Fizika 2 večernja - pismeni ispit

Click here to load reader

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  250
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Fizika 2 večernja - pismeni ispit

 • Fizika 2 - zadaci za vjebu

  1. Izraunajte koliinu naboja koju nosi 109 elektrona :

  rjeenje:

  2. Dvije male sfere, jedna s nabojem +4.0 nC i druga s nabojem -2.0 nC, nalaze se na udaljenosti 2 cm u zraku. Izraunajte iznos elektrine sile koja djeluje meu kuglama. (k=9109 Nm2/C2)

  rjeenje:

  3. Kondenzator kapaciteta 10 nF sadri naboj iznosa 50 C na svakoj ploi. Izraunajte napon meu ploama kondenzatora?

  Ako su ploe razmaknute za 0.885 mm, izraunajte povrinu svake ploe?

  0=8.8510-12 F/m

  rjeenje:

  4. etiri kondenzatora jednakih kapaciteta C=5 F spojena su kao na slici. Koliko iznosi ukupan kapacitet ovako spojenih kondenzatora izmeu toaka A i B?

  Q = N eQ = 109 1.6 1019 C = 1.6 1010 C

  F = k Q1 Q2r2

  F = 9 109 4 109 2 109

  0.022= 1.8 104 N

  12

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  01

  Hrvatski jezik

  Kako se zove stilska figura na kojoj poiva knjievna vrsta kojoj pripadapriloeni tekst?

  A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

  Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloenoga teksta?

  A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

  Kojega od navedenih autora smatramo zaetnikom knjievne vrste kojoj pripada priloeni tekst?

  A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

  Kojoj knjievnoj vrsti pripada priloeni tekst?

  A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

  I. tekst

  Pozorno proitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedea pitanja.

  1.

  2.

  3.

  4.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  Fizika

  12

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  10. etiri kondenzatora jednakih kapaciteta C = 5 F spojena su kao na slici. Koliko iznosi ukupan kapacitet ovako spojenih kondenzatora izmeu toaka A i B?

  A. 3 FB. 5 F C. 5.3 FD. 8.3 F

  11. Tri jednaka ravna magneta spojimo u jednu cjelinu, kao to je prikazano na slikama. Koji crte ispravno prikazuje razmjetaj polova magneta nakon spajanja?

  A. B.

  C. D.

 • rjeenje:

  5. Kolika je elektrina energija pohranjena u kondenzatoru kapaciteta 250 F prikljuenog na napon 220 V?

  rjeenje:

 • 6. Baterija elektromotorne sile 40 V ima unutranji otpor 5 . Ako se takva baterija prikljui na otpornik R=15 , koliki e biti pad napona na R?

  A. 10 V

  B. 30 V

  C. 40 V

  D. 50 V

  E. 70 V

  rjeenje:

  7. Izvor s naponom V tjera struju kroz serijski spojene otpornike.

  a.) ako pokazuje 4 V, kolika struja tee kroz otpornik od 2 ?

  b.) kolika struja prolazi kroz otpornik od 3 ?

  c.) to pokazuje voltmetar ?

  d.) izraunajte ekvivalentni otpor kruga.

  rjeenje:

 • 8. U strujnome krugu prikazanome na crteu jedna je aruljica pregorjela. Kao posljedica toga sve su aruljice prestale svijetliti. Koja je aruljica pregorjela?

  A. aruljica a

  B. aruljica b

  C. aruljica c

  D. aruljica d

  rjeenje:

  C.

  9. Tri jednaka ravna magneta spojimo u jednu cjelinu, kao to je prikazano na slikama. Koji crte ispravno prikazuje razmjetaj polova magneta nakon spajanja?

  rjeenje:

  D.

  10. Za magnetsko polje oko ravnog vodia ne vrijedi tvrdnja:

  A. Magnetska indukcija ovisi o promjeru vodia

  B. Silnice magnetskog polja lee u ravnini okomitoj na vodi

  C. Magnetska indukcija ovisi o jakosti elektrine struje kroz vodi

  D. Silnice magnetskog polja su koncentrine krunice ije je sredite u vodiu

  E. Magnetska indukcija ovisi o sredstvu u kojem se nalazi vodi

  rjeenje: A.

  11. Dva paralelna vodia nalaze se u vakuumu. Kroz njih prolaze struje I1 i I2, kako je prikazano na crteu.

  Koja je od navedenih tvrdnji tona?

  A. Vodii se meusobno odbijaju.

  B. Vodii se meusobno privlae.

  C. Vodii ne djeluju jedan na drugog jer su u vakuumu.

  D. Vodii ne djeluju jedan na drugog jer su paralelni.

  rjeenje: B.

  Fizika

  01

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  15. U strujnome krugu prikazanome na crteu jedna je aruljica pregorjela. Kao posljedica toga sve su aruljice prestale svijetliti. Koja je aruljica pregorjela?

  A. aruljica a B. aruljica b C. aruljica c D. aruljica d

  16. Dva su otpornika serijski spojena na izvor napona 9 V, kao to je prikazano na crteu.

  Ako je na krajevima otpornika R1 napon 6 V, koliko iznosi omjer otpora R1 i R2?

  A. 1:2 B. 2:1 C. 1:4 D. 4:1

  17. Izmeu ploa ravnoga kondenzatora nalazi se zrak (r = 1). to e se dogoditi s kapacitetom kondenzatora ako izmeu njegovih ploa stavimo staklo (r = 6)?

  A. Poveat e se est puta. B. Smanjit e se est puta. C. Ostat e nepromijenjen. D. Past e na nulu.

  a b

  d

  c

  12

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  01

  Hrvatski jezik

  Kako se zove stilska figura na kojoj poiva knjievna vrsta kojoj pripadapriloeni tekst?

  A. hiperbolaB. alegorijaC. gradacijaD. ironija

  Koja je stilska figura prisutna u naslovu priloenoga teksta?

  A. kontrastB. personifikacijaC. metaforaD. eufemizam

  Kojega od navedenih autora smatramo zaetnikom knjievne vrste kojoj pripada priloeni tekst?

  A. EshilaB. AristofanaC. HesiodaD. Ezopa

  Kojoj knjievnoj vrsti pripada priloeni tekst?

  A. bajciB. legendiC. basni D. mitu

  I. tekst

  Pozorno proitajte I. tekst (Vuk i janje, La Fontaine) i odgovorite na sljedea pitanja.

  1.

  2.

  3.

  4.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  Fizika

  12

  A.

  B.

  C.

  D.

  A.

  B.

  C.

  D.

  10. etiri kondenzatora jednakih kapaciteta C = 5 F spojena su kao na slici. Koliko iznosi ukupan kapacitet ovako spojenih kondenzatora izmeu toaka A i B?

  A. 3 FB. 5 F C. 5.3 FD. 8.3 F

  11. Tri jednaka ravna magneta spojimo u jednu cjelinu, kao to je prikazano na slikama. Koji crte ispravno prikazuje razmjetaj polova magneta nakon spajanja?

  A. B.

  C. D.

 • 12. Na grafu je prikazana ovisnost izmjenine struje o vremenu.

  Kolika je frekvencija struje?

  A. 10 Hz

  B. 25 Hz

  C. 0 Hz

  D. 50 Hz

  rjeenje: B.

  FIZ IK-1 D-S007

  8

  Fizika

  01

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  A.

  B.

  C.

  D.

  E.

  11. Magnet se izvlai iz zavojnice s 400 zavoja tako da srednja brzina promjene magnetskoga toka kroz jedan zavoj iznosi 10 mWb/s. Koliko pritom iznosi napon u strujnome krugu?

  A. 0 V B. 1 V C. 4 V D. 10 V

  12. Na grafu je prikazana ovisnost izmjenine struje o vremenu. Kolika je frekvencija struje?

  A. 10 HzB. 25 HzC. 40 HzD. 50 Hz

  13. to je potrebno izmjeriti da bi se pomou jednostavnoga matematikoga njihala odredila akceleracija sile tee?

  A. period titranja i masu objeenoga utegaB. period titranja i duljinu niti njihalaC. masu objeenoga utega i duljinu niti njihalaD. period i amplitudu titranja

  14. ica dugaka 9 m uvrena je na krajevima. icu se zatitra tako da se njom iri transverzalni val te se na njoj formira stojni val s etirima vorovima (raunajui i krajeve). Koliko iznosi valna duljina vala kojim je ica zatitrana?

  A. 3 mB. 4.5 mC. 6 mD. 9 m

  U/V

  t/ms

  10

  100

  VARIJANTA 3 ZADATAK 12.

  I/A

  FIZ IK-1 D-S007.indd 8 12.7.2011 10:27:39