Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση2020...2020/08/28  · Το παρόν...

of 245 /245
Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2020

Embed Size (px)

Transcript of Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση2020...2020/08/28  · Το παρόν...

 • Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση 2020

 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGSΕνδιάμεση Οικονομική ΈκθεσηΕξάµηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020

  Περιεχόμενα ΣελίδαΔιοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνση 1Προβλέψεις και Αναφορές για το Μέλλον και Σημειώσεις 2Ενδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης 3Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές ΚαταστάσειςΕνδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων 41Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Συνολικών Εισοδημάτων 42Ενδιάμεσος Ενοποιημένος Ισολογισμός 43Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Μεταβολών Ιδίων Κεφαλαίων 44Ενδιάμεση Ενοποιημένη Κατάσταση Ταμειακών Ροών 46Σημειώσεις στις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις

  1. Πληροφορίες για την Εταιρία 482. Μη ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις 483. Περίληψη σημαντικών λογιστικών πολιτικών 484. Συνεχιζόμενη δραστηριότητα 505. Λειτουργικό περιβάλλον 536. Σημαντικές και άλλες κρίσεις, εκτιμήσεις και παραδοχές 557. Οικονομική πληροφόρηση κατά τομέα 638. Καθαρά κέρδη από συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιριών 719. Δαπάνες προσωπικού και άλλα λειτουργικά έξοδα 7110. Πιστωτικές ζημιές χρηματοοικονομικών μέσων και απομείωση μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων 7311. Φορολογία 7412. Κέρδη κατά μετοχή 7713. Επενδύσεις 7714. Παράγωγα χρηματοοικονομικά μέσα 7815. Επιμέτρηση της εύλογης αξίας 8016. Δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 8717. Αποθέματα ακινήτων 8718. Προπληρωμές, δεδουλευμένα έσοδα και λοιπά περιουσιακά στοιχεία 8919. Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και oμάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση 8920. Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες 9121. Καταθέσεις πελατών 9222. Δανειακό κεφάλαιο 9223. Δεδουλευμένα, αναβαλλόμενα έσοδα, λοιπές υποχρεώσεις και λοιπές προβλέψεις 9324. Μετοχικό κεφάλαιο 9325. Επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα 9526. Ενδεχόμενες υποχρεώσεις 10227. Μετρητά και αντίστοιχα μετρητών 10228. Ανάλυση περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων με βάση την αναμενόμενη ημερομηνία λήξης 10329. Διαχείριση κινδύνων - Πιστωτικός κίνδυνος 10430. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος αγοράς 15331. Διαχείριση κινδύνων - Κίνδυνος ρευστότητας και χρηματοδότησης 15332. Διαχείριση κεφαλαίου 15833. Συναλλαγές με συνδεόμενα πρόσωπα 15934. Εταιρίες του Συγκροτήματος 16335. Εξαγορές και πωλήσεις θυγατρικών 16636. Επενδύσεις σε συγγενείς εταιρίες και κοινοπραξία 16737. Γεγονότα μετά την ημερομηνία αναφοράς 169Έκθεση Επισκόπησης Ελεγκτών προς την Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company 170Επιπρόσθετες Γνωστοποιήσεις Κινδύνων και Διαχείρισης Κεφαλαίου, συμπεριλαμβανομένων των εξαμηνιαίωνγνωστοποιήσεων του Πυλώνα III 172Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης 232

 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGSΔιοικητικό Συμβούλιο και Εκτελεστική Διεύθυνσηστις 27 Αυγούστου 2020

  Διοικητικό Συμβούλιο της Bank ofCyprus Holdings Public LimitedCompany

  Ευστράτιος-Γεώργιος Αράπογλου ΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Lyn Grobler (εκλέγηκε ως Αντιπρόεδρος στις 26 Μαΐου 2020)ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

  Arne BerggrenDr. Michael HegerΠανίκος Νικολάου Δρ. Χριστόδουλος Πατσαλίδης Ιωάννης ΖωγραφάκηςAnat Bar-Gera (παραιτήθηκε στις 26 Μαΐου 2020)Μαρία ΦιλίππουMaksim Goldman (παραιτήθηκε ως αντιπρόεδρος στις 26 Μαΐου 2020)Νίκος Σοφιανός (εκλέγηκε στις 14 Μαΐου 2020 - υπόκειται σε έγκριση από την ΕΚΤ)Πόλα Χατζησωτηρίου

  Εκτελεστική Επιτροπή Πανίκος ΝικολάουΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Δρ. Χριστόδουλος ΠατσαλίδηςΠΡΩΤΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Δρ. Χάρης ΠουαγκαρέΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  Ελίζα ΛειβαδιώτουΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

  Δημήτρης ΔημητρίουΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΙΝΔΥΝΩΝ

  Μιχάλης ΑθανασίουΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

  Λούης ΠοχάνηςΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

  Πανίκος ΜουζούρηςΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣΧΡΕΩΝ

  Άννα ΣωφρονίουΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

  Nicolas Scott SmithΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΛΥΣΕΩΝ ΑΠΟΜΟΧΛΕΥΣΗΣ

  Γραμματέας Κάτια Σάντη

  Νομικοί Σύμβουλοι όσον αφοράθέματα της Ιρλανδικής νομοθεσίας

  Arthur Cox

  Νομικοί Σύμβουλοι όσον αφοράθέματα Αγγλικής και Αμερικάνικηςνομοθεσίας

  Sidley Austin LLP

  Νομικοί Σύμβουλοι όσον αφοράθέματα της Κυπριακής νομοθεσίας

  Χρυσαφίνης & Πολυβίου Δ.Ε.Π.Ε.

  Ανεξάρτητοι Ελεγκτές

  PricewaterhouseCoopers,One Spencer Dock,North Wall Quay,Δουβλίνο 1,Ιρλανδία,D01 X9R7

  Εγγεγραμμένο Γραφείο Earlsfort Terrace 10Δουβλίνο 2 D02 T380 Ιρλανδία

  1

 • ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ BANK OF CYPRUS HOLDINGSΠροβλέψεις και Αναφορές για το Μέλλον και Σημειώσεις

  Το παρόν έγγραφο περιέχει ορισμένες αναφορές για το μέλλον, οι οποίες συνήθως προσδιορίζονται με τηχρήση όρων όπως ‘προσδοκά’, ‘θα πρέπει να είναι’, ‘θα είναι’ και παρόμοιες εκφράσεις ή παραλλαγές τους ήτην αρνητική μεταβολή τους, αλλά η απουσία τους δεν σημαίνει ότι η αναφορά δεν αναφέρεται στο μέλλον.Παραδείγματα αναφορών για το μέλλον περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται μόνο σε αυτά, δηλώσειςσχετικά με τις μελλοντικές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες κεφαλαιακές απαιτήσεις και δείκτες τουΣυγκροτήματος της Bank of Cyprus Holdings (το Συγκρότημα), προθέσεις, πεποιθήσεις ή τρέχουσεςεκτιμήσεις και προβλέψεις αναφορικά με τα μελλοντικά λειτουργικά αποτελέσματα, της χρηματοοικονομικήςκατάστασης, των αναμενόμενων χρεώσεων απομείωσης, τα επίπεδα των χρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείων του Συγκροτήματος, της ρευστότητας, της επίδοσης, των προοπτικών, της αναμενόμενηςανάπτυξης, τις προβλέψεις, τις απομειώσεις, τις επιχειρηματικές στρατηγικές και τις ευκαιρίες τουΣυγκροτήματος. Από τη φύση τους, οι προβλέψεις και αναφορές για το μέλλον εμπεριέχουν κινδύνους καιαβεβαιότητες επειδή σχετίζονται με γεγονότα και εξαρτώνται από περιστάσεις που θα συμβούν ή πιθανόν νασυμβούν στο μέλλον. Παράγοντες οι οποίοι θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστική διαφορά μεταξύ τωνπραγματικών εργασιών, της στρατηγικής και/ή των αποτελεσμάτων του Συγκροτήματος και των σχεδίων, τωνστόχων, των προσδοκιών, των εκτιμήσεων και των προθέσεων του Συγκροτήματος, οι οποίες εκφράστηκανσε παρόμοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον από το Συγκρότημα, περιλαμβάνουν, αλλάδεν περιορίζονται σε: γενικές οικονομικές και πολιτικές συνθήκες στην Κύπρο και σε άλλα κράτη μέλη τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), διακυμάνσεις των επιτοκίων και των συναλλαγματικών ισοτιμιών, νομοθετικές,δημοσιονομικές και κανονιστικές εξελίξεις και κινδύνους σχετικά με την τεχνολογία και πληροφορική,επιδικίες και άλλους λειτουργικούς κινδύνους. Σε περίπτωση που συμβεί κάποιος ή περισσότεροι από αυτούςή άλλους παράγοντες, ή εάν οι υποκείμενες υποθέσεις αποδειχθούν λανθασμένες, τα πραγματικάαποτελέσματα ή τα γεγονότα ενδέχεται να διαφέρουν σημαντικά από εκείνα που αναμένονται όπωςαντικατοπτρίζονται σε τέτοιες δηλώσεις προβλέψεων και αναφορών για το μέλλον. Οι δηλώσεις προβλέψεωνκαι αναφορών για το μέλλον που αναφέρονται στο παρόν έγγραφο ισχύουν μόνο από την ημερομηνίαδημοσίευσης του παρόντος εγγράφου. Εκτός εάν απαιτείται από οποιονδήποτε εφαρμοστέο νόμο ήκανονισμό, το Συγκρότημα αποποιείται ρητά οποιαδήποτε υποχρέωση ή δέσμευση να δημοσιοποιήσει τυχόνεπικαιροποιήσεις ή αναθεωρήσεις αναφορικά με οποιεσδήποτε προβλέψεις και αναφορές για το μέλλον πουσυμπεριλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο, ώστε να αντικατοπτρίζει οποιαδήποτε αλλαγή στις προσδοκίες τουΣυγκροτήματος ή οποιαδήποτε αλλαγή γεγονότων ή συνθηκών ή περιστάσεων στις οποίες βασίζεταιοποιαδήποτε δήλωση.

  Μέτρα απόδοσης εκτός των μέτρων με βάση τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς(ΔΠΧΑ)

  Η διοίκηση της Bank of Cyprus Holdings Public Limited Company (η 'Εταιρία') πιστεύει ότι τα μέτρα απόδοσηςεκτός των μέτρων με βάση τα ΔΠΧΑ που περιλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο παρέχουν πολύτιμεςπληροφορίες στους αναγνώστες της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης καθώς επιτρέπουν στους αναγνώστεςνα προσδιορίσουν μια πιο σταθερή βάση για τη σύγκριση των αποδόσεων του Συγκροτήματος μεταξύοικονομικών περιόδων και παρέχουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τα στοιχεία των αποδόσεων ταοποία η διοίκηση είναι πιο άμεσα σε θέση να επηρεάσει ή έχουν σημασία για την αξιολόγηση τουΣυγκροτήματος. Επίσης, αντικατοπτρίζουν μια σημαντική πτυχή του τρόπου με τον οποίο ορίζονται οιεπιχειρησιακοί στόχοι και παρακολουθείται η απόδοση από τη διοίκηση του Συγκροτήματος. Ωστόσο,οποιαδήποτε τέτοια μέτρα απόδοσης στο παρόν έγγραφο δεν αντικαθιστούν τα μέτρα με βάση τα ΔΠΧΑ και οιαναγνώστες πρέπει να τα διαβάζουν σε συνάρτηση με αυτά των ΔΠΧΑ ως τα βασικά μέτρα για τη θέση στις 30Ιουνίου. Περαιτέρω πληροφορίες, συμφιλιώσεις με τις Ενοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες ΟικονομικέςΚαταστάσεις και υπολογισμοί των μέτρων απόδοσης εκτός των μέτρων με βάση τα ΔΠΧΑ πουπεριλαμβάνονται στο παρόν έγγραφο και τα άμεσα συγκρίσιμα μέτρα με βάση τα ΔΠΧΑ, περιλαμβάνονται στομέρος ‘Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών Μέτρων Απόδοσης’ της ΕνδιάμεσηςΟικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 στις σελίδες 232 μέχρι 243.

  Η Ενδιάμεση Οικονομική Έκθεση για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 είναι διαθέσιμη στηνιστοσελίδα του Συγκροτήματος www.bankofcyprus.com (Σχέσεις Επενδυτών/Οικονομικά Αποτελέσματα).

  2

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση

  Σχολιασμός για την υποκείμενη βάσηΗ χρηματοοικονομική πληροφόρηση που παρουσιάζεται πιο κάτω παρέχει μια ανασκόπηση των οικονομικώναποτελεσμάτων του Συγκροτήματος για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 στην ‘υποκείμενη βάση’,στην οποία η διοίκηση πιστεύει ότι παρουσιάζει καλύτερα την επιμέτρηση της απόδοσης και της θέσης τουΣυγκροτήματος. Οι συμφιλιώσεις μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της υποκείμενηςβάσης περιλαμβάνονται στην ενότητα 'Συμφιλίωση της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για τοεξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020 μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και τηςυποκείμενης βάσης' πιο κάτω και στους ‘Όροι και επεξηγήσεις στις Γνωστοποιήσεις Εναλλακτικών ΜέτρωνΑπόδοσης’ της Ενδιάμεσης Οικονομικής Έκθεσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, ώστε νακαταστεί δυνατή η συγκρισιμότητα της υποκείμενης βάσης και της απαιτούμενης πληροφόρησης.

  Αναφορικά με την 'Ανάλυση Ισολογισμού' σημειώνονται τα ακόλουθα σχετικά με τη γνωστοποίηση τωνποσών και αριθμοδεικτών αναπροσαρμοσμένων για το Project Helix 2. Τον Αύγουστο 2020, το Συγκρότημακατέληξε σε συμφωνία με επενδυτικά ταμεία συνδεδεμένα με την Pacific Investment Management CompanyLLC (PIMCO), για την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων με μεικτή λογιστική αξία στις 30 Ιουνίου 2020 ύψουςπερίπου €898 εκατ. στην υποκείμενη βάση, γνωστό ως Project Helix 2. Περισσότερες λεπτομέρειες για τησυναλλαγή παρατίθενται στην 'Ποιότητα δανειακού χαρτοφυλακίου' που αναλύεται στην ενότητα 'ΑνάλυσηΙσολογισμού' πιο κάτω.

  Όλα τα σχετικά ποσά βασίζονται στα οικονομικά αποτελέσματα κατά την 30 Ιουνίου 2020, εκτός και ανδηλώνεται διαφορετικά. Οι αριθμοί που παρουσιάζονται αναπροσαρμοσμένοι βασίζονται στα ποσά τηςυποκείμενης βάσης κατά την 30 Ιουνίου 2020 και προσαρμόζονται για το Project Helix 2 και υποθέτουνολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται σε συνήθεις εποπτικές και άλλες εγκρίσεις.Εκεί όπου οι αριθμοί παρατίθενται αναπροσαρμοσμένοι αυτό δηλώνεται.

  Οι πιο κάτω όροι χρησιμοποιούνται στο σχολιασμό της παρουσίασης της χρηματοοικονομικής πληροφόρησηςστην υποκείμενη βάση:

  Πωλήσεις ΜΕΔ: Πωλήσεις ΜΕΔ αναφέρονται σε πωλήσεις χαρτοφυλακίων που έχουν ολοκληρωθεί σε κάθεπερίοδο και υπό εξέταση συναλλαγές πωλήσεων, καθώς και πιθανές επιπρόσθετες πωλήσεις ΜΕΔ, σε κάθεπερίοδο αναφοράς, ανεξαρτήτως του κατά πόσον πληρούν ή όχι τα κριτήρια για κατηγοριοποίηση ωςκατεχόμενες προς πώληση στις περιόδους αναφοράς. Περιλαμβάνουν τόσο το Project Helix και το ProjectHelix 2, καθώς και άλλα χαρτοφυλάκια.

  Project Helix: Το Project Helix αναφέρεται στην πώληση χαρτοφυλακίου δανείων μεικτής λογιστικής αξίαςύψους €2.8 δις, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο 2019.

  Project Helix 2: Το Project Helix 2 αναφέρεται σε χαρτοφυλάκιο δανείων μεικτής λογιστικής αξίας ύψους€898 εκατ. κατά την 30 Ιουνίου 2020, για το οποίο επιτεύχθηκε συμφωνία πώλησης στις 3 Αυγούστου 2020.

  3

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Τα κύρια οικονομικά στοιχεία για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου παρουσιάζονται πιο κάτω:

  Ενοποιημένη Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Λογαριασμού Aποτελεσμάτων στην υποκείμενηβάση

  € εκατ.Εξάμηνο που έληξε στις

  30 Ιουνίου

  202012019

  (επαναπαρουσίαση)1,2

  Καθαρά έσοδα από τόκους 168 170

  Καθαρά έσοδα από αμοιβές και προμήθειες 71 75

  Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη απόσυναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικώνκαι συγγενών εταιριών 12 26

  Έσοδα από ασφαλιστικές δραστηριότητες μείον απαιτήσεις και προμήθειες 29 30

  Καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα καιαπό πώληση αποθεμάτων ακινήτων - 16

  Λοιπά έσοδα 8 16

  Σύνολο εσόδων 288 333

  Κόστος προσωπικού (96) (112)

  Άλλα λειτουργικά έξοδα (69) (84)

  Ειδικός φόρος και συνεισφορές στο Ενιαίο Ταμείο Εξυγίανσης (ΕΤΕ) και στοΤαμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ) (15) (12)

  Σύνολο εξόδων (180) (208)

  Λειτουργικά κέρδη 108 125

  Πιστωτικές ζημιές δανείων (87) (87)

  Απομειώσεις άλλων χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικώνπεριουσιακών στοιχείων (29) (10)

  (Προβλέψεις)/αναστροφή προβλέψεων για επιδικίες, υπό διαιτησίαδιαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα (4) 3

  Σύνολο πιστωτικών ζημιών δανείων, απομειώσεων και προβλέψεων (120) (94)

  (Ζημιά)/κέρδη πριν τη φορολογία και μη-επαναλαμβανόμεναστοιχεία (12) 31

  Φορολογία (5) -

  (Ζημιά)/κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν σε δικαιώματαμειοψηφίας 4 (2)

  (Ζημιά)/κέρδη μετά τη φορολογία και πριν τα μηεπαναλαμβανόμενα στοιχεία (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες τηςΕταιρίας) (13) 29

  Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης – οργανικά (6) (10)

  (Ζημιά)/κέρδη μετά τη φορολογία – οργανικά (αναλογούντα στουςιδιοκτήτες της Εταιρίας) (19) 19

  Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ),

  περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης3 (107) (2)

  Ζημιά από επαναμέτρηση επένδυσης σε συγγενή εταιρία κατά τηνταξινόμησή της να κατέχεται προς πώληση (CNP) μετά το μερίδιο στα κέρδηαπό συγγενείς εταιρίες - (21)

  Αναστροφή απομείωσης αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης καιαπομείωση άλλων εισπρακτέων σε σχέση με φορολογία - 101

  (Ζημιά)/κέρδη μετά τη φορολογία (αναλογούντα στους ιδιοκτήτεςτης Εταιρίας)

  (126) 97

  4

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ενοποιημένη Συνοπτική Ενδιάμεση Κατάσταση Λογαριασμού Aποτελεσμάτων στην υποκείμενηβάση (συνέχεια)

  Κύριοι Δείκτες Απόδοσης4Εξάμηνο που έληξε στις

  30 Ιουνίου2020 2019

  Καθαρό επιτοκιακό περιθώριο %1.90 %1.88

  Δείκτης κόστος προς έσοδα %62 %63

  Δείκτης κόστος προς έσοδα εξαιρουμένου του ειδικού φόρου καισυνεισφορών στο ΕΤΕ και στο ΤΕΚ %57 %59

  Λειτουργικά κέρδη επί του μέσου όρου των περιουσιακών στοιχείων %1.0 %1.2

  Βασικές (ζημιές)/κέρδη κατά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτεςτης Εταιρίας-οργανικά (€ σεντ) (4.32) 4.01

  Βασικές (ζημιές)/κέρδη κατά μετοχή που αναλογούν στους ιδιοκτήτεςτης Εταιρίας (€ σεντ) (28.16) 21.84

  1Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση εξάγεται από τους δημοσιευμένους λογαριασμούς. Αυτή ηπληροφόρηση θα πρέπει να διαβάζεται με την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στις συνημμένεςΕνοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.

  2Τα έσοδα από τόκους, τα μη επιτοκιακά έσοδα, το κόστος προσωπικού, άλλα λειτουργικά έξοδα και οιπιστωτικές ζημιές δανείων που σχετίζονται με το Project Helix παρουσιάζονται στις 'Προβλέψεις/καθαρή ζημιάσχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης’ στην υποκείμενη βάση,προκειμένου να διαχωριστεί η επίδραση αυτής της μη επαναλαμβανόμενης συναλλαγής.

  3Οι 'Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), συμπεριλαμβανομένων εξόδωναναδιάρθρωσης’ αναφέρονται στην καθαρή ζημιά από συναλλαγές που ολοκληρώθηκαν σε κάθε περίοδοαναφοράς, στις καθαρές πιστωτικές ζημιές δανείων σε υπό εξέταση συναλλαγών και πιθανών μελλοντικώνπωλήσεων σε κάθε περίοδο αναφοράς, καθώς και στα έξοδα αναδιάρθρωσης που σχετίζονται με αυτές τιςσυναλλαγές. Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ενότητα 'Ανάλυση Λογαριασμού Αποτελεσμάτων(Ζημιά)/κέρδη μετά τη φορολογία (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας)’.

  4Συμπεριλαμβανομένου των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που ταξινομούνται στα ‘Μη κυκλοφορούντα περιουσιακάστοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’

  Συγκρίνοντας τις γνωστοποιήσεις της προηγούμενης περιόδου για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου2019, έγιναν οι ακόλουθες αλλαγές στην υποκείμενη βάση:Πραγματοποιήθηκαν επαναταξινομήσεις στις συγκριτικές πληροφορίες, έτσι ώστε τα έξοδα συμβούλων καιάλλα έξοδα αναδιάρθρωσης για το εξάμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2019 ύψους περίπου €1.5 εκατ. (πουσχετίζονται με το δανειακό χαρτοφυλάκιο του Project Helix 2, το οποίο κατηγοριοποιήθηκε ως να κατέχεταιπρος πώληση στις 30 Ιουνίου 2020) επαναταξινομήθηκαν στα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία στις‘Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδωναναδιάρθρωσης' στην υποκείμενη βάση.

  Οι επαναταξινομήσεις σε στοιχεία της τρέχουσας περιόδου για στοιχεία που σχετίζονται με πωλήσεις ΜΕΔγνωστοποιούνται στα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία, στις ‘Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσειςΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης’ στην υποκείμενη βάση. Αυτά παρουσιάζονταιστην ενότητα 'Συμφιλίωση της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που έληξε στις 30Ιουνίου 2020 μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της υποκείμενης βάσης'.

  5

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ενοποιημένος Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός στην υποκείμενη βάση

  € εκατ.30 Ιουνίου

  2020131 Δεκεμβρίου

  20191

  Μετρητά και καταθέσεις με κεντρικές τράπεζες 5,276 5,060

  Δάνεια και απαιτήσεις σε τράπεζες 622 321

  Ομόλογα, κρατικά αξιόγραφα και μετοχές 1,999 1,906

  Καθαρά δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες 10,104 10,722

  Αποθέματα ακινήτων 1,344 1,378

  Επενδύσεις σε ακίνητα 134 136

  Λοιπά περιουσιακά στοιχεία 1,519 1,574

  Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης πουκατέχονται προς πώληση 373 26

  Σύνολο περιουσιακών στοιχείων 21,371 21,123

  Καταθέσεις από τράπεζες 406 533

  Χρηματοδότηση από κεντρικές τράπεζες 1,000 -

  Συμφωνίες επαναγοράς 123 168

  Καταθέσεις πελατών 16,303 16,692

  Δανειακό κεφάλαιο 261 272

  Λοιπές υποχρεώσεις 1,158 1,169

  Σύνολο υποχρεώσεων 19,251 18,834

  Ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίας 1,875 2,040

  Λοιποί συμμετοχικοί τίτλοι (ΑΤ1) 220 220

  Σύνολο κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας 2,095 2,260

  Δικαιώματα μειοψηφίας 25 29

  Σύνολο ιδίων κεφαλαίων 2,120 2,289

  Σύνολο υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων 21,371 21,123

  6

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ενοποιημένος Συνοπτικός Ενδιάμεσος Ισολογισμός στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Κύρια Στοιχεία και Δείκτες Ισολογισμού

  30 Ιουνίου2020

  Αναπρο-σαρμοσμένα2

  30 Ιουνίου20203

  31 Δεκεμβρίου2019

  Μεικτά δάνεια (€ εκατ.) 11,593 12,491 12,822

  Αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές (€ εκατ.) 1,497 2,043 2,096

  Καταθέσεις πελατών (€ εκατ.) 16,303 16,303 16,692

  Δείκτης δανείων προς καταθέσεις (καθαρό) %62 %64 %64

  Ποσοστό δανείων σε ΜΕΔ %22 %28 %30

  Δείκτης κάλυψης δανείων σε ΜΕΔ %58 %59 %54

  Δείκτης μόχλευσης %9.1 %9.1 %10.0

  Δείκτες Κεφαλαίου και σταθμισμένα περιουσιακάστοιχείαΔείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1(CET1)4 14.4% 14.3% 14.8%

  Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας 17.9% 17.8% %18.0

  Σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία (€ εκατ.) 11,848 11,960 12,890

  1Η χρηματοοικονομική πληροφόρηση εξάγεται από τους δημοσιευμένους λογαριασμούς. Αυτή ηπληροφόρηση θα πρέπει να διαβάζεται με την πληροφόρηση που περιλαμβάνεται στις συνημμένεςΕνοποιημένες Συνοπτικές Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις.

  2Αναπροσαρμοσμένα: Αναπροσαρμοσμένα για τη συμφωνία πώλησης ΜΕΔ ύψους €0.9 δις (γνωστό ωςProject Helix 2). Οι αναπροσαρμοσμένοι υπολογισμοί υποθέτουν ολοκλήρωση του Project Helix 2, το οποίουπόκειται σε συνήθεις εποπτικές και άλλες εγκρίσεις.

  3Όπως παρουσιάζονται: Συμπεριλαμβανομένων των χαρτοφυλακίων ΜΕΔ που ταξινομούνται στα ‘Μηκυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία και ομάδες εκποίησης που κατέχονται προς πώληση’.

  4Ο Δείκτης Μεταβατικών Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) (συμπεριλαμβανομένης τηςπλήρης επίδρασης του ΔΠΧΑ 9) ανέρχεται στο 12.6% και 12.7% αναπροσαρμοσμένος για το Project Helix 2,συγκριτικά με 13.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

  7

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Συμφιλίωση της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που έληξε στις 30Ιουνίου 2020 μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της υποκείμενης βάσης

  € εκατ.Υποκείμενη

  ΒάσηΠωλήσεις

  ΜΕΔΆλλα

  Βάση όπωςαπαιτείται απότη νομοθεσία

  Καθαρά έσοδα από τόκους 168 - - 168

  Καθαρά έσοδα από δικαιώματα και προμήθειες 71 - - 71

  Καθαρά κέρδη από διαπραγμάτευση συναλλάγματος και καθαρά κέρδη απόσυναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών καισυγγενών εταιριών 12 - 3 15

  Έσοδα από ασφαλιστικές εργασίες μείον απαιτήσεις και προμήθειες 29 - - 29

  Καθαρά κέρδη από επανεκτίμηση και πώληση επενδύσεων σε ακίνητα και απόπώληση αποθεμάτων ακινήτων - - - -

  Λοιπά έσοδα 8 - - 8

  Σύνολο εσόδων 288 - 3 291

  Σύνολο εξόδων (180) (16) (10) (206)

  Λειτουργικό κέρδος 108 (16) (7) 85

  Πιστωτικές ζημιές δανείων (87) (91) (3) (181)

  Απομειώσεις λοιπών χρηματοοικονομικών και μη χρηματοοικονομικών περιουσιακώνστοιχείων (29) - - (29)

  Προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα θέματα (4) - 4 -

  Ζημιά πριν τη φορολογία και τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία (12) (107) (6) (125)

  Φορολογία (5) - - (5)

  Ζημιά μετά τη φορολογία που αναλογεί σε δικαιώματα μειοψηφίας 4 - - 4

  Ζημιά μετά τη φορολογία και πριν τα μη-επαναλαμβανόμενα στοιχεία(αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) (13) (107) (6) (126)

  Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης-οργανικά (6) - 6 -

  Ζημιά μετά τη φορολογία – οργανικά* (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες τηςΕταιρίας) (19) (107) - (126)

  Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένωνεξόδων αναδιάρθρωσης (107) 107 - -

  Ζημιά μετά τη φορολογία (αναλογούντα στους ιδιοκτήτες της Εταιρίας) (126) - - (126)

  *Αφορά ζημιά μετά τη φορολογία (αναλογούντα στους Ιδιοκτήτες της Εταιρίας) πριν τις 'Προβλέψεις/καθαρήζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης' (περισσότερεςπληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ενότητα 'Ανάλυση Κατάστασης ΛογαριασμούΑποτελεσμάτων/(Ζημιά)/κέρδη μετά τη φορολογία που αναλογούν στους μετόχους της Εταιρίας').

  Οι διαφορές επανακατηγοριοποίησης μεταξύ της βάσης όπως απαιτείται από τη νομοθεσία και τηςυποκείμενης βάσης αφορούν κυρίως την επίδραση από τα ‘μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία’ και παρατίθενταιπιο κάτω:

  Πωλήσεις ΜΕΔ Τα συνολικά έξοδα περιλαμβάνουν έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους €4 εκατ. και λειτουργικά έξοδα

  ύψους €12 εκατ. που κυρίως αφορούν την πώληση χαρτοφυλακίων ΜΕΔ και παρουσιάζονται στις‘Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά με πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), συμπεριλαμβανομένων εξόδωναναδιάρθρωσης’ στην υποκείμενη βάση.

  Οι πιστωτικές ζημιές δανείων στην απαιτούμενη από τη νομοθεσία βάση περιλαμβάνουν πιστωτικέςζημιές δανείων που σχετίζονται με το Project Helix 2 ύψους €68 εκατ., επιπρόσθετες πιστωτικέςζημιές δανείων ύψους €21 εκατ. στα πλαίσια του ΔΠΧΑ 9 ως αποτέλεσμα πιθανών περαιτέρωμελλοντικών πωλήσεων ΜΕΔ και €2 εκατ. επιπρόσθετες πιστωτικές ζημιές σε χαρτοφυλάκιο ΜΕΔ(εκτός του Project Helix 2) που κατηγοριοποιείται ως κατεχόμενο προς πώληση, καιπαρουσιάζονται στα μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία στις ‘Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά μεπωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης’ στην υποκείμενη βάση.

  8

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Συμφιλίωση της Κατάστασης Λογαριασμού Αποτελεσμάτων για το εξάμηνο που έληξε στις 30Ιουνίου 2020 μεταξύ της απαιτούμενης από τη νομοθεσία βάσης και της υποκείμενης βάσης(συνέχεια)

  Άλλες επαναταξινομήσεις Έξοδα συμβούλων και άλλα έξοδα αναδιάρθρωσης ύψους περίπου €6 εκατ. τα οποία

  περιλαμβάνονται στα 'Άλλα λειτουργικά έξοδα' στη βάση όπως απαιτείται από τη νομοθεσία,παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση αφού αφορούν μη επαναλαμβανόμενα στοιχεία.

  Προβλέψεις για επιδικίες, υπό διαιτησία διαφορές, κανονιστικά και άλλα ζητήματα ύψους €4 εκατ.τα οποία περιλαμβάνονται στα 'Άλλα λειτουργικά έξοδα' στη βάση όπως απαιτείται από τηνομοθεσία, παρουσιάζονται ξεχωριστά στην υποκείμενη βάση, αφού αφορούν κυρίως περιπτώσειςπου προήλθαν από μη συνήθεις δραστηριότητες του Συγκροτήματος.

  Τα καθαρά κέρδη από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες σε εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτωνύψους €3 εκατ. περιλαμβάνονται στις ‘Πιστωτικές ζημιές δανείων’ στην υποκείμενη βάση, ενώ στηναπαιτούμενη από την νομοθεσία βάση περιλαμβάνονται στα ‘Καθαρά κέρδη από συναλλαγές μεχρηματοοικονομικά μέσα και πώληση/διάλυση θυγατρικών και συγγενών εταιρειών'. Η ταξινόμησήτους στην υποκείμενη βάση έχει πραγματοποιηθεί ώστε να συνάδει με τις καθαρές ζημιές τωνδανείων και απαιτήσεων σε αποσβεσμένο κόστος.

  Ανάλυση Ισολογισμού

  Κεφαλαιακή Βάση

  Το σύνολο κεφαλαίων εξαιρουμένων των δικαιωμάτων μειοψηφίας ανήλθε σε €2,095 εκατ. στις 30 Ιουνίου2020, σε σύγκριση με €2,260 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Τα ίδια κεφάλαια ιδιοκτητών της Εταιρίαςδιαμορφώθηκαν σε €1,875 εκατ. στις 30 Ιουνίου 2020 σε σύγκριση με €2,040 εκατ. στις 31 Δεκεμβρίου2019.

  Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ9 ανήλθε σε 14.3% στις 30 Ιουνίου 2020 (και σε 14.4% αναπροσαρμοσμένος για την συμφωνία πώλησηςτου Project Helix 2 που υπογράφτηκε το τρίτο τρίμηνο του 2020 (αναφέρεται ως αναπροσαρμοσμένο για τοProject Helix 2)), σε σύγκριση με 14.8% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

  Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου που έληξε στις 30 Ιουνίου 2020, ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών ΜετοχώνΚατηγορίας 1 επηρεάστηκε αρνητικά κατά περίπου 70 μ.β. τόσο από τις πιστωτικές ζημιές δανείων πουαναγνωρίστηκαν ως αποτέλεσμα της αναμενόμενης συμφωνίας για το Project Helix 2 όσο και από την καθαρήζημιά που σχετίζεται με τα υπόλοιπα στοιχεία που παρουσιάζονται στις 'Προβλέψεις/καθαρή ζημιά σχετικά μεπωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), περιλαμβανομένων εξόδων αναδιάρθρωσης', και επηρεάστηκε θετικά κατάπερίπου 50 μ.β. από τις τροποποιήσεις στους κανονισμούς κεφαλαίων που θεσπίστηκαν τον Ιούνιο 2020 γιατην αντιμετώπιση του COVID-19 και αφορούν την επέκταση των μεταβατικών διατάξεων του ΔΠΧΑ 9 και τηνεπιτάχυνση των αλλαγών σχετικά με τον συντελεστή στήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ο οποίοςμειώνει τα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία).

  Το Συγκρότημα επέλεξε να εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις της ΕΕ για σκοπούς των εποπτικώνκεφαλαιακών απαιτήσεων (Κανονισμός ΕΕ 2017/2395), όπου η επίδραση της απομείωσης από την αρχικήεφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στους δείκτες κεφαλαίου θα απορροφηθεί σταδιακά. Το ποσό που προστίθεται κάθεέτος μειώνεται με βάση ένα συντελεστή στάθμισης μέχρι να επέλθει η πλήρης απορρόφηση της επίπτωσηςαπό την εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9 στο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 στο τέλος τηςπενταετίας. Η επίδραση στα κεφάλαια για το έτος 2018 ήταν 5% της επίδρασης της απομείωσης από τηναρχική εφαρμογή του ΔΠΧΑ 9, αυξανόμενη σε 15% (συσσωρευμένα) για το έτος 2019 και σε 30%(συσσωρευμένα) για το έτος 2020. Τον Ιούνιο 2020 τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/873, σχετικά μεσυγκεκριμένες προσαρμογές για αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, ο οποίος παρατείνει τις μεταβατικέςδιατάξεις αναφορικά με το ΔΠΧΑ 9 και εισάγει επιπλέον μέτρα χαλάρωσης για το δείκτη Κεφαλαίου ΚοινώνΜετοχών Κατηγορίας 1. Περισσότερες πληροφορίες παρουσιάζονται πιο κάτω στην ενότητα ‘Επιπτώσεις στακεφάλαια από την Εξάπλωση του ιού COVID-19’.

  9

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ανάλυση Ισολογισμού (συνέχεια)

  Κεφαλαιακή Βάση (συνέχεια)

  Ο Δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) χωρίς μεταβατικές διατάξεις για το ΔΠΧΑ 9ανήλθε σε 12.6% στις 30 Ιουνίου 2020 (και σε 12.7% αναπροσαρμοσμένος για το Project Helix 2) σεσύγκριση με 13.1% στις 31 Δεκεμβρίου 2019. Με μεταβατικές διατάξεις και με βάση τις διατάξεις μετά τηνολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, και λαμβάνοντας υπόψη και τις χαλαρώσεις που ανακοίνωσε η ΕΚΤ,η επίδραση του ΔΠΧΑ 9 αναμένεται να είναι διαχειρίσιμη και εντός των κεφαλαιακών σχεδιασμών τουΣυγκροτήματος.

  Στις 30 Ιουνίου 2020, ο Συνολικός Δείκτης Κεφαλαιακής Επάρκειας ανήλθε σε 17.8% (και σε 17.9%αναπροσαρμοσμένος για το Project Helix 2), σε σύγκριση με 18.0% στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

  Οι κεφαλαιακοί δείκτες του Συγκροτήματος παραμένουν πάνω από τις απαιτήσεις που απορρέουν από τηΔιαδικασία Εποπτικής Εξέτασης και Αξιολόγησης (ΔΕΕΑ).

  Με βάση την τελική απόφαση ΔΕΕΑ που λήφθηκε τον Δεκέμβριο 2019, ο ελάχιστος δείκτης ΚεφαλαίουΚοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις του Συγκροτήματος ορίστηκε στο 11.0% (οοποίος αποτελείται από απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους 4.5%, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ (υπό μορφήΚεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)) ύψους 3.0%, Αποθεματικό Ασφαλείας ΔιατήρησηςΚεφαλαίου (CCB) ύψους 2.5% (τέθηκε σε πλήρη εφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2019) και του ΑποθεματικούΑσφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII) ύψους 1.0%) και ο Συνολικός ΔείκτηςΚεφαλαιακής Επάρκειας ορίστηκε στο 14.5%, ο οποίος αποτελείται από τις απαιτήσεις του Πυλώνα Ι ύψους8.0% (από το οποίο μέχρι 1.5% μπορεί να καλυφθεί με Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας 1 και μέχρι 2.0% μεΚεφάλαια Κατηγορίας 2), τις απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 3.0% (υπό μορφή Κεφαλαίου Κοινών ΜετοχώνΚατηγορίας 1 (CET1)), Αποθεματικό Ασφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) ύψους 2.5% και ΑποθεματικούΑσφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SII) ύψους 1.0%. Η ΕΚΤ έχει παράσχει επίσηςμη δημόσια καθοδήγηση για πρόσθετα αποθέματα του δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1(CET1) με βάση τις κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ. Οι συμπληρωματικές κεφαλαιακές απαιτήσεις γιατον Πυλώνα ΙΙ απορρέουν από τη ΔΕΕΑ, η οποία γίνεται σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή και κατ’ επέκτασηυπόκειται σε αλλαγές με την πάροδο του χρόνου. Η τελική απόφαση της ΔΕΕΑ για το 2019 τέθηκε σεεφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2020. Στα πλαίσια των μέτρων χαλάρωσης που ανακοίνωσε η ΕΚΤ για τον ιόCOVID-19, η BOC PCL έλαβε τροποποιημένη απόφαση αναφορικά με τις αποφάσεις της ΔΕΕΑ του Δεκεμβρίου2019, η οποία είναι σε ισχύ από τις 12 Μαρτίου 2020, και μειώνει τον ελάχιστο δείκτη Κεφαλαίου ΚοινώνΜετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) με μεταβατικές διατάξεις στο 9.7% (ο οποίος αποτελείται από απαιτήσεις τουΠυλώνα Ι ύψους 4.5%, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ύψους 1.7%, Αποθεματικό Ασφαλείας ΔιατήρησηςΚεφαλαίου (CCB) ύψους 2.5% και Αποθεματικό Ασφαλείας των Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων(O-SII) ύψους 1.0%), ως αποτέλεσμα της πρόωρης εφαρμογής των νέων κανονισμών της σύνθεσης τωναπαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ, που επιτρέπουν στις τράπεζες να χρησιμοποιούν Πρόσθετα Κεφάλαια Κατηγορίας1 (ΑΤ1) και Κεφάλαια Κατηγορίας 2 (Tier 2) για κάλυψη των απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ και όχι αποκλειστικάΚεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, οι οποίοι είχαν αρχικά προγραμματιστεί να τεθούν σε ισχύ τονΙανουάριο 2021. Η απαίτηση της ΔΕΕΑ για τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας παραμένειαμετάβλητη στο 14.5%

  Περαιτέρω ανάλυση σχετικά με τις πρόσφατες εξελίξεις στους δείκτες εποπτικών κεφαλαίων ως αποτέλεσματης εξάπλωση του ιού COVID-19 παρατίθενται πιο κάτω στην ενότητα ‘Επιπτώσεις στα κεφάλαια από τηνΕξάπλωση του ιού COVID-19’.

  10

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ανάλυση Ισολογισμού (συνέχεια)

  Κεφαλαιακή Βάση (συνέχεια)

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμου του 2015, ηΚεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) είναι η αρμόδια αρχή για τον προσδιορισμό των πιστωτικών ιδρυμάτωνως Άλλων Συστημικών Σημαντικών Ιδρυμάτων (O-SIIs) και για τον καθορισμό του επιπρόσθετουκεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (O-SII) γι’ αυτές τις συστημικά σημαντικές τράπεζες. Το Συγκρότημαέχει προσδιοριστεί ως O- SII και η ΚΤΚ έχει καθορίσει το επιπρόσθετο κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας για τοΣυγκρότημα στο 2%, το οποίο έχει τεθεί σε σταδιακή εφαρμογή από την 1 Ιανουαρίου 2019 στο 0.5% και θααυξάνεται κατά 0.5% κάθε χρόνο μέχρι την πλήρη εφαρμογή του (2.0%). Τον Απρίλιο 2020 η ΚΤΚαποφάσισε την καθυστέρηση της σταδιακής εισαγωγής του Αποθεματικού Ασφαλείας O-SII (0.5%) την 1Ιανουαρίου 2021 και την 1 Ιανουαρίου 2022 κατά 12 μήνες. Ως εκ τούτου, η εισαγωγή του ΑποθεματικούΑσφαλείας O-SII χωρίς μεταβατικές διατάξεις μετατίθεται την 1 Ιανουαρίου 2023, αντί την 1 Ιανουαρίου2022 όπως είχε αρχικά ορισθεί.

  Με βάση τις τελικές κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) για τη ΔΕΕΑ και τωνεποπτικών ασκήσεων προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και τη μεθοδολογία 2018 της ΔΕΕΑ του ΕνιαίουΕποπτικού Μηχανισμού (SSM), τα ίδια κεφάλαια που κατέχονται για σκοπούς πρόσθετων κεφαλαιακώναπαιτήσεων του Πυλώνα II, δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ικανοποίηση οποιωνδήποτε άλλωνκεφαλαιακών απαιτήσεων (απαιτήσεις του Πυλώνα Ι, απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ ή την απαίτηση τουσυνδυασμένου αποθέματος ασφαλείας), και ως εκ τούτου δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν δύο φορές. Σεσυνέχεια της ετήσιας ΔΕΕΑ που πραγματοποιήθηκε από την ΕΚΤ το 2019 και βάσει της τελικής απόφασης τηςΕΚΤ που λήφθηκε τον Δεκέμβριο 2019, οι νέες διατάξεις τέθηκαν σε εφαρμογή από τον Ιανουάριο 2020.

  Βάσει των αποφάσεων της ΔΕΕΑ των προηγούμενων χρόνων, η Εταιρία και η BOC PCL υπόκεινται σεαπαγόρευση διανομής μερισμάτων, από τις εποπτικές αρχές, και ως εκ τούτου κατά τη διάρκεια των ετών2019 και 2018 δεν προτάθηκε και δεν πληρώθηκε μέρισμα στους μετόχους. Σε συνέχεια της απόφασης τηςΔΕΕΑ για το 2019, η Εταιρία και η BOC PCL εξακολουθούν να υπόκεινται σε απαγόρευση διανομήςμερισμάτων μετοχών στους μετόχους. Αυτή η απαγόρευση δεν ισχύει εάν η διανομή γίνει μέσω της έκδοσηςνέων συνήθων μετοχών προς τους μετόχους, οι οποίες είναι αποδεκτές ως Κεφάλαιο Κοινών ΜετοχώνΚατηγορίας 1. Η απαγόρευση δεν ισχύει για την πληρωμή κουπονιών για τα Χρεόγραφα ΠρόσθετουΚεφαλαίου Κατηγορίας 1 που εκδόθηκαν από την Εταιρία ή την BOC PCL.

  Η ΕΚΤ, ως μέρος του εποπτικού της ρόλου, έχει ολοκληρώσει την επιτόπια επιθεώρηση και επανεξέταση πουαφορούσε την αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιέρχονται στην κυριότητα του Συγκροτήματος μέσωεκποιήσεων με ημερομηνία αναφοράς την 30 Ιουνίου 2019. Τα ευρήματα, τα οποία αφορούν πιθανή εποπτικήεπιβάρυνση περίπου 50 μ.β., εξετάζονται επί του παρόντος από την Κοινή Εποπτική Ομάδα της BOC PCL καιστο παρόν στάδιο η BOC PCL δεν έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε απόφαση. Το ύψος και η χρονική στιγμήτης εποπτικής επιβάρυνσης (εάν προκύψει) που μπορεί να κληθεί η BOC PCL να λάβει για την αντιμετώπισητων ευρημάτων της εν λόγω επιθεώρησης παραμένουν ακόμη αβέβαια και θα εξαρτηθούν εν μέρει από τηνπρόοδο που θα σημειώσει η BOC PCL για τη μείωση του κινδύνου στον ισολογισμό της.

  Μείωση αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο

  BOC PCLΗ BOC PCL θα προχωρήσει (υπόκειται σε έγκριση κυρίως από την ΕΚΤ και το Δικαστήριο της Κύπρου) σεδιαδικασία μείωσης κεφαλαίου, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναταξινόμηση περίπου ποσού μέχρι€619 εκατ. του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της BOC PCL ως διανεμητέα αποθεματικά,τα οποία θα είναι διαθέσιμα για διανομή στους μετόχους της BOC PCL. Η μείωση κεφαλαίου δεν θα έχει καμίαεπίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια ή στα ίδια κεφάλαια της BOC PCL ή του Συγκροτήματος.

  Τα διανεμητέα αποθεματικά παρέχουν τη βάση για τον υπολογισμό των διανεμητέων στοιχείων σύμφωνα μετον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (ΕΕ) Αρ. 575/2013 (CRR), που προνοεί ότι τα κουπόνιαΧρεογράφων Πρόσθετων Κεφαλαίων Κατηγορίας 1 μπορούν να πληρωθούν μόνο από τα διανεμητέα στοιχεία.

  11

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ανάλυση Ισολογισμού (συνέχεια)

  Κεφαλαιακή Βάση (συνέχεια)

  ΕταιρίαΗ Εταιρία θα προχωρήσει (υπόκειται σε έγκριση από την ΕΚΤ και το Ανώτατο Δικαστήριο της Ιρλανδίας) σεδιαδικασία μείωσης κεφαλαίου, η οποία θα έχει ως αποτέλεσμα την επαναταξινόμηση ποσού μέχρι €700 εκατ.του αποθεματικού από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της Εταιρείας ως διανεμητέα αποθεματικά. Η μείωσηκεφαλαίου έχει εγκριθεί από τους μετόχους στην Ετήσια Γενική Συνέλευση της Εταιρίας τον Μάιο 2020. Ημείωση κεφαλαίου δεν θα έχει καμία επίπτωση στα εποπτικά κεφάλαια ή στα ίδια κεφάλαια της Εταιρίας, τηςBOC PCL ή του Συγκροτήματος.

  Τα διανεμητέα αποθεματικά παρέχουν τη βάση για τον υπολογισμό των διανεμητέων στοιχείων σύμφωνα μετον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), που προνοεί ότι τα κουπόνια Χρεογράφων ΠρόσθετωνΚεφαλαίων Κατηγορίας 1 μπορούν να πληρωθούν μόνο από τα διανεμητέα στοιχεία.

  Project Helix 2

  Τον Αύγουστο 2020 το Συγκρότημα κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση χαρτοφυλακίου δανείων μεμεικτή λογιστική αξία περίπου €898 εκατ. (εκ των οποίων €886 εκατ. αφορούν ΜΕΔ) κατά την 30 Ιουνίου2020, γνωστό ως Project Helix 2. Η επίδραση της συναλλαγής αυτής στο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών ΜετοχώνΚατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος στις 30 Ιουνίου 2020 είναι μια μείωση περίπου 50 μ.β. πουσχετίζεται με τις πιστωτικές ζημιές δανείων σε σχέση με την προσδοκώμενη συμφωνία ύψους €68 εκατ.,συμπεριλαμβανομένων εξόδων συναλλαγής. Κατά την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία στο παρόνστάδιο αναμένεται στο πρώτο μισό του 2021, η συναλλαγή αναμένεται να έχει αρνητική επίδραση στο δείκτηΚεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) του Συγκροτήματος ύψους 36 μ.β. Μετά την πλήρηαποπληρωμή της αναβαλλόμενης αντιπαροχής και χωρίς να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε θετική επίδραση απότο μηχανισμό μεταβλητού τιμήματος (earnout), ο οποίος εξαρτάται από την απόδοση του χαρτοφυλακίου, ησυναλλαγή αναμένεται να έχει συνολική θετική επίδραση στο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας1 (CET1) του Συγκροτήματος ύψους 10 μ.β.

  Όλα τα σχετικά και αναπροσαρμοσμένα ποσά βασίζονται στα αποτελέσματα της περιόδου που έληξε στις 30Ιουνίου 2020, εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά. Οι υπολογισμοί που γίνονται σε αναπροσαρμοσμένη βάσηπροϋποθέτουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής, η οποία εξακολουθεί να υπόκειται σε συνήθεις κανονιστικέςκαι άλλες εγκρίσεις.

  Περαιτέρω πωλήσεις ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) στο μέλλον

  Το Συγκρότημα παραμένει αφοσιωμένο να αξιολογεί την πιθανότητα να επιταχύνει τη μείωση των ΜΕΔ (βάσειΕΑΤ) μέσω επιπρόσθετων πωλήσεων ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ) στο μέλλον και στα πλαίσια του ΔΠΧΑ 9, η BOC PCLαναγνώρισε επιπρόσθετες πιστωτικές ζημιές δανείων ύψους €21 εκατ. στο πρώτο μισό του 2020 και κατά την30 Ιουνίου 2020, το οποίο οδήγησε σε μείωση στο Δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)ύψους περίπου 14 μ.β. Με την ολοκλήρωση μιας συναλλαγής ΜΕΔ (βάσει ΕΑΤ), οι δείκτες κεφαλαίου τουΣυγκροτήματος θα επωφεληθούν από οποιαδήποτε σχετική μείωση στα σταθμισμένα περιουσιακά στοιχεία, τοοποίο υπόκειται σε κανονιστικές εγκρίσεις.

  Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις για τη μετατροπή των ΑΦΑ σε ΑΦΠ

  Νομοθετικές μεταρρυθμίσεις που επιτρέπουν τη μετατροπή ορισμένων αναβαλλόμενων φορολογικώναπαιτήσεων (ΑΦΑ) σε αναβαλλόμενες φορολογικές πιστώσεις (ΑΦΠ) υιοθετήθηκαν από την Κυπριακή Βουλήτην 1 Μαρτίου 2019 και δημοσιεύθηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 15 Μαρτίου 2019. Οινομοθετικές μεταρρυθμίσεις αφορούν τη χρήση φορολογικών ζημιών που μεταφέρθηκαν από τη ΛαϊκήΤράπεζα στην BOC PCL τον Μάρτιο 2013. Η εισαγωγή του CRD IV τον Ιανουάριο 2014 και η σταδιακήεφαρμογή του οδήγησαν σε πιο υψηλές απαιτήσεις κεφαλαίου από την BOC PCL για αυτές τις ΑΦΑ. Οινομοθετικές μεταρρυθμίσεις είχαν ως αποτέλεσμα βελτιωμένο χειρισμό των ΑΦΑ ως προς τα εποπτικάκεφάλαια, σύμφωνα με τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων (CRR), ύψους περίπου €285 εκατ. ή αύξησητου δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) κατά περίπου 190 μ.β. το Μάρτιο 2019.

  12

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ανάλυση Ισολογισμού (συνέχεια)

  Κεφαλαιακή Βάση (συνέχεια)

  Το Συγκρότημα κατανοεί ότι, η Κυπριακή Κυβέρνηση, ως απάντηση στις ανησυχίες που ηγέρθηκαν από τηνΕυρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με παροχή κρατικής ενίσχυσης η οποία προέκυψε από τον τρόπο χειρισμούαυτών των φορολογικών ζημιών, εξετάζει το ενδεχόμενο υιοθέτησης τροποποιήσεων στον Νόμο,ενδεχομένως περιλαμβανομένων απαιτήσεων για πρόσθετο ετήσιο τέλος πέραν του 1.5% ετήσιου τέλουςεγγύησης που έχει ήδη αναγνωριστεί, για να διατηρηθεί η μετατροπή αυτών των ΑΦΑ σε φορολογικέςπιστώσεις. Εν αναμονή αυτών των τροποποιήσεων, το Συγκρότημα κατέγραψε επιπλέον ποσό ύψους €13 εκ.ως εκτιμώμενο πρόσθετο τέλος (για τα έτη 2018 και 2019), αυξάνοντας το συνολικό ποσό εγγύησης πουαναγνωρίστηκε για το έτος 2019 σε €19 εκατ.

  Project Helix

  Τον Ιούνιο 2019, ολοκληρώθηκε το Project Helix, με καθαρή θετική επίδραση ύψους περίπου 140 μ.β. στονΔείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας,κυρίως λόγω της αποδέσμευσης σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. Το Project Helix είχε συνολικάκαθαρή θετική επίδραση ύψους περίπου 60 μ.β. στους κεφαλαιακούς δείκτες του Συγκροτήματος.

  Συμφωνία για την πώληση της επένδυσης στη CNP Cyprus Insurance Holdings Ltd

  Τον Οκτώβριο 2019, ολοκληρώθηκε η πώληση της επένδυσης του Συγκροτήματος στη συγγενή εταιρία CNPCyprus Insurance Holdings Limited (CNP) με θετική επίδραση περίπου 30 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου ΚοινώνΜετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος, κυρίωςως αποτέλεσμα αποδέσμευσης σταθμισμένων περιουσιακών στοιχείων. Το ποσοστό συμμετοχής στη CNP είχεαποκτηθεί ως μέρος της εξαγοράς ορισμένων εργασιών της Λαϊκής Τράπεζας το 2013 και πωλήθηκε στη CNPAssurances S.A. με τίμημα πώλησης ύψους €97.5 εκατ. πληρωτέο σε μετρητά.

  Σχέδιο Εθελούσιας Αποχώρησης Προσωπικού

  Τον Οκτώβριο 2019, το Συγκρότημα ολοκλήρωσε το σχέδιο εθελούσιας αποχώρησης προσωπικού, μεσυνολικό κόστος €81 εκατ., και αναγνωρίστηκε στην ενοποιημένη κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτωνκατά το τέταρτο τρίμηνο 2019, με αρνητική επίδραση ύψους περίπου 60 μ.β. στον δείκτη Κεφαλαίου ΚοινώνΜετοχών Κατηγορίας 1 (CET1) και στον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας του Συγκροτήματος.

  Επιπτώσεις στα κεφάλαια από την Εξάπλωση του ιού COVID-19

  Το Συγκρότημα συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις επιπτώσεις στην παγκόσμια και κυπριακήοικονομία από την επίδραση του ιού COVID-19. Η ΕΚΤ έχει ανακοινώσει ένα πακέτο θετικών μέτρων τα οποίααναμένεται να στηρίξουν την κεφαλαιακή θέση της BOC PCL για διασφάλιση ευνοϊκών συνθηκώνχρηματοδότησης της οικονομίας, με στόχο το μετριασμό των επιπτώσεων της κρίσης. Συγκεκριμένα, τα μέτρααυξάνουν τα αποθέματα κεφαλαίων του Συγκροτήματος, τα οποία είναι διαθέσιμα για απορρόφηση πιθανώνμελλοντικών ζημιών που ενδέχεται να προκύψουν από την κρίση. Επιπρόσθετα, η πρόωρη υιοθέτηση τηςΟδηγίας Κεφαλαιακών Απαιτήσεων V (CRD V) για τη σύνθεση των απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ παρέχειευελιξία σχετικά με τη συμμόρφωση του Συγκροτήματος με τις ελάχιστες κεφαλαιακές απαιτήσεις του ΠυλώναΙΙ.

  13

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ανάλυση Ισολογισμού (συνέχεια)

  Κεφαλαιακή Βάση (συνέχεια)

  Στα πλαίσια των μέτρων χαλάρωσης που ανακοίνωσε η ΕΚΤ για τον ιό COVID-19, η BOC PLC έλαβετροποποιημένη απόφαση αναφορικά με τις αποφάσεις της ΔΕΕΑ του Δεκεμβρίου 2019, η οποία είναι σε ισχύαπό τις 12 Μαρτίου 2020, και μειώνει τον ελάχιστο δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (CET1)με μεταβατικές διατάξεις στο 9.7%, ως αποτέλεσμα της πρόωρης εφαρμογής των νέων κανονισμών τηςσύνθεσης των απαιτήσεων του Πυλώνα ΙΙ, που επιτρέπουν στις τράπεζες να χρησιμοποιούν ΠρόσθεταΚεφάλαια Κατηγορίας 1 (ΑΤ1) και Κεφάλαια Κατηγορίας 2 (Tier 2) για κάλυψη των απαιτήσεων του ΠυλώναΙΙ και όχι αποκλειστικά Κεφάλαια Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1, οι οποίοι είχαν αρχικά προγραμματιστεί νατεθούν σε ισχύ τον Ιανουάριο 2021. Η απαίτηση της ΔΕΕΑ για τον Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειαςπαραμένει αμετάβλητη. Επιπρόσθετα, η ΕΚΤ επιτρέπει στις τράπεζες να λειτουργούν προσωρινά κάτω από τοεπίπεδο της καθοδήγησης για κεφαλαιακές απαιτήσεις του Πυλώνα ΙΙ (Pillar II Guidance), του ΑποθεματικούΑσφαλείας Διατήρησης Κεφαλαίου (CCB) και του Αντικυκλικού Αποθεματικού Ασφαλείας. Η ΚΤΚ έχει θέσει τοόριο για το Αντικυκλικό Αποθεματικό Ασφαλείας για τις Κυπριακές τράπεζες στο 0% για το εξάμηνο μέχρι 30Ιουνίου 2020 και για το έτος 2019. Η ΚΤΚ έχει επίσης θέσει το όριο για το Αντικυκλικό ΑποθεματικόΑσφαλείας για τις Κυπριακές τράπεζες στο 0% για την περίοδο 1 Ιουλίου 2020 μέχρι Σεπτέμβριο 2020. ΤονΙούλιο 2020, η ΕΚΤ δεσμεύτηκε να επιτρέψει στις τράπεζες να λειτουργούν κάτω από το επίπεδο τηςκαθοδήγησης του Πυλώνα II (P2G) και του Αποθεματικού Διατήρησης Ασφαλείας, τουλάχιστον μέχρι το τέλοςτου 2022 χωρίς κάτι τέτοιο να σημαίνει αυτόματα την ενεργοποίηση εποπτικών μέτρων.

  Επιπρόσθετα, τον Απρίλιο 2020, η ΚΤΚ αποφάσισε την καθυστέρηση της σταδιακής εφαρμογής (0.5% για τηνBOC PCL) του επιπρόσθετου κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας (O-SII) την 1 Ιανουαρίου 2021 και την 1Ιανουαρίου 2022 κατά 12 μήνες. Κατά συνέπεια, το Αποθεματικό ασφαλείας O-SII θα τεθεί πλήρως σεεφαρμογή την 1 Ιανουαρίου 2023, αντί την 1 Ιανουαρίου 2022 όπως είχε αρχικά καθοριστεί.

  Επιπλέον, τον Ιούνιο 2020, τέθηκε σε ισχύ ο Κανονισμός (ΕΕ) 2020/873, προς αντιμετώπιση της πανδημίαςCOVID-19, επισπεύδοντας την εφαρμογή ορισμένων μέτρων ελάφρυνσης του αντίκτυπου στο κεφάλαιο ταοποία επρόκειτο να τεθούν σε ισχύ σε μεταγενέστερο στάδιο, και εισάγοντας τροποποιήσεις, ως μέρος τωνευρύτερων προσπαθειών των αρμόδιων αρχών να παρέχουν την απαραίτητη στήριξη στα ιδρύματα. Οικυριότερες προσαρμογές που επηρεάζουν τα ίδια κεφάλαια του Συγκροτήματος σχετίζονται με την επιτάχυνσητης υλοποίησης του νέου συντελεστή έκπτωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του ΚανονισμούΚεφαλαιακών Απαιτήσεων ΙΙ (CRR II) τον Ιούνιο 2020 αντί τον Ιούνιο 2021, την επέκταση των μεταβατικώνρυθμίσεων του ΔΠΧΑ 9 και εισαγωγή περαιτέρω μέτρων ελάφρυνσης του αντίκτυπου στον δείκτη ΚεφαλαίουΚοινών Μετόχων Κατηγορίας 1 (CET1), την επίσπευση των αλλαγών στην προληπτική μεταχείριση τωνπεριουσιακών στοιχείων λογισμικού, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό Κεφαλαιακών Απαιτήσεων ΙΙ(CRR II) αντιμετώπισης ορισμένων περιουσιακών στοιχείων και την εισαγωγή προσωρινής χαλάρωσης για μηπραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές σε σχέση με τα ανοίγματα σε κεντρικές και τοπικές κυβερνήσεις ή σετοπικές αρχές που επιμετρούνται στην εύλογη αξία μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων.

  Αναφορικά με το συντελεστή έκπτωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι τράπεζες θα μπορούν ναδιατηρούν λιγότερα κεφάλαια έναντι των δανείων που δίνονται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς θατεθούν σε ισχύ αναθεωρημένοι συντελεστές έκπτωσης κεφαλαίου. Αυτές οι αλλαγές τέθηκαν σε ισχύ τονΙούνιο του 2020 και οδήγησαν σε αύξηση κεφαλαίων ύψους 44 μ.β.

  Οι τροποποιήσεις στις υφιστάμενες μεταβατικές ρυθμίσεις του ΔΠΧΑ 9, αφορούν την παράταση τηςμεταβατικής περιόδου για τον επαναϋπολογισμό του ποσού της μεταβατικής αναπροσαρμογής για πιστωτικέςζημιές δανείων στα Στάδια 1 και 2 (δυναμικό μέρος). Για τα έτη 2020 και 2021 ποσοστό ύψους 100% τωνπροβλέψεων αυτών των δανείων που υπολογίζονται βάσει των προνοιών του ΔΠΧΑ 9 επιτρέπεται ναπροστεθούν πίσω στο ποσό κεφαλαίου. Το ποσοστό αυτό μειώνεται σε 75% το 2022, 50% το 2023 και 25%το 2024. Ο υπολογισμός σε κάθε περίοδο αναφοράς θα πραγματοποιείται στις προβλέψεις δανείων πουβρίσκονται στα Στάδια 1 και 2 κατά την 1 Ιανουαρίου 2020, αντί την 1 Ιανουαρίου 2018. Ο υπολογισμός τουστατικού μέρους δεν έχει μεταβληθεί. Αυτές οι τροποποιήσεις τέθηκαν σε ισχύ από τον Ιούνιο 2020 καιοδήγησαν σε αύξηση των κεφαλαίων κατά 8 μ.β. κατά την 30 Ιουνίου 2020.

  14

 • BANK OF CYPRUS HOLDINGS PUBLIC LIMITED COMPANYΕνδιάμεση Έκθεση Διαχείρισης

  Οικονομικά αποτελέσματα Συγκροτήματος στην υποκείμενη βάση (συνέχεια)

  Ανάλυση Ισολογισμού (συνέχεια)

  Κεφαλαιακή Βάση (συνέχεια)

  Σχετικά με την εποπτική μεταχείριση των άυλων περιουσιακών στοιχείων, τα περιουσιακά στοιχεία λογισμικούπλέον δε θα αφαιρούνται πλήρως από το Κεφάλαιο Κοινών Μετόχων Κατηγορίας 1 (CET1), βάσει ορισμένωνκριτηρίων. Η συγκεκριμένη αλλαγή θα ισχύει όταν εγκριθεί και τεθεί σε εφαρμογή το σχετικό εποπτικότεχνικό πρότυπο της ΕΑΤ.

  Τέλος, οι οργανισμοί μπορούν να αφαιρέσουν από τον υπολογισμού του Κεφαλαίου Κοινών ΜετόχωνΚατηγορίας 1 (CET1) το ποσό των μη πραγματοποιηθέντων κερδών και ζημιών που συσσωρεύτηκαν από την31 Δεκεμβρίου 2019 και αναγνωρίστηκαν στον ισολογισμό ως ‘αλλαγές στην επιμέτρηση της δίκαιης αξίαςτων χρεωστικών τίτλων μέσω των λοιπών συνολικών εισοδημάτων’, που αντιστοιχούν σε ανοίγματα έναντικεντρικών κυβερνήσεων, περιφερειακών κυβερνήσεων ή τοπικών αρχών και σε οντότητες του δημόσιουτομέα, εξαιρουμένων χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων που είναι πιστωτικά απομειωμένα, μεβάση συντελεστή κλιμάκωσης ύψους 100% για την περίοδο από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο 2020,70% από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο 2021 και 40% από τον Ιανουάριο μέχρι το Δεκέμβριο 2022. ΗBOC PCL αναμένει ότι θα εφαρμόσει την προσωρινή χαλάρωση από το τρίτο τρίμηνο του 2020.

  Από τις 30 Ιουνίου 2020, και μέχρι τις 17 Αυγούστου 2020, η αγορα