Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα...

16
Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013

Transcript of Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα...

Page 1: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας

2013

Page 2: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Σε μια εποχή εντεινόμενου παγκόσμιου ανταγωνισμού, μεγάλων δημογραφι-κών αλλαγών και δημοσιονομικών περιορισμών, η σύνδεση των Τοπικών Πα-ραγωγών Τροφής με την αλυσίδα εφοδιασμού του ξενοδοχείου μας, κρίνεται

ως επιχειρηματική & κοινωνική αναγκαιότητα. Η Ε.Ε αναγνωρίζει πλέον, ότι οι μικροί & μεσαίοι επιχειρηματίες του αγροδια-τροφικού χώρου, υφίστανται τις βίαιες επιπτώσεις οικονομικών μετασχηματισμών τους οποίους δεν μπορούν να ελέγξουν ή να κατευθύνουν.

Τα Συστήματα Τοπικών Τροφίμων [Local Food Systems]:

• εξελίσσονται διεθνώς σ’ ένα από τα πιο σημαντικά μοντέλα γεωργίας, με σημαντική συμβολή στην επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης, τη διατήρη-ση της βιωσιμότητας των αγροτικών κοινοτήτων & την παροχή δημόσιων αγαθών.

• αναδεικνύουν τη σημασία των μικρών αλυσίδων εφοδιασμού τροφίμων, την υψηλή ποιότητα της παραγωγής, την ασφάλεια, τη φρεσκάδα, & τη γεύση.

• συμβάλλουν στην αποτροπή του σχηματισμού μονοπωλίων. • φέρνουν σε επαφή τον παραγωγό με τον καταναλωτή/επισκέπτη.• προσφέρουν την απαραίτητη υπεραξία στην πολλά υποσχόμενη Οικογε-

νειακή γεωργία, θεμέλιο λίθο για τη συγκράτηση των νέων σε μια ζωντανή ύπαιθρο.

Είναι σε όλους γνωστό ότι τα 500 εκατ. καταναλωτών της Ευρώπης, δεν απορρο-φούν τη μέγιστη δυνατή ποσότητα από τα τοπικά προσφερόμενα εδώδιμα αγαθά, των 25 εκατ. ανθρώπων που απασχολούνται στον αγροτικό της τομέα. Αυτό κοστίζει ανεπανόρθωτα στις τοπικές οικονομίες, στις αγροτικές κοινότητες, στη βιομηχανία της φιλοξενίας και βεβαίως δημιουργεί ενεργειακό έλλειμμα στο πλανήτη.Σήμερα, οι καταναλωτές/επισκέπτες στρέφονται διαρκώς περισσότερο σε ποι-οτικά και αναγνωρίσιμα προϊόντα, με υψηλή διατροφική αξία, που παράγονται, επεξεργάζονται και διανέμονται με τρόπο φιλικό προς την κοινωνία και το περι-βάλλον.Τα τελευταία έτη, με τη μεγάλη μείωση του κόστους ταξιδιού, όλο και περισσότε-ροι τουρίστες ταξιδεύουν σε όλο και περισσότερους προορισμούς. Η βιομηχανία της φιλοξενίας επιδόθηκε σε μία κούρσα διεθνοποιημένων παρεχόμενων υπηρε-σιών, σχεδόν όμοιων μεταξύ τους, με κύριο χαρακτηριστικό τις χαμηλές τιμές και την καλή εξυπηρέτηση. Όμως, αυτό το μοντέλο ανάπτυξης, ενσωμάτωσε σταδιακά τον κίνδυνο του εκφυλισμού της ιδιαιτερότητας των προορισμών. Εμείς στο Creta Maris Beach Resort, τα 3 τελευταία έτη σχεδιάσαμε, εγκρίναμε και υλοποιήσαμε με επιτυχία, ένα Νέο προϊόν Φιλοξενίας βασισμένο στην ιδιαιτε-ρότητα του τόπου μας και κυρίως στη μετρήσιμα βιώσιμη ανάπτυξη αυτού.Ενσωματώσαμε τα Συστήματα Τοπικών Τροφίμων στην εφοδιαστική αλυσίδα, ανα-δείξαμε με αφαιρετική ειλικρίνεια στοιχεία από τις καθημερινές συνήθειες της Κρητικής υπαίθρου και καλέσαμε τους επισκέπτες μας να γνωρίσουν τις άυλες αξίες αυτής. Ενσωματώσαμε σε κάθε απλή μας σκέψη, σε κάθε σημαντική μας απόφαση, τις σαφείς πρακτικές προστασίας του περιβάλλοντος. Τα αποτελέσματα μας δικαίωσαν. Οι επισκέπτες φεύγουνε υποσχόμενοι ότι θα ξανάρθουν. Η ομάδα έργου Creta Maris (όλοι εμείς) εισπράττει τη χαρά από την ευθύνη της Κρητικής φιλοξενίας. Το ξενοδοχείο αγκαλιάζεται από την Τοπική κοι-νότητα. Οι κρατήσεις και ο Μ.Ο κρατήσεων του ξενοδοχείου αυξάνεται. Τα κέρδη αυξάνονται.

Ανδρέας Ν. ΜεταξάςΔιευθύνων Σύμβουλος

Page 3: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Τα Συστήματα Τοπικών ΤροφίμωνΣτην φετινή ετήσια λειτουργική μας χρήση, σχεδιά-σαμε, υποστηρίξαμε και υλοποιήσαμε την διαρκώς εξελισσόμενη σχέση μας με εθνικούς & τοπικούς παραγωγούς και προμηθευτές, απορροφώντας για τις ανάγκες της διατροφικής μας αλυσίδας

• 92% ντόπια κρέατα, φρούτα,• 96% τοπικά κρασιά• 98% τοπικά δημητριακά • 99% τοπικά έλαια & γλυκά, και • 100% τοπικές μαρμελάδες, μέλι, μπύρες &

είδη άρτου Πράγμα που σημαίνει ότι συμβάλλαμε στην Εθνική & Τοπική οικονομία με 1.500.000 ευρώ μόνο από τον επισιτιστικό τομέα.

Συνεργασία με την ΚοινότηταΑπασχολούμε, εκπαιδεύουμε και συνοδεύουμε στην επαγγελματική τους κατάρτιση και στη δια βίου μάθησή τους 301 τοπικούς εργαζόμενους (94,4%) προσφέροντας συνολικά 4.089.235 ευρώ στην τοπι-κή κοινωνία (κατά προσέγγιση σύνολο έτους 2013). Ενσωματώσαμε βασικές αρχές τοπικής απασχόλη-σης ενισχύοντας της Κοινωνική οικονομία, την Το-πική διάσταση, την Εταιρικότητας, τη Συνεργατικό-τητα και την απαραίτητη Προσέγγιση από τη βάση στην κορυφή, ώστε να παρέχουμε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες ως μια τοπικά εξελισσόμενη ομάδα.Κατά την διάρκεια της χρονιάς οι εργαζόμενοι εκ-παιδεύτηκαν σε διάφορους τομείς, όπως, εκπαίδευ-ση καταπολέμισης πυρκαγιάς, εκπαίδευση πρώτων βοηθειών, εκπαίδευση αλλεργιών, εκπαίδευση υγι-εινής τροφίμων, εκπαίδευση ομαδικότητας και Νευ-

ρογλωσσικής επικοινωνίας.Επιπλέον, σε συνεργασία με τις σχολές ΙΕΚ Δομή, ΙΕΚ le monde, ΟΤΕΚ, και Hotelier education, κατά την διάρκεια της χρονιάς εννέα φοιτητές/φοιτήτριες εξετέλεσαν την πρακτική τους άσκηση στα διάφορα τμήματα του ξενοδοχείου. Τέλος, το Creta Maris τηρώντας όλους τους κανόνες εργασιακών και ανθρωπίνων δικαιωμάτων, προσφέ-ρει επιπλέον στους εργαζόμενους δωρεάν μεταφο-ρά από και προς το κέντρο του Ηρακλείου και το κέντρο του Αγίου Νικολάου, δωρεάν σίτιση, στολές, και επίδομα σύνταξης.ΑιμοδοσίαΑπό το 1992 έχει ιδρυθεί Τράπεζα εθελοντών αιμο-δοτών του CRETA MARIS στο Βενιζέλειο Πανάννειο Νοσοκομείο Ηρακλείου. Διοργανώνεται ετήσια αι-μοδοσία κατά την οποία όποιος εργαζόμενος επι-

θυμεί μπορεί να γίνει αιμοδότης. Η ενέργεια αυτή συνεχίζεται ανελλιπώς με μεγάλη αύξηση συμμετο-χής τα τελευταία χρόνια, υποστηρίζοντας τη μετάβα-ση από τις παθητικές στις ενεργητικές συμμετοχές & πολιτικές της τοπικής κοινωνίας. Όλοι οι εργα-ζόμενοι έχουν δικαίωμα να ζητήσουν αίμα όταν το χρειαστούν.

Page 4: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Η πιστοποιημένη βιολογική παραγωγή μαςΕντάξαμε στο εθνικό & ευρωπαϊκό σύστημα πιστοποιημένων βιολογικών καλλιεργει-ών [καν.834/2007 & καν.889/2008], ιδιόκτητες εκτάσεις γαιών με σκοπό την ιδιοπα-ραγωγή τοπικών προϊόντων :

• 0,5 στρ υπαίθριο, επισκέψιμο κήπο κηπευτικών• 9,5 στρ αροτριαίες καλλιέργειες [με τοπικές ποικιλίες οσπρίων & σιτηρών]• 1,0 στρ καλλιέργειας εσπεριδοειδών [πορτοκαλιές, μανταρινιές & λεμονιές]• 9,5 στρ καλλιέργειας τοπικών ποικιλιών [κοτσιφάλι, μαντηλάρι] οινοστάφυλων

Προσφέραμε στην τροφική αλυσίδα εφοδιασμού μας :

ΙΔΙΟΠΑΡΑΓΩΜΕΝΑ ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 2013α/α Είδος Μον. μέτρησης Ποσότητα α/α Είδος Μον. μέτρησης Ποσότητα

1 ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ κιλά 65 14 ΚΟΛΟΚΥΘΕΣ κιλά 802 ΜΑΡΟΥΛΙΑ τμχ 343 15 ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ κιλά 24,53 ΛΟΛΕΣ

ΚΟΚΚΙΝΕΣτμχ 83 16 ΒΕΡΥΚΟΚΑ κιλά 15

4 ΛΟΛΕΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ

τμχ 169 17 ΓΛΥΣΤΡΙΔΑ κιλά 10

5 ΒΑΣΙΛΙΚΟΣ μάτσα 24 18 ΣΥΚΑ κιλά 154,56 ΔΥΟΣΜΟΣ μάτσα 20 19 ΡΟΔΙΑ κιλά 1507 ΜΑΪΝΤΑΝΟΣ μάτσα 66 20 ΣΤΑΦΥΛΙΑ επιτρ. κιλά 08 ΣΕΛΙΝΟ μάτσα 87 21 ΚΑΛΑΜΠΟΚΙΑ κιλά 19 ΜΕΛΙΤΖΑΝΕΣ κιλά 123 22 ΛΕΜΟΝΙΑ κιλά 15010 ΠΙΠΕΡΙΕΣ κιλά 88,5 23 ΣΤΑΦΥΛΙΑ οινοπ. κιλά 15011 ΠΙΠΕΡΙΕΣ ΤΣΙΛΙ κιλά 4 24 ΝΤΟΜΑΤΕΣ κιλά 33312 ΠΙΠΕΡΙΕΣ

ΦΛΩΡΙΝΗΣκιλά 55 25 ΠΡΑΣΣΑ κιλά 25

13 ΜΠΑΜΙΕΣ κιλά 44,25

Page 5: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Τα βιολογικά γεύματα μαςΣχεδιάσαμε, υλοποιήσαμε και προσφέραμε, αποκλειστικά [βλ. κατάλογο] πιστοποιημέ-νες βιολογικές πρώτες ύλες στο εστιατόριο Πίθος για 24 εβδομάδες, κατά τη διάρκεια λειτουργίας του οποίου προσφέρθηκαν 14.500 γεύματα. Συνδυάσαμε την αγάπη μας για την Κρητική κουζίνα με τοπικά προϊόντα,

υψηλής διατροφικής αξίας, που παράγονται, επεξεργάζονται και διανέμονται με τρόπο φιλικό προς την κοινωνία και το περιβάλλον.

Η βιώσιμη πρακτική κηπουρικήςΣε ολόκληρη την ετήσια χρήση συντήρησης και ανάπτυξης του ξενοδοχειακού πρασίνου, δεν χρησιμοποιούμε εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, ακαρεοκτόνα και χημικά λιπάσματα που ρυπαίνουν τους υδροφορείς με νιτρικά & νιτρώδη άλατα.Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών υλικών που συλλέγουμε από τους κήπους του ξε-νοδοχείου [προϊόντα κλαδέματος, ποσότητες χλοοταπήτων κ.α] με σκοπό την παραγωγή φυτικού χούμου που ξαναχρησιμοποιούμε για τον εμπλουτι-σμό των εδαφών.

Βιολογικά προϊόντα του εστιατορίου Πίθοςα/α Είδη α/α Είδη

1 Μέλι 7 Αυγά2 Κόλιαντρος 8 Ξύδι3 Δυόσμος 9 Σκιουφιχτά μακαρόνια4 Φάβα 10 Αλεύρι5 Κάπαρη 11 Σταμναγκάθι6 Χόντρος

Χρησιμοποιούμε ορυκτό ζεό-λιθο μικρής και μεσαίας κοκ-

κομετρίας για να ενισχύσουμε την οργανική ουσία και την υγεία των εδαφών μας [soil health]. Αντιμετωπίζουμε τις ασθένειες και τους εχθρούς των ετήσιων & πολυετών φυτών, θάμνων και δέντρων του περιβάλλοντος χώρου με επιτρεπόμε-νες δραστικές ουσίες από τον καν.ΕΕ 834/2007 περί βιολογικής γεωργίας. Εκπαιδεύουμε και συνοδεύ-ουμε τους εργαζόμενους της ομάδας πρασίνου του ξενοδοχείου στις αρχές τις αειφορικής διαχείρισης γαιών και της υγείας του εδάφους.

Page 6: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Ανοικτές Ημέρες ΣχολείωνΘεσπίσαμε και υποστηρίζουμε «Ανοιχτές μέρες επισκεψιμότητας σχολείων», κατά τις οποίες τα τοπικά σχολεία με τους δασκάλους τους επισκέπτονται το βιολογικό λαχανόκηπο, τον υπαίθριο περιφραγμένο χώρο, με μη στα-βλισμένες κότες, αμνοερίφια, ενώ συχνά κάνουν βόλτες με τη Μαρίτσα [το θηλυκό γάιδαρο του CRETA MARIS].Ενημερώνονται για όλες τις διαδικασίες εφαρμογής της βιολογικής παραγωγής της τροφής και συμμετέχουν σε αυτή. Ετοιμάζουμε, με τη βοήθεια του chef, ζεστά γεύματα με τα ιδιοπαραγόμενα νωπά μας προϊόντα, τα φρέσκα αυγά, ετοιμάζουμε ψωμί στον ξυλόφουρνο και προσφέρουμε υπαίθριο buffet στους μαθητές & τους δασκάλους τους.

Page 7: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

ΥγιεινήΤο ξενοδοχείο ακολουθεί όλους τους κανόνες υγι-εινής και ασφάλειας τροφίμων και καταναλωτών. Κάθε χρόνο πιστοποιούμαστε με το HACCP από την εταιρία TάV. Η εφαρμογή της έννοιας HACCP μας δίνει την ευ-καιρία να αποδείξουμε ότι η υγιεινή και η ασφάλεια των τροφίμων είναι προτεραιότητα μας. Η έννοια HACCP σημαίνει Ανάλυση Κινδύνων και Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου, και μας βοηθά να αναγνωρίζουμε και να αποφεύγουμε τους πιθανούς κινδύνους στην παραγωγή τροφίμων.

Με την πιστοποίηση αυτή:• Βελτιώνουμε την ποιότητα της διατροφής

μας• Κερδίζουμε διεθνή αναγνώριση• Παρακολουθείται το σύνολο της αλυσίδας

εφοδιασμού τροφίμων• Κερδίζουμε την εμπιστοσύνη των πελατών

ΑσφάλειαΗ ΛεγιονέλλαΥπάρχουν περίπου 40 είδη λεγιονέλλας και περισ-σότερα από τα μισά μπορούν να προκαλέσουν νόσο στον άνθρωπο. Το είδος Λεγιονέλλα pneumofila ευθύνεται για το 90% των λοιμώξεων στον άνθρωπο.Ιδανικό περιβάλλον για την ανάπτυξή του είναι το υδάτινο (λίμνες, ποτάμια, δεξαμενές, πισίνες, συ-στήματα ύδρευσης μεγάλων κτιριακών μονάδων, θερμές & ιαματικές πηγές). Είναι αρκετά ανθεκτι-κό, δύναται να επιζήσει σε ποικίλες συνθήκες του περιβάλλοντος (σε θερμοκρασίες από 0 μέχρι 630 C, επίσης τόσο σε όξινο όσο και σε αλκαλικό περι-βάλλον: pH από 5 μέχρι 8,5). Η θερμοκρασία όμως

που ευνοεί ιδιαιτέρως την ανάπτυξη αλλά και τον πολλαπλασιασμό του είναι μεταξύ 40 και 500 C.

Πρόληψη ΛεγιονέλλαςΣυστήνονται τα κατάλληλα μέτρα ελέγχου της λεγι-ονέλλας για κάθε σύστημα, σύμφωνα με τη μελέτη της εκτίμησης κινδύνου και των επιδημιολογικών δεδομένων και συγκεκριμένα:

• Οξειδωτικά απολυμαντικά: υποχλωριώδες ή υποβρωμιώδες οξύ.

• Μη οξειδωτικά απολυμαντικά: ιονισμός, διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και αργύρου, υπεριώδης ακτινοβολία.

Συστήματα. ζεστού νερού: • Θερμικό σοκ περιοδικά (70-80°0), διατή-

ρηση της θερμοκρασίας μεταξύ 55-60°C• Οξειδωτικά απολυμαντικά (χλωρίωση,

υπερχλωρίωση) και εναλλακτικά διοξείδιο του χλωρίου, μονοχλωραμίνη.

• Μη οξειδωτικά απολυμαντικά: ιονισμός, διάλυμα υπεροξειδίου του υδρογόνου και αργύρου, υπεριώδης ακτινοβολία.

Συστήματα κρύου νερού: • Οξειδωτικά απολυμαντικά: χλώριο, μονο-

χλωραμίνη, διοξείδιο του χλωρίου. Συνή-θως χρησιμοποιείται το χλώριο σε συγκέ-ντρωση 0,5 mg/l

Κολυμβητικές δεξαμενές, λουτρά υδροθεραπείας (spa):

• Συνεχής χλωρίωση με χλώριο σε συγκέ-ντρωση 1-2 mg/l ή βρώμιο σε συγκέντρω-ση 2-3 mg/l, η οποία πρέπει να ελέγχεται πολλές φορές την ημέρα.

• Αντικατάσταση τουλάχιστον της μισής πο-σότητας του νερού καθημερινά.

Page 8: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Μείωση Κατανάλωσης ΝερούΤο νερό είναι το βασικότερο στοιχείο διαβίωσης και ανάπτυξης. Χωρίς αυτό η χώρα μας δεν θα ήταν η ίδια και ο προορισμός μας δεν θα ήταν αναπτυγμένος. Συ-νειδητοποιώντας την σημαντικότητα του νερού και κα-τανοώντας το έντονο πρόβλημα λειψυδρίας που αντι-μετωπίζει η χώρα μας ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες προχωρήσαμε στις παρακάτω δράσεις:

• Γεώτρηση• Μονάδες αφαλάτωσης.• Μονάδες αντίστροφης όσμωσης και φίλτραν-

σης.• Αυτόματο νυχτερινό πότισμα των εκτάσεων

του ξενοδοχειακού πρασίνου και των εκτάσε-ων της ξενοδοχειακής γεωργίας.

• Εφαρμογή συστημάτων άρδευσης βασιζόμενα σε συστήματα σταγόνων [drips] και υπόγεια συστήματα άρδευσης με μειωμένη εξάτμιση υδάτων.

• Αλλαγή απλού σταλακτηφόρου σωλήνα με λά-στιχο ποτίσματος netafim.

• Φίλτρα μείωσης ροής του νερού σε όλες τις βρύσες του ξενοδοχείου.

Το νερό που προσφέρουμε στην μονάδα μας παράγε-ται άμεσα στο χώρο του ξενοδοχείου μας καταργώ-ντας την αλυσίδα μεταφοράς, τους χρόνους και τόπους αποθήκευσης. Το νερό είναι απαλλαγμένο από επιβλα-βείς ουσίες μέσω της αντίστροφης όσμωσης και της φίλτρανσης που ακολουθείται και ελέγχεται τακτικά με εργαστηριακούς ελέγχους. Με την χρήση επαναγε-μιζόμενων γυάλινων φιαλών αντιμετωπίσαμε το πολύ επικίνδυνο φαινόμενο υπερκατανάλωσης εμφιαλωμέ-νου νερού πελατών All Inclusive. Οι πελάτες άνοιγαν συνέχεια μπουκάλια νερού που τους δίνονταν δωρεάν χωρίς να καταναλώνουν όλη την ποσότητα αλλά πετώ-ντας τα στα σκουπίδια. Με τις επαναγεμιζόμενες φιά-λες και τους ψύκτες οι πελάτες καταναλώνουν το νερό που πραγματικά χρειάζονται.

Οικονομικά πλεονεκτήματα• Μείωση κόστους εμφιαλωμένου νερού.• Το κόστος κόστος πόσιμου νερού Creta Maris

ανα λίτρο είναι πολύ πιο χαμηλό απ’ότι το κό-στος πόσιμου νερού του δήμου ανά λίτρο.

Καταναλώσεις Νερού 2012 & 2013

Page 9: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Μείωση Κατανάλωσης ΕνέργειαςΔράσεις:

• Οι ηλιακοί συλλέκτες που έχουν εγκατασταθεί για τη θέρμανση του νερού έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση κατά 40% έως 50% στην κατανάλωση πετρελαίου.

• Το υγρό προπάνιο (γκάζι) έχει αντικαταστήσει το ηλεκτρικό ρεύμα σε όλες τις κουζίνες και τα κύρια πλυντήρια.

• Οι λαμπτήρες πυρακτώσεως σταδιακά έχουν αντικατασταθεί με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέρ-γειας (6 προβολείς το 2013).

• Γίνεται κατάρτιση του προσωπικού και παρέχονται πληροφορίες έτσι ώστε να μπορούν να λει-τουργούν μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας (σβήνουν τα φώτα και τον εξοπλισμό όταν δεν είναι σε χρήση, κλπ.) στις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Αποτελέσματα παραπάνω δράσεων:

Ηλεκτρικό:

Page 10: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Υγραέριο:

Ανανεώσιμη Ενέργεια• Οι ηλιακοί συλλέκτες που έχουν εγκατασταθεί

για τη θέρμανση του νερού έχουν ως αποτέλε-σμα τη μείωση κατά 40% έως 50% στην κατανά-λωση πετρελαίου

Αποδοτική Χρήση Ενέργειας• Σε όλα τα δωμάτια χρησιμοποιείται μια μαγνητι-

κή κάρτα ή κλειδί, το οποίο διασφαλίζει ότι όλες οι ηλεκτρικές συσκευές (με εξαίρεση του κλι-ματισμού και των ψυγείων) απενεργοποιούνται κατά την έξοδο των πελατών από το δωμάτιο.

• Ένας επιπλέον διακόπτης έχει εγκατασταθεί στα υπνοδωμάτια για να απενεργοποιείται το air-condition κάθε φορά που κάποιος ανοίγει το πα-ράθυρο ή την πόρτα.

• Έχει εγκατασταθεί κεντρικός έλεγχος της θερ-μοκρασίας του κλιματισμού στα υπνοδωμάτια.Διαχείριση Αποβλήτων

• Κάθε αγορά καλύπτει μια πραγματική ανάγκη του ξενοδοχείου. Δεν πραγματοποιούνται αλόγι-στες αγορές για καλύτερη τιμή, αλλά προτιμάται να πραγματοποιούνται αγορές των ποσοτήτων που πραγματικά χρειάζονται (demand based).

• Αγορά προϊόντων σε οικονομικές συσκευασίες με το λιγότερο δυνατό υλικό συσκευασίας.

• Το τμήμα Προμηθειών σε κάθε διαπραγμάτευση ενημερώνει πως η εταιρεία μας λειτουργεί φι-λικά προς το περιβάλλον και ζητά από τον προ-

μηθευτή να ενημερώσει για τα διάφορα φιλικά προς το περιβάλλον προϊόντα σε προσφορά.

• Δίνεται προτεραιότητα σε προϊόντα από την το-πική αγορά

• Δίνεται προτεραιότητα σε προϊόντα με ανακυ-κλώσιμα υλικά και επιστρεφόμενες συσκευα-σίες, καθώς και εκείνων που προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά (κυρίως χαρτί, αλουμίνιο, γυαλί, πλαστικό) χωρίς υπερβολική πολλαπλή συσκευασία.

• Η αγορά των αντικειμένων μιας χρήσης, όπως διακοσμήσεις κοκτέιλ, τμήματος πρωινού, γυα-λιά, κλπ, αποφεύγεται και όπου η χρήση τους είναι αναγκαία προτιμώνται βιοαποικοδομήσιμα προϊόντα.

• Όσον αφορά την αγορά εξοπλισμού, δίνεται προ-τεραιότητα στα προϊόντα που καταναλώνουν λι-γότερο νερό, ενέργεια και καύσιμα και δεν περι-έχουν τα CFC .

• Αποφεύγεται η χρήση υλικών που περιέχουν ου-σίες επικίνδυνες για τη δημόσια υγεία και το πε-ριβάλλον (όπως οι οργανικοί διαλύτες, αμίαντο, μόλυβδο, πολυουρεθάνη, κ.λπ.) κατά την κατα-σκευή των κτιρίων, την κατασκευή των επίπλων, μόνωσης και διακόσμηση κατά τη διάρκεια της ανακαίνισης.

• Ανακύκλωση υλικών σε όλα τα τμήματα του ξε-νοδοχείου.

• Μείωση κατανάλωσης χαρτιού. Κατάργηση της έντυπης ενημέρωσης των πελατών (Service Directory δωματίου) και δημιουργία ηλεκτρονι-κών προγραμμάτων ενημέρωσης μέσω της τη-λεόρασης.

• Κατανάλωση φιλικού προς το περιβάλλον χαρ-τιού στις εκτυπώσεις εντύπων της εταιρίας.

Page 11: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

ΑνακύκλωσηΑποτελέσματα ανακύκλωσης 2012 και 2013.

Φιλικά προς το Περιβάλ-λον ΚαθαριστικάΤο 2013 τα απορρυπαντικά που χρησιμοποιήθηκαν για καθαρισμό των δωματίων του ξενοδοχείου ήταν όλα φιλικό προς το περιβάλλον. Για τα υπόλοιπα τμήματα, καθώς δεν υπάρχει διαθέ-σιμη μια ολοκληρωμένη σειρά οικολογικών προϊόντων, προτιμούνται πάντα τα λιγότερο ζημιογόνα προς το πε-ριβάλλον. Περιβαλλοντικές ΔράσειςΟι δραστηριότητες οικολογικής φύσης, ήταν πάντα κομμάτι των δράσεων του Creta Maris. Με την εφαρμο-γή της καινούργιας μας ταυτότητας ως «We Do Local» ξενοδοχείο, καθώς επίσης με την πιστοποίηση μας με το GREEN KEY, η δημιουργία της ανάγκης να προτεί-νουμε και να υλοποιούμε οικολογικές δράσεις είναι ακόμα πιο επιτακτική. Στα πλαίσια αυτού του τρόπου λειτουργίας, για να κοινοποιήσουμε, να ενθαρρύνου-με αλλά και να εφαρμόσουμε την περιβαλλοντολογική μας ευαισθησία, συγκεντρώσαμε κάποιες ιδέες που υλοποιούνται κατά τους μήνες λειτουργίας μας με τη συμμετοχή τόσο του προσωπικού, όσο και των πελατών αλλά και της κοινότητάς μας και σε συνδυασμό με σχε-τικές «παγκόσμιες ημέρες».

Το ξενοδοχείο διατηρεί μια ομάδα εθελοντών εργα-ζομένων, την Creta Maris Green Team, η οποία πραγ-ματοποιεί τις περιβαλλοντικές δράσεις στις οποίες μπορούν να συμμετέχουν εθελοντικά οι εργαζόμενοι, οι πελάτες, και όποιος συνεργάτης ή επισκέπτης του ξενοδοχείου το επιθυμεί. Αναρτούμε από την αρχή της σαιζόν το πρόγραμμα των δράσεων έτσι ώστε οι επι-σκέπτες να προγραμματίσουν τις διακοπές τους με μια συγκεκριμένη δράση που επιθυμούν να συμμετέχουν. Επίσης για κάθε δράση δίνεται κάποια ιστορική ανα-δρομή ή επεξήγηση σχετικά με τον σκοπό της δράσης.

Το πρόγραμμα των περιβαλλοντικών δράσεων 2013:1. 16 Μαίου – Καθαριότητα ΠαραλιώνΗ Maris Green Team στα πλαίσια της περιβαλλοντικής δράσης της προέβει σε καθαρισμό της παραλίας ξεκι-νώντας από τον Νηρέα μέχρι το εκκλησάκι της Αγίας Παρασκευής και τον περιβάλλοντα χώρο του.

2. 22 Μαίου – Παγκόσμια μέρα βιοποικιλότητας«Φυτά του Creta Maris & διαγωνισμός φωτογραφίας» .Η χλωρίδα της Κρήτης έχει εξέχουσα σημασία στον επιστημονικό κόσμο χάρη στη βιοποικιλότητά της (βό-τανα, αρωματικά φυτά , δέκα μοναδικά στον κόσμο είδη άγριας ορχιδέας κ.α).Το ξενοδοχείο μας, τίμησε αυτή τη φύση και προσκάλεσε τους επισκέπτες να τη γνωρί-σουν και να την αναδείξουν μέσα από το φωτογραφικό τους φακό. Οι φωτογράφοι του ξενοδοχείου έδωσαν κάποιες συμβουλές για επαγγελματικές λήψεις στην αίθουσα Απόλλο, έπειτα έγινε επίσκεψη στον βοτανι-κό κήπο και για 24ώρες οι πελάτες ανακάλυψαν και θα απαθανάτισαν καλλιτεχνικά οποιοδήποτε λουλούδι ή φυτό –ολόκληρο ή κομμάτι του μέσα στο συγκρότη-μα. Οι φωτογραφίες στάλθηκαν στο email του τμήματος guest relations και προβλήθηκαν την επόμενη μέρα στην τηλεόραση η οποία τοποθετήθηκε στο σαλόνι του ξενοδοχείου.

Ιστορική Αναδρομή: Η Παγκόσμια Ημέρα Βιοποικιλό-τητας εορτάζεται κάθε χρόνο στις 22 Μαΐου. Καθιερώ-θηκε το 1993 από τα Ηνωμένα Έθνη για την καλύτερη κατανόηση και ευαισθητοποίηση σε θέματα βιοποικι-λότητας. Η ποικιλία των ζωικών και φυτικών ειδών εί-ναι ουσιαστικής σημασίας για την ανθρώπινη ύπαρξη και διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τη βιώσιμη ανά-πτυξη και την εξάλειψη της φτώχειας.Σύμφωνα με εκθέσεις του ΟΗΕ, το 12% του συνόλου των πτηνών του πλανήτη και το 10% των φυτών και των ζώων της Γης απειλούνται με εξαφάνιση, εξαιτίας των ανθρώπινων δραστηριοτήτων και της υποβάθμισης των βιοτόπων. Ο επιστήμονες προειδοποιούν ότι έως το 2050 θα έχει εξαφανιστεί το ένα τρίτο της πανίδας από τη Γη, εξαιτίας των κλιματικών αλλαγών.

Page 12: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Στη χώρα μας απειλούνται με εξαφάνιση η καστανή αρ-κούδα, η μεσογειακή φώκια, η χελώνα καρέτα - καρέ-τα, η αγριόγατα, ο γυπαετός, η πέστροφα, ενώ σε κίνδυ-νο βρίσκονται ο λύκος, το τσακάλι, ο ασβός, το ζαρκάδι και το ελάφι.

3. 5 Ιουνίου 2013 – Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος«Οικολογική και ρομαντική επιστροφή στην παλιά Κρή-τη» Ο τουρισμός μας προσφέρει καινούργιες εικόνες, πολιτισμούς και εμπειρίες. Συνδυάζοντας την κρητική κουλτούρα και το παλαιικό τρόπο κρητικής ζωής, ανα-βιώσαμε μια – με λιγότερο «πολιτισμό» νύχτα- περ-νώντας σε όλους τους κοινούς χώρους 15 λεπτά χωρίς φως. Τα φώτα των κεριών, η «ησυχία» του πολιτισμού, το παραθαλάσσιο περιβάλλον σε ένα πιο φυσικό φόντο αποτέλεσαν μια ιδιαίτερη και παράλληλα οικολογική εμπειρία για τους πελάτες μας. Η creta maris εκδοχή της «black out’ ώρας» (ώρα που γενικά μέρη και μνη-μεία παύουν να φωτίζονται για οικολογικούς λόγους).

Ιστορική Αναδρομή: Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλο-ντος γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου και αποτελεί το κύριο όχημα του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρω-ση του παγκόσμιου κοινού για τα περιβαλλοντικά προ-βλήματα.

4. 8 Ιουνίου Παγκόσμια Ημέρα ΩκεανώνΜε μια συμβολική συμμετοχή, το ξενοδοχείο οργάνω-σε εκδρομή στο ενυδρείο Κρήτης. Αφού οι μεγάλοι και τα παιδιά είδαν από κοντά τα μεσογειακά είδη, έφτια-ξαν στο παιδικό κλαμπ χελώνες από πηλό μαθαίνοντας παράλληλα τη σημασία της προστασίας τους.

Ιστορική Αναδρομή: Αν και δεν έχει αναγνωριστεί επί-σημα από το ΟΗΕ, η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών γιορ-τάζεται από το 1992. Θεσμοθετήθηκε στις 8 Ιουνίου της ίδιας χρονιάς, κατά τη διάρκεια της Συνόδου για την Γη στο Ρίο Ντε Ζανέιρο, όπου 150 ηγέτες απ’ όλο τον κό-σμο υπέγραψαν τη Συνθήκη για την Βιοποικιλότητα, σε μια προσπάθεια να εμποδίσουν την εξαφάνιση σπανίων ειδών από το ζωικό και φυτικό βασίλειο.Οι ωκεανοί καταλαμβάνουν πάνω από το 70% της επι-φάνειας της Γης και έχουν συνδεθεί από αρχαιοτάτων χρόνων με την ανθρώπινη εξέλιξη. Ο τζίρος των οικο-νομικών δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τους ωκε-ανούς ξεπερνά τα 500 δισεκατομμύρια δολάρια ετησί-ως.Η θαλάσσια ζωή και η βιοποικιλότητα στους ωκεανούς απειλούνται στις μέρες μας από την υπεραλίευση, τη μόλυνση και πρόσφατα από το φαινόμενο του θερμο-κηπίου.

Σύμφωνα με την Greenpeace:

• Το 76 % των ψαριών στον κόσμο κινδυνεύει άμεσα από την εντατική αλιεία.

• Το 90% των μεγάλων ψαριών, όπως ο τόνος, ο ξιφίας και ο μπακαλιάρος, αλιεύονται πέρα από τα ασφαλή όρια για την επιβίωσή τους.

• Το 2002 οι συνολικές αλιεύσιμες ποσότητες των ψαριών με μεγάλη εμπορική αξία, όπως οι μπακα-λιάροι του Ατλαντικού και της Μεσογείου, ήταν στα χαμηλότερα επίπεδα από το 1967, εξαιτίας της υπε-ραλίευσης.

• 300 τράτες βυθού οργώνουν καθημερινά με τα δί-χτυα τους μια έκταση μεγέθους 1.500 τετραγωνικών χιλιομέτρων, καταστρέφοντας μερικά από τα πιο ποικιλόμορφα και ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη.

• 300.000 κητώδη (φάλαινες, δελφίνια και φώκαινες) πεθαίνουν κάθε χρόνο παγιδευμένα σε δίχτυα.

• 6,8 εκατομμύρια ως 27 εκατομμύρια τόνοι ψαριών απορρίπτονται στη θάλασσα ετησίως, αμέσως μετά την αλίευσή τους, επειδή δεν έχουν επαρκή εμπο-ρική αξία.

• 800 χιλιόμετρα αφρόδιχτων κατασχέθηκαν από την ιταλική αστυνομία το 2005. Χιλιάδες χιλιόμετρα αφρόδιχτων, όμως, συνεχίζουν να σκορπίζουν τον θάνατο στη Μεσόγειο.

• 4 δισ. δολάρια κερδίζει η πειρατική αλιεία κάθε χρόνο εις βάρος φτωχών κρατών.

• 300 εκατομμύρια δολάρια στερείται κάθε χρόνο η Σομαλία από τους πειρατές.

• 12.000 τόνοι ερυθρού τόνου, 37% περισσότερο από το επιτρεπόμενο όριο, αλιεύονται παράνομα στη Μεσόγειο και τον Ανατολικό Ατλαντικό.

Η ανεξέλεγκτη εκμετάλλευση της θάλασσας πρέπει να σταματήσει. Η Greenpeace ζητά από τις κυβερνήσεις των κρατών να προχωρήσουν αμέσως στην προστασία των ωκεανών του πλανήτη μέσα από τη δημιουργία ενός δικτύου θαλάσσιων καταφυγίων. Ο καθορισμός των θαλάσσιων καταφυγίων είναι ένα απαραίτητο βήμα για πλούσιες και υγιείς θάλασσες.

5. 14 Ιουνίου Ανακύκλωση ΥλικώνΈγινε ενημέρωση των πελατών μας στην αίθουσα Απόλ-λο για την προσπάθεια του ξενοδοχείου στην προστασία του Περιβάλλοντος με το να ανακυκλώνει τα σκουπίδια όπως (Γυαλί, Λάδι, Χαρτί, Λαμπτήρες, Μικροσυσκευές, & Μπαταρίες) επίσης έγινε ξενάγηση στα σημεία που γίνεται η διαλογή των σκουπιδιών και η προσωρινή τους διαμονή (ΑΝΑΣΑ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ).

Page 13: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

6. 12 Ιουλίου – Συντήρηση Δέντρων Με τη συμβολή του τμήματος συντήρησης κήπων για το ασφαλές της μεθόδου, *ασβεστώσαμε όλα τα δέντρα στην είσοδο και στην έξοδο της Χερσονήσου.*Ασβέστωμα= μέθοδος στοιχειώδους εντομοπροστασί-ας/παρασιοτοπροστασίας οπωροφόρων και καλλωπι-στικών φυτών.

7. 9 Αυγούστου - Καθαριότητα εξωτερικών χώρωνΈγινε καθαρισμός της εκκλησίας της Αγίας Άννας εσω-τερικά και εξωτερικά, επίσης καθαρισμός του δρόμου μέχρι την είσοδο του παρκινγκ του Creta Maris.

8. 22 Σεπτέμβρη- Ευρωπαϊκή Ημέρα Μετακινήσεων (Ευρωπαϊκή Ημέρα χωρίς αυτοκίνητο)Σε συνεργασία με το bicycle rentals, οργανώσαμε για τους πελάτες μας ένα green tour γύρο μέχρι το Κου-τουλουφάρι ξεναγώντας τους στις γειτονικές περιπατι-κές/ποδηλατικες εκδρομές.

Ιστορική Αναδρομή: Η Ευρωπαϊκή Ημέρα Χωρίς Αυ-τοκίνητο πρωτοξεκίνησε στη Γαλλία το 1998 και καθι-ερώθηκε σε πανευρωπαϊκή κλίμακα με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2000. Στον εορτασμό συμ-μετέχουν 1500 πόλεις της Ευρώπης και 4 του Καναδά.Κάθε χρόνο, στις 22 Σεπτεμβρίου οι αρχές πολλών πό-λεων κλείνουν το κέντρο τους για τα αυτοκίνητα και ενθαρρύνουν τους πολίτες τους να χρησιμοποιήσουν για τις μετακινήσεις τους τα μέσα μαζικής μεταφοράς, ποδήλατα, αλλά και τα πόδια τους.Στη χώρα μας, από το 2000 μέχρι σήμερα έχουν κυ-κλοφορήσει 1.500.000 νέα αυτοκίνητα, επιβαρύνοντας κατά 80% την ατμοσφαιρική ρύπανση, ειδικά τους θερ-μούς μήνες. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Greenpeace, την πρωτιά σε υψηλά επίπεδα μικροσωματιδίων στην ατμόσφαιρα κρατά η Θεσσαλονίκη, δεύτερη είναι η Αθήνα και ακολουθούν Λάρισα και Πάτρα.Σχετικές μελέτες του τμήματος Επιδημιολογίας της Ια-τρικής Σχολής Αθηνών έδειξαν ότι αν τα μέσα επίπεδα των μικροσωματιδίων στην Αθήνα ήταν κάτω από 20 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο, αντί των 52,12 που είναι τώρα, θα είχαμε 5.066 λιγότερους θανάτους κάθε χρόνο. Επιπλέον, μια τέτοια μείωση θα αύξανε το προσ-δόκιμο ζωής σχεδόν κατά ένα χρόνο για κάθε κάτοικο της Αθήνας

9. 27 Σεπτέμβρη Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού Μέσα από τα κεντρικά εστιατόρια ακολουθήθηκε το θέμα την ημέρας «τουρισμός και πολιτισμοί μέσα απ την κουζίνα» αναρτώντας τις πιο γνωστές συνταγές διά-φορων χωρών.

Ιστορική Αναδρομή: Η Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού εορτάζεται κάθε χρόνο στις 27 Σεπτεμβρίου, ημερομη-νία, η οποία καθορίσθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανι-

σμό Τουρισμού το 1970.Κύριος στόχος του εορτασμού αυτού είναι η ανάδειξη της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτι-κής συμβολής του τουρισμού στην ευδαιμονία της διε-θνούς κοινότητας.

10. 4 Οκτώβρη Παγκόσμια Ημέρα Ζώων Έγινε μια μικρή γιορτή στο Βιολογικό Αγρόκτημα του ξενοδοχείου. Όλοι οι πελάτες και οι μικροί μας επι-σκέπτες είδαν και τάισαν τα ζώα. Κατά τη διάρκεια της γιορτής μοιράστηκαν ενημερωτικά φυλλάδια για τα αδέσποτα ζώα και ενέργειες που μπορούμε να κάνου-με όλοι μας.

Ιστορική Αναδρομή: Η Παγκόσμια Ημέρα των Ζώων πρωτογιορτάστηκε το 1931 σ’ ένα συνέδριο περιβαλλο-ντιστών στη Φλωρεντία, ως ένας τρόπος για την ευαι-σθητοποίηση κοινού και ειδικών για τα υπό εξαφάνιση ζώα. Από τότε, η γιορτή διευρύνθηκε και περιλαμβάνει όλα τα είδη του ζωικού βασιλείου.Η 4η Οκτωβρίου καθιερώθηκε ως Παγκόσμια Ημέρα Ζώων, επειδή συμπίπτει με τον εορτασμό της μνήμης του Αγίου Φραγκίσκου της Ασίζης, που έχει αναγο-ρευτεί από την Καθολική Εκκλησία ως προστάτης των ζώων και του περιβάλλοντος.

11. 16 Οκτώμβρη Παγκόσμια Ημέρα διατροφής/ Πα-γκόσμια μέρα άρτου Από τους chef του ξενοδοχείου μας παρουσιάστηκαν κάποια χαρακτηριστικά στοιχεία της κρητικής διατρο-φής δίνοντας έμφαση στη γνησιότητα των συνταγών και στην εντοπιότητα των υλικών. Ακουλούθησε μια γευσι-γνωσία σπάνιων κρητικών ψωμιών (όπως το εφτάζυμο από ρεβίθι) και παρουσιάστηκε η Παρασκευή και το ψήσιμο ψωμιού στον ξυλόφουρνο.

Ιστορική Αναδρομή: Η Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου, μέρα που το 1945 ιδρύθηκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ.Η Παγκόσμια Ημέρα Άρτου γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 16 Οκτωβρίου με πρωτοβουλία της Διεθνούς Ένω-σης Αρτοποιών και Ζαχαροπλαστών (UIB), με κεντρικό σύνθημα «Φτιάξτε ψωμί μόνοι σας ή αγοράστε το από τον φούρνο της γειτονιάς σας».Το ψωμί είναι το κατ’ εξοχήν παγκόσμιο προϊόν δια-τροφής. Διαχρονικό, διατοπικό και γεμάτο θρεπτικά συστατικά, το συναντάμε σε κάθε γωνιά της Γης, σε κάθε πολιτισμό, σε όλες τις περιόδους της ανθρώπινης διαδρομής.Στη χώρα μας η κατανάλωση ψωμιού (όλων των ειδών και τύπων) ήταν 6,7 κιλά το μήνα το 1974 και μειώθηκε στα 4,2 κιλά το 2004-5 (μείωση 59,3%), παρότι το ψωμί αποτελεί βασικό συστατικό της μεσογειακής διατρο-φής.

Page 14: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Τοπικές ΔράσειςΛειτουργώντας ως ένα Κρητικό ξενοδοχείο σεβόμαστε τα ήθη και έθιμα του τόπου μας επιθυμώντας να τα διατη-ρήσουμε ζωντανά και να τα κάνουμε γνωστά στους επισκέπτες που επιθυμούν να γνωρίσουν την αληθινή Κρήτη στις διακοπές τους. Για τον λόγο αυτό οργανώνουμε δραστηριότητες εμπνευσμένες από τα ήθη και έθιμα της Κρήτης προσφέροντας στους επισκέπτες μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Οι δραστηριότητες αυτές γίνονται πάντα με την βοήθεια ντόπιων παραγωγών και του προσωπικού του ξενοδοχείου.

Οι τοπικές δραστηριότητες του 2013:Παραδοσιακές ΚουρέςΗ κουρά των προβάτων είναι μια μεγάλη γιορτή άρρη-κτα δεμένη με τον κτηνοτροφικό τρόπο ζωής της Κρή-της. Είναι, όπως λέγεται, η «γιορτή των προβάτων» και σκοπός είναι να μην υποφέρουν τα ζώα από την ζέ-στη. Είναι μια από τις εντυπωσιακές γιορτές που λαμ-βάνει χώρα κάθε χρόνο, στην αρχή του καλοκαιριού, στα πλαίσια της οποίας κάθε κτηνοτρόφος προσκαλεί φίλους και συγγενείς να τον βοηθήσουν στο δύσκολο αυτό έργο και μετά τους κερνά και ακολουθεί γλέντι. Το προσωπικό του Creta Maris πραγματοποίησε την γιορτή στην παραλία του ξενοδοχείου με τυροκομία, αντικριστό και παραδοσιακή μουσική.

ΑγοράΚάθε Τρίτη για όλη τη σεζόν στο ξενοδοχείο μας διορ-γανωνόταν κρητικό παραδοσιακό παζάρι. Στόχος μας οι φιλοξενούμενοί μας να βιώσουν και να δουν από κο-ντά ένα παραδοσιακό θεσμό για το νησί μας, αυτόν του κρητικού παζαριού. Αξίζει να σημειωθεί ότι το παζάρι είχε διαδραστική μορφή καθώς οι περισσότεροι από τους συμμετέχοντες παρείχαν τη δυνατότητα επίδειξης του τρόπου κατα-

σκευής των αντικειμένων που δημιουρ-γούν (αγγειοπλάστης, μαχαιροποιός, υφάντρια, Παραδοσιακός Τσαγκάρης κλπ). Στο εν λόγω παζάρι συμμετεί-χε έμπορος μελιού, αγγειοπλάστης, έμπορος βοτάνων, παραδοσιακός μα-χαιροποιός, παραδοσιακή υφάντρια με αργαλειό, έμπορος χειροποίητων κοσμημάτων, αγιογράφος, παραδο-σιακό τσαγκάρης και ράφτης παρα-δοσιακών κρητικών στολών. Κρητικός ΤρύγοςΜε στόχο την μύηση των πελατών σε μια παραδοσιακή κρητική αγροτική εργασία και ταυτόχρονα την παρου-σίαση της κρητικής κουλτούρας όπου μια χειρονακτική εργασία γίνεται αφορμή για γιορτή, το Creta Maris ορ-γάνωσε μια ακόμα δράση με θέμα τον Κρητικό Τρύγο. Το τελετουργικό της ξεκίνησε με το μάζεμα το σταφυ-λιών από το αμπέλι (τρυγητός) και την μεταφορά τους με παραδοσιακό τρόπο, φορτωμένα στο γαϊδούρι, στον χώρο του πατητηριού για την παραγωγή του μούστου, και στη συνέχεια την απόσταξη των στραφύλλων για την παραγωγή της ρακής αλλά και την παραγωγή μουστα-λευριάς. Όλα αυτά με μουσική, χορό και κεράσματα, χαρακτηριστικά την κρητικής φιλοξενίας.Αξιοσημείωτη ήταν η συμμετοχή των πελατών στην συ-γκομιδή και το πάτημα των σταφυλιών προσφέροντάς τους μια πολύτιμη εμπειρία της πραγματικής Κρήτης. Αυτός είναι και ο σκοπός του ξενοδοχείου με τις δρά-σεις που οργανώνονται, να προσφέρει στους επισκέ-πτες της Κρήτης εμπειρίες από τον τόπο που δεν μπορεί εύκολα να επισκεφτεί κατά την σύ-ντομη δια-μονή του στο νησί.

Page 15: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

Πιστοποιήσεις & ΒραβείαGreen Key

Το Green Key είναι ένα οικολογικό σήμα, αναγνωρισμένο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και το UNEP, το οποίο έχει απονεμηθεί σε πάνω από 1500 εγκαταστάσεις σε 28 χώρες σε όλο τον κόσμοTo Creta Maris, πιστοποιημένο με το Green Key πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

• Εκπαιδεύει το προσωπικό, τους πελάτες και τους ιδιοκτήτες για την αύξη-ση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε εγκαταστάσεις αναψυχής.

• Διαφυλάσσει το περιβάλλον με τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώ-σεων του ξενοδοχείου στην παγκόσμια σκηνή.

• Λειτουργεί με οικονομική διαχείριση από την μείωση της κατανάλωσης, η οποία συνεπάγεται με μείωση του κόστους.

• Ακολουθεί στρατηγική μάρκετινγκ η οποία συμπεριλαμβάνει την προώ-θηση του σήματος ποιότητας Green Key.

• Λειτουργεί ενδυναμώνοντας το ξενοδοχείο αναλαμβάνοντας ευρύτερη οι-κολογική ευθύνη.

Travelife Gold

Το ξενοδοχείο ελέγθηκε και συμπλήρωσε τα κριτήρια για την Χρυ-σή διάκριση του Travelife Sustainability System, δείχνοντας πολύ υψηλή δέσμευση στην αειφορία και την κοινωνική ευθύνη. Με αυτή την πιστοποίηση το ξενοδοχείο δεσμεύεται να δημιουργεί ευκαιρίες βελτίωσης, να επικοινωνεί τις ενέργειές του και να ενθαρρύνει άλ-λους να δρουν με τον ίδιο τρόπο.

BIO Hellas – BIO Kuzina

Το πρότυπο «BIO Kouzina» παρέχει τη δυνατότητα πιστοποίησης σε επιχει-ρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες χρησιμοποιούν μια ή και περισσότερες πρώτες ύλες μόνο ως βιο-λογικές και για τις οποίες επιθυμούν να κάνουν ανα-φορά στο βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Το ξενοδοχείο πιστοποι-ήθηκε το 2013 για χρήση πέντε βιολογικών πρώτων υλών: αυγά. Αλεύρι, μέλι, μακαρόνια σκιουφιχτά και φάβα

Cretan Cuisine Certification

Η πιστοποίηση χώρων μαζικής εστίασης που προσφέρουν Κρη-τική Κουζίνα έχει ως σκοπό την δημιουργία ενός Σήματος Ποιότη-τας, το οποίο θα αναγνωρίζουν και θα αναζητούν οι επισκέπτες και οι κάτοικοι της Κρήτης, προκειμένου να γευτούν την παραδοσιακή γα-στρονομία και τα εκλεκτά τοπικά προϊόντα. Το Σήμα Ποιότητας στο-χεύει σε συμμετοχή εστιατορίων από όλα τα σημεία του νησιού και στην δημιουργία σχέσεων εμπι-στοσύνης με τους καταναλωτές, ούτως ώστε να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του γαστρονομικού τουρισμού στην Κρήτη.Οι απαιτήσεις και οι κανόνες που θέτει Περιφέρεια Κρήτης αποσκοπούν στην διατήρηση και διάδοση του προτύπου της Κρητικής Διατροφής, στην προβολή των πλεονεκτημάτων αυτής στην ευζωία και στην μακροζω-ία, στην τόνωση της εμπορικότητας των προϊόντων της Κρητικής γης ως προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας και γενικότερα στο πάντρεμα των τοπικών προϊόντων με τον τουρισμό, μέσω της προώθησης του γαστρονομικού τουρισμού.

Page 16: Ετήσια Αναφορά Βιωσιμότητας 2013 · Υλοποιούμε σύστημα αερόβιας κομποστοποίησης όλων των οργανικών

ECARF Seal of Quality

Η Σφραγίδα Ποιότητας ECARF είναι μια σφραγίδα της έγκρισης που έχει ως στό-χο να βοηθήσει στην επιλογή των προϊόντων και υπηρεσιών κατάλληλα για χρήση από αλλεργικούς καταναλωτές. Η Σφραγίδα Ποιότητας ECARF είναι μια ευρωπαϊκή πιστοποίηση. Τα βραβεία δίνονται σύμφωνα με τις λεπτομερείς απαιτήσεις που κα-θορίζονται, επικυρώνονται και παρακολουθούνται από τη διεθνή επιστημονική συμ-βουλευτική επιτροπή. Η βάση για την πιστοποίηση αυτή αποτελεί απόδειξη ότι το προϊόν ή η υπηρεσία προσφέρει μια σημαντική βελτίωση στην ποιότητα ζωής των αλλεργικών κατανα-λωτών. Η ποιότητα του προϊόντος ή της υπηρεσίας ελέγχεται τακτικά μέσω τυχαίας δειγματοληψίας.

Tripadvisor Excellence 2013

Το βραβείο αριστείας Tripadvisor τιμά την άριστη φιλοξενία και δίνεται μόνο σε εγκαταστάσεις που επιτυγχάνουν σταθερά εξαιρετικές κριτικές στο TripAdvisor. Μόνο το κορυφαίο σε επιδόσεις 10 τοις εκατό των επι-χειρήσεων που αναφέρονται στο TripAdvisor λαμβάνει αυτό το βραβείο. Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για ένα βραβείο αριστείας, οι επιχειρή-σεις οφείλουν να διατηρούν συνολική βαθμολογία τεσσάρων ή άνω μο-νάδων (με μέγιστη βαθμολογία τις 5 μονάδες) από τους ταξιδιώτες του TripAdvisor και πρέπει να έχουν εισαχθεί στο TripAdvisor για τουλάχιστον 12 μήνες. Πρόσθετα κριτήρια περιλαμβάνουν τον όγκο των κριτικών που υποβλήθηκαν εντός των τελευταίων 12 μηνών.

ΔωρεέςΤο 2013 το ξενοδοχείο αντί να μοιράσει δώρα στους συνεργάτες του κατά την διάρκεια των γιορτών, αγόρασε τρόφιμα τα οποία τα δώρισε στο Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Ηρακλείου και στο Τμήμα Κοινωνικής Προ-στασίας του Δήμου Χερσονήσου.