Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό...

71
1 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ Ερευνθτικι εργαςία 2013-14 Υπεφκυνοσ κακθγθτισ Γ.Φίλοσ

Transcript of Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό...

Page 1: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

1

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Ερευνθτικι εργαςία 2013-14

Υπεφκυνοσ κακθγθτισ Γ.Φίλοσ

Page 2: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

2

Στίβοσ τίβος είναι ο αρικμόσ των αγωνιςμάτων (κυρίωσ αγωνίςματα του

κλαςικοφ ακλθτιςμοφ) που τελοφνται ςτον χϊρο αυτό από ζνα

πρόςωπο ι μία ομάδα ατόμων. Στθ ςφγχρονθ εποχι το ζδαφοσ του

ςτίβου καλφπτεται από ζνα ειδικό ελαςτικό υλικό, χρϊματοσ κεραμιδί,

που ονομάηεται τάπθτασ.

Με τον όρο κλασικός αθλητισμός εννοοφμε τα αντίςτοιχα ακλιματα

που γινόντουςαν και ςτθν κλαςικι αρχαιότθτα. Ήταν γνωςτά από τθν

αρχαία εποχι και τουσ πανελλινιουσ αγϊνεσ.

Τα αγωνίςματα του ςτίβου ςυνδζονται άμεςα με τουσ Ολυμπιακοφσ

Αγϊνεσ τθν αρχαιότθτα ,αφοφ πολλά από τα ακλιματα που

διεξάγονταν τότε ,διεξάγονται και ςιμερα.

Τα κλαςικά ακλιματα είναι χωριςμζνα ςε τρεισ μεγάλεσ κατηγορίες :

ςτουσ δρόμουσ, ςτισ ρίψεισ και ςτα άλματα.

Page 3: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

3

Στθν Ελλάδα υπεφκυνοσ για τα κζματα του κλαςικοφ ακλθτιςμοφ είναι

ο Σφνδεςμοσ Ελλθνικϊν Γυμναςτικϊν Ακλθτικϊν Σωματείων (.Ε.Γ.Α..)

και ςτον ευρφτερο κόςμο θ Ραγκόςμια Ομοςπονδία Στίβου(IΑAF).

Πθγι: Βικιπαίδεια – ‘’τίβοσ’’

Πηγή: Google- ‘’τίβος’’

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΤΙΒΟΥ

Τα αγωνίςματα του ςτίβου είναι χωριςμζνα ςε αγωνίςματα :

ταχυτιτων, δρόμου, άλματα, ρίψεων και ςτα ςφνκετα

αγωνίςματα.

ΣΑΧΤΣΗΣΕ χωρίηονται ςε :

-Δρόμοι ταχφτθτασ (100μ. , 200μ. ,400 μ.)

-Δρόμοι με εμπόδια (110μ. ,400 μ. ανδρϊν και 100μ., 400μ. γυναικϊν)

-Σκυταλοδρομίεσ

ΔΡΟΜΟΙ χωρίηονται ςε :

-Δρόμοι μεςαίων αποςτάςεων (800μ. ,1500μ. )

Page 4: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

4

-Δρόμοι μεγάλων αποςτάςεων (5.000μ., 10.000μ.,42.194μ.)

(Μαρακϊνιοσ)

-3000 μζτρα με φυςικά εμπόδια

-Μαρακϊνιοσ

-Βάδθν

ΑΛΜΑΣΑ χωρίηονται ςε:

-Άλμα εισ μικοσ

-Άλμα εισ φψοσ

-Άλμα τριπλοφν

-Άλμα επί κοντϊ

ΡΙΨΕΙ χωρίηονται ςε:

-Σφαίρα

-Σφφρα

-Ακοντιςμόσ

-Διςκοβολία

ΤΝΘΕΣΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ χωρίηονται ςε:

-Δζκακλο

-Ζπτακλο

Πθγι :http://users.sch.gr/oxyzoglou/gerakarou/docs/stivos.html – ‘’τίβοσ’’

Page 5: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

5

Εικόνα από τον Γάλλο φωτογράφο Ολιβιζ Μαρζν. Ο εικονιηόμενοσ είναι

ο ακλθτισ Μπόλτ ςτο Λονδίνο.

Πθγι: http://www.sport24.gr –‘’τίβοσ φωτογραφίεσ’’

ΣΑΧΤΣΗΣΕ

ΔΡΟΜΟΙ ΣΑΧΤΣΗΣΑ

100μ. :

Είναι θ πιο μικρι απόςταςθ ςτα ακλιματα που ζχουν να κάνουν με τθν

ταχφτθτα. Ο κάκε ακλθτισ ζχει τθ δικι του διαδρομι για να αγωνιςτεί.

Η ιςτορία αυτοφ του αγωνίςματοσ αρχίηει από το 1896 ςτουσ

Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ Ακινασ για τουσ άνδρεσ και το 1928 ςτο

Άμςτερνταμ για τισ γυναίκεσ.

200μ. :

Οι περιςςότεροι ακλθτζσ που αγωνίηονται ςτα 100μ. αγωνίηονται και

ςτα 200μ. Εντάχκθκε ωσ αγϊνιςμα πρϊτθ φορά το 1900 ςτο Ραρίςι για

τουσ άνδρεσ και για τισ γυναίκεσ το 1948 ςτο Λονδίνο. Ο Κϊςτασ

Κεντζρθσ κζρδιςε χρυςό μετάλλιο ςτο αγϊνιςμα αυτό το 2000 ςτο

Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ ςτο Σφδνεχ .

Page 6: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

6

400μ. :

Το αγϊνιςμα αυτό αποτελεί μια πλιρθ περιςτροφι τθσ περιμζτρου του

ςταδίου και είναι αντίςτοιχο με τον αρχαίο δίαυλο δρόμο. Εντάχκθκε

ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ για τουσ άνδρεσ το 1896 ςτθν Ακινα και για

τισ γυναίκεσ το 1964 ςτο Τόκιο.

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕ ΕΜΠΟΔΙΑ

Τα αγωνίςματα αυτά αποτελοφν ςυνδυαςμό τθσ ταχφτθτασ με τθν

ικανότθτα αναπιδθςθσ πάνω από ζνα εμπόδιο. Οι αγϊνεσ

περιλαμβάνουν 10 εμπόδια και ο ςτόχοσ των ακλθτϊν είναι να

περάςουν όλα τα εμπόδια ςε όςο γίνεται πιο μικρότερο χρόνο.

Απαγορεφεται οι ακλθτζσ να περάςουν ζνα εμπόδιο με το ζνα πόδι από

το πλάι εκτόσ αν είναι πάνω από το φψοσ του εμποδίου. Επίςθσ, δεν

επιτρζπεται να περάςουν εμπόδιο άλλθσ διαδρομισ ι να ρίξουν

ςκόπιμα κάποιο από τα εμπόδια. Το φψοσ των εμποδίων διαφζρει

ανάλογα με το φφλο. Για τουσ άνδρεσ φτάνει το 1,067μ. και για τισ

γυναίκεσ είναι 0,840 μ. Το αγϊνιςμα εντάχκθκε ςτο πρόγραμμα των

Ολυμπιακϊν αγϊνων για τουσ άνδρεσ το 1896 ςτθν Ακινα και για τισ

γυναίκεσ το 1932 ςτο Λοσ Άντηελεσ. Η Βοφλα Ρατουλίδου ιταν αυτι που

κατζκτθςε το χρυςό μετάλλιο το 1922 ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ ςτθ

Βαρκελϊνθ.

ΚΤΣΑΛΟΔΡΟΜΙΑ

Το αγϊνιςμα τθσ ςκυταλοδρομίασ προζρχεται από τουσ αρχαίουσ

αγγελιαφόρουσ ,γνωςτοφσ ωσ ςκυταλοδρόμουσ, οι οποίοι ο ζνασ ςτον

άλλον μετζφεραν ςτρατιωτικά κυρίωσ μθνφματα. Συμμετζχουν τζςςερισ

ακλθτζσ από κάκε χϊρα και ο κακζνασ καλφπτει τρζχοντασ, το ¼ τθσ

ςυνολικισ απόςταςθσ κρατϊντασ ςτο χζρι μία ςκυτάλθ μζςα ςε

ςυγκεκριμζνα όρια. Το αγϊνιςμα αυτό ζγινε γνωςτό για τουσ άνδρεσ το

1912 ςτθ Στοκχόλμθ και για τισ γυναίκεσ το 1928 ςτο Άμςτερνταμ.

Πθγι: http://www.ellinogermaniki.gr –‘’ Ακλιματα ταχυτιτων’’

Page 7: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

7

Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα Στίβου ςτθ Μόςχα.

Πθγι: http://www.902.gr –‘’Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα τίβου’’

ΔΡΟΜΟΙ

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΑΙΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ ι ΔΡΟΜΟΙ ΗΜΙΑΝΣΟΧΗ

800μ.:

Το αγϊνιςμα αυτό χρειάηεται εκτόσ από ταχφτθτα, αντοχι ,αλλά και

τακτικι. Οι δρομείσ πρζπει να καλφψουν δφο φορζσ τθν περίμετρο του

ςταδίου. Άρχιςε για τουσ άντρεσ το 1896 ςτθν Ακινα και για τισ

γυναίκεσ το 1960 ςτθ ϊμθ.

1500μ.:

Συνικωσ ακλθτζσ που ςυμμετζχουν ςτα 800μ. ζχουν επιτυχία και ςτον

δρόμο των 1.500μ. ,γιατί χρειάηεται περίπου τισ ίδιεσ προδιαγραφζσ.

Εντάχκθκε ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ για τουσ άνδρεσ για πρϊτθ φορά

το 1896 ςτθν Ακινα και για τισ γυναίκεσ το 1972 ςτο Μόναχο.

Page 8: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

8

ΔΡΟΜΟΙ ΜΕΓΑΛΩΝ ΑΠΟΣΑΕΩΝ ι ΔΡΟΜΟΙ ΑΝΣΟΧΗ

5000μ.:

Ζνα τζτοιο παρόμοιο αγϊνιςμα υπιρχε και ςτουσ αρχαίουσ

Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ, γνωςτόσ ωσ δόλιχοσ δρόμοσ. Για τουσ άνδρεσ

δρομείσ ζγινε γνωςτό το 1912 ςτθ Στοκχόλμθ ,ενϊ για τισ γυναίκεσ

δρομείσ το 1984 ςτο Λοσ Άντηελεσ.

10000μ:

Απαιτεί μεγάλθ αντοχι και αποτελεί τθ μεγαλφτερθ απόςταςθ που

πρζπει να καλυφκεί μζςα ςτο ςτάδιο. Στουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ

εντάχκθκε για τουσ άνδρεσ το 1912 ςτθ Στοκχόλμθ και για τισ γυναίκεσ

το 1988 ςτθ Σεοφλ.

42.195μ. (Μαραθώνας) :

Είναι ζνα αγϊνιςμα που διεξάγεται εκτόσ ςταδίου ,ςε δθμόςιο δρόμο

και το τελευταίο αγϊνιςμα των Ολυμπιακϊν αγϊνων. Γίνεται ωσ

ανάμνθςθ τθσ νίκθσ των Αρχαίων Ακθναίων ςε μια μάχθ ςτον

Μαρακϊνα εναντίον των Ρερςϊν και εισ μνιμθ εκείνου του

μαρακωνοδρόμου που μετζφερε το μινυμα από τον Μαρακϊνα ςτθν

Ακινα. Διεξιχκθ για πρϊτθ φορά το 1896 ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ

τθσ Ακινασ, όπου νικθτισ ιταν ο Σπφροσ Λοφθσ ,ςυνολικισ απόςταςθσ

40 χιλιομζτρων από τον Μαρακϊνα ζωσ το Ρανακθναϊκό ςτάδιο. Για τισ

γυναίκεσ ζγινε γνωςτό το 1984 ςτο Λοσ Άντηελεσ.

3000 μζτρα με φυςικά εμπόδια

Γνωςτό και ωσ ςτιπλ, δθλαδι φυςικά εμπόδια, τελείται μόνο από

άνδρεσ ακλθτζσ, περιλαμβάνει πζντε εμπόδια και ςε κάκε ςτροφι μετά

το πζμπτο οι ακλθτζσ πζφτουν ςε μία τεχνθτι λίμνθ. Ξεκίνθςε για

πρϊτθ φορά το 1900 ςτο Ραρίςι.

Βάδθν

Υπάρχει το βάδθν 20χιλιομζτρων ,που διεξάγεται και από άνδρεσ και

από γυναίκεσ, και το βάδθν των 50χιλιομζτρων που διεξάγεται μόνο

από άνδρεσ δρομείσ.

Page 9: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

9

Και τα δφο αυτά αγωνίςματα χρειάηονται υψθλι αντοχι, ευλυγιςία και

ςωςτι τεχνικι. Τελοφνται ςε δθμόςιο δρόμο κάτω από ςυγκεκριμζνουσ

κανονιςμοφσ και θ εκκίνθςθ και ο τερματιςμόσ γίνονται μζςα ςτο

ςτάδιο.

Πθγι: http://www.epath.edu.gr –‘’Δρόμοι αποςτάςεων ςτο ςτίβο’’

Ο τερματιςμόσ του Αλεξάνδρου Παπαμιχαιλ ςτα 20χλμ. Βάδθν ςτο Παγκόςμιο Πρωτάκλθμα τθσ

Μόςχασ.(τερμάτιςε 16οσ

)

Πθγι: http://www.sport24.gr –‘’Βάδθν ςτο ςτίβο’’

ΑΛΜΑΣΑ

Εις μήκος:

Το άκλθμα αυτό χωρίηεται ςε τζςςερισ φάςεισ: τθν φορά, τθν ϊκθςθ,

τθν πτιςθ και τθν προςγείωςθ. Οι ακλθτζσ που ςυμμετζχουν είναι

απαραίτθτο να διακζτουν δφναμθ, ζνταςθ, ταχφτθτα ,ςωςτι τεχνικι,

εμπειρία και αλτικότθτα. Οι αρχάριοι και οι ακλθτζσ των επιδόςεων

μποροφν να χρθςιμοποιιςουν διαφορετικό τρόπο άλματοσ. Οι πρϊτοι

χρθςιμοποιοφν τον ςυςπειρωτικό τρόπο άλματοσ, ενϊ οι δεφτεροι

χρθςιμοποιοφν τον δρομικό και τον εκτατικό. Οι ακλθτζσ αυτοί

ονομάηονται άλτεσ. Η ςωςτι τοποκζτθςθ των χεριϊν και των ποδιϊν

κατά τθν διάρκεια των τεςςάρων φάςεων, που καταλιγει ςτο ςκάμμα

γεμάτο χϊμα ,ςυμβάλλει κακοριςτικά ςτο τελικό αποτζλεςμα. Οι

ακλθτζσ ςτον προκριματικό ζχουν δικαίωμα τζλεςθσ τριϊν αλμάτων και

εάν περάςουν το όριο ι εάν είναι ςτισ 12 καλφτερεσ επιδόςεισ, μετά

από λίγεσ θμζρεσ πθγαίνουν ςτον τελικό. Εκεί οι 12 ακλθτζσ

Page 10: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

10

επαναλαμβάνουν τρία ακλιματα και όςοι είναι ςτουσ 8 πρϊτουσ ζχουν

ακόμα τρεισ προςπάκειεσ.

Για να κεωρθκεί θ προςπάκεια ζγκυρθ πρζπει ο ακλθτισ να πατιςει

κακαρά ςτθν βαλβίδα και να προςγειωκεί ςτο ςκάμμα. Αποχωρεί προσ

τα μπροςτά και όχι προσ τα πίςω. Αν όλεσ οι προςπάκειεσ του ακλθτι

βγουν άκυρεσ τότε μθδενίηεται. Επίςθσ, ο άλτθσ δεν πρζπει να πατιςει

ςτθν πλαςτελίνθ θ οποία είναι κάκετθ ανάμεςα ςτον διάδρομο και ςτθν

βαλβίδα. Το ςθμείο μζτρθςθσ είναι το τελευταίο ίχνοσ που αφινει ο

ακλθτισ μετά το άλμα του ανεξάρτθτα με το πόςο μπροςτά ζχουν

φτάςει οι μφτεσ των ποδιϊν του.

Εις ύψος:

Οι ακλθτζσ χρειάηονται γεροφσ μθροφσ, ευλυγιςία ςτθ μζςθ, ςτουσ

κοιλιακοφσ και ςτουσ ραχιαίουσ. Η τεχνικι αποτελείται τθ φορά, τθν

ϊκθςθ εκτίναξθσ, το πζραςμα του χεριοφ πάνω από τον πιχθ ,το

μάηεμα των ποδιϊν και τθν προςγείωςθ ςε ζνα ςτρϊμα με τθν πλάτθ.

Ζχουν δικαίωμα για τρία άλματα ςτουσ προκριματικοφσ, οι 12

καλφτεροι άλλα τρία ςτον τελικό και οι πρϊτοι 8 άλλεσ τρεισ.

ΣΡΙΠΛΟΤΝ:

Οι ακλθτζσ διακζτουν ταχφτθτα, ελαςτικότθτα, ρυκμό ,ιςχυροφσ μφεσ

ποδιϊν και κοιλιακοφσ και θ ικανότθτα και ςτα δφο πόδια. Οι

περιςςότεροι ακλθτζσ είναι ψθλοί με χαμθλό βάροσ. Η φορά είναι 30

με 40 μζτρα ,πρζπει να είναι ορμθτικι ,με ρφκμιςθ του κζντρου βάρουσ

και ελεγχόμενθ. Ακόμθ, ο ακλθτισ δεν πρζπει να λυγίηει το ςϊμα του

μπροςτά. Ο κάκε ζνασ ζχει δικαίωμα 3 προςπακειϊν ςτουσ

προκριματικοφσ, οι 12 καλφτεροι ςτον τελικό ζχουν δικαίωμα άλλων

τριϊν και οι 8 καλφτεροι άλλεσ τρεισ ευκαιρίεσ.

Η προςπάκεια κεωρείται άκυρθ εάν ο ακλθτισ πατιςει τθν πλαςτελίνθ

θ οποία είναι κάκετθ ανάμεςα ςτθ βαλβίδα και ςτον διάδρομο ι εάν

δεν κάνει τισ εναλλαγζσ των ποδιϊν του ςωςτά. Σε περίπτωςθ που οι

προςπάκειεσ του ακλθτι είναι άκυρεσ τότε μθδενίηεται. Οι εναλλαγζσ

Page 11: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

11

των ποδιϊν είναι δεξί-δεξί,αριςτερό ι αριςτερό-αριςτερό,δεξί .Οι

κανονιςμοί είναι οι ίδιοι με τουσ κανόνεσ ςτο άλμα εισ μικοσ.

ΕΠΙ ΚΟΝΣΩ:

Είναι ζνα ακροβατικό άκλθμα όπου ο ακλθτισ χρειάηεται ανάπτυξθ των

ςωματικϊν, πνευματικϊν και ψυχικϊν του ικανοτιτων. Εκείνοι οι

κονταριςτζσ που ζχουν μεγάλεσ επιτυχίεσ ζχουν ταχφτθτα, ιςχυροφσ

μυσ, ιςορροπία και ευλυγιςία. Αποτελείται από τθν φορά, τθν εκκίνθςθ

,τθν τοποκζτθςθ του κονταριοφ ,τθν ανφψωςθ, το κρζμαςμα ,τθν

ανφψωςθ πίςω, το πζραςμα του πιχθ και τθ ςωςτι προςγείωςθ.

Πθγι: http://users.sch.gr –‘’’Άλματα ςτο ςτίβο’’

Πθγι: http://www.sport.gr –‘’Άλματα ςτο ςτίβο’’

ΡΙΨΕΙ

ΦΑΙΡΑ:

Στθ ςφαιροβολία θ βολι γίνεται από μία κυκλικι βαλβίδα. Είναι ζγκυρθ

όταν πζςει μζςα ςε τόξο των 40 μοιρϊν. Μετά τθ ρίψθ ο ςφαιροβόλοσ

αποχωρεί από το πίςω μζροσ τθσ βαλβίδασ. Ρρζπει να διακζτει βάροσ,

φψοσ, ταχφτθτα ςτθ δφναμθ και ςυγχρόνωσ, εκρθκτικότθτα και

ευκινθςία. Η ςφαιροβολία διακζτει ςυγκεκριμζνεσ φάςεισ:

Αρχικι κζςθ, δθλαδι λαβι τθσ ςφαίρασ

Β’ φάςθ , δθλαδι διολίςκθςθ, γλίςτρθμα

Γ’ φάςθ , δθλαδι τθν κφρια ενζργεια ρίψθ τθσ ςφαίρασ

Δ’ φάςθ , δθλαδι τθν αλλαγι ςκελϊν (αντιμετάκεςθ)

ΦΤΡΑ:

Page 12: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

12

Στισ γυναίκεσ θ ςφφρα ζχει βάροσ 4 κιλϊν, ενϊ ςτουσ άντρεσ θ ςφφρα

ηυγίηει 7,260 κιλά. Η ςφφρα ζχει μικοσ 1 μζτρο και 250 εκατοςτά και

αποτελείται από τθ ςφφρα, το ςφρμα και τθ λαβι. Στθ ςφαιροβολία

υπάρχουν οι εξισ φάςεισ :

Αρχικι λαβι του οργάνου

Ρροπαραςκευαςτικζσ αςκιςεισ

Εκτζλεςθ τριϊν ι τεςςάρων περιςτροφϊν και τζλοσ,

Τελικι απελευκζρωςθ του οργάνου

Ο ςφυροβόλοσ χρειάηεται εκρθκτικότθτα, ταχφτθτα, ειδικι αντοχι,

ευκινθςία και πείρα. Απαραίτθτθ και δυναμικι πρζπει να είναι θ

κακολικι ςυμμετοχι των μυϊν, κυρίωσ των ποδιϊν ,των ιςχίων και των

ωμοραχιαίων.

ΑΚΟΝΣΙΜΟ:

Στον ακοντιςμό θ ρίψθ του ακοντίου διακρίνεται ςε κάποιεσ φάςεισ, τθ

φορά, τθν οριηόντια ταχφτθτα, τθν γωνία απελευκζρωςθσ του οργάνου ,

τθ ρίψθ του και τθν αλλαγι ποδιϊν (αντιμετάκεςθ). Τθν επίδοςθ του

ακλθτι κακορίηουν οι τελευταίοι του διαςκελιςμοί και θ τεχνικι που

διακζτει ο ακλθτισ.

Οι ακοντιςτζσ ζχουν αρμονικι μάηα ,φψοσ, δφναμθ, εκρθκτικότθτα,

ρυκμό ,ςυναρμοςτικι ικανότθτα ,ευλυγιςία και ταχφτθτα. Ζχουν επίςθσ,

ιςχυρι κοιλιακι χϊρα ,ευκαμψία ςτθν ωμικι ηϊνθ και φαρδφ κϊρακα

με μεγάλο άνοιγμα χεριϊν και κορμοφ.

ΔΙΚΟΒΟΛΙΑ:

Η βαλβίδα ζχει διάμετρο 2 μζτρα και 50 εκατοςτά και εκτείνεται ςε

τομζα 40 μοιρϊν. Το όργανο ηυγίηει για τισ γυναίκεσ ζνα κιλό ,ενϊ για

τουσ άνδρεσ δφο κιλά. Η επίδοςθ των ακλθτϊν εξαρτάται από τθν

ταχφτθτα τθσ βολισ του οργάνου και από τθν γωνία τθσ

απελευκζρωςισ του που ςυνιςτάται να είναι περίπου 45 μοιρϊν. Οι

φάςεισ τθσ διςκοβολίασ είναι οι ακόλουκεσ:

Λαβι του δίςκου

Αρχικι κζςθ του διςκοβόλου

Πποκαηαπκηικέρ αιυπήζειρ

Page 13: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

13

Θέζη εξόδος

Μεηάβαζη ζηην πεπιζηποθή

Φάζη ζηην πεπιζηποθή

Φάζη ηος άλμαηορ

Θέζη ηηρ διπλήρ ζηήπιξηρ

Ρίτη ηος δίζκος

Ανηιμεηάθεζη ζκελών

Οι διζκοβόλοι είναι τηλού αναζηήμαηορ, με μεγάλο βάπορ,

εκπηκηικόηηηα, ιζσςπή μέζη και ζκέλη και ηέλορ μεγάλο βπασίονα

και παλάμη.

Πθγι: http://users.sch.gr/oxyzoglou/gerakarou/docs/discus.htm -

‘’ίψεισ ςτον ςτίβο’’

Ακοντιςμόσ ανδρϊν

ίψθ ενόσ ακλθτι

Πθγι: http://freerun.gr/ -‘’Ακοντιςμόσ ανδρϊν’’

ΤΝΘΕΣΑ ΑΓΩΝΙΜΑΣΑ

ΔΕΚΑΘΛΟ:

Το δζκακλο είναι ζνα ςφνκετο αγϊνιςμα του ςτίβου ,εμπνευςμζνο από

το πζντακλο των Ολυμπιακϊν Αγϊνων τθσ Αρχαίασ Ελλάδασ. Ρρόκειται

για το πιο επίπονο αγϊνιςμα και εξαιτίασ τθσ διάρκειάσ του ,αλλά και

εξαιτίασ τθσ πολυδιάςτατθσ προπόνθςθσ που απαιτείται να

ακολουκοφν οι αγωνιηόμενοι, ζτςι ϊςτε να αντιμετωπίςουν δζκα

διαφορετικά αγωνίςματα. Είναι εξαιρετικά δθμοφιλζσ ,και για αυτό τον

λόγο ,αλλά και για τθν καταγωγι του, ςε ολόκλθρο τον κόςμο. Οι

νικθτζσ ςε αυτό τι αγϊνιςμα είναι από τα πιο αναγνωρίςιμα πρόςωπα

τθσ διοργάνωςθσ.

Το δζκακλο είναι ςτο πρόγραμμα του ςτίβου από το 1912 , ςτουσ

Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ Στοκχόλμθσ. Σε διεκνείσ διοργανϊςεισ είναι

Page 14: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

14

απευκφνεται αποκλειςτικά ςε άνδρεσ και οι γυναίκεσ αγωνίηονται ςτο

ζπτακλο. Αποτελείται από δζκα αγωνίςματα που διεξάγονται ςε δφο

θμζρεσ ,πζντε ανά θμζρα με τθν ακόλουκθ ςειρά:

1θ θμζρα:

100 μζτρα

Άλμα εισ μικοσ

Σφαιροβολία

Άλμα εισ φψοσ

400 μζτρα

2θ θμζρα:

110 μζτρα μετ’εμποδίων

Διςκοβολία

Άλμα επί κοντϊ

Ακοντιςμόσ

1500 μζτρα

ΕΠΣΑΘΛΟ:

Το ζπτακλο είναι και αυτό ζνα ςφνκετο αγϊνιςμα του ςτίβου. Υπάρχουν

δφο είδθ ,το αντρικό, που διεξάγεται ςε κλειςτό ςτίβο, και το γυναικείο,

που διεξάγεται ςε ανοικτό ςτίβο. Το γυναικείο ζπτακλο είναι ολυμπιακό

αγϊνιςμα από το 1984. Συγκεκριμζνα ςτο γυναικείο ζπτακλο

αγωνίηονται ςτα εξισ: 100κ κεη' εκπνδίσλ

Άλμα εισ φψοσ

Σφαιροβολία

200 μζτρα

Άλμα εισ μικοσ

Ακοντιςμόσ

800 μζτρα

Page 15: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

15

Πθγι: http://el.wikipedia.org –‘’Δζκακλο και Ζπτακλο’’

Πθγι: http://www.onsports.gr –‘’’Επτακλο’’

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑ ΣΙΒΟΤ

Το παγκόςμιο πρωτάκλθμα ςτίβου είναι μια διοργάνωςθ του ςτίβου

που λαμβάνει χϊρα ανά δφο χρόνια. Τελοφνται υπό τθν αιγίδα τθσ IIAF,

θ οποία μετά από εξζταςθ κατατεκειμζνων φακζλων υποψθφιοτιτων,

αποφαςίηουν ποια κα είναι θ πόλθ που κα διοργανϊςει το επόμενο

Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα Στίβου. Η ιδζα αυτι, δθλαδι για τθν

δθμιουργία ενόσ παγκόςμιου πρωτακλιματοσ για τον ςτίβο, ξεχωριςτό

από τουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ άρχιςε τθ δεκαετία του 1960, ενϊ θ

τελικι απόφαςθ πάρκθκε το 1976, ςε ςυνζδριο τθσ IIAF που είχε γίνει

ςτο Ρουζρτο ίκο. Ζτςι, το πρϊτο παγκόςμιο πρωτάκλθμα ζγινε ςτο

Ελςίνκι τθσ Φιλανδίασ ,το 1983.

Στο πρϊτο παγκόςμιο πρωτάκλθμα μζροσ πιραν 1.355 ακλθτζσ και

ακλιτριεσ από 154 χϊρεσ και μζχρι το 2009, ςτο Βερολίνο, ο αρικμόσ

Page 16: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

16

των χωρϊν ζχει ανζβει και υπολογίηεται ότι είναι 202 χϊρεσ. Το

πρόγραμμα των αγϊνων δεν διαφζρει και πολφ ανάμεςα ςτουσ άνδρεσ

και τισ γυναίκεσ. Ραρ’όλα αυτά ςυχνά προςτίκενται νζα αγωνίςματα

κυρίωσ ςτο γυναικείο πρόγραμμα. Μζχρι το 2005, υπιρχαν διαφορζσ

ςτο πρόγραμμα που είχαν να κάνουν με ζναν επιπλζον αγϊνα 50

χιλιομζτρων βάδθν για τουσ άνδρεσ ακλθτζσ. Στουσ άνδρεσ υπιρχε το

αγϊνιςμα δρόμου 110 μζτρων μετ’εμποδίων και ςτισ γυναίκεσ το

αντίςτοιχο αγϊνιςμα με μικοσ διαδρομισ 100 μζτρα. Επίςθσ ενϊ οι

ακλθτζσ αγωνίηονταν ςτο δζκακλο, οι ακλιτριεσ αγωνίηονταν ςτο

ζπτακλο.

Στα δφο πρϊτα πρωτακλιματα μεταλλίων κυρίαρχθ ιταν θ

Ανατολικι Γερμανία. Από το 1991 όμωσ και μετά κυρίαρχθ φαίνεται να

είναι θ ομάδα των Ηνωμζνων Ρολιτειϊν.

Τα παγκόςμια πρωτακλιματα που ζχουν διεξαχκεί είναι τα εξισ:

Έηνο Πόιε Χώξα Ηκεξνκελία ηάδην

1 1983 Διζίλθη Φηλιαλδία Αύγνπζηνο 7 -

Αύγνπζηνο 14

Οιπκπηαθό ζηάδην ηνπ

Διζίλθη

2 1987 Ρώκε Ιηαιία Αύγνπζηνο 28 –

επηέκβξηνο 6

Οιπκπηαθό ηάδην ηεο

Ρώκεο

3 1991 Σόθην Ιαπωλία Αύγνπζηνο 23 -

επηέκβξηνο 1 Δζληθό Οιπκπηαθό ζηάδην

4 1993 ηνπηγθάξδε Γεξκαλία Αύγνπζηνο 13 -

Αύγνπζηνο 22 Gottlieb-Daimler-Stadion

5 1995 Γθέηεκπνξγθ νπεδία Αύγνπζηνο 5 -

Αύγνπζηνο 13 Ullevi

Page 17: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

17

6 1997 Αζήλα Διιάδα Αύγνπζηνο 1 -

Αύγνπζηνο 10 ΟΑΚΑ

7 1999 εβίιιε Ιζπαλία Αύγνπζηνο 20 -

Αύγνπζηνο 29

Estadio Olímpico de la

Cartuja

8 2001 Έληκνληνλ Καλαδάο Αύγνπζηνο 3 -

Αύγνπζηνο 12 Commonwealth Stadium

9 2003 Παξίζη Γαιιία Αύγνπζηνο 23 -

Αύγνπζηνο 31 ηαλη ληε Φξαλο

10 2005 Διζίλθη Φηλιαλδία Αύγνπζηνο 6 -

Αύγνπζηνο 14

Οιπκπηαθό ζηάδην ηνπ

Διζίλθη

11 2007 Οδάθα Ιαπωλία Αύγνπζηνο 24 -

επηέκβξηνο 2 ηάδηα ηνπ Nagai

12 2009 Βεξνιίλν Γεξκαλία Αύγνπζηνο 15 -

Αύγνπζηνο 23

Οιπκπηαθό ηάδην ηνπ

Βεξνιίλνπ

13 2011 Νηαεγνύ Νόηηα

Κνξέα

Αύγνπζηνο 27 -

επηέκβξηνο 4 ηάδην ηνπ Νηαεγνύ

14 2013 Μόζρα Ρωζία Αύγνπζηνο 10 -

Αύγνπζηνο 18 ηάδην Λνπδληθί

Πθγι: http://el.wikipedia.org –‘’Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα Στίβου’’

Page 18: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

18

O Γιουςζιν Μπολτ δεν ζχει αντίπαλο.

Η απόδειξθ ιταν ςτον τελικό των 200 μζτρων όπου με χρόνο μόλισ

19.66 κατάφερε να κατακτιςει το χρυςό μετάλλιο ςτο παγκόςμιο

πρωτάκλθμα τθσ Μόςχασ (2013). Μετά από το χρυςό ςτθν ‘’κοφρςα τθσ

μιασ ανάςασ’’ ο Τηαμαϊκανόσ καταγωγισ Γιουςζιν δεν χρειάςτθκε να

φορτςάρει και μετά τα παγκόςμια πρωτακλιματα ςτο Βερολίνο (2009)

και ςτο Νταεγοφ (2011) ανζβθκε ςτο πιο ψθλό ςκαλί του βάκρου τθσ

διοργάνωςθσ.

Πθγι: http://www.naftemporiki.gr-‘’Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα Στίβου’’’

ΡΕΚΟΡ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΣΙΒΟΤ Μεγάλθ εντφπωςθ προκαλεί το γεγονόσ ότι αντζχουν ςτον χρόνο παγκόςμια ρεκόρ ςτον ςτίβο από το 1980. Ενϊ δεν αποδείχκθκε ότι αυτά τα ρεκόρ ιταν αποτζλεςμα τθσ χριςθσ ντόπινγκ το γεγονόσ ότι ακόμα και μετά από τόςα χρόνια δεν ζχουν ςπάςει αποδεικνφει πωσ ο ςυναγωνιςμόσ ανάμεςα ςτισ χϊρεσ ςτον ακλθτιςμό είχε οδθγιςει ςτθ χριςθ αναβολικϊν ουςιϊν που τότε δεν μποροφςαν να εντοπιςτοφν. Στθ ςφυροβολία ςτουσ άνδρεσ κυριαρχεί το ρεκόρ του Γιοφρι Σζντιχ με 86,74 μζτρα το 1986. Για τισ γυναίκεσ τα δφο πιο γνωςτά ρεκόρ είναι αυτά τθσ αμερικάνικθσ καταγωγισ ακλιτριασ Φλόρενσ Γκρίφικ –Τηόινερ που το 1988 πζτυχε ςτα 100 μζτρα παγκόςμιο ρεκόρ με επίδοςθ 10,49, ενϊ τθν

Page 19: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

19

ίδια χρονιά ςτουσ Ολυμπιακοφσ αγϊνεσ τθσ Σεοφλ ςε χρόνο 21,34 ζτρεξε τα 200 μζτρα. Ακόμα ζνα απλθςίαςτο ρεκόρ είναι αυτό τθσ Μαρίτα Κοχ που είναι από τθν Ανατολικι Γερμανία με χρόνο 47,60 ςτα 400 μζτρα που κρατά από το 1985. Η Γκαμπριζλε ζινσ ,και εκείνθ από τθν Ανατολικι Γερμανία, πζτυχε 76,80 μζτρα ςτθ διςκοβολία το 1988. Το 1985 πζτυχαν 41,37 ςτα 4επι100 οι Σίλκε Γκλάντισ-Μζλλερ, Σαμπίνε Γκίντερ, Κνγκριντ Άουερςβαλντ και Μάρλισ Γκερ από τθν Ανατολικι Γερμανία. Το 1988 κάλυψαν τθν απόςταςθ 4επι400 μζτρα ςε χρόνο 3:15.17. ςτθν Ολυμπιάδα τθσ Σεοφλ οι Τατιάνα Λεντόβςκαγια, Πλγα Ναηάροβα, Μαρία Ρινίγκινα και Πλγα Βλαντίνκινα-Μπρόηγκινα. Η Βουλγάρα Γιορντάνκα Ντόνκοβα ςτα 100 μζτρα μετ’εμποδίων το 1988 ζκανε 12,21, ενϊ το 1987 θ Στζφκα Κονςταντίνοβα ζκανε 2,09 μζτρα ςτο άλμα εισ φψοσ. Το 1988 ςτο άλμα εισ μικοσ θ Σοβιετικι Γκαλίνα Τςιςτιάκοβα πιδθξε τα 7,52 μζτρα. Επίςθσ, το 1987 θ Ναταλία Λιςόφςκαγια ςτθ ςφαιροβολία κατάφερε τα 22,63 μζτρα ,ενϊ παραμζνει και το ςφνολο των 7.292 βακμϊν τθσ Τηάκι Τηόινερ-Κζρςι, αμερικάνικθσ καταγωγισ, ςτο ζπτακλο ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ τθσ Σεοφλ. Το παλαιότερο παγκόςμιο ρεκόρ που δεν ζχει ςπάςει ακόμα είναι τθσ Γιαρμίλα Κρατοςβίλοβα από τθν Τςεχοςλοβακία, που ζτρεξε τα 800 μζτρα ςε χρόνο 1:53:28 το 1983. Υπάρχουν ςαφϊσ και άλλα παγκόςμια ρεκόρ ςτον ανοιχτό ςτίβο.

Πθγι: http://www.iefimerida.gr -‘’ Ραγκόςμια ρεκόρ ςτίβου’’

ΑΝΑΒΟΛΙΚΕ ΟΤΙΕ ΣΟΝ ΧΩΡΟ ΣΟΤ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ

Σιμερα όλο και περιςςότεροι ακλθτζσ κάνουν χριςθ αναβολικϊν

ουςιϊν, πιο γνωςτά ωσ ντόπινγκ, ζτςι ϊςτε, όχι μόνο να βελτιϊςουν τθν

ακλθτικι τουσ επίδοςθ, αλλά και να αυξιςουν το μζγεκοσ και τθν

δφναμθ των μυϊν τουσ, να διακζτουν μεγαλφτερθ αντοχι και να

μειϊςουν τθν προκαλοφμενθ κόπωςθ για να προπονοφνται ςε

μεγαλφτερο χρονικό διάςτθμα και με ςκλθρότερο τρόπο, να αυξιςουν

τθν ανταγωνιςτικότθτα και τθν επικετικότθτά τουσ και τζλοσ, να

προκαλζςουν ςε ζναν ιπιο βακμό τθν ευφορία.

Page 20: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

20

Τα αναβολικά ςτεροειδι βοθκοφν τον ακλθτι ι τθν ακλιτρια να

αποκτοφν όλο και περιςςότερθ αυξανόμενθ ταχφτθτα με αποτζλεςμα

και τθν τελικι αφξθςθ τθσ ενδυνάμωςισ του. Αυτοί οι οποίοι κάνουν

χριςθ αναβολικϊν ουςιϊν, ενϊ κάνουν και ςκλθρι προπόνθςθ για να

επωφελθκοφν πρζπει να ςυνδυάςουν μια δίαιτα υψθλι ςε πρωτεΐνεσ

και ςε ενζργεια. Η ανάπτυξθ λοιπόν τθσ μυϊκισ τουσ δφναμθσ εξαρτάται

ςυγχρόνωσ και από κατάλλθλθ και ςωςτι δίαιτα και από ειδικό

πρόγραμμα άςκθςθσ.

Ραρ’όλα αυτά ςταδιακά μπορεί να προκαλζςουν μεγάλο κακό ςτθν

υγεία του ατόμου, κάτι που μπορεί να ζχει και ωσ ςυνζπεια τον κάνατο.

Πθγι: http://www.ifet.gr –‘’ Αναβολικζσ ουςίεσ ’’

Φλόρενσ Γκρίφικ –Τηόινερ (πζκανε ζηηο 21 επηεκβξίνπ ηνπ 1998

ζε ειηθία 38 εηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ύπλνπ ηεο πηζαλόλ από

ηελ ρξήζε αλαβνιηθώλ νπζηώλ.)

Πεγή: http://el.wikipedia.org –‘’ Φλόρενσ Γκρίφικ –Τηόινερ’’

Page 21: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

21

Καιαζνζθαίξηζε

Ίδξπζε:

Το Δεκζμβριο του 1891 ο καναδοαμερικάνοσ Δρ. James Smith,

κακθγθτισ φυςικισ αγωγισ ςτο Εκπαιδευτιριο τθσ

χριςτιανικισ αδελφότθτασ νζων ςτο Springfield προςπάκθςε

να κράτθςθ μια τάξθ δραςτιρια ςε μια βροχερι μζρα.

Ρροςπακοφςε να βρει ζνα δυναμικό παιχνίδι εςωτερικοφ

χϊρου ,και κατά τθν διάρκεια τθν ϊρασ, αφοφ απζρριψε

πολλζσ ιδζεσ ,αποφάςιςε να κρεμάςει ζνα καλάκι ροδάκινων

Page 22: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

22

ςε φψουσ 3,05 μζτρων .Σε αντίκεςθ με το ςθμερινό καλάκι

,αυτό το καλάκι διατθροφςε το πάτο του και ο ςκοπόσ ιταν

απλά να μπαίνουν μζςα οι μπάλεσ. Πμωσ ,λόγω ότι αυτό

αποδείχκθκε αναποτελεςματικό ,απομακρφνκθκε ο πάτοσ του

καλακιοφ μπάλα με τθν οποία πρωτοπαίχτθκε θ

καλακοςφαίριςθ ιταν μπάλα ποδοςφαίρου .Οι πρϊτεσ μπάλεσ

ιταν ςκοφρεσ καφζ, όμωσ λόγω ότι δεν μποροφςαν οι κεατζσ

να διακρίνουν τθν μπάλα ςτο γιπεδο, εφευρζκθκε θ

πορτοκαλί μπάλα τριπλά μπικε ςτο παιχνίδι το 1950,όταν

βελτιϊκθκε το ςχιμα τθσ μπάλασ.

Page 23: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

23

Καλόλεο: Ραίηεται με δφο ομάδεσ των πζντε ατόμων ςε ζνα κλειςτό

γθπεδο, που ςτο ζδαφόσ του ζχει παρκζ με δφο

αντικριςτά καλάκια. Οι παίκτεσ επιτρζπεται να ακουμπιςουν

τθν μπάλα μόνο με τα χζρια αλλα αν τυχει να ακουμπιςει θ

μπαλα οποιοδθμοτε ςθμειο του ςϊματοσ εκτόσ του ποδιοφ

δεν προβλζπεται παραβαςθ. Σκοπόσ των ομάδων είναι να

βάλουν τθν μπάλα μζςα από το καλάκι όςο το δυνατόν

περιςςότερεσ φορζσ ςτα 40 λεπτά του αγϊνα .Η ομάδα που κα

πετφχει περιςςότερουσ πόντουσ ενεό νικθτισ. Εάν ο αγϊνασ

λιξει ιςόπαλοσ, οι ομάδεσ ςυνεχίηουν ςε πεντάλεπτθ

παράταςθ .Κάκε ομάδα ζχει 5 παίκτεσ ανά πάςα ςτιγμι μζςα

ςτο γιπεδο, ενϊ κατά τθ διάρκεια ενόσ αγϊνα μπορεί να

χρθςιμοποιιςει άλλουσ παίκτεσ που είναι ςτον πάγκο,

πραγματοποιϊντασ αλλαγζσ. Ανάλογα με το ποια ομάδα

κατζχει τθν μπάλα, οι παίκτεσ παίηουν αμυντικά ι επικετικά. Ο

ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ επίκεςθσ μιασ ομάδασ είναι 24

δευτερόλεπτα. Δεν επιτρζπεται να τρζχει κάποιοσ κρατϊντασ

τθν μπάλα (βιματα): πρζπει ι να κάνει ςυγχρόνωσ ντριμπλα ι

να ςταματιςει και να δϊςει παςά . Αλλιϊσ θ μπάλα πθγαίνει

ςτθν αντίπαλθ ομάδα.

Κάκε αγϊνασ διαρκεί 4 περιόδουσ ίςθσ διάρκειασ. Ανάμεςα

ςτθν 1θ και τθ 2θ, κακϊσ και ανάμεςα ςτθν 3θ και τθν 4θ,

μεςολαβεί διάλειμμα. Ανάμεςα ςτθν 2θ και τθν 3θ, υπάρχει

διάλειμμα 15 λεπτϊν, το λεγόμενο θμίχρονο. Κάκε

προπονθτισ ζχει το δικαίωμα να καλζςει τουσ παίκτεσ του

ςτον πάγκο για να τουσ δϊςει οδθγίεσ, τζςςερισ φορζσ ςτον

αγϊνα.Αυτό λζγεται <time-out> και κατά τθ διάρκειά του ο

αγϊνασ διακόπτεται για 1 λεπτό, ενϊ οι παίκτεσ μαηεφονται

ςτουσ πάγκουσ.

Page 24: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

24

Στο Μάρκε υπάρχει θ γραμμι του τρίποντου (ςτα 6.75 μζτρα

ςτθν Ευρϊπθ για διοργανϊςεισ υπό τθν αιγίδα τθσ FIB , 7.25

ςτο NBA) που ορίηει τθν αξία κάκε ςουτ. Οι ακλθτζσ μποροφν

να ςκοράρουν για 2 πόντουσ (μζςα από τθ γραμμι) ι για 3

(ζξω από αυτιν, όταν δεν τθν πατοφν). Για 1 πόντο μετράει θ

βολι, τθν οποία ςουτάρουν οι παίκτεσ, κατόπιν υποδείξεωσ

των διαιτθτϊν ,μετά από Σαοφλ ι τεχνικι ποινι.

Πνηλέο: Τπεύζπλνη γηα ηελ επίβιεςε παξαβάζεσλ ησλ θαλόλσλ

είλαη νη 3 επηηεξεηέο νη νπνίνη νλνκάδνληαη δηαηηεηέο.

Βαζηθόηεξεο παξαβάζεηο ζην κπάζθεη είλαη: ην ανύι,

πνπ είλαη ε παξελόριεζε ελόο παίθηε από θάπνηνλ

αληίπαιό ηνπ, κε ηξόπν πνπ μεθεύγεη από ηα αζιεηηθά

όξηα. Ο ακπλόκελνο κπνξεί λα παξεκπνδίζεη ηνλ

επηηηζέκελν ρξεζηκνπνηώληαο κόλν ηνλ θνξκό ηνπ. Ο

αζιεηήο πνπ θάλεη 5 ανύι ζε έλαλ αγώλα, απνβάιιεηαη

θαη δελ κπνξεί λα επαλέιζεη ζην γήπεδν ,ζηα 6 ανύι

είλαη ε απνβνιή ζην ΝΒΑ. Σα βήκαηα ζπκβαίλνπλ όηαλ

έλαο παίθηεο θάλεη πεξηζζόηεξα από 2 βήκαηα θξαηώληαο

Page 25: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

25

ηελ κπάια, ρσξίο λα θάλεη ληξηκπια ή όηαλ θνπλήζεη ηα

πόδηα ηνπ αθνύ έρεη ζηακαηήζεη, θξαηώληαο ηελ κπάια κε

ηα δύν ρέξηα. ε πεξίπησζε θαθήο ζπκπεξηθνξάο αζιεηή

ή πξνπνλεηή, ν δηαηηεηήο έρεη δηθαίσκα λα ηνλ ηηκσξήζεη

κε ηερληθή πνηλή, ελώ ζε αθξαίεο πεξηπηώζεηο ππάξρεη ε

ηηκσξία ληηζθαιηθηέ , πνπ ηζνδπλακεί κε απνβνιή ηνπ

παίθηε από ηνλ αγώλα. ην επηζεηηθό θάνπι όηαλ ν

ακπλόκελνο είλαη αθίλεηνο θαη ν επηζεηηθόο ηνλ απσζήζεη,

είλαη παξάβαζε. Σν αλ παίδεη κε πιάηε ή κε πξόζσπν

ζην θαιάζη δελ έρεη ζεκαζία, ην θάνπι ηζρύεη θαη ζηηο δύν

πεξηπηώζεηο. ε πεξίπησζε πνπ ν επηζεηηθόο αξλεζεί ην

θάνπι ηηκσξείηαη κε ηερληθή πνηλή από ηνλ δηαηηεηή. ε

πεξίπησζε πνπ έλαο παίθηεο ζηακαηήζεη ηελ ληξίκπια,

ηόηε δελ κπνξεί λα μεθηλήζεη λα ηξηπιάξεη μαλά γηαηί έηζη

ζα θάλεη δηπιή ηξίπια, πνπ ηζνδπλακεί κε βήκαηα.

Καηάηαμε παηρηώλ ζην παηρλίδη: 1)Ρλζει μζικερ(Point guard)

2)ςουτινγκ γκαρντ (Shooting Gaurd)

3)ςμολ φοργουορντ(Small forward)

4)παουερ φοργουορντ(Power forward)

5)Σεντερ(Center)

Page 26: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

26

Πξωηαζιήκαηα: Σν κεγαιύηεξν πξσηάζιεκα ζην θόζκν είλαη ην ΝΒΑ.

Ηδξύζεθε ζηηο 6 Ηνπλίνπ ηνπ 1946.Ο επίηξνπνο ηνπ είλαη ν

Νηεηβηλη ηεξλ.Τπαξρνπλ 30 νκάδεο εθ ησλ νπνίσλ νη 29

είλαη Ακεξηθαληθέο θαη ε κηα είλαη από ην Καλαδά(Toronto

Raptors).Οη νκάδεο ρσξίδνληαη ζε δπν πεξηθέξεηεο ,ηελ

αλαηνιηθή θαη ηελ δπηηθή. Ζ Αλαηνιηθή Πεξηθέξεηα

ρσξίδεηαη ζηηο Αηιαληηθή, ηελ Κεληξηθή θαη Ννηηναλαηνιηθή

ελώ ε Γπηηθή ζηηο Ννηηνδπηηθή, Βνξεηνδπηηθή θαη

Δηξεληθνύ.

Πξσηαζιεηέο ΝΒΑ ζηελ Ηζηνξία :

1946-47 Φηιαδέιθεηα Γνπόξηνξο MVP: N/A

1947-48 Μπάιηηκνξ Μπνύιεηο MVP: N/A

1948-49 Μηλλεάπνιηο Λέηθεξο MVP: N/A

1949-50 Μηλλεάπνιηο Λέηθεξο MVP: N/A

1950-51 Ρόηζεζηεξ Ρόγηαιο MVP: N/A

1951-52 Μηλλεάπνιηο Λέηθεξο MVP: N/A

1952-53 Μηλλεάπνιηο Λέηθεξο MVP: N/A

1953-54 Μηλλεάπνιηο Λέηθεξο MVP: N/A

1954-55 ίξαθηνπδ Νάζηνλαιο MVP: N/A

Page 27: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

27

1955-56 Φηιαδέιθεηα Γνπόξηνξο MVP: N/A

1956-57 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1957-58 αηλη Ληνύηο Υνθο MVP: N/A

1958-59 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1959-60 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1960-61 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1961-62 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1962-63 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1963-64 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1964-65 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1965-66 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1966-67 Φηιαδέιθεηα 76ers MVP: N/A

1967-68 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1968-69 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1969-70 Νηνύ Γηνξθ Νηθο Willis Reed

Page 28: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

28

1970-71 Μηιγνπόθη Μπαθο MVP: N/A

1971-72 Λνο Άληδειεο Λέηθεξο MVP:Wilt ChamberLain

1972-73 Νηνύ Γηνξθ ΝηθοMVP:Willis Reed

1973-74 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1974-75 Γθόιληελ ηέηη ΓνπόξηνξοMVP:Rick Barry

1975-76 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1976-77 Πόξηιαλη Σξέηι ΜπιέηδεξοMVP:Bill Walton

1977-78 Οπάζηλγθηνλ Μπνύιεηο MVP: N/A

1978-79 ηάηι νύπεξζνληθο MVP: N/A

1979-80 Λνο Άληδειεο Λέηθεξο MVP: N/A

1980-81 Μπόζηνλ έιηηθο MVP: N/A

1981-82 Λνο Άληδειεο Λέηθεξο MVP: N/A

1982-83 Φηιαδέιθεηα 76ersMVP:Moses Malone

1983-84 Μπόζηνλ έιηηθοMVP:Larry Bird

1984-85 Λνο Άληδειεο Λέηθεξο MVP: N/A

Page 29: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

29

1985-86 Μπόζηνλ έιηηθοMVP:Larry Bird

1986-87 Λνο Άληδειεο Λέηθεξο MVP: N/A

1987-88 Λνο Άληδειεο ΛέηθεξοMVP:James Worthy

1988-89 Νηηηξόηη ΠίζηνλοMVPLJoe Dumars

1989-90 Νηηηξόηη ΠίζηνλοMVP:Isiah Thomas

1990-91 ηθάγν ΜπνπιοMVP:Michael Jordan

1991-92 ηθάγν ΜπνπιοMVP:Michael Jordan

1992-93 ηθάγν ΜπνπιοMVP:Michael Jordan

1993-94 Υηνύζηνλ ΡόθεηοMVP:Hakeem Olajuwon

1994-95 Υηνύζηνλ ΡόθεηοMVP:Hakeem Olajuwan

1995-96 ηθάγν ΜπνπιοMVP:Michael Jordan

1996-97 ηθάγν ΜπνπιοMVP:Michael Jordan

1997-98 ηθάγν ΜπνπιοMVP:Michael Jordan

1998-99 αλ Αληόλην πεξοMVP:Tim Duncan

1999-00 Λνο Άληδειεο Λέηθεξο MVP:Shaquille O’Neal

Page 30: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

30

2000-01 Λνο Άληδειεο ΛέηθεξοMVP:Shaquille O’Neal

2001-02 Λνο Άληδειεο ΛέηθεξοMVP:Shaquille O’Neal

2002-03 αλ Αληόλην πεξοMVP:Tim Duncan

2003-04 Νηηηξόηη ΠίζηνλοMVP:Chauncey Billups

2004-05 αλ Αληόλην πεξοMVP:Tim Duncan

2005-06 Ματάκη ΥηηMVP:Dwayne Wade

2006-07 αλ Αληόλην πεξοMVP:Tony Parker

2007-08 Μπόζηνλ έιηηθοMVP:Paul Pierce

2008-09 Λνο Άληδειεο ΛέηθεξοMVP:Kobe Bryant

2009-10 Λνο Άληδειεο ΛέηθεξοMVP:Kobe Bryant

2010-11 Νηάιαο ΜάβεξηθοMVP:Dirk Nowitzki

2011-12 Ματάκη ΥηηMVP:LeBron James

2012-13 Ματάκη ΥηηMVP:LeBron James

Page 31: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

31

Michael Jordan: Ο Μάηθι Σδέθξη Σδόξληαλ (Michael Jeffrey Jordan,

γελλεκέλνο ζηηο 17 Φεβξνπαξίνπ 1963) είλαη Ακεξηθαλόο

παιαίκαρνοθαιαζνζθαηξηζηήο θαη πιένλ είλαη ηδηνθηήηεο

ησλ άξινη Μπόκπθαηο. Θεσξείηαη επξέσο σο ν

θαιύηεξνο θαιαζνζθαηξηζηήο όισλ ησλ επνρώλ. Έρεη

παίμεη ζηνπο ηθάγν Μπνπιο θαη ζηνπο Οπάζηλγθηνλ

Οπίδαξληο (Wasington Wizards) όπνπ θαη ηεξκάηηζε ηελ

θαξηέξα ηνπ ην 2003 , ζηα 40 ηνπ ρξόληα.

αλ παίθηεο μερώξεζε γηα ηελ κνλαδηθή ηνπ ηθαλόηεηα ζην

ζθνξάξηζκα αιιά θαη γηα ηα κνλαδηθά αιηηθά ηνπ

πξνζόληα πνπ ηνλ βνήζεζαλ λα κεγαινπξγεί ζηνλ αέξα

παξάγνληαο πάκπνιια ζεακαηηθά ζηηγκηόηππα πνπ θαλείο

άιινο δελ ήηαλ ζε ζέζε λα θάλεη. ρεδόλ όιε ηνπ ηελ

θαξηέξα ηελ πέξαζε ζηνπο ηθάγν Μπνπιο ζηνπο νπνίνπο

εγήζεθε ζηελ δεκηνπξγία ηεο δπλαζηείαο ηεο νκάδαο πνπ

θαηέθηεζε 6 πξσηαζιήκαηα ζε 8 ρξόληα κέζα ζηελ

δεθαεηία ηνπ 1990.

Όζνλ αθνξά ηηο αηνκηθέο ηνπ δηαθξίζεηο απηέο είλαη

αλαξίζκεηεο θαη ραξαθηεξηζηηθόηεξνη είλαη νη 10 ηίηινη

πξώηνπ ζθόξεξ ηνπ NBA , εθ ησλ νπνίσλ νη 7

Page 32: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

32

ζπλερόκελνη από ην 1987 σο ην 1993 , ηα 5 βξαβεία MVP

ηνπ NBA θαη ηα 6 βξαβεία MVP ησλ ηειηθώλ ηνπ

πξσηαζιήκαηνο.

Όιεο απηέο νη δηαθξίζεηο ηνπ ζην κπάζθεη ηνλ έθαλαλ

δηάζεκν θάηη πνπ εθκεηαιιεύηεθαλ απηόο θαη νη κεγάιεο

εηαηξίεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ αζιεηηζκό θαη όρη κόλν.

Από ην 1984 έρεη δηθηά ηνπ ζεηξά παπνπηζηώλ , ηα Air

Jordans , ηελ παξαγσγή ησλ νπνίσλ αλαιακβάλεη

ε Nike ελώ έρεη θεξδίζεη δεθάδεο εθαηνκκύξηα δνιιάξηα

κόλν θαη κόλν από ηηο δηαθεκίζεηο αθνύ απνηέιεζε ην

απόιπην πξόηππν γηα ηελ λενιαία ηελ δεθαεηία

ηνπ 1980 θαη 1990.

πγθαηαιέγεηαη ζηνπο πην αλαγλσξίζηκνπο αιιά θαη πην

πινύζηνπο αζιεηέο παγθνζκίσο, όισλ ησλ επνρώλ θαη

από όια ηα αζιήκαηα. Σν όλνκά ηνπ είλαη έλα από ηα πην

ζπρλά ρξεζηκνπνηνύκελα ζην ρώξν ηνπ κπάζθεη θαη

ζπλδπάζηεθε κε ηεξάζηηα εκπνξηθή επηηπρία γηα ηηο

εηαηξίεο κε ηηο νπνίεο ζπλεξγάζηεθε. Μέρξη θαη ν

αληίπαινο ηνπ, Λάξξπ Μπέξλη (Larry Bird), παξαδέρηεθε

όηη ποηέ ηο μπάζκεη δεν γνώριζε καλύηερο παίκηη από ηον

Τζόρνηαν.

Page 33: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

33

Οκάδεο ΝΒΑ

Αλαηνιηθή Πεξηθέξεηα Γπηηθή Πεξηθέξεηα

Αηιαληηθή Κεληξηθή Ννηηναλαηνιηθή Βνξεηνδπηηθή Δηξεληθνύ Ννηηνδπηηθή

Μπόζηνλ έιηηθο ηθάγν Μπνπιο Αηιάληα Υνθο Νηέλβεξ Νάγθεηο Γθόιληελ ηέηη Οπόξηνξο Νηάιαο Μάβεξηθο

Μπξνύθιηλ Νεηο Κιίβειαλη Καβαιίεξο άξινη Μπόκπθαηο Μηλεζόηα Σίκπεξγνπιβο Λνο Άληδειεο Κιίπεξο Υηνύζηνλ Ρόθεηο

Νηνύ Γηνξθ Νηθο Νηηηξόηη Πίζηνλο Ματάκη Υηη Οθιαρόκα ίηη Θάληεξ Λνο Άληδειεο Λέηθεξο Μέκθηο Γθξίδιηο

Φηιαδέιθεηα 76ers Ηληηάλα Πέηζεξο Οξιάλην Μάηδηθ Πόξηιαλη Σξέηι Μπιέηδεξο Φνίλημ αλο Νηνπ Οξιίλο Πέιηθαλο

Σνξόλην Ράπηνξο Μηιγνπόθη Μπαθο Οπάζηλγθηνλ Οπίδαξληο Γηνύηα Σδαδ αθξακέλην Κηλγθο αλ Αληόλην πεξο

Page 34: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

34

Ιζηνξηθνη παίρηεο :

Πιέη Μέηθεξο

Μάηδηθ Σδόλζνλ

Μπνκπ Κνύδη

Σδνλ ηόθηνλ

Ατδάηα Σόκαο

Νηέηβ Μπηλγθ

Όζθαξ Ρόκπεξηζνλ

Οπόιη Φξέηδηεξ

Πηη Μάξαβηηο

Δξι Μνλξό

Σδέξη Οπέζη

Είικπεξη Αξίλαο

Λέλλπ Γνπίιθηλο

Άιελ Άηβεξζνλ

κόι Φόξγνπνξληο

Ρηθ Μπάξη

Έιγθηλ Μπέηινξ

Λάξξπ Μπεξλη

Σδνύιηνπο Έξβηλγθ

θόηη Πίπελ

Νηνκηλίθ Γνπίιθηλο

Πξέληξαγθ ηνγηάθνβηηο

Λεκπξόλ Σδέηκο

Σδνλ Υάβιηηζεθ

Σδέηκο Οπόξζη

Πάνπεξ Φόξγνπνξληο

Νηέληο Ρόληκαλ

έληεξο

Καξίκ Ακπληνύι Σδακπάξ

Οπίιη Σζάκπεξιετλ

Νηέηβ Κάνπελο

Πάηξηθ Ηνύηλγθ

Μόνπδεο Μαιόνπλ

Κέβηλ ΜαθΥέηι

Σδνξηδ Μίθαλ

Υαθίκ Οιάδνπνλ

αθίι Ο'Νηι

Ρόκπεξη Πάξηο

Οπίιηο Ρηλη

Νηέηβηλη Ρόκπηλζνλ

Μπηι Ράζει

Page 35: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

35

Νέηη Άξηζηκπαιλη

ηηβ Ναο

νύηηλγθ Γθαξληο

Κιάηλη Νηξέμιεξ

Σδνξηδ Γθέξβηλ

ακ Σδόνπλο

Μάηθι Σδόξληαλ

Νηξάδελ Πέηξνβηηο

Βηλο Κάξηεξ

Κόκπη Μπξάηαλη

ακ Σδόνπλο

Μπηι άξκαλ

Σζαξιο Μπάξθιετ

Μπηι Καληλγρακ

Νηέηβ ΝηεΜπνπζέξ

Υαι Γθξηξ

Καξι Μαιόνπλ

Σδέξη Λνύθαο

Κέβηλ ΜαθΥέηι

Νηνιθ άγηεο

Νηηξθ Ννβίηζθη

Μπνκπ Πεηί

Κέβηλ Νηνπξάλη

Νέηη Θέξκνλη

Γνπέο Άλζειλη

Μπηι Γνπάιηνλ

Νηνπάηη Υάνπαξλη

Σηκ Νηάλθαλ

Page 36: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

36

ΠΟΓΟΦΑΙΡΟ

Σν πνδόζθαηξν είλαη έλα νκαδηθό άζιεκα ην νπνίν παίδεηαη αλάκεζα ζε δύν

νκάδεο πνπ ε θάζε κία απνηειείηαη από έληεθα αζιεηέο.ηηο δύν πιεπξέο ηνπ

γεπέδνπ ππάξρνπλ ηέξκαηα.Ο ζθνπόο ησλ νκάδσλ είλαη λα βάινπλ ηελ

κπάια ζηα δίρηπα.Σν πνδόζθαηξν είλαη ην πην δεκνθηιέο άζιεκα ζηηο κέξεο

καο.Οη παίθηεο ρεηξίδνληαη ηελ κπάια κε ηα πόδηα,αιιά θαη κε ηνλ θνξκό θαη

κε ην θεθάιη.Ζ νκάδα πνπ ζα πεηύρεη ηα πεξηζζόηεξα γθνι είλαη ε ληθήηξηα.

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CE%BF%CE%B4%CF%8C%CF%83%

CF%86%CE%B1%CE%B9%CF%81%CE%BF

Kαλόλεο

1)Ζ κπάια πξέπεη λα έρεη ζρήκα ζθαίξηθν.Πξέπεη λα είλαη θηηαγκέλε από

δέξκα ή άιιν θαηάιιειν πιηθό θαη λα έρεη πεξηθέξεηα ην πνιύ 70 εθαηνζηά θαη

ην ιηγόηεξν 28 εθαηνζηά. Σν βάξνο ηεο πξέπεη λα κελ μεπεξλά ηα 450

γξακκάξηα θαη λα κελ είλαη ιηγόηεξν από 410 γξακκάξηα θαηά ηελ έλαξμε ηνπ

αγώλα.

2)Κάζε νκάδα πξέπεη λα έρεη έληεθα πνδνζθαηξηζηέο,αιιά θαη

αλαπιεξσκαηηθνύο γηα λα αληηθαζηίζνπλ θάπνηνλ ζε ώξαλαλάγθεο.Σν όξην

ησλ αιιαγώλ είλαη ηξεηο αιιαγέο γηα θάζε νκάδα.

3)Όζνλ αθνξά ηνλ εμνπιηζκό ησλ πνδνζθαηξηζηώλ ,πξέπεη ν θαζέλαο λα

θνξάεη θαλέια,παληεινλάθη,θάιηζεο,ππνδήκαηα θαη επηθαιακίδεο.Οη

Page 37: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

37

ηεξκαηνθύιαθεο επηηξέπεηαη λα θνξάλε καθξηέο θόξκεο.Δίλαη απαξαίηεην λα

θνξνύλ μερσξηζηά ξνύρα από ηνπο άιινπο παίρηεο,ηνπο δηαηηεηέο θαη ηνπο

βνεζνύο.Σέινοόινη νη παίθηεο ζπλήζσο θνξνύλ παπνύηζηα κε θαξθηά.

4)Ο αγώλαο δηεπζύλεηαη από ηνλ δηαηηεηή πνπ έρεη ηελ πιήξε εμνπζία.Έρεη

όκσο θαη βνήζεηα από δύν βνεζνύο δηαηηεηέο.

5)Κάζε πνδνζθαηξηθόο αγώλαο ρσξίδεηαη ζε δύν εκίρξνλα ησλ 45

ιεπηώλ.Αλάκεζα ζε απηά ππάξρεη δηαθνπή 15 ιεπηώλ.ην ηέινο θάζε

εκηρξόλνπλ δίλνληαη επηπιένλ αγσληζηηθά ιεπηά σο θαζπζηεξήζεηο.

6)

Δλαξθηήξην ιάθηηζκα (έληξα): Πξαγκαηνπνηείηαη ζηελ αξρή θάζε εκηρξόλνπ

ή κεηά από ηελ επίηεπμε γθνι από ηελ αληίπαιε νκάδα.

Δπαλαθνξά από ηελ πιάγηα γξακκή (Πιάγην άνπη): Πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ε

κπάια πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή. Δθηειείηαη κε ηα ρέξηα από

πνδνζθαηξηζηή ηεο αληίπαιεο νκάδαο ηνπ πνδνζθαηξηζηή πνπ άγγημε

ηειεπηαίνο ηελ κπάια πξηλ πεξάζεη ηελ πιάγηα γξακκή.

Από ηέξκαηνο ιάθηηζκα (Άνπη): Πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη

εμνινθιήξνπ ηε γξακκή ηέξκαηνο (ρσξίο λα έρεη επηηεπρζεί γθνι) θαη όηαλ ν

ηειεπηαίνο πνπ ηελ άγγημε ήηαλ πνδνζθαηξηζηήο ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο.

Δθηειείηαη από ηελ ακπληηθή νκάδα.

Σν γσληαίν ιάθηηζκα (Κόξλεξ): Πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ε κπάια πεξάζεη

εμνινθιήξνπ ηε γξακκή ηέξκαηνο (ρσξίο λα έρεη επηηεπρζεί γθνι) θαη όηαλ ν

ηειεπηαίνο πνπ ηελ άγγημε ήηαλ πνδνζθαηξηζηήο ηεο ακπλόκελεο νκάδαο.

Δθηειείηαη από ηελ επηηηζέκελε νκάδα.

Έκκεζν ειεύζεξν ιάθηηζκα: Δθηειείηαη από ηελ αληίπαιε νκάδα κεηά από

θάνπι πνπ δελ είλαη πέλαιηη, νξηζκέλεο ηερληθέο παξαβάζεηο ή όηαλ ην

παηρλίδη έρεη δηαθνπεί πξνθεηκέλνπ λα παξαηεξεζεί έλαο πνδνζθαηξηζηήο,

ρσξίο λα έρεη ζπκβεί έλα ζπγθεθξηκέλν θάνπι. Γελ κπνξεί λα ζεκεησζεί

απεπζείαο γθνι από έκκεζν ειεύζεξν ιάθηηζκα, αλ δελ αγγίμεη ηελ κπάια

θάπνηνο άιινο πνδνζθαηξηζηήο πξώηα.

Άκεζν ειεύζεξν ιάθηηζκα: Δθηειείηαη από ηελ νκάδα εηο βάξνο ηεο νπνίαο

έγηλε θάνπι (αιιά δελ είλαη πέλαιηη). Μπνξεί λα επηηεπρζεί γθνι από άκεζν

ειεύζεξν ιάθηηζκα.

Δπαλνξζσηηθό ιάθηηζκα (Πέλαιηη): Σν πέλαιηη επηβάιιεηαη ζε βάξνο κηαο

νκάδαο πνπ δηαπξάηηεη νπνηαδήπνηε από ηηο παξαβάζεηο γηα ηηο νπνίεο

επηβάιιεηαη έλα άκεζν ειεύζεξν ιάθηηζκα, ελώ ε κπάια βξίζθεηαη κέζα ζηε

δηθή ηεο πεξηνρή πέλαιηη (κεγάιε πεξηνρή). Ο πνδνζθαηξηζηήο ηνπνζεηεί ηελ

κπάια ζε απόζηαζε 11 κέηξσλ από ην ηέξκα ηεο αληίπαιεο νκάδαο θαη

Page 38: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

38

πξνζπαζεί κε έλα ειεύζεξν θηύπεκα λα βάιεη γθνι ζηνλ αληίπαιν

ηεξκαηνθύιαθα. Οη ππόινηπνη πνδνζθαηξηζηέο θαη ησλ δύν νκάδσλ πξέπεη λα

βξίζθνληαη έμσ από ηε κεγάιε πεξηνρή θαη πίζσ από ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη, ζε

απόζηαζε ηνπιάρηζηνλ 9,15 κέηξα από απηό.

Διεύζεξν δηαηηεηή: Πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ν δηαηηεηήο έρεη δηαθόςεη ην

παηρλίδη γηα νπνηνδήπνηε ιόγν, όπσο ν ηξαπκαηηζκόο ελόο πνδνζθαηξηζηή,

παξεκβνιέο από εμσηεξηθνύο παξάγνληεο ή όηαλ ε κπάια γίλεη ειαηησκαηηθή.

7)Πνιιέο θνξέο ν δηαηηεηήο δίρλεη ζηνπο παίρηεο ηελ θίηξηλε θαξηα ή ηελ

θόθθηλε.Με ηελ θόθθηλε ν παίθηεο απνβάιεηαη.Οη θάξηεο δίλνληαη είηε γηα

αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά είηε γηα θάπνη επηθίλδπλν καξθάξηζκα.

Πξνέιεπζε.

Ζ πξνέιεπζε ηνπ πνδνζθαίξνπ ράλεηαη ζηα βάζε ηνπ παξειζόληνο.Οη

αξραίνη Έιιελεο,νη Αηγύπηηνη θαη νη Αζζύξηνη γλώξηδαλ απηό ην παηρλίδη,όκσο

ηίπνηα από απηά δελ έρνπλ γξαθεί ζηηο πηλαθίδεο.

http://www.wehellas.gr/forum/index.php?showtopic=27353

Uefachampionsleague

Ζκεγαιύηεξε πνδνζθαηξηθή δηνξγάλσζε είλαη ην uefachampionsleague.Δίλαη

κηα δηεζλήο δηνξγάλσζε ζηελ νπνία παίξλνπλ κέξνο νη πξσηαζιήηξηεο

νκάδεο ηεο επξώπεο.

H δηνξγάλσζε Champions League, αξρηθά γλσζηή σο European Champion

Clubs' Cup (Κύπειιν Πξσηαζιεηξηώλ Οκάδσλ Δπξώπεο) μεθίλεζε ην

1955/56 έρνληαο έλα ζύζηεκα λνθ άνπη δύν αγώλσλ, όπνπ νη νκάδεο ζα

έδηλαλ έλαλ αγώλα εληόο θαη έλαλ εθηόο έδξαο. Ζ νκάδα κε ην κεγαιύηεξν

αζξνηζηηθά ζθνξ πξνθξηλόηαλ ζηνλ επόκελν γύξν. Μπνξνύζαλ λα

ζπκκεηάζρνπλ κόλν νη ζύιινγνη πνπ είραλ θαηαθηήζεη ην εζληθό ηνπο

πξσηάζιεκα θαζώο θαη ν θάηνρνο ηνπ θππέιινπ εθείλεο ηεο πεξηόδνπ.

Ο ηξόπνο δηεμαγσγήο θαη ην όλνκα άιιαμαλ θαηά ην 1992/93 θαη κεηά από

αξθεηέο αιιαγέο ζηα ρξόληα πνπ κεζνιάβεζαλ, ζήκεξα ε δηνξγάλσζε

απνηειείηαη από ηξεηο πξνθξηκαηηθνύο γύξνπο, κηα θάζε νκίισλ (όπνπ νη

νκάδεο αληηκεησπίδνπλ θάζε άιιε νκάδα ηνπ νκίινπ εληόο θαη εθηόο έδξαο)

θαη αθνινπζνύλ ηέζζεξηο γύξνη αγώλσλ λνθ άνπη. Όινη νη πξνθξηκαηηθνί θαη νη

λνθ άνπη αγώλεο είλαη δηπινί, εθηόο από ηνλ ηειηθό, ν νπνίνο είλαη έλαο κόλν

αγώλαο θαη δηεμάγεηαη ζε πξνθαζνξηζκέλν ηόπν δηεμαγσγήο.

Page 39: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

39

Ζ Ρεάι Μαδξίηεο έρεη πάξεη απηό ην θύπειιν 9 θνξέο. Αθνινπζνύλ νη Μίιαλ

(7 ηίηινη), Λίβεξπνπι θαη Μπάγεξλ Μνλάρνπ (5 ηίηινη), Άγηαμ θαη

Μπαξηζειόλα (4 ηίηινη).

Ζ βηνγξαθία ελόο κεγάινπ παίθηε.

Ο ΛηνλέιΜέζη γελλήζεθε ζηηο 24 Ηνπλίνπ 1987 ζην Ρνζάξην ηεο

Αξγεληηλήο.Αγσλίδεηαη σο επηζεηηθόο ζηελ Μπαξηζειόλα.ν Μέζη είλαη ν

θαιύηεξνο ζθόξεξ ηνπ παγθνζκίνπ πνδνζθαίξνπ ζηε δηάξθεηα κίαο ζεδόλ θαη

δεύηεξνο θαιύηεξνο ζθόξεξ ηνπ ΣζάκπηνλοΛηγθ πίζσ από ηνλ Ρανύι.Έρεη

ιάβεη ηέζζεξηο ζπλνιηθά θνξέο ηηο δηαθξίζεηο ηεο Υξπζήο Μπάιαο.Ο παηέξαο

ηνπ είλαη ν ΥόξρεΟξάζηνΜέζη, εξγαδόκελνο ζε εξγνζηάζην θαηαζθεπώλ, θαη

κεηέξα ηνπ ε έιηα Μαξία Κνπηζηηίλη, νηθηαθή βνεζόο κεξηθήο

απαζρόιεζεο.ε ειηθία 13 εηώλ, ν ΛηνλέιΜέζη ηαμίδεςε ζηελ Βαξθειώλε καδί

κε ηνλ παηέξα ηνπ, όπνπ θαη πξαγκαηνπνίεζε ζεηξά δνθηκώλ κε ηελ

Μπαξηζειόλα.ηηο 16 Οθησβξίνπ 2004, ν ΛηνλέιΜέζη πξαγκαηνπνίεζε ηελ

πξώηε ηνπ επίζεκε εκθάληζε απέλαληη ζηελ Δζπαληόιζην Κακπ Ννπ,

κπαίλνληαο σο αιιαγή.ΟΜέζη έρεη θαηαθηήζεη πάξα πνιινύο ηίηινπο όπσο ην

Ηζπαληθό πξσηάζιεκα αιιά θαη άιιεο επξσπαηθέο δηνξγαλώζεηο.

http://el.wikipedia.org/wiki/

Page 40: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

40

ΓΗΑΣΑΔΗ ΓΖΠΔΓΟΤ.

Ο αγσληζηηθόο ρώξνο είλαη έλα γήπεδν ζε ζρήκα νξζνγώληνπ

παξαιιειόγξακκνπ , ην νπνίν πξέπεη λα ραξάζζεηαη κε γξακκέο. Οη γξακκέο

απηέο αλήθνπλ ζηηο πεξηνρέο ησλ νπνίσλ απνηεινύλ ηα όξηα. Όιεο νη γξακκέο

πξέπεη λα έρνπλ ην ίδην πιάηνο, ην νπνίν δελ πξέπεη λα ππεξβαίλεη ηα 12

εθαηνζηά. Οη δύν κεγαιύηεξεο ζε κήθνο γξακκέο νλνκάδνληαη πιάγηεο

γξακκέο. Οη δύν κηθξόηεξεο ζε κήθνο γξακκέο νλνκάδνληαη γξακκέο

ηέξκαηνο.Ο αγσληζηηθόο ρώξνο ρσξίδεηαη ζε δύν ηκήκαηα κε κία γξακκή,ε

νπνία ζπλαληά ην κέζν θάζε πιάγηαο γξακκήο. Σν ζεκείν ηνπ θέληξνπ

βξίζθεηαη ζηε κέζε ηεο γξακκήο. Γύξσ από απηό ζεκεηώλεηαη έλαο θύθινο κε

αθηίλα 9,15 κέηξα.

Κάζεηα πξνο ηε γξακκή ηέξκαηνο ραξάζζνληαη δύν γξακκέο πνπ αξρίδνπλ

από απόζηαζε 5,50 κέηξσλ από ην εζσηεξηθό θάζεην δνθαξηνύ. Οη γξακκέο

απηέο εθηείλνληαη κέζα ζηνλ αγσληζηηθό ρώξν ζε απόζηαζε 5,50 κέηξσλ θαη

ελώλνληαη κε κία γξακκή παξάιιειε κε ηε γξακκή ηέξκαηνο. Ζ πεξηνρή πνπ

θαζνξίδεηαη από ηηο γξακκέο απηέο θαη ηελ γξακκή ηέξκαηνο απνηειεί ηελ

«πεξηνρή ηέξκαηνο» ή «κηθξή πεξηνρή».ε θάζε γσλία ηνπ γεπέδνπ

ηνπνζεηείηαη έλα θνληάξη ρσξίο αηρκεξή θνξπθή,κε ζεκαία.

Page 41: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

41

Έλα νξζνγώλην ηέξκα είλαη ηνπνζεηεκέλo ζην κέζν θάζε γξακκήο ηέξκαηνο.

Σα δύν θάζεηα δνθάξηα ηεο εζηίαο βξίζθνληαη ζε ίζε απόζηαζε από θάζε

θνληάξη κε ζεκαία ηνπ θόξλεξ θαη νη θνξπθέο ηνπο ελώλνληαη από έλα

νξηδόληην δνθάξη.

Page 42: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

42

ΑΝΤΙΣΦΑΙΡΙΣΗ

Roger Federer

Page 43: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

43

Το άθλημα και η ιστορία του: Σελ ζεκεξηλή κνξθή ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ηελ δεκηνύξγεζαλ νη

Υάξη Γθεκ θαη Ανπγθνύξην Πεξέηξα όηαλ ην έπαημαλ γηα πξώηε θνξά ην

1856,δηλνληαο ηνπ όκσο δηαθνξεηηθή νλνκαζία (pelota). Ο Πεξέηξα καδί κε

ηνπο Dr. Frederick Haynes θαη Dr. A. Wellesley Tomkins δεκηνύξγεζαλ ηελ

πξώηε ιέζρε ηέληο ην 1874 (Leamington Tennis Club) θαη ηόηε

δηακνξθώζεθαλ νη πξώηνη θαλόλεο ηνπ παηρληδηνύ. Σν παηρλίδη ηόηε έγηλε

γλσζηό ζε όιε ηελ Αγγιία θαη αξγόηεξα κεηά ην 1881 ζε όιε ηελ Δπξώπε. Σν

1887 πξαγκαηνπνηείηαη ν πξώηνο δηαγσληζκόο ηέληο ζην Λνλδίλν θαη ην 1881

δεκηνπξγείηαη θαη ην πξώην ακεξηθαληθό ζσκάηην ηέληο κε ηελ νλνκαζία

«United States National Lawn Tennis Association» κε ζθνπό ηελ

επηζεκνπνίεζε ησλ θαλόλσλ θαη ηελ δεκηνπξγία πξσηαζιήκαηνο. Σν 1887

θηόιαο παξαηεξείηαη ην πξώην γπλαίθεην ηνπξλνπά αληηζθαίξηζεο .ηελ

Διιάδα ην ηέληο έξρεηαη γύξσ ζην 1896 . Παγθόζκηνο , ην πξσηάζιεκα

αλδξώλ Davis Cup κεηαμύ ρσξώλ αξρίδεη ην 1900. Γηα ηηο γιύθαηλεο ππάξρεη

ην Fed Cup .Σν 1926 ν C.C. Dr νξγαλώλεη ην πξώην επαγγεικαηηθό

ηνπξλνπά αληηζθαίξηζεο, κε Ακεξηθαλνύο θαη Γάιινπο ηελίζηεο πνπ έπαηδαλ

παηρλίδηα κπξνζηά ζε θνηλό. Δθείλε ηελ ρξνληθή πεξίνδν αλ έλαο ηελίζηαο

γίλνληαλ επαγγεικαηίαο δελ κπνξνύζε λα ζπκκεηέρεη ζηα εξαζηηερληθά

πξσηαζιήκαηα. Οκόζηην 1968 ιήγσ δηαθόξσλ νηθνλνκηθώλ πηέζεσλ αξρίδεη

ε ιεγόκελε αλνηρηή επνρή θαη θαηαξγείηαη ν θαλνληζκόο ιόγνπ ηνπ νπνίνπ νη

επαγγεικαηίεο δελ κπνξνύλ λα παίδνπλ ζε εξαζηηερληθά ηνπξλνπά .Με απηό

,θαηαξγείηαη θαη ε αληίιεςε όηη ην ηέληο είλαη έλα άζιεκα πνπ είλαη κόλν γηα

ηελ πςειή θνηλσλία .

Page 44: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

44

Ο Χάρι Γκεμ.

Σξόπνο ,ζηόρνη , γήπεδν ηνπ παηρληδηνύ: Σξόπνο παημίκαηνο ηνπ παηρληδηνύ :

Κάζε αγώλαο ρσξίδεηαη ζε ζεη. Οη γπλαίθεο ρξεηάδνληαη δύν ληθεθόξα ζεη,

ελώ νη άληξεο ζπλήζσο ηξία ληθεθόξα ζεη γηα λα θεξδίζνπλ έλαλ αγώλα.

Κάζε ζεη θεξδίδεηαη κε έμη ληθεθόξα παηρλίδηα. Υξεηάδεηαη λα ππάξρεη δηαθνξά

δπν παηρληδηώλ γηα λα θεξδεζεί έλα ζεη, εθηόο ησλ πεξηπηώζεσλ πνπ ην ζεη

έρεη έξζεη ηζόπαιν 6-6. Ζ λίθε ηνπ ζεη ηόηε θαζνξίδεηαη κε παξάηαζε (tie-

break). ηελ παξάηαζε κεηξνύληαη νη θεξδηζκέλνη βαζκνί θαη όπνηνο θηάζεη

ηνπο 7 βαζκνύο θαη έρεη δηαθνξά 2 βαζκώλ από ηνλ αληίπαιν θεξδίδεη

ην παηρλίδη θαη ζπλεπώο ην ζεη. Τπάξρεη ε ηάζε ηα ζεη λα θαζνξίδνληαη ζε

παξάηαζε (tie-break) εθηόο από από ην ηειεπηαίν ζεη ην νπνίν ζπλερίδεηαη λα

παίδεηαη κέρξη λα επηηεπρζεί ε δηαθνξά ησλ δύν παηρληδηώλ. ηα δηπιά

παηρλίδηα ζπλήζσο αληί γηα ηξίην ζεη πεγαίλνπλ θαη' επζείαλ ζε δηαδηθαζία

παξάηαζεο (tie-break) ζην νπνίν θεξδίδεη όπνηνο θηάζεη πξώηνο ηνπο 10

βαζκνύο κε δηαθνξά 2 βαζκώλ.

ηόρνη

Οη ζηόρνη ηεο αληηζθαίξηζεο είλαη πνιύ απινί. Σν κπαιάθη πξέπεη λα πεξάζεη

ην δίρηπ ηνπ ελόο παίρηε ρσξίο λα αγγίμεη ην δηθό ηνπ γήπεδν νύηε ην ίδην ην

δίρηπ θαη λα αθνπκπήζεη κέζα ζην όξηα ηνπ γήπεδν ηνπ αιινύ παίρηεθα

έπεηηα λα βγεη έμσ ρσξίο λα ηελ πηάζεη ν αληίπαινο. Σόηε ζηνλ παίρηε

απνδίδεηαη έλαο βαζκόο .

Γήπεδν :

Page 45: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

45

Σα γήπεδα ρσξίδνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηελ επηθάλεηα

ηνπο.

1)θιεξά γήπεδα

2)Υσκάηηλα γήπεδα.

3)Γήπεδα κε ρόξην. Σέηνηα γήπεδα ππάξρνπλ θπξίσο ζηελ Αγγιία. ε

απηήλ ηελ θαηεγνξία αλήθεη ην Γνπίκπιεληνλ. Ζ δπζθνιία ζηελ ζπληήξεζε

ηνπο έρεη νδεγήζεη ζε πνιιά γήπεδα λα θαηαξγνύλ ην ρόξην θαη λα

βάδνπλ άιιε επηθάλεηα (ζπλήζσο ζθιεξή).

Γηαζηάζεηο :

Page 46: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

46

Σξόπνη βνιήο: Σν ζεξβίο

Δίλαη ην ρηύπεκα ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ν ηελίζηαο γηα λα μεθηλήζεη έλα

πόλην.

Τπάξρνπλ δηάθνξνη ηξόπνη ζεξβίο:

1)Flat εξβίο

2)Topspin εξβίο (Μεξηθέο θνξέο απνθαιείηαη θαη "Kick/Kicker" ζεξβίο.

Μεξηθέο θνξέο ην κπεξδεύνπλ κε ην "American Twist" ζεξβίο, κηα θαη νη

δύν ηύπνη ζεξβίο απνθαινύληαη "Kick/Kicker" ζεξβίο.)

3)American Twist/Twist εξβίο (Δπίζεο, κεξηθέο θνξέο απνθαιείηαη

θαη "Kick/Kicker" ζεξβίο, ην νπνίν δεκηνπξγεί ζύγρπζε.)

4)Slice/Slider/Sidespin εξβίο

5)Topspin-Slice εξβίο

6)Reverse Slice/Reverse Slider/Reverse Sidespin εξβίο

7)Reverse Twist/Reverse American Twist εξβίο

8)Reverse Topspin-Slice εξβίο

Forehand

Γηα ηνλ δεμηόρεηξα παίρηε ην forehand είλαη ην ρηύπεκα πνπ μεθηλά από ηελ

δεμηά πιεπξά ηνπ θνξκνύ, ζπλερίδεη κπξνζηά ζηνλ θνξκό ηνπ ελώ γίλεηαη ε

επαθή κε ηελ κπάια, θαη ηειεηώλεη κε ην ρέξη ζηελ αξηζηεξή πιεπξά ηνπ

θνξκνύ ηνπ.

Backhand

Γηα ηνλ δεμηόρεηξα παίρηε ην backhand είλαη ην ρηύπεκα πνπ μεθηλά από ηελ

αξηζηεξή πιεπξά ηνπ θνξκνύ, ζπλερίδεη κπξνζηά ζηνλ θνξκό ηνπ ελώ γίλεηαη

ε επαθή κε ηελ κπάια, θαη ηειεηώλεη κε ην ρέξη ζηελ δεμηά πιεπξά ηνπ θνξκνύ

ηνπ.

Βνιέ

Σν ρηύπεκα βνιέ πξαγκαηνπνηείηαη πξηλ ε κπάια αλαπεδήζεη ζην έδαθνο,

ζπλήζσο πξαγκαηνπνηείηαη θνληά ζην θηιέ.

Half-Volley

Σν ρηύπεκα half-volley πξαγκαηνπνηείηαη όηαλ ε επαθή κε ηελ κπάια γίλεηαη

ακέζσο κεηά ηελ αλαπήδεζε, θαηά ηελ δηάξθεηα αλόδνπ ηεο κπάιαο,

ζπλήζσο θαη απηό ην ρηύπεκα πξαγκαηνπνηείηαη θνληά ζην θηιέ.

Overhead smash

Σν overhead smash είλαη έλα δπλαηό ρηύπεκα πάλσ από ην ύςνο ηνπ

θεθαιηνύ πνπ κνηάδεη κε ην ζεξβίο.

Page 47: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

47

Drop shot

Όηαλ ν αληίπαινο βξίζθεηαη καθξηά από ην θηιέ ν παίρηεο κπνξεί λα επηιέμεη

έλα ρηύπεκα drop shot. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη κε ειαθξό άγγηγκα ηεο

κπάιαο ώζηε κόιηο λα πεξάζεη ην θηιέ θαη ν αληίπαινο λα κελ πξνιάβεη λα

ηξέμεη γηα ηελ θηάζεη εγθαίξσο.

Lob

Όηαλ ν αληίπαινο βξίζθεηαη θνληά ζην θηιέ κπνξεί λα επηιεγεί έλα ρηύπεκα

lob. Απηό πξαγκαηνπνηείηαη ζηέιλνληαο ηελ κπάια ςειά πάλσ από ην θεθάιη

ηνπ αληηπάινπ ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ, θαη αλαγθάδνληαο ην αληίπαιν

λα ηξέμεη ζην πίζσ κέξνο ηνπ γεπέδνπ πξνζπαζώληαο λα πξνιάβεη ηελ

κπάια. Απηό δίλεη ζην παίρηε ρξόλν γηα λα πξνεηνηκάζεη ηελ άκπλα ηνπ ζηελ

επόκελε βνιή. Τπάξρεη ν θίλδπλνο ε βνιή λα κελ είλαη αξθεηά ςειά θαη ν

αληίπαινο λα θαηαθέξεη έλα overhead smash.

Λαβέο ξαθέηαο

Καηά ηελ δηάξθεηα ησλ ρηππεκάησλ ν παίρηεο έρεη ζηελ επηινγή ηνπ

δηάθνξνπο ηξόπνπο πηαζίκαηνο ηεο ξαθέηαο. Απηέο νλνκάδνληαη continental,

semi-western, western, extreme western ή eastern.

Πξωηαζιήκαηα θαη κεγάινη παίρηεο :

Grand Slam Championship:

Τπάξρνπλ ηέζζεξα πξσηαζιήκαηα πνπ απνηεινύλ ην Grand Slam. Απηά

είλαη:

1) Σν Απζηξαιηαλό Οπελ πνπ ιεηηνύξγεη από ην 1905.

2) Σν Ρνιάλ Γάξνο πνπ ιεηηνύξγεη από ην 1891.

Page 48: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

48

3) Σν ηνπξλνπά ηνπ Γνπίκπιεληνλ πνπ ιεηηνύξγεη από ην 1877.

4) Σν Ακεξηθαληθό Οπελ πνπ ιεηηνύξγεη από ην 1881.

Κύπειιν Davis:

Σν Κύπειιν Νηέηβηο είλαη ην ζεκαληηθόηεξν δηεζλέο νκαδηθό ηνπξλνπά

αληηζθαίξηζεο αλδξώλ. Απνηειεί ηε κεγαιύηεξε εηήζηα δηεζλή δηνξγάλσζε

ζην άζιεκα απηό, ην Κύπειιν δηνξγαλώλεηαη από ηε Γηεζλή Οκνζπνλδία

Αληηζθαίξηζεο (ITF) θαη μεθίλεζε ην 1900. Οη ΖΠΑ θαηέρνπλ ζήκεξα ην ξεθόξ

κε ηηο πεξηζζόηεξεο λίθεο ζηε δηνξγάλσζε, έρνληαο θεξδίζεη 32 Κύπειια θαη

έρνληαο έξζεη δεύηεξεο 29 θνξέο. Σν 2010 ε εξβία θέξδηζε ηνλ ηίηιν γηα

πξώηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο ζηηο 5 Γεθεκβξίνπ ηνπ 2010 ζην Βειηγξάδη

επηθξαηώληαο ηεο Γαιιίαο, κε 3-2. εκεξηλή θάηνρνο ηνπ Κππέιινπ Νηέηβηο

είλαη ε Σζερία, ε νπνία επηθξάηεζε ηεο εξβίαο κε 3-0 ζην Βειηγξάδη, ην

Ννέκβξην ηνπ 2013.

Κύπειιν Φελη:

Σν Κύπειιν Οκνζπνλδίαο ζηελ αληηζθαίξηζε, πεξηζζόηεξν γλσζηό σο Fed

Cup, είλαη ε ζεκαληηθόηεξε δηεζλήο δηνξγάλσζε ζηε γπλαηθεία αληηζθαίξηζε.

Ξεθίλεζε ην 1963 ζηε δηάξθεηα ησλ ενξηαζκώλ γηα ηελ 50ή επέηεην

ηεο Γηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Αληηζθαίξηζεο (ITF). Ζ δηνξγάλσζε ήηαλ γλσζηή

κε ην όλνκα Federation Cup (Κύπειιν Οκνζπνλδίαο) σο ην 1995.

Ζ αληίζηνηρε αλδξηθή δηνξγάλσζε γηα ην Fed Cup είλαη ην Κύπειιν Νηέηβηο.

Page 49: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

49

ηηο 3 Ννεκβξίνπ ηνπ 2013 ε Ηηαιία θέξδηζε κε 4-0

ηε Ρσζία ζηε αξδελία ζηνλ πην πξόζθαην ηειηθό θαη θαηέθηεζε ην ηξόπαην

γηα 4ε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο.

Roger Federer:

Ο Ρόηδεξ Φέληεξεξ (Roger Federer) είλαη έλαο από ηνπο θνξπθαίνπο ηελίζηεο

όισλ ησλ επνρώλ - ζύκθσλα κάιηζηα κε ηηο θαηά θαηξνύο δειώζεηο

ζρνιηαζηώλ ηέληο θαη ηεληζηώλ, "ίζσο ν κεγαιύηεξνο όισλ ησλ επνρώλ" . Από

ηηο 19 Απγνύζηνπ 2013 ν Φέληεξεξ θαηέρεη ηελ έβδνκε ζέζε ζηελ παγθόζκηα

θαηάηαμε ράλνληαο ηελ πέκπηε πνπ θαηείρε κέρξη ηελ ακέζσο πξνεγνύκελε

εβδνκάδα. Μεξηθά από ηα αλαξίζκεηα ξεθόξ ηνπ κεγαιύηεξνπ ηελίζηα όισλ

ησλ επνρώλ είλαη ε παξακνλή ηνπ επί 302 εβδνκάδεο σο λνύκεξν 1 ηεο

παγθόζκηαο θαηάηαμεο (237 εθ ησλ νπνίσλ ζπλερόκελεο, γεγνλόο πνπ

θαζηζηά άιιν έλα απόιπην ξεθόξ γηα ην αλδξηθό ηέληο), ε θαηνρή 17

ηίηισλ Grand Slam θαη 6 ηίηισλ ATP World Tour Finals, ε θαηάθηεζε 5

ζπλερόκελσλ ηίηισλ ζε δύν δηαθνξεηηθά Grand Slam (Γνπίκπιεληνλ θαη US

Open), ε θαηάθηεζε 3 Grand Slam ζε θάζε κία από ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεδόλ

(2004, 2006 θαη 2007), ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 24 ηειηθνύο Grand

Slam (θαηέρνληαο, κάιηζηα, ηα δύν ξεθόξ ζπκκεηνρήο ζε ζπλερόκελνπο

ηειηθνύο Grand Slam -10 θαη 8 αληίζηνηρα), ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηνπιάρηζηνλ 5

ηειηθνύο ζε θάζε Grand Slam (5 ζην Απζηξαιηαλό Όπελ, 5 ζην Ρνιάλ Γθαξόο,

8 ζην Γνπίκπιεληνλ θαη 6 ζην US Open), ε ζπκκεηνρή ηνπ ζηνπο ηειηθνύο θαη

ησλ ηεζζάξσλ Grand Slam ζε ηξεηο δηαθνξεηηθέο ζεδόλ (2006, 2007 θαη

2009), ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηνπιάρηζηνλ ηξεηο από ηνπο ηέζζεξηο

ηειηθνύο Grand Slam ζε πέληε δηαθνξεηηθέο ζεδόλ (2004, 2006, 2007, 2008,

2009) θαη ε ζπκκεηνρή ηνπ ζε 23 ζπλερόκελνπο εκηηειηθνύο Grand

Slam (δεύηεξνη, κε 10 ζπλερόκελνπο εκηηειηθνύο, έξρνληαη νη Ρνλη

Λέηβεξ θαη Ηβάλ Λεληι).

:

Page 50: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

50

Rafael Nadal: Ο Ραθαέι «Ράθα» Ναδάι Παξέξα είλαη Ηζπαλόο ηελίζηαο. Δίλαη ληθεηήο

ζε 13 ηνπξλνπά Γθξαλη ιακ θαζώο έρεη θεξδίζεη 8 ρξνληέο (2005-2006-2007-

2008-2010-2011-2012-2013) ηνλ ηίηιν ζην Ρνιάλ Γθαξόο, 2 θνξέο

ζην Γνπίκπιεληνλ ηνλ Ηνύιην ηνπ 2008 & 2010, 1 θνξά ζην Απζηξαιηαλό

Όπελ ην 2009 θαη 2 θνξέο ην Ακεξηθάληθν Όπελ ην 2010 θαη ην 2013. Καηέρεη

επίζεο ην κεγαιύηεξν ξεθόξ ζπλερόκελσλ ληθώλ ζε ρσκάηηλε επηθάλεηα. Σν

ζεξί ηνπ θηάλεη ηηο 81 λίθεο, ην κεγαιύηεξν ζηελ ηζηνξία ηνπ αληξηθνύ ηέληο,

από ηνλ Απξίιην ηνπ 2005 έσο ηνλ Μάην ηνπ 2007. Σνλ Απξίιην

ηνπ 2005 βξέζεθε ζηε δεύηεξε ζέζε ηεο παγθόζκηαο θαηάηαμεο ηνπ

επαγγεικαηηθνύ ηέληο, γηα λα αλέβεη ζην Νo 1 - "εθζξνλίδνληαο" ηνλ Ρόηδεξ

Φέληεξεξ κεηά από 237 ζπλερείο εβδνκάδεο - ζηηο 18 Απγνύζηνπ ηνύ 2008,

κία κέξα πξηλ είρε ζηεθζεί Xξπζόο Οιπκπηνλίθεο ζηνπο Αγώλεο ηνύ Πεθίλνπ,

ζην Απιό Αλδξώλ, κεηά από λίθε επί ηνύ Υηιηαλνύ Φεξλάλην Γθνλζάιεο.

Page 51: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

51

Βηβιηνγξαθία : http://www.babolat.com/player/tennis/show/rafael-nadal

http://telegraphng.com/2013/09/self-destructed-roger-federer/

http://procorm.com/tenniscourts.html

http://streamsport09.blogspot.gr/p/harry-gem.html

http://www.celebritynetworth.com/articles/entertainment-articles/highest-career-earnings-

professional-tennis/

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:US_Open.p

ng

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Logo_Wimb

ledon.svg

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF:Tournoi_de

_Roland-Garros.svg

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Australian_Open_logo.svg

Page 52: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

52

Θζμα:

Ρυκμικι-Ενόργανθ-Ακροβατικι Γυμναςτικι

Page 53: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

53

Κατθγορίεσ

1. Ρυκμικι Γυμναςτικι

Η υκμικι γυμναςτικι αποτελεί ζνα Ολυμπιακό άκλθμα που ζχει γνωρίςει ραγδαία εξζλιξθ ςτθ χϊρα μασ τα τελευταία χρόνια. Μζςα απ' τθ ρυκμικι κίνθςθ, τθ μουςικι και τθ χριςθ των οργάνων (ςτεφάνι, κορδζλα, μπάλα και ςχοινάκι) ςυμβάλλει ςτθν ανάπτυξθ τθσ δφναμθσ, τθσ εκρθκτικότθτασ, τθσ ευλυγιςίασ αλλά και των επιδεξιοτιτων που απαιτεί το άκλθμα. Είναι κατάλλθλο για δραςτιρια κοριτςάκια από 6 ετϊν.

2. Ενόργανθ Ακροβατικι Γυμναςτικι

Η Ενόργανθ Γυμναςτικι ωσ Ολυμπιακό άκλθμα ζχει ςκοπό τθν ανάπτυξθ των κινθτικϊν δεξιοτιτων των παιδιϊν, μζςα από βαςικά ςτοιχεία ακροβατικισ γυμναςτικισ, όπωσ τθν απόκτθςθ δφναμθσ, ευλυγιςίασ και εκρθκτικότθτασ που είναι απαραίτθτα για τθν εκτζλεςθ των απαιτθτικϊν αςκιςεων επιδεξιότθτασ του ακλιματοσ. Απευκφνεται ςε αγόρια και κορίτςια από 6 ετϊν.

3. Παιδικι Αγωνιςτικι Αεροβικι

Απευκφνεται ςε αγόρια και κορίτςια από 8 ετϊν. Μποροφν να γυμναςτοφν δθμιουργικά κάτω από τα ακοφςματα μοντζρνασ δυναμικισ μουςικισ. Ρρόκειται για ζνα νζο άκλθμα μζςα απ' το οποίο τα παιδιά μποροφν να αναπτφξουν τισ φυςικζσ και κινθτικζσ τουσ ικανότθτεσ, καλλιεργϊντασ τθν ακλθτικι ςυνείδθςθ τθσ ευγενοφσ άμιλλασ. Το άκλθμα περιλαμβάνει τθ βελτίωςθ τθσ μυϊκισ ςυναρμογισ, με αςκιςεισ ακροβατικισ γυμναςτικισ, ιςορροπιϊν και αλμάτων. Αναπτφςςουν τθ φυςικι τουσ κατάςταςθ και φτιάχνουν το ςϊμα τουσ.

ΑΘΛΗΣΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΑΙΑΝΣΑ - Ρυκμικι Γυμναςτικι

Page 54: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

54

Ρυκμικι Γυμναςτικι

Η υκμικι Γυμναςτικι είναι μία μοναδικι ςφνκεςθ του μοντζρνου χοροφ, του μπαλζτου και τθσ τζχνθσ με τθ γυμναςτικι. Είναι ζνα ςπορ που εναρμονίηει όλεσ τισ κινιςεισ του ςϊματοσ με τθν ομορφιά του χοροφ και τθσ μουςικισ. Ελκφει τα κορίτςια και απαιτεί αφοςίωςθ, πεικαρχία, ςωςτι ςυμπεριφορά και πολφ εξάςκθςθ. Οι ακλιτριεσ τθσ υκμικισ Γυμναςτικισ προπονοφνται ςε 5 όργανα: - Μπάλα - Σχοινάκι - Κορφνεσ - Στεφάνι - Κορδζλα

ι ελεφκερα , χωρίσ να χρθςιμοποιοφν κάποιο από τα παραπάνω αντικείμενα ("floor routine"). Ζνασ ατομικόσ ακλθτισ χειρίηεται μόνο 1 όργανο κάκε φορά. Πταν πολλζσ ακλιτριεσ εκτελοφν μια ρουτίνα μαηί ς’ ζνα ανϊτατο όριο δφο τφποι αντικειμζνων μποροφν να χρθςιμοποιοφνται από τθν ομάδα. Ζνασ ακλθτισ μπορεί να ανταλλάξει αντικείμενο με ζνα μζλοσ τθσ ομάδασ ανά πάςα ςτιγμι μζςω τθσ ρουτίνασ. Ωσ εκ τοφτου, μπορεί ακόμθ να χειριςτεί μζχρι και δφο διαφορετικά κομμάτια του αντικειμζνου κατά τθν διάρκεια τθσ παράςταςθσ. Η ρυκμικι γυμναςτικι είναι ζνα άκλθμα που ςυνδυάηει ςτοιχεία από μπαλζτο, γυμναςτικι, χορό, και πράξεισ χειραγϊγθςθσ αντικειμζνων. Νικθτισ είναι ο ςυμμετζχων που κερδίηει τουσ περιςςότερουσ βακμοφσ.Αυτό κακορίηεται από μια επιτροπι κριτϊν για ςτα άλματα, ςτισ πιρουζτεσ , ςτισ ευελιξίεσ, ςτο χειριςμό αντικειμζνων, ςτθν εκτζλεςθ και ςτο καλλιτεχνικό αποτζλεςμα.

υκμικι γυμναςτικι - Βικιπαίδεια

Page 55: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

55

Αγϊνεσ και υμμετζχοντεσ

Οι διεκνείσ αγϊνεσ χωρίηονται μεταξφ Τηοφνιορσ, κάτω από δεκαζξι

χρόνια από τθ γζννθςι τουσ και θλικιωμζνουσ για τισ γυναίκεσ δεκαζξι

ετϊν και άνω, πάλι με βάςθ το ζτοσ τθσ γζννθςισ τουσ. Οι ακλιτριεσ

ςτθ ωςία και τθν Ευρϊπθ αρχίηουν τυπικά τθν κατάρτιςθ ςε πολφ

νεαρι θλικία και ςτο αποκορφφωμά τουσ είναι ςυνικωσ ςτο τζλοσ τθσ

εφθβείασ τουσ (15-19), ι γφρω ςτα είκοςι. Τα μεγαλφτερα γεγονότα

ςτον ακλθτιςμό είναι οι Ολυμπιακοί Αγϊνεσ, Ραγκόςμια

Ρρωτακλιματα, και Grand-Prix Τουρνουά.

Στθν Ολυμπιακι ρυκμικι γυμναςτικι ςυμμετείχαν μόνο γυναίκεσ. Τα

κορίτςια αρχίηουν ςε νεαρι θλικία για να μποροφν με το δικαίωμα τθσ

θλικίασ να διαγωνιςτοφν ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ και ςε άλλεσ

μεγάλεσ διεκνείσ διοργανϊςεισ, τθν 1θ Ιανουαρίου του 16ου ζτουσ.

Κορυφαίεσ ακλιτριεσ ρυκμικισ πρζπει να ζχουν πολλζσ ιδιότθτεσ: θ

ιςορροπία, θ ευελιξία, ο ςυντονιςμόσ και θ δφναμθ είναι μερικά από τα

πιο ςθμαντικά. Επίςθσ, πρζπει να διακζτουν ψυχολογικά

χαρακτθριςτικά όπωσ θ δυνατότθτα να ανταγωνίηονται υπό ζντονθ

πίεςθ, ςτθν οποία ζνα λάκοσ μπορεί να τουσ κοςτίςει τον τίτλο, και τθν

θκικι πεικαρχία και το ζργο να αςκιςουν τισ ίδιεσ ικανότθτεσ ξανά και

ξανά.

υκμικι γυμναςτικι - Βικιπαίδεια

Page 56: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

56

Σρόποσ Βακμολόγθςθσ

Το διοικθτικό όργανο, θ Fédération Internationale de

Gymnastique (FIG), άλλαξε τον κϊδικα των ςθμείων, το 2001,

2003, 2005, 2008 για να τονίςει τεχνικά ςτοιχεία και να μειϊςει

τθν υποκειμενικότθτα των κριτϊν. Ρριν από το 2001, κρίνονταν

ςε κλίμακα του 10, όπωσ αυτό τθσ καλλιτεχνικισ γυμναςτικισ.

Δεν ζχει αλλάξει ςε 30-βάκμια κλίμακα το 2003, ζνα 20-ςθμείο

κλίμακα το 2005, και το 2008 άλλαξε πίςω ςτο 30. Υπάρχουν τρεισ

τιμζσ, προςκζτοντασ ότι είναι τα τελευταία ςθμεία-τεχνικισ,

καλλιτεχνικισ και εκτζλεςθσ. Η FIG επιλζγει επίςθσ ποια ςυςκευι

κα χρθςιμοποιθκεί ςε αγϊνεσ. Μόνο τζςςερισ από τισ πζντε

πικανζσ ςυςκευζσ κυρϊνονται. Μζχρι το 2010, οι ςφλλογοι δεν

χρθςιμοποιοφνταν ςτο Ανϊτερο επίπεδο. Για το 2011 το ςχοινί κα

πζςει ςτουσ ανϊτερουσ εκνικοφσ, το 2012 κα πζςει ςτουσ

ειδικευόμενουσ εκνικοφσ, και το 2013 κα πζςει ςε αρχάριουσ, και

κα εξακολουκεί να πζφτει με τα χρόνια ςε φκίνουςα εκνικι ςτθν

επαρχιακι Interclub μζχρι που τελικά κα είναι εντελϊσ ζξω από

τθ ρυκμικι γυμναςτικι. Υπάρχει ζντονθ αντίκεςθ προσ αυτι των

οπαδϊν του ακλιματοσ ςε όλο τον κόςμο.

υκμικι γυμναςτικι - Βικιπαίδεια

μεταλλια ρυκμικθσ - Αναηιτθςθ Google

Page 57: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

57

Ρυκμικι Γυμναςτικι ανδρϊν

Η ρυκμικι γυμναςτικι διεξάγεται επί το πλείςτον από γυναίκεσ και κορίτςια, αλλά ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ των ανδρϊν ςυμμετζχουν ςε μερικζσ χϊρεσ. Οι ακλθτζσ κρίνονται ςε μερικζσ από τισ ίδιεσ φυςικζσ ικανότθτεσ και δεξιότθτεσ, όπωσ οι ακλιτριεσ αντίςτοιχα, όπωσ το χζρι, ςϊμα-μάτι του ςυντονιςμοφ, αλλά θ δφναμθ και οι δεξιότθτεσ πολεμικϊν τεχνϊν είναι το επίκεντρο, ςε αντίκεςθ με τθν ευελιξία και το χορό ςτθ ρυκμικι γυμναςτικι γυναικϊν. Υπάρχει ζνασ αυξανόμενοσ αρικμόσ ςυμμετεχόντων, που αγωνίηονται ατομικά και ςε ομάδα. Είναι πιο δθμοφιλισ ςτθν Αςία, ιδιαίτερα ςτθν Ιαπωνία όπου οι υψθλζσ ςχολικζσ ομάδεσ και τα πανεπιςτθμιακά ανταγωνίηονται ζντονα. Από το 2002, υπιρχαν 1000 άνδρεσ ακλθτζσ ρυκμικισ ςτθν Ιαπωνία.

Η ρυκμικι γυμναςτικι ανδρϊν ςχετίηεται με τθν ενόργανθ γυμναςτικι ανδρϊν και το wushu πολεμικϊν τεχνϊν, όπωσ προζκυψε ςτθν Ιαπωνία από τθν γυμναςτικι με ραβδί. Αυτι θ γυμναςτικι ζχει διδαχκεί και πραγματοποιικθκε για πολλά χρόνια με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ςωματικισ δφναμθσ και τθσ υγείασ.

ρυκμικθ γυμναςτικθ ανδρων - Αναηιτθςθ Google

Page 58: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

58

Οι τεχνικοί κανόνεσ για τθν ιαπωνικι ζκδοςθ τθσ ρυκμικισ γυμναςτικισ των ανδρϊν ιρκε γφρω τθ δεκαετία του 1970. Για τουσ ατομιςτζσ, υπάρχουν μόνο τζςςερισ τφποι ςυςκευϊν που χρθςιμοποιοφνται: τα διπλά δαχτυλίδια, το ραβδί, το ςχοινί, και τα ςωματεία. Οι ομάδεσ δεν χρθςιμοποιοφν οποιαδιποτε ςυςκευι. Η ιαπωνικι ζκδοςθ περιλαμβάνει κατρακφλιςμα που εκτελείται ςε ζνα spring floor. Οι βακμοί κερδίηονται με βάςθ ζνα 10-ςθμείο κλίμακασ που μετρά το επίπεδο δυςκολίασ του κατρακυλίςματοσ και το χειριςμό ςυςκευϊν.

Στισ 27 - 29 Νοεμβρίου 2003, θ Ιαπωνία φιλοξζνθςε το Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα Aνδρϊν RG. Το πρϊτο πρωτάκλθμα ςυνζταξε πζντε χϊρεσ από δφο θπείρουσ: τθν Ιαπωνία, τον Καναδά, τθν Κορζα, τθ Μαλαιςία, και τισ Ηνωμζνεσ Ρολιτείεσ. Στο Ραγκόςμιο Ρρωτάκλθμα 2005 περιλαμβάνονται θ Αυςτραλία, ο Καναδάσ, Ιαπωνία, Μαλαιςία, θ Κορζα, θ ωςία και οι ΗΡΑ. Tα Ανδρικά RG δεν αναγνωρίηεται επί του παρόντοσ από τθ FIG.

υκμικι γυμναςτικι - Βικιπαίδεια

ρυκμικθ γυμναςτικθ ανδρων - Αναηιτθςθ Google

Page 59: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

59

Ιςτορία

Η Γυμναςτικι είναι ζνα από τα αρχαιότερα ακλιματα και

ςυμπεριλαμβάνονταν πάντα ςτο πρόγραμμα των αρχαίων όςο

και των ςφγχρονων Ολυμπιακϊν αγϊνων.

Ο όροσ «Γυμναςτικι» προζρχεται από τθ λζξθ γυμνόσ. Από τθν

ίδια λζξθ προζρχεται και το Γυμνάςιον που διλωνε το χϊρο όπου

ςυγκεντρϊνονταν οι νζοι για να γυμναςτοφν, να ςυναγωνιςτοφν,

αλλά και να εξαςκθκοφν ςτθ φιλοςοφία, τθ μουςικι και τθ

λογοτεχνία. Χάρθ, ρυκμόσ, δεξιότθτα, δυναμικι κίνθςθ είναι

μόνο μερικά από τα χαρακτθριςτικά τθσ Γυμναςτικισ, ενόσ από

τα πιο δθμοφιλι και εντυπωςιακά ακλιματα των Ολυμπιακϊν

Αγϊνων.

Η Γυμναςτικι είναι από τα λίγα ακλιματα που αναπτφςςει

ιςόρροπα και αρμονικά ολόκλθρο το ανκρϊπινο ςϊμα.

Βοθκάει ςε μζγιςτο βακμό τα παιδιά:

-Να προλαμβάνουν και να διορκϊςουν προβλιματα τθσ

ςπονδυλικισ ςτιλθσ (κφφωςθ, λόρδωςθ, ςκολίωςθ).

-Να αναπτφξουν τισ ςωματικζσ ικανότθτεσ: δφναμθ, ταχφτθτα,

αντοχι, επιδεξιότθτα, ευλυγιςία.

-Να γνωρίςουν τθ ςωςτι ςτάςθ των μελϊν του ςϊματοσ.

-Να αναπτφξουν τθ δθμιουργικότθτα και τθ φανταςία τουσ.

-Να αναπτφξουν κοινωνικζσ και ψυχικζσ αρετζσ, όπωσ

αυτοπεικαρχία, κζλθςθ, υπευκυνότθτα, υπομονι, επιμονι και

κάρροσ.

Ενόργανθ γυμναςτικι

ενοργανθ ςτο παρελκον - Αναηιτθςθ Google

Page 60: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

60

Η ενόργανθ γυμναςτικιζχει τισ ρίηεσ τθσ ςτθν αρχαιότθτα και

κυρίωσ ςτθ Μινωικι Κριτθ. Εκεί ζχουν βρεκεί ζργα τζχνθσ που

απεικονίηουν δφο είδθ γυμναςμάτων: το κυβίςτθμα και τα

ταυροκακάψια. Το κυβίςτθμα ιταν μια μορφι ακροβατικισ

γυμναςτικισ, αφοφ ο ακλθτισ εκτελοφςε ακροβατικζσ κινιςεισ

πάνω ςε ςπακιά. Στα ταυροκακάψια ο ακλθτισ ζπιανε ζναν

ταφρο από τα κζρατα και, αφοφ διζγραφε κυκλικζσ κινιςεισ,

ςτεκόταν ςτθ ράχθ του ταφρου και προςγειωνόταν ςτο ζδαφοσ.

Η ιςτορία τθσ ςφγχρονθσ ενόργανθσ γυμναςτικισ ξεκινά τον 18ο

αιϊνα από τουσ Γερμανοφσ Gust Muths και Frederick Jahn, που

ανακάλυψαν ζνα είδοσ γυμναςτικισ που απαιτοφςε τθ χριςθ

οργάνων. Μάλιςτα, ςτον Jahn αποδίδεται και θ ανακάλυψθ του

μονόηυγου. Η ενόργανθ γυμναςτικι περιλιφκθκε για πρϊτθ

φορά ςτουσ Ολυμπιακοφσ Αγϊνεσ το 1896 ςτθν Ακινα ωσ

άκλθμα ανδρϊν. Οι γυναίκεσ διαγωνίηονται ςτο άκλθμα αυτό

από το 1928.

Η ενόργανθ γυμναςτικι ζκανε τθν εμφάνιςι τθσ ςτθν Ελλάδα ςτα

τζλθ του 1880. Μζχρι το 1897 οι αγϊνεσ διεξάγονταν από τον

Σφνδεςμο Ελλθνικϊν Γυμναςτικϊν και Ακλθτικϊν Σωματείων

(ΣΕΓΑΣ), ενϊ θ Ελλθνικι Γυμναςτικι Ομοςπονδία (ΕΓΟ) ιδρφκθκε

μόλισ το 1997. Η Διεκνισ Ομοςπονδία Γυμναςτικισ (FIG), μζλοσ

τθσ οποίασ είναι και θ Ελλθνικι Ομοςπονδία, ιδρφκθκε το 1881

και αρικμεί 125 μζλθ από διάφορεσ χϊρεσ του κόςμου.

Η Ελλάδα ζχει κατακτιςει ςθμαντικζσ διακρίςεισ ςτο αγϊνιςμα.

Οι πιο πρόςφατεσ είναι του Ιωάννθ Μελιςςανίδθ (χρυςό ςτισ

αςκιςεισ εδάφουσ το 1996) και του Δθμοςκζνθ Ταμπάκου

(αργυρό ςτουσ κρίκουσ το 2000).

Γ.Ο.Κ. : Σελίδεσ / υκμικι - Η Ενόργανθ Γυμναςτικι

Page 61: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

61

Ακροβατικι Γυμναςτικι

Ο χορόσ γενικά αναφζρεται ςτθν ανκρϊπινθ κίνθςθ που είτε

χρθςιμοποιείται ωσ μορφι ζκφραςθσ είτε παρουςιάηεται ωσ μια

κοινωνικι-πνευματικι ρφκμιςθ απόδοςθσ. Ο χορόσ χρθςιμοποιείται για

να περιγράψει τισ μεκόδουσ μθ λεκτικισ επικοινωνίασ μεταξφ

ανκρϊπων.

Είναι μια μορφι καλλιτεχνικισ και ακλθτικισ ζκφραςθσ θ οποία γενικά

αναφζρεται ςτθν κίνθςθ του ςϊματοσ ςυνικωσ ρυκμικι και ςφμφωνθ

με τθ μουςικι.

Στο αγϊνιςμα τθσ ακροβατικισ γυμναςτικισ πρωταγωνιςτικό ρόλο

κατζχει θ χορογραφία των προγραμμάτων. Πλα τα προγράμματα πρζπει

να χορογραφθκοφν ϊςτε να εναρμονίηονται λογικά με τθ μουςικι

ςυνοδεία. Η καλλιτεχνία λοιπόν ενόσ ηευγαριοφ ακλθτϊν θ ακλθτριϊν

ςχετίηεται με τθ δομι τθσ χορογραφίασ ενόσ προγράμματοσ,τθν

ποικιλία του περιεχομζνου τθσ και τθ ςχζςθ των παρτενζρ μεταξφ τουσ.

Ζνα πρόγραμμα πρζπει να κακιερϊνει ζναν ςυγκεκριμζνο χαρακτιρα

για κάκε ηευγάρι και να δείχνει τθ γοθτεία τθσ ςυντροφικότθτασ και των

γυμναςτικϊν αςκιςεων που ςυμπλθρϊνουν τθ χορογραφία.

Αρχικά λοιπόν κα πρζπει να αναφζρουμε ότι θ χορογραφία είναι θ

τζχνθ παραγωγισ χοροφ και χορογράφοσ είναι το άτομο που ζχει τθν

ικανότθτα να δθμιουργεί να οργανϊνει να ρυκμίηει ζνα ςφνολο

χορευτϊν ι ακλθτϊν με βάςθ μια ςυγκεκριμζνθ επιλογι μουςικισ

ςυνοδείασ. Στθν ακροβατικι όλα τα προγράμματα εκτελοφνται με

μουςικι ςυνοδεία θ οποία δεν περιζχει λόγια. Ο ςυγχρονιςμόσ και θ

εναρμόνιςθ τθσ μουςικισ με τθν κίνθςθ είναι απαραίτθτα ςτοιχεία. Στθ

διάρκεια του προγράμματοσ τα ηευγάρια κα πρζπει να

χρθςιμοποιιςουν όλο το ζδαφοσ, που εκτελοφνται οι γυμναςτικζσ

αςκιςεισ ,δείχνοντασ ποικιλία ςτθ χριςθ βθματιςμϊν και

κατευκφνςεων και ςε απόλυτο ςυνδυαςμό μεταξφ τουσ.

Ακροβατικι Γυμναςτικι, χορόσ και καλλιτεχνικι ζκφραςθ

Page 62: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

62

Λόγω του ότι θ ακροβατικι γυμναςτικι είναι ζνα ομαδικό αγϊνιςμα ο

προπονθτισ ι ο χορογράφοσ τθσ κάκε ομάδασ κα πρζπει να κζςει ωσ

προτεραιότθτα ςτουσ ακλθτζσ τθν ζννοια τθσ "ομαδικότθτασ" ςτθν

χορογραφία για τθν επιτυχία τθσ. Θα πρζπει να είναι ξεκάκαρο ότι το

κάκε ηευγάρι γυμνάηεται μαηί για τθν επίτευξθ ενόσ κοινοφ κινθτικοφ

ςτόχου γνωρίηοντασ ότι ο κάκε ακλθτισ μπορεί να ςυμβάλλει ςτθν

επιτυχία αυτοφ του ςτόχου. Τα ηευγάρια μζςα από τθ χορογραφία

παρουςιάηουν βαςικζσ ατομικζσ και ομαδικζσ αςκιςεισ όπου με τθν

κατάλλθλθ μουςικι ςυνοδεία ζχουν ωσ ςτόχο να τισ αναδείξουν. Η

εντφπωςθ που κα κάνει το πρόγραμμα κάκε ηευγαριοφ πρζπει να είναι

καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ και να εμπεριζχει τεχνικι ακρίβεια

γυμναςτικϊν και ακροβατικϊν ςτοιχείων. Κάκε ακλθτισ κα πρζπει να

γνωρίηει τον ρόλο του ςτθ διάρκεια του προγράμματοσ και να

αναλαμβάνει τθν ευκφνθ εκπλιρωςθσ αυτοφ του ρόλου.

Ακροβατικι Γυμναςτικι, χορόσ και καλλιτεχνικι ζκφραςθ

Page 63: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

63

H ςυνεργαςία μζςα ςτθ χορογραφία και θ ομαδικότθτα είναι ίςωσ το

πιο δφςκολο και το πιο δφςβατο κομμάτι του προπονθτι ι του

χορογράφου για τθν επιτυχία ενόσ προγράμματοσ. Στόχοσ λοιπόν κα

πρζπει να είναι θ ανάπτυξθ του ςεβαςμοφ τθσ διαφορετικότθτασ

μεταξφ των ακλθτϊν, τθσ ςυνεργαςίασ με το ηευγάρι τουσ και τθσ

αποδοχισ των ομοιοτιτων και των διαφορϊν ϊςτε να προάγουν

μιαάριςτθ ςυνεργαςία μεταξφ τουσ.

Στθν ακροβατικι γυμναςτικι θ εκτζλεςθ του προγράμματοσ κα πρζπει

να ζχει μια ςυνεχόμενθ ροι από τθν αρχι ωσ το τζλοσ. Η ροι του

προγράμματοσ πρζπει να είναι ςφμφωνα με τουσ κανονιςμοφσ

"αδιάκοπθ" πράγμα που δε ςυμβαίνει όταν υπάρχουν τεχνικά λάκθ και

πτϊςεισ που δυςτυχϊσ διακόπτουν τθν όλθ ροι του προγράμματοσ. Η

επιλογι τθσ μουςικισ και του κζματοσ γίνεται ςυνικωσ από τον

προπονθτι τθσ ομάδασ και για να αρχίςει θ δθμιουργία μιασ

χορογραφίασ κα πρζπει οι ακλθτζσ να γνωρίηουν και να εκτελοφν τισ

βαςικζσ ατομικζσ και ομαδικζσ αςκιςεισ τουσ ι τουλάχιςτον να

παρουςιάηουν μια επαρκι ικανότθτα εκτζλεςθσ των αςκιςεων αυτϊν.

Τζλοσ το βαςικό ςτοιχείο ςτθν χορογραφία τθσ ακροβατικισ

γυμναςτικισ είναι ότι ο κάκε ακλθτισ κα πρζπει να ζχει τθν αίςκθςθ ότι

τα δυο ι τα τρία ι τα τζςςερα άτομα τθν ϊρα τθσ χορογραφίασ

λειτουργοφν ςαν ζνα και ότι ο κεατισ ι ακόμθ και οι κριτζσ κα πρζπει

να αντιλαμβάνονται το μεταξφ τουσ δζςιμο και τθν ενότθτα. Άλλωςτε θ

ακροβατικι είναι ομαδικι γυμναςτικι.

Ακροβατικι Γυμναςτικι, χορόσ και καλλιτεχνικι ζκφραςθ

Page 67: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

67

ΠΔΣΟΦΑΗΡΗΖ(VOLLEY)

Ζ πεηνζθαίξηζε είλαη έλα Οιπκπηαθό Άζιεκα. Δίλαη νκαδηθό θαη παίδεηαη από

αλδξηθέο θαη γπλαηθείεο νκάδεο ησλ έμη παηθηώλ. Ξεθίλεζε ην 1895 θαη

εληάρζεθε ην 1964 ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ζην Σόθην. ηελ ρώξα καο

επνπηεύεηαη από ηελ Διιεληθή Οκάδα Πεηνζθαίξηζεο.

Ηζηνξηθέο πιεξνθνξίεο

Σν βόιετ επηλνήζεθε από ηνλ ακεξηθαλό θαζεγεηή Γνπίιηακ Μόξγθαλ ην

1895,ν νπνίνο εξγαδόηαλ ζην παξάξηεκα ηεο ΥΑΝ ηνπ Υόνπιηνθ, ζηελ

πνιηηεία Μαζαρνπζέηε ησλ ΖΠΑ. Θέιεζε λα επηλνήζεη έλα νκαδηθό παηρλίδη

θιεηζηνύ ρώξνπ, ρσξίο ηνλ θίλδπλν ηξαπκαηηζκώλ θαη έηζη επηλόεζε ηελ

πεηνζθαίξηζε. Αξρηθά νλόκαζε ην παηρλίδη ‘κηλνλέη’. Σν όλνκα βόιετ δόζεθε

ιίγν αξγόηεξα.

Σν λέν απηό άζιεκα δηαδόζεθε πνιύ γξήγνξα, θπξίσο κέζσ ηνλ

παξαξηεκάησλ ηεο Υ.Α.Ν. ζηηο πνιηηείεο ηεο Ακεξηθήο θαη ζε όισλ ηνλ θόζκν.

ηελ Δπξώπε δηαδόζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ α’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ από

ηνπο Ακεξηθαλνύο ζηξαηηώηεο.

Page 68: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

68

Αξρηθά παηδόηαλ κε δηάθνξεο κπάιεο. Ζ πξώηε ηδηθή κπάια ηνπ βόιετ

θαηαζθεπάζηεθε ην 1900. Σν 1947 ηδξύζεθε ζην Παξίζη ε Γηεζλήο

Οκνζπνλδνία Πεηνζθαίξηζεο , πνπ δηακόξθσζε ηνπο εληαίνπο δηεζλείο

θαλόλεο. Σν 1963 ηδξύζεθε ε Δπξσπατθή πλνκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο. Σν

1964 εληάρζεθε ζηνπο Οιπκπηαθνύο Αγώλεο ζην Σόθην.

Οη πξώηεο Διιεληθέο νκάδεο βόιετ εκθαλίζηεθαλ ζηα ηέιε ηεο δεθαεηίαο 191-

1920 ζηνλ Θεζζαινλίθε από ηελ Υ.Α.Ν.Θ. θαη ζηελ κύξλε από ηνλ

Παληώλην. Σν άζιεκα αλήθε γηα αξθεηά ρξόληα ζηνλ ΔΓΑ, ν νπνίνο

δηνξγάλσλε ηα πξσηαζιήκαηα. Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο ή

αιιηώο ΔΟΠΔ ηδξύζεθε ην 1970.

Ζ δηεζλήο νκνζπνλδνία ζέζπηζε λένπο θαλόλεο πνπ ηζρύνπλ από ην 2000 θαη

κεηά θαη απνβιέπνπλ ζηελ ζεακαηηθόηεηα ηνπ αζιήκαηνο. Απηνί είλαη νη εμήο:

Ο ρξόλνο θαηνρήο ηεο κπάιαο ζην ζεξβίο είλαη 8.

Δίλαη επηηξεπηό ε απόθξνπζε ηεο κπάιαο λα γίλεη κε ην πόδη ή νπνηνδήπνηε

άιιν κέξνο ηνπ ζώκαηνο.

Ο πξνπνλεηήο ζηέθεηαη νξηζκέλε ζέζε αλάκεζα ζηνλ πάγθν θαη ην γήπεδν.

ην ζεξβίο ε κπάια κπνξεί λα αθνπκπήζεη ην θηιέ.

Ο αγσληζηηθόο ρώξνο

Σν γήπεδν έρεη ζρήκα νξζνγώλην παξαιιειόγξακκν. Οη δηαζηάζεηο ηνπ είλαη:

9x18 κ. Πξέπεη λα πεξηβάιιεηαη από ηελ ειεύζεξε δώλε, πνπ ζηηο κεγάιεο

δηνξγαλώζεηο απέρεη 7-9 κ. από ηηο ηειηθέο γξακκέο θαη 3-5 κ. από ηηο

πιεπξηθέο. Σν γήπεδν ηνπ βόιετ είλαη ζπλήζσο ζε θιεηζηό ρώξν αιιά ζε

δηνξγαλώζεηο κηθξνύ επηπέδνπ κπνξεί λα δηεμαρζεί ζε αλνηρηό. Σν

νξζνγώλην γήπεδν ρσξίδεηαη ζε δύν ίζα ηεηξάγσλα κέξε(9x9 κ.) από ηελ

θεληξηθή γξακκή. ε θάζε έλα από ηα δύν γήπεδα θαη ζε απόζηαζε 3 κ. από

ηελ θεληξηθή γξακκή, βξίζθεηαη ε επηζεηηθή γξακκή πνπ ρσξίδεη ην θάζε κέξνο

ζε δύν δώλεο: ηελ επηζεηηθή ή κπξνζηηλή δώλε (3x9 κ.) θαη ηελ ακπληηθή ή

πίζσ δώλε (6x9 κ.).

Σν δίρηπ ηνπ βόιετ

Σν δίρηπ ηνπνζεηείηαη πάλσ από ηελ θεληξηθή γξακκή θαη έρεη κήθνο 9,5 κ. ,

πιάηνο 1 κ. θαη ύςνο 2,43 γηα ηνπο άλδξεο θαη 2,24 γηα ηηο γπλαίθεο. ηηο

άθξεο ηνπ θηιέ θαη κε απόζηαζε 9 κ. κεηαμύ ηνπο ππάξρνπλ νη αληέλεο πνπ

έρνπλ κήθνο 1,80 κ.(πξνεμέρνπλ 0,80 κ. πάλσ από ην δίρηπ) θαη νξίδνπλ ηα

όξηα ηνπ γεπέδνπ ζηνλ αέξα. Απαγνξεύεηαη νη παίθηεο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο

αγσληζηηθήο θάζεο λα αθνπκπήζνπλ ην θηιέ. Σν ύςνο ηνπ δηρηπνύ δηαθέξεη

αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία. ηνπο άλδξεο θηάλεη ηα 2,43 κ. , ζηνπο εθήβνπο

(18-18 εηώλ), ζηνπο παίδεο (13-17) είλαη ην ίδην ,ελώ, ζηνπο πακπαίδεο (10-15

εηώλ) είλαη 2,35 κ. .ηηο γπλαίθεο θηάλεη ηα 2,24 κ. , όπσο θαη ζηηο λεαλίδεο

Page 69: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

69

(18-19 εηώλ) θαη ζηηο θνξαζίδεο (12-17 εηώλ), ελώ ζηηο παγθνξαζίδεο (10-14

εηώλ) ηα 2,20 κ. .Τπάξρεη θαη εθείλε ε ηδηθή θαηεγνξία πνπ νλνκάδεηαη κίλη (8-

13 εηώλ), ζηελ νπνία θηάλεη ηα 2,10 κ. .

Ζ κπάια ηνπ βόιετ

Ζ κπάια θαηαζθεπάδεηαη από καιαθό πιαζηηθό ή δέξκα. Μεηά ην 1996 ε

κπάια είλαη πνιύρξσκε θαη απνηειείηαη από 12 νκνηόκνξθα θνκκάηηα , ζε

ζπλδπαζκό ηξηώλ ρξσκάησλ (θίηξηλν, άζπξν, κπιέ). Ζ πεξηθέξεηα ηεο είλαη

65-67 εθ. θαη βάξνο 260-280 γξακ. Σν 2009 όκσο άιιαμε. Παξακέλνπλ ην

θίηξηλν θαη ην κπιέ θαη ε θαηαλνκή ηνπο αιιάδεη. Πιένλ ε κπάια έρεη

πεξηζζόηεξνπο πόξνπο κε απνηέιεζκα λα είλαη πνιύ πην καιαθή από ηελ

πξνεγνύκελε.

θνπόο ηνπ παηρληδηνύ

θνπόο ηνπ παηρληδηνύ είλαη λα πεξάζεη ε κπάια πάλσ από ην θηιέ θαη λα

αθνπκπήζεη ζην αληίπαιν γήπεδν ή λα αλαγθαζηεί ν αληίπαινο λα ηελ πεηάμεη

εθηόο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ. Γηα λα επηηεπρζεί απηόο ν ζθνπόο επηηξέπεηαη

ζηελ θάζε νκάδα λα θάλεη ηξεηο κπαιηέο κε νπνηδήπνηε κέξνο ηνπ ζώκαηνο.

Σν κπινθ δελ ππνινγίδεηαη ζηηο επαθέο ηεο νκάδαο. Γελ επηηξέπεηαη ην πόδη.

Δπίζεο δελ έρεη δηθαίσκα ν ίδηνο παίθηεο λα θάλεη δύν ζπλερόκελεο κπαιηέο.

Αθόκα κεηά από θάζε ρηύπεκα ε κπάια πξέπεη λα αλαπεδήζεη, δελ κπνξεί

λα θξαηεζεί από ην παίρηε(πηαζηό).

Οη νκάδεο

Κάζε νκάδα απνηειείηαη από έμη παίθηεο. Μπνξεί λα έρεη κέρξη έμη

αλαπιγξσκαηηθνύο, έλαλ πξνπνλεηή, ην βνεζώ ηνπ θπζηνζεξαπεπηή θαη έλαλ

θπζηνζεξαπεπηή. ην μεθίλεκα θάζε ζεξβίο νη έμη αγσληδόκελνη παίθηεο

πξέπεη λα βξίζθνληαη εληόο γεπέδνπ ζε ζπγθεθξηκέλεο ζέζεηο. Σξεηο ζηελ

επηζεηηθή δώλε θαη ηξεηο ζηελ ακπληηθή. Δμαηξείηαη ν παίθηεο πνπ εθηειεί ην

ζεξβίο. Απαγνξεύεηαη νη παίθηεο πνπ βξίζθνληαη ζηελ ακπληηθή δώλε λα

εθδειώζνπλ ακπληηθό ρηύπεκα παηώληαο ζηελ κπξνζηηλή δώλε από ύςνο

κεγαιύηεξν ηνπ θηιέ. Κάζε θνξά πνπ ε νκάδα ηνπο θεξδίδεη ην ζεξβίο

κεηαθηλνύληαη θαηά κηα ζέζε πξνο ηα δεμηά, θαηά ηε θνξά ηνπ ξνινγηνύ. Έηζη

ινηπόλ, ζηαδηαθά όινη νη παίθηεο παίδνπλ ζε όιεο ηηο ζέζεηο. ε πεξίπησζε

αιιαγήο, ν παίθηεο πνπ βγήθε κπνξεί λα κπεί κόλν ζηελ ζέζε ηνπ παίθηε

πνπ κπήθε ώζηε λα κελ αιιάδεη ζέζεηο ζην γήπεδν.

Page 70: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

70

ΜΠΗΣ ΒΟΛΔΪ (BEACH VOLLEY)

Σν κπηηο βόιετ εληάρζεθε ζηα Οιπκπηαθά Αζιήκαηα ην 1900.

Τπάξρνπλ δύν νκάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηελ θάζε πιεπξά ηνπ θηιέ πνπ

ρσξίδεη ην γήπεδν. Κάζε νκάδα απνηειείηαη από δύν άηνκα. Σν άζιεκα

παίδεηαη ζε αλνηρηνύο ρώξνπο πάλσ ζηελ άκκν.

Ζ ηζηνξία ηνπ κπίηο βόιετ ζηελ ρώξα καο

Οη πξώηνη αγώλεο έγηλαλ ζηα κέζα ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1980 από

βνιετκπνιίζηεο πνπ ήζειαλ λα δηαηεξήζνπλ ηελ θόξκα ηνπο ζηελ ζεξηλή

πεξίνδν. Σν πξώην επίζεκν ηνπξλνπά δηνξγαλώζεθε ην 1988 από ηελ

Έλσζε σκαηίσλ Πεηνζθαίξηζεο Γπηηθήο Αηηηθήο ζηε παξαιία ηνπ ΔΟΣ ζηελ

Βάξθηδα. Οη νκάδεο ήηαλ ηεζζάξσλ παηθηώλ θαη ην γήπεδν είρε δηαζηάζεηο

50x7κ.. Σν 1989 δηνξγαλώζεθε από ηελ ΔΠΔΓΑ ζηελ Βάξθηδα γηα δεύηεξε

ζπλερόκελε ρξνλία ηνπξλνπά. Έγηλαλ γηα πξώηε θνξά αγώλεο ζηνπο άλδξεο

3x3. Σν πξώην επαγγεικαηηθό πξσηάζιεκα κε ελληά ηνπξλνπά έγηλε ην 1991

από ηελ ηδησηηθή εηαηξία VPA κε ηνπξλνπά εθηόο Αηηηθήο όπσο ζηελ Κέξθπξα,

Page 71: Εργασία για τον στίβο - Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυοlyk-n-erythr.att.sch.gr/autosch/joomla15/images/yliko/...2 ʑίβοʐ τίβος είναι

71

ηε Υαιθηδηθή θαη ηελ Καιακάηα κε νκάδεο ησλ ηξηώλ αηόκσλ θαη γήπεδα

δηαζηάζεσλ 9x9κ. .Σν 1992 ε VPA δηνξγάλσζε άιιν έλα πξσηάζιεκα.

Οη πξώηεο εζληθέο νκάδεο κπίηο βόιετ ηδξύζεθαλ ην 1990 ηελ ίδηα ρξνληά

πνπ ηδξύζεθε θαη ν Παλειιήληνο ύλδεζκνο Αζιεηώλ Πεηνζθαίξηζεο.

Σν 1994 ε νκνζπνλδία βόιετ ΔΟΠΔ δηνξγάλσζε ην πξώην Παλειιήλην

πξσηάζιεκα κε 8 ηνπξλνπά.

Από ην 2000 επηηξέπεηαη ζε μέλεο νκάδεο λα ζπκκεηάζρνπλ. Από ην 2001 ην

Παλειιήλην πξσηάζιεκα κεηνλνκάδεηαη ζε ‘Masters’

Ο ζηόρνο ηνπ παηρληδηνύ θαη ε κπάια

Ο ζηόρνο ηνπ παηρληδηνύ είλαη αθξηβώο ίδηνο κε ηνπ βόιετ ζάιαο.

Ζ κπάια είλαη ζθαηξηθή θηηαγκέλε από πιηθό πνπ δελ απνξξνθά ηελ πγξαζία

θαη γεληθόηεξα είλαη θαηάιιειε γηα εμσηεξηθέο ζπλζήθεο αθνύ νη αγώλεο

κπνξεί λα παίδνληαη αθόκα θαη ζηελ βξνρή. Σα ρξώκαηα πνπ

ρξεζηκνπνηνύληαη ζηελ κπάια είλαη θσηεηλά όπσο ην θίηξηλν θαη ην

πνξηνθαιί. Σν βάξνο ηεο θπκαίλεηαη από 260-280 γξακκάξηα.