κατσίκα - Στην τάξη · καμήλα Καραγκιόζης 1 2 4 1 2 2 κ ς κ ς...

of 2 /2
ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΤΑΞΗΣ ΟΝΟΜΑ:............................................... Βάλε σε κύκλο τις εικόνες που το όνομά τους αρχίζει από κ: Κύκλωσε με κόκκινο χρώμα όλα τα Κ και με πράσινο όλα τα κ: Στις επόμενες λέξεις κύκλωσε με πράσινο χρώμα όλα τα κ: καμήλα Καραγκιόζης 1 2 4 2 1 2 κ ς κ σ χ κ ς Κ ε Σ k Κ ε ε Κ θ π Σ α Κ κ Τ κ ς Κ κ θ κατσίκα σκούπα 3 3 1 Μέσα στο κρυπτόλεξο υπάρχουν 7 λεξούλες «και». Μπορείς να τις ανακαλύψεις; Κύκλωσέ τις όπου τις βρεις: 3 λκαιρδοεσλοδαψνκαιπμζελεξαοκεπε μχζχινθμυκαιρπασλγνδμκαπερβψκαι ρταικρνψμκαιψρτακαιλμζεκαινδροα © Παύλος Κώτσης stintaxi.com

Embed Size (px)

Transcript of κατσίκα - Στην τάξη · καμήλα Καραγκιόζης 1 2 4 1 2 2 κ ς κ ς...

Page 1: κατσίκα - Στην τάξη · καμήλα Καραγκιόζης 1 2 4 1 2 2 κ ς κ ς σ χ κ ς Κ ε Σ k Κ ε ε Κ θ π Σ α Κ κκ Τ κ Κ θ κατσίκα

ΓΛΩΣΣΑ Α’ ΤΑΞΗΣ

ΟΝΟΜΑ:...............................................

Βάλε σε κύκλο τις εικόνες που το όνομά τους αρχίζει από κ:

Κύκλωσε με κόκκινο χρώμα όλα τα Κ και με πράσινο όλα τα κ:

Στις επόμενες λέξεις κύκλωσε με πράσινο χρώμα όλα τα κ:

καμήλα Καραγκιόζης

1

2

4

2 1

2

κ ς κ

σ

χ κ

ς Κ ε Σ

k Κ ε

ε

Κ θ π Σ

α Κ κ Τ

κ

ς Κ

κ θ

κατσίκα

σκούπα

3 3

1

Μέσα στο κρυπτόλεξο υπάρχουν 7 λεξούλες «και». Μπορείς να τις ανακαλύψεις;

Κύκλωσέ τις όπου τις βρεις:

3

λ κ α ι ρ δ ο ε σ λ ο δ α ψ ν κ α ι π μ ζ ε λ ε ξ α ο κ ε π εμ χ ζ χ ι ν θ μ υ κ α ι ρ π α σ λ γ ν δ μ κ α π ε ρ β ψ κ α ιρ τ α ι κ ρ ν ψ μ κ α ι ψ ρ τ α κ α ι λ μ ζ ε κ α ι ν δ ρ ο α

© Παύλος Κώτσης

stintaxi.com

Page 2: κατσίκα - Στην τάξη · καμήλα Καραγκιόζης 1 2 4 1 2 2 κ ς κ ς σ χ κ ς Κ ε Σ k Κ ε ε Κ θ π Σ α Κ κκ Τ κ Κ θ κατσίκα

Με τη βοήθεια των εικόνων γράψε τις μπερδεμένες φωνούλες με τη σωστή

σειρά ώστε να σχηματιστούν οι λεξούλες;

Μπορείς να ταιριάξεις κάθε εικόνα με τη λέξη της; Ένωσε με γραμμές:

πέ

7

Μπορείς να βρεις τις λεξούλες που κρύβονται στα πανιά των πλοίων; Γράψε τις

φωνούλες με τη σωστή σειρά και θα εμφανιστούν οι λεξούλες:

6

5

Γράψε τις φωνούλες,

διάβασέ τις δυνατά και

έπειτα ένωσέ τις με

τις εικόνες που το

όνομά τους αρχίζει με

αυτές τις φωνούλες

(όπως στο παράδειγμα):

8 ι

ε

Κ κ

ο

α

ε

Κι κι

___ ___

___ ___

___ ___

κα λο νά τα κα κα νι νό

καπάκι κότα παπάκι

© Παύλος Κώτσης

stintaxi.com