Focus BrE 5 Students Book Unit 1 Wordlist - Pearson 138 WORD LIST Unit 1 The ties that bind accurate

Focus BrE 5 Students Book Unit 1 Wordlist - Pearson 138 WORD LIST Unit 1 The ties that bind accurate
Focus BrE 5 Students Book Unit 1 Wordlist - Pearson 138 WORD LIST Unit 1 The ties that bind accurate
download Focus BrE 5 Students Book Unit 1 Wordlist - Pearson 138 WORD LIST Unit 1 The ties that bind accurate

of 2

 • date post

  16-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  12
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Focus BrE 5 Students Book Unit 1 Wordlist - Pearson 138 WORD LIST Unit 1 The ties that bind accurate

 • 138

  WORD LIST Unit 1 The ties that bind

  accurate portrayal /ˌækjərət pɔːˈtreɪəl/ aloof /əˈluːf/ ambiguous /æmˈbɪɡjuəs/ anxious /ˈæŋkʃəs/ appreciate /əˈpriːʃieɪt/ ascend the throne /əˌsend ðə ˈθrəʊn/ associate with sb /əˈsəʊʃieɪt wɪð ˌsʌmbɒdi/ at fi rst glance /ət ˌfɜːst ˈɡlɑːns/ at the heart of sth /ət ðə ˈhɑːt əv ˌsʌmθɪŋ/ avenge /əˈvendʒ/ back each other /ˈbæk iːtʃ ˌʌðə/ be about to do sth/be on the point of doing sth /bi əˌbaʊt tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/

  ˌbi ɒn ðə ˌpɔɪnt əv ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ be in dire need of sth /bi ɪn ˌdaɪə ˈniːd əv ˌsʌmθɪŋ/ be on the verge of doing sth /ˌbi ɒn ðə ˌvɜːdʒ əv ˈduːɪŋ ˌsʌmθɪŋ/ be realistic /ˌbi rɪəˈlɪstɪk/ be stuck in a rut /bi ˌstʌk ɪn ə ˈrʌt/ be supposed to do sth /bi səˌpəʊzd tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/ befriend sb /bɪˈfrend ˌsʌmbɒdi/ birthday treat /ˌbɜːθdeɪ ˈtriːt/ blind /blaɪnd/ blot out memories /ˌblɒt aʊt ˈmeməriz/ bond (with/between sb) /ˈbɒnd wɪð/bɪˌtwiːn ˌsʌmbɒdi/ captivating narrative /ˌkæptɪveɪtɪŋ ˈnærətɪv/ carefree /ˈkeəˌfriː/ caste /kɑːst/ catch sb’s imagination /ˌkætʃ ˌsʌmbɒdiz ɪˌmædʒɪˈneɪʃən/ charitable/charity work /ˈtʃærɪtəbəl/ˈtʃærəti ˌwɜːk/ chatty /ˈtʃæti/ cluttered /ˈklʌtəd/ coincide /ˌkəʊənˈsaɪd/ coincidence /kəʊˈɪnsɪdəns/ coincidental /kəʊˌɪnsɪˈdentl/ come across sb/sth /ˌkʌm əˈkrɒs ˌsʌmbɒdi/ˌsʌmθɪŋ/ compelling story /kəmˌpelɪŋ ˈstɔːri/ complex /ˈkɒmpleks/ compromise /ˈkɒmprəmaɪz/ conceive /kənˈsiːv/ condone an idea /kənˌdəʊn ən aɪˈdɪə/ confi de in sb/one’s problems to sb /kənˈfaɪd ɪn ˌsʌmbɒdi/wʌnz ˈprɒbləmz

  tə ˌsʌmbɒdi/ conjure up memories /ˌkʌndʒər ʌp ˈmeməriz/ considerate/thoughtful /kənˈsɪdərət/ˈθɔːtfəl/ content (adj) /kənˈtent/ contradict sth /ˌkɒntrəˈdɪkt ˌsʌmθɪŋ/ contradiction /ˌkɒntrəˈdɪkʃən/ contradictory /ˌkɒntrəˈdɪktəri/ count on sb /ˈkaʊnt ɒn ˌsʌmbɒdi/ deaf /def/ deep in thought /ˌdiːp ɪn ˈθɔːt/ depend on sth /dɪˈpend ɒn ˌsʌmθɪŋ/ devoted /dɪˈvəʊtəd/ diminutive stature /dəˌmɪnjətɪv ˈstætʃə/ disadvantaged /ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒd/ disrespectful /ˌdɪsriˈspektfəl/ distant /ˈdɪstənt/ distrust /dɪsˈtrʌst/ down-to-earth/practical /ˌdaʊn tu ˈɜːθ/ˈpræktɪkəl/ drunk /drʌŋk/ enduring /ɪnˈdjʊərɪŋ/ enterprising /ˈentəpraɪzɪŋ/ envious of sb/sth /ˈenviəs əv ˌsʌmbɒdi/ˌsʌmθɪŋ/ equanimity /ˌekwəˈnɪməti/ evolve /ɪˈvɒlv/ faced with sth /ˈfeɪst wɪð ˌsʌmθɪŋ/ facet /ˈfæsɪt/

  facial expression /ˌfeɪʃəl ɪkˈspreʃən/ faithful/loyal /ˈfeɪθfəl/ˈlɔɪəl/ fall out with sb /ˌfɔːl ˈaʊt wɪð ˌsʌmbɒdi/ feign /feɪn/ fl atter /ˈflætə/ I’m fl attered when … forthright manner /ˌfɔːθraɪt ˈmænə/ free and easy /ˌfriː ənd ˈiːzi/ free will /ˌfriː ˈwɪl/ fun-loving /ˈfʌn ˌlʌvɪŋ/ get on /ˌɡet ˈɒn/ get on with sth /ˌɡet ˈɒn wɪð ˌsʌmθɪŋ/ go out with sb /ˌɡəʊ ˈaʊt wɪð ˌsʌmbɒdi/ go through a (rebellious) phase /ˌɡəʊ θruː ə (rɪˌbeljəs) ˈfeɪz/ grow up /ˌɡrəʊ ˈʌp/ gruelling /ˈɡruːəlɪŋ/ gut reaction /ˌɡʌt riˈækʃən/ have a criminal record /hæv ə ˌkrɪmɪnəl ˈrekɔːd/ have all the time in the world /hæv ˌɔːl ðə ˌtaɪm ɪn ðə ˈwɜːld/ home-baked treat /ˌhəʊm beɪkt ˈtriːt/ honoured /ˈɒnəd/ idealistic /aɪˌdɪəˈlɪstɪk/ impetuous /ɪmˈpetʃuəs/ imposing stature /ɪmˌpəʊzɪŋ ˈstætʃə/ impractical /ɪmˈpræktɪkəl/ impress /ɪmˈpres/ impressionable /ɪmˈpreʃənəbəl/ impressive /ɪmˈpresɪv/ inseparable /ɪnˈsepərəbəl/ introspective /ˌɪntrəˈspektɪv/ iron will /ˌaɪən ˈwɪl/ irreverent /ɪˈrevərənt/ length /leŋθ/ lengthen/elongate /ˈleŋθən/ˈiːlɒŋɡeɪt/ lifelong bond /ˌlaɪflɒŋ ˈbɒnd/ live up to sth /ˌlɪv ˈʌp tə ˌsʌmθɪŋ/ lofty heights /ˌlɒfti ˈhaɪts/ look after sb /ˌlʊk ˈɑːftə ˌsʌmbɒdi/ look up to sb /ˌlʊk ˈʌp tə ˌsʌmbɒdi/ lose one’s sight /ˌluːz wʌnz ˈsaɪt/ melancholic /ˌmelənˈkɒlɪk/ minor crime /ˌmaɪnə ˈkraɪm/ miss out /ˌmɪs ˈaʊt/ modest presence/unassuming manner /ˌmɒdəst ˈprezəns/ˌʌnəˌsjuːmɪŋ

  ˈmænə/ more than one’s fair share /ˌmɔː ðən wʌnz ˌfeə ˈʃeə/ nod in approval /ˌnɒd ɪn əˈpruːvəl/ not bat an eyelid /nɒt ˌbæt ən ˈaɪlɪd/ not have a bad word to say about sb /nɒt ˌhæv ə bæd ˌwɜːd tə ˈseɪ əˌbaʊt

  ˌsʌmbɒdi/ nuclear family /ˌnjuːkliə ˈfæməli/ obstinate/stubborn /ˈɒbstɪnət/ˈstʌbən/ offer insight into sth /ˌɒfər ˈɪnsaɪt ˌɪntə ˌsʌmθɪŋ/ on closer inspection /ɒn ˌkləʊsər ɪnˈspekʃən/ opposition /ˌɒpəˈzɪʃən/ part /pɑːt/ pensive /ˈpensɪv/ plead with sb to do sth /ˌpliːd wɪð ˌsʌmbɒdi tə ˈduː ˌsʌmθɪŋ/ possess /pəˈzes/ poverty-stricken /ˈpɒvəti ˌstrɪkən/ privileged background /ˌprɪvəlɪdʒd ˈbækɡraʊnd/ proceeds /ˈprəʊsiːdz/ protagonist /prəʊˈtæɡənɪst/ put on a brave face /ˌpʊt ɒn ə ˌbreɪv ˈfeɪs/ put one’s foot down /ˌpʊt wʌnz ˈfʊt daʊn/ put sth together /ˌpʊt ˌsʌmθɪŋ təˈɡeðə/ put up with sb/sth /ˌpʊt ˈʌp wɪð ˌsʌmbɒdi/ˌsʌmθɪŋ/ quick-witted/sharp /ˌkwɪk ˈwɪtɪd/ʃɑːp/

  Z02_FOCUS5_SB_ADVGLB_8522_M.indd 138 26.10.2016 19:51

 • 139

  reach the dizzy heights /ˌriːtʃ ðə ˌdɪzi ˈhaɪts/ redress /rɪˈdres/ require approval /rɪˌkwaɪər əˈpruːvəl/ resentment /rɪˈzentmənt/ resistance to sth /rɪˈzɪstəns tə ˌsʌmθɪŋ/ see the best in people /ˌsiː ðə ˈbest ɪn ˌpiːpəl/ shift /ʃɪft/ shortcoming /ˈʃɔːtˌkʌmɪŋ/ sing sb’s praises /ˌsɪŋ ˌsʌmbɒdiz ˈpreɪzɪz/ slip by /ˌslɪp ˈbaɪ/ split second /ˌsplɪt ˈsekənd/ split up /ˌsplɪt ˈʌp/ spoiler alert /ˈspɔɪlər əˌlɜːt/ staged /steɪdʒd/ stand by sb /ˈstænd baɪ ˌsʌmbɒdi/ succour /ˈsʌkə/ suffer/face hardships /ˌsʌfə/ˌfeɪs ˈhɑːdʃɪps/ she suffered many hardships sustain /səˈsteɪn/ take after sb /ˈteɪk ˌɑːftə ˌsʌmbɒdi/ take oneself too seriously /ˌteɪk wʌnˌself ˌtuː ˈsɪəriəsli/ take up with sb /ˌteɪk ˈʌp wɪð ˌsʌmbɒdi/ thankful /ˈθæŋkfəl/ the ripe old age of (80) /ðə ˌraɪp əʊld ˌeɪdʒ əv (ˈeɪti)/ through thick and thin /θruː ˌθɪk ən ˈθɪn/ touched /tʌtʃt/ trait /treɪt/ trust sb with sth /ˈtrʌst ˌsʌmbɒdi wɪð ˌsʌmθɪŋ/ trustworthy/untrustworthy /ˈtrʌstˌwɜːði/ʌnˈtrʌstˌwɜːði/ unbreakable /ʌnˈbreɪkəbəl/ unconditionally /ˌʌnkənˈdɪʃənəli/ undying friendship /ʌnˌdaɪ-ɪŋ ˈfrendʃɪp/ unfold /ʌnˈfəʊld/ unprejudiced /ˌʌnˈpredʒʊdɪst/ unwavering /ʌnˈweɪvərɪŋ/ upset /ˌʌpˈset/ upstanding citizen /ʌpˌstændɪŋ ˈsɪtɪzən/ uptight /ˈʌptaɪt/ vagabond /ˈvæɡəbɒnd/ voluntary /ˈvɒləntəri/ volunteer (n, v) /ˌvɒlənˈtɪə/

  Unit 2 Learning for life a calm comes over me /ə ˌkɑːm kʌmz ˈəʊvə mi/ a fair amount /ə ˌfeər əˈmaʊnt/ a fi rst-class knowledge of sth /ə ˌfɜːst ˌklɑːs ˈnɒlɪdʒ əv ˌsʌmθɪŋ/ acclimatise /əˈklaɪmətaɪz/ actively /ˈæktɪvli/ adjust to sth /əˈdʒʌst tə ˌsʌmθɪŋ/ all of a sudden /ˌɔːl əv ə ˈsʌdn/ all the (books) under the sun /ɔːl ðə (ˌbʊks) ˌʌndə ðə ˈsʌn/ allowance /əˈlaʊəns/ argue (on a topic) /ˌɑːɡjuː (ɒn ə ˈtɒpɪk)/ a weight has been lifted /ə ˈweɪt həz biːn ˌlɪftɪd/ bankruptcy /ˈbæŋkrʌptsi/ be a case in point /bi ə ˌkeɪs ɪn ˈpɔɪnt/ be a great help /bi ə ˌɡreɪt ˈhelp/ be at a disadvantage /ˌbi ət ə ˌdɪsədˈvɑːntɪdʒ/ be faced with sth /bi ˈfeɪst wɪð ˌsʌmθɪŋ/ be in a hurry /ˌbi ɪn ə ˈhʌri/ be in the same boat /ˌbi ɪn ðə ˌseɪm ˈbəʊt/ be out of one’s depth /bi ˌaʊt əv wʌnz ˈdepθ/ be swimming in sth /ˌbi ˈswɪmɪŋ ɪn ˌsʌmθɪŋ/ break the monotony /ˌbreɪk ðə məˈnɒtəni/ break up the routine /ˌbreɪk ʌp ðə ruːˈtiːn/ breeze through sth /ˈbriːz θruː ˌsʌmθɪŋ/ broaden /ˈbrɔːdn/

  brush up on sth /ˌbrʌʃ ˈʌp ɒn ˌsʌmθɪŋ/ bundle of nerves /ˌbʌndl əv ˈnɜːvz/ butterfl ies in one’s stomach /ˌbʌtəflaɪz ɪn wʌnz ˈstʌmək/ character building /ˈkærəktə ˌbɪldɪŋ/ clear a debt /ˌklɪər ə ˈdet/ clear one’s head /ˌklɪə wʌnz ˈhed/ coach /kəʊtʃ/ coherent /kəʊˈhɪərənt/ commence /kəˈmens/ committed to sth /kəˈmɪtəd tə ˌsʌmθɪŋ/ community of practice /kəˌmjuːnəti əv ˈpræktɪs/ condense /kənˈdens/ considerable /kənˈsɪdərəbəl/ constantly /ˈkɒnstəntli/ content (n) /ˈkɒntent/ contentment /kənˈtentmənt/ contribute to sth /kənˈtrɪbjuːt tə ˌsʌmθɪŋ/ cook up (an excuse) /ˌkʊk ʌp (ən ɪkˈskjuːs)/ culture shock /ˈkʌltʃə ʃɒk/ decent /ˈdiːsənt/ determine /dɪˈtɜːmɪn/ dismiss an idea /dɪsˌmɪs ən aɪˈdɪə/ draw closer /ˌdrɔː ˈkləʊsə/ easy/hard to come by /ˌiːzi/ˌhɑːd tə ˌkʌm ˈbaɪ/ entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː/ ever-reliable/dependable /ˌevə rɪˈlaɪəbəl/dɪˈpendəbəl/ exorbitant /ɪɡˈzɔːbɪtənt/ familiarise /fəˈmɪliəraɪz/ feel an affi nity with sb /ˌfiːl ən əˈfɪnəti wɪð ˌsʌmbɒdi/ fl it between subjects /ˌflɪt bɪˌtwiːn ˈsʌbdʒɪkts/ frazzled/exhausted /ˈfræzəld/ɪɡˈzɔːstəd/ gauge /ɡeɪdʒ/ generalise /ˈdʒenərəlaɪz/ get a good night’s sleep /ɡet ə ˌɡʊd naɪts ˈsliːp/ get a grip /ˌɡet ə ˈɡ