Fizika s elektronikom - Zdravstveno veleučilište Zagreb ... rbeuc/Uvodno Što nam sve...

Click here to load reader

 • date post

  03-May-2018
 • Category

  Documents

 • view

  233
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Fizika s elektronikom - Zdravstveno veleučilište Zagreb ... rbeuc/Uvodno Što nam sve...

 • 1

  Fizika

  Predava:

  Dr. sc. Robert Beuc

  Institut za fiziku, Bijenika cesta 46

 • 2

  kTRVR

  RfR

  mc

  eNk

  ci

  c

  cc

  c

  /)(exp)(

  )(4)(

  '

  222

  2

  )R(V)R(V)R( if

  )R( c

  ,

  2

  2)(

  3

  2)( c

  i

  c RDge

  mRf

  12 32

  2

  0 0

  32 2, ,

  3

  E

  kTk T kT E e dE b b E dbc m

  P

  fi

  ifkk,

  )()(

  z

  )z(H)z(LkT/)R(Vexp

  )R()R(

  )R,R(FR

  z

  )z(H)z(LkT/)R(Vexp

  )R(

  )R(fRkT/)R(Vexp

  )R(

  )R(fRz

  mc

  eN)(k

  i''

  i'i'

  1

  21

  212

  1

  2

  2

  22

  21

  1

  12

  123

  2

  2

  12

  ,

  21221)()(

  3

  2),( RDRD

  ge

  mRRF

  i

  3

  2

  0

  1

  2

  2

  0

  1

  (iA

  Ai(

  3

  3

  t

  )ztdte)z(H

  t

  )ztdte)z(L

  t/

  t/

  3

  2

  3

  12

  1

  4

  3

  2

  R

  R

  )R(dRkT

  )(z

 • 3

  to nam sve objanjava fizika ?

  Kako rade laseriKako nastaje duga

  Koliko su udaljene

  zvjezdane magliceKako nastaje zvuk

 • 4

  Arhimed (287.-212. p.n.e.)

  Sir Isaac Newton

  (1643.-1727.)

  Niels (Henrik David) Bohr

  (1885.-1962.)

  Albert Einstein

  (1879.-1955.)

  Zadnje 2294 godine fizike

 • 5

  to emo raditi u prvom

  semestru? fizikalne veliine i jedinice

  mehanika krutog tijela

  sile, moment sile, poluge u terapiji

  elastine deformacije, elastina svojstva kosti, krvnih ila i miia

  mehanika tekuina i plinova; hidrostatika

  zakoni idealnog plina, pojave u vezi s napetou, viskozna svojstva, difuzija

  akustika i ultrazvuk

  termodinamika biolokog sustava

  osnove elektriciteta i magnetizma

  elektromagnetizam, elektromagnetsko zraenje

 • 6

  to u drugom semestru?

  Uvod u elektroniku

  izmjenine struje

  elektrokemijske pojave

  fizioloko djelovanje elektrine struje

  osnovni elektroniki elementi i sklopovi

  generatori razliitih impulsa

  osnovni ureaji u elektroterapiji

  metode elektroterapije

  uinci elektrine struje i zatita

 • 7

  to emo nauiti?

  imenovati i razlikovati fizikalne veliine i jedinice,

  opisati fizikalne zakone vane za funkciju ljudskog tijela,

  prepoznati i definirati ulogu sila i poluga,

  opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima krutih tijela, tekuina i plinova,

  opisati i diskutirati o fizikalnim svojstvima kostiju, miia, krvnih ila,

  uoiti vanost i opisati termodinamiku biolokog sustava,

  prepoznati i opisati elektrokemijske pojave i fizioloko djelovanje elektrine struje,

  prepoznati, opisati i usporediti elektroterapijske metode te opremu i ureaje koji se za to upotrebljavaju.

 • 8

  Razumijevanje fizike ljudskog tijela

 • 9

  Popis literature potrebne za

  studij i polaganje ispita

  Jakobovi, Z.: Fizika i elektronika - odabrana

  poglavlja za studije Visoke zdravstvene kole.

  Zagreb: Visoka zdravstvena kola, 1997.

  Brnjas-Kraljevi, J.: Fizika za studente medicine.

  Zagreb: Medicinska naklada, 2001.

 • 10

  Mrzim definicije

  Fizikalne veliine, mjerne jedinice

 • 11

  Da li da ukljuim 6V ili 600 V ?

 • 12

  Fizikalne veliine

  Fizikalne veliine su poseban naziv za objektivna svojstva

  materijalnog svijeta.

  Osnovne, iskustvene veliine :

  vrijeme, duljina, masa, temperatura, elektrini naboj

  Dvije skupine fizikalnih veliina: skalarne i vektorske.

  masa 4 kg brzina 3 m/s

 • 13

  Znak fizikalne veliine

  Jedno koso (kurzivno)

  slovo

  Brojana

  vrijednost fizikalne

  veliine

  Mjerna

  jedinica

  L= 14,5 m

  tokolik

  o

  ega

 • 14

  Znak fizikalne veliine

  Jedno koso (kurzivno)

  slovo

  Brojana

  vrijednost fizikalne

  veliine

  Mjerna

  jedinica

  M = 64,3 kg

  mas

  a ezdeset i etiri

  cijela tri

  kilograma

 • 15

  1. 3. Izvedene jedinice SIbez posebnih naziva

  i znakova

  1. 2. Izvedene jedinice SI s posebnim nazivima

  i znakovima

  1. Jedinice Me|unarodnog sustava (jedinice SI)

  1. 1. Osnovne jedinice SI

  2. Decimalne jediniceod jedinica SI

  Predmeci za tvorbudecimalnih jedinica 5. Slo`ene jedinice

  4. Decimalne jediniceod nekih iznimno

  dopu{tenih jedinica

  3. Iznimno dopu{tene jediniceizvan SI

  ZAKONITE MJERNE JEDINICEU REPUBLICI HRVATSKOJ

 • 16

  metar [m] je osnovna jedinica duljine. To je udaljenost koju svjtlost pree u

  vakuumu u 1/299792458 sekundea.

  kilogram [kg] je osnovna jedinica mase. To je masa meunarodnog etalona

  cilindrinog oblika, napravljenog od iridiuma i platine koji se uva u Sevresu,

  Francuska.

  sekunda [s] je osnovna jedinica vremena.. To je vrijeme 9192631770 vibracijskih

  perioda atoma cezija 133Cs.

  amper [A] je osnovna jedinica jakosti elektrine struje.To je jakost struje koja

  prolazi kroz dva bskonano duga i beskonano tanka paralelna vodia u vakuumu

  i stvara silu izmeu njih od 2*107 N (newtona) po metru duine. Nazvana je po

  francuskom fiziaru Andre Ampereu (1775-1836).

  kelvin [K] je osnovna jedinica za temperature. To je 1/273.16 termodinamike

  temperature trojne toke vode. Nazvana je po kotskom matematiaru I fiziaru

  William Thomson 1st Lord Kelvin (1824-1907).

  mole [mol] je osnovna jedinica tvari. To je koliina tvari koja sadri toliko

  elementarnih jedinica koliko je atoma u 0.012 kg ugljika 12C.

  candela [cd] je osnovna jedinica intenziteta rasvjete.

  Definicije sedam osnovnih SI jedinica

 • 17

  Veliinske jednadbe, izvedene mjerne jedinice

  Odnosi izmeu fizikalnih veliina mogu se navoditi opisno, ali je

  Najpouzdanije navoditi ih pomou matematikih jednadbi izmeu

  fizikalnih veliina, veliinskih jednadbi.

  v=brzina s=put t=vrijeme

  s

  mv

  ts

  v Za mjerne jedinice vrijedi ista jednadba

  t

  sv

  Mjerna jedinica za brzinu

 • 18

  Znak Veza sa drugim jedinicama Jedinica za veliinu

  bekerel Bq s-1 radioaktivnost

  Celzijev stupanj oC K temperatura

  dul J N m rad, toplina, energija

  henri H Wb/A induktivnost

  herc Hz s-1 frekvencija

  kulon C A s elektricitet

  njutn N Kg m/s2 sila

  om V/A elektrini otpor

  radijan rad 1 kut

  paskal Pa N/m2 tlak

  tesla T N/(A m) magnetska indukcija

  vat W J/s snaga

  volt V W/A elektrini napon

  Neke izvedene SI jedinice s posebnim nazivima

 • 19

  Decimalne jedinice od jedinica SI

  Koliko kilograma ima mrav ?

  Koliko metara je duga bubamara ?

  Koliko je milimetara od Zagreba

  do Splita?

 • 20

  10n Prefiks Simbol Naziv Decimalni ekvivalent

  1024 jota Y kvadrilijun 1 000 000 000 000 000 000 000 000

  1021 zeta Z trilijarda 1 000 000 000 000 000 000 000

  1018 eksa E trilijun 1 000 000 000 000 000 000

  1015 peta P bilijarda 1 000 000 000 000 000

  1012 tera T bilijun 1 000 000 000 000

  109 giga G milijarda 1 000 000 000

  106 mega M millijun 1 000 000

  103 kilo k tisuu 1 000

  102 hekto h sto 100

  101 deka da deset 10

  100 jedan 1

 • 21

  400 km = 400 000 m 3 hl = 300 l

  3 t = 3 000 kg512 Mb 512 000 000 b

  104 = 10000

 • 22

  10n Prefiks Simbol Naziv Decimalni ekvivalent

  100 jedan 1

  101 deci d desetina 0.1

  102 centi c stotnina 0.01

  103 mili m tisuina 0.001

  106 mikro (u) milijuntina 0.000 001

  109 nano n milijarditina 0.000 000 001

  1012 piko p bilijuntina 0.000 000 000 001

  1015 femto f bilijarditina 0.000 000 000 000 001

  1018 ato a trilijuntina 0.000 000 000 000 000 001

  1021 zepto z trilijarditina 0.000 000 000 000 000 000 001

  1024 jokto y kvadrilijuntina 0.000 000 000 000 000 000 000 001

 • 23

  1 mm = 0,001 m0,1 nm = 0,000 000 000 1 m

  2 dl = 0,2 l3 g = 0,000 003

  10-4 = 1/10000 =0,0001

 • 24

  Dimenzije u svijetu koji nas okruuje

 • 25

  Iznimno doputene jedinice izvan SI

  rad10800

  Naziv Znak Veza s jedinicama SI Jedinica za veliinu

  morska milja 1852 m duljina

  astronomska jedinica 1 ,495 9787 1011 m

  ar a 100 m2 plotina

  hektar ha 10 000 m2

  litra 1 L 10-3 m3 = dm3 obujam

  stupanj 1o kut

  minuta 1`

  sekunda 1``

  gram g 10-3 kg masa

  tona t 103 kg

  minuta min 60 s vrijeme

  sat h 3 600 s

  dan d 86 400 s

  rad180

  rad648000

 • 26

  Neka osnovna svojstva

  materije

  Materija ima dvije pojavnosti:

  energija

  tvar

  Tvar u naem iskustvenom svijetu, najee se nalazi u tvorevinama koje

  nazivamo tijela.

  Tijela imaju raznolika svojstva:

  poloaj

  obujam

  oblik

  masu

 • 27

  Dio materijalne stvarnosti unutar koje se tijela nalaze i gibaju nazivamo prostorom.

  Tijelo u prostoru opisujemo veliinama:duljinom, plotinom, obujmom, kutom, uglom.

  A

  B

  Duljina predstavlja udaljenost izmeu dvije toke

  Moe oznaavati :

  irinu

  visinu

  dubinu

  put

  polumjer

  x

  y

  z T

  Kordinate toke opisane duljinama

  Mjerne jedinice: m, cm, mm, km,