Εφαρμοσμένα...

Click here to load reader

 • date post

  19-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Εφαρμοσμένα...

 • Εφαρμοσμένα Μαθηματικά ΙΙ 7ο Σετ Ασκήσεων (Λύσεις)

  Γραμμικά Συστήματα- Απαλοιφή Gauss

  Επιμέλεια: I. Λυχναρόπουλος

  1. Χρησιμοποιείστε απαλοιφή Gauss για να επιλύσετε τα ακόλουθα συστήματα:

  a) 5 8 2 9 3 1

  x y y x − =

   = − b)

  5 3 2 15 6 9

  x y x y = +

   − = c)

  1 3 0 2 6 9 x y

  x y − − =

   − =

  Λύση

  a) Φέρνουμε το σύστημα στη μορφή: 5 8 2

  3 9 1 x y

  x y − =

  − + = −

  O επαυξημένος πίνακας του συστήματος είναι ο 5 8 2

  | 3 9 1

  A b − 

  =  − − 

  Η απαλοιφή Gauss δίνει:

  2 2 1 3

  5 55

  2 8 28 2

  13 9 1 0 1 5 5

  r r r− → −   

  − −   →   − −   

  Επομένως το αρχικό σύστημα είναι ισοδύναμο με το ακόλουθο: 5 8 2 21 1 5 5

  x y

  y

  − =  

  =

  Με προς τα πίσω αντικατάσταση παίρνουμε αρχικά 1 21

  y = και έπειτα

  1 105 8 2 5 8 2 21 21

  x y x x− = ⇒ − ⋅ = ⇒ =

  Επομένως το σύστημα έχει μοναδική λύση την 10 21 1 21

  x

     

  =       

  b) Φέρνουμε το σύστημα στη μορφή: 5 2 3 15 6 9

  x y x y − =

   − =

  O επαυξημένος πίνακας του συστήματος είναι ο 5 2 3

  | 15 6 9

  A b − 

  =  − 

 • Η απαλοιφή Gauss δίνει: 2 2 1

  15 52 3 2 35

  9 5

  15 6 0 0 0 r r r → − 

    − −   

  →   −   

  Επομένως το αρχικό σύστημα είναι ισοδύναμο με την ακόλουθη εξίσωση: 5 2 3x y− = H y είναι ελεύθερη μεταβλητή, επομένως το σύστημα έχει άπειρες λύσεις οι οποίες δίνονται σε παραμετρική μορφή ως

  3 2 ,5

  t x t

  t

  +   = ∀ ∈    

  c) Φέρνουμε το σύστημα στη μορφή: 3 1

  2 6 9 x y

  x y − =

   − =

  O επαυξημένος πίνακας του συστήματος είναι ο 1 3 1

  | 2 6 9

  A b − 

  =  − 

  Η απαλοιφή Gauss δίνει: 2 2 1

  2 11 13 1 3 1

  2 6 9 0 0 7 r r r → − 

    − −   

  →   −   

  Επομένως το αρχικό σύστημα είναι ισοδύναμο με τo ακόλουθο σύστημα: 3 1

  0 7 x y− =

   =

  Από την τελευταία εξίσωση γίνεται προφανές ότι το σύστημα δεν έχει λύση.

  2. Χρησιμοποιείστε απαλοιφή Gauss για να επιλύσετε τα ακόλουθα συστήματα:

  a) 4 2 1

  3 2 3

  x y z x y z

  x y z

  + − = − + + =  + − =

  b) 2 2 4

  1

  y z x y z

  x z

  =  = +  − = −

  c) 5 2 3

  2 0 1

  x y z x z

  x z y x y z

  − =  − =  + − = − + − =

  Λύση a)

 • 2 2 1 3 3 1

  3 3 2

  3 1 4 4

  1 2 5 2

  2 1 12 1 1 5 1 11| 3 1 1 2 0 2 4 4

  1 1 1 3 1 1 1 3

  2 1 1 2 1 1 1 11 1 110 0 4 4 4 4

  1 3 11 110 0 0

  44

  4 4 5 5 2

  4 4

  2

  4 552

  r r r r r r

  r r r

  A b −   → − → −   

     

     

  → −      

  − −       = − → →     −   − 

     − −

      →    

   −   

       

    

  Επομένως το αρχικό σύστημα είναι ισοδύναμο με τo ακόλουθο σύστημα:

  4 2 1 5 1 11 2 4 4

  4 11 5 5

  x y z

  y z

  z

    + − =   + =  − =

  Με την προς τα πίσω αντικατάσταση προκύπτει η μοναδική λύση του συστήματος:

  9 8

  11 8 11 4

  x

   −     =      −   

  b) Γράφουμε το σύστημα ως: 2 0 2 4 0

  1

  y z x y z

  x z

  − =  − − =  − = −

  3 3 1 1 2

  3 3 1

  1 2

  1 2 2

  0 2 1 0 1 4 0 | 1 4 0 0 2 1 0

  1 0 1 1 1 0 1 1

  1 4 0 1 4 0 0 1 0 0 1 0

  10 1 1 0

  2 2

  2 2 2 2

  5 2 4

  0 1

  r r r r r

  r r r

  A b  → − ↔  

     

  → −      

  − − −       = − − → − →       − − − −   

         − − − −    

  − → −       

  − −       

  Επομένως το αρχικό σύστημα είναι ισοδύναμο με τo ακόλουθο σύστημα:

 • 2 4 0 2 0 5 1 4

  x y z y z

  z

    − − = 

  − =   = − 

  Με την προς τα πίσω αντικατάσταση προκύπτει η μοναδική λύση του συστήματος:

  9 5 2 5 4 5

  x

   −     = −     −   

  c) Γράφουμε το σύστημα ως:

  0 5 2 3

  2 0 1

  x y z x z

  x y z x y z

  − − =  − =  − + = − + − =

  3 3 12 2 1

  4 4 3 4 4 1

  5

  2 3

  1 1 0 1 1 0 5 0 2 3 0 5 3 3

  | 1 1 2 0 1 1 2 0

  1 1 1 1 1 1 1 1

  1 1 0 1 1 0 0 5 3 3 0 3 3 0 0 3 0 0 0 0

  1 1 1 1

  1 1

  1 1 5

  0 0 2 1

  1 1 0 0 3 3 1

  0

  3

  5

  r r rr r r

  r r rr r r

  A b → −→ −

  → +→ +

  − − − −       −   = → →    − −    − − − −    − − − −   

         → →        − − −   

  − −

  0 0 0 0

  3 0 1

             

  Λόγω της τελευταίας γραμμής, το σύστημα είναι αδύνατο

  3. Χρησιμοποιείστε απαλοιφή Gauss για να επιλύσετε τα ακόλουθα συστήματα:

  a)

  2 1 4 3 2 4

  2 2 3 2 2 1

  x y z w x y z w

  x y w z x y z w

  + − + =  + − + = − + + − =  + − + = −

  b)

  3 1

  4 2 6 3

  x y z w y w z x y z x y w

  + − + =  + =  + − = − + = −

  Λύση

 • a) Γράφουμε το σύστημα ως:

  2 1 4 3 2 4

  2 2 3 2 2 1

  x y z w x y z w

  x y z w x y z w

  + − + =  + − + = − + − + =  + − + = −

  3 3 12 2 1

  4 4 1

  24

  3

  21 11 1 1 2 1 1 1 4 1 3 2 4 0 7 1 2 0

  | 2 1 1 1 2 2 1 1 1 2

  3 2 2 1 1 3 2 2 1 1

  2 1 1 1 2 1 1 1 0 7 1 2 0 0 1 2 0 0 5 3 3 4 0 5 3 3 4 3 2 2 1 1 0

  1

  2 4

  1

  4

  7

  1

  r r rr r r

  r r r

  A b → +→ −

  → −

  − −       − − −   = → →    − − − −    − − − −   

  − −       − − −   →    − −    − − − − −   

  − 3 3 2

  4 4 2 4 4 3

  5 7

  4 3 7 16

  2 1 1 12 1 1 1 0 1 2 00 1 2 0

  11

  11 77

  16 7

  1 7

  1

  16 11 0 0 40 0 4 77 7 3 60 4 1 2 4 0 0 4 7

  6 7

  7 2 1 1 1

  0 1 2 0 110 0 4 7

  130 0 0 4

  9 16

  r r r

  r r r r r r

  → +

  → − → +

  →

  − −   −   −