Παρουσίαση1 θεσνικη last · Στάδια παραγωγής 1.Επιλογή...

95
ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ LEGE ARTIS Στέλιος Κακαγιάννης Φαρμακοποιός 0

Transcript of Παρουσίαση1 θεσνικη last · Στάδια παραγωγής 1.Επιλογή...

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

LEGE ARTISΣτέλιος Κακαγιάννης

Φαρµακοποιός

0

0

F.A.Q.0

Τι είναι αυτό;0

LEGE ARTIS

Σύµφωνα µετο

δίκαιο τηςτέχνης

0

. Διαδικασία

διαδικασία παρασκευής τουοµοιοπαθητικού φαρµάκου

από τηναρχική δραστικήτου µέχρι το

τελικό οµοιοπαθητικόσκεύασµα.

0

Στάδια παραγωγής1.Επιλογή δραστικώνκαι βοηθητικών

α' υλών2.Ελεγχος α υλών Φυσικοχηµικός &Μικροβιολογικός

3.Παραγωγήοµοιοπαθητικών

δυναµοποιήσεων σευγρή & στερεήµορφή

4.Παραγωγήεµβροχών

5.Συσκευασίατελικούπροϊόντος

6.Έλεγχος τελικούπροϊόντος

0

1.Επιλογή δραστικών καιβοηθητικών α' υλών

Οι πρώτες ύλες της Οµοιοπαθητικής γνωστέςκαι ως «Οµοιοπαθητικές πηγές - stocks»

ή«µητρικά βάµµατα»

αποτελούν τα βασικά υλικά για την παρασκευήτου

οµοιοπαθητικού φαρµάκου.

0

οµοιοπαθητική

πηγές

Φυτικές ζωικές ορυκτές

0

Φυτικής προελεύσεως• Ολόκληρο φυτό

Chamomilla• Βλαστός Jaborandi• Ρίζα Ipecacuanha• Ρίζωµα Podophyllum• Φύλλα Digitalis• Άνθη Sambucus• Καρπός Agnus castus• Σπόροι Coffea }}}}

0

Φυτικής προελεύσεως• Κάρυα Aesculus

hippocastanum• Φλοιός Cinchona• Από εκκρίµαταφυτών◦Έλαια Croton tigrinum◦ Ρητίνες Abies nigra◦ Κόµµεα Asafoetida◦ Χυµοί Opium

• Κρυπτόγαµα• Lycopodium• Agaricus

0

Φυτικής προέλευσης,

Ελέγχονταιοι συνθήκες ανάπτυξης του φυτού,εάν είναι αυτοφυές ή καλλιεργήθηκεκάτω από ελεγχόµενες συνθήκες καιεάν έχει γίνει χρήσηχηµικών λιπασµάτων ήεντοµοκτόνων. Το κάθε φυτό πρέπει να είναι εύρωστοκαι απαλλαγµένο από µύκητες και απόαποικίες εντόµων

0

Μητρικό βάµµα

Ένα εκχύλισµα βοτάνου για να χαρακτηριστείΟµοιοπαθητικό µητρικό βάµµα οφείλει να έχειπαρασκευαστεί κάτω από τις µεθόδους εκχύλισηςτης Οµοιοπαθητικής φαρµακοποιίας.Για κάθε φυτό χρησιµοποιείται µία και µοναδική

µέθοδο εκχύλισης, η οποία λαµβάνει υπόψη ταιδιαίτερα χαρακτηριστικά του φυτού, όπως τηχηµική του σύσταση π.χ. περιεκτικότητα σερητίνες ή νερό, στον κύκλο της ζωής του, περίοδο άνθησης, το τµήµα του φυτού πουχρησιµοποιείται στην εκχύλιση π.χ. ρίζες, ανθός,φύλλωµα και βέβαια τις συνθήκες εκχύλισης,όπως την περιεκτικότητα του µέσουεκχύλισης σε αιθυλική αλκοόλη, το χρόνοεκχύλισης, την εκχύλιση σε νωπή ή ξηρά µορφή.

0

Μητρικό βάµµα

Τα φυτικής προέλευσης βάµµατααποτελούν και τη µεγαλύτερηµέρος του συνόλου των

οµοιοπαθητικών βαµµάτων,φτάνοντας το 80%.

Π.χ. Aconitum, Arnica, Ignatia, Belladonna,Rhus toxicodendron, Pulsatilla, Chamomilla.

0

Ορυκτές πηγές-χηµικά• Χηµικά στοιχεία Sulphur• Χηµικές ενώσεις◦ Ανόργανες ενώσεις Argentum nitr◦ Οργανικές ενώσεις Glonoinum

• Οξέα◦ ΑνόργαναNitric acid◦ ΟργανικάBenzoic acid

• Μέταλλα Aurum met

0

,Χηµικής προέλευσης

Χηµικές ουσίες που κατά κύριο λόγοπροέρχονται από φυσικές πηγές ήΧηµικά στοιχεία που απαντώνταισυνήθως σε ορυκτά.

0

Χηµικής προέλευσης

Τα µητρικά βάµµατα αυτών αποκτώνταιµέσω διάλυσης των πρότυπων, υψηλήςκαθαρότητας ουσιών στα κατάλληλα µέσααραίωσης υγρής ή στερεής µορφής,όπως καθορίζει η µονογραφία τηςφαρµακοποιίας για κάθε φάρµακο.Η µέθοδος της λιοτρίβισης µε τη χρήσηγουδιού πραγµατοποιείται στην περίπτωσητων αδιάλυτων σε υγρά ουσιών.

0

Χηµικής προέλευσης

• Παράδειγµα της κατηγορίας αυτήςαποτελεί η γνωστή στην ΟµοιοπαθητικήCalcarea Carbonica, ή ανθρακικό ασβέστιοστη χηµική ορολογία (CaCO3, ή ανθρακικόασβέστιο στη χηµική ορολογία(CaCO3), µεπηγή προέλευσης το κέλυφος τωνστρειδιών!

0

Ζωικής προελεύσεως• Ολόκληρο ζώο

Cantharides• Ζωικά προϊόντα◦Δηλητήρια Apis mel◦ Γάλα Lac caninum

0

Ζωικής προέλευσης

Πρόκειται για εκχυλίσµατα ουσιών ζωικήςπροέλευσης.Π.χ.Χρησιµοποιούνται τµήµατα ή ολόκληραεντόµα όπως τα γνωστά οµοιοπαθητικάφάρµακα Apis melifica, (µέλισσα), Cantharis(Spanish fly)

Ζωικής προέλευσης χαρακτηρίζονται και τα βάµµατα τωνφαρµάκων Euspongia officinalis (σπόγγος), Sepia (µελάνισουπιάς).

0

ΝΟΣΟΔΗ

• Από ασθενή φυτά και ζώα ◦ Από ασθενείς ανθρώπους Psorinum,Medorrhinum, Tuberculinum, Carcinosinum◦ Από ασθενή ζώα Anthracinum, Lyssinum◦ Από ασθενή φυτά Secale cornutum

0

Σαρκώδη• Από υγιείς αδένεςκαι φυσιολογικέςεκκρίσεις ζώων{ζώντων}◦ Ιστοί Thyroidinum,Insulin◦ Εκκρίµατα ιστώνAdrenalin,Cholesterinum

.

0

Συνθετικές πηγές

• Παρασκευασµένα από τον άνθρωπο◦Histamin HCl◦Purified chemical corticotropinκ.λ.π.

0

Imponderabilaάυλα

• Φυσικές ή τεχνητές ενέργειες◦Μαγνητική Magnet◦ Σελήνης Luna◦ Τεχνητή X-Rays, Electricitas

0

2.Ελεγχος α υλών

Φυσικοχηµικός Μικροβιολογικός

0

Τι µας έλεγε ο Hahnemann περιγραφή της παρασκευής του βάµµατος κατά

Hahnemann στην παράγραφο 267, του « Οργάνου»:«Παίρνουµε µε τον πιο πλήρη και σίγουρο τρόπο τις

δυνάµεις από τα αυτόχθονα φυτά, και µάλιστα εκείνα πουβρίσκονται σε νωπή κατάσταση, αναµειγνύοντας χωρίς

καθυστέρηση το χυµό τους που µόλις έχει εξαχθεί, µε ίσαµέρη οινοπνεύµατος. Αυτή η ανάµειξη αφού παραµείνειατάραχη, για ένα µερόνυχτο, ( 24 ώρες ), σ’ ένα φιαλίδιοκαλά βουλωµένο και αφού κατακαθίσουν οι ινώδεις καιπρωτεϊνούχες ουσίες, το καθαρό εκχύλισµα µεταγγίζεταιγια να διαφυλαχθεί για φαρµακευτική χρήση. Από το

οινόπνευµα που έχει αναµειχθεί ανακόπτεται αµέσως κάθεπεραιτέρω ζύµωση του φυτικού εκχυλίσµατος και

καθίσταται αδύνατη και για το µέλλον. Το δε σύνολο τηςθεραπευτικής ισχύος του φυτικού εκχυλίσµατος διατηρείται

( πλήρες και ακέραιο ) για πάντα στις καλά κλεισµένεςφιάλες που είναι σφραγισµένες επιπρόσθετα µε κερί για να

εµποδιστεί η εξάτµιση και οι οποίες είναι φυλαγµένες0

The Homœopathic Pharmacopœia of the United StatesHomeopathic Pharmacopoeia of India (H. P. I.)

0

Γερµανικής Οµοιοπαθητικής Φαρµακοποιίας (Φαρµακοποιίας ήΗΑΒ).

0

Μονογραφία RMS ( Raw Material Specification)• Η ονοµασία του φαρµάκου, αλλά και δεύτερηονοµασία αυτού, εάν υπάρχει, π.χ. Belladona &Atropa belladona

• Προσδιορισµός του τµήµατος τουφυτού που χρησιµοποιείται γιατην παραγωγή του βάµµατος πχ καρποί του, µεελάχιστη περιεκτικότητα σεαιθέρια έλαια κλπ.

0

Εργαστηριακός εξοπλισµός• Σπάτουλες απόελεφαντόδοντο,κόκκαλο, πορσελάνη,κέρατο

• Πώµατα γυάλινα ήαπό φελλό

• Κοχλιάρια απόελεφαντόδοντο,κόκαλο, κέρατο

• Κόσκινα από µετάξι,τρίχες, σύρµα}}}}

0

Εργαστηριακός εξοπλισµός• Γουδιά◦ Μεταλλικά –σίδηρος γιασκληρές δρόγες◦ Πορσελάνης για λιγότεροσκληρές◦ Γυάλινα για υδραργυρικάπροϊόντα

• Φιάλες◦ Γυάλινες µε εσµυρισµέναπώµατα για βάµµατα◦ Γυάλινες πυράντοχες (Pyrex)για ισχυρά οξέα◦ Φιάλες Gutta Purcha για HF

0

Εργαστηριακός εξοπλισµός• Ογκοµετρικοί κύλινδροιγυάλινοι

• Χωνιά πορσελάνης όχιµεταλλικά

• Ξύλο κοπής βοτάνων χωρίςπόρους

• Μαχαίρια τεµαχισµού βοτάνων• Ζυγοί• Ξηραντήρια CaCl2.Ξηραντήριακενού

• Κλίβανος θερµού αέρος }}}}

0

Εργαστηριακός εξοπλισµός• Υδατόλουτρα• Θερµόµετρα• Υγρόµετρα• Μικροσκόπια• Τρίποδες• Συσκευήαποστάξεως ύδατος

• Λυχνία Bunsen κλπ

0

οµοιοπαθητική

• Έκδοχα

0

Εκδοχα• Στερεά• Υγρά• Ηµιστερεα

0

Έκδοχα στερεά

• Saccharum lactis ( lactose,γαλακτοσάκχαρο)

• Cane sugar (Sucrose, κοινή ζάχαρη)◦Globules◦Pillules ή Pellets◦Tablets ή Tabloids◦Cones

0

Έκδοχα υγρά

• Αλκοόλη◦Absolut alcohol 100%◦Strong alcohol 95% or Alcohol◦ fortis (Καθαρό οινόπνευµα)◦Dispensing alcohol {10 strong◦alcohol+1 aqua W|W}◦Dilute alcohol {1strong alcohol◦+1 Aqua V|V}◦Rectified spirit 73% absolut◦alcohol

0

PROOF

• 57.1% Spirit• 42.9% Aqua • alcohol by volume (ABV)

0

Έκδοχα υγρά

• Απεσταγµένο νερό

0

ΔΙΑΛΥΤΕΣ

ΝερόΙδιαίτερη σηµασία δίνεται στην ποιότητα τουχρησιµοποιούµενου νερού στην παραγωγική

διαδικασία. Το νερό µαζί µε την αιθυλική αλκοόλη αποτελείκύριο διαλύτη στο στάδιο των αραιώσεων.

Αγωγιµότητα < 4,3µS/cm(200C) (όριο φαρµακοποιίας για τηνπαραγωγή οµοιοπαθητικών φαρµάκων) και να χαρακτηρίζεται από χαµηλό µικροβιακό φορτίο µικροβιακόφορτίο max TAMC 100Cfu/ml.

0

3.Παραγωγή οµοιοπαθητικών δυναµοποιήσεων σε υγρή &στερεή µορφή

0

Δυναµοποίηση• Decimal scale• Centesimal scale• Millesimal scale

0

οµοιοπαθητική

• ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

Σαν παραγωγή, αναφέρεται η µέθοδος τηςφαρµακοποιίας µε την οποία θαπαρασκευαστεί το µητρικό βάµµα από τοφυτό.Οι ποιοτικές αναλύσεις και τα testsκαθαρότητας, βάσει των οποίων θα γίνει ηταυτοποίηση του βάµµατος και στη συνέχειαοι οµοιοπαθητικές δυναµοποιήσεις.Τέλος αναφέρονται οι συνθήκεςαποθήκευσης του, πχ« προστασία από τοφως»

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

Η «ανάπτυξη» των οµοιοπαθητικών φαρµάκωνγίνεται µέσω της µεθοδολογίας των συνεχώναραιώσεων (του αρχικού µητρικούβάµµατος) και των µηχανικών κρούσεων.Με κριτήριο την αναλογία αραίωσης ταοµοιοπαθητικά φάρµακα κατατάσσονται σεδύο µεγάλες κατηγορίες.Την κλίµακα Χ (ή D ή DH) ή δεκατιαίακαι την κλίµακα CH (ή CK) ή εκατοστιαία

0

..

• Decimal Scale (X) or (D)was created by C.Hering (1800-1880) and has a dilution ratioof 1:10

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

•Centesimal Scale (C or Kor CH): was created byHahnemann and has adilution ration of 1:100

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

∆εκατιαία κλίµακα ή κλίµακα Χ

• Εντός φιαλιδίου αραιώνεται 1 µέρος τουµητρικού βάµµατος µε 9 µέρη διαλύτη,και ακολουθούν 100 κρούσεις.

Έτσι προκύπτει η 1Χ δυναµοποίηση• Η 2Χ δυναµοποίηση παράγεται οµοίως µε αραίωση 1 µέρους της 1Χ δυναµοποίησης

µε 9 µέρη διαλύτη, εντός φιαλιδίου και100 κρούσεων, ……

0

. Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

• Πανοµοιότυπα παράγονται οι επόµενες Χ

δυναµοποιήσεις από τις προηγούµενεςτους….

• Το µέσο αραίωσης που χρησιµοποιείται για

κάθε φάρµακο καθορίζεται ξεχωριστάστην αντίστοιχη µονογραφίαΟµοιοπαθητικής Φαρµακοποιίας

0

.Παραγωγή Οµοιοπαθητικών

δυναµοποιήσεων

• Μέσο αραίωσης είναι µίγµατααιθανόλης-νερού, ή γαλακτοσάκχαρογια τα αδιάλυτα σε υγρά µητρικάβάµµατα

• Οι επικρατέστερες δεκατιαίεςδυναµοποιήσεις

6Χ = 1/ 106 = 1Χ10-6 12Χ= 1/1012 = 1Χ10-12

0

. Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

Εκατοστιαία κλίµακα ή CHΙσχύει η ίδια ακριβώς αρχή µεθόδου µε τιςδεκατιαίες δυναµοποιήσεις µε µόνη καισηµαντική διαφορά την αναλογία τηςδραστικής ουσίας προς τον διαλύτη, όπουείναι 1µέρος δραστικής / 99 µέρη διαλύτη(αντί για 1/9 που ισχύει στη δεκατιαίακλίµακα)6CH = 1/1006= 1Χ100-612CH= 1/10012= 1Χ100-1230CH= 1/10030= 1Χ100-30

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

0

Παραγωγή ΟµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεωνΟι επικρατέστερες εκατοστιαίεςδυναµοποιήσεις

30CH=1/10030 =1Χ100-30200CH=1/100200 =1Χ100-200 1M=1/1001000 =1Χ100-1000 10M=1/10010.000 =1Χ100-

10.000 50M=1/10050.000 =1Χ100-50.000

• .

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων• Αυτοµατοποίηση της

διαδικασίαςπαραγωγής

• Την εποχή του

S.Hanheman (πατέρατης οµοιοπαθητικής ) ηαραίωση γινόταν µε ένασταγονόµετρο και οικρούσεις µε το χέριεπάνω στην επιφάνειαενός βιβλίου µε σκληρό

εξώφυλλο.

0

. Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

• Σήµερα οι αραιώσεις λαµβάνουν χώρα µετη χρήση διακριβωµένων µικροπιπετών καιζυγών ακριβείας, και οι κρούσεις µε τηχρήση αυτόµατων µηχανικώνδυναµοποιητών και µηχανικών γουδιών • Με τον τρόπο αυτό η παραγωγήοµοιοπαθητικών δυναµοποιήσεων παγιώνεταιαπό σταθερές παραµέτρους που οδηγούν σεεπαναληψηµότητα της διαδικασίας, και κατεπέκταση σταθερή ποιότητα προϊόντων

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

• 21 Αυτοµατοποίησητης διαδικασίαςπαραγωγής«Πέρασµα» από τοπαραδοσιακόπαραδοσιακό γουδίστο µηχανικό λειοτριβητή

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

• Αυτοµατοποίηση τηςδιαδικασίαςπαραγωγήςΜηχανικόςδυναµοποιητής

0

0

LM or Fifty Millesimal Potency

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• Who created the LM Scale?• Christian Frederick Samuel Hahnemann,

the person who started the system ofmedicine that we know as Homeopathy.

• When?• Between 1837 to 1842, in Paris.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• Why?• During his Paris years, Hahnemann found that many of

his patients were unusually sensitive and aggravated(homeopathic aggravation) even with the 30C of thecentesimal scale. He also felt the need for frequentrepetitions in cases with persistent pathology but thedry centesimal doses were not ideal for this. To avoidthe aggravations and to find a method effective forfrequent repetition, he started diluting the globules inwater before administering and gave a part of theliquid as a dose. These experiments later resulted inthe development of the LM potencies.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• What’s in the name?• Hahnemann mentioned his new potencies by name: divisionsinfinitésemales(infinitesimal dilutions). He called thesepreparations medicamens au globule, to distinguish themfrom the old centesimal potencies, called medicamens a lagoutte(medicines of the drop).

• Dr. Pierre Schmidt of Geneva termed this new scale as “50Millesimal”. Rudolf Flury (1903-1977) gave the abbreviation‘LM’ – ‘L’ for Roman ’50’ and ‘M’ for Roman ‘1000’. However,this denotation is technically incorrect, as the Roman numeralLM would denote the number 950 rather than 50,000. Thename ‘Q-potency’ is derived from the Latin word‘quinquagintamilia’, which literally means 50,000 and wasintroduced by Jost Kunzli (1915-1992). So ‘Q’ is the correctabbreviation for the 50 Millesimal potencies. However, in spiteof being the incorrect abbreviation, ‘LM’ is still in popular use.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• . Στην κλίµακα αυτή το ποσοστό τουφαρµάκου στο οινόπνευµα είναι 1 προς50.OOO (1 / 500x 100).

• Έτσι, αυτή η κλίµακα της ισχύος του πήρεαπό το όνοµα Fifty Millesimal Potency

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• What is the range of available LMpotencies?

• The LM potencies are usually available indry globules and the potency range isfrom LM1 to LM 30.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• Why is it limited to LM30?• Hahnemann found this range sufficient for

most patients. But this is not an absolutelimit and many pharmacies will make it foryou in dilutions beyond LM30 on customorder.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• How are the LM potencies denoted?• The LM potencies are usually written as

‘ο/potency number’ like ‘ο/1′, ‘ο/2′ …’ο/30′.• This method of noting this new scale comes

straight from Hahnemann’s case records.Hahnemann did not mention anywhere whatthe small zero or ‘o’ meant. Many historiansfeel that it denotes the small globule used todispense the potency.

• Many people also denote these potencies asLM1, LM2 …LM30. And some even use the Qas Q1, Q2 …Q30.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• How to make the first LM potency?• Unlike the mother tinctures that are used to prepare the first

Decimal and Centesimal scale potencies, the first LM potencyis prepared from the 3C trituration of the original drugsubstance.

• So if you want to prepare the LM potencies yourself, you canuse the 3C trituration of the desired medicine from the marketor you can do the trituration yourself using the crude drugsubstance. Remember for preparing the trituration, you willneed one part of raw drug substance and 99 parts of sugar ofmilk. The mixture has to be triturated for 1 hour according tothe guidelines given in the Organon to prepare the ‘1C’. Toprepare the 2C, you take one part of 1C and 99 parts of sugarof milk and triturate for another hour. Repeat the process with2C to get the 3C.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• So once you have the 3C potency with you, you can startpreparing the LM1:

• – Take a grain in weight (0.062gm) of the 3C powder anddissolve it in 500 drops (30ml) of 20% alcohol making a 1:500dilution of the 3c.

• – One drop of this solution is then further diluted in 99 dropsof 95% alcohol, filling two thirds of a glass vial, giving a (1 in500 x 100 = 50,000) solution of the 3c powder.

• – This tube is then succussed 100 times against a firm butelastic object (like a leather bound book) to create the LM 1medicating liquid.

• – The LM 1 liquid is then poured onto some poppy-seedgranules of which a hundred weigh 1 grain (0.062gm). Thegranules are so small that one drop of the alcoholic LM 1 liquidcan completely wet at least 500 of them. Thus just onegranule absorbs at least a 500th of a drop.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• – Many homeopaths use globules of size10, instead of the smaller onesrecommended by Hahnemann.

• – The globules are then dried and filed in

glass vials. This gives you the first LMpotency.

0

LM or Fifty Millesimal Potency

• Why do you attain the dilution of 1:50000 using(500) globules and alcohol (100 drops)? Why notjust use liquid for the dilution?

• One could theoretically dilute with one drop to 50,000drops. Since 100 drops of 95% alcohol equal 3.6mls,50,000 drops would mean 1.75 liters. The bottle to besuccussed 100 times would need to be at least 2 liters insize – not a practical size for the average human beingto work with! But there are some pharmacies that maketheir LM’s with the alcohol only and without using theglobules.

0

Παραγωγή ΟµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεωνΑποτύπωση της παραγωγικής διαδικασίαςδυναµοποίησης

• Κατά τη διαδικασία παραγωγής υγρών καιστερεών δυναµοποιήσεων γίνεται χρήσηεντύπων παραγωγής όπου παραγωγήςόπου αποτυπώνεται :

• η µέθοδος της φαρµακοποιίας πουεφαρµόζεται σύµφωνα µε τη µονογραφία τηςφαρµακοποιίας,

• οι δυναµοποιήσεις οι οποίες παρήχθησαν,• οι παρτίδες των δραστικών και βοηθητικώνα΄υλών που χρησιµοποιήθηκαν

(ιχνηλασιµότητα)

•.

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

Αποτύπωση της παραγωγικής διαδικασίας δυναµοποίησης

• οι αναλογίες που τηρήθηκαν σεδιαλύτη καιδραστικές,• οι κρούσεις που έγιναν ανά στάδιοαραίωσης

0

Παραγωγή Οµοιοπαθητικώνδυναµοποιήσεων

Εντυποποίηση της παραγωγικήςπαραγωγικής διαδικασίας δυναµοποίησης

0

Παραγωγή εµβροχών

Ο ρόλος της περιεκτικότητας του διαλύµατος σεαιθυλική αλκοόλη-νερό

• Τα οµοιοπαθητικά διαλύµατα είναι µίγµατα αιθανόλης-νερού (βάσει Φαρµακοποιίας).

• Το έκδοχο χηµικά είναι lactose monohydrate/ sucrose.• Όσο αυξάνεται η περιεκτικότητα σε νερό αυξάνεται οκίνδυνος διάλυσης του εκδόχουκατά την εµβροχή δηµιουργώντας µία κολλώδη επιφάνειαστους κόκκους αυτού.

• Οι κόκκοι µπορεί να ενωθούν µεταξύ τουςδηµιουργώντας συσσωµατώµατα κόκκων

(agglomerates)• Η αιθανόλη εµποδίζει τη διάλυση του εκδόχου

0

Στάδια Εµβροχής

Oµογενοποίηση υλικού µε περιστροφή εντόςειδικών φιαλών

……………….Ψεκασµός µε κλάσµα του συνολικού υγρού‘’’’’’’’’’’’’’’’’’Οµογενοποίηση µίγµατος‘’’’’’’’’’’’’’’’Νέος ψεκασµός………..Οµογενοποίηση Υλικού…………Ξήρανση µέσω θερµού αέρα

0

Παραγωγή εµβροχών

• Ο ψεκασµός του υγρού φαρµάκου γίνεταιµε τη χρήση ειδικού εξαρτήµατος spray

• Συνεχής περιστροφή του εκδόχου κατάτην έµβροχή εντός ειδικών γυάλινων

• Περιεκτών• Κύκλοι ξήρανσης µε θερµό αέρα 40οC,αµέσως µετά τον ψεκασµό

0

Εµβροχή

Νηµατική ροή (Laminar Air Flow)Η όλη διαδικασία εµβροχής λαµβάνει χώρα εντόςlaminar air flow οριζόντιας νηµατικής ροής. Αυτόπρακτικά σηµαίνει πως ο αέρας φιλτράρεται εντόςτης καµπίνας της συσκευής του laminar, µέσωφίλτρων Hepa (high efficiency particulateabsorbing filters), µε αποτέλεσµα την αναβάθµισητης ποιότητας του, µε τη µείωση τηςσυγκέντρωσης των αιωρούµενων σωµατιδίων.

0

Οµοιοµορφία εµβροχής

Τεστ µε Methylene Blue Η οµοιοµορφία εµβροχής ελέγχεται περιοδικά

µέσω µίας διαδικασίας αξιολόγησης καιεπικύρωσης της συσκευής που στηρίζεται σε φασµατοφωτοµετρική µέθοδο UV, κάνονταςχρήση ενός χηµικού δείκτη µε το όνοµαmethylene blue.

Το συγκεκριµένο test ονοµάζεται «Uniformity of impregnation» και αναφέρεταιστη µονογραφία του «sucrose globuli forhomoeopathic preparations» τηςΦαρµακοποιίας.

0

Εµβροχή Καθαρισµός σκευών

Γυάλινοι περιέκτες και ψεκαστήρες1) Πλένονται µε ζεστό νερό,2) Ψεκάζονται µε ισοπροπυλικήαλκοόλη

3) Ξεπλένονται µε απεσταγµένο νερό4) Τοποθετούνται στον κλίβανο στους1200C/20min

0

Συσκευασία τελικού προϊόντος

Ο έλεγχος της ποιότητας του αέρα τόσο στουςχώρους αποθήκευσης όσο και στους χώρουςπαραγωγής και συσκευασίας επιτυγχάνεται µε τηνεγκατάσταση ενός δικτύου αέρα, όπου οεισερχόµενος αέρας εντός του εργαστηρίουδιέρχεται από φίλτρα HEPA και βρίσκεται σεσυνεχή ανακυκλοφορία.Το αποτέλεσµα είναι η µείωση του αριθµού τωναιωρούµενων σωµατιδίων σε χαµηλά επίπεδαΗ αποθήκευση του τελικού προϊόντος γίνεται σεελεγχόµενες συνθήκες υγρασίας καιθερµοκρασίας, διασφαλίζοντας σταθερή ποιότηταπροϊόντων.Προτεινόµενες συνθήκεςαποθήκευσης 20-23οC / 45-50% RH.

0

Συσκευασία τελικού προϊόντος

Επιπλέον εφαρµόζεται σε κάθε αίθουσα τουεργαστηρίου θετική πίεση ως προς το διάδροµο,ώστε ο αέρας να έχει µία «φυσική ροή» από τοεσωτερικό της κάθε αίθουσαςπρος το εξωτερικό περιβάλλον. Αυτή η διαφοράπίεσης (dP) είναι τουλάχιστον 10 µονάδες Pascal.

Παράγοντες όπως οι παραπάνω οδηγούν στηδηµιουργία ενός ‘ καθαρού χώρου’ εργασίας και‘σταθερών συνθηκών χώρου’ αποθήκευσηςτωνΟµοιοπαθητικών φαρµάκων.

0

καθαρισµός

Καθαρισµός χώρου και εξοπλισµού

• Καθαριότητας χώρου και εξοπλισµούσυµβάλλει καθοριστικά στη µείωση του ολικούµικροβιακού φορτίου του προϊόντος. • Πλύσιµο µε απεσταγµένο νερό καιισοπροπυλικής αλκοόλης όλων τωνχρησιµοποιούµενων σκευών και κλιβανισµόςαυτών (200C/ 20min )

• Χρήση φόρµας εργασίας, γαντιών, καλυπτρώνκεφαλής & ποδιών κατά την ώρα εργασίας

0

. καθαρισµός

•Απολύµανση των επιφανειών εργασίας µε αιθανόληή ισοπροπυλική αλκοόλη• Εφαρµογή ηµερήσιου προγράµµατος καθαρισµούαλλά και απολύµανσης στους γενικούς χώρους καιεπιφάνειες• Επιλογή καθαριστικών και απολυµαντικών χώρου µεκριτήρια την αποτελεσµατικότητα την ελάχιστηδυνατή υπολειµµατικότητα και τέλος την αποφυγήαρωµάτων .• Εφαρµογή µηνιαίου προγράµµατος για επικύρωσητων διαδικασιών καθαρισµού, µέσω αναλύσεωνµικροβιακού φορτίου αέρα & επιφανειών.

0

ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ως προς το προσωπικό-Να αποφεύγουµε κάθε άµεση επαφή των χεριών µε κάθεπροϊόν που δεν προστατεύεται από τις κατάλληλεςσυνθήκες προστασίας και συντήρησης.

-Να βεβαιωθούµε για τις προδιαγραφές υγιεινής τουπροσωπικού (κατάλληλη ενδυµασία κατά τη διάρκεια τηςεργασίας καθαρή και χωρίς ελεύθερες ίνες. Καλύµµατα γιατην κεφαλή και τα γένια).

-Να βεβαιωθούµε για την επεξεργασία και τη σωστήεφαρµογή του συνόλου των κανόνων και των γραπτώνοδηγιών για τις διάφορες εργασίες της παρασκευής τουφαρµάκου.

-Να αποφεύγεται η παρασκευή και η συντήρηση πολλώνδιαφορετικών προϊόντων ταυτόχρονα, από το ίδιο άτοµοστην ίδια θέση εργασίας.

0

.ΒΑΣΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Ως προς τις πρώτες ύλες κ τις πηγέςτους-Να επαγρυπνούµε για την ποιότητατων πρώτων υλών.-Καµία πρώτη ύλη δεν πρέπει νααποθηκεύεται ή να κυκλοφορεί χωρίςετικέτα που να αναγράφει κυρίως τοόνοµα του προϊόντος, τη διάλυσητου, αν έχει γίνει και τον αριθµό τηςπαρτίδας.

0

συνταγή0

συνταγή0

συνταγή0

συνταγή0

Συµβουλές προς ασθενείς

• Πρέπει η δοσολογία να τηρείται επακριβώς και τα φάρµακα ναλαµβάνονται κατά προτίµηση το πρωί 1/4-1/2 ώρα προ τουπρογεύµατος.

• Κατά τη διάρκεια της θεραπείας συµβουλεύεται γενικά η αποφυγήλήψης καφέ, µέντας, δυόσµου και των προϊόντων τους και η αποφυγήοσµών, κυρίως της καµφοράς και των προϊόντων της. Σε πολλέςπεριπτώσεις συµβουλεύεται επίσης η αποφυγή εισπνοών και καπνούαπό Tabacum.

• Κατά τη διάρκεια µιας θεραπείας µε ορισµένα οµοιοπαθητικά φάρµακα αποφεύγονται ορισµένα τρόφιµα: Τα οξέα, για το ARUM TRIPHYLLUM.Ο καφές για τα ASTERIAS RUBENS, CAULOPHYLLUM IGNATIA, NUX

VOMICA.Το ξύδι για το TABACUM και τη SEPIA.Το χαµοµήλι για το CAUSTICUM.Tο κρασί για τα ACIDUM BENZOICUM, ZINCUM.Το αλάτι για τα BROMIUM, NATRUM MURIATICUMΗ ζάχαρη για το ARGENTUM NITRICUM.

0

Υπόδειγµα οδηγιών

• Ηµεροµηνία..............................................................• ΟΝΟΜΑ ....................................................................................................................................................................• ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ................................................................................................................................................• ΤΗΛ.............................................................................................................................................................• ΦΑΡΜΑΚΑ...................................................................................................................................................• ....................................................................................................................................................................• ....................................................................................................................................................................• ....................................................................................................................................................................• ....................................................................................................................................................................• ΟΔΗΓΙΕΣ.....................................................................................................................................................• ....................................................................................................................................................................•• ....................................................................................................................................................................• Πως χρησιµοποιούνται τα οµοιοπαθητικά φάρµακα• Τα οµοιοπαθητικά φάρµακα απαιτούν ιδιαίτερο χειρισµό και φύλαξη ώστε να µην χάσουν την ισχή τους και αδρανοποιηθούν.• Φυλάσσονται στη συσκευασία στην οποία χορηγούνται από το φαρµακείο.• Φυλάσσονται µακρυά από ηλιακό φως, υψηλές θερµοκρασίες , υγρασία και έκθεση σε ισχυρές οσµές ή αρώµατα π.χ. κάµφορα,

γαρυφαλέλαιο, µέντα, σκοροκτώνα, σαπούνι φαινικού οξέως κλπ.• Δεν φυλάσσονται σε ψυγείο.• Τα οµοιοπαθητικά φάρµακα λαµβάνονται κατά προτίµηση το πρωί, πέντε έως δέκα λεπτά προ του φαγητού. • Τι πρέπει να αποφεύγεται.• Όταν ακολουθήται αγωγή µε οµοιοπαθητικά φάρµακα, είναι προτιµότερο να αποφεύγεται η χρήση:• α ) καφέ.• β) κάµφορας, ναφθαλίνης, γαρυφαλελαίου, µέντας (προσοχή όχι οδοντόκρεµα µε µέντα).• γ) φαρµάκων χωρίς την σύµφωνη γνώµη του γιατρού σας.• Διατίθενται από το φαρµακείο µας υποκατάστατα του καφέ (από δηµητριακά, φρούτα και ρίζες φυτών)• BIORTICA• NOCCA• CEREALBON• Επίσης διατίθενται οδοντόκρεµες χωρίς µέντα.• PROPOLINE πρόπολη µάραθο, φασκόµηλο µύρο, µαστίχα αλόη• SENTINEL sensitive, advance, classic• HOMEOFRESH γλυκάνισο, λεµόνι, χλωροφύλλη)• PROMEDENT µαστίχα• ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ• ΣΤΕΛΙΟΥ ΚΑΚΑΓΙΑΝΝΗ, ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 64,• ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ , ΤΗΛ 9926518-9931394-9910763• FAX 9940017

0

0

οµοιοπαθητική0

0