Επιχειρησ Πρόγ : « » 2007-201...

of 48 /48
Κατά Ημερ Περιγ Συμπ Υπεύθ Αριθμ Ημ/ν Ημ/ν ΠΑΡΑ εξε Π Μ Σ Επιχειρησ σταση Έκδοσ ρομηνία γραφή Αρχείο ράττων Φορέ θυνος Παραδ μός Σελίδων ια παραλαβή ια παραλαβή Ινστιτού ΑΔΟΤΕΟ Π ελιγμένου ΠΡΑΞΗ: «Σ Μαθητών σ Σχολικού Δ σιακό Πρόγ ΔΡΑ σης ου έας δοτέου ής από Φορέα ής από ΙΤΥΕ ύτο Τεχνολο Π2.14: Αναφ ελέγχου π ΣΤΗΡΙΖΩ στο Δρόμο ικτύου και Σ γραμμα: «ΕΚ ΑΣΗ A2: Βασ Υπ 30/ ΕΠ Δρ α 30/ ογίας Υπολ φορά εργα περιεχομέ Έκδοση Οριζόντιο για το ΨΗ Στήριξη του ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ σικές (κρίσιμ πό έγκριση α /7/2012 ΠΙΣΕΥ ρ. Βασίλειος /7/2012 λογιστών κα ασιών ανά ένου υπηρ1.1, ΙούλιΈργο Υποσ ΗΦΙΑΚΟ ΣΧ ΨΗΦΙΑΚΟ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟ μες) υπηρεσ από ΙΤΥΕ Χατζηγιανν αι Εκδόσεω πτυξης κα εσίας web ος 2012 στήριξης Σχ ΧΟΛΕΙΟ, νέ ΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΥ ΜΑΘΗΣ σίες ΠΣΔ νάκης ων «Διόφαν αι λειτουργ , Μελέτη σ χολείων, Εκ έες υπηρεσί ΟΥ (ΟΡΙΖΟΝ ΣΗ» 2007-201 ντος» (ΙΤΥΕ γίας υπηρσχεδιασμο κπαιδευτικώ ίες Πανελλ ΝΤΙΑ ΔΡΑΣ 13 Ε) εσίας ού ών και ήνιου ΣΗ

Embed Size (px)

Transcript of Επιχειρησ Πρόγ : « » 2007-201...

 • Κατά

  Ημερ

  Περιγ

  Συμπ

  Υπεύθ

  Αριθμ

  Ημ/ν

  Ημ/ν

  ΠΑΡΑεξε

  Π

  Μ

  Σ

  Επιχειρησ

  άσταση Έκδοσ

  ρομηνία

  γραφή Αρχείο

  ράττων Φορέ

  θυνος Παραδ

  μός Σελίδων

  ια παραλαβή

  ια παραλαβή

  Ινστιτού

  ΑΔΟΤΕΟ Πελιγμένου

  ΠΡΑΞΗ: «Σ

  Μαθητών σ

  Σχολικού Δ

  σιακό Πρόγ

  ΔΡΑ

  σης

  ου

  έας

  δοτέου

  ής από Φορέα

  ής από ΙΤΥΕ

  ύτο Τεχνολο

  Π2.14: Αναφ ελέγχου π

  ΣΤΗΡΙΖΩ –

  στο Δρόμο

  ικτύου και Σ

  γραμμα: «ΕΚ

  ΑΣΗ A2: Βασ

  Υπ

  30/

  ΕΠ

  Δρ

  α 30/

  ογίας Υπολ

  φορά εργαπεριεχομέΈκδοση

  – Οριζόντιο

  για το ΨΗ

  Στήριξη του

  ΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

  σικές (κρίσιμ

  πό έγκριση α

  /7/2012

  ΠΙΣΕΥ

  ρ. Βασίλειος

  /7/2012

  λογιστών κα

  ασιών ανάένου υπηρε 1.1, Ιούλιο

  Έργο Υποσ

  ΗΦΙΑΚΟ ΣΧ

  ΨΗΦΙΑΚΟ

  ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟ

  μες) υπηρεσ

  από ΙΤΥΕ

  Χατζηγιανν

  αι Εκδόσεω

  πτυξης καεσίας webος 2012

  στήριξης Σχ

  ΧΟΛΕΙΟ, νέ

  ΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟ

  ΟΥ ΜΑΘΗΣ

  σίες ΠΣΔ

  νάκης

  ων «Διόφαν

  αι λειτουργ, Μελέτη σ

  χολείων, Εκ

  έες υπηρεσί

  ΟΥ (ΟΡΙΖΟΝ

  ΣΗ» 2007-201

  ντος» (ΙΤΥΕ

  γίας υπηρεσχεδιασμο

  κπαιδευτικώ

  ίες Πανελλ

  ΝΤΙΑ ΔΡΑΣ

  13

  Ε)

  εσίας ού

  ών και

  ήνιου

  ΣΗ)»

 • ΙΤΥΕ

  ΟΜΑ

  1

  2

  3

  4

  Ε

  ΑΔΑ ΕΚΠΟΝΗ

  . ΚΑΘ. ΕΥ

  2. ΔΡ. ΔΗΜ

  3. ΔΡ. ΒΑΣΙ

  4. ΠΑΝΑΓΙΩ

  ΗΣΗΣ ΠΑΡΑ

  ΥΣΤΑΘΙΟΣ ΣΥ

  ΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑ

  ΙΛΕΙΟΣ ΧΑΤ

  ΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤ

  ΑΔΟΤΕΟΥ

  ΥΚΑΣ

  ΑΛΟΓΕΡΑΣ

  ΖΗΓΙΑΝΝΑΚ

  ΤΙΑΣ

  2

  ΚΗΣ

  Π2.14 – [email protected]/7/2

  2012

 • ΙΤΥΕ

  1. Γ

  2. Π

  2.1

  2.2

  2

  2.3

  3. Α

  WCC

  1

  3.1

  3

  3

  4. Υ

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  5. Π

  5.1

  5.2

  5.3

  5.4

  6. Υ

  6.1

  6.2

  7. Π

  7.1

  7.2

  7.3

  Ε

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕ

  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

  ΣΥΣΤΟΙΧ

  2 ΡΥΘΜΙΣ

  2.2.1 Σύστη

  3 ΣΥΣΤΗΜ

  ΑΝΑΒΑΘΜΙ

  CP ................

  1.1.1 Παρα

  ΠΑΡΑΜΕ

  3.1.1 Παρα

  3.1.2 Παρα

  ΥΠΟΣΤΗΡΙ

  ΕΝΕΡΓΟ

  2 ΕΝΕΡΓΟ

  3 ΕΝΕΡΓΟ

  4 ΕΝΕΡΓΟ

  ΠΑΡΟΧΗ ΥΠ

  ΠΕΡΙΓΡΑ

  2 ΠΑΡΟΜΟ

  3 ΠΕΡΙΓΡΑ

  4 ΠΑΡΑΔΕ

  ΥΛΟΠΟΙΗΣ

  ΤΡΟΠΟΙ

  2 ΕΝΑΛΛΑ

  ΠΛΑΝΟ ΑΝΑ

  ΑΝΑΒΑΘ

  2 ΑΝΑΒΑΘ

  3 ΑΝΑΒΑΘ

  ΕΡΙΓΡΑΦΗ ..

  Η ΤΡΕΧΟΥΣΑ

  ΧΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤ

  ΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΕΥ

  ημα λογισμικ

  ΜΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

  ΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜ

  ...................

  αμετροποίηση

  ΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ

  αμετροποίηση

  αμετροποίηση

  ΞΗ ΠΡΩΤΟ

  ΠΟΙΗΣΗ IPV6

  ΠΟΙΗΣΗ IPV6

  ΠΟΙΗΣΗ IPV6

  ΠΟΙΗΣΗ IPV6

  ΠΗΡΕΣΙΑΣ

  ΑΦΗ ΠΡΟΒΛΗΜ

  ΟΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙ

  ΑΦΗ ΛΥΣΗΣ .....

  ΕΙΓΜΑ ΠΑΡΑΜΕ

  ΣΗ ΥΠΗΡΕΣ

  ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙΝ

  ΑΚΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟ

  ΑΒΑΘΜΙΣΕ

  ΘΜΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥ

  ΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜ

  ΘΜΙΣΗ ΛΟΓΙΣΜ

  ....................

  ΑΣ ΜΟΡΦΗ

  ΗΤΩΝ ...........

  ΥΘΥΝΣΗΣ ΚΙΝΗ

  ού εξυπηρέτη

  ΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑ

  ΜΑΤΟΣ ΑΝΑ

  ....................

  η πρωτοκόλλο

  ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

  η πρωτοκόλλο

  η πρωτοκόλλο

  ΚΟΛΛΟΥ IP

  6 ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣ

  6 ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙ

  6 ΣΤΟ SQUID ..

  6 ΣΤΟ SQUIDGU

  ΕΛΕΓΧΟΥ Π

  ΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΒΑΣ

  ΕΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚ

  .....................

  ΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗΣ

  ΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ

  ΗΣΗΣ HTTPS

  ΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΙ

  ΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓ

  ΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗ

  ΜΙΚΟΥ SQUID Σ

  ΜΙΚΟΥ SQUIDG

  3

  ...................

  ΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙ

  .....................

  ΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝ

  σης αιτημάτω

  ΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡ

  ΑΔΡΟΜΟΛΟ

  ...................

  ου WCCP στο

  ΟΥ WCCP ΣΤΟ

  ου WCCP στο

  ου WCCP στο

  PV6 .............

  ΣΙΟΔΟΤΗΣΗ Σ

  ΙΚΗ ΔΡΟΜΟΛΟ

  .....................

  UARD (SG) ....

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕ

  ΣΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗ

  ΚΤΥΟ ............

  .....................

  Σ ΤΟΥ BIND9

  ΠΡΩΤΟΚΟ

  S ΜΕΣΩ ΛΟΓΙΣΜ

  ΙΝΗΣΗΣ HTTP

  ΓΑΣΙΩΝ ......

  ΗΜΑΤΟΣ ΕΞΥΠ

  ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ

  GUARD ..........

  ...................

  ΙΑΣ .............

  .....................

  ΝΟΡΙΑΚΟ ΔΡΟΜ

  ων χρηστών ...

  ΡΓΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙ

  ΟΓΗΣΗΣ ΜΕ

  ...................

  ο συνοριακό δρ

  ΟΥΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤ

  ο λειτουργικό

  ο λογισμικό Sq

  ...................

  ΤΟΥΣ PROXY-

  ΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΚ

  .....................

  .....................

  ΕΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙ

  ΣΕΙΣ ..............

  .....................

  .....................

  ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

  ΛΛΟ HTTPS

  ΜΙΚΟΥ SQUID

  PS .................

  ...................

  ΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΣΤ

  Η 3.1 ...............

  .....................

  Π2.14 –

  ...................

  ...................

  .....................

  ΜΟΛΟΓΗΤΗ ...

  .....................

  ΑΣ .................

  Ε ΧΡΗΣΗ ΠΡ

  ...................

  δρομολογητή .

  ΤΗΤΕΣ ............

  σύστημα .......

  quid ..............

  ...................

  CACHE ..........

  ΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

  .....................

  .....................

  ΙΤΟΥΣ ΜΕΣ

  .....................

  .....................

  .....................

  Η RPZ ............

  S ..................

  .....................

  .....................

  ...................

  ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ F

  .....................

  .....................

  [email protected]/7/2

  ...................

  ...................

  ......................

  ......................

  .....................

  ......................

  ΡΩΤΟΚΟΛΛ

  ...................

  .....................

  ......................

  .....................

  .....................

  ...................

  ......................

  .....................

  ......................

  ......................

  ΣΩ DNS .......

  ......................

  ......................

  ......................

  ......................

  ...................

  ......................

  ......................

  ...................

  FREEBSD 9.1 ..

  ......................

  ......................

  2012

  ............ 5

  ............ 6

  .............. 7

  ............ 10

  ............. 13

  ............. 15

  ΛΟΥ

  .......... 16

  ............ 18

  ............ 22

  ............ 22

  ............ 23

  .......... 25

  ............ 25

  ............ 26

  ............ 30

  ............ 30

  ........... 31

  ............. 31

  ............ 33

  ............ 34

  ............ 36

  .......... 38

  ............ 38

  ........... 40

  .......... 41

  ............ 41

  ............ 42

  ............ 43

 • ΙΤΥΕ

  7.4

  7

  7

  7

  7

  7

  π

  7.5

  7.6

  Ε

  4 ΥΠΟΣΤΗ

  7.4.1 Ενεργ

  7.4.2 Ενεργ

  7.4.3 Ενεργ

  7.4.4 Ενεργ

  7.4.5 Αναβ

  πρωτοκόλλου

  5 ΥΛΟΠΟΙ

  6 ΥΛΟΠΟΙ

  ΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΡΩ

  γοποίηση πρω

  γοποίηση του

  γοποίηση του

  γοποίηση του

  βάθμιση της εφ

  υ IPv6 ............

  ΙΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΣ

  ΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΗ

  ΩΤΟΚΟΛΛΟΥ I

  ωτοκόλλου IPv

  πρωτοκόλλου

  πρωτοκόλλου

  πρωτοκόλλου

  φαρμογής διαχ

  ......................

  ΣΜΟΥ ΑΝΑΔΡΟ

  ΗΡΕΣΙΑΣ ΕΛΕΓΧ

  4

  IPV6 .............

  v6 στο λειτου

  υ IPv6 στο λο

  υ IPv6 στο λο

  υ IPv6 στο μη

  αχείρισης βάσ

  .....................

  ΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

  ΧΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜ

  .....................

  υργικό σύστημ

  ογισμικό Squid

  ογισμικό Squid

  ηχανισμό αναδ

  σης του SquidG

  .....................

  Σ ΜΕ ΧΡΗΣΗ Π

  ΜΕΝΟΥ ΣΕ ΤΡΙΤ

  Π2.14 –

  .....................

  μα εξυπηρετητ

  d ...................

  dGuard. ........

  δρομολόγηση

  Guard για υπο

  .....................

  ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

  ΤΟΥΣ ΜΕΣΩ DN

  [email protected]/7/2

  ......................

  τών ...............

  .....................

  .....................

  ης IP policy ....

  οστήριξη του

  .....................

  Υ WCCP ........

  NS .................

  2012

  ............44

  ............ 44

  ............ 45

  ............ 45

  ............46

  ............46

  ............ 47

  ........... 48

 • ΙΤΥΕ

  1. ΓΗ υπ

  την

  απαγ

  σημε

  σελίδ

  σύνο

  τακτ

  και α

  Η πα

  αναβ

  Ε

  ΓΕΝΙΚΗ ΠΕπηρεσία ελέ

  προστασία

  γορεύοντας

  είο του δικτ

  δες με περ

  λο των ακα

  ικά τόσο απ

  από τους ίδιο

  αρούσα μελέ

  βαθμίσεις πο

  ΕΡΙΓΡΑΦΗ

  έγχου περιεχ

  α των ανή

  την πρόσβα

  τύου, εφαρμ

  ιεχόμενο όπ

  ατάλληλων

  πό ανάλογε

  ους τους χρή

  έτη εξετάζει

  ου μπορούν

  χομένου του

  λικων χρη

  αση σε αυτέ

  μόζεται για

  πως πορνογ

  σελίδων δ

  ς βάσεις δε

  ήστες του Π

  την τρέχου

  να γίνουν σ

  5

  υ Πανελλήν

  ηστών από

  ές. Η απαγό

  όλους συν

  γραφία, βία

  διατηρείται

  εδομένων πο

  ΠΣΔ.

  υσα μορφή τ

  σε αυτήν στα

  νιου Σχολικ

  σελίδες

  όρευση της π

  ολικά τους

  α, ναρκωτικ

  σε βάση δε

  ου διατίθεντ

  της υπηρεσί

  α πλαίσια το

  Π2.14 –

  κού Δικτύου

  με ακατάλ

  πρόσβασης

  χρήστες το

  κά, τυχερά

  εδομένων κ

  ται δωρεάν

  ας και προτ

  υ έργου «ΣΤ

  [email protected]/7/2

  υ (ΠΣΔ) έχε

  λληλο περ

  γίνεται σε κ

  ου ΠΣΔ κα

  παιγνίδια

  και επικαιρο

  στο διαδίκτ

  τείνει βελτιώ

  ΤΗΡΙΖΩ».

  2012

  ει σκοπό

  ιεχόμενο

  κεντρικό

  αι αφορά

  κλπ. Το

  οποιείται

  τυο, όσο

  ώσεις και

 • ΙΤΥΕ

  2. ΠΗ τ

  λειτο

  σύνδ

  Ο συ

  του Π

  εξυπη

  διαφ

  αντιλ

  του σ

  που

  δεδο

  κριθε

  αναλ

  διαδί

  Μια γ

  1. ΑBrow

  W

  Εικόν

  Ακολ

  Ε

  ΠΕΡΙΓΡΑΦρέχουσα μ

  ουργίας του

  εση του ΠΣ

  υνοριακός δ

  ΠΣΔ σε μια

  ηρετητές λε

  ανή τρόπο

  λαμβάνοντα

  στους φυλλ

  ζητούν οι χ

  μένων με α

  εί ακατάλλη

  λαμβάνει να

  ίκτυο.

  γενική εικόν

  LAN

  Απόπειρα wser προς WWW

  να 1 Διαδικασί

  λουθεί ανάλ

  ΦΗ ΤΡΕΧΟΥ

  μορφή της

  ΠΣΔ στην

  Δ με τον πά

  δρομολογητ

  συστοιχία ε

  ειτουργεί το

  ο τις αιτή

  αι την ύπαρξ

  λομετρητές τ

  χρήστες κρ

  ακατάλληλο

  ηλο ο χρήστ

  α εξυπηρετ

  να της διαδι

  Σχολικός Δρομολογητής

  ία αναδρομολ

  λυση των υπο

  ΥΣΑΣ ΜΟΡΦ

  υπηρεσίας

  Αθήνα. Εκε

  άροχό του (Ε

  τής αναδρομ

  εξυπηρετητώ

  λογισμικό

  ήσεις των

  ξη του proxy

  τους (web b

  ρίνεται από

  ους ιστότοπ

  της ανακατε

  τήσει το αί

  ικασίας που

  DSL

  ΔρομολΣυγκέντ

  2

  νκλπε

  λόγης κίνηση

  ομερών της

  6

  ΦΗΣ ΥΠΗΡ

  ς περιεχομέ

  εί βρίσκεται

  ΕΔΕΤ) και κ

  μολογεί αυτ

  ών με τη χρή

  Squid ως tr

  χρηστών.

  y server, ού

  browsers). Η

  το λογισμι

  πους και ισ

  ευθύνεται σε

  ίτημα, φέρ

  ακολουθείτ

  λογητήςτρωσης

  2. Αναχαίτηση τηςκλήσης προς πόρτα 80 και εκτροπή στους

  Proxy

  3. Έλεγχος νομιμότητας της κλήσης και λήψη εριεχομένου από

  τους Proxy

  ς HTTP

  ς υπηρεσίας:

  ΡΕΣΙΑΣ ένου υλοπο

  ι ο συνοριακ

  καταλήγουν

  τομάτως τις

  ήση της τεχν

  ransparent p

  Οι χρήστ

  τε χρειάζετα

  Η καταλληλ

  ικό SquidG

  στοσελίδες.

  ε μια ενημερ

  ρνοντας το

  ται περιγράφ

  Συνοριακός δρομολογητής

  με Policy

  Proxy Se

  :

  Π2.14 –

  οιείται στον

  κός δρομολ

  όλες οι γρα

  ς αιτήσεις H

  νολογίας Ci

  proxy serve

  τες, δηλαδ

  αι να προχω

  λότητα ή όχ

  uard, το οπ

  Σε περίπτω

  ρωτική σελίδ

  σχετικό α

  φεται στο ακ

  erversπσ

  [email protected]/7/2

  ον κεντρικό

  λογητής του

  αμμές κορμο

  HTTP των χ

  isco IP polic

  er αναχαιτίζο

  δή, του Π

  ωρήσουν σε

  χι του περιε

  ποίο διατηρ

  ωση που το

  δα, αλλιώς τ

  αντικείμενο

  κόλουθο σχ

  4. Αποστολή περιεχομένου στον Browser

  2012

  ό κόμβο

  υ ΠΣΔ, η

  ού του.

  χρηστών

  cy. Στους

  οντας με

  ΠΣΔ δεν

  ρύθμισή

  εχομένου

  ρεί βάση

  ο αίτημα

  το Squid

  από το

  χήμα:

 • ΙΤΥΕ

  2.1 Για τ

  συστ

  χρησ

  τα υπ

  αναγ

  E542

  διπλό

  αρχέ

  Στα σ

  λειτο

  Κέντ

  παρα

  συγκ

  Proto

  συμπ

  επίπε

  προσ

  και

  ξεχω

  Πλέο

  λογισ

  Το Sq

  HTT

  τον

  διευθ

  κάθε

  ροές

  Ε

  ΣΥΣΤΟΙΧτην εξυπηρ

  τημάτων HP

  σιμοποιούντα

  πόλοιπα 6

  γκών. Κάθε

  0, 2 GB κεν

  ό υποσύστη

  ς του έτους

  συστήματα

  ουργικού συ

  ρου Δικτύω

  αμετροποιημ

  κεκριμένες π

  ocol addres

  περιφορά το

  εδα ασχέτω

  σθήκης επιπ

  δεν είναι α

  ριστά.

  ον του λειτο

  σμικού Squi

  quid λειτου

  P των χρησ

  κεντρικό δ

  θύνσεις IP π

  ε εξυπηρετη

  και να τις

  ΧΙΑ ΕΞΥΠΗ

  ρέτηση των

  P ProLiant

  αι από την

  έχουν δανε

  ένα από τ

  ντρικής μνή

  μα τροφοδο

  2010.

  που χρησιμ

  στήματος F

  ων του ΕΜΠ

  μένα με τον

  παραμέτρους

  ss), hostna

  ους, επιτυγχ

  ως του πλήθ

  πλέον μηχαν

  αναγκαία η

  ουργικού συ

  d (έκδοση 2

  ργεί ως δια

  στών του ΠΣ

  δρομολογητ

  προορισμού

  ητή είναι ρυ

  προωθεί στ

  ΗΡΕΤΗΤΩΝ

  ν αναγκών

  DL380 G5

  υπηρεσία, 2

  ιστεί σε άλλ

  τα συστήμα

  ήμης, 3 δίσκ

  οσίας. Η εγκ

  οποιούνται

  FreeBSD και

  . Έχει ληφθ

  ίδιο ακριβώ

  ς που αφορο

  ame κλπ. Μ

  χάνεται η δια

  θους των μη

  νών όποτε α

  η λήψη αν

  υστήματος,

  2.7), SquidG

  μεσολαβητή

  ΣΔ. Τα αιτή

  τή ως ροές

  εκτός ΠΣΔ

  υθμισμένο κ

  τη διεργασία

  7

  Ν της υπηρε

  στα πλαίσ

  2 χρησιμοπο

  λες υπηρεσ

  ατα αυτά πε

  κους SAS σε

  κατάσταση τ

  από την υπη

  ι έχει παραμ

  θεί ιδιαίτερη

  ώς αυτοματο

  ούν το καθέ

  Με τον τρ

  ατήρηση το

  ηχανών, δίν

  αυτό θεωρηθ

  ντιγράφων

  έχουν εγκατ

  Guard (έκδοσ

  ής (proxy se

  ήματα των χ

  ς πακέτων

  και θύρα π

  καταλλήλως

  α του Squid

  εσίας έγινε

  σια του έργ

  οιούνται ως

  σίες του ΠΣ

  εριλαμβάνε

  ε διάταξη R

  των συγκεκ

  ηρεσία έχει

  μετροποιηθε

  η μέριμνα ώ

  οποιημένο τ

  ένα από αυτ

  όπο αυτό

  ου διαχειριστ

  εται η δυνα

  θεί σκόπιμο

  ασφαλείας

  τασταθεί κα

  ση 1.4) και N

  erver) για τη

  χρηστών πρ

  (packet f

  προορισμού

  ς ώστε να

  για τον περ

  Π2.14 –

  προμήθεια

  ου e-datace

  εφεδρικά κ

  Δ για την κ

  ι ένα επεξε

  RAID1 (mirr

  ριμένων συσ

  εγκατασταθ

  εί σύμφωνα

  στε όλα τα

  ρόπο και να

  ά, όπως διεύ

  εξασφαλίζε

  τικού κόστο

  ατότητα εύκ

  για τις ανά

  (backup)

  αι χρησιμοπ

  Nginx (έκδο

  ην εξυπηρέτ

  ροωθούνται

  flows) πρω

  80. Το υποσ

  αναγνωρίζε

  ραιτέρω χει

  [email protected]/7/2

  α 16 υπολογ

  enter. Από

  και για δοκι

  κάλυψη επε

  εργαστή Int

  ror) + hot s

  στημάτων έ

  θεί η έκδοση

  α με τα πρότ

  συστήματα

  α διαφέρουν

  ύθυνση IP((

  εται η ομο

  ους τους σε

  κολης και γ

  άγκες της υπ

  για κάθε

  ποιούνται τα

  οση 1.2).

  τηση των αιτ

  ι στη συστο

  ωτοκόλλου

  σύστημα δικ

  ι τις συγκε

  ιρισμό. Οι ρ

  2012

  γιστικών

  αυτά, 8

  ιμές, ενώ

  ειγουσών

  tel Xeon

  spare και

  έγινε στις

  η 7.3 του

  τυπα του

  α να είναι

  ν μόνο σε

  (Internet

  ιόμορφη

  ε χαμηλά

  γρήγορης

  πηρεσίας

  σύστημα

  α πακέτα

  τημάτων

  οιχία από

  TCP με

  κτύου σε

  κριμένες

  ρυθμίσεις

 • ΙΤΥΕ

  αυτές

  IPFIR

  με κα

  inter

  Καθώ

  μερικ

  έτσι

  τοπικ

  εγγρα

  προσ

  ζώνη

  το δι

  είναι

  Το Sq

  τις α

  πρόσ

  όλου

  αντίγ

  κατη

  1.

  2

  3

  Η δια

  γίνετ

  Ε

  ς περιλαμ

  REWALL_FO

  ατάλληλες π

  rface lo0 όπ

  ώς σε ώρες

  κές εκατοντ

  ώστε να μη

  κό δίσκο. Τ

  αφής, αναζή

  σκαλούσε σο

  ης (bandwid

  ιαδίκτυο είν

  μηδαμινά.

  quidGuard,

  ακατάλληλε

  σβαση στις

  υς τους εξυπ

  γραφο που

  γορία ακατά

  . λίστα ον

  περιέχου

  2. λίστα δι

  φιλοξενο

  ακατάλλ

  3. λίστα μ

  θεωρούν

  διεύθυνσ

  αδικασία αξ

  ται από τους

  βάνουν τη

  ORWARD

  παραμέτρου

  που «ακούει»

  ς αιχμής κά

  τάδες αιτήμα

  ην διατηρεί

  Το παραπάν

  ήτησης και

  οβαρές καθυ

  dth) των συν

  αι πλέον τό

  που λειτου

  ς σελίδες κ

  σελίδες που

  πηρετητές τη

  ανανεώνετα

  άλληλου πε

  νομάτων δικ

  υν αποκλειστ

  ιευθύνσεων

  ούνται σε

  ληλο περιεχό

  με λέξεις κ

  νται ακατάλ

  σης μιας ιστο

  ξιολόγησης

  ς συντάκτες

  ην εγκατάσ

  (βλ. /usr/sr

  υς για την πρ

  » η διεργασ

  άθε εξυπηρ

  ατα HTTP τ

  αντίγραφα

  νω κρίθηκε

  ανάγνωσης

  υστερήσεις

  νδέσεων του

  όσο που τα ο

  ργεί σαν υπο

  και αναλαμ

  υ ζητούν οι

  ης συστοιχία

  αι αυτομάτω

  εριεχομένου

  κτυακών τόπ

  τικά ακατάλ

  ιστοσελίδω

  δικτυακούς

  όμενο,

  κλειδιά και

  λληλες και

  οσελίδας.

  της καταλλ

  ς των παραπ

  8

  σταση πυρ

  rc/sys/amd6

  ροώθηση τω

  σία του Squi

  ρετητής μπο

  το δευτερόλ

  α των αιτημ

  ε σκόπιμο,

  από το δίσκ

  στην εξυπη

  υ ΠΣΔ με τ

  οφέλη από

  οδιεργασία

  μβάνει το ρό

  χρήστες. Η

  ας. Ο κάθε

  ως από κεν

  :

  πων (hostna

  λληλο περιε

  ων (URLs)

  ς τόπους

  ι κανονικές

  μπορεί να

  ληλότητας

  απάνω λιστώ

  ρήνα με ε

  64/conf/SCH

  ων ροών HT

  id (βλ. /etc/

  ορεί να κλη

  λεπτο, η διερ

  άτων (σελίδ

  γιατί σε τέ

  κο δημιουργ

  ρέτηση των

  ο πάροχό τ

  τη λειτουργ

  του Squid, δ

  όλο του δια

  Η βάση δεδο

  εξυπηρετητ

  ντρικό σημε

  ames, διευθ

  εχόμενο,

  με ακατάλ

  που δεν

  ς εκφράσε

  εμφανιστού

  ενός δικτυα

  ών. Η υπηρε

  Π2.14 –

  ενεργοποιημ

  H) και ενερ

  TTP στην θύ

  /rc.conf και

  ηθεί να εξυ

  ργασία του S

  δες HTML,

  έτοιους ρυθ

  γούσε φαινό

  ν αιτημάτων

  ου (ΕΔΕΤ) κ

  γία του Squi

  διατηρεί τη

  αιτητή επιτ

  ομένων είνα

  τής διατηρεί

  είο. Η βάση

  ύνσεις IP, d

  λληλο περιε

  περιλαμβάν

  ις (regular

  ύν σε οποιο

  ακού τόπου

  εσία ελέγχο

  [email protected]/7/2

  μένη την

  ργοποίηση τ

  ύρα 80 του l

  ι /etc/firewa

  υπηρετήσει

  Squid έχει ρ

  εικόνες κλ

  θμούς η δια

  όμενα κορεσ

  ν. Εξάλλου, τ

  και στη συν

  id ως cachin

  βάση δεδομ

  ρέποντας ή

  αι πανομοιότ

  ί το δικό το

  η περιλαμβά

  domain nam

  ιεχόμενο πο

  νουν αποκ

  r expressio

  οδήποτε ση

  ή μιας ιστο

  ου περιεχομέ

  2012

  επιλογή

  του ipfw

  loopback

  all.conf).

  έως και

  ρυθμιστεί

  λπ.) στον

  αδικασία

  σμού και

  το εύρος

  νέχεια με

  ng proxy

  μένων με

  ή μη την

  τυπη για

  υ τοπικό

  άνει ανά

  mes) που

  ου όμως

  κλειστικά

  ns) που

  μείο της

  οσελίδας

  ένου του

 • ΙΤΥΕ

  ΠΣΔ

  των σ

  hostn

  Σε κ

  αντικ

  κατα

  πόρο

  open

  Επίση

  εμπίπ

  1.

  2

  3

  4

  Το N

  όταν

  που

  αρχικ

  Ε

  χρησιμοπο

  σελίδων που

  name, διεύθ

  καμία περίπτ

  κειμένων, ό

  αλληλότητάς

  ους και εξελ

  n source και

  ης, στη βά

  πτουν άμεσα

  . Εξυπηρετ

  χρησιμοπ

  ελέγχου

  2. Παραβια

  φιλοξενο

  θα μπορο

  3. Ιστότοπο

  όλες τις

  κάποια α

  αναφέρο

  ξεχωριστ

  4. Ιστότοπο

  χρησιμοπ

  χρήστες

  εξαιρεθο

  Nginx λειτου

  ζητούν να ε

  ενημερώνει

  κώς ζήτησε.

  οιεί αντίγρα

  υ ζητούν οι

  θυνση IP, do

  τωση δεν γ

  όπως εικόνε

  ς τους. Κάτ

  λιγμένο λογι

  χωρίς επιπλ

  άση διατηρο

  α σε αυτήν τ

  τητές στο δ

  ποιηθούν απ

  περιεχομένο

  ασμένοι ιστ

  ούν επικίνδυ

  ούσε να οδη

  οι ή ιστοσελ

  προηγούμε

  από τις λίστ

  ονται από

  τή κατηγορί

  οι ή ιστοσελ

  ποιεί η υπη

  του ΠΣΔ κ

  ούν από τον

  υργεί ως απ

  επισκεφτούν

  το χρήστη

  . Επιπλέον τ

  αφα των συγ

  χρήστες του

  omain name

  γίνεται έλεγχ

  ες, που ζητ

  τι τέτοιο θα

  σμικό που δ

  λέον κόστος

  ούνται ορισ

  της ακατάλλ

  διαδίκτυο πο

  πό τους χρ

  ου.

  τότοποι ή

  υνο υλικό (

  ηγήσει σε μα

  λίδες με ακα

  ενες κατηγο

  τες που χρη

  τους χρήστ

  ία.

  λίδες που κ

  ηρεσία. Τέτ

  αι προστίθε

  αποκλεισμό

  πλός εξυπη

  ν κάποια ακ

  η για τους λ

  του παρέχει

  9

  γκεκριμένω

  υ, ελέγχοντα

  e ή URL της

  γχος του πε

  τούν οι χρ

  α απαιτούσε

  δεν είναι δια

  ς.

  σμένες επιπ

  ληλης για αν

  ου λειτουργο

  ρήστες του

  ιστοσελίδες

  (viruses, ma

  αζική μόλυνσ

  ατάλληλο υ

  ορίες, αλλά

  ησιμοποιεί η

  τες του Π

  κακώς αναφ

  τοιες περιπ

  ενται στη συ

  ό.

  ηρετητής W

  κατάλληλη

  λόγους που

  οδηγίες για

  ων λιστών γ

  ας σε πραγμ

  ς σελίδας τα

  εριεχομένου

  ρήστες και

  ε πιθανώς π

  αθέσιμο προ

  πλέον κατη

  νηλίκους. Ο

  ούν ως open

  ΠΣΔ για τ

  ς που έχου

  alware κλπ.

  ση υπολογισ

  υλικό που πε

  προς το πα

  η υπηρεσία.

  ΣΔ και πρ

  φέρονται ως

  πτώσεις συν

  υγκεκριμένη

  WWW στον

  σελίδα. Φιλ

  δεν έχει π

  α τη διαδικασ

  Π2.14 –

  ια ελέγξει τ

  ματικό χρόν

  αυτίζεται με

  των σελίδω

  προσπάθεια

  πολλαπλάσιο

  ος χρήση, το

  γορίες περ

  Οι κατηγορίε

  n proxies κα

  ην παράκαμ

  υν μολυνθε

  ) και τυχόν

  στών του ΠΣ

  εριλαμβάνο

  αρόν ακόμα

  Τέτοιες πε

  ροστίθενται

  ς ακατάλληλ

  νήθως αναφ

  η ξεχωριστή

  οποίο κατα

  λοξενεί μόνο

  ρόσβαση στ

  σία που μπο

  [email protected]/7/2

  την καταλλ

  νο αν κάποιο

  εγγραφή στ

  ων και των

  α αξιολόγη

  ους υπολογ

  ουλάχιστον

  ριεχομένου

  ες αυτές είνα

  αι θα μπορο

  μψη της υπ

  εί από επιτ

  ν επίσκεψη σ

  ΣΔ.

  ονται σε κάπ

  α δεν περιέχ

  εριπτώσεις σ

  στη συγκε

  λες στις λίσ

  φέρονται α

  κατηγορία

  αλήγουν οι

  ο μια στατικ

  στην ιστοσελ

  ορεί να ακολ

  2012

  ληλότητα

  ο από τα

  τη βάση.

  ν λοιπών

  σης της

  γιστικούς

  με άδεια

  που δεν

  αι:

  ούσαν να

  πηρεσίας

  τηδείους,

  σε αυτές

  ποια από

  χονται σε

  συνήθως

  εκριμένη

  στες που

  από τους

  ώστε να

  χρήστες

  ή σελίδα

  λίδα που

  λουθήσει

 • ΙΤΥΕ

  στην

  επιθυ

  άλλα

  συστ

  Εικόν

  Για τ

  εξυπη

  αποκ

  το Sq

  το λε

  2.2

  Ο συ

  χαρα

  Ε

  περίπτωση

  υμεί να αιτη

  α πιο δημοφ

  τήματος.

  να 2 Ενημερωτ

  την αποδοτι

  ηρετητής ο

  κλειστικά τα

  quid. Χρησι

  ειτουργικό σ

  ΡΥΘΜΙΣΕΔΡΟΜΟΛ

  υνοριακός

  ακτηριστικά

  η που θεωρ

  ηθεί την άρσ

  φιλή, όπως ο

  τική σελίδα γ

  ικότερη λειτ

  ονοματολογ

  α αιτήματα τ

  ιμοποιείται

  σύστημα.

  ΕΙΣ ΑΝΛΟΓΗΤΗ δρομολογητ

  του είναι κ

  εί ότι η αρ

  ση του περιο

  ο Apache H

  για ακατάλληλ

  τουργία της

  γίας (recurs

  του ίδιου το

  το λογισμικ

  ΝΑΚΑΤΕΥΘ

  τής του ΠΣ

  και η υποσ

  10

  ρχική ιστοσ

  ορισμού. Η

  HTTPd, κρίθ

  λο ιστότοπο

  ς υπηρεσίας

  sive cachin

  ου συστήματ

  κό ISC BIND

  ΘΥΝΣΗΣ

  ΣΔ είναι έν

  στήριξη της

  ελίδα έχει κ

  χρήση του

  θηκε σκόπιμ

  ς σε κάθε σ

  ng name s

  τος, ως επί

  D όπως δια

  ΚΙΝΗΣΗ

  νας Cisco 7

  τεχνολογία

  Π2.14 –

  κακώς κριθ

  λογισμικού

  μη για εξοικο

  σύστημα λει

  server), ο

  τω πλείστο

  ατίθεται προ

  ΗΣ ΣΤΟ

  7604. Ανάμ

  ας IP Policy

  [email protected]/7/2

  θεί ακατάλλ

  ύ Nginx σε σ

  ονόμηση πό

  ιτουργεί ξεχ

  οποίος εξυ

  ον προερχόμ

  οεγκατεστημ

  Ο ΣΥΝΟ

  μεσα στα υ

  y, που επιτ

  2012

  ληλη και

  σχέση με

  όρων του

  χωριστός

  υπηρετεί

  μενα από

  μένο από

  ΟΡΙΑΚΟ

  υπόλοιπα

  ρέπει το

 • ΙΤΥΕ

  χειρισ

  (από

  πληρ

  Η συ

  μηχα

  προο

  ακόλ

  1.

  2

  3

  4

  αντί

  εξυπη

  οκτώ

  προο

  τρόπ

  πάντ

  στις

  (debu

  Τελικ

  με έν

  ζήτησ

  Για τ

  μορφ

  συγκ

  ανακ

  list χ

  Ε

  σμό μέρος

  την συνήθ

  ροί συγκεκρι

  υγκεκριμένη

  ανισμός διαφ

  ορίζονται πρ

  λουθες συνθ

  . πρωτόκο

  2. διεύθυνσ

  3. διεύθυνσ

  4. θύρα (po

  να δρομολ

  ηρετητών τη

  ώ εξυπηρετη

  ορισμού, δηλ

  πο αυτό κάθ

  α από τον ίδ

  περιπτώσε

  ugging).

  κά, ο υπολο

  ναν από τους

  σε.

  τις περιπτώ

  φή access

  κεκριμένης a

  κατευθύνετα

  χωρίζονται σ

  της κίνησης

  θη δρομολό

  ιμένα κριτήρ

  η τεχνολογία

  φανούς ανα

  ρος το διαδ

  ήκες:

  ολλο TCP,

  ση (IP) αφετ

  ση (IP) προο

  ort) προορισ

  λογηθούν π

  ης υπηρεσία

  τών της συσ

  λαδή του ισ

  θε ιστότοπος

  διο εξυπηρε

  εις που εμφ

  ογιστής του

  ς εξυπηρετη

  ώσεις εξαιρέ

  list. Εάν η

  access list, τ

  αι. Οι περιπτ

  σε δύο κατηγ

  ς που δρομ

  όγηση με βά

  ρια που ορίζ

  α χρησιμοπ

  ακατεύθυνση

  ίκτυο. Συγκ

  τηρίας από τ

  ορισμού εκτό

  σμού ίσο με

  προς το δ

  ας ελέγχου π

  στοιχίας γίν

  στοτόπου πο

  ς, εφόσον χ

  τητή της συ

  φανίζεται κ

  χρήστη κατ

  ητές της συσ

  έσεων, στις

  η διεύθυνση

  τότε ακόμα

  τώσεις εξαιρ

  γορίες:

  11

  μολογείται μ

  άση το πεδ

  ζονται από τ

  ποιείται από

  ης των αιτη

  κεκριμένα, ο

  το δίκτυο το

  ός δικτύου Π

  80

  ιαδίκτυο, δ

  περιεχομένο

  νεται με βάσ

  ου φιλοξενε

  χρησιμοποιε

  υστοιχίας. Η

  κάποιο πρό

  ταλήγει, εν

  στοιχίας, αν

  παραπάνω

  η (IP) προ

  και εάν ικα

  ρέσεων που

  μέσω της συ

  δίου της διε

  το διαχειρισ

  ό την υπηρε

  ημάτων HTT

  οι ροές πακ

  ου ΠΣΔ,

  ΠΣΔ,

  δρομολογού

  ου. Η καταν

  ση τα τρία τε

  εί τη σελίδα

  εί μία μόνο

  Η συγκεκριμ

  όβλημα κα

  αγνοία του,

  τί με τον εξυ

  ω συνθήκες

  οορισμού τα

  ανοποιεί τις

  περιλαμβάν

  Π2.14 –

  υσκευής με

  εύθυνσης πρ

  στή της.

  εσία ελέγχο

  TP των χρη

  κέτων που ικ

  νται προς

  ομή των αιτ

  ελευταία bit

  α που ζητά

  διεύθυνση I

  ένη συμπερι

  ι απαιτείτα

  , να συνάπτ

  υπηρετητή τ

  προστίθετα

  αιριάζει με

  αρχικές τέσ

  νονται στη σ

  [email protected]/7/2

  διαφορετικ

  ροορισμού)

  ου περιεχομ

  ηστών του Π

  ικανοποιούν

  τη συστοι

  τημάτων μετ

  ts της διεύθυ

  ο χρήστης.

  IP θα εξυπη

  ιφορά είναι

  αι αποσφαλ

  τει μία σύνδ

  της ιστοσελ

  αι άλλη μία

  μία εγγρα

  σσερις συνθ

  συγκεκριμέν

  2012

  κό τρόπο

  εφόσον

  μένου ως

  ΠΣΔ που

  ν όλες οι

  ιχία των

  ταξύ των

  υνσης IP

  . Με τον

  ηρετείται

  χρήσιμη

  λμάτωση

  εση TCP

  λίδας που

  α με την

  αφή της

  ήκες δεν

  νη access

 • ΙΤΥΕ

  1.

  2

  Το τ

  δεν κ

  μεταγ

  προσ

  εξυπη

  αναδ

  του. Ό

  ΠΣΔ

  κεντρ

  διασύ

  ανάλ

  Ε

  . Δίκτυα π

  και είνα

  ακαδημα

  Ελληνικο

  συστήμα

  εξαίρεση

  2. Συγκεκρ

  τον αυξη

  ελέγχου

  αυτούς.

  αργούς

  επικοινω

  περίπτωσ

  ελέγχου

  επιλέχθη

  ρέχον σύστ

  κατέστει δυν

  γωγέα επιπ

  σέφερε δυν

  ηρετητές τ

  δρομολόγησ

  Όμως, η συ

  , με ξεχωρ

  ρικό δρομολ

  ύνδεση των

  λογης αυτής

  που δεν περ

  ι ιδιαίτερα

  αϊκά ή ερευ

  ού Κράτου

  ατα (Micros

  η τέτοιων πε

  ιμένοι δημο

  ημένο αριθμ

  περιεχομένο

  Αθροιστικά

  ρυθμούς μ

  ωνίας με του

  σης. Το κόσ

  περιεχομέν

  ηκε η τρέχου

  ημα ανακατ

  νατή η υλοπ

  πέδου 4/7 (

  νατότητα κ

  ης συστοιχ

  σης της κίνη

  υγκεκριμένη

  ριστό δρομ

  λογητή (cor

  δύο μέσω τ

  της σύνδεσ

  ριέχουν ακατ

  δημοφιλή

  υνητικά δίκ

  υς, δίκτυα

  soft update

  εριπτώσεων

  οφιλείς ιστό

  μό κλήσεων

  ου ως ένδειξ

  ά πρόκειται

  με την πά

  υς διαχειρισ

  στος όμως σ

  νου ήταν υπ

  υσα λύση τη

  τεύθυνσης κ

  ποίηση της λ

  (Layer 4/7

  καλύτερης

  χίας, ασχέτω

  σης ενός εξ

  λύση απαιτ

  ολογητή σε

  re router) μ

  του μεταγωγ

  σης με το δια

  12

  ατάλληλο πε

  στους χρήσ

  κτυα, υπηρ

  που προ

  es) ή για «

  γίνεται για τ

  ότοποι, με κ

  που δέχον

  ξη κακής χρ

  για μερικές

  άροδο του

  στές του κά

  σε ανθρώπινο

  περβολικά υ

  ης παροδική

  και κατανομ

  λύσης που π

  switch). Η

  κατανομής

  ως του πλ

  ξυπηρετητή

  τούσε και συ

  ε ρόλο απ

  με τις συνδέ

  γέα επιπέδο

  αδίκτυο (10

  εριεχόμενο,

  στες. Για π

  εσίες του Υ

  σφέρουν ε

  αντιβιοτικά

  την εξοικον

  ατάλληλο π

  νται από του

  ρήσης και απ

  ς δεκάδες π

  χρόνου.

  άθε ιστότοπ

  ους πόρους

  υψηλό και σ

  ς ή μόνιμης

  μής της κίν

  περιελάμβαν

  Η λύση του

  ς του φο

  λήθους του

  στους υπόλ

  υγκεκριμένη

  ποκλειστικά

  έσεις κορμο

  ου 4/7 με συ

  Gbps ή πολ

  Π2.14 –

  εξ ορισμού

  αράδειγμα,

  Υπουργείου

  ενημερώσεις

  » (antivirus

  όμηση πόρω

  περιεχόμενο

  υς εξυπηρετ

  παγορεύουν

  περιπτώσεις

  Αρχικά, γι

  που για την

  από την πλ

  συνεπώς ασ

  ς εξαίρεσης.

  ησης HTTP

  νε τη χρήση

  υ μεταγωγέα

  ρτίου της

  ς και δυνα

  λοιπους σε π

  η δικτυακή τ

  συνοριακο

  ύ να καταλ

  υνδέσεις ικα

  λαπλά 1 Gbp

  [email protected]/7/2

  ύ ή κατόπιν

  ελληνικά ή

  υ Παιδείας

  ς για λειτ

  s updates)

  ων της υπηρ

  ο, οι οποίοι

  τητές της υπ

  ν την πρόσβ

  που αυξάν

  ινόταν προ

  ν επίλυση τ

  λευρά της υπ

  σύμφορο, οπ

  P επιλέχθηκ

  ενός εξειδικ

  α επιπέδου

  υπηρεσίας

  ατότητα αυ

  περίπτωση α

  τοπολογία ε

  ού (border

  λήγουν σε α

  ανής χωρητι

  ps).

  2012

  ελέγχου

  ή διεθνή

  και του

  τουργικά

  κλπ. Η

  ρεσίας.

  θεωρούν

  πηρεσίας

  βαση από

  ονται με

  οσπάθεια

  της κάθε

  πηρεσίας

  πότε και

  κε καθώς

  κευμένου

  4/7 θα

  ς στους

  υτόματης

  αστοχίας

  εντός του

  router),

  αυτόν και

  ικότητας

 • ΙΤΥΕ

  2.2.1

  Για τ

  λογισ

  χρήσ

  Το υπ

  που τ

  περιε

  απαγ

  ταυτο

  Εικόν

  Το

  εξυπη

  ως

  Ε

  1 Σύστημτην εξυπηρέ

  σμικού προ

  στες και ένα

  ποσύστημα

  τους ενημερ

  εχομένου. Τ

  γόρευσης. Γ

  οποιηθούν μ

  να 3 Φόρμα υπ

  υποσύστημα

  ηρέτησης τ

  ακατάλληλ

  μα λογισμι

  έτηση των α

  σβάσιμο μέ

  για τους δια

  που απευθύ

  ρώνει ότι κά

  Τους προσ

  Για την απο

  με username

  ποβολής αιτή

  α για του

  ων αιτημάτ

  λης μιας

  ικού εξυπη

  αιτημάτων τ

  έσω WWW

  αχειριστές τ

  ύνεται στους

  άποιος δικτυ

  σφέρει τη

  οφυγή υποβ

  e και passwo

  ματος άρσης

  υς διαχειρι

  των των χρη

  ολόκληρης

  13

  ηρέτησης

  των χρηστώ

  W. Αποτελείτ

  της υπηρεσία

  ς τελικούς χ

  υακός τόπο

  δυνατότητα

  βολής άσκοπ

  ord.

  ς απαγόρευση

  ιστές της

  ηστών. Καλ

  δικτυακή

  αιτημάτων

  ών της υπηρ

  τε από δύο

  ας.

  χρήστες είνα

  ς δεν είναι

  α να αιτηθ

  πων αιτημά

  ης πρόσβασης

  υπηρεσίας

  λύπτει τις π

  ς περιοχή

  Π2.14 –

  ν χρηστών

  εσίας έχει υ

  ο μέρη, ένα

  αι προσπελά

  διαθέσιμος

  θούν την

  άτων οι χρή

  ς

  προσφέρε

  εριπτώσεις

  ς (π.χ. d

  [email protected]/7/2

  ν

  υλοποιηθεί

  α για τους τ

  άσιμο από τ

  λόγω ακατ

  επανεξέτασ

  ήστες καλού

  ει τη δυν

  αποχαρακτ

  domain.com

  2012

  σύστημα

  τελικούς

  η σελίδα

  άλληλου

  ση της

  ύνται να

  νατότητα

  τηρισμού

  m), ενός

 • ΙΤΥΕ

  συγκ

  ιστοσ

  και

  ακατ

  υποψ

  αυτο

  Εικόν

  Προς

  «Στη

  αναπ

  υποσ

  λίστα

  Ε

  κεκριμένου

  σελίδας (π.χ

  τις ανάλο

  τάλληλες. Επ

  ψήφιων εγγ

  μάτως στου

  να 4 Διαχειρισ

  ς το παρόν φ

  ηρίζω» θα μπ

  πτυχθεί περ

  στήριξη για

  ας εξαιρέσεω

  δικτυακού

  χ. http://ho

  ογες περιπτ

  πίσης, έχει τ

  γραφών. Οι

  υς εξυπηρετη

  στικό περιβάλ

  φιλοξενείτα

  πορούσε να

  αιτέρω καλ

  IPv6, τον

  ων PROXY-

  τόπου (π

  ostname.do

  τώσεις χαρ

  τη δυνατότη

  ι νέες εγγρ

  ητές της υπη

  λλον υπηρεσία

  αι σε υποδομ

  μεταστεγασ

  λύπτοντας κ

  μηχανισμό

  BYPASS, κλ

  14

  π.χ. hostna

  omain.com/p

  ρακτηρισμο

  ητα μαζικής

  ραφές προω

  ηρεσίας.

  ίας ελέγχου π

  μή του Κέντ

  στεί σε υποδ

  και τις λειτ

  ελέγχου πε

  λπ.

  ame.domain

  path/page.h

  ού περιοχώ

  ς εισαγωγής

  ωθούνται σ

  εριεχομένου

  τρου Δικτύω

  δομές του Π

  τουργίες πο

  εριεχομένου

  Π2.14 –

  n.com) ή

  html). Αντισ

  ών, τόπων

  ς εγγραφών,

  σε τακτά χ

  ων ΕΜΠ. Στα

  ΠΣΔ. Επιπλέ

  ου θα αναπ

  μέσω DNS

  [email protected]/7/2

  μιας μεμο

  στρόφως, κ

  και σελίδ

  , καθώς και

  χρονικά δια

  α πλαίσια το

  έον, θα μπορ

  πτυχθούν, ό

  S, τη διαχεί

  2012

  ονωμένης

  καλύπτει

  δων ως

  ελέγχου

  αστήματα

  ου έργου

  ρούσε να

  πως την

  ίριση τις

 • ΙΤΥΕ

  2.3 Για τ

  παρα

  υποδ

  1.

  2

  Οι συ

  ΠΣΔ

  Ε

  ΣΥΣΤΗΜτον έλεγχο

  αμέτρων της

  δομή αυτή π

  . Λογισμικ

  (υλικό, λ

  άμεση εν

  σε περίπτ

  2. Λογισμικ

  και την

  διαθέσιμ

  υγκεκριμένε

  σε συνεργα

  ΜΑ ΛΟΓΙΣΜ

  της καλής

  ς χρησιμοπ

  εριλαμβάνε

  κό Nagios γι

  λειτουργικό

  νημέρωση τω

  τωση δυσλε

  κό Cacti για

  αποτύπωσή

  μα online.

  ες λειτουργ

  ασία με τους

  ΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓ

  λειτουργίας

  ποιείται η σχ

  ι τα ακόλου

  ια την παρα

  ό σύστημα,

  ων διαχειρισ

  ειτουργίας.

  α την παρακ

  ή τους σε γ

  ίες θα μπορ

  ς υπεύθυνου

  15

  ΓΧΟΥ ΚΑΛ

  ς της υπηρ

  σχετική υποδ

  υθα μέρη:

  ακολούθηση

  λογισμικό

  στών της υπ

  κολούθηση δ

  γραφήματα

  ρούσαν να μ

  υς για αυτές.

  ΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥ

  ρεσίας και τ

  δομή του Κ

  της καλής

  Squid, δικτ

  πηρεσίας μέσ

  διαφόρων π

  (ημερήσια,

  μεταφερθού

  .

  Π2.14 –

  ΥΡΓΙΑΣ ΥΠ

  την παρακο

  Κέντρου Δικ

  λειτουργίας

  τυακή σύνδ

  σω ηλεκτρο

  παραμέτρων

  εβδομαδιαί

  ύν σε διαθέσ

  [email protected]/7/2

  ΠΗΡΕΣΙΑΣ ολούθηση δ

  κτύων του Ε

  ς των εξυπη

  δεση κλπ.)

  ονικού ταχυδ

  ν των εξυπη

  ία, μηνιαία,

  σιμες υποδο

  2012

  ιαφόρων

  ΕΜΠ. Η

  ηρετητών

  και την

  δρομείου

  ηρετητών

  , ετήσια)

  ομές του

 • ΙΤΥΕ

  3. ΑΠ

  Όπω

  HTT

  συνο

  αυξη

  συνο

  acces

  εξυπη

  ορισμ

  υποδ

  Εικόν

  Το σο

  για α

  Ε

  ΑΝΑΒΑΘΜΠΡΩΤΟΚΟΛ

  ως αναφέρθη

  P των χρη

  ριακό δρομ

  μένες απαι

  ριακού δρο

  ss list PROX

  ηρετητές τη

  μένοι από το

  διπλασιάσου

  να 5 Κατανομή

  οβαρότερο

  αυτόματη αν

  ΜΙΣΗ ΣΥΛΛΟΥ WCηκε σε προη

  στών του Π

  μολογητή. Η

  ιτήσεις της

  ομολογητή.

  XY-BYPASS

  ης υπηρεσία

  ους εξυπηρε

  υ αριθμού αι

  ή αιτημάτων

  μειονέκτημα

  ντιμετώπιση

  ΥΣΤΗΜΑΤΟCCP ηγούμενο κε

  ΠΣΔ γίνετα

  Η συγκεκριμ

  ς υπηρεσίας

  Επιπλέον,

  . Η μέθοδος

  ας έχει ικαν

  ετητές αναλ

  ιτημάτων απ

  HTTP ανά εξυ

  α της μεθόδ

  προβλημάτ

  16

  ΟΣ ΑΝΑ

  εφάλαιο, η α

  αι με τη χρ

  ένη μέθοδο

  ς χωρίς πρ

  παρέχει ευ

  ς κατανομή

  νοποιητικά α

  λαμβάνουν σ

  πό τους υπό

  υπηρετητή

  δου του IP p

  των αστοχία

  ΑΔΡΟΜΟΛ

  αυτόματη αν

  ρήση του μ

  ς λειτουργε

  ροβλήματα

  υέλικτο μηχ

  ς του φορτ

  αποτελέσμα

  σε σταθερή

  λοιπους (βλ

  policy είναι ό

  ας ενός ή πε

  Π2.14 –

  ΛΟΓΗΣΗΣ

  ναδρομολόγ

  μηχανισμού

  ί απρόσκοπ

  ή ιδιαίτερ

  χανισμό εξα

  ιού των αιτη

  ατα, αλλά ό

  βάση την εξ

  λ. σχετικό δι

  ότι δεν προσ

  ερισσοτέρων

  [email protected]/7/2

  ΜΕ

  γηση των αιτ

  του IP po

  πτα καλύπτο

  ρη επιβάρυν

  αιρέσεων μ

  ημάτων στο

  όχι βέλτιστα

  ξυπηρέτηση

  ιάγραμμα).

  σφέρει μηχα

  ν εξυπηρετη

  2012

  ΧΡΗΣΗ

  τημάτων

  olicy στο

  οντας τις

  νση του

  έσω της

  ους οκτώ

  α, καθώς

  η έως και

  ανισμούς

  ητών της

 • ΙΤΥΕ

  υπηρ

  υλικό

  ανακ

  για τ

  παγκ

  συγκ

  συγκ

  ρυθμ

  περίπ

  αναβ

  Για τ

  μεταγ

  της

  εξυπη

  προβ

  δρομ

  συγκ

  λόγο

  Εναλ

  χρήσ

  πρωτ

  προτ

  είναι

  Σκοπ

  σύστ

  εξειδ

  έπειτ

  συσκ

  Ε

  ρεσίας. Στο τ

  ό ή στο λ

  κατευθύνετα

  τους τελικού

  κόσμιου ιστ

  κεκριμένος ε

  κεκριμένου

  μίσεις του σ

  πτωση προ

  βαθμίσεις.

  την αντιμετώ

  γωγέα επιπέ

  ανακατεύθ

  ηρετητές κα

  βληματικού

  μολογητής –

  κεκριμένη λύ

  υς.

  λλακτική λύ

  ση του πρω

  τόκολλο πρ

  τυποποιήθηκ

  διαθέσιμο σ

  πός του πρ

  τημα της Cis

  δικευμένες σ

  τα του Cisco

  κευές της Ci

  τρέχον σχήμ

  λογισμικό

  αι σε αυτόν

  ύς χρήστες

  τού (WWW

  εξυπηρετητή

  εξυπηρετητ

  συνοριακού

  ογραμματισμ

  ώπιση του π

  έδων 4/7 (L

  υνσης της

  αι της αντιμ

  κόμβου σ

  – μεταγωγέα

  ύση δεν μπό

  ύση που είνα

  ωτοκόλλου W

  ροτάθηκε κα

  κε (βλ. http

  σε συσκευές

  ωτοκόλλου

  sco (IOS) λε

  συσκευές, ό

  o IOS, οι ε

  sco (δρομολ

  μα, εάν κάπ

  του) η κίν

  χωρίς όμως

  είναι ότι δε

  W) μέχρι είτ

  ής. Τόσο η α

  τή γίνεται μ

  δρομολογη

  μένης διακ

  προβλήματο

  Layer 4/7 sw

  κίνησης,

  μετώπισης α

  στους υπόλ

  ας επιπέδων

  όρεσε να υλ

  αι πλέον δια

  Web Cache

  αι υλοποιήθ

  p://tools.ietf

  ς και λογισμ

  WCCP είν

  ειτουργίες κ

  πως οι μετα

  εκδόσεις 1 κ

  λογητές και

  17

  ποιος από το

  νηση HTT

  ς να είναι δυ

  εν έχουν πρ

  τε να διορθ

  αντιμετώπισ

  με παρέμβα

  γητή. Η ίδι

  κοπής για

  ος εξετάστη

  witch). Ο με

  της καταν

  αστοχιών με

  λοιπους. Ό

  ν 4/7 – συν

  λοποιήθηκε γ

  αθέσιμη και

  e Communi

  θηκε αρχικ

  f.org/html/d

  μικά τρίτων κ

  ναι να προσ

  και δυνατότη

  αγωγείς επι

  και 2 του π

  μεταγωγείς

  ους εξυπηρε

  TP που του

  υνατή η εξυ

  όσβαση στο

  θωθεί η βλ

  ση της βλάβ

  αση του δια

  α διαδικασ

  εργασίες σ

  κε στο παρ

  εταγωγέας θ

  νομής της

  ε αυτόματη

  μως, η δικ

  νοριακός δρ

  για διάφορο

  προσφέρει

  ication Prot

  κώς από την

  draft-mclagg

  κατασκευασ

  σφέρει μέσ

  ητες που αρ

  ιπέδων 4/7.

  ρωτοκόλλο

  ς).

  Π2.14 –

  ετητές παρο

  υ αναλογεί

  υπηρέτησή τ

  ο συγκεκριμ

  λάβη, είτε ν

  βης, όσο κα

  αχειριστή τ

  ία ακολουθ

  στους εξυπ

  ελθόν η λύσ

  θα αναλάμβ

  με καλύτ

  ανακατανο

  κτυακή τοπ

  ρομολογητής

  ους τεχνικού

  τα ίδια πλε

  tocol (WCC

  ν εταιρία C

  gan-wccp-v

  στών.

  α από το ί

  χικά ήταν δ

  Έτσι από τ

  υ WCCP εί

  [email protected]/7/2

  ουσιάσει βλά

  ί θα συνεχ

  της. Το απο

  μένο υποσύν

  να παρακα

  αι η παράκα

  της υπηρεσ

  θείται και

  πηρετητές,

  ση της χρήσ

  βανε τις λει

  τερο τρόπο

  ομή της κίνη

  πολογία (κ

  ς) που απα

  ύς και οικον

  εονεκτήματα

  CP). Το συγ

  Cisco, στη

  v2rev1-00) κ

  ίδιο το λειτ

  διαθέσιμες μ

  την έκδοση

  ίναι διαθέσι

  2012

  άβη (στο

  χίσει να

  οτέλεσμα

  νολο του

  αμφθεί ο

  αμψη του

  σίας στις

  σε κάθε

  π.χ. για

  σης ενός

  ιτουργίες

  ο στους

  ησης του

  εντρικός

  αιτούσε η

  νομικούς

  α είναι η

  γκριμένο

  συνέχεια

  αι πλέον

  τουργικό

  μόνο από

  η 12.1 και

  ιμες στις

 • ΙΤΥΕ

  Η έκ

  HTT

  Η έκ

  1.

  2

  3

  4

  Μία λ

  1.

  2

  1.1.1

  Στον

  12.2(1

  πρωτ

  Η πα

  πρωτ

  Ε

  κδοση 1 του

  P (θύρα 80)

  δοση 2 υποσ

  . έως 32 δρ

  2. οποιοδήπ

  3. έως 255 δ

  4. ταυτοπο

  λύση που στ

  . Τον πελά

  περισσότ

  Οι πελάτ

  τις υπηρ

  χρονικά

  2. Τον εξυπ

  δρομολο

  WCCP π

  τους (απ

  τρόπο

  αναδρομ

  διοχετεύ

  πακέτων

  αναδρομ

  Παραμ

  τρέχοντα

  18)SXF15 του

  τοκόλλου W

  αραμετροπο

  τοκόλλου W

  πρωτοκόλλ

  ) από ένα δρ

  στηρίζει:

  ρομολογητέ

  ποτε πρωτό

  διαφορετικέ

  ίηση των συ

  τηρίζεται στ

  άτη WCCP

  τεροι εξυπη

  τες αρχικά

  ρεσίες που

  διαστήματα

  πηρετητή W

  ογητές ή με

  που έχουν α

  πό τα μηνύμ

  την κίνησ

  μολογούμενη

  εται μέσω π

  ν IP να παρα

  μολόγησης ε

  μετροποίησ

  συνοριακό

  υ λειτουργικ

  WCCP. Εξ ορ

  οίηση του σ

  WCCP είναι:

  λου WCCP,

  ρομολογητή

  ές σε διάταξ

  κολλο IP (T

  ές υπηρεσίες

  υμμετεχόντω

  το πρωτόκολ

  (WCCP cli

  ρετητές που

  καταχωρούν

  είναι σε θέ

  α ανακοινών

  WCCP (WCC

  εταγωγείς.

  ανακοινώσε

  ατα που λα

  ση στους

  η κίνηση απ

  πρωτοκόλλο

  αμείνει αναλ

  επιπέδου 2 (L

  ση πρωτοκ

  ό δρομολο

  κού συστήμα

  ρισμού, εφόσ

  συνοριακού

  18

  , υποστηρίζε

  και ένα ή π

  ξη cluster,

  TCP ή UDP)

  ς ταυτόχρον

  ων μερών με

  λλο WCCP

  ent ή WCC

  υ τρέχουν λ

  ν την ύπαρ

  έση να εξυπ

  νουν τη διαθ

  CP server), ρ

  Καταχωρεί

  ει την ύπαρ

  αμβάνει) και

  διαθέσιμου

  πό τον εξυπη

  ου GRE (tun

  λλοίωτο. Στ

  Layer 2 redi

  κόλλου W

  ογητή του

  ατος IOS, η

  σον ενεργοπ

  δρομολογη

  ει αποκλεισ

  περισσότερο

  να,

  ε χρήση MD

  αποτελείτε

  CP engine),

  λογισμικού p

  ξή τους και

  πηρετήσουν

  θεσιμότητά τ

  ρόλο που αν

  σε ομάδες

  ξή τους, πα

  ι αναλόγως

  υς πελάτε

  ηρετητή WC

  nneling) ώστ

  τους μεταγω

  irection) αν

  WCCP στο σ

  ΠΣΔ είνα

  η οποία υποσ

  ποιηθεί, χρη

  ητή του ΠΣ

  Π2.14 –

  στικά την εξ

  υς εξυπηρετ

  D5 shared sec

  από τα ακό

  ρόλο που α

  proxy cachin

  ι τις δυνατό

  (HTTP κλ

  τους (μηνύμ

  αλαμβάνει έ

  ς ανά υπηρ

  αρακολουθε

  αναδρομολο

  ες. Στους

  CCP προς τ

  τε το περιεχ

  ωγείς υποστη

  τί του καναλ

  συνοριακό

  αι εγκατασ

  στηρίζει τις

  σιμοποιείτα

  ΣΔ για την

  [email protected]/7/2

  ξυπηρέτηση

  τητές.

  cret security

  όλουθα μέρη

  αναλαμβάνε

  ng (όπως το

  ότητές τους,

  λπ.) και σε

  ματα «Here

  ένας ή περισ

  ρεσία τους

  εί τη διαθεσ

  λογεί με ομο

  δρομολογ

  τους πελάτε

  χόμενο των

  ηρίζεται μηχ

  λιού GRE.

  ό δρομολο

  στημένη η

  εκδόσεις 1 κ

  αι η έκδοση

  ν ενεργοποί

  2012

  κίνησης

  y.

  η:

  ει ένας ή

  ο Squid).

  , δηλαδή

  τακτικά

  I Am»).

  σσότεροι

  πελάτες

  σιμότητά

  ιόμορφο

  γητές η

  ς WCCP

  αρχικών

  χανισμός

  ογητή

  έκδοση

  και 2 του

  2.

  ίηση του

 • ΙΤΥΕ

  ! en

  ip w

  ! se

  ip w

  ! ac

  ip w

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ca

  acce

  ! ad

  ! sh

  ip w

  Ε

  nable WCCP

  wccp versi

  et WCCP se

  wccp web-c

  ccess list

  wccp web-

  ache01.at

  ess-list

  ache02.at

  ess-list

  ache03.at

  ess-list

  ache04.at

  ess-list

  ache05.at

  ess-list

  ache06.at

  ess-list

  ache07.at

  ess-list

  ache08.at

  ess-list

  ache09.at

  ess-list

  ache10.at

  ess-list

  ddress sp

  hould not

  wccp web-

  P v2

  ion 2

  erver/clie

  cache pass

  t 10 conta

  -cache gr

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  tt.sch.gr

  10 permi

  pace defi

  t be redi

  -cache re

  ent passwo

  sword secr

  ains the c

  roup-list

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  r

  it host 1

  ined in P

  irected

  edirect-l

  19

  ord

  ret-pass

  cache boxe

  t 10

  194.63.23

  194.63.23

  194.63.23

  194.63.23

  194.63.23

  194.63.23

  194.63.23

  194.63.23

  194.63.23

  194.63.23

  PROXY-BYP

  list PROX

  es address

  9.231

  9.232

  9.233

  9.234

  9.235

  9.236

  9.237

  9.238

  9.239

  9.210

  PASS acce

  Y-BYPASS

  Π2.14 –

  s space

  ss list

  -2

  [email protected]/7/2

  2012

 • ΙΤΥΕ

  ! en

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  Ε

  nable tra

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  affic red

  an9

  b-cache re

  an10

  b-cache re

  an11

  b-cache re

  an12

  b-cache re

  an13

  b-cache re

  an14

  b-cache re

  an15

  b-cache re

  an16

  b-cache re

  an17

  b-cache re

  an100

  b-cache re

  an101

  b-cache re

  an202

  b-cache re

  an204

  b-cache re

  an205

  b-cache re

  an206

  b-cache re

  an207

  b-cache re

  an210

  direction

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  20

  n on ever

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  ry SCH.gr

  Π2.14 –

  user int

  [email protected]/7/2

  terface

  2012

 • ΙΤΥΕ

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  inte

  ip

  Οι πα

  1.

  2

  3

  4

  5

  Για τ

  δρομ

  Ε

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Vla

  p wccp web

  erface Tun

  p wccp web

  αραπάνω ρυ

  . την ενεργ

  2. τον ορισ

  3. τον ορισ

  4. τον ορισ

  PROXY-

  δηλαδή

  θέση των

  ip wccp

  5. τον ορισ

  εξυπηρετ

  τον έλεγχο

  μολογητή μπ

  b-cache re

  an212

  b-cache re

  an213

  b-cache re

  an214

  b-cache re

  an215

  b-cache re

  an216

  b-cache re

  an218

  b-cache re

  an334

  b-cache re

  an550

  b-cache re

  nnel11

  b-cache re

  υθμίσεις περ

  γοποίηση το

  μό ενός κοιν

  μό των διευ

  σμό των εξ

  BYPASS-2,

  περιλαμβάν

  ν εντολών d

  p web-cach

  σμό της α

  τούν τους χρ

  της λειτου

  πορούν να χ

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  edirect in

  ριλαμβάνουν

  ου πρωτοκό

  νού συνθημα

  θύνσεων IP

  αιρέσεων α

  η οποία ε

  νει ακριβώς

  deny και το

  he redirec

  αναδρομολό

  ρήστες του Π

  υργίας και τ

  ρησιμοποιη

  21

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  n

  ν:

  όλλου WCCP

  ατικού MD5

  των εξυπηρ

  από το σχή

  είναι η «αν

  ς τις ίδιες ε

  ο ανάποδο, λ

  ct-list,

  όγησης της

  ΠΣΔ.

  την αποσφα

  θούν οι εντο

  P,

  5,

  ρετητών της

  ήμα αναδρο

  ντίστροφη»

  εγγραφές, α

  λόγω του τρ

  ς κίνησης

  αλμάτωση

  ολές:

  Π2.14 –

  ς υπηρεσίας,

  μολόγησης

  της λίστα

  αλλά έχει εν

  ρόπου υλοπ

  στις θύρε

  του πρωτοκ

  [email protected]/7/2

  ,

  μέσω της

  ας PROXY-

  ντολές per

  ποίησης της

  ες (interfac

  κόλλου WC

  2012

  ς λίστας

  BYPASS,

  rmit στη

  εντολής

  ces) του

  CCP στο

 • ΙΤΥΕ

  show

  show

  debu

  debu

  Από

  περιπ

  λειτο

  ανά π

  Η υ

  αναφ

  πιθαν

  εξετα

  περίπ

  WCC

  του I

  Περι

  http:

  ipv6.

  3.1 Στου

  απαιτ

  3.1.1 Συγκ

  GRE

  λειτο

  πυρή

  # cr

  Ε

  w ip wccp

  w ip wccp

  ug ip wccp

  ug ip wccp

  τους χρήστ

  πτώσεις ασ

  ουργιών ότα

  περίπτωση σ

  ποστήριξη

  φέρεται σε

  νώς να μην

  αστεί και αυ

  πτωση που

  CP, τότε το σ

  P policy.

  σσότερες πλ

  ://www.cisc

  .html.

  ΠΑΡΑΜΕυς εξυπηρετ

  τούνται ρυθ

  Παραμε

  κεκριμένα, σ

  για να είνα

  ουργικό σύσ

  ήνα του το π

  reate inte

  web-cache

  p events

  p packets

  τες δρομολο

  συμβατότητ

  αν είναι ταυτ

  σε συνεργασ

  της αναδρ

  πλέον πρόσ

  ν είναι διαθ

  υτό σε συνερ

  δεν βρεθεί

  συγκεκριμέν

  ληροφορίες

  co.com/en/U

  ΕΤΡΟΠΟΙΗ

  τητές της

  θμίσεις στο λ

  ετροποίησ

  στο λειτουργ

  ι δυνατή η λ

  στημα FreeB

  πρωτόκολλο

  erface

  e detail

  ογητών Cisc

  τας μεταξύ

  τόχρονα ενε

  σία με την ο

  ρομολόγηση

  σφατες εκδ

  θέσιμο για τ

  ργασία με τη

  ί λύση για

  νο είδος κίν

  ς για τον συ

  US/docs/ios

  ΗΣΗ ΠΡΩΤ

  υπηρεσίας

  λειτουργικό

  ση πρωτοκ

  γικό σύστημ

  λήψη της αν

  BSD από τη

  ο GRE. Ο ορ

  22

  co, αλλά κα

  ύ του μηχ

  εργοποιημέν

  μάδα διαχεί

  ης κίνησης

  δόσεις του

  το συνοριακ

  ην ομάδα δια

  υποστήριξη

  ησης θα συν

  υνδυασμό IP

  s-xml/ios/ip

  ΟΚΟΛΛΟΥ

  ς για την

  σύστημα κα

  κόλλου W

  μα πρέπει ν

  ναδρομολογ

  ην έκδοση

  ισμός του κ

  αι από την

  χανισμού α

  νες στην ίδια

  ίρισης του δ

  IPv6 μέσ

  λειτουργικο

  κό δρομολο

  αχείρισης το

  η της κίνησ

  νεχίσει να ε

  Pv6 και WCC

  papp/configu

  Υ WCCP Συποστήριξ

  αι στο λογισ

  CCP στο λ

  να γίνει η π

  γούμενης κίν

  6.0 και έπε

  καναλιού γίν

  Π2.14 –

  ίδια την ετ

  αναδρομολόγ

  α θύρα. Θα

  ικτύου κορμ

  σω του πρ

  ού συστήμα

  ογητή του Π

  ου δικτύου κ

  σης IPv6 απ

  ξυπηρετείτα

  CP είναι δια

  uration/15-2

  ΣΤΟΥΣ ΕΞΥ

  η του πρω

  σμικό Squid.

  λειτουργικ

  αραμετροπο

  νησης από τ

  ειτα υποστη

  εται με τις ε

  [email protected]/7/2

  ταιρία, αναφ

  όγησης και

  πρέπει να ε

  μού του ΠΣΔ

  ρωτοκόλλου

  ατος IOS, τ

  ΠΣΔ. Θα π

  κορμού του

  από το πρω

  αι από το μη

  αθέσιμες στ

  2mt/iap-wcc

  ΥΠΗΡΕΤΗΤ

  ωτοκόλλου

  .

  κό σύστημ

  οίηση του κ

  το δρομολογ

  ηρίζει εγγεν

  εντολές:

  2012

  φέρονται

  άλλων

  εξεταστεί

  Δ.

  WCCP

  το οποίο

  ρέπει να

  ΠΣΔ. Σε

  τόκολλο

  ηχανισμό

  η σελίδα

  cp-v2-

  ΤΕΣ WCCP

  μα

  καναλιού

  γητή. Το

  νώς στον

 • ΙΤΥΕ

  ifco

  # se

  ifco

  # cr

  ifco

  Η δ

  διεργ

  και τ

  # do

  ipfw

  # do

  ipfw

  # re

  ipfw

  3.1.2

  Στο λ

  του γ

  # th

  wccp

  # WC

  wccp

  # se

  wccp

  # se

  wccp

  #set

  wccp

  Ε

  onfig gre0

  et link2 p

  onfig gre0

  reate tunn

  onfig gre0

  ιαδικασία α

  γασία του λο

  τώρα, δηλαδ

  o not touc

  w add 48 a

  o not touc

  w add 49 a

  edirect an

  w add 50 f

  Παραμελογισμικό S

  για την υποσ

  his is our

  p2_router

  CCP intern

  p2_version

  et to 1 fo

  p2_forward

  et to 1 fo

  p2_return_

  t to 0 for

  p2_service

  0 create

  parameter

  0 link2

  nel betwee

  0 tunnel S

  αναδρομολό

  ογισμικού Sq

  δή με τη χρή

  ch outgoin

  allow tcp

  ch incomin

  allow tcp

  ny other w

  fwd 127.0.

  ετροποίησ

  quid πρέπε

  στήριξη της

  r WCCP rou

  ROUTER_IP

  nal versio

  n 4

  or GRE tun

  ding_metho

  or GRE tun

  _method 1

  r standard

  e standard

  (for WCCP

  en server

  SERVER_IP

  όγησης των

  quid εξακολ

  ήση του mod

  ng traffic

  from SERV

  ng traffic

  from any

  web traffi

  0.1,80 tc

  ση πρωτοκ

  ι να προστε

  έκδοσης 2 τ

  uter

  P

  on

  nnel setup

  od 1

  nnel setup

  d HTTP red

  d 0 passwo

  23

  Pv2)

  and route

  ROUTER_IP

  ν πακέτων

  λουθεί να γί

  dule IPFW τ

  c

  VER_IP to

  c destined

  to SERVER

  ic to squi

  cp from an

  κόλλου W

  εθούν οι ακό

  του πρωτοκ

  p

  p

  direction

  ord=secret

  er

  P

  IP, εσωτε

  ίνεται με την

  του πυρήνα:

  any

  d to SERVE

  R_IP 80

  id listeni

  ny to any

  CCP στο λ

  όλουθες παρ

  όλλου WCC

  t-pass

  Π2.14 –

  ερικά στον

  ν ίδια μέθοδ

  ER_IP:80

  ing in loc

  80

  λογισμικό

  ράμετροι στ

  CP:

  [email protected]/7/2

  εξυπηρετη

  δο που ακολ

  calhost:80

  Squid

  το αρχείο ρυ

  2012

  ητή, στη

  λουθείται

  0

  υθμίσεών

 • ΙΤΥΕ

  Επίση

  wccp

  Ε

  ης, το λογισ

  pv2 για να υ

  σμικό Squid

  υποστηρίζει

  d θα πρέπει ν

  εγγενώς το

  24

  να έχει μετα

  πρωτόκολλ

  αγλωττιστεί

  λο WCCP v2

  Π2.14 –

  ί με την παρ

  2.

  [email protected]/7/2

  ράμετρο --e

  2012

  enable-

 • ΙΤΥΕ

  4. ΥΤο π

  οποία

  χρήσ

  δίκτυ

  πρόσ

  μπορ

  μπορ

  πρωτ

  Δεδο

  Χρειά

  υποσ

  υποσ

  4.1 Στο

  λειτο

  πρωτ

  Επιπλ

  προσ

  ipv6

  ipv6

  ipv6

  Ε

  ΥΠΟΣΤΗΡΙπρωτόκολλο

  α προέκυψ

  στες του δια

  υο κορμού κ

  σβασης και

  ρούσε να με

  ρούσαν να α

  τοκόλλου.

  ομένου ότι τα

  Η ενεργο

  Η δρομο

  Το υποσύ

  To υποσύ

  άζεται να

  συστήματα μ

  στήριξη του

  ΕΝΕΡΓΟΠλειτουργικό

  ουργικού συ

  τοκόλλου IP

  λέον επειδή

  στεθεί στο α

  6_enable="

  6_ifconfig

  6_defaultr

  ΙΞΗ ΠΡΩΤ

  ο IPv6 είναι

  ε από την

  αδικτύου. Τ

  και πλέον έ

  στις βασικ

  είνει εκτός

  αποκτήσουν

  α βασικά συ

  οποίηση και

  ολόγηση με β

  ύστημα λογ

  ύστημα λογ

  εντοπίσουμ

  με την προϋ

  πρωτοκόλλ

  ΠΟΙΗΣΗ Iό σύστημα

  υστήματος π

  Pv6 με αποτ

  ή είναι επιθυ

  ρχείο /etc/r

  "YES"

  g_fxp0="20

  router="20

  ΟΚΟΛΛΟΥ

  η νέα έκδο

  έλλειψη ε

  Το ΠΣΔ τα τ

  έχει επικεντ

  κές υπηρεσ

  μετάβασης

  ανέλεγκτη

  υστατικά στο

  ι διευθυνσιοδ

  βάση το πεδ

  ισμικού Squ

  ισμικού Squ

  με τις αλλ

  ϋπόθεση ότι

  λου IPv6.

  PV6 ΚΑΙ ΔFreeBSD

  περιέχει τις

  τέλεσμα η εν

  υμητό η αρι

  rc.conf σταθ

  001:648:23

  001:648:23

  25

  Υ IPV6 οση διαδικτυ

  επαρκούς α

  τελευταία χ

  τρωθεί στη

  σίες του. Η

  για το νέο

  πρόσβαση σ

  οιχεία της υ

  δότηση IPv6

  δίο του πρωτ

  uid

  uidguard

  λαγές που

  ι έχουν εγκα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΙ

  από την έ

  απαραίτητ

  νεργοποίηση

  ιθμοδότηση

  θερά τα:

  302:FC02::

  302:FC02::

  υακής τεχνο

  αριθμού δημ

  χρόνια έχει

  ενσωμάτωσ

  υπηρεσία

  πρωτόκολλ

  σε δικτυακο

  υπηρεσίας ελ

  6 στους εξυπ

  τοκόλλου (π

  χρειάζετα

  ατασταθεί ο

  ΙΟΔΟΤΗΣΗ

  έκδοση 6.Χ

  ες δομές (I

  η του να είν

  των proxy

  :231"

  :1"

  Π2.14 –

  ολογίας στο

  μόσιων διευ

  υιοθετήσει

  ση της τεχν

  ελέγχου πε

  λο διαφορε

  ούς κόμβους

  λέγχου περι

  πηρετητές τ

  πολιτική δρο

  ι να γίνου

  οι κατάλληλ

  Η ΣΤΟΥΣ PΧ και έπειτ

  INET6) για

  αι ρύθμιση

  να είναι στα

  [email protected]/7/2

  ο επίπεδο δι

  υθύνσεων γ

  την τεχνολ

  νολογίας στ

  εριεχομένου

  ετικά οι χρή

  ς με χρήση τ

  ιεχομένου εί

  της υπηρεσί

  ομολόγησης

  υν στα πα

  λες εκδόσεις

  PROXY-CAτα ο πυρή

  την λειτου

  ορισμένων

  αθερή επιλέ

  2012

  ικτύου, η

  για τους

  ογία στο

  ο δίκτυο

  υ δεν θα

  ήστες θα

  του νέου

  ίναι:

  ας

  ς)

  αραπάνω

  ς για την

  CHE νας του

  ργία του

  αρχείων.

  έγεται να

 • ΙΤΥΕ

  όπου

  του μ

  εκτελ

  $ /e

  Και ο

  $

  $ if

  Ο έλ

  $ pin

  $ tra

  Και λ

  1?:

  1 g

  2 e

  3 g

  4 s

  5 a

  6 s

  7 g

  8 2

  2

  9 2

  10 2

  11 2

  12 2

  4.2

  Όπω

  συνο

  της

  Ε

  υ η πρώτη γρ

  μηχανήματο

  λούμε:

  etc/rc.d/n

  ο έλεγχος για

  fconfig |

  λεγχος για τη

  ng6 ipv6.goo

  aceroute6 ip

  λαμβάνοντα

  : [LOCALHOST