FINANCIAL CRITERIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

of 57 /57
FINANCIAL CRITERIA - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Embed Size (px)

Transcript of FINANCIAL CRITERIA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ

210. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ 10.1. ΕΙΣΑΓΓΗ
Τα οικονοµικ κριτρια υπρξαν µια δσκολη κατηγορα ανπτυξης στο Εγχειρδιο Αδειοδοτσεων Οµδων της UEFA. Οι βελτισεις της παροσας αναθεωρηµνης κδοσης παρχουν να λογικ και ικαν να επιτευχθε εππεδο ελχιστων απαιτσεων που πρπει να ικανοποιον οι οµδες, οι οποες επιθυµον να αγωνζονται σε Ευρωπακς διοργανσεις και, ρα, να επωφελονται απ τη δηµοσιτητα και τα σοδα που µπορε να δηµιουργσει αυτ το εππεδο διοργνωσης.
Το κεφλαιο εναι οργανωµνο µε τον παρακτω τρπο στε να διευκολνει καλτερα κατ την χρση του στην διαδικασα της αδειοδτησης:
• το κεντρικ τµµα περιγρφει τα υποχρεωτικ κριτρια, και
• τα παραρτµατα περιλαµβνουν πρσθετες οδηγες και βοηθµατα.
Τα οικονοµικ κριτρια χουν σχση µε:
• ιστορικ οικονοµικ στοιχεα σχετικ µε τις οικονοµικς επιδσεις και τη θση της οµδας,
• µελλοντικ οικονοµικ στοιχεα σχετικ µε τις µελλοντικς προοπτικς της οµδας, και
• στοιχεα που ακολουθον µετ τη λψη της απφασης αδειοδτησης.
Για να διευκολυνθε η υλοποηση των οικονοµικν κριτηρων, τα ιστορικ οικονοµικ στοιχεα µπορε να εξακολουθον να καταρτζονται µε βση τις απαιτσεις του εθνικο λογιστικο προτπου. Η κατρτιση και παρουσαση οικονοµικν καταστσεων απ τις επιχειρσεις διαφρει απ χρα σε χρα λγω µιας ποικιλας κοινωνικν, οικονοµικν και νοµικν συνθηκν και λγω του τι διαφορετικς χρες χουν υπψη διαφορετικος χρστες ταν καθορζουν τις εθνικς απαιτσεις. Τα οικονοµικ κριτρια στην αναθεωρηµνη κδοση του κεφαλαου 10 του Εγχειριδου Αδειοδτησης Οµδων της UEFA και οι σχετικς οδηγες και βοηθµατα που περιλαµβνονται στα παραρτµατα, σε κποιο βαθµ, βασζονται στο περιεχµενο ορισµνων ιεθνν Προτπων Οικονοµικν Αναφορν και ιεθνν Προτπων Ελγχου (Ορκωτν Λογιστν), ιασφλισης και Σχετικν Υπηρεσιν που εναι διαθσιµες απ τον Ιολιο του 2005. Η UEFA αναγνωρζει τι, στη φση αυτ, η συνολικ εναρµνιση της κατρτισης και παρουσασης οικονοµικν καταστσεων απ µρους των Ευρωπακν ποδοσφαιρικν οµδων εναι πρακτικ αδνατη και, συνεπς, δεν χει ζητηθε κτι ττοιο.
Τα οικονοµικ κριτρια – που πρπει να πληρονται στη περοδο 2008/09 της UEFA – καθορζονται στην παροσα αναθεωρηµνη κδοση του κεφαλαου. Αυτ σηµανει τι οικονοµικ στοιχεα σε σχση µε το οικονοµικ τος που λγει το 2007 θα αποτελσουν µρος των στοιχεων που θα αξιολογηθον απ τις αρχς αδειοδτησης, στε οι οµδες να προυν δεια για τη περοδο 2008/09.
Τα οικονοµικ κριτρια που θα πληρονται για τις περιδους µχρι το 2007/08 αποτελον τις απαιτσεις της φσης Ι πως ορζονται στην κδοση 1.0 του Εγχειριδου Αδειοδτησης Οµδων της UEFA που εκδθηκε το Μρτιο του 2002. Οι οµοσπονδες µλη οι σχετικς λγκες τους (δηλ., αρχς αδειοδτησης) ενθαρρνονται στην προσπθεια να υλοποισουν τις απαιτσεις της παροσας αναθεωρηµνης κδοσης του κεφαλαου 10 σε προγενστερη ηµεροµηνα, τσι στε να εναι σε ισχ πριν απ τη περοδο 2008/09.
57
Η UEFA αναγνωρζει τι η υλοποηση των οικονοµικν κριτηρων εντς του Εθνικο Εγχειριδου Αδειοδτησης Οµδων εµφανζει µια πρκληση για πολλς οµοσπονδες µλη και οµδες. Εκτς του παρντος τεχους εργασας, και τις οδηγες και βοηθµατα που περιλαµβνει, η UEFA θα παρσχει υποστριξη και βοθεια προς τις οµοσπονδες για να διευκολνει την υλοποηση των ελχιστων απαιτσεων των οικονοµικν κριτηρων.
10.2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Τα οικονοµικ κριτρια στοχεουν πρωταρχικ στο να:
• Βελτιωθε η οικονοµικ και χρηµατοπιστωτικ ικαντητα των οµδων,
• Αυξηθε η διαφνεια και η αξιοπιστα των οµδων,
• οθε η πρπουσα σηµασα στην προστασα των πιστωτν,
• ιαφυλαχτε η συνχεια των διεθνν διοργανσεων για µια περοδο, και • Παρακολουθεται το οικονοµικ «ευ αγωνζεσθαι» στις διασυλλογικς
διοργανσεις της UEFA.
10.3. ΟΦΕΛΗ Η υλοποηση των οικονοµικν κριτηρων θα βοηθσει στην πραγµατοποηση αµφτερων και των βραχυπρθεσµων και των µακροπρθεσµων βελτισεων για τις οµδες, τις αρχς αδειοδτησης και την ποδοσφαιρικ οικογνεια εν γνει.
Για την ποδοσφαιρικ οικογνεια γενικ, τα οικονοµικ κριτρια πρπει να βοηθσουν στη:
• ιαφλαξη της συνχεις και της ακεραιτητας των διοργανσεων,
• Αξηση της διαφνειας και αξιοπιστας των οικονοµικν διεργασιν των οµδων και, τσι, του Ευρωπακο ποδοσφαρου γενικ,
• Βελτωση της εµπιστοσνης στην εντιµτητα της ποδοσφαιρικς βιοµηχανας,
• ηµιουργα µιας πιο ελκυστικς αγορς για τους εµπορικος εταρους του παιχνιδιο και τους επενδυτς, και
• Παροχ µιας βσης για δκαιο ανταγωνισµ, επειδ ο ανταγωνισµς δεν αφορ µνο τις οµδες που βρσκονται µσα στο γπεδο.
Για τις αρχς αδειοδτησης, τα οικονοµικ κριτρια πρπει να βοηθσουν στο να:
• Βελτισουν την αντληψη τους για την οικονοµικ θση και τις προοπτικς των οµδων µελν τους,
• Ενθαρρνουν τις οµδες να ρυθµζουν τις υποχρεσεις τους µε τους πιστωτς γκαιρα,
• Ενισχσει την ικαντητ τους να αναλαµβνουν πρωτοβουλες για την υποστριξη οµδων που χουν οικονοµικ προβλµατα, και
• Παρχουν να σηµεο εκκνησης για τη µτρηση των επιδσεων των οµδων σε εθνικ εππεδο για τις αρχς αδειοδτησης που θλουν να αναπτξουν αυτ τη δισταση.
58
Για τις οµδες, τα οικονοµικ κριτρια θα βοηθσουν στο να:
• Βελτισουν τα πρτυπα και την ποιτητα της οικονοµικς διαχερισης και των δραστηριοττων σχεδιασµο,
• οθε δυναττητα στη λψη αποφσεων καλτερης διαχερισης,
• Ενισχσει την οικονοµικ και επιχειρησιακ αξιοπιστα των οµδων µε τους ενδιαφερµενους φορες,
• Βελτισει την οικονοµικ σταθερτητα, και
• Ενισχσει την ικαντητα δηµιουργας εσδων και διαχερισης του κστους.
10.4. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 10.4.1. ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΝ ΣΤΟΧΝ
Η υλοποηση του οικονοµικο συστµατος αδειοδτησης οµδων και η εκπλρωση των κριτηρων στοχεουν στην επτευξη των αντικειµενικν στχων του προηγοµενου 10.2.
Σε σχση µε κθε κριτριο, ο κθε υποψφιος υποχρεοται να υποβλλει ορισµνα οικονοµικ στοιχεα. Η βλτιστη πρακτικ, οι θεσµικς, απαιτσεις και διαδικασες ενδεχοµνως να σηµανουν τι η πλειοψηφα των στοιχεων που καθορζονται απ τα κριτρια πρπει να καταρτζεται απ τον υποψφιο σε κθε περπτωση σε πολλς χρες.
Στην συνχεια, πρπει να πραγµατοποιεται κποιο εδος διαδικασιν αξιολγησης απ ανεξρτητο ορκωτ λογιστ και/ τον εκδτη σε σχση µε τα οικονοµικ στοιχεα.
Υπρχουν τρα διαφορετικ εδη αξιολγησης που µπορε να υποχρεωθε να αναλβει νας ανεξρτητος ορκωτς λογιστς (δετε το Παρρτηµα V για περαιτρω οδηγες): α) Οικονοµικς λεγχος β) Επανλεγχος, γ) Συµφωνηµνες διαδικασες.
Ο ρος ορκωτς λογιστς χρησιµοποιεται σε ολκληρο το παρν κεφλαιο ταν περιγρφεται το τοµο η εταιρα που θα πραγµατοποισει τον λεγχο, επανλεγχο συµφωνηµνες διαδικασες. Σε σχση µε οποιαδποτε εργασα που πραγµατοποιεται απ ορκωτ λογιστ για τον υποψφιο, εκτς αν καθορζεται διαφορετικ στην εθνικ νοµοθεσα, οι συµβατικς και νοµικς υποχρεσεις του ορκωτο λογιστ θα εναι προς την αναφερµενη εταιρα απ την οποα χουν προσληφθε.
Μετ τατα, ο εκδτης πρπει να διαβζει και να λαµβνει υπψη την κθεση του ορκωτο λογιστ και να αποφασζει σχετικ µε αν το κθε κριτριο χει ικανοποιηθε και τι περαιτρω στοιχεα, αν υπρχουν, απαιτονται. Σε σχση µε ορισµνα κριτρια, ο εκδτης θα αναλαµβνει διαδικασες αξιολγησης αντ του, επιπλον του, ργου που πραγµατοποιεται απ ναν ορκωτ λογιστ. Στην λψη της απφασης του, ο εκδτης ενθαρρνεται να εφαρµζει την κοιν λογικ («µ’να κκκο αλατιο») ιδιατερα ταν εξετζει ασµαντες διαφορς ως προς τις ελχιστες απαιτσεις.
Οι ελχιστες απαιτσεις των οικονοµικν κριτηρων καθορζονται στο βασικ τµµα του διου του κεφαλαου. Σχετικ µε την υλοποηση εντς του Εθνικο Εγχειριδου Αδειοδτησης Οµδων, ο εκδτης µπορε να αναπτξει πρσθετα κριτρια, υποχρεσεις πληροφρησης και διαδικασες αξιολγησης. Τα παραρτµατα του κεφαλαου παρχουν την υποστριξη µε οδηγες και βοηθµατα που θα βοηθσουν τις οµοσπονδες µλη να αναπτξουν το δικ τους Εθνικ Εγχειρδιο Αδειοδτησης Οµδων και θα βοηθσει τις οµδες να συµµορφωθον µε τις απαιτσεις.
59
Το Παρρτηµα IV παρχει µια γενικ σνοψη της διαδικασας αδειοδτησης οµδων σε σχση µε τα οικονοµικ κριτρια.
10.4.2. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Σε σχση µε τα ιστορικ οικονοµικ στοιχεα, ο σνδεσµος µεταξ των αντικειµενικν στχων, των οικονοµικν κριτηρων, των απαιτοµενων στοιχεων και διαδικασιν αξιολγησης συνοψζεται στο παρακτω διγραµµα. Τα κριτρια που χουν σχση µε ιστορικ οικονοµικ στοιχεα τα σχετικ µε την οικονοµικ επδοση και θση του υποψφιου καλπτονται µεµονωµνα στα 10.5 και 10.10.
ιγραµµα Ι: Περληψη του Συστµατος Αδειοδτησης Οµδων σε σχση µε τα ιστορικ
οικονοµικ στοιχεα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οικονοµικ και Χρηµατοπιστωτικ Ικαντητα
ιαφνεια & Αξιοπιστα
Προστασα Πιστωτν
Οικονοµικς καταστσεις
Ο.03 Μ ληξιπρθεσµες οφειλς προς ποδοσφαιρικς οµδες που προκπτουν απ δραστηριτητες µετεγγραφν
Ο.04 Μ ληξιπρθεσµες οφειλς προς εργαζµενους και αρχς κοινωνικς ασφλισης/ φορολογικς
Ο.05 Γραπτς δηλσεις προ της απφασης αδειοδτησης
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (Καταρτζονται απ τον υποψφιο) Ετσιες Οικονοµικς καταστσεις
Οικονοµικς καταστσεις ενδιµεσης περιδου
Πνακας οφειλν απ µετεγγραφς
Γραπτς δηλσεις
διαδικασες
της απφασης
60
10.4.3. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Σχετικ µε τα µελλοντικ οικονοµικ στοιχεα και τα επµενα στοιχεα, οι σνδεσµοι µεταξ των αντικειµενικν στχων, οικονοµικν κριτηρων, δεικτν, απαιτσεων ενηµρωσης και διαδικασιν αξιολγησης συνοψζονται στο παρακτω διγραµµα. Το κριτριο σε σχση µε τα µελλοντικ στοιχεα καλπτεται στο 10.11. Τα κριτρια για τους αδειοδοτοµενους σε σχση µε τα επµενα στοιχεα (µετ τη λψη της απφασης αδειοδτησης) καλπτονται στα 10.12 ως 10.14.
ιγραµµα ΙΙ: Περληψη του Συστµατος Αδειοδτησης Οµδων σε σχση µε µελλοντικ
οικονοµικ στοιχεα και επµενα στοιχεα ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οικονοµικ και Χρηµατοπιστωτικ Ικαντητα
ιαφνεια & Αξιοπιστα
Προστασα Πιστωτν
ΙΑΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Εκδτης) ιαδικασες (Περισστερες λεπτοµρειες εν παραβιζονται δεκτες)
ΙΑΙΚΑΣΙΕΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Ανεξρτητος Ορκωτς Λογιστς – κατ’ επιλογ του εκδτη) Συµφωνηµνες διαδικασες
ΕΙΚΤΕΣ Οικονοµικς καταστσεις: µφαση του θµατος επιφυλακτικ γνωµοδτηση ορκωτο λογιστ για τη βισιµη επιχερηση
Οικονοµικς καταστσεις ενδιµεσης περιδου: τροποποηση της κθεσης επανελγχου του ορκωτο λογιστ σε σχση µε τη βιωσιµτητα της επιχερησης
Οικονοµικς καταστσεις: επιδενωση της καθαρς θσης παθητικο
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΕΙΟΟΤΗΣΗΣ ιαδικασες Εµπιστευτικτητα Ανακονωση της απφασης ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΕΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΑΝ ΕΙΚΤΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΣΤΗΚΑΝ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ – ΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο.07 Υποχρωση ανακονωσης επµενων συµβντων
Ο.08 Υποχρωση ενηµρωσης µελλοντικν οικονοµικν στοιχεων
61
10.4.4. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΑΕΙΟΟΤΗΣΗΣ Η διοκηση του υποψηφου χρειζεται εγγυσεις τι οι πληροφορες που παρχει προς τον εκδτη ( λλους φορες που λειτουργον µσα στο σστηµα αδειοδτησης οµδων) χρησιµοποιονται µε τον κατλληλο τρπο.
που οι αρχς αδειοδτησης χειρζονται πληροφορες που αφορον δηµσιες εισηγµνες εταιρες, µπορε να εναι απαρατητο για τον εκδτη να υλοποισει ορισµνες συµπληρωµατικς διαδικασες διαχερισης στε να βοηθσει στη διαβεβαωση των οµδων τι οι εµπιστευτικς πληροφορες αντιµετωπζονται µε τον κατλληλο τρπο. Αυτ θα αποτελε υποχρωση του εκδτη.
Ανεξρτητα απ το αν παρχονται οικονοµικ στοιχεα του υποψφιου προς τον εκδτη, οι δηµσια εισηγµνες εταιρες χουν διαρκες υποχρεσεις προς τα χρηµατιστρια τους για την προστασα των εµπιστευτικν πληροφοριν και ανακονωσης στην «χρηµαταγορ» µη δηµοσιευµνων ευασθητων στοιχεων σχετικ µε τιµς χωρς καµα καθυστρηση. Συνεπς, σον αφορ στα θµατα ευασθητων πληροφοριν σχετικν µε τιµς η δια η πρξη απ µνη της, της παροχς οικονοµικν στοιχεων προς τον εκδτη, δεν πρπει να δηµιουργε οποιονδποτε επιπρσθετο φρτο στον υποψφιο.
Το ουσιαστικ θµα εναι η εµπιστευτικτητα των πληροφοριν και χι η ευαισθησα ως προς τις τιµς. ηλαδ, η διοκηση των εισηγµνων εταιριν επιθυµε εγγυσεις τι:
α) Οι πληροφορες που παρχουν στον εκδτη ( λλους φορες που λειτουργον µσα στο σστηµα αδειοδτησης οµδων) θα τχουν κατλληλης µεταχερισης, και
β) Η διαδικασα αδειοδτησης θα αντιµετωπζεται µε εχεµθεια και η δια η απφαση, χοργησης µ της δειας, θα ανακοιννεται κατλληλα.
σον αφορ στο τελευταο σηµεο, επειδ η δια η απφαση της αδειοδτησης µπορε να εναι ευασθητη ως προς τις τιµς, θα εναι απαρατητο ο εκδτης να υλοποισει κποιες συµπληρωµατικς διαδικασες διαχερισης που θα εξασφαλσουν τι η ανακονωση της απφασης αδειοδτησης αντιµετωπζεται κατλληλα και σε συντονισµ µε τους υποψφιους που εναι δηµσια εισηγµνες εταιρες.
Το Εθνικ Πρτυπο Αδειοδτησης Οµδων, παρχει στις αρχς αδειοδτησης να διοικητικ πλασιο για την λειτουργα του συστµατος αδειοδτησης οµδων και παρχει µια κρια διαδικασα που καθορζει τα συγκεκριµνα βµατα τα οποα πρπει να ακολουθε ο εκδτης. Αυτ µπορε να βοηθσει στην ικανοποηση της διοκησης των υποψηφων τι χουν ληφθε τα κατλληλα µτρα για το χειρισµ εµπιστευτικν οικονοµικν πληροφοριν και το χειρισµ της ανακονωσης της απφασης αδειοδτησης απ τον εκδτη ( λλους φορες που λειτουργον εντς του συστµατος αδειοδτησης οµδων).
62
10.5. ΚΡΙΤΗΡΙΑ: ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Κθε εκδτης πρπει να εξασφαλζει τι, σε σχση µε τις οµδες που προκρνονται στις διασυλλογικς διοργανσεις της UEFA, πληρονται, τα παρακτω ελχιστα κριτρια. Για την υλοποηση εντς του Εθνικο Εγχειριδου Αδειοδτησης Οµδων, ο εκδτης µπορε να αναπτξει πρσθετα κριτρια, απαιτσεις πληροφρησης και διαδικασες αξιολγησης.
Νο. Βαθµς Περιγραφ
O.01 A Ετσιες Οικονοµικς καταστσεις – ελεγµνες Ανεξρτητα απ τη νοµικ διρθρωση του υποψηφου, θα καταρτζονται οι οικονοµικς καταστσεις µε βση την τοπικ νοµοθεσα για αννυµες εταιρες και θα ελγχονται απ ανεξρτητους ορκωτος λογιστς.
Οι ετσιες οικονοµικς καταστσεις θα ικανοποιον τις ελχιστες απαιτσεις ανακονωσης και λογιστικν προτπων που ορζονται στο παρν εγχειρδιο.
Εναλλακτικ 1: Αν οι ελεγµνες ετσιες οικονοµικς καταστσεις ικανοποιον τις ελχιστες απαιτσεις ανακονωσης και λογιστικν προτπων που ορζονται απ το παρν εγχειρδιο, ττε δεν απαιτεται η παροχ περαιτρω συµπληρωµατικν στοιχεων.
Εναλλακτικ 2: Αν οι ελεγµνες ετσιες οικονοµικς καταστσεις δεν ικανοποιον τις ελχιστες απαιτσεις ανακονωσης και λογιστικν προτπων που ορζονται απ το παρν εγχειρδιο, ττε πρπει να καταρτζονται συµπληρωµατικ στοιχεα απ τον υποψφιο και να αξιολογονται απ τον ορκωτ λογιστ.
Ο.02 Α Οικονοµικς καταστσεις ενδιµεσης περιδου – επανελεγµνες Εν η ηµεροµηνα κλεισµατος του υποψφιου εναι µεγαλτερη των ξι µηνν προ της καταληκτικς ηµεροµηνας υποβολς του καταλγου αδειοδοτηµνων οµδων στην UEFA, ττε πρπει να καταρτιστον και να υποβληθον πρσθετες οικονοµικς καταστσεις που να καλπτουν την ενδιµεση περοδο. Αυτς πρπει να καλπτουν το µεσοδιστηµα µχρι και ξι µνες προ της καταληκτικς ηµεροµηνας υποβολς του καταλγου αδειοδοτηµνων οµδων στην UEFA και πρπει να εναι επανελεγµνες απ ανεξρτητους ορκωτος λογιστς.
Οι οικονοµικς καταστσεις ενδιµεσης περιδου θα ικανοποιον τις ελχιστες απαιτσεις ανακονωσης και λογιστικν προτπων που ορζονται στο παρν εγχειρδιο.
Ο.03 Α Μ ληξιπρθεσµες οφειλς προς ποδοσφαιρικς οµδες που προκπτουν απ δραστηριτητες µετεγγραφν Ο υποψφιος πρπει να αποδεξει τι δεν χει ληξιπρθεσµες οφειλς προς ποδοσφαιρικς οµδες που προκπτουν απ δραστηριτητες µετεγγραφν µχρι την 31 εκεµβρου του τους που προηγεται της προς αδειοδτηση περιδου, εκτς αν µχρι την επµενη 31 Μαρτου χουν ρυθµιστε πλρως, µετακυλιστε µε αµοιβαα συµφωνα µε τον πιστωτ αποτελον µ προφαν αβσιµη διαφορ που υποβλθηκε σε αρµδια αρχ.
63
Ο.04 Α Μ ληξιπρθεσµες οφειλς προς εργαζµενους και αρχς κοινωνικς ασφλισης/φορολογικς Ο υποψφιος πρπει να αποδεξει τι δεν χει ληξιπρθεσµες οφειλς προς εργαζµενους και αρχς κοινωνικς ασφλισης/φορολογικς ως την 31 εκεµβρου του τους που προηγεται της προς αδειοδτηση περιδου, εκτς αν µχρι την επµενη 31 Μαρτου χουν ρυθµιστε πλρως, µετακυλιστε µε αµοιβαα συµφωνα µε τον πιστωτ αποτελον µ προφαν αβσιµη διαφορ που υποβλθηκε σε αρµδια αρχ
Ο.05 Α Γραπτς δηλσεις προ της απφασης της αδειοδτησης Εντς επτ ηµερν προ της ναρξης της περιδου κατ την οποα πρκειται να ληφθε η απφαση αδειοδτησης απ το Πρωτοβθµιο ργανο Αδειοδτησης, ο υποψφιος πρπει να υποβλει γραπτς δηλσεις προς τον εκδτη.
Οι γραπτς δηλσεις θα αναφρουν εν χουν επλθει χι συµβντα συνθκες µεγλης οικονοµικς σηµασας που µπορε να χουν αντθετο αποτλεσµα στην οικονοµικ θση του υποψφιου, απ την ηµεροµηνα ισολογισµο των προηγοµενων ελεγµνων ετσιων οικονοµικν καταστσεων των επανελεγµνων οικονοµικν καταστσεων ενδιµεσης περιδου (αν ισχει).
64
10.6. ΕΤΗΣΙΕΣ OΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 10.6.1. ΤΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ Νο. Βαθµς Περιγραφ
Ο.01 A Ετσιες Οικονοµικς καταστσεις – ελεγµνες Ανεξρτητα απ τη νοµικ διρθρωση του υποψφιου, θα καταρτζονται οι ετσιες οικονοµικς καταστσεις µε βση την τοπικ νοµοθεσα για αννυµες εταιρες κα