«Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας...

of 27 /27
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 22.06.2017 Πληροφορίες: Τσίρλη Άννα Αρ.Πρωτ.: 7353 ΤΗΛ.: 2521350222/228 FAX : 2521025997 E-mail: [email protected] URL: www.dramahospital.gr Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32 «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης» Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι Τεχνικές Προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ. Π. Α." το οποίο είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί από τις εταιρείες, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ, ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ (CPV 33696500-0 ) , για τη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια Επιτροπή, οι οποίες δύναται να μεταβληθούν ή να συμπληρωθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης. Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των Οικονομικών Φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της Ανακοίνωσης Διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης. Επίσης, οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να αποστείλουν τα ήδη καταχωρημένα σχόλια τους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στο email της υπηρεσίας grafeio . promithion @ dramahospital . gr (με τίτλο ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ», υπόψη κας Τσίρλη Άννας), καθώς και εντύπως στη διεύθυνση του Γ. Ν. Δράμας. Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 07.07.2017 ημέρα Παρασκευή. Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) ( http://www.eprocurement.gov.gr ) στο σύνδεσμο: εσηδης ► γενικές πληροφορίες ► διαβουλεύσεις Τρέχουσες διαβουλεύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Δράμας ( www. dramahospital .gr ) στη διαδρομή : Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις. ► Προμήθειες Νοσοκομείου , από

Embed Size (px)

Transcript of «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας...

Page 1: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

4η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ

Οικονομικό Τμήμα/ Γραφείο Προμηθειών ΔΡΑΜΑ 22.06.2017

Πληροφορίες: Τσίρλη Άννα Αρ.Πρωτ.: 7353

ΤΗΛ.: 2521350222/228

FAX : 2521025997

E-mail: [email protected]

URL: www.dramahospital.gr

Ταχ. Δ/νση: ΤΕΡΜΑ ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΔΡΑΜΑ Τ.Κ.: 661 32

«Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»

Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας ανακοινώνει ότι τίθενται σε ανοιχτή Δημόσια Διαβούλευση, οι Τεχνικές

Προδιαγραφές, συμπεριλαμβανομένου και του πεδίου "ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ. Π. Α."

το οποίο είναι απαραίτητο να συμπληρωθεί από τις εταιρείες, για την ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ, ΤΟΥ Γ.Ν. ΔΡΑΜΑΣ (CPV

33696500-0 ), για τη Διενέργεια Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.

Στο πλαίσιο αυτό, έχουν συνταχθεί αρχικές Τεχνικές Προδιαγραφές από αρμόδια Επιτροπή, οι οποίες

δύναται να μεταβληθούν ή να συμπληρωθούν κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας

Διαβούλευσης.

Επισημαίνεται ότι τα καταχωρημένα σχόλια των Οικονομικών Φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην

ηλεκτρονική φόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., ως σχόλια της Ανακοίνωσης Διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.

Επίσης, οι Οικονομικοί Φορείς οφείλουν να αποστείλουν τα ήδη καταχωρημένα σχόλια τους στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

στο email της υπηρεσίας grafeio . promithion @ dramahospital . gr (με τίτλο ΣΧΟΛΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ, ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ», υπόψη κας

Τσίρλη Άννας), καθώς και εντύπως στη διεύθυνση του Γ. Ν. Δράμας.

Η Διαβούλευση θα διαρκέσει έως και τις 07.07.2017 ημέρα Παρασκευή. Η παρούσα ανακοίνωση θα

αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

(http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο: εσηδης ► γενικές πληροφορίες ► διαβουλεύσεις ►

Τρέχουσες διαβουλεύσεις, καθώς και στην ιστοσελίδα του Γ. Ν. Δράμας (www. dramahospital .gr ) στη

διαδρομή : Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Προμήθειες-Συμβάσεις. ► Προμήθειες Νοσοκομείου , από

Page 2: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

22.06.2017. Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας

Διαβούλευσης Τεχνικών Προδιαγραφών.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ

Page 3: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

1. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ

Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Κ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2401

ΔΙΣΚΟΙ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ α) ΑΠΛΟΙ β) ΔΙΠΛΟΙ (δηλαδή και με αναστολέα) 2 ΚΩΔΙΚΟΙ ***

80FL των50Disk

80FL των50Disk

2402MAC CONCEY AGAR WITH CRYSTAL VIOLET

KGR 2

2403 BLOOD AGAR BASE KGR 2

2404 MAC CONKEY SORBITOL AGAR KGR 0,5

2405 COLUMBIA AGAR KGR 0,5

2406 SABOURAUD AGAR KGR 0,5

2407SABOURAUD (ΕΤΟΙΜΑ) ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ ΓΕΝΤΑΜΥΚΙΝΗ ΚΑΙ ΧΛΩΡΑΜΦΑΙΝΙΚΟΛΗ

50 FL των100ml

50 FL των100ml

2408 SALMONELLA SHINGELLA AGAR KGR 2

2409 LOWENSTEIN JENSEN MEDIUM (ΕΤΟΙΜΟ) FL 20

2410 CAMBYLOBACTER AGAR KGR 1

2411SKIRROW CAMBYLOBACTER SELECTIVE SUPPLEMENT ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ POLYMIXIN, TRIMETHOPRIN, VANCOMYCIN

FL 30

Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν και τα δύο είδη με κωδικούς 241 0 και 241 1 σε έναν πίνακα οικονομικής προσφορας, για τους οποίους θα αξιολογηθούν συνολικά.

2412 TRYPTONE SOYA AGAR KGR

0,5

2413 TRYPTONE SOYA BROTH KGR 1

2414 ΤΗΙΟ ΒΡΟΤH (ΘΕΙΟΓΛΥΚΟΛΙΚΟΣ ΖΩΜΟΣ) KGR 1

2415SCHAEDLER BROTH (ΖΩΜΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ)

KGR 1

2416 SELENITE BROTH KGR 1

2417 GN BROTH KGR 1

Page 4: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

2418 ENTEROCOCI AGAR WITH BILE ESCULIN KGR 0,5

2419ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑΟΧΙ ΟΜΑΔΑ ***

1.

Mc CONKEY ΤΡΥΒΛΙΑ WITH CRYSTAL VIOLET

ΤΕΜΑΧΙΑ 2.500

2.

ΑΙΜΑΤΟΥΧΑ ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 2.000

3.

SKIRROW ΤΡΥΒΛΙΑ ΜΕ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ (POLYMIXIN, TRIMETHOPRIN, VANCOMYCIN)

ΤΕΜΑΧΙΑ 500

4.

MUELLER – HINTON 4% Na Cl και 6mg/ml OXACILLINE (OXACILLINE SCREEN AGAR) -ΤΡΥΒΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 200

5.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΙΔΩΝ CANDIDA - ΤΡΥΒΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 100

6.

ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΑΙΜΟΦΙΛΟ - ΤΡΥΒΛΙΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 200

7.

α) ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ HAEMOPHILUS TEST MEDIUM (H. T. M.) - ΤΡΥΒΛΙΑ β) ΑΛΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΓΙΑ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΟΦΙΛΩΝ

ΤΕΜΑΧΙΑ 20

8.

ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ - ΤΡΥΒΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.000

9.

ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ CHAPMAN AGAR - ΤΡΥΒΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 100

10.

ΕΤΟΙΜΑ ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ SABOURAUND ΜΕ GENTAMYCIN ΚΑΙ CHLORAMPHENICOL - ΤΡΥΒΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 500

11. ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΜΕ ΧΡΩΜΟΓΟΝΟ ΓΙΑ STREP B - ΤΡΥΒΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 200

12.ΘΡΕΠΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ YERSINIA CIN AGAR - ΤΡΥΒΛΙΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 20

2420ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΜΥΚΟΠΛΑΣΜΑΤΩΝ - ΕΤΟΙΜΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 100

2421 MODILITY MEDIUM FL 10

2422 MULLER HINTON KGR 2

2423ΑΙΜΟΛΥΜΕΝΟ ΑΙΜΑ ΙΠΠΟΥ (LAKED HORSE BLOOD)

LIT 1

2424 BACITRACIN DISKS TEST 100

2425 OPTOCHIN DISKS TEST 100

2426 CEFINASE DISKS TEST 200

Page 5: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

Π ΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΘΡΕΠΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Για τους κωδικούς αριθμούς 240 2 έως 242 3 :

1) Να διαθέτουν πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου (ISO,CE). 2) Ποιοτικός έλεγχος του εργοστασίου παραγωγής πάνω στο φιαλίδιο. 3) Θα προτιμηθούν εταιρείες που προσφέρουν τα περισσότερα από τα ζητούμενα για λόγους συντονισμού. 4) Προηγούμενη εμπειρία όσον αφορά την διανομή, παράδοση, ποιότητα των υλικών θα αξιο- λογηθεί ιδιαίτερα.

2427

ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ: (API) – ΜΕΘΟΔΟΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (Να προσφερθούν και τα επιπλέον αντιδραστήρια) – ΟΧΙ ΟΜΑΔΑ ***

1.

ΕΝΤΕΡΟΒΑΚΤΗΡΙΑΚΩΝ TEST 100

2.

ΨΕΥΔΟΜΟΝΑΔΑΣ TEST 50

3.

ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΩΝ TEST 50

4.

ΝΑΙΣΣΕΡΙΩΝ TEST 20

5.

ΚΟΡΥΝΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΩΝ TEST 24

6.

ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ TEST 30

2428ΣΕΤ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ - ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΚΟΑΓΚΟΥΛΑΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΣΤΑΦΥΛΟΚΟΚΚΟΥΣ

SET 3

2429 ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ PBP 2a ΜΕ LATEX (ΓΙΑ MRSA) SET 2

2430ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΗΣ ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ

TEST 100

2431LATEX ΓΙΑ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟΥΣ ΟΜΑΔΩΝ A, B, C, D ΚΑΙ G

SET 2

2432BRUCELLA ABORTUS (AGGLUTINATING SERUM)

FL 2

2433BRUCELLA MELITENSIS (AGGULUTINATINGSERUM) FL 2

Page 6: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

2434ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ ΣΑΛΜΟΝΕΛΑ ΑΠΟ Α - G

FL 5

2435ΜΟΝΟΔΥΝΑΜΟΙ ΑΝΤΙΟΡΟΙ ΓΙΑ SALMONELLA 0:9 , 0:4 η 0:5 ,Η:g,m ,H: i

FL 8

Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν όλα τα είδη με τους κωδικούς 2434 και 2435 σε έναν πίνακα οικονομικής προσφορας, για τους οποίους θα αξιολογηθούν συνολικά.

2436ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ SHIGGELLA SONNEI

FL 2

2437ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΣ ΟΡΟΣ ΓΙΑ SHIGGELLA FLEXNERI

FL 2

2438ΣΕΤ ΜΕ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥΣ ΑΝΤΙΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΜΗΝΙΓΓΙΤΙΔΟΚΟΚΚΟ, ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΟ, ΑΙΜΟΦΙΛΟ ΚΑΙ ΣΤΡΕΠΤΟΚΟΚΚΟ ΣΤΟ ΕΝΥ

SET 2

2439GAZ PAK (ΓΙΑ ΤΖΑΡΑ) ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΟ, CO2ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΑΕΡΟΦΙΛΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΝΕΡΟΥ.

ΤΕΜΑΧΙΑ 1.500

2440

MYCOPLASMA (ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΑΥΤΟΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΗ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ ΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ) ΜΕΟΛΑ ΤΑ ΣΥΝΟΔΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ

TEST 100

2441

ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ για GRAM (+) ΘΕΤΙΚΟΥΣ ΚΟΚΚΟΥΣ ΚΑΙ GRAM (-) ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΒΑΚΤΗΡΙΔΙΑ – ΟΧΙ ΟΜΑΔΑ ***

1.

E.COLI ATCC 25922 SET 1

2.

E.COLI ATCC 35218 SET 1

3.

P. AERUGINOSA ATCC 27853 SET 1

4.

E. FAECALIS ATCC 29212 SET 1

5.

E. FAECALIS ATCC 51299 SET 1

6.

S. AUREUS SUBSP AUREUS ATCC 29213 SET 1

7.

S. PNEUMONIAE ATCC 49619 SET 1

8.

ENTEROBACTER CLOACAE ATCC 700323 SET 1

9.

A. BAUMANII ATCC BAA-747 SET 1

10. K.OXYTOCA ATCC 700324 SET 1

Page 7: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

11.

O. ANTHROPI ATCC BAA 749 SET 1

12.

P. VULGARIS ATCC 6380 SET 1

13.

S. SONNEI ATCC 25931 SET 1

14.

SMALTOPHILIA ATCC 17666 SET 1

2442 E – TEST - ΟΧΙ ΟΜΑΔΑ ***

1.

BENZYLPENICILLIN 0,002-32 TEST 100

2.

BENZYLPENICILLIN 0,016-256 TEST 100

3.

AMPICILLIN TEST 100

4.

OXACILLIN 0,016-256 TEST 100

5.

CEFUROXIME TEST 100

6.

CEFOXITIN TEST 100

7.

CEFTRIAXONE TEST 100

8.

CLINDAMYCIN TEST 100

9.

COLISTIN TEST 100

10.

METRONIDAZOLE TEST 100

11.

CIPROFLOXACIN TEST 100

12.

TETRACYCLINE TEST 100

13.

ERYTHROMYCIN TEST 100

14.

VANCOMYCIN TEST 100

15.

TEICOPLANIN TEST 100

16.

IMIPENEM/IMIPENEM + EDTATEST 50

Page 8: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

17.

CEFTAZIDIME/ CEFTAZIDIME+CLAVULAUIC ACID

TEST 50

18.

CEFOTAXIME/ CEFOTAXIME + CLAVULAUIC ACID

TEST 50

19.

CEFEPIME/CEFEPIME +CLAVULAUIC ACID TEST 50

20.

TIGECYCLINE TEST 100

21.

CEFOTETAN - CLOXACILLIN TEST 50

22.

hGISA TEST 100

2443 LATEX TEST ΓΙΑ ASPERGILLUS SET 1

2444 LEPTO – DIP - STICK ΓΙΑ ΛΕΠΤΟΣΠΕΙΡΑ TEST 50

2445

ΤΑΧΕΙΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΜΕ ΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΟΧΙ ΟΜΑΔΑ ***ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΑΝΤΙΓΟΝΩΝ ΓΙΑ:

1.

LEGIONELLA PNEUMOPHILA ΣΤΑ ΟΥΡΑ TEST 200

2.

S. PNEUMONIEAE ΣΤΑ ΟΥΡΑ TEST 200

3.

ΙΟΙ ΓΡΙΠΠΗΣ FluA ΚΑΙ FluB ΣΕ ΡΙΝΙΚΟΕΚΠΛΥΜΑ Ή ΡΙΝΟΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ. Η ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΚΑΙ ΤΑ ΔΥΟ ΕΙΔΗ ΧΩΡΙΣΤΑ.

TEST 100

4.

ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΥΤΙΑΚΟΣ ΙΟΣ (RSV) ΣΕ ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΠΛΥΜΑ

TEST 100

5.

STREPTOCOCCUS PYOGENES GROUP A ΣΕ ΦΑΡΥΓΓΙΚΟ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑ

TEST 150

6.

ADENOVIRUS ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ TEST 300

7.

ROTAVIRUS ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ TEST 300

8.

E COLI 0157: H7 ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ TEST 50

9.

C. DIFFICILE TOXIN A ΚΑΙ Β ΣΤΑ ΚΟΠΡΑΝΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΓΟΝΟ

TEST 50

10.

STREP B ΣΕ ΚΟΛΠΙΚΑ ΥΓΡΑ TEST 150

Page 9: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

11.

ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΩΝ ΓΙΑ:

α) M. PNEUMONIAE TEST 50

β) LEISHMANIA TEST 50

γ) CHLAMYDIA TRACHOMATIS TEST 100

δ) MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS TEST 50

ε) LEPTOSPIRA IgM TEST 50

Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

2446 ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ

1.

ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΦΙΑΛΕΣ 1.200

2.

ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

ΦΙΑΛΕΣ 1.200

3.

ΦΙΑΛΕΣ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΕΣ

ΦΙΑΛΕΣ 200

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΑΙΜΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

1) Ανίχνευση με μέθοδο φθορισμού ή χρωμομετρική μέθοδο. 2) Ύπαρξη των φιαλιδίων με ρητίνες για τη δέσμευση των αντιβιοτικών η άλλες αδρανοποιητικές ουσίες αντιβιοτικών.

3) Επεξεργασία των δεδομένων των μετρήσεων ώστε να εξασφαλίζεται ταχύτερο αποτέλεσμα και υψηλή ευαισθησία.

4) Πιστοποίηση FDA, CE. 5) Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης. 6) Να διαθέτει πάνω από 50 θέσεις δειγμάτων.

2447ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ(MIC) gram + ΚΑΙ gram - ΒΑΚΤΗΡΙΩΝ

1. ΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ TEST 1.500

2. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ (MIC) ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ TEST 2.500

3. ΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΑΕΡΟΒΙΩΝ ΜΙΚΡΟΒΙΩΝ

TEST 40

4. ΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΜΥΚΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΜΥΚΗΤΩΝ

TEST 20 + 20

5. ΤΑΧΕΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΗ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΝΑΪΣΣΕΡΕΙΕΣ – ΑΙΜΟΦΙΛΟΥΣ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ

TEST 40

Page 10: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

6. ΑΥΤΟΜΑΤΟ ΑΝΤΙΒΙΟΓΡΑΜΜΑ ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΩΝ TEST 40

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Μηχάνημα για ταυτοποίηση και αυτόματο αντιβιόγραμμα (MIC) gram + και gram – βακτηρίων: 1. Να διαθέτει θολοσίμετρο για τον προσδιορισμό του μικροβιακού εναιωρήματος.2. Να γίνεται η διανομή των μικροβιακών εναιωρημάτων αυτόματα χωρίς την παρέμβαση του χρήστη.3. Να επωάζει, να μετράει τα δείγματα και να δίνει αποτελέσματα αυτόματα χωρίς να απαιτεί- ται η παρουσία του ιατρού.4. Να δίνει αποτελέσματα όσο το δυνατόν πιο σύντομα (από 2 - 16 ώρες).5. Να έχει την δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης.6. Να ταυτοποιεί βακτήρια - μύκητες. Να μην απαιτείται η προσθήκη συμπληρωματικών αντιδραστηρίωνγια την διενέργεια των αναλύσεων ταυτοποίησης.7. Να μπορεί να κάνει χωριστά ταυτοποίηση και χωριστά αντιβιόγραμμα. Να μην απαιτείται η προσθήκησυμπληρωματικών αντιδραστηρίων για την διενέργεια των αναλύσεων ταυτοποίησης.8. Να διαθέτει υπολογιστή, εκτυπωτή και προγράμματα για τη διαχείριση των αποτελεσμάτων και στατιστικών.9. Να διαθέτει πρόγραμμα φαινοτυπικού ελέγχου αντιβιογράμματος και πρόγραμμα ανίχνευσης μηχανισ- μών αντοχής.10. Να διαθέτει σταθεροποιητή τάσης.11. Τα αντιβιογράμματα και οι ταυτοποιήσεις να έχουν συσκευασία ανά τεστ.12. Τα αντιβιογράμματα να περιλαμβάνουν 16-30 αντιβιοτικά ανά τεστ και να αντιπροσωπεύονται όλες οιοικογένειες των αντιβιοτικών.13. Να χρησιμοποιούνται, αν είναι δυνατό, μικρομέθοδοι, και τα panels του συστήματος να έχουν τιςμικρότερες διαστάσεις για μικρότερο όγκο αποβλήτων.14. Να έχουν πιστοποίηση FDA.15. Τα Kit ταυτοποίησης να περιέχουν όσο το δυνατόν περισσότερες δοκιμασίες και να ταυτοποιούν πάνω . από 400 διαφορετικά είδη μικροβίων.

2. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΟΥ

Α. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΧΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΣΤΟ ΧΕΡΙ)

K/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2501 ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΤΥΦΟΥ 0 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

2502 ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΤΥΦΟΥ Η ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

2503 ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ Α ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

Page 11: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

2504 ΑΝΤΙΓΟΝΟ ΠΑΡΑΤΥΦΟΥ Β ΣΩΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

2505 ΑΝΤΙΓΟΝΟ BRUCELLA ABORTUS (SLIDE)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

2506 LATEX ΓΙΑ ΕΤΕΡΟΦΥΛΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΟΙΜΩΔΗ ΜΟΝΟΠΥΡΗΝΩΣΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

200

1. Τα παραπάνω αντιδραστήρια είναι απαραίτητο να δίνουν ευκρινείς συγκολλήσεις και να συνοδεύονται απόθετικό μάρτυρα.

2. Οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να προσφέρουν όλα τα είδη με τους κωδικούς 2501, 2502, 2503, 2504, 2505και 2506 σε έναν πίνακα οικονομικής προσφοράς, για τους οποίους θα αξιολογηθούν συνολικά.

Β. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΜΕ ΑΝΟΣΟΦΘΟΡΙΣΜΟ

K/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2507 ANA ΣΕ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ HEP – 2 ΚΑΙΧΩΡΙΣΤΑ BUFFER PBS (ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΑΕΤΑΙΡΕΙΑ)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ BUFFER

600 ΟΣΑ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ

2508 AMA, ASMA (MOUS KIDNEY) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100

2509 C– ANCA, P – ANCA (HUMAN NEUTROFIL) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100

2510 ANTI – DS – DNA (C LUCILIAE) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

2511 ΟΡΟΙ WHO ΓΙΑ ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ANAPOSITIVE CONTROL

1. HOMOGENEAUS ή DNA PATTERN SET 1

2. SPECLIED PATTERN SET 1

3. NUCLEOLAR PATTERN SET 1

4. CENTROMERE PATTERN SET 1

2512 α) IF ΓΙΑ CHLAMYDIA TRACHOMATICS(ΑΠΟ ΚΟΛΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΡΗΘΡΙΚΑΕΚΚΡΙΜΑΤΑ)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100

β) ΣΤΥΛΕΟΙ ΓΙΑ ΚΟΛΠΙΚΑ ΚΑΙ ΟΥΡΗΘΡΙΚΑ ΕΚΚΡΙΜΑΤΑ

ΤΕΜΑΧΙΑ 50

1. Στον κωδικό 2512 να προσφερθούν και τα δύο είδη από την ίδια εταιρεία.2. Οι εταιρείες υποχρεούνται να προσφέρουν όλα τα είδη με τους κωδικούς 2507, 2508, 2509, 2510 και 2511 σε

Page 12: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

έναν πίνακα οικονομικής προσφοράς για τους οποίους θα αξιολογηθούν συνολικά.

Γ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

K/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2513ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΜΕΘΟΔΟ ELISA (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ)

1. ANA ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100

2. ANTI – ds DNA ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100

3. ANTI – Jo - 1 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

4. ANTI – Scl - 70 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

5. ANTI SS - A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

6. ANTI SS - B ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

7. ANTI Sm ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

8. ANT Sm / RNP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

9. ANTI - MPO ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

10. ANTI PR3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

11. ENA ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 400

12. ANTI CARDIOLIPIN IgG ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

13. ANTI CARDIOLIPIN IgM ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

14. ANTI - M 2 AMA ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

15. EBV – VCA IgG ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

16. EBV – VCA IgM ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

17. CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgG ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

18. CHLAMYDIA PNEUMONIAE IgM ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

19. MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgG ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

20. MYCOPLASMA PNEUMONIAE IgM ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

21. Anti – CCP 3rd GENERATION ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Ο πλήρως αυτοματοποιημένος αναλυτής ELISA: 1. Θα έχει τη δυνατότητα ταυτόχρονου και ανεξάρτητου χειρισμού τριών (3) μικροπλακών.2. Θα έχει τη δυνατότητα φόρτωσης 90 τουλάχιστον δειγμάτων. 3. Θα μπορεί να εκτελεί 10 τουλάχιστον διαφορετικά πρωτόκολλα σε κάθε μικροπλάκα (για ίδιες

Page 13: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

θερμοκρασίες και χρόνους επώασης). 4. Θα έχει τη δυνατότητα φόρτωσης και συμπλήρωσης αντιδραστηρίων και ορού καθ΄όλη την διάρκειατης λειτουργίας του.5. Θα διαθέτει σύστημα ανίχνευσης barcode για αντιδραστήρια, δείγματα καθώς και αναγνώρισης τηςμικροπλάκας.6. Θα διαθέτει τέσσερα (4) τουλάχιστον σταθερά φίλτρα φωτομέτρησης με δυνατότητα προσθήκης καιάλλων φίλτρων.7. Θα έχει τη δυνατότητα της ανίχνευσης του πήγματος, της στάθμης των αντιδραστηρίων και του ορού.8. Θα εκτελεί τις αυτόματες αραιώσεις των δειγμάτων, όπως ορίζεται στα φύλλα οδηγιών χρήσης τωναντιδραστηρίων. 9. Θα αξιολογηθεί θετικά αν χρησιμοποιεί ρύγχος μιας χρήσης για αποφυγή επιμολύνσεων.10. Όλα τα βήματα της ELISA, από την προαραίωση των δειγμάτων, επώαση, πλύσιμο, διανομήαντιδραστηρίων μέχρι την ανάγνωση, τον ποιοτικό έλεγχο, αξιολόγηση και εκτύπωση των αποτελεσμάτωνθα πρέπει να γίνονται αυτόματα. Τα αντιδραστήρια θα τοποθετούνται κατευθείαν στον αναλυτή χωρίς νααπαιτείται ογκομέτρηση, ανασύσταση και μετάγγιση σε άλλους ειδικούς για τον αναλυτή υποδοχείς.11. Τα προσφερόμενα αντιδραστήρια πρέπει να ανήκουν στον ίδιο κατασκευαστικό οίκο προς αποφυγήπροβλημάτων προσαρμογής επί του αναλυτή.12. Θα μπορεί να περιγραφεί ο τρόπος έκπλυσης των μικροβοθρίων ELISA και η δυνατότηταβελτιστοποίησης της έκπλυσης, όπως επίσης και ο τρόπος εξοικονόμησης μικροβοθρίων των strips όταν δενχρησιμοποιούνται από το μηχάνημα κατά την εκτέλεση των δοκιμασιών. 13. Σε περίπτωση προβλήματος η προειδοποίηση θα γίνεται με οπτικό και ηχητικό σήμα.14. Θα συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και θα λειτουργεί με τάση 220V.15. Θα πρέπει, με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή, να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή καιπλήρη τεχνική υποστήριξη δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τηνκαλή λειτουργία του μηχανήματος. 16. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει την βλάβηεντός δύο (2) ημερών το αργότερο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη, οπρομηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το μηχάνημα. 17. Ο προμηθευτής υποχρεούται, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές τουμηχανήματος, να διενεργεί προληπτικά έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε μήνα. Αυτό, αποτελεί απαράβατοόρο. 18. Θα παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ 1. Όλα τα προσφερόμενα είδη (μηχανήματα ,αντιδραστήρια, αναλώσιμα) θα συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσης CE, σύμφωνα με την οδηγία 98/79/Ε.Κ.2. Θα διαθέτουν μικροπλάκες με αποσπώμενα μικροφρεάτια.3. Θα έχουν ομοιόμορφα πρωτόκολλα ανάλυσης, χρησιμοποιώντας κατά το δυνατόν κοινά αντιδραστήρια όπου αυτό είναι εφικτό (πλυστικά, αραιωτικά, διαλύματα), ώστε να διευκολύνεται ο συνδυασμός και η παράλληλη εκτέλεση πολλών εξετάσεων.4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:

• Τη χώρα προέλευσης των υλικών και το εργοστάσιο παρασκευής των αντιδραστηρίων.• Το χρόνο παράδοσης των αντιδραστηρίων από την ημέρα της παραγγελίας.• Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως αυτών.• Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.• Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την ευαισθησία ,την εξειδίκευση, την ακρίβεια ,την

επαναληψιμότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.

Page 14: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

ΓΕΝΙΚΑ: Η συμφωνία ως προς τις άνω προδιαγραφές θα πρέπει να τεκμηριώνεται αναλυτικά, εκτός τωνάλλων, και με παραπομπές σε ξενόγλωσσα προσπέκτους και φωτοτυπίες από το User’s Manual (όροςαπαράβατος) . Θα κατατεθούν οδηγίες χρήσεως και εκτυπώσεις πρωτοκόλλων ανάλυσης τουπροσφερόμενου αναλυτή.Θα αξιολογηθεί θετικά η αναφορά ότι ο προσφερόμενος αναλυτής λειτουργεί με επιτυχία σε άλλαΝοσοκομεία. Να κατατεθεί αντίστοιχο πελατολόγιο.

K/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣΦ.Π.Α.

2514 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟΜΗΧΑΝΗΜΑ

1. T3 TEST 4.000

2. Τ4 TEST 5.000

3. FREE T3 TEST 2.000

4. FREE T4 TEST 2.000

5. TSH και TSH 3rd TEST 6.000

6. ΑΝΤΙ-TG-AB TEST 1.500

7. ANTI - TPO-AB TEST 1.500

8. THIROGLOBULIN TEST 500

9. AFP TEST 2.000

10. CEA TEST 2.000

11. CA-19-9 TEST 1.500

12. CA 125 TEST 1.500

13. CA 15-3 TEST 1.500

16. PSA TOTAL TEST 3.000

17. INTACT PTH TEST 1.000

18. ΒΙΤΑΜΙΝΗ D TEST 200

19. ANTI HAV - IgM TEST 500

20. FREE PSA ή CPSA ή 3rd GENERATION PSA TEST 200

Πέραν των ζητούμενων εξετάσεων οι εταιρείες μπορούν να προσφέρουν τις επιπλέον εξετάσεις που κάνει οαναλυτής τους, χωρίς αυτό να είναι κριτήριο για τη συνολική αξιολόγηση.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Να είναι νέας και προηγμένης τεχνολογίας (με την μέθοδο της χημειοφωταύγειας). 2. Να είναι Random Access.

Page 15: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

3. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων. 4. Να έχει ταχύτητα τουλάχιστον 200 εξετάσεων την ώρα. 5. Να έχει δυνατότητα υποδοχής ταυτόχρονα 50-90 δειγμάτων. 6. Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο η ψυχόμενο χώρο για την συντήρηση των αντιδραστηρίων κι αν υπάρχουν, και των αραιωτικών. 7. Να έχει τη δυνατότητα υποδοχής τουλάχιστον 20 αντιδραστηρίων - μόνιμη παραμονή αυτών επί του αναλυτή μέχρι την ανάλωσή τους. 8. Να έχει δυνατότητα ελέγχου : στάθμης αντιδραστηρίων ορού και αυτόματης προαραίωσης, όπου χρειάζεται. 9. Να διαθέτει σύστημα bar code και αμφίδρομης επικοινωνίας με το υπάρχον μηχανογραφικό σύστημα. 10. Να έχει δυνατότητα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας. 11. Να μπορεί να εκτελεί STAT εξετάσεις χωρίς να επηρεάζει την υπόλοιπη λειτουργία του μηχανήματος και να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών Panel εξετάσεων. 12. Να μπορεί να ανιχνεύει πήγμα ή φυσαλίδες κ.ο.κ, να ειδοποιεί με φωτεινό ή ηχητικό σήμα ή να επαναλαμβάνει αυτόματα το δείγμα. 13. Να εντοπίζει αυτόματα τις βλάβες και να ειδοποιεί το χειριστή με οπτικό ή ηχητικό σήμα. 14. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματου ελέγχου των αποθεμάτων αντιδραστηρίων, αναλωσίμων, αποβλήτων, θερμοκρασίας χώρου αντιδραστηρίων, και όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος υπερβεί την προβλεπόμενη από το μηχάνημα θερμοκρασία, να μπορεί να ειδοποιεί το χειριστή με οπτικό και ηχητικό σήμα ή να κάνει συσχετισμό εξωτερικής θερμοκρασίας και της θερμοκρασίας χώρου του μηχανήματος. 15. Να διαθέτει Η/Υ ,εξωτερική οθόνη και εκτυπωτή. 16. Να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο μηχανοργάνωσης. Η σύνδεση επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή. 17. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη δηλ. επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του μηχανήματος. 18. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει την βλάβη εντός 24 ωρών, το αργότερο . Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το μηχάνημα. 19. Να συνοδεύται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί με τάση 220V. 20. Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα. 21. Ο προμηθευτής υποχρεούται, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές του μηχανήματος, να διενεργεί προληπτικά έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε μήνα. Αυτό αποτελεί απαράβατο όρο. Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράςα. Για τον υπολογισμό του ακέραιου αριθμού των συσκευασιών των αντιδραστηρίων θα πρέπει να ληφθείυπόψη ο αριθμός εξετάσεων που δίνει κάθε συσκευασία με βάση τη σταθερότητα των αντιδραστηρίων στοναναλυτή αλλά και την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση & ποιοτικό έλεγχο. Άλλως, ηπροσφορά θα απορρίπτεταιβ. Όσον αφορά τους βαθμονομητές, (calibrators) να αναφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός συσκευασιώνυπολογιζόμενος με βάση τη συχνότητα με την οποία απαιτείται να χρησιμοποιούνται κατά την διάρκειαζωής τους (προ και μετά την ανασύσταση).γ. Όσον αφορά τα controls να αναφέρεται ο αριθμός συσκευασιών για ποιοτικό έλεγχο ενός επιπέδουημερησίως για 250 ημέρες.δ. Όσον αφορά στα αναλώσιμα να δηλωθεί ο απαιτούμενος ακέραιος αριθμός συσκευασιών για όλα τααναλώσιμα με βάση το χρόνο ζωής τους στον αναλυτή για 250 ημέρες.

Page 16: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Όλα τα προσφερόμενα είδη (μηχανήματα, αντιδραστήρια, αναλώσιμα) θα συνοδεύονται απόπιστοποιητικά συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την οδηγια 98/79/Ε.Κ.2. Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να είναι ανάλογη, και όσο το δυνατόν προσεγγίσιμη, του αριθμούτων ζητούμενων εξετάσεων.3. Όλες οι αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις να εκτελούνται από τα προσφερόμενα αναλυτικάσυστήματα με αντιδραστήρια, βαθμονομητές και ορούς ελέγχου ποιότητας, κατάλληλα σχεδιασμένα προςχρήση με τα τα συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα. Η συμπεριφορά (ακρίβεια, ευαισθησία, γραμμικότητα,σταθερότητα επί του αναλυτή, ανάγκες βαθμονόμησης κ.λ.π.) των αντιδραστηρίων αυτών στο συγκεκριμένοτύπο και μοντέλο αναλυτή που προσφέρεται, να πιστοποιείται και να αποδεικνύεται από έγγραφα τουκατασκευαστή οίκου των αντιδραστηρίων ή των αναλυτών. 4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν :

• Τη χώρα προέλευσης των υλικών και το εργοστάσιο παρασκευής των αντιδραστηρίων.• Το χρόνο παράδοσης των αντιδραστηρίων από την ημέρα της παραγγελίας. • Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως αυτών.• Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.• Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.• Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την ευαισθησία , την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την

επαναληψιμότητα , τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.

K/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2515 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΑΝΟΣΟΕΝΖΥΜΑΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ Ή ΤΗΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΧΗΜΕΙΟΦΩΤΑΥΓΕΙΑΣ – ΜΕΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΜΕ ΟΛΑ ΤΑΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1. ΤΟΞΟ IgG ΚΑΙ IgM ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 600 + 600

2. ΕΡΥΘΡΑ IgG ΚΑΙ IgM ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 600 + 600

3. CMV IgG ΚΑΙ IGM ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 600 + 600

4. DIGOXIN ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 400

5. CARBAMAZEPINE ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

6. VALPROIC ACID ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

7. ΟΜΟΚΥΣΤΕΪΝΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 400

8. B - hCG ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 500

9. CALSITONIN ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Να είναι προηγμένης και υψηλής τεχνολογίας.2. Να είναι Random Access.3. Να είναι συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του μηχανήματος.4. Να έχει δυνατότητα ανίχνευσης: στάθμης αντιδραστηρίων πήγματος, στερεών και υγρών αποβλήτων

Page 17: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

καθώς και των προς εξέταση δειγμάτων.5. Να μπορεί να κάνει αυτόματη αραίωση.6. Να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης τουλάχιστον 20 διαφορετικών εξετάσεων.7. Να έχει δυνατότητα φόρτωσης τουλάχιστον 60 δειγμάτων εφάπαξ και να έχει ταχύτητα ανάλυσηςτουλάχιστον 80 εξετάσεων την ώρα.8. Να διαθέτει σύστημα Barcode.9. Να έχει δυνατότητα εντοπισμού της βλάβης και να ειδοποιεί το χειριστή με οπτικό και ηχητικό σήμα.

10. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης STAT εξετάσεων. 11. Να έχει τη δυνατότητα δημιουργίας πολλών PANEL εξετάσεων. 12. Να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο. Η σύνδεση επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.13. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή καιπλήρη τεχνική υποστήριξη δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για τηνκαλή λειτουργία του μηχανήματος.

14. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει την βλάβη εντόςδύο (2) ημερών το αργότερο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη, ο προμηθευτήςυποχρεούται να αντικαταστήσει το μηχάνημα.

15. Να συνοδεύται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί με τάση 220V. 16. Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα.

17. Ο προμηθευτής υποχρεούται, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές τουμηχανήματος, να διενεργεί προληπτικά έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε μήνα. Αυτό αποτελεί απαράβατο όρο.

Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς α. Για τον υπολογισμό του ακέραιου αριθμού των συσκευασιών των αντιδραστηρίων θα πρέπει να ληφθεί

υπόψη ο αριθμός εξετάσεων που δίνει κάθε συσκευασία με βάση τη σταθερότητα των αντιδραστηρίων στοναναλυτή αλλά και την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση & ποιοτικό έλεγχο. Άλλως, ηπροσφορά θα απορρίπτεται.

β. Όσον αφορά τους βαθμονομητές, (calibrators) να αναφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός συσκευασιώνυπολογιζόμενος με βάση τη συχνότητα με την οποία απαιτείται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωήςτους (προ και μετά την ανασύσταση)

γ. Όσον αφορά τα controls, να αναφέρεται ο αριθμός συσκευασιών για ποιοτικό έλεγχο ενός επιπέδουημερησίως για 250 ημέρες.

δ. Όσον αφορά τα αναλώσιμα, να δηλωθεί ο απαιτούμενος ακέραιος αριθμός συσκευασιών για όλα τααναλώσιμα με βάση το χρόνο ζωής τους στον αναλυτή για 250 ημέρες.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Όλα τα προσφερόμενα είδη (μηχανήματα, αντιδραστήρια, αναλώσιμα) θα συνοδεύονται απόπιστοποιητικά συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την οδηγια 98/79/Ε.Κ.2. Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να είναι ανάλογη, και όσο το δυνατόν προσεγγίσιμη, του αριθμούτων ζητούμενων εξετάσεων.3. Όλες οι αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις να εκτελούνται από τα προσφερόμενα αναλυτικάσυστήματα με αντιδραστήρια, βαθμονομητές και ορούς ελέγχου ποιότητας, κατάλληλα σχεδιασμένα προςχρήση με τα τα συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα. Η συμπεριφορά (ακρίβεια, ευαισθησία, γραμμικότητα,σταθερότητα επί του αναλυτή, ανάγκες βαθμονόμησης κ.λ.π.) των αντιδραστηρίων αυτών στο συγκεκριμένοτύπο και μοντέλο αναλυτή που προσφέρεται, να πιστοποιείται και να αποδεικνύεται από έγγραφα τουκατασκευαστή οίκου των αντιδραστηρίων ή των αναλυτών. 4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν :

• Τη χώρα προέλευσης των υλικών και το εργοστάσιο παρασκευής των αντιδραστηρίων.• Το χρόνο παράδοσης των αντιδραστηρίων από την ημέρα της παραγγελίας • Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως αυτών.• Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.

Page 18: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

• Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.• Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την

επαναληψιμότητα , τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.

Γ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ

K/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2701 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΜΕΘΟΔΟ ΤΗΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑ - ΜΕΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑΑΝΑΛΩΣΙΜΑ

1. ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΟΣΟ-ΣΦΑΙΡΙΝΩΝ

α) IgG ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 500

β) IgA ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 500

γ) IgM ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 500

δ) IgE ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

2. C3 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

3. C4 ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

4. α) Κ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΥΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

β) λ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΥΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

γ) Free K ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΤΑΟΥΡΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100

δ) Free λ ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΟ ΚΑΙ ΤΑ ΟΥΡΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100

5. ALBUMIN ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ(ΜΙΚΡΟΛΕΥ-ΚΩΜΑΤΙΝΗ)

300

6. ΤΡΑΝΣΦΑΙΡΙΝΗ (TRF) ΚΑΙ S-TRF ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 100

7. APO A ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 250

8. APO B ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 250

9. LP (a) ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 300

10. RF ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1.000

11. ASL ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 500

12. B2 MICROCLOBULIN ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

Page 19: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΩΝ ΜΕ ΤΗ ΜΕΘΟΔΟΤΗΣ ΝΕΦΕΛΟΜΕΤΡΙΑΣ

1. Να είναι υπεραυτόματο ανοιχτό σύστημα τυχαίας προσπέλασης (random access) και συνεχούς φόρτωσης(continuous loading).2. Να χρησιμοποιεί μέθοδο νεφελομετρίας και να εκτελεί εξετάσεις fixed time - κινητικές ,τελικού σημείουκ.α.3. Να υπάρχει η δυνατότητα ανάλυσης σε ορό, ούρα, πλάσμα, ανάλογα με το είδος της εξέτασης, με όσο τοδυνατόν μικρότερο όγκο δείγματος.4. Να διαθέτει ασφάλεια στο φαινόμενο περίσσειας αντιγόνου.5. Να είναι συνεχούς φόρτωσης (continuous loading), χωρίς διακοπή της λειτουργίας του.6. Να έχει δυνατότητα αποθήκευσης μέχρι δύο διαφορετικών παρτίδων του ιδίου αντιδραστηρίου.7. Να έχει τη δυνατότητα αυτόματης ανίχνευσης και ελέγχου της στάθμης αντιδραστηρίων, δειγμάτων καιπροτύπων αντιδραστηρίων (standards, controls & Buffers ) και να προειδοποιεί για τυχόν έλλειψη αυτών.8. Να δέχεται τουλάχιστον 70 δείγματα ασθενών, on board.9. Η ταχύτητα ανάλυσης να ανέρχεται περίπου στα 160 test/ώρα.

10. Να υπάρχει η δυνατότητα επείγουσας μέτρησης (STAT). 11. Να φέρει σύστημα αναγνώρισης BAR CODE READER για αντιδραστήρια, standards, controls και δείγματα. 12. Θα θεωρηθεί πλεονέκτημα εάν διαθέτει δύο διανεμητές υγρών για τις αραιώσεις των δειγμάτων και τη διανομή των αντιδραστηρίων προς αποφυγή μολύνσεων. 13. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα εντοπισμού βλαβών του αναλυτή. 14. Να διαθέτει, κατά προτίμηση, όλα τα αντιδραστήρια σε υγρή μορφή, έτοιμα προς χρήση. 15. Να διαθέτει κυβέττες αντίδρασης – μέτρησης, οι οποίες, κατά προτίμηση, να αυτοκαθαρίζονται και να επαναχρησιμοποιούνται. Η θερμοκρασία μέτρησης να είναι στους 37+/ -1,5 C βαθμούς. 16. Να συνοδεύεται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί με τάση 220V. 17. Με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή θα πρέπει να εξασφαλίζεται η δυνατότητα για συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του μηχανήματος. 18. Σε περίπτωση βλάβης του μηχανήματος ο προμηθευτής υποχρεούται να αποκαταστήσει την βλάβη ενός δύο (2) ημερών το αργότερο. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποκατασταθεί η βλάβη, ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το μηχάνημα. 19. Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα. 20. Ο προμηθευτής υποχρεούται, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές του μηχανήματος, να διενεργεί προληπτικά έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε μήνα. Αυτό αποτελεί απαράβατο όρο. Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς α. Για τον υπολογισμό του ακέραιου αριθμού των συσκευασιών των αντιδραστηρίων θα πρέπει να ληφθεί

υπόψη ο αριθμός εξετάσεων που δίνει κάθε συσκευασία με βάση τη σταθερότητα των αντιδραστηρίων στοναναλυτή αλλά και την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση & ποιοτικό έλεγχο. Άλλως, ηπροσφορά θα απορρίπτεται.

β. Όσον αφορά τους βαθμονομητές, (calibrators) να αναφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός συσκευασιώνυπολογιζόμενος με βάση τη συχνότητα με την οποία απαιτείται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωήςτους (προ και μετά την ανασύσταση).

γ. Όσον αφορά τα controls, να αναφέρεται ο αριθμός συσκευασιών για ποιοτικό έλεγχο ενός επιπέδου ημερησίως για 250 ημέρες. δ. Όσον αφορά τα αναλώσιμα, να δηλωθεί ο απαιτούμενος ακέραιος αριθμός συσκευασιών για όλα τα αναλώσιμα με βάση το χρόνο ζωής τους στον αναλυτή για 250 ημέρες.

Page 20: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Όλα τα προσφερόμενα είδη (μηχανήματα, αντιδραστήρια, αναλώσιμα) θα συνοδεύονται απόπιστοποιητικά συμμόρφωσης CE σύμφωνα με την οδηγια 98/79/Ε.Κ.2. Η συσκευασία των αντιδραστηρίων να είναι ανάλογη, και όσο το δυνατόν προσεγγίσιμη, του αριθμούτων ζητούμενων εξετάσεων.3. Όλες οι αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις να εκτελούνται από τα προσφερόμενα αναλυτικάσυστήματα με αντιδραστήρια, βαθμονομητές και ορούς ελέγχου ποιότητας, κατάλληλα σχεδιασμένα προςχρήση με τα τα συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα. Η συμπεριφορά (ακρίβεια, ευαισθησία, γραμμικότητα,σταθερότητα επί του αναλυτή, ανάγκες βαθμονόμησης κ.λ.π.) των αντιδραστηρίων αυτών στο συγκεκριμένοτύπο και μοντέλο αναλυτή που προσφέρεται, να πιστοποιείται και να αποδεικνύεται από έγγραφα τουκατασκευαστή οίκου των αντιδραστηρίων ή των αναλυτών. 4. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν :

• Τη χώρα προέλευσης των υλικών και το εργοστάσιο παρασκευής των αντιδραστηρίων.• Το χρόνο παράδοσης των αντιδραστηρίων από την ημέρα της παραγγελίας • Την ημερομηνία παραγωγής και λήξεως αυτών.• Τη συσκευασία του υλικού, η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου κατασκευής.• Τις ενδεδειγμένες προειδοποιήσεις ή και προφυλάξεις.• Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την

επαναληψιμότητα , τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.

Δ. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

K/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2702

ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝΗΛΕΚΤΡΟΦΟΡΗΣΗ ΠΡΩΤΕΪΝΩΝ ΣΤΟΜΗΧΑΝΗΜΑ HYDRASYS LC ΤΗΣSEBIAΑΝΤΑΝΑ

1. HYDRAGEL 15 PROTEINS KIT 6

2. HYDRAGEL 2 IMMUNOFIXATION [IF] KIT 3

3.ANTISERA SET FOR IF KITS [FIX - G, A, M,K, L]

KIT 4

4. ANTISERA SET FOR BJ KIT [FIX, GAM, K, L] KIT 2

5. ANTISERA SET FOR BJ KIT [KF, LF] KIT 2

6. ANTISERA SET FOR URINE PROFILE [D/E] KIT 2

7. WASH SOLUTION KIT 6

8. DISTAININE SOLUTION KIT 10

9. HYDRAGEL – 2 BENCE JONES KIT 4

Page 21: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

3. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΒΙΟΧΗΜΙΚΟΥ

Α. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΣΤΟ ΧΕΡΙ (ΧΩΡΙΣΜΗΧΑΝΗΜΑ)

Κ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2801 ΤΕΣΤ ΚΥΗΣΕΩΣ ΜΕ ΜΟΝΟΚΛΩΝΙΚΑΑΝΤΙΣΩΜΑΤΑ 3 ΛΕΠΤΩΝ ΜΕΑΝΟΣΟΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟΜΑΡΤΥΡΑ ΜΕ ΟΡΙΟ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑΣ 25mlU/ml

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3.000

2802 D – ΓΛΥΚΟΖΗ ΣΚΟΝΗ KG 15

Β. ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

2803 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΗΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ(ΑΝΑΛΥΤΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ),ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

1. ΣΑΚΧΑΡΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 40.000

2. ΟΥΡΙΑ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 40.000

3. ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 35.000

4. ΟΥΡΙΚΟ ΟΞΥ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

5. ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

6. ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ HDL ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 14.000

7. ΤΡΙΓΛΥΚΕΡΙΔΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

8. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

9. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΑΜΕΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10.000

10. ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10.000

11. ΑΛΒΟΥΜΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10.000

12. ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ SGOT ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 32.000

13. ΤΡΑΝΣΑΜΙΝΑΣΗ SGPT ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 32.000

14. γGT ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 18.000

Page 22: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

15. ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΦΩΣΦΑΤΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

16. ΓΑΛΑΚΤΙΚΗ ΑΦΥΔΡΟΓΟΝΑΣΗ LDH ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 20.000

17. CPK ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

18. ΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ(ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ)

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5.000

19. ΑΜΥΛΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10.000

20. ΑΣΒΕΣΤΙΟ ΟΡΟΥ ΚΑΙ ΟΥΡΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 12.000

21. ΦΩΣΦΟΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 4.500

22. ΜΑΓΝΗΣΙΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 3.000

23. ΣΙΔΗΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 5.000

24. ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΟΥΡΩΝ ΚΑΙ ΕΝΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 400

25. LDL (ΑΜΕΣΟΣ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ)ΧΟΛΗΣΤΕΡΙΝΗ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 9.000

26. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ K ΟΡΟΥ ΚΑΙΟΥΡΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 40.000

27. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Na ΟΡΟΥ ΚΑΙΟΥΡΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 40.000

28. ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΩΝ Cl ΟΡΟΥ ΚΑΙΟΥΡΩΝ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 40.000

29. CRP ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 8.000

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Τα αντιδραστήρια που θα προσφερθούν για τον αναλυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για το συγκεκριμένο αναλυτή από επίσημο κρατικό φορέα και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσηςCE, σύμφωνα με την οδηγία 98/79/Ε. Κ.2. Να έχουν μακρύ χρόνο διάρκειας (να είναι πρόσφατα και να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης).3. Να συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά (control – calibrator. κ.τ.λ.), για τηνκαλή λειτουργία του αναλυτή.4. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο συμβατικό αντιδραστήριο, σε όλη την ποσότητα ή μέροςαυτού, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία 5 ημερών να αντικαταστήσει την ποσότητα.5. Όλες οι αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις να εκτελούνται από τα προσφερόμενα αναλυτικάσυστήματα με αντιδραστήρια, βαθμονομητές και ορούς ελέγχου ποιότητας, κατάλληλα σχεδιασμένα προςχρήση με τα τα συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα. Η συμπεριφορά (ακρίβεια, ευαισθησία, γραμμικότητα,σταθερότητα επί του αναλυτή, ανάγκες βαθμονόμησης κ.λ.π.) των αντιδραστηρίων αυτών στο συγκεκριμένοτύπο και μοντέλο αναλυτή που προσφέρεται, να πιστοποιείται και να αποδεικνύεται από έγγραφα τουκατασκευαστή οίκου των αντιδραστηρίων ή των αναλυτών. 6. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:

• Τον οίκο προέλευσης των αντιδραστηρίων και το εργοστάσιο παρασκευής αυτών. Είναι γι’ αυτό απαραίτητο να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής των αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής, in vitro, αντιδραστηρίων.

• Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την επα-ναληψιμότητα, την αναπαραγωγικότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.

• Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

Page 23: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

• Τη συσκευασία του υλικού η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου παρασκευής.• Το χρόνο παράδοσης, σε ημέρες, από την ημερομηνία της παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣΒΙΟΧΗΜΙΚΟΣ ΑΝΑΛΥΤΗΣ)

1. Ο αναλυτής θα πρέπει να είναι σύγχρονης τεχνολογίας (κατασκευή τελευταίας πενταετίας) και ναπαραδοθεί στο Νοσοκομείο, με ευθύνη του προμηθευτή, καινούργιος.2. Να είναι αναλυτής τυχαίας επιλογής δειγμάτων, τύπου RANDOM ACCESS, και να εκτελεί τουλάχιστον800 φωτομετρικές εξετάσεις την ώρα, χωρίς να υπολογίζονται στον παραπάνω αριθμό οι εξετάσεις πουεκτελούνται με ηλεκτρόδια.3. Να έχει δυνατότητα συνεχούς φόρτωσης δειγμάτων, χωρίς διακοπή της λειτουργίας τους.4. Να δέχεται δείγματα διαφόρων τύπων (ορό, ΕΝΥ, ούρα).5. Να έχει ενσωματωμένο ψυγείο για τη φύλαξη των αντιδραστηρίων.6. Να έχει τη δυνατότητα εκτέλεσης μεγάλου αριθμού εξετάσεων ταυτόχρονα (πάνω από 45 φωτομετρικώνκαι ISE).7. Να δέχεται μεγάλο αριθμό δειγμάτων στο δειγματολήπτη, πάνω από 100, και να μπορεί να εκτελείεξετάσεις STAT χωρίς αφαίρεση δειγμάτων ρουτίνας από το δειγματολήπτη.8. Η στάθμη στα δείγματα, αντιδραστήρια και απόβλητα να ελέγχεται με σύστημα ελέγχου στάθμης και ναειδοποιείται ο χειριστής με οπτικό ή ηχητικό σήμα.9. Να διαθέτει σύστημα ανίχνευσης πηγμάτων,θρόμβων, φυσαλίδων κι επιπλέον να έχει τη δυνατότητααυτόματης αραίωσης των εξετάσεων πέραν των ορίων (ορού και ούρων).

10. Να διαθέτει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών (ISE) με ιοντοεπιλεκτικά ηλεκτρόδια ή άλλο αξιόπιστοσύστημα, ενσωματωμένο στον αναλυτή.

11. Να συνοδεύεται από σύστημα αναγνώρισης με barcode, για τα αντιδραστήρια και τα δείγματα. 12. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς το χρήστη, με οθόνες βοήθειας σε κάθε σημείο του MENU. 13. Να διαθέτει εκτυπωτή υψηλής ταχύτητας και να εκτυπώνει τα αποτελέσματα ανά ασθενή.

14. Να έχει δυνατότητα σύνδεσης με το υπάρχον δίκτυο του εργαστηρίου. Η σύνδεση θα επιβαρύνει τον προμηθευτή. 15. Ο προμηθευτής θα πρέπει να παρέχει συνεχή και πλήρη τεχνική υποστήριξη, δηλαδή επισκευές, ανταλλακτικά και άλλα υλικά που είναι αναγκαία για την καλή λειτουργία του αναλυτή.

16. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καμία επιβάρυνση του νοσοκομείου. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δύο (2) ημέρες. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποκατασ- ταθεί η βλάβη ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το μηχάνημα. 17. Ο προμηθευτής αναλαμβάνει με έγγραφη δήλωση την εκπαίδευση του προσωπικού τού εργαστηρίου στη λειτουργία του μηχανήματος χωρίς καμία επιβάρυνση του Νοσοκομείου. 18. Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα. 19. Να συνοδεύται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί με τάση 220V. 20. Ο προμηθευτής υποχρεούται, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές του μηχανήματος, να διενεργεί προληπτικά έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε μήνα. Αυτό αποτελεί απαράβατο όρο. Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς

α. Για τον υπολογισμό του ακέραιου αριθμού των συσκευασιών των αντιδραστηρίων θα πρέπει να ληφθείυπόψη ο αριθμός εξετάσεων που δίνει κάθε συσκευασία με βάση την σταθερότητα των αντιδραστηρίων στοναναλυτή αλλά και την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση & ποιοτικό έλεγχο. Άλλως, ηπροσφορά θα απορρίπτεται.

β. Όσον αφορά τους βαθμονομητές (calibrators), να αναφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός συσκευασιών

Page 24: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

υπολογιζόμενος με βάση τη συχνότητα με την οποία απαιτείται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωήςτους (προ και μετά την ανασύσταση).

γ. Όσον αφορά τα controls, να αναφέρεται ο αριθμός συσκευασιών για ποιοτικό έλεγχο ενός επιπέδου ημερησίως για 250 ημέρες.

δ. Όσον αφορά τα αναλώσιμα, να δηλωθεί ο απαιτούμενος ακέραιος αριθμός συσκευασιών για όλα τα αναλώσιμα με βάση το χρόνο ζωής τους στον αναλυτή για 250 ημέρες.

Κ/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ

ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ

ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 2804 ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΒΙΟΧΗΜΙΚΩΝΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΑΝΑΛΥΤΗΣΕΦΗΜΕΡΙΑΣ

1. ΣΑΚΧΑΡΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

2. ΟΥΡΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

3. ΚΡΕΑΤΙΝΙΝΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

4. ΧΟΛΕΡΥΘΡΙΝΗ ΟΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1.000

5. SGOT ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 8.000

6. SGPT ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 8.000

7. γGT ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 1.000

8. LDH ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2.000

9. CPK ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2.000

10. ΑΜΥΛΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2.000

11. ΟΛΙΚΑ ΛΕΥΚΩΜΑΤΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 500

12. Ca ΟΛΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 500 13. ΣΑΚΧΑΡΟ ΣΤΟ ΕΝΥ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200 14. ΛΕΥΚΩΜΑ ΟΛΙΚΟ ΣΤΟ ΕΝΥ ΚΑΙ ΤΑ

ΟΥΡΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 200

15. ΨΕΥΔΟΧΟΛΗΝΕΣΤΕΡΑΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2.000

16. K+ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10.000

17. Na+ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10.000

18. CL ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 10.000

19. ΤΡΟΠΟΝΙΝΗ Ι ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 15.000

20. CRP TEST 2.000

21. BHCG TEST 500

22. DIGOXIN TEST 300

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

1. Τα αντιδραστήρια που θα προσφερθούν για τον αναλυτή θα πρέπει να είναι πιστοποιημένα για το συγκεκριμένο αναλυτή από επίσημο κρατικό φορέα και να συνοδεύονται από πιστοποιητικά συμμόρφωσηςCE, σύμφωνα με την οδηγία 98/79/Ε. Κ.2. Να έχουν μακρύ χρόνο διάρκειας (να είναι πρόσφατα και να έχουν μεγάλη ημερομηνία λήξης). Η

Page 25: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

συσκευασία των αντιδραστηρίων να είναι ανάλογη των ζητούμενων εξετάσεων και να έχουν τέτοιαημερομηνία λήξεως ώστε να μη λήγουν πάνω στο μηχάνημα πριν αυτά τελειώσουν.3. Να συνοδεύονται από όλα τα αναγκαία αναλώσιμα υλικά (control – calibrator. κ.τ.λ.), για τηνκαλή λειτουργία του αναλυτή.4. Σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα στο συμβατικό αντιδραστήριο, σε όλη την ποσότητα ή μέροςαυτού, ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος μέσα σε προθεσμία 5 ημερών να αντικαταστήσει την ποσότητα.5. Όλες οι αναγραφόμενες στην κατάσταση εξετάσεις να εκτελούνται από τα προσφερόμενα αναλυτικάσυστήματα με αντιδραστήρια, βαθμονομητές και ορούς ελέγχου ποιότητας, κατάλληλα σχεδιασμένα προςχρήση με τα τα συγκεκριμένα αναλυτικά συστήματα. Η συμπεριφορά (ακρίβεια, ευαισθησία, γραμμικότητα,σταθερότητα επί του αναλυτή, ανάγκες βαθμονόμησης κ.λ.π.) των αντιδραστηρίων αυτών στο συγκεκριμένοτύπο και μοντέλο αναλυτή που προσφέρεται, να πιστοποιείται και να αποδεικνύεται από έγγραφα τουκατασκευαστή οίκου των αντιδραστηρίων ή των αναλυτών. 6. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να δηλώσουν:

• Τον οίκο προέλευσης των αντιδραστηρίων και το εργοστάσιο παρασκευής αυτών. Είναι γι’ αυτό απαραίτητο να προσκομισθεί βεβαίωση της αρμόδιας αρχής της χώρας, όπου βρίσκεται το εργοστάσιο παραγωγής των αντιδραστηρίων, η οποία θα βεβαιώνει ότι το εργοστάσιο διαθέτει άδεια δυνατότητας παραγωγής, in vitro, αντιδραστηρίων.

• Τις επιδόσεις του προϊόντος αναφορικά με την ευαισθησία, την εξειδίκευση, την ακρίβεια, την επα-ναληψιμότητα, την αναπαραγωγικότητα, τα όρια ανίχνευσης και τις γνωστές αλληλεπιδράσεις.

• Τα στοιχεία που είναι απολύτως αναγκαία προκειμένου ο χρήστης να είναι σε θέση να αναγνωρίσει το διαγνωστικό προϊόν, την ποσότητά του και το περιεχόμενο της συσκευασίας.

• Τη συσκευασία του υλικού η οποία πρέπει να είναι του εργοστασίου παρασκευής.• Το χρόνο παράδοσης, σε ημέρες, από την ημερομηνία της παραγγελίας.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΑΝΑΛΥΤΗ

1. Να είναι αναλυτής νέας και υψηλής τεχνολογίας2. Να είναι τυχαίας επιλογής δειγμάτων, τύπου RANDOM ACCESS.3. Να είναι παραγωγικότητας, 400 φωτομετρικών εξετάσεων ανά ώρα, χωρίς να υπολογίζονται σ΄αυτήν οαριθμός των εξετάσεων των ηλεκτρολυτών .4. Η τροφοδοσία σε δείγματα αίματος να γίνεται συνεχώς, χωρίς να διακόπτεται η λειτουργία του (συνεχούςφόρτωσης).5. Να φέρει ενσωματωμένο ψυγείο συντήρησης αντιδραστηρίων.6. Ο αναλυτής να κάνει αυτόματη ανασύσταση αντιδραστηρίων, εφ΄όσον πρόκειται για υγράαντιδραστήρια.7. Να υπάρχει σύστημα μέτρησης ηλεκτρολυτών ενσωματωμένο.8. Το πρόγραμμα λειτουργίας να είναι φιλικό προς τον χρήστη, με οθόνες βοήθειας σε κάθε σημείο τουMENU.9. Να διαθέτει σύστημα αυτοελέγχου των ηλεκτρονικών μερών και σύστημα ελέγχου των αποτελεσμάτων .

10. Να δέχεται για τα δείγματα καψάκια ή σωληνάρια αιμοληψίας, με δυνατότητα ανάγνωσης barcode.11. Να έχει οθόνη, υπολογιστή και σύγχρονο εκτυπωτή.12. Να μπορεί να συνδεθεί με το υπάρχον δίκτυο του εργαστηρίου. Η σύνδεση θα επιβαρύνει τονπρομηθευτή.13. Να μπορεί να εκτελεί εξετάσεις σε ορό, ούρα , ΕΝΥ.14. Να έχει μεγάλη ακρίβεια και επαναληψιμότητα.15. Να χρησιμοποιεί μεθόδους, τέτοιες, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του δείγματος από άλλο δείγμα.16. Να είναι απλό στην χρήση του, έτσι ώστε να μπορεί να το χρησιμοποιεί όλο το προσωπικό, καθ΄όλη τηνδιάρκεια του 24ώρου.17. Θα προσφερθούν δύο (2) αναλυτές που θα χρησιμοποιούν τα ίδια αναλώσιμα και αντιδραστήρια, ώστενα υπάρχει δυνατότητα συνεχούς λειτουργίας και στις εφημερίες.

Page 26: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

18. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει από την προμηθεύτρια εταιρεία, χωρίς καμία επιβάρυνσητου Νοσοκομείου .19. Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει έγγραφη εγγύηση καλής λειτουργίας του μηχανήματος καθ' όλη

τη διάρκεια της σύμβασης. Θα επισκευάζει ή θα αντικαθιστά οποιοδήποτε εξάρτημα ή μέρος ή ολόκληρο το σύστημα που έχει υποστεί βλάβη, χωρίς καμία επιβάρυνση του νοσοκομείου. Το χρονικό αυτό διάστημα δεν πρέπει να υπερβαίνει σε καμία περίπτωση τις δύο (2) ημέρες. Σε περίπτωση που δεν μπορεί να αποκατασ-

ταθεί η βλάβη ο προμηθευτής υποχρεούται να αντικαταστήσει το μηχάνημα. 20. Να παρέχεται εγχειρίδιο χρήσης στην Ελληνική Γλώσσα.21. Να συνοδεύται από σταθεροποιητή τάσης (UPS) και να λειτουργεί με τάση 220V.22. Ο προμηθευτής υποχρεούται, πέραν των ελέγχων που προβλέπονται από τις προδιαγραφές τουμηχανήματος, να διενεργεί προληπτικά έλεγχο καλής λειτουργίας κάθε δέκα πέντε (15) ημέρες. Αυτόαποτελεί απαράβατο όρο.23. Οι παραπάνω προδιαγραφές είναι απαραίτητο να καλύπτονται πλήρως, καθώς αποτελούν την ελάχιστηαπαίτηση του εργαστηρίου .

Για τη σύνταξη της Οικονομικής Προσφοράς α. Για τον υπολογισμό του ακέραιου αριθμού των συσκευασιών των αντιδραστηρίων θα πρέπει να ληφθεί

υπόψη ο αριθμός εξετάσεων που δίνει κάθε συσκευασία με βάση την σταθερότητα των αντιδραστηρίων στοναναλυτή αλλά και την κατανάλωση αντιδραστηρίων για βαθμονόμηση & ποιοτικό έλεγχο. Άλλως, ηπροσφορά θα απορρίπτεται.

β. Όσον αφορά τους βαθμονομητές (calibrators), να αναφερθεί ο απαιτούμενος αριθμός συσκευασιώνυπολογιζόμενος με βάση τη συχνότητα με την οποία απαιτείται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια ζωήςτους (προ και μετά την ανασύσταση).

γ. Όσον αφορά τα controls, να αναφέρεται ο αριθμός συσκευασιών για ποιοτικό έλεγχο ενός επιπέδου ημερησίως για 250 ημέρες.

δ. Όσον αφορά τα αναλώσιμα, να δηλωθεί ο απαιτούμενος ακέραιος αριθμός συσκευασιών για όλα τα αναλώσιμα με βάση το χρόνο ζωής τους στον αναλυτή για 250 ημέρες.

Κ/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ

ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

ΜΟΝΑΔΑΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.

2805 ΤΑΙΝΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝΟΥΡΩΝ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑ

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 20.000

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΥΝΟΔΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

1. Να χρησιμοποιεί ταινίες 10 παραμέτρων, τις εξής: Σάκχαρο, κετόνη, χολερυθρίνη, ουροχολινογόνο-ερυθρά, αιμοσφαιρίνη, νιτρώδη , ειδικό βάρος PH και πυοσφαίρια.2. Να έχει ταχύτητα πάνω από 400 δείγματα την ώρα.3. Να έχει δυνατότητα σήμανσης των τιμών, εκτός φυσιολογικών ορίων.4. Να διαθέτει εσωτερικό εκτυπωτή και να μπορεί να συνδεθεί με εξωτερικό υπολογιστή.5. Να διαθέτει εύκολο πρόγραμμα χρήσης και γενικά να είναι πολύ φιλικό στο χειριστή.6. Η εκπαίδευση του προσωπικού θα γίνει με αποκλειστική ευθύνη του προμηθευτή.7. Η τεχνική υποστήριξη του μηχανήματος (συντήρηση, επισκευή, ανταλλακτικά) επιβαρύνει αποκλειστικά τον προμηθευτή.8. Να διαθέτει ειδικά Positive και Negative controls για ποιοτικό έλεγχο, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η αξιοπιστία του μηχανήματος και των ταινιών μέτρησης.

Page 27: «Ανακοίνωση Πρόσκλησης Δημόσιας Διαβούλευσης»...ΑΝΑΕΡΟΒΙΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ) KGR 1 2416 SELENITE BROTH KGR 1 2417 GN BROTH KGR 1 2418

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

....................................... 1. ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΛΕΝΗ

.......................................... 2. ΤΟΥΡΤΟΥΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

........................................... 3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ