε να καλυφθούν τα υφιστάμενακενά Σε αυτό το πλαίσιο η επιτροπή συνέταξε δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας σχετικά με τηνεταιρική διακυβέρνηση και έφερε εις πέρας μία δραστική μεταρρύθμιση στον έλεγχοοικονομικών καταστάσεων μέσω της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας

Επιπλέον στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης η λογιστική οδηγία υπέστη δύοσημαντικές τροποποιήσεις εισήχθη ένα καινούριο κεφάλαιο που καθιερώνει υποχρεώσειςδημοσίευσης των πληρωμών με αποδέκτη τις κυβερνήσεις για μεγάλες επιχειρήσειςεξόρυξης και υλοτόμησης πρωτογενών δασών ενώ οι οντότητες δημοσίου συμφέροντος μεπάνω από 500 εργαζόμενους έχουν πλέον υποχρέωση υποβολής αναφορών γιαπεριβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα ζητήματα που αφορούν τους εργαζόμενους τοσεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων την καταπολέμηση της διαφθοράς και τηδωροδοκία Τελικά το Κοινοβούλιο ενέκρινε μια θέση για την οποία δεν είχε επιτευχθείσυμφωνία σε πρώτη ανάγνωση που καθιερώνει την υποχρέωση για επιχειρήσεις πουαπασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους να θέτουν στόχους αναφορικά με την παρουσίαγυναικών στη σύνθεση των εποπτικών τους συμβουλίων

Επιπλέον η επιτροπή υπέβαλε έκθεση πρωτοβουλίας για την επισκόπηση της εφαρμογής τηςοδηγίας 200425ΕΚ για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς76

32 Πολιτικές προσεγγίσεις και δραστηριότητες της Επιτροπής Νομικών ΘεμάτωνΗ προσέγγιση της επιτροπής στο εταιρικό δίκαιο αντικατοπτρίζει το ιστορικό αυτό και τιςνέες ανάγκες για ρυθμίσεις λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές εξελίξεις Οιδραστηριότητες της επιτροπής στον τομέα αυτό έχουν ως κατευθυντήριες γραμμές τους εξήςκύριους στόχους

την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών στην εσωτερική αγορά

τη διευκόλυνση των διασυνοριακών δραστηριοτήτων των εταιρειών στην εσωτερικήαγορά κυρίως προς όφελος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

τη διασφάλιση της διαφάνειας και την εγγύηση των δικαιωμάτων των μετόχων τωνπιστωτών των εργαζόμενων και των λοιπών ενδιαφερόμενων

τη μείωση του διοικητικού φόρτου ιδίως για τις πολύ μικρές και τις μικρομεσαίεςεπιχειρήσεις

την άντληση διδαγμάτων από την κρίση (πχ όσον αφορά τις απολαβές τωνδιοικητικών στελεχών τα αμοιβαία κεφάλαια αντιστάθμισης κινδύνου τουςοργανισμούς αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας τη διαφάνεια των θεσμικώνεπενδυτών και τον έλεγχο)

Η επιτροπή εξέφρασε τις απόψεις της όχι μόνο στο νομοθετικό της έργο σύμφωνα με τησυνήθη νομοθετική διαδικασία αλλά και με την ορθολογική χρήση εκθέσεων πρωτοβουλίαςκαι νομοθετικών πρωτοβουλιών

76 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις δύο αυτές αναφορές βλέπε κατωτέρω

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

27

Μετά τη δημόσια διαβούλευση της Επιτροπής για το μέλλον του εταιρικού δικαίου ηεπιτροπή υπέβαλε προφορική ερώτηση μαζί με ένα τελικό ψήφισμα Το ψήφισμα πουεγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 14 Ιουνίου 201277 δεν αποτέλεσε απλώς αντίδραση στηδιαβούλευση της Επιτροπής αλλά δημιούργησε και μια στρατηγική προοπτική για τοΚοινοβούλιο για επιπλέον δράση στον τομέα του εταιρικού δικαίου Τόνισε το γεγονός ότι οσχεδιασμός του εταιρικού δικαίου θα έπρεπε να αποσκοπεί στο να απλοποιεί τοεπιχειρηματικό περιβάλλον να μειώνει τον περιττό διοικητικό φόρτο και να προωθεί τηναποτελεσματική αξιοποίηση της ενιαίας αγοράς από τις εταιρείες ενώ παράλληλα ναδιασφαλίζει την κατάλληλη προστασία των συμφερόντων των πιστωτών των μετόχων τωνμελών και των εργαζόμενων

Πιο συγκεκριμένα το Κοινοβούλιο επανέλαβε τα βασικά του αιτήματα στον τομέα τουεταιρικού δικαίου την εξέλιξη των ευρωπαϊκών εταιρικών μορφών κυρίως όσον αφορά τοκαταστατικό της ιδιωτικής εταιρείας και το ευρωπαϊκό καταστατικό για τις εταιρείεςαλληλασφάλισης καθώς και την κατάθεση πρότασης για την 14η οδηγία εταιρικού δικαίουσχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας εταιρειών ώστε ναδιευκολυνθεί η διασυνοριακή κινητικότητα των εταιρειών

Το Κοινοβούλιο τόνισε περαιτέρω ζητήματα που θεωρούσε σημαντικά αναφορικά με τιςενδεχόμενες αναθεωρήσεις μίας σειράς οδηγιών εταιρικού δικαίου για τη 2η οδηγίαεταιρικού δικαίου εστίαση στην απλοποίηση αντί για τη θέσπιση εναλλακτικού καθεστώτοςγια την ενημέρωση και τη διατήρηση του κεφαλαίου για την 5η οδηγία εταιρικού δικαίουεπανάληψη των εργασιών αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία των ανώνυμωνεταιρειών για την 9η οδηγία εταιρικού δικαίου επανάληψη των εργασιών όχι για τηνπλήρη εναρμόνιση του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου για τους ομίλους αλλά για τηνπροστασία των θυγατρικών και των μετόχων και για τη βελτίωση της διαφάνειας της δομήςτων ομίλων Σε γενικές γραμμές υποστηρίχτηκε η κωδικοποίηση του εταιρικού δικαίουΕπιπλέον το Κοινοβούλιο εξέφρασε την επιθυμία να πραγματοποιηθούν εργασίες σχετικάμε τους κανόνες σύγκρουσης νόμων στον τομέα του εταιρικού δικαίου Επικρότησε επίσηςτην αναθεώρηση των λογιστικών οδηγιών και πρότεινε η Επιτροπή να διερευνήσειπεραιτέρω τη δημιουργία ευρωπαϊκών λογιστικών προτύπων Όσον αφορά τα διαδικαστικάτο Κοινοβούλιο επέμεινε ακόμα μια φορά σε ενδελεχείς αξιολογήσεις επιπτώσεων καθώςκαι σε δέουσα και τακτική ενημέρωση βάσει της συμφωνίας πλαισίου αναφορικά με τιςλεπτομερείς επακόλουθες αποφάσεις σύμφωνα με το άρθρο 225 ΣΛΕΕ Το Κοινοβούλιοζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει ένα σχέδιο δράσης με συγκεκριμένεςβραχυπρόθεσμες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες πρωτοβουλίες και σαφείςημερομηνίες-στόχους

Η Επιτροπή πράγματι περιέγραψε τον μελλοντικό της προσανατολισμό στον τομέα τουεταιρικού δικαίου σε ένα σχέδιο δράσης που παρουσίασε τον Δεκέμβριο του 201278 Έδωσεέμφαση στα εξής βασικά στοιχεία για την μελλοντική της πολιτική αναφορικά με τοεταιρικό δίκαιο την ενίσχυση της διαφάνειας μεταξύ των εταιρειών και των μετόχων τουςώστε να βελτιωθεί η εταιρική διακυβέρνηση την ενθάρρυνση και τη διευκόλυνση τηςμακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων καθώς και τη γενικότερη βελτίωση τουπλαισίου για διασυνοριακές δραστηριότητες των εταιρειών της ΕΕ Δεδομένου ότι αυτός οστρατηγικός προσανατολισμός αφορά επίσης την υποβολή μελλοντικών προτάσεων

77 Ψήφισμα της Επιτροπής Β7-02992012 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2012σχετικά με το μέλλον του ευρωπαϊκού εταιρικού δικαίου (P7_TA(2012)0259)78 Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο την Ευρωπαϊκή Οικονομική καιΚοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών Σχέδιο Δράσης Ευρωπαϊκό εταιρικό δίκαιο καιεταιρική διακυβέρνηση ndash ένα σύγχρονο νομικό πλαίσιο για πιο ενεργό συμμετοχή των μετόχων και βιώσιμεςεταιρείες COM (2012) 740

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

28

εταιρικού δικαίου από την Επιτροπή η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα ασχοληθεί κατά τηνόγδοη κοινοβουλευτική περίοδο με την εξέταση αυτών όπως επίσης και συγκεκριμένωννομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής πέρα από τις προτεραιότητες που έχει θέσει η ίδιαστον τομέα του εταιρικού δικαίου

Στο πλαίσιο των εργασιών της στον τομέα του εταιρικού δικαίου η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων πραγματοποίησε μία σειρά δημοσίων ακροάσεων (πχ στις 27 Ιανουαρίου του2010 σχετικά με τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων πώς μπορούν ναθεσπιστούν οι καλύτερες δυνατές ρυθμίσεις στις 26 Απριλίου 2012 σχετικά με τηναναθεώρηση της λογιστικής οδηγίας και της οδηγίας για τη διαφάνεια οι νέες υποχρεώσειςγια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα στις 27 Μαρτίου 2012 σχετικά με τη βελτίωση τηςποιότητας του ελέγχου σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και στις 26 Νοεμβρίου 2012σχετικά με το προτεινόμενο καταστατικό για ένα Ευρωπαϊκό Ίδρυμα)79 Η ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων και η Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλωναπό κοινού υπεύθυνες σύμφωνα με το άρθρο 51 του Κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου για την πρόταση οδηγίας σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπηςεκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών τωνεισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών διοργάνωσαν ένα εργαστήριο στις 20 Μαρτίου2013 σχετικά με την laquoΙσόρροπη εκπροσώπηση των φύλων στα διοικητικά συμβούλια και τιςυψηλόβαθμες θέσεις διοίκησηςraquo και κήρυξαν την έναρξη μιας κοινής συνεδρίασης τωνεπιτροπών στις 19 Ιουνίου 2014 για ανταλλαγή απόψεων με εθνικούς βουλευτές

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων προέβη επίσης σε ενδελεχή ανταλλαγή απόψεων με τονυπεύθυνο Επίτροπο Michel Barnier και με τον πρόεδρο της ομάδας υψηλού επιπέδουανεξάρτητων ενδιαφερόμενων μερών για τον διοικητικό φόρτο Edmund Stoiber

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στο πλαίσιο της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίαςσυνεργάστηκε στενά με την Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής αναφορικάμε ζητήματα εταιρικού δικαίου και πιο συγκεκριμένα σχετικά με τις χρηματοπιστωτικέςυπηρεσίες και υπέβαλε μία σειρά από σημαντικές γνωμοδοτήσεις

Πρέπει να υπογραμμιστεί ότι η συντριπτική πλειονότητα των νομοθετικών δραστηριοτήτωντης επιτροπής στον τομέα του εταιρικού δικαίου υπό τη συνήθη νομοθετική διαδικασία είχεεπιτυχή κατάληξη μετά τις εντατικές διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπήκαι οδήγησε σε συμφωνίες σε πρώτη ανάγνωση

33 Εταιρική διακυβέρνησηΣτον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης η επιτροπή ενέκρινε δύο διαφορετικές εκθέσειςπρωτοβουλίας

Η πρώτη που ονομάζεται laquoζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση τωνεταιρειώνraquo80 (εισηγητής Klaus-Heiner Lehne) ακολούθησε την προσέγγιση κατά την οποίαθέματα που σχετίζονται με τη διοίκηση των εταιρειών πρέπει να εξετάζονται υπό το πρίσματης διατήρησης της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας στο πλαίσιο της κρίσης Αυτά ταθέματα πρέπει να αναλύονται διαρκώς ώστε να διευκολύνουν την εξεύρεση λύσεων που θαεπιτρέπουν στις εταιρείες να αντιμετωπίζουν τις τρέχουσες προκλήσεις και θα συμβάλλουνστην προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και της υψηλότερης απασχόλησης σε ολόκληρητην ΕΕ

79 Βλέπε παράρτημα ΙΙΙ80 Έκθεση της επιτροπής Α7-01352010 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 18ης Μαΐου 2010σχετικά με ζητήματα δεοντολογίας που συνδέονται με τη διοίκηση των εταιρειών (20092177(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

29

Τόνισε επιπλέον ότι η διαχείριση κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνεται δεόντως υπόψη κατά τοσχεδιασμό της πολιτικής αποδοχών Η διαχείριση κινδύνου πρέπει να γίνεται αντιληπτή καινα εφαρμόζεται στο επίπεδο της συνολικής οργάνωσης και να θεωρείται ένα από τασημαντικότερα στοιχεία της ορθής εταιρικής διακυβέρνησης σε όλες τις εταιρείες

Η έκθεση καλεί την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις στον χώρο του εταιρικούδικαίου για να αντιμετωπιστούν ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης και να διασφαλιστεί ησυνεκτικότητα στην πολιτική αποδοχών για όλους τους τύπους εταιρειών

Επιπλέον το ψήφισμα ζητεί να ενθαρρυνθεί η προώθηση περισσοτέρων γυναικών σεδιευθυντικές θέσεις μέσω σύστασης της Επιτροπής για την καθιέρωση ενός συστήματοςσχετικά με τη σύνθεση των οργάνων λήψης αποφάσεων των εταιρειών καθώς και άλλωνοργανισμών και υπηρεσιών γενικότερα

Τέλος το ψήφισμα καλεί την Επιτροπή να προαγάγει την αξιοποίηση των κατευθυντήριωνγραμμών για βέλτιστες πρακτικές για μη εισηγμένες εταιρείες η οποία πρέπει ναπροσαρμόζεται έτσι ώστε να λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις διαφορές τωνεταιρειών αυτών

Η δεύτερη έκθεση πρωτοβουλίας (εισηγητής Sebastian Valentin Bodu) με τίτλο laquoΠλαίσιοεταιρικής διακυβέρνησης για τις ευρωπαϊκές εταιρείεςraquo81 αποτέλεσε απάντηση στηδιαδικασία διαβούλευσης που δρομολόγησε η Επιτροπή τον Απρίλιο του 201182

Όσον αφορά την εμβέλεια του πλαισίου της ευρωπαϊκής εταιρικής διακυβέρνησης τοψήφισμα τόνισε την ανάγκη θέσπισης μιας βασικής δέσμης μέτρων εταιρικήςδιακυβέρνησης που να εφαρμόζονται σε όλες τις εισηγμένες εταιρείες

Αναφορικά με τα διοικητικά συμβούλια των εταιρειών το ψήφισμα υπογράμμισε ότι είναιζωτικής σημασίας να υπάρχει ευρύ και διαφοροποιημένο φάσμα δεξιοτήτων και ικανοτήτωνστο πλαίσιό τους Ζήτησε από την Επιτροπή να παράσχει στοιχεία για την εκπροσώπησητων φύλων και τα μέτρα που ελήφθησαν σε επίπεδο εταιρειών και κρατών μελών Εάνυπάρξει ανάγκη η εκπροσώπηση των γυναικών στα διοικητικά συμβούλια θα πρέπει νααυξηθεί έως το 30 μέχρι το 2015 και έως το 40 μέχρι το 2020 Οι δεσμευτικέςνομοθετικές διατάξεις για παράδειγμα οι ποσοστώσεις θα μπορούσαν να αποτελέσουντμήμα μιας πιθανής προσέγγισης Αναφορικά με τη θητεία των διευθυντών και τιςεξωτερικές αξιολογήσεις το ψήφισμα τάσσεται υπέρ προαιρετικών μέτρων Επίσηςυποστηρίζει τη δημοσιοποίηση των πολιτικών αποδοχών που εφαρμόζουν οι εταιρείεςκαθώς και των αποτελεσμάτων των ψηφοφοριών που πραγματοποιούν οι μέτοχοι σχετικά μετις εν λόγω πολιτικές

Αναφορικά με τους μετόχους γενικότερα το ψήφισμα υποστηρίζει μέτρα που δίνουνκίνητρο για μακροπρόθεσμες επενδύσεις καθώς και αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίαςαπό την Επιτροπή ώστε να διαπιστωθεί αν η ισχύουσα νομοθεσία ενθαρρύνει τοβραχυπρόθεσμο χαρακτήρα ως παράπλευρη επίπτωση Το ψήφισμα τάσσεται κατά τηςχορήγησης προνομίων σε συγκεκριμένες ομάδες μακροπρόθεσμων επενδυτών επικροτείόμως την κατάρτιση κωδίκων διαχείρισης στην ΕΕ Αφrsquo ενός το ψήφισμα είναι υπέρκανόνων για τη ρύθμιση της σύγκρουσης συμφερόντων αφ ετέρου ζητεί το σύστημακινήτρων να αφεθεί στα συμβαλλόμενα μέρη (πχ στους θεσμικούς επενδυτές και τουςδιαχειριστές περιουσιακών στοιχείων) Η Επιτροπή πρέπει να αναλύσει τους τρόπουςενίσχυσης της συμμετοχής των μετόχων Επιπλέον η Επιτροπή πρέπει να ορίσει μεσαφήνεια την έννοια laquoπρόσωπα που ενεργούν σε συνεννόησηraquo Ζητήθηκε επίσης από την

81 Έκθεση της επιτροπής Α7-00512012 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2012σχετικά με το πλαίσιο εταιρικής διακυβέρνησης των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων (20112181(INI))82 (COM(2011) 164)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

30

Επιτροπή να ρυθμίσει τον κλάδο των πληρεξούσιων συμβούλων Πρέπει να διασφαλιστεί ότιοι εταιρείες που εκδίδουν ονομαστικές μετοχές έχουν πρόσβαση στα στοιχεία πουαποδεικνύουν την ταυτότητα των μετόχων τους Το ψήφισμα θεωρεί αναγκαία μίαπρωτοβουλία σχετική με τις συναλλαγές συνδεδεμένων μερών Η ρύθμιση του καθεστώτοςσυμμετοχής των εργαζομένων στο εταιρικό κεφάλαιο ωστόσο θα πρέπει να εναπόκειταιστα κράτη μέλη

Τέλος όσον αφορά την ίδια τη ρυθμιστική προσέγγιση το ψήφισμα τάσσεται σαφώς υπέρτης αρχής laquoσυμμορφώσου ή αιτιολόγησεraquo η οποία αποτελεί πιο δυναμικό εργαλείο σεσύγκριση με μια αυστηρή νομοθεσία σε ζητήματα εταιρικής διακυβέρνησης

Η Επιτροπή συνέχισε τις εργασίες της στον τομέα της εταιρικής διακυβέρνησης με τηνυποβολή τον Απρίλιο του 2014 μίας πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 200736EΚ όσον αφορά την ενθάρρυνσητης μακροπρόθεσμης ενεργού συμμετοχής των μετόχων και της οδηγίας 201334EΕ όσοναφορά ορισμένα στοιχεία της δήλωσης εταιρικής διακυβέρνησης83 Η πρόταση ακολουθεί τιςανακοινώσεις που έγιναν στο σχέδιο δράσης εταιρικού δικαίου της Επιτροπής το 201284

καθώς επίσης και τις ανακοινώσεις της για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση τηςευρωπαϊκής οικονομίας στις 27 Μαρτίου 201485 και περιέχει μία σειρά από μέτρα πουστοχεύουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων της εταιρικής διακυβέρνησης που σχετίζονταιμε τις εισηγμένες εταιρείες και τα διοικητικά τους συμβούλια τους μετόχους τουςενδιάμεσους και τους πληρεξούσιους συμβούλους Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θαξεκινήσει τις εργασίες της σχετικά με την τροποποίηση της πρότασης αυτής κατά την όγδοηκοινοβουλευτική περίοδο

34 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη διασυνοριακή μεταφορά τηςέδρας της εταιρείας

Επί του παρόντος οι επιχειρήσεις μπορούν να προβούν σε μεταφορά της έδρας τους μόνομέσω διάλυσης και δημιουργίας νέας νομικής οντότητας στο κράτος μέλος προορισμού ήμέσω ίδρυσης νέου νομικού προσώπου στο κράτος μέλος προορισμού και συνακόλουθηςσυγχώνευσης αμφότερων των επιχειρήσεων Αυτές οι διαδικασίες ενέχουν διοικητικάεμπόδια υψηλό κόστος και κοινωνικές συνέπειες ενώ δεν προσφέρουν ασφάλεια δικαίου

Κατά τη διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου η Επιτροπή Νομικών Θεμάτωνενέκρινε μία έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 192 ΕΚ (νυν άρθρο225 ΣΛΕΕ) (εισηγητής Klaus-Heiner Lehne) σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά τηςκαταστατικής έδρας των εταιρειών86 Στο ψήφισμά του που βασίστηκε στην έκθεση τοΚοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να υποβάλει νομοθετική πρόταση για τη 14η οδηγίαπερί εταιρικού δικαίου η οποία θα θέσπιζε μέτρα για το συντονισμό της νομοθεσίας τωνκρατών μελών ώστε να διευκολυνθούν οι διασυνοριακές μεταφορές στην επικράτεια τηςΚοινότητας των καταστατικών εδρών των εταιρειών που έχουν συσταθεί σύμφωνα με τηνομοθεσία ενός κράτους μέλους

83 COM(2014)021384 Βλέπε παραπάνω85 COM(2014)016886 Έκθεση της επιτροπής Α6-00402009 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαρτίου 2009 πουπεριέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη διασυνοριακή μεταφορά της καταστατικής έδρας τωνεταιρειών (20082196(ΙΝΙ))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

31

Η ανάγκη θέσπισης νομοθετικών διατάξεων στον τομέα αυτόν προκύπτει και από τιςαποφάσεις του Δικαστηρίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 στην υπόθεση Cartesio87 και της12ης Ιουλίου 2012 στην υπόθεση VALE Eacutepiteacutesi88

Στην επακόλουθη απόφασή της που εγκρίθηκε στις 17 Ιουνίου 2009 η Επιτροπή απάντησεότι η νομολογία του Δικαστηρίου ήδη επέτρεπε την κινητικότητα των εταιρειών ωστόσομόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις και ότι η ισχύουσα νομοθεσία παρείχε περιθώριοκινητικότητας πχ βάσει της οδηγίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις Η Επιτροπήπροσέθεσε ότι δεδομένης της επικείμενης λήξης της κοινοβουλευτικής περιόδου θα ήτανπροτιμότερο να αποφασίσει η επόμενη Επιτροπή επί του ζητήματος

Η απάντηση της Επιτροπής δεν ικανοποίησε την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αφού άφηνεπεριθώριο για τη μεταφορά έδρας εταιρείας από ένα κράτος μέλος σε άλλο βάσει τουΙδιωτικού Διεθνούς Δικαίου το οποίο παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις μεταξύ τωνκρατών μελών και μπορεί εν τέλει να αποτρέψει τη μεταφορά Η επιτροπή θεωρούσε ότιυπήρχε έντονη ανάγκη για εναρμόνιση των μέτρων προκειμένου οι ευρωπαϊκές εταιρείες ναμπορούν να απολαμβάνουν το δικαίωμα εγκατάστασης που τους παρέχει η ΣΛΕΕ καιαποφάσισε να καταρτίσει άλλη μία νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας

Η έκθεση σχετικά με την 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τη διασυνοριακήμεταφορά της έδρας της εταιρείας89 (εισηγήτρια Evelyn Regner) περιείχε συστάσεις προςτην Επιτροπή αναφορικά με την αναγκαιότητα και το περιεχόμενο μιας οδηγίας μεαντικείμενο τη διασυνοριακή μεταφορά έδρας εταιρείαςΟι συστάσεις αφορούσαν το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας τα αποτελέσματα τηςδιασυνοριακής μεταφοράς τη διαφάνεια και τους κανόνες για παροχή πληροφοριών πριναπό την απόφαση για τη μεταφορά τη διαδικασία της απόφασης (από τους μετόχους) τηνεπαλήθευση της νομιμότητας της μεταφοράς τα μέτρα προστασίας και τα δικαιώματα τωνεργαζόμενων ενώ παρέμεναν ουδέτερες αναφορικά με τη συμμετοχή των εργαζόμενων καιτο διαχωρισμό μεταξύ καταστατικής και διοικητικής έδρας μιας εταιρείας

Δεδομένου ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και πάλι δε θεώρησε ικανοποιητική τηναπάντηση της Επιτροπής αποφάσισε το καλοκαίρι του 2012 να λάβει σε εσωτερικόπλαίσιο μέτρα υποστηρικτικά των εργασιών της στον τομέα αυτόν και ζήτησε από τις δικέςτης υπηρεσίες να καταρτίσουν την επονομαζόμενη Εκτίμηση της ΕυρωπαϊκήςΠροστιθέμενης Αξίας για την 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου90 Η εκτίμηση πουπαρουσιάστηκε στην επιτροπή το Φεβρουάριο του 2013 πράγματι επιβεβαίωσε τη θέση τουΚοινοβουλίου ότι ήταν αναγκαία η κατάρτιση μιας 14ης οδηγίας περί εταιρικού δικαίου καιπεριέγραψε λεπτομερώς τα πλεονεκτήματά της για τη διαδικασία της διασυνοριακήςμεταφοράς της έδρας εταιρείας αναφορικά με την ασφάλεια δικαίου τη σαφήνεια τηδιαφάνεια και την απλότητα Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι στην εκτίμηση έγινεαπόπειρα να αξιολογηθεί ποσοτικά η Ευρωπαϊκή Προστιθέμενη Αξία παρέχοντας ενδείξειςγια το ύψος των δαπανών που σχετίζονται με τη μεταφορά της καταστατικής έδρας και οιοποίες θα μπορούσαν να αποφευχθούν ως αποτέλεσμα της προτεινόμενης οδηγίας

Στις 14 Ιανουαρίου του 2013 και ως τμήμα των μέτρων που ανακοινώθηκαν στο σχέδιοδράσης για το εταιρικό δίκαιο η ΓΔ Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής

87 Απόφαση της 16ης Δεκεμβρίου 2008 C-21006 (Συλλογή 2008 σ I-9641)88 Απόφαση της 12ης Ιουλίου 2012 υπόθεση C-37810 VALE Eacutepiteacutesi ECIEUC201244089 Έκθεση της επιτροπής Α7-00082012 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Φεβρουαρίου 2012που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τη 14η οδηγία περί εταιρικού δικαίου όσον αφορά τηδιασυνοριακή μεταφορά της έδρας της εταιρείας (20112046(INI))90 Εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Προστιθέμενης Αξίας (EAVA 320212) laquoΟδηγία για τη διασυνοριακή μεταφοράτης καταστατικής έδρας εταιρειών (14η οδηγία περί Εταιρικού Δικαίου)raquo ΡΕ 494460

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

32

Επιτροπής δρομολόγησε δημόσια διαβούλευση σχετικά με τις διασυνοριακές μεταφορές τηςκαταστατικής έδρας εταιρειών η οποία δεν οδήγησε σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματαΜπορεί με βεβαιότητα να υποστηριχθεί ότι για το ζήτημα αυτό θα χρειαστεί στενήπαρακολούθηση προκειμένου να υπάρξει πρόοδος

35 Νομοθετικές δραστηριότητες στον τομέα του εταιρικού δικαίουΗ διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων

Στο πλαίσιο των εργασιών της στον τομέα του εταιρικού δικαίου η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων έπαιξε ηγετικό ρόλο στις εργασίες του Κοινοβουλίου για τη διασύνδεση τωνμητρώων επιχειρήσεων

Η ιδέα της διευκόλυνσης της πρόσβασης σε επίσημες πληροφορίες σχετικά με εταιρείες δενείναι νέα ήταν ήδη ένας από τους στόχους της πρώτης οδηγίας περί εταιρικού δικαίου91

(68151ΕΟΚ) το 1968 κατά συνέπεια με την τροποποίηση του 2003 απαιτήθηκε από όλατα κράτη μέλη να τηρούν ηλεκτρονικά μητρώα επιχειρήσεων από το 2007 και μετά Στιςαπαρχές της χρηματοπιστωτικής κρίσης η Επιτροπή δεδομένης της σημασίας τηςβελτιωμένης πρόσβασης σε πληροφορίες σχετικά με εταιρείες για την αποκατάσταση τηςεμπιστοσύνης στις αγορές δρομολόγησε διαβουλεύσεις για τη διασύνδεση των μητρώωνεπιχειρήσεων το 200992 Εκείνη την εποχή τα μητρώα λειτουργούσαν σε περιφερειακό ήεθνικό επίπεδο και η συνεργασία ήταν προαιρετική

Το Κοινοβούλιο μετά από έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (εισηγητής KurtLechner) αντέδρασε στην Πράσινη Βίβλο αυτή με ψήφισμα την 7η Σεπτεμβρίου 201093 μετο οποίο επιβεβαίωσε τη χρησιμότητα της διασυνοριακής συνεργασίας των μητρώωνεπιχειρήσεων Τα κύρια αιτήματα που έθεσε το Κοινοβούλιο ήταν η διασφάλιση τηςσυμμετοχής όλων των κρατών μελών η εύκολη πρόσβαση και η υψηλή ποιότητα τωνστοιχείων καθώς και η συμπλήρωση της διασύνδεσης με την εισαγωγή ενός ενιαίουσημείου πρόσβασης

Η νομοθετική πρόταση που υπέβαλε κατόπιν η Επιτροπή την 4η Φεβρουαρίου 201194 μεστόχο τη δημιουργία ενός ηλεκτρονικού δικτύου μητρώων και ενός κοινού ελαχίστουσυνόλου πληροφοριών ακόμα και για υποκαταστήματα και διασυνοριακές συγχωνεύσειςτροποποίησε τις τρεις προϋπάρχουσες οδηγίες (οδηγία 2009101EΚ95 οδηγία89666EΟΚ96 και οδηγία 200556EΚ97) κυρίως προβλέποντας κατ εξουσιοδότησηπράξεις

91 Πρώτη οδηγία 68151ΕΟΚ του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 1968 περί συντονισμού των εγγυήσεων πουαπαιτούνται στα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 58 δεύτερη παράγραφος τηςσυνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και των τρίτων με σκοπό να καταστούν οιεγγυήσεις αυτές ισοδύναμες σε ολόκληρη την Κοινότητα (ΕΕ L 65 1431968 σ 8)92 Πράσινη Βίβλος της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη laquoΔιασύνδεση των μητρώωνεπιχειρήσεωνraquo (COM(2009)0612)93 Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων Α7-02182010 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ηςΣεπτεμβρίου 2010 σχετικά με τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων (P7_TA(2010)0298)94 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2011 για τηντροποποίηση των οδηγιών 89666ΕΟΚ 200556ΕΚ και 2009101ΕΚ όσον αφορά τη διασύνδεση τωνκεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών (COΜ(2011)0079)95 Οδηγία 2009101ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Σεπτεμβρίου 2009 περίσυντονισμού των εγγυήσεων που απαιτούνται από τα κράτη μέλη εκ μέρους των εταιρειών κατά την έννοια τουάρθρου 48 δεύτερη παράγραφος της συνθήκης για την προστασία των συμφερόντων των εταίρων και τωντρίτων με σκοπό να καταστούν οι εγγυήσεις αυτές ισοδύναμες (EE L 258 της 1102009 σ 11)96 Ενδέκατη οδηγία 89666ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1989 σχετικά με τη δημοσιότητα τωνυποκαταστημάτων που έχουν συσταθεί σε ένα κράτος μέλος από ορισμένες μορφές εταιρειών που διέπονταιαπό το δίκαιο άλλου κράτους (ΕΕ L 395 30121989 σ 36)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

33

Η πρόταση υπέστη εκτενή επεξεργασία από το Συμβούλιο υπό ουγγρική και έπειτα υπόπολωνική προεδρία του Συμβουλίου το 2011 κυρίως με την εισαγωγή εκτελεστικώνπράξεων αντί για τις κατrsquo εξουσιοδότηση πράξεις που είχαν προταθεί από την Επιτροπή

Εν τέλει επιτεύχθηκε συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση υπό δανική προεδρία στις αρχές του2012 η οποία επιβεβαιώθηκε από την ολομέλεια την 14η Φεβρουαρίου του 2012(εισηγητής Kurt Lechner)98 Συγκεκριμένα το Κοινοβούλιο πέτυχε τη διατήρηση μίαςδιάταξης η οποία ανέθετε στην Επιτροπή την αρμοδιότητα να εγκρίνει μέσω κατrsquoεξουσιοδότηση πράξεων αν θα συγχρηματοδοτούσε τη νεοϊδρυθείσα ευρωπαϊκή κεντρικήπλατφόρμα με επιβολή τελών καθώς και το ποσό των τελών που θα έπρεπε να επιβληθεί σεανεξάρτητους χρήστες θέματα τα οποία σύμφωνα με το Κοινοβούλιο δεν ρυθμίζοντανκατάλληλα μέσω εκτελεστικών πράξεων Το Κοινοβούλιο πέτυχε επιπλέον την παράτασητης προθεσμίας προς υποβολή ενστάσεων στα σχέδια κατrsquo εξουσιοδότηση πράξεων από2+2 σε 3+3 μήνες δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας της επιβολής τελών στους πολίτες καιτης ανάγκης για εκτενή εξέταση των σχεδίων κατ εξουσιοδότηση πράξεων

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η προθεσμία μεταφοράς τόσο της ίδιας της οδηγίας όσο και τωνσχετικών εκτελεστικών πράξεων συμπίπτουν με την όγδοη κοινοβουλευτική περίοδο ηΕπιτροπή Νομικών Θεμάτων ενδεχομένως να επιθυμεί να ασχοληθεί με την εφαρμογή καιτη λειτουργία του συστήματος

Λογιστική

α) Πολύ μικρές επιχειρήσεις

Στο ψήφισμά του της 18ης Δεκεμβρίου 2008 σχετικά με τιςλογιστικές απαιτήσεις όσον αφορά τις μικρές και μεσαίεςεπιχειρήσεις και ιδίως τις πολύ μικρές επιχειρήσεις τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλεινομοθετική πρόταση που θα επέτρεπε στα κράτη μέλη να

εξαιρούν τις πολύ μικρές επιχειρήσεις από το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας 78660ΕΟΚ (4η

οδηγία περί εταιρικού δικαίου)

Η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση ως τμήμα του κυλιόμενου προγράμματος απλούστευσης πουη ίδια έχει καταρτίσει το οποίο αποτελεί βασική προτεραιότητα του προγράμματος για τηβελτίωση της νομοθεσίαςΗ πρόταση περιείχε μια στοχευμένη τροποποίηση στην 4η οδηγία περί εταιρικού δικαίου Ηπρόταση θα προσέθετε συγκεκριμένα στην οδηγία 78660EΟΚ ένα νέο άρθρο 1α σύμφωναμε το οποίο laquoτα κράτη μέλη δύνανται να προβλέψουν απαλλαγή από τις υποχρεώσεις τηςπαρούσας οδηγίας για τις εταιρείες οι οποίες κατά την ημερομηνία κλεισίματος τουισολογισμού τους δεν υπερβαίνουν τα όρια των δύο από τα ακόλουθα τρία κριτήρια α)σύνολο ισολογισμού 500000 EUR β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών 1000000 EUR γ)μέσος αριθμός απασχολουμένων ατόμων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους 10raquoΗ έκθεση της επιτροπής (εισηγητής Klaus-Heiner Lehne) η οποία εγκρίθηκε από τηνολομέλεια στις 10 Μαρτίου 2010 αντικατέστησε τις προτάσεις της Επιτροπής ενώ

97 Οδηγία 200556ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005 για τιςδιασυνοριακές συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΕΕ L 310 της 25112005 σ 1)98 Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων A7-00222012 νομοθετικό ψήφισμα του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου της 14ης Φεβρουαρίου 2012 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 89666ΕΟΚ 200556ΕΚ και 2009101ΕΚ όσον αφοράτη διασύνδεση των κεντρικών και των εμπορικών μητρώων καθώς και των μητρώων εταιρειών (P7_TA-PROV(2012)0033)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

34

ταυτόχρονα επέμεινε στην ανάγκη να ληφθεί υπόψη η κατάσταση σε εθνικό επίπεδοαναφορικά με τον αριθμό των επιχειρήσεων που εμπίπτουν στις οριακές τιμές που ορίζει τοσυγκεκριμένο άρθρο

Το Συμβούλιο δεν υιοθέτησε αυτήν την άποψη και καθόρισε μια κοινή θέση η οποίαδιαβιβάστηκε στο Κοινοβούλιο

Κατόπιν διαπραγματεύσεων επιτεύχθηκε συμφωνία σε δεύτερη ανάγνωση Οι πολύ μικρέςεπιχειρήσεις (που ορίζονται ως επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 εργαζόμενους ύψοςκύκλου εργασιών 700000 EUR και ή ετήσιο ισολογισμό που να μην υπερβαίνει τα 350000EUR) επιτρέπεται τώρα να καταρτίζουν έναν πολύ απλό ισολογισμό και κατάσταση κερδώνκαι ζημιών ουσιαστικά χωρίς δελτία

β) Απλούστευση και υποβολή έκθεσης ανά χώρα η νέα λογιστική οδηγία

Ενώ οι διαπραγματεύσεις αναφορικά με την οδηγία για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις δενείχαν ακόμα ολοκληρωθεί η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για μια νέα λογιστική οδηγία99Υπήρχε ανάγκη απλούστευσης αφού 30 έτη διαδοχικών τροποποιήσεων των λογιστικώνοδηγιών είχαν προσθέσει πολλές νέες υποχρεώσεις καθιστώντας το ρυθμιστικό πλαίσιοεξαιρετικά περίπλοκο

Η νέα αυτή λογιστική οδηγία ενοποίησε και επικαιροποίησε τους λογιστικούς κανόνες τηςΕΕ για τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης Απορρόφησε και αντικατέστησε την οδηγία78660EΟΚ (μεμονωμένες οικονομικές καταστάσεις) και την οδηγία 83349EΟΚ(ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις) και ενσωμάτωσε την οδηγία για τις πολύ μικρέςεπιχειρήσεις (οδηγία 20126ΕΕ)

Ο φάκελος (εισηγητής Klaus-Heiner Lehne) υπήρξε αντικείμενο διαπραγματεύσεων ωςδέσμη μέτρων από κοινού με την τροποποίηση της οδηγίας για τη διαφάνεια (εισηγήτριαArlene McCarthy)100

Οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν επί μακρόν και χρειάστηκαν επτά τριμερείς διάλογοι καιδύο προεδρίες του Συμβουλίου προκειμένου να συναφθεί συμφωνία Αναμφίβολα ηεπιβολή δυσανάλογα υψηλού διοικητικού κόστους σε μικρές εταιρείες δυσχεραίνει τηνοικονομική δραστηριότητα και αποτελεί τροχοπέδη για την ανάπτυξη και την απασχόλησηΩστόσο όταν γίνεται απόπειρα δημιουργίας ενός καθεστώτος άμβλυνσης των υποχρεώσεωντων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων ο ορισμός της μικρομεσαίας επιχείρησης αποκτάμεγάλη σπουδαιότητα ιδίως στην Ευρωπαϊκή Ένωση των 28 κρατών μελών στα οποία ηοικονομική κατάσταση και οι δομές των επιχειρήσεων παρουσιάζουν μεγάλες διαφορές

Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν τελικά να ορίσουν ως μικρές επιχειρήσειςεκείνες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους έχουν ύψος κύκλου εργασιώνέως 8 εκατομμύρια ευρώ καιή συνολικό ισολογισμό έως 4 εκατομμύρια ευρώ Τα κράτημέλη δύνανται εναλλακτικά να ορίσουν οριακές τιμές για το ύψος κύκλου εργασιών και τοσυνολικό ισολογισμό έως 12 και 6 εκατομμύρια ευρώ αντιστοίχως

Με τη συμφωνία απλουστεύτηκε η κατάρτιση των οικονομικών καταστάσεων και μειώθηκεο όγκος των πληροφοριών που οι μικρές επιχειρήσεις υποχρεούνται να παρέχουν στα δελτίατων οικονομικών καταστάσεων Σύμφωνα με την οδηγία οι μικρές επιχειρήσειςυποχρεούνται μόνο να καταρτίζουν ισολογισμό κατάσταση κερδών και ζημιών και δελτία

99 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου 2011 σχετικά μετις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσειςεπιχειρήσεων ορισμένων μορφών COM(2011)0684100 Βλέπε κατωτέρω

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

35

προκειμένου να τηρούν τις ρυθμιστικές απαιτήσεις Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης ναεπιτρέπουν στις μικρές επιχειρήσεις να καταρτίζουν συνοπτικό ισολογισμό και κατάστασηκερδών και ζημιών Φυσικά οι μικρές επιχειρήσεις διατηρούν τη δυνατότητα να παρέχουνπερισσότερες πληροφορίες και καταστάσεις σε προαιρετική βάση Οι μικρές επιχειρήσειςδεν θα υποχρεούνται από την ΕΕ να διατηρούν ελεγκτική επιτροπή Εάν ένα κράτος μέλοςεπιλέξει να επιβάλει τέτοια υποχρέωση η οδηγία προβλέπει αναλογική προσέγγιση

Η μεγάλη καινοτομία της νέας οδηγίας είναι ότι επιβάλλει υποχρέωση γνωστοποίησης τωνπληρωμών με αποδέκτη τις κυβερνήσεις αναφορικά με τις επιχειρήσεις εξόρυξης καιυλοτόμησης απαιτώντας έτσι από τις εταιρείες και τις κυβερνήσεις να λογοδοτούν καιενθαρρύνοντάς τις να χρησιμοποιούν τα έσοδά τους προς όφελος των πολιτών Την 26ηΑπριλίου 2012 η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση με θέμα laquoΑναθεώρηση της λογιστικήςοδηγίας και της οδηγίας για τη διαφάνεια οι νέες υποχρεώσεις υποβολής έκθεσης ανά χώραraquoη οποία έδωσε τη δυνατότητα στα μέλη να ακούσουν την άποψη της κοινωνίας των πολιτώνκαι των επιχειρήσεων Πολλές αναπτυσσόμενες χώρες είναι πλούσιες σε φυσικούς πόρουςόμως ο πλούτος αυτός συχνά γίνεται αντικείμενο κακοδιαχείρισης ή υφαρπαγής από τιςκυβερνήσεις τους Ωστόσο οι νέες υποχρεώσεις δεν επικροτήθηκαν από κάποιαενδιαφερόμενα μέρη τα οποία ισχυρίστηκαν ότι αυτές θα οδηγούσαν σε αύξηση τουδιοικητικού φόρτου για τις επιχειρήσεις και θα έθεταν σε κίνδυνο την ανταγωνιστικότητάτους

Σύμφωνα με τη λογιστική οδηγία οι μεγάλες επιχειρήσεις εξόρυξης ή υλοτόμησηςπρωτογενών δασών υποχρεούνται πλέον να καταρτίζουν ετησίως ξεχωριστή έκθεση η οποίαθα περιλαμβάνει σημαντικές πληρωμές που καταβάλλουν στις κυβερνήσεις των χωρών στιςοποίες δραστηριοποιούνται και θα καταρτίζεται ανά χώρα και ανά έργο

Όλες οι μεμονωμένες πράξεις πληρωμών ή σειρές πληρωμών ύψους τουλάχιστον 100000ευρώ που αφορούν οποιοδήποτε οικονομικό έτος και καταβλήθηκαν προς κυβερνήσειςαναφορικά με οποιοδήποτε έργο πρέπει να περιλαμβάνονται στην έκθεση Η έννοια τηςπληρωμής είναι ευρεία και περιλαμβάνει δικαιώματα παραγωγής φόρους δικαιώματαεκμετάλλευσης μερίσματα και πληρωμές για βελτιώσεις υποδομών Η οδηγία περιέχει ρήτρααναθεώρησης η οποία προβλέπει επέκταση της υποχρέωσης υποβολής εκθέσεων σε άλλουςοικονομικούς τομείς καθώς και επέκταση του φάσματος των πληροφοριών που πρέπει ναυποβληθούν

γ) Εταιρική κοινωνική ευθύνη και η νέα υποχρέωση υποβολής μηχρηματοοικονομικών εκθέσεων

Η Επιτροπή υπέβαλε νέα πρόταση προς τροποποίηση τωνλογιστικών οδηγιών που καταργήθηκαν ακολουθώντας μίατεχνική η οποία από τη σκοπιά της βελτίωσης της νομοθέτησηςδεν κρίνεται η πλέον κατάλληλη101 Η πρόταση εισήγαγε κάποιεςνέες υποχρεώσεις για ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις αναφορικάμε την υποβολή μη χρηματοοικονομικών εκθέσεων καιπληροφοριών για την πολυμορφία με στόχο την ενίσχυση τηςδιαφάνειας των πληροφοριών κοινωνικής και περιβαλλοντικήςφύσης που παρέχουν οι εν λόγω επιχειρήσεις

101 Πρόταση της Επιτροπής της 16ης Απριλίου 2013 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου για την τροποποίηση των οδηγιών 78660ΕΟΚ και 83349ΕΟΚ του Συμβουλίου όσοναφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία απόορισμένες μεγάλες εταιρείες και ομίλους (COM(2013)0207)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

36

Το ίδιο έτος η επιτροπή ενέκρινε ένα ψήφισμα σχετικά με την laquoΑξιόπιστη διαφανή καιυπεύθυνη επιχειρηματική συμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξηraquo102 (εισηγητής RafaelleBaldassarre) ως παρακολούθηση της ανακοίνωσης της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011αναφορικά με την ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ 2011-2014 για την εταιρική κοινωνικήευθύνη (ΕΚΕ) και παρουσίασε έναν νέο ορισμό laquoτην ευθύνη των επιχειρήσεων για τοναντίκτυπό τους στην κοινωνίαraquo Στο ψήφισμα αυτό η επιτροπή έδωσε έμφαση στην ανάγκηνα θεσπιστούν ρυθμιστικά μέτρα προκειμένου να προωθηθεί η ΕΚΕ

Οι διαπραγματεύσεις για την τροποποιητική οδηγία ήταν σκληρές λόγω του ότι υπήρχεμεγάλη απόσταση μεταξύ των θέσεων του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου Ωστόσο εντέλει επιτεύχθηκε συμφωνία Από το 2015 οντότητες δημοσίου συμφέροντος που κατά τηνημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού τους υπερβαίνουν το κριτήριο του αριθμού τωνκατά μέσο όρο 500 απασχολούμενων κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους πρέπει ναπεριλαμβάνουν στην έκθεση διαχείρισης (ή εάν τα κράτη μέλη το επιτρέπουν σε ξεχωριστήέκθεση) μία μη χρηματοοικονομική κατάσταση η οποία να περιέχει τις απαραίτητεςπληροφορίες για την κατανόηση της ανάπτυξης της επιχείρησης της απόδοσής της τηςθέσης της και του αντίκτυπου των δραστηριοτήτων της αναφορικά με περιβαλλοντικά καικοινωνικά ζητήματα ζητήματα που αφορούν τους απασχολούμενους το σεβασμό τωνανθρωπίνων δικαιωμάτων την αντιμετώπιση της διαφθοράς και της δωροδοκίας

Μία ρήτρα ασφάλειας δικαίου ορίζει ότι τα κράτη μέλη δύνανται να επιτρέψουν σεεξαιρετικές περιπτώσεις την παράλειψη πληροφοριών που σχετίζονται με επικείμενεςεξελίξεις ή θέματα υπό διαπραγμάτευση εάν η δημοσιοποίηση αυτών των πληροφοριών θαέβλαπτε σοβαρά την εμπορική θέση της επιχείρησης υπό την προϋπόθεση ότι η παράλειψηδεν είναι παραπλανητική Η απόφαση των μελών των διοικητικών διαχειριστικών καιεποπτικών οργάνων σχετικά με την παράλειψη πρέπει να είναι αιτιολογημένη και τα μέλητων οργάνων θα είναι συλλογικά υπεύθυνα για την απόφαση αυτή

Η τροποποιητική οδηγία απαιτεί επίσης από τις μεγάλες εισηγμένες στο χρηματιστήριοεπιχειρήσεις να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την πολιτική πολυμορφίας πουεφαρμόζουν συμπεριλαμβανομένων στοιχείων που αφορούν την ηλικία το φύλο και τομορφωτικό και επαγγελματικό υπόβαθρο

Οδηγία για τη διαφάνεια

Η ισχύουσα οδηγία για τη διαφάνεια επιβάλλει στους εκδότες τίτλων που αποτελούναντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενες αγορές στην ΕΕ να διασφαλίζουν τη δέουσαδιαφάνεια μέσω μιας τακτικής ροής πληροφοριών προς τις αγορές κυρίως μέσω τηςδημοσίευσης περιοδικών χρηματοοικονομικών πληροφοριών καθώς και μέσω διαρκούςπληροφόρησης σχετικά με σημαντικές κατοχές δικαιωμάτων ψήφου Μετά από έκθεση του2010 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας για τη διαφάνεια η Επιτροπή πρότεινε τονΟκτώβριο του 2011103 την κατάργηση της απαίτησης δημοσίευσης ενδιάμεσωνκαταστάσεων διαχείρισης καιή τριμηνιαίων εκθέσεων Επιπλέον όσον αφορά τηνκοινοποίηση της κατοχής σημαντικών δικαιωμάτων ψήφου η Επιτροπή πρότεινε τηνάθροιση της κατοχής μετοχών με την κατοχή χρηματοπιστωτικών μέσων για τον υπολογισμότων ορίων κοινοποίησης καθώς επίσης και ευρύτερη εναρμόνιση Παράλληλα με τις102 Έκθεση της επιτροπής Α7-00172013 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Φεβρουαρίου 2013σχετικά με την εταιρική κοινωνική ευθύνη λογοδοσία διαφάνεια και υπευθυνότητα στην επιχειρηματικήσυμπεριφορά και βιώσιμη ανάπτυξη (20122098(INI))103 Πρόταση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 2004109ΕΚ για την εναρμόνιση των προϋποθέσεωνδιαφάνειας αναφορικά με την πληροφόρηση σχετικά με εκδότες των οποίων οι κινητές αξίες έχουν εισαχθείπρος διαπραγμάτευση σε ρυθμιζόμενη αγορά και της οδηγίας 200714ΕΚ της Επιτροπής (COM(2011)0683)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

37

προτάσεις για τροποποίηση των λογιστικών οδηγιών η πρόταση για αναθεώρηση τηςοδηγίας για τη διαφάνεια περιελάμβανε επίσης υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ανά χώραδηλαδή μια νέα υποχρέωση για τις μεγάλες επιχειρήσεις εξόρυξης και υλοτομίας νααναφέρουν τις πληρωμές προς κρατικές υπηρεσίες Έτσι οι τροποποιήσεις της οδηγίας για τηδιαφάνεια επρόκειτο να λειτουργήσουν συμπληρωματικά προς τις προτεινόμενεςτροποποιήσεις των λογιστικών οδηγιών ώστε να καλύψουν όλες τις εταιρείες που είναιεισηγμένες σε οργανωμένες αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Όπως προαναφέρθηκε η πρόταση τροποποίησης της οδηγίας για τη διαφάνεια (εισηγήτριαArlene McCarthy) έγινε αντικείμενο διαπραγματεύσεων από κοινού με την πρότασητροποποίησης των λογιστικών οδηγιών104 (εισηγητής Klaus-Heiner Lehne) Αναφορικά μετην οδηγία για τη διαφάνεια η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνεργάστηκε στενά με τηνΕπιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο50 του Κανονισμού του Κοινοβουλίου

Ο στενός δεσμός μεταξύ των διαπραγματεύσεων για τη λογιστική οδηγία και την οδηγία γιατη διαφάνεια είχε ως συνέπεια ότι η συμφωνία για υποχρέωση υποβολής εκθέσεων ανάχώρα μετά τη σύναψή της μεταφέρθηκε στην οδηγία για τη διαφάνεια μέσω μιαςπαραπομπής στη λογιστική οδηγία Επιπλέον το Κοινοβούλιο αναφέρθηκε στο αιτιολογικότης οδηγίας για τη διαφάνεια σε μια σειρά από αρχές ζωτικής σημασίας για τους σκοπούςτης διαφάνειας και της προστασίας των επενδυτών όπως είναι η σημαντικότητα η υποβολήεκθέσεων ανά κυβέρνηση και ανά έργο η καθολικότητα και η πληρότητα

Όσον αφορά τις τροποποιήσεις των υποχρεώσεων που επέβαλε η ισχύουσα οδηγία για τηδιαφάνεια η τελευταία συμφωνία επιβεβαίωσε την πρόταση της Επιτροπής για κατάργησητης υποχρέωσης υποβολής τριμηνιαίας έκθεσης αφήνοντας ωστόσο στη διακριτική ευχέρειατων κρατών μελών τη δυνατότητα εισαγωγής αυστηρότερων απαιτήσεων υποβολήςεκθέσεων υπό ορισμένες προϋποθέσεις Επιπλέον πρόκειται να καθιερωθεί ένα ενιαίοηλεκτρονικό μορφότυπο μετά από ανάλυση κόστους-οφέλους που θα διεξαχθεί από τηνΕΑΚΑΑ βασισμένη σε σχέδια ρυθμιστικών τεχνικών προτύπων που καταρτίζει η ίδιαΠροκειμένου να διευκολυνθεί η πρόσβαση σε ρυθμιζόμενες πληροφορίες πρόκειται ναδημιουργηθεί μία διαδικτυακή πύλη η οποία θα λειτουργεί ως ευρωπαϊκό σημείοηλεκτρονικής πρόσβασης

Οι διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο αποδείχτηκαν ιδιαίτερα δύσκολες αναφορικά με τιςκυρώσεις συμπεριλαμβανομένης της δημοσίευσης των κυρώσεων και των κριτηρίων πουθέσπισε η Επιτροπή για τον καθορισμό της καθαυτό επιβλητέας κύρωσης Τελικάεπιτεύχθηκε συμφωνία η οποία προέβλεπε καθορισμένες με σαφήνεια εξαιρέσεις από τονκανόνα της δημοσίευσης των κυρώσεων καθώς και συμβιβασμό στις καθαυτό κυρώσεις πουεπρόκειτο να επιβληθούν σε συγκεκριμένη περίπτωση Το Κοινοβούλιο ζήτησε να γίνειδιευκρίνιση αναφορικά με τη δυνατότητα των κρατών μελών να θεσπίζουν επιπρόσθετεςκυρώσεις ή μέτρα και υψηλότερα διοικητικά χρηματικά πρόστιμα σε σχέση με ταπροβλεπόμενα στην οδηγία αυτή Ωστόσο ο μόνος συμβιβασμός που δέχτηκε τελικά τοΣυμβούλιο ήταν να αναφερθεί στο αιτιολογικό της οδηγίας για τη διαφάνεια η διευκρίνισηότι οι διατάξεις για την επιβολή κυρώσεων δεν συνιστούν προηγούμενο για τη λοιπήνομοθεσία της ΕΕ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κατάφερε τελικά να υποβάλει και τους δύο φακέλους ndash τιςτροποποιήσεις της λογιστικής οδηγίας και της οδηγίας για τη διαφάνεια ndash στην ίδια σύνοδοολομελείας διατηρώντας έτσι τη δέσμη μέτρων κυρίως αναφορικά με τις σημαντικές και104 Βλέπε παραπάνω

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

38

πολιτικά ευαίσθητες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ανά χώρα οι οποίες αφορούν και τιςδύο οδηγίες

Υποχρεωτικός έλεγχος

Ο λογιστικός έλεγχος υπέστη ευρύτατη μεταρρύθμιση κατά την έβδομη κοινοβουλευτικήπερίοδο

Μετά από μακρά δημόσια διαβούλευση105 στην οποία το Κοινοβούλιο απάντησε με έκθεσηπρωτοβουλίας που συνέταξε το ίδιο με τον τίτλο laquoΠολιτική ελέγχου Διδάγματα πουαντλήθηκαν από την κρίσηraquo106 (εισηγητής Antonio Masip-Hidalgo) η Επιτροπή υπέβαλεδύο εξαιρετικά φιλόδοξες και αμφιλεγόμενες νομοθετικές προτάσεις με στόχο τη βελτίωσητης ποιότητας των υποχρεωτικών ελέγχων στην ΕΕ και την ανάκτηση της εμπιστοσύνης στιςελεγμένες οικονομικές καταστάσεις

Η πρώτη πρόταση τροποποίησε την όγδοη οδηγία εταιρικού δικαίου για τους υποχρεωτικούςελέγχους των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών (οδηγία 200643EΚ)107 Ηδεύτερη πρόταση αφορούσε έναν κανονισμό που προέβλεπε ειδικές απαιτήσεις όσον αφοράτον υποχρεωτικό έλεγχο οντοτήτων δημοσίου συμφέροντος (ΟΔΣ) μεγάλων εισηγμένωνστο χρηματιστήριο εταιρειών τραπεζών και ασφαλιστικών εταιρειών108

Στις 27 Μαρτίου 2012 η επιτροπή πραγματοποίησε ακρόαση με θέμα τη laquoΒελτίωση τηςποιότητας των λογιστικών ελέγχων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωσηraquo η οποία έδωσε σταμέλη τη δυνατότητα να ακούσουν τις απόψεις διάφορων ενδιαφερόμενων μερών ελεγκτώνεπενδυτών λογιστών εταιρειών και μελών ελεγκτικών επιτροπών

Ο εισηγητής (Sajjad Karim) συνέταξε ένα αρχικό έγγραφο εργασίας στο οποίο διερευνούσετους ευαίσθητους τομείς των προτάσεων ενώ ταυτόχρονα εφιστούσε ακροθιγώς τηνπροσοχή σε άλλα ζητήματα που έπρεπε κατά τη γνώμη του να συζητηθούν περεταίρω

H μονάδα αξιολόγησης αντικτύπου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατάρτισε μία εις βάθοςανάλυση των ισχυρών και των ασθενών σημείων της εκτίμησης αντικτύπου της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής η οποία συνόδευε τις προτάσεις για τη διεξαγωγή ελέγχων

Οι εσωτερικές συζητήσεις τόσο στο Συμβούλιο όσο και στο Κοινοβούλιο διήρκεσαν πολύκαι ήρθαν εις πέρας με σχετικά γρήγορες αλλά πολύ εντατικές διαπραγματεύσεις οι οποίεςκατέληξαν σε επίτευξη συμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση

Η συμφωνία αποτελείται από μία σειρά από κανόνες οι οποίοι θα εφαρμόζονται οριζόντιασε όλους τους ελέγχους οι εκθέσεις ελέγχου θα είναι λεπτομερέστερες και πιοενημερωτικές υπάρχουν διατάξεις για μεγαλύτερη ανεξαρτησία ακόμα και αναφορικά μετις οργανωτικές απαιτήσεις των υποχρεωτικών ελέγχων και των ελεγκτικών εταιρειώναπαγορεύεται η χρήση περιοριστικών ρητρών στις συμβάσεις εάν περιορίζουν τηδυνατότητα επιλογής ελεγκτή ενισχύονται οι αρμοδιότητες και οι εξουσίες των αρμόδιωναρχών που είναι υπεύθυνες για τη δημόσια εποπτεία του ελεγκτικού κλάδου ενώταυτόχρονα ενισχύεται ένα αυστηρό καθεστώς επιβολής κυρώσεων μέσω της εναρμόνισης

105 COM(2010)0561106 Έκθεση της επιτροπής A7-02002011 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου2011 σχετικά με την πολιτική ελέγχου διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση (20112037(INI))107 Πρόταση της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 200643ΕΚ για τους υποχρεωτικούς ελέγχους τωνετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών COM(2011) 778108 Πρόταση της Επιτροπής της 30ης Νοεμβρίου 2011 για την έκδοση κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ειδικές απαιτήσεις όσον αφορά τον υποχρεωτικό έλεγχοοντοτήτων δημοσίου συμφέροντος COM(2011)779

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

39

των τύπων και των αποδεκτών των κυρώσεων Επιπλέον η Επιτροπή εξουσιοδοτείται ναεγκρίνει τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου (ΔΠΕ) σε επίπεδο ΕΕ

Δεδομένης της σπουδαιότητας των ΟΔΣ ισχύουν αυστηρότερες απαιτήσεις για τουςυποχρεωτικούς τους ελέγχους θεσπίζεται υποχρεωτική εναλλαγή των ελεγκτών για τις ΟΔΣεπιβάλλοντας σε τέτοιες επιχειρήσεις την υποχρέωση για επαναπροκήρυξη του διαγωνισμούανά 10 έτη και για αλλαγή των ελεγκτών τουλάχιστον ανά 20 έτη Ενθαρρύνεται ηδιενέργεια κοινών λογιστικών ελέγχων Ο στόχος αυτών των μέτρων είναι η μείωση τηςυπερβολικής οικειότητας μεταξύ των ελεγκτών και των πελατών τους και ως εκ τούτου ηενίσχυση του επαγγελματικού προβληματισμού

Προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος του αυτοελέγχου απαγορεύονται ορισμένες μηελεγκτικές υπηρεσίες μέσω μίας αυστηρής laquoμαύρης λίσταςraquo η οποία περιλαμβάνειαυστηρότερους περιορισμούς στις φορολογικές συμβουλές και στις υπηρεσίες πουσχετίζονται με τη χρηματοοικονομική και επενδυτική στρατηγική του ελεγχόμενου πελάτηΕπιπλέον θεσπίζεται όριο στην παροχή μη ελεγκτικών υπηρεσιών

Ενισχύονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της ελεγκτικής επιτροπής που αποκτά έτσιεξέχοντα άμεσο ρόλο στο διορισμό των νόμιμων ελεγκτών ή της ελεγκτικής εταιρείας όπωςεπίσης και στην παρακολούθηση του λογιστικού ελέγχου και υπάρχουν συγκεκριμένεςπροϋποθέσεις αναφορικά με τη σύνθεσή της Απαιτείται πλέον η υποβολή στην ελεγκτικήεπιτροπή μιας επιπρόσθετης πιο αναλυτικής έκθεσης με λεπτομερέστερες πληροφορίες γιατη διενέργεια του ελέγχου

Αφερεγγυότητα

Ο κανονισμός (ΕΚ) αρ13462000 της 29ης Μαΐου 2000 για τις διαδικασίεςαφερεγγυότητας θεσπίζει κοινούς κανόνες για τη δικαιοδοσία την αναγνώριση και τοεφαρμοστέο δίκαιο στις διασυνοριακές διαδικασίες αφερεγγυότητας Ωστόσο η παρούσακατάσταση δείχνει ότι οι διαφορές μεταξύ των εθνικών νομοθεσιών περί αφερεγγυότηταςκαι αναδιάρθρωσης δημιουργούν εμπόδια στην επιτυχή αναδιάρθρωση των αφερέγγυωνεπιχειρήσεων και άνισους όρους ανταγωνισμού για επιχειρήσεις που έχουν διασυνοριακέςδραστηριότητες ή περιουσιακά στοιχεία εντός της ΕΕ

Ο βασικός συνεκτικός κρίκος που χρησιμοποιήθηκε στον κανονισμό είναι η έννοια τουlaquoκέντρου κύριων συμφερόντωνraquo (ΚΚΣ) του αφερέγγυου οφειλέτη Παρά το γεγονός ότιαρκετές αποφάσεις του Δικαστηρίου αποσαφηνίζουν την έννοια του ΚΚΣ ο ανοιχτόςχαρακτήρας του έχει καταστήσει ευρέως δυνατή την προσφυγή στην τακτική τηςαναζήτησης της ευνοϊκότερης δωσιδικίας (forum shopping)

Κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων ανατέθηκε στην INSOL Europe τηνευρωπαϊκή ένωση συνδίκων πτώχευσης η εκπόνηση μελέτης με θέμα την laquoΕναρμόνιση τουπτωχευτικού δικαίου σε επίπεδο ΕΕraquo Η μελέτη αποκάλυψε ότι σε αρκετούς τομείς ηεναρμόνιση ήταν τόσο επιθυμητή όσο και εφικτή

Στις 23 Μαρτίου 2011 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διοργάνωσε εργαστήριο με θέμα τηνlaquoΕναρμόνιση της διαδικασίας αφερεγγυότητας σε επίπεδο ΕΕraquo με στόχο την εμβάθυνση στοζήτημα Τα αποτελέσματα του εργαστηρίου έδωσαν έναυσμα στην επιτροπή να συντάξειέκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας βασισμένη στο άρθρο 225 ΣΛΕΕ

Η έκθεση με τίτλο laquoΔιαδικασίες αφερεγγυότητας στο πλαίσιο του εταιρικού δικαίου της ΕΕraquo(εισηγητής Klaus-Heiner Lehne) ζήτησε από την Επιτροπή να παρουσιάσει νομοθετικέςπροτάσεις επικεντρωμένες σε τέσσερις κύριους τομείς (1) την εναρμόνιση ορισμένωνπτυχών του πτωχευτικού και εταιρικού δικαίου (2) μια σειρά από συστάσεις αναφορικά με

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

40

την αναθεώρηση του κανονισμού περί αφερεγγυότητας όπως ο ορισμός του ΚΚΣ και ηπιθανότητα να περιληφθούν στην έννοιά του όχι μόνο η χρεωκοπία αλλά και ηαναδιάρθρωση χρέους και η εξυγίανση (3) ρυθμίσεις σχετικές με την αφερεγγυότηταομίλων εταιρειών και (4) τη δημιουργία ενός μητρώου της ΕΕ για υποθέσειςαφερεγγυότητας

Η Επιτροπή χαιρέτισε τη νομοθετική πρωτοβουλία και υπέβαλε πρόταση για τηντροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 13462000 Η πρόταση υιοθέτησε αρκετά αιτήματατου Κοινοβουλίου αν και κατά την άποψη του εισηγητή θα μπορούσε να είναι πιο φιλόδοξηκυρίως όσον αφορά την αφερεγγυότητα ομίλων εταιρειών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 5 Φεβρουαρίου2014 και τη διαβίβασε στο Συμβούλιο

Η διαπραγμάτευση της δεύτερης ανάγνωσης θα πραγματοποιηθεί κατά την όγδοηκοινοβουλευτική περίοδο

Ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχώνεταιρειών

Μία άλλη σημαντική νομοθετική πρόταση στον τομέα ήταν η πολυαναμενόμενη πρότασηοδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη βελτίωση της ισόρροπηςεκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών τωνεισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών109 Εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ηΕπιτροπή Νομικών Θεμάτων πρωτοστάτησε στο ζήτημα αυτό από κοινού με την ΕπιτροπήΔικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων (εισηγήτριες Evelyn Regner και ΡόδηΚράτσα-Τσαγκαροπούλου) Η Επιτροπή πρότεινε μέτρα που στόχευαν στην επιτάχυνση τηςπροόδου προς την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικώνδιοικητικών στελεχών των εισηγμένων εταιρειών Η πρόταση αφορά τις εισηγμένες στοχρηματιστήριο εταιρείες εξαιρώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Απαιτεί από τα κράτημέλη να διασφαλίζουν ότι οι εισηγμένες εταιρείες που στα διοικητικά τους συμβούλια έχουνσυμμετοχή του υποεκπροσωπούμενου φύλου σε ποσοστό μικρότερο του 40 σε θέσεις μηεκτελεστικών διοικητικών στελεχών κάνουν διορισμούς στις θέσεις αυτές βάσεισυγκριτικής ανάλυσης των προσόντων του κάθε υποψηφίου και εφαρμόζονταςπροκαθορισμένα κριτήρια ώστε να επιτευχθεί το εν λόγω ποσοστό το αργότερο έως την 1ηΙανουαρίου 2020 ή έως την 1η Ιανουαρίου 2018 στην περίπτωση εισηγμένων στοχρηματιστήριο εταιρειών οι οποίες είναι δημόσιες επιχειρήσεις

Ως βάση για την κοινή συνεδρίαση που θα είναι ανοιχτή σε εκπροσώπους των εθνικώνκοινοβουλίων τον Ιούνιο του 2013110 οι εισηγήτριες παρουσίασαν ένα έγγραφο εργασίας111στο οποίο επικρότησαν σε γενικές γραμμές την πρόταση και δρομολόγησαν συζητήσεις γιαορισμένα θέματα όπως το πεδίο εφαρμογής και ο δεσμευτικός χαρακτήρας της οδηγίας καιοι αποτελεσματικές κυρώσεις Η Επιτροπή είχε προτείνει ως νομική βάση για την πρότασητο άρθρο 157 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ ενώ η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε ναδιερευνήσει με δική της πρωτοβουλία την καταλληλότητα αυτής της νομικής βάσηςδεδομένου του γεγονότος ότι είχαν υποβληθεί αρκετά ερωτήματα κυρίως από κράτη μέλη

109 COM(2012)0614110 Βλέπε παραπάνω111 Έγγραφο εργασίας της 3ης Ιουνίου 2013 σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουκαι του Συμβουλίου για τη βελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικώνδιοικητικών στελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων και Επιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας των Φύλων Εισηγήτριες Evelyn Regner καιΡόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου (FdR 938160 ΡΕ 513108)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

41

Οι επικριτές είχαν εκφράσει την άποψη ότι η πρόταση θα έπρεπε να βασιστεί στο άρθρο 19ΣΕΕ (και συνεπώς θα απαιτείτο ομοφωνία στο Συμβούλιο και έγκριση του Κοινοβουλίου)Μετά από διεξοδική εξέταση η επιτροπή ενέκρινε στη συνεδρίαση της 20ής Ιουνίου 2013(με 11 ψήφους υπέρ έναντι 6 κατά και 4 αποχές) τη νομική βάση που είχε προταθεί από τηνΕπιτροπή Η επιτροπή θεώρησε ότι η πρόταση ισοδυναμεί με laquoμέτρα με τα οποίαεξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και ίσης μεταχείρισης ανδρών καιγυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησηςraquo κατά την έννοια του άρθρου 157παράγραφος 3 ΣΛΕΕ Διευκρινίστηκε επιπλέον ότι το στοιχείο του εταιρικού δικαίου πουκαθόρισε την αρμοδιότητα της επιτροπήςδεν απαιτούσε την προσφυγή σε νομικήβάση εταιρικού δικαίου αφού η πρότασηδεν έχει στόχο την εναρμόνιση τουεταιρικού δικαίου αλλά έχει σχεδιαστείγια να εφαρμοστεί στο εθνικό εταιρικόδίκαιο των κρατών μελών ανεξάρτητα απότις ιδιαιτερότητες των εθνικώνσυστημάτων Η γνωμοδότηση σχετικά μετην νομική βάση εν τέλει επιβεβαίωσε τησυνήθη νομοθετική διαδικασία και το ρόλοτου Κοινοβουλίου ως συννομοθέτη στηνυπόθεση

Στο σχέδιο έκθεσης οι δύο εισηγήτριες πρότειναν μία σειρά από αλλαγές στο κείμενοκυρίως με στόχο την ενίσχυση και την αποσαφήνιση της πρότασης της Επιτροπής πιοσυγκεκριμένα αναφορικά με το χαρακτήρα του προτεινόμενου μέτρου ως υποχρέωσηπροσπάθειας καθώς και την αρχή της laquoσυμμόρφωσης ή αιτιολόγησηςraquo Υποστήριξαν τηνεπέκταση του πεδίου εφαρμογής έτσι ώστε να περιλαμβάνει όλες τις εισηγμένες στοχρηματιστήριο εταιρείες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά και τους τομείς όπου κυριαρχείτο ένα φύλο (όπου η Επιτροπή είχε προτείνει μια πιο επιφυλακτική προσέγγιση δηλαδή τηνδυνατότητα εξαίρεσης των τομέων στους οποίους το υποεκπροσωπούμενο φύλο έχειπαρουσία μικρότερη από το 10 του εργατικού δυναμικού) Πρότειναν επιπλέον ναπεριληφθεί στις πιθανές κυρώσεις ο αποκλεισμός από τις προσκλήσεις υποβολήςπροσφορών για δημόσιες συμβάσεις Το γεγονός ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων και ηΕπιτροπή Δικαιωμάτων των Γυναικών ως αρμόδιες επιτροπές δέχτηκαν συνολικά τηνυποβολή 318 τροπολογιών (από τις οποίες μόνο 20 είχαν υποβληθεί στο σχέδιο έκθεσης)καθώς και γνωμοδοτήσεις τριών ακόμη επιτροπών (IMCO EMPL και ECON) αποδεικνύειότι η απήχηση της πρότασης εντός του Κοινοβουλίου ήταν ευρύτατη και διαφοροποιημένη

Δεδομένης της δυσκολίας και της μακράς διάρκειας των διαπραγματεύσεων με αρκετέςαντιπροσωπείες να υποστηρίζουν την προσέγγιση της Επιτροπής άλλες να προτιμούν μίαπροαιρετική λύση και κάποιες να μιλούν για παραβίαση των αρχών της επικουρικότητας καιτης αναλογικότητας το Κοινοβούλιο αποφάσισε τελικά να ολοκληρώσει την πρώτηανάγνωση χωρίς να καταλήξει σε συμφωνία Η θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως εγκρίθηκεαπό την ολομέλεια στις 20 Νοεμβρίου 2013112 επιβεβαιώνει και αποσαφηνίζει τις γενικέςγραμμές της προσέγγισης της Επιτροπής (δηλαδή τη θέσπιση διαδικαστικών απαιτήσεωναντί για την εισαγωγή συγκεκριμένης ποσοτικής ποσόστωσης) Όσον αφορά το πεδίο

112 Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και της Επιτροπής Δικαιωμάτων των Γυναικών και Ισότητας τωνΦύλων A7-3402013 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για τηνπρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη βελτίωση της ισόρροπηςεκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικών στελεχών των εισηγμένων στοχρηματιστήριο εταιρειών και συναφή μέτρα (P7_TA(2013)0488)

Evelyn Regner SampD AT αντιπρόεδρος τηςεπιτροπής και συνεισηγήτρια για την ισόρροπηεκπροσώπηση των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικώνδιοικητικών στελεχών

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

42

εφαρμογής της οδηγίας παραμένει η εξαίρεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όμως τακράτη μέλη ενθαρρύνονται να εφαρμόζουν πολιτικές που υποστηρίζουν και δίνουν κίνητροκαι σε αυτές ώστε να βελτιώσουν σημαντικά την ισόρροπη εκπροσώπηση των φύλων σεόλες τις βαθμίδες της διοίκησης συμπεριλαμβανομένων των διοικητικών συμβουλίωνΑναφορικά με το πεδίο εφαρμογής η ολομέλεια ενέκρινε επίσης την πρόταση των δύοεισηγητριών για κατάργηση της δυνατότητας των κρατών μελών να εξαιρούν από τηνοδηγία τις επιχειρήσεις στις οποίες το υποεκπροσωπούμενο φύλο αποτελεί λιγότερο από το10 του εργατικού δυναμικού Η πρόβλεψη κυρώσεων ενισχύθηκε με την πρότασηεισαγωγής υποχρεωτικών κυρώσεων αντί ενδεικτικών όπως είχε προτείνει η Επιτροπήκαθώς και με την πρόβλεψη αποκλεισμού από τις δημόσιες συμβάσεις και μερικούαποκλεισμού από τη χορήγηση πόρων των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών ταμείων

Τέλος το Συμβούλιο προέβη σε απολογισμό της προόδου που σημειώθηκε στα τέλη τηςΛιθουανικής Προεδρίας113 δηλώνοντας ότι laquoεπιτελέστηκε ουσιώδες έργο όμως θαχρειαστεί περαιτέρω εργασία και πολιτικός στοχασμός προτού διαμορφωθεί συμβιβαστικήλύσηraquo οι συζητήσεις σε επίπεδο Συμβουλίου θα συνεχιστούν πλέον κατά την όγδοηκοινοβουλευτική περίοδο Η πιθανότητα να επιτευχθεί μία (πρώιμη) συμφωνία σε δεύτερηανάγνωση θα εξαρτηθεί από την πρόοδο που θα σημειωθεί στο Συμβούλιο όπως επίσης καιαπό τις θέσεις που θα διατυπωθούν τελικά

36 Άλλες πρωτοβουλίες στον τομέα του εταιρικού δικαίου

Επισκόπηση της εφαρμογής της οδηγίας 200425ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορέςεξαγοράς

Η επιτροπή αξιολόγησε την έκθεση της Επιτροπής σχετικά με την επισκόπηση τηςεφαρμογής της οδηγίας 200425ΕΚ για τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς ως απάντησησυνέταξε έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 200425ΕΚ για τιςδημόσιες προσφορές εξαγοράς114 (εισηγητής Klaus-Heiner Lehne)Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι δεδομένης της ισχυρής μείωσης των εξαγορώνλόγω της χρηματοπιστωτικής κρίσης είναι δύσκολο να αξιολογηθεί εάν και σε ποιο βαθμόαπαιτείται η θέσπιση περαιτέρω μέτρων εναρμόνισης όσον αφορά τις δημόσιες προσφορέςεξαγοράς και η επιτροπή ζήτησε από την Επιτροπή να συνεχίσει να παρακολουθεί στενά τιςεξελίξεις στον τομέα των εξαγορών και να προετοιμάσει νέα αξιολόγηση της εφαρμογής τηςοδηγίας όταν η δραστηριότητα στον τομέα επιστρέψει στα κανονικά της επίπεδα

Ευρωπαϊκές εταιρικές μορφέςΣτο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της στον τομέα του εταιρικού δικαίου η επιτροπή έχειπροωθήσει ενεργά τις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφέςΓια παράδειγμα συνέβαλε στις εν εξελίξει εργασίες για το θεσμικό πλαίσιο ενόςΕυρωπαϊκού Ιδρύματος Αναφορικά με την πρόταση της Επιτροπής για το θεσμικό πλαίσιοτου Ευρωπαϊκού Ιδρύματος115 στόχος του οποίου είναι η δημιουργία μιας ενιαίαςευρωπαϊκής νομικής μορφής για τα κοινωφελή ιδρύματα κοινής σε όλα τα κράτη μέλη πουθα λειτουργεί παράλληλα με τις εθνικές νομικές μορφές απαιτείται ομοφωνία στοΣυμβούλιο σύμφωνα με την οικεία νομική βάση το άρθρο 352 ΣΛΕΕ καθώς και έγκριση

113 Έγγραφο του Συμβουλίου 1643713 της 22ας Νοεμβρίου 2013114 Έκθεση της επιτροπής A7-00892013 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2013σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 200425ΕΚ σχετικά με τις δημόσιες προσφορές εξαγοράς(20122262(INI))115 COM(2012)0035

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

43

του Κοινοβουλίου Η πρόταση περιέχει επίσης διατάξεις για την αυτόματη εφαρμογή ίσηςφορολογικής μεταχείρισης των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων

Προκειμένου να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή επιρροή στις διαπραγματεύσεις στοΣυμβούλιο η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να εκμεταλλευτεί τη δυνατότητα πουπροβλέπεται στο άρθρο 81 παράγραφος 3 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουγια κατάρτιση ενδιάμεσης έκθεσης (εισηγήτρια Evelyn Regner) παρουσιάζοντας τα βασικάσημεία που επιθυμούσε να περιέχει το τελικό κείμενο του Συμβουλίου ώστε να παράσχειτην έγκρισή του Στο ψήφισμα που εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 2 Ιουλίου 2013116 τοΚοινοβούλιο επικρότησε την πρόταση της Επιτροπής laquoως ένα σημαντικό βήμα για ναδιευκολύνονται τα ιδρύματα να στηρίζουν κοινωφελείς σκοπούς σε ολόκληρη την ΕΕraquo καιενθάρρυνε το Συμβούλιο να συνεχίσει τις προσπάθειες για ραγδαία πρόοδο στην υπόθεσηαυτή Πιο συγκεκριμένα το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι υπήρχε ανάγκη επεξήγησης κάποιωνόρων και ορισμών της πρότασης της Επιτροπής όπως επίσης ότι ήταν απαραίτητεςορισμένες προσθήκες και προσαρμογές προκειμένου να ενισχυθεί η αξιοπιστία και το κύροςτου Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Η προστασία και η εκπροσώπηση πιστωτών καιαπασχολούμενων θεωρήθηκαν επίσης σημαντικές παράμετροι Δεδομένου ότι η πρότασητης Επιτροπής για αυτόματη εφαρμογή ίσης φορολογικής μεταχείρισης στα ΕυρωπαϊκάΙδρύματα σε ολόκληρη την Ευρώπη αντιμετώπισε την απροθυμία των κρατών μελών τοΚοινοβούλιο υιοθέτησε την άποψη ότι δεν θα έπρεπε να απορριφθούν πιθανά εναλλακτικάσενάρια και πρότεινε το ενδεχόμενο να περιοριστεί η πρόταση στο καθεστώς ενός απλούμέσου του αστικού δικαίου ενισχύοντας παράλληλα ορισμένα καίρια στοιχεία της έννοιαςτης κοινής ωφελείας προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώριση της ισοτιμίας μεταξύ τωνκρατών μελών Πέρα από αυτές τις γενικές παρατηρήσεις το Κοινοβούλιο έκανε ορισμένεςσυγκεκριμένες προτάσεις για την τροποποίηση της πρότασης της Επιτροπής

Το Νοέμβριο του 2013 η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων της ΕΕ (ΕΜΑ) συμφώνησενα απαλειφθούν οι φορολογικές διατάξεις από την πρόταση και έκτοτε οι διαπραγματεύσειςβρίσκονται σε εξέλιξη Όσον αφορά το Κοινοβούλιο το επόμενο διαδικαστικό βήμα θα είναινα ζητηθεί η έγκρισή του εφ όσον επιτευχθεί η απαιτούμενη ομοφωνία στο Συμβούλιο

Αναφορικά με τις ευρωπαϊκές εταιρικές μορφές η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκανεχρήση του δικαιώματος του Κοινοβουλίου να ζητήσει την υποβολή μιας νομοθετικήςπρότασης (άρθρο 225 ΣΛΕΕ) προκειμένου να ζητήσει από την Επιτροπή να παρουσιάσει τοκαταστατικό του ευρωπαϊκού ταμείου αλληλασφάλισης (εισηγητής Luigi Berlinguer) Μετάτην απόσυρση της πρώτης πρότασης της Επιτροπής για σχετικό κανονισμό(19910390(COD)) το Κοινοβούλιο είχε παροτρύνει επανειλημμένα την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή να υποβάλει νέα πρόταση Ως απάντηση σε μια σειρά ανακοινώσεων τηςΕπιτροπής117 αναφορικά με τα ταμεία αλληλασφάλισης η Επιτροπή Νομικών Θεμάτωνεπαναλαμβάνει τώρα το αίτημά της για νομοθετική πρόταση και υποδεικνύει τα βασικάσημεία μιας τέτοιας νομοθετικής πράξης Σε αυτό το πλαίσιο θα μπορούσε να αντλήσειστοιχεία από μια ολοκληρωμένη μελέτη που διενεργήθηκε για λογαριασμό της ΕπιτροπήςEMPL (η οποία συμμετείχε τότε στις εργασίες ως συνδεδεμένη επιτροπή) Το ψήφισμα που

116 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού τουΣυμβουλίου για το θεσμικό πλαίσιο του ευρωπαϊκού ιδρύματος (FE) (A7-02232013 P7_TA(2013)0293)117 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 13ης Απριλίου 2011 με τίτλο laquoΗ Πράξη για την Ενιαία αγορά ndash Δώδεκαδράσεις για την τόνωση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της εμπιστοσύνης Μαζί για μια νέα ανάπτυξηraquo(COM (2011)0206) σελ 15 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 25ης Οκτωβρίου 2011 με τίτλο laquoΠρωτοβουλίαγια την κοινωνική επιχειρηματικότητα ndash Οικοδόμηση ενός οικοσυστήματος για την προώθηση των κοινωνικώνεπιχειρήσεων στο επίκεντρο της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής καινοτομίαςraquo (COM(2011)0682)σελ10

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

44

εγκρίθηκε από την ολομέλεια στις 14 Μαρτίου 2013118 τόνισε τη σημασία των ταμείωναλληλασφάλισης για την κοινωνική οικονομία και τα πλεονεκτήματα της διασυνοριακήςχρήσης του συγκεκριμένου εταιρικού τύπου ενώ ταυτόχρονα αναγνώρισε τηνποικιλομορφία του τομέα αυτού στην Ευρώπη Το Κοινοβούλιο υπενθύμισε ότι είχεεκφραστεί σε διάφορες περιστάσεις υπέρ ενός καταστατικού των ευρωπαϊκών ταμείωναλληλασφάλισης και ζήτησε από την Επιτροπή να του υποβάλει άμεσα laquoμε βάση το άρθρο352 ή ενδεχομένως το άρθρο 114 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσηςμία ή περισσότερες προτάσεις σχετικά με την παροχή της δυνατότητας στα ταμείααλληλασφάλισης να δραστηριοποιούνται σε ευρωπαϊκή και διασυνοριακή κλίμακαraquo

Η πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου συνέπεσε με τις εν εξελίξει εργασίες της Επιτροπής στοντομέα αυτόν μία μελέτη που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2012 είχε καταλήξει στοσυμπέρασμα ότι η έγκριση του θεσμικού πλαισίου δεν αποτελεί την μόνη λύση στοπρόβλημα των ταμείων αλληλασφάλισης ενώ εντόπισε άλλα προβλήματα όπως είναι οιεθνικοί περιορισμοί η απουσία σχετικής νομοθεσίας σε κάποια κράτη μέλη καθώς επίσηςκαι η έλλειψη ευαισθητοποίησης Βασισμένη στα αποτελέσματα δημόσιας διαβούλευσηςπου διεξήχθη την άνοιξη του 2013 η Επιτροπή συνέχισε τις εσωτερικέςπροπαρασκευαστικές εργασίες της με στόχο την υποβολή πρότασης Επομένως θαμπορούσε ασφαλώς να υποστηριχθεί ότι η νομοθετική έκθεση πρωτοβουλίας τουΚοινοβουλίου ενθάρρυνε τις εργασίες της Επιτροπής στον τομέα αυτόν

Όσον αφορά την ευρωπαϊκή ιδιωτική εταιρεία η Επιτροπή ανακοίνωσε στο πρόγραμμαREFIT στα τέλη του 2013119 ότι θα απέσυρε την πρότασή της Παρά την ισχυρή υποστήριξητόσο του Κοινοβουλίου όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας δεν κατέστη δυνατή ηαναγκαία ομόφωνη στήριξη του Συμβουλίου Ως επακόλουθο η Επιτροπή υπέβαλε τονΑπρίλιο του 2014 μία πρόταση οδηγίας σχετικά με σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείεςπεριορισμένης ευθύνης120 Υπάρχει η πρόθεση να εξεταστούν τα ίδια ζητήματα που είχανεντοπιστεί στην πρόταση για το καταστατικό της ευρωπαϊκής ιδιωτικής εταιρείας κυρίως οιδυσκολίες (διοικητικός φόρτος κόστος) που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσειςκατά τη λειτουργία εκτός της χώρας τους και κατά τη δημιουργία θυγατρικών Η πρότασηυπεβλήθη μετά την τελευταία συνεδρίαση της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου και κατάσυνέπεια η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα ξεκινήσει τις σχετικές με την υπόθεση αυτήεργασίες της κατά την προσεχή κοινοβουλευτική περίοδο

4 Δίκαιο διανοητικής ιδιοκτησίας

Σύμφωνα με τον Michel Barnier Ευρωπαίο Επίτροπο για τηνΕσωτερική Αγορά και τις Υπηρεσίες laquoη διανοητική ιδιοκτησίααποτελεί τη ραχοκοκαλιά μιας ανταγωνιστικής ευρωπαϊκήςοικονομίας δημιουργώντας θέσεις εργασίας και παρέχονταςκαινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες στους καταναλωτές και τιςεταιρείεςraquo Επιτρέπει στους εφευρέτες τους συνθέτες τουςκαλλιτέχνες και τους σχεδιαστές να ανταμείβονται για τιςπροσπάθειές τους και τους παρέχει ένα κίνητρο καινοτομίας και

118 Έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων A7-00182013 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της14ης Μαρτίου 2013 που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με το καθεστώς του ευρωπαϊκούταμείου αλληλασφάλισης (P7_TA-PROV(2013)0094)119 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 2ας Οκτωβρίου 2013 σχετικά με το laquoΠρόγραμμα βελτίωσης τηςκαταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικού πλαισίου (REFIT) Αποτελέσματα και επόμεναβήματαraquo (COM(2013)0685120 Πρόταση της Επιτροπής της 9ης Απριλίου 2014 για την έκδοση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου σχετικά με τις μονοπρόσωπες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης (COM(2014)0212

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

45

δημιουργίας Ωστόσο στην κοινωνία της πληροφορίας με τις δυνατότητες που παρέχει τοΔιαδίκτυο η κατάσταση έχει γίνει περίπλοκη και έχουν παρουσιαστεί κενά και ελλείψειςστο υφιστάμενο σύστημα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας Το γεγονός αυτόαναδεικνύει τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε έναν κόσμο όπου η ταχείαανάπτυξη της τεχνολογίας απειλεί να καταστήσει παρωχημένη κάθε νέα νομοθεσία πριν καναυτή τεθεί σε ισχύ Η έννοια της διανοητικής ιδιοκτησίας χαρακτηρίζεται επίσης από μιαλεπτή ισορροπία ανάμεσα στη χορήγηση μιας σχεδόν μονοπωλιακής θέσης στον κάτοχο τουδικαιώματος και τις ανάγκες της κοινωνίας συνολικά

Με το άρθρο 118 της συνθήκης της Λισαβόνας εισάγεται μια νέα νομική βάση για ταδικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας Θεωρείται ότι το άρθρο αυτό μπορεί να χρησιμεύσειστο μέλλον ως νομική βάση για τη δημιουργία άλλων ευρωπαϊκών τίτλων διανοητικήςιδιοκτησίας όπως ένας ενιαίος τίτλος δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας για την ΕΕΩστόσο η πιο κοινή νομική βάση για νομοθετικές πράξεις σχετικά με δικαιώματαδιανοητικής ιδιοκτησίας είναι το άρθρο 114 ΣΛΕΕ το οποίο αποτελεί τη γενική νομικήβάση για την προσέγγιση των νομοθεσιών σχετικά με την εγκαθίδρυση και τη λειτουργία τηςεσωτερικής αγοράς ενώ χρησιμοποιούνται και άλλες νομικές βάσεις όπως αυτές πουαφορούν την ελευθερία εγκατάστασης και την ελευθερία παροχής υπηρεσιών

Κατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε ιδιαίτερηδραστηριότητα όσον αφορά την υποβολή νέων προτάσεων στον τομέα αυτόν Η ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων ασχολήθηκε με νομοθετικές προτάσεις που αφορούν (i) τη βιομηχανικήιδιοκτησία ιδίως τα εμπορικά σήματα και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας (ii) τα δικαιώματαπνευματικής ιδιοκτησίας και (iii) μέτρα που αποσκοπούν στην επιβολή των δικαιωμάτωνδιανοητικής ιδιοκτησίας

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων διοργάνωσε διάφορες δημόσιες ακροάσεις (πχ στις 10Νοεμβρίου 2009 σχετικά με την αντιμετώπιση των ορφανών έργων και τη βελτίωση τηςπρόσβασης σε έργα για άτομα με προβλήματα όρασης στις 23 Μαρτίου 2010 σχετικά μετην ψηφιοποίηση των βιβλίων τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και τη σχέση μεταξύτων δύο η οποία διοργανώθηκε από κοινού με την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας στις11 Οκτωβρίου 2011 σχετικά με το κατώφλι του ενιαίου καθεστώτος προστασίας τωνευρεσιτεχνιών στην Ευρώπη στις 18 Μαρτίου 2013 σχετικά με τη συλλογική διαχείριση τουδικαιώματος πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και την επίτευξημιας βιώσιμης λύσης στις 8 Ιουλίου 2013 σχετικά με τη δέσμη μέτρων για τα εμπορικάσήματα στις 9 Ιουλίου 2013 σχετικά με τις νομικές πτυχές του ελεύθερου λογισμικού καιτου λογισμικού ανοικτού κώδικα στις 17 Σεπτεμβρίου 2013 σχετικά με τα τέλη γιααντίγραφα ιδιωτικής χρήσης και στις 5 Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την τρέχουσακατάσταση όσον αφορά την εφαρμογή της δέσμης μέτρων σχετικά με το ενιαίο δίπλωμαευρεσιτεχνίας

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πραγματοποίησε επίσης τις δέουσες ανταλλαγές απόψεων μετον αρμόδιο Επίτροπο Michel Barnier με τον πρώην Επίτροπο Antoacutenio Vitorino ο οποίοςπαρουσίασε τις Συστάσεις κατόπιν της διαμεσολάβησης με θέμα τα τέλη ιδιωτικώναντιγράφων και αναπαραγωγής έντυπου υλικού και με τον Πρόεδρο του ΓραφείουΕναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) Antoacutenio Campinos

Όσον αφορά το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας αξίζει να αναφερθεί η σχετική ομάδαεργασίας η οποία είχε ήδη δημιουργηθεί κατά την 6η κοινοβουλευτική περίοδο καισυνέχισε τη δραστηριότητά της στην έβδομη περίοδο με νέα μέλη

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

46

41 Βιομηχανική ιδιοκτησία

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας είναι ένας νομικός τίτλος που μπορεί να χορηγηθεί γιαοποιαδήποτε εφεύρεση τεχνικού χαρακτήρα εφόσον είναι νέα περιλαμβάνει εφευρετικήδραστηριότητα και μπορεί να εφαρμοστεί βιομηχανικά Το δίπλωμα αυτό παρέχει στονκάτοχό του το δικαίωμα να αποτρέπει τρίτους να πραγματοποιούν να χρησιμοποιούν ή ναπωλούν αυτήν την εφεύρεση χωρίς έγκριση

Σήμερα οι εφευρέσεις αυτές μπορούν να προστατεύονται στην Ευρώπη είτε με εθνικάδιπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία χορηγούνται από τις αρμόδιες εθνικές αρχές είτε μεευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας τα οποία χορηγούνται κεντρικά από το ΕυρωπαϊκόΓραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (ΕΓΔΕ) Τα εν λόγω διπλώματα ευρεσιτεχνίαςδιέπονται από τη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (ΣΕΔΕ) του 1973 μιαδιακυβερνητική συμφωνία μεταξύ 38 ευρωπαϊκών κρατών στην οποία συμμετέχουν και τα28 κράτη μέλη αλλά όχι η ίδια η ΕΕ Με τη Σύμβαση για το Ευρωπαϊκό ΔίπλωμαΕυρεσιτεχνίας καθιερώθηκε μια κεντρική διαδικασία για τη χορήγηση ευρωπαϊκώνδιπλωμάτων ευρεσιτεχνίας η οποία λειτουργεί στη βάση μιας ενιαίας αίτησης διπλώματοςευρεσιτεχνίας στα αγγλικά τα γαλλικά ή τα γερμανικά τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ τοοποίο δεν είναι οργανισμός της ΕΕ Ωστόσο ένα δίπλωμα ευρεσιτεχνίας που εκδίδεται απότο ΕΓΔΕ πρέπει να επικυρωθεί σε όλες τις χώρες στις οποίες επιδιώκεται προστασία Ηδιαδικασία επικύρωσης συνεπάγεται υψηλό κόστος ιδίως για τις υπηρεσίες μετάφρασηςγεγονός που καθιστά την προστασία των ευρεσιτεχνιών στην ΕΕ 13 φορές πιο ακριβή απόότι στις ΗΠΑ

Από τη δεκαετία του rsquo60 καταβάλλονται προσπάθειες για τη δημιουργία ενός κοινούδιπλώματος ευρεσιτεχνίας που θα ισχύει σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες ωστόσο μέχρι καιπρόσφατα δεν είχε υπάρξει κάποιο αποτέλεσμα γεγονός που οφείλεται σε διάφορουςλόγους ιδίως όσον αφορά το εφαρμοστέο γλωσσικό καθεστώς και το σύστημα επίλυσης τωνδιαφορών για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας

Το 2000 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση για τη δημιουργία κοινοτικούδιπλώματος ευρεσιτεχνίας μέσω κανονισμού Σκοπός ήταν η δημιουργία ενιαίου διπλώματοςευρεσιτεχνίας το οποίο θα ισχύει σε όλα τα κράτη μέλη Το 2003 τα κράτη μέλησυμφώνησαν σε μια κοινή προσέγγιση πολιτικής αλλά δεν κατόρθωσαν να καταλήξουν σετελική συμφωνία κυρίως λόγω διαφωνιών για το γλωσσικό καθεστώς Έπειτα από ευρείαδιαβούλευση το 2006 η Επιτροπή συνέταξε ανακοίνωση τον Απρίλιο του 2007121 με τηνοποία επιβεβαιώθηκε η δέσμευση στο κοινοτικό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας και ξεκίνησαν ξανάοι διαπραγματεύσεις στα κράτη μέλη

Στην 2982η σύνοδο του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας (Εσωτερική αγορά Βιομηχανίακαι Έρευνα) η οποία πραγματοποιήθηκε στις 4 Δεκεμβρίου 2009 τα κράτη μέλη ενέκρινανομόφωνα έγγραφο συμπερασμάτων σχετικά με ένα ενισχυμένο σύστημα διπλωμάτωνευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη το οποίο περιλαμβάνει τα κύρια χαρακτηριστικά τουενωσιακού διπλώματος ευρεσιτεχνίας εκτός των μεταφραστικών ρυθμίσεων Επιβεβαίωσανεπίσης ότι απαιτείται νέος κανονισμός που θα καλύπτει το ζήτημα αυτό Τον Ιούλιο του2010 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού σχετικά με τις μεταφραστικές ρυθμίσεις γιατην ΕΕ Ωστόσο παρά τις προσπάθειες της βελγικής Προεδρίας το Συμβούλιο δεν κατέληξεσε ομόφωνη συμφωνία σχετικά με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις Τον

121 Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της 3ης Απριλίου 2007 -Ενίσχυση του συστήματος των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη COM(2007)165

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

47

Δεκέμβριο του 2010 το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας επιβεβαίωσε ότι υπήρχανανυπέρβλητες δυσκολίες οι οποίες καθιστούν αδύνατη την καθιέρωση ενός τέτοιουκαθεστώτος εντός εύλογου διαστήματος με την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων τωνΣυνθηκών

Στις 10 Μαρτίου 2011 αφού έλαβε την έγκριση του Κοινοβουλίου122 (Εισηγητής Klaus-Heiner Lehne EPP DE) το Συμβούλιο ενέκρινε την ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα τηςδημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών Το αρχικό αίτημαυποβλήθηκε από δώδεκα κράτη μέλη (Δανία Εσθονία Φινλανδία Γαλλία ΓερμανίαΛιθουανία Λουξεμβούργο Κάτω Χώρες Πολωνία Σλοβενία Σουηδία και ΗνωμένοΒασίλειο) και στη συνέχεια ακόμη δεκατρία κράτη μέλη ζήτησαν να συμμετάσχουν στησυνεργασία πριν από την έγκριση της απόφασης του Συμβουλίου (Βέλγιο ΑυστρίαΙρλανδία Πορτογαλία Μάλτα Βουλγαρία Ρουμανία Τσεχική Δημοκρατία ΣλοβακίαΟυγγαρία Λετονία Ελλάδα και Κύπρος) Συνολικά 25 κράτη μέλη συμμετείχαν στηνενισχυμένη συνεργασία123 Η Ιταλία και η Ισπανία αποφάσισαν να μη συμμετάσχουν

Στις 13 Απριλίου 2011 η Επιτροπή ενέκρινε πρόταση κανονισμού για τη θέσπισηενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας τωνευρεσιτεχνιών124 Η πρόταση συνοδευόταν από πρόταση κανονισμού για τη θέσπισηενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας τωνευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσεις125

Προκειμένου να ολοκληρωθεί το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών και νακαταστεί δυνατή η πλήρης και επιτυχής εφαρμογή της ενισχυμένης συνεργασίας είναιαπαραίτητο να προβλέπεται νομική προστασία σε διαφορές που αφορούν διπλώματαευρεσιτεχνίας στην Ευρώπη Η επιτροπή JURI αποφάσισε να συντάξει έκθεσηπρωτοβουλίας σχετικά με το δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούνδιπλώματα ευρεσιτεχνίας126 Παράλληλα τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένησυνεργασία πραγματοποίησαν διαπραγματεύσεις για την επίτευξη διεθνούς συμφωνίας μεστόχο τη δημιουργία αυτού του δικαιοδοτικού συστήματος

Οι δύο προτάσεις και το σχέδιο συμφωνίας αποτέλεσαν την ονομαζόμενη laquoδέσμη μέτρωνγια τα διπλώματα ευρεσιτεχνίαςraquo την οποία διαπραγματεύτηκαν το Συμβούλιο και τοΚοινοβούλιο με τον Bernhard Rapkay (SampD DE) ως εισηγητή για τον κύριο κανονισμότον Raffaele Baldassarre (EPP IT) ως εισηγητή για τον κανονισμό σχετικά με τιςμεταφραστικές ρυθμίσεις και τον Klaus-Heiner Lehne (EPP DE) ως αρμόδιο για την έκθεσηπρωτοβουλίας σχετικά με το δικαιοδοτικό σύστημα για τις διαφορές που αφορούνδιπλώματα ευρεσιτεχνίας

Στις 2 Δεκεμβρίου 2011 το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο κατέληξαν σε αρχική συμφωνίασχετικά με τους δύο κανονισμούς που αποτελούν τη δέσμη μέτρων για τα διπλώματαευρεσιτεχνίας Ωστόσο η τελική συμφωνία επιτεύχθηκε και εγκρίθηκε μόλις τον Δεκέμβριοτου 2012 αφενός λόγω της παράτασης των διαπραγματεύσεων μεταξύ των κρατών μελών

122 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Φεβρουαρίου 2011 σχετικά με το σχέδιοαπόφασης του Συμβουλίου για την παροχή εξουσιοδότησης για ενισχυμένη συνεργασία στον τομέα τηςθέσπισης ενιαίας προστασίας των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (20100384(NLE))123 Μετά την ένταξή της στην ΕΕ την 1η Ιουλίου 2013 η Κροατία έχει επίσης δικαίωμα να συμμετάσχει στηνενισχυμένη συνεργασία124 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένηςσυνεργασίας στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών COM(2011)215125 Πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπιση ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της δημιουργίαςενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών σε σχέση με τις εφαρμοστέες μεταφραστικές ρυθμίσειςCOM(2011)216126 (20112176(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

48

σχετικά με την έδρα του Ενιαίου Δικαστηρίου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και αφετέρουλόγω της απόφασης των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων127 για διαγραφή των άρθρων 6έως 8 του κανονισμού σχετικά με το ενιαίο καθεστώς προστασίας των ευρεσιτεχνιών ηοποία παραβίασε την αρχική συμφωνία που είχε επιτευχθεί με το Κοινοβούλιο

Σύμφωνα με τον κανονισμό οι αιτήσεις για ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας θαυποβάλλονται στο ΕΓΔΕ όπως ορίζεται στην ισχύουσα διαδικασία Μόλις χορηγηθεί τοδίπλωμα ευρεσιτεχνίας η ενιαία ισχύς μπορεί να καταχωριστεί στο ευρωπαϊκό μητρώοδιπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τίθεται σε εφαρμογή σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη

Ο κανονισμός σχετικά με τις μεταφραστικές ρυθμίσεις ορίζει ότι οι αιτούντες μπορούν νακαταχωρίζουν την ευρεσιτεχνία σε οποιαδήποτε γλώσσα και στη συνέχεια πραγματοποιείταιμετάφραση σε μία από τις επίσημες γλώσσες του ΕΓΔΕ (αγγλικά γαλλικά και γερμανικά)Το κόστος μετάφρασης καλύπτεται έως ένα όριο για τις ΜΜΕ τα φυσικά πρόσωπα τους μηκερδοσκοπικούς οργανισμούς τα πανεπιστήμια και τους δημόσιους ερευνητικούςοργανισμούς που έχουν την έδρα τους στην ΕΕ και υποβάλλουν αίτηση σε άλλη γλώσσα τηςΕΕ Ο αιτών πρέπει να παρέχει τη μετάφραση των αξιώσεων του διπλώματος ευρεσιτεχνίαςndashοι οποίες ορίζουν το εύρος της εφεύρεσηςndash στις δύο υπόλοιπες γλώσσες Δεν απαιτείταιπεραιτέρω μετάφραση σε κάποια από τις υπόλοιπες γλώσσες των 25 συμμετεχόντων κρατώνμελών

Και οι δύο κανονισμοί τέθηκαν σε ισχύ στις αρχές του 2013 με ημερομηνία εφαρμογής την1 Ιανουαρίου 2014 ή την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Συμφωνίας για Ενιαίο ΔικαστήριοΔιπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας (Συμφωνία ΕΔΔΕ) όποια είναι η μεταγενέστερη ημερομηνία

Η Συμφωνία ΕΔΔΕ προβλέπει ένα κεντρικό δικαιοδοτικό σύστημα για τα διπλώματαευρεσιτεχνίας των συμμετεχόντων κρατών μελών Το ΕΔΔΕ θα έχει αποκλειστικήδικαιοδοσία ιδίως όσον αφορά δικαστικές διαφορές αστικού δικαίου σε θέματα παραβίασηςκαι κύρους τόσο για τα κλασικά ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας όσο και για ταευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας με ενιαία ισχύ Θα έχει επίσης αρμοδιότητα σε θέματαπιστοποιητικών συμπληρωματικής προστασίας τα οποία εκδίδονται για προϊόν πουπροστατεύεται από ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρεσιτεχνίας με ή χωρίς ενιαία ισχύ

Το ΕΔΔΕ θα περιλαμβάνει Πρωτοδικείο Εφετείο και Γραμματεία Το Πρωτοδικείο θαδιαθέτει τοπικά και περιφερειακά τμήματα καθώς και κεντρικό τμήμα Το Εφετείο θα έχειέδρα το Λουξεμβούργο ενώ η έδρα του κεντρικού τμήματος του Πρωτοδικείου θα είναι τοΠαρίσι Θα συσταθούν επίσης εξειδικευμένα τμήματα του κεντρικού τμήματος στο Λονδίνοκαι το Μόναχο Όλες οι συνθέσεις του νέου δικαιοδοτικού συστήματος θα είναιπολυεθνικές Επιπλέον θα αποτελούνται από δικαστές με νομική εξειδίκευση ενώ ανάλογαμε την υπόθεση θα περιλαμβάνουν και δικαστές με τεχνική εξειδίκευση Οι δικαστές θαπληρούν αυστηρότατα κριτήρια επάρκειας και θα διαθέτουν αποδεδειγμένη πείρα όσοναφορά την εκδίκαση διαφορών στον τομέα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Η Συμφωνία ΕΔΔΕ θα τεθεί σε ισχύ την πρώτη ημέρα του τέταρτου μήνα από την κατάθεσητου δέκατου τρίτου εγγράφου επικύρωσης ή προσχώρησης εφόσον στα συμβαλλόμενακράτη μέλη τα οποία έχουν καταθέσει έγγραφα επικύρωσης ή προσχώρησηςπεριλαμβάνονται το Ηνωμένο Βασίλειο η Γαλλία και η Γερμανία Μέχρι σήμερα μόνο ηΑυστρία και η Γαλλία έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επικύρωσης

127 Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 29ης Ιουνίου 2012

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

49

Στο μεταξύ στις 22 Μαρτίου 2013 η Ισπανία αποφάσισε να προσβάλει τους κανονισμούςενώπιον του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ασκώντας δύο προσφυγές κατά τουΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου128

Εμπορικά σήματα

Το παρόν νομικό πλαίσιο της ΕΕ σχετικά με τα εμπορικά σήματα περιλαμβάνει την οδηγίαγια τα σήματα129 με την οποία εναρμονίζονται οι εθνικές νομοθεσίες και τον κανονισμό γιατο κοινοτικό σήμα130 με τον οποίο θεσπίζεται ένα αυτόνομο σύστημα για την καταχώρισηενιαίων δικαιωμάτων που παράγουν ισοδύναμα αποτελέσματα σε ολόκληρη την ΕΕ Στοπλαίσιο αυτό ιδρύθηκε το Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς(ΓΕΕΑ) με αρμοδιότητα την καταχώριση και τη διαχείριση των κοινοτικών σημάτων

Σήμερα οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν αίτηση είτε για κοινοτικό είτε για εθνικόεμπορικό σήμα Ορισμένοι χρήστες είτε δεν χρειάζονται κοινοτικό σήμα με ισχύ σε όλη τηνΈνωση είτε δεν μπορούν να το αποκτήσουν επειδή το σήμα έχει καταχωριστεί σε άλλοκράτος μέλος Ενδέχεται επίσης τα τέλη του ΓΕΕΑ να λειτουργούν αποτρεπτικά για τηνυποβολή αιτήσεων για κοινοτικό σήμα ιδίως από τις ΜΜΕ

Το Δικαστήριο της ΕΕ έχει τακτικά κληθεί να ερμηνεύσει τόσο την οδηγία όσο και τονκανονισμό Ορισμένες από τις αποφάσεις του ndashμε προεξέχουσα την υπόθεση LOreacuteal131ndashέχουν δεχτεί κριτική από πανεπιστημιακούς οι οποίοι πιστεύουν ότι με τον τρόπο αυτόνπεριορίζεται η ελευθερία της έκφρασης τόσο σε μη εμπορικό επίπεδο (πχ παρωδία ήκριτική ενός εμπορικού σήματος) όσο και σε εμπορικό (πχ σύγκριση για σκοπούςεμπορίας) Άλλοι έχουν υποστηρίξει ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της ΕΕ ουσιαστικάμεταθέτει την εστίαση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων από την εξασφάλιση τηςγνησιότητας των προϊόντων στην προστασία των εμπορικών επωνυμιών και των δικτύωνεμπορίας

Στις 27 Μαρτίου 2013 η Επιτροπή παρουσίασε την πολυαναμενόμενη μεταρρύθμιση τηςδέσμης μέτρων για τα εμπορικά σήματα η οποία αποτελείται από δύο νομοθετικέςπροτάσεις (πρόταση αναθεώρησης του κανονισμού για το κοινοτικό σήμα132 καιαναδιατύπωση της οδηγίας για τα σήματα133) και μια πρόταση εκτελεστικής πράξης για τηναναθεώρηση του κανονισμού σχετικά με τα πληρωτέα προς το ΓΕΕΑ τέλη134

Ο γενικός στόχος της δέσμης μέτρων ήταν η εφαρμογή ενός καλά στοχευμένουεκσυγχρονισμού των συστημάτων καταχώρισης σε όλη την ΕΕ προκειμένου η προστασίατων εμπορικών σημάτων να καταστεί φθηνότερη ταχύτερη και πιο αξιόπιστη καιπροβλέψιμη Για να επιτευχθεί αυτό οι προτάσεις της Επιτροπής περιλαμβάνουν τη θέσπισητης αρχής laquoμία κλάση ανά τέλοςraquo η οποία θα ισχύει τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό

128 Βασίλειο της Ισπανίας κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεσηC-14613) Βασίλειο της Ισπανίας κατά Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης (υπόθεση C-14713)129 Οδηγία 89104ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Δεκεμβρίου 1988 που έχει κωδικοποιηθεί ως οδηγία200895ΕΚ130 Κανονισμός (ΕΚ) 4094 του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 1993 για το κοινοτικό σήμα που έχεικωδικοποιηθεί ως κανονισμός (ΕΚ) αριθ 2072009131 Υπόθεση C-32409 LOreacuteal και λοιποί [2011] Συλλογή-2011132 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση τουκανονισμού (ΕΚ) αριθ 2072009 για το κοινοτικό σήμα COM(2013)0161133 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιώντων κρατών μελών περί σημάτων (Αναδιατύπωση) COM(2013)0162134 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 286995 της Επιτροπής της 13ης Δεκεμβρίου 1995 σχετικά με τα πληρωτέα προς τοΓραϕείο εναρμόνισης στο πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς τέλη (Εμπορικά σήματα σχέδια και υποδείγματα)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

50

επίπεδο ενισχύοντας τη συνεργασία μεταξύ του ΓΕΕΑ και των εθνικών γραφείωνεμπορικών σημάτων καθώς και την περαιτέρω εναρμόνιση των εθνικών διαδικασιών

Η δέσμη μέτρων περιλαμβάνει επίσης έναν νέο κανόνα με τον οποίο αποτρέπεται η αγοράπροϊόντων εκτός ΕΕ (πχ μέσω Διαδικτύου) τα οποία φέρουν εμπορικό σήμα χωρίς τησυγκατάθεση του δικαιούχου του σήματος Ένας άλλος κανόνας θα επιτρέπει στουςδικαιούχους των σημάτων να αποτρέπουν την εισαγωγή προϊόντων με το δικό τους εμπορικόσήμα στην ΕΕ χωρίς τη συγκατάθεσή τους ακόμη και όταν απλώς πρόκειται για διέλευσηπρος τρίτη χώρα Προβλέπεται επίσης η επικαιροποίηση των ονομασιών από laquoκοινοτικόraquoσε laquoευρωπαϊκό σήμαraquo και από laquoΓΕΕΑraquo σε laquoΟργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για ταεμπορικά σήματα τα σχέδια και τα υποδείγματαraquo (TDA)

Τον Ιανουάριο του 2014 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (εισηγήτρια Cecilia WikstroumlmALDE Σουηδία) ενέκρινε δύο εκθέσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων Στο πλαίσιο αυτόεξετάζονται ζητήματα ανταγωνισμού και ελευθερίας της έκφρασης η έκθεση προβλέπειρητά την αποδοχή της χρήσης ενός εμπορικού σήματος από τρίτους για σκοπούς παρωδίαςκαλλιτεχνικής έκφρασης κριτικής ή σχολιασμού Οι επιχειρήσεις που παρέχουνεναλλακτικά προϊόντα καθώς και οι μεταπωλητές αυθεντικών προϊόντων θα μπορούν ναχρησιμοποιούν εμπορικά σήματα τρίτων Παράλληλα οι κανόνες που επιτρέπουν στουςδικαιούχους των σημάτων να εμποδίζουν την εισαγωγή προϊόντων βρίσκονται σε ισορροπίαμε τα συμφέροντα των καταναλωτών ώστε η ιδιωτική εισαγωγή προϊόντων να μηνεμποδίζεται παρά μόνο αν αυτά είναι όντως προϊόντα παραποίησηςαπομίμησηςΠαρομοίως προβλέπεται η τροποποίηση των κανόνων σχετικά με τα εμπορεύματα υπόδιαμετακόμιση ώστε να μπορούν να εισέρχονται στην ΕΕ προϊόντα με εμπορικό σήμαχωρίς τη συγκατάθεση του δικαιούχου αν το σήμα αυτό δεν έχει καταχωριστεί στη χώρατελικού προορισμού Όσον αφορά την ορολογία στην έκθεση προτιμούνται οι όροιlaquoενωσιακό σήμαraquo και laquoΟργανισμός της ΕΕ για τη διανοητική ιδιοκτησίαraquo (IPA) Τέλος οικανόνες σχετικά με τα τέλη του IPA προβλέπεται να ενσωματωθούν στον κανονισμό για τοκοινοτικό σήμα ώστε να μην μπορούν πλέον να τροποποιούνται από την Επιτροπή μέσωεκτελεστικών πράξεων Το δημοσιονομικό πλεόνασμα του IPA δεν θα επιστρέφει στουςπροϋπολογισμούς των κρατών μελών ή της ΕΕ αλλά θα επενδύεται ξανά στον Οργανισμό

Και οι δύο εκθέσεις εγκρίθηκαν από την ολομέλεια με μεγάλη πλειοψηφία135136 Ωστόσοσύμφωνα με ορισμένες τροπολογίες τις οποίες κατέθεσε μια πολιτική ομάδα ο δικαιούχοςτου εμπορικού σήματος εξακολουθεί να έχει τη δυνατότητα να αποτρέπει εισαγωγέςεμπορευμάτων υπό διαμετακόμιση με την επιφύλαξη της ομαλής διακίνησης γενόσημωνφαρμάκων

Το Συμβούλιο δεν έχει ακόμη εγκρίνει κοινή προσέγγιση σχετικά με τη δέσμη μέτρων για ταεμπορικά σήματα Εναπόκειται συνεπώς στο επόμενο Κοινοβούλιο να καταλήξειενδεχομένως σε τελική συμφωνία μέσα από διαπραγματεύσεις

135 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρότασηοδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατώνμελών περί σημάτων (αναδιατύπωση) (20130089(COD))136 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την πρότασηκανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ)αριθ 2072009 του Συμβουλίου για το κοινοτικό σήμα (20130088(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

51

42 Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Ομάδα εργασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Στη συνεδρίαση της 5-6 Οκτωβρίου 2009 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε νασυστήσει ομάδα εργασίας για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας αποτελούμενη απόμέλη της επιτροπής με τη συμμετοχή μελών της Επιτροπής Βιομηχανίας Έρευνας καιΕνέργειας της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών και τηςΕπιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας Υπεύθυνη για τον συντονισμό της ομάδας εργασίαςήταν η Marielle Gallo (JURI PPE FR)137 Η ομάδα αποτελούσε τη συνέχεια παρόμοιουοργάνου που είχε συσταθεί από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτωντης προηγούμενης κοινοβουλευτικής περιόδου

Στόχος της ομάδας εργασίας για τα δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας ήταν η ανάλυση των πολιτικών σχετικά με ταδικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο νομοθετικό πλαίσιο τηςΕΕ προκειμένου να εξεταστούν οι προκλήσεις και οι προοπτικέςγια το μέλλον των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στηνΕυρωπαϊκή Ένωση ndash ιδίως σε σχέση με τις τεχνολογικέςεξελίξεις και την κοινωνία της πληροφορίας

Η ομάδα εργασίας συνέταξε τρία έγγραφα εργασίας τα οποία υποβλήθηκαν στην ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων σε διαφορετικές συνεδριάσεις της το πρώτο αφορούσε τα δικαιώματαπνευματικής ιδιοκτησίας και την ψηφιοποίηση των βιβλίων το δεύτερο τα δικαιώματαπνευματικής ιδιοκτησίας στον μουσικό και τον οπτικοακουστικό τομέα και το τρίτο ταδικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας την εδαφικότητα τη συλλογική διαχείριση και τηνανταμοιβή

Δικαίωμα παρακολούθησης138

Σε απάντηση στην έκθεση της Επιτροπής για την εφαρμογή και τα αποτελέσματα τηςοδηγίας για το δικαίωμα παρακολούθησης (200184ΕΚ)139 η οποία δημοσιεύτηκε στις 14Δεκεμβρίου 2011 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αποφάσισε να συντάξει έκθεσηπρωτοβουλίας σχετικά με την εφαρμογή (Εισηγήτρια Marielle Gallo PPΕ FR)

Η έκθεση αντικατοπτρίζει την άποψη του Κοινοβουλίου για τα διάφορα θέματα πουκαλύπτονται στην έκθεση της Επιτροπής

Το Κοινοβούλιο αναγνωρίζει ότι το δικαίωμα παρακολούθησης αντιπροσωπεύει πολύ μικρόμέρος (003) της αγοράς έργων τέχνης ενώ θεωρεί ότι πρόκειται για σημαντική αγοράαπό την οποία θα πρέπει να λαμβάνουν δίκαιη ανταμοιβή οι καλλιτέχνες και οι κληρονόμοιτους Διαπιστώνει επίσης ότι οι μελέτες και οι στατιστικές της αγοράς έργων τέχνης πουπεριλαμβάνονται στην έκθεση της Επιτροπής δεν καταδεικνύουν ότι το δικαίωμα

137 Στην ομάδα εργασίας συμμετείχαν οι εξής βουλευτές Marielle Gallo (JURI PPE) Luigi Berlinguer (JURISampD) Cecilia Wikstroumlm (JURI ALDE) Eva Lichtenberger (JURI Greens) Francesco Enrico Speroni (JURIEDF) Jiřiacute Maštaacutelka (JURI GUE) Sajjad Karim (JURI ECR) Catherine Trautmann (ITRE SampD) Pablo AriasEcheverria (IMCO PPE) και Morten Loslashkkegaard (CULT ALDE)138 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την έκθεση για τηνεφαρμογή και τα αποτελέσματα της οδηγίας 200184EΚ για το δικαίωμα παρακολούθησης (20122038(INI))139 COM(2011)878 τελικό

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

52

παρακολούθησης έχει αρνητική επίπτωση όσον αφορά τη γεωγραφική θέση της αγοράς καιτο επίπεδο του κύκλου εργασιών

Το Κοινοβούλιο θεωρεί πρόωρη την επαναξιολόγηση της οδηγίας το 2014 και προτρέπειτην Επιτροπή να την πραγματοποιήσει το 2015 τέσσερα χρόνια μετά την αξιολόγηση πουέγινε τον Δεκέμβριο του 2011 Η επόμενη έκθεση αξιολόγησης θα πρέπει να επανεξετάζειτην καταλληλότητα των εφαρμοζομένων συντελεστών καθώς και τα όρια και τηνκαταλληλότητα των κατηγοριών των ωφελουμένων από την οδηγία

Το Κοινοβούλιο χαιρετίζει τις πρωτοβουλίες που ανέλαβαν τρίτες χώρες (Κίνα ΗΠΑ)προκειμένου να θεσπίσουν το δικαίωμα παρακολούθησης και ζητεί από την Επιτροπή νασυνεχίσει τις προσπάθειές της στα πολυμερή φόρα με στόχο να ενισχυθεί η θέση τηςευρωπαϊκής αγοράς τέχνης στον κόσμο

Επιπλέον το Κοινοβούλιο συμφωνεί ότι η Επιτροπή θα πρέπει να συνεργαστεί στενά με ταενδιαφερόμενα μέρη προκειμένου να ενισχυθεί η θέση της ευρωπαϊκής αγοράς έργωντέχνης και υποστηρίζει ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν προβλήματα όπως το laquoφαινόμενοτης αλυσιδωτής αντίδρασηςraquo και οι διοικητικές δυσχέρειες τις οποίες αντιμετωπίζουν οιμικρότεροι και οι ειδικευμένοι οίκοι δημοπρασιών και έμποροι

Ορφανά έργα

Ένα έργο θεωρείται ορφανό εφόσον η ταυτότητα του δικαιούχου είναι άγνωστη ή ακόμακαι αν είναι γνωστή ο ίδιος δεν μπορεί να εντοπιστεί

Η ψηφιοποίηση και η μετάδοση των ορφανών έργων συνιστούν ιδιαίτερη πολιτιστική καιοικονομική πρόκληση Η απουσία γνωστού δικαιούχου σημαίνει ότι τα πολιτιστικάιδρύματα δεν είναι σε θέση να λάβουν την απαιτούμενη έγκριση πχ για την ψηφιοποίησηενός βιβλίου Τα ορφανά έργα αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των συλλογών τωνπολιτιστικών ιδρυμάτων της Ευρώπης (πχ η Βρετανική Βιβλιοθήκη εκτιμά ότι το 40 τωνσυλλογών της των οποίων τα πνευματικά δικαιώματα προστατεύονται ndash150 εκατομμύριατίτλοι συνολικάndash είναι ορφανά έργα)

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας (ΔΠΙ) ηΕπιτροπή ενέκρινε στις 24 Μαΐου 2011 πρόταση για τη θέσπιση κοινών κανόνων σχετικά μετην ψηφιοποίηση και τη διαδικτυακή προβολή των λεγόμενων laquoορφανών έργωνraquo140

Κύριος στόχος της πρότασης της Επιτροπής ήταν η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου γιατην εξασφάλιση της νόμιμης διασυνοριακής διαδικτυακής πρόσβασης σε ορφανά έργα πουπεριλαμβάνονται σε διαδικτυακές ψηφιακές βιβλιοθήκες ή αρχεία υπό τη διαχείρισηοργανισμών που αναφέρονται στην πρόταση όταν τα εν λόγω ορφανά έργαχρησιμοποιούνται κατrsquo αρχήν για την επίτευξη της αποστολής δημοσίου συμφέροντος τωνβιβλιοθηκών ή των αρχείων

Η οδηγία που προέκυψε από τις διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου (εισηγήτριαLydia Geringer de Oedenberg SampD Πολωνία) και του Συμβουλίου περιλαμβάνει κανόνεςσχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού των ορφανών έργων Ορίζει ότι ένας πολιτιστικόςοργανισμός που επιθυμεί να ψηφιοποιήσει και να διαθέσει το έργο στο κοινό πρέπει ναδιεξαγάγει επιμελή αναζήτηση για τον εντοπισμό του κατόχου των πνευματικώνδικαιωμάτων Στην αναζήτηση αυτή θα πρέπει να βασίζεται σε ορισμένες πηγές όπωςβάσεις δεδομένων και μητρώα Ένα τέτοιο εργαλείο υπάρχει ήδη στον κλάδο των εκδόσεωνβιβλίων και ονομάζεται laquoARROWraquo (Προσβάσιμα μητρώα πληροφοριών για δικαιώματα και

140 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ορισμένες επιτρεπόμενεςχρήσεις ορφανών έργων (COM(2011)289)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

53

Lydia Geringer de Oedenberg SampD PL εισηγήτρια για ταορφανά έργα

ορφανά έργα) Εκφράζεται η ελπίδα ότι θα αναπτυχθούν και σε άλλους κλάδους παρόμοιεςκεντρικές βάσεις δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα Κάτι τέτοιο θασυνέβαλε σημαντικά στην απλούστευση και τον εξορθολογισμό του τρόπου με τον οποίοδιεξάγεται μια αξιόπιστη επιμελής αναζήτηση

Δεύτερον η οδηγία ορίζει ότι αν η επιμελής αναζήτηση δεν οδηγήσει σε ταυτοποίηση ήεντοπισμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων το έργο αναγνωρίζεται ως ορφανόΣτη συνέχεια το καθεστώς αυτό ισχύει δυνάμει αμοιβαίας αναγνώρισης σε ολόκληρη τηνΕυρωπαϊκή Ένωση Αυτό συνεπάγεται ότι μόλις ένα έργο αναγνωριστεί ως ορφανό ηαναγνώριση αυτή ισχύει σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι οργανισμοί θα μπορούννα το διαθέτουν διαδικτυακά σε όλα τα κράτη μέλη Η οδηγία προβλέπει επίσης τηδημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού μητρώου όλων των αναγνωρισμένων ορφανών έργων γιατη σύσταση και τη διαχείριση του οποίου θα είναι αρμόδιο το ΓΕΕΑ

Τρίτον η οδηγία καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις των ορφανών έργων Οι δικαιούχοιοργανισμοί θα δικαιούνται ναχρησιμοποιούν ορφανά έργα στοπλαίσιο της αποστολής δημόσιουσυμφέροντος που επιτελούν Θαέχουν επίσης τη δυνατότητα νασυνάπτουν συμβάσεις σύμπραξηςδημόσιου-ιδιωτικού τομέα μεεμπορικούς εταίρους και να έχουνέσοδα από τη χρήση ορφανών

έργων ώστε να καλύπτουν τοκόστος ψηφιοποίησης

Η οδηγία προβλέπει επίσης ένανμηχανισμό που επιτρέπει στους επανεμφανιζόμενους κάτοχους δικαιωμάτων να διεκδικούντα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και να τερματίζουν με αυτόν τον τρόπο το καθεστώςορφανού έργου

Η οδηγία επικρίθηκε από πολλούς βουλευτές ακόμη και από εκείνους που τηνυπερψήφισαν ως μη αρκετά φιλόδοξη Ο κίνδυνος καταβολής αποζημίωσης σεεπανεμφανιζόμενο κάτοχο δικαιωμάτων καθώς και η απαγόρευση της εμπορικήςαξιοποίησης των έργων από τα ιδρύματα που συμμετέχουν σε συμπράξεις θα μπορούσαν νακαταστήσουν ιδιαίτερα επικίνδυνη τη χρήση ορφανών έργων για βιβλιοθήκες και αρχεία

Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων

Σύμφωνα με μία από τις βασικές αρχές των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας οιδημιουργοί λογοτεχνικών καλλιτεχνικών μουσικών και άλλων πρωτότυπων έργων καθώςκαι οι κάτοχοι συγγενικών δικαιωμάτων διαθέτουν αποκλειστικά δικαιώματα όσον αφοράτην έγκριση ή την απαγόρευση της χρήσης των έργων τους Οι δημιουργοί και οι κάτοχοισυγγενικών δικαιωμάτων μπορούν να ασκούν τα εν λόγω δικαιώματα είτε ατομικά είτεσυλλογικά Στην ατομική άσκηση των δικαιωμάτων οι κάτοχοί τους διαπραγματεύονταιαπευθείας με τον εμπορικό χρήστη του προστατευόμενου έργου Στη συλλογική άσκηση τωνδικαιωμάτων οι κάτοχοί τους εξουσιοδοτούν έναν οργανισμό συλλογικής διαχείρισης ναπροστατεύει τα συμφέροντά τους αναλαμβάνοντας τη διαχείριση για λογαριασμό τους

Η ατομική άσκηση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικώνδικαιωμάτων είναι περίπλοκη και μπορεί να συνεπάγεται ιδιαίτερες δυσκολίες για ορισμένεςχρήσεις (πχ δημόσια εκτέλεση μουσικών έργων) Επιπλέον σε πολλές περιπτώσεις η

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

54

ταχεία έλευση νέων τεχνολογιών έχει καταστήσει μη πρακτική την ατομική άσκησηδικαιωμάτων Οι πρακτικές δυσκολίες τις οποίες συνεπάγεται η ατομική άσκησηδικαιωμάτων οδήγησαν στην ανάπτυξη των οργανισμών συλλογικής διαχείρισης

Όπως και τα ίδια τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας η συλλογική διαχείριση βασίζεταιπαραδοσιακά στην αρχή της εδαφικότητας Κατά συνέπεια μια εταιρεία συλλογικήςδιαχείρισης διαχειρίζεται παρακολουθεί εισπράττει και διανέμει τις αμοιβές για δικαιώματαπνευματικής ιδιοκτησίας για μια ολόκληρη κατηγορία κατόχων δικαιωμάτων βάσει τωνεθνικών κανόνων και εντός των ορίων της επικράτειας στην οποία δραστηριοποιείται Ηύπαρξη των περισσότερων οργανισμών συλλογικής διαχείρισης θεμελιώνεται σε δικαιώματαπου τους έχουν χορηγηθεί ή ανατεθεί σε εθνική εδαφική βάση μερικές φορές υπό τηνπροστασία κρατικής άδειας

Ιδίως στον τομέα της μουσικής οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης γενικά παραχωρούνάδειες πολλαπλού ρεπερτορίου αλλά μονοεδαφικής κάλυψης Πράγματι είναι συνηθισμένοφαινόμενο εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να συνάπτουν διμερείς συμφωνίες με εταιρείεςσυλλογικής διαχείρισης από άλλες χώρες προκειμένου να εξασφαλίζουν την αμοιβαίαεκπροσώπηση των ρεπερτορίων τους Στο πλαίσιο αυτών των συμφωνιών κάθε εταιρείασυλλογικής διαχείρισης δικαιούται να παραχωρεί άδειες χρήσης στη χώρα εγκατάστασής τηςόχι μόνο για το ρεπερτόριο των μελών της αλλά και για το ρεπερτόριο των εταιρειώνσυλλογικής διαχείρισης με τις οποίες συνεργάζεται Κατά συνέπεια οι εμπορικοί χρήστεςμπορούν να λαμβάνουν άδεια χρήσης για το τοπικό καθώς και για το διεθνές ρεπερτόριο απόμία εταιρεία συλλογικής διαχείρισης για εκμετάλλευση στην εθνική επικράτεια στην οποίαείναι εγκατεστημένη αυτή

Λόγω του εδαφικού χαρακτήρα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και τωνσυγγενικών δικαιωμάτων οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης γενικά διαθέτουν de factoμονοπώλιο στην εθνική επικράτεια Δεδομένου ότι δυνητικά υπάρχει κίνδυνος άσκησηςκαταχρηστικών πρακτικών από μονοπώλια όπως ο καθορισμός υπερβολικά υψηλών τελώναδειών τόσο οι χρήστες όσο και οι κάτοχοι δικαιωμάτων ζητούν γενικά μεγαλύτερηδιαφάνεια όσον αφορά τις χρεώσεις τον καταμερισμό του κόστους και την κατανομή τωνεσόδων

Μέχρι σήμερα η συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων δεν έχει αντιμετωπιστεί παράπεριθωριακά σε επίπεδο ΕΕ Ενώ οι οδηγίες της ΕΕ σχετικά με τα δικαιώματα πνευματικήςιδιοκτησίας και τα συγγενικά δικαιώματα περιέχουν αναφορές στη συλλογική διαχείρισηπνευματικών δικαιωμάτων δεν ρυθμίζουν τους όρους της διαχείρισης δικαιωμάτων αυτήςκαθαυτής Κατά συνέπεια η ρύθμιση της συλλογικής διαχείρισης επαφίεται στα κράτη μέληΟι περιπτώσεις κακοδιαχείρισης των εσόδων από δικαιώματα και καθυστέρησης τωνπληρωμών έχουν καταδείξει ότι είναι απαραίτητο να βελτιωθεί η λειτουργία τωνοργανισμών συλλογικής διαχείρισης

Τον Ιούλιο του 2012 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση οδηγίας141 η οποία περιλαμβάνει γενικέςδιατάξεις σχετικά με τη συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων για όλους τους τομείς καιειδικές διατάξεις για τη χορήγηση διακρατικών αδειών επί επιγραμμικών μουσικών έργων

Ενώ οι εσωτερικές συζητήσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κράτησαν ένα έτος ηλιθουανική Προεδρία και η διαπραγματευτική ομάδα της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων μεεπικεφαλής τη Marielle Gallo (PPE Γαλλία) χρειάστηκαν λιγότερο από έξι μήνες για νακαταλήξουν σε συμφωνία

141 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη συλλογική διαχείρισηδικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και για τη χορήγηση διακρατικώναδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερική αγορά COM(2012)0372

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

55

Η νέα οδηγία εισάγει σειρά μεταρρυθμίσεων στο υφιστάμενο σύστημα εταιρειώνσυλλογικής διαχείρισης Θεσπίζει τις προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για ναδιασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της διαχείρισης των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίαςκαι των συγγενικών δικαιωμάτων από οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης Επίσηςθεσπίζει απαιτήσεις για τη χορήγηση διακρατικών αδειών από οργανισμούς συλλογικήςδιαχείρισης των δικαιωμάτων των δημιουργών μουσικών έργων για επιγραμμική χρήση Δεναφορά μόνο τις δραστηριότητες των εταιρειών συλλογικής διαχείρισης έναντι των κατόχωνδικαιωμάτων αλλά και τη διακυβέρνηση και την εποπτεία τους

Οι κάτοχοι δικαιωμάτων αποκτούν τη δυνατότητα να επιλέγουν μια εταιρεία συλλογικήςδιαχείρισης για συγκεκριμένη κατηγορία δικαιωμάτων ή έργων εκτός της επικράτειας πουαντιστοιχεί στην εθνικότητα ή τον τόπο κατοικίας τους Η οδηγία περιλαμβάνει επίσης σειράδιατάξεων που αφορούν τις πληροφορίες που παρέχονται στον κάτοχο δικαιωμάτων από τηνεταιρεία συλλογικής διαχείρισης και θεσπίζει μέγιστο διάστημα εννέα μηνών για τηνκαταβολή αμοιβών σε κάτοχο δικαιωμάτων από το τέλος του οικονομικού έτους κατά τοοποίο εισπράχθηκαν οι αμοιβές για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όσον αφορά τη χορήγηση διακρατικών αδειών η οδηγία προβλέπει ότι για να έχουν τοδικαίωμα οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης να χορηγούν τέτοιες άδειες πρέπει πρώτα ναπληρούν ορισμένες προϋποθέσεις όπως η ικανότητα να προσδιορίζουν με ακρίβεια τηχρήση των έργων Στη συνέχεια ορίζει σειρά υποχρεώσεων όσον αφορά τις απαιτήσειςυποβολής εκθέσεων και διαφάνειας Οι εταιρείες συλλογικής διαχείρισης που χορηγούνδιακρατικές άδειες για το δικό τους ρεπερτόριο θα είναι υποχρεωμένες να αποδέχονταιαιτήματα από άλλες εταιρείες συλλογικής διαχείρισης και να παρέχουν διακρατικές άδειεςγια το ρεπερτόριο των εταιρειών αυτών με τους ίδιους όρους

Η οδηγία προβλέπει επίσης κατάλληλες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών μεταξύ τωνεταιρειών συλλογικής διαχείρισης καθώς και μεταξύ των χρηστών των υπηρεσιών τους Τακράτη μέλη θα προβλέπουν στις ειδικές νομοθετικές τους διατάξεις για την επίλυσηδιαφορών ότι οι χρήστες πρέπει να καταθέτουν προσωρινή χρέωση σε λογαριασμό υπόμεσεγγύηση έως ότου ένα δικαστήριο ή όργανο επίλυσης διαφορών αποφασίσει οριστικά καιαμετάκλητα για την επίμαχη χρέωση

Τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης142

Τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσηςαποτελούν laquoπληρωμές που οφείλονται γιατις συσκευές και τα κενά μέσα εγγραφής σεορισμένα κράτη μέλη που έχουν θεσπίσεινόμιμες εξαιρέσεις για την ιδιωτικήαντιγραφή Σύμφωνα με το Econlaw (2007)οι εισπράξεις τελών από αντίγραφαιδιωτικής χρήσης για τις ψηφιακές συσκευές

και φορείς αναπαραγωγής ανήλθαν κατά το2006 σε 453 εκατομμύρια ευρώ στηνΕυρωπαϊκή Ένωσηraquo143 Συνεπώς τα τέλη

142 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τα τέλη για αντίγραφαιδιωτικής χρήσης (20132114(INI))143 Ανακοίνωση της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2011 σχετικά με την Ενιαία Αγορά για τα δικαιώματαΔιανοητικής Ιδιοκτησίας Τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίας για τη δημιουργία οικονομικήςανάπτυξης θέσεων απασχόλησης υψηλής ποιότητας και έξοχων προϊόντων και υπηρεσιών στην Ευρώπη σ 12

Αντιπρόεδρος Franccediloise Castex SampD FR εισηγήτριατης έκθεσης σχετικά με τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικήςχρήσης

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

56

για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης συνιστούν σημαντική πηγή εισοδήματος για τους κατόχουςδικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Αυτό το σημαντικό και λεπτό ζήτημα έχει συζητηθείεκτεταμένα στην Ένωση και τα κράτη μέλη έχουν υιοθετήσει διάφορες λύσεις ενώ έχουνγίνει και απόπειρες για την αντιμετώπιση του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο

Στις 24 Μαΐου 2011 η Επιτροπή δημοσίευσε ανακοίνωση σχετικά με την Ενιαία Αγορά γιατα δικαιώματα Διανοητικής Ιδιοκτησίας Τόνωση της δημιουργικότητας και της καινοτομίαςγια τη δημιουργία οικονομικής ανάπτυξης144 Προέβλεπε ως στοιχείο για τη δημιουργία ενόςσυνολικού πλαισίου για τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στην ψηφιακή ενιαίααγορά μια διαδικασία διαμεσολάβησης όσον αφορά τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικήςχρήσης με σκοπό τη διερεύνηση πιθανών προσεγγίσεων για την εναρμόνιση τωνμηχανισμών που διέπουν τα τέλη για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης σε επίπεδο ΕΕ και τηνπροετοιμασία του εδάφους για ολοκληρωμένη νομοθετική δράση σε επίπεδο ΕΕ έως το2012 Το 2012 το ζήτημα των τελών για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης αποτέλεσε πράγματιαντικείμενο διαδικασίας διαμεσολάβησης στον κλάδο η οποία προωθήθηκε από τηνΕπιτροπή με διαμεσολαβητή τον πρώην Επίτροπο Antoacutenio Vitorino Η Επιτροπή στηνανακοίνωση της 18ης Δεκεμβρίου 2012 για το περιεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά145

έκανε γνωστό ότι ο διαμεσολαβητής θα υπέβαλε σειρά συστάσεων στις αρχές του 2013 Στις31 Ιανουαρίου 2013 τα αποτελέσματα της διαδικασίας διαμεσολάβησης παρουσιάστηκαν σεέγγραφο με τίτλο laquoRecommendations resulting from the mediation on private copying andreprography leviesraquo (Συστάσεις που προέκυψαν από τη διαμεσολάβηση για το ζήτημα τωντελών για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης και αναπαραγωγή έντυπου υλικού) Πρόθεση τηςΕπιτροπής όπως αυτή εκφράζεται στην ανακοίνωση είναι οι συστάσεις αυτές ναχρησιμεύσουν ως βάση για την εξαγωγή συμπερασμάτων όσον αφορά τις κατάλληλεςεπακόλουθες ενέργειες

Το ζήτημα των τελών για αντίγραφα ιδιωτικής χρήσης συνδέεται στενά με την οδηγία200129EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Μαΐου 2001σχετικά με την εναρμόνιση ορισμένων πτυχών του δικαιώματος του δημιουργού καισυγγενικών δικαιωμάτων στην κοινωνία της πληροφορίας (οδηγία laquoInfosocraquo) η οποίαπροβλέπει στο άρθρο 5 παράγραφος 2 στοιχείο β) ότι τα κράτη μέλη μπορούν ναπροβλέπουν εξαιρέσεις ή περιορισμούς από το δικαίωμα αναπαραγωγής για αναπαραγωγέςσε οποιοδήποτε μέσο που πραγματοποιούνται από φυσικό πρόσωπο για ιδιωτική χρήση υπότον όρο ότι οι δικαιούχοι λαμβάνουν laquoδίκαιη αποζημίωσηraquo Στις ανακοινώσεις της το 2011και το 2012 η Επιτροπή έθιξε το θέμα ενδεχόμενης αναθεώρησης της εν λόγω οδηγίας καιεισαγωγής εξαιρέσεων και περιορισμών Επιπλέον το ζήτημα των τελών για αντίγραφαιδιωτικής χρήσης ιδίως δε η εισαγωγή και η καταβολή τους σε διασυνοριακές συναλλαγέςαπεδείχθη δισεπίλυτο και οδήγησε κατά τα τελευταία έτη σε σειρά υποθέσεων ενώπιον τουΕυρωπαϊκού Δικαστηρίου146

Στο πλαίσιο αυτό η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (εισηγήτρια Franccediloise Castex SampDΓαλλία) συνέταξε έκθεση πρωτοβουλίας η οποία συζητήθηκε εκτενέστατα στην επιτροπήαλλά τελικά εγκρίθηκε χωρίς τροπολογίες από την ολομέλεια147 Η έκθεση ήταν ιδιαίτερα

144 COM(2011)0287145 COM(2012)0789146 Βλ υπόθεση C-45708 Padawan κατά SGAE [2010] Συλλογή I-10055 υπόθεση C-46209 Stichting deThuiskopie κατά Opus [2011] Συλλογή I-5331 και σειρά νέων υποθέσεων που ακόμη εκκρεμούν (πχ C-45711 C-46011 VG Wort κατά Kyocera Mita και λοιπών C-52111 Austro Mechana κατά Amazon C-31412Constantin Filmverleih κατά UPC Telekabel C-46312 Copydan Bandkopi κατά Nokia C-43512 ACI Adamκαι λοιποί κατά Stichting de Thuiskopie)147 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 27ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τα τέλη για αντίγραφαιδιωτικής χρήσης (20132114(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

57

αμφιλεγόμενη δεδομένου ότι πρότεινε τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής των τελών γιααντίγραφα ιδιωτικής χρήσης ώστε να περιλαμβάνει και τις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους

Συνθήκη για εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας για τα άτομα μεπροβλήματα όρασης

Από τις 22 Ιανουαρίου 2011 δυνάμει της απόφασης 201048ΕΚ148 του Συμβουλίου ηΈνωση δεσμεύεται από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμωνμε αναπηρία οι διατάξεις της οποίας έχουν καταστεί αναπόσπαστο τμήμα της ενωσιακήςέννομης τάξης

Στις 26 Νοεμβρίου 2012 το Συμβούλιο εξουσιοδότησε την Επιτροπή να διαπραγματευθείεξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια διεθνή συμφωνία στο πλαίσιο του ΠαγκόσμιουΟργανισμού Διανοητικής Ιδιοκτησίας (ΠΟΔΙ) σχετικά με τη βελτίωση της πρόσβασης σεβιβλία για άτομα με προβλήματα ανάγνωσης εντύπων

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων (εισηγήτρια Eva Lichtenberger Greens Αυστρία)παρακολούθησε εκ του σύνεγγυς τις διαπραγματεύσεις και ενημερώθηκε αρκετές φορές απότον Επίτροπο Michel Barnier Συγκεκριμένα η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ζήτησε από τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή να προσέξει ορισμένα άρθρα του σχεδίου συνθήκης του ΠΟΔΙ ταοποία θα μπορούσαν να συνεπάγονται υποχρέωση των οργανώσεων των ατόμων μεπροβλήματα όρασης να διεξάγουν ελέγχους σε χώρες εκτός της έδρας τους προκειμένου ναεξακριβώνουν ποια βιβλία ενδέχεται να είναι laquoδιαθέσιμα στο εμπόριοraquo σε προσβάσιμημορφή καθώς και απαγόρευση της απευθείας αποστολής προσβάσιμων βιβλίων απόοργανώσεις ατόμων με προβλήματα όρασης σε τυφλά άτομα σε άλλες χώρες λόγω τηςυποχρέωσης να πραγματοποιείται διεθνής διανομή μόνο μέσω οργανώσεων τυφλών

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εξέφρασε την ανησυχία ότι οι εν λόγω προτεινόμενεςδιατάξεις θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την πρόσβαση των ατόμων με προβλήματα όρασηςσε βιβλία προσβάσιμης μορφής και ζήτησε από τους διαπραγματευτές να επικεντρωθούν σεαυτά τα σημαντικά ζητήματα

Οι διαπραγματεύσεις στις οποίες λήφθηκαν υπόψη οι ανησυχίες του Κοινοβουλίουολοκληρώθηκαν επιτυχώς κατά τη διπλωματική διάσκεψη που πραγματοποιήθηκε στοΜαρακές από τις 17 έως τις 28 Ιουνίου 2013 με αποτέλεσμα την έγκριση της Συνθήκης τουΜαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα που είναιτυφλά τα άτομα με μειωμένη όραση ή με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων με άλλο τρόπο(laquoΣυνθήκη του Μαρακέςraquo) στις 27 Ιουνίου 2013

Η Συνθήκη του Μαρακές θεσπίζει ένα σύνολο διεθνών κανόνων οι οποίοι εξασφαλίζουν ότιυπάρχουν περιορισμοί ή εξαιρέσεις από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας σε εθνικόεπίπεδο προς όφελος των τυφλών ατόμων με προβλήματα όρασης και λοιπών ατόμων μεπροβλήματα ανάγνωσης εντύπων και οι οποίοι καθιστούν δυνατή τη διασυνοριακήδιακίνηση αντιγράφων δημοσιευμένων έργων σε προσβάσιμη μορφή που έχουν παραχθείβάσει περιορισμών ή εξαιρέσεων από το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας Η συνθήκηείναι ανοικτή προς υπογραφή από κάθε επιλέξιμο μέρος επί ένα έτος από την έγκρισή της

148 Απόφαση 201048ΕΚ του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2009 σχετικά με τη σύναψη από τηνΕυρωπαϊκή Κοινότητα της σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (ΕΕL 23 2712010 σ 35)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

58

Στις 20 Δεκεμβρίου 2013 η Επιτροπή υπέβαλε στο Συμβούλιο πρόταση149 για τηνυπογραφή της συνθήκης Στις 14 Απριλίου 2014 το Συμβούλιο εξέδωσε απόφαση σχετικάμε την υπογραφή Η ΕΕ υπέγραψε στις 30 Απριλίου 2014

Η Επιτροπή ετοιμάζει επί του παρόντος πρόταση απόφασης για τη σύναψη της Συνθήκηςτου Μαρακές λαμβάνοντας υπόψη ότι για τη συμμόρφωση με την εν λόγω συνθήκη θααπαιτηθούν ορισμένες αλλαγές στο κεκτημένο Η πρόταση θα βασίζεται στα άρθρα 114 και207 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με το άρθρο 218 παράγραφος 5 και κατά συνέπεια η συμφωνίαθα είναι μικτή και θα πρέπει να κυρωθεί από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέληΓια τη σύναψητης συνθήκης θα απαιτηθεί η έγκριση του επόμενου Κοινοβουλίου

Συνθήκη για τις εκτελέσεις και ερμηνείες οπτικοακουστικών έργων

Η Συνθήκη για τις εκτελέσεις και ερμηνείες οπτικοακουστικών έργων εγκρίθηκε από τηδιπλωματική διάσκεψη σχετικά με την προστασία των εκτελέσεων και ερμηνειώνοπτικοακουστικών έργων η οποία πραγματοποιήθηκε στο Πεκίνο από τις 20 έως τις 26Ιουνίου 2012 (laquoΣυνθήκη του Πεκίνουraquo) Η Συνθήκη αφορά τα δικαιώματα διανοητικήςιδιοκτησίας των ερμηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών κατά τις οπτικοακουστικέςερμηνείες ή εκτελέσεις τους

Αναγνωρίζει στους ερμηνευτές ή εκτελεστές καλλιτέχνες τέσσερα είδη οικονομικώνδικαιωμάτων για τις ερμηνείες ή εκτελέσεις τους που έχουν ενσωματωθεί σεοπτικοακουστικές εγγραφές όπως ταινίες το δικαίωμα αναπαραγωγής το δικαίωμαδιανομής το δικαίωμα εκμίσθωσης και το δικαίωμα διάθεσης Όσον αφορά τις μηεγγεγραμμένες ερμηνείες ή εκτελέσεις (ζωντανές) η Συνθήκη αναγνωρίζει στουςερμηνευτές ή εκτελεστές τρία είδη οικονομικών δικαιωμάτων το δικαίωμαραδιοτηλεοπτικής μετάδοσης (εκτός από την περίπτωση της αναμετάδοσης) το δικαίωμαπαρουσίασης στο κοινό (εκτός αν η ερμηνεία ή εκτέλεση αποτελεί ραδιοτηλεοπτικήμετάδοση) και το δικαίωμα υλικής ενσωμάτωσης

Η Συνθήκη αναγνωρίζει επίσης στους ερμηνευτές ή εκτελεστές και ηθικά δικαιώματα τοδικαίωμα να διεκδικούν να αναφέρονται ως εκτελεστές (εκτός εάν η παράλειψη τηςαναφοράς υπαγορεύεται από τον τρόπο χρήσης της εκτέλεσης) και το δικαίωμα νααπαγορεύουν κάθε παραποίηση τεμαχισμό ή άλλη τροποποίηση των εκτελέσεων τους πουθα ήταν επιβλαβής για τη φήμη τους λαμβανομένης υπόψη της φύσης τωνοπτικοακουστικών εγγραφών

Στις 4 Μαρτίου 2013 η Επιτροπή ζήτησε εξουσιοδότηση από το Συμβούλιο να υπογράψειεξ ονόματος της ΕΕ τη Συνθήκη του Πεκίνου150 Η εξουσιοδότηση δόθηκε και η συνθήκηυπογράφηκε στις 19 Ιουνίου 2013 Η συνθήκη έχει επίσης υπογραφεί από τα περισσότερακράτη μέλη

Η προστασία των ερμηνευτών και εκτελεστών καλλιτεχνών οπτικοακουστικών έργων είναισε μεγάλο βαθμό εναρμονισμένη σε επίπεδο ΕΕ και για την κύρωση της συνθήκης δεναπαιτείται κατrsquo αρχήν τροποποίηση του υφιστάμενου ενωσιακού κεκτημένου Για τη θέσητης σε ισχύ απαιτείται η υπογραφή και κύρωσή της από την ΕΕ και όλα τα κράτη μέληΗσύναψη της συνθήκης θα πρέπει να εγκριθεί από το επόμενο Κοινοβούλιο

149 Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηςσυνθήκης του Μαρακές για τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημοσιευμένα έργα για τα άτομα που είναιτυφλά τα άτομα με μειωμένη όραση ή με πρόβλημα ανάγνωσης εντύπων με άλλο τρόπο COM(2013)926150 Πρόταση απόφασης του Συμβουλίου σχετικά με την υπογραφή εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης τηςσυνθήκης του ΠΟΔΙ για τις οπτικοακουστικές ερμηνείες και εκτελέσεις COM(2013)109

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

59

Μεταρρύθμιση στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2013 διαδικασία δημόσιαςδιαβούλευσης Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής καλούνται τα ενδιαφερόμενα μέρη ναανταλλάξουν απόψεις στους τομείς που προσδιορίζονται στην ανακοίνωση σχετικά με τοπεριεχόμενο στην ψηφιακή ενιαία αγορά όπως η εδαφικότητα στην ενιαία αγορά ηεναρμόνιση οι περιορισμοί και εξαιρέσεις στα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στηνψηφιακή εποχή ο κατακερματισμός της ενωσιακής αγοράς δικαιωμάτων πνευματικήςιδιοκτησίας και τρόποι βελτίωσης της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των μέτρωνεφαρμογής με ταυτόχρονη ενίσχυση της νομιμότητάς τους στο ευρύτερο πλαίσιο τηςμεταρρύθμισης στον τομέα των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Για την επόμενηκοινοβουλευτική περίοδο αναμένεται μια εκτεταμένη μεταρρύθμιση στον τομέα τωνδικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας

43 Μέτρα που αποσκοπούν στην επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικήςιδιοκτησίας

Έκθεση πρωτοβουλίας σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Η έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτωνδιανοητικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (εισηγήτρια Marielle Gallo)151 αποτελούσεαπάντηση στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ενίσχυση της επιβολής τωνδικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας (ΔΔΙ) στην εσωτερική αγορά152 Η έκθεση τονίζει ότι ηαρχή της εδαφικότητας πρέπει να γίνει κατανοητή εντός του νέου πλαισίου το οποίο έχειδημιουργηθεί από την εσωτερική αγορά και την τεχνολογική εξέλιξη Η τεράστια αύξησητης παράνομης ανταλλαγής αρχείων τα οποία περιέχουν έργα και ηχογραφημένες εκτελέσειςπου προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και η έλλειψη νόμιμωνδιαδικτυακών διαύλων προσφοράς χαρακτηρίζονται ως ένα εντεινόμενο πρόβλημα για τηνευρωπαϊκή οικονομία από την άποψη των ευκαιριών απασχόλησης και των εσόδων για τονκλάδο και το κράτος

Επιπλέον η εδαφικότητα έχει αποτελέσειτη βάση της συλλογικής διαχείρισηςδικαιωμάτων στην ΕΕ η οποίαπαραδοσιακά επικεντρώνεται σεμονοεδαφικές αλλά πολλαπλούρεπερτορίου ρυθμίσεις χορήγησηςαδειών ιδίως στον τομέα της μουσικήςγεγονός που στην πράξη έχει εμποδίσειτην κυκλοφορία των έργων αυτών στοσύνολο της ΕΕ και έχει συμβάλει στηνεδραίωση εθνικών μονοπωλιακών θέσεωνγια τις εταιρείες συλλογικής διαχείρισηςστην ΕΕ

Κατά συνέπεια το Κοινοβούλιο κάλεσεστο πλαίσιο της έκθεσης την Επιτροπή νααντιμετωπίσει επειγόντως το ζήτημα των

151 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την επιβολή τωνδικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά (20092178(INI))152 COM(2009)467

Marielle Gallo PPE FR εισηγήτρια της έκθεσηςσχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικήςιδιοκτησίας στην εσωτερική αγορά

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

60

πολυεδαφικών αδειών και να επανεξετάσει τη διασυνοριακή διαχείριση των δικαιωμάτωνπροκειμένου να παρέχεται ασφάλεια δικαίου τονίζοντας παράλληλα ότι το σύστημαχορήγησης αδειών θα πρέπει να βελτιωθεί στη βάση της τεχνικής ουδετερότητας ώστε τακράτη μέλη να έχουν στη διάθεσή τους ένα ευέλικτο αποτελεσματικό και διαφανές σύστηματο οποίο θα μπορεί να προσαρμόζεται στις νέες τεχνολογίες

Το Κοινοβούλιο ζήτησε επίσης από την Επιτροπή να το ενημερώσει πλήρως σχετικά με τιςδιαπραγματεύσεις για την εμπορική συμφωνία καταπολέμησης της παραποίησης (ACTA)και να εξασφαλίσει ότι οι διατάξεις της είναι πλήρως σύμφωνες με το κεκτημένο όσοναφορά τα ΔΔΙ και τα θεμελιώδη δικαιώματα

ΓΕΕΑ

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι υπεύθυνη για την εποπτεία των δραστηριοτήτων τουΓραφείου Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (ΓΕΕΑ) ndash του οργανισμού τηςΕΕ που είναι αρμόδιος για την καταχώριση εμπορικών σημάτων και σχεδίων που ισχύουν σεόλα τα κράτη μέλη Κατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο η επιτροπήπραγματοποίησε αρκετές ανταλλαγές απόψεων με τον Antoacutenio Campinos πρόεδρο τουΓΕΕΑ ο οποίος ενημέρωσε τους βουλευτές σχετικά με τις εξελίξεις στον τομέαδραστηριοποίησης του ΓΕΕΑ Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν κυρίως στην επέκταση τωνδιαδικτυακών υπηρεσιών και της μηχανοργάνωσης στη βελτίωση της ποιότητας τωνμεθόδων εργασίας στη μείωση των τελών στην ανάθεση των καθηκόντων του ΕυρωπαϊκούΠαρατηρητηρίου παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στο ΓΕΕΑ και στημεταρρύθμιση του ενωσιακού σήματος Στις 25 Νοεμβρίου 2013 ο κ Campinos παρουσίασεστην επιτροπή τη μελέτη του ΓΕΕΑ με τίτλο laquoΕυρωπαίοι πολίτες και δικαιώματαδιανοητικής ιδιοκτησίας αντίληψη συνείδηση και συμπεριφοράraquo

Τα μέλη της επιτροπής πραγματοποίησαν επίσης στις 17 Οκτωβρίου 2011 επίσκεψηεργασίας στο ΓΕΕΑ στο Αλικάντε (Ισπανία)

Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο παραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο παραποίησης και πειρατείας ιδρύθηκε το 2009 με σκοπό τησυλλογή και την υποβολή δεδομένων σχετικά με τις οικονομικές και κοινωνικές συνέπειεςτης παραποίησηςαπομίμησης και της πειρατείας καθώς και τη δημιουργία μιας πλατφόρμαςστην οποία οι εκπρόσωποι των εθνικών αρχών και των ενδιαφερόμενων μερών θα μπορούννα ανταλλάσσουν ιδέες και ειδικές γνώσεις σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές

Στην έκθεσή της σχετικά με την επιβολή των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας στηνεσωτερική αγορά153 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είχε ζητήσει από την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή να αποσαφηνίσει τις αρμοδιότητες που ανατίθενται στο ΕυρωπαϊκόΠαρατηρητήριο παραποίησης και πειρατείας και να το μετατρέψει σε ένα εργαλείοσυλλογής και ανταλλαγής δεδομένων και πληροφοριών σχετικά με τις παραβιάσεις των ΔΔΙγια τεκμηριωμένη και προσανατολισμένη στα αποτελέσματα χάραξη πολιτικής

Στις 2452011 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση που αποσκοπεί στην επέκταση τωνκαθηκόντων του Παρατηρητηρίου154 ώστε να περιλαμβάνεται επίσης ο σχεδιασμός και η

153 Βλ παραπάνω154 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την ανάθεση στοΓραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικά σήματα σχέδια και υποδείγματα)ορισμένων καθηκόντων συναφών με την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίαςσυμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου Παραποίησης και Πειρατείας μεεκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα (COM(2011) 0288)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

61

οργάνωση εκστρατειών ευαισθητοποίησης της κοινής γνώμης ο προγραμματισμός τωνκατάλληλων μέτρων κατάρτισης για τις αρχές επιβολής του νόμου η διεξαγωγή ερευνών γιατα καινοτόμα συστήματα επιβολής της νομοθεσίας και ανίχνευσης και ο συντονισμός τηςδιεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη ικανοτήτων με διεθνείς οργανισμούς και τρίτεςχώρες Δεδομένου ότι για αυτά τα νέα καθήκοντα ήταν απαραίτητη μια πιο βιώσιμη δομή σεθέματα εμπειρογνωμοσύνης πόρων και τεχνικού εξοπλισμού η Επιτροπή πρότεινε τηνανάθεση των καθηκόντων του Παρατηρητηρίου στο ΓΕΕΑ

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Κοινοβουλίου (εισηγητής Antonio Masip Hidalgo SampDΙσπανία) και της πολωνικής προεδρίας ήταν ιδιαίτερα ταχείες και οδήγησαν σε συμφωνίατον Δεκέμβριο του 2011 Ένα από τα στοιχεία της συμφωνίας ήταν η αλλαγή του ονόματοςαπό Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο Παραποίησης και Πειρατείας σε Παρατηρητήριοπαραβίασης των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας

Ο κανονισμός δημοσιεύτηκε την άνοιξη του 2012155 και το Παρατηρητήριο ασκεί πλέονπλήρως τα καθήκοντά του σημειώνοντας αύξηση τόσο στον αριθμό συνεδριάσεων όσο καιστον αριθμό τομέων δραστηριότητας Εκτός από τις συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων τουιδιωτικού και του δημόσιου τομέα συμπεριλαμβανομένων των μελών της ΕπιτροπήςΝομικών Θεμάτων έχουν συσταθεί τέσσερις ομάδες εργασίας για τα νομικά θέματα γιατην επιβολή της νομοθεσίας για τα στατιστικά στοιχεία και τα οικονομικά θέματα και γιατην ευαισθητοποίηση του κοινού αντίστοιχα

Εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησηςαπομίμησης (ACTA)

Η ACTA είναι μια πολυεθνική συμφωνία με σκοπό τη θέσπιση διεθνών προτύπων όσοναφορά την επιβολή των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας Οι διαπραγματεύσειςσχετικά με την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησηςαπομίμησηςμεταξύ αφενός της ΕΕ και των κρατών μελών της και αφετέρου της Αυστραλίας τουΚαναδά της Ιαπωνίας της Δημοκρατίας της Κορέας του Μεξικού του Μαρόκου της ΝέαςΖηλανδίας της Σιγκαπούρης της Ελβετίας και των Ηνωμένων Πολιτειών (ACTA)ξεκίνησαν στις 3 Ιουνίου 2008 Η συμφωνία συνήφθη στις 15 Νοεμβρίου 2010 και τοκείμενο μονογραφήθηκε στις 25 Νοεμβρίου έπειτα από 11 γύρους διαπραγματεύσεων

Η ΕΕ υπέγραψε τη συμφωνία στις 6 Ιανουαρίου 2012 Στις 2 Φεβρουαρίου 2012 τοΣυμβούλιο ζήτησε την έγκριση του Κοινοβουλίου για τη σύναψη της συνθήκης

Η ACTA προκάλεσε πολλές συζητήσεις τόσο σχετικά με τη διαδικασία όσο και σχετικά μετην ουσία των διαπραγματεύσεων Η απόφαση να κρατηθεί μυστική η διαδικασία μέχρι τηδημοσίευση του σχεδίου κειμένου στα μέσα του 2010 έμελλε να αποδειχθεί σημαντικόεμπόδιο για την κατανόηση της συνθήκης και την υποστήριξή της από το κοινό156

Σημαντικές ανησυχίες εκφράστηκαν για διάφορα ζητήματα όπως οι πιθανές δυσμενείςεπιπτώσεις της ACTA στις θεμελιώδεις ανθρώπινες ελευθερίες και την ιδιωτική ζωή ηπιθανότητα να ζητείται διακοπή της πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους καταναλωτές πουπαραβιάζουν τις διατάξεις της συμφωνίας ο καταλογισμός ευθύνης στους παρόχους

155 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 3862012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Απριλίου2012 σχετικά με την ανάθεση στο Γραφείο Εναρμόνισης στο Πλαίσιο της Εσωτερικής Αγοράς (εμπορικάσήματα σχέδια και υποδείγματα) καθηκόντων συναφών με την επιβολή της εφαρμογής των δικαιωμάτωνδιανοητικής ιδιοκτησίας συμπεριλαμβανομένης της σύγκλησης Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τηνΠαραβίαση των Δικαιωμάτων Διανοητικής Ιδιοκτησίας με εκπροσώπους του δημόσιου και του ιδιωτικούτομέα156 Βλ τη μελέτη laquoThe Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) an assessmentraquo (Η εμπορική συμφωνίαγια την καταπολέμηση της παραποίησηςαπομίμησης (ACTA) μια αξιολόγηση) ndash Ευρωπαϊκό ΚοινοβούλιοΘεματικό Τμήμα Β

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

62

υπηρεσιών Διαδικτύου οι οποίοι μεταφέρουν περιεχόμενο που παραβιάζει τη συμφωνία καιοι πιθανές δυσμενείς επιπτώσεις της ACTA στην πρόσβαση σε φάρμακα στην Ευρώπη καισε τρίτες χώρες

Παρά τις προσπάθειες να κρατηθεί μυστική η διαδικασία υπήρξε έντονος διάλογος σχετικάμε την ACTA ο οποίος προκλήθηκε από τη διαρροή προτάσεων αξιολογήσεων και σχεδίωνσυνθηκών Παράλληλα η μυστικότητα αυτή τροφοδότησε υποψίες ότι η ACTA θα επέφερεσημαντικές αλλαγές στη νομοθεσία των συμβαλλομένων χωρών και θα υπερέβαινε κατάπολύ τις διατάξεις της συμφωνίας TRIPS

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ήταν μία από τις επιτροπές που γνωμοδότησαν (εισηγήτριαMarielle Gallo EPP Γαλλία) στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου όσον αφορά τη σύναψητης συμφωνίας ACTA από το Συμβούλιο εξ ονόματος της ΕΕ Η αρχική γνωμοδότησησυνιστούσε να προταθεί στην αρμόδια επί της ουσίας επιτροπή να συμπεριλάβει θετικήαπόφαση στην έκθεσή της Ωστόσο η σύσταση της εισηγήτριας καταψηφίστηκε με 10ψήφους υπέρ 12 κατά και 2 αποχές

Κατά τη συζήτηση σχετικά με την έγκριση της ACTA το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δέχτηκεπρωτοφανή άμεση πίεση με διαδηλώσεις μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καιτηλεφωνικές κλήσεις στα γραφεία των βουλευτών από χιλιάδες πολίτες της ΕΕ οι οποίοιζητούσαν την απόρριψη της συμφωνίας Παράλληλα 28 εκατομμύρια πολίτες παγκοσμίωςυπέγραψαν αναφορά με την οποία προέτρεπαν το Κοινοβούλιο να απορρίψει τη συμφωνία

Στις 22 Φεβρουαρίου 2012 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από το Δικαστήριο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης να γνωμοδοτήσει σχετικά με τη συμβατότητα της ACTA με το δίκαιοτης Ένωσης ιδίως όσον αφορά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και ελευθερίες της ΕΕ

Ωστόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο χωρίς να περιμένει τη γνωμοδότηση του Δικαστηρίουαπέρριψε την ACTA με τεράστια πλειοψηφία στις 4 Ιουλίου 2013157 Ήταν η πρώτη φοράπου το Κοινοβούλιο άσκησε την εξουσία που του παρέχει η Συνθήκη της Λισαβόνας νααπορρίπτει διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 478 βουλευτές ψήφισαν κατά της ACTA 39 υπέρκαι 165 απείχαν

Ευρωπαϊκή σύμβαση για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ήσυνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους

Στις 20 Νοεμβρίου 1998 το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εξέδωσαν τηνοδηγία 9884ΕΚ για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στηνπαροχή πρόσβασης υπό όρους Με την οδηγία αυτή δημιουργήθηκε ένα νομικό πλαίσιοκοινό σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση για την καταπολέμηση των παράνομων συσκευών μετις οποίες καθίσταται δυνατή η μη επιτρεπόμενη πρόσβαση σε ραδιοτηλεοπτικές υπηρεσίεςπαρεχόμενες επrsquo αμοιβή και για την αποτελεσματική προστασία των εν λόγω υπηρεσιών Ηπροστασία αυτή καλύπτει τόσο τις κλασικές ραδιοφωνικές και ραδιοτηλεοπτικές εκπομπέςόσο και τη μετάδοση μέσω του Διαδικτύου Πρωταρχικός στόχος της οδηγίας αυτής ήταν ηνομική προστασία όλων των υπηρεσιών στις οποίες η πληρωμή εξαρτάται από την

157 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Ιουλίου 2012 σχετικά με το σχέδιο απόφασηςτου Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη της εμπορικής συμφωνίας για την καταπολέμηση τηςπαραποίησηςαπομίμησης μεταξύ αφενός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της και αφετέρουτης Αυστραλίας του Καναδά της Ιαπωνίας της Δημοκρατίας της Κορέας των Ηνωμένων Πολιτειών τουΜεξικού του Βασιλείου του Μαρόκου της Νέας Ζηλανδίας της Δημοκρατίας της Σιγκαπούρης της ΕλβετικήςΣυνομοσπονδίας και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής (20110167(NLE))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

63

πρόσβαση υπό όρους δηλαδή προϋπόθεση για την πρόσβαση στην προστατευόμενηυπηρεσία αποτελεί η παροχή προηγούμενης ατομικής άδειας

Το 1999 το Συμβούλιο της Ευρώπης ανέλαβε να συντάξει μια ευρωπαϊκή σύμβαση σχετικάμε τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχήπρόσβασης υπό όρους Είχε διαπιστωθεί η ανάγκη για εκτεταμένη αποτελεσματικήπροστασία των υπηρεσιών αυτών Πράγματι πολλά ευρωπαϊκά κράτη εκτός τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης ενδέχεται να αποτελούν καταφύγιο για την ανάπτυξη και διάδοσησυσκευών για πειρατεία των υπηρεσιών με παροχή πρόσβασης υπό όρους από τη στιγμήπου η έννομη τάξη τους δεν προβλέπει κυρώσεις όσον αφορά αυτήν την πολύ ειδικήπειρατική δραστηριότητα Ήταν λοιπόν σκόπιμη η επέκταση του πεδίου εφαρμογής τωνδιατάξεων της οδηγίας 9884ΕΚ και η δημιουργία ενός κοινού και αποτελεσματικούπλαισίου σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προστασία των εν λόγω υπηρεσιών Το Συμβούλιοεξουσιοδότησε συνεπώς την Επιτροπή με την απόφαση της 22ας Ιουνίου 1999 νασυμμετάσχει εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις σχετικές με τη σύμβασηδιαπραγματεύσεις Οι διαπραγματευτικές οδηγίες που δόθηκαν στην Επιτροπή είχαν ωςσκοπό να μεθοδευτεί η ενσωμάτωση στην ευρωπαϊκή σύμβαση των ίδιων ορισμών καιμέτρων με αυτά που περιέχονται στην οδηγία 9884ΕΚ όπως και η μέγιστη συμβατότηταμεταξύ αυτών των δύο νομικών κειμένων

Οι διαπραγματεύσεις ήταν επιτυχείς και η σύμβαση η οποία εγκρίθηκε στις 24 Ιανουαρίου2001 είναι απόλυτα συμβατή με την οδηγία 9884ΕΚ Πράγματι η σύμβασηεπαναλαμβάνει κατrsquo ουσία τις διατάξεις της οδηγίας 9884ΕΚ Έτσι τα συστήματα πουβασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους προστατεύονται από τιςπαράνομες δραστηριότητες που προβλέπονται στην οδηγία 9884ΕΚ Μεταξύ των δύοκειμένων υπάρχουν μερικές ελάχιστης σημασίας διαφορές διατύπωσης Για παράδειγμα μετη σύμβαση δεν διώκεται μόνον η κατασκευή παράνομων συσκευών αλλά και η παραγωγήτους Ομοίως οι κυρώσεις που προβλέπονται για τις δραστηριότητες που ορίζονται ωςπαράνομες καθορίζονται σαφέστερα στη σύμβαση δεδομένου ότι η τελευταία προβλέπει ότιοι κυρώσεις αυτές είναι ποινικές διοικητικές ή άλλες Πάντως όπως προβλέπει και η οδηγία9884ΕΚ οι κυρώσεις πρέπει να είναι αναλογικές αποτρεπτικές και αποτελεσματικέςΣυμπερασματικά αυτές οι αποκλίσεις στο κείμενο της σύμβασης του Συμβουλίου τηςΕυρώπης δεν αλλοιώνουν διόλου το περιεχόμενο και το εύρος εφαρμογής της κοινοτικήςοδηγίας

Η σύμβαση είναι ανοικτή προς υπογραφή από την Ευρωπαϊκή Ένωση Επιπλέον στο άρθρο11 παράγραφος 4 προβλέπει ρητά ότι στις αμοιβαίες σχέσεις τους τα μέρη που είναι μέλητης Ευρωπαϊκής Κοινότητας εφαρμόζουν τους κοινοτικούς κανόνες και συνεπώςεφαρμόζουν τους κανόνες που απορρέουν από τη σύμβαση μόνο στον βαθμό που δενυφίσταται κανένας άλλος κοινοτικός κανόνας ο οποίος διέπει το αντιμετωπιζόμενο ιδιαίτεροθέμα Αυτή η ρήτρα αποσύνδεσης η οποία λειτουργεί προς όφελος των κρατών μελών τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης διασφαλίζει την υπεροχή των κανόνων της ΕΕ Η Επιτροπή στοπλαίσιο της δεύτερης έκθεσης αξιολόγησης της οδηγίας 9884ΕΚ την οποία ενέκρινε στις30 Σεπτεμβρίου 2008158 ανέφερε ότι με την υπογραφή της σύμβασης από την ΕυρωπαϊκήΈνωση θα πρέπει να παρακινηθούν όλα τα κράτη μέλη του Συμβουλίου της Ευρώπης να τηνεπικυρώσουν ώστε να επεκταθεί και πέρα από τα σύνορα της ΕΕ η νομική προστασία τωνυπηρεσιών που βασίζονται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους

158 Δεύτερη έκθεση της 30ής Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας 9884ΕΚ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 1998 για τη νομική προστασία τωνυπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανται στην παροχή πρόσβασης υπό όρους COM(2008)593

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

64

Κατά συνέπεια η Επιτροπή συνέστησε στο Συμβούλιο να υπογράψει τη Σύμβαση καιυπέβαλε σχετική πρόταση για απόφαση του Συμβουλίου στις 15 Δεκεμβρίου 2010 Ηπρόταση απόφασης βασιζόταν στο άρθρο 207 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ σε συνδυασμό με τοάρθρο 218 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ

Το Συμβούλιο ενέκρινε την απόφαση159 χρησιμοποιώντας το άρθρο 114 ΣΛΕΕ (εκτός απότο άρθρο 218 παράγραφος 5 ΣΛΕΕ) και όχι το άρθρο 207 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ όπωςπρότεινε η Επιτροπή Η θέση του Συμβουλίου ήταν ότι η Σύμβαση αποσκοπούσε στηνπροσέγγιση των νομοθεσιών των συμβαλλομένων μερών συμπεριλαμβανομένων τωννομοθεσιών των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προκειμένου να καταπολεμηθείαποτελεσματικότερα η παράνομη πρόσβαση στις εν λόγω υπηρεσίες

Η Επιτροπή υποστηριζόμενη από το Κοινοβούλιο άσκησε προσφυγή για την ακύρωση τηςεν λόγω απόφασης με το επιχείρημα ότι λαμβάνοντας υπόψη τον στόχο και το περιεχόμενοτης Σύμβασης η προσβαλλόμενη απόφαση εμπίπτει κυρίως στην κοινή εμπορική πολιτικήκαι μόνο δευτερευόντως στην πολιτική της εσωτερικής αγοράς Η χρήση του άρθρου 207παράγραφος 4 ΣΛΕΕ σήμαινε επίσης ότι η Σύμβαση θα αντιμετωπιζόταν ως αποκλειστικήσυμφωνία η οποία υπογράφεται μόνο από την Ένωση σε αντίθεση με τις μικτές συμφωνίεςοι οποίες πρέπει να κυρωθούν και από τα κράτη μέλη

Η απόφαση του Δικαστηρίου160 η οποία εκδόθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2013 ήταν ναακυρωθεί η απόφαση 2011853ΕΕ του Συμβουλίου και να διατηρηθούν τα έννομααποτελέσματά της μέχρι τη θέση σε ισχύ εντός ευλόγου προθεσμίας μη δυνάμενης ναυπερβεί τους έξι μήνες νέας απόφασης στηριζόμενης στις κατάλληλες νομικές βάσεις

Σε συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου το Συμβούλιο εξέδωσε νέα απόφασηστις 14 Απριλίου 2014 και έχει ζητήσει την έγκριση του Κοινοβουλίου Αυτή θα είναι μίααπό τις πρώτες αποφάσεις που πρόκειται να λάβουν τα νέα μέλη της Επιτροπής ΝομικώνΘεμάτων

Εμπορικά απόρρητα

Σε γενικές γραμμές κάθε εμπιστευτική επιχειρηματική πληροφορία η οποία παρέχει σε μιαεταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μπορεί να θεωρηθεί εμπορικό απόρρητο Τααπόρρητα αυτά μπορούν να αφορούν τις κατασκευαστικές ή βιομηχανικές διαδικασίεςκαθώς και τις εμπορικές πρακτικές Η μη εξουσιοδοτημένη χρήση των πληροφοριών αυτώναπό άτομα εκτός του κατόχου τους θεωρείται αθέμιτη πρακτική και παραβίαση τουεμπορικού απορρήτου

Ανάλογα με το νομικό σύστημα η προστασία των εμπορικών απορρήτων αποτελεί μέροςτης γενικής έννοιας της προστασίας έναντι του αθέμιτου ανταγωνισμού ή διαφορετικάβασίζεται σε συγκεκριμένες διατάξεις ή νομολογία σχετικά με την προστασία τωνεμπιστευτικών πληροφοριών Ορισμένα κράτη μέλη δεν διαθέτουν συγκεκριμένη νομοθεσίασχετικά με το ζήτημα αυτό

Σε αντίθεση με τις εφευρέσεις που κατοχυρώνονται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας ή ταλογοτεχνικά έργα που καλύπτονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας ο κάτοχοςενός εμπορικού απορρήτου δεν διαθέτει αποκλειστικό δικαίωμα για το έργο του Οιανταγωνιστές και άλλα τρίτα μέρη μπορούν κατά συνέπεια να ανακαλύπτουν να

159 Απόφαση 2011853EE του Συμβουλίου της 29ης Νοεμβρίου 2011 για την εξ ονόματος της Ένωσηςυπογραφή της Ευρωπαϊκής σύμβασης για τη νομική προστασία των υπηρεσιών που βασίζονται ή συνίστανταιστην πρόσβαση υπό όρους160 Υπόθεση C‑13712 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ECLIEUC2013675

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

65

αναπτύσσουν και να χρησιμοποιούν ελεύθερα τον ίδιο τύπο Τα εμπορικά απόρρηταπροστατεύονται νομικά μόνο σε περιπτώσεις όπου κάποιος έχει αποκτήσει τις εμπιστευτικέςπληροφορίες χρησιμοποιώντας παράνομα μέσα (για παράδειγμα μέσω κλοπής ήδωροδοκίας)

Ως εκ τούτου τα εμπορικά απόρρητα διαφέρουν σημαντικά από τα ΔΔΙ τα οποία παρέχουναποκλειστικότητα Παρόλα αυτά πρέπει να προστατεύονται για τον ίδιο σκοπό για τονοποίο υπάρχουν τα ΔΔΙ προκειμένου δηλαδή η εξασφάλιση της αμοιβής των δημιουργών ναλειτουργεί ως κίνητρο για την καινοτομία

Στις 28 Νοεμβρίου 2013 η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση σχετικά με τα εμπορικάαπόρρητα161 Με την πρόταση θεσπίζονται ένας κοινός ορισμός των εμπορικών απορρήτωνκαθώς και μέσα έννομης προστασίας των θυμάτων υπεξαίρεσης εμπορικού απορρήτουΕπιδιώκεται επίσης η διευκόλυνση της διαδικασίας με την οποία τα εθνικά δικαστήρια πουασχολούνται με την υπεξαίρεση εμπιστευτικών επιχειρηματικών πληροφοριών μπορούν ναδιατάσσουν την απόσυρση προϊόντων που παραβιάζουν το εμπορικό απόρρητο από τηναγορά καθώς και η διευκόλυνση της αποζημίωσης των θυμάτων παράνομων ενεργειών

Λόγω της επικείμενης λήξης της κοινοβουλευτικής περιόδου η αρμόδια εισηγήτρια(Marielle Gallo PPE FR) προτίμησε να μη συντάξει πρόταση και να περιοριστεί σε μιαανταλλαγή απόψεων σε επίπεδο επιτροπής Ωστόσο η ελληνική Προεδρία υπήρξε ιδιαίτεραδραστήρια στο Συμβούλιο και κατάφερε να εξασφαλίσει μια γενική προσέγγιση η οποίαεγκρίθηκε στις 26 Μαΐου 2014162

Αυτό θα είναι ένα από τα βασικά καθήκοντα των νέων βουλευτών στον τομέα τηςδιανοητικής ιδιοκτησίας το οποίο αποκτά ιδιαίτερη σημασία στο πλαίσιο των υπό εξέλιξηδιαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ για τη Διατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών καιεπενδύσεων (TTIP)

5 Διοικητικό δίκαιο

Στις 23 Μαρτίου 2010 η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων σύστησε μια ομάδα εργασίας για τοδιοικητικό δίκαιο της ΕΕ με στόχο νακαταγράψει το σύνολο των ισχυουσώνδιατάξεων του διοικητικού δικαίου της ΕΕ καισε δεύτερο στάδιο να προτείνει τιςπαρεμβάσεις που έκρινε κατάλληλες σύμφωναμε τη νέα νομική βάση που αφορά τηνlaquoανοιχτή αποτελεσματική και ανεξάρτητηδιοίκησηraquo που καθιερώθηκε με τη Συνθήκη τηςΛισαβόνας καθώς και το δικαίωμα χρηστήςδιοίκησης που περιλαμβάνεται στο άρθρο 41του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Έπειτα από την απόφασή της να περιορίσει τιςεργασίες της στο διοικητικό δίκαιο της Ένωσηςόπως αυτό εφαρμόζεται άμεσα από τα θεσμικάκαι λοιπά όργανα και οργανισμούς η ομάδα

161 Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία της τεχνογνωσίαςκαι των επιχειρηματικών πληροφοριών που δεν αποκαλύπτονται (εμπορικών απορρήτων) κατά της παράνομηςαπόκτησης χρήσης και αποκάλυψής τους COM20130813162 Έγγραφο του Συμβουλίου 987014

Luigi Berlinguer SampD Ιταλία εισηγητής τηςέκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τοδιοικητικό δικονομικό δίκαιο της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

66

εργασίας εξέτασε τις γενικά εφαρμόσιμες διατάξεις του διοικητικού δικαίου της Ένωσηςόπως είναι οι κανονισμοί που αφορούν την πρόσβαση σε έγγραφα αλλά και οι πιοσυγκεκριμένοι τομεακοί κανονισμοί όπως οι αντιμονοπωλιακές διαδικασίες Διαπίστωσεότι με την πάροδο των ετών η Ένωση έχει αναπτύξει μία σειρά από ad hoc διοικητικέςδιαδικασίες είτε υπό τη μορφή νόμων ή μη δεσμευτικού δικαίου οι οποίες δεν λαμβάνουναπαραίτητα υπόψη τη συνοχή του γενικότερου νομοθετικού οικοδομήματος καιπαρουσιάζουν ορισμένες φορές κενά και ασυνέπειες ενώ ταυτόχρονα έχουνπραγματοποιηθεί χωρίς τη συμβολή του νομοθέτη της Ένωσης

Η ομάδα εργασίας επωφελήθηκε από έναν πλούτο προφορικής και γραπτήςεμπειρογνωμοσύνης από επαγγελματίες ακαδημαϊκούς ΜΚΟ και μέλη και υπαλλήλουςάλλων θεσμικών οργάνων υπηρεσιών οργανισμών και γραφείων οι οποίοι παρουσίασανκαι έθεσαν υπό συζήτηση τα ενημερωτικά τους σημειώματα στη διάρκεια των συνεδριάσεωντης ομάδας εργασίας

Τα έγγραφα αυτά και η επακόλουθη συζήτηση με εμπειρογνώμονες της ομάδας εργασίαςμαζί με τα αποτελέσματα της διάσκεψης που διοργάνωσαν από κοινού το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο και το Πανεπιστήμιο της Λεόν (27-28 Απριλίου 2011) παρήγαγαν έναέγγραφο εργασίας το οποίο καταρτίστηκε υπό την καθοδήγηση του Luigi Berlinguer

Συγκεκριμένα τα έγγραφα εργασίας υποστήριξαν τη δυνατότητα κατάρτισης μίαςνομοθετικής πρωτοβουλίας για ένα ενιαίο γενικό διοικητικό δίκαιο το οποίο θα δεσμεύει ταθεσμικά όργανα τους οργανισμούς τις υπηρεσίες και τα γραφεία της Ένωσης βάσει τουάρθρου 298 ΣΛΕΕ εστιάζοντας στη διοικητική διαδικασία και παρέχοντας ένα ελάχιστοδίχτυ ασφαλείας εγγυήσεων στους πολίτες και τις επιχειρήσεις στις άμεσες συναλλαγές τουςμε τη διοίκηση της Ένωσης

Το έγγραφο εργασίας εγκρίθηκε από την Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στη συνεδρίασή τηςτης 21ης Νοεμβρίου 2011 Αφού άκουσε τις συστάσεις της ομάδας εργασίας η επιτροπήαποφάσισε να ζητήσει μία έκθεση νομοθετικής πρωτοβουλίας επί του θέματος

Στην έκθεση πρωτοβουλίας του laquoΤο διοικητικό δικονομικό δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης(20122024(INI))raquo (εισηγητής Luigi Berlinguer) το Κοινοβούλιο ζητά από την Επιτροπή ναυποβάλει βάσει του άρθρου 298 ΣΛΕΕ μία πρόταση κανονισμού σχετικά με τις διοικητικέςδιαδικασίες ο οποίος θα μπορεί να εφαρμοστεί στην άμεση διοίκηση από οποιοδήποτεθεσμικό ή άλλο όργανο οργανισμό ή γραφείο της Ένωσης (laquoδιοίκηση της ΕΕraquo)

Ο εν λόγω κανονισμός θα πρέπει να περιορίζεται στον τομέα της άμεσης διοίκησης της ΕΕκαι να μπορεί να εφαρμοστεί ως lex generalis σε όλα τα θεσμικά όργανα και όλους τουςτομείς δραστηριοτήτων της Ένωσης

Η έκθεση κάνει σύσταση για την κωδικοποίηση ενός συνόλου γενικών αρχών χρηστήςδιοίκησης που θα καθοδηγούν τις διοικητικές δράσεις της Ένωσης καθώς και για τηνεφαρμογή ενός ελάχιστου αριθμού βασικών διαδικαστικών κανόνων τους οποίους θα πρέπεινα ακολουθεί η διοίκηση της Ένωσης κατά τον χειρισμό μεμονωμένων περιπτώσεων στιςοποίες ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο αποτελεί το ένα μέρος και άλλων καταστάσεων όπουένα άτομο έχει άμεση ή προσωπική επαφή με τη διοίκηση της Ένωσης Οι κανόνες αυτοί θαπρέπει συγκεκριμένα να προάγουν τη διαφάνεια και τη λογοδοσία και να ενισχύουν τηνεμπιστοσύνη του πολίτη στη διοίκηση της ΕΕ

Οι εν λόγω γενικές αρχές θα πρέπει να λειτουργούν στο σύνολό τους ως κανόνες de minimis(ελάχιστοι κανόνες) στις περιπτώσεις εκείνες όπου δεν υπάρχει lex specialis (ειδική διάταξη)ενώ οι εγγυήσεις που παρέχονται στα άτομα των τομεακών οργάνων δεν θα πρέπει ποτέ ναείναι χαμηλότερες από εκείνες που προβλέπονται από τον κανονισμό

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

67

Στην απάντησή της στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου η Επιτροπή υποσχέθηκε να διενεργήσειμία λεπτομερή αποτίμηση της κατάστασης Δεσμεύτηκε να αξιολογήσει την παρούσακατάσταση - για όλα τα όργανα της ΕΕ - και με βάση τα δεδομένα αυτά να εξετάσει τηνπιθανότητα ύπαρξης περιστατικών κακοδιοίκησης ως αποτέλεσμα κενών ή αδυναμιών στουπάρχον νομικό πλαίσιο και στην περίπτωση αυτή να εξετάσει το πώς μπορούν νααποφευχθούν αποτελεσματικά τέτοια περιστατικά στο μέλλον είτε σε γενικότερο πλαίσιο ήμέσω πιο στοχευμένης δράσης σε κάποιο θεσμικό όργανο Ως μέρος της αποτίμησης αυτήςη Επιτροπή δεσμεύτηκε να αξιολογήσει τις προσεγγίσεις που επέλεξαν τα κράτη μέλη και νασυμβουλευτεί άτομα του ακαδημαϊκού χώρου επαγγελματίες και τη νομική κοινότηταπροκειμένου να επιτύχει μία διεξοδική ανάλυση όλων των πτυχών του ζητήματος ΗΕπιτροπή υποσχέθηκε να εξετάσει όλες τις πιθανές επιλογές προκειμένου να ενισχύσει τηνανοιχτή αποτελεσματική και ανεξάρτητη διοίκηση της ΕΕ Επιπλέον η Επιτροπή ανέλαβενα συγκεντρώσει το υπάρχον σύνολο του διοικητικού δικαίου της ΕΕ σε μία κεντρική βάσηδεδομένων στην ιστοσελίδα της

Η ανακοίνωση της Επιτροπής αναμένεται μέσα στους επόμενους μήνες

Η επιτροπή προβλέπεται να διερευνήσει περαιτέρω τον κλάδο του διοικητικού δικαίου κατάτη διάρκεια της 8ης κοινοβουλευτικής περιόδου

6 Περιβαλλοντική ευθύνη και κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων

Σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα XVI σημείο 7 του Κανονισμούη Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι αρμόδια για την περιβαλλοντικήευθύνη και τις κυρώσεις κατά των περιβαλλοντικών εγκλημάτων Μετάαπό δύο θεμελιώδεις αποφάσεις του Δικαστηρίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης163 και σημαντικές εκθέσεις της επιτροπής κατά τη διάρκεια της6ης κοινοβουλευτικής περιόδου164 το αντικείμενο αυτό έλαβε νέαώθηση μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας όπου ηιδέα μίας βιώσιμης περιβαλλοντικής ανάπτυξης ndash ιδέα που βρισκότανήδη στο επίκεντρο των προηγούμενων Συνθηκών ndash βρήκε μία θέσημεταξύ των θεμελιωδών στόχων της ΕΕ

Πράγματι σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 3 ΣΕΕ η ΕΕ πρόκειταινα εργαστεί για την αειφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με βάση μεταξύ άλλων lsquoένα υψηλόεπίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντοςrsquo Το άρθρο 3παράγραφος 5 ΣΕΕ προσθέτει ότι στις σχέσεις της με τον ευρύτερο κόσμο η ΕΕ οφείλειακόμα να συνεισφέρει στην lsquoαειφόρο ανάπτυξη της Γηςrsquo Η περιβαλλοντική προστασίααποτελεί έναν από τους τομείς συναρμοδιότητας μεταξύ της Ένωσης και των κρατών μελώνσύμφωνα με το άρθρο 4 ΣΛΕΕ και πρέπει να ενταχθεί στον καθορισμό και την εφαρμογήτων πολιτικών και των δραστηριοτήτων της Ένωσης λαμβάνοντας ιδιαίτερα υπόψη τιςπολιτικές και δραστηριότητες εκείνες που προωθούν την αειφόρο ανάπτυξη σύμφωνα με τοάρθρο 11 ΣΛΕΕ Ο τίτλος XX (άρθρα 191 έως 193) της Συνθήκης για τη λειτουργία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) είναι αποκλειστικά αφιερωμένος στην περιβαλλοντικήπολιτική Συγκεκριμένα το άρθρο 191 παράγραφος 2 απαριθμεί τις βασικές αρχές που163 C-17603 Επιτροπή κατά Συμβουλίου Συλλογή 2005 σελ I-7879 και C-44005 Επιτροπή κατά ΣυμβουλίουΣυλλογή 2007 σελ I-9097164 Έκθεση της επιτροπής υπrsquo αριθμόν A6-01542008 (νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της21ης Μαΐου 2008 Οδηγία 200899EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ηςΝοεμβρίου 2008 σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος μέσω του ποινικού δικαίου (ΕΕ 2008 L 328σελ 28) Έκθεση της επιτροπής υπrsquo αριθμόν A6-01722006 (ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 14ης Ιουνίου 2006σχετικά με τις συνέπειες της απόφασης του Δικαστηρίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2005 (C-17603 Επιτροπή κατάΣυμβουλίου)) (20062007(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

68

διέπουν τη δράση της Ένωσης στον τομέα αυτόν τις αρχές της προφύλαξης τηςπροληπτικής δράσης της επανόρθωσης των καταστροφών του περιβάλλοντος κατάπροτεραιότητα στην πηγή και την αρχή laquoο ρυπαίνων πληρώνειraquo Κυρίως το άρθρο 192ΣΛΕΕ αναγνωρίζει τον ισχυρότερο ρόλο του Κοινοβουλίου στη θέσπιση τηςπεριβαλλοντικής πολιτικής της Ένωσης στο βαθμό εκείνο όπου η συνήθης νομοθετικήδιαδικασία εφαρμόζεται προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της συντήρησης προστασίαςκαι βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος Παρομοίως η συνήθης νομοθετικήδιαδικασία εφαρμόζεται με σκοπό τη θέσπιση γενικών προγραμμάτων δράσης τα οποίακαθορίζουν τους στόχους προτεραιότητας Τα αναγκαία μέτρα για την εφαρμογή των ενλόγω προγραμμάτων πρόκειται να θεσπιστούν με βάση την ίδια διαδικασία

Με βάση την προαναφερθείσα νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης τοάρθρο 83 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ επιτρέπει τις ποινικές κυρώσεις αποσκοπώντας στο ναενισχυθεί η αποτελεσματικότητα της εφαρμογής των πολιτικών της Ένωσηςσυμπεριλαμβανομένης της περιβαλλοντικής πολιτικής Η εν λόγω διάταξη έχει ως εξήςlaquoΌταν η προσέγγιση των νομοθετικών και κανονιστικών διατάξεων των κρατών μελών στοντομέα του ποινικού δικαίου είναι αναγκαία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικήςεφαρμογής πολιτικής της Ένωσης σε τομέα στον οποίο εφαρμόζονται μέτρα εναρμόνισηςοδηγίες μπορούν να θεσπίζουν ελάχιστους κανόνες σχετικούς με τον ορισμό των ποινικώναδικημάτων και των κυρώσεων στον εν λόγω τομέα Οι εν λόγω οδηγίες εκδίδονται με συνήθηή με ειδική νομοθετική διαδικασία ίδια με εκείνη που ακολουθήθηκε κατά τη θέσπιση των ενλόγω μέτρων εναρμόνισης με την επιφύλαξη του άρθρου 76raquo Η διάταξη αυτήαντιπροσωπεύει τη νέα νομική βάση που δίνει τη δυνατότητα στην Ένωση να ενδυναμώσειτη νομοθετική συνοχή των κρατών μελών στον τομέα του ποινικού δικαίου οποτεδήποτεαυτό κρίνεται αναγκαίο προκειμένου να ενισχυθούν τα αποτελέσματα των πολιτικών τηςΈνωσης Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στον τομέα των κυρώσεων κατά των περιβαλλοντικώνεγκλημάτων

Κατά τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου η Επιτροπή Νομικών Θεμάτωνεξέδωσε δύο γνωμοδοτήσεις στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος οι οποίεςαπευθύνονταν στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας

Επιπροσθέτως της επισήμανσής της επί της αρχής της προφύλαξης στην πρώτη τηςγνωμοδότηση165 η επιτροπή υπογράμμισε ότι η πλήρης ευθύνη όσον αφορά ζημίες πουπροκαλούνται από την εξερεύνηση και εξόρυξη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικούαερίου πρέπει να βασίζεται στην αρχή laquoο ρυπαίνων πληρώνειraquo Λόγω του παρόντος μεγάλουαριθμού ανεπαρκειών στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για την περιβαλλοντική ευθύνη ηεπιτροπή ζήτησε από την Επιτροπή να διεξάγει μία διεξοδική αναθεώρηση των απαιτήσεωναδειοδότησης που σχετίζονται με την υπεράκτια εξερεύνηση και εξόρυξη υδρογονανθράκωνκαι εφόσον κριθεί σκόπιμο να παρουσιάσει προτάσεις για εναρμονισμένες ελάχιστεςαπαιτήσεις σε επίπεδο ΕΕ Η επιτροπή επικρότησε ακόμα την πρόθεση της Επιτροπής ναπροτείνει τροποποιήσεις στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (οδηγία 200435ΕΚ)προκειμένου να καλύπτει τις περιπτώσεις περιβαλλοντικής ζημίας σε όλα τα θαλάσσιαύδατα όπως ορίζεται στην οδηγία-πλαίσιο για τη θαλάσσια στρατηγική (οδηγία200856ΕΚ) καθώς επίσης και τις προσπάθειες της Επιτροπής να επεκτείνει τη συμμετοχήστο ίδιο ζήτημα προς τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA)Τέλος η γνωμοδότηση έκανε σύσταση να γίνει εισαγωγή της υποχρεωτικήςχρηματοοικονομικής ασφάλειας των φορέων στην οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη

165 Γνωμοδότηση σχετικά με την αντιμετώπιση του ζητήματος της ασφάλειας των υπεράκτιων δραστηριοτήτωνεκμετάλλευσης κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου (20112072(INI)) Εισηγήτρια EvaLichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

69

καθώς επίσης και διατάξεων που αφορούν την ασφάλεια αστικής ευθύνης που απαιτούν τακράτη μέλη για την αδειοδότηση εξερεύνησης και εκμετάλλευσης πετρελαίου

Η δεύτερη γνωμοδότηση166 υιοθετήθηκε στο πλαίσιο μίας νομοθετικής διαδικασίας και οικύριες τροποποιήσεις της αφορούσαν (i) την εφαρμογή της αρχής laquoο ρυπαίνων πληρώνειraquoόπως αυτή ορίζεται από το άρθρο 191 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ (ii) τον σαφή εντοπισμό τουυπεύθυνου ενός υπεράκτιου ατυχήματος πριν την έναρξη οποιασδήποτε επιχείρησηςεξερεύνησηςεκμετάλλευσης (iii) τον καθορισμό ενός υψηλότερου επιπέδου διαφάνειαςόσον αφορά την οικονομική κάλυψη του φορέα σε περίπτωση ευθύνης για σοβαρό ατύχημα- η οποία θα πρέπει να ελέγχεται από τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών - καθώς επίσηςκαι όσον αφορά οποιαδήποτε πληροφορία ενδέχεται να παρέχει ο φορέας στα κράτη μέλητρίτες χώρες και το ευρύ κοινό (iv) την υποχρέωση του EMSA να παρέχει στην Επιτροπήκαι τα κράτη μέλη τεχνική και επιστημονική υποστήριξη κατά την αποτίμηση καιαξιολόγηση των περιβαλλοντικών κινδύνων και κατά την διευκόλυνση των κρατών μελώνμε την προετοιμασία και εκτέλεση σχεδίων αντιμετώπισης έκτακτης ανάγκης καικαθαρισμών (v) την ένταξη των απόψεων των ομάδων εργαζομένων και τωνπεριβαλλοντικών ομάδων στο σχέδιο της έκθεσης περί μεγάλων κινδύνων η οποίαθεωρείται απαραίτητη προκειμένου να χορηγηθεί άδεια σε κάποιον φορέα σχετικά μεπαραγωγικές και μη παραγωγικές εγκαταστάσεις

Στο πλαίσιο μίας έκθεσης πρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείαςκαι Ασφάλειας των Τροφίμων η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υιοθέτησε μία γνωμοδότησησχετικά με τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο των δραστηριοτήτων εξόρυξης σχιστολιθικούαερίου και σχιστολιθικού πετρελαίου167 Στη γνωμοδότησή της η επιτροπή τόνισε τοδικαίωμα του κάθε κράτους μέλους σύμφωνα με το άρθρο 194 ΣΛΕΕ να καθορίζει τιςπροϋποθέσεις όσον αφορά την εκμετάλλευση των πηγών ενέργειάς του την επιλογή τουμεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας και τη γενικότερη δομή του ενεργειακού εφοδιασμούτου υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται πλήρως το κοινοτικό κεκτημένο (acquiscommunautaire) ειδικά στον τομέα της περιβαλλοντικής νομοθεσίας Η γνωμοδότησηζήτησε ακόμα από την Επιτροπή να διεξάγει μία διεξοδική αναθεώρηση της υπάρχουσαςνομοθεσίας και εφόσον κριθεί σκόπιμο να παρουσιάσει προτάσεις για τη διασφάλισηεπαρκούς κάλυψης των λεπτομερειών που αφορούν την εξερεύνηση και εξόρυξησχιστολιθικού αερίου (με ιδιαίτερη έμφαση στην υδραυλική ρωγμάτωση) Η επιτροπήθεώρησε ακόμα υψίστης σημασίας να ζητήσει από τις βιομηχανίες να συνεργαστούν με τουςεθνικούς ρυθμιστικούς φορείς τις περιβαλλοντικές ομάδες και τις κοινότητες προκειμένουνα ληφθούν τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη της επιδείνωσης της κατάστασης όλων τωνσχετικών υπογείων υδάτινων μαζών Τονίστηκε η αρχή της διαφάνειας ενόψει τωναμοιβαίων συμφωνιών περί μη αποκαλύψεως που αφορούν τις ζημίες που προκαλούνταιστην υγεία του περιβάλλοντος των ανθρώπων και των ζώων δεδομένου ότι η επιτροπήθεωρεί ότι οι πρακτικές αυτές - οι οποίες είναι συνηθισμένες μεταξύ των ιδιοκτητών γης στηγύρω περιοχή των φρεάτων σχιστολιθικού φυσικού αερίου και φορέων σχιστολιθικούφυσικού αερίου στις ΗΠΑ - δεν συμφωνούν με τις υποχρεώσεις της ΕΕ και των κρατώνμελών σύμφωνα με τη σύμβαση του Aarhus την οδηγία για την πρόσβαση σε πληροφορίες(200304ΕΚ) και την οδηγία για την περιβαλλοντική ευθύνη (200435ΕΚ)

166 Γνωμοδότηση της επιτροπής PE492595 Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ηςΜαΐου 2013 επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τηνασφάλεια των υπεράκτιων δραστηριοτήτων αναζήτησης εξερεύνησης και παραγωγής πετρελαίου και φυσικούαερίου (20110309(COD)) Εισηγήτρια Eva Lichtenberger167 20112308(INI) Εισηγήτρια Eva Lichtenberger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

70

7 Δεοντολογικά ζητήματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει την αρμοδιότητα να συντάσσει γνωμοδοτήσεις επίδεοντολογικών ζητημάτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες εφαρμόζοντας τηδιαδικασία συνδεδεμένων επιτροπών από κοινού με τις σχετικές επιτροπές (Κανονισμόςπαράρτημα VII σημείο 9)

Κατά τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου η επιτροπή εκμεταλλεύτηκε τηναρμοδιότητά της αυτήν εξετάζοντας το ζήτημα των νέων τεχνολογιών και της δεοντολογίαςμε απώτερο σκοπό τη γνωμοδότηση που υπέβαλε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ΔημόσιαςΥγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την πρόταση για οδηγία επί τωνπροδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας των ανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται γιαμεταμοσχεύσεις168

Στη γνωμοδότησή της η επιτροπή κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια να σεβαστεί τις διάφορεςθέσεις και ηθικές αντιλήψεις των κρατών μελών συνεισφέροντας ταυτόχρονα στη βελτίωσητης κατάστασης ασθενών που έχουν ανάγκη κατάλληλου οργάνου Όσον αφορά τησυναίνεση των δωρητών η επιτροπή παρότρυνε τα κράτη μέλη να φροντίσουν για τηδιαθεσιμότητα συστημάτων για καταγραφή και προώθηση της επιθυμίας ατόμων να γίνουνδωρητές οργάνων καθώς και για τη διασφάλιση ότι η επιθυμία αυτή θα αντιμετωπίζεται ωςζήτημα προτεραιότητας Αποσκοπώντας στη διαχείριση του ζητήματος της συναίνεσης τωνυποψηφίων δωρητών η επιτροπή ζήτησε από την Επιτροπή να εξετάσει από κοινού με τακράτη μέλη τους φορείς και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την πιθανότητα δημιουργίας ενόςσυστήματος όπου η επιθυμία των πολιτών όσον αφορά τη συναίνεση για μεταθανάτια δωρεάοργάνων θα λαμβάνεται υπόψη σε όσο το δυνατόν περισσότερα κράτη μέλη Επιπλέον ηεπιτροπή έκανε πρόταση για ενίσχυση του δικαιώματος ανωνυμίας των δωρητών ή δεκτώνοργάνων διατηρώντας ταυτόχρονα την πιθανότητα ιατρικής αναγκαιότητας εντοπισμούτους ορίζοντας ότι η δυνατότητα πρόσβασης στα συστήματα που επιτρέπουν τηναναγνώριση ενός δωρητή ή δέκτη οργάνου θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιοπεριορισμένη και απαιτώντας επίσης από τα κράτη μέλη να επιβάλλουν κυρώσεις για μηεξουσιοδοτημένη πρόσβαση σε δεδομένα ή για έρευνα που δεν δικαιολογείται από ιατρικούςσκοπούς Μέσω ενός συνόλου τροποποιήσεων η επιτροπή επεδίωξε να ελαχιστοποιήσει τονκίνδυνο εμπορίου οργάνων και άλλων ανήθικων και παράνομων δραστηριοτήτωνσυγκεκριμένα καλώντας τα κράτη μέλη να αναλάβουν την ευθύνη και να λάβουν τααναγκαία μέτρα για την καταπολέμηση του εμπορίου οργάνων την εντατικοποίηση τηςσυνεργασίας υπό την αιγίδα της Ευρωπόλ και της Ιντερπόλ και τον περιορισμό της ζήτησηςγια παράνομες δραστηριότητες μέσω της αποτελεσματικής προώθησης της δωρεάς οργάνωνκαι της παροχής ενός αυστηρού νομικού πλαισίου

Η επιτροπή εξέτασε επίσης το ζήτημα των νέων τεχνολογιών και της δεοντολογίας στηγνωμοδότηση που υπέβαλε στην Επιτροπή Βιομηχανίας Έρευνας και Ενέργειας στο πλαίσιοτης πρότασης κανονισμού σχετικά με τη θέσπιση του προγράμματος Ορίζων 2020 ndashΠρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία (2014-2020)169 Ως το κύριο ηθικόζήτημα όρισε την έρευνα που χρησιμοποιεί ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα και

168 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 29ης Ιανουαρίου 2010 για την ΕπιτροπήΠεριβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την πρόταση για οδηγία τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου επί των προδιαγραφών ποιότητας και ασφάλειας τωνανθρωπίνων οργάνων που προορίζονται για μεταμοσχεύσεις169 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 18ης Σεπτεμβρίου 2012 για την Επιτροπή ΒιομηχανίαςΈρευνας και Ενέργειας σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Ορίζων 2020 ndash Πρόγραμμα-πλαίσιο για την έρευνα και τηνκαινοτομία (2014-2020)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

71

επεδίωξε να επιλύσει το πρόβλημα αυτό αποσκοπώντας ταυτόχρονα σε μία μεγαλύτερηασφάλεια δικαίου Η επιτροπή ζήτησε τον αποκλεισμό από χρηματοδότηση από την ΕΕοποιασδήποτε έρευνας περιλαμβάνει την καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων ή πουχρησιμοποιεί ανθρώπινα εμβρυϊκά βλαστοκύτταρα μεταθέτοντας έτσι την ευθύνη στακράτη μέλη τα οποία με βάση τους ηθικούς τους κανόνες θα πρέπει να αποφασίζουν αν θαχρηματοδοτούν τέτοιου είδους έρευνες από το δικό τους προϋπολογισμό

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων υιοθέτησε επίσης δύο γνωμοδοτήσεις επί των εκθέσεωνπρωτοβουλίας της Επιτροπής Περιβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας τωνΤροφίμων σχετικά με την ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο laquoΣχέδιο δράσης σχετικά με τηδωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015) Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ τωνκρατών μελώνraquo170και την εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ιστών και κυττάρων171 Μεβάση το σχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων της Επιτροπήςη γνωμοδότηση της επιτροπής ζήτησε από την Επιτροπή να εξακριβώσει το αν οι αποκλίσειςμεταξύ των εθνικών νομοθεσιών μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο στη δωρεά οργάνων καιαπό τα κράτη μέλη να αναλύσουν τα οφέλη της θέσπισης ενός συστήματος δωρεώνlaquoεικαζόμενης συναίνεσηςraquo και υπογράμμισε τη σημασία της ευαισθητοποίησης του κοινούΤόνισε περαιτέρω την ανάγκη για στενή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών τόσο όσοναφορά τη δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων όσο και την καταπολέμηση του εμπορίουοργάνων ενώ ταυτόχρονα καταδίκασε την εν λόγω δραστηριότητα μαζί με τηνεμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων και τον μεταμοσχευτικό τουρισμό ως πρακτικέςπου παραβιάζουν τις αρχές της ισότητας της δικαιοσύνης και του σεβασμού τωνανθρωπίνων δικαιωμάτων Στη γνωμοδότησή της σχετικά με την εθελοντική και μηαμειβόμενη δωρεά ιστών και κυττάρων η επιτροπή τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης της ηθικήςαρχής ότι οι δωρεές πρέπει να είναι μη αμειβόμενες και εθελοντικές και ζήτησε από τακράτη μέλη να θεσπίσουν δεσμευτικούς κανόνες για την επίτευξη του στόχου αυτού και ναδιασφαλίσουν ότι οποιαδήποτε αποζημίωση θα είναι συμβατή με τις ηθικές αρχές Ηεπιτροπή προώθησε περαιτέρω τη δημιουργία μίας πανευρωπαϊκής βάσης δεδομένων καικάλεσε εκ νέου τα κράτη μέλη να διερευνήσουν την επιλογή της εικαζόμενης συναίνεσηςπροωθώντας ταυτόχρονα την ιδέα της δήλωσης συναίνεσης

Τέλος με βάση την αρμοδιότητά της στα ζητήματα δεοντολογίας όσον αφορά τη χρήσηνέων τεχνολογιών η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων μαζί με την Επιτροπή ΒιομηχανίαςΈρευνας και Ενέργειας και την Επιτροπή Ανάπτυξης οργάνωσαν σε συνεργασία με τηνΕπιτροπή Αναφορών μία ακρόαση κατά τη δεύτερη πρωτοβουλία πολιτών με τον τίτλοlaquoΈνας από Εμάςraquo Η πρωτοβουλία ζητεί τον αποκλεισμό από χρηματοδότηση από την ΕΕδραστηριοτήτων οι οποίες περιλαμβάνουν την καταστροφή ανθρωπίνων εμβρύων ιδιαίτεραστους τομείς της έρευνας της αναπτυξιακής συνεργασίας και της δημόσιας υγείας Οκανονισμός (ΕΕ) αριθ 2112011172 προβλέπει στο άρθρο 11 ότι laquoοι διοργανωτές [μίαςπρωτοβουλίας πολιτών] θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία πολιτώνσε δημόσια ακρόαση Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα διασφαλίζουν ότι η ενλόγω ακρόαση θα διοργανώνεται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και ενδεχομένως από κοινούμε άλλα θεσμικά και λοιπά όργανα της Ένωσης που επιθυμούν να συμμετάσχουν και ότι η

170 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 29ης Ιανουαρίου 2010 για την ΕπιτροπήΠεριβάλλοντος Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την έκθεση επί της ανακοίνωσηςτης Επιτροπής με τον τίτλο laquoΣχέδιο δράσης σχετικά με τη δωρεά και τη μεταμόσχευση οργάνων (2009-2015)Ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελώνraquo (20092014(INI))171 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων της 26ης Απριλίου 2012 για την Επιτροπή ΠεριβάλλοντοςΔημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων σχετικά με την εθελοντική και μη αμειβόμενη δωρεά ιστών καικυττάρων (20012193(INI))172 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 2112011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ηςΦεβρουαρίου 2011 σχετικά με την πρωτοβουλία πολιτών (ΕΕ L 65 της 1132011 σ 1)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

72

Επιτροπή θα εκπροσωπείται στο κατάλληλο επίπεδοraquo Λόγω της πολυπλοκότητας τουζητήματος κρίθηκε απαραίτητη η συμμετοχή τριών επιτροπών στη διοργάνωση τηςακρόασης Η διοργάνωση της ακρόασης αποδείχθηκε ιδιαίτερα απαιτητική λόγω τουγεγονότος ότι η περίοδος των τριών μηνών από την ημερομηνία λήψης της πρωτοβουλίαςπολιτών κατά τη διάρκεια της οποίας επρόκειτο να διοργανωθεί η ακρόαση σύμφωνα με τονκανονισμό (ΕΕ) αριθ 2112011 δεν έλαβε υπόψη την περίοδο διακοπής τωνδραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου λόγω των εκλογών Ως εκ τούτου ο διαθέσιμος χρόνοςγια τη διοργάνωση της ακρόασης ελαττώθηκε σε έναν περίπου μήνα Η ακρόασηδιοργανώθηκε εντέλει στις 10 Απριλίου 2014 κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδαςσυνεδριάσεων των επιτροπών του απερχόμενου Κοινοβουλίου Ένα ακόμα επίμαχο ερώτημαήταν το αν θα έπρεπε να ακουστούν οι απόψεις των εμπειρογνωμόνων κατά τη διάρκεια τηςακρόασης Δεδομένου ότι ο κανονισμός ορίζει την ακρόαση ως ένα φόρουμ για τουςδιοργανωτές της πρωτοβουλίας και απαριθμεί διάφορους άλλους συμμετέχοντες χωρίς ναγίνεται ειδική μνεία στους εμπειρογνώμονες και δεδομένου ακόμα του περιορισμένουδιαθέσιμου χρόνου συμφωνήθηκε εντέλει εντός του Κοινοβουλίου να μην γίνει πρόσκλησηεμπειρογνωμόνων στην ακρόαση άποψη την οποία η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είχεεξαρχής υποστηρίξει Στα θέματα αυτά ωστόσο θα δοθεί περαιτέρω προσοχή κατά τημελλοντική διοργάνωση ακροάσεων για τις πρωτοβουλίες πολιτών Η ίδια η ακρόασηπροκάλεσε έντονο ενδιαφέρον στο ευρύ κοινό με 212 εγγεγραμμένους συμμετέχοντες καιπλήρη κάλυψη μέσω διαδικτυακής αναμετάδοσης (web-streaming) Η Επιτροπή επρόκειτονα εκδώσει την ανακοίνωσή της επί των νομικών και πολιτικών συμπερασμάτων πουπροέκυψαν από την πρωτοβουλία των πολιτών και επί της δράσεως που αναμένεται νααναλάβει έως τα τέλη Μαΐου

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

73

III ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1 Βελτίωση της νομοθεσίας

11 ΙστορικόΗ σημαντική αυτή οριζόντια αρμοδιότητα της επιτροπής είναι γνωστή με πολλές ονομασίεςκαι διαθέτει πολλές πτυχές βελτίωση της νομοθεσίας έξυπνη νομοθεσία καταλληλότητατου κανονιστικού πλαισίου κα Περιλαμβάνει όλες τις πρακτικές και τεχνικές πτυχές πουαφορούν τις νομοθετικές δραστηριότητες και τους κύκλους πολιτικής από την προετοιμασίακαι εκτίμηση των προτάσεων την αποτελεσματική και περιεκτική κατάρτιση και εκτέλεσηνομοθεσιών έως την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων Ο κύριος στόχοςτης είναι η απλοποίηση των διαδικασιών και η μείωση του φόρτου προκειμένου να υπάρξειτο κατάλληλο έδαφος για ανοιχτές και διαφανείς μεθόδους εργασίας οι οποίες θαλαμβάνουν υπόψη όσο το δυνατόν περισσότερες διαφορετικές απόψεις και θα επιτρέπουντην εξεύρεση αποδεκτών λύσεων που θα χαίρουν ευρείας υποστήριξης χωρίς σπατάληχρόνου και πόρων

Καθώς στον τομέα αυτόν υπάρχει πάνταπεριθώριο βελτίωσης η τρέχουσα καιμεταβαλλόμενη συζήτηση σχετικά με τηθεσμική ισορροπία κυρίως μεταξύ τουΚοινοβουλίου του Συμβουλίου και τηςΕπιτροπής - και η εστίαση σε διαφορετικάσημεία βαρύτητας ανάλογα με τα πολιτικά καιθεσμικά προτερήματα των εν λόγω φορέων σεδιαφορετικές χρονικές περιόδους καιδιαφορετικούς τομείς - αντανακλάται διαρκώςστην πρόοδο της βελτίωσης της νομοθεσίας

Το κυριότερο προς το παρόν μέσο είναι ηδιοργανική συμφωνία για τη βελτίωση τηςνομοθεσίας (ΔΣ)173 Καθώς υιοθετήθηκε το2003 η συμφωνία αυτή μπορεί να θεωρηθείκάπως παρωχημένη εάν ληφθεί υπόψη ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το2009 και η επακόλουθη εφαρμογή της έχουν αλλάξει αισθητά το σημερινό νομοθετικότοπίο Επομένως ένας από τους βασικούς στόχους του Κοινοβουλίου για τη νομοθετικήπερίοδο 2014-2019 στον τομέα αυτόν ίσως είναι η διασφάλιση μίας επιτυχούς ολοκλήρωσηςτων διαπραγματεύσεων που αφορούν τη θέσπιση μίας νέας ΔΣ που θα εδραιώνει ταεπιτεύγματα και τις συμφωνίες που έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των τελευταίωννομοθετικών περιόδων και θα διασφαλίζει ότι λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις τουΚοινοβουλίου στους διαφορετικούς εκκρεμείς τομείς της βελτίωσης της νομοθεσίας

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εγκρίνει ετησίως μία έκθεση σχετικά με τη βελτίωση τηςνομοθεσίας εισηγητής της οποίας κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν ο Sajjad Karim174

173 ΕΕ C 321 της 31122003 σ 1174 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 14ης Σεπτεμβρίου 2011 σχετικά με τη βελτίωση τηςνομοθεσίας την επικουρικότητα και την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία (ΕΕ C 51 E της 2222013σ 87) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την 18η έκθεση για τηβελτίωση της νομοθεσίας ndash Εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (ΕΕ C353 E της 3122013 σ 117) Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά μετην καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα - 19η

Sajjad Karim ECR Ηνωμένο Βασίλειοεισηγητής των ετήσιων αναφορών σχετικά με τηβελτίωση της νομοθεσίας

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

74

12 Το θεματολόγιο της έξυπνης νομοθεσίας και η καταλληλότητα του κανονιστικούπλαισίουΣτα συμπεράσματα της Προεδρίας του εαρινού Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του 2007 τακράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ κλήθηκαν να εφαρμόσουν την ανανεωμένηστρατηγική της Λισαβόνας για την ανάπτυξη και την απασχόληση ενισχύοντας τοθεματολόγιο της βελτίωσης της νομοθεσίας προκειμένου να δημιουργηθεί ένα πιο δυναμικόεπιχειρηματικό περιβάλλον Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ Barroso απάντησε στηνπρόσκληση αυτή με τις Πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για την επόμενη Επιτροπή της 3ηςΣεπτεμβρίου 2009 προτείνοντας τη μετατροπή της στρατηγικής της Λισαβόνας σεστρατηγική της laquoΕΕ 2020raquo Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές είχαν στόχο να δώσουνέμφαση στον ανταγωνισμό και τον μικρότερο διοικητικό φόρτο μέσω έξυπνης νομοθεσίαςπροκειμένου οι αγορές να λειτουργούν προς όφελος των πολιτών και με σαφή εστίαση στιςδημόσιες διαβουλεύσεις τις εκτιμήσεις επιπτώσεων την επιτροπολογία και τηναπλούστευση της υπάρχουσας νομοθεσίας

Η ανακοίνωση σχετικά με την έξυπνη νομοθεσία στην ΕΕ (COM(2010)0543) επεκτάθηκεεπί του σημείου αυτού επισημαίνοντας τα μέτρα που επρόκειτο να λάβει η Επιτροπήπροκειμένου να διασφαλίσει την ποιότητα της νομοθεσίας καθ όλη τη διάρκεια τουπολιτικού κύκλου από το σχεδιασμό της πολιτικής έως την αξιολόγηση και αναθεώρησήτης Επρόκειτο να πραγματοποιηθούν προσπάθειες και πρωτοβουλίες προκειμένου ναεπιτευχθεί ένας πιο συντονισμένος κύκλος πολιτικής με την προετοιμασία της νομοθεσίαςνα βασίζεται σε ευρείες διαβουλεύσεις και εκτιμήσεις επιπτώσεων και με την εφαρμογή τηςνα αποτελεί το θέμα των εκ των υστέρων ελέγχων ευρωστίας με πρωταρχικό στόχο τηναπλούστευση και μείωση του νομοθετικού και διοικητικού φόρτου

Το εν λόγω θεματολόγιο της έξυπνης νομοθεσίας συνεχίστηκε το 2012 με την ανακοίνωσητης Επιτροπής σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ(COM(2012)0746) η βασική πρόταση της οποίας αφορούσε τη δρομολόγηση ενόςπρογράμματος βελτίωσης της καταλληλότητας και της αποδοτικότητας του κανονιστικούπλαισίου (REFIT) προκειμένου να εντοπίζονται ο φόρτος οι ασυνέπειες τα κενά και τααναποτελεσματικά μέτρα Μέσω του προγράμματος REFIT η Επιτροπή θα μπορεί ναεντοπίζει να αξιολογεί και να υιοθετεί πρωτοβουλίες ικανές να οδηγήσουν σε σημαντικήμείωση ή απλούστευση του κανονιστικού κόστους καθώς και να παρακολουθεί τηνεφαρμογή τους Το REFIT θα συμπεριλαμβάνει επίσης συμπληρωματικές ενέργειες επί τουπρογράμματος μείωσης του διοικητικού φόρτου στόχο του οποίου αποτελεί η κατά 25μείωση του προερχόμενου από τη νομοθεσία της ΕΕ φόρτου επί των επιχειρήσεων έως τοέτος 2012

13 Το μέλλον της βελτίωσης της νομοθεσίαςΤο κεφάλαιο επί της νομοθετικής συνοχής των διαπραγματεύσεων σχετικά με τηδιατλαντική εταιρική σχέση συναλλαγών και επενδύσεων (T-TIP) είναι εξαιρετικά επίκαιροόχι μόνο λόγω της τρέχουσας εντατικοποίησης των διαπραγματεύσεων επί του θέματος τωνδιαβουλεύσεων και συζητήσεων σχετικά με την επίλυση των διαφορών μεταξύ επενδυτώνκαι κράτους ή λόγω του θεματολογίου βελτιωμένης νομοθεσίας του Κοινοβουλίου αλλάιδιαίτερα λόγω της έκθεσης Karim σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας και τηνκαταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου (η οποία αποτελεί επίσης συνέχεια της έκθεσηςNiebler σχετικά με τη διασφάλιση των ανεξάρτητων εκτιμήσεων επιπτώσεων) της έκθεσηςLichtenberger σχετικά με την παρακολούθηση της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ των

έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας που καλύπτει το έτος 2011 (P7_TA(2014)0061 δεν έχειδημοσιευθεί ακόμα στην Επίσημη Εφημερίδα)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

75

εκθέσεων Szaacutejer σχετικά με τις κατ εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις και τηςέκθεσης Berlinguer σχετικά με το ευρωπαϊκό διοικητικό δικονομικό δίκαιο οι οποίεςπαρέχουν όλες υλικό προς μελέτη στις συζητήσεις που αφορούν τις νομοθετικές πτυχές τηςT-TIP Τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν αναμφίβολα σημεία υψηλής προτεραιότητας στοθεματολόγιο της επικείμενης νομοθετικής περιόδου

14 ΕπικουρικότηταΗ Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε το ρόλο των εθνικών κοινοβουλίων των κρατών μελώνστον τομέα της θεσμικής και νομικής αρχιτεκτονικής της Ένωσης Ενώ το άρθρο 2 τουπρωτοκόλλου αριθ 1 ΣΛΕΕ υπαγορεύει ότι όλες οι νομοθετικές προτάσεις πρέπει νααποστέλλονται στα εθνικά κοινοβούλια το πρωτόκολλο αριθ 2 καθιερώνει έναν μηχανισμόαναθεώρησης για τα εθνικά κοινοβούλια όσον αφορά την προτεινόμενη νομοθεσία που δενεμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σύμφωνα με το άρθρο 6του πρωτοκόλλου τα εθνικά κοινοβούλια και το κάθε σώμα των κοινοβουλίων πουαποτελούνται από δύο σώματα μπορούν να εκδίδουν μία laquoαιτιολογημένη γνωμοδότησηraquoστην περίπτωση που θεωρούν ότι ένα σχέδιο νομοθετικής πράξης της ΕΕ δενσυμμορφώνεται με την αρχή της επικουρικότητας Στην περίπτωση αυτή πρέπει νααποστέλλεται εγγράφως η θέση του εθνικού κοινοβουλίουσώματος στους Προέδρους τουΚοινοβουλίου το Συμβούλιο και την Επιτροπή μέσα σε χρονικό διάστημα οκτώ εβδομάδωναπό τη μεταβίβαση της πιο πρόσφατης γλωσσικής εκδοχής του εν λόγω σχεδίου νομοθετικήςπράξης Προβλέπονται δύο διαδικασίες γνωστές ως laquoκίτρινη κάρταraquo και laquoπορτοκαλίκάρταraquo (στην περίπτωση της πορτοκαλί κάρτας οι υποχρεώσεις είναι αυστηρότερες) γιααναγκαστική αναθεώρηση μίας νομοθετικής πρότασης από τον συντάκτη ο οποίος στιςπερισσότερες περιπτώσεις είναι η Επιτροπή όταν οι αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις πουλαμβάνονται υπερβαίνουν τα καθορισμένα ανώτατα όρια175

Σύμφωνα με το άρθρο 38α παράγραφος 3 του Κανονισμού όλες οι αιτιολογημένεςγνωμοδοτήσεις παραπέμπονται στην αρμόδια για το σχέδιο νομοθετικής πράξης επιτροπήκαι διαβιβάζονται για ενημέρωση laquoστην αρμόδια για την τήρηση της αρχής τηςεπικουρικότητας επιτροπήraquo η οποία είναι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων Στις 14Δεκεμβρίου 2010 η Διάσκεψη των Προέδρων των Επιτροπών ενέκρινε ορισμένεςκατευθυντήριες αρχές οι οποίες αποσκοπούν στη διασφάλιση της κατάλληληςαντιμετώπισης σε επίπεδο επιτροπών των αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων πουπροέρχονται από τα εθνικά κοινοβούλια Ως εκ τούτου όλες οι αιτιολογημένεςγνωμοδοτήσεις μεταφράζονται σε όλες τις επίσημες γλώσσες176 και πρέπει να διανέμονταιστα μέλη των ενδιαφερόμενων επιτροπών καθώς και να συμπεριλαμβάνονται στουςαντίστοιχους φακέλους και να γίνεται αναφορά σε αυτές στο νομοθετικό ψήφισμα πουαφορά την εκάστοτε πρόταση Σεβόμενη την περίοδο των 8 εβδομάδων μέσα στην οποίαμπορεί να πραγματοποιηθεί η έκδοση των αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων η αρμόδιαεπιτροπή εντός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν έχει τη δυνατότητα να πραγματοποιήσει

175 Η laquoκίτρινη κάρταraquo ενεργοποιείται όταν μία πρόταση καταψηφίζεται από το ένα τρίτο των εθνικώνκοινοβουλίων ή από το ένα τέταρτο για ζητήματα του τομέα των εσωτερικών υποθέσεων και της δικαιοσύνηςΗ ενεργοποίηση της laquoπορτοκαλί κάρταςraquo προϋποθέτει την απλή πλειοψηφία των ψήφων όλων των εθνικώνκοινοβουλίων Κατά τη διαδικασία αυτή κάθε εθνικό κοινοβούλιο διεξάγει δύο ψηφοφορίες ενώ στηνπερίπτωση των κοινοβουλίων που αποτελούνται από δύο σώματα αυτές μοιράζονται μεταξύ των δύο σωμάτων176 Με εξαίρεση τη Μαλτέζικη και την Ιρλανδική Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι το μόνο θεσμικό όργανοτης ΕΕ το οποίο μεταφράζει όλες τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις από τα εθνικά κοινοβούλια σε άλλεςγλώσσες της ΕΕ Η Επιτροπή έχει αποφασίσει να μην μεταφράζει τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις σε όλες τιςγλώσσες εργασίας τουλάχιστον έως ότου επιτευχθούν τα προκαθορισμένα ανώτατα όρια για τις κίτρινες καιπορτοκαλί κάρτες

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

76

ψηφοφορία σχετικά με κάποια πρόταση πριν τη λήξη της προθεσμίας των εθνικώνκοινοβουλίων για έκδοση αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων

Ο ρόλος της επιτροπήςΗ Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επιτελεί στην πραγματικότητα δύο διαφορετικέςλειτουργίες όσον αφορά τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις που προέρχονται από τα εθνικάκοινοβούλια Η επιτροπή αρχικά ελέγχει τη γνησιότητα των γνωμοδοτήσεων ωςlaquoαιτιολογημένωνraquo και επαληθεύει ότι έχουν ληφθεί εγκαίρως προκειμένου να αποφασίσειποιες από αυτές θα μεταφραστούν Στην πραγματικότητα οι περισσότερες ανακοινώσειςτων εθνικών κοινοβουλίων δεν εγείρουν ζητήματα μη συμμόρφωσης με την αρχή τηςεπικουρικότητας αλλά παρουσιάζουν στην ουσία την πολιτική άποψη του αντίστοιχουεθνικού κοινοβουλίου επί της ουσίας της πρότασης Παρόλο που οι εν λόγω γνωμοδοτήσειςσυντάσσονται στην επίσημη γλώσσα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους οιαιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις πρέπει να μεταφράζονται προκειμένου να έχει τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη δυνατότητα να τις λάβει υπόψη όπως ορίζεται από τοπρωτόκολλο αριθ 2177 Ωστόσο περαιτέρω εισηγήσεις προερχόμενες από τα εθνικάκοινοβούλια θα πρέπει να διαβιβάζονται στις ενδιαφερόμενες επιτροπές στη γλώσσαπρωτοτύπου τους

Επιπροσθέτως η επιτροπή είναι αρμόδια για την ετήσια έκθεση σχετικά με τηνεπικουρικότητα την οποία υποχρεούται να υποβάλλει η Επιτροπή στο ΕυρωπαϊκόΣυμβούλιο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Συμβούλιο και τα εθνικά κοινοβούλια σύμφωναμε το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου αριθ 2 Κατά τη διάρκεια της 7ης κοινοβουλευτικήςπεριόδου η επιτροπή συμπεριέλαβε στις εκθέσεις της σχετικά με τη βελτίωση τηςνομοθεσίας τις θέσεις της όσον αφορά τις ετήσιες εκθέσεις σχετικά με την επικουρικότητα

Ληφθείσες αιτιολογημένες γνωμοδοτήσειςΑπό την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας η επιτροπή έχει εξετάσει σχεδόν 300αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις τις οποίες έλαβε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο178 Οιγνωμοδοτήσεις αυτές αφορούσαν πολλούς τομείς πολιτικής από τη γεωργία τιςμεταφορές179 το περιβάλλον180 και την υγεία181 έως την κοινωνική πολιτική182 τη

177 Σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1 του πρωτοκόλλου αριθ 2 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο laquoοφείλει ναλαμβάνει υπόψη τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις που εκδίδουν τα εθνικά κοινοβούλια ή κάποιο σώμα ενόςεθνικού κοινοβουλίουraquo178 472 σχέδια νομοθετικών πράξεων έχουν σταλεί στα εθνικά κοινοβούλια για εξέταση σύμφωνα με τουςόρους του πρωτοκόλλου αριθ 2 της Συνθήκης της Λισαβόνας 468 από αυτά τα σχέδια νομοθετικών πράξεωναποτελούν προτάσεις της Επιτροπής ενώ τα υπόλοιπα 4 πρωτοβουλίες του Συμβουλίου Έως το Μάιο του2014 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε λάβει συνολικά 1723 υπομνήματα από τα εθνικά κοινοβούλια ωςαπάντηση στις προτάσεις Από αυτά τα 282 ήταν αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις ενώ τα υπόλοιπα 1441εισηγήσεις179 Παραδείγματος χάριν η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τηντροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 13702007 σχετικά με το άνοιγμα της αγοράς για εγχώριες υπηρεσίεςεπιβατικών σιδηροδρομικών μεταφορών (COM(2013)0028) το οποίο αποτέλεσε το θέμα έξι αιτιολογημένωνγνωμοδοτήσεων προερχόμενων από το αυστριακό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο το Κοινοβούλιο τουΛουξεμβούργου το σουηδικό Κοινοβούλιο την ολλανδική Κάτω Βουλή την ολλανδική Άνω Βουλή και τολιθουανικό Kοινοβούλιο180 Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόσβασηστους γενετικούς πόρους και τον δίκαιο και ισότιμο καταμερισμό των οφελών που απορρέουν από τηχρησιμοποίησή τους στην Ένωση (COM(2012)0576) η οποία αποτέλεσε το θέμα τριών αιτιολογημένωνγνωμοδοτήσεων προερχόμενων από την ιταλική Γερουσία το σουηδικό Κοινοβούλιο και την γαλλικήΓερουσία αφορούσε στην πραγματικότητα τον τομέα της αναπτυξιακής συνεργασίας πέραν του τομέα τουπεριβάλλοντος181 Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την προσέγγιση τωννομοθετικών κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών σχετικά με την κατασκευή την

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

77

δικαιοσύνη και τις εσωτερικές υποθέσεις183 τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες184 τιςτηλεπικοινωνίες185 και τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας186 Οι ενστάσεις που εγείρουντα εθνικά κοινοβούλια έναντι κάποιας συγκεκριμένης πρότασης προφανώς διαφέρουνανάλογα με τον τομέα τον οποίο αφορούν και την ουσία και μορφή της πρότασης Παρόλααυτά ορισμένες κοινές πτυχές μπορούν να εντοπιστούν Έτσι πολλές αιτιολογημένεςγνωμοδοτήσεις υποστήριξαν ότι μία πράξη θα πρέπει να έχει τη μορφή οδηγίας αντίκανονισμού όπως πρότεινε η Επιτροπή187 Ένα επιπλέον και ίσως σημαντικότερο κοινόστοιχείο μεταξύ πολλών αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων είναι οι ενστάσεις που εγείρονταιαπό πολλά εθνικά κοινοβούλια έναντι της χρήσης πράξεων κατ εξουσιοδότηση σεπροτάσεις της Επιτροπής ενέργεια την οποία θεωρούν καταχρηστική188

παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων (COM(2012) 0788) έλαβε οκτώαιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις προερχόμενες από το σουηδικό Κοινοβούλιο την ιταλική Bουλή τωνΑντιπροσώπων την ιταλική Γερουσία την τσέχικη Βουλή των Αντιπροσώπων το ελληνικό Κοινοβούλιο τοπορτογαλικό Κοινοβούλιο τη ρουμανική Βουλή των Αντιπροσώπων και το δανικό Κοινοβούλιο182 Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με το ΤαμείοΕυρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (COM(2012)0617) η οποία έλαβε τέσσερις αιτιολογημένεςγνωμοδοτήσεις προερχόμενες από το σουηδικό Κοινοβούλιο το γερμανικό Κοινοβούλιο τη Βουλή τωνΚοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου183 Ιδιαίτερα γνωστή ήταν η πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικά με τη σύσταση της ΕυρωπαϊκήςΕισαγγελίας (COM(2013)0543) η οποία οδήγησε στην ενεργοποίηση κίτρινης κάρτας όπως περιγράφεταιπαρακάτω184 Παραδείγματος χάριν η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικάμε τις απαιτήσεις προληπτικής εποπτείας για πιστωτικά ιδρύματα και επιχειρήσεις επενδύσεων(COM(2011)0452) η οποία έλαβε αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις από το σουηδικό Κοινοβούλιο τη γαλλικήΓερουσία και τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου185 Η πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη θέσπιση μέτρωνμείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)147) έλαβεπέντε αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις από τη Βουλή των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου τη Βουλή τωνΛόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου τη ρουμανική Βουλή των Αντιπροσώπων την ολλανδική Κάτω Βουλή καιτο σουηδικό Κοινοβούλιο186 Η πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη συλλογικήδιαχείριση δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων καθώς και σχετικά με τηχορήγηση διακρατικών αδειών σε δικαιώματα επί μουσικών έργων για επιγραμμικές χρήσεις στην εσωτερικήαγορά έλαβε τέσσερις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις από το πολωνικό Κοινοβούλιο το σουηδικόΚοινοβούλιο τη γαλλική Γερουσία και το Κοινοβούλιο του Λουξεμβούργου187 Παραδείγματος χάριν η αιτιολογημένη γνωμοδότηση του σουηδικού Κοινοβουλίου σχετικά με τονκανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση πλαισίου όσον αφορά τηνπρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και τη χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων(COM(2013)0296) και η αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Βουλής των Κοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείουσχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τα μέτραμείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών (COM(2013)0147)188 Έτσι η αιτιολογημένη γνωμοδότηση της ιταλικής Γερουσίας για την πρόταση κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τους ζωοτεχνικούς και γενεαλογικούς όρους για το εμπόριο καιτην εισαγωγή στην Ένωση ζώων αναπαραγωγής και του αναπαραγωγικού τους υλικού (COM (2014) 5 τελικό)ανέφερε ότι laquoη πρόταση κανονισμού περιέχει πολυάριθμες εξουσιοδοτήσεις υπέρ της Επιτροπής και οισυνακόλουθες πράξεις ούσες μη νομοθετικές δεν μπορούν να τεθούν υπό τον έλεγχο των εθνικώνκοινοβουλίων σύμφωνα με την αρχή της επικουρικότηταςraquo ενώ η αιτιολογημένη γνωμοδότηση της γαλλικήςΓερουσίας για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με ταδιαρθρωτικά μέτρα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των πιστωτικών ιδρυμάτων της ΕΕ (COM(2014)0043)ήγειρε ενστάσεις σχετικά με το ποσό και την εμβέλεια των κατrsquo εξουσιοδότηση πράξεων που προτείνονται απότην Επιτροπή

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

78

Το 2012 για πρώτη φορά μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας μιαπρόταση της Επιτροπής ενεργοποίησε τη λεγόμενη διαδικασία laquoκίτρινης κάρταςraquo Στις 21Μαρτίου 2012 η Επιτροπή παρουσίασε μία πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου σχετικάμε την laquoάσκηση του δικαιώματος ανάληψης συλλογικής δράσης στο πλαίσιο της ελευθερίαςεγκατάστασης και της ελευθερίας παροχής υπηρεσιώνraquo Η πρόταση αυτή είναι συνήθωςγνωστή ως πρόταση laquoMonti IIraquo καθώς ακολούθησε τις συστάσεις του πρώην ΕπιτρόπουMonti Παρουσιάστηκε από την Επιτροπή ως αντίδραση στις αποφάσεις του Δικαστηρίουτης Ευρωπαϊκής Ένωσης στις υποθέσεις Viking-Line και Laval189 Η νομική βάση για τηνπρόταση ήταν το άρθρο 352 ΣΛΕΕ γνωστό αλλιώς ως ρήτρα ευελιξίας

Έως τις 22 Μαΐου 2012 την προθεσμία απάντησης για τα εθνικά κοινοβούλια η πρότασητης Επιτροπής είχε αποτελέσει το θέμα 12 αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων190 Μεταξύ τωνκυριότερων ανησυχιών των εθνικών κοινοβουλίων ήταν η καταλληλότητα της νομικήςβάσης ο ενδεχόμενος αρνητικός αντίκτυπος στο σύστημα εργασιακών σχέσεων των κρατώνμελών τα ζητήματα εθνικής εργατικής νομοθεσίας και η ανεπαρκής αιτιολόγηση τηςανάγκης και των στόχων της ενωσιακής δράσης Το σύνολο των γνωμοδοτήσεων αυτώναντιπροσώπευαν 19 ψήφους από το σύνολο των 54 ψήφων που έχουν παραχωρηθεί σταεθνικά κοινοβούλια περισσότερες δηλαδή από το ένα τρίτο Κατά συνέπεια σύμφωνα μετη Συνθήκη της Λισαβόνας η Επιτροπή ήταν υποχρεωμένη να επανεξετάσει την πρότασήτης και να αποφασίσει εάν θα τη διατηρήσει θα την τροποποιήσει ή θα την αποσύρει

Η επιτροπή διεξήγαγε μία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τη νομική βάση και την κίτρινηκάρτα στις 10 Ιουλίου 2012 με βάση τα σημειώματα που εκπονήθηκαν από τουςαντίστοιχους εισηγητές επί των νομικών βάσεων (Axel Voss) και επί της επικουρικότητας(Sajjad Karim) Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012 η Επιτροπή αποφάσισε να αποσύρει την πρότασήτης όχι λόγω μη συμμόρφωσης με την αρχή της επικουρικότητας αλλά επειδή συμπέρανεότι ήταν απίθανο laquoνα συγκεντρωθεί η απαραίτητη πολιτική υποστήριξη εντός του ΕΚ καιτου Συμβουλίου έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η έγκρισή τηςraquo

Μία δεύτερη κίτρινη κάρτα ενεργοποιήθηκε το 2013 κατά της πρότασης κανονισμούσχετικά με τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας191 Ελήφθησαν δεκατρείςαιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις από εθνικά κοινοβούλιασώματα192 Οι αιτιολογημένεςγνωμοδοτήσεις ανήλθαν σε 18 από τις 56 ψήφους ξεπερνώντας έτσι το ανώτατο όριο τουενός τετάρτου των ψήφων που απαιτείται για σχέδια νομοθετικών πράξεων που αφορούνζητήματα του τομέα ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 76ΣΛΕΕ Οι αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις ήγειραν ορισμένες ενστάσεις στην πρότασησυμπεριλαμβανομένων της έλλειψης επαρκούς τεκμηρίωσης της προστιθέμενης αξίας τηςσύστασης της EPPO όσον αφορά τις επιδόσεις των δικαστικών συστημάτων των κρατώνμελών της πεποιθήσεως ότι το laquoυπερεθνικό μοντέλοraquo της EPPO θα περιόριζε δυσανάλογα

189 Υπόθεση C-43805 International Transport Workersrsquo Federation and Finnish Seamenrsquos Union κατά VikingLine ABP and OUuml Viking Line Eesti Συλλογή 2007 σ I-10779 και Υπόθεση C-34105 Laval un Partneri Ltdκατά Svenska Byggnadsarbetarefoumlrbundet Svenska Byggnadsarbetarefoumlrbundets avdelning 1 Byggettan andSvenska Elektrikerfoumlrbundet Συλλογή 2007 σ I-11767190 Οι αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις προήλθαν από τη Δανία τη Λετονία τη Φινλανδία την Πορτογαλία τηΓαλλία το Βέλγιο τις Κάτω Χώρες τη Σουηδία το Λουξεμβούργο τη Μάλτα και το Ηνωμένο Βασίλειο191 COM(2013)0534192 Από την τσεχική Γερουσία την ολλανδική Κάτω Βουλή την ολλανδική Άνω Βουλή τη Βουλή τωνΚοινοτήτων του Ηνωμένου Βασιλείου τη Βουλή των Λόρδων του Ηνωμένου Βασιλείου το ιρλανδικόΚοινοβούλιο το Κοινοβούλιο της Ουγγαρίας τη ρουμανική Βουλή των Αντιπροσώπων τη σλοβενικήΕθνοσυνέλευση τη γαλλική Γερουσία το κυπριακό Κοινοβούλιο το σουηδικό Κοινοβούλιο και τοΚοινοβούλιο της Μάλτας Οι αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις ανήλθαν σε 18 από τις 56 ψήφους ξεπερνώνταςέτσι το ανώτατο όριο του ενός τρίτου των ψήφων που απαιτείται για σχέδια νομοθετικών πράξεων που αφορούνζητήματα του τομέα ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης σύμφωνα με το άρθρο 76 ΣΛΕΕ

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

79

την υπάρχουσα κυριαρχία των κρατών μελών στον τομέα του ποινικού δικαίου καθώς καιτης προτίμησης για ενίσχυση των υφιστάμενων μορφών συνεργασίας όπως η OLAF ή γιαεισαγωγή προληπτικών μέτρων στο σημείο εφαρμογής των κονδυλίων της ΕΕ

Στις 26 Νοεμβρίου η επιτροπή διεξήγαγε μία ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την κίτρινηκάρτα με βάση την παρουσίαση του εισηγητή επί της επικουρικότητας Saijad Karim ΗΕπιτροπή εξέδωσε μία ανακοίνωση στις 27 Νοεμβρίου 2013 παρουσιάζοντας την ανάλυσήτης επί των αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων193 η οποία κατέληξε στο ότι η πρότασησυμμορφωνόταν με την αρχή της επικουρικότητας Ως εκ τούτου η Επιτροπή αποφάσισε ότιδεν ήταν αναγκαίο να αποσύρει ή να τροποποιήσει την πρόταση και ότι θα τη διατηρούσεπροσθέτοντας ωστόσο ότι θα λάμβανε υπόψη τις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις κατά τηδιάρκεια της νομοθετικής διαδικασίας Η επιτροπή συζήτησε την απάντηση της Επιτροπήςστην κίτρινη κάρτα κατά τη συνεδρίασή της στις 16 Δεκεμβρίου 2013 στο πλαίσιο μίαςανταλλαγής απόψεων σχετικά με την άποψη της επιτροπής επί της προτάσεως (εισηγήτριαEvelyn Regner) η οποία υιοθετήθηκε στις 11 Φεβρουαρίου 2014194

Δεδομένου ότι η διαδικασία ελέγχου της επικουρικότητας εντάχθηκε στη θεσμική δομή τηςΕΕ μόλις το 2009 η 7η κοινοβουλευτική περίοδος αποτέλεσε κατά κάποιο τρόπο περίοδομάθησης για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς Παρόλο που το Κοινοβούλιο ως θεσμικόόργανο προσπάθησε να βελτιώσει την προβολή και τη θέση των αιτιολογημένωνγνωμοδοτήσεων μέσω της θέσπισης βελτιωμένων διαδικασιών για την τεχνική καιδιοικητική διαχείρισή τους η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θα έχει στο μέλλον την ευκαιρίανα βελτιώσει την ανταπόκρισή της στις αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις Παραδείγματοςχάριν η βελτιωμένη διαθεσιμότητα εγκαταστάσεων τηλεδιάσκεψης μπορεί να παρέχει τηδυνατότητα επαφής με τα εθνικά κοινοβούλια όταν κάποια επιτροπή θεωρεί ότι οιαιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις εγείρουν ζητήματα τα οποία θα μπορούσαν να εγγυηθούνέναν κοινό διάλογο με τα μέλη των ενδιαφερόμενων εθνικών κοινοβουλίων Επιπλέον οιπροτάσεις και συστάσεις που παρουσίασε η επιτροπή στις εκθέσεις της για τηνεπικουρικότητα μπορούν να παρέχουν ιδέες για περαιτέρω εξελίξεις κατά τη διάρκεια της8ης κοινοβουλευτικής περιόδου

Ετήσιες εκθέσειςΣύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου 2 η Επιτροπή υποχρεούται να υποβάλλει ετησίωςστο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Συμβούλιο και στα εθνικάκοινοβούλια μία έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 της Συνθήκης για τηνΕυρωπαϊκή Ένωση Η εν λόγω ετήσια έκθεση πρέπει επίσης να διαβιβάζεται στηνΟικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και στην Επιτροπή των Περιφερειών

Στην πρώτη ετήσια έκθεση που εγκρίθηκε από την επιτροπή μετά την έναρξη ισχύος τηςΣυνθήκης της Λισαβόνας η εισηγήτρια Lidia Joanna Geringer de Oedenberg τόνισε ότι οιαρχές της επικουρικότητας και της αναλογικότητας αποτελούν βασικές προϋποθέσεις τουπρωτογενούς δικαίου και ότι η σωστή εφαρμογή τους βοηθά στο να διασφαλιστεί ότι τοευρωπαϊκό δίκαιο ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των πολιτών Η εισηγήτρια επεσήμανεακόμα ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας ενίσχυσε σημαντικά το ρόλο των εθνικώνκοινοβουλίων όσον αφορά την αρχή της επικουρικότητας και εξέφρασε την επιθυμία να

193 COM (2013) 851194 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων για την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών Δικαιοσύνης καιΕσωτερικών Υποθέσεων σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη σύσταση της ΕυρωπαϊκήςΕισαγγελίας ((COM(2013)0534 ndash C7-00002014 ndash 20130255(APP))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

80

υπάρξει στο άμεσο μέλλον ενθάρρυνση των εθνικών κοινοβουλίων για συνεργασία καιεκμετάλλευση των νέων ευκαιριών195

Το Κοινοβούλιο ακολούθησε σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις της επιτροπής καταλήγοντας σεψήφισμά του στο ότι laquoη σωστή εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και τηςαναλογικότητας είναι απαραίτητη για τη σωστή λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης καιπροκειμένου να ανταποκρίνονται οι δραστηριότητες των θεσμικών οργάνων στις προσδοκίεςτων πολιτών των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην εσωτερική αγορά και τωνεθνικών και τοπικών κυβερνήσεων καθώς ακόμα και για να διασφαλιστεί ότι οι αποφάσειςλαμβάνονται όσο το δυνατόν πιο κοντά στους πολίτεςraquo196

Στην επόμενη έκθεση η οποία κάλυπτε το έτος 2009 ο εισηγητής Saijad Karim σημείωσεότι έως ότου ολοκληρωθεί η σύνταξη της έκθεσης το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε λάβειπάνω από 300 υπομνήματα προερχόμενα από τα εθνικά κοινοβούλια Ο εισηγητήςεπεσήμανε ότι οι ακριβείς λεπτομέρειες του χειρισμού των αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεωνκαι συνεισφορών βρίσκονταν ακόμα υπό εξέταση προκειμένου να διασφαλιστεί ηαποτελεσματική λειτουργία των διαθέσιμων συστημάτων εντός του Κοινοβουλίου για τηνυποδοχή της εν λόγω καινοτομίας τον εντοπισμό πιθανών αδυναμιών και την πρότασηβελτιώσεων197

Το ψήφισμα του Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση επικρότησε τη laquoμεγαλύτερησυμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στις ευρωπαϊκές νομοθετικές διαδικασίες ιδιαίτεραστη διαδικασία ελέγχου της συμμόρφωσης των νομοθετικών προτάσεων με την αρχή τηςεπικουρικότηταςraquo Επεσήμανε ότι laquoστο πλαίσιο της χρήσης των μέσων της μομφής καιπροσφυγής για μη τήρηση της αρχής της επικουρικότηταςraquo υπήρξε laquoέλλειψη ουσιαστικώνκριτηρίων για τη διαπίστωση παραβίασης των αρχών της επικουρικότητας καιαναλογικότηταςraquo και υπογράμμισε laquoτην ανάγκη συγκεκριμενοποίησης σε επίπεδο ΕΕ τωνουσιαστικών προϋποθέσεων για την εφαρμογή των εν λόγω αρχώνraquo Το ψήφισμα πρόσθεσεότι laquoτα εθνικά κοινοβούλια θα μπορέσουν να αντεπεξέλθουν καλύτερα στην εκ τηςΣυνθήκης υποχρέωσή τους της εξέτασης της συμμόρφωσης των νομοθετικών προτάσεων μετις αρχές της επικουρικότητας και αναλογικότητας εφόσον και η Επιτροπή από την πλευράτης ανταποκριθεί πλήρως στο καθήκον της εμπεριστατωμένης και κατανοητής αιτιολόγησηςτων αποφάσεών της που προβλέπεται στο άρθρο 5 του πρωτοκόλλου για την εφαρμογή τωναρχών της επικουρικότητας και αναλογικότηταςraquo198

Ο Saijad Karim ήταν επίσης εισηγητής της επόμενης ετήσιας έκθεσης της επιτροπής στηνοποία σημείωσε ότι laquoοι επικρίσεις της Επιτροπής Εκτίμησης Επιπτώσεων σχετικά με τηντήρηση της επικουρικότητας διατυπώθηκαν επίσης από αρκετά εθνικά κοινοβούλια στιςαιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις τους στο πλαίσιο του μηχανισμού ελέγχου επικουρικότηταςπου καθιερώθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόναςraquo199

Οι εν λόγω ερωτήσεις συμπεριλήφθηκαν επίσης στο ψήφισμα που ενέκρινε η ολομέλεια τοοποίο πρότεινε laquoνα εξεταστεί κατά πόσον απαιτείται η θέσπιση κριτηρίων σε επίπεδο ΕΕ μεσκοπό την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις αρχές της επικουρικότητας και τηςαναλογικότηταςraquo και θεώρησε ότι laquoοι ισχύουσες προθεσμίες που προβλέπονται στις

195 Βλ την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου έκθεσης σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας ndash 15η ετήσιαέκθεση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότηταςσύμφωνα με το άρθρο 9 του πρωτοκόλλου (20092142(INI))196 P7_TA(2010)0311 εγκρίθηκε στις 9 Σεπτεμβρίου 2010197 Βλ την αιτιολογική έκθεση του σχεδίου έκθεσης σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας τηνεπικουρικότητα την αναλογικότητα και την έξυπνη νομοθεσία (20112029(INI))198 P7_TA(2011)0381 εγκρίθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2011199 Σχέδιο έκθεσης σχετικά με την 18η έκθεση για τη βελτίωση της νομοθεσίας ndash Εφαρμογή των αρχών τηςεπικουρικότητας και της αναλογικότητας (2010) (20112276(INI))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

81

Συνθήκες σχετικά με τη διενέργεια ελέγχων επικουρικότητας από τα εθνικά κοινοβούλιαπρέπει να επανεξεταστούν προκειμένου να διαπιστωθεί η καταλληλότητά τουςraquo Επιπλέοντο ψήφισμα πρότεινε laquoστο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στην Επιτροπή και στους εκπροσώπουςτων εθνικών κοινοβουλίων να ερευνήσουν με ποιον τρόπο μπορούν να αρθούν τυχόνεμπόδια στη συμμετοχή των εθνικών κοινοβουλίων στον μηχανισμό ελέγχουεπικουρικότηταςraquo Συγκεκριμένα παρότρυνε την Επιτροπή laquoνα βελτιώσει και νασυστηματοποιήσει τις δηλώσεις που δικαιολογούν τις νομοθετικές πρωτοβουλίες της μεβάση την επικουρικότηταraquo 200

Στη συζήτηση επί του μηχανισμού επικουρικότητας για τα εθνικά κοινοβούλια τηςτελευταίας ετήσιας έκθεσης που εγκρίθηκε κατά τη διάρκεια της κοινοβουλευτικήςπεριόδου ο εισηγητής δήλωσε ότι laquoαπαιτείται μία ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τηνεξέλιξη της εξουσίας που έχει παραχωρηθεί στα εθνικά κοινοβούλια προκειμένου ναευθυγραμμιστούν τα κίνητρα για την άσκηση ελέγχου με αποτελέσματα σε ευρωπαϊκόεπίπεδο λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πιέσεις αναφορικά με τα χρονικά περιθώρια και τουςπόρους που ασκούνται στα εθνικά κοινοβούλια όταν απαντούν στην υποβολή σχεδίων νόμουσυντελούν στο δημοκρατικό έλλειμμα εντός της ΕΕraquo Εντούτοις ο εισηγητής πρόσθεσε ότιlaquoενώ μια τέτοια συζήτηση θα μπορούσε να αποτελεί μέρος του διαρκούς γενικού διαλόγουσχετικά με τα επόμενα βήματα του σχεδίου της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης πολλέςπρακτικές βελτιώσεις της διαδικασίας κοινοβουλευτικού ελέγχου σε εθνικό επίπεδο θαμπορούσαν να πραγματοποιηθούν σήμερα για παράδειγμα όσον αφορά τη διάδοση τωνπληροφοριών την παροχή κατευθυντήριων γραμμών και τη θέσπιση κριτηρίων για τιςαιτιολογημένες γνωμοδοτήσειςraquo201

Το ψήφισμα που εγκρίθηκε υποστήριξε μεταξύ άλλων τη θέση ότι laquoο μηχανισμός ελέγχουτης αρχής της επικουρικότητας πρέπει να εκλαμβάνεται και να χρησιμοποιείται ωςσημαντικό μέσο συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών και των εθνικών θεσμικών οργάνωνraquoκαι σημείωσε με ικανοποίηση ότι ο εν λόγω μηχανισμός χρησιμοποιείται στην πράξη ωςμέσο επικοινωνίας και συνεργατικού διαλόγου μεταξύ των διαφόρων θεσμικών επιπέδωντου πολυεπίπεδου ευρωπαϊκού συστήματος Εξέφρασε laquoανησυχία επί του γεγονότος ότι σεορισμένες αιτιολογημένες γνωμοδοτήσεις εθνικών κοινοβουλίων τονίζεται το γεγονός ότι σεμια σειρά νομοθετικών προτάσεων της Επιτροπής η αιτιολόγηση για την αρχή τηςεπικουρικότητας είναι ανεπαρκής ή ανύπαρκτηraquo και έκανε σύσταση laquoνα εξεταστούν οι λόγοιγια τον μικρό αριθμό επίσημων αιτιολογημένων γνωμοδοτήσεων που υποβάλλονται από ταεθνικά κοινοβούλια και να προσδιοριστεί αν αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι τηρείται απόόλες τις πλευρές η αρχή της επικουρικότητας ή στο ότι τα εθνικά κοινοβούλια αδυνατούν ναεφαρμόσουν την αρχή αυτή λόγω έλλειψης πόρων ή υπερβολικά σύντομων προθεσμιώνraquo202

200 P7_TA(2012)0340 εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2012201 Βλ το σχέδιο έκθεσης σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και τηνεπικουρικότητα και την αναλογικότητα ndash 19η έκθεση σχετικά με τη βελτίωση της νομοθεσίας για το έτος 2011(20132077(INI)) εισηγητής Saijad Karim202 P7_TA(2014)0061 εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2014

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

82

2 Εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης

21 Ετήσια έκθεση σχετικά με τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ

Εισαγωγή

Σύμφωνα με το άρθρο 4 ΣΕΕ πρωταρχικό καθήκον των κρατών μελών είναι ναδιασφαλίσουν τη ορθή εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ Το άρθρο 17 παράγραφος 1 ΣΕΕορίζει τον ρόλο της Επιτροπής ως θεματοφύλακα των Συνθηκών ο οποίος αντικατοπτρίζειτην ευθύνη της Επιτροπής να μεριμνήσει για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ Τα άρθρα258 και 260 ΣΛΕΕ αναφέρονται στην αρμοδιότητα της Επιτροπής να κινεί διαδικασίες επίπαραβάσει κατά κρατών μελών για μη συμμόρφωση με το δίκαιο της ΕΕ Το άρθρο 258ΣΛΕΕ αφορά τη διαδικασία που καθορίζει ότι έχει διαπραχθεί παραβίαση εάν κριθείαπαραίτητο μέσω προσφυγής της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά του κράτουςμέλους ενώ το άρθρο 260 ΣΛΕΕ ορίζει τη διαδικασία μέσω της οποίας η Επιτροπή μπορείνα ζητήσει από το Δικαστήριο την επιβολή προστίμου στα κράτη μέλη παραβάτες

Αλλαγές που εισήχθησαν με την Συνθήκη της Λισαβόνας

Η Συνθήκη της Λισαβόνας προσέθεσε δύο νέα στοιχεία στο άρθρο 260 ΣΛΕΕ η Επιτροπήμπορεί να ζητήσει απευθείας από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβάλλειοικονομικές κυρώσεις σε κράτος μέλος για καθυστερημένη μεταφορά στο εθνικό δίκαιοοδηγίας που εκδόθηκε σύμφωνα με νομοθετική διαδικασία όταν υποβάλλει στο Δικαστήριοπροσφυγή βάσει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ Ως εκ τούτου η διαδικασία που απαιτεί δεύτερηπαραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δυνάμει του άρθρου 2602 ΣΛΕΕ για την επιβολήχρηματικής ποινής εν συνεχεία μιας πρώτης απόφασης δυνάμει του άρθρου 258απλοποιήθηκε

Η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕΗ Επιτροπή δημοσιεύει μια ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ από τακράτη μέλη και τις διαδικασίες επί παραβάσει καθώς και άλλα μέτρα που λαμβάνονται γιατον τερματισμό των παραβιάσεων και την πρόληψή τους Η ανάλυση από την επιτροπή τουελέγχου της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου από την Επιτροπή αποτελεί ως εκ τούτου μιαετήσια άσκηση η οποία βασίζεται στην έκθεση της Επιτροπής για τον προηγούμενο χρόνοΜία από τις βασικές αρχές αυτής της άσκησης είναι η πεποίθηση ότι είναι αναγκαίο ναεφαρμοσθεί σωστά το δίκαιο της ΕΕ στα κράτη μέλη και από αυτά προκειμένου ναεξασφαλισθεί η πραγματική ιθαγένεια της ΕΕ και ίσοι όροι ανταγωνισμού για τιςεπιχειρήσεις και ότι η σωστή και ταχεία εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ αποτελείαναπόσπαστο και ουσιώδες τμήμα της laquoβελτίωσης της νομοθεσίαςraquo Η Eva Lichtenbergerήταν η εισηγήτρια της επιτροπής για όλες αυτές τις ετήσιες εκθέσεις κατά τη διάρκεια τηςκοινοβουλευτικής περιόδου

26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2008)203

Η έκθεση αξιολογούσε τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης απότην Επιτροπή το 2008204 Εστίαζε την ανάλυσή της στην Έκθεση αξιολόγησης τηςΕπιτροπής όσον αφορά την πρωτοβουλία laquoEU Pilotraquo στην οποία η Επιτροπή πρότεινε

203 A7-99992010 Βλέπε επίσης ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 26η ετήσια έκθεσησχετικά με την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ(2008) T7-04372010 που εγκρίθηκε στις 25 Νοεμβρίου 2010204 26η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2008) της 15122009 COM(2009)675 τελικό

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

83

αξιολόγηση της απόδοσης του προγράμματος laquoEU Pilotraquo μετάαπό 22 μήνες λειτουργίας του Η επιτροπή έθιξε μερικέ καίριεςερωτήσεις σχετικά με την λειτουργία του προγράμματος laquoEUPilotraquo το οποίο βασικά επιδιώκει να αποφύγει τις τυπικέςδιαδικασίες επί παραβάσει μέσω ανεπίσημων επαφών με τακράτη μέλη

Η επιτροπή τόνισε επίσης το ρόλο των πολιτών στην εξασφάλισητης συμμόρφωσης με το δίκαιο της Ένωσης στην πράξη καιεξέφρασε ανησυχία σχετικά με την έλλειψη ενημέρωσής τουςστο πλαίσιο του προγράμματος EU Pilot και ζήτησε από τηνΕπιτροπή να παράσχει τα σχετικά στοιχεία ώστε να είναι δυνατήη ανάλυση της προστιθέμενης αξίας του προγράμματος EU Pilotστις υφιστάμενες διαδικασίες επί παραβάσει Η επιτροπή κάλεσεεπίσης την Επιτροπή να προτείνει έναν laquoκώδικα διαδικασίαςraquo γιατη διαδικασία επί παραβάσει στο πλαίσιο της νέας νομικής βάσηςτου άρθρου 298 ΣΛΕΕ προκειμένου να ενισχυθούν ταδικαιώματα των πολιτών και η διαφάνεια

27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίουτης ΕΕ (2009)205

Στην έκθεσή της η επιτροπή επισημαίνει συγκεκριμένα ότι η Επιτροπή προγραμμάτιζεεπανεξέταση της γενικής πολιτικής της σχετικά με την καταχώριση καταγγελιών και τιςσχέσεις με καταγγέλλοντες με γνώμονα την πείρα που αποκτήθηκε από τις δοκιμές νέωνμεθόδων206 και εξέφρασε την ανησυχία της για την εγκατάλειψη από την Επιτροπή τηςχρήσης της διαδικασίας επί παραβάσει ως βασικού εργαλείου για να εξασφαλισθεί ότι τακράτη μέλη εφαρμόζουν έγκαιρα και σωστά το δίκαιο της Ένωσης

Η επιτροπή τόνιζε συγκεκριμένα την ανάγκη καταχώρισης όλων των καταγγελιών πουπαραλαμβάνονται με συνεκτικό τρόπο Παρότρυνε την Επιτροπή να μην κάνει χρήσηδικαίου χωρίς δεσμευτική ισχύ (soft law) κατά τον χειρισμό των διαδικασιών επί παραβάσειαλλά να προτείνει έναν κανονισμό ούτως ώστε το Κοινοβούλιο να συμμετέχει πλήρως ωςσυννομοθέτης σε ένα τόσο σημαντικό στοιχείο της έννομης τάξης της ΕΕmiddot Η επιτροπήεπιδοκίμασε το νέο στοιχείο που περιέχεται στο άρθρο 260 ΣΛΕΕ το οποίο επιτρέπει στηνΕπιτροπή να ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο την επιβολή οικονομικών κυρώσεων σεκράτος μέλος για καθυστερημένη μεταφορά οδηγίας στο εθνικό δίκαιο όταν υποβάλλειπροσφυγή στο Δικαστήριο βάσει του άρθρου 258 ΣΛΕΕ και θεωρεί σημαντικό το ότι ηΕπιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτό το μέσο για να εξασφαλίσει ότι τα κράτη μέλημεταφέρουν την νομοθεσία της Ένωσης στο εθνικό δίκαιο έγκαιρα και σωστά

28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010)207

Παράλληλα με την 28η Ετήσια Έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης για το έτος 2010208 η επιτροπή ανέλυσε επίσης δύο σχετικές

205 A7-02492011 Βλ επίσης το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 27η ετήσια έκθεση για τονέλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009) T7-03772011 που εγκρίθηκε στις 14 Σεπτεμβρίου 2011206 27η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2009) της 1102010 COM(2010)538 τελικό207 A7-03302012 Βλ επίσης ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την 28η ετήσια έκθεση γιατον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) T7-04422010 που εγκρίθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2012

Η Eva LichtenbergerGreens AT ήταν ηεισηγήτρια της επιτροπήςγια όλες αυτές τις ετήσιεςεκθέσεις κατά τη διάρκειατης κοινοβουλευτικήςπεριόδου

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

84

ανακοινώσεις της Επιτροπής και συγκεκριμένα την Δεύτερη Έκθεση Αξιολόγησης για τοπρόγραμμα EU Pilot209 και την ανακοίνωση σχετικά με την επικαιροποίηση του χειρισμούτων σχέσεων με τον καταγγέλλοντα κατά την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης210 Ηεπιτροπή επανέλαβε την άποψή της ότι η Επιτροπή αντί να κάνει χρήση δικαίου χωρίςδεσμευτική ισχύ (soft law) κατά τον χειρισμό της διαδικασίας επί παραβάσει όπως στις δύοπροαναφερόμενες ανακοινώσεις θα πρέπει αντίθετα να προτείνει κανονισμό βάσει τουάρθρου 298 ΣΛΕΕ Ο κανονισμός αυτός πρέπει να ορίσει τις διάφορες πτυχές τηςδιαδικασίας επί παραβάσει και της προκαταρκτικής διαδικασίας επί παραβάσεισυμπεριλαμβανομένων των κοινοποιήσεων των δεσμευτικών προθεσμιών του δικαιώματοςακρόασης της υποχρέωσης αιτιολόγησης καθώς και του δικαιώματος κάθε προσώπου ναέχει πρόσβαση στον φάκελό του με σκοπό την ενίσχυση των δικαιωμάτων των πολιτών καιτην εξασφάλιση της διαφάνειας

Λαμβάνοντας υπόψη τον ζωτικό ρόλο των εθνικών δικαστηρίων κατά την εφαρμογή τουδικαίου της ΕΕ η επιτροπή τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι προσπάθειες και να υπάρξειμεγαλύτερος συντονισμός της δικαστικής κατάρτισης για τους εθνικούς δικαστές τουςεπαγγελματίες του νομικού κλάδου τους αξιωματούχους και τους υπαλλήλους πουυπηρετούν στις εθνικές δημόσιες διοικήσεις προκειμένου να ανταποκριθούν πλήρως στηνιδέα μιας Ένωσης που βασίζεται στο κράτος δικαίου

29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011)211

Επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την ετήσια έκθεσή της212 η Επιτροπή είχε μειώσει τοναριθμό των νέων διαδικασιών επί παραβάσει κατά τα τελευταία έτη έχοντας ανοίξει 2900τέτοιες διαδικασίες το 2009 2100 το 2010 και 1775 το 2011 και ότι η ετήσια έκθεσηκατέδειξε ότι είχε σημειωθεί αύξηση των περιπτώσεων καθυστερημένης μεταφοράς στοεθνικό δίκαιο επί κάποια χρόνια (1185 το 2011 855 το 2010 531 το 2009) η επιτροπήεξέφρασε την άποψη ότι τα στατιστικά στοιχεία δεν αποτυπώνουν με ακρίβεια τοπραγματικό έλλειμμα συμμόρφωσης προς το δίκαιο της ΕΕ αλλά μόνο τις σοβαρότερεςπαραβιάσεις ή τις καταγγελίες που υποβλήθηκαν από πρόσωπα ή οντότητες με ισχυρή φωνή

Σύμφωνα με μελέτη που καταρτίστηκε με εντολή της επιτροπής η Επιτροπή laquoδεν διαθέτειούτε την πολιτική ούτε τους πόρους για τον συστηματικό εντοπισμό και την δίωξη όλων τωνπεριπτώσεων μη εφαρμογήςraquo213 Η επιτροπή καλεί ως εκ τούτου την Επιτροπή νακαταστήσει τη συμμόρφωση προς το δίκαιο της ΕΕ πραγματική πολιτική προτεραιότητα πουπρέπει να επιδιωχθεί σε στενή συνεργασία με το Κοινοβούλιο τονίζοντας ότι τοΚοινοβούλιο έχει καθήκον να εξασφαλίζει ότι η Επιτροπή παραμένει πολιτικά υπόλογη καιως συννομοθέτης να διασφαλίζει ότι τηρείται πλήρως ενήμερο για τα προβλήματα κατά τηντήρηση και εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ προκειμένου να βελτιώνει συνεχώς το νομοθετικότου έργο

208 28η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2010) της 992011 COM(2011) 588τελικό209 Δεύτερη έκθεση αξιολόγησης της Επιτροπής όσον αφορά την πρωτοβουλία laquoEU Pilotraquo (SEC(2011)1626)210 Ανακοίνωση σχετικά με τον χειρισμό των σχέσεων με τους καταγγέλλοντες όσον αφορά την εφαρμογή τουδικαίου της Ένωσης (COM(2012) 0154)211 A7-00552014 Βλ επίσης ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την 29η ετήσια έκθεση για τονέλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011) T700512014 που εγκρίθηκε στις 4 Φεβρουαρίου 2014212 Έκθεση της Επιτροπής 29η ετήσια έκθεση για τον έλεγχο της εφαρμογής του δικαίου της ΕΕ (2011)29η ετήσια έκθεση για την εφαρμογή του δικαίου της ΕΕ (2011) (COM(2012)714) τελικό σ 2-3213 Μελέτη που εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Θεματικό Τμήμα Γ laquoTools for EnsuringImplementation and Application of EU Law and Evaluation of their Effectivenessraquo (Εργαλεία για τηδιασφάλιση της εφαρμογής και της ισχύος του δικαίου της ΕΕ και αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς τους)Βρυξέλλες 2013 σ 11

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

85

22 Εκθέσεις εφαρμογής σχετικά με τη μεταφορά της κοινοτικής νομοθεσίας στοεθνικό δίκαιο και την εφαρμογή και τήρησή της από τα κράτη μέλη

Αναπτύσσοντας περαιτέρω την προσέγγιση που καθιερώθηκε κατά την προηγούμενηκοινοβουλευτική περίοδο η επιτροπή έχει αρχίσει να δραστηριοποιείται στην προετοιμασίαεκθέσεων για την εφαρμογή του δικαίου της Ένωσης από τα κράτη μέλη και κατά τηδιάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου Οι εκθέσεις αυτές αφορούν την εφαρμογήειδικών νομικών πράξεων οι οποίες έχουν επιλεγεί μεταξύ εκείνων που εμπίπτουν στηναρμοδιότητα της επιτροπής Καταδεικνύουν την κρίσιμη σημασία της πλήρους και ορθήςμεταφοράς του δικαίου της ΕΕ με στόχο την αξιοποίηση των δικαιωμάτων και τηνεκπλήρωση των υποχρεώσεων που ορίζει

Με αυτό το δεδομένο η επιτροπή ενέκρινε έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας200852ΕΚ για τη διαμεσολάβηση στα κράτη μέλη τις συνέπειές της στη διαμεσολάβησηκαι την επίκλησή της από τα δικαστήρια214 Στόχο της οδηγίας 200852ΕΚ αποτελεί ηπροώθηση του φιλικού διακανονισμού των διαφορών με την ενθάρρυνση της προσφυγήςστη διαμεσολάβηση και με τη διασφάλιση μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ διαμεσολάβησηςκαι δικαστικών διαδικασιών Η έκθεση εξέταζε τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη έχουνμεταφέρει τις κύριες διατάξεις της οδηγίας για τη δυνατότητα των δικαστηρίων ναπροτείνουν άμεσα στα μέρη να προσφύγουν στη διαμεσολάβηση (άρθρο 5) την διασφάλισητου απορρήτου (άρθρο 7) την εκτελεστότητα των συμφωνιών που απορρέουν από τηδιαμεσολάβηση (άρθρο 6) και τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης όσον αφορά τηνπαραγραφή και τις αποσβεστικές προθεσμίες (άρθρο 8) Η έκθεση διαπίστωνε ότι τα κράτημέλη στο σύνολό τους βρίσκονταν σε μεγάλο βαθμό σε πορεία εφαρμογής της οδηγίας200852ΕΚ έως τις 21 Μαΐου 2011 Ενώ τα κράτη μέλη εφάρμοζαν διαφορετικέςκανονιστικές ρυθμίσεις ορισμένα δε εξ αυτών παρουσίαζαν μικρή καθυστέρηση γεγονόςπαραμένει ότι τα περισσότερα κράτη μέλη όχι μόνο έχουν συμμορφωθεί αλλά στην πράξηέχουν υπερβεί τις απαιτήσεις της οδηγίας ιδίως σε δύο τομείς των οικονομιών κινήτρων γιατη συμμετοχή στη διαμεσολάβηση και τις υποχρεωτικές απαιτήσεις της διαμεσολάβησηςΠαρατηρείται ότι ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη έχουν αναλάβει σειρά πρωτοβουλιώνπροκειμένου να παράσχουν οικονομικά κίνητρα στα μέρη που προσφεύγουν σεδιαμεσολάβηση στη Βουλγαρία επιστρέφεται στους διαδίκους το 50 των κρατικώντελών που έχουν ήδη καταβάλλει για την υποβολή της διαφοράς σε δικαστήριο εφόσονδιευθετήσουν επιτυχώς μια διαφορά με διαμεσολάβηση η δε ρουμανική νομοθεσίαπροβλέπει πλήρη επιστροφή της δικαστικής δαπάνης εάν τα μέρη επιλύσουν μια νομικήδιαφορά που εκκρεμεί με διαμεσολάβηση Παράλληλα με τα οικονομικά κίνητρα ορισμένακράτη μέλη τα δικαστικά συστήματα των οποίων είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένα έχουνθεσπίσει διατάξεις που καθιστούν την προσφυγή στη διαμεσολάβηση υποχρεωτική Τοχαρακτηριστικότερο παράδειγμα αποτελεί το ιταλικό νομοθετικό διάταγμα αριθ 28 τοοποίο αποσκοπεί με τον τρόπο αυτό να αναθεωρήσει το σύστημα έννομης προστασίας καινα αντιμετωπίσει τη διαβόητη συμφόρηση των ιταλικών δικαστηρίων με τη μείωση τουαριθμού των υποθέσεων και της διάρκειας των εννέα ετών που απαιτεί κατά μέσο όρο ηολοκλήρωση της εκδίκασης μιας αστικής υπόθεσης Οι εθνικές πρωτοβουλίες αυτού τουτύπου συμβάλλουν στην αύξηση της αποτελεσματικότητας της επίλυσης των διαφορών καιστη μείωση του φόρτου εργασίας των δικαστηρίων Τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθείιδίως στην Ιταλία Βουλγαρία και Ρουμανία αποδεικνύουν ότι η διαμεσολάβηση μπορεί νασυνεπάγεται μια αποτελεσματική από πλευράς κόστους και ταχύτητας εξωδικαστικήεπίλυση των διαφορών μέσω διαδικασιών που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των διαδίκωνΤονίζοντας τα φιλικά προς τον καταναλωτή χαρακτηριστικά των εναλλακτικών συστημάτωνεπίλυσης διαφορών τα οποία προσφέρουν μια προσαρμοσμένη πρακτική λύση η επιτροπή214 ((20112026(INI)) Εισηγήτρια Arlene McCarthy

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

86

ζήτησε την έγκαιρη υποβολή νομοθετικής πρότασης για την εναλλακτική επίλυση τωνδιαφορών από την Επιτροπή Η επιτροπή αναγνώρισε επίσης τη σημασία θέσπισης κοινώνπροτύπων για την πρόσβαση στο επάγγελμα του διαμεσολαβητή προκειμένου να προωθηθείκαλύτερη ποιότητα διαμεσολάβησης και να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο επαγγελματικήςκατάρτισης και πιστοποίησης σε ολόκληρη την Ένωση

Πιο πρόσφατα η επιτροπή ενέκρινε έκθεση για την εφαρμογή της οδηγίας σχετικά με τοδικαίωμα παρακολούθησης υπέρ του δημιουργού ενός πρωτότυπου έργου τέχνης200184EC215 Η οδηγία αυτή εκπονήθηκε λαμβάνοντας υπόψη δύο σημαντικούς στόχουςαφενός να laquoεξασφαλίσει στους δημιουργούς έργων εικαστικών τεχνών μερίδιο στηνοικονομική επιτυχία των πρωτοτύπων έργων τουςraquo και αφετέρου να εναρμονίσει τηνεφαρμογή του δικαιώματος σε όλη την ΕΕ Η έκθεση εξέταζε τον αντίκτυπο της οδηγίας στιςεσωτερικές αγορές και τα αποτελέσματα της εισαγωγής του δικαιώματος παρακολούθησηςυπέρ του δημιουργού σε εκείνα τα κράτη μέλη η εθνική νομοθεσία των οποίων δενπροέβλεπε το δικαίωμα αυτό πριν από την έναρξη ισχύος της παρούσας οδηγίας Η έκθεσητόνιζε ότι δεν υπήρχε επαρκής σχέση μεταξύ της απώλειας μεριδίου της αγοράς έργωντέχνης της ΕΕ για έργα ζώντων καλλιτεχνών (συγκεκριμένα την περίοδο 2008-2010) και τηςμεταφοράς της οδηγίας στην εθνική νομοθεσία Πράγματι κατέδειξε ότι οι αγορές έργωντέχνης στην ΕΕ διαφέρουν ως προς τον χαρακτήρα και την οργάνωσή τους Επίσης άλλοιπαράγοντες επηρεάζουν την ανάπτυξη των αγορών έργων τέχνης Η εφαρμογή του ΦΠΑ ηπρομήθεια και το διοικητικό κόστος (συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τηδιαχείριση του δικαιώματος παρακολούθησης) καθώς επίσης η αλλαγή των προτιμήσεωνκαι η αντίληψη της επένδυσης σε έργα τέχνης από τον αγοραστή Όλοι αυτοί οι παράγοντεςδιαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις διακυμάνσεις της αγοράς έργων τέχνης Έχονταςυπόψη τα ανωτέρω και εφόσον η οδηγία εφαρμόσθηκε πλήρως σε όλα τα κράτη μέλη μόλιςαπό την 1η Ιανουαρίου 2012 η Επιτροπή κλήθηκε να επανεξετάσει την οδηγία το 2015αναθεωρώντας τους εφαρμοζόμενους συντελεστές τα κατώτατα όρια και τηνκαταλληλότητα των κατηγοριών των δικαιούχων στην επόμενη έκθεση αξιολόγησηςΠαράλληλα με αυτό η Επιτροπή κλήθηκε να εργασθεί στενά με τα ενδιαφερόμενα μέρηπροκειμένου να ενισχυθεί η θέση της ευρωπαϊκής αγοράς έργων τέχνης και νααντιμετωπιστούν προκλήσεις και προβλήματα

3 Κατrsquo εξουσιοδότηση και εκτελεστικές πράξεις

31 ΙστορικόΗ συνεχής διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων κατέστησεαπαραίτητη την ενίσχυση του επιπέδου δημοκρατικής νομιμότητας των εν λόγωαρμοδιοτήτων Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα την εν γένει ενίσχυση του ρόλου τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και ειδικότερα τη θέσπιση της διαδικασίας συναπόφασης ΗΕυρωπαϊκή Ένωση αντικατέστησε και διαδέχθηκε τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες και με τηνέναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας η διαδικασία συναπόφασης κατέστη η συνήθηςνομοθετική διαδικασία Ωστόσο επί μακρόν η θέσπιση κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωσηπραγματοποιούνταν σε επίπεδο κατώτερο του νομοθετικού μέσω πράξεων εφαρμογήςνομοθετικών πράξεων σύμφωνα με το σύστημα της laquoεπιτροπολογίαςraquo216 Οι εν λόγωκανόνες συχνά παρείχαν περαιτέρω εξηγήσεις σχετικά με το νόημα της πολιτικής που

215 20122038(INI) Εισηγήτρια Marielle Gallo216 Βασίζεται στην απόφαση 1999468ΕΚ του Συμβουλίου για τον καθορισμό των όρων άσκησης τωνεκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή (ΕΕ L 184 της 1771999 σ 23) όπωςτροποποιήθηκε από την απόφαση 2006512ΕΚ (ΕΕ L 200 2272006 σ 11)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

87

οριζόταν στις νομοθετικές πράξεις Ως εκ τούτου έπρεπε να εξασφαλισθεί επαρκές επίπεδοδημοκρατικής νομιμότητας και για τους κανόνες αυτούς

Σε αυτό το πλαίσιο η Συνθήκη της Λισαβόνας με τα άρθρα 290 και 291 αντικατέστησε τοπροηγούμενο σύστημα της επιτροπολογίας με ένα νέο σύστημα κατrsquo εξουσιοδότησηπράξεων και εκτελεστικών πράξεων Δεδομένου ότι με την πάροδο των ετών η προηγούμενηδιαδικασία επιτροπολογίας μολονότι είχε σχεδιαστεί αρχικά για την ταχεία καιαποτελεσματική λήψη τεχνικών αποφάσεων εξελίχθηκε σε ένα σύστημα πουσυμπεριλάμβανε ολοένα περισσότερες πολιτικές αποφάσεις το Κοινοβούλιο επεδίωξε ναενισχύσει τον έλεγχό του όσον αφορά τον τρόπο εφαρμογής της συγκεκριμένης διαδικασίαςαπό την Επιτροπή Το γεγονός αυτό οδήγησε το 2006 στη θέσπιση της κανονιστικήςδιαδικασίας με έλεγχο (RPS) στην οποία προβλεπόταν η δυνατότητα άσκησης τουδικαιώματος αρνησικυρίας επί ορισμένων μέτρων Με την εισαγωγή των κατrsquoεξουσιοδότηση πράξεων βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο και τοΣυμβούλιο έχουν πλέον το δικαίωμα να προβάλλουν αντιρρήσεις σε μια κατrsquo εξουσιοδότησηπράξη χωρίς η εν λόγω αντίρρηση να υπόκειται σε συγκεκριμένα κριτήρια όπως συνέβαινεμε την RPS Επιπλέον το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο μπορούν να προσδιορίζουν ρητώςτους στόχους την έκταση και τη διάρκεια κάθε ειδικής κατrsquo εξουσιοδότηση πράξης στηβασική πράξη και εφόσον θεωρηθεί απαραίτητο να ανακαλούν την εξουσιοδότησηενισχύοντας κατά τον τρόπο αυτόν τον έλεγχο που ασκεί ο νομοθέτης

Ενώ το άρθρο 290 ΣΛΕΕ για τις κατrsquo εξουσιοδότηση πράξεις έχει άμεση εφαρμογή υπάρχειμια νομική βάση στο άρθρο 291 ΣΛΕΕ η οποία προβλέπει την έγκριση κανονισμών σταπλαίσια της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας για τη θέσπιση γενικών κανόνων και αρχώνσχετικά με τους τρόπους ελέγχου από τα κράτη μέλη της άσκησης των εκτελεστικώναρμοδιοτήτων από την Επιτροπή

Ωστόσο μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας διεξήχθησαν πολλέςσυζητήσεις στο Κοινοβούλιο και μεταξύ των οργάνων σχετικά με την πρακτική εφαρμογήτων άρθρων αυτών επιπροσθέτως δε το Κοινοβούλιο παραμένει αμετακίνητο σχετικά με τηνδιάταξη για την έκδοση κατ εξουσιοδότηση πράξεων και όχι εκτελεστικών πράξεων εφόσονοι εξουσίες του και η επιρροή του είναι πολύ μεγαλύτερες με τις πρώτες απ ότι με τιςδεύτερες Η συζήτηση αυτή αναμένεται να συνεχιστεί και να διευρυνθεί κατά την 8ηκοινοβουλευτική περίοδο Στα πλαίσια του Κοινοβουλίου η Επιτροπή Νομικών Θεμάτωνέχει αναλάβει εκτεταμένο συντονισμό με τις πολιτικές ομάδες και άλλες επιτροπές καιυπηρεσίες κυρίως την Μονάδα CODE και τη Νομική Υπηρεσία ιδίως προκειμένου νασυμφωνηθεί κοινή προσέγγιση με την Επιτροπή και το Συμβούλιο στα θέματα αυτά μετελικό στόχο να υπάρξει συμφωνία για να συμπεριληφθούν οι διατάξεις σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις σε μελλοντική επικαιροποιημένη διοργανικήσυμφωνία για τη βελτίωση της νομοθεσίας

Η διάκριση μεταξύ κατrsquo εξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεωνΗ βασική πράξη αποτελεί το μέσο στο οποίο ορίζεται αρχικά η πολιτική της Ένωσης πουθεμελιώνεται στη σχετική νομική βάση στη Συνθήκη Η κατrsquo εξουσιοδότηση πράξηαποτελεί συμπληρωματικό μέσο που χρησιμοποιείται για τον περαιτέρω προσδιορισμό τουπεριεχομένου της βασικής πράξης και περιορίζεται στα μη ουσιώδη στοιχεία της εν λόγωβασικής πράξης Τα ουσιώδη στοιχεία εξακολουθούν να εμπίπτουν στην αρμοδιότητα τουνομοθέτη και δεν μπορούν να περιληφθούν ούτε σε κατrsquo εξουσιοδότηση πράξη ούτε σεεκτελεστική πράξη217 Η εκτελεστική πράξη είναι ένα μέσο που θέτει σε εφαρμογή τους

217 Η πάγια νομολογία για τη διάκριση μεταξύ ουσιωδών και μη ουσιωδών στοιχείων επιβεβαιώθηκε πρόσφατακαι διευκρινίστηκε περαιτέρω στην υπόθεση του κώδικα συνόρων του Σένγκεν Υπόθεση C-35510Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου ECLIEUC2012516

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

88

κανόνες που περιέχονται στη βασική πράξη όταν απαιτούνται ενιαίες προϋποθέσεις για τηνεφαρμογή της βασικής πράξης

Ο χαρακτηρισμός μιας πράξης ως κατrsquo εξουσιοδότηση πράξης ή εκτελεστικής πράξης πρέπεινα βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες οι οποίοι πρέπει να επιτρέπουν τον δικαστικόέλεγχο της εγκρινόμενης λύσης

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε πρόσφατα για το θέμα της οριοθέτησης218 Η Επιτροπή κίνησεδιαδικασία κατά του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου με στόχο την ακύρωση ενός άρθρουτου κανονισμού για τα βιοκτόνα το οποίο προβλέπει την έγκριση μέτρων όσον αφορά τονκαθορισμό των καταβλητέων στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων (ΕΟΧΠ)τελών μέσω εκτελεστικής μάλλον και όχι κατrsquo εξουσιοδότηση πράξης Η Επιτροπήυποστήριξε ότι το εν λόγω άρθρο θα συμπληρώσει ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία τηςνομοθετικής πράξης και ισχυρίστηκε ότι μια τέτοια πράξη θα πρέπει ως εκ τούτου ναθεσπιστεί βάσει της διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 290 ΣΛΕΕ και όχι σύμφωνα μετις διαδικασίες του άρθρου 291 ΣΛΕΕ Το Δικαστήριο ωστόσο απέρριψε την προσφυγήακύρωσης και υποστήριξε ότι ο νομοθέτης είχε την ευχέρεια να προβλέπει την έγκρισηεκτελεστικών πράξεων λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι αναθέτει στην Επιτροπή την εξουσίαόχι να συμπληρώσει ορισμένα μη ουσιώδη στοιχεία της νομοθετικής πράξης αλλά ναπαράσχει περαιτέρω λεπτομέρειες σε σχέση με το μη κανονιστικό περιεχόμενο της εν λόγωπράξης

32 Συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην εφαρμογή στην πράξη των άρθρων 290-291ΣΛΕΕ

Εφόσον σύμφωνα με τον κανονισμό η επιτροπή JURI είναι υπεύθυνη για την ερμηνείατην εφαρμογή και την παρακολούθηση του δικαίου της Ένωσης και τη συμμόρφωση τωνπράξεων της Ένωσης με το πρωτογενές δίκαιο όλα τα οριζόντια θέματα σχετικά με τις κατεξουσιοδότηση και τις εκτελεστικές πράξεις εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της επιτροπήςJURI Από την έναρξη της ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας το 2009 η επιτροπή JURIέχει εκπονήσει τέσσερα νομοθετικά ψηφίσματα219 δύο εκθέσεις πρωτοβουλίας220 και έναέγγραφο εργασίας221 με εισηγητή τον Joacutezsef Szaacutejer Επιπλέον η επιτροπή JURI έχει εγκρίνειπέντε γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ανάθεση άσκησης νομοθετικής εξουσίας αναφορικά μεειδικές νομοθετικές προτάσεις είτε μετά από αίτηση άλλων επιτροπών είτε με δική τηςπρωτοβουλία222

Οι μεγάλες προσδοκίες που συνδέονταν με τα άρθρα 290 και 291 ΣΛΕΕ όσον αφορά τηνπεραιτέρω βελτίωση του ελέγχου από τον νομοθέτη του παράγωγου δικαίου και κατrsquoεπέκταση την ενίσχυση της δημοκρατικής νομιμότητας των σχετικών πράξεωνβελτιώνοντας παράλληλα την αποτελεσματικότητα και την απλούστευση της νομοθεσίας σεευρωπαϊκό επίπεδο δεν επαληθεύτηκαν Αντιθέτως έχει προκύψει σειρά συγκεκριμένωνζητημάτων που άπτονται της πρακτικής εφαρμογής των εν λόγω άρθρων

Πρώτον η επιλογή μεταξύ της χρήσης κατrsquo εξουσιοδότηση ή εκτελεστικών πράξεωνπροκαλεί δυσκολίες στο πλαίσιο πολλών διαπραγματεύσεων σχετικά με νέες νομοθετικέςπροτάσεις της Επιτροπής και με προτάσεις για την εναρμόνιση της ισχύουσας νομοθεσίας μετη Συνθήκη της Λισαβόνας

218 Απόφαση του Δικαστηρίου της 18ης Μαρτίου2014 στην υπόθεση C-42712 Επιτροπή κατά ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και Συμβουλίου ECLIEUC2014170219 20100051(COD) 20130218(COD) 20130220(COD) και 20130365(COD)220 20102021(INI) και 20122323(INI)221 PE506179v02-00222 Βλ ενότητα 33 κατωτέρω

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

89

Δεύτερον τίθενται αρκετά ζητήματα που άπτονται της κατάρτισης και της θέσπισης από τηνΕπιτροπή κατrsquo εξουσιοδότηση πράξεων και σχεδίων εκτελεστικών πράξεων καθώς και τηςδιαχείρισής τους από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικώντρόπων με τους οποίους το Κοινοβούλιο ασκεί τις εξουσίες ελέγχου που διαθέτει τηςσυμμετοχής εμπειρογνωμόνων και της δημιουργίας αποτελεσματικής και αποδοτικής ροήςπληροφοριών μεταξύ των θεσμικών οργάνων και στο εσωτερικό του Κοινοβουλίου

33 Γνωμοδοτήσεις δυνάμει του άρθρου 37αΤο άρθρο 37α του Κανονισμού προβλέπει τη δυνατότητα για την Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων να εκδίδει γνωμοδοτήσεις σχετικά με τη χρήση κατ εξουσιοδότηση πράξεων στοπλαίσιο συγκεκριμένων προτάσεων για νομοθετικές πράξεις Η διάταξη αυτή είναι ανάλογημε εκείνη του άρθρου 37 σχετικά με γνωμοδοτήσεις για την νομική βάση πράγμα πουσημαίνει ότι άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές μπορούν να ζητήσουν από την ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων να αποφανθεί σχετικά με την ανάθεση άσκησης νομοθετικών εξουσιώνμε ιδιαίτερη προσοχή στους στόχους το περιεχόμενο την εμβέλεια και τη διάρκεια μιαςανάθεσης και στους όρους στους οποίους υπόκειται Η επιτροπή μπορεί επίσης να εγκρίνειμια τέτοια γνωμοδότηση με δική της πρωτοβουλία

Από την εισαγωγή του άρθρου αυτού το 2010 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει εγκρίνεισυνολικά πέντε γνωμοδοτήσεις στο πλαίσιο νομοθετικών διαδικασιών εκ των οποίων μίαήταν με δική της πρωτοβουλία

1 Νέα τρόφιμα (20080002(COD))2 Βιολογική παραγωγή (20100364(COD))3 Ηλεκτρικές στήλες (20120066(COD))4 Καπνός (20120366(COD))5 Εμπορικά σήματα (20130088(COD))

Οι γνωμοδοτήσεις με την έγκριση κάθε νέας γνωμοδότησης σταδιακά γίνονταν πιομακροσκελείς και πιο πλήρεις Αρχίζοντας με την γνωμοδότηση για την υπόθεση τουκαπνού είχε επισυναφθεί στην γνωμοδότηση πίνακας στον οποίο αναλύονταν ξεχωριστάόλες οι διατάξεις με προτεινόμενες αναθέσεις ή διατάξεις για εκτελεστικές πράξεις Ητελευταία γνωμοδότηση που υποβλήθηκε στον τομέα των εμπορικών σημάτων είχε 46σελίδες

Αναμένεται ότι θα ζητούνται ολονέν και περισσότερες γνωμοδοτήσεις κατά τη διάρκεια τηςόγδοης κοινοβουλευτικής περιόδου και συνεπώς η επιτροπή JURI προσδοκά να συστήσειέναν πιο διαρθρωμένο τρόπο διαχείρισης των γνωμοδοτήσεων αυτών για παράδειγμακινώντας διαδικασία βάσει της οποίας όλες οι μείζονες νομοθετικές προτάσεις θααναλύονται για την έκδοση γνωμοδότησης δυνάμει του άρθρου 37α ακόμη και εάν δεν έχειυποβληθεί σχετικό αίτημα από την αρμόδια επιτροπή

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

90

IV ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑΑφού εξετάσαμε τους τομείς πολιτικής για τους οποίους είναι αρμόδια η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων μπορούμε τώρα να στραφούμε σε αριθμό θεσμικών καθηκόντων που η επιτροπήεπιτελεί στα πλαίσια του Κοινοβουλίου

1 Επιλογή νομικής βάσης για τις νομικές πράξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το κράτος δικαίου είναι μια από τις αρχές επί των οποίων βασίζεται η ΕυρωπαϊκήΈνωση223Βάσει της αρχής της δοτής αρμοδιότητας η εξουσία της Ένωσης να εισάγειενωσιακή νομοθεσία είναι περιορισμένη στους τομείς στους οποίους αυτό προβλέπεται απότις Συνθήκες και πρέπει να ασκείται για την επίτευξη των στόχων που ορίζονται σε αυτές224

Κατά συνέπεια όλες οι δεσμευτικές νομικές πράξεις που εγκρίνονται από τα θεσμικά όργανατης ΕΕ πρέπει να βασίζονται σε μία ή περισσότερες διατάξεις των Συνθηκών οι οποίεςαναθέτουν ρητώς στην Ένωση να νομοθετήσει σε συγκεκριμένο τομέα ή σε συγκεκριμένηνομική πράξη που εγκρίθηκε με βάση τις Συνθήκες η οποία προβλέπει περαιτέρω πράξειςγια την εφαρμογή της εντός οριοθετημένου πλαισίου

Η νομική βάση δεν καθορίζει μόνον την ουσιαστική αρμοδιότητα της ΕΕ να νομοθετεί αλλάδιευκρινίζει επίσης τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να ασκείται αυτή η αρμοδιότητα Τοάρθρο 13 παράγραφος 2 ΣΕΕ ορίζει ότι κάθε κοινοτικό όργανο ενεργεί εντός των ορίων τωνεξουσιών που του παρέχονται από την Συνθήκη225 Συνεπώς η επιλογή νομικής βάσης έχειθεμελιώδη σημασία ιδίως για το Κοινοβούλιο εφόσον καθορίζει το λόγο που έχει τοΚοινοβούλιο στη νομοθετική διαδικασία

11 Η νομολογία του ΔικαστηρίουΣτην νομολογία του το Δικαστήριο έχει ως εκ τούτου τονίσει ότι η επιλογή της ορθήςνομικής βάσης έχει θεσμική σημασία λόγω των επιπτώσεών της σε θέματα αρμοδιότητας καιδιαδικασίας226 Το Δικαστήριο έχει τονίσει ότι η επιλογή της νομικής βάσης για λήψημέτρου από την Ένωση πρέπει να βασίζεται σε αντικειμενικούς παράγοντες συγκεκριμένα οστόχος και το περιεχόμενο του μέτρου ούτως ώστε να είναι δυνατή η δικαστικήαναθεώρηση της επιλογής 227

Κατά γενικό κανόνα μια πράξη πρέπει να έχει μόνο μια νομική βάση και συγκεκριμέναεκείνη που απαιτείται για τον κύριο ή πρωταρχικό στόχο ή συνιστώσα της εν λόγωπράξης228 Διπλή ή πολλαπλή νομική βάση μπορεί μόνο να υπάρξει αν αποδεικνύεται ότι ηπράξη κατατείνει συγχρόνως σε περισσότερους σκοπούς ή ότι έχει περισσότερα συστατικάμέρη που συνδέονται άρρηκτα μεταξύ τους χωρίς ο ένας να είναι δευτερεύων και έμμεσοςσε σχέση με τον άλλο229 υπό την προϋπόθεση ότι οι διαδικασίες που ορίζονται για την κάθενομική βάση δεν είναι ασύμβατες 230

223 Άρθρο 2 ΣΕΕ224 Άρθρο 5 παράγραφος 2 ΣΕΕmiddot225 Υπόθεση C-40305 Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής Συλλογή 2007 σελ I-9045 σκέψη 49 και εκείπαρατιθέμενη νομολογία226 Γνωμοδότηση 200 Πρωτόκολλο της Καρθαγένης Συλλογή 2001 σελ I-9713 σκέψη 5 Υπόθεση C-37007Επιτροπή κατά Συμβουλίου Συλλογή 2009 σελ I-8917 σκέψεις 46-49 Γνωμοδότηση 108 Γενική συμφωνίαγια τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών Συλλογή 2009 σελ I-11129 σκέψη 110227 Βλ πιο πρόσφατα Υπόθεση C-13712 Επιτροπή κατά Συμβουλίου ECIEUC2013675228 Βλ ομοίως σκέψη 53 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία229 Υπόθεση C-41106 Επιτροπή κατά Κοινοβουλίου και Συμβουλίου Συλλογή 2007 σελ I - 8887 σκέψη 47230 Υπόθεση C-30089 Επιτροπή κατά Συμβουλίου (laquoΔιοξείδιο του τιτανίουraquo) Συλλογή 1991 σελ I-2867σκέψεις 17-25

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

91

12 Ο ρόλος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων

Σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου231 αν μια μόνιμη επιτροπή αμφισβητεί τηνομική βάση ενός σχεδίου νομικής πράξης πρέπει να παραπέμψει το ζήτημα στην ΕπιτροπήΝομικών Θεμάτων Αν δεν το κάνει η τροπολογία που αποσκοπεί στην τροποποίηση τηςνομικής βάσης θα κριθεί απαράδεκτη Ο μόνιμος εισηγητής της Επιτροπής ΝομικώνΘεμάτων ο οποίος ορίζεται για έξι μήνες βάσει ενός συστήματος εκ περιτροπής θητείαςμεταξύ των πολιτικών ομάδων συντάσσει σημείωμα προς τα μέλη της επιτροπήςπροκειμένου να διευκολύνει την έκδοση μιας τεκμηριωμένης και αντικειμενικήςγνωμοδότησης λαμβάνοντας υπόψη τα εκατέρωθεν επιχειρήματα καθώς και τηναυξανόμενη νομολογία του Δικαστηρίου

Η επιτροπή μπορεί επίσης με δική της πρωτοβουλία να εξετάσειζητήματα σχετικά με τη νομική βάση232 Στις γνωμοδοτήσειςτης επιτροπής JURI μπορεί όπου κρίνεται σκόπιμο ναλαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οιτροπολογίες του Κοινοβουλίου στην νομική βάση σχεδίουπράξης δηλαδή σε ποιο βαθμό οι τροπολογίες αυτές θα άλλαζαντο σκοπό και το περιεχόμενο της πράξης Η επιτροπή μπορείεπίσης να εξετάσει τη νομική βάση των νομοθετικών εκθέσεωνπρωτοβουλίας του Κοινοβουλίου προκειμένου να επιβεβαιωθείότι η πρωτοβουλία βασίζεται σε στέρεες νομικές βάσεις

13 Εξελίξεις κατά τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδουΗ Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε 64 γνωμοδοτήσεις σε θέματα νομικής βάσης κατάτην έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο του άμεσα εκλεγμένου Κοινοβουλίου μεταξύ δεαυτών περιλαμβάνονται 6 με δική της πρωτοβουλία σε σύγκριση με 48 γνωμοδοτήσεις κατάτη διάρκεια της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου συμπεριλαμβανομένων 8 με δική τηςπρωτοβουλία Αναμφίβολα ένας λόγος για τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων άλλωνεπιτροπών για γνωμοδότηση σχετικά με τη σωστή νομική βάση για πρόταση νομοθετικήςπράξης ήταν οι σημαντικές αλλαγές στις αρμοδιότητες και τις διαδικασίες που εισήχθησανμε την Συνθήκη της Λισαβόνας

Αυτές οι αλλαγές περιελάμβαναν μεταξύ άλλων την πρόβλεψη της συνήθους νομοθετικήςδιαδικασίας (laquoσυναπόφασηraquo) για την πλειονότητα του συνόλου της νομοθεσίαςσυμπεριλαμβανομένων τομέων όπως η γεωργία και η αλιεία η ενεργειακή πολιτική ημετανάστευση και τα κονδύλια της ΕΕ και επίσης την έγκριση του Κοινοβουλίου για τιςπερισσότερες διεθνείς συμφωνίες Το γεγονός ότι προτάσεις σε όλους τουςπροαναφερόμενους τομείς έχουν αποτελέσει αντικείμενο γνωμοδότησης της επιτροπής JURIσχετικά με την σωστή νομική βάση αντανακλά τις διαφορετικές απόψεις σχετικά με τησωστή εφαρμογή των αναθεωρημένων Συνθηκών επίσης και σε ότι αφορά την πραγματικήεμβέλεια των νέων εξουσιών του Κοινοβουλίου

Η επιτροπή έλαβε υπόψη την υπό στενή έννοια ερμηνεία του άρθρου 352 ΣΛΕΕ το οποίοεπιτρέπει την έγκριση ορισμένων μέτρων στις περιπτώσεις που η Συνθήκη δεν προβλέπειήδη αλλού τις απαραίτητες εξουσίες δράσης Σε αριθμό περιπτώσεων η επιτροπή

231 Άρθρο 37232 Άρθρο 37 παράγραφος 3

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

92

διαπίστωσε ότι η συναφής νομική βάση υφίστατο ήδη στη Συνθήκη ακυρώνοντας έτσι τηνχρήση του άρθρου 352 ΣΛΕΕ (το οποίο προβλέπει την έγκριση μόνο του Κοινοβουλίου)Για παράδειγμα η επιτροπή συνιστούσε τα άρθρα 167 και 352 ΣΛΕΕ ως κατάλληλη νομικήβάση για την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος laquoΕυρώπη για τουςπολίτεςraquo για την περίοδο 2014-2020 εφόσον θεώρησε ότι το πρόγραμμα είχε ως αντικείμενοτον πολιτισμό και την ιστορία όπως κατοχυρώνονται στο άρθρο 167 ΣΛΕΕ233 Διαδικαστικάαυτή η διπλή νομική βάση θα είχε οδηγήσει στην εφαρμογή της συνήθους νομοθετικήςδιαδικασίας (δυνάμει του άρθρου 167 ΣΛΕΕ) σε συνδυασμό με την ομοφωνία (δυνάμει τουάρθρου 352 ΣΛΕΕ) δεδομένου ότι το Δικαστήριο έχει επιτρέψει αυτό το συνδυασμό234

προκειμένου να διαφυλάσσονται τα προνόμια του Κοινοβουλίου235

Μια άλλη περίπτωση κατά την οποία η επιτροπή αμφισβήτησε την προσφυγή στο άρθρο 352ΣΛΕΕ ως νομικής βάσης ήταν η πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την προσαρμογήτης συμφωνίας συνεργασίας με τον Άγιο Μαρίνο ενόψει της προσχώρησής της Κροατίας236Στην περίπτωση αυτή η επιτροπή αντιτάχθηκε στην διπλή νομική βάση των άρθρων 207 και352 ΣΛΕΕ που προτάθηκε από την Επιτροπή προβάλλοντας το επιχείρημα ότι το στοιχείοτης συμφωνίας σχετικά με τη συνεργασία με τρίτες χώρες υπερέβαινε την κοινή εμπορικήπολιτική που καλύπτεται από το άρθρο 207 ΣΛΕΕ από τη Συνθήκη της Λισαβόνας και μετάκαι ως εκ τούτου δεν απαιτούσε να γίνει προσφυγή στο άρθρο 352 ΣΛΕΕ αλλάενεργοποίησε την ειδική νομική βάση για συνεργασία με τρίτες χώρες που προβλέπεται στοάρθρο 212 ΣΛΕΕ

Μια υπόθεση κατά την οποία η επιτροπή με δική της πρωτοβουλία επεχείρησε να ορίσει τοπεδίο εφαρμογής μιας νέας νομικής βάσης που εισήχθη στην Συνθήκη της Λισαβόναςαφορούσε την πρόταση οδηγίας σχετικά με την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίουτης απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης Ενώ η Επιτροπή είχεπροτείνει εκείνη την οδηγία με βάση το άρθρο 325 παράγραφος 4 ΣΛΕΕ - σχετικά με μέτραστον τομέα της καταπολέμησης της απάτηςπροστασίας των οικονομικών συμφερόντων τηςΕΕ- η επιτροπή θεώρησε ότι το άρθρο 83 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ σχετικά με την εναρμόνισητου ουσιαστικού ποινικού δικαίου προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματικήεφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ που έχουν αποτελέσει αντικείμενο μέτρων εναρμόνισηςσυνιστούσε ειδικό νόμο (lex specialis) και ως εκ τούτου η πρόταση θα έπρεπε να βασίζεταιστην διάταξη αυτή237

233 Γνωμοδότηση της 2832012 σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του Συμβουλίου για τηθέσπιση του προγράμματος laquoΕυρώπη για τους πολίτεςraquo για την περίοδο 2014-2020 (COM(2011)0884 ndash20110436(APP))234 Υπόθεση C-16607 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου σκέψη 69235 Το Κοινοβούλιο τελικά συμφώνησε να εγκρίνει τον εν λόγω κανονισμό με βάση το άρθρο 352 ΣΛΕΕ αλλάεπέμεινε σε ξεχωριστή δήλωση ότι η νομική βάση έπρεπε να είναι τα άρθρα 167 και 352 ΣΛΕΕ και ότιlaquoπαραιτήθηκε από την θέση του για διπλή νομική βάση και ως εκ τούτου από την αξίωσή του για συναπόφασηraquoπροκειμένου να laquoαποφευχθεί το πλήρες διαδικαστικό αδιέξοδο και η συνακόλουθη καθυστέρηση της έναρξηςτης ισχύος του Προγράμματοςraquo δήλωση που συνοδεύει το νομοθετικό ψήφισμα του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2013 σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Συμβουλίου για τη θέσπισητου προγράμματος laquoΕυρώπη για τους πολίτεςraquo για την περίοδο 2014-2020 (125572013 ndash C7-03072013 ndash20110436(APP))(P7_TA(2013)0462)236 Γνωμοδότηση της 2032014 σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης απόφασης του Συμβουλίου για τησύναψη εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της του πρωτοκόλλου της συμφωνίαςσυνεργασίας και τελωνειακής ένωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της αφενόςκαι της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου αφετέρου σχετικά με τη συμμετοχή ως συμβαλλόμενου μέρους τηςΔημοκρατίας της Κροατίας μετά την προσχώρησή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (COM(2013)0568 ndash20130273(NLE))237 Γνωμοδότηση της 29112012 σχετικά με τη νομική βάση για την πρόταση οδηγίας του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης εις

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

93

Η επιτροπή και πάλι με δική της πρωτοβουλία εξέτασε επίσης την νομική βάση για τηνπρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τηνβελτίωση της ισόρροπης εκπροσώπησης των φύλων σε θέσεις μη εκτελεστικών διοικητικώνστελεχών των εισηγμένων στο χρηματιστήριο εταιριών δεδομένου ότι είχαν τεθεί πολλέςερωτήσεις ιδιαίτερα από κράτη μέλη Η επιτροπή θεώρησε ότι το άρθρο 157 παράγραφος 3ΣΛΕΕ (laquoμέτρα με τα οποία εξασφαλίζεται η εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών καιίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησηςraquo) όπωςπροτάθηκε από την Επιτροπή ήταν η κατάλληλη νομική βάση Αντέδρασε ως εκ τούτου στιςπροσπάθειες να μετακινηθεί από τη θέση του συννομοθέτη το Κοινοβούλιο (πχ με τηνυποστήριξη του άρθρου 19 ΣΕΕ ως νομικής βάσης) καθώς επίσης τους ισχυρισμούς ότι ηΣυνθήκη δεν προέβλεπε καμιά νομική βάση για την πρόταση238

Αναφορικά με το χώρο ελευθερίας ασφάλειας και δικαιοσύνης η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων κλήθηκε να διερευνήσει την ανάγκη να προστεθεί το άρθρο 80 ΣΛΕΕ- μια διάταξηπου εισήχθη πρόσφατα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η οποία κατοχυρώνει την αρχή τηςαλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των ευθυνών μεταξύ των κρατών μελώνσυμπεριλαμβανομένων των οικονομικών επιπτώσεων - στη νομική βάση της απόφασης γιατην θέσπιση του Ευρωπαϊκού ταμείου προσφύγων Η επιτροπή ωστόσο θεώρησε ότι τοάρθρο 78 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) ΣΛΕΕ (σχετικά με συνεργασία με τρίτες χώρες για τηδιαχείριση των ροών προσώπων που ζητούν άσυλο ή επικουρική ή προσωρινή προστασία)προσφέρει την κατάλληλη νομική βάση ούτως ώστε να μην χρειάζεται περαιτέρω ανάλυσηόσον αφορά το άρθρο 80 ΣΛΕΕ

Γενικά η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων θεώρησε ότι είναι καλύτερο να αποφεύγεται η χρήσηπολλαπλών νομικών βάσεων εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες όπως το θέτει τοΕυρωπαϊκό Δικαστήριο ένα μέτρο έχει διάφορους παράλληλους στόχους οι οποίοι είναιάρρηκτα συνδεδεμένοι μεταξύ τους χωρίς ένας από αυτούς να είναι δευτερεύων ή έμμεσοςσε σχέση με τους υπόλοιπους239 Με άλλα λόγια στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι έναςστόχος δεσπόζει τότε πρέπει να προτιμάται μια μόνον νομική βάση Η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων πχ δεν έκρινε απαραίτητο να προστεθεί το άρθρο 349 ΣΛΕΕ σχετικά με ειδικάμέτρα για τις εξόχως απόκεντρες περιοχές στην νομική βάση δύο κανονισμών για τηνεφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμού σταθεροποίησης για τιςμπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και της Κολομβίας και του Περού240 και μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τηςΚεντρικής Αμερικής241αντίστοιχα Μολονότι τα μέτρα αφορούσαν σε ένα βαθμό εξόχωςαπόκεντρες περιοχές και συγκεκριμένα τις Κανάριες Νήσους η επιτροπή θεώρησε ότι οι εν

βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης (COM(2012)0363 ndash C7-01922012 ndash 20120193(COD)) ΤοΚοινοβούλιο ακολούθησε αυτή την γνωμοδότηση βλ Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτης 16ης Απριλίου 2014 επί της πρότασης οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικάμε την καταπολέμηση μέσω του ποινικού δικαίου της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων τηςΈνωσης COM(2012)0363 ndash C7-01922012 ndash 20120193(COD))(P7_TA(2014)0427)238 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πρόταση βλ ενότητα για Εταιρικό δίκαιο239 Υπόθεση 16587 Επιτροπή κατά Συμβουλίου Συλλογή 1988 σελ 5545 σκέψη 11240 Γνωμοδότηση της 162012 σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμούσταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας ελευθέρων συναλλαγών μεταξύ της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης αφενός και της Κολομβίας και του Περού αφετέρου (COM(2011)0600 ndash C7 03072011 ndash20110262(COD))241 Γνωμοδότηση της 162012 σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή της διμερούς ρήτρας διασφάλισης και του μηχανισμούσταθεροποίησης για τις μπανάνες στο πλαίσιο της συμφωνίας σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης καιτων κρατών μελών της αφενός και της Κεντρικής Αμερικής αφετέρου (COM(2011)0599 ndash C7 03062011 ndash20110263(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

94

λόγω κανονισμοί καλύπτονταν πλήρως από το άρθρο 207 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ ως τη νομικήβάση κανονισμών για την εφαρμογή της κοινής εμπορικής πολιτικής Κατέληξε στο ίδιοσυμπέρασμα να μην προσθέσει το άρθρο 349 ΣΛΕΕ στη νομική βάση για την πρότασηκανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό ΤαμείοΘάλασσας και Αλιείας242 Επιβεβαίωσε την διαγραφή του άρθρου 114 ΣΛΕΕ (laquoλειτουργίατης εσωτερικής αγοράςraquo) από τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας για την τροποποίησητης οδηγίας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και τουκανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω του συστήματος πληροφόρησης τηςεσωτερικής αγοράς καθόσον δεν θεώρησε ότι η εν λόγω οδηγία περιείχε κάποιο αυτόνομοστοιχείο της εσωτερικής αγοράς243 Απέρριψε την προσθήκη του άρθρου 168 ΣΛΕΕ(laquoδημόσια υγείαraquo) στη νομική βάση της οδηγίας για τη διαφάνεια της ρύθμισης των τιμώνγια φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση δεδομένου ότι ισοδυναμούσε μεμέτρο εσωτερικής αγοράς χωρίς καμιά συγκεκριμένη διάσταση στον τομέα της υγείας244

Η επιτροπή συχνά ήταν ανεπιφύλακτα υπέρ της μη προσθήκης διατάξεων της Συνθήκης σενομική βάση πρότασης που κατά κύριο λόγο θέτει στόχους αλλά δεν προβλέπει ειδικάμέτρα ή διαδικασίες προς τον σκοπό αυτό και ως εκ τούτου δεν συνιστά νομική βάση (πχτο άρθρο 13 ΣΛΕΕ δεν πρέπει να προστεθεί στην νομική βάση πρότασης κανονισμού γιατην υγεία των ζώων245 ούτε το άρθρο 191 ΣΛΕΕ πρέπει να προστεθεί στη νομική βάσηπρότασης κανονισμού για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα246)

Τέλος η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έπρεπε να διερευνήσει μερικά ενδιαφέροντα θέματαοριοθέτησης μεταξύ της Συνθήκης Ευρατόμ και της Συνθήκης για την λειτουργία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης Για τη νομική βάση οδηγίας περί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίαςτης υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινηςκατανάλωσης η επιτροπή θεώρησε κατάλληλο να αντικαταστήσει τη νομική βάση από τηνΣυνθήκη Ευρατόμ (άρθρα 31 και 32 Ευρατόμ) που πρότεινε η Επιτροπή με το άρθρο 192παράγραφος 1 ΣΛΕΕ εφόσον θεώρησε την εν λόγω οδηγία ως μέτρο για την επίτευξη τουστόχου της προστασίας της ανθρώπινης υγείας247 Ως εκ τούτου έθεσε την εν λόγω πρότασηστο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας Ωστόσο στην περίπτωση της νομικήςβάσης οδηγίας σχετικά με το πλαίσιο για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικώνεγκαταστάσεων η επιτροπή θεώρησε ότι η αντικατάσταση των ιδίων εκείνων άρθρων 31 και

242 Γνωμοδότηση της 1282013 για την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τουΣυμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας [για την κατάργηση του κανονισμού (EΚ) αριθ11982006 του Συμβουλίου και του κανονισμού (EΚ) αριθ 8612006 του Συμβουλίου και του κανονισμού αριθXXX2011 του Συμβουλίου για την ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική] (COM(2011)0804 ndash C7-04602011 ndash20110380(COD))243 Γνωμοδότηση της 1072013 σχετικά με τη νομική βάση την πρόταση οδηγίας του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας 200536ΕΚ σχετικά με την αναγνώρισητων επαγγελματικών προσόντων και του κανονισμού σχετικά με τη διοικητική συνεργασία μέσω τουσυστήματος πληροφόρησης της εσωτερικής αγοράς (COM(2011)0883 ndash C7-06122011 ndash 20110435(COD))244 Γνωμοδότηση της 2312013 σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διαφάνεια των μέτρων που ρυθμίζουν τις τιμές των φαρμάκωνγια ανθρώπινη χρήση και την κάλυψη του κόστους τους στο πλαίσιο των δημόσιων συστημάτων ασφάλισηςυγείας (COM(2012)0084 ndash C7-00562012 ndash 20120035(COD))245 Γνωμοδότηση της 2212014 σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την υγεία των ζώων (COM(2013)0260 ndash C7-01242013 ndash20130136(COD))246 Γνωμοδότηση της 2212014 σχετικά με τη νομική βάση που αφορά πρόταση κανονισμού του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί προστατευτικών μέτρων κατά των επιβλαβών για τα φυτά οργανισμών(COM(2013)0267 ndash C7-01222013 ndash 20130141(COD))247 Γνωμοδότηση της 7112012 σχετικά με τη νομική βάση που αφορά την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίουπερί θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στονερό ανθρώπινης κατανάλωσης (COM(2012)0147 ndash C7-01052012 ndash 20120074(NLE))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

95

32 Ευρατόμ από τα άρθρα 153 191 και 192 ΣΛΕΕ δεν ήταν η δέουσα δεδομένου ότι η ενλόγω πρόταση τροποποιεί κυρίως υφιστάμενη οδηγία που εγκρίθηκε με βάση τα άρθρα 31και 32 Ευρατόμ και ο στόχος και σκοπός της πρότασης δεν έχουν αλλάξει σε τέτοιο βαθμόώστε να δικαιολογείται μια εναλλακτική νομική βάση 248

2 Δικαιώματα και προνομίες του Κοινοβουλίου δικαστικές διαφορές

Στον Κανονισμό του Κοινοβουλίου γίνεται διάκριση μεταξύ τωνπεριπτώσεων στις οποίες το Κοινοβούλιο ασκεί προσφυγές και τωνπεριπτώσεων στις οποίες το Κοινοβούλιο υποβάλλει παρατηρήσεις καιπαρεμβαίνει σε διάφορες υποθέσεις Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτωνδιαδραματίζει κεντρικό ρόλο και στις δύο αυτές περιπτώσεις τις οποίεςθα εξετάσουμε χωριστά

21 Προσφυγές οι οποίες ασκούνται από το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιοΑπό τη Συνθήκη της Νίκαιας και μετά το Κοινοβούλιο διαθέτει το

αναφαίρετο δικαίωμα να ασκεί προσφυγές ακύρωσης ενώπιον του Δικαστηρίου249 Σύμφωναμε το άρθρο 128 παράγραφος 1 του Κανονισμού το Κοινοβούλιο εξετάζει laquoτη νομοθεσίατης Ένωσης και τα εκτελεστικά μέτρα με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους τηρήσεως τωνσυνθηκών ιδίως όσον αφορά τα δικαιώματα του Κοινοβουλίουraquo Στο άρθρο 128παράγραφος 3 του Κανονισμού προβλέπεται ότι ο laquoΠρόεδρος ασκεί προσφυγή ενώπιον τουΔικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξ ονόματος του Κοινοβουλίου σύμφωνα μεσύσταση της αρμόδιας επιτροπήςraquo Ο Πρόεδρος μπορεί να παραπέμψει την απόφασησχετικά με την επικύρωση της προσφυγής σε μεταγενέστερη συνεδρίαση ολομελείας Ότανη επιτροπή συνιστά να μην ασκηθεί προσφυγή ο Πρόεδρος δύναται ωστόσο να αποφασίσειυπέρ της άσκησης προσφυγής υπό την αίρεση ότι θα διεξαχθεί υποχρεωτικά στην ολομέλειαψηφοφορία υποστήριξής της στην αρχή της περιόδου συνόδου που έπεται της άσκησηςπροσφυγής

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συχνά συνιστούσε την άσκηση προσφυγής όταν διατηρούσεαμφιβολίες ως προς την ισχύ της νομικής βάσης που επικαλείτο το Συμβούλιο όταν γιαπαράδειγμα το Συμβούλιο ενέκρινε από μόνο του μία πράξη ενώ η επιτροπή θεωρούσε ότιθα έπρεπε να είχε συμπράξει στη διαδικασία αυτή και το Κοινοβούλιο Συχνά ωςαποτέλεσμα της συνθήκης της Λισαβόνας οι νέοι προσανατολισμοί βρίσκονταν στοεπίκεντρο της διαφοράς ή τουλάχιστον καθόριζαν το πλαίσιό της

Για παράδειγμα με την τυπική κατάργηση των λεγόμενων πυλώνων μετά την έναρξη ισχύοςτης συνθήκης της Λισαβόνας τα αντίστοιχα πεδία δραστηριοτήτων των διαφόρων πολιτικώντης Ένωσης εξακολουθούσαν να χρήζουν οριοθέτησης Στον τομέα πχ της ΚοινήςΕξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΚΕΠΠΑ) αποδείχθηκε πολύ δύσκολο νακαθοριστεί κατά πόσο μία υπό εξέταση πράξη ενέπιπτε ενδεχομένως στο πεδίο εφαρμογήςτης ΚΕΠΠΑ περίπτωση κατά την οποία θα ήταν ορθό να αποφασίσει μόνο το ΣυμβούλιοΤο Δικαστήριο απεφάνθη στις 19 Ιουλίου 2012 σχετικά με υπόθεση που αφορούσε τη διεθνήτρομοκρατία250 Η υπόθεση αυτή αφορούσε προσφυγή που άσκησε το Κοινοβούλιο επί τη

248 Γνωμοδότηση της 2132014 σχετικά με τη νομική βάση της πρότασης οδηγίας του Συμβουλίου γιατροποποίηση της οδηγίας 200971Ευρατόμ περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλειαπυρηνικών εγκαταστάσεων (COM(2013)0715 ndash C7-03852013 ndash 20130340(NLE))249 Το άρθρο 230 παράγραφος 2 στη διατύπωση της Συνθήκης του Άμστερνταμ επιτρέπει την κίνησηδιαδικασίας ακύρωσης μόνο προκειμένου να προστατεύσει τα προνόμιά του250 Υπόθεση C-13010 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου ECIEUC2012472

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

96

βάσει συστάσεως της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων κατά της προτάσεως κανονισμού (ΕΕ)αριθ 12862009 του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ 8812002όσον αφορά την επιβολή συγκεκριμένων περιοριστικών μέτρων κατά ορισμένων προσώπωνκαι οντοτήτων που συνδέονται με τον Οσάμα Μπιν Λάντεν το δίκτυο της Αλ Κάιντα καιτους Ταλιμπάν251 Το Κοινοβούλιο θεώρησε μεταξύ άλλων ότι ο κανονισμός δεν έπρεπε ναείχε εγκριθεί επί τη βάσει του άρθρου 215 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ που αφορά περιοριστικάμέτρα κατά φυσικών ή νομικών προσώπων ομάδων ή μη κρατικών οντοτήτων στον τομέατης ΚΕΠΠΑ αλλά επί τη βάσει του άρθρου 75 ΣΛΕΕ που αφορά μέτρα για τηνκαταπολέμηση της τρομοκρατίας και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας ΤοΔικαστήριο ωστόσο απεφάνθη ότι στον βαθμό που τα άρθρα 75 και 215 ΣΛΕΕ αφορούνδιαφορετικές ενωσιακές πολιτικές που επιδιώκουν στόχους οι οποίοι αν καισυμπληρωματικοί δεν έχουν το ίδιο πεδίο εφαρμογής το άρθρο 215 παράγραφος 2 ΣΛΕΕθα πρέπει να αποτελέσει την ορθή νομική βάση

Σε μεταγενέστερη υπόθεση252 το Κοινοβούλιο άσκησε προσφυγή κατά της αποφάσεως τουΣυμβουλίου 2011640ΚΕΠΠΑ της 12ης Ιουλίου 2011253 η οποία αφορούσε συμφωνίαανάμεσα στην ΕΕ και τον Μαυρίκιο για τη μεταγωγή των υπόπτων πειρατείας και τωνσυναφών κατασχεθέντων περιουσιακών στοιχείων με το σκεπτικό ότι η απόφαση δενέπρεπε να είχε εκδοθεί επί τη βάσει των άρθρων 37 ΣΕΕ και 218 παράγραφοι 5 και 6 ΣΛΕΕαλλά επί τη βάσει του άρθρου 218 παράγραφος 6 στοιχείο α) ΣΛΕΕ μετά από έγκριση τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεδομένου ότι η απόφαση δεν αφορούσε αποκλειστικά τηνΚΕΠΠΑ αλλά άλλους τομείς πολιτικής όπως την αστυνομική συνεργασία και τηναναπτυξιακή συνεργασία Ο Γενικός Εισαγγελέας Bot στη γνώμη του της 30ής Ιανουαρίου2014 ωστόσο διέκρινε στην προσβαλλόμενη απόφαση μία ενέργεια της ΚΕΠΠΑ η οποίαεπιδιώκει να καταπολεμήσει απειλή που υπονομεύει τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια μησυνδεόμενη άμεσα με την εσωτερική ασφάλεια της ΕΕ ή με συνιστώσα της αναπτυξιακήςπολιτικής

Σε υπόθεση εκτός του πεδίου της ΚΕΠΠΑ254 στην οποία το Κοινοβούλιο κατόπινσυστάσεως της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων αμφισβήτησε απόφαση του Συμβουλίου πουαφορούσε αλιευτικές δυνατότητες στα ενωσιακά ύδατα με το σκεπτικό ότι η απόφασηέπρεπε να είχε εκδοθεί μετά από έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου βάσει των άρθρων43 παράγραφος 2 και 218 παράγραφος 6 ΣΛΕΕ η Γενικός Εισαγγελέας Sharpston στηγνώμη που εξέδωσε στις 15 Μαΐου 2014 τάχθηκε υπέρ της θέσεως του Κοινοβουλίου καιαπεφάνθη συγκεκριμένα ότι το άρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ δεν συνιστούσε τηνενδεδειγμένη νομική βάση Σε άλλη υπόθεση που αφορούσε τον απλό καθορισμό τιμών ήποσοτήτων η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων επίσης αρνήθηκε να δεχθεί ως νομική βάση τοάρθρο 43 παράγραφος 3 ΣΛΕΕ στον κανονισμό σχετικά με τη σύσταση μακροπρόθεσμουσχεδίου για τα αποθέματα βακαλάου και συνέστησε την άσκηση προσφυγής με το σκεπτικόότι η πράξη θα έπρεπε να είχε ως νομική βάση το άρθρο 43 παράγραφος 2 ΣΛΕΕ255

Επίσης προκειμένου να οριοθετηθούν οι νομοθετικές αρμοδιότητες με το Συμβούλιο ηΕπιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε σε δύο υποθέσεις256 την προσφυγή κατά

251 ΕΕ L 346 23122009 σ 42252 Υπόθεση C-65811 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου ECLIEUC20142025253 ΕΕ L 254 3092011 σ 1254 Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-10312 και C-16512255 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2013)3743 Υπόθεση C‑12413Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου256 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2013)22587 υπόθεση C-31713 Σύσταση της επιτροπής JURID(2013)55699 υπόθεση C-67913

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

97

αποφάσεως του Συμβουλίου η οποία υπέβαλε σε μέτρα ελέγχου μία ψυχοτρόπο ουσία257 καιτην οποία το Συμβούλιο ισχυριζόταν ότι ήταν δυνατόν να βασιστεί σε άλλη απόφασή του(πριν από την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας) που παρέπεμπε σε νομική βάσητης Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (πρώην άρθρο 34 παράγραφος 2 στοιχείο γ) Η ενλόγω διάταξη που ίσχυε πριν από τη Συνθήκη της Λισαβόνας επέτρεπε στο Συμβούλιο ναεγκρίνει αποφασίζοντας με ειδική πλειοψηφία τα απαραίτητα μέτρα για την εφαρμογήαποφάσεων του Συμβουλίου οι οποίες εκδίδονται δυνάμει του τρίτου πυλώνα σε επίπεδοΈνωσης αλλά η διάταξη αυτή καταργήθηκε από τη Συνθήκη της Λισαβόνας Συνεπώς ημόνη πιθανή νομική βάση θα ήταν το άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ (όπου προβλέπεται ηεφαρμογή της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας)

Στον νέο τομέα των κατrsquo εξουσιοδότηση πράξεων και των εκτελεστικών πράξεων δυνάμειτης Συνθήκης της Λισαβόνας η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε258 να τεθεί εναμφιβόλω η ισχύς της απόφασης για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 4922011όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την αναδημιουργία τουEURES259 με το σκεπτικό ότι η εν λόγω απόφαση υπερβαίνει τις εκτελεστικές αρμοδιότητεςπου ανατίθενται στην Επιτροπή εφόσον περιέχει στοιχεία που συμπληρώνουν τη βασικήπράξη Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε περαιτέρω260 την προσφυγή κατά μίαςκατ εξουσιοδότηση πράξεως που τροποποιεί παράρτημα του κανονισμού για τη σύστασητης διευκόλυνσης laquoΣυνδέοντας την Ευρώπηraquo261 με το σκεπτικό ότι η Επιτροπή είχε υπερβείτην εξουσιοδότηση που της ανατέθηκε σύμφωνα με τον βασικό κανονισμό δεδομένου ότιδεν όριζε επακριβώς δηλαδή δεν συμπλήρωνε αλλά ότι τροποποιούσε τον βασικόκανονισμό προσθέτοντας ένα νέο τμήμα στο Παράρτημα Ι αυτού Ωστόσο οι αντιρρήσειςαυτές δεν διατυπώθηκαν επισήμως αλλά στο πλαίσιο αλληλογραφίας με την Επιτροπή

Τέλος η επιτροπή δεν δίστασε να προσφύγει ενώπιον του Δικαστηρίου στο πλαίσιο τηςσυνέχειας που δόθηκε σε αποφάσεις της για την επιλογή της κατάλληλης νομικής βάσεως σενομοθετικές πράξεις αυτό ακριβώς συνέβη στην περίπτωση της οδηγίας περί θεσπίσεωςαπαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονταιστο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης262 την οποία το Συμβούλιο είχε εγκρίνει επί τη βάσειτων άρθρων 31 και 32 της Συνθήκης Ευρατόμ (στην οποία το Κοινοβούλιο έχει μόνοσυμβουλευτικό ρόλο) ενώ η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκρινε ότι θα έπρεπε ναεφαρμοστεί το άρθρο 192 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ (που προβλέπει την προσφυγή στησυνήθη νομοθετική διαδικασία)263 Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε επίσης ότι θαέπρεπε να ασκηθεί προσφυγή ενώπιον του Δικαστηρίου εξ ονόματος του Κοινοβουλίου κατά

257 Απόφαση 2013129EΕ του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2013 για την υπαγωγή της ουσίας 4-μεθυλαμφεταμίνης σε μέτρα ελέγχου (ΕΕ L 72 1532013 σ 1) και απόφαση 2013496EΕ του Συμβουλίουτης 7ης Οκτωβρίου 2013 σχετικά με την υπαγωγή του 5-(2-αμινοπροπυλ)ινδολίου σε μέτρα ελέγχου (ΕΕ L272 12102013 σ 44)258 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2013)3525 Υπόθεση C-6513 Κοινοβούλιο κατά Επιτροπής259 Απόφαση 2012733EΕ της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΕ)αριθ 4922011 όσον αφορά την αντιστάθμιση προσφοράς και ζήτησης εργασίας και την αναδημιουργία τουEURES (ΕΕ L 328 28112012 σ 21)260 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2014)19280261 Κατrsquo εξουσιοδότηση κανονισμός (ΕΕ) αριθ 2752014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 για τηντροποποίηση του παραρτήματος I του κανονισμού (ΕΕ) αριθ 13162013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου καιτου Συμβουλίου για τη σύσταση της Διευκόλυνσης laquoΣυνδέοντας την Ευρώπηraquo (ΕΕ L 80 1932014 σ 1)262 Οδηγία 201351Ευρατόμ του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2013 περί θεσπίσεως απαιτήσεωνπροστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες που περιέχονται στο νερό ανθρώπινηςκατανάλωσης (ΕΕ L 272 12102013 σ 44)263 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2013)60404 Υπόθεση C-4814 Κοινοβούλιο κατά Συμβουλίου

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

98

δύο νομικών πράξεων264 που αφορούσαν την αλλαγή του νομικού καθεστώτος της Μαγιόταπό υπερπόντιο έδαφος σε εξόχως απόκεντρη περιοχή της ΕΕ με το σκεπτικό ότι δεν έπρεπενα είχαν εγκριθεί βάσει του άρθρου 349 ΣΛΕΕ σύμφωνα με το οποίο το Κοινοβούλιο έχειαμιγώς συμβουλευτικό ρόλο265

Εξάλλου η επιτροπή δεν άσκησε προσφυγή266 (και επίσης απέφυγε να παρέμβει στηνυπόθεση μετά την από πλευράς Συμβουλίου νομική προσβολή267) κατά της αποφάσεως τηςΕπιτροπής να αποσύρει την πρότασή της σχετικά με τον κανονισμό περί καθορισμούγενικών διατάξεων για τη μακροοικονομική χρηματοδοτική συνδρομή προς τρίτες χώρεςΘεώρησε ότι το δικαίωμα της Επιτροπής να αποσύρει μία πρόταση αποτελεί απόρροια τουδικαιώματός της περί νομοθετικής πρωτοβουλίας σύμφωνα με το άρθρο 17 παράγραφος 2ΣΕΕ και δεν διαπίστωσε κάποια παραβίαση εκ μέρους της Επιτροπής όσον αφορά τηνυποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας όπως αυτή θεσπίζεται στο άρθρο 4 παράγραφος 3ΣΕΕ Ως εκ τούτου η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έκρινε ότι το Κοινοβούλιο δεν είχε κατάσυνέπεια κάποιον λόγο να προσβάλει την απόφαση της Επιτροπής να αποσύρει την εν λόγωπρόταση ούτε ότι διακυβεύονταν τα προνόμιά της εφόσον είχε την ευκαιρία να εγκρίνει τηνπρότασή της σε πρώτη ανάγνωση

22 Υποβολή παρατηρήσεων και παρεμβάσεις από το ΚοινοβούλιοΣύμφωνα με το άρθρο 23 του Οργανισμού του Δικαστηρίου οι αιτήσεις εκδόσεωςπροδικαστικής αποφάσεως κοινοποιούνται στο Κοινοβούλιο εφόσον η πράξη της οποίας τοκύρος ή η ερμηνεία αμφισβητείται έχει εκδοθεί από κοινού από το Κοινοβούλιο και τοΣυμβούλιο Το Κοινοβούλιο δύναται εν συνεχεία να υποβάλει έγγραφες παρατηρήσεις εντόςπροθεσμίας δύο μηνών

Το άρθρο 40 του Οργανισμού του Δικαστηρίου παρέχει στο Κοινοβούλιο το δικαίωμα ναπαρεμβαίνει σε υποθέσεις ενώπιον του Δικαστηρίου ενώ καθιστά σαφές ότι μία αίτησηπαρεμβάσεως πρέπει να έχει μόνο ως αντικείμενο την υποστήριξη των αιτημάτων του ενόςτων διαδίκων

Σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 4 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουο Πρόεδρος υποβάλλει παρατηρήσεις ή παρεμβαίνει εξ ονόματος του Κοινοβουλίου σεδιαδικασίες ενώπιον δικαστηρίου μετά από διαβούλευση με την αρμόδια επιτροπή ΟΠρόεδρος οφείλει να παραπέμψει το θέμα στη Διάσκεψη των Προέδρων εφόσον προτίθεταινα απομακρυνθεί από τη γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής Σε μία εξαιρετικήπερίπτωση η Διάσκεψη των Προέδρων οφείλει να υποβάλει περαιτέρω το θέμα στηνολομέλεια268

264 Οδηγία 201364ΕΕ του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των οδηγιών91271ΕΟΚ 199974ΕΚ του Συμβουλίου και των οδηγιών 20067ΕΚ 200625ΕΚ και 201124ΕΕ τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου λόγω της αλλαγής του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 353 28122013 σ 8) και κανονισμός (ΕΕ) αριθ 13852013 του Συμβουλίου της17ης Δεκεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ 85098 και (ΕΚ) αριθ 12242009καθώς και των κανονισμών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΚ) αριθ 10692009 (ΕΕ)αριθ 13792013 και (ΕΕ) αριθ 13802013 λόγω της τροποποίησης του καθεστώτος της Μαγιότ έναντι τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 354 28122013 σ 86)265 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2014)8025 Υποθέσεις C-13214 και C-13614266 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2013)36727267 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2013)46003268 Εξαιρετική περίπτωση συντρέχει όταν η Διάσκεψη των Προέδρων εκτιμά ότι κατrsquo εξαίρεση τοΚοινοβούλιο δεν θα πρέπει να υποβάλει παρατηρήσεις ούτε να παρέμβει ενώπιον του Δικαστηρίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης όταν αμφισβητείται η ισχύς πράξεως του Κοινοβουλίου

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

99

Υποβολή παρατηρήσεωνΚαθrsquo όλη τη διάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου η Επιτροπή ΝομικώνΘεμάτων συνιστούσε συστηματικά την υποβολή παρατηρήσεων σε αιτήσεις για έκδοσηπροδικαστικής απόφασης με σκοπό την προάσπιση του κύρους νομοθετικών κειμένων στωνοποίων τη σύνταξη είχε συμπράξει Λαμβάνοντας υπόψη τις ενισχυμένες αρμοδιότητες τουΚοινοβουλίου δυνάμει της Συνθήκης της Λισαβόνας και τον αυξημένο ρόλο του ως συν-νομοθέτη στο πλαίσιο της συνήθους νομοθετικής διαδικασίας ο αριθμός των υποθέσεωνστις οποίες το Κοινοβούλιο υπέβαλε παρατηρήσεις για την υπεράσπιση της νομοθεσίας τουαυξήθηκε αισθητά σε σύγκριση με την έκτη κοινοβουλευτική περίοδο

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε επίσης269 την υποβολή παρατηρήσεων πουαφορούν αίτηση για την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως όταν αμφισβητείται το κύροςπράξεως που εγκρίθηκε στο πλαίσιο συναπόφασης270 σε περίπτωση που μια συγκεκριμένηερμηνεία της οδηγίας επιβεβαιώνεται από το Δικαστήριο Αντίθετα δεν συνέστησε τηνυποβολή παρατηρήσεων όταν τα θέματα που παραπέμφθηκαν στο Δικαστήριο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης αφορούσαν μόνο την ερμηνεία κανονισμού που εγκρίθηκε στο πλαίσιοσυναπόφασης κρίνοντας ότι δεν διακυβεύονταν το κύρος του κανονισμού αυτού271

Η επιτροπή συνέστησε περαιτέρω την υποβολή παρατηρήσεων στην Υπόθεση C-16310Patricello272 μία θεμελιώδης προδικαστική απόφαση σχετικά με την ερμηνεία του άρθρου 8του Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης Η υπόθεσηαυτή επισημαίνεται διότι το Δικαστήριο καθόρισε το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 8κρίνοντας ότι όταν ένας βουλευτής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου προβαίνει σε μίαδήλωση εκτός του οργάνου αυτό δεν συνιστά γνώμη δοθείσα κατά την άσκηση τωνκοινοβουλευτικών του καθηκόντων εμπίπτουσα στην προβλεπόμενη από το άρθρο 8 ασυλίαεκτός εάν η δήλωση αυτή συνιστά laquoυποκειμενική αξιολόγηση η οποία συναρτάται άμεσακαι προδήλως με την άσκηση των καθηκόντων αυτώνraquo

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε επίσης την υποβολή παρατηρήσεων σε πολλέςυποθέσεις στις οποίες ζητήθηκε από το Δικαστήριο να γνωμοδοτήσει επί ζητημάτωνθεμελιώδους σημασίας Το 2009 το Συμβούλιο ζήτησε από το Δικαστήριο ναγνωμοδοτήσει όσον αφορά τη συμβατότητα με τις διατάξεις της Συνθήκης του σχεδίουδιεθνούς συμφωνίας για τη θέσπιση ενοποιημένου συστήματος επίλυσης των διαφορών σεθέματα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε την υποβολήπαρατηρήσεων λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον του Κοινοβουλίου στην υπό εξέλιξηνομοθετική διαδικασία την ευθύνη του ως νομοθέτη στην έγκριση διεθνών συμφωνιών καιως συν-νομοθέτη σε συναφείς τομείς273 Την περίοδο εκείνη το Δικαστήριο απεφάνθη ότι τοεν λόγω σχέδιο συμφωνίας δεν ήταν συμβατό με τις διατάξεις των Συνθηκών274

Η δεύτερη υπόθεση στην οποία η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε την υποβολήπαρατηρήσεων αφορά την εμπορική συμφωνία για την καταπολέμηση της παραποίησης(ACTA) Το Κοινοβούλιο στις 4 Ιουλίου 2012 αρνήθηκε να εγκρίνει τη συμφωνία αλλά ηΕπιτροπή δήλωσε στην ίδια συνεδρίαση ολομελείας ότι επέμενε στο αίτημά της προςέκδοση γνωμοδοτήσεως Η επιτροπή θεώρησε ότι το Κοινοβούλιο αρνούμενο την έγκριση

269 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2014)16028270 Οδηγία 200222ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Μαρτίου 2002 για τηνκαθολική υπηρεσία και τα δικαιώματα των χρηστών όσον αφορά δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικώνεπικοινωνιών (οδηγία καθολικής υπηρεσίας) (ΕΕ L 108 2442002 σ 51)271 D(2012)18191272 Συλλογή 2011 σελ I-07565273 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2009)46921274 Γνωμοδότηση του Δικαστηρίου (Ολομέλεια) της 8ης Μαρτίου 2011 Συλλογή 2011 σελ I-01137

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

100

είχε υποστηρίξει ότι η συμφωνία ACTA δεν θα έπρεπε να είναι δεσμευτική για την Ένωσηκαι συνέστησε κατά συνέπεια την υποβολή παρατηρήσεων περιορισμένων στο επιχείρημαότι η συμφωνία αυτή δεν συνιστά πλέον μία σχεδιαζόμενη συμφωνία σύμφωνα με τοάρθρο 218 παράγραφος 11 της ΣΛΕΕ275 Τέλος η Επιτροπή απέσυρε το αίτημά της προςέκδοση γνωμοδοτήσεως276

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε επίσης την υποβολή παρατηρήσεων στο αίτηματης Επιτροπής προς έκδοση γνωμοδοτήσεως του Δικαστηρίου277 σχετικά με τηναρμοδιότητα της ΕΕ όσον αφορά την αποδοχή της προσχώρησης στη σύμβαση του 1980 γιατις απαγωγές παιδιών Η γνωμοδότηση αφορούσε οκτώ προτάσεις απόφασης της Επιτροπήςμε τις οποίες καλούνται τα κράτη μέλη να αποδεχθούν εξ ονόματος της Ένωσης τηνπροσχώρηση οκτώ τρίτων χωρών στην εν λόγω σύμβαση Επειδή το Συμβούλιοαμφισβήτησε την αρμοδιότητα της Ένωσης στο συγκεκριμένο ζήτημα ανέστειλε τηνεξέταση των προτάσεων Το Κοινοβούλιο συμφώνησε με την Επιτροπή ότι η Ένωση έχειαποκτήσει αποκλειστική εξωτερική αρμοδιότητα στον τομέα της διεθνούς απαγωγήςπαιδιών αλλά διαθέτει περιορισμένους πόρους ώστε να ασκήσει πίεση με σκοπό νασημειωθεί πρόοδος στο θέμα δεδομένου ότι έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα(οικογενειακό δίκαιο) Παράλληλα με τα πολιτικά μέσα ndash την έγκριση ψηφίσματος278 με τοοποίο καλεί το Συμβούλιο να δρομολογήσει χωρίς χρονοτριβή τη διαδικασία για την έγκρισητων εν λόγω αποφάσεων ndash το Κοινοβούλιο επέλεξε κατά συνέπεια και νομικά μέσα τηνυποβολή παρατηρήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου Το Δικαστήριο δεν έχει ακόμηδιατυπώσει τη γνώμη του

Τέλος η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε ότι το Κοινοβούλιο θα έπρεπε να υποβάλειπαρατηρήσεις όσον αφορά τη γνωμοδότηση 213 για την προσχώρηση της Ένωσης στηνΕυρωπαϊκή Σύμβαση για την Προάσπιση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και τωνΘεμελιωδών Ελευθεριών Δεδομένου ότι θα ζητηθεί από το Κοινοβούλιο να χορηγήσει τηνέγκρισή του στη σύναψη του σχεδίου συμφωνίας δυνάμει του άρθρου 218 ΣΛΕΕ καιλαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο συμφωνίας εγείρει σωρεία θεσμικών ζητημάτων πουαφορούν τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ συμπεριλαμβανομένων και τωνρόλων και των αρμοδιοτήτων του Κοινοβουλίου αποκτά ζωτική σημασία η συμβολή τουΚοινοβουλίου οι απόψεις του οποίου θα επιτρέψουν στο Δικαστήριο να εκδώσειτεκμηριωμένη γνώμη

Αξίζει να σημειωθεί και μία άλλη σημαντική από θεσμικής σκοπιάς υπόθεση στην οποία τοΚοινοβούλιο υπέβαλε παρατηρήσεις το γερμανικό Ομοσπονδιακό ΣυνταγματικόΔικαστήριο ζήτησε την έκδοση προδικαστικής αποφάσεως στο πλαίσιο της εξετάσεωςσειράς διαδικασιών που κινήθηκαν από ιδιώτες κατά της αποφάσεως της 6ης Σεπτεμβρίου2012 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας η οποία αφορούσετις απεριόριστες αγορές κρατικών ομολόγων που βασίζονταν στην απόφαση αυτή και κατάτης παραλείψεως της Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης να ασκήσει προσφυγή για την ακύρωσητης εν λόγω απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 263 ΣΛΕΕ Λαμβάνοντας υπόψη τη θεσμικήσημασία των ζητημάτων που ανέκυψαν η επιτροπή αποφάσισε να συστήσει την υποβολήπαρατηρήσεων ενώπιον του Δικαστηρίου

275 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2012)37007276 Διάταξη του Προέδρου του Δικαστηρίου της 18ης Φεβρουαρίου 2013 σχετικά με τη γνωμοδότηση 112277 Γνωμοδότηση113278 Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη δήλωση αποδοχής απότα κράτη μέλη προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης της προσχώρησης οκτώ τρίτων χωρών στησύμβαση της Χάγης του 1980 για τα αστικά θέματα της διεθνούς απαγωγής παιδιών (20122791(RSP))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

101

ΠαρεμβάσειςΌπως και στην περίπτωση της υποβολής παρατηρήσεων το Κοινοβούλιο παρεμβαίνει κατάκανόνα σε δικαστικές διαδικασίες για να προασπίσει το κύρος νομοθετικών διατάξεων στωνοποίων τη θέσπιση είχε συμπράξει όταν αυτές προσβάλλονται ενώπιον των Δικαστηρίωντης ΕΕ Ωστόσο αντίθετα με τις παρατηρήσεις στο πλαίσιο προδικαστικών αποφάσεων καιγνωμοδοτήσεων του Δικαστηρίου σε μία παρέμβαση μπορεί επίσης να επιδιώκεται ηπροάσπιση των δικαιωμάτων και προνομιών του Κοινοβουλίου κατά τρόπο ανάλογο μεπεριπτώσεις στις οποίες ασκείται προσφυγή ακυρώσεως όπου οι διάδικοι θα μπορούσαντυπικά να είναι τα άλλα δύο θεσμικά όργανα που εμπλέκονται στη νομοθετική διαδικασίαήτοι η Επιτροπή και το Συμβούλιο ή ένα εκ των δύο θεσμικών οργάνων και ένα κράτοςμέλος Δεν αποτελεί έκπληξη ότι ο αριθμός των παρεμβάσεων αυξήθηκε στη διάρκεια τηςέβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου γεγονός που αντικατοπτρίζει τουλάχιστον κατά ταπρώτα έτη μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ένα κάποιο ανταγωνισμόόσον αφορά την ερμηνεία των εξουσιών και αρμοδιοτήτων που έχουν ανακατανεμηθεί

Για τον σκοπό της προάσπισης του κύρους των νομοθετημάτων που ενέκρινε τοΚοινοβούλιο ως συν-νομοθέτης η επιτροπή συνέστησε για παράδειγμα παρέμβαση στηνυπόθεση T-67113 Pesticide Action Network Europe και άλλοι κατά της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής279 Με την προσφυγή η οποία ασκήθηκε ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίουεπιδιώκεται η ακύρωση αποφάσεως της Επιτροπής με την οποία η Επιτροπή έκρινε ως μηπαραδεκτές δύο αιτήσεις για την επανεξέταση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ4852013 της Επιτροπής280 η εφαρμοστική πράξη του οποίου αφορά τους όρους για τηνέγκριση και χρήση των δραστικών ουσιών clothianidin thiamethoxam και imidacloprid μεσκοπό την προστασία των φυτών

Οι αιτήσεις για επανεξέταση υποβλήθηκαν επί τη βάσει του άρθρου 10 του κανονισμού(ΕΚ) αριθ 13672006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους φορείς της Κοινότητας τωνδιατάξεων της σύμβασης του Aringrhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες τησυμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη γιαπεριβαλλοντικά θέματα281282 Το επιχείρημα που προτάθηκε ήταν ότι ο κανονισμόςαριθ 13672006 ήταν παράνομος λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 9 παράγραφος 3 τηςσύμβασης του Aringrhus Η σύσταση της επιτροπής συμφωνούσε με το πνεύμα προγενέστερωνπαρεμβάσεων του Κοινοβουλίου σε διαδικασίες που αφορούσαν ουσιαστικά τα ίδιαζητήματα Κατ αυτόν τον τρόπο το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο παρενέβησαν υπέρ τηςΕπιτροπής στην Υπόθεση T-39609 και τα τρία θεσμικά όργανα άσκησαν αναίρεση ενώπιοντου Δικαστηρίου κατά της αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου Το Δικαστήριο

279 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2014)19280280 Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ 4852013 της Επιτροπής της 24ης Μαΐου 2013 για την τροποποίησητου εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ 5402011 όσον αφορά τους όρους έγκρισης των δραστικών ουσιώνclothianidin thiamethoxam και imidacloprid και για την απαγόρευση της χρήσης και πώλησης σπόρων πουέχουν υποστεί επέμβαση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα που περιέχουν αυτές τις δραστικές ουσίες ΕΕ L 13925052013 σ 12-26281 H Σύμβαση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη (UNECE) για την πρόσβασησε πληροφορίες τη συμμετοχή του κοινού στη λήψη αποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη σε θέματασχετικά με το περιβάλλον εγκρίθηκε στις 25 Ιουνίου 1998 στην πόλη Aringrhus της Δανίας Ετέθη σε ισχύ στις 30Οκτωβρίου 2001282 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 13672006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ηςΣεπτεμβρίου 2006 για την εφαρμογή στα όργανα και τους οργανισμούς της Κοινότητας των διατάξεων τηςσύμβασης του Aringrhus σχετικά με την πρόσβαση στις πληροφορίες τη συμμετοχή του κοινού στη λήψηαποφάσεων και την πρόσβαση στη δικαιοσύνη για περιβαλλοντικά θέματα ΕΕ L 264 της 2592006 σ 13-19

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

102

συνεκδίκασε τις υποθέσεις μαζί με μία αναίρεση κατά της αποφάσεως στην υπόθεση T-33808283

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων συνέστησε επίσης την άσκηση παρεμβάσεων όταναπαιτείται η συναίνεσή της για πράξη την οποία εγκρίνει το Συμβούλιο και η οποίααμφισβητείται από κράτη μέλη Αυτή είναι η περίπτωση στις υποθέσεις C-27411 Βασίλειοτης Ισπανίας κατά του Συμβουλίου και C-29511 Ιταλία κατά του Συμβουλίου Οι δύοπροσφυγές ακυρώσεως προσέβαλαν την ισχύ της αποφάσεως του Συμβουλίου2011167ΕΕ284 με την οποία επιτράπηκε σε 25 κράτη μέλη να καθιερώσουν ενισχυμένησυνεργασία στον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας τωνευρεσιτεχνιών285

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιτροπή συνέστησε την παρέμβαση για την υπεράσπισηνομοθετημάτων στην εκπόνηση των οποίων δεν είχε συμπράξει το Κοινοβούλιο Σ αυτό τοπλαίσιο η επιτροπή έκρινε ότι θα μπορούσε να ασκηθεί παρέμβαση υπέρ της Επιτροπήςστην Υπόθεση C-66013 P Rusal Armenal ZAO286 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε ασκήσειαναίρεση κατά της απόφασης του Γενικού Δικαστηρίου287 που ακύρωνε τον κανονισμό (ΕΚ)αριθ 9252009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 για επιβολή οριστικού δασμούαντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβάλλεται στιςεισαγωγές ορισμένου φύλλου αλουμινίου καταγωγής Αρμενίας Βραζιλίας και ΛαϊκήςΔημοκρατίας της Κίνας288

Στην αναιρεσιβαλλόμενη απόφαση το Γενικό Δικαστήριο ισχυρίστηκε ότι εναπόκειται σταδικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ελέγχουν το κύρος του υπό εξέταση ενωσιακούμέτρου λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του ΠΟΕ289

Η επιτροπή έκρινε ότι λαμβανομένου επίσης υπόψη ότι από την έναρξη ισχύος τηςΣυνθήκης της Λισαβόνας το Κοινοβούλιο συναποφασίζει όσον αφορά τη θέσπιση τουβασικού κανονισμού αντιντάμπινγκ στην υπόθεση που αποτελεί αντικείμενο αναιρέσεωςεγείρονται ζητήματα ιδιαίτερης σημασίας για την έννομη τάξη της Ένωσης και τη θεσμικήισορροπία όσον αφορά τη σχέση μεταξύ της δικαστικής ερμηνείας και των πολιτικώνεπιλογών των νομοθετικών οργάνων της Ένωσης

Εξάλλου ακόμα και αν οι εξουσίες του Κοινοβουλίου είχαν ενδεχομένως επηρεαστεί ηεπιτροπή συνέστησε τη μη άσκηση παρέμβασης εάν το Κοινοβούλιο θα μπορούσε να είχεενεργήσει σε προγενέστερο στάδιο Έτσι η επιτροπή συνέστησε στο Κοινοβούλιο να μηνπαρέμβει προς υποστήριξη των αιτημάτων που επεδίωξε η Τσεχική Δημοκρατία στιςυποθέσεις T-65913 και T-66013 Τσεχική Δημοκρατία κατά Επιτροπής οι οποίες στρέφονταικατά δύο κατ εξουσιοδότηση κανονισμών που είχε εγκρίνει η Επιτροπή επί τη βάσει της

283 Συνεκδικαζόμενες υποθέσεις C-40412 P C-40512 P Το Συμβούλιο άσκησε παρέμβαση ενώπιον τουΓενικού Δικαστηρίου στην Υπόθεση T-33808 Το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο άσκησαν επίσης παρέμβασηστην Υπόθεση T-45812 η οποία βασικά αφορά το ίδιο ζήτημα284 Απόφαση 2011167ΕΕ του Συμβουλίου της 10ης Μαρτίου 2011 για την έγκριση ενισχυμένης συνεργασίαςστον τομέα της δημιουργίας ενιαίου καθεστώτος προστασίας των ευρεσιτεχνιών (ΕΕ L 76 2232011 σ 53)285 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2011)311890286 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2014)16036287 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άσκησε αναίρεση στις 16 Ιανουαρίου 2014 κατά της αποφάσεως του ΓενικούΔικαστηρίου που εκδόθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2013 και αφορούσε την Υπόθεση T-51209 Rusal Armenal ZAOκατά του Συμβουλίου ECLIEUT2013571288 Κανονισμός (ΕΚ) αριθ 9252009 του Συμβουλίου της 24ης Σεπτεμβρίου 2009 για επιβολή οριστικούδασμού αντιντάμπινγκ και την οριστική είσπραξη του προσωρινού δασμού που επιβάλλεται στις εισαγωγέςορισμένου φύλλου αλουμινίου καταγωγής Αρμενίας Βραζιλίας και Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (ΕΕ L 2626102009 σ 1)289 Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 5ης Νοεμβρίου 2013 στην υπόθεση T-51209 Rusal Armenal ZAOκατά Συμβουλίου ECLIEUT2013571 παρ 36

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

103

οδηγίας 201040EU290 δεδομένου ότι δεν αντιτάχθηκε στις κατrsquo εξουσιοδότηση πράξειςκατά των οποίων η Τσεχική Δημοκρατία είχε ασκήσει προσφυγή ούτε ζήτησε την ακύρωσητων μέτρων αυτών ενώπιον του Δικαστηρίου291

Σε ορισμένες περιπτώσεις η επιτροπή έκρινε ότι η έκβαση μιας διαφοράς σχετικά με τηνερμηνεία του δικαίου της ΕΕ ήταν αρκετά σημαντική ώστε να δικαιολογείται παρέμβαση σεδιαδικασίες που κινούνται από ιδιώτες κατά θεσμικού οργάνου ακόμη και αν ούτε το κύροςπράξεως που ενέκρινε το Κοινοβούλιο ως συν-νομοθέτης ούτε οι προνομίες του ετίθεντουπό αμφισβήτηση Έτσι κατόπιν συστάσεως της επιτροπής το Κοινοβούλιο παρενέβη στηνυπόθεση C-28011 P Access Info Europe κατά Συμβουλίου υπέρ της Access Info και κατάτης αίτησης αναιρέσεως του Συμβουλίου κατά αποφάσεως του Γενικού Δικαστηρίου292

Η διαφορά αφορούσε την ερμηνεία του κανονισμού αριθ 10492001 για την πρόσβαση τουκοινού στα έγγραφα των οργάνων της ΕΕ293 και πιο συγκεκριμένα κατά πόσο το Συμβούλιοδικαιούται να αρνηθεί να δημοσιοποιήσει σε ομάδα εργασίας του τα μέρη ενός σημειώματοςτης Γραμματείας του τα οποία θα μπορούσαν να προσδιορίσουν τις θέσεις των κρατώνμελών με το σκεπτικό ότι εφόσον δεν υφίσταται laquoυπέρτερο δημόσιο συμφέρον για τηγνωστοποίησηraquo laquoη γνωστοποίηση θα έθιγε σοβαρά τη διαδικασία λήψης αποφάσεωνraquo Ταέγγραφα που ζήτησε η Access Info αφορούσαν πράγματι την εν εξελίξει διαδικασίααναθεώρησης αυτού συγκεκριμένα του κανονισμού αριθ 10492001294

Μετά από προσεκτική εξέταση της αιτήσεως αναιρέσεως του Συμβουλίου και μολονότι ηαπόφαση δεν αφορούσε την ισχύ μιας πράξης που ενέκρινε το Κοινοβούλιο η επιτροπήθεώρησε ότι η ευρύτερη νομική και πολιτική σημασία της δικαιολογούσε παρέμβαση τουΚοινοβουλίου ενώπιον του Δικαστηρίου υπέρ της Access Info Europe ώστε ναεξασφαλίζεται όσο το δυνατό περισσότερο ότι η νομοθετική διαδικασία της Ένωσης ήτανδιαφανής και ότι η νομοθεσία της Ένωσης για την πρόσβαση σε έγγραφα ερμηνεύθηκεορθώς σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ψηφίσματα επί του θέματος295

Συνήθης πρακτική που ακολουθεί η επιτροπήΗ Επιτροπή Νομικών Θεμάτων πάντοτε συνεργάζεται στενά με τις αρμόδιες επιτροπές καιλαμβάνει υπόψη της τη γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας του Κοινοβουλίου πριν διατυπώσεισύσταση Επιπλέον η επιτροπή προβαίνει σχεδόν πάντα ομόφωνα στην άσκηση τωνκαθηκόντων της όσον αφορά τη νομική βάση και τις διαφορές με εκ περιτροπής ανάεξάμηνο ανάληψη από τις πολιτικές ομάδες των καθηκόντων του εισηγητού Αυτή ηπρακτική του ορισμού μόνιμων εισηγητών έχει ομολογουμένως ενισχύσει το κύρος τωνγνωμοδοτήσεών της εντός αλλά και εκτός του οργάνου

Σε γενικές γραμμές όταν πρόκειται να ληφθεί απόφαση επί της ουσίας για το κατά πόσον τοΚοινοβούλιο θα πρέπει να συμμετάσχει σε δίκες η επιτροπή διαθέτει σαφώς απεριόριστηδιακριτική ευχέρεια Ωστόσο εξετάζοντας τις συστάσεις της επιτροπής κατά την έβδομη

290 Οδηγία 201040ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Ιουλίου 2010 περίπλαισίου ανάπτυξης των Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στον τομέα των οδικών μεταφορών και τωνδιεπαφών με άλλους τρόπους μεταφοράς (ΕΕ L 207 682010 σ 1)291 Σύσταση της επιτροπής JURI D(2014)16042292 Υπόθεση T-23309 Access Info Europe κατά Συμβουλίου ECLIEUT2011105293 Κανονισμός 10492001 της 30ης Μαΐου 2001 για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου του Συμβουλίου και της Επιτροπής ΕΕ L 14543 3152001294 Πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού σταέγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου και της Επιτροπής COM20080229 τελικό - COD20080090295 Βλ ιδίως την έκθεση σχετικά με την πρόσβαση του κοινού σε έγγραφα (εισηγητές Hautala Sargentini)(άρθρο 104(7)) για τα έτη 2009-2010 (20102294(INI)) και ιδιαίτερα την παράγραφο 15 και εξής (ψήφισμα πουκατατέθηκε για ψήφιση στις 1492011)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

104

νομοθετική περίοδο μπορεί με βεβαιότητα να υποστηριχθεί ότι η επιτροπή συνέστησε στοΚοινοβούλιο να παρεμβαίνει ή να υποβάλλει παρατηρήσεις σε διαδικασίες στις οποίεςδιακυβεύεται το κύρος μιας νομοθετικής πράξης που έχει εγκριθεί από το Κοινοβούλιο (στιςπερισσότερες περιπτώσεις πρόκειται για πράξεις στη σύνταξη των οποίων το Κοινοβούλιοείχε συμπράξει σύμφωνα με τη συνήθη νομοθετική διαδικασία) Η επιτροπή έχει επίσηςπροβεί σε ενέργειες για την προάσπιση των προνομιών του Κοινοβουλίου Εντούτοις ότανκανένας από αυτούς τους δύο λόγους δεν ήταν βάσιμος η επιτροπή εξέταζε με μεγάληπροσοχή κατά πόσον είναι αναγκαία ή σκόπιμη η υποβολή παρατηρήσεων στην υπόθεσηκαι ειδικότερα αξιολογούσε σε κάθε μεμονωμένη περίπτωση κατά πόσον είναιεπιβεβλημένη για το Κοινοβούλιο (από θεσμικής ή άλλης σκοπιάς) η συμμετοχή του σεδίκες ή αντίθετα αν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να καθιστούσε προτιμότερη τη μησυμμετοχή του στις εν λόγω δικαστικές διαδικασίες

3 Το καθεστώς των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι αρμόδια για το καθεστώς των βουλευτών τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το καθεστώς των βουλευτών αναθεωρήθηκε τον Σεπτέμβριο του 2005296 και ετέθη σε ισχύτην πρώτη ημέρα της 7ης κοινοβουλευτικής περιόδου Στο καθεστώς αυτό καθορίζονται οιβασικές αρχές που διέπουν την άσκηση των καθηκόντων των βουλευτών και πιοσυγκεκριμένα η ελευθερία ή ανεξαρτησία τους το δικαίωμα πρωτοβουλίας την πρόσβασησε πληροφορίες που βρίσκονται στην κατοχή του Κοινοβουλίου το δικαίωμα ναεκφράζονται γραπτώς και προφορικώς στη δική τους γλώσσα και το δικαίωμα νασυγκροτούν με άλλους βουλευτές πολιτικές ομάδες Οι υπόλοιπες διατάξεις του καθεστώτοςαφορούν το ενιαίο σύστημα οικονομικών ρυθμίσεων για τους βουλευτές περιλαμβανομένωντων ισχυουσών φορολογικών διατάξεων

4 Έγκριση των Μελών της Επιτροπής

Η έγκριση ενός νέου μέλους της Επιτροπής απαιτεί την αξιολόγηση από το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο του ορισθέντος Επιτρόπου με βάση τις γενικές του ικανότητες την προσήλωσήτου στην ευρωπαϊκή ιδέα και την προσωπική ανεξαρτησία του Το Κοινοβούλιο αξιολογείεπίσης τις γνώσεις του ορισθέντος Επιτρόπου για το αντίστοιχο χαρτοφυλάκιό του και τιςικανότητές επικοινωνίας που διαθέτει

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων εκτός από την εξέταση των ανωτέρω στοιχείων στο πλαίσιοτης αξιολόγησης των χαρτοφυλακίων των ορισθέντων Επιτρόπων τα οποία εμπίπτουν στοπεδίο αρμοδιοτήτων της έχει καθήκον να ελέγχει και τις δηλώσεις οικονομικώνσυμφερόντων των ορισθέντων Επιτρόπων

5 Κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης των υπαλλήλων και καθεστώς πουεφαρμόζεται επί του λοιπού προσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι επίσης αρμόδια για τον κανονισμό υπηρεσιακήςκατάστασης των υπαλλήλων και για το καθεστώς που εφαρμόζεται επί του λοιπούπροσωπικού της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης τηςΛισαβόνας η συνήθης νομοθετική διαδικασία εφαρμόζεται σε κάθε τροπολογία επί τωνδιατάξεων που διέπουν το προσωπικό Ο κανονισμός υπηρεσιακής κατάστασης τωνυπαλλήλων γνώρισε τρεις διαφορετικές αναθεωρήσεις στη διάρκεια της 7ης

296 ΕΕ L 262 2005 σ 1

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

105

κοινοβουλευτικής περιόδου Την πρώτη ως αποτέλεσμα της δημιουργίας της ΕυρωπαϊκήςΥπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης τη δεύτερη λόγω της προσχώρησης της Κροατίας καιτέλος μία πιο ριζική αναθεώρηση η οποία ετέθη σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2014

51 Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής ΔράσηςΣτο άρθρο 27 παράγραφος 3 ΣΕΕ προβλέπεται ότι laquoκατά την εκτέλεση των καθηκόντωντου ο ύπατος εκπρόσωπος επικουρείται από ευρωπαϊκή υπηρεσία εξωτερικής δράσης Ηυπηρεσία αυτή () απαρτίζεται από υπαλλήλους των αρμοδίων διευθύνσεων της ΓενικήςΓραμματείας του Συμβουλίου και της Επιτροπής καθώς και αποσπασμένο προσωπικό τωνεθνικών διπλωματικών υπηρεσιών των κρατών μελώνraquo

Στις 26 Ιουλίου 2010 το Συμβούλιο αφού διαβουλεύτηκε με το Κοινοβούλιο και έχονταςλάβει έγκριση εκ μέρους της Επιτροπής ενέκρινε δυνάμει του άρθρου 27 παράγραφος 3απόφαση με την οποία ιδρύεται η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) καικαθορίζεται η οργάνωση και η λειτουργία της

Για να τεθεί σε λειτουργία η υπηρεσία απαιτήθηκαν ορισμένες ακόμη νομοθετικές αλλαγέςσυμπεριλαμβανομένων των δημοσιονομικών καθώς και τροποποίηση των υφιστάμενωνδιατάξεων που διέπουν το προσωπικό (τόσο του Κανονισμού υπηρεσιακής κατάστασης τωνυπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και του Καθεστώτος που εφαρμόζεται επί τουλοιπού προσωπικού της) Οι τροπολογίες αυτές αφορούσαν μεταξύ άλλων και τη νέακατηγορία του laquoαποσπασμένου προσωπικού των εθνικών διπλωματικών υπηρεσιών τωνκρατών μελώνraquo και ειδικότερα τους όρους που εφαρμόζονται στους υπαλλήλους αυτούςτον τρόπο με τον οποίον επιλέγονται και τα δικαιώματα και τα καθήκοντά τους

Ύστερα από τρεις άτυπους τριμερείς διαλόγους που διεξήχθησαν υπό τη Βελγική Προεδρίατου Συμβουλίου ο εισηγητής (Bernard Rapkay) κατόρθωσε να επιτύχει την επίτευξησυμφωνίας σε πρώτη ανάγνωση

52 Προσχώρηση της ΚροατίαςΣύμφωνα με την πάγια πρακτική που ακολουθείται κατά την ένταξη νέων κρατών μελώνστην Ένωση απαιτήθηκαν σε συνάρτηση με την ένταξη της Κροατίας προσωρινά μέτραlaquoθετικών διακρίσεωνraquo υπέρ των Κροατών πολιτών υπό μορφή παρέκκλισης από τουςγενικούς κανόνες που διέπουν τις προσλήψεις των υπαλλήλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Εν προκειμένω εισηγήτρια ήταν η Dagmar Roth-Behrendt

53 Η μεταρρύθμιση του 2013Η υλοποίηση της τρίτης μεταρρύθμισης υπήρξε χρονοβόρος και δυσχερής Η Επιτροπήυπέβαλε πρόταση στις 14 Δεκεμβρίου 2011 και η τελική συμφωνία με το Συμβούλιοσυνήφθη τελικά τον Μάιο του 2013 Τούτο συνέβη εξαιτίας των δυσχερειών που ανέκυψανστο Συμβούλιο δεδομένου ότι ορισμένα κράτη μέλη δεν μπόρεσαν να συμφωνήσουν σε μίαθέση και επίσης εξαιτίας του γεγονότος ότι η μεταρρύθμιση είχε συνδεθεί με τιςσυνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020

Ύστερα από εντατικές διαπραγματεύσεις και πέντε τριμερείς διαλόγους που διεξήχθησανυπό την Ιρλανδική Προεδρία επετεύχθη συμφωνία Τη διαπραγματευτική ομάδα τουΚοινοβουλίου διηύθυνε η Dagmar Roth-Behrendt του Συμβουλίου ο Ιρλανδός ΠρεσβευτήςRory Montgomery και της Επιτροπής ο Αντιπρόεδρος Šefčovič

Η τελική συμφωνία προέβλεπε μεταξύ άλλων μία νέα μέθοδο μισθολογικών καισυνταξιοδοτικών προσαρμογών αλλαγές όσον αφορά τη διάρθρωση της σταδιοδρομίας την

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

106

επαναφορά της εισφοράς αλληλεγγύης αλλαγές όσον αφορά τη συνταξιοδότηση και τιςσυντάξεις και την αύξηση του χρόνου εργασίας

Με βάση τα δεδομένα αυτά στη διοργανική συμφωνία που συνοδεύει τον κανονισμό για τοΠΔΠ τα θεσμικά όργανα συμφώνησαν στη μείωση του προσωπικού κατά 5 μέχρι το 2018

6 Έλεγχος της εντολής

Σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης περί της εκλογής τωνμελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με άμεση καθολικήψηφοφορία (laquoΠράξη του 1976raquo)297 το Κοινοβούλιο ελέγχειτις εντολές των βουλευτών του

Σύμφωνα με το παράρτημα VII τμήμα XVI σημείο 10 τουΚανονισμού η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι αρμόδιαγια τον έλεγχο της εντολής των βουλευτών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου Ακολουθώντας την καθιερωμένη πρακτική οισυντονιστές της επιτροπής στις 2 Σεπτεμβρίου 2009 συμφώνησαν μόνιμος εισηγητής γιατον έλεγχο όλων των σχετικών με τις εντολές φακέλων να είναι ο Πρόεδρος για όλη τηδιάρκεια της έβδομης νομοθετικής περιόδου

Πρώτα απrsquo όλα η επιτροπή έλεγξε την εντολή των νεοεκλεγέντων βουλευτών σε έκθεση πουενέκρινε ομόφωνα στις 9 Δεκεμβρίου 2009 και η οποία επικυρώθηκε από την Ολομέλειαστις 16 Δεκεμβρίου 2009298 Η έκθεση αναφέρεται στα αποτελέσματα των άμεσων εκλογώνγια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που διεξήχθησαν από 4 έως 7 Ιουνίου 2009 και βασίστηκεστις επίσημες γνωστοποιήσεις των αποτελεσμάτων των εκλογών από όλα τα κράτη μέλησυμπεριλαμβανομένων των ονομάτων των εκλεγέντων βουλευτών και των ενδεχόμενωναντικαταστατών τους με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας

Ωστόσο επειδή ορισμένα μέλη δεν είχαν αποστείλει ndash ή το έπραξαν με μεγάληκαθυστέρηση ndash τις καταστάσεις των αντικαταστατών η επιτροπή στο ψήφισμά τηςεπαναλαμβάνει το αίτημά της προς τις αρμόδιες εθνικές αρχές να γνωστοποιούν αμέσως στοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο όχι μόνον όλα τα ονόματα των εκλεγέντων υποψηφίων αλλά καιαυτά των ενδεχόμενων αντικαταστατών τους με τη σειρά που προκύπτει από το αποτέλεσματης ψηφοφορίας όπως απαιτεί το άρθρο 3 παράγραφος 4 εδάφιο 1 του Κανονισμού

Αρχής γενομένης από την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο η ιδιότητα του μέλους τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν είναι συμβατή με την ιδιότητα του μέλους εθνικούκοινοβουλίου Τούτο ισχύει πολλώ μάλλον καθόσον δεν εφαρμόζεται πλέον η προσωρινήπαρέκκλιση που χορηγούσε στο Ηνωμένο Βασίλειο το άρθρο 7 παράγραφος 2 εδάφιο 2περίπτωση 2 της Πράξης του 1976

Αξίζει να υπενθυμισθεί σε συνάρτηση με τα ανωτέρω ότι οι αρχές του ΗνωμένουΒασιλείου ενέκριναν τις laquoΔιατάξεις του 2008 για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (έκπτωση απότην ιδιότητα του μέλους της Βουλής των Λόρδων)raquo σύμφωνα με τις οποίες από τα μέλη τηςΒουλής των Λόρδων που κατέχουν το αξίωμα του ισόβιου μέλους αφαιρείται το δικαίωμα νακατέχουν έδρα ή να συμμετέχουν σε ψηφοφορίες στη Βουλή των Λόρδων ή σε επιτροπή τηςκατά τη διάρκεια της θητείας τους ως βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενώ δενεπιτρέπεται να κλητεύονται σε δικαστήριο κατά το διάστημα της έκπτωσής τους σύμφωναμε τις εν λόγω διατάξεις Εν τούτοις η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων στην έκθεσή της καλεί

297 Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 2002772ΕΚ της 25ης Ιουνίουκαι της 23ης Σεπτεμβρίου 2002 (ΕΕ L 278 8101976 σ 5)298 Έκθεση της επιτροπής A7-00732009 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου2009 σχετικά με τον έλεγχο της εντολής (20092091(REG))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

107

την Επιτροπή να ελέγξει κατά πόσον οι διατάξεις για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο του 2008για την έκπτωση από το αξίωμα του μέλους της Βουλής των Λόρδων και ειδικότερα ηδιάταξη αριθ 4 είναι απόλυτα συμβατές με την Πράξη της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 και σεαντίθετη περίπτωση να κινήσει κάθε αναγκαία διαδικασία299middot

Η έκθεση του 2009 με την επιφύλαξη ενδεχόμενων αποφάσεων των αρμόδιων αρχών τωνκρατών μελών στα οποία υποβλήθηκαν ενστάσεις σχετικά με τα εκλογικά αποτελέσματακήρυξε έγκυρη την εντολή των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναφέρονταιστο παράρτημά της η εκλογή των οποίων γνωστοποιήθηκε από τις αρμόδιες εθνικές αρχέςκαι οι οποίοι υπέβαλαν τις γραπτές δηλώσεις που απαιτούνται από το άρθρο 7 παράγραφοι 1και 2 της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 και το Παράρτημα Ι του Κανονισμού Ηεπιτροπή κάλεσε συνεπώς τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών να ολοκληρώσουν τοσυντομότερο την εξέταση των ενστάσεων που τους έχουν υποβληθεί και να ενημερώσουν τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχετικά με τα αποτελέσματά τηςmiddot

Το Κοινοβούλιο έχει επίσης την εξουσία να αποφαίνεται επί ενστάσεων σχετικά με το κύροςτης εντολής των βουλευτών του Εν τούτοις σύμφωνα με το άρθρο 12 της Πράξης του 1976η αρμοδιότητα αυτή αφορά μόνον τις διαφορές που μπορεί να ανακύψουν από τις διατάξειςτης ίδιας της Πράξης άλλες εξ αυτών οι οποίες ανακύπτουν από τις εθνικές διατάξεις στιςοποίες η Πράξη αναφέρεται300 Σύμφωνα με τα έως σήμερα διαθέσιμα στοιχεία δεν έχουνυποβληθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενστάσεις ως προς τα αποτελέσματα των εκλογώνστις 4 έως 7 Ιουνίου 2009 Ωστόσο δεδομένου ότι διαφορές μπορούν να ανακύψουν ακόμακαι σε μεταγενέστερο στάδιο το άρθρο 3 παράγραφος 4 τρίτο εδάφιο προβλέπει ότι laquoτοΚοινοβούλιο στηριζόμενο σε έκθεση της αρμόδιας επιτροπής του μπορεί ανά πάσα στιγμή νααποφαίνεται επί ενδεχομένων ενστάσεων σχετικά με το κύρος της εντολής οιουδήποτεβουλευτή τουraquoΣτις 12 Δεκεμβρίου 2011 και στις 16 Ιανουαρίου 2012 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίουανακοίνωσε ότι κατόπιν της θέσεως σε ισχύ του Πρωτοκόλλου που τροποποιεί τοΠρωτόκολλο (αριθ 36) σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις ιδίως δε το άρθρο 2 αυτού πουαφορά τη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου το Κοινοβούλιο διέθετε 18 πρόσθετεςέδρες για το υπόλοιπο της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου Η επιτροπή έλεγξε τηνεντολή των νέων αυτών μελών στις 25 Ιανουαρίου 2012301

299 Μέχρι σήμερα δεν έχει αρχίσει μια τέτοια διαδικασία Οι ισχύουσες laquoΔιατάξεις του 2008 για το ΕυρωπαϊκόΚοινοβούλιο (έκπτωση από την ιδιότητα του μέλους της Βουλής των Λόρδων)raquo δεν καλύπτουν την περίπτωσητων κατεχόντων το αξίωμα του μέλους κληρονομικώ δικαιώματι Φαίνεται ότι η βρετανική νομοθεσία δενπροβλέπει τη δυνατότητα για τα μέλη κληρονομικώ δικαιώματι να αναστέλλεται η ισχύς της άσκησης τουαξιώματός τους ως μελών της Βουλής των Λόρδων όπως γίνεται με τα ισόβια μέλη Ωστόσο τα μέληκληρονομικώ δικαιώματι εμποδίζονται λόγω του μη συμβατού με την Πράξη του 1976 εάν εκλεγούνβουλευτές να καταλάβουν έδρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Τούτο είναι αντίθετο προς την αρχή τηςκαθολικότητας των εκλογών για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που κατοχυρώνεται με το άρθρο 1 παράγραφος 3της Πράξης του 1976 Η Επιτροπή ήρθε σε επαφή με τις αρμόδιες βρετανικές αρχές για να ζητήσει περαιτέρωδιευκρινίσεις προκειμένου να ελέγξει το συμβατό της βρετανικής νομοθεσίας με την Πράξη του 1976 για τηνεκλογή των αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως προς το ζήτημα των μελών κληρονομικώδικαιώματι300 Το Δικαστήριο απεφάνθη ότι από το γράμμα του άρθρου 12 προκύπτει ότι το άρθρο αυτό δεν αναγνωρίζειστο Κοινοβούλιο την αρμοδιότητα να αποφασίζει επί διαφορών που ανακύπτουν βάσει του κοινοτικού δικαίουστο σύνολό του Σύμφωνα με το σαφές γράμμα του εν λόγω άρθρου το άρθρο αυτό αφορά μόνον τις laquoδιαφορές[hellip] οι οποίες ανακύπτουν από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας πράξεωςraquo βλέπε απόφαση της 30ήςΑπριλίου 2009 συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-39307 και C-908 Ιταλική Δημοκρατία κατά ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου Συλλογή 2009σελ I-03679 σκέψη 54301 Δεδομένου ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δεν είχε τεθεί σε ισχύ πριν τις ευρωεκλογές του 2009 οι εκλογέςδιεξήχθησαν σύμφωνα με τη Συνθήκη της Νίκαιας βάσει της οποίας το Κοινοβούλιο είχε 736 βουλευτές Με τηθέση σε ισχύ της Συνθήκης της Λισαβόνας την 1η Δεκεμβρίου 2009 ο αριθμός των εδρών ορίσθηκε σε 751 η

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

108

Η επιτροπή έλεγξε επίσης την εντολή των 12 μελών από την Κροατία που είχαν εκλεγεί στις14 Απριλίου 2013 των οποίων τα ονόματα γνωστοποιήθηκαν από τις εθνικές τους αρχέςμετά την προσχώρηση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την 1η Ιουλίου 2013302

Εκτός από την εντολή των μελών που εξελέγησαν το 2009 το 2011 και το 2013 η επιτροπήέλεγξε επίσης την εντολή των μελών που ορίστηκαν από τις αρμόδιες εθνικές αρχές για τηναντικατάσταση των βουλευτών των οποίων η θητεία είχε λήξει κατά την αυτή περίοδο λόγωασυμβιβάστου παραίτησης ή θανάτου303 Συγκεκριμένα η επιτροπή έλεγξε την εντολή τουπαρακάτω αριθμού μελών 3 το 2009 9 το 2010 19 το 2011 27 το 2012 18 το 2013 και 9το 2014304 Σύμφωνα μετο άρθρο 4 του Κανονισμού η επιτροπή οφείλει επίσης να κρίνει ότανένας βουλευτής υποβάλει παραίτηση εάν η παραίτηση αυτή ανταποκρίνεται στο πνεύμα ή τογράμμα της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 συνεπώς εξέτασε τους ακόλουθους αριθμούςπεριπτώσεων 13 το 2011 9 το 2012 4 το 2013 και 1 το 2014

Μία ενδιαφέρουσα περίπτωση ελέγχου της εντολής ήταν αυτή του κ Michel Dantin γάλλουβουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του οποίου η εντολή ελέγχθηκε στην έκθεση του2009 μαζί με αυτές των νεοεκλεγέντων μελών Ο κ Dantin ορίστηκε αντικαταστάτης της κNora Berra η οποία προηγείτο αυτού στη λίστα των υποψηφίων αλλά καθώς ήταν μέλοςεθνικής κυβέρνησης κατείχε αξίωμα ασυμβίβαστο Η γαλλική νομοθεσία επιτρέπει σταμέλη της εθνικής κυβέρνησης εάν εκλεγούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να laquoπαγώσουνraquoτην εντολή τους στο Κοινοβούλιο ενόσω ασκούν τα κυβερνητικά τους καθήκοντα Ευθύς ωςλήξει η θητεία τους στην κυβέρνηση δύνανται να αναλάβουν εκ νέου την εντολή τους στοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο Η κ Berra επανήλθε στην κοινοβουλευτική της θητείααντικαθιστώντας τον κ Dantin από τις 16 Ιουνίου 2012 Ταυτόχρονα ένας άλλος γάλλοςβουλευτής ο κ Damien Abad ανέλαβε θέση στην εθνική κυβέρνηση από τις 17 Ιουνίου2012 και ο κ Dantin ο οποίος σύμφωνα με τα ισχύοντα στη Γαλλία ήταν πλέον πρώτος στηλίστα των υποψηφίων αφότου η κ Berra είχε επανέλθει στην κοινοβουλευτική της θητείαορίστηκε αντικαταστάτης του κ Abad ως μέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από τις17 Ιουνίου 2012 Υπό τις περιστάσεις αυτές η επιτροπή εξέτασε τον δεύτερο διορισμό τουκ Dantin ταυτόχρονα με τον έλεγχο της εντολής της κ Berra

Η επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 5 εξέτασε το ζήτημα του συμβατού μιαςεξωτερικής αποστολής που οι αρμόδιες εθνικές αρχές είχαν την πρόθεση να αναθέσουν στον

δε Γερμανία είχε τρεις έδρες λιγότερες από ότι με τη Συνθήκη της Νίκαιας Σύμφωνα όμως με το άρθρο 5 τηςΠράξης του 1976 δεν ήταν δυνατό να περιοριστεί η διάρκεια της εντολής ενός μέλους εντός μιαςκοινοβουλευτικής περιόδου και συνεπώς να μειωθεί ο αριθμός των γερμανών βουλευτών Κατόπιν τούτουπροκειμένου ο αριθμός αυτός να παραμείνει αμετάβλητος ο συνολικός αριθμός των μελών αυξήθηκε κατά 18έως τις εκλογές του 2014 μέσω τροποποιήσεων του Πρωτοκόλλου αριθ 36 σχετικά με τις μεταβατικέςδιατάξεις Βάσει προτάσεως του Κοινοβουλίου με το ψήφισμά του της 13ης Μαρτίου 2013 το Συμβούλιοενέκρινε απόφαση σχετικά με την κατανομή των εδρών μετά τις εκλογές του 2014 Η κατανομή των εδρών θααναθεωρηθεί εκ νέου εγκαίρως πριν τις εκλογές που πρόκειται να διεξαχθούν το 2019302 Με την προσχώρηση της Κροατίας ο αριθμός των εδρών του Κοινοβουλίου αυξήθηκε προσωρινά σε 766σύμφωνα με το άρθρο 19 της Πράξης περί των όρων προσχωρήσεως της Δημοκρατίας της Κροατίας303 Σε ότι αφορά το ασυμβίβαστο εκτός από μία τροπολογία στο άρθρο 3 που ενέκρινε η ολομέλεια στις 12Οκτωβρίου 2006 σε περίπτωση που διαπιστώνεται με στοιχεία επαληθεύσιμα από πηγές στις οποίες έχειπρόσβαση το κοινό ότι βουλευτής κατέχει αξίωμα ασυμβίβαστο προς την ιδιότητα του βουλευτή τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 7 παράγραφοι 1 και 2 της Πράξης του 1976 τοΚοινοβούλιο με βάση τις πληροφορίες που προσκομίζει ο Πρόεδρός του διαπιστώνει τη χηρεία της έδρας Ενάλλοις ο Πρόεδρος μπορεί να κηρύξει τη χηρεία της έδρας χωρίς να αναμένει τη γνωστοποίηση από τιςαρμόδιες εθνικές αρχές οι οποίες ωστόσο οφείλουν να γνωστοποιήσουν το όνομα τουτωναντικαταστάτηαντικαταστατών Το Κοινοβούλιο εφάρμοσε το άρθρο αυτό σε διάφορες ευκαιρίες κατά τηδιάρκεια της έβδομης κοινοβουλευτικής περιόδου304 Χρειάστηκε να ελεγχθούν με γραπτή διαδικασία οι εντολές της κ Katrin Sakss και της κ Christine RevaultDAllones Bonnefoy επειδή οι διορισμοί τους γνωστοποιήθηκαν λίγο πριν το τέλος της νομοθετικής περιόδου

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

109

Bogusław Śmigielski Στις 23 Ιουνίου 2010 η επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ηπροταθείσα αποστολή (μέλος της επίτιμης επιτροπής για την ανέγερση μνημείου στον Ναότης Αγίας Πρόνοιας στη Βαρσοβία ως απότιση φόρου τιμής στους νεκρούς από τι συντριβήτου αεροσκάφους στο Smolensk) δεν ήταν ασυμβίβαστη με το γράμμα και το πνεύμα τηςΠράξης του 1976

7 Προνόμια και ασυλίες

71 Νομικό πλαίσιο και σχετική νομολογίαΣύμφωνα με το Παράρτημα VII Τμήμα XVI σημείο 10 τουΚανονισμού η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων είναι αρμόδια γιατα προνόμια και τις ασυλίες των βουλευτών

Το νομικό πλαίσιο για την ασυλία των βουλευτών τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο Τοουσιαστικό δίκαιο ndash το οποίο περιείχετο στα άρθρα 8 9 και 10 του Πρωτοκόλλου περί τωνπρονομίων και ασυλιών των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων της 8ης Απριλίου 1965 ndash πρέπεισήμερα να αναζητηθεί στα άρθρα 7 8 και 9 του Πρωτοκόλλου (αριθ 7) περί των προνομίωνκαι ασυλιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για τηνΕυρωπαϊκή Ένωση τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Συνθήκηπερί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενεργείας Το Πρωτόκολλο στο οποίοπαραπέμπει επίσης το άρθρο 343 ΣΛΕΕ αποτελεί ως εκ τούτου τμήμα του πρωτογενούςδικαίου της ΕΕ

Η διαδικασία που εφαρμόζεται στο Κοινοβούλιο περιέχεται στα άρθρα 5 έως 7 τουΚανονισμού Όπως φαίνεται κατωτέρω προς το τέλος της έβδομης κοινοβουλευτικήςπεριόδου επήλθαν ουσιαστικές τροποποιήσεις στον Κανονισμό

Το νομικό πλαίσιο για την ασυλία συμπληρώνεται από τη νομολογία του Δικαστηρίου ηοποία κατά την εν λόγω κοινοβουλευτική αυτή περίοδο απέκτησε καθοριστική σημασίας

Κατrsquo αρχάς το φάσμα της ασυλίας των βουλευτών ορίζεται από τη διάκριση μεταξύ τηςαποκαλούμενης laquoαπόλυτης ασυλίαςraquo που προβλέπεται από το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου305

και της laquoσχετικής ασυλίαςraquo που προβλέπεται από το άρθρο 9 αυτού306

Το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου προβλέπει ότι laquoτα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δενυπόκεινται σε έρευνα κράτηση ή δίωξη για γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση τωνκαθηκόντων τουςraquo Η απόλυτη αυτή ασυλία αντιστοιχεί στην ασυλία που παρέχει το οικείοσυνταγματικό δίκαιο στα μέλη των εθνικών κοινοβουλίων307 Έχει τον νόμιμο σκοπό τηςπροστασίας της ελευθερίας έκφρασης στο Κοινοβούλιο308

305 lsquoIrresponsabiliteacutersquo lsquoinsindicabilitagraversquo lsquoImmunitaumltrsquo306 lsquoInviolabiliteacutersquo lsquoinviolabilitagraversquo lsquoUnverletzlichkeitrsquo307 Βλ πχ το άρθρο 26 του Γαλλικού Συντάγματος (laquoΟυδείς βουλευτής διώκεται ανακρίνεταισυλλαμβάνεται κρατείται ή δικάζεται λόγω απόψεων που εξέφρασε ή ψήφου που έδωσε κατά την άσκηση τωνκαθηκόντων τουraquo) άρθρο 68 παράγραφος 1 του Ιταλικού Συντάγματος (laquoΤα μέλη του Κοινοβουλίου δενκαλούνται να λογοδοτήσουν για απόψεις που εξέφρασαν ή ψήφους που έδωσαν κατά την άσκηση τωνκαθηκόντων τουςraquo) Ηνωμένο Βασίλειο άρθρο 9 της Διακήρυξης Δικαιωμάτων του 1689 (laquo η ελευθερίατου λόγου και οι συζητήσεις και διαδικασίες στο Κοινοβούλιο δεν αποτελούν αντικείμενο προσφυγής ή ελέγχουενώπιον δικαστηρίου ή σε χώρο εκτός του Κοινοβουλίουraquo) και άρθρο 83 του Συντάγματος της Σλοβενίας(laquoΟυδείς βουλευτής της Εθνικής Συνέλευσης υπέχει ποινική ευθύνη για γνώμη εκφρασθείσα γνώμη ή ψήφοδοθείσα κατά τις συνεδριάσεις της Εθνικής Συνέλευσης ή των ομάδων εργασίας τηςraquo) Παρόμοια αρχή μεσημαντική εξαίρεση τη συκοφαντική δυσφήμιση κατοχυρώνεται επίσης στο άρθρο 46 παράγραφος 1 τουγερμανικού Συντάγματος (laquoΒουλευτής δεν υπόκειται σε δικαστική δίωξη ή σε πειθαρχικά ή άλλα μέτρα ούτε

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

110

Το πάλαι ποτέ Πρωτοδικείο ndash και νυν Γενικό Δικαστήριο ndash υποστήριξε ότι τα προνόμια καιοι ασυλίες που παρέχει το Πρωτόκολλο έχουν καθαρά λειτουργικό χαρακτήρα καθόσοναποσκοπούν στην αποφυγή παρακωλύσεως της λειτουργίας και περιορισμού τηςανεξαρτησίας των Κοινοτήτων309

Όσον αφορά τις διαδικασίες τις οποίες ακολουθεί η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κατά τηνεξέταση υποθέσεων ασυλίας είναι πρωταρχικής σημασίας η διάκριση μεταξύ απόλυτης καισχετικής ασυλίας Εφόσον διαπιστωθεί ότι η υπόθεση αφορά γνώμη που εξέφρασε ή ψήφοπου έδωσε βουλευτής κατά την άσκηση των καθηκόντων του θεωρείται ότι καλύπτεται απότο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου και συνεπώς η ασυλία του δεν μπορεί να αρθεί310

Όσον αφορά το ουσιαστικό περιεχόμενο του άρθρου 9 η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχειαναπτύξει μια πρακτική την οποία τηρεί με συνέπεια δεδομένου ότι όπως παρατήρησεπρόσφατα το Δικαστήριο της ΕΕ το πεδίο της σχετικής ασυλίας πρέπει να ορίζεται με βάσημόνο το κοινοτικό δίκαιο311

Σε μια άλλη θεμελιώδη απόφαση διευκρινίζεται η έννοια της γνώμης που εκφράστηκε κατάτην άσκηση των καθηκόντων312 Το Δικαστήριο θεωρεί ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλουπρέπει να ερμηνευθεί ως εξής παρόλον ότι η βουλευτική ασυλία καλύπτει ουσιαστικάδηλώσεις που έγιναν εντός των χώρων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν αποκλείεταιδήλωση στην οποία προέβη βουλευτής του ΕΚ εκτός των ως άνω χώρων να μπορεί νασυνιστά γνώμη εκφρασθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων του Συνεπώς η ύπαρξητέτοιας γνώμης δεν εξαρτάται από τον τόπο στον οποίο έγινε η δήλωση αλλά αντιθέτωςαπό τη φύση της και το περιεχόμενό της313

Η έννοια της laquoγνώμηςraquo κατά το άρθρο 8 του πρωτοκόλλου πρέπει να ερμηνεύεταιδιασταλτικά και να καλύπτει κάθε άποψη ή δήλωση η οποία αντιστοιχεί με βάση τοπεριεχόμενό της στην έκφραση υποκειμενικών εκτιμήσεων314 Επίσης για να καλύπτεταιαπό την ασυλία η γνώμη του βουλευτή του ΕΚ πρέπει να έχει δοθεί laquoκατά την άσκηση τωνκαθηκόντων [του]raquo επομένως προϋποτίθεται η ύπαρξη συνδέσμου μεταξύ τηςεκφρασθείσας γνώμης και των βουλευτικών καθηκόντων315 Το Δικαστήριο κατέστησεεπίσης σαφές ότι ο σύνδεσμος μεταξύ της εκφρασθείσας γνώμης και των βουλευτικώνκαθηκόντων πρέπει να είναι άμεσος και πρόδηλος316 και ότι στο εθνικό δικαστήριο

καλείται να λογοδοτήσει για ψήφο ή γνώμη ή συζήτηση εντός της Ομοσπονδιακής Βουλής ή σε μια εκ τωνεπιτροπών της Η διάταξη αυτή δεν ισχύει για τη συκοφαντική δυσφήμισηraquo)308 Απόφαση του Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στην υπόθεση A v The United Kingdom ΕΔΑΑ[2002] 3537397309 Απόφαση του Πρωτοδικείου της 15ης Οκτωβρίου 2009 στην Υπόθεση T-34505 Mote Συλλογή 2008 σελII-2849 σκέψη 27 Στην υπόθεση αυτή υποστηρίζεται ότι η απαγόρευση των περιορισμών στην ελεύθερημετακίνηση των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ορίζεται στο άρθρο 8 (νυν άρθρο 7) τουΠρωτοκόλλου αδυνατεί να παράσχει προστασία ανώτερη της αναγνωριζόμενης με το άρθρο 10 (νυν άρθρο 9)ασυλίας Με το προνόμιο αυτό laquoσκοπείται να διασφαλίζεται η εκ μέρους των μελών του Κοινοβουλίου άσκησητης ελευθερίας τους να μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως του Κοινοβουλίου και να επιστρέφουν από αυτόνraquo310 Βλ απόφαση της 21ης Οκτωβρίου 2008 συνεκδικασθείσες υποθέσεις C-20007 και C-20107 MarraΣυλλογή 2008 σελ I-7929 σκέψη 44 Βλέπε επίσης σκέψη 27 η ασυλία σύμφωνα με το άρθρο 8 laquoπρέπει ναθεωρηθεί ως απόλυτη ασυλία η οποία αποτελεί κώλυμα για οποιαδήποτε δικαστική διαδικασία που θα αφορούσεγνώμη που εκφράστηκε ή ψήφο που δόθηκε κατά την εκτέλεση των βουλευτικών καθηκόντωνraquo311 Προαναφερθείσα απόφαση Marra σκέψη 26312 Βλ την απόφαση της 6ης Σεπτεμβρίου 2011 στην υπόθεση C-1910 Patriciello Συλλογή 2011 σελ I-7565313 Προαναφερθείσα απόφαση Patriciello σκέψη 30314 Προαναφερθείσα απόφαση Patriciello σκέψη 32315 Προαναφερθείσα απόφαση Patriciello σκέψη 33316 Προαναφερθείσα απόφαση Patriciello σκέψη 35

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

111

εναπόκειται να εκτιμήσει εάν πληρούνται σε μια συγκεκριμένη περίπτωση οι ουσιαστικέςπροϋποθέσεις που καθορίζονται στην απόφαση του Δικαστηρίου317

Η ανωτέρω νομολογία είναι επίσης καθοριστικής σημασίας καθώς διευκρινίζει ότι ηδιαδικασία για την υπεράσπιση της ασυλίας βουλευτή του ΕΚ που προβλέπεται από τονκανονισμό του Κοινοβουλίου318μπορεί να εφαρμοστεί επίσης στο άρθρο 8 τουΠρωτοκόλλου319 Εν τούτοις το Δικαστήριο απεφάνθη ότι οποιαδήποτε απόφαση τουΕυρωπαϊκού Κ ο ι ν ο β ο υ λ ί ο υ να υπερασπιστεί την ασυλία βουλευτή σύμφωνα με τοάρθρο 8 του Πρωτοκόλλου δεν είναι κάτι περισσότερο από μία laquoγνώμηraquo που δεν παράγειδεσμευτικά αποτελέσματα έναντι των εθνικών δικαστικών αρχών320

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων όπως φαίνεται από τις εκθέσεις της προσάρμοσε αμέσωςτην πρακτική της στη νομολογία του Δικαστηρίου σχετικά με το άρθρο 8

Το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου είναι ιδιαίτερα πολύπλοκο και έχουν προκύψει διάφοραπρακτικά προβλήματα Έχει ως εξής

Κατά τη διάρκεια των συνόδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τα μέλη τουαπολαύουνα) εντός της επικρατείας των κρατών τους των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλητου Κοινοβουλίου της χώρας τουςβ) εντός της επικρατείας άλλων κρατών μελών της εξαιρέσεως από κάθε μέτροκρατήσεως και κάθε δικαστική δίωξηΗ ασυλία τους καλύπτει επίσης όταν μεταβαίνουν στον τόπο συνεδριάσεως τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου ή όταν επιστρέφουν από αυτόνΕπίκληση της ασυλίας δεν δύναται να γίνει στην περίπτωση αυτοφώρου εγκλήματος καιούτε δύναται να εμποδίσει την άσκηση του δικαιώματος του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου να άρει την ασυλία ενός από τα μέλη του

Όπως απεφάνθη το Πρωτοδικείο το άρθρο 10 του Πρωτοκόλλου laquoσκοπεί στη διασφάλισητης ανεξαρτησίας των μελών του Κοινοβουλίου αποτρέποντας το ενδεχόμενο να ασκούνται

317 Προαναφερθείσα απόφαση Patriciello σκέψη 37 Βλέπε επίσης την απόφαση σχετικά με προαναφερθείσαυπόθεση Marra σκέψεις 32-34 όπου το Δικαστήριο υποστήριξε ότι η εκτίμηση του κατά πόσον πρόκειται γιαμια υπόθεση ασυλίας κατά την έννοια του άρθρου 8 εμπίπτει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του εθνικούδικαστηρίου το οποίο καλείται να εφαρμόσει την εν λόγω διάταξη και το οποίο υποχρεούται εφόσονδιαπιστώσει ότι οι επίμαχες γνώμες ή ψήφοι δόθηκαν κατά την άσκηση των βουλευτικών καθηκόντων νασυναγάγει τις αναγκαίες συνέπειες από την ύπαρξη της ασυλίας αυτής Εάν κατά την εφαρμογή του άρθρου 8τα εθνικά δικαστήρια έχουν αμφιβολίες ως προς την ερμηνεία του έχουν τη δυνατότητα (ενώ τα τελευταίουβαθμού δικαστήρια έχουν μάλιστα την υποχρέωση) να υποβάλουν στο Δικαστήριο αίτηση έκδοσηςπροδικαστικής απόφασης318 Βλ πρώην άρθρο 6 παράγραφος 3 και νέο άρθρο 6α319 Προαναφερθείσα απόφασηMarra σκέψη 37 laquo[Το άρθρο 6α] του Κανονισμού θεσπίζει μια διαδικασία γιατην υπεράσπιση της ασυλίας και των προνομίων την οποία μπορεί να κινήσει ο βουλευτής του ΕΚ Ηδιαδικασία αυτή αφορά επίσης την ασυλία για τις γνώμες που εκφράσει και τις ψήφους που έχει δώσει κατά τηνάσκηση των βουλευτικών καθηκόντων τουraquo320 Απόφαση επί της προαναφερθείσας υπόθεσηςMarra σκέψη 39 και απόφαση επί της προαναφερθείσαςυπόθεσης Patriciello σκέψη 39 Ωστόσο το Δικαστήριο έχει αποφανθεί ότι στο πλαίσιο αυτό ισχύει ηυποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας μεταξύ ευρωπαϊκών οργάνων και εθνικών αρχών Κατόπιν τούτου ότανέχει ασκηθεί αγωγή κατά βουλευτή του ΕΚ ενώπιον εθνικού δικαστηρίου και το δικαστήριο αυτό έχειπληροφορηθεί ότι έχει κινηθεί η προβλεπόμενη από τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου διαδικασία για τηνυπεράσπιση της ασυλίας το εν λόγω δικαστήριο πρέπει να αναστείλει τη δίκη και να ζητήσει από τοΚοινοβούλιο να διατυπώσει τη γνώμη του όσο το δυνατόν συντομότερα βλ απόφαση Marra σκέψη 43

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

112

πιέσεις συνιστάμενες σε απειλές συλλήψεως ή σε δικαστικές διώξεις κατά των βουλευτώνκατά τη διάρκεια των συνόδων του Κοινοβουλίουraquo321

Η διατύπωση του άρθρου 9 αντικατοπτρίζει την περίπτωση βουλευτών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου που δεν έχουν εκλεγεί άμεσα αλλά έχουν διοριστεί μεταξύ μελών εθνικώνκοινοβουλίων Μετά τις πρώτες άμεσες εκλογές για το Κοινοβούλιο το 1979 προέκυψε ηανάγκη για ένα διαφορετικό νομικό πλαίσιο ώστε να λαμβάνεται υπόψη η δημοκρατικήνομιμοποίηση των μελών Το Κοινοβούλιο επανειλημμένα322τόνισε την ανάγκη αυτή μεαποτέλεσμα το Συμβούλιο το 2005 να συμφωνήσει να εξετάσει το ζήτημα προκειμένου ναλάβει απόφαση σχετικά με το Πρωτόκολλο323 χωρίς ωστόσο να έχει γίνει τίποτα μέχριστιγμής Το βασικό κενό του ισχύοντος νομικού πλαισίου είναι ότι η εφαρμογή των εθνικώνδιατάξεων που επιβάλλεται από το άρθρο 9 καταλήγει αν μη τι άλλο σε πληθώρα κανόνωνέως και σε διαφορετική μεταχείριση των βουλευτών Όντως εντός της επικράτειας τωνκρατών τους οι βουλευτές απολαύουν των ασυλιών που αναγνωρίζονται στα μέλη τουΚοινοβουλίου της χώρας τους όπερ σημαίνει ότι σε ορισμένες χώρες δεν απολαύουν κανασυλίας324 Συνεπώς η καλύτερη λύση θα ήταν η καθιέρωση ενός ενιαίου υπερεθνικούκαθεστώτος

Όπως και το άρθρο 8 το άρθρο 9 αποτέλεσε αντικείμενο σημαντικών αποφάσεωνΣυγκεκριμένα το Γενικό Δικαστήριο απεφάνθη ότι από τις διατάξεις του άρθρου 9 πρώτοεδάφιο στοιχείο α) 9 του Πρωτοκόλλου συνάγεται ότι η έκταση και το περιεχόμενο τηςασυλίας της οποίας απολαύουν οι βουλευτές εντός της χώρας τους καθορίζονται από ταδιάφορα εθνικά δίκαια στα οποία παραπέμπει η διάταξη αυτή325

Το Δικαστήριο διευκρίνισε ότι το άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου laquoαφορά την ασυλία σεδικαστικές διαδικασίες των οποίων το αντικείμενο είναι πράξη διαφορετική από τιςαναφερόμενες στο εν λόγω άρθρο 9 [νυν άρθρο 8]raquo326 Συνεπώς σε καμία περίπτωση δενδύναται ο βουλευτής να αξιώσει να επωφεληθεί δυνάμει του άρθρου 9 εθνικών διατάξεωνγια την ελευθερία της έκφρασης διότι αυτή καλύπτεται ολοκληρωτικά και αποκλειστικάαπό την απόλυτη ασυλία σύμφωνα με το άρθρο 8 Αντίθετα με την ασυλία κατά την έννοιατου άρθρου 8 η ασυλία βάσει του άρθρου 10 πρώτο εδάφιο στοιχείο α) του Πρωτοκόλλουδύναται να αρθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σύμφωνα με την τελευταία παράγραφοτου άρθρου 9 εφόσον το ζητήσει εθνική αρχή

321 Απόφαση στην προαναφερθείσα υπόθεση Mote σκέψη 50 που παραθέτει την διάταξη επί της υπόθεσης T-1700 R Rothley and Others κατά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συλλογή 2000 σελ II-2085 σκέψη 90322 Για πρώτη φορά αυτό έγινε με το ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 15ης Σεπτεμβρίου 1983 (ΕΕ C 27717101983 σ 135) Η πιο πρόσφατη ήταν με το ψήφισμα της 6ης Ιουλίου 2006 σχετικά με την τροποποίησητου Πρωτοκόλλου περί των προνομίων και ασυλιών (ΕΕ C 303 E 13122006 σ 830) Αξίζει επίσης νασημειωθεί ότι τον Φεβρουάριο του 2012 η Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων κατέθεσε μια δεύτερη έκθεσησχετικά με τροποποίηση της Πράξης της 20ής Σεπτεμβρίου 1976 περί εκλογής των μελών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου με άμεση καθολική ψηφοφορία 2009134(ΙΝΙ) στην οποία επαναλαμβάνει το προ πολλούδιατυπωθέν αίτημά του να τροποποιηθεί το Πρωτόκολλο περί των προνομίων και ασυλιών προκειμένου νακαταρτισθεί ένα ενιαίο υπερεθνικό καθεστώς για τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά δεν έχει ακόμαπρογραμματιστεί η έγκρισή της από την Ολομέλεια323 Βλ δήλωση των εκπροσώπων των κρατών μελών συνελθόντων στο πλαίσιο του Συμβουλίου της 3ηςΙουνίου 2006 (έγγρ Συμβουλίου 973705)324 Τούτο για παράδειγμα συμβαίνει στο ΗΒ βλ την Πρώτη έκθεσητης Μικτής Επιτροπής για ταΚοινοβουλευτικά Προνόμια 9 Απριλίου 1999 Βουλή των Κοινοτήτων 214-I 1998-99 σκέψη 242 laquoΕάν έναμέλος κατηγορείται για την τέλεση αξιόποινης πράξεως δεν απαιτείται άρση της ασυλίας Εάν ένα μέλος βρίσκεταιστη φυλακή και δεν μπορεί να μεταβεί στη Βουλή τα δύο Σώματα αναμένουν απλώς να ενημερωθούν για τογεγονόςraquo325 Απόφαση του Γενικού δικαστηρίου της 19ης Μαρτίου 2010 στην υπόθεση T-4206 Gollnisch κατάΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου Συλλογή 2010 σελ II-1135 σκέψη 106326 Προαναφερθείσα απόφαση Marra σκέψη 45

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

113

Τα μέλη μπορούν να υποβάλουν αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας τους στο πλαίσιο τουάρθρου 9 Το Γενικό Δικαστήριο ωστόσο απεφάνθη ότι το Κοινοβούλιο διαθέτει ευρείαεξουσία εκτιμήσεως ως προς τον προσανατολισμό που δύναται να δώσει σε απόφαση επίαιτήσεως υπεράσπισης της ασυλίας βάσει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου327

Η διαδικασία σε επιτροπή ή στην ολομέλεια διέπεται από τα άρθρα 5-7 του Κανονισμού

Εν ολίγοις οι αιτήσεις άρσης της ασυλίας βουλευτή ή πρώην βουλευτή αναγγέλλονται στηνολομέλεια και εξετάζονται κεκλεισμένων των θυρών από την Επιτροπή Νομικών ΘεμάτωνΟι αιτήσεις πρέπει να προέρχονται από τις αρμόδιες αρχές του ενδιαφερόμενου κράτουςμέλους328 Η επιτροπή έχει έναν αριθμό μόνιμων εισηγητών και κατά κανόνα ο εισηγητήςδεν πρέπει να είναι της ίδιας εθνικότητας ή να ανήκει στην αυτή πολιτική ομάδα με τονενδιαφερόμενο βουλευτή Ο μεν βουλευτής έχει την ευκαιρία να ακουστεί και ναπροσκομίσει οποιαδήποτε έγγραφα ή άλλα γραπτά στοιχεία θεωρεί χρήσιμα η δε επιτροπήμπορεί να ζητήσει πληροφορίες από την αρμόδια εθνική αρχή Η επιτροπή δύναται ναπροτείνει μόνο την άρση ή τη μη άρση της ασυλίας των βουλευτών την υπεράσπιση ή τη μηυπεράσπισή της Η επιτροπή δεν αποφαίνεται σε καμία περίπτωση για την ενοχή ή μη τωνβουλευτών ούτε για το εάν η έκφραση γνώμης ή οι πράξεις που τους καταλογίζονταιδικαιολογούν τη δίωξη

Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο άλλαξε σημαντικά κατά την έβδομη κοινοβουλευτικήπερίοδο προκειμένου να ευθυγραμμιστεί με την προαναφερθείσα νομολογία και τιςεξελίξεις στην πρακτική της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων και γενικότερα για να βελτιωθείη διάρθρωση και η σαφήνεια των υφισταμένων κανόνων 329 Μεταξύ των σημαντικώναλλαγών είναι η κωδικοποίηση της αρχής ndash που ανέκαθεν υποστήριζε η επιτροπή ndash ότι ηβουλευτική ασυλία δεν αποτελεί προσωπικό προνόμιο των βουλευτών αλλά εγγύηση τηςανεξαρτησίας του Κοινοβουλίου στο σύνολό του και των βουλευτών του (άρθρο 5παράγραφος 2) η εισαγωγή νέων ειδικών κανόνων για την υπεράσπιση της ασυλίας (άρθρο6 α) και η επείγουσα δράση του Προέδρου για την επιβεβαίωση της ασυλίας (άρθρο 6 β)καθώς και μία νέα λεπτομερέστερη διάταξη σχετικά με τις ακροάσεις των βουλευτών(άρθρο 7 παράγραφος 5) Με τις τροποποιήσεις αυτές του Κανονισμού επιβεβαιώνεται ηαρχή σύμφωνα με την οποία το Κοινοβούλιο ασκώντας τις εξουσίες του στον τομέα τωνπρονομίων και των ασυλιών ενεργεί προς υποστήριξη της ανεξαρτησίας των μελών του κατάτην άσκηση των καθηκόντων τους (άρθρο 6 παράγραφος 1) και καθίσταται σαφές ότι ηΕπιτροπή Νομικών Θεμάτων εξετάζει χωρίς χρονοτριβή λαμβάνοντας ωστόσο υπόψη τοπολύπλοκό τους τις αιτήσεις άρσης της ασυλίας ή τις αιτήσεις υπεράσπισης της ασυλίας καιτων προνομίων (άρθρο 7 παράγραφος 2) Τέλος με τις νέες διατάξεις ανατίθεται ένας πολύειδικός ρόλος στην Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ο οποίος είναι να θέτει τις αρχές για τηνεφαρμογή του άρθρου που ρυθμίζει τη διαδικασία για τις ασυλίες (άρθρο 7 παράγραφος 12)

Εν τω μεταξύ η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ανέπτυξε ορισμένες αρχές τις οποίεςεφαρμόζει συστηματικά Συγκεκριμένα δεν αίρει την ασυλία σε περίπτωση fumuspersecutionis δηλαδή όταν υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η δικαστική δίωξη αποσκοπείστο να προκαλέσει πολιτική βλάβη στον ενδιαφερόμενο βουλευτή Επί πλέον ήδη από την

327 Προαναφερθείσα απόφαση Gollnisch σκέψη 101328 Παρόλον ότι η δυνατότητα αυτή δεν προβλέπεται ρητώς από την τελευταία παράγραφο του άρθρου 9 είναιακριβές ότι σύμφωνα με τον Κανονισμό του Κοινοβουλίου η ασυλία των βουλευτών δεν μπορεί να αρθεί μεπρωτοβουλία του Κοινοβουλίου αλλά παρά μόνον κατόπιν αιτήματος εκ μέρους αρμόδιας αρχής329 Βλ Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 16ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με την τροποποίηση τουΚανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την άρση και υπεράσπιση της βουλευτικής ασυλίας (P7_TA-PROV(2014)0035) Αξίζει να σημειωθεί ότι η έκθεση της Επιτροπής Συνταγματικών Υποθέσεων την οποία τοΚοινοβούλιο ενέκρινε με μία και μοναδική ψηφοφορία και χωρίς τροπολογίες περιέλαβε όλες τις τροπολογίεςπου είχε προτείνει η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων με τη γνωμοδότησή της της 9ης Ιουλίου 2013

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

114

υπόθεση του κ Sakellariou330 το Κοινοβούλιο ήταν προετοιμασμένο για άρση της ασυλίαςκαι σε αστικές υποθέσεις όταν η αγωγή αποζημιώσεως είχε τιμωρητικό χαρακτήρα ή όταν ηφύση της ήταν οιονεί ποινική331

72 Οι εξελίξεις κατά την 7η κοινοβουλευτική περίοδοΚατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε 43εκθέσεις σχετικές με βουλευτική ασυλία 26 αιτήσεις άρσης και 17 αιτήσεις υπεράσπισηςτης βουλευτικής ασυλίας332 Από ορισμένες από τις υποθέσεις αυτές προέκυψαν ζητήματατα οποία αξίζει να αναφερθούν

Στην περίπτωση της αίτησης υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων των TobiasPfluumlger πρώην γερμανού βουλευτή η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε έκθεση με τηνοποία ζητούσε μη υπεράσπιση της ασυλίας του Το Κοινοβούλιο είχε επιληφθεί παλαιότερατης υπόθεσης αυτής το 2006 Τότε είχε αποφασίσει να συστήσει την άρση της ασυλίας τουκ Pfluumlge εκτιμώντας ότι η περίπτωσή του δεν ενέπιπτε στο άρθρο 9 του Πρωτοκόλλου καιότι αυτή η πολιτική του δραστηριότητα δεν επηρεαζόταν αρνητικά από την εν λόγω ποινικήδίωξη Κατά την επιτροπή δεν υπήρχε συνεπώς λόγος να λάβει το Κοινοβούλιο θέση ωςπρος τα πραγματικά περιστατικά Η επιτροπή εξέτασε ωστόσο κατά πόσον οι προνομίες τουΚοινοβουλίου θα μπορούσαν να απειληθούν εξ αιτίας της εκκρεμούσας δικαστικήςδιαδικασίας ndash συγκεκριμένα μιας πρωτοβάθμιας απόφασης και της εφέσεως που άσκησε ενσυνεχεία ο εισαγγελέας ndash και κατέληξε στο συμπέρασμα ότι και οι δύο νομικές πράξειςσυνιστούσαν αντικειμενικές εφαρμογές μιας αρχής του εθνικού δικαίου για την επιμέτρησητης ποινής σύμφωνα με την οποία το γεγονός ότι ένα πρόσωπο κατέχει ένα δημόσιο αξίωμαείναι ένας από τους παράγοντες που λαμβάνονται υπόψη κατά την επιμέτρηση της ποινήςΠράγματι το πρωτοβάθμιο δικαστήριο αναφερόμενο στην ιδιότητα του Tobias Pfluumlger ωςβουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπογράμμισε ρητώς τον ιδιαίτερο ρόλο πουδιαδραματίζει ένας αντιπρόσωπος του λαού καθώς και το γεγονός ότι τα αδικήματαδιεπράχθησαν δημοσίως Επιπλέον η έφεση που άσκησε ο εισαγγελέας αποτελεί απλώς τοπρώτο στάδιο μιας εκκρεμούσας δικαστικής διαδικασίας κατά τη διάρκεια της οποίας δεν θαήταν ενδεδειγμένο να γίνει παρέμβαση Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω η επιτροπήαποφάσισε να μην υπερασπιστεί την ασυλία και τα προνόμια του κ Pfluumlger333

Στην υπόθεση της αίτηση άρσης της ασυλίας του κMiloslav Ransdorf η επιτροπή ενέκρινεομόφωνα έκθεση με την οποία συνιστούσε την άρση της ασυλίας του εν λόγω βουλευτήΥπενθυμίζεται ότι στις 9 Ιουλίου 2008 ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίου είχε διαβιβάσει προςτον Πρόεδρο της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων έγγραφο της αστυνομίας της Δημοκρατίας

330 Έκθεση της επιτροπής A5-03092003 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Σεπτεμβρίου2013 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Jannis Sakellariou331 Κατά συνέπεια στις ακόλουθες περιπτώσεις η επιτροπή τάχθηκε υπέρ της υπεράσπισης της βουλευτικήςασυλίας σε αστικές υποθέσεις De Magistris (έκθεση της επιτροπής A7-01522011 Απόφαση του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011) De Magistris (έκθεση της επιτροπής A7-04122011 Απόφαση τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011) De Magistris (έκθεση της επιτροπής A7-00702012Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 29ης Μαρτίου 2012) Comi (έκθεση της επιτροπής A7-00672014 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014) Mirsky (έκθεση τηςεπιτροπής A702732014 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014)332 Οι ανωτέρω αριθμοί επιβεβαιώνουν την τάση που παρατηρήθηκε κατά την έκτη κοινοβουλευτική περίοδοόπου η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων ενέκρινε 42 εκθέσεις σχετικά με αιτήσεις άρσης ή υπεράσπισης τηςκοινοβουλευτικής ασυλίας Κατά την έβδομη κοινοβουλευτική περίοδο η Επιτροπή αποφάσισε να μηνενεργήσει για την υπεράσπιση της κοινοβουλευτικής ασυλίας των Clemente Mastella και Brice Hortefeux καιγια την αίτηση άρσης της κοινοβουλευτικής ασυλίας του Richard Seeber Οι περιπτώσεις αυτές δενσυμπεριλαμβάνονται ανωτέρω333 Έκθεση της επιτροπής A7-00542009 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 24ης Νοεμβρίου 2009σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ Tobias Pfluumlger

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

115

της Τσεχίας με την οποία εζητείτο άρση της κοινοβουλευτικής ασυλίας του κ Ransdorfπροκειμένου να ασκηθεί ποινική δίωξη εναντίον του Κατά την προηγούμενηκοινοβουλευτική περίοδο το Κοινοβούλιο είχε ήδη αποφασίσει στις 3 Φεβρουαρίου 2009να άρει την ασυλία του κ Ransdorf για την ίδια ποινική δίωξη334 Δεδομένου ότι ο κRansdorf επανεξελέγη και ότι σύμφωνα με την έννομη τάξη της Τσεχικής Δημοκρατίας σεπερίπτωση επανεκλογής του βουλευτή απαιτείται η νέα αίτηση άρσης της ασυλίας ναυποβληθεί στο νέο Κοινοβούλιο η επιτροπή έκρινε ότι η ασυλία του κ Ransdorf έπρεπε νααρθεί για τους ίδιους λόγους όπως το 2009335

Με την ευκαιρία της έγκρισης της έκθεσης σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίαςτου κ Valdemar Tomaševski η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων κάλεσε την ΕυρωπαϊκήΕπιτροπή να παρέμβει προς τις αρχές της Λιθουανίας για να εφαρμόσουν τη νομοθεσία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και ενδεχομένως να κινήσει διαδικασία λόγω παραβάσεως σύμφωναμε το άρθρο 258 ΣΛΕΕ Υπενθυμίζεται ότι στις 22 Ιανουαρίου 2010 η Αρμόδια ΕπιτροπήΔεοντολογίας της Δημοκρατίας της Λιθουανίας εξέδωσε απόφαση με την οποία επέπληττεδημοσία τον Valdemar Tomaševski βάσει του Εθνικού Κώδικα Δεοντολογίας των πολιτικώνεκπροσώπων (που ισχύει επίσης για τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) γιαδραστηριότητές του υπό την ιδιότητά του ως μέλους του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΔεδομένου ότι η Αρμόδια Επιτροπή Δεοντολογίας δεν αποτελεί δικαστήριο και επομένωςδεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι ο κTomaševski αποτελούσε αντικείμενο δικαστικής δίωξηςσύμφωνα με το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου η επιτροπή συμπέρανε ότι η υπόθεση αυτή δεναφορούσε τη βουλευτική ασυλία Εντούτοις η επιτροπή θεώρησε ότι η απόφαση τωνλιθουανικών αρχών και της εθνικής νομοθεσίας στην οποία αυτή βασιζόταν συνιστούσεπαραβίαση των αρχών της ελευθερίας και της ανεξαρτησίας των βουλευτών τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου που κατοχυρώνεται από το άρθρο 2 παράγραφος 1 τουΚαθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου336 και κάλεσε την Επιτροπή ναενεργήσει κατά συνέπεια337

Στην περίπτωση της αίτησης άρσης της ασυλίας του κ Elmar Brok η επιτροπή αποφάσισεομόφωνα να μην άρει την ασυλία διότι επρόκειτο σαφώς για υπόθεση fumus persecutionisΗ αίτηση άρσης της ασυλίας είχε υποβληθεί με έγγραφο του εισαγγελέα του Bielefeld καιαφορούσε τη φορολογική δήλωση του κ Brok Είχε κινηθεί ποινική διαδικασία για λόγουςπου στην περίπτωση ενός απλού πολίτη θα προκαλούσαν απλώς διοικητικές διαδικασίεςΕπιπλέον ο εισαγγελέας όχι μόνον προσπάθησε να αποκρύψει την κατηγορία από τον κBrok για ανυπόστατους και όλως κατrsquo εξαίρεση λόγους χωρίς επαρκή αιτιολόγηση αλλάεπίσης φρόντισε να λάβει η υπόθεση μεγάλη δημοσιότητα στα μέσα ενημέρωσηςεπιφέροντας έτσι τη μέγιστη δυνατή βλάβη στον εν λόγω βουλευτή Υπό τις περιστάσειςαυτές η επιτροπή έκρινε ότι επρόκειτο για υπόθεση fumus persecutionis καθόσονκατεδεικνύετο ότι οι διαδικασίες είχαν κινηθεί με μοναδικό σκοπό να σπιλώσουν τη φήμητου κ Brok Κατά συνέπεια η επιτροπή κάλεσε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να μην άρει τηνκοινοβουλευτική ασυλία του Elmar Brok338

334 Έκθεση της επιτροπής A7-00542009 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 3ης Φεβρουαρίου 2009σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ Miloslav Ransdorf335 Έκθεση της επιτροπής A7-00542010 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 5ης Μαΐου 2010σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ Miloslav Ransdorf336 Σύμφωνα με το άρθρο 2 παράγραφος 1 του Καθεστώτος των βουλευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου laquoοιβουλευτές είναι ελεύθεροι και ανεξάρτητοιraquo337 Έκθεση της επιτροπής A7-02142010 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 6ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ Valdemar Tomaševski338 Έκθεση της επιτροπής A7-0472011 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 8ης Μαρτίου 2011σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας και των προνομίων του κ Elmar Brok

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

116

Στην υπόθεση της αίτησης άρσης της ασυλίας του κBruno Gollnisch η επιτροπή ενέκρινεέκθεση με την οποία συνιστούσε στο Κοινοβούλιο να μην υπερασπισθεί την ασυλία του ενλόγω βουλευτή Η αίτηση του κ Gollnisch αφορούσε την επιβολή περιοριστικών τηςελευθερίας του μέτρων από τις γαλλικές αρχές στο πλαίσιο δικαστικής έρευναςδιενεργούμενης κατόπίν μήνυσης σε συνδυασμό με αγωγή αποζημίωσης (plainte avecconstitution de partie civile) την οποία είχε υποβάλει ο Διεθνής Σύνδεσμος κατά τουΡατσισμού και του Αντισημιτισμού (κατωτέρω LICRA) στις 26 Ιανουαρίου 2009 κατάαγνώστου για υποκίνηση σε φυλετικό μίσος Η υπόθεση αφορούσε σχόλια σε ανακοινωθένΤύπου στο περιφερειακό συμβούλιο του Rhocircne-Alpes Ο κ Gollnisch ζήτησε από τοΕυρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υπερασπιστεί την ασυλία του σε υπόθεση που αφορούσε κατάτην άποψή του την ελευθερία της έκφρασης των πολιτικών του απόψεων Η επιτροπήωστόσο έκρινε ότι η υπόθεση δεν ενέπιπτε στο πεδίο των πολιτικών δραστηριοτήτων τουBruno Gollnisch ως βουλευτού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Αντιθέτως αφορούσεδραστηριότητες του κ Gollnisch αμιγώς περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα ωςσυμβούλου της περιφέρειας Rhocircne-Alpes εντολή η οποία του είχε ανατεθεί με άμεση καικαθολική ψηφοφορία και η οποία είναι διαφορετική από την εντολή του ως βουλευτή τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου Κατόπιν τούτου η επιτροπή συνέστησε στο Κοινοβούλιο ναμην υπερασπιστεί την κοινοβουλευτική ασυλία του κ Gollnisch Ταυτόχρονα η επιτροπήθεώρησε ως ανεπίτρεπτη παραβίαση των προνομίων του Κοινοβουλίου το γεγονός ότι οιγαλλικές αρχές δεν είχαν υποβάλει ως όφειλαν αίτηση άρσης της ασυλίας του κ BrunoGollnisch προτού λάβουν τα περιοριστικά της ελευθερίας του μέτρα Ωστόσο έως ότουεκδοθεί η απόφαση του Κοινοβουλίου οι γαλλικές αρχές είχαν υποβάλει επισήμως αίτησηάρσης της ασυλίας του προκειμένου να λάβουν τα εν λόγω μέτρα και συνεπώς δεν ήτανπλέον απαραίτητη η υπεράσπιση της ασυλίας του κ Gollnisch339 Σε συνάρτηση με την ίδιαδικαστική διαδικασία η επιτροπή εξέτασε επίσης αίτηση άρσης της ασυλίας του κGollnisch που είχε υποβάλει ο Εισαγγελέας του Εφετείου της Λυών προκειμένου ναμπορέσουν να διερευνηθούν οι καταγγελίες της LICRA και ενδεχομένως ο κ Gollnisch νακληθεί να εμφανιστεί ενώπιον του αρμόδιου Δικαστηρίου Σταθερή στην απόφασή τηςσχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας η επιτροπή συνέστησε την άρση τηςκοινοβουλευτικής ασυλίας του κ Bruno Gollnisch340

Στην υπόθεση της αίτησης άρσης της ασυλίας του κAdrian Severin η επιτροπή καθώς δενδιαπίστωσε ενδείξεις fumus persecutionis ενέκρινε έκθεση με την οποία συνιστούσε στοΚοινοβούλιο να άρει την ασυλία του εν λόγω βουλευτή Η επιτροπή έκρινε ωστόσο ότιμέχρις ότου εκδοθεί τελεσίδικη απόφαση ο κ Severin μπορούσε να απολαύει ασυλίαςέναντι κάθε μορφής σύλληψης ή κράτησης ή οποιουδήποτε άλλου μέτρου θα τονπαρεμπόδιζε στην άσκηση των καθηκόντων που προβλέπει η εντολή του341

Στην περίπτωση των άλλων δύο αιτήσεων υπεράσπισης της ασυλίας που υπέβαλε ο κ ViktorUspaskich στις 5 και 11 Απριλίου 2011 αντίστοιχα η επιτροπή θεώρησε σκόπιμο να τιςεξετάσει από κοινού δεδομένου ότι αφορούσαν την αυτή δικαστική δίωξη Υπενθυμίζεταιότι ο κ Uspaskich κατηγορείτο κατά βάση για το αδίκημα της κατάρτισης ψευδούςισολογισμού σε σχέση με τη χρηματοδότηση ενός πολιτικού κόμματος κατά την περίοδο προτης εκλογής του στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Πρέπει να σημειωθεί σχετικά ότι στις 7Σεπτεμβρίου 2010 το Κοινοβούλιο είχε ήδη άρει την ασυλία του Viktor Uspaskich

339 Έκθεση της επιτροπής A7-01542011 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ Βruno Gollnisch340 Έκθεση της επιτροπής A7-01542011 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας και των προνομίων του κ Bruno Gollnisch341 Έκθεση της επιτροπής A7-02422011 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Ιουνίου 2011σχετικά με την αίτηση άρσης της ασυλίας και των προνομίων του κ Adrian Severin

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

117

θεωρώντας ότι δεν υπήρχαν βάσιμα στοιχεία ως προς την ύπαρξη fumus persecutionis καιότι τα αδικήματα για τα οποία κατηγορείτο ο κ Uspaskich ουδόλως σχετίζονταν με τιςδραστηριότητές του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Στις 28 Οκτωβρίου 2010ο κ 2010 ο Viktor Uspaskich άσκησε προσφυγή στο Γενικό Δικαστήριο με αίτημα τηνακύρωση της απόφασης του Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2010 την οποία όμωςαπέσυρε τον Ιούλιο του 2011 Στην αίτησή του της 5ης Απριλίου 2011 για υπεράσπιση τηςασυλίας του ο Viktor Uspaskich ισχυριζόταν ότι οι ποινικές διαδικασίες που είχαν κινηθείαπό τις αρχές της Λιθουανίας τον εμπόδιζαν στην άσκηση των κοινοβουλευτικών τουκαθηκόντων περιορίζοντας την ελευθερία μετακινήσεών του κατά παράβαση του άρθρου 7του Πρωτοκόλλου περί των Προνομίων και Ασυλιών Το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλουαποσκοπεί στην προστασία των βουλευτών έναντι περιορισμών της ελευθερίαςμετακινήσεώς τους πλην των δικαστικών διώξεων και συνεπώς περιέχει προνόμιο και όχιασυλία και δεν προστατεύει την ελευθερία μετακίνησης των βουλευτών έναντι δικαστικώνπεριορισμών Συνεπώς δεν ήταν δυνατόν το Κοινοβούλιο να δεχθεί την αίτηση του ViktorUspaskich της 5ης Απριλίου 2011 για την υπεράσπιση της ασυλίας του με βάση το άρθρο 7του Πρωτοκόλλου Με την αίτησή του της 11ης Απριλίου 2011 ο κ Uspaskich ζητούσε απότο Κοινοβούλιο να αποκαταστήσει την ασυλία του ακυρώνοντας επομένως τηνπροηγούμενη απόφασή του του Σεπτεμβρίου 2010 Ο κ Uspaskich υποστήριξε ότι είχανπροκύψει νέα στοιχεία - συγκεκριμένα μία διπλωματική διακοίνωση την οποίαδημοσιοποίησε το WikiLeaks -η οποία απεδείκνυε ότι η δικαστική δίωξη λόγω τηςκατάρτισης ψευδούς ισολογισμού είχε υποκινηθεί για πολιτικούς λόγους όπερδικαιολογούσε την αποκατάσταση της ασυλίας του Η επιτροπή όμως έκρινε ότι δεν υπήρχεαιτιώδης συνάφεια μεταξύ της δήλωσης στην οποία υποτίθεται ότι είχε προβεί ο ΥπουργόςΕξωτερικών της Λιθουανίας και της δικαστικής δίωξης και συνεπώς ήταν αβάσιμοι οιισχυρισμοί του κ Uspaskich περί υποτιθέμενης πολιτικής δίωξης Για τους ανωτέρω λόγουςη επιτροπή αποφάσισε να μην υπερασπισθεί την ασυλία του κ Uspaskich 342

Στην υπόθεση της αίτησης υπεράσπισης της ασυλίας του κGabriele Albertini η επιτροπήείχε συστήσει μη υπεράσπιση την ασυλίας343 Ωστόσο μερικούς μήνες αργότερα ο κAlbertini υπέβαλε αίτηση επανεξέτασης της αρχικής αίτησής του για υπεράσπιση τηςασυλίας προσκομίζοντας νέα αποδεικτικά στοιχεία Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων αφούεξέτασε τα έγγραφα που είχε προσκομίσει ο κ Albertini εξέτασε το ζήτημα σε διάφορεςευκαιρίες και ζήτησε και έλαβε διευκρινίσεις από το Ιταλικό Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιοκαι το Δικαστήριο και το Γραφείο του Εισαγγελέα στον οποίο είχε παραπεμφθεί η υπόθεσησυνέστησε ότι δεν θα έπρεπε να επανακινηθούν οι διαδικασίες για την υπεράσπιση τηςασυλίας του κ Gabriele Albertini καθώς δεν υπήρχε λόγος το Κοινοβούλιο να επανεξετάσειτην απόφασή του της 21ης Μαΐου 2013 για μη υπεράσπιση της ασυλίας Στην αίτησή τουεπανεξέτασης ο κ Albertini αναφέρεται σε πραγματικό περιστατικό το οποίο είχε ήδηεκθέσει κατά την αρχική διαδικασία Τα νέα αποδεικτικά έγγραφα και οι κατόπιν τούτωνδιευκρινίσεις εκ μέρους των ιταλικών αρχών επιβεβαιώνουν το συγκεκριμένο περιστατικόαλλά το ίδιο το περιστατικό είχε ήδη θεωρηθεί ότι δεν απεδείκνυε την ύπαρξη fumuspersecutionis ή ότι δικαιολογούσε κατά άλλο τρόπο την υπεράσπιση της ασυλίας του κAlbertini κατά την αρχική διαδικασία Η υποβολή περαιτέρω στοιχείων σχετικά με τοπραγματικό περιστατικό δεν συνιστούσε συνεπώς λόγο επανεξέτασης της αίτησηςυπεράσπισης της ασυλίας του

342 Έκθεση της επιτροπής A7-04112011 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ Viktor Uspaskich Έκθεση τηςεπιτροπής A7-04132011 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 1ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τηναίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ Viktor Uspaskich343 Έκθεση της επιτροπής A7-01492013 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 21ης Μαΐου 2013σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του κ Gabriele Albertini

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

118

Στην περίπτωση της αίτησης υπεράσπισης της ασυλίας του Corneliu Vadim Tudor ηεπιτροπή ενέκρινε ομόφωνα έκθεση με την οποία συνιστούσε στο Κοινοβούλιο να μηνυπερασπιστεί την ασυλία και τα προνόμιά του Η αίτηση του κ Tudor αφορά ποινικέςδιαδικασίες στο πλαίσιο των οποίων κατηγορείται ότι απείλησε δικαστικό επιμελητή καιορισμένους αστυνομικούς υπαλλήλους ασκώντας βία εναντίον τους εξυβρίζοντάς τους καιαποπειρώμενος γενικά να παρεμποδίσει την εκτέλεση νόμιμης απόφασης στο πλαίσιο τηςέξωσης του κόμματος Romania Mare από τα κτίρια του στο Βουκουρέστι στις 4 Ιανουαρίου2011 Με επιστολή του της 8ης Ιουνίου 2011 ο πρόεδρος της Επιτροπής Νομικών Θεμάτωναπέστειλε έγγραφο προς τις ρουμανικές αρχές ζητώντας περαιτέρω λεπτομερέστερεςπληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που είχαν κινηθεί κατά του κ Tudor Οι ρουμανικέςαρχές απάντησαν ότι laquoδεδομένου ότι ο κ Tudor δεν τέθηκε υπό κράτηση δεν συνελήφθη καιδεν υποβλήθηκε σε έρευνα δεν απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Κοινοβουλίου Επειδή ταπραγματικά περιστατικά της υπόθεσης δεν συνδέονται με γνώμη ή ψήφο δοθείσα κατά τηνάσκηση των καθηκόντων του και δεν τέθηκε υπό κράτηση δεν συνελήφθη ή δεν υποβλήθηκεσε έρευνα δεν κρίθηκε αναγκαίο να ζητηθεί η άρση της ασυλίας του κ Tudorraquo Η επιτροπήέκρινε ότι η έξωση του κόμματος Romania Mare από τα κτίρια του και οι συναφείςπεριστάσεις στοιχειοθετούσαν πράγματι αστικές και ποινικές υποθέσεις αντιστοίχως χωρίςάμεση και προφανή σχέση με την άσκηση των καθηκόντων του κ Tudor ως βουλευτή τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επιπλέον ο κ Tudor δεν επωφελήθηκε της ευκαιρίας ναεπεξηγήσει στην αρμόδια επιτροπή την αίτησή του για την υπεράσπιση της ασυλίας τουιδίως υπό το φως της επιστολής των ρουμανικών αρχών Κατά συνέπεια η επιτροπήαποφάσισε να μην υπερασπιστεί την ασυλία του κ Τudor344

Στην υπόθεση της αίτησης άρσης της ασυλίας τηςMałgorzata Handzlik η επιτροπή ενέκρινεέκθεση με την οποία συνιστούσε στο Κοινοβούλιο να μην υπερασπιστεί την ασυλία τηςΥπενθυμίζεται ότι ο γενικός εισαγγελέας της Δημοκρατίας της Πολωνίας ζήτησε άρση τηςκοινοβουλευτικής ασυλίας της κ Małgorzata Handzlik με σκοπό την διενέργεια έρευνας καιενδεχόμενης δίωξης για εικαζόμενο αδίκημα σύμφωνα με την πολωνική ποινική νομοθεσίαΗ κ Handzlik κατηγορείτο ότι είχε ζητήσει από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την επιστροφήτων δαπανών συμμετοχής σε κύκλο γλωσσικών μαθημάτων τα οποία στην πραγματικότηταδεν είχε παρακολουθήσει Η κ Handzlik ακούστηκε δύο φορές κατά τη διάρκεια τηςδιαδικασίας έχοντας τη δυνατότητα να διατυπώσει τις σχετικέ επιφυλάξεις της Η επιτροπήάκουσε επίσης τον Giovanni Kessler Γενικό Διευθυντή της Ευρωπαϊκής ΥπηρεσίαςΚαταπολέμησης της Απάτης και τον Roger Vanhaeren Γενικό Διευθυντή Οικονομικών τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου Οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε ο χειρισμός της υπόθεσης ειςβάρος της Małgorzata Handzlik και συνυπολογίζοντας το μικρό ύψος του επίμαχου ποσούκαθώς και την αβεβαιότητα όσον αφορά τη βασιμότητα και την προέλευση των αποδείξεωνδημιούργησαν σοβαρές αμφιβολίες όσον αφορά τη διαδικασία και οδήγησαν την επιτροπήστο να συμπεράνει ότι θα μπορούσαν και να υπάρχουν υπόνοιες για fumus persecutionisΒάσει των σκέψεων αυτών η επιτροπή συνέστησε στο Κοινοβούλιο να μην άρει τηνκοινοβουλευτική ασυλία της κ Handzlik345

Στην υπόθεση της αίτησης άρσης της ασυλίας τηςMarine Le Pen η επιτροπή συνέστησε στοΚοινοβούλιο να άρει την ασυλία της Υπενθυμίζεται ότι ο Προϊστάμενος της ΕισαγγελίαςΕφετών της Λυών ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Marine Le Pen σε σχέσημε δικαστική δίωξη που αφορούσε εικαζόμενο αδίκημα παρακίνησης σε μίσος διακρίσεις ήβία κατά ομάδας προσώπων λόγω θρησκεύματος Βάσει της νομολογίας στις υποθέσεις

344 Έκθεση της επιτροπής A7-01512012 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 10ης Μαΐου 2011σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Corneliu Vadim Tudor345 Έκθεση της επιτροπής A7-01952013 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 11ης Ιουνίου 2013σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων της Małgorzata Handzlik

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

119

Patriciello και Gollnisch η επιτροπή θεώρησε ότι τα πραγματικά περιστατικά στηνπερίπτωση αυτή δεν της επιτρέπουν να διαπιστώσει ότι η διατυπωθείσα γνώμη τελεί σεάμεση και προφανή συνάρτηση με την άσκηση των κοινοβουλευτικών καθηκόντων της Ηυπόθεση όντως δεν εμπίπτει στο πεδίο των πολιτικών δραστηριοτήτων της κ Le Pen ωςμέλους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου εφόσον αφορά αντιθέτως δραστηριότητες αμιγώςεθνικού και περιφερειακού χαρακτήρα Ο λόγος εκφωνήθηκε προς εκλογείς στη Λυών στοπλαίσιο της εκστρατείας για την εκλογή του προέδρου του Εθνικού Μετώπου και συνεπώςδεν ήταν σε συνάρτηση με τη δραστηριότητά της ως μέλους του Ευρωπαϊκού ΚοινοβουλίουΕπομένως η εικαζόμενη πράξη δεν τελούσε σε άμεση προφανή συνάρτηση με την άσκησητων καθηκόντων της υπό την ιδιότητά της ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτεσυνιστούσε γνώμη εκφρασθείσα κατά την άσκηση των καθηκόντων της ως βουλευτή τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου Επί πλέον βάσει των εξηγήσεων που δόθηκαν στην επιτροπήδεν συνέτρεχαν λόγοι για να υπάρξουν υπόνοιες για fumus persecutionis Βάσει τωνσκέψεων αυτών η επιτροπή αποφάσισε να άρει την κοινοβουλευτική ασυλία της κ LePen346

Στην υπόθεση της αίτησης άρσης της ασυλίας του Zbigniew Ziobro η επιτροπή συνέστησετην άρση της ασυλίας Υπενθυμίζεται ότι ο Γενικός Εισαγγελέας της Δημοκρατίας τηςΠολωνίας ζήτησε την άρση της βουλευτικής ασυλίας του Zbigniew Ziobro σε σχέση μεδίωξη που αφορούσε εικαζόμενο ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης στοπλαίσιο συνέντευξης με τον πρώην Υπουργό Γεωργίας της Πολωνίας Το αδίκημα αυτόσύμφωνα με τον Ποινικό Κώδικα της Πολωνίας διώκεται κατrsquo έγκληση Η επιτροπήυπενθυμίζοντας ότι την αρμοδιότητα της απόφασης σχετικά με άρση της ασυλίας σε μίασυγκεκριμένη περίπτωση έχει αποκλειστικά το Κοινοβούλιο θεώρησε ότι το εικαζόμενοαδίκημα δεν τελούσε σε άμεση ή προφανή συνάρτηση με την άσκηση των καθηκόντων τουκ Ziobro υπό την ιδιότητά του ως βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ούτεσυνιστούσε γνώμη εκφρασθείσα ή ψήφο δοθείσα κατά την άσκηση των κοινοβουλευτικώντου καθηκόντων υπό την έννοια του άρθρου 8 Δεδομένου ότι δεν διαπιστώθηκαν υπόνοιεςγια fumus persecutionis και ότι η απόφαση μη άρσης της βουλευτικής ασυλίας θα στερούσετον άλλο εγκαλούντα από τη δυνατότητα να δώσει δικαστική συνέχεια στην υπόθεσή τουστο πλαίσιο της υπεράσπισής του η επιτροπή αποφάσισε να άρει την ασυλία του ZbigniewZiobro347 Η περίπτωση του κ Ziobro αξίζει επίσης να αναφερθεί επειδή είχε υποβληθεί στοΚοινοβούλιο τον Ιανουάριο του 2013 και προηγούμενη αίτηση άρσης της ασυλίας Ωστόσοη αίτηση εκείνη προερχόταν από δικαστήριο ενώπιον του οποίου εκκρεμούσε μια υπόθεσηκατόπιν αιτήματος ιδιώτη και όχι όπως είχαν δηλώσει παλαιότερα οι πολωνικές αρχές μεεπιστολή της 26ης Ιουλίου 2011 από τη Γενική Εισαγγελία Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτωνέλαβε επομένως τη θέση ότι η αίτηση άρσης της ασυλίας δεν απευθυνόταν στο Κοινοβούλιοαπό την αρμόδια αρχή και την έκρινε απαράδεκτη348

346 Έκθεση της επιτροπής A7-02362013 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Ιουλίου 2013σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων της Marine Le Pen347 Έκθεση της επιτροπής A7-0452014 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Zbigniew Ziobro348 Ένα ζήτημα που προέκυπτε επί σειρά ετών ήταν ποια είναι η laquoαρμόδια αρχήraquo κατά την έννοια του άρθρου 7παράγραφος 1 του Κανονισμού η οποία έχει δικαίωμα να απευθύνει στο Κοινοβούλιο αίτηση άρσης τηςασυλίας Όντως ήδη στις αρχές της έκτης κοινοβουλευτικής περιόδου ο Πρόεδρος του Κοινοβουλίουαπέστειλε έγγραφο προς τα μέλη ζητώντας να δηλώσουν ποια ήταν η αρμόδια αρχή της χώρας τους όμως μόνο16 κράτη μέλη απάντησαν Το ζήτημα τέθηκε εκ νέου επιτακτικά όταν η επιτροπή εκαλείτο να εξετάσειαιτήσεις άρσης της ασυλίας υποβληθείσες απευθείας από πολωνούς πολίτες δυνάμει του πολωνικού δικαίου Ηεπιτροπή πραγματεύεται το ζήτημα αυτό στην έκθεση A6-02052009 ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίουτης 24ης Απριλίου 2009 σχετικά με τη βουλευτική ασυλία στην Πολωνία 20082232(INI) Το βασικό ζήτημασυνίστατο στο εάν ο σκοπός του αντίστοιχου άρθρου είναι να διασφαλίσει ότι το Κοινοβούλιο λαμβάνει μόνοαιτήσεις σε διαδικασίες των οποίων έχουν επιληφθεί οι αρχές ενός κράτους μέλους ώστε να διασφαλίζεται ότι

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

120

Μια άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση είναι η αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του KarmeloLanda Mendibe Ο κ Landa Mendibe που διετέλεσε βουλευτής του Κοινοβουλίου από το1990 έως το 1994 ζήτησε την υπεράσπιση της ασυλίας του στο πλαίσιο δικαστικήςδιαδικασίας όπου κατηγορείτο για συμμετοχή σε ένοπλη ομάδα Η επιτροπή σημείωσεπρωτίστως ότι η εντολή του κ Landa είχε λήξει το 1994 Συνεπώς ο κ Landa δεν μπορούσενα υποβάλει αίτηση βάσει του άρθρου 9 του Πρωτοκόλλου Η επιτροπή εξέτασε στησυνέχεια αν η αίτηση του κ Landa μπορούσε να υπαχθεί στο άρθρο 8 του ΠρωτοκόλλουΌπως ο κ Landa ανέφερε στην αίτησή του κατηγορείτο ότι συμμετείχε σε ένοπλη ομάδαΠρέπει να σημειωθεί ότι το έγγραφο της εισαγγελικής αρχής το οποίο δεν είχε αποσταλείακέραιο στο Κοινοβούλιο δεν προσδιόριζε τις κατηγορίες αλλά περιέγραφε απλώς τιςδραστηριότητες του κ Landa υπέρ του πολιτικού βραχίονα της τρομοκρατικής οργάνωσηςΕΤΑ τις οποίες εκείνος διεξήγαγε από την laquoΠρεσβείαraquo που είχε ιδρυθεί στο Βέλγιο και σεάλλα μέρη από το 1990 ώς το 2007 Το καθεστώς του ως βουλευτή αναφέρεται μόνοπαρεμπιπτόντως Η επιτροπή έκρινε ότι οι εικαζόμενες πράξεις δεν συνιστούσαν γνώμεςεκφρασθείσες ή ψήφους δοθείσες κατά την άσκηση καθηκόντων υπό την ιδιότητα τουβουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά την έννοια του άρθρου 8 και συμπέρανε ότιο κ Landa δεν ετύγχανε κοινοβουλευτικής ασυλίας την οποία το Κοινοβούλιο θα μπορούσενα υπερασπισθεί Η αίτησή του κρίθηκε συνεπώς μη παραδεκτή και ο πρόεδρος τηςεπιτροπής ενημέρωσε με επιστολή τον Πρόεδρο του Κοινοβουλίου σχετικά με την ως άνωαπόφαση349

Η υπόθεση της αίτησης υπεράσπισης της ασυλίας του κ Mario Borghezio αφορά ποινικήέρευνα εις βάρος του σε συνάρτηση με δηλώσεις στις οποίες φέρεται ότι προέβη σχετικά μευποτιθέμενα χαρακτηριστικά της εθνοτικής ομάδας των Ρομ Η επιτροπή συνέστησε τη μηυπεράσπιση της ασυλίας δεδομένου ότι σκοπός του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου είναι ναδιασφαλίζει ότι οι βουλευτές διαθέτουν κατrsquo αρχήν ελευθερία λόγου ωστόσο το δικαίωμααυτό δεν τους επιτρέπει να εξυβρίζουν να συκοφαντούν να υποκινούν σε μισαλλοδοξία ήνα προσβάλλουν την τιμή και την υπόληψη των άλλων ή να προβαίνουν σε δηλώσεις πουπαραβιάζουν το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης Η επιτροπή θεώρησε ότι οι επίμαχες δηλώσεις διατυπώθηκαν σε τόνο πουυπερέβαινε τα επιτρεπόμενα σε μια πολιτική συζήτηση όρια και επιπλέον είχαν εξαιρετικάαντικοινοβουλευτικό χαρακτήρα Τα μέλη συμφώνησαν ότι οι δηλώσεις αυτές ήταναντίθετες προς το άρθρο 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και συνεπώς δεν μπορούσε να θεωρηθεί ότι είχαν πραγματοποιηθεί κατά τηνάσκηση των καθηκόντων ενός βουλευτή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Η έκθεση τόνιζεεπίσης ότι δηλώσεις όπως εκείνες στις οποίες προέβη ο Mario Borghezio θα μπορούσαν ναεπισύρουν κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 153 του Κανονισμού και ότι η κοινοβουλευτικήασυλία δεν πρέπει συνεπώς να καλύπτει τέτοιες δηλώσεις όταν πραγματοποιούνται εκτός

οι αιτήσεις άρσης ασυλίας που λαμβάνει συνάδουν με την εθνική νομοθεσία τόσο ως προς το ουσιαστικό όσοκαι ως προς το διαδικαστικό μέρος κάτι που με τη σειρά του συνιστά επιπλέον εγγύηση ότι όταν τοΚοινοβούλιο αποφανθεί στο πλαίσιο των διαδικασιών του για τις ασυλίες η απόφασή του θα συνάδει τόσο μετην εθνική νομοθεσία του κράτους μέλους όσο και με τις εξουσίες που το ίδιο διαθέτει Κατόπιν τούτου τοΚοινοβούλιο ζήτησε όχι μόνον από την Πολωνία αλλά και από όλα τα κράτη μέλη να διασφαλίσουν τηνεφαρμογή διαδικαστικών μέτρων ώστε οι αιτήσεις άρσης ασυλίας των βουλευτών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου να διαβιβάζονται πάντα από την laquoαρμόδια αρχήraquo σύμφωνα με το άρθρο 7 παράγραφος 1(πρώην άρθρο 6 παράγραφος 2) του Κανονισμού προκειμένου να διασφαλίζεται η τήρηση των διατάξεων τουουσιαστικού και δικονομικού εθνικού δικαίου συμπεριλαμβανομένων των διαδικαστικών δικαιωμάτων τωνιδιωτών καθώς και των εξουσιών του Κοινοβουλίου349 Επιστολή της 20122013 (D(2013)65385)

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

121

Κοινοβουλίου Η επιτροπή αποφάσισε συνεπώς να μην υπερασπισθεί την ασυλία του κBorhezio350

Η αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας του κ Alexander Mirsky υπεβλήθη σε συνάρτηση μεαγωγή η οποία εκκρεμεί ενώπιον του πολιτικού τμήματος του Ανωτάτου Δικαστηρίου τηςΔημοκρατίας της Λετονίας σε σχέση με την απόφαση του περιφερειακού δικαστηρίου τηςΡίγα που καλεί τον κ Mirsky να ανακαλέσει δήλωση στην οποία προέβη κατά τη διάρκειαομιλίας ενός λεπτού σε συνεδρίαση της ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νακαταβάλει ηθική αποζημίωση υπέρ των φερομένων ως ζημιωθέντων εναγόντων Η επιτροπήθεώρησε ότι οι επίμαχες δηλώσεις περιλαμβάνονται αναμφίβολα στις περιπτώσεις πουκαλύπτει το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου Ως εκ της φύσεώς τους του πλαισίου στο οποίοπραγματοποιήθηκαν και του σκοπού τους οι δηλώσεις των βουλευτών του ΕυρωπαϊκούΚοινοβουλίου σε συνεδρίαση ολομέλειας δεν μπορούν παρά να συνιστούν γνώμεςεκφρασθείσες laquoκατά την άσκηση των καθηκόντων τουςraquo Ως εκ τούτου καλύπτονται πλήρωςαπό την κοινοβουλευτική ασυλία ως η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση κοινοβουλευτικήςδραστηριότητας που αναφέρεται στο άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου Η επιτροπή επομένωςσυντάχθηκε με την άποψη του Δικαστηρίου ότι το άρθρο 8 του Πρωτοκόλλου εφαρμόζεταικατʼ ουσίαν σε δηλώσεις στις οποίες προβαίνουν οι εν λόγω βουλευτές εντός των χώρων τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου351 και θεώρησε ότι το περιφερειακό δικαστήριο της Ρίγα είχεαγνοήσει πλήρως τη δυνατότητα εφαρμογής της διάταξης αυτής παρά το ότι είχευποχρέωση να συμμορφωθεί προς το πρωτογενές δίκαιο της ΕΕ Η επιτροπή αναγνώρισε ότιη δικαστική διαδικασία που είχε κινηθεί κατά του Alexander Mirsky εκκρεμεί και ότι ητελική απόφαση μπορεί να εκδοθεί υπέρ αυτού Στην περίπτωση ωστόσο που το ΑνώτατοΔικαστήριο επικυρώσει την απόφαση που εξέδωσε το περιφερειακό δικαστήριο της Ρίγααυτό θα συνιστούσε παραβίαση του πρωτογενούς δικαίου της ΕΕ από τις λετονικές αρχέςΣυνεπώς η επιτροπή συνέστησε την υπεράσπιση της ασυλίας του κ Mirsky και να κληθεί ηΕπιτροπή να παρέμβει ενώπιον των λετονικών αρχών με στόχο την εφαρμογή τουπρωτογενούς δικαίου της ΕΕ ndash και συγκεκριμένα του άρθρου 8 του Πρωτοκόλλου ndash καιενδεχομένως να κινήσει τη διαδικασία επί παραβάσει του ενωσιακού δικαίου βάσει τουάρθρου 258 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 352

350 Έκθεση της επιτροπής A7-02452014 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 2ας Απριλίου 2014σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Mario Borghezio351 Προαναφερθείσα απόφαση στην υπόθεση Patriciello σκέψη 29352 Έκθεση της επιτροπής A7-02732014 Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 15ης Απριλίου 2014σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων του Alexander Mirsky

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

122

Εισηγήτρια της έκθεσης σχετικάμε το Δικαστήριο τηςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςAlexandra Thein ALDE DE

8 Οργανισμός του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων δραστηριοποιήθηκε επίσηςόσον αφορά θεσμικά ζητήματα σε σχέση με το Δικαστήριοτης Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το 2011 το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπέβαλεδιάφορες προτάσεις 353 που αποσκοπούσαν στονεκσυγχρονισμό της λειτουργίας των τριών δικαστηρίων τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης

Όσον αφορά το ίδιο το Δικαστήριο οι αλλαγές πουεγκρίθηκαν 354 αφορούν την καθιέρωση σε αυτό θέσεωςαντιπροέδρου και την τροποποίηση των κανόνων σύνθεσηςτου τμήματος μείζονος συνθέσεως

Ως προς το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης οι προτάσειςτου Δικαστηρίου 355 αποσκοπούσαν στην τοποθέτησηαναπληρωτών δικαστών προς αναπλήρωση δικαστών οιοποίοι κωλύονται να ασκήσουν τα καθήκοντά τους

Ο σχετικός κανονισμός356προβλέπει ότι το Συμβούλιο τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης καταρτίζει κατάλογο τριών προσώπωνπου διορίζονται αναπληρωτές δικαστές οι οποίοι επιλέγονταιμεταξύ πρώην μελών του Δικαστηρίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης που έχουν τη δυνατότητα να βρίσκονται στηδιάθεση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης

Τέλος όσον αφορά το Γενικό Δικαστήριο το Δικαστήριο της Ένωσης κατέληξε στοσυμπέρασμα ότι ο αριθμός των δικαστών έπρεπε να αυξηθεί ώστε να προσαρμοστεί στοναυξανόμενο αριθμό των υποθέσεων που εισάγονται ενώπιον του Γενικού ΔικαστηρίουΕντούτοις καθώς δεν κατέστη δυνατό να επιτευχθεί συμφωνία εντός του Συμβουλίουσχετικά με το σύστημα διορισμού των επί πλέον δικαστών τα θεσμικά όργανα συμφώνησαννα χωρίσουν τις προτάσεις αφήνοντας το τελευταίο ζήτημα για αργότερα

Η έκθεση της επιτροπής την οποία υπέβαλε η κ Thein και την ενέκρινε το Κοινοβούλιο σεολομέλεια τον Δεκέμβριο του 2013357 περιλαμβάνει μία νέα πρόταση σύμφωνα με τηνοποία η εθνικότητα δεν πρέπει να αποτελεί κριτήριο για τον διορισμό των επιπλέονδικαστών - αλλά μάλλον η επάρκεια πρέπει να είναι το μοναδικό κριτήριο

Η επιτροπή πραγματοποίησε δύο ακροάσεις σχετικά με το ζήτημα αυτό την πρώτη στις 24Απριλίου 2013 με τον κ Βασίλειο Σκουρή Πρόεδρο του Δικαστηρίου της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και την άλλη στις Πέμπτη 30 Μαΐου 2013 με τον κ Jean-Marc Sauveacute πρόεδρο

353 020742011354 Κανονισμός (ΕΕ Ευρατόμ) αριθ 7412012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ηςΑυγούστου 2012 για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμού του Δικαστηρίου τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και του παραρτήματος I αυτού ΕΕ L 228 της 2382012 σ 1355 019232011356 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ 9792012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Οκτωβρίου2012 για τους αναπληρωτές δικαστές του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L303 της 13102012 σ 83)357 Τροπολογίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 12ης Δεκεμβρίου 2013 στο σχέδιο Κανονισμού τουΕυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του πρωτοκόλλου περί του Οργανισμούτου Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αύξηση του αριθμού των δικαστών στο Γενικό ΔικαστήριοP7_TA(2013)0581

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

123

της επιτροπής που προβλέπεται από το άρθρο 255 ΣΛΕΕ που γνωμοδοτεί σχετικά με τηνεπάρκεια των υποψηφίων δικαστών πριν τη διενέργεια των διορισμών Τον Φεβρουάριο του2014 επετεύχθη προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο υπό την Ελληνική ΠροεδρίαΩστόσο τα κράτη μέλη δεν κατόρθωσαν να συμφωνήσουν σχετικά με τις λεπτομέρειες τηςδιαδικασίας επιλογής των επιπλέον δικαστών Μία δεύτερη ανάγνωση ενδέχεται ναπραγματοποιηθεί κατά τη νέα κοινοβουλευτική περίοδο

Σε συνάρτηση με την λειτουργία της επιτροπής του άρθρου 255 για τη διαδικασία επιλογήςτων υποψηφίων για διορισμό στα δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να σημειωθείεπίσης ότι η Επιτροπή Νομικών Θεμάτων έχει ένα ρόλο στον ορισμό των μελών τηςεπιτροπής αυτής δεδομένου ότι ένα από τα επτά μέλη της ορίζεται από το Κοινοβούλιο Ηεπιτροπή όρισε τον κ Luigi Berlinguer μέλος της επιτροπής του άρθρου 255 για την περίοδο2010-2014 ο οποίος αντικατέστησε την κ Ana Palacio

ANNEXES

Stocktaking ofparliamentary committee

activities during the7th legislature

Committee on Legal Affairs

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 2

CONTENTS

ANNEX I - FIELDS OF COMPETENCE 3

ANNEX II - INDEX OF ACTS AND CASES 14

ANNEX III - CODIFICATIONS 41

ANNEX IV - HEARINGS 54

ANNEX V - DELEGATIONS 87

ANNEX VI - STUDIES 101

ANNEX VII - MEMBERS 142

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature3

ANNEX I - Fields of competence

A Field of powers and responsibilities (Annex VII of the Rules of Procedure of theEuropean Parliament)

The Committee on Legal Affairs is responsible for

1 the interpretation and application of Union law and compliance of Union acts withprimary law notably the choice of legal bases and respect for the principles ofsubsidiarity and proportionality

2 the interpretation and application of international law in so far as the European Unionis affected

3 the simplification of Union law in particular legislative proposals for its officialcodification

4 the legal protection of Parliaments rights and prerogatives including its involvementin actions before the Court of Justice of the European Union

5 Union acts which affect the Member States legal order namely in the fields of

civil and commercial law

company law

intellectual property law

procedural law

6 measures concerning judicial and administrative cooperation in civil matters

7 environmental liability and sanctions against environmental crime

8 ethical questions related to new technologies applying the procedure with associatedcommittees with the relevant committees

9 the Statute for Members and the Staff Regulations of the European Union

10 privileges and immunities as well as verification of Members credentials

11 the organisation and statute of the Court of Justice of the European Union

12 the Office for Harmonisation in the Internal Market

B Extracts of the Rules of Procedure of the European Parliament

Field of powers of the Committee on Legal Affairs

Rule 3 Verification of credentials

1 Following elections to the European Parliament the President shall invite thecompetent authorities of the Member States to notify Parliament without delay of thenames of the elected Members so that all Members may take their seats in Parliamentwith effect from the opening of the first sitting following the elections

At the same time the President shall draw the attention of those authorities to therelevant provisions of the Act of 20 September 1976 and invite them to take the

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 4

necessary measures to avoid any incompatibility with the office of Member of theEuropean Parliament

2 Members whose election has been notified to Parliament shall declare in writingbefore taking their seat in Parliament that they do not hold any office incompatiblewith that of Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or(2) of the Act of 20 September 1976 Following general elections the declarationshall be made where possible no later than six days prior to Parliaments constitutivesitting Until such time as Members credentials have been verified or a ruling hasbeen given on any dispute and provided that they have previously signed the above-mentioned written declaration they shall take their seat in Parliament and on itsbodies and shall enjoy all the rights attaching thereto

Where it is established from facts verifiable from sources available to the public that aMember holds an office incompatible with that of Member of the EuropeanParliament within the meaning of Article 7(1) and (2) of the Act of 20 September1976 Parliament on the basis of the information provided by its President shallestablish that there is a vacancy

3 On the basis of a report by the committee responsible for the verification ofcredentials Parliament shall verify credentials without delay and rule on the validityof the mandate of each of its newly elected Members and also on any dispute referredto it pursuant to the provisions of the Act of 20 September 1976 except those basedon national electoral laws

4 The committees report shall be based on the official notification by each MemberState of the full results of the election specifying the names of the candidates electedand those of any substitutes together with their ranking in accordance with the resultsof the vote

The validity of the mandate of a Member may not be confirmed unless the writtendeclarations required under this Rule and Annex I to these Rules have been made

On the basis of a report by the committee Parliament may at any time rule on anydispute as to the validity of the mandate of any of its Members

5 Where the appointment of a Member is due to the withdrawal of candidates from thesame list the committee shall ensure that the withdrawals in question have takenplace in accordance with the spirit and the letter of the Act of 20 September 1976 andRule 4(3)

6 The committee shall ensure that any information which may affect the performance ofthe duties of a Member of the European Parliament or the ranking of the substitutes isforwarded to Parliament without delay by the authorities of the Member States or ofthe Union with an indication of the date of effect in the case of an appointment

Should the competent authorities of the Member States initiate a procedure whichmight lead to the disqualification of a Member from holding office the President shallask them to keep him regularly informed of the stage reached in the procedure andshall refer the matter to the committee responsible On a proposal from thatcommittee Parliament may adopt a position on the matter

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature5

Rule 4 Term of office of Members

1 A Members term of office shall begin and end as laid down in the Act of 20September 1976 It shall also end on death or resignation

2 Every Member shall remain in office until the opening of the first sitting ofParliament following the elections

3 Members who resign shall notify the President of their resignation and of the date onwhich that resignation is to take effect which may not be more than three monthsafter notification This notification shall take the form of an official record drawn upin the presence of the Secretary-General or his representative signed by the latter andby the Member concerned and immediately submitted to the committee responsiblewhich shall enter it on the agenda of its first meeting following receipt of thedocument

If the committee responsible considers that the resignation is not in accordance withthe spirit or the letter of the Act of 20 September 1976 it shall inform Parliament tothis effect so that Parliament can decide whether or not to establish the vacancy

Otherwise the vacancy shall be established with effect from the date indicated by theresigning Member in the official record There shall be no vote in Parliament on thesubject

A simplified procedure has been introduced for certain exceptional circumstances inparticular where one or more part-sessions are held between the effective date of theresignation and the first meeting of the committee responsible and where as thevacancy has not been established the political group to which the resigning Memberbelongs is not able to obtain a replacement Member during those part-sessions Underthis procedure the rapporteur of the committee responsible entrusted with these caseshas the power to examine immediately any resignation duly notified and where anydelay in considering the notification would be prejudicial to refer the matter to thecommittee chair requesting pursuant to paragraph 3

either that the President be informed on behalf of the committee that thevacancy may be established or

that an extraordinary meeting of the committee be convened to examine anyspecific difficulties noted by the rapporteur

4 Where the competent authority of a Member State notifies the President of the end ofthe term of office of a Member of the European Parliament pursuant to the provisionsof the law of that Member State as a result either of incompatibilities within themeaning of Article 7(3) of the Act of 20 September 1976 or withdrawal of themandate pursuant to Article 13(3) of that Act the President shall inform Parliamentthat the mandate ended on the date communicated by the Member State and shallinvite the Member State to fill the vacant seat without delay

Where the competent authorities of the Member States or of the Union or the Memberconcerned notify the President of an appointment or election to an office incompatiblewith the office of Member of the European Parliament within the meaning of Article7(1) or (2) of the Act of 20 September 1976 the President shall inform Parliamentwhich shall establish that there is a vacancy

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 6

5 The authorities of the Member States or of the Union shall inform the President of anyassignment they intend to confer on a Member The President shall refer to thecommittee responsible the question of the compatibility of the proposed assignmentwith the letter and the spirit of the Act of 20 September 1976 and shall informParliament the Member and the authorities concerned of the conclusions reached bythat committee

6 The following shall be considered as the date of the end of the term of office and theeffective date of a vacancy

in the case of resignation the date on which the vacancy is established byParliament in accordance with the notification of resignation

in the case of appointment or election to an office incompatible with the officeof Member of the European Parliament within the meaning of Article 7(1) or(2) of the Act of 20 September 1976 the date notified by the competentauthorities of the Member States or of the Union or by the Member concerned

7 When Parliament has established that a vacancy exists it shall inform the MemberState concerned and invite it to fill the seat without delay

8 Any dispute concerning the validity of the appointment of a Member whosecredentials have already been verified shall be referred to the committee responsiblewhich shall report to Parliament without delay and no later than the beginning of thenext part-session

9 Parliament shall reserve the right where acceptance or termination of office appearsto be based on material inaccuracy or vitiated consent to declare the appointmentunder consideration to be invalid or refuse to establish the vacancy

Rule 5 Privileges and immunities

1 Members shall enjoy privileges and immunities in accordance with the Protocol onthe Privileges and Immunities of the European Union

2 Parliamentary immunity is not a Memberrsquos personal privilege but a guarantee of theindependence of Parliament as a whole and of its Members

3 Passes allowing Members to circulate freely in the Member States shall be issued tothem by the President of Parliament as soon as he has been notified of their election

4 Members shall be entitled to inspect any files held by Parliament or a committeeother than personal files and accounts which only the Members concerned shall beallowed to inspect Exceptions to this rule for the handling of documents to whichpublic access may be refused pursuant to Regulation (EC) No 10492001 of theEuropean Parliament and of the Council regarding public access to EuropeanParliament Council and Commission documents are laid down in Annex VIII to theRules of Procedure

Rule 6 Waiver of immunity

1 In the exercise of its powers in respect of privileges and immunities Parliament actsto uphold its integrity as a democratic legislative assembly and to secure theindependence of its Members in the performance of their duties Any request for

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature7

waiver of immunity shall be evaluated in accordance with Articles 7 8 and 9 of theProtocol on the Privileges and Immunities of the European Union and with theprinciples referred to in this Rule

2 Where Members are required to appear as witnesses or expert witnesses there is noneed to request a waiver of immunity provided

that they will not be obliged to appear on a date or at a time which preventsthem from performing their parliamentary duties or makes it difficult for themto perform those duties or that they will be able to provide a statement inwriting or in any other form which does not make it difficult for them toperform their parliamentary duties and

that they are not obliged to testify concerning information obtainedconfidentially in the exercise of their mandate which they do not see fit todisclose

Rule 7 Defence of privileges and immunity

1 In cases where the privileges and immunities of a Member or former Member arealleged to have been breached by the authorities of a Member State a request for aParliament decision as to whether there has in fact been a breach of those privilegesand immunities may be made in accordance with Rule 7(1)

2 In particular such a request for the defence of privileges and immunities may bemade if it is considered that the circumstances constitute an administrative or otherrestriction on the free movement of Members travelling to or from the place ofmeeting of Parliament or on an opinion expressed or a vote cast in the performance oftheir duties or that they fall within the scope of Article 9 of the Protocol on thePrivileges and Immunities of the European Union

3 A request for the defence of the privileges and immunities of a Member shall not beadmissible if a request for the waiver or defence of that Memberrsquos immunity hasalready been received in respect of the same legal proceedings whether or not adecision was taken at that time

4 No further consideration shall be given to a request for the defence of the privilegesand immunities of a Member if a request for the waiver of that Memberrsquos immunity isreceived in respect of the same legal proceedings

5 In cases where a decision has been taken not to defend the privileges and immunitiesof a Member the Member may make a request for reconsideration of the decisionsubmitting new evidence The request for reconsideration shall be inadmissible ifproceedings have been instituted against the decision under Article 263 of the Treatyon the Functioning of the European Union or if the President considers that the newevidence submitted is not sufficiently substantiated to warrant reconsideration

Rule 8 Urgent action by the President to assert immunity

1 As a matter of urgency in circumstances where a Member is arrested or has his or herfreedom of movement curtailed in apparent breach of his or her privileges andimmunities the President after consulting the chair and rapporteur of the committeeresponsible may take an initiative to assert the privileges and immunities of the

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 8

Member concerned The President shall notify the committee of that initiative andinform Parliament

2 When the President makes use of the powers conferred on him by paragraph 1 thecommittee shall take cognisance of the Presidents initiative at its next meetingWhere the committee deems it necessary it may prepare a report for submission toParliament

Rule 9 Procedures on immunity

1 Any request addressed to the President by a competent authority of a Member Statethat the immunity of a Member be waived or by a Member or a former Member thatprivileges and immunities be defended shall be announced in Parliament and referredto the committee responsible

The Member or former Member may be represented by another Member The requestmay not be made by another Member without the agreement of the Memberconcerned

2 The committee shall consider without delay but having regard to their relativecomplexity requests for the waiver of immunity or requests for the defence ofprivileges and immunities

3 The committee shall make a proposal for a reasoned decision which recommends theadoption or rejection of the request for the waiver of immunity or for the defence ofprivileges and immunities

4 The committee may ask the authority concerned to provide any information orexplanation which the committee deems necessary in order for it to form an opinionon whether immunity should be waived or defended

5 The Member concerned shall be given an opportunity to be heard may present anydocuments or other written evidence deemed by that Member to be relevant and maybe represented by another Member

The Member shall not be present during debates on the request for waiver or defenceof his or her immunity except for the hearing itself

The chair of the committee shall invite the Member to be heard indicating a date andtime The Member may renounce the right to be heard

If the Member fails to attend the hearing pursuant to that invitation he or she shall bedeemed to have renounced the right to be heard unless he or she has asked to beexcused from being heard on the date and at the time proposed giving reasons Thechair of the committee shall rule on whether such a request to be excused is to beaccepted in view of the reasons given and no appeals shall be permitted on this point

If the chair of the committee grants the request to be excused he or she shall invitethe Member to be heard at a new date and time If the Member fails to comply withthe second invitation to be heard the procedure shall continue without the Memberhaving been heard No further requests to be excused or to be heard may then beaccepted

6 Where the request seeks the waiver of immunity on several counts each of these maybe the subject of a separate decision The committees report may exceptionallypropose that the waiver of immunity should apply solely to prosecution proceedings

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature9

and that until a final sentence is passed the Member should be immune from anyform of detention or remand or any other measure which prevents that Member fromperforming the duties proper to the mandate

7 The committee may offer a reasoned opinion as to the competence of the authority inquestion and the admissibility of the request but shall not under any circumstancespronounce on the guilt or otherwise of the Member nor on whether or not the opinionsor acts attributed to him or her justify prosecution even if in considering the requestit acquires detailed knowledge of the facts of the case

8 The committees report shall be placed at the head of the agenda of the first sittingfollowing the day on which it was tabled No amendments may be tabled to theproposal(s) for a decision

Discussion shall be confined to the reasons for and against each proposal to waive oruphold immunity or to defend a privilege or immunity

Without prejudice to Rule 151 the Member whose privileges or immunities are underconsideration shall not speak in the debate

The proposal(s) for a decision contained in the report shall be put to the vote at thefirst voting time following the debate

After Parliament has considered the matter a separate vote shall be taken on each ofthe proposals contained in the report If a proposal is rejected the contrary decisionshall be deemed adopted

9 The President shall immediately communicate Parliaments decision to the Memberconcerned and to the competent authority of the Member State concerned with arequest that the President be informed of any developments in the relevantproceedings and of any judicial rulings made as a consequence When the Presidentreceives this information he shall transmit it to Parliament in the way he considersmost appropriate if necessary after consulting the committee responsible

10 The committee shall treat these matters and handle any documents received with theutmost confidentiality

11 The committee after consulting the Member States may draw up an indicative list ofthe authorities of the Member States which are competent to present a request for thewaiver of a Members immunity

12 The committee shall lay down principles for the application of this Rule

13 Any inquiry as to the scope of Members privileges or immunities made by acompetent authority shall be dealt with in accordance with the above rules

Rule 39 Verification of legal basis

1 In the case of all proposals for legislative acts and other documents of a legislativenature the committee responsible for the subject-matter shall first verify the legalbasis

2 If that committee disputes the validity or the appropriateness of the legal basisincluding in the context of the verification under Article 5 of the Treaty on EuropeanUnion it shall request the opinion of the committee responsible for legal affairs

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 10

3 The committee responsible for legal affairs may also on its own initiative take upquestions concerning the legal basis of the proposals for legislative acts In such casesit shall duly inform the committee responsible for the subject-matter

4 If the committee responsible for legal affairs decides to dispute the validity or theappropriateness of the legal basis it shall report its conclusions to ParliamentParliament shall vote on this before voting on the substance of the proposal

5 Amendments tabled in Parliament to change the legal basis of a proposal for alegislative act without the committee responsible for the subject-matter or thecommittee responsible for legal affairs having disputed the validity or appropriatenessof the legal basis shall be inadmissible

6 If the Commission does not agree to modify its proposal to conform to the legal basisapproved by Parliament the rapporteur or the Chair of the committee responsible forlegal affairs or of the committee responsible for the subject-matter may propose thatthe vote on the substance of the proposal be postponed to a subsequent sitting

Rule 40 Delegation of legislative powers

1 When scrutinising a proposal for a legislative act which delegates powers to theCommission as provided for in Article 290 of the Treaty on the Functioning of theEuropean Union Parliament shall pay particular attention to the objectives contentscope and duration of the delegation and to the conditions to which it is subject

2 The committee responsible for the subject-matter may at any time request the opinionof the committee responsible for the interpretation and application of Union law

3 The committee responsible for the interpretation and application of Union law mayalso on its own initiative take up questions concerning the delegation of legislativepowers In such cases it shall duly inform the committee responsible for the subject-matter

Rule 42 Examination of respect for the principle of subsidiarity

1 During the examination of a proposal for a legislative act Parliament shall payparticular attention to respect for the principles of subsidiarity and proportionality

2 The committee responsible for respect of the principle of subsidiarity may decide tomake recommendations for the attention of the committee responsible for the subject-matter in respect of any proposal for a legislative act

3 If a national parliament sends the President a reasoned opinion in accordance withArticle 3 of the Protocol on the role of national parliaments in the European Unionand Article 6 of the Protocol on the application of the principles of subsidiarity andproportionality that document shall be referred to the committee responsible for thesubject-matter and forwarded for information to the committee responsible for respectof the principle of subsidiarity

4 Except in the cases of urgency referred to in Article 4 of the Protocol on the role ofnational parliaments in the European Union the committee responsible for thesubject-matter shall not proceed to its final vote before the expiry of the deadline ofeight weeks laid down in Article 6 of the Protocol on the application of the principlesof subsidiarity and proportionality

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature11

5 Where reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative actwith the principle of subsidiarity represent at least one third of all the votes allocatedto the national parliaments or a quarter in the case of a proposal for a legislative actsubmitted on the basis of Article 76 of the Treaty on the Functioning of the EuropeanUnion Parliament shall not take a decision until the author of the proposal has statedhow it intends to proceed

6 Where under the ordinary legislative procedure reasoned opinions on the non-compliance of a proposal for a legislative act with the principle of subsidiarityrepresent at least a simple majority of the votes allocated to the national parliamentsthe committee responsible for the subject-matter having considered the reasonedopinions submitted by the national parliaments and the Commission and having heardthe views of the committee responsible for respect of the principle of subsidiaritymay recommend to Parliament that it reject the proposal on the grounds ofinfringement of the principle of subsidiarity or submit to Parliament any otherrecommendation which may include suggestions for amendments related to respectof the principle of subsidiarity The opinion given by the committee responsible forrespect of the principle of subsidiarity shall be annexed to any such recommendation

The recommendation shall be submitted to Parliament for a debate and vote If arecommendation to reject the proposal is adopted by a majority of the votes cast thePresident shall declare the procedure closed Where Parliament does not reject theproposal the procedure shall continue taking into account any recommendationsapproved by Parliament

Rule 103 Codification

1 When a proposal for codification of Union legislation is submitted to Parliament itshall be referred to the committee responsible for legal affairs The latter shallexamine it in accordance with the arrangements agreed at interinstitutional level inorder to ascertain that it is a straightforward codification with no changes of asubstantive nature

2 The committee which was responsible for the acts to be codified may at its ownrequest or at the request of the committee responsible for legal affairs be asked todeliver an opinion on the desirability of codification

3 Amendments to the text of the proposal shall be inadmissible

However at the rapporteurs request the Chair of the committee responsible for legalaffairs may submit for the latterrsquos approval amendments relating to technicaladaptations provided that those adaptations are necessary in order to ensure that theproposal complies with the codification rules and that they do not involve anysubstantive change to the proposal

4 If the committee responsible for legal affairs concludes that the proposal does notentail any substantive change to Union legislation it shall refer it to Parliament forapproval

If the committee takes the view that the proposal entails a substantive change it shallpropose that Parliament reject the proposal

In either case Parliament shall take a decision by means of a single vote withoutamendment or debate

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 12

Rule 104 Recasting

1 When a proposal recasting Union legislation is submitted to Parliament that proposalshall be referred to the committee responsible for legal affairs and to the committeeresponsible for the subject-matter

2 The committee responsible for legal affairs shall examine the proposal in accordancewith the arrangements agreed at interinstitutional level with a view to checking thatit entails no substantive changes other than those identified as such in the proposal

For the purpose of that examination amendments to the text of the proposal shall beinadmissible However the second subparagraph of Rule 86(3) shall apply toprovisions which remain unchanged in the recasting proposal

3 If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal does notentail any substantive changes other than those identified as such in the proposal itshall inform the committee responsible

In such a case over and above the conditions laid down in Rules 156 and 157amendments shall be admissible within the committee responsible for the subject-matter only if they concern those parts of the proposal which contain changes

However if in accordance with point 8 of the Interinstitutional Agreement thecommittee responsible intends also to submit amendments to the codified parts of theproposal it shall immediately notify its intention to the Council and to theCommission and the latter should inform the committee prior to the vote pursuant toRule 54 of its position on the amendments and whether or not it intends to withdrawthe recast proposal

4 If the committee responsible for legal affairs considers that the proposal entailssubstantive changes other than those which have been identified as such in theproposal it shall propose that Parliament reject the proposal and shall inform thecommittee responsible for the subject-matter that it has done so

In such a case the President shall ask the Commission to withdraw the proposal If theCommission does so the President shall hold the procedure to be superfluous andshall inform the Council accordingly If the Commission does not withdraw itsproposal Parliament shall refer the matter back to the committee responsible for thesubject-matter which shall consider it in accordance with the normal procedure

Rule 141 Proceedings before the Court of Justice of the European Union

1 Parliament shall within the time limits specified by the Treaties and the Statute of theCourt of Justice of the European Union for action by the institutions of the Union andby natural or legal persons examine Union legislation and its implementing measuresin order to ensure that the Treaties have been fully complied with in particular whereParliaments rights are concerned

2 The committee responsible shall report to Parliament orally if necessary if it suspectsa breach of Union law

3 The President shall bring an action on behalf of Parliament in accordance with therecommendation of the committee responsible

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature13

At the start of the following part-session the President may ask the plenary to decidewhether the action should be maintained Should plenary rule against the action by amajority of the votes cast he shall withdraw it

Should the President bring an action contrary to the recommendation of the committeeresponsible he shall at the start of the following part-session ask the plenary todecide whether the action should be maintained

4 The President shall submit observations or intervene in court proceedings on behalf ofParliament after consulting the committee responsible

If the President intends to depart from the recommendation of the committeeresponsible he shall inform the committee accordingly and shall refer the matter tothe Conference of Presidents stating his reasons

If the Conference of Presidents takes the view that Parliament should exceptionallynot submit observations or intervene before the Court of Justice of the EuropeanUnion where the legal validity of an act of Parliament is being questioned the mattershall be submitted to plenary without delay

In urgent cases the President may take precautionary action in order to comply withthe time-limits prescribed by the court concerned In such cases the procedureprovided for in this paragraph shall be implemented at the earliest opportunity

Nothing in the Rules prevents the committee responsible from deciding onappropriate procedural arrangements for the timely transmission of itsrecommendation in urgent cases

Rule 90(6) of the Rules of Procedure lays down a specific procedure by means ofwhich Parliament can take a decision on whether to exercise its prerogative pursuantto Article 218(11) TFEU to seek an opinion from the Court of Justice on thecompatibility of an international agreement with the Treaties that provisionconstitutes a ldquolex specialisrdquo which takes precedence over the general provision laiddown in Rule 128 of the Rules of Procedure

When a decision must be taken as to whether Parliament should exercise its rightsvis-agrave-vis the Court of Justice of the European Union and the act in question is notcovered by Rule 128 of the Rules of Procedure the procedure provided for in this ruleshould apply mutatis mutandis

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 14

ANNEX II - Index of acts and cases

REPORTS

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20030132B(NLE)A7-03412011T7-04792011

Draft Council decision concerning the accession of theEuropean Union to the Protocol of 2002 to the AthensConvention relating to the Carriage of Passengers and theirLuggage by Sea 1974 as regards Articles 10 and 11 thereof

LEHNE

20090048(COD)A7-00362009T7-00832009

Proposal for a regulation of the European Parliament and ofthe Council adapting a number of instruments subject to theprocedure referred to in Article 251 of the Treaty to CouncilDecision 1999468EC with regard to the regulatoryprocedure with scrutiny - Adaptation to the regulatoryprocedure with scrutiny - Part Five

SZAacuteJER

20090034(CNS)A7-00562009T7-00782009

Proposal for a Council decision amending Decision2006325EC to provide for a procedure for theimplementation of Article 5(2) of the Agreement betweenthe European Community and the Kingdom of Denmark onjurisdiction and the recognition and enforcement ofjudgments in civil and commercial matters

GERINGER DEOEDENBERG

20090023(CNS)A7-00622009T7-00812009

Proposal for a Council Decision on the conclusion by theEuropean Community of the Protocol on the Law Applicableto Maintenance Obligations

WALLIS

20090031(CNS)A7-00582009T7-00772009

Proposal for a Council decision amending Decision2006326EC to provide for a procedure for theimplementation of Article 5(2) of the Agreement betweenthe European Community and the Kingdom of Denmark onthe service of judicial and extrajudicial documents in civil orcommercial matters

GERINGER DEOEDENBERG

20090100(NLE)A7-00052010T7-00272010

Proposal for a Council decision on the conclusion by theEuropean Community of the convention on the internationalrecovery of child support and other forms of familymaintenance

MAŠTAacuteLKA

20090035(COD)A7-03932011T7-05632011

Proposal for a Directive of the European Parliament and ofthe Council amending Council Directive 78660EEC on theannual accounts of certain types of companies as regardsmicro-entities

LEHNE

20090157(COD)A7-00452012T7-00682012

Jurisdiction applicable law recognition and enforcement ofdecisions and authentic instruments in matters of successionand the creation of a European Certificate of Succession

LECHNER

20090035(COD)A7-00112010T7-05632011

Amendment of Council Directive 78660EEC on the annualaccounts of certain types of companies as regards micro-entities

LEHNE

20100051(COD)A7-03552010T7-04882010

Proposal for a regulation of the European Parliament and ofthe Council laying down the rules and general principlesconcerning mechanisms for control by Member States of theCommissionrsquos exercise of implementing powers

SZAacuteJER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature15

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20100066(NLE)A7-01942010T7-02162010

Proposal for Council Decision No 2010EU authorisingenhanced cooperation in the area of the law applicable todivorce and legal separation

ZWIEFKA

20100171(COD)A7-02882010T7-03692010

Proposal for a regulation of the European Parliament and ofthe Council amending the Staff Regulations of Officials ofthe European Communities and the Conditions ofEmployment of Other Servants of those Communities

RAPKAY

20100067(CNS)A7-03602010T7-04772010

Proposal for a Council regulation (EU) implementingenhanced cooperation in the area of the law applicable todivorce and legal separation

ZWIEFKA

20100198(CNS)Procedure lapsed or

withdrawnTranslation arrangements for the European Union patent

20100361(NLE)Awaiting committee

decision

European Convention on the legal protection of servicesbased on or consisting of conditional access

LEHNE

20100384(NLE)A7-00212011T7-00542011

Enhanced cooperation in the area of the creation of unitarypatent protection

LEHNE

20110094(CNS)A7-00022012T7-04752012

Proposal for a Council Regulation implementing enhancedcooperation in the area of the creation of unitary patentprotection with regard to the applicable translationarrangements

BALDASSARRE

20110136(COD)A7-00552012T7-03492012

Certain permitted uses of orphan worksGERINGER DEOEDENBERG

20110093(COD)A7-00012012T7-04742012

Proposal for a regulation of the European Parliament and ofthe Council implementing enhanced cooperation in the areaof the creation of unitary patent protection implementation

RAPKAY

20110038(COD)A7-00222012T7-00332012

Proposal for a Directive of the European Parliament and ofthe Council amending Directives 89666EEC 200556ECand 2009101EC as regards the interconnection of centralcommercial and companies registers

LECHNER

20110135(COD)A7-00032012T7-00322012

Entrusting the Office for Harmonisation in the InternalMarket (Trade Marks and Designs) with certain tasks relatedto the protection of intellectual property rights including theassembling of public and private sector representatives as aEuropean Observatory on Counterfeiting and Piracy

MASIP HIDALGO

20110902(COD)A7-01842012T7-02952012

Proposal for a regulation of the European Parliament and ofthe Council relating to temporary judges of the EuropeanUnion civil service tribunal

THEIN

20110901A(COD)A7-01852012T7-02942012

Proposal for a regulation of the European Parliament and ofthe Council amending the Statute of the Court of Justice ofthe European Union

THEIN

20110455(COD)A7-01562012T7-02872013

Proposal for a Regulation of the European Parliament and ofthe Council amending the Staff Regulations of Officials andthe Conditions of Employment of Other Servants of theEuropean Union

ROTH-BEHRENDT

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 16

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20110441(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance by the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Gabon to the 1980Hague Convention on the Civil Aspects of InternationalChild Abduction

LICHTENBERGER

20110451(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance by the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Morocco to the 1980Hague Convention on the Civil Aspects of InternationalChild Abduction

LICHTENBERGER

20110447(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance by the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Russian Federation tothe 1980 Hague Convention on the Civil Aspects ofInternational Child Abduction

LICHTENBERGER

20110448(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance by the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Albania to the 1980Hague Convention on the Civil Aspects of InternationalChild Abduction

LICHTENBERGER

20110450(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance by the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Singapore to the 1980Hague Convention on the Civil Aspects of InternationalChild Abduction

LICHTENBERGER

20110451(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance by the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Morocco to the 1980Hague Convention on the Civil Aspects of InternationalChild Abduction

LICHTENBERGER

20110452(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance by the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Armenia to the 1980Hague Convention on the Civil Aspects of InternationalChild Abduction

LICHTENBERGER

20110444(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance by the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Seychelles to the 1980Hague Convention on the Civil Aspects of InternationalChild Abduction

LICHTENBERGER

20110443(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Proposal for a Council Decision on the declaration ofacceptance the Member States in the interest of theEuropean Union of the accession of Andorra to the 1980Hague Convention on the Civil Aspects of InternationalChild Abduction

LICHTENBERGER

20110070(APP)A7-00872012T7-01502012

Proposal for a Council Regulation on electronic publicationof the Official Journal of the European Union

ZIOBRO

20110308(COD)A7-02782012T7-02612013

Proposal for a Directive of the European Parliament and ofthe Council on the annual financial statements consolidatedfinancial statements and related reports of certain types ofundertakings

LEHNE

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature17

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20110307(COD)A7-02922012T7-02622013

Proposal for a Directive of the European Parliament and ofthe Council amending Directive 2004109EC on theharmonisation of transparency requirements in relation toinformation about issuers whose securities are admitted totrading on a regulated market and Commission Directive200714EC

MCCARTHY

20110060(CNS)A7-02542013T7-03372013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction applicablelaw and the recognition and enforcement of decisionsregarding the property consequences of registeredpartnerships

THEIN

20110059(CNS)A7-02532013T7-03382013

Proposal for a Council regulation on jurisdiction applicablelaw and the recognition and enforcement of decisions inmatters of matrimonial property regimes

THEIN

20110389(COD)A7-01712013T7-02842014

Amendment of Directive 200643EC on statutory audits ofannual accounts and consolidated accounts

KARIM

20110359(COD)A7-01772013T7-02832014

Specific requirements regarding statutory audit of public-interest entities

KARIM

20110204(COD)A7-02272013T7-03672014

European Account Preservation Order to facilitate cross-border debt recovery in civil and commercial matters

BALDASSARRE

20110284(COD)A7-03012013T7-01592014

Common European Sales LawLEHNE

BERLINGUER

20110901B(COD)A7-02522013T7-03582014

Amendment of the Statute of the Court of Justice of theEuropean Union by increasing the number of Judges at theGeneral Court

THEIN

20110130(COD)A7-01262013T7-02102013

Mutual recognition of protection measures in civil mattersLOacutePEZ-ISTUacuteRIZ

WHITE

20120011(COD)A7-04022013T7-02122014

Protection of individuals with regard to the processing ofpersonal data and the free movement of such data (GeneralData Protection Regulation)

GALLO

20120224(COD)A7-03592012T7-04142012

Proposal for a Regulation of the European Parliament and ofthe Council introducing on the occasion of the accession ofCroatia special temporary measures for the recruitment ofofficials and temporary staff of the European Union

ROTH-BEHRENDT

20120262(NLE)A7-01982013T7-02882013

Authorising certain Member States to ratify or to accede tothe Protocol amending the Vienna Convention on CivilLiability for Nuclear Damage of 21 May 1963 in the interestof the European Union and to make a declaration on theapplication of the relevant internal rules of Union law

MEacuteSZAacuteROS

20120180(COD)A7-02812013T7-00562014

Collective management of copyright and related rights andmulti-territorial licensing of rights in musical works foronline uses in the internal market

GALLO

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 18

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20120022(APP)A7-02232013T7-02932013

Statute for a European Foundation (FE) REGNER

20120360(COD)A7-04812013T7-00932014

Amendment of Council Regulation (EC) No 13462000 oninsolvency proceedings

LEHNE

20130019(NLE)A7-00912013T7-01722013

Approval on behalf of the European Union of The HagueConvention of 23 November 2007 on the InternationalRecovery of Child Support and Other Forms of FamilyMaintenance

LOacutePEZ-ISTUacuteRIZWHITE

20130088(COD)A7-00312014T7-01182014

Community trade mark WIKSTROcircM

20130110(COD)A7-00062014T7-03682014

Disclosure of non-financial and diversity information bycertain large companies and groups

BALDASSARRE

20130119(COD)A7-00172014T7-00542014

Promoting the free movement of citizens and businesses bysimplifying the acceptance of certain public documents inthe EU

RAPKAY

20130177(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Accession of Austria and Malta to the Hague Convention of15 November 1965 on the Service Abroad of Judicial andExtrajudicial Documents in Civil or Commercial Matters

THEIN

20130184(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Convention on international interests in mobile equipment onmatters specific to railway rolling stock

LICHTENBERGER

20130220(COD)A7-04802013T7-01132014

Adapting to Article 290 of the TFEU a number of legal actsin the area of Justice providing for the use of the regulatoryprocedure with scrutiny

SZAacuteJER

20130218(COD)A7-00102014T7-01142014

Adapting a number of legal acts providing for the use of theregulatory procedure with scrutiny to Article 290 of theTFEU

SZAacuteJER

20130268(COD)A7-00522014T7-03912014

Jurisdiction and the recognition and enforcement ofjudgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

20130365(COD)A7-00112014T7-01122014

Adapting to Article 290 and 291 of the TFEU a number oflegal acts providing for the use of the regulatory procedurewith scrutiny

SZAacuteJER

20130403(COD)Awaiting committee

decision

European Small Claims Procedure and European order forpayment procedure

GERINGER DEOEDENBERG

20130402(COD)Awaiting committee

decision

Protection of undisclosed know-how and businessinformation (trade secrets) against their unlawful acquisitionuse and disclosure

GALLO

20130438(COD)A7-01652014T7-01862014

Adjusting with the effect from 1 July 2011 the remunerationand pension of the officials and other servants of theEuropean Union and the correction coefficients appliedthereto

ROTH-BEHRENDT

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature19

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20130439(COD)A7-01642014T7-01872014

Adjusting with the effect from 1 July 2012 the remunerationand pensions of the officials and other servants of theEuropean Union and the correction coefficients appliedhereto

ROTH-BEHRENDT

20140021(NLE)Preparatory phase in

Parliament

Approval on behalf of the European Union of the HagueConvention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements

REGNER

20140121(COD)Preparatory phase in

Parliament

Amendment to Directive 200736EC as regards theencouragement of long-term shareholder engagement and toDirective 201334EU as regards certain elements of thecorporate government statement

Awaiting 8th legislativeterm for appointment

20140120(COD)Preparatory phase in

ParliamentSingle-member private limited liability companies

Awaiting 8th legislativeterm for appointment

IMMUNITIES

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20092244(IMM)A7-03012010

P7_TA(2010)0392

Request for waiver of the parliamentary immunity ofKrzysztof Lisek

LICHTENBERGER

20102047(IMM)A7-02142010

P7_TA(2010)0252

Request for waiver of the parliamentary immunity ofValdemar Tomaševski RAPKAY

20092147(IMM)A7-02442010

P7_TA(2010)0296

Request for waiver of the parliamentary immunity of ViktorUspaskich

RAPKAY

20102097(IMM)A7-01542011

P7_TA(2011)0189

Request for waiver of the parliamentary immunity of BrunoGollnisch

RAPKAY

20092055(IMM)A7-00542009

P7_TA(2009)0082

Request for waiver of the parliamentary immunity of TobiasPfluumlger

ZWIEFKA

20102122(IMM)A7-01522011

P7_TA(2011)0188

Request for waiver of the parliamentary immunity of Luigide Magistris

RAPKAY

20102123(IMM)A7-00152011

P7_TA(2011)0029

Request for waiver of the parliamentary immunity of TamaacutesDeutsch

SPERONI

20102213(IMM)A7-01962011

P7_TA(2011)0247

Request for waiver of the parliamentary immunity of AacutegnesHankiss

WALLIS

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 20

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20112000(IMM)Procedure

withdrawnendedwithout suite

Request for the defence of immunity and privileges of NigelFarage

ZWIEFKA

20102285(IMM)A7-00502012

P7_TA(2012)0067

Request for waiver of the parliamentary immunity ofKrisztina Morvai

LICHTENBERGER

20102283(IMM)A7-00472011

P7_TA(2011)0075

Request for waiver of the parliamentary immunity of ElmarBrok

SPERONI

20112070(IMM)A7-02422011

P7_TA(2011)0278

Request for waiver of the parliamentary immunity ofAdrian Severin

SPERONI

20112104(IMM)A7-02672011

P7_TA(2011)0343

Request for waiver of the parliamentary immunity of Hans-Peter Martin

ZWIEFKA

20112057(IMM)A7-04102011

P7_TA(2011)0524

Request for waiver of the parliamentary immunity ofGeorgios Toussas

ZWIEFKA

20112064(IMM)A7-00702012

P7_TA(2012)0100

Request for the defence of immunity and privileges of Luigide Magistris (Catanzaro)

RAPKAY

20112076(IMM)A7-04122011

P7_TA(2011)0525

Request for the defence of immunity and privileges of Luigide Magistris (Napoli)

RAPKAY

20112097(IMM)A7-00732012

P7_TA(2012)0101

Request for the defence of immunity and privileges of Luigide Magistris (Cosenza)

RAPKAY

20112098(IMM)A7-00742012

P7_TA(2012)0102

Request for the defence of immunity and privileges of Luigide Magistris (Milano)

RAPKAY

20112099(IMM)A7-04132011

P7_TA(2012)0541

Request for the defence of immunity and privileges ofViktor Uspaskich

RAPKAY

20112189(IMM)A7-00752012

P7_TA(2012)0103

Request for the defence of immunity and privileges of Luigide Magistris (Lamezia Terme)

RAPKAY

20092196(IMM)Procedure

withdrawnendedwithout suite

Request for the defence of immunity and privileges ofClemente Mastella

WALLIS

20112304(IMM)Procedure

withdrawnendedwithout suite

Request for the defence of immunity and privileges ofDimitar Stoyanov

ZWIEFKA

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature21

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20122112(IMM)A7-02302012

P7_TA(2012)0307

Request for waiver of the parliamentary immunity ofJarosław Leszek Wałęsa WIKSTROumlM

20122128(IMM)A7-02292012

P7_TA(2012)0308

Request for waiver of the parliamentary immunity of BirgitCollin-Langen

SPERONI

20122146(IMM)Procedure

withdrawnendedwithout suite

Request for the defence of immunity and privileges ofClemente Mastella

LICHTENBERGER

20122152(IMM)A7-03322012

P7_TA(2012)0358

Request for waiver of the parliamentary immunity of MartinEhrenhauser

RAPKAY

20122239(IMM)A7-01202013

P7_TA(2013)0108

Request for waiver of the parliamentary immunity of EwaldStadler

ZWIEFKA

20122238(IMM)A7-01952013

P7_TA(2013)0237

Request for waiver of the parliamentary immunity ofMalgorzata Handzlik

STOYANOV

20122240(IMM)A7-01492013

P7_TA(2013)0195

Request for the defence of immunity and privileges ofGabriele Albertini

RAPKAY

20122241(IMM)Procedure

withdrawnendedwithout suite

Request for the defence of immunity and privileges ofViktor Uspaskich

LICHTENBERGER

20122326(IMM)A7-01062013

P7_TA(2013)0106

Request for waiver of the parliamentary immunity of Hans-Peter Martin

ZWIEFKA

20122325(IMM)A7-02362013

P7_TA(2013)0292

Request for waiver of the parliamentary immunity ofMarine Le Pen

WIKSTROumlM

20132014(IMM)A7-01592013

P7_TA(2013)0196

Request for waiver of the parliamentary immunity ofSpyros Danellis (I)

LICHTENBERGER

20132016(IMM)A7-01072013

P7_TA(2013)0107

Request for waiver of the parliamentary immunity of JuumlrgenCreutzmann

SPERONI

20132028(IMM)A7-01602013

P7_TA(2013)0197

Request for waiver of the parliamentary immunity ofSpyros Danellis (II)

LICHTENBERGER

20132019(IMM)A7-01872013

P7_TA(2013)0236

Request for waiver of the parliamentary immunity of JacekOlgierd Kurski

WIKSTROumlM

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 22

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20132106(IMM)A7-01882013

P7_TA(2013)0238

Request for waiver of the parliamentary immunity ofAlexander Alvaro

LICHTENBERGER

20132191(IMM)Procedure

withdrawnendedwithout suite

Request for the defence of immunity and privileges ofGabriele Albertini

RAPKAY

20132190(IMM)A7-04692013

P7_TA(2014)0001

Request for the defence of immunity and privileges of LaraComi

LICHTENBERGER

20132189(IMM)A7-00452014

P7_TA(2014)0053

Request for waiver of the parliamentary immunity ofZbigniew Ziobro

WIKSTROumlM

20132271(IMM)Procedure

withdrawnendedwithout suite

Request for the defence of immunity and privileges ofKarmelo Landa Mendibe

ZWIEFKA

20132278(IMM)A7-00992014

P7_TA(2014)0110

Request for waiver of the parliamentary immunity ofTadeusz Cymański STOYANOV

20132279(IMM)A7-02452014

P7_TA(2014)0257

Request for the defence of immunity and privileges of MarioBorghezio

RAPKAY

20132280(IMM)Procedure

withdrawnendedwithout suite

Request for waiver of the parliamentary immunity ofRichard Seeber

MESSERSCHMIDT

20142026(IMM)A7-02732014T7-03482014

Request for the defence of the parliamentary immunity ofAlexander Mirsky

GALLO

INITIATIVES

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20092239(INI)A7-00122010

AwaitingParliaments 1st

reading

Application de larticle 2 du Statut des fonctionnaires delUnion europeacuteenne politique de recrutement du personneldes institutions et des autres organes de lUnion europeacuteenne

LEHNE

20092178(INI)A7-01752010T7-03402010

Communication from the Commission to the Council theEuropean Parliament and the European Economic and SocialCommittee Enhancing the enforcement of intellectualproperty rights in the internal market

GALLO

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature23

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20092169(INI)A7-01472011T7-01932011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure ofdebtors assets in cross-border cases

MCCARTHY

20092152(INI)A7-00572010T7-01542010

Commission White Paper Adapting to climate changeTowards a European framework for action

LICHTENBERGER

20092169(INI)A7-01472011T7-01932011

Proposed interim measures for the freezing and disclosure ofdebtors assets in cross-border cases

MCCARTHY

20092170(INI)A7-01522012T7-02002012

Amendment of Regulation (EC) No 8642007 on the lawapplicable to non-contractual obligations (Rome II)

WIKSTROumlM

20092142(INI)A7-02152010T7-03112010

Report from the Commission on subsidiarity andproportionality - (15th report on Better Lawmaking 2007)

GERINGER DEOEDENBERG

20092177(INI)A7-01352010T7-01652010

Deontological questions related to companies management LEHNE

20092140(INI)A7-02192010T7-03042010

Report from the Commission to the European Parliamentthe Council and the European Economic and SocialCommittee on the application of Council Regulation (EC)No 442001 on jurisdiction and the recognition andenforcement of judgments in civil and commercial matters

ZWIEFKA

20092158(INI)A7-00282010T7-01292010

Europeana - the next steps GALLO

20092104(INI)A7-01032010T7-01832010

Report on the Commission communication Action plan onorgan donation and transplantation (2009-2015)Strengthened cooperation between Member States

LICHTENBERGER

20092224(INI)A7-01542010T7-02072010

Internet of Things LICHTENBERGER

20092178(INI)A7-01752010T7-03402010

Communication from the Commission to the Council theEuropean Parliament and the European Economic and SocialCommittee Enhancing the enforcement of intellectualproperty rights in the internal market

GALLO

20092229(INI)A7-01852010T7-02082010

Internet governance the next steps WIKSTROumlM

20102021(INI)A7-01102010T7-01272010

Power of legislative delegation SZAacuteJER

20102080(INI)A7-02522010

Communication from the Commission to the EuropeanParliament the Council the European Economic and SocialCommittee and the Committee of the Regions Delivering an

BERLINGUER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 24

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

T7-04262010 area of freedom security and justice for Europes citizens -action plan implementing the Stockholm Programme

20102076(INI)A7-02912010T7-04372010

Report from the Commission 26th annual report onmonitoring the application of European Union Law (2008)

LICHTENBERGER

20102016(INI)A7-01592011T7-02592011

Guaranteeing independent impact assessments NIEBLER

20102055(INI)A7-02182010T7-02982010

Green Paper The interconnection of business registers LECHNER

20102012(INI)A7-02262010T7-03202010

Completing the Internal Market for e-Commerce BODU

20102006(INI)A7-02132010T7-02762010

Cross-Border Crisis Management in the Banking Sector BODU

20102245(INI)A7-01622011T7-02362011

Innovation Union Transforming Europe for a post-crisisworld

WIKSTROumlM

20102156(INI)A7-01432011T7-02402011

Unlocking the potential of cultural and creative industries WIKSTROumlM

20102302(INI)A7-00812011T7-02582011

Credit rating agencies REGNER

20102278(INI)A7-00722011T7-01452011

Single market for Europeans MANDERS

20102277(INI)A7-00712011T7-01462011

Single market for enterprises and growth BORYS

20102289(INI)A7-00832011T7-01442011

Governance and Partnership in the Single market LEHNE

0102303(INI)A7-00742011T7-02232011

Corporate governance in financial institutions THEIN

20102076(INI)A7-02912010T7-04372010

26th Annual Report on monitoring the application ofEuropean Union Law (2008)

LICHTENBERGER

20102311(INI)A7-02862011T7-05772011

The EU Counter-Terrorism Policy main achievements andfuture challenges

DE GRANDESPASCUAL

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature25

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20112013(INI)A7-01642011T7-02622011

Green Paper from the Commission on policy options forprogress towards a European contract law for consumers andbusinesses

WALLIS

20112037(INI)A7-02002011T7-03592011

Green Paper Audit policy - lessons from the crisis MASIP HIDALGO

20112029(INI)A7-02512011T7-03812011

Better legislation subsidiarity and proportionality and smartregulation

KARIM

20112025(INI)A7-02442011T7-03232011

A comprehensive approach on personal data protection inthe European Union

CASTEX

20112036(INI)A7-02932011T7-04022011

The European Schools system WIKSTROumlM

20112072(INI)A7-02902011T7-03662011

Safety of offshore oil and gas activities LICHTENBERGER

20112026(INI)A7-02752011T7-03612011

The implementation of the directive on mediation in theMember States its impact on mediation and its take-up bythe courts

MCCARTHY

20112006(INI)A7-03552011T7-04842011

Insolvency proceedings in the context of EU company law LEHNE

20112117(INI)A7-03432011T7-04492011

Alternative dispute resolution in civil commercial andfamily matters

WALLIS

20112027(INI)A7-02492011T7-03772011

Report from the Commission 27th annual report onmonitoring the application of EU law (2009)

LICHTENBERGER

20112089(INI)A7-00122012T7-00212012

Towards a Coherent European Approach to CollectiveRedress

LEHNE

20112026(INI)A7-02752011T7-03612011

The implementation of the directive on mediation in theMember States its impact on mediation and its take-up bythe courts

MCCARTHY

20112176(INI)A7-00092012T7-04762012

Jurisdictional system for patent disputes LEHNE

20112046(INI)A7-00082012T7-00192012

14th company law directive on the cross-border transfer ofcompany seats

REGNER

20112117(INI)A7-03432011T7-04492011

Alternative dispute resolution in civil commercial andfamily matters

WALLIS

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 26

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20112087(INI)A7-03852011T7-00252012

The European dimension in sport MANDERS

20112046(INI)A7-00082012T7-00192012

14th company law directive on the cross-border transfer ofcompany seats

REGNER

20112181(INI)A7-00512012T7-01182012

A corporate governance framework for European companies BODU

20112276(INI)A7-02512012T7-03402012

Report from the Commission on subsidiarity andproportionality (18th report on better lawmaking coveringthe year 2010)

KARIM

20112275(INI)A7-03302012T7-04422012

Report from the Commission - 28th annual report onmonitoring the application of EU law (2010)

LICHTENBERGER

20112178(INI)A7-00832012T7-01402012

A competitive digital single market - eGovernment as aspearhead

CAVADA

20112193(INI)A7-02232012T7-03202012

Voluntary and unpaid donation of tissues and cells MAŠTAacuteLKA

20112084(INI)A7-03422011T7-04922011

Online gambling in the internal market KARIM

20112308(INI)A7-02832012T7-04432012

The environmental impacts of shale gas and shale oilextraction activities

LICHTENBERGER

20112087(INI)A7-03852011T7-00252012

The European dimension in sport MANDERS

20122030(INI)A7-03412012T7-04682012

Completing the digital single market NIEBLER

20122028(INI)A7-04022012T7-00182013

The feasibility of introducing stability bonds BALDASSARRE

20122132(INI)A7-00552013T7-02152013

Implementation of the Audiovisual Media ServicesDirective

CASTEX

20122134(INI)A7-00012013T7-00362013

Improving access to finance for SMEs TAYLOR

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature27

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20122253(INI)A7-01472013T7-02782013

Recommendation to the High Representative of the Unionfor Foreign Affairs and Security Policy and Vice Presidentof the European Commission to the Council and to theCommission on the 2013 review of the organisation and thefunctioning of the EEAS

RAPKAY

20122322(INI)A7-02182013T7-03482013

Online gambling in the internal market BORYS

20122135(INI)A7-04232012T7-00072013

Development aspects of intellectual property rights ongenetic resources the impact on poverty reduction indeveloping countries

CASTEX

20122044(INI)A7-03102012T7-03952012

20 main concerns of European citizens and business with thefunctioning of the Single Market

REGNER

20120029(INI)A7-00392013T7-03882014

Securities settlement in the EU and central securitiesdepositories (CSDs) and amendment of Directive 9826EC

STOYANOV

20122038(INI)A7-03262012T7-04212012

Report from the Commission to the European Parliamentthe Council and the European Economic and SocialCommittee Report on the Implementation and Effect of theResale Right Directive (200184EC)

GALLO

20122024(INI)A7-03692012T7-00042013

Law of Administrative procedure of the European Union BERLINGUER

20122039(INI)A7-00182013T7-00942013

Statute for a European mutual society BERLINGUER

20122098(INI)A7-00172013T7-00492013

Communication from the Commission to the EuropeanParliament the Council the European Economic and SocialCommittee and the Committee of the Regions A renewedEU strategy 2011-14 for Corporate Social Responsibility

BALDASSARRE

20122262(INI)A7-00892013T7-01982013

Application of Directive 200425EC on takeover bids LEHNE

20122323(INI)A7-04352013T7-01272014

Follow-up on the delegation of legislative powers and thecontrol by Member States of the Commissions exercise ofimplementing powers

SZAacuteJER

20122097(INI)A7-00232013T7-00502013

Corporate Social Responsibility promoting societysinterests and a route to sustainable and inclusive recovery

BALDASSARRE

20122101(INI)A7-01612013T7-02402013

Improving access to justice legal aid in cross-border civiland commercial disputes

ZWIEFKA

20132063(INI)A7-03532013T7-05352013

Unleashing the potential of cloud computing in EuropeGERINGER DEOEDENBERG

20132077(INI) EU regulatory fitness and subsidiarity and proportionality - KARIM

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 28

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

A7-00562014T7-00612014

19th Report on better lawmaking covering the year 2011

20132024(INI)A7-01532014T7-02762014

Mid-Term review of the Stockholm Programme BERLINGUER

20132023(INI)A7-02912013T7-03962013

Improving private international law jurisdiction rulesapplicable to employment

REGNER

20132119(INI)A7-00552014T7-00512014

29th Annual Report on monitoring the application of EU law(2011)

LICHTENBERGER

20132122(INI)A7-03112013T7-04362013

Misleading advertisement practices BALDASSARRE

20132130(INI)A7-01202014T7-02492014

Implementation of the Treaty of Lisbon with respect to theEuropean Parliament

LICHTENBERGER

20132180(INI)A7-00572014T7-02322014

Preparing for a fully converged audiovisual world CASTEX

20132116(INI)A7-04742013T7-00632014

The implementation of the Unfair Commercial PracticesDirective 200529EC

BALDASSARRE

20132114(INI)A7-01142014T7-01792014

Private copying levies CASTEX

20132117(INI)A7-04422013T7-00642014

The EU Justice Scoreboard - civil and administrative justicein the Member States

ZWIEFKA

20142006(INI)A7-01222014T7-02312014

Evaluation of justice in relation to criminal justice and therule of law

ZWIEFKA

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature29

OPINIONS

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20030132A(NLE)A7-03562011T7-04782011

Athens Convention on carriage of passengers and theirluggage by sea - excluding Articles 10 and 11

LEHNE

20040148(COD)Awaiting committee

decision

Special conditions for trade with those areas of the Republicof Cyprus in which the Government of the Republic ofCyprus does not exercise effective controlOpinion on legal base

LECHNER

20080196(COD)A7-00382011T7-02932011

Consumer rights WALLIS

20080090(COD)A7-04262011T7-05802011

Public access to European Parliament Council andCommission documents

LICHTENBERGER

20080238(COD)A7-01062010T7-01812010

Standards of quality and safety of human organs intended fortransplantation

WIKSTROumlM

20080193(COD)A7-00322010T7-03732010

Improvements in the safety and health at work of pregnantworkers and workers who have recently given birth or arebreastfeedingOpinion on legal base

LECHNER

20090106(CNS)A7-00162010T7-00342010

Investment projects in energy infrastructure within theEuropean CommunityOpinion on legal base

LECHNER

20090055(CNS)Procedure lapsed or

withdrawn

Specific restrictive measures directed against certain personsand entities associated with Usama bin Laden the Al-Qaidanetwork and the TalibanOpinion on legal base

BERLINGUER

20090064(COD)A7-01712010T7-03932010

Alternative investment fund managers REGNER

20090025(COD)Procedure lapsed or

withdrawn

Long stay visas and alerts in the Schengen InformationSystem

BORYS

20090127(COD)A7-00632012T7-01042012

European Refugee Fund for the period 2008 to 2013Opinion on legal base

LECHNER

20090009(CNS)A7-00652010T7-00922010

Common system of value added tax as regards the rules oninvoicing

THEIN

20090153(COD)A7-01842010T7-04232010

Use of alien and locally absent species in aquacultureOpinion on legal base

LECHNER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 30

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20090028(COD)A7-00152010T7-00492010

Movement of persons with a long-stay visa WIKSTROumlM

20090028(COD)A7-00152010T7-00492010

Movement of persons with a long-stay visaOpinion on legal base

LECHNER

20090076(COD)A7-03362011T7-00102012

The placing on the market and use of biocidal productsOpinion on legal base

LECHNER

20090096(COD)A7-00502009T7-01062009

European Microfinance Facility for Employment and SocialInclusion (Progress)

CASTEX

20090101(CNS)Procedure lapsed or

withdrawn

Right to interpretation and to translation in criminalproceedings

WIELAND

20090099(COD)A7-02052010T7-02742010

Capital requirements for the trading book and for re-securitisations and the supervisory review of remunerationpolicies

LEHNE

20090143(COD)A7-01702010T7-03342010

European Insurance and Occupational Pensions Authority CASTEX

20090142(COD)A7-01662010T7-03372010

European Banking Authority LEHNE

20090132(COD)A7-01022010T7-02272010

Securities to be offered to the public and harmonisation oftransparency requirements (amendment of Directives200371EC and 2004109EC)

BODU

20090161(COD)A7-01632010T7-03362010

Powers of the European Banking Authority the EuropeanInsurance and Occupational Pensions Authority and theEuropean Securities and Markets Authority (amendment ofDirectives 199826EC 200287EC 20036EC200341EC 200371EC 200439EC 2004109EC200560EC 200648EC 200649EC and 200965EC)

KARIM

20090089(COD)A7-02412011T7-03042011

Agency for the management of large scale IT systems in thearea of freedom security and justiceOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20090110(COD)A7-00302010T7-01242010

Community guidelines for the development of the trans-European transport network (recast)

GERINGER DEOEDENBERG

20090130(CNS)Procedure lapsed or

withdrawn

Requests for comparisons with EURODAC data by MemberStates law enforcement authorities and Europol for lawenforcement purposes

MASIP HIDALGO

20090144(COD)A7-01692010T7-03392010

European Securities and Markets Authority BALDASSARRE

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature31

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20090140(COD)A7-01682010T7-03352010

Macro-prudential oversight of the financial system andestablishment of a European Systemic Risk Board

REGNER

20100312(NLE)A7-02152013T7-02602013

Establishment of an evaluation mechanism to verifyapplication of the Schengen acquisOpinion on legal base

VOSS

20100210(COD)A7-04282013T7-00722014

Conditions of entry and residence of third-country nationalsfor the purposes of seasonal employmentOpinion on legal base

MAŠTAacuteLKA

20100209(COD)A7-01702014T7-03692014

Conditions of entry and residence of third-country nationalsin the framework of an intra-corporate transferOpinion on legal base

MAŠTAacuteLKA

20100392(NLE)Act adopted by

Council on15122011

Access by fishing vessels flying the flag of Venezuela to theexclusive economic zone off the coast of the Frenchdepartment of GuyanaOpinion on legal base

MAŠTAacuteLKA

20100256(COD)A7-03212011T7-00352013

Specific measures for agriculture in the outermost regions ofthe UnionOpinion on legal base

MAŠTAacuteLKA

20100306(NLE)A7-02142011T7-02952011

Spent fuel and radioactive wasteGERINGER DEOEDENBERG

20100160(COD)A7-03402010T7-04782010

Credit rating agencies LEHNE

20100199(COD)A7-01672011T7-03132011

Investor-compensation schemes BODU

20100199(COD)A7-01672011T7-03132011

Investor-compensation schemesOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100215(COD)A7-04082011T7-05512011

Right to information in criminal proceedings ALBRECHT

20100232(COD)A7-00972011T7-03112011

Supplementary supervision of financial entities in a financialconglomerate

BODU

20100251(COD)A7-00552011T7-04862011

Short selling and certain aspects of credit default swaps LEHNE

20100250(COD)A7-02232011T7-01062012

Derivatives central counterparties and trade repositories BOWLES

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 32

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20100039(COD)A7-02782011T7-03442011

Amendment of Council Regulation (EC) No 20072004establishing European Agency for the Management ofOperational Cooperation at the External Borders of theMember States of the European Union (FRONTEX)Opinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100279(COD)A7-01822011T7-04232011

Enforcement measures to correct excessive macroeconomicimbalances in the euro areaOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100278(COD)A7-01802011T7-04222011

Budgetary surveillance in euro areaOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100276(CNS)A7-01792011T7-04252011

Implementation of excessive deficit procedureOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100280(COD)A7-01782011T7-04212011

Surveillance of budgetary positions and surveillance andcoordination of economic policiesOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100278(NLE)A7-01802011T7-04222011

Requirements for budgetary frameworks of the MemberStatesOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100208(COD)A7-01702011T7-03142011

Possibility for the Member States to restrict or prohibit thecultivation of GMOs in their territoryOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100257(COD)A7-01632011T7-05082011

Programme to support the further development of anintegrated maritime policyOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100281(COD)A7-01832011T7-04242011

Prevention and correction of macroeconomic imbalancesOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100326(COD)A7-00312012T7-00362012

Vaccination against bluetongueOpinion on legal base

GERINGER DEOEDENBERG

20100802(COD)A7-04352011T7-05602011

European Protection OrderOpinion on legal base

LICHTENBERGER

20100097(CNS)A7-00572011T7-01352011

Imports from Greenland of fishery products live bivalvemolluscs echinoderms tunicates and marine gastropodsOpinion on legal base

LICHTENBERGER

20100220(NLE)A7-03242010T7-04242010

State aid to facilitate the closure of uncompetitive coal minesOpinion on legal base

LICHTENBERGER

20100065(CNS)A7-03482010T7-04712010

Trafficking in human beingsOpinion on legal base

LICHTENBERGER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature33

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20110006(COD)A7-00772012T7-01892014

Amendment of Directives 200371EC and 2009138EC inrespect of the powers of the European Insurance andOccupational Pensions Authority and the EuropeanSecurities and Markets Authority

STOYANOV

20110062(COD)A7-02022012T7-05412013

Credit agreements relating to residential property THEIN

20110167(NLE)A7-02042012T7-02872012

Anti-Counterfeiting Trade Agreement between the EU andits Member States Australia Canada Japan the Republic ofKorea Mexico Morocco New Zealand SingaporeSwitzerland and the USA

REGNER

20110177(APP)A7-03132012T7-03602012

Multiannual financial framework for the years 2014-2020 ROTH-BEHRENDT

20110154(COD)A7-02282013T7-03402013

The right of access to a lawyer in criminal proceedings andthe right to communicate upon arrest

ALBRECHT

20110129(COD)A7-02442012T7-03272012

Minimum standards on the rights support and protection ofvictims of crime

LOacutePEZ-ISTUacuteRIZWHITE

20112116(INI)A7-04322011T7-00712012

The Statute for a European cooperative society with regardto the involvement of employees

REGNER

20110297(COD)A7-03442012T7-00572014

Criminal sanctions for insider dealing and marketmanipulation

THEIN

20110295(COD)A7-03472012T7-03422013

Insider dealing and market manipulation (market abuse) THEIN

20110340(COD)A7-02142012T7-00052014

Consumer programme 2014-2020 WIKSTROumlM

20110360(COD)A7-02202012T7-00132013

Amendment of Directive 200965EC on the coordination oflaws regulations and administrative provisions relating toundertakings of collective investment in transferablesecurities (UCITS) and Directive 201161EU on AlternativeInvestment Funds Managers in respect of the excessivereliance on credit ratings

BODU

20110361(COD)A7-02212012T7-00122013

Amendment of the Regulation (EC) No 10602009 on creditrating agencies

WIKSTROumlM

20110344(COD)A7-03972013T7-05202013

Establishing the Rights and Citizenship Programme 2014 -2020

LEHNE

20110309(COD)A7-01212013T7-02002013

Safety of offshore oil and gas prospection exploration andproduction activities

LICHTENBERGER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 34

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20110400(NLE)A7-04072012T7-04692013

Research and Training Programme of the European AtomicEnergy Community (2014-2018) complementing Horizon2020 ndash The Framework Programme for Research andInnovation

BORYS

20110402(CNS)A7-00022013T7-05042013

Specific Programme Implementing Horizon 2020 - TheFramework Programme for Research and Innovation (2014-2020)

BORYS

20110374(COD)A7-02362012T7-00652013

Online dispute resolution for consumer disputes (Regulationon consumer ODR)

BERLINGUER

20110384(COD)A7-04032012T7-05022013

Amendment of Regulation (EC) No 2942008 establishingthe European Institute of Innovation and Technology

MEacuteSZAacuteROS

20110387(COD)A7-04222012T7-05012013

Strategic Innovation Agenda of the European Institute ofInnovation and Technology (EIT) the contribution of theEIT to a more innovative Europe

MEacuteSZAacuteROS

20110401(COD)A7-04272012T7-04992013

Establishment of Horizon 2020 - The FrameworkProgramme for Research and Innovation (2014-2020)

BORYS

20112313(INI)A7-02622012T7-03242012

Online distribution of audiovisual works in the EU BORYS

20110417(COD)A7-01932012T7-00712013

European Venture Capital Funds STOYANOV

20110418(COD)A7-01942012T7-00722013

European Social Entrepreneurship Funds STOYANOV

20110432(CNS)A7-02882012T7-03942012

Consular protection for citizens of the Union abroad ZWIEFKA

20110430(COD)A7-04042012T7-02752013

Amendment of Directive 200398EC on re-use of publicsector information

GALLO

20110437(COD)A7-00302013T7-00242014

Award of concession contracts BALDASSARRE

20110438(COD)A7-00072013T7-00252014

Public procurement GARGANI

20110439(COD)A7-00342013T7-00262014

Procurement by entities operating in the water energytransport and postal services sectors

GARGANI

20110177(APP)A7-03132012T7-03602012

Interim report in the interests of achieving a positiveoutcome of the Multiannual Financial Framework 2014-2020 approval procedure (20110177(APP))

ROTH-BEHRENDT

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature35

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20110269(COD)A7-00052013T7-05722013

European Globalisation Adjustment Fund (2014-2020) LICHTENBERGER

20110272(COD)A7-03092013T7-04872013

Amendment of regulation (EC) No 10822006 of theEuropean Parliament and of the Council of 5 July 2006 on aEuropean grouping of territorial cooperation (EGTC) asregards the clarification simplification and improvement ofthe establishment and implementation of such groupings

VOSS

20110051(COD)A7-02062013T7-02642013

Amendment of Schengen border code and ConventionImplementing the Schengen AgreementOpinion on legal base

VOSS

20110363(NLE)A7-01192013T7-04712013

Nuclear decommissioning assistance programmes inBulgaria Lithuania and SlovakiaOpinion on legal base

SPERONI

20110373(COD)A7-02802012T7-00662013

Alternative dispute resolution for consumer disputes andamending regulation (EC) No 20062004 and Directive200922EC (Directive on consumer ADR)

BUSOI

20110373(COD)A7-02802012T7-00662013

Alternative dispute resolution for consumer disputes andamending regulation (EC) No 20062004 and Directive200922EC (Directive on consumer ADR)Opinion on legal base

LICHTENBERGER

20110254(NLE)A7-03032013T7-04522013

Basic safety standards for protection against the dangersarising from exposure to ionising radiationOpinion on legal base

VOSS

20110380(COD)A7-02822013T7-04432014

European Maritime and Fisheries FundOpinion on legal base

VOSS

20110435(COD)A7-00382013T7-04082013

Amendment of Directive 200536EC on the recognition ofprofessional qualifications and of Regulation onadministrative cooperation through the Internal MarketInformation SystemOpinion on legal base

SPERONI

20110302(COD)A7-00212013T7-04632013

Connecting Europe Facility SPERONI

20110195(COD)A7-04092013T7-05372013

Common Fisheries PolicyOpinion on legal base

LICHTENBERGER

20110369(COD)A7-03962013T7-05192013

Justice Programme for 2014-2020 BERLINGUER

20110282(COD)A7-03612013T7-04912013

Support for rural development by the European AgriculturalFund for Rural Development (EAFRD)

VOSS

20110153(COD)A7-04192013T7-05862013

Amendment of certain regulations relating to the commoncommercial policy as regards the granting of delegatedpowers for the adoption of certain measures

SZAacuteJER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 36

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20110138(COD)A7-01392013T7-03702013

Customs enforcement of intellectual property rights GALLO

20110225(NLE)A7-03852013T7-05742013

System for registration of carriers of radioactive materials VOSS

20110262(COD)A7-02492012T7-04802012

Implementation of the bilateral safeguard clause and thestabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreementbetween the EU and Colombia and PeruOpinion on legal base

VOSS

20110263(COD)A7-02372012T7-04772012

Implementation of the bilateral safeguard clause and thestabilisation mechanism for bananas of the Trade Agreementbetween the EU and Central AmericaOpinion on legal base

VOSS

20110286(COD)A7-01632012T7-02882012

Amendment of Council regulation (EC) No 732009 asregards the application of direct payments to farmers inrespect of the year 2013Opinion on legal base

VOSS

20110285(COD)A7-02032012T7-03162012

Amendment of Council regulation (EC) No 12342007 asregards the regime of the single payment scheme andsupport to vine-growersOpinion on legal base

LEHNE

20110436(APP)A7-04242012T7-04622013

Establishing programme Europe for citizens for the period2014-2020Opinion on legal base

LEHNE

20110058(CNS)A7-00802012T7-01352012

Common Consolidated Corporate tax Base (CCCTB)Opinion on legal base

MAŠTAacuteLKA

20110400(NLE)A7-04072012T7-04692013

Research and Training Programme of the European AtomicEnergy Community (014-2020) complementing Horizon2020 - the Framework Programme for research andInnovation

BORYS

20120341A(COD)A7-00262013

P7_TA(2013)0509

Establishment of an action programme for customs in theEuropean Union for the period 2014-2020 (CUSTOMS) andrepeal of Decision No 6242007EC

VOSS

20120011(COD)A7-04022013T7-02122014

Protection of individuals with regard to the processing ofpersonal data and the free movement of such data (GeneralData Protection Regulation)

GALLO

20120010(COD)A7-04032013T7-02192014

Protection of individuals with regard to the processing ofpersonal data by competent authorities for the purposes ofprevention investigation detection or prosecution ofcriminal offences or the execution of criminal penalties andthe free movement of such data (Directive)

VOSS

20120060(COD)A7-04542013T7-00272014

Access of third-country goods and services to the Unionrsquosinternal market in public procurement and proceduressupporting negotiations on access of Union goods andservices to the public procurement markets of third countries

BALDASSARRE

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature37

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20120150(COD)A7-01962013T7-03542014

Framework for the recovery and resolution of creditinstitutions and investment firms and amendment of CouncilDirectives 7791EEC and 82891EC Directives200124EC 200247EC 200425EC 200556EC200736EC and 201135EC and Regulation (EU) No10932010

STOYANOV

20120146(COD)A7-03652013T7-02822014

Electronic identification and trust services for electronictransactions in the internal market

MEacuteSZAacuteROS

20122170(DEC)A7-00902013T7-01272013

2011 discharge EU general budget Court of Justice LICHTENBERGER

20120193(COD)A7-02512014T7-04272014

Fight against fraud to the Unions financial interests bymeans of criminal law

ZWIEFKA

20120193(COD)A7-02512014T7-04272014

Fight against fraud to the Unions financial interests bymeans of criminal lawOpinion on legal base

LICHTENBERGER

20120237(COD)A7-01402013T7-04212014

Statute and funding of European political parties andEuropean political foundations

BERLINGUER

20120061(COD)A7-02492013T7-04152014

Enforcement of Directive 9671EC concerning the postingof workers in the framework of the provision of services

LEHNE

20120299(COD)A7-03402013T7-04882013

Gender balance among non-executive directors of companieslisted on stock exchanges

REGNER

20120364(COD)A7-03152013T7-02452014

Union programme to support specific activities in the fieldof financial reporting and auditing for the period of 2014-2020

STOYANOV

20120364(COD)A7-03152013T7-02452014

Union programme to support specific activities in the fieldof financial reporting and auditing for the period of 2014-2020

STOYANOV

20120061(COD)A7-02492013T7-04152014

Enforcement of directive 9671EC concerning the postingof workers in the framework of the provision of services

LEHNE

20120074(NLE)A7-00332013T7-00682013

Health protection Radioactive substances in water intendedfor human consumptionOpinion on legal base

LICHTENBERGER

20120180(COD)A7-02812013T7-00562014

Collective management of copyright and related rights andmulti-territorial licensing of rights in musical works for on-line uses in the internal marketOpinion on legal base

VOSS

20120066(COD)A7-01312013T7-04172013

Amendment of directive 200666EC (placing on the marketof portable batteries and accumulators containing cadmiumintended for use in cordless power tools)Opinion on legal base

SPERONI

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 38

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20120066(COD)A7-01312013T7-04172013

Amendment of directive 200666EC (placing on the marketof portable batteries and accumulators containing cadmiumintended for use in cordless power tools)Opinion on delegation of legislative powers

STOYANOV

20120366(COD)A7-02762013T7-01602014

Approximation of the laws regulations and administrativeprovisions of the Member States concerning themanufacture presentation and sale of tobacco and relatedproducts

LEHNE

20120366(COD)A7-02762013T7-01602014

Approximation of the laws regulations and administrativeprovisions of the Member States concerning themanufacture presentation and sale of tobacco and relatedproductsOpinion on legal base

REGNER

20120366(COD)A7-02762013T7-01602014

Approximation of the laws regulations and administrativeprovisions of the Member States concerning themanufacture presentation and sale of tobacco and relatedproductsOpinion on delegation on legislative powers

STOYANOV

20120035(COD)A7-00152013T7-00392013

Transparency of measures regulating the prices of medicinalproducts for human use and their inclusion in the scope ofpublic health insurance systemsOpinion on legal base

SPERONI

20130005(NLE)A7-03422013T7-04792013

Agreement between the European Union and the RussianFederation on drug precursors

ZBIGNIEW

20132017(BUD)Procedure lapsed or

withdrawn2014 Budget - Mandate for the Trilogue LICHTENBERGER

20130185(COD)A7-00892014T7-04512014

Rules governing actions for damages under national law forinfringements of the competition law provisions of theMember States and of the EU

RAPKAY

20130049(COD)A7-03552013T7-03832014

Consumer product safety MAŠTAacuteLKA

20130340(NLE)A7-02522014T7-02742014

Amendment to Council Directive 200971EURATOM of 25June 2009 establishing a Community framework for thenuclear safety of nuclear installations

REGNER

20130141(COD)A7-01472014T7-03822014

Protective measures against pests of plantsOpinion on legal base

REGNER

20130136(COD)A7-01292014T7-03812014

Animal healthOpinion on legal base

REGNER

20130202(COD)A7-00722014T7-04352014

Enhanced cooperation between Public Employment Services(PES)Opinion on legal base

REGNER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature39

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20130240(NLE)A7-01052014T7-03732014

Innovative Medicines Initiative 2 Joint Undertaking VOSS

20130255(APP)A7-01412014T7-02342014

European Public Prosecutors office REGNER

20130408(COD)Awaiting committee

decision

Procedural safeguards for children suspected or accused incriminal proceedings

THEIN

20130409(COD)Awaiting committee

decision

Legal aid for suspects or accused persons deprived of libertyand legal aid in European arrest warrant proceedings

ZBIGNIEW

20130400(CNS)A7-02432014T7-02752014

Common system of taxation applicable in the case of parentcompanies and subsidiaries of different Member States

GERINGER DEOEDENBERG

20130139(COD)A7-03982013T7-03562014

Payment accounts STOYANOV

20130280(CNS)A7-04052013T7-05822013

Amending Directives 2006112EC and 2008118EC asregards the French outermost regions and Mayotte inparticularOpinion on legal base

VOSS

20130191(COD)A7-04252013T7-05912013

Amending regulations in the fields of fisheries and animalhealth by reason of the change of status of Mayotte withregard to the UnionOpinion on legal base

VOSS

20130192(COD)A7-03992013T7-05892013

Amending Directives in the fields of environmentagriculture social policy and public health by reason of thechange of status of Mayotte with regard to the UnionOpinion on legal base

VOSS

20130189(NLE)A7-04142013T7-05832013

Amendment to Council directive 201018EU because of thechange in status of MayotteOpinion on legal base

VOSS

20130088(COD)A7-00312014T7-01182014

Community trade markOpinion on delegation of legislative powers

MAŠTAacuteLKA

20130185(COD)A7-00892014T7-04512014

Rules governing actions for damages under national law forinfringements of the competition law provisions of theMember states and of the EU

RAPKAY

20130273(NLE)Awaiting committee

decision

Agreement on Cooperation and Customs Union between theEuropean Community and its Member States of the onepart and the Republic of San Marino of the other partregarding the participation as a contracting party of theRepublic of Croatia following its accession to the EU

REGNER

20130407(COD)Awaiting committee

decision

Strengthening of certain aspects of the presumption ofinnocence and of the right to be present at trial in criminalproceedings

THEIN

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 40

Procedure noA7 = tabled text

P7 = adopted textTitle Rapporteur

20130309(COD)A7-01902014T7-02812014

European single market for electronic communications GALLO

20130253(COD)A7-04782013T7-03412014

Uniform rules and procedure for the resolution of creditinstitutions and certain investment firms in the framework ofa Single Resolution Mechanism and a Single BankResolution Fund

STOYANOV

20130256(COD)Awaiting committee

decisionEU Agency for Criminal Justice Cooperation (Eurojust) BERLINGUER

20130255(APP)A7-01412014T7-02342014

European Public Prosecutors Office REGNER

20130264(COD)A7-01692014T7-02802014

Payment services in the internal market STOYANOV

20130024(COD)A7-01402014T7-01902014

Information accompanying transfers of funds ZWIEFKA

20130025(COD)A7-01502014T7-01912014

Prevention of the use of the financial system for the purposeof money laundering and terrorist financing

LOacutePEZ-ISTUacuteRIZWHITE

20140002(COD)Awaiting committee

decision

European network of Employment services workers accessto mobility services and the further integration of labourmarkets

CASTEX

20140124(COD)Awaiting committee

decision

Establishment of a European Platform to enhancecooperation in the prevention and deterrence of undeclaredwork

Awaiting 8th legislativeterm for appointment

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature41

ANNEX III - Codifications

CODIFICATIONS AND RECASTS

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

00003CODIFICATIONMarketing of seed potatoesCOM(2009)0299 - 20090080(COD)

16072009 07102009Replaced by a

recast

00075

CODIFICATIONProtection of workers from the risks related to exposure to asbestosat workCOM(2009)0071 - 20060222(COD)

0903200907102009

2804200906102009Geringer

20102009

00076CODIFICATIONPure-bred breeding animals of the bovine speciesCOM(2009)0235 - 20060250(CNS)

14072009 0907200906102009Geringer

20102009

00087CODIFICATION Appliances burning gaseous fuelsCOM(2007)0633 - 20070225(COD)

13112007 2606200906102009Geringer

20102009

00130CODIFICATION Common system of taxation applicable in the case of parentcompanies and subsidiaries of different Member StatesCOM(2008)0691 - 20080206(CNS

2011200819102009

31082009

Replaced by arecast

20100387(CNS)

00131CODIFICATION Combat African horse sicknessCOM(2008)0697 - 20080204(COD)

15122008 04032009Replaced by a

recast

00132

CODIFICATION List of the third countries whose nationals must be in possession ofvisas when crossing the external borders and those whose nationalsare exempt from that requirementCOM(2008)0761 - 20080225(COD)

09032009 04032009Replaced by a

recast

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 42

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

00136

RECAST Restriction of the use of certain hazardous substances in electricaland electronic equipmentCOM(2008)0809 - 20080240(COD)

12032009 2603200910112009Geringer

24112010

00138RECAST Waste electrical and electronic equipment (WEEE)COM(2008)0810 - C6-04722008 - 20080241(COD)

13012009 0403200931032009Geringer

19012012

00165CODIFICATION A uniform format for visasCOM(2008)0891 - 20080265(COD)

03022009

Proposalwithdrawn by

the Commission30072011

00166

CODIFICATION Principles governing the organisation of veterinary checks onanimals entering the Community from third countriesCOM(2008)0873 - 20080253(COD)

03022009 2804200906102009Geringer

20102009

00274

CODIFICATION Setting up a network for the collection of accountancy data on theincomes and business operation of agricultural holdings in theEuropean CommunityCOM(2009)0125 - 20090040(CNS)

14072009 040520090610200906102010Geringer

20102009

00276CODIFICATION Conservation of wild birdsCOM(2009)0129 - 20090043(COD)

24032009 0406200906102009Geringer

20102009

00291RECAST Combating late payment in commercial transactionsCOM(2009)0126 - 20090054(COD)

14092009 0705200917052010Geringer

20102009

00293CODIFICATION Audiovisual Media Services DirectiveCOM(2009)0185 - 20090056(COD)

14072009 2206200906102009Geringer

20102009

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature43

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

00299

CODIFICATION General rules for the granting of Community financial aid in thefield of trans-European networksCOM(2009)0113 - 20090037(COD)

140720091210200904112009

10112009Geringer

24112009

00306

CODIFICATION Animal health conditions governing intra-Community trade in andimports from third countries of poultry and eggs for hatchingCOM(2009)0227 - 20090067(CNS)

14072009 0907200906102009Geringer

20102009

00354CODIFICATION Introduction of the euroCOM(2009)0323 - 20090083(CNS)

PE not consultedby Council

CODIFICATION Protection against dumped imports from countries not members ofthe European CommunityCOM(2009)0168 - 20090052(CNS)

16062009PE not consulted

by Council

00734

RECAST Guidelines for the development of the trans-European transportnetworkCOM(2009)0391 - 20090110(COD)

14092009 2409200910112009Geringer

05052010

0773

RECAST Administrative cooperation and combating fraud in the field ofvalue added taxCOM(2009)0427 - 20090118(CNS)

07102009 0710200910112009Geringer

05052010

00846

CODIFICATIONUniform procedures for checks on the transport of dangerous goodsby roadCOM(2009)0446 - 20090123(COD)

14092009Replaced by a

recast

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 44

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

01144

RECAST Establishment of lsquoEURODACrsquo for the comparison of fingerprintsfor the effective application of Regulation (EU) No [helliphellip](establishing the criteria and mechanisms for determining theMember State responsible for examining an application forinternational protection lodged in one of the Member States by athird-country national or a stateless person) and to requestcomparisons with EURODAC data by Member States lawenforcement authorities and Europol for law enforcement purposesand amending Regulation (EU) No 10772011 establishing aEuropean Agency for the operational management of large-scale ITsystems in the area of freedom security and justiceCOM(2009)0342 - 20080242(COD)

0710200919102010

1210200918072012

10112009Geringer 12062013

01269CODIFICATION Statistical returns in respect of the carriage of goods by roadCOM(2009)0530 - 20090149(COD)

22102009Replaced by a

recast20100258(COD)

01338CODIFICATION Waste statisticsCOM(2009)0535 - 20090151(COD)

2210200921062010Negativeopinion

Replaced by arecast

01360CODIFICATION Radio interference (electromagnetic compatibility) of vehiclesCOM(2009)0546 - 20090154(COD)

24112009Replaced by a

recast

01413

RECAST Common procedures for granting and withdrawing internationalprotectionCOM(2009)0554 - 20090165(COD)

12112009 2311200928012010Geringer

12062013

01496

RECAST Minimum standards for the qualification and status of third countrynationals or stateless persons as beneficiaries of internationalprotection and the content of the protection grantedCOM(2009)0551 - 20090164(COD)

12112009 2311200928012010Geringer

27102011

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature45

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

01647CODIFICATION Common rules for the allocation of slots at Community airportsCOM(2009)0634 - 20090176(COD)

2411200913072010Negativeopinion

Withdrawn

02789

CODIFICATION Procedure for the provision of information in the field of technicalregulations and of rules on Information Society servicesCOM(2010)0179 - 20100095(COD)

07072010Replaced by a

recast

CODIFICATION Amended proposal for a Directive of the European Parliament andof the Council laying down a procedure for the provision ofinformation in the field of technical regulations and of rules onInformation Society services (codification)(COM(2013)0932 - C7-00062014 - 20100095(COD)

13012014 28022014 20032014 15042014

02811

RECAST Maximum permitted levels of radioactive contamination offoodstuffs and of feeding stuffs following a nuclear accident or anyother case of radiological emergencyCOM(2010)0184 - 20100098(CNS)

15062010 0806201023062010Geringer

15022011

02875CODIFICATION Freedom of movement for workers within the UnionCOM(2010)0204 - 20100110(COD)

19052010 0806201023062010Geringer

07092010

03243

RECAST Revision of the Financial Regulation applicable to the generalbudget of the European UnionCOM(2010)0260 - 20100154(COD)

07092010Replaced byprocedure

20100395(COD)

03375RECAST Marketing of material for the vegetative propagation of the vineCOM(2010)0359 - 20100194(COD)

08072010 29092010Withdrawn

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 46

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

03636CODIFICATION Mergers of public limited liability companiesCOM(2010)0391 - 20080009(COD)

07092010 1210201002122010

MAŠTAacuteLKA18012011

03637

CODIFICATION Public limited liability companies coordination of safeguards inrespect of their formation and the maintenance and alteration oftheir capitalCOM(2010)0388 - 20080173(COD)

07092010 12102010

Replaced by arecast

20110011(COD)

03844RECAST Establishing a single European railway areaCOM(2010)0475 - 20100253(COD)

23092010 1511201024052011

16112011

03909

CODIFICATION Indications or marks identifying the lot to which a foodstuffbelongsCOM(2010)0506 - 20100259(COD)

07102010 1511201022032011

Karim11052011

03912

CODIFICATION Approximation of the laws of the Member States relating to units ofmeasurementCOM(2010)0507 - 20100260(COD)

07102010 1511201022032011

Karim11052011

03916RECAST Statistical returns in respect of the carriage of goods by roadCOM(2010)0505 - 20100258(COD)

07102010 0212201012042011

Karim01122011

03918CODIFICATION Permissible sound level and the exhaust system of motor vehiclesCOM(2010)0508 - 20100261(COD)

07102010 1511201022032011

Karim11052011

04086

CODIFICATION Rear-mounted roll-over protection structures of narrow-trackwheeled agricultural and forestry tractorsCOM(2010)0510 - 20100264(COD)

07102010 1511201022032011

Karim11052011

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature47

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

04392

CODIFICATION Roll-over protection structures mounted in front of the drivers seaton narrow-track wheeled agricultural and forestry tractorsCOM(2010)0610 - 20100302(COD)

10112010 0301201122032011

Karim11052011

04456

CODIFICATION Establishing a system for the identification and registration of ovineand caprine animalsCOM(2010)0635 - 20100309(COD)

23112010 08062011

04743

CODIFICATION Denominations and technical specifications of euro coins intendedfor circulationCOM(2010)0691 - 20100338(NLE)

03022011 1901201122032011

Karim11052011

04783CODIFICATION Structure and rates of excise duty applied to manufactured tobaccoCOM(2010)0641 - 20070206(CNS)

13122010 0301201122032011

Karim11052011

04798

CODIFICATION Installation location operation and identification of the controls ofwheeled agricultural or forestry tractorsCOM(2010)0717 - 20100348(COD)

18012011 1901201122032011

Karim11052011

04861CODIFICATION Braking devices of wheeled agricultural or forestry tractorsCOM(2010)0729 - 20100349(COD)

16122010 1901201122032011

Karim11052011

04883

CODIFICATION Operating space access to the driving position and the doors andwindows of wheeled agricultural or forestry tractorsCOM(2010)0746 - 20100358(COD)

16122010 1901201122032011

Karim11052011

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 48

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

04888

RECAST Jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments incivil and commercial mattersCOM(2010)0748 - 20100383(COD)

18012011 08032011 Zwiefka 10122012

05219

RECAST Common system of taxation applicable in the case of parentcompanies and subsidiaries of different Member StatesCOM(2010)0784 - 20100387(CNS)

03022011 0302201122032011

Karim26102011

05268

RECAST Coordination of safeguards which for the protection of the interestsof members and others are required by Member States ofcompanies within the meaning of the second paragraph of Article54 of the Treaty on the Functioning of the European Union inrespect of the formation of public limited liability companies andthe maintenance and alteration of their capital with a view tomaking such safeguards equivalentCOM(2011)0029 - 20110011(COD)

14022011 0507201111102011

Lehne 15112011

05594RECAST Deposit Guarantee SchemesCOM(2010)0368 - 20100207(COD)

07092010 2909201022032011

Karim15042014

05626

CODIFICATION Relating to tyres for motor vehicles and their trailers and to theirfittingCOM(2011)0120 - 20110053(COD)

24032011 18072011Lopeacutez-Istuacuteriz

White11102011

25102011

05831

CODIFICATION On the assessment of the effects of certain public and privateprojects on the environmentCOM(2011)0189 - 20110080(COD)

10052011 0806201111072011

Karim13092011

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature49

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

06006RECAST Concerning the export and import of dangerous chemicalsCOM(2011)0245 - 20110105(COD)

10052011 18072011Loacutepez-Istuacuteriz

White22112011

10052012

06228

RECAST On common procedures for granting and withdrawing internationalprotectionCOM(2011)0319 - COM(2009)0554 - 20090165(COD)

23062011 18072011Lopeacutez-Istuacuteriz

White11102011

12062013

06230RECAST Standards for the reception of applicants for international protectionCOM(2011)0320 - 20080244(COD)

23062011 08082011Lopeacutez-Istuacuteriz

White11102011

12062013

06474

RECAST On the methods and procedure for making available the traditionalVAT and GNI-based own-resources and on the measures to meetcash requirementsCOM(2011)0512 - 20110185(CNS)

13092011 14102011Loacutepez-Istuacuteriz

White01032012

16042014

06509

RECAST On roaming on public mobile communications networks within theUnionCOM(2011)0402 - 20110187(COD)

13092011 14102011Loacutepez-Istuacuteriz

White22112011

11062012

06977

RECAST On the accelerated phasing-in of double-hull or equivalent designrequirements for single-hull oil tankersCOM(2011)0566 - 20110243(COD)

29092011 14102011Loacutepez-Istuacuteriz

White22112011

11062012

07645

RECAST Markets in financial instruments repealing Directive 200439EC ofthe European Parliament and of the CouncilCOM(2011)0656 - 20110298(COD)

15112011Loacutepez-Istuacuteriz

White01032012

15042014

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 50

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

07753

RECAST Proposal for a Council directive on a common system of taxationapplicable to interest and royalty payments made betweenassociated companies of different Member StatesCOM(2011)0714 - 20110314(CNS)

Loacutepez-IstuacuterizWhite

0103201211092012

07933

RECAST Harmonisation of the laws of the Member States relating to themaking available on the market of pyrotechnic articlesCOM(2011)0764 - 20110358(COD)

30112011 08102012Francesco Enrico

Speroni6112012

22052013

07936

RECAST Harmonisation of the laws of the Member States relating toelectromagnetic compatibilityCOM(2011)0765 - 20110351(COD)

30112011Loacutepez-Istuacuteriz

White26042012

05022014

07939

RECAST Harmonisation of the laws of the Member States relating to makingavailable on the market of non-automatic weighing instrumentsCOM(2011)0766 - 20110352(COD)

30112011Loacutepez-Istuacuteriz

White26042012

05022014

07942

RECAST Harmonisation of the laws of the Member States relating to themaking available on the market of simple pressure vesselsCOM(2011)0768 - 20110350(COD)

30112011Loacutepez-Istuacuteriz

White26042012

05022014

07945

RECAST Harmonisation of the laws of the Member States relating to makingavailable on the market of measuring instrumentsCOM(2011)0769 - 20110353(COD)

30112011 08102012Francesco Enrico

Speroni6112012

05022014

07948

RECAST Harmonisation of the laws of the Member States relating to lifts andsafety components for liftsCOM(2011)0770 - 20110354(COD)

30112011Loacutepez-Istuacuteriz

White26042012

05022014

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature51

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

07951

RECAST Harmonisation of the laws of the Member States relating to themaking available on the market and supervision of explosives forcivil usesCOM(2011)0771 - 20110349(COD)

30112011Loacutepez-Istuacuteriz

White26042012

05022014

07954

RECAST Harmonisation of the laws of the Member States relating toequipment and protective systems intended for use in potentiallyexplosive atmospheresCOM(2011)0772 - 20110356(COD)

30112011Loacutepez-Istuacuteriz

White26042012

05022014

07957

RECAST Proposal for a Directive of the European Parliament and of theCouncil on the harmonisation of the laws of Member States relatingto the making available on the market of electrical equipmentdesigned for use within certain voltage limitsCOM(2011)0773 - 20110357(COD)

30112011Loacutepez-Istuacuteriz

White26042012

05022014

08025RECAST Allocation of slots at European Union airportsCOM(2011)0827 - 20110391(COD)

Loacutepez-IstuacuterizWhite

2604201212122012

08925

RECASTProposal for a regulation of the European Parliament and of theCouncil laying down the Union Customs CodeCOM(2012)0064 - 20120027(COD)

11062012Loacutepez-Istuacuteriz

White10072012

11092013

09447

RECASTMigration from the Schengen Information System (SIS 1+) to thesecond generation Schengen Information System (SIS II)COM(2012)0081 - 20120033(NLE)

22052012Francesco Enrico

Speroni10102012

21112012

10174

RECASTProtection of species of wild fauna and flora by regulating tradethereinCOM(2012)0403 - 20120196(COD)

14102013Francesco Enrico

Speroni05112013

16042014

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 52

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

10013RECASTInsurance mediationCOM (2012)0360 - 20120175 (COD)

11092012 12092012Francesco Enrico

Speroni06112012

16012013

08690RECASTClassification packaging and labelling of dangerous preparationsCOM(2012)0008 - 20120007(COD)

02022012 08102012Francesco Enrico

Speroni06112012

16012013

11843RECASTRailway safety 4th Railway PackageCOM(2013)0031 - 20130016(COD)

07022013 26112013Francesco Enrico

Speroni16122013

26022014

11947

RECASTInteroperability of the rail system within the European Union 4thRailway PackageCOM(2013)0030 - 20130015(COD)

07022013 26112013Francesco Enrico

Speroni16122013

26022014

12351

RECASTConditions of entry and residence of third-country nationals for thepurposes of research studies pupil exchange remuneratedand unremunerated training voluntary service and au pairingCOM(2013)0151 - 20130081(COD)

Francesco EnricoSperoni

1709201325022014

12476

RECASTDenominations and technical specifications of euro coins intendedfor circulationCOM(2013)0184 - 20130096(NLE)

Francesco EnricoSperoni

1612201315012014

12377

RECASTApproximate the laws of the Member States relating to trade marksCOM(2013)0162 - 20130089(COD)

17062013Francesco Enrico

Speroni05112013

25022014

12868

RECASTReturn of cultural objects unlawfully removed from the territory ofa Member StateCOM(2013)0311 - 20130162(COD)

24092013Francesco Enrico

Speroni05112013

16042014

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature53

JURI7 Title of actDate of

announcementin Plenary

Opinion date Date of adoptionby Committee

Date ofPlenary vote

13017RECASTImplementation of the Single European SkyCOM(2013)0410 - 20130186(COD)

23102013Francesco Enrico

Speroni26112013

12032014

13233

RECASTHarmonisation of the laws of the Member States relating to makingavailable on the market of pressure equipmentCOM(2013)0471 - 20130221(COD)

28112013Francesco Enrico

Speroni16122013

15042014

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 54

ANNEX IV - Hearings

HEARINGS amp WORKSHOPS

Workshop on Legal aspects offree and open source software(FOSS) in the EuropeanParliament on 9 July 2013

Rapporteur Eva Lichtenberger

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature55

Hearing Date Experts Rapporteur

2009

Brussels I 05102009 Professor Burkhard Hess Institut fuumlr auslaumlndisches undinternationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-Universitaumlt Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet Universiteacute Paris X-Nanterre

Professor Horatia Muir-Watt Institut dEtudes politiques de Paris

Professor Luigi Mari Universitagrave degli Studi di Urbino ldquoCarlo BordquoAlexander Layton qc of the Bar of England and Wales

Tadeusz ZWIEFKA

Workshop on copyright - tackling orphanworks and improving access to works forvisually impaired persons

10112009 Karin Pilsaumlter Chairman of the Committee on Industry and TradeSwedish Parliament

Magnus G Graner State Secretary Swedish Ministry of Justice

Elisabeth Niggemann Representative of Europeana DirectorGeneral of the German National Library (DeutscheNationalbibliothek) Member of the High Level Expert Group onEuropean Digital Libraries (HLG)

Tarja Koskinen-Olsson Honorary President of the InternationalFederation of Reproduction Rights Organisations (IFFRO)Member of HLG

Antoine Aubert European Copyright Policy Counsel Google

Jean-Franccedilois Debarnot Legal Director Institut National delAudiovisuel (INA) France

Pirjo Hiidenmaa President of the European Writers Congress(EWC)

Mihaly Ficsor Vice- President of the Hungarian Patent Office

Tilman Lueder Head of unit Copyright and Knowledge-basedEconomy Internal Market and Services Directorate-GeneralEuropean Commission

Michael Keplinger Deputy Director General World IntellectualProperty Organisation (WIPO)

Christopher Friend Strategic Objective Leader - Accessibility

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 56

Hearing Date Experts Rapporteur

World Blind Union (WBU) Chair WBU Global Right to ReadCampaign

Francisco Martinez Calvo Technical Advisor Section of Cultureand Sports for the Blind Spanish National Organisation of theBlind (ONCE) Board Member of Daisy Consortium

Anne Bergman-Tahon Director of the Federation of EuropeanPublishers (FEP

)

2010

Hearing of the Commissioner-designateViviane Reding

12012010

Alternative Investment Funds Managers howto regulate best

27012010 Anthony BYRNE Deutsche Bank Global co-Head PrimeBrokerage United Kingdom

Sony KAPOOR Managing Director Re-Define (RethinkingDevelopment Finance amp Environment) - an International ThinkTank United Kingdom

Evelyn REGNER

Hearing on rights relating to personality inparticular in relation to defamation in thecontext of private international lawparticularly the Rome II Regulation

28012010 Mr William BENNETT Barrister at Law London

Prof Michael HELLNER Upssala University

Prof Dr Gerhard WAGNER Bonn University

Dr Jeremy HEYMANN Universiteacute Paris-Est (Paris XII)

M Jean QUATREMER Journalist at Libeacuteration

Diana WALLIS

Tadeusz ZWIEFKA

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature57

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on the proposed regulation on willsand succession and national law

22032010 William Binchy Barrister-at-Law Regius Professor of LawsSchool of Law Trinity College of Dublin

Eva Lein Herbert Smith Senior Research Fellow in PrivateInternational Law British Institute of International andComparative Law

Rembert Suumlszlig Rechtsanwalt Deutsches Notarinstitut (Institute ofGerman Notaries)

Sara Godechot-Patris Professor of Law Universiteacute FranccediloisRabelais de Tours

Elisabeth Scheuba Rechtsanwalt Lecturer (Succession LawVienna University) Head of Austrian Bar Delegation to the CCBE(Council of Bar and Law Societies of Europe)

Riitta Leppiniemi President of the Finnish Bar Association(Suomen Asianajajaliitto)

Kurt LECHNER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 58

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on digitisation of books andcopyright does one trump the other

23032010 Santiago de la Mora EMEA Print Content Partnerships DirectorGoogle

Jonathan Nowell President of Nielsen Book

Bruno Galindo Spanish writer and spoken word artist

Alban Cerisier Senior Adviser to the CEO of Gallimard France

Friederieke Nielsen spokesperson of Books on Demand GmbH

Franccediloise Dubruille Director of the European BooksellersFederation and International Booksellers Federation

Prof Alain Strowel professor at Saint-Louis University (Brussels)University of Liege and KU Leuven

Piotr Marciszuk President of the Polish Chamber of Books

Rosa Maiello Italian Library Association

MarielleGALLO

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature59

Hearing Date Experts Rapporteur

Monitoring the application of European Unionlaw Evaluation of the Pilot Project

28042010 Prof Ludwig KRAumlMER former Head of Unit of EnvironmentalGovernance in DG ENVI visiting professor at the Faculty of Lawin University College London

Ms Marta BALLESTEROS Director of Brussels office ofClientEarth

EvaLICHTENBERGER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 60

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on one or more optionalinstruments for European contract law

29042010 Evelyne Terryn Professor at KULeuven University

Jeacuterocircme Kullmann Preacutesident Aida France Professeur agrave lrsquoUniversiteacuteParis Dauphine Directeur de lrsquoInstitut des Assurances de ParisHelmut Heiss Professor at the University of Zurich

William Vidonja Head of Single Market amp Social Affairs CEABrussels

Jean-Paul Coteur Coordinateur assurances Test-Achats Brussels

Workshop on an optional instrument for EUcontract law

27102010 Hans Schulte-Noumllke European Legal Studies Institute Universityof Osnabruumlck

Leena Linnainmaa Director of Legal Affairs at the CentralChamber of Commerce of Finland

Živa Drol-Novak Slovenian Consumers Organisation

Thomas Klink Judge Regional Court of Stuttgart

Martijn Hesselink Centre for the Study of European Contract LawUniversity of Amsterdam

Marc Frilet Frilet Socieacuteteacute dAvocats

Christoph Busch European Legal Studies Institute University ofOsnabruumlck

Martine Behar-Touchais University of Paris Descartes TransEurope Experts

Monika Jagielska Judge Court of Arbitration Katowice

Eva Lein British Institute of International and Comparative Law

Ensuring the independence of impactassessments

27102010 Angelika NIEBLER

Workshop on civil justice How to facilitatethe life of European families and citizens

30112010 Melchior Wathelet Belgiums State Secretary for the BudgetMigration and Asylum Policy Family Policy and Federal CulturalInstitutions

Katharina Boele-Woelki Professor of Private International LawComparative Law and Family Law University of Utrecht

Sjef van Erp Professor of civil law and European private law

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature61

Hearing Date Experts Rapporteur

Maastricht European Private Law Institute (MEPLI) MaastrichtUniversity Deputy-Justice Court of Appeals s-Hertogenbosch

Eva Becker Lawyer Junggeburth amp Becker Berlin

Beacuteatrice Weiss-Gout Chair of the Committee on Family andSuccession Law The Council of Bars and Law Societies of Europelawyer at the Paris bar

Charles Hyde QC Barrister Member of QEB Chambers London

Maria da Conceiccedilao Oliveira Lawyer and Mediator Council ofEurope expert Portugal

Arcadio Diacuteaz Tejera Member of the Senate of Spain

2011

Workshop on harmonisation of insolvencyproceedings at EU level

22032011 Nora Wouters McKenna Long amp Aldridge LLP Brussels

Anna Maria Pukszto Salans law firm Warsaw

Daniel F Fritz Hermann Rechtsanwaumllte representative DeutscheAnwaltsvereinNeil Cooper

Zolfo Cooper LLP London and Life President of Insol Europe

Robert van Galen NautaDutilh Amsterdam

Workshop on mediation in civil andcommercial matters Before and after the EUmediation directive

23052011 Ferenc Zombor Deputy State Secretary Ministry of PublicAdministration and Justice

Giuseppe De Palo President ADR Center Italy

Ivan Verougstraete former President of the Belgian Court ofCassation

Maciej Bobrowicz President of the National Council of LegalAdvisers President of the Polish Association of CommercialMediation

Christian Duve Partner Freshfields

Vincent Tilman Senior Advisor European Affairs with

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 62

Hearing Date Experts Rapporteur

Eurochambres

Andrew Leakey Partner Stephensons SolicitorsLLP

Bojana Jovin-Hrastnik District Court Judge and President of theCouncil for ADR Ministry of Justice Slovenia

Augusta Iannini Head of the Law Department Ministry of JusticeItaly

Margarita Garcia Tomeacute Director of the MasterMediationUniversidad Pontificia Salamanca ES

Bogdan Matei Lawyer and Mediator Manager of CraiovaMediation Center Association Romania

Tsisana Shamlikashvili President of the Scientific andMethodological Centre for Mediation and Law (Russia) Chair ofSubcommittee on ADR and Mediation in the Russian Associationof Lawyers

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature63

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the proposal for a regulation onjurisdiction applicable law recognition andenforcement of decisions and authenticinstruments in matters of succession and thecreation of a European Certificate ofSuccession

20062011 Prof Ludwig Bittner President of the Austrian Chamber of CivilLaw Notaries

Maicirctre Pascal Chassaing Notary Paris and chair of the workinggroup on law of succession of the CNUE

Patricia Garciacutea Mediero Partner Avantia Asesoramiento Fiscal yLegal

Richard Frimston Solicitor and Notary Public Partner withRussell-Cooke LLP Chairman ndash STEP AETPF EU Committee

Daniel Lehmann Partner in Roumllfs RP RechtsanwaltsgesellschaftMunich Chairman ndash STEP AETPF Germany

Beatrice Puoti-ffiske Solicitor Partner with Burges Salmon LLP

Kurt LECHNER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 64

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on Smart Regulation 21062011 Sir Stephen Laws QCFirst Parliamentary Counsel Head of thelegal drafters in London and Adviser to the UK government onlegislative matters

Mr Artur Miśkiewicz - Legislator at the Government LegislationCentre in Poland

Dr Claudio Radaelli - Professor of Political Science University ofExeter UK

Dr Helen Xanthaki - Director of the Sir William Dale Centre forLegislative Studies at the Institute of

Advanced Legal Studies in London UK

Sajjad KARIM

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature65

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on a horizontal instrument forcollective redress in Europe

12072011 Gerard McDermott QC of the Bar of England and Wales

Mestre Paula Meira Lourenccedilo Presidente da comissatildeo para aeficaacutecia das execuccedilotildees Lisbon

Dr Anke Sessler Chief Counsel Litigation Siemens AG

Malcolm Carlisle European Justice Forum

Klaus-HeinerLEHNE

Workshop on the proposal for a regulation onjurisdiction and the recognition andenforcement of judgments in civil andcommercial matters (Brussels I)

04102011 Professor Burkhard Hess Institut fuumlr auslaumlndisches undinternationales Privat- und Wirtschaftsrecht der Ruprecht-Karls-Universitaumlt Heidelberg

Professor Marie-Laure Niboyet Universiteacute Paris X-Nanterre

Dr Jeacutereacutemy Heymann Universiteacute Paris I - Sorbonne

Professor Ilaria Pretelli Universitagrave degli Studi di Urbino ldquoCarloBordquo

Alexander Layton QC of the Bar of England and Wales

Florian Horn partner and attorney at law Brauneis Klauser Praumlndllaw firm

Tadeusz ZWIEFKA

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 66

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the threshold of unitary patentprotection in Europe

11102011 Benoicirct Battistelli the President of EPO

Stephen F Jones partner and head of the Patents Group atBakerampMcKenzie LLP

Judge Dr Thomas Kuumlhnen the Appeals Court of Duumlsseldorf

Pierre Veacuteron - avocat au Barreau de Paris professor of the CentredEtudes Internationales de la Proprieacuteteacute Industrielle de lUniversiteacuteRobert Schuman de Strasbourg

Prof Bruno Van Pottelsberghe Dean Solvay Brussels School ofEconomics and Management SBS-EM ULB and Bruegel

Thierry Sueur Chairman of BUSINESSEUROPErsquos ldquoPatentsrdquoWorking Group

Bernhard RAPKAYRaffaeleBALDASSARREKlaus-HeinerLEHNE

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature67

Hearing Date Experts Rapporteur

Presentation by the working group on EUAdministrative law of the working documenton state of play and future prospects for EUadministrative law followed by a workshop

22112011 Dr Mercedes Fuertes Catedraacutetica de derecho administrativoFacultad de Derecho Universidad de Leoacuten

Dr Melanie Smith Cardiff Law School University of Cardiff

Prof Jacques Ziller Universitagrave degli Studi di Pavia

LuigiBERLINGUER

2012

Hearing on the proposal for a CommonEuropean Sales Law

01032012 David Hertzell Law Commissioner for commercial and commonlaw

Professor Hector MacQueen Scottish Law Commissioner

Professor Dr Stefan Leible University of Bayreuth

Professor Carlo Castronovo Universitagrave Cattolica del Sacro CuoreMilan

Tina Sommer Chairman for International Affairs Federation ofSmall Businesses UK

Dr Marc Zgaga (German Federation of Buying and MarketingGroups) Union of Groups of Independent Retailers of Europe

Marc Frilet Frilet Socieacuteteacute dAvocats

Klaus-HeinerLEHNE

The European Law Institute 26032012 Sir Francis Jacobs ELI

Benedicte Fauvarque-Cosson ELI

Irmgard Griss ELI

Christiane Wendehorst ELI

Tobias Schulte in den Baumlumen ELI

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 68

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on civil protection measures 27032012 Nikolay Angelov judge at the Regional Court of Plovdiv(Bulgaria)

Vigintas Višinskis judge at the Appeal Court (Lithuania)

Leticia Mata Mayrand Fundacioacuten ANAR (Spain)

Antonio LOacutePEZ-ISTUacuteRIZ WHITE

Hearing on Improving audit quality acrossthe European Union

27032012 Liz Murrall Director Corporate Governance and ReportingInvestment Management Association UK

Philip Johnson Chairman Federation of European Accountants(FEE)

Andrew Brown Chairman European Group of InternationalAccounting Networks and Associations (EGIAN)

Pr Dr Theo Siegert Managing Partner of Haen Carstanjen ampSoumlhne and member of several audit committees (Deutsche BankAG EON AG Henkel AG amp Co KGaA and Merck KGaA)

Francis Desmarchelier Financial Affairs Director AssociationFranccedilaise des Entreprises Priveacutees (AFEP)

Sajjad KARIM

The 1980 Abduction Convention 27032012 Professor Louise Ellen Teitz First Secretary Hague Conference onPrivate International Law

EvaLICHTENBERGER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature69

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Smart Regulation and EUAdministrative Law Making the Union moreaccessible to citizens

25042012 Vibeke Pasternak Joslashrgensen Head of EU law Unit DanishMinistry of Foreign Affairs

Pascale Berteloot Head of Unit Legal and documentary issuesconsolidation and copyright Publications Office of the EuropeanUnion

William Robinson Former legal reviser at the Commission now atthe Sir William Dale Centre for Legislative Studies at the Instituteof Advanced Legal Studies in London

Paul Mollerup Member of the High Level Group of IndependentStakeholders on Administrative Burdens (Stoiber Group)

Dr Stine Andersen Academic and legal advisor to the Danishgovernment

Marta Ballesteros ClientEarth Law firm

Prof Linda Senden Utrecht University

Prof Bernardo Giorgio Mattarella Scuola superiore della pubblicaamministrazione Rome

Prof emeritus Hans Ragnemalm Former EUCJ Judge Chief Justiceof the Supreme Administrative Court of Sweden and SwedishParliamentary Ombudsman

LuigiBERLINGUER

Sajjad KARIM

EvaLICHTENBERGER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 70

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the review of the Accounting andTransparency Directives the new country bycountry reporting requirements

26042012 Steve Manteaw Chairman of the Publish What You Pay AfricaSteering Committee

Alexander Woollcombe Acting Brussels Director ONE

Vicky Bowman Global Policy Leader External Affairs Rio Tinto

Alan McLean Executive Vice-President Tax Shell

Klaus-HeinerLEHNE

ArleneMCCARTHY

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature71

Hearing Date Experts Rapporteur

Hearing on the legal aspects of publicprocurement and procurement by entitiesoperating in the water energy transport andpostal services sectors

30052012 Martina Beneventi Director of the Legal Service Italian PublicProcurement Agency

Eva Sveman Swedish Association of Local Authorities andRegions

Kathleen Walker-Shaw European Officer GMB - Britains GeneralUnion

Alessandra Fratini PostEurop Public Procurement WG Chair

GiuseppeGARGANI

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 72

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Common European Sales Law(CESL)

31052012 Martijn HESSELINK University of Amsterdam Netherlands

Ms Ursula PACHL BEUC

Ms Tiziana POMPEI UnionCamere Italy

Mr Gerard Patrick McMEEL Guildhall Chambers UnitedKingdom

LuigiBERLINGUERKlaus-HeinerLEHNE

Workshop on the Common European SalesLaw (CESL) Remedies

19062012 Prof Hans Schulte-Noumllke University of Osnabruumlck Germany

Prof Marco Loos University of Amsterdam Netherlands

Dora Szentpaly-Kleis UEAPME Brussels

Anne-Laure Constanza Envie de Fraises on behalf of the FrenchBusiness Confederation (MEDEF)

Alice Wagner AK Wien

Burghard Piltz German Bar

LuigiBERLINGUERKlaus-HeinerLEHNE

Workshop on Common European Sales Law(CESL) Restitution and Prescription

10072012 Prof Christiane Wendehorst University of Vienna Austria

Prof Antoni Vaquer University of Lleida Spain

LuigiBERLINGUERKlaus-HeinerLEHNE

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature73

Hearing Date Experts Rapporteur

The proposed Statute for a EuropeanFoundation

26112012 Rosa Gallego Chair of DAFNE the Donors and FoundationsNetworks in Europe Madrid

Francis Charhon Chair of the European Foundation Centre (EFC)Advocacy Committee Paris

John Riches Partner at Withers Bergman LLP London

Professor Achim Seifert Faculty of Law Friedrich-Schiller-University Jena

Fernando Moreno Cea Foundation for Social Studies and Analysis(FAES) Madrid

Evelyn REGNER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 74

Hearing Date Experts Rapporteur

The proposal for a Common European SalesLaw taking stock after a year

27112012 Professor Symeon Symeonides Cyprus Council Presidency

Lord Bowness Chair of the Legal Affairs and Consumer ProtectionSub-Committee UK House of Lords

Diana Wallis former Vice-President of the European Parliamentand co-Rapporteur on CES

The Right Honourable Sir John Thomas President of the QueensBench Division UK Chair of the Working Party of the EuropeanLaw Institute on a Common European Sales Law

Professor Verica Trstenjak Advocate-General of the Court ofJustice

Professor Hans Schulte-Noumllke University of Osnabruumlck

Professor Martine Behar-Touchais University Paris I

Professor Patrick Sensburg Chair of the Sub-Committee onEuropean Law German Bundestag

Professor Stefan Vogenauer Professor of Comparative Law at theUniversity of Oxford and Fellow of Brasenose College

Hanne Melin Ebay

Francesco Sciaudone Grimaldi e Associati

Bernd Krieger European Consumer Centre Germany

Klaus-HeinerLEHNE and LuigiBERLINGUER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature75

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Civil Law and Justice Do EUcitizens enjoy free movement

23012013 Professor Koen Lenaerts Vice-President of the Court of Justice ofthe European Union

Alan Shatter Minister for Justice and Equality Ireland

Professor Xandra Kramer Department of Private International andComparative Law at the Erasmus University Rotterdam

Nick Bozeat ICF GHK Birmingham

Dr Stephan Prayer Notary Gesellschaft fuumlr Mediation im NotariatVienna

Professor Ansgar Staudinger Bielefeld University Faculty of Law

Jenny Papettas PhD candidate and postgraduate teaching assistantUniversity of Birmingham

Professor Burkhard Hess Director Max Planck InstituteLuxembourg for International European and Regulatory ProceduralLaw

Dr Albin Dearing European Union Agency for FundamentalRights Vienna

Laurence Brunet London School of Economics

Carlos de Melo Marinho Judge in the Court of Appeal Lisbon

Phillipe Lortie First Secretary Maja Groff Senior Legal OfficerHague Conference on Private International Law

Richard Frimston Solicitor Russell-Cook Solicitors Member ofthe Society of Trust and Estate Practitioners (STEP)

Aude Fiorini Dundee Law School

Senator Katherine Zappone Houses of the Oireachtas

Dr Mariolina Eliantonio Associated Legal Advisor MilieuBrussels

Duncan Macniven President The International Commission onCivil Status former Registrar General for Scotland

Dr Bojana Zadravec Vice-President of European Association ofRegistrars

Antonio LOacutePEZ-ISTUacuteRIZ WHITE

AntonyiaPARVANOVA(FEMM)

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 76

Hearing Date Experts Rapporteur

Collective management of copyright andrelated rights Towards a viable solution

18032013 Jean Martin author of the Report on governance and transparencyof collecting societies commissioned by the French Conseilsupeacuterieur de la proprieacuteteacute litteacuteraire et artistique

Dr Tobias Holzmuumlller General Counsel GEMA

(Society for Musical Performing and Mechanical ReproductionRights)

Janine Lorente Chair of the Board of Directors SAA (Society ofAudiovisual Authors)

Wes Himes Director EDiMA (European Digital MediaAssociation)

Declan Rudden Director of Distribution and IT IMRO (IrishMusic Rights Organisation)

Peter Marx Rights Agency Ltd (RAL)

Bogusław Pluta Director of ZPAV (The Polish Society of thePhonographic Industry) and Jerzy Badowski Deputy DirectorGeneral of ZAIKS (Polish Society of Authors and Composers)

Thierry Desurmont Deputy Director General and Legal Director ofSACEM (Society of Authors Composers and Music Publishers)

Olivia Regnier - Director European Office amp European RegionalCounsel of IFPI (International Federation of the PhonographicIndustry)

Nicola Frank - Head of European Affairs of EBU (EuropeanBroadcasting Union)

Petra Hansson - Associate General Counsel for content anddistribution of SPOTIFY

Kelvin Smits Director Younison

Pierre Gerard Managing Director Jamendo

Kostas Rossoglou - Senior Legal Officer of BEUC (EuropeanConsumer Organisation)

Marielle GALLO

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature77

Hearing Date Experts Rapporteur

Proposal for a Common European Sales Lawwork in progress

19032013 Dora Szentpaly-Kleis Legal Adviser UEAPME EuropeanAssociation of Craft Small and Medium-sized Enterprises

Ursula Pachl Deputy Director General BEUC The EuropeanConsumer Organisation

Leacuteon Moumllenberg (Senior Policy Consultant ndash Legal CounsellorThuiswinkelorg) Ecommerce Europe

Prof Dr Friedrich Graf von Westphalen Chair of the EuropeanPrivate Law Committee of the CCBE Council of Bars and LawSocieties of Europe

Professor Hugh Beale Professor of Law University of Warwick

Klaus-HeinerLEHNE LuigiBERLINGUER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 78

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on gender balance 20032013 Zubia Hawcroft Director (EMEA) MSC Headhunting

Dr Elaine Dewhurst Lecturer in Law University of Manchester

Dr Kim Peters University of Exeter

Sylvia Walby UNESCO Chair in Gender Research LancasterUniversity UK

Reform of the Court of Justice of theEuropean Unionmicro

24042013 Vassilios Skouris President of the Court of Justice

Maura McGowan QC Chairman of the Bar of England and Wales

Michael Patchett-Joyce Barrister Outer Temple ChambersLondon

Alexandra THEIN

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature79

Hearing Date Experts Rapporteur

The law protecting children in Europe andworldwide Provisions facilitating adoptionsand resolving abductions

25042013 Laura Martiacutenez-Mora Hague Conference on Private InternationalLaw

Dr Jinske Verhellen University of Gent

Prof Louise Ellen Teitz Hague Conference on Private InternationalLaw

Alexandra THEINEvaLICHTENBERGER

The operation of the article 255 panel for thescreening of candidates for appointment to thecourts of the European Union

30052013 Jean-Marc Sauveacute President of the Article 255 Panel

Ana Palacio Member of the panel

Alexandra THEIN

Interparliamentary meeting with nationalparliaments on civil and criminal law

20062013 David STANTON Chair of the Joint Committee on JusticeDefence and Equality of the Irish Houses of the Oireachtas

Agustiacuten DIAZ DE MERA MEP

Lord HANNAY OF CHISWICK Chair of the EU Sub-CommitteeF - Home Affairs Health and Education of the UK House of Lords

Dietrich NEUMANN Head of business corporate services Europol

Peter HUSTINX European Data Protection Supervisor

Franccediloise LE BAIL Director-General for Justice in the EuropeanCommission

Cecilia MALMSTROumlM EU Home Affairs Commissioner

Marietta KARAMANLI Vice-Chair of the European AffairsCommittee of the French National Assembly

Carlos ZEYEN Vice-President of Eurojust

Giovanni KESSLER Director General of OLAF

Holger MATT Chair of the European Criminal Bar Association

Tadeusz ZWIEFKA MEP

Alexandra THEIN MEP

Kurt LECHNER former Member of the Committee on LegalAffairs Rapporteur for the Successions Regulation

Juan FernandoLOacutePEZ AGUILAR

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 80

Hearing Date Experts Rapporteur

Aude FIORINI University of Dundee

Ruud WINTER Senior Coordinating Vice-President of theAdministrative High Court for Trade and Industry in theNetherlands

Luis PEREIRA Secretary General of the European JudicialTraining Network

Emmanuel CRABIT Head of Unit DG Justice

Public hearing on the Trademarks package 08072013 Mr Antoacutenio Campinos President of OHIM

Dr Christoph Ernst - Deputy Director General Federal Ministry ofJustice of Germany

Ms Susanne Arings Sivborg - President and Director General SwedishPatent and Registrations Office

Ms Dawn Franklin European Brands Association (AIM) -Chariman of Trade Mark Committee

Mr Joseacute Monteiro - Senior legal director LOreacuteal

CeciliaWIKSTROumlM

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature81

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on Legal aspects of free and opensource software

09072013 Professor Eben Moglen Columbia Law School

Patrice-Emmanuel Schmitz Developer of the EUPL

Avv Carlo Piana Lawyer

Professor Lawrence Lessig Harvard Law School

Rishab Ghosh UNU-MERIT

Jutta Kreyss Landeshauptstadt Muumlnchen

Interparliamentary Committee Meeting onThe proposal for a Common European SalesLaw the way forward

10072013 Franccediloise Le Bail Director General DG Justice EuropeanCommission

Juozas Bernatonis Lithuanian Minister of Justice

Julius Sabatauskas Chair of the Committee on Legal AffairsSeimas of the Republic of Lithuania

Pauliine Koskelo President Supreme Court of Finland

Professor Schulte-Noumllke University of Osnabruumlck

Sir John ThomasChristiane Wendehorst European Law Institute

Professor Elise Poillot University of Luxembourg

David Hertzell Law Commission UK

Diana Wallis former Vice-President of the European Parliamentand co-Rapporteur on CESL

Klaus-HeinerLEHNE and LuigiBERLINGUER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 82

Hearing Date Experts Rapporteur

Private copying levies 17092013 Joseacute Antonio Suaacuterez EGEDA

Alain Chamfort

Irena Bednarich Digital Europe

Xavier Blanc AEPO-ARTIS

Kostas Rossoglou BEUC

Franccediloise CASTEX

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature83

Hearing Date Experts Rapporteur

Implementation of the Unitary PatentPackage State of play

05112013 Pierre Delsaux Deputy Director General DG MARKT

Jerome Debrulle Chair of the Select Committee

Margot Froehlinger European Patent Office

Paul van Beukering Chair of the Preparatory Committee of theUnified Patent Court

Johannes Karcher Coordinator of the Legal Framework Group ofthe Unified Patent Court

Winfried Tilmann member of the Drafting Committee of the Rulesof Procedure

Thierry Sueur BusinessEurope

Bernhard RAPKAY

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 84

Hearing Date Experts Rapporteur

Workshop on judicial training The training oflegal practitioners teaching EU law andjudgecraft

28112013 Viviane Reding Vice-President of the European Commission

Judge Antonio Tizzano President of the First Chamber of the Courtof Justice

Reinier van Zutphen Dutch Network of Court Coordinators forEuropean law

Rosa Jansen the Dutch Training and Study Centre for the Judiciary

Valerio Onida Presidente della Scuola Superiore della Magistratura

Fernando de Rosa Torner Vicepresident of the CGPJ - ConsejoGeneral del Poder Judicial

Xavier Ronsin Director of the Eacutecole Nationale de la Magistrature

Edith Van Den Broeck The Belgian Institut de FormationJudiciaire (IFJ)

Wojciech Postulski Head of the International CooperationDepartment

Katalin Kiszely Deputy State Secretary

for EU and International Judicial Cooperation

Dr Rainer Hornung Director of The Deutsche Richerakademie

Wolfgang Heusel Director of The European Law Academy (ERA)

Professor Jeremy Cooper

Jonathan Goldsmith Secretary General of the Council of Bars andLaw Societies of Europe (CCBE)

Ameacutelie Leclercq Project leader EIPA

Judge John Phillips Director of Studies for the Courtsrsquo Judiciary -UK Judicial College

Gracieuse Lacoste former member of the CSM and of the WorkingGroup of the European Network of Councils of the Judiciary

Prof Guido Neppi Modona Substitute Member of the VeniceCommission Council of Europe

Steacutephane Leyenberger Head of the Division for the independenceand efficiency of justice CEPEJ

Emmanuel Crabit DG Justice European Commission

LuigiBERLINGUER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature85

Hearing Date Experts Rapporteur

EU law on successions and the protection ofvulnerable adults

11022014 Kurt Lechner Notary rapporteur for the Successions Regulation

Karen Vandekerckhove DG Justice European Commission

Filip Switala DG Taxation and Customs Union EuropeanCommission

Professor Paul Lagarde University of Paris I (emeritus) 2011laureate of the Hague Prize for International Law

Professor Paul Lagarde University of Paris I (emeritus) 2011laureate of the Hague Prize for International Law

Richard Frimston Solicitor and Notary Public in London

Klaus-HeinerLEHNE

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 86

Hearing Date Experts Rapporteur

Regulatory coherence and the implementationof EU law in the context of the TransatlanticTrade and Investment Partnership

11022014 Mr Joseph Burke Regulatory Trade and Consumer AffairsOfficerUnited States Mission to the European Union Brussels

Mr James RM KillickPartner White and Case Brussels

Mr Dirk Vantyghem Director International Affairs

Eurochambres Brussels

Dr Alberto Alemanno Jean Monnet Professor of EU Law amp RiskRegulation Hautes eacutetudes commerciales de Paris (HEC Paris)

Franccediloise CASTEX

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature87

ANNEX V - Delegations

DELEGATIONS

Delegation to China on 28-31st October 2013

Raffaele Baldassarre (chair) Tadeusz ZwiefkaMarielle Gallo Cecilia Wikstroumlm Sajjad KarimEva Lichtenberger Bernhard Rapkay FrancescoEnrico Speroni from the political groupsFranziska Neher Corina Daniela Popa RamonaIonela Ivan Francesca Beltrame MarcoCampomenosi from the Secretariat Robert Brayand Magnus Nordanskog

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 88

Place Date Subject Participants

2009

Stockholm Sweden 15-17072009 Informal meeting of ministers for justice and homeaffairs

Robert BRAY Secretariat of the Committee

Stockholm Sweden 24-25092009 Meeting with chairmembers of the committees of theSwedish Parliament

Meeting with Ms Beatrice Ask Minister for Justice

Meeting with Justices of the Supreme Court

Meeting with the Parliamentary Ombudsman

Meeting with judges of the Svea Court of AppealDivision 2

Meeting with the Swedish Copyright Society and theConfederation of Swedish Enterprise

Sebastian Valentin BODU EPP

Tadeusz ZWIEFKA EPP

Luigi BERLINGUER SampD

Christian ENGSTROumlM GREENS

Alexandra THEIN ALDE

Maria-Joseacute MARTINEZ-IGLESIASSecretariat of the Committee

Ewa WOJTOWICZ Secretariat of theCommittee

Francesca BELTRAME GREENSAdvisors of the political groups

Ursa PONDELEK ALDE Advisor of thepolitical groups

Franscesco CERASANI SampD Memberrsquosassistant

2010

Toledo Spain 21-22012010 Informal meeting of ministers for justice and homeaffairs

Maria-Joseacute MARTINEZ-IGLESIASSecretariat of the Committee

LuxembourgLuxembourg

23022010 Visit to the Court of Justice Klaus-Heiner LEHNE

Diana WALLIS

Evelyn REGNER

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Bernhard RAPKAY

Franccediloise CASTEX

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature89

Place Date Subject Participants

Marielle GALLO

Lidia Joanna GERINGER DEOEDENBERG

Gerald HAumlFNER

Alexandra THEIN

Zbigniew ZIOBRO

Jan Philipp ALBRECHT

Sajjad KARIM

Maria-Joseacute MARTINEZ IGLESIAS

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Elfriede KRETSCHMER

Ewa WOJTOWICZ

Christian PENNERA

Ezio PERILLO

Ulrich ROumlSSLEIN

Julia FELDMANN (SampD)

Francesca BELTRAME (VertsALE)

Regina O`CONNOR (ALDE)

Jacek CZABANSKI (ECR)

Rebecca AMORENA

Madrid Spain 04-05032010 Meeting with the Spanish Minister of Justice MrFrancisco Caamantildeo Domiacutenguez

Meeting at the Congreso de los Diputados

Meeting at the Consejo General de la Abogaciacutea Espantildeola(National Council of Spanish Bars)

Meeting with the Consejo General del Poder Judicial(General Council for the Judiciary)

Meeting with the main Spanish copyright managementsocieties

Raffaele BALDASSARRE (EPP)

Sebastian Valentin BODU (EPP)

Marielle GALLO (EPP)

Antonio LOacutePEZ-ISTUacuteRIZ WHITE (EPP)

Antonio MASIP HIDALGO (SampD)

Alexandra THEIN (ALDE)

Sajjad KARIM (ECR)

Francesco Enrico SPERONI (EFD)

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 90

Place Date Subject Participants

Mariacutea Joseacute MARTINEZ IGLESIAS

Leticia ZULETA DE REALES

Madrid Spain 20052010 Meeting of the Heads of JHA Committee of the nationalparliaments of the Member States and of the Head of theLegal Affairs Committee of the European Parliament

Sebastian Valentin BODU Vice-president

The Hague theNetherlands

02062010 Attendance to The Hague Conference

Discussion with Secretary General Mr JHA (Hans)Van Loon

Visit to Eurojust

Visit to International Criminal Tribunal for the formerYugoslavia

Luigi BERLINGUER

Diana WALLIS

Toine MANDERS

Alexandra THEIN

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Robert BRAY

Edouard DIRRIG

Leticia ZULETA DE REALES

Tomasz BAŃKARegina OCONNOR

Kim BOGTE

Meacutelodie BAILLIF

Diarmuid LAFFAN

Eleni MANARIDOU

Washington DC

The United States of

2809-01102010 Regulatory impact assessment and copyright visit Klaus-Heiner LEHNE

Evelyn REGNER

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature91

Place Date Subject Participants

America Visit to The George Washington University RegulatoryStudies Center

Visit to The Office of Information and RegulatoryAffairs (OIRA)

Meeting with Cass Sunstein

Michael Fitzpatrick Deputy

Victoria Espinel IP Enforcement Coordinator

Meeting with Congresswoman Zoe Lofgren MemberHouse Judiciary Committee

Congressman Lamar Smith Ranking Member

House Judiciary Committee

David Whitney Counsel for Copyright amp IP Sub-Committee

Richard Hertling Legislative Director

US Copyright Office

Meeting with Maria Pallante Associate Register forPolicy and International Affairs

US Chamber of Commerce

Meeting with David Hirschmann President and CEOGlobal IP Center

Meeting with Rick Cotton Chair of the Board Global IPCenter Executive Vice-President and General Counsel atNBC Universal

Meeting with Gina Vetere Senior Director Global IPCenter

Meeting with Steven Tepp Senior Director Global IPCenter

Meeting with Bill Kovacs Senior Vice-PresidentEnvironment Technology amp Regulatory Affairs

Meeting with Sean Heather Executive Director GlobalRegulatory Cooperation Project

Marielle GALLO

Angelika NIEBLER

Bernhard RAPKAY

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Sajjad KARIM

Barbara WEILER

Robert BRAY

Jan TYMOWSKI

Danai PAPADOPOULOU

Boglarka BOLYA

Matilda SISATTO

Regina OCONNOR

Francesca BELTRAME

Cameron SMITH

Ouarda BENSOUAG

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 92

Place Date Subject Participants

Congressional Budget Office

Meeting with Congressman Rick Boucher ChairmanSub-Committee on Communications Technology andthe Internet House Energy amp Commerce Committee andMember Sub-Committee on Courts and CompetitionPolicy House Judiciary Committee

Google

Meeting with Fred von Lohmann Senior CopyrightCounsel

Congressional Research Service (CRS)

Meeting with Curtis Copeland Specialist in AmericanNational Government Executive Branch OperationsSectionGovernment and Finance Division and BrianYeh Legislative Attorney Business Section AmericanLaw Division

US Senate

Meeting with Amber Cottle Staff of Senator MaxBaucus Chairman Senate Finance Committee

Motion Picture Association of America (MPAA)

Meeting with Anissa Whitten Vice-President forInternational Affairs and Trade Policy

Meeting with Greg Frazier Executive Vice-Presidentand Chief Policy Officer

Meeting with Jane Saunders Senior Vice PresidentRights Management Policy amp Relations

Meeting with Fritz Attaway Executive Vice PresidentSpecial Policy Advisor

Meeting with Dede Lea ParamountViacom EVPGovernment Relations

Meeting with Stacey Dansky ParamountViacomDirector Government Relations

Meeting with Chris Israel PCT Government Relations(representing Paramount) Co-Founder and Managing

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature93

Place Date Subject Participants

Partner

Meeting with David Green NBC Universal SeniorCounsel for Public Policy Development

Meeting with Janet OrsquoCallaghan FoxNewscorpDirector Government Relations

Meeting with Alicia Smith Smith-Free Group(representing Sony)

Meeting with Kathy Garmezy Associate ExecutiveDirector for Government and International Affairs of theDirectors Guild of America (DGA)

Meeting with Scott Harbinson InternationalRepresentative of the IATSE (International Alliance ofTheatrical Stage Employees Moving PictureTechnicians Artists and Allied Crafts of the UnitedStates Its Territories and Canada)

Meeting with Tom Carpenter General CounselDirectorof Legislative Affairs at the American Federation ofTelevision and Radio Artists (AFTRA)

Meeting with Nancy Fox National Director of Policyand Strategic Planning at the Screen Aactors Guild (NYBranch)

EUEPLO Office

Meeting with Paul Aiken Executive Director TheAuthors Guild

Government Accountability Office (GAO)

Meeting with Timothy P Bowling Chief QualityOfficer Denise Fantone Director Strategic IssuesAndre Levine Senior Attorney Regulatory Issues

Budapest Hungary 06-07122010 Meeting with Enikő Győri Minister of State forEuropean Affairs Ministry for Foreign Affairs

Lunch with Members of the Hungarian National

Klaus-Heiner LEHNE

Joacutezsef SZAacuteJER

Marielle GALLO

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 94

Place Date Subject Participants

Assembly

Meeting and reception with the Budapest BarAssociation (Budapesti Uumlgyveacutedi Kamara) Laacuteszloacute Reacuteti -President

Meeting with the Hungarian Patent Office MihaacutelyFicsor Vice-President responsible for legal affairs

Meeting with Laacuteszloacute Parragh President of the HungarianChamber of Commerce and Industry

ELTE Biboacute Istvaacuten Szakkolleacutegium Zoltaacuten Pozsaacuter-Szentmikloacutesy - Director

Paacutezmaacuteny Peacuteter Catholic University (PPKE) Faculty ofLaw Marcell Szaboacute - Head of EU Affairs

Working lunch with Zoltaacuten Cseacutefalvay Minister of Statefor Strategic Affairs Ministry of National Economy

Alexandra THEIN

Gerald HAumlFNER

Mariacutea-Joseacute MARTIacuteNEZ-IGLESIAS

Ewa WOJTOWICZ

Zsuzsanna HERCZEG Assistant to MrSZAacuteJER

Georgios MAVROS Assistant to MrsGALLO

Boglarka BOLYA

Corina POPA

Regina OCONNOR

2011

Leoacuten Spain 27-28042011 Conference on EU administrative law state of play andfuture prospects

Eva LICHTENBERGER

Francesco Enrico SPERONI

Maria Joseacute MARTINEZ IGLESIAS

Edouard DIRRIG

Danai PAPADOPOULOU

Franziska NEHER

Melanie KOELLER

Francesca BELTRAME

Valeria GHILARDI

Duumlsseldorf Germany 24-25052011 Visit to the patent court in Duumlsseldorf and to attend somepatent proceedings

Klaus- Heiner LEHNE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Sebastian Valentin BODU

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature95

Place Date Subject Participants

Franccediloise CASTEX

Christian ENGSTROumlM

Susanne KNOumlFEL

Ewa WOJTOWICZ

Andrea LASKAVA

Corina Daniela POPA

Erik JOSEFSSON

Cameron SMITH

Warsaw Poland 16-17062011 Preparation for the Polish Presidency in the second halfof 2011

Meeting with the Undersecretary of State Mr IgorDzialuk

Meeting with the Civil Law Codification Commission

Meeting with representatives of the Ministry ofEconomy the Patent Office and the Ministry of Culture

Meetings with the Committees of the Sejm and Senat ofthe Republic of Poland (respectively the Lower and theUpper Chamber of the Polish Parliament)

Meeting with the Social Council for Alternative Methodsof Dispute Resolution

Raffaele BALDASSARRE

Piotr BORYS

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Bernhard RAPKAY

Lidia Joanna GERINGER OEDENBERG

Gerald HAumlFNER

Zbigniew ZIOBRO

Robert BRAY

Ewa WOJTOWICZ

Jacek CZABAŃSKIGeorgios MAVROS

Zofia ULATOWSKA

Sopot Poland 18-19072011 Informal meeting of ministers for justice and homeaffairs

Tadeusz ZWIEFKA

Ewa WOJTOWICZ

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 96

Place Date Subject Participants

Karlsruhe Germany 15092011 Visit to the Federal Constitutional Court in Karlsruheand to meet for an exchange of views with the Presidentand Members of the Court

Kurt LECHNER

Klaus-Heiner LEHNE

Evelyn REGNER

Alexandra THEIN

Jan Philipp ALBRECHT

Gerald HAumlFNER

Christian PENNERA

Susanne KNOumlFEL

Franziska NEHER (EVP)

Georg BECKER

Alicante Spain 17102011 Visit to OHIM in Alicante Antoacutenio MASIP HIDALGO

Cecilia WIKSTROumlM

Magnus NORDANSKOG

Leticia ZULETA DE REALES

Cameron SMITH

Daniel SJOumlBERG

Warsaw Poland 09-10112011 Conference on European Contract Law - unlocking theinternal market potential for growth

Klaus-Heiner LEHNE

Copenhagen Denmark 24-25112011 Preparation for the Danish Presidency in the first half of2012

Meeting with Mr Uffe Elbaeligk Minister for Culture

Meeting with Mr Nicolai Wammen Minister forEuropean Affairs

Meeting with the Legal Committee of the DanishParliament

Meeting with the Danish Patent and Trademark Office

Meeting with the European Committee of the DanishParliament

Meeting with Carlsberg Breweries AS

Marielle GALLO

Sebastian Valentin BODU

Bernhard RAPKAY

Luigi BERLINGUER

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Franccediloise CASTEX

Eva LICHTENBERGER

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature97

Place Date Subject Participants

Meeting with the Confederation of Danish Industry (DI)

Meeting with Mr Morten Boslashdskov Minister for Justice

meeting with Ole Sohn Minister for Business andGrowth

2012

Copenhagen Denmark 22-23032012 Conference on Collective Redress Evelyn REGNER

Nicosia Cyprus 16-18072012 Preparing for the Cypriot Presidency in the second halfof 2012

Meeting with Audit office of the Republic of Cyprus

Joint Meeting with Members of the Standing Committeeon Legal Affairs and the Committee on InstitutionsValues and the Ombudsman

Meeting with the Minister of Justice Mr LoukasLOUKA

Meeting with members of the Cyprus Bar Association

Meeting with senior Cypriot judges from the SupremeCourt

Antonio LOacutePEZ-ISTUacuteRIZ WHITE CeciliaWIKSTROumlM

Sajjad KARIM

Jiřiacute MAŠTAacuteLKAMagnus NORDANSKOG

Alexander KEYS

Nicosia Cyprus 23-24072012 Informal meeting of ministers for justice and homeaffairs

Evelyn REGNER

Robert BRAY

Nicosia Cyprus 23-24092012 Conference of Justice and Home Affairs CommitteeChairs (COHAC)

Evelyn REGNER

2013

Dublin Ireland 16-18012013 Informal meeting of ministers for justice and homeaffairs

Robert BRAY

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 98

Place Date Subject Participants

LuxembourgLuxembourg

17012013 Visit to the Court of Justice Alexandra THEIN

Zagreb Croatia 28-29012013 Information exchange and cooperation programme

Workshop in the Croatian Parliament (Sabor) onScrutiny procedures of EU legislation and policies in thenational Parliaments

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Strasbourg France 23052013 Visit to the European Court of Human Rights Sebastian Valentin BODU (EPP)

Giuseppe GARGANI (EPP)

Gerald HAumlFNER (V)

Axel VOSS (EPP)

Eva LICHTENBERGER (Verts)

Alexandra THEIN (ALDE)

Franccediloise CASTEX (SampD)

Cecilia WIKSTROumlM (ALDE)

Margarethe RICHTER

Michael BOLLMANN

Daniel SJOBERG

Franziska NEHER (EPP)

Corina POPA (SampD)

Francesca BELTRAME (Verts)

Melanie KOumlLLER (SampD)

Regina OCONNOR

Robert BRAY

Sonata JOCAITE

Silvia JURIGOVA

Alexander KEYS

Magnus NORDANSKOG

Susanne KNOumlFEL

Leticia ZULETA DE REALES ANSALDO

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature99

Place Date Subject Participants

Vilnius Lithuania 16-18072013 Preparing for the Lithuanian Presidency in the secondhalf of 2013

Meeting with President of the Republic of Lithuania MsDalia GrybauskaitėMeeting with Mr Juozas Bernatonis Minister of Justice

Meeting with Mr Evaldas Gustas Minister of Economy

Meeting with Mr Vytautas Leškevičius Vice-minister ofForeign Affairs

Visit to the Lithuanian Parliament (Seimas)

Meeting with Mr Šarūnas Birutis Minister of CultureInformal meeting of ministers for justice and homeaffairs

Klaus-Heiner LEHNE

Sebastian Valentin BODU

Tadeusz ZWIEFKA

Raffaele BALDASSARRE

Antonio MASIP HIDALGO

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Sajjad KARIM

Francesco Enrico SPERONI

Dimitar STOYANOV

Corina Daniela POPA

Boglarka BOLYA

Susanne KNOumlFEL

Robert BRAY

Beijing China 28-31102013 Visit to China

Meeting with the National Peoples Congress

Meeting with the Supreme Peoples Court

Meeting with the State Administration of Industry andCommerce

Meeting with the European Union Chamber ofCommerce

Meeting with the Beijing Arbitration Commission

Meeting with the Quality Brands Protection Committee

Meeting with the Ministry of Commerce

Meeting with the Ministry of Finance

Meeting with the Music Copyright Society of China

Meeting with the State Intellectual Property Office

Raffaele BALDASSARRE (Chair)

Tadeusz ZWIEFKA

Marielle GALLO

Cecilia WIKSTROumlM

Sajjad KARIM

Eva LICHTENBERGER

Bernhard RAPKAY

Francesco Enrico SPERONI

Franziska NEHER (EPP)

Corina Daniela POPA

Ramona Ionela IVAN

Francesca BELTRAME

Marco CAMPOMENOSI

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 100

Place Date Subject Participants

Robert BRAY

Magnus NORDANSKOG

2014

Athens Greece 23-24012014 Informal Meeting of the Justice and Home AffairsCouncil

Jose Manuel DE FRUTOS GOMEZ

Robert BRAY

Athens Greece 26-28032014 Visit to Greece

Meeting with the Minister of Justice Transparency andHuman Rights Mr Charalambos ATHANASSIOU

Meeting with Members of the Standing Committee onPublic Administration Public Order and Justice

Meeting with Members of the Hellenic NotaryAssociation

Meeting with Members of the Conference of Presidentsof the Greek Bar Associations

Meeting with Members of the Union of Judges andProsecutors of Greece

Sebastian Valentin BODU

Alajos MEacuteSZAacuteROS

Lidia GERINGER DE OEDENBERG

Alexandra THEIN

Robert BRAY

Alexander KEYS

Boglaacuterka BOacuteLYA (EPP)

Miriam SCHOumlPS (ALDE)

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature101

ANNEX VI - Studies

Publications Catalogue - 2004-2009 6th Legislative Period - Policy Department C(AFCO FEMM LIBE JURI PETI)

PE 419598 EN 15-06-2009

Handbook on the Incompatibilities and Immunity of the Members of the EuropeanParliament

This handbook provides the Committee on Legal Affairs with a practical tool aimed atsimplifying its tasks when verifying the credentials of the newly elected Members of theEuropean Parliament when ruling on the validity of their mandate or when consideringrequests for the waiver or defence of parliamentary immunity The handbook is intended forinternal use only and does not purport to be an exhaustive study on the incompatibilities andimmunity of the Members

PE 419602 EN 15-06-2009

The Potential Impact of the Consumer Rights Directive on Member Statesrsquo ContractLaw - Side Effects on Member Statesrsquo General Contract Law or General Sales LawThis study identifies and analyses the side effects that the full harmonisation approach ofthe proposed Consumer Rights Directive could have on national general contract laws orgeneral sales laws In particular the study analyses the reasons for side effects of theproposed directive and provides concrete examples of such effects on national contract lawsFurthermore it contains recommendations on possible action to be undertaken in order toavoid unwanted side effects

PE 419606 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World An Introduction to the NewHungarian Legislation on Orphan Works

This briefing note provides a contribution to the Workshop on Copyright - Tackling orphanworks and improving access to works for visually impaired persons which took place at theLegal Affairs Committees meeting on 10 November 2009 This paper is intended to give abrief overview of the relevant Hungarian legislation and the first steps taken to implement itDescribing in a factual but somewhat critical manner the current Hungarian legal frameworkfor tackling orphan works may contribute to eventually finding solutions to the problem oforphan works at European level as well The basic aim of the present note is to describe theHungarian scheme for licensing certain uses of orphan works In addition it also gives someinsights into the legislative history and the institutional framework of that scheme An outlineof some other provisions which may be of relevance to orphan works is also includedFurthermore this note renders an account of the implementing measures introduced and theexperience gained thus far It concludes with a first assessment of the new Hungarianlegislation on licensing certain uses of orphan works

PE 419607 EN 15-10-2009

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 102

A Comparison between the Provisions of the Draft Common Frame of Reference andthe European Commissionrsquos Proposal for a Consumer Rights Directive - How the CFRcan improve the Consumer Rights Directive

This study provides an in-depth and detailed comparison between the draft Common Frameof Reference and the Commissions proposal for a Consumer Rights Directive Furthermoreit identifies those provisions of the CFR which could be used when amending the Proposalfor a Consumer Rights Directive in the framework of the legislative procedure In this regardthe study suggests some amendments based on the CFR A correlation table between theprovisions of the CFR and the provisions of the proposed Consumer Rights Directive isprovided in the annex of the study

PE 419608 EN 15-10-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the Workshop on Copyright - Tackling orphanworks and improving access to works for visually impaired persons which took place at theLegal Affairs Committees meeting on 10 November 2009 Blind partially sighted and otherprint disabled people face a book famine International legislation is needed to complementcooperation between specialist agencies and rights holders in order to increase the amount ofaccessible format books such as audio large print and braille from the current level of fiveper cent

PE 419609 EN 15-10-2009

From Better to Full Access to Works for Print-Disabled Persons

This briefing note provides a contribution to the Workshop on Copyright - Tackling orphanworks and improving access to works for visually impaired persons which took place at theLegal Affairs Committees meeting on 10 November 2009 Works available in a format thatblind and visually impaired persons can read represent five per cent of the total amount ofbooks published In the short term improving this situation requires both an extensivecooperation with content producers and an inclusive legislation that allows for cross-borderinterchange and promotes the implementation of exceptions in the law of the country In thelong term in order to guarantee full access to information accessibility needs to be part ofthe standard publication workflows

PE 419610 EN 15-10-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World

This briefing note provides a contribution to the Workshop on Copyright - Tackling orphanworks and improving access to works for visually impaired persons which took place at theLegal Affairs Committees meeting on 10 November 2009 Orphan works are a serious issuefor digital libraries The digitisation progress is slow and only brings out-of-copyrightmaterial to the Web If there are exceptions to this rule they are either disputed or they arehighly time-consuming and therefore extremely expensive because of the necessary rightsclearance procedures that have to be worked through before digitisation There are not toomany existing solutions in the Member States The best example is the extended collectivelicensing in the Nordic countries Against this background there is absolutely a need for a

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature103

European-wide solution Legal certainty across Europe is indeed required to provide a strongbasis for libraries to digitise orphan works

PE 419611 EN 10-11-2009

How to Deal with Orphan Works in the Digital World

This briefing note provides a contribution to the Workshop on Copyright - Tackling orphanworks and improving access to works for visually impaired persons which took place at theLegal Affairs Committees meeting on 10 November 2009 Works are called orphan whenrightsholders cannot be identified or located Substantial groundwork has been done in theHigh Level Expert Group on Digital Libraries Practical tools to facilitate rights clearance areimplemented in projects where rightsholders and cultural institutions partner Some MemberStates have addressed the issue by stand-alone norms or by measures supporting collectivelicensing As digital uses often take place across borders mutual recognition of nationalsolutions that meet generally accepted criteria is needed on European level

PE 419613 EN 10-11-2009

Orphan Works in the Digital Era

This briefing note provides a contribution to the Workshop on Copyright - Tackling orphanworks and improving access to works for visually impaired persons which took place at theLegal Affairs Committees meeting on 10 November 2009 There are different practices inEurope no legislation on orphan works extended collective licensing that includes orphanworks and registers that are used for the search of authors Legislation is needed Theextended collective licensing seems to be the best system To make the licensing effectivethere is need for the registers and search systems to find authors as well as possible

PE 419614 EN 10-11-2009

Improving Access to Works for Visually Impaired Persons

This briefing note provides a contribution to the Workshop on Copyright - Tackling orphanworks and improving access to works for visually impaired persons which took place at theLegal Affairs Committees meeting on 10 November 2009 Organisations representingVisually Impaired Persons and publishers have a long standing tradition of working togetherto improve access to the written word for people suffering a visual impairment Within thelegal framework set by the European legislation stakeholders undertake initiatives that takeadvantage of the developments in ICT but have also to face their challenges Against thebackground of aiming to mainstream accessibility within content creation and productionprocesses solutions are provided as access through technology and through trustedintermediaries

PE 419615 EN 10-11-2009

How to Tackle Copyright Issues Raised by Mass-Scale Digitisation

As information and communication technology revolutionise the world fundamentalquestions still remain on how to ensure European citizens have appropriate access to theworldrsquos knowledge Plans for sustainable mass digitisation of cultural material should be

ANNEXES - Stocktaking of parliamentary committee activities during the 7th legislature 104

welcomed whilst ensuring that markets are competitive the importance of information to thepublic interest is reflected and that copyright law remains an effective system for balancingthe needs of knowledge creators and users

PE 419619 EN 05-12-2009

Towards an Intellectual Property Rights Strategy for Innovation in Europe

On October 13 2009 the Science and Technology Options Assessment Panel (STOA)together with Knowledge4InnovationThe Lisbon Forum supported by TechnopolisConsulting Group and TNO organised a half-day workshop entitled lsquoTowards an IntellectualProperty Rights Strategy for Innovation in Europersquo This workshop was part of the 1stEuropean Innovation Summit at the European Parliament which took place on 13 Octoberand 14 October 2009 It addressed the topics of the evolution and current issues concerningthe European Patent System as well as International Protection and Enforcement of IPR (withspecial consideration of issues pertaining to IP enforcement in the Digital Environment)Conclusions drawn point to the benefits of a comprehensive European IPR strategy coveringa broad range of IP instruments and topics

PE 424762 EN 05-12-2009

Current Policy Issues in the Governance of the European Patent System

The European Parliament has been working towards building a discussion platform and aresource for further policy actions in the field of intellectual property rights The Science andTechnology Options Assessment Panel has set the goal of further enlarging the area ofinvestigation in light of recent policy developments at the European level In particular thecurrent study covers current policy issues in the governance of the European patent systemsuch as the backlog issue the enhancement of patent awareness within the EuropeanParliament patent enforcement the regional dimension of intellectual property in Europepatents and standardisation the use of existing patents and patents and competition Theseissues were discussed in the conference with stakeholders from European to national patentoffices from private to public