Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ · 2014-10-05 · Παρουσίαση...

of 35 /35
Παρουσίαση Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Παρουσίαση Ομίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. στον Σ.Ε..Υ.Κ.Α. (Σύνδεσμος Εταιριών ∆ιαμεσολαβητικών Υπηρεσιών (Σύνδεσμος Εταιριών ∆ιαμεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών) Κινητών Αξιών) ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008 ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ · 2014-10-05 · Παρουσίαση...

 • Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Παρουσίαση Οµίλου ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στον Σ.Ε.∆.Υ.Κ.Α.στον Σ.Ε.∆.Υ.Κ.Α.

  (Σύνδεσµος Εταιριών ∆ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών (Σύνδεσµος Εταιριών ∆ιαµεσολαβητικών Υπηρεσιών Κινητών Αξιών)Κινητών Αξιών)

  ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008ΛΑΡΙΣΑ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2008

 • 2

  1. Ιστορικό....................................................................................... σελ. 32. Mετοχική Σύνθεση.................................................................................... 73. ∆ιοίκηση της Εταιρίας ...................................................................... 94. Όµιλος Εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ......................................….......................... 105. ∆ραστηριότητα………………………………………………….………………………………… 116. Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία …………………………………………………………………. 147. ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ..…………………………………………………….................................... 158. Συνοπτικά στοιχεία Ισολογισµού ……………..……………..………………………….. 199. Συνοπτική κατάσταση αποτελεσµάτων περιόδου .........................….......... 2010. Τζίρος ………………………………………….…………………………………….……………. 2111. Κέρδη (προ φόρων).................................................................….......... 2212. Εξαγωγές ……………………………. …………………………………………………………… 2313. Βασικοί Οικονοµικοί Αριθµοδείκτες Οµίλου ..…………………………………………… 2414. Στόχοι και Στρατηγική ……………………………………….. ……….……..……………… 2615. Απόδοση µετοχής σε σχέση µε το γενικό δείκτη …………….…………….………. 3116. Επενδυτική Πολιτική ……………………………………………………………………………. 3217. Επενδύσεις ………………………………………………………………………………………. 3318. Προοπτικές ανάπτυξης Οµίλου ……………………………………………………….. 3419. Παράρτηµα ……………………………………………………………………………..… 35

  Περιεχόµενα

 • 3

  Ιστορικό

  Η Εταιρία ιδρύθηκε το 1950 από τοναείµνηστο Ιωάννη Καντώνια στηΣαµαρίνα της Πίνδου ως εργαστήριοικοτεχνίας

  Το 1955 µεταφέρθηκε στη Λάρισα καιπήρε την εταιρική µορφή της Ο.Ε.

  Το 1970 µετατράπηκε σε Ανώνυµο Εταιρία µε την επωνυµία "ΒΙΟΚΑΡΠΕΤΑ.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΑΠΗΤΩΝ"

 • 4

  Το 1990 η Εταιρία εισήχθη στη Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.Α. αντλώνταςκεφάλαια ύψους ∆ρ. 1,43 δις, τα οποία χρησιµοποιήθηκαν για τηνχρηµατοδότηση της ανάπτυξής τηςΤην περίοδο 1993–94 η Εταιρία εισήλθε δυναµικά στον κλάδο αλουµινίου µετην εξαγορά των εταιριών ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε., ΒΙΟΠΛΑΝ Α.Ε. και ΕΛΜΕΤΑΛ Α.Ε. καιστον κλάδο της πληροφορικής µε την εξαγορά της πλειοψηφίας των µετοχώντης εταιρίας ALBIO DATA Α.Ε. Τον Ιούλιο του 1998 η Εταιρία πραγµατοποίησε αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου µε ∆ηµόσια Εγγραφή κατά 19 εκατ.€ (6.475 εκατ.δρχ.), µε ταυτόχρονη µετάταξή της από την Παράλληλη στην Κύρια Αγορά του Χρηµατιστηρίου Αξιών ΑΘηνών).

  Το 2000 η Εταιρία µετατράπηκε σε Εταιρία Συµµετοχών (Holding).

  Τον Απρίλιο του 2000 η ALBIO HOLDINGS AE εξαγοράζει την εταιρία παραγωγής και διανοµής ταπήτων «ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ». Κατόπιν τούτου η ALBIO HOLDINGS AE έχει θυγατρικές της, την «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ» και την «ΠΕΡΣΙΚΑ ΑΕ» τις µοναδικές βιοµηχανίες που παράγουν ταπητουργικά προϊόντα στην Ελλάδα.

 • 5

  Τον Σεπτέµβριο του 2001 ο Σταθµός Παραγωγής Ηλεκτρισµού και Θερµότητας αρχίζει να παράγει ρεύµα, ζεστά νερά και ζεστά λάδια. Ήδη τα εργοστάσια των θυγατρικών του ΟΜΙΛΟΥ ΕΞΑΛΚΟ Νο1 και ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ που βρίσκονται στο 5ο χιλ.της έδρας της εταιρίας εργάζονται πλέον µε ρεύµα και θερµότητα ιδιοπαραγωγής. Το υπόλοιπο ρεύµα πωλείται µεειδική σύµβαση στην ∆ΕΗ.

  Τον Σεπτέµβριο του 2001 δηµιουργήθηκε η ΕΞΑΛΚΟ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ µε σκοπό την επέκταση των εργασιών της ΕΞΑΛΚΟ στην Βουλγαρική αγορά.

  Τον Νοέµβριο του 2002 δηµιουργήθηκε η ΕΞΑΛΚΟ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ µε σκοπό την επέκταση των εργασιών της ΕΞΑΛΚΟ στην αγορά της Ρουµανίας.

  Το 2002 η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και η ΠΕΡΣΙΚΑ συγχωνεύονται µε απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη. Η θέση του ΟΜΙΛΟΥ στον κλάδο της εγχώριας παραγωγής ταπήτων είναι κυρίαρχη.

 • 6

  Τον Απρίλιο του 2004 δηµιουργήθηκε η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ µε έδρα τη Σόφια, µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στην Βουλγαρική αγορά.

  Τον Ιούνιο του 2004 δηµιουργήθηκε η ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ µε έδρα το Βουκουρέστι, µε σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στην Ρουµανική αγορά.

  Τον ∆εκέµβριο του 2005 η Εταιρία Συµµετοχών (Holding) ολοκλήρωσε την συγχώνευση µέσω απορρόφησης της θυγατρικής εταιρίας κατά 100% ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ και έκτοτε λειτουργεί σαν µικτή εταιρία (Holding, Βιοµηχανική και Εµπορική) µε την επωνυµία «ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ»

 • 7

  Μετοχική Σύνθεση

  Οικ Καντώνια Αστερίου 31,40%

  Οικ. Καντώνια Γεωργίου 31,00%

  Οικ. Τσιάρα Βασιλείου

  15,39%

  Επενδυτικό Κοινό 22,21%

 • 8

  ΕγκαταστάσειςΕγκαταστάσεις του Οµίλου στο 5ο του Οµίλου στο 5ο χλµχλµ Ε.Ο. ΛάρισαςΕ.Ο. Λάρισας--Αθηνών, ΛάρισαΑθηνών, Λάρισα

  ΕσωτερικήΕσωτερική άποψηάποψη∆ιοικητηρίου∆ιοικητηρίου

 • 9

  ∆ιοίκηση της εταιρίας∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

  1. Αστέριος Ιωάννου Καντώνιας Πρόεδρος του ∆Σ & ∆ιευθ.Σύµβουλος (Εκτελεστικό)

  2. Γεώργιος Αντωνίου Καντώνιας Αντ/δρος του ∆Σ & ∆ιευθ.Σύµβουλος (Εκτελεστικό)

  3. Βασίλειος Αθανασίου Τσιάρας Μέλος του ∆Σ & ∆ιευθ. Σύµβουλος (Εκτελεστικό)

  4. Ιωάννης Αστερίου Καντώνιας Μέλος του ∆Σ & ∆ιευθ. Σύµβουλος (Εκτελεστικό)

  5. Αθανάσιος Βασιλείου Τσιάρας Μέλος του ∆Σ & ∆ιευθ. Σύµβουλος (Εκτελεστικό)

  6. Γεώργιος Βασιλείου Παπαγεωργίου Μέλος του ∆Σ (Εκτελεστικό)

  7. Αντώνιος Νικολάου Μαυροµάτης Μέλος του ∆Σ (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό)

  8. Ιωάννης Γεωργίου Χατζηευθυµίου Μέλος του ∆Σ (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό)

  9. Βασίλειος Κων/νου Φλώρος Μέλος του ∆Σ (Ανεξάρτητο µη εκτελεστικό)

  Η θητεία του ∆Σ λήγει την 20/6/2012

 • 10

  Όµιλος Εταιριών ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ

  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε.

  ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε.

  ALBIO DATA A.E.

  BIOJAPAN LTD

  EXALCO ROMANIA S.R.L.

  EXALCO BULGARIA A.D.

  Α. ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ Α.Ε.

  ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.

  ΒΕΡΓΙΝΑ Α.Ε.

  BIOKARPET ROMANIA S.R.L.

  BIOKARPET BULGARIA EOOD

  98,13%

  96,83%

  100%

  95%

  100%

  98,39%

  80%

  41,66%

  95%

  75%

 • 11

  ∆ραστηριότητα

  Α΄ Τοµέα Κλωστοϋφαντουργίας

  Στον τοµέα της κλωστοϋφαντουργίας δραστηριοποιείται η µητρική εταιρία

  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ καθώς και οι εταιρίες Α.ΝΙΚΟΛΑΙ∆ΗΣ ΑΕ, Χ.ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΙ∆ΗΣ

  ΑΕ, ΒΕΡΓΙΝΑ ΑΕ, BIOKARPET ROMANIA SRL (Βουκουρέστι), BIOKARPET

  BULGARIA EOOD (Σόφια) και BIOJAPAN (Ιαπωνία).

  Η δραστηριότητα των εταιριών του κλάδου κλωστοϋφαντουργίας αφορούν

  στην παραγωγή και εµπορία ταπήτων, µοκέτας, κουβερτών και φλοκάτης, στην

  εισαγωγή και εµπορία µοκετών και ταπήτων καθώς επίσης την νέα σειρά

  προϊόντων και εµπορευµάτων οικιακού εξοπλισµού µε το σήµα BIOKARPET

  HOME που αφορούν σε σεντόνια, παπλώµατα, πετσέτες, µπουρνούζια, πατάκια

  και υφάσµατα επιπλώσεων.

 • 12

  Β΄ Τοµέα Μεταλλουργίας

  Στον τοµέα της µεταλλουργίας και ειδικότερα στην παραγωγή προϊόντων

  διέλασης αλουµινίου, δραστηριοποιείται η θυγατρική εταιρία ΕΞΑΛΚΟ ΑΕ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ καθώς και οι θυγατρικές της εταιρίες EXALCO

  ROMANIA SRL µε έδρα το Βουκουρέστι και EXALCO BULGARIA AD µε έδρα τη

  Σόφια.

 • 13

  Γ΄ Τοµέα Πληροφορικής

  Στον τοµέα πληροφορικής δραστηριοποιείται η εταιρία ALBIO DATA AE. Οι

  δραστηριότητες της ALBIO DATA AE αφορούν στη δηµιουργία για τους πελάτες

  της ολοκληρωµένων συστηµάτων µηχανογράφησης, προσαρµοσµένα στις

  ανάγκες τους. Επίσης αντιπροσωπεύει και πωλεί τα συστήµατα πληροφορικής

  BULL και ALTEC στην περιοχή της Λάρισας.

 • 14

  Κτίριο ∆ιοίκησης (οικόπεδο 10.200τµ, κτίρια 7.129 τµ).

  Γήπεδο Λάρισας (οικόπεδο 1.660 τµ)εντός σχεδίου πόλεως.

  Εργοστάσιο τέως ΡΟΚΑ (οικόπεδο 76.517 τµ, κτίρια 15.780 τµ).

  Ακίνητο Α’ Θεσ/νίκης-Πυλαία (οικόπεδο 2.959 τµ και κτίρια 3.384 τµ).

  Ακίνητο Β’ Θεσ/νίκης-Κορδελιό (οικόπεδο 475 τµ, κτίρια 380 τµ.).

  Ακίνητο στο κέντρο του Βουκουρεστίου (2 όροφοι 1001 τ.µ.)

  Γήπεδο 5.000,00 Μ2 στους Φιλίππους Καβάλας.

  Γήπεδο συνολικής εκτάσεως 28.720 Μ2 στη Γαλάτιστα Χαλκιδικής µε βιοµηχανοστάσια συνολικού εµβαδού 4.169 Μ2 (Εργοστάσιο ΠΕΡΣΙΚΑ).

  Ακίνητο στην Ιερά οδό στο Βοτανικό Αθήνα εκτάσεως 4.324 τ.µ. µε καλυµµένη επιφάνεια 2.400 τ.µ.

  Γήπεδο συνολικής εκτάσεως 52.609 Μ2 στο 5ο ΧΛΜ Λαρίσης Αθηνών επί του οποίου έχει ανεγερθεί το εργοστάσιο κλωστοϋφαντουργίας (ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ, ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ, ΦΙΝΙΡΙΣΤΙΡΙΑ, ΒΑΦΕΙΑ, ΑΠΟΘΗΚΕΣ) συνολικού εµβαδού 26.376 Μ2.

  Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία

 • 15

  ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  Ιστορικό

  Ιδρύθηκε το 1973 µε έδρα τη Λάρισα και το 1993 πέρασε κάτω από τον έλεγχο της τότε ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ Α.Ε. (ποσοστό συµµετοχής 54,5%).

  Το 1998 ο ΟΜΙΛΟΣ αύξησε το ποσοστό συµµετοχής του στο 94,65%.

  Το 2000 πραγµατοποιήθηκε η απορρόφηση όλων των κλάδων µεταλλουργίας από την θυγατρική ΕΞΑΛΚΟ. Μετά τις απορροφήσεις το ποσοστό συµµετοχής της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ στην ΕΞΑΛΚΟ ανέρχεται σε 98,39 %.

  Μετά την ενοποίηση του κλάδου µεταλλουργίας η Εταιρία ΕΞΑΛΚΟ έγινε µία από τις µεγαλύτερες εταιρίες παραγωγής προφίλ αλουµινίου στην Ελληνική αγορά.

 • 16

  ΕΞΑΛΚΟ Α.Ε. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ

  ∆ραστηριότητα

  Προϊόντα διέλασης αλουµινίου για πλαίσια παραθύρων και θυρών

  Προϊόντα διέλασης αλουµινίου για συστήµατα άρδευσης

  Προϊόντα διέλασης αλουµινίου για οικιακές συσκευές

  Προϊόντα διέλασης αλουµινίου για βιοµηχανικές κατασκευές.

  Τα προϊόντα της διατίθενται στην αγορά µε τα εµπορικά σήµατα EXALCO, ALPINκαι ALBIO.

  Το 1995 η Εταιρία απέκτησε Πιστοποιητικό ∆ιασφάλισης Ποιότητας κατά ISO 9001.

  Το 1996 απενεµήθη στην Εταιρία από το ΕΒΕΑ το πρώτο βραβείο εξαγωγών.

 • 17

  Παραγωγικές Εγκαταστάσεις

  Κεντρική Μονάδα (Εργοστάσιο Νο1)5ο ΧΛΜ ΕΘΝ.Ο∆ΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ-ΑΘΗΝΩΝ

  Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο εκτάσεως 58.676Μ2 και στεγάζονται σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 23.985 Μ2.∆ιαθέτουν δύο συγκροτήµατα διέλασης αλουµινίου, δύο συγκροτήµατα ηλεκτροστατικής βαφής (ένα οριζόντιο και ένα κάθετο), τµήµα παραγωγής θερµοηχοµονωτικών προφίλ, συγκρότηµα παραγωγής βαφής σε αποµίµηση ξύλου, και είναι εξοπλισµένες µε µηχανολογικό εξοπλισµό τελευταίας τεχνολογίας.

 • 18

  Εργοστάσιο Νο28ο ΧΛΜ Εθν.Οδού Λαρίσης – Θεσ/κης

  Οι παραγωγικές εγκαταστάσεις βρίσκονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο 120.196 Μ2 και στεγάζονται σε κτίρια συνολικής επιφάνειας 27.243 τ.µ.

  ∆ιαθέτουν 2 συγκροτήµατα (χυτήρια) παραγωγής κολώνας αλουµινίου, 2 συγκροτήµατα διέλασης αλουµινίου, συγκρότηµα ανοδίωσης και τµήµακατασκευής µητρών (καλουπιών).

 • 19ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ €)

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

  Πάγια στοιχεία Ενεργητικού 77.626 78.077 73.798 46.722 49.237 47.332

  Αποθέµατα 39.281 35.918 33.165 12.744 12.377 12.185

  Απαιτήσεις από πελάτες 68.541 61.859 65.318 24.414 21.539 27.284

  Λοιπά στοιχεία ενεργητικού 6.979 5.875 4.091 3.058 2.179 2.569

  Tαµειακά διαθέσιµα και ισοδύναµα 1.251 1.339 1.585 76 96 134

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 193.678 183.068 177.957 87.014 85.428 89.504

  ΠΑΘΗΤΙΚΟ

  Μακροπρόθεσµες υποχρεώσεις προς τράπεζες 38.328 41.010 49.200 9.797 11.543 14.200

  Λοιπές Μακροπροθεσµες υποχρεώσεις 7.030 6.304 5.066 1.777 1.846 1.519

  Βραχυπρόθεσµες τραπεζικές υποχρεώσεις 27.964 21.407 15.103 5.704 2.794 7.291

  Λοιπές βραχυπρόθεσµες υποχρεώσεις 26.739 25.508 26.097 6.870 6.686 6.433

  Σύνολο υποχρεώσεων (α) 100.061 94.229 95.466 24.148 22.869 29.443

  Μετοχικό Κεφάλαιο 25.186 25.186 14.872 25.186 25.186 14.872

  Λοιπά στοιχεία καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας 67.350 62.544 66.574 37.680 37.373 45.189

  Σύνολο καθαρής θέσης µετόχων εταιρίας (β) 92.536 87.730 81.556 62.866 62.559 60.061

  ∆ικαιώµατα Μειοψηφίας (γ) 1.081 1.109 1.045 0 0 0

  Σύνολο Καθαρής Θέσης (δ)=(β)+(γ) 93.617 88.839 82.491 62.866 62.559 60.061

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (ε)=(α)+(δ) 193.678 183.068 177.957 87.014 85.428 89.504

 • 20

  ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΟ∆ΟΥ (ΣΕ ΧΙΛΙΑ∆ΕΣ €)

  ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ

  31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005 31/12/2007 31/12/2006 31/12/2005

  Κύκλος εργασιών 125.484 114.457 95.589 22.405 19.101 14.226

  Κόστος Πωλήσεων -95.321 -89.596 -71.876 -15.271 -13.925 -9.376

  Μικτά κέρδη 30.163 24.861 23.713 7.134 5.176 4.850

  Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών

  Και επενδυτικών αποτελεσµάτων 12.776 10.191 6.677 1.861 2.657 1.829

  Αποσβέσεις 4.852 4.540 4.068 815 881 523

  Κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικώνκαι

  επενδυτικών αποτελεσµάτων καιαποσβέσεων 17.628 14.731 10.745 2.676 3.538 2.352

  Κέρδη προ φόρων 8.574 7.429 5.250 2.222 2.659 2.572

  Μείον φόροι 2.460 1.301 1.803 715 463 1.220

  Κέρδη µετά από φόρους 6.114 6.128 3.447 1.507 2.196 1.352

 • 21

  78.203.00083.272.000

  104.866.000

  89.657.000

  80.000.00078.286.000

  90.533.00095.589.000

  114.457.000125.484.000

  0

  20.000.000

  40.000.000

  60.000.000

  80.000.000

  100.000.000

  120.000.000

  140.000.000

  Αξία €

  1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007Έτος

  Τζίρος

 • 22

  1998

  29.598.000

  1999

  31.728.000

  2000

  39.200.000

  2001

  40.160.000

  2002

  31.424.000

  2003

  29.370.000

  2004

  38.000.000

  2005

  42.570.000

  2006

  53.510.000

  2007

  57.700.000

  0

  10.000.000

  20.000.000

  30.000.000

  40.000.000

  50.000.000

  60.000.000

  Αξία €Εξαγωγές

  Έτος33,39% 37,85% 38,10% 37,38% 44,79% 39,18% 37,51% 44,53% 46,75% 45,98%

 • 23

  1998

  9.485.000

  1999

  13.394.000

  2000

  10.400.200

  2001

  3.257.300

  2002

  2.493.000

  2003

  3.378.300

  2004

  5.735.000

  2005

  5.250.000

  2006

  7.429.000

  2007

  8.574.000

  0

  2.000.000

  4.000.000

  6.000.000

  8.000.000

  10.000.000

  12.000.000

  14.000.000

  Αξία €Κέρδη (προ φόρων)

  Έτος

 • 24

  Βασικοί Οικονοµικοί Αριθµοδείκτες Οµίλου

  1. ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ = 116.052 = 2,12 104.991 = 2,24ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ: ΒΡΑΧΥΧΡΟΝΙΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 54.702 46.915

  2. ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = 93.617 = 0,94 88.839 = 0,94∆ΙΑΡΘΡΩΣΗ: ΣΥΝΟΛΟ ∆ΑΝΕΙΑΚΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 100.061 94.229

  ΣΥΝΟΛΟ Ι∆ΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ = 93.617 = 0,48 88.839 = 0,49ΣΥΝΟΛΟ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ 193.678 183.068

  3. ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΜΙΚΤΑ ΚΕΡ∆Η Χ100 = 30.162 = 24,04 24.861 = 21,72ΑΠΟ∆ΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: ΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 125.484 114.457

  ΚΑΘ.ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΑΠΟΣΒ. Χ100 = 17.628 = 14,05 14.730 = 12,87ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 125.484 114.457

  ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡ∆Η ΠΡΟ ΦΟΡΩΝ Χ100 = 8.574 = 6,83 7.429 = 6,49ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 125.484 114.457

  ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΞΟ∆Α Χ100 = 4.202 = 3,35 2.829 = 2,47ΚΑΘΑΡΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ 125.484 114.457

 • 25

  Κ.Κ. ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΦΟΡΟΥΣ Α/Μ χ 100 = 0,257 = 9,70 0,249 = 11,42ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΤΙΜΗ ΜΕΤΟΧΗΣ 2,65 2,18

  ΜΕ 3/4/2008 0,257 = 10,842,37

  5.Ρ/Ε ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΞΙΑ ΜΕΤΟΧΗΣ = 2,65 = 10,31 2,18 = 8,76ΚΑΘ.ΚΕΡ∆Η ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΦΟΡΟΥΣ Α/Μ 0,257 0,249

  ΜΕ 3/4/2008 Ρ/Ε = 2,37 = 9,220,257

  4. ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΤΗΣ ΜΕΤΟΧΗΣ (ΣΕ €)31/12/2007 31/12/2006

 • 26

  Στόχοι και Στρατηγική

  Βασική φιλοσοφία του Οµίλου είναι η παραγωγή και εµπορία ποικιλίας προϊόντων που ανταποκρίνονται αξιόπιστα στις επίκαιρες ανάγκες της πελατείας της και ενισχύουν την προσπάθεια της για:

  Την ανάπτυξη κρατώντας παράλληλα ξεχωριστή θέση στην αγοράΤην εξασφάλιση οικονοµικής αποδοτικότητας και ευρωστίαςΤην ένδειξη σεβασµού και ευαισθησίας στο φυσικό και κοινωνικό περιβάλλονΤη διάθεση ενός χώρου δηµιουργικής ανάπτυξης των ανθρώπων της

  Η στρατηγική ανάπτυξής της είναι βασισµένη σε τρεις κεντρικούς άξονες:

  Ανάπτυξη και εξέλιξη στις υπάρχουσες αγορές∆ιείσδυση σε νέες αγορές∆ιεθνής προσανατολισµός µε ανάπτυξη των εξαγωγών

 • 27

  Κλάδος Κλωστοϋφαντουργίας

  Βελτίωση της ποιότητας των παραγόµενων προϊόντων µε συνεχείς επενδύσεις σε τελευταίου τύπου µηχανολογικό εξοπλισµό

  Ανάπτυξη νέων προϊόντων µε νέα σχέδια, ποιότητες και ποικιλίες

  Αύξηση των εξαγωγών στους κλάδους κουβέρτας και φλοκάτης

 • 28

  Ενδυνάµωση της σειράς εισαγόµενων προϊόντων µε έµφαση στους χειροποίητους τάπητες υψηλής ποιότητας όπου παρατηρείται αυξηµένη ζήτηση και µεγάλα περιθώρια ανάπτυξης. Στον τοµέα αυτό η Εταιρίαδιαθέτει το συγκριτικό πλεονέκτηµα ότι µπορεί, χρησιµοποιώντας τους εξειδικευµένους ταπητουργούς της, να επιλέγει και να προσφέρει στους καταναλωτές αρίστης ποιότητας προϊόντα στις σωστές τιµές µε τη σφραγίδα εγγύησης της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ.

  Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού.

  Επέκταση του δικτύου πωλήσεων και διανοµής µε την εδραίωση και εξάπλωση του θεσµού franchising. Ο θεσµός αυτός ήδη βελτιώνεται και µε την εισαγωγή συστηµάτων τηλεµατικής τα οποία θα παρέχουν όλες τις αναγκαίες πληροφορίες στους πωλητές για την άµεση και βέλτιστη εξυπηρέτηση του πελάτη.

 • 29

  51 Καταστήµατα Franchising

  ΑΘΗΝΑΑΘΗΝΑ –– ΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑΝΕΑ ΚΗΦΙΣΙΑ

  ΛΑΜΙΑΛΑΜΙΑΗΡΑΚΛΕΙΟΗΡΑΚΛΕΙΟ

  ΚΑΒΑΛΑΚΑΒΑΛΑΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

  ΒΕΡΟΙΑΒΕΡΟΙΑ

 • 30

  Κλάδος Μεταλλουργίας

  Εδραίωση και διατήρηση της πρωτοποριακής στον κλάδο διέλασης αλουµινίου

  Περαιτέρω ανάπτυξη των εξαγωγών

  Συνεχής ανάπτυξη νέων προϊόντων για την κάλυψη όλων των αναγκών του πελάτη

  Βελτίωση και επέκταση των συστηµάτων προφίλ αλουµινίου για την παροχή ολοκληρωµένων λύσεων στους κατασκευαστές

  Συνεχείς επενδύσεις σε µηχανολογικό εξοπλισµό για την αύξηση τηςπαραγωγικότητας και την βελτίωση της δοµής κόστους

  Ανάπτυξη προϊόντων προφίλ αλουµινίου για βιοµηχανικές χρήσεις (ψυγεία, ηλιακοί θερµοσίφωνες, εξοπλισµός πλοίων κλπ.)

  Συνεχής εκπαίδευση και επιµόρφωση του ανθρώπινου δυναµικού

 • 31

  Απόδοση Μετοχής σε σχέση µε το γενικό δείκτη

  Απόδοση Μετοχής σε σχέση µε το γενικό δείκτη

  -20%

  -10%

  0%

  10%

  20%

  30%

  40%

  50%

  60%

  30/3

  /07

  13/4

  /07

  27/4

  /07

  11/5

  /07

  25/5

  /07

  8/6/

  07

  22/6

  /07

  6/7/

  07

  20/7

  /07

  3/8/

  07

  17/8

  /07

  31/8

  /07

  14/9

  /07

  28/9

  /07

  12/1

  0/07

  26/1

  0/07

  9/11

  /07

  23/1

  1/07

  7/12

  /07

  21/1

  2/07

  4/1/

  08

  18/1

  /08

  1/2/

  08

  15/2

  /08

  29/2

  /08

  14/3

  /08

  28/3

  /08

  Μεταβολή Τιµής Μετοχής Μεταβολή Γενικού ∆είκτη

  30/3/2007: Τιµή Μετοχής = 2,31 , Τιµή Γενικού ∆είκτη = 4.643,14 - 3/4/2008: Τιµή Μετοχής = 2,37 , Τιµή Γενικού ∆είκτη = 4.100,18

 • 32

  O ΟΜΙΛΟΣ πραγµατοποιεί συνεχώς νέες επενδύσεις σε κτιριακό και µηχανολογικό εξοπλισµό για την αύξηση της παραγωγής, της παραγωγικότητας και την βελτίωση της δοµής του κόστους.

  Επενδύσεις 10ετίας Οµίλου: 84.004.000 €.

  Επενδυτική Πολιτική

 • 33

  1998

  8.955.000

  1999

  10.117.000

  2000

  14.457.000

  2001

  8.376.000

  2002

  6.419.000

  2003

  4.640.000

  2004

  6.851.000

  2005

  10.434.000

  2006

  7.021.000

  2007

  6.734.000

  0

  2.000.000

  4.000.000

  6.000.000

  8.000.000

  10.000.000

  12.000.000

  14.000.000

  16.000.000

  Αξία €Επενδύσεις

  Έτος

 • 34

  Προοπτικές Ανάπτυξης Οµίλου

  Οι προοπτικές ανάπτυξης του ΟΜΙΛΟΥ βασίζονται στις παρακάτω πάγιες θέσεις της ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ του ΟΜΙΛΟΥ:

  Α. ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣΒ. ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΓ. ∆ΙΚΤΥΑ ΠΩΛΗΣΕΩΝ∆. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥΕ. ∆ΥΝΑΜΙΚΗ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ

  Πιστεύουµε ότι οι θυγατρικές διαθέτοντας τα παραπάνω πλεονεκτήµατα έχουν πολύ θετικές προοπτικές και θα µπορούν µελλοντικά να πραγµατοποιήσουν µεγαλύτερες πωλήσεις και κατ’ επέκταση µεγαλύτερη κερδοφορία.

 • 35

  Παράρτηµα

  ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΑΦΜ 094028950, Γ΄∆.Ο.Υ Λάρισας, Αρ.Μ.Α.Ε 10237/06/Β/86/04

  Έδρα : 5ον Χλµ.Εθν.Οδού Λαρίσης Αθηνών, Ταχ.Θυρίδα 1129 Τηλ.2410 688621-4 Fax:2410 688630

  Για περισσότερες πληροφορίες στο site της Εταιρίας: www.biokarpet.gr

  Η Παρουσίαση έγινε από τον:

  Κο Γεώργιο Παπαγεωργίου - ∆ιευθυντή Οικονοµικών Υπηρεσιώνe-mail: [email protected]

  /ColorImageDict > /JPEG2000ColorACSImageDict > /JPEG2000ColorImageDict > /AntiAliasGrayImages false /DownsampleGrayImages true /GrayImageDownsampleType /Bicubic /GrayImageResolution 300 /GrayImageDepth -1 /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeGrayImages true /GrayImageFilter /DCTEncode /AutoFilterGrayImages true /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG /GrayACSImageDict > /GrayImageDict > /JPEG2000GrayACSImageDict > /JPEG2000GrayImageDict > /AntiAliasMonoImages false /DownsampleMonoImages true /MonoImageDownsampleType /Bicubic /MonoImageResolution 1200 /MonoImageDepth -1 /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000 /EncodeMonoImages true /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode /MonoImageDict > /AllowPSXObjects false /PDFX1aCheck false /PDFX3Check false /PDFXCompliantPDFOnly false /PDFXNoTrimBoxError true /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [ 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 ] /PDFXOutputIntentProfile () /PDFXOutputCondition () /PDFXRegistryName (http://www.color.org) /PDFXTrapped /Unknown

  /Description >>> setdistillerparams> setpagedevice