Fizika 2 njihala izvodi

Click here to load reader

 • date post

  26-Nov-2015
 • Category

  Documents

 • view

  164
 • download

  8

Embed Size (px)

description

Fizika 2 izvodi iz njihala, za FER2 program zimski semestar izvodi i pregled svih njihala

Transcript of Fizika 2 njihala izvodi

 • 1

  2. TORZIONO, MATEMATIKO I FIZIKO NJIHALO

  2.1. TORZIONO NJIHALO

  Sastoji se od tijela objeenog na icu tako da je objesite na vertikali koja prolazi kroz teite tijela T.

  SLIKA: TORZIONO NJIHALO HEN-BARTOLI, KULII SL. 1.20. STR.33

  Tijelo iz ravnotenog poloaja zakrenemo za kut , ica se tordira i djeluje na tijelo momentom sile koji je proporcionalan , ali je suprotnog smjera: DM =

  M - zbog utjecaja tog momenta sile tijelo titra oko ravnotenog poloaja D - torziona konstanta ovisi o materijalu i dimenzijama ice

  Jednadba gibanja: D

  dtdIIM === 2

  2

  022

  =+ ID

  dtd

  I moment tromosti s obzirom na os OT

  Jednadba istog oblika kao: 022

  =+ sm

  kdt

  sd pa zakljuujemo da torziono njihalo

  harmoniki titra.

  Rjeenje je: )sin()( 00 += tt

  ID

  = kruna frekvencija

  DIT pi2= period (ovisi o momentu tromosti tijela I, o elastinim svojstvima

  ice (torziona konstanta D), ne ovisi o amplitudi)

  Tiranje torzionog njihala je harmoniko i za velike amplitude to nije sluaj kod matematikog i fizikog njihala.

 • 2

  Pictures of Torsional Pendulum Clock (German Make)

 • 3

  2.2. MATEMATIKO NJIHALO

  To je sitno tijelo ili materijalna toka, koja njie objeena o nerastezljivu, laganu nit duljine l, iju masu zanemarimo.

  SLIKA: MATEMATIKO NJIHALO HEN-BARTOLI, KULII SL. 1.15. STR.26

  a) njihalo u mirovanju napetost niti uravnoteuje silu teu: mgGN == b) njihalo izvueno za neki kut iz poloaja ravnotee: - normalnu komponentu sile tee uravnoteuje napetost niti: cosmgN = - tangencijalna komponenta sile usmjerena prema ravnotenom poloaju:

  sinmgFt = (zbog djelovanja te sile materijalna toka njie oko poloaja ravnotee; predznak '' jer sila djeluje u smjeru suprotnom od smjera poveanja kuta )

  Sila nije proporcionalna pomaku , ve sin pa sila nije harmonika i gibanje njihala nije harmoniko.

  No za male vrijedi sin pa je mgF = i sila je harmonika i gibanje njihala je analogno gibanju harmonikog oscilatora (za male amplitude).

  Za velike amplitude njihanje matematikog njihala nije harmoniko.

  Jednadba gibanja matematikog njihala:

  sinmgFma tt ==

  Za male amplitude: mgmat = , odn. gat = .

  Uz lat = , gdje je: ta tangencijalna akceleracija

  2

  2

  dtd

  = kutna akceleracija l polumjer putanje

  gdtdlat == 2

  2

  022

  =+ lg

  dtd

 • 4

  Rjeenje: )sin()( 00 += tt

  0 amplituda

  lg

  = kruna frekvencija

  0 poetna faza

  glT pi2= period (ne ovisi o amplitudi i masi ve samo o duljini njihala l i

  akceleraciji sile tee g)

  Za vee amplitude period njihala ovisi o amplitudi 0 i raste s njom:

  +

  +

  ++= K2

  sin642531

  2sin

  4231

  2sin

  2112 06222

  22204

  22

  2202

  2

  piglT

  lanovi reda se brzo smanjuju pa je dovoljno uzeti prva 2-3 lana:

  +++= K

  2sin

  649

  2sin

  4112 0402 pi

  glT

  Ovisnost perioda matematikog njihala o amplitudi se moe pogledati u tablici u knjizi, ali time se neemo baviti ve emo razmatranja najee svesti na matematiko njihalo koje njie malim amplitudama.

 • 5

 • 6

 • 7

  2.3. FIZIKO NJIHALO

  To je kruto tijelo koje zbog utjecaja sile tee njie oko horizontalne osi koja ne prolazi kroz teite tijela.

  SLIKA: FIZIKO NJIHALO HEN-BARTOLI, KULII SL. 1.16. STR.29

  Moment sile koji uzorkuje titranje:

  sinmgLM =

  L udaljenost osi rotacije O od teita tijela T kut koji spojnica OT zatvara s vertikalom Predznak '-' jer moment sile nastoji smanjiti kut .

  Za male amplitude: sin

  mgLM =

  Jednadba gibanja fizikog njihala (jednadba rotacije krutog tijela oko nepomine osi za male amplitude):

  mgLdtdIIM === 2

  2

  022

  =+ I

  mgLdtd

  jednadba harmonikog titranja

  I moment tromosti tijela s obzirom na os rotacije

  Rjeenje: )sin()( 00 += tt ImgL

  =

  Period fizikog njihala za male amplitude: mgL

  IT pi2=

 • 8

  Raunamo koliku duljinu mora imati matematiko njihalo da bi imalo isti period kao fiziko njihalo:

  glTm pi2=

  mgLIT f pi2= fm TT =

  mgLI

  gl

  pipi 22 =

  mLIlr = REDUCIRANA DULJINA FIZIKOG NJIHALA

  Promatrajmo fiziko njihalo u obliku tapa koje njie oko osi koja prolazi jednim krajem tapa:

  SLIKA: REDUCIRANA DULJINA FIZIKOG NJIHALA U OBLIKU TAPA HEN-BARTOLI, KULII SL. 1.17. STR.30

  d duljina tapa 3/2mdI = moment tromosti tapa

  Reducirana duljina takvog njihala: mLIlr = , 3/

  2mdI = , 2/dL =

  Slijedi: dmd

  mdlr 32

  2

  13

  2

  ==

 • 9

  Matematiko njihalo duljine dlr 32

  = imat e isti period kao tap duljine d.

  Toka C na tapu, koja je od osi udaljena za reduciranu duljinu rl , zove se SREDITE TITRANJA.

  Moe se dokazati da fiziko njihalo objeeno u sreditu titranja (toka C) ima isto vrijeme titranja kao i kad njie oko toke O.

  Isti primjer tapa:

  SLIKA: FIZIKO NJIHALO OBJEENO U SREDITU NJIHANJA HEN-BARTOLI, KULII SL. 1.18. STR.31

  a) mgL

  IT 02pi= 20 mLII CM += prema Steinerovom pouku

  b) 1

  12'mgL

  IT pi= 211 mLII CM +=

  CMI moment tromosti s obzirom na os kroz teite T

  mLIlLL r 01 ==+ reducirana duljina

  mLI

  mLmLIL

  mLILlL CMr =

  ===

  200

  1

  TmgLI

  mgLmLI

  Lg

  mLImL

  LgmLI

  mLI

  mg

  LmmI

  I

  mgLmLI

  mgLI

  T

  CM

  CM

  CM

  CM

  CMCM

  CM

  ==

  +=

  +

  =

  =

  +=

  +=

  +==

  022

  2

  222

  2

  1

  21

  1

  1

  222

  12222'

  pipipi

  pipipipi

  Njihalo koje se moe objesiti tako da se njie oko toke O i oko toke C (sredita titranja) zove se REVERZIONO NJIHALO.

  Za reverziono njihalo je lako odrediti reduciranu duljinu pa se mjerenjem perioda T reverzionog njihala moe izraunati akceleracija sile tee g.

 • 10

  CENTAR UDARA

  Promatrat emo gibanje krutog tijela kad na njega djeluje impulsna sila u kratkom vremenskom intervalu.

  Promatrat emo fiziko njihalo u obliku tapa objeenog na jednom njegovom kraju.

  Ako tap udarimo na udaljenosti a od osi, u toku P, onda e impuls momenta sile biti:

  tFatM =

  Fa - sila F djeluje na kraju sile a

  Impuls momenta sile e proizvesti promjenu kutne koliine gibanja:

  tFaIItML === 0

  Odatle je kutna brzina: ItFa /0 +=

  Zbog impulsa sile CM e se poeti gibati translatorno brzinom 2/lvCM = , gdje je 2/l udaljenost CM od objesita.

  )(2 0 I

  tFalvCM

  +=

  Pri djelovanju sile na tap doi e do gibanja tapa u smjeru sile, pa e objesite djelovati silom R (reakcijom prema 3. Newtonovom zakonu) na tijelo: -skalarno pisano: 0)( CMCMCM mvmvvmtRF ==

  2/00 lvCM =

  ItFaml

  ItFal

  mtRtF =+=2

  )(2 00

  )2

  1(Ial

  mFR =

  Ako elimo da os ne osjeti da je tijelo udareno, moramo staviti da je sila reakcije 0=R :

  )2

  1(0Ial

  mF = ml

  Ia

  2=

 • 11

  Za tap je 3/2mlI = pa je: 32

  322 2 l

  mlml

  mlI

  a ===

  Od prije znamo da je reducirana duljina fizikog njihala za tap jednaka llr 32

  = , to

  znai da je rla = .

  Toku P zovemo CENTAR UDARA.

 • 12

  Zadatak: Fiziko njihalo

  Od tanke ice nainjeno je tijelo mase 120 g u obliku jednakostraninog trokuta sa stranicom 60 cm. Taj trokut je oslonjen na otar brid jednim uglom. Izraunajte:

  a) moment tromosti i frekvenciju njihanja f za male otklone oko vodoravne osi koja ide osloncem i okomita je na ravninu trokuta,

  b) moment tromosti i frekvenciju f njihanja za male otklone oko vodoravne osi koja ide osloncem i lei u ravnini trokuta.