Παρασκευάς ΝΕ Πάλλας - me.math.uoa.grme.math.uoa.gr/dipl/dipl_pallas.pdf · 4ο...

of 230 /230
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ∆ιαπανεπιστημιακό ∆ιατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΠαρασκευάς Ν.Ε. Πάλλας Ανθυφαιρετική ερμηνεία του επιχειρήματος του Τρίτου Ανθρώπου (Πλάτωνoς Παρμενίδης , 132a1-b2) ∆ιπλωματική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής : Στυλιανός Νεγρεπόντης Αθήνα 2005

Embed Size (px)

Transcript of Παρασκευάς ΝΕ Πάλλας - me.math.uoa.grme.math.uoa.gr/dipl/dipl_pallas.pdf · 4ο...

 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑΣ, ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΘΕΩΡΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ -ΠΑΙ∆ΑΓΩΓΙΚΗΣ & ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ

  ∆ιαπανεπιστηµιακό – ∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  “∆Ι∆ΑΚΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟ∆ΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ”

  Παρασκευάς Ν.Ε. Πάλλας

  Ανθυφαιρετική ερµηνεία του επιχειρήµατος του Τρίτου Ανθρώπου (Πλάτωνoς Παρµενίδης , 132a1-b2) ∆ιπλωµατική Εργασία Επιβλέπων Καθηγητής : Στυλιανός Νεγρεπόντης Αθήνα 2005

 • Η παρούσα ∆ιπλωµατική Εργασία

  εκπονήθηκε στα πλαίσια των σπουδών

  για την απόκτηση του

  Μεταπτυχιακού ∆ιπλώµατος Ειδίκευσης

  που απονέµει το

  ∆ιαπανεπιστηµιακό-∆ιατµηµατικό Πρόγραµµα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  «∆ιδακτική και Μεθοδολογία των Μαθηµατικών»

  Εγκρίθηκε την………………από Εξεταστική Επιτροπή την οποία αποτελούσαν οι :

  Ονοµατεπώνυµο Βαθµίδα Υπογραφή

  1) Στυλιανός Νεγρεπόντης (επιβλέπων Καθηγητής) Καθηγητής ………………

  2) ∆ιονύσιος Αναπολιτάνος Καθηγητής ………………

  3) Παναγιώτης Σπύρου Επικ. Καθηγητής ………………

 • 2ο Μέρος Η ανάλυση του ΕΤΑ από τον Vlastos

  και τους άλλους σύγχρονους σχολιαστές .

  « Έχω κάνει σφάλµατα στο παρελθόν και ασφαλώς

  θα κάνω και άλλα στο µέλλον .

  Όποιος µου τα υποδείξει είναι φίλος µου. »

  G. Vlastos ( “Σωκράτης : Ειρωνευτής και Ηθικός Φιλόσοφος”)

 • 3ο Μέρος Η Ανθυφαιρετική Θεωρία της Πλατωνικής ∆ιαλεκτικής –

  Στοιχεία από την σχετική Θεωρία του

  Καθηγητή Στ. Νεγρεπόντη .

  «Pl£twn d' ™pˆ toÚtoij genÒmenoj meg…sthn ™po…hsen ™p…dosin t£ te ¥lla maq»mata kaˆ t¾n gewmetr…an

  labe‹n di¦ t¾n perˆ aÙt¦ spoud»n, Ój pou dÁlÒj ™sti

  kaˆ t¦ suggr£mmata to‹j maqhmatiko‹j lÒgoij kata-

  puknèsaj kaˆ pantacoà tÕ perˆ aÙt¦ qaàma tîn

  filosof…aj ¢ntecomšnwn ™pege…rwn.»

  Πρόκλος ( « Εις Ευκλείδην » 66,8-14 ) « Αξίζει να σηµειωθεί ότι οι σύγχρονοι πλατωνιστές , σχεδόν χωρίς καµία εξαίρεση , δεν γνωρίζουν Μαθη-

  µατικά , παρά την τεράστια σηµασία που απέδιδε ο

  Πλάτων στην Αριθµητική και στην Γεωµετρία , και

  την τεράστια επίδραση που είχαν τα Μαθηµατικά

  στη φιλοσοφία του .»

  Bertrand Russell ( “ A History of Western Philosophy ” , 1945 )

 • 4ο Μέρος Η ερµηνεία του ΕΤΑ µε βάση

  την Ανθυφαιρετική Θεωρία

  « TaÚthj g¦r ™fišmenoi p£ntej tÁj a„t…aj, oƒ mn toÝj spermatikoÝj lÒgouj enai toioÚtouj

  o„hqšntej ¢fq£rtouj aÙtoÝj ™po…hsan,

  æj oƒ ¢pÕ tÁj Sto©j·

  oƒ d t¦ ¢k…nhta Ñrekt¦ prÕ p£ntwn œqento tîn ¢eˆ

  kinoumšnwn, Øf' ïn t¦ kinoÚmena kine‹tai,

  æj oƒ ™k toà Perip£tou.

  Pl£twn d, sunagagën e„j ›n ¢mfÒtera, noeroÝj lÒgouj enai t¦j „dšaj Øpoqšmenoj

  toÚtwn ¢nÁye t¾n p©san dhmiourg…an.»

  Πρόκλος ( Εις Παρµενίδην : 887,36-888,3 )

 • Ο Borges , ο Τρίτος Άνθρωπος , τα παράδοξα του Ζήνωνα

  και η β΄ υπόθεση του Παρµενίδη του Πλάτωνος .

  « Στην πένα του Αριστοτέλη , χρωστάµε και τη διάσωση και την

  πρώτη αναίρεση αυτών των επιχειρηµάτων (του Ζήνωνα). Τα

  αναιρεί , µε κάποια συντοµία περιφρονητική. Ωστόσο , η ύπαρξή

  τους του εµπνέει το περίφηµο επιχείρηµα του τρίτου ανθρώπου

  κατά της Θεωρίας του Πλάτωνα . Η Θεωρία αυτή θέλει ν’αποδεί-

  ξει ότι δύο άτοµα , που έχουν κοινές ιδιότητες (λογουχάρη , δύο

  άνθρωποι) είναι απλές πρόσκαιρες παρουσίες ενός αιώνιου αρχέ-

  τυπου . Αναρωτιέται ο Αριστοτέλης αν το πλήθος των ανθρώπων

  και ο Άνθρωπος - τα βραχύβια άτοµα και το Αρχέτυπο – έχουν

  κοινές ιδιότητες . ∆εν υπάρχει αµφιβολία : έχουν τις κοινές ιδιό-

  τητες της ανθρωπότητας . Σ’αυτήν την περίπτωση , υποστηρίζει ο

  Αριστοτέλης , θα πρέπει να εξεύρουµε άλλο αρχέτυπο , που να

  µπορεί να µπορεί να περιλάβει όλους , και κατόπιν ένα τέταρτο ...

  Στον Παρµενίδη – που ο ζηνωνικός του χαρακτήρας είναι αναµ-

  φισβήτητος- ο Πλάτων εφευρίσκει µια πρόταση σχεδόν παρόµοια ,

  για να αποδείξει ότι το ένα είναι στην πραγµατικότητα πολλά .

  Εάν το ένα υπάρχει , συµµετέχει στο είναι . Συνεπώς , υπάρχουν

  µέσα του δύο µέρη : το είναι και το ένα . Το καθένα όµως από

  αυτά τα µέρη είναι και ένα και είναι , ώστε να εγκλείει άλλα

  δύο , που κι αυτά εγκλείουν άλλα δύο : απεριόριστα .»

  ( Jorge Luis Borges : “ Avatares de la tortuga ” , 1932(!) ,

  Ελλην. εκδ. «Οι µεταµορφώσεις του χελώνας »Ύψιλον , 1982 )

 • 1ο Μέρος

  Το Επιχείρηµα του Τρίτου Ανθρώπου (ΕΤΑ)

  Πως τίθεται το ζήτηµα – Τα αρχαία κείµενα.

  « œti d oƒ ¢kribšsteroi tîn lÒgwn

  oƒ mn tîn prÒj ti poioàsin „dšaj,

  ïn oÜ famen enai kaq' aØtÕ gšnoj,

  oƒ d tÕn tr…ton ¥nqrwpon lšgousin.» Αριστοτέλης , ( Μετά τα Φυσικά 990 b15-17 )

 • Στη Σωτηρία

  την Ελευθερία

  και την Κατερίνα ,

  που κατανοούν τις “τρέλες” που κάνω,

  αλλά συγχρόνως

  µε προφυλάσσουν από τα ατοπήµατα που θα έκανα .

  Φίλε ή αντίπαλε µην τ’αναγγείλεις πουθενά . ∆εσµώτης τήδε ίσταµαι τοις ένδον ρήµασι πειθόµενος .

  Άρης Αλεξάνδρου , «Υποσηµείωση»

 • Εκφράζω τις ειλικρινείς ευχαριστίες µου στον

  Καθηγητή κ. Στ. Νεγρεπόντη για την - χωρίς φειδώ -

  βοήθεια του , όχι µόνο κατά την εκπόνηση της

  διπλωµατικής µου εργασίας αλλά και καθ’όλη την

  διάρκεια της φοίτησής µου στο Μεταπτυχιακό

  Πρόγραµµα .

  Νοιώθω επιπλέον τυχερός γιατί µου έδωσε την ευ-

  καιρία να παρακολουθήσω εκ του σύνεγγυς την δια-

  µόρφωση της θεωρίας του για την Ανθυφαιρετική

  ερµηνεία της Πλατωνικής διαλεκτικής .

  Ευχαριστώ επίσης θερµά τον Καθηγητή κ. ∆. Αναπο-

  λιτάνο και τον Επικ. Καθηγητή κ. Π. Σπύρου , µέλη

  της τριµελούς επιτροπής , για την διδακτική βοήθεια

  την οποία µου προσέφεραν κατά την διάρκεια των

  µεταπτυχιακών µου σπουδών , βοήθεια η οποία απε-

  δείχθει χρησιµότατη στην εκπόνηση της παρούσης

  εργασίας .

 • i

  Πίνακας Περιεχοµένων Πρόλογος 1 1ο Μέρος : To Eπιχείρηµα του Τρίτου Ανθρώπου (ΕΤΑ).

  Πως τίθεται το ζήτηµα – Τα αρχαία κείµενα . 5

  1. Εισαγωγή 5

  2. ΕΤΑ – Το βασικό κείµενο . 7

  3. Η δεύτερη εκδοχή του ΕΤΑ στον «Παρµενίδη» . 8

  4. Οι περιγραφές του ΕΤΑ από τον Αριστοτέλη και τους

  σχολιαστές του . 10

  4α. Η Αριστοτελική εκδοχή . 11

  4β. Η εκδοχή του Εύδηµου για το ΕΤΑ . 12

  4γ. Η άποψη του Αλέξανδρου για την Αριστοτελική και

  την Ευδήµεια εκδοχή του ΕΤΑ . 14

  4δ. Παρατηρήσεις σχετικά µε την προέλευση του ονόµατος

  « Τρίτος Άνθρωπος». 14

  4ε. Η «σοφιστική» εκδοχή του ΕΤΑ. 16

  5. Η χρήση του ΕΤΑ από τον Αριστοτέλη ως κριτική της

  Πλατωνικής Θεωρίας των Ιδεών 20

  5α. Η Πλατωνική Θεωρία των Ιδεών . 21

  5β. Η Θεωρία των Ιδεών οδηγεί : είτε σε κατασκευή Ιδεών

  για τα «προς τι» είτε στον «Τρίτο Άνθρωπο» 22

  5γ. Που οφείλεται - σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη - η αντίφαση

  στον « Τρίτο Άνθρωπο» . 25

  5δ. Η Πλατωνική «µέθεξη» , σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη . 27

  5ε. Πως αποφεύγεται , σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη , η

  αντίφαση του ΕΤΑ . Η έννοια του «καθόλου» . 29

 • ii

  2ο Μέρος : H ανάλυση του ΕΤΑ από τον G. Vlastos και

  τους άλλους σύγχρονους σχολιαστές . 32

  1. Εισαγωγή 32

  Παρατήρηση : O Zeller και ο Γληνός για το ΕΤΑ 33

  2. Η ρητά εκπεφρασµένη και οι υπονοούµενες υποθέσεις

  του ΕΤΑ σύµφωνα µε τον Vlastos . 36

  3. Η – κατά τον Vlastos – Πλατωνική Οντολογία και η

  τεκµηρίωση µέσω αυτής των υποθέσεων του ΕΤΑ . 46

  4. Προσπάθεια ένταξης του ΕΤΑ στην – κατά Vlastos –

  Πλατωνική Οντολογία . 58

  5. Οι υποθέσεις του ΕΤΑ σύµφωνα µε τους : Sellars , Cohen

  και Scaltsas . 61

  5α. Sellars (1955) 61

  5β. Cohen (1971 & 1992) 66

  5γ. Scaltsas (1992) 70

  6. Συνοπτική παρουσίαση των υποθέσεων του ΕΤΑ

  κατά χρονολογική σειρά . 75

  Προσθήκη : Παρατηρήσεις σχετικά µε την Αυτό-Κατηγόρηση : 77

  (α) Η Πλατωνική Ιδέα ως «πρότυπη µονάδα

  µέτρησης» (Geach) 77

  (β) Οι «Παυλικές κατηγορήσεις» (Vlastos-Peterson) 78

  (γ) Η Αυτό-Κατηγόρηση µέσα από το πρίσµα του

  βιολογικού µοντέλου ερµηνείας της Πλατωνικής

  Θεωρίας των Ιδεών (Scaltsas) 81

 • iii

  3ο Μέρος : H Ανθυφαιρετική Ερµηνεία της Πλατωνικής ∆ιαλεκτικής

  Στοιχεία από την σχετική Θεωρία του

  Καθηγητή Στ. Νεγρεπόντη . 84

  1. Εισαγωγή 84

  2. Η έννοια της Ανθυφαίρεσης 86

  3. « aƒ dun£mei mÒnon sÚmmetroι eÙqe‹ai» . Το

  κριτήριο του λόγου- Άπειρη περιοδική ανθυφαίρεση 98

  4. « peirî mimoÚmenoj . . . » .Τα Μαθηµατικά ως εργαλείο

  κατανόησης της Πλατωνικής διαλεκτικής . 111

  5. «P©n tÕ Ôntwj ×n ™k pšratÒj ™sti kaˆ ¢pe…rou»

  Τα Πλατωνικά όντα 117

  5α. Η εµφάνιση του κριτηρίου του λόγου στον ¨Σοφιστή» 119

  5β. Το άπειρον υπό την µορφή της άπειρης ανθυφαίρεσης

  και το πέρας υπό την µορφή της περιοδικότητας , στην

  β΄ υπόθεση του «Παρµενίδη» . 126

  4ο Μέρος : Ερµηνεία του ΕΤΑ µε βάση την

  Ανθυφαιρετική Θεωρία . 137

  1. Εισαγωγή 137

  2. Η διαφορετική φύση της διαιρετότητας στα αισθητά

  και στις Πλατωνικές Ιδέες 139

  2α . Η διαιρετική φύση των αισθητών 139

  2β. Η διαιρετότης στις Πλατωνικές Ιδέες - Η µέθεξη των αισθητών στην Ιδέα («t«lla toà ˜nÕj») 142

 • iv

  3. Κριτική της Πλατωνικής οντολογίας κατά Vlastos , συνεπι-

  κουρούµενη από τα σχόλια του Πλωτίνου ( Εννεάδες 6,5,8,26-42)

  και του Πρόκλου ( Εις Παρµενίδην ,(867,14-868,19) ) 162

  4. Η ανθυφαιρετική ερµηνεία του ΕΤΑ συνεπικουρούµενη και

  από τα σχόλια του Πρόκλου (Εις Παρµενίδην , 878,1-890,38) 169

  5. Τελικά συµπεράσµατα 205

  Βιβλιογραφία 208

  Πηγές Αρχαίων Ελληνικών κειµένων . 214

 • 1

  Πρόλογος

  Ο Παρµενίδης είναι ένας πολυσύνθετος και σε αρκετά σηµεία του δυσνόητος ή και αµφίσηµος Πλατωνικός διάλογος . Στο πρώτο

  µέρος του διαλόγου (126-135) ο νεαρός (για τις δραµατουργικές ανά-

  γκες του διαλόγου ) Σωκράτης , εκθέτει τα καίρια σηµεία της Πλατω-

  νικής Θεωρίας των Ιδεών , και οι διάσηµοι συνοµιλητές του , Παρµε-

  νίδης και Ζήνωνας , υποβάλλουν την Θεωρία αυτή σε µια λεπτοµερή

  κριτική η οποία οδηγεί τον Σωκράτη σε απορία και αµηχανία .

  Ένα από τα σηµεία της Θεωρίας , που δέχεται την αυστηρή κρι-

  τική του Παρµενίδη είναι αυτό που αφορά την «µέθεξη» των αι-

  σθητών στις Ιδέες . Στο ερώτηµα « Με ποιόν τρόπο ένα αισθητό

  (πράγµα) έχει ένα γνώρισµα F ;» , η Πλατωνική απάντηση είναι ότι

  « υπάρχει µία µοναδική Ιδέα που αντιστοιχεί στο γνώρισµα αυτό ,

  και το αισθητό είναι F, µε το να µετέχει στην Ιδέα αυτή» .

  Στην προσπάθειά του λοιπόν να «διευκρινίσει» τον τρόπο µέθεξης

  των αισθητών στην Ιδέα , ο Παρµενίδης αναπτύσσει µια σειρά επιχει-

  ρηµάτων τα οποία οδηγούν τον Σωκράτη σε αδιέξοδα . Ένα από τα

  πλέον αµφίσηµα και δισερµήνευτα τέτοια επιχειρήµατα είναι το , κα-

  λούµενο , Επιχείρηµα του Τρίτου Ανθρώπου (ΕΤΑ) .

  Το ΕΤΑ «φαίνεται» να µας ανάγει σε µια απειρία Ιδεών για ένα

  συγκεκριµένο γνώρισµα , ανατρέποντας έτσι την βασική Πλατωνική

  αρχή περί της µοναδικότητας της Ιδέας .

  Οι συζητήσεις και οι ερµηνείες για το ΕΤΑ οι οποίες είχαν ήδη

  ξεκινήσει από τον Αριστοτέλη ( ο οποίος το χρησιµοποίησε ως βα-

  σικό όπλο στην πολεµική του κατά της Πλατωνικής Θεωρίας των

  Ιδεών ) και τους Αρχαίους Έλληνες σχολιαστές , συνεχίζονται µέχρι

 • 2

  και τις µέρες µας , µε φωτεινό χρονικό σηµείο το 1954 , έτος κατά

  το οποίο ο (Ελληνικής καταγωγής) καθηγητής Gregory Vlastos δη-

  µοσίευσε το φηµισµένο άρθρο του “ The Third Man Argument in

  the Parmenides” ( Philosophical Review 1954) .

  Ο Vlastos ανέλυσε το ΕΤΑ , επισηµαίνοντας τόσο τις ρητές όσο

  και τις υπονοούµενες υποθέσεις του επιχειρήµατος και κατέληξε στο

  συµπέρασµα ότι η αντιφατικότητα του , εξηγείται µόνο αν το ΕΤΑ

  θεωρηθεί ως « καταγραφή ειλικρινούς αµηχανίας » του Πλάτωνα .

  Στην πορεία αυτή , της σκέψης του Vlastos κινήθηκαν - µε µικρές

  ή µεγαλύτερες αποκλίσεις - όλοι σχεδόν οι µετέπειτα σχολιαστές του

  ΕΤΑ .

  Η εργασία που παρουσιάζουµε προτείνει µια ερµηνεία του ΕΤΑ ,

  υπό το πρίσµα όµως µιας εντελώς νέας οπτικής την οποία µας προ-

  σφέρει η Θεωρία της Ανθυφαιρετικής Ερµηνείας της Πλατωνικής

  ∆ιαλεκτικής του Καθηγητή Στ. Νεγρεπόντη .

  Η Θεωρία αυτή χρησιµοποιεί τα Μαθηµατικά ( και ειδικότερα την

  ανθυφαιρετική διαδικασία ) ως βασικό εργαλείο κατανόησης και ερ-

  µηνείας της Πλατωνικής Φιλοσοφίας και ∆ιαλεκτικής .

  Κύριος µοχλός λειτουργίας της Θεωρίας αυτής , αποτελεί το γεω-

  µετρικό «κριτήριο του λόγου» και κοµβικά της σηµεία είναι οι έν-

  νοιες της «ανθυφαίρεσης» και του ζεύγους «άπειρον και πέρας» ,

  οι οποίες , µεταφερόµενες σε φιλοσοφικό επίπεδο , διατρέχουν όλους

  σχεδόν τους διαλόγους τόσο της µέσης όσο και της τελευταίας συγ-

  γραφικής περιόδου του Πλάτωνα .

  Με βάση λοιπόν την Ανθυφαιρετική Θεωρία θα δείξουµε ότι η

  άπειρη ακολουθία των διαδοχικών ιδεών που εµφανίζεται στο ΕΤΑ ,

  δεν είναι τίποτε άλλο παρά «ρητές» προσεγγίσεις της (µοναδικής)

  Ιδέας , οι οποίες παρουσιάζονται σε κάθε βήµα της ανθυφαιρετικής

  διαδικασίας . Έτσι το ΕΤΑ δεν είναι «καταγραφή µιας ειλικρινούς

 • 3

  αµηχανίας» , ούτε µια «µεταρρύθµιση»της Θεωρίας των Ιδεών από

  τον ίδιο τον Πλάτωνα , αλλά µια δηµιουργική απορία που διατυπώνει

  ο Πλάτων µέσω του νεαρού Σωκράτη , την οποία «επιλύει» ο ίδιος

  µέσω της β΄ υπόθεσης που ακολουθεί το εδάφιο του ΕΤΑ στον

  Παρµενίδη .

  Πρέπει στο σηµείο αυτό να επισηµανθεί ότι το µοντέλο αυτό «επί-

  λυσης» του ΕΤΑ το οποίο µας προτείνει η Ανθυφαιρετική Θεωρία

  του Καθηγητή Στ. Νεγρεπόντη , βρίσκεται σε πλήρη αντιστοιχία µε

  την ερµηνεία που δίνει ο Πρόκλος σχολιάζοντας το εδάφιο του Τρί-

  του Ανθρώπου στον Παρµενίδη . Είναι µάλιστα απορίας άξιο το

  γεγονός ότι λείπουν εντελώς οι αναφορές των σύγχρονων σχολια-

  στών του ΕΤΑ , στα ερµηνευτικά αυτά σχόλια του Πρόκλου . Ας

  τονισθεί επίσης ιδιαίτερα το γεγονός ότι στο πρόσωπο του Πρόκλου ,

  συνδυαζόταν αρµονικά τόσο ο Φιλόσοφος όσο και ο Μαθηµατικός,

  ακολουθώντας πιστά το πρότυπο της Παιδείας που πρέσβευε η

  Πλατωνική Ακαδηµία .

  Ως προς την δοµή , η εργασία είναι χωρισµένη σε τέσσερα µέρη :

  ▪ Στο 1ο γίνεται η καταγραφή του εδαφίου του Τρίτου Ανθρώπου

  στον Παρµενίδη καθώς και των άλλων εκδοχών του ΕΤΑ που

  συναντώνται στην αρχαιοελληνική γραµµατεία , και παρουσιάζεται η

  κριτική που άσκησε ο Αριστοτέλης στην Πλατωνική Θεωρία των

  Ιδεών µε βάση το ΕΤΑ .

 • 4

  ▪ Στο 2ο γίνεται η παρουσίαση της ανάλυσης που έκαναν στο ΕΤΑ

  τόσο ο Vlastos , όσο και οι υπόλοιποι σχολιαστές που συµµετείχαν

  στην συζήτηση που άνοιξε το αρχικό του άρθρο .

  ▪ Στο 3ο παρουσιάζεται - συνοπτικά - η Θεωρία της Ανθυφαιρετικής

  Ερµηνείας της Πλατωνικής ∆ιαλεκτικής του Καθηγητή Στ. Νεγρεπόντη

  και τέλος ,

  ▪ Στο 4ο µέρος καταγράφεται η «επίλυση» του ΕΤΑ µε βάση την

  Ανθυφαιρετική Θεωρία και τα σχόλια του Πρόκλου .

  Παρατήρηση: Η µεταγραφή στην Νεοελληνική γλώσσα των αρχαιοελληνικών

  κειµένων των : Αλέξανδρου Αφροδισιέως – Ασκληπιού – Πρόκλου έγιναν από τον

  γράφοντα . Για την µεταγραφή των υπολοίπων αρχαιοελληνικών κειµένων , ο γρά-

  φων έλαβε υπόψη και τις αντίστοιχες εκδόσεις που αναφέρονται στην βιβλιο-

  γραφία (στο τέλος της εργασίας ) .

 • 5

  1ο Μέρος Το Επιχείρηµα του Τρίτου Ανθρώπου (ΕΤΑ)

  Πως τίθεται το ζήτηµα – Τα αρχαία κείµενα.

  1. Εισαγωγή Στο πρώτο µέρος της εργασίας θα επικεντρωθούµε στο χωρίο

  132 a 1- b3 του Πλατωνικού διαλόγου « Παρµενίδης ». O « Παρµενί-

  δης » είναι ένας πολύπλοκος και σε πρώτη ανάγνωση δυσνόητος

  διάλογος , στο πρώτο µέρος του οποίου τίθεται µια πληθώρα προ-

  βληµάτων σχετικών µε την Πλατωνική Θεωρία των Ιδεών. Το χω-

  ρίο 132 a 1- b3 το οποίο θα µελετήσουµε περιγράφει ένα από τα

  προβλήµατα αυτά , το οποίο είναι γνωστό µε το – Αριστοτελικής

  προέλευσης - όνοµα : Το Επιχείρηµα του Τρίτου Ανθρώπου ( ΕΤΑ).

  Το ΕΤΑ καταγράφει µια – εκ πρώτης όψεως – αντίφαση της

  Θεωρίας των Ιδεών .Συγκεκριµένα το ΕΤΑ « φαίνεται » να µας ανά-

  γει σε µια απειρία Ιδεών ανατρέποντας έτσι την βασική αρχή της

  Πλατωνικής Θεωρίας που αναφέρει (όπως θα δούµε και στην συνέ-

  χεια ) ότι :

  Για οποιοδήποτε πεπερασµένο πλήθος πραγµάτων τα οποία

  έχουν ένα κοινό γνώρισµα , υπάρχει µία µοναδική Ιδέα η ο-

  ποία αντιστοιχεί στο γνώρισµα αυτό , και τα πράγµατα αυτά

  έχουν το συγκεκριµένο αυτό γνώρισµα λόγω της συµµετοχής

  τους στην Ιδέα αυτή .

  Οι ερµηνείες , οι συζητήσεις και οι δηµοσιεύσεις για το ΕΤΑ ήταν

 • 6

  ήδη πολυάριθµες προ του 1954 . Μετά όµως από την δηµοσίευση την

  χρονιά αυτή , του φηµισµένου άρθρου του καθηγητή G. Vlastos : “The

  Third Man Argument in the Parmenides” ( Philosophical Review ,1954)

  οι δηµοσιεύσεις για το ΕΤΑ αυξήθηκαν κατακόρυφα .( Σχετικά ο κα-

  θηγητής H. Cherniss είχε πει για την εργασία του Vlastos ότι : « προ-

  κάλεσε πληµµύρα δηµοσιευµάτων που η στάθµη της εξακολουθεί να

  ανεβαίνει και που , αν και είχε σκοπό να διασαφηνίσει το κείµενο

  του Πλάτωνα , τείνει µάλλον να το κατακλύσει µε τα σύµβολα της

  µοντέρνας λογικής .(“The Relation of the Timaeus to Plato’s Later Dialogues” American Journal of Philology,1958). Ο Vlastos ανέλυσε από τεχνικής άποψης το ΕΤΑ , επισηµαίνοντας

  τόσο την ρητά εκπεφρασµένη όσο και τις- κατά την άποψή του- υπο-

  νοούµενες υποθέσεις του επιχειρήµατος και κατέληξε στο συµπέρασµα

  ότι η αντιφατικότητα εξηγείται µόνο αν το ΕΤΑ θεωρηθεί ως « κατα-

  γραφή ειλικρινούς αµηχανίας » του Πλάτωνα .

  Όλοι σχεδόν οι µετέπειτα σχολιαστές του ΕΤΑ κινήθηκαν κατά το

  µάλλον ή ήττον πάνω στον άξονα ερµηνείας που χάραξε ο Vlastos ,

  συνεισφέροντας κυρίως στην καλύτερη διατύπωση των υποθέσεών

  του, ώστε να καταστούν λειτουργικότερες.( κατά την « µαθηµατικοποι-

  ηµένη » έκφραση του Καθηγητή Στ. Νεγρεπόντη : « όλες οι ερµηνείες

  βρίσκονται σε µια περιοχή µε κέντρο την ανάλυση του Vlastos και

  ακτίνα ε » )

  Ιστορικά , ο όρος « Τρίτος Άνθρωπος » εµφανίζεται στα « Μετά τα

  Φυσικά » ( όπως και στους « Σοφιστικούς Ελέγχους » ) όπου ο Αρι-

  στοτέλης τον χρησιµοποιεί ως ένα από τα βασικά όπλα στην πολε-

  µική του εναντίον της Πλατωνικής Θεωρίας των Ιδεών . Μνεία του

  « Τρίτου Ανθρώπου » γίνεται και στα σχόλια που κάνει ο Αλέξαν-

  δρος ο Αφροδισιεύς στα « Μετά τα φυσικά » , όπου µάλιστα παραθέ-

  τει αποσπάσµατα από την πραγµατεία « Περί Ιδεών » του Αριστοτέ-

 • 7

  λη στην οποία αναφέρονται και άλλες τρεις εκδοχές του ΕΤΑ .

  Μια σύγκριση των θέσεων Αριστοτέλη και Πλάτωνα σχετικά µε το

  ΕΤΑ, κάνει και ο Ασκληπιός στα σχόλια του στα «Μετά τα Φυσικά».

  2. ΕΤΑ – Το βασικό κείµενο Η βασική εκδοχή του ΕΤΑ βρίσκεται , όπως προαναφέραµε , στο ε-

  δάφιο 132 a 1- b3 του διαλόγου « Παρµενίδης ».Είναι η εκδοχή στην

  οποία έχουν επικεντρωθεί όλοι οι σύγχρονοι σχολιαστές ( και αποτε-

  λεί βέβαια και το βασικό αντικείµενο της εργασίας αυτής ).

  Στην συνέχεια θα καταγράψουµε το εδάφιο 132 a 1- b3 σε µια στή-

  λη , ενώ σε παράλληλη στήλη θα καταχωρήσουµε ένα διάγραµµα

  ροής το οποίο θα µας βοηθήσει για µια πρώτη επαφή µε το ΕΤΑ.

  ( Το έναυσµα για την δηµιουργία του διαγράµµατος ροής δόθηκε από

  το άρθρο “Criticism of theory of Forms” του S. Cohen , 2002 , από

  την ηλεκτρονική σελίδα :

  http://faculty.washington.edu/smcohen/320/tmalect.htm ).

  « Παρµενίδης » 132 a 1- b3 ∆ιάγραµµα ροής του ΕΤΑ

  Oma… se ™k toà toioàde ›n

  ›kaston edoj o‡esqai enai

  Μοναδική Ιδέα

  Ótan pÒll' ¥tta meg£la soi dÒxV

  enai, m…a tij ‡swj doke‹

  „dša ¹ aÙt¾ enai ™pˆ p£nta

  „dÒnti, Óqen ›n tÕ mšga ¹gÍ

  enai.

  'AlhqÁ lšgeij, f£nai.

  Τα πράγµατα m1 , m2 , … , mκ

  είναι µεγάλα .

  Άρα , φαίνεται ότι υπάρχει µία

  Ιδέα Μ1 του «Μεγάλου» στην

  µετέχουν τα m1 , m2 , … , mκ .

 • 8

  T… d' aÙtÕ tÕ mšga kaˆ t«lla t¦

  meg£la, ™¦n æsaÚtwj

  tÍ yucÍ ™pˆ p£nta ‡dVj, oÙcˆ ›n

  ti aâ mšga fane‹tai, ú

  taàta p£nta meg£la fa…nesqai;

  ”Eoiken.

  ”Allo ¥ra edoj megšqouj

  ¢nafan»setai, par' aÙtÒ te tÕ

  mšgeqoj gegonÕj kaˆ t¦

  metšconta aÙtoà·

  Τα m1 , m2 , … , mκ και η

  Ιδέα Μ1 είναι όλα µεγάλα ,

  λόγω της µέθεξής τους σε µια

  νέα Ιδέα Μ2 του «Μεγάλου» .

  kaˆ ™pˆ toÚtoij aâ

  p©sin ›teron, ú taàta p£nta

  meg£la œstai·

  Τα m1 , m2 , … , mκ , Μ1, Μ2

  είναι όλα µεγάλα λόγω της

  µέθεξής τους σε µια νέα

  Ιδέα Μ3 του « Μεγάλου » .

  kaˆ oÙkšti d¾ ›n

  ›kastÒn soi tîn e„dîn œstai,

  ¢ll¦ ¥peira tÕ plÁqoj.

  Επαγωγικά δηµιουργούνται

  άπειρες Ιδέες Μn , όπου n

  φυσικός αριθµός .

  3. Η δεύτερη εκδοχή του ΕΤΑ στον «Παρµενίδη» Μια δεύτερη εκδοχή του ΕΤΑ εµφανίζεται στον ίδιο διάλογο του Πλάτωνα και συγκεκριµένα στο εδάφιο 132 d1-133 a6 :

  «t¦ mn e‡dh taàta ésper parade…gmata ˜st£nai ™n tÍ fÚsei,

  t¦ d ¥lla toÚtoij ™oikšnai kaˆ enai Ðmoièmata, kaˆ ¹ mšqexij

  aÛth to‹j ¥lloij g…gnesqai tîn e„dîn oÙk ¥llh tij À

  e„kasqÁnai aÙto‹j.

  E„ oân ti, œfh, œoiken tù e‡dei, oŒÒn te ™ke‹no tÕ edoj

 • 9

  m¾ Ómoion enai tù e„kasqšnti, kaq' Óson aÙtù ¢fwmoièqh;

  À œsti tij mhcan¾ tÕ Ómoion m¾ Ðmo…J Ómoion enai;

  OÙk œsti.

  TÕ d Ómoion tù Ðmo…J «r' oÙ meg£lh ¢n£gkh ˜nÕj toà

  aÙtoà [e‡douj] metšcein;

  'An£gkh.

  Oá d' ¨n t¦ Ómoia metšconta Ómoia Ï, oÙk ™ke‹no œstai

  aÙtÕ tÕ edoj;

  Pant£pasi mn oân.

  OÙk ¥ra oŒÒn tš ti tù e‡dei Ómoion enai, oÙd tÕ edoj

  ¥llJ· e„ d m», par¦ tÕ edoj ¢eˆ ¥llo ¢nafan»setai edoj,

  kaˆ ¨n ™ke‹nÒ tJ Ómoion Ï, ›teron aâ, kaˆ oÙdšpote paÚsetai

  ¢eˆ kainÕn edoj gignÒmenon, ™¦n tÕ edoj tù ˜autoà metšconti

  Ómoion g…gnhtai.

  'Alhqšstata lšgeij.

  OÙk ¥ra ÐmoiÒthti t«lla tîn e„dîn metalamb£nei, ¢ll£

  ti ¥llo de‹ zhte‹n ú metalamb£nei»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Οι µεν Ιδέες στέκουν στην φύση ως

  υποδείγµατα (πρότυπα) και τα άλλα (αισθητά) µοιάζουν µε αυτές και

  αποτελούν αποµιµήσεις τους .

  Και η µέθεξη αυτή των άλλων (αισθητών) στις Ιδέες δεν είναι τίποτε

  άλλο παρά τούτο : είναι εικόνες των Ιδεών .

  Αν λοιπόν κάποιο πράγµα , είπε ο Παρµενίδης , µοιάζει µε την Ιδέα

  είναι δυνατόν η Ιδέα αυτή να µην είναι όµοια µε αυτό που είναι

  εικόνα της , αφού το πράγµα αυτό είναι οµοίωµά της ;

  Ή υπάρχει κάποιος τρόπος σύµφωνα µε τον οποίο το όµοιο να µην

  είναι όµοιο µε το όµοιό του ;

  ∆εν υπάρχει .

 • 10

  Άρα δεν είναι αναγκαίο το όµοιο να µετέχει στην ίδια Ιδέα µε το

  όµοιό του ;

  Είναι (αναγκαίο) .

  ∆εν θα είναι λοιπόν µια Ιδέα εκείνη , στην οποία µετέχοντας τα

  όµοια γίνονται όµοια ;

  Βεβαιότατα . ∆εν είναι λοιπόν δυνατό κάποιο πράγµα (αισθητό) να είναι όµοιο

  µε την Ιδέα , ούτε η Ιδέα να είναι όµοια µε ένα αισθητό .Γιατί αν

  συνέβαινε αυτό , δίπλα σ’αυτήν την Ιδέα θα παρουσιαζόταν πάντα

  µια άλλη Ιδέα , και αν εκείνη είναι όµοια µε κάποιο άλλο πράγµα,

  τότε θα εµφανισθεί πάλι µια άλλη Ιδέα , και έτσι δεν θα παύσει

  ποτέ να παρουσιάζεται πάντα µια νέα Ιδέα , εάν η Ιδέα γίνεται

  όµοια µε το µετέχον σ’αυτήν . Αληθέστατα είναι αυτά που λες .

  Άρα δεν µετέχουν τα αισθητά στις Ιδέες µε την οµοιότητα ,αλλά

  πρέπει να αναζητήσουµε κάποιον άλλο τρόπο µέθεξης )

  4. Οι περιγραφές του ΕΤΑ από τον Αριστοτέλη

  και τους σχολιαστές του . Ο Αλέξανδρος ο Αφροδισιεύς στα σχόλιά του στα «Μετά τα Φυσικά» του Αριστοτέλη , παραθέτει αποσπάσµατα από το έργο «Περί

  Ιδεών» του Αριστοτέλη . Στα αποσπάσµατα αυτά καταγράφονται τρεις

  εκδοχές του ΕΤΑ . Συγκεκριµένα στο εδάφιο 83.34-84.7 καταγράφεται

  η εκδοχή την οποία ο Αλέξανδρος αποδίδει στον µαθητή του Αρι-

  στοτέλη Εύδηµο ,ενώ στο εδάφιο 84.21-85.3 καταγράφεται η εκδοχή

  την οποία ο Αλέξανδρος αποδίδει στον Αριστοτέλη .Ανάµεσα στα

  δύο αυτά χωρία , ο Αλέξανδρος καταχωρίζει και µια άλλη εκδοχή

 • 11

  του ΕΤΑ (την σοφιστική εκδοχή) η οποία όµως δεν αναφέρεται

  στην «εις άπειρον αναγωγή των Ιδεών» .

  Ας µελετήσουµε ξεχωριστά κάθε µια από τις εκδοχές αυτές .

  4α . Η Αριστοτελική εκδοχή Ο Αριστοτέλης στα «Μετά τα Φυσικά» (κυρίως αλλά και δευτε- ρευόντως στους «Σοφιστικούς Ελέγχους» ) κάνει µνεία του «Τρίτου

  Ανθρώπου» στην προσπάθειά του να δείξει ότι η Θεωρία των Ιδεών

  του Πλάτωνα καταλήγει σε αδιέξοδα .

  ( «Μετά τα Φυσικά» 990 b15 : «œti d oƒ ¢kribšsteroi tîn lÒgwn oƒ mn tîn prÒj ti poioàsin „dšaj, ïn oÜ famen enai kaq' aØtÕ gšnoj, oƒ d tÕn

  tr…ton ¥nqrwpon lšgousin .» «Μετά τα Φυσικά» 1039 a2: «e„ d m», ¥lla te poll¦ sumba…nei kaˆ Ð tr…toj ¥nqrwpoj .»

  «Σοφιστικοί Έλεγχοι» 178 b36 : «kaˆ Óti œsti tij tr…toj ¥nqrwpoj par' aÙtÕn

  kaˆ toÝj kaq' ›kaston·» )

  Βέβαια , σαφή περιγραφή του ΕΤΑ δεν δίνει ο Αριστοτέλης . Ο Α-

  λέξανδρος όµως σχολιάζοντας το απόσπασµα 990 b15 που προαναφέ-

  ραµε , αναφέρει ότι στο σύγγραµµα του «Περί Ιδεών» , ο Αριστοτέλης

  δίνει την ακόλουθη µορφή στο ΕΤΑ .

  84.21-85.3 : «de…knutai kaˆ oÛtwj Ð tr…toj ¥nqrwpoj . e„ tÕ

  kathgoroÚmenÒn tinwn pleiÒnwn ¢lhqîj kaˆ œstin ¥llo par¦

  t¦ ïn kathgore‹tai, kecwrismšnon aÙtîn (toàto g¦r ¹goàntai

  deiknÚnai oƒ t¦j „dšaj tiqšmenoi· di¦ toàto g£r ™st…

  ti aÙto£nqrwpoj kat' aÙtoÚj , Óti Ð ¥nqrwpoj kat¦ tîn kaq'

  ›kasta ¢nqrèpwn pleiÒnwn Ôntwn ¢lhqîj kathgore‹tai kaˆ

  ¥lloj tîn kaq ' ›kasta ¢nqrèpwn ™st…n) – ¢ll' e„ toàto, œstai

  tij tr…toj ¥nqrwpoj . e„ g¦r ¥lloj Ð kathgoroÚmenoj ïn

 • 12

  kathgore‹tai, kaˆ kat ' „d…an Øfestèj, kathgore‹tai d kat£ te

  tîn kaq' ›kasta kaˆ kat¦ tÁj „dšaj Ð ¥nqrwpoj, œstai tr…toj

  tij ¥nqrwpoj par£ te toÝj kaq ' ›kasta kaˆ t¾n „dšan. oÛtwj

  d kaˆ tštartoj Ð kat£ te toÚtou kaˆ tÁj „dšaj kaˆ tîn

  kaq' ›kasta kathgoroÚmenoj , Ðmo…wj de kaˆ pšmptoj , kaˆ toàto

  ™p' ¥peiron.»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Καταγράφεται και κατά τον ακόλου-

  θο τρόπο ο Τρίτος Άνθρωπος : Εάν το κοινό γνώρισµα πολλών πραγ-

  µάτων είναι κάτι διαφορετικό και χωριστό από τα αισθητά αυτά πράγ-

  µατα προς τα οποία αποδίδεται το γνώρισµα αυτό (γιατί αυτή είναι

  η άποψη των υποστηρικτών της θεωρίας των Ιδεών . Γι’αυτό λοιπόν

  υπάρχει η Ιδέα του Ανθρώπου σύµφωνα µε αυτούς , δηλαδή η Ιδέα

  του Ανθρώπου αποδίδεται στους πολλούς αισθητούς ανθρώπους και

  είναι διαφορετική απ’αυτούς ) ,αν λοιπόν συµβαίνει αυτό , θα

  εµφανίζεται κάποιος τρίτος άνθρωπος .

  ∆ιότι αν είναι άλλη η Ιδέα του Ανθρώπου και υφίσταται ξεχωριστά

  από τους (αισθητούς) ανθρώπους , και το γνώρισµα του ανθρώπου α-

  ποδίδεται και στους αισθητούς ανθρώπους και στην Ιδέα του Ανθρω-

  που , τότε θα υπάρχει κάποιος τρίτος άνθρωπος αναφερόµενος και

  στους αισθητούς ανθρώπους και στην Ιδέα του Ανθρώπου .

  Κατ’αυτόν τον τρόπο θα εµφανισθεί και τέταρτος Άνθρωπος αναφε-

  ρόµενος στον τρίτο , στην Ιδέα του Ανθρώπου και στους αισθητούς

  ανθρώπους ,

  οµοίως και πέµπτος ,

  και αυτό θα συνεχισθεί επ’άπειρο .)

  4β .Η εκδοχή του Εύδηµου για το ΕΤΑ Όπως προείπαµε ο Αλέξανδρος στο εδάφιο 83.34-84.7 των σχολίων

 • 13

  του στα «Μετά τα Φυσικά» , καταγράφει και µια άλλη εκδοχή του

  «Τρίτου Ανθρώπου» την οποία αποδίδει στον Εύδηµο . Ειδικότερα δε,

  θεωρεί ότι η εκδοχή αυτή υπάρχει στο έργο του Εύδηµου «Περί λέ-

  ξεως» . Η εκδοχή του Εύδηµου είναι η ακόλουθη : «`O d lÒgoj Ð tÕn tr…ton ¥nqrwpon e„s£gwn toioàtoj.

  lšgousi t¦ koinîj kathgoroÚmena tîn oÙsiîn kur…wj te enai

  toiaàta, kaˆ taàta enai „dšaj.

  œti t¦ Ómoia ¢ll»loij toà aÙtoà tinoj metous…v Ómoia ¢ll»loij

  enai, Ö kur…wj ™stˆ toàto· kaˆ toàto enai t¾n „dšan.

  ¢ll' e„ toàto, kaˆ tÕ kathgoroÚmenÒn tinwn koinîj, ¨n m¾ taÙtÕn Ï

  ™ke…nwn tinˆ ïn kathgore‹tai, ¥llo t… ™sti par' ™ke‹na (di¦ toàto

  g¦r gšnoj Ð aÙto£nqrwpoj, Óti kathgoroÚmenoj tîn kaq' ›kasta

  oÙdenˆ aÙtîn Ãn Ð aÙtÒj),

  tr…toj ¥nqrwpoj œstai tij par£ te tÕn kaq' ›kasta, oŒon Swkr£th

  kaˆ Pl£twna, kaˆ par¦ t¾n „dšan, ¼tij kaˆ aÙt¾ m…a kat' ¢riqmÒn

  ™stin.»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Η αιτία για την οποία εµφανίζεται ο

  «Τρίτος Άνθρωπος» είναι η ακόλουθη :

  Λένε ότι οι Ιδέες είναι αυτές οι οποίες χαρακτηρίζουν τα πράγµατα

  µε ένα κοινό γνώρισµα , και επιπλέον τα όµοια πράγµατα γίνονται ό-

  µοια λόγω της συµµετοχής τους σε κάτι το ίδιο , και αυτό δεν είναι

  τίποτε άλλο παρά η Ιδέα .

  Αλλά αν η Ιδέα αυτή είναι ξεχωριστή από τα πράγµατα τα οποία

  χαρακτηρίζει , τότε θα εµφανισθεί επ’αυτών ( δηλαδή επί της Ιδέας

  και των αισθητών πραγµάτων ) κάποια άλλη Ιδέα , δηλαδή κάποιος

  «Τρίτος Άνθρωπος» τόσο επί των αισθητών ανθρώπων (όπως ο Σω-

  κράτης και ο Πλάτων ) όσο και επί της Ιδέας , η οποία είναι και

  αυτή µία στον αριθµό .)

 • 14

  4γ. Η άποψη του Αλέξανδρου για την Αριστοτελική

  και την Ευδήµεια εκδοχή του ΕΤΑ Ο Αλέξανδρος θεωρεί ότι και οι δύο αυτές εκδοχές που καταγρά- φει στα σχόλιά του, είναι ταυτόσηµες και στηρίζονται στην ίδια αιτι-

  ολογία . Γράφει συγκεκριµένα :

  85.5-6 : «œsti d Ð lÒgoj oátoj tù prètJ Ð aÙtÒj, ™peˆ œqento t¦

  Ómoia toà aÙtoà tinoj metous…v Ómoia enai·»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Η αιτιολογία αυτής της εκδοχής*

  (του ΕΤΑ) είναι ίδια µε την αιτιολογία της πρώτης εκδοχής* . Αυτό

  συµβαίνει γιατί τα όµοια πράγµατα καθίστανται όµοια λόγω της

  συµµετοχής τους σε κάτι (δηλαδή στην ιδέα).

  (*) Η πρώτη εκδοχή είναι η Ευδήµεια (83.34-84.7) , ενώ η τελευταία (84.21-85.3) είναι η Αριστοτελική . Την διάκριση αυτή καθιστά σαφή ο Αλέξανδρος αµέ-

  σως παρακάτω :

  85.10-13 : «tÍ mn oân prètV toà tr…tou ¢nqrèpou ™xhg»sei ¥lloi te

  kšcrhntai kaˆ EÜdhmoj safîj ™n to‹j Perˆ lšxewj, tÍ d teleuta…v aÙtÕj œn te

  tù tet£rtJ Perˆ „deîn kaˆ ™n toÚtJ met' Ñl…gon.» )

  4δ. Παρατηρήσεις σχετικά µε την προέλευση του

  ονόµατος «Τρίτος Άνθρωπος» Όπως παρατηρούµε , και οι τέσσερεις εκδοχές του ΕΤΑ αφορούν σαφώς την αναγωγή σ’ένα άπειρο πλήθος Ιδεών . Από τις εκδοχές

  όµως αυτές , µόνο οι «Αριστοτελικές» αναφέρονται ρητά σε (αισθη-

  το) άνθρωπο και Ιδέα του Ανθρώπου («Αυτοάνθρωπος») . Το βασι-

  κό κείµενο του «Παρµενίδη» αναφέρεται σε µια συγκεκριµένη Ιδέ-

  α (την Ιδέα του «Μεγάλου – Μεγέθους») .

 • 15

  Προκύπτουν λοιπόν δύο ερωτήµατα :

  1ο.Ποιός, και

  2ο.Γιατί

  συνέδεσε την «αναγωγή στο άπειρο πλήθος των Ιδεών» , µε την

  ονοµασία «Τρίτος Άνθρωπος» .

  Το «γιατί» του ζητήµατος προκύπτει λόγω της εννοιολογικής ταύ-

  τισης των τεσσάρων εκδοχών (όλες – όπως είδαµε – αφορούν την

  «αναγωγή στο άπειρο πλήθος των Ιδεών» ).

  Σε ότι αφορά το «ποιός», αυτός πρέπει να είναι ο Αριστοτέλης αφού

  είναι φανέρο ότι χρησιµοποιεί το ΕΤΑ για να πολεµήσει την θεωρία

  των Ιδεών και είναι προφανές ότι αφορµή παίρνει από το βασικό

  κείµενο του «Παρµενίδη» . Σαφής αναφορά στην σύνδεση αυτή , γίνε-

  ται από τον Πρόκλο στα σχόλιά του «Εις Παρµενίδην» . Συγκεκριµέ-

  να ο Πρόκλος σχολιάζοντας το εδάφιο 132 a1- b3 του «Παρµενίδη»

  γράφει :

  889.9-13 : «“Otan ¥ra t¾n tîn „deîn tinej ØpÒqesin diasÚrein

  ™piceirîsin, À tÕn tr…ton ¥nqrwpon lšgontej , À tÕn ™k tîn

  pollîn oÙt…dwn mata…wj plattÒmenon oÜtin, æj ™pinooÚmenon

  tÕn mn ™pˆ tù ˜nˆ e‡dei toà ¢nqrèpou kaˆ to‹j pollo‹j, tÕn d

  ™f' ˜k£stJ tîn kat¦ mšroj oÙt…dwn· taàt£ te kaˆ p£saj t¦j

  toiaÚtaj diabol¦j ™xelšgxomen …»

  Η αναφορά αυτή του Πρόκλου συνδέει σαφώς τον «Τρίτο Άνθρω-

  πο» του Αριστοτέλη µε το κείµενο 132 a1- b3 του «Παρµενίδη». Εί-

  ναι φανερό ότι αυτοί οι οποίοι «™piceirîsin diasÚrein t¾n tîn

  „deîn ØpÒqesin , tÕn tr…ton ¥nqrwpon lšgontej» είναι ο Αριστο-

  τέλης και οι µαθητές του , και ο Πρόκλος αναλύοντας το κρίσιµο

  αυτό χωρίο του «Παρµενίδη» , θα ελέγξει λεπτοµέρως «p£saj t¦j

  toiaÚtaj diabol¦j».

 • 16

  4ε. Η «σοφιστική» εκδοχή του ΕΤΑ Θα ολοκληρώσουµε την καταγραφή των εκδοχών του ΕΤΑ , παρου- σιάζοντας την άποψη του Taylor .

  Ο Taylor στο βιβλίο του « Πλάτων : ο άνθρωπος και το έργο του»

  (ΜΙΕΤ , γ΄ έκδοση , Αθήνα 2000) θεωρεί ότι το ΕΤΑ το οποίο µνηµο-

  νεύει ο Αριστοτέλης δεν αναφέρεται στην « αναγωγή στο άπειρο

  πλήθος των Ιδεών » , αλλά στην ύπαρξη ενός « Τρίτου Ανθρώπου »

  ανάµεσα στην Ιδέα του Ανθρώπου και στον αισθητό άνθρωπο . Ανα-

  φέρει σχετικά ο Taylor (σελ. 408 ) : «Θεωρώ λοιπόν απίθανο ότι το ανωτέρω πρόβληµα ( δηλαδή η «αναγωγή στο άπειρο πλήθος των Ιδεών») έχει σχέση µε εκείνο που , κατά τον Αλέξανδρο τον

  Αφροδισιέα , πρόβαλε ο Πολύξενος ο Μεγαρέας για να προσβάλει τη διδάσκαλία

  της «µέθεξης» . Ερµηνεύω την δήλωση του Αλέξανδρου ως εξής : Ο Πολύξενος

  υποστήριζε ότι , βάσει της Πλατωνικής Θεωρίας , δεν θα έπρεπε να υπάρχουν α-

  πό τη µια µεριά µόνο ορατοί άνθρωποι , όπως λ.χ ο Σωκράτης και ο Πλάτων ,

  και από την άλλη η Ιδέα του Ανθρώπου , αλλά επίσης θα έπρεπε να υπάρχει έ-

  νας «τρίτος» άνθρωπος , κάτι ενδιάµεσο σ’αυτά τα δύο , ακριβώς όπως , πάλι βά-

  σει της Πλατωνικής Θεωρίας , υπάρχουν ορισµένα «µαθηµατικά αντικείµενα» , λ.χ

  ένα αντικείµενο µεταξύ της Ιδέας της κυκλικότητας και του ορατού διαγράµµα-

  τος ενός κύκλου που ζωγραφίζει κανείς στον πίνακα . ( Έτσι µπορούµε να δια-

  κρίνουµε µεταξύ :

  (α) του κύκλου , του οποίου η εξίσωση διατυπώνεται στην αναλυτική γεωµετρία,

  (β) του γήινου ισηµερινού ,

  (γ) της γραµµής που παριστάνει τον ισηµερινό πάνω σε ένα οµοίωµα της υδρο-

  γείου σφαίρας .

  Το (α) είναι η Ιδέα , το (β) ένα αόρατο τέλειο «ένδειγµα» της Ιδέας και το (γ)

  µια περίπτωση ορατού και ατελούς ενδειγµατισµού της Ιδέας .)

  Νοµίζω ότι ο Αριστοτέλης , όταν µνηµονεύει τον «τρίτο άνθρωπο» ως πρόβλη-

  µα που δηµιουργεί η Θεωρία των Ιδεών , αναφέρεται στο τελευταίο αυτό επιχεί-

  ρηµα και όχι , όπως συνήθως υποτίθεται , στην « αναγωγή στο άπειρο».

 • 17

  Το σχετικό χωρίο - από τα σχόλια του Αλέξανδρου- το οποίο επι-

  καλείται ο Taylor είναι το 84.8-21 και παρεµβάλεται ανάµεσα στις

  δύο εκδοχές (Αριστοτελική και Ευδήµεια ) που προαναφέραµε :

  «Ãn dš tij lÒgoj ØpÕ tîn sofistîn legÒmenoj tr…ton

  ¥nqrwpon e„s£gwn toioàtoj.

  e„ lšgontej “¥nqrwpoj peripate‹” oÜte tÕn æj „dšan ¥nqrwpon

  peripate‹n lšgomen (¢k…nhtoj g¦r ™ke…nh) oÜte tîn kaq'

  ›kast£ tina (pîj g¦r Ön m¾ gnwr…zomen; tÕ mn g¦r ¥nqrwpon

  peripate‹n gnwr…zomen, t…j d tîn kaq' ›kast£ ™stin ™f' ú lšgomen,

  oÙ gnwr…zomen), ¥llon tin¦ par¦ toÚtouj tr…ton ¥nqrwpon lšgomen

  peripate‹n·

  tr…toj ¥ra ¥nqrwpoj œstai, oá tÕ peripate‹n kathgor»samen.

  toÚtJ d¾ tù lÒgJ Ônti sofistikù ¢form¦j ™ndidÒasin oƒ

  cwr…zontej tÕ koinÕn tîn kaq' ›kasta, Ö poioàsin oƒ t¦j „dšaj

  tiqšmenoi.

  lšgei d Fan…aj ™n tù prÕj DiÒdwron PolÚxenon tÕn sofist¾n tÕn

  tr…ton ¥nqrwpon e„s£gein lšgonta

  “e„ kat¦ metoc»n te kaˆ metous…an tÁj „dšaj kaˆ toà aÙtoanqrèpou

  Ð ¥nqrwpÒj ™sti, de‹ tina enai ¥nqrwpon Öj prÕj t¾n „dšan ›xei tÕ

  enai.

  oÜte d Ð aÙto£nqrwpoj, Ó ™stin „dša, kat¦ metoc¾n „dšaj, oÜte Ð

  tˆj ¥nqrwpoj.

  le…petai ¥llon tin¦ enai tr…ton ¥nqrwpon tÕn prÕj t¾n „dšan tÕ

  enai œconta.”»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Υπήρχε και κάποια άλλη εκδοχή

  για τον τρίτο άνθρωπο που αποδίδεται στους σοφιστές και είναι η

  ακόλουθη : Λέγοντας ότι «ένας άνθρωπος περπατά» δεν εννοούµε

  ούτε την Ιδέα του ανθρώπου ότι περπατά (γιατί αυτή είναι ακίνητη)

 • 18

  ούτε κάποιον αισθητό άνθρωπο ( πώς άραγε να θεωρήσουµε ότι περ-

  πατά κάποιος τον οποίο δεν γνωρίζουµε , γιατί ότι ο άνθρωπος γενι-

  κά περπατά το γνωρίζουµε , ποιος όµως είναι αυτός από τους αισθη-

  τους ανθρώπους εκείνος που περπατά , δεν το γνωρίζουµε), έτσι ανα-

  γκαστικά αναφερόµαστε ότι περπατά κάποιος τρίτος άνθρωπος (πέρα

  από την Ιδέα – Άνθρωπος και τους αισθητούς ανθρώπους ) .Άρα κά-

  ποιος τρίτος άνθρωπος είναι αυτός στον αποδίδουµε το γνώρισµα ότι

  περπατά .

  Από αυτή την σοφιστική εκδοχή παίρνουν αφορµή αυτοί οι οποίοι

  χωρίζουν την Ιδέα από τα αισθητά , δηλαδή αυτοί που ασπάζονται

  την Θεωρία των Ιδεών . Ο Φανίας λοιπόν στο έργο του «Προς ∆ιό-

  δωρον» εµφανίζει τον σοφιστή Πολύξενο να εισάγει τον τρίτο

  άνθρωπο λέγοντας τα εξής : « αν ο αισθητός άνθρωπος υφίσταται

  λόγω της µέθεξής του στην Ιδέα του Ανθρώπου , πρέπει να υπάρχει

  κάποιος άλλος άνθρωπος του οποίου η ύπαρξη θα οφείλεται στην

  Ιδέα .Και αυτός δεν είναι ούτε ο «Αυτοάνθρωπος» (δηλαδή η Ιδέα

  του Ανθρώπου ) ούτε ένας κάποιος αισθητός άνθρωπος . Αυτός είναι

  ένας τρίτος άνθρωπος σε σχέση µε την Ιδέα .)

  Καταγράφουµε την θέση του Taylor αν και η άποψή µας είναι ότι,

  αναµφίβολα , ο « Τρίτος Άνθρωπος» τον οποίο αναφέρει ο Αριστοτέ –

  λης τόσο στα «Μετά τα Φυσικά» όσο και στο «Περί Ιδεών» σχετί-

  ζεται σαφώς µε το βασικό κείµενο του «Παρµενίδη» 132a1- b3 , δη-

  λαδή αφορά την « αναγωγή στο άπειρο πλήθος των Ιδεών» . Ο Αλέ-

  ξανδρος είναι σαφής στην διατύπωση του ΕΤΑ τόσο στην Αριστοτε-

  λική όσο και Ευδήµεια εκδοχή του. Επιπροσθέτως ο Πρόκλος , όπως

  είδαµε , έρχεται να επικυρώσει την σύνδεση αυτή µε τα «Εις Παρµε-

  νίδην» σχόλιά του . Τέλος η Gail Fine στο “On Ideas : Aristotle’s cri-

  ticism of Plato’s theory of Forms” (Clarendon Press-Oxford 1993) ,

 • 19

  καταγράφει την άποψη του Cherniss ότι τόσο η σοφιστική εκδοχή

  του ΕΤΑ (µε τον «περιπατητή» ) όσο και η άλλη του σοφιστή Πολύ-

  ξενου δεν έχουν γράφει από τον Αλέξανδρο αλλά είναι µεταγενέστε-

  ρες προσθήκες . ( Συγκεκριµένα στην σηµείωση (22) της σελίδας 33 , γράφει :

  Sandwiched in between his account of Eudemus’ and Aristotle’s versions of

  the Third Man Argument are two further versions : one is ascribed to some

  unnamed sophosts , the other to the sophist Polyxenus in a version said to be

  recorded in Phanias’ “Pros Diodoron” (84.16). Cherniss , Aristotle’s criticism

  500-1 , notes that these versions seem not to have been recorded by Alexander

  but to have been inserted later . )

 • 20

  5. Η χρήση του ΕΤΑ από τον Αριστοτέλη , ως κριτική

  της Πλατωνικής Θεωρίας των Ιδεών .

  Το βασικό σηµείο στο οποίο ο Αριστοτέλης εντοπίζει την αιτία της

  αντίφασης στο ΕΤΑ , είναι η ύπαρξη των Ιδεών «χωριστά» από τα

  αισθητά και συνακόλουθα ο τρόπος µε τον οποίο τα αισθητά µετέ-

  χουν στις Ιδέες , δηλαδή η µέθεξη . Εκεί ο Αριστοτέλης στρέφει και

  το κυριότερο µέρος της πολεµικής του εναντίον της Πλατωνικής Θε-

  ωρίας των Ιδεών .

  Σύµφωνα µε τον ∆. Αναπολιτάνο , « Ένα βασικό χαρακτηριστικό

  της αριστοτελικής φιλοσοφίας είναι πως απορρίπτει εντελώς την πλα-

  τωνική διάκριση ανάµεσα στον κόσµο των Ιδεών - που σύµφωνα µε

  τον Πλάτωνα είναι ο µόνος που δικαιούται να χαρακτηρισθεί σαν

  πραγµατικά υπαρκτός - και στον κόσµο , που αποτελεί την πηγή των

  αισθητηριακών µας δεδοµένων.» ( ∆. Αναπολιτάνος «Εισαγωγή στη

  Φιλοσοφία των Μαθηµατικών» εκδ. Νεφέλη Αθήνα 1985 , σελ.53)

  Το γεγονός αυτό επισηµαίνει και ο Vlastos στο αρχικό του άρθρο

  για το ΕΤΑ (“The Third Man Argument in Parmenides” στην ανατυ-

  πωµένη του έκδοση το 1965 στο βιβλίο : “Studies in Plato’s Meta-

  physics” , London: Routledge & Kegan Paul ).Συγκεκριµένα αφού κα-

  τάγράφει το εδάφιο 130 b2-4 του «Παρµενίδη» :

  «ka… moi e„pš, aÙtÕj sÝ oÛtw diÇrhsai æj lšgeij, cwrˆj mn e‡dh

  aÙt¦ ¥tta, cwrˆj d t¦ toÚtwn aâ metšconta;»

  o Vlastos συνεχίζει (σελ.245) :

  « Ο Πλάτων δεν θα µπορούσε να αναγνωρίσει πιο εµφατικά , ότι αυ-

  το θα ήταν το σηµείο της Θεωρίας του , το οποίο θα γινόταν στόχος

  των επιθέσεων που θα ακολουθούσαν . Και όταν ο Αριστοτέλης στην

  δική του εκδοχή του ΕΤΑ , όπως και στο µεγαλύτερο µέρος της πο-

 • 21

  λεµικής του , θεωρεί τον «χωρισµό» των Ιδεών ως το πιο ευάλωτο

  σηµείο της Πλατωνικής Θεωρίας , αυτό το κάνει έχοντας ως βασικό

  τεκµήριο το Πλατωνικό αυτό χωρίο».

  Επιπροσθέτως ο Vlastos στο τελευταίο του έργο «Σωκράτης : Ει-

  ρωνευτής και Ηθικός φιλόσοφος» ( ελλην. εκδ. Εστία , Αθήνα 2000)

  γράφει ότι ο Αριστοτέλης θεωρούσε « ως την κυριότερη µεταφυσική

  αστοχία του Πλάτωνα την απόδοση χωριστής ανεξάρτητης ύπαρξης

  στα µεθεκτά Είδη (Ιδέες) » , Είδη « τα οποία , κατά την ώριµη άποψη

  του Αριστοτέλη , µπορούν να υπάρχουν µόνο µέσα στα µετέχοντα»

  Το απόσπασµα αυτό του Vlastos σκιαγραφεί µε ακριβή και εύστοχο

  τρόπο την διαφορά των φιλοσοφικών θέσεων Αριστοτέλη και Πλάτω-

  να σε ότι αφορά την Θεωρία των Ιδεών . Σχηµατικά έχουµε :

  Π λ ά τ ω ν α ς Α ρ ι σ τ ο τ έ λ η ς

  Τα Είδη ( Ιδέες )

  υπάρχουν « χωριστά »

  από τα αισθητά (που µετέχουν

  σ’αυτά)

  Τα Είδη (τα « καθόλου » )

  ενυπάρχουν

  στα αισθητά ( τα «καθ’έκαστα»)

  Ας έλθουµε τώρα στα κείµενα του Αριστοτέλη ( από τα «Μετά τα

  Φυσικά» ) , καθώς και στα σχόλια των κειµένων αυτών από τον Αλέ-

  ξανδρο τον Αφροδισιέα και τον Ασκλήπιο τον Φιλόσοφο , µέσω των

  οποίων καταγράφεται η κριτική που άσκησε ο Αριστοτέλης στην

  Πλατωνική Θεωρία σε σχέση µε τον «Τρίτο Άνθρωπο» .

  5α. Η Πλατωνική Θεωρία των Ιδεών Στο πρώτο κείµενο («Μετά τα Φυσικά» 990 b1-9) , ο Αριστοτέλης αναφέρεται – µε έναν ελαφρώς ειρωνικό τρόπο- στην Θεωρία των Ιδε-

 • 22

  ών . «oƒ d t¦j „dšaj a„t…aj tiqšmenoi prîton mn zhtoàntej twndˆ tîn

  Ôntwn labe‹n t¦j a„t…aj ›tera toÚtoij ‡sa tÕn ¢riqmÕn ™kÒmisan,

  ésper e‡ tij ¢riqmÁsai boulÒmenoj ™lattÒnwn mn Ôntwn o‡oito m¾

  dun»sesqai, ple…w d poi»saj ¢riqmo…h (scedÕn g¦r ‡sa–À oÙk

  ™l£ttw–™stˆ t¦ e‡dh toÚtoij perˆ ïn zhtoàntej t¦j a„t…aj ™k

  toÚtwn ™p' ™ke‹na proÁlqon· kaq' ›kaston g¦r ÐmènumÒn ti œsti kaˆ

  par¦ t¦j oÙs…aj, tîn te ¥llwn œstin ›n ™pˆ pollîn, kaˆ ™pˆ to‹sde

  kaˆ ™pˆ to‹j ¢ϊd…oij)»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Αυτοί λοιπόν (οι Πλατωνικοί) οι οποί-

  οι πρότειναν τις Ιδέες για να συλλάβουν κατ’αρχάς τις αιτίες των

  όντων , εισήγαγαν άλλα ισάριθµα (όντα) , όπως ακριβώς κάποιος ο

  οποίος θέλοντας να µετρήσει µερικά πράγµατα , νόµιζε ότι δεν µπορεί

  να τα µετρήσει επειδή ήταν λίγα , και έτσι τα έκανε περισσότερα

  για να µπορέσει να τα µετρήσει (γιατί σχεδόν ίδιο πλήθος – πάντως

  όχι λιγότερο – έχουν οι Ιδέες σε σχέση µε τα πράγµατα εκείνα για

  τα οποία ψάχνοντας τις αιτίες , έφθασαν στις Ιδέες.

  Σε κάθε λοιπόν πράγµα αντιστοιχεί κάτι που έχει το ίδιο όνοµα

  και υπάρχει παράλληλα προς τα πράγµατα αυτά , αλλά και για τα άλ-

  λα υπάρχει µια Ιδέα πάνω στα πολλά και στα φθαρτά και στα αιώ-

  νια.) )

  5β. Η Θεωρία των Ιδεών οδηγεί : είτε σε κατασκευή Ιδεών για τα «προς τι» είτε στον «Τρίτο Άνθρωπο»

  Στο δεύτερο κείµενο που καταγράφουµε , o Αριστοτέλης αναφέρει

  δύο «παρενέργειες» της Πλατωνικής Θεωρίας . Συγκεκριµένα :

  «Μετά τα Φυσικά» 990 b15-18. «œti d oƒ ¢kribšsteroi tîn lÒgwn

 • 23

  oƒ mn tîn prÒj ti poioàsin „dšaj, ïn oÜ famen enai kaq' aØtÕ

  gšnoj, oƒ d tÕn tr…ton ¥nqrwpon lšgousin.»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Επίσης , από τα εγκυρότερα επιχειρή-

  µατα ( της Θεωρίας Ιδεών ) άλλα µεν οδηγούν σε κατασκευή Ιδεών

  για τα « προς τι » πράγµατα , για τα οποία δεν θεωρούµε ότι υπάρ-

  χει ξεχωριστή Ιδέα , άλλα δε (επιχειρήµατα) οδηγούν στον «τρίτο αν-

  θρωπο» .)

  Όπως έχουµε ήδη αναφέρει , ο Αριστοτέλης δεν αναλύει στα «Με-

  τά τα Φυσικά» ποιο είναι το παράδοξο του «Τρίτου Ανθρώπου».

  Αυτό γίνεται στο έργο του «Περί Ιδεών» και - όπως είδαµε- έχει

  καταγραφεί από τον Αλέξανδρο . Πριν όµως περάσουµε στο κείµενο

  αυτό , θα κάνουµε µερικές παρατηρήσεις σχετικές µε το « prÒj ti

  poioàsin „dšaj » το οποίο ο Αριστοτέλης αναφέρει ως «παρενέρ-

  γεια» της θεωρίας των Ιδεών .

  Σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη δεν υπάρχουν Ιδέες για τα «προς τι»

  πράγµατα , αφού δεν είναι αυθύπαρκτα αλλά οφείλουν την ύπαρξή

  τους σε άλλες κατηγορίες όντων .Για παράδειγµα , το δεξιό δεν

  µπορεί να υπάρξει αν δεν υφίσταται το αριστερό. Όµως µε βάση

  την Θεωρία των Ιδεών , αφού τα « προς τι » όντα υπάρχουν ( όπως

  ο πατερας και ο γιος) πρέπει να υπάρχει κάποια Ιδέα και για

  αυτά. Στο σηµείο λοιπόν αυτό βρίσκεται – σύµφωνα µε τον Αρι-

  στοτέλη –και η αντίφαση.

  Σχόλια σχετικά µε τα « πρός τι » βρίσκουµε τόσο στον Αλέξανδρο

  όσο και στον Ασκληπιό . Συγκεκριµένα :

  Ασκληπιός « Εις Μετά τα Φυσικά » 75,37- 76,

  «p£lin fhsˆn Óti aƒ „dšai tîn kaq' aØtÕ Øp£rcousi, t¦ d prÒj ti

  oÙc Øp£rcousi kaq' aØtÒ·

  æj g¦r e‡rhtai ™n 'Hqiko‹j, parafu£sin ™o…kasi kaˆ ¢ntere…dousi

  xÚloij· ™n g¦r ta‹j ¥llaij kathgor…aij tÕ enai œcousin.

 • 24

  ™peid¾ oân Øp£rcousi t¦ prÒj ti, oŒon pat¾r kaˆ uƒÕj kaˆ tÕ dexiÕn

  kaˆ ¢risterÒn, tîn d ØparcÒntwn fasˆn enai „dšaj, dÁlon Óti kaˆ

  tîn prÒj ti Øp£rcousin „dšai …»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Ισχυρίζεται πάλι ( ο Αριστοτέλης ) ότι

  υπάρχουν Ιδέες για τα όντα που υπάρχουν από µόνα τους (αυθύπαρ-

  κτα) , όµως τα « πρός τι » όντα δεν µπορούν να υφίστανται από µό-

  να τους . Γιατί όπως έχει πει και στα Ηθικά (Νικοµάχεια ) τα « πρός

  τι » µοιάζουν µε παραφυάδες και ξύλα που στηρίζουν το ένα το άλ-

  λο . Και αυτό συµβαίνει γιατί οφείλουν την ύπαρξή τους σε άλλες

  κατηγορίες όντων .

  Επειδή όµως τα « πρός τι » όντα υπάρχουν , όπως για παράδειγµα

  ο πατέρας και ο γυιος ή το δεξιό και το αριστερό , και επειδή (οι

  Πλατωνικοί ) ισχυρίζονται ότι για αυτά που υπάρχουν υφίστανται και

  Ιδέες , είναι φανερό ότι και για τα « πρός τι » πράγµατι υπάρχουν

  Ιδέες .)

  Αλέξανδρος « Εις Μετά τα Φυσικά » 801,20-27.

  «parafu£di g¦r tîn kathgoriîn œoike t¦ prÒj ti kaˆ p£qoj

  m©llon tÕ dipl£sion tÕ ¼misu tÕ ™p…triton kaˆ t¦ Ómoia toà posoà,

  ¢ll' oÙc Ûlh À edoj À diafor¦ tîn oÙsiîn À ¥llo ti.

  Óti d oÙ fÚseij tinj t¦ prÒj ti oÙd oÙs…ai kaˆ kur…wj Ônta

  dÁlon. tÕ mn g¦r leukÕn œsti te fÚsij tij kaˆ lšgetai, diÒti, k¨n

  e‡h tÕ mšlan ™n Øp£rxei k¨n m¾ e‡h, enai dÚnatai· Ðmo…wj kaˆ tÕ

  qermÒn, e‡te œsti pou yucrÕn e‡te m¾ œsti, dÚnatai enai.

  dexiÕn d m¾ Ôntoj ¢risteroà, À doàloj m¾ Ôntoj despÒtou enai oÙ

  dÚnatai.»

  (Μεταγραφή στην Νεοελληνική : Τα « πρός τι » λοιπόν µοιάζουν µε

  παραφυάδες των κατηγοριών και αποτελούν ιδιότητα του ποσού όπως

  το διπλάσιο , το µισό , τα τέσσερα τρίτα και τα άλλα παρόµοια, όµως

  δεν είναι ουσία ή Ιδέα ή κάτι τέτοιο .

 • 25

  Είναι λοιπόν φανερό ότι τα « πρός τι » δεν είναι ούτε σωµατικά

  πράγµατα ούτε αυθύπαρκτα όντα . Γιατί το λευκό και θεωρείται και

  είναι ένα ον , αφού µπορεί να υπάρξει ανεξάρτητα από το αν υπάρ-

  χει ή δεν υπάρχει το µαύρο σ’ένα σώµα . Το ίδιο συµβαίνει και µε

  το θερµό, δηλαδή µπορεί να υπάρξει µόνο του ανεξάρτητα από το αν

  υπάρχει ή όχι το ψυχρό. Το δεξιό όµως αν δεν υπάρχει αριστερό ή

  ο δούλος αν δεν υπάρχει δεσπότης , δεν µπορούν να υπάρξουν .)

  Ας έλθουµε τώρα στην αιτία η οποία , κατά τον Αριστοτέλη , δηµι-

  ουργεί τον « Τρίτο Ανθρωπο » .

  5γ. Πού οφείλεται – σύµφωνα µε τον Αριστοτέλη –