Λύσεις: Τελική Εξέταση 6 Σεπτεμβρίου...

of 10 /10
Σελίδα 1 από 10 Φ230: Αστροφυσική Ι Λύσεις: Τελική Εξέταση 6 Σεπτεμβρίου 2018 Η εξέταση διαρκεί 2.5 ώρες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμομηχανή. Απαγορεύεται η χρήση κινητών τηλεφώνων. Καλή σας επιτυχία! Δίνονται Η λαμπρότητα του Ήλιου = 3.85×10 !" , η μάζα του Ήλιου = 1.98×10 !" ακτίνα του Ήλιου = 6.95×10 ! , η σταθερά παγκόσμιας έλξης = 6.67×10 !!! ! !! , η σταθερά Boltzmann = 1.38×10 !!" ! !! !! , η μάζα πρωτονίου ! = 1.67×10 !!" . Παρατήρηση: Οι λύσεις δίνονται ιδιαίτερα αναλυτικά ώστε να βοηθήσουν και τη μελλοντική μελέτη κατανόηση των εννοιών. Δεν είναι αναγκαίο να αναφερθούν όλα όσο δίνονται εδώ για να αξιολογηθεί κάποιος/α με άριστα. 1. α) Κάνοντας το απαραίτητο σχήμα, δώστε τον ορισμό της παράλλαξης ενός αστεριού το οποίο βρίσκεται σε απόσταση από τον Ήλιο, με , όπου = 1 η μέση ακτίνα περιφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο (1 μονάδα) β) Έστω ότι χρησιμοποιείτε ένα διαστημικό τηλεσκόπιο το οποίο έχει διακριτική ικανότητα, δηλαδή μπορεί να μετρήσει γωνιώδη μετατόπιση αντικειμένων στον ουρανό, ίση με 0.02arcsec. Ποια είναι η μέγιστη απόσταση ενός αστεριού από τον Ήλιο την οποία μπορεί να μετρήσει το τηλεσκόπιο αυτό με τη μέθοδο της παράλλαξης; (0.5 μονάδες) γ) Εάν η μέση αριθμητική πυκνότητα των αστεριών στην γειτονιά του Ήλιου είναι 0.08 αστέρια/pc 3 , πόσων περίπου αστεριών μπορεί να μετρηθεί η απόσταση από τον Ήλιο με τη μέθοδο της παράλλαξης χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο αυτό; Υποθέστε ότι το τηλεσκόπιο είναι αρκετά ευαίσθητο και μπορεί να διακρίνει όλα τα αστέρια (1 μονάδα). Απάντηση: α) Παράλλαξη, ή παραλλακτική γωνία θ, ενός αστέρα ονομάζεται η μέγιστη γωνία η οποία σχηματίζεται ανάμεσα στον Ήλιο, το αστέρι, και τη Γη. Είναι δηλαδή η μέγιστη φαινόμενη γωνία της ακτίνας της τροχιάς της Γης γύρω από τον Ήλιο (η οποία είναι 1 AU = 150 x 10 6 km) όπως φαίνεται από το αστέρι. Προφανώς αυτό συμβαίνει όταν η γωνία Γη-Ήλιος-αστέρι είναι 90 μοίρες. Η παράλλαξη συνήθως μετριέται σε δεύτερα λεπτά του τόξου (arcsec) και συμβολίζεται και με p. (από το parallax=παράλλαξη). Στο παρακάτω σχήμα η παράλλαξη συμβολίζεται με τη γωνία θ και η απόσταση Ήλιου-Γης είναι το τμήμα ΗΓ=D=1AU. Ένα αστέρι απέχει από τη Γη 1 = 1 όταν η παραλλακτική του γωνία είναι ίση με 1 arcsec.

Embed Size (px)

Transcript of Λύσεις: Τελική Εξέταση 6 Σεπτεμβρίου...

 • Σελίδα1από10

  Φ230:ΑστροφυσικήΙ

  Λύσεις:ΤελικήΕξέταση6Σεπτεμβρίου2018Η εξέταση διαρκεί 2.5 ώρες.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αριθμομηχανή. Απαγορεύεται ηχρήσηκινητώντηλεφώνων.Καλήσαςεπιτυχία!ΔίνονταιΗ λαμπρότητα του Ήλιου 𝐿⨀ = 3.85×10!"𝑊𝑎𝑡𝑡, η μάζα του Ήλιου𝛭⨀ = 1.98×10!"𝑘𝑔𝑟, ηακτίνα του Ήλιου 𝑅⨀ = 6.95×10!𝑚, η σταθερά παγκόσμιας έλξης𝐺 = 6.67×10!!!𝑁𝑚!𝑘𝑔𝑟!!, η σταθερά Boltzmann 𝑘 = 1.38×10!!"𝑚!𝑘𝑔𝑟 𝑠!!𝐾!!, η μάζαπρωτονίου𝑚! = 1.67×10!!" 𝑘𝑔𝑟.Παρατήρηση:Οι λύσεις δίνονται ιδιαίτερα αναλυτικά ώστε να βοηθήσουν και τη μελλοντική μελέτηκατανόηση των εννοιών. Δεν είναι αναγκαίο να αναφερθούν όλα όσο δίνονται εδώ για νααξιολογηθείκάποιος/αμεάριστα.

  1. α)Κάνονταςτοαπαραίτητοσχήμα,δώστετονορισμότηςπαράλλαξηςενόςαστεριούτοοποίοβρίσκεταισεαπόσταση𝑑απότονΉλιο,με𝑑 ≫ 𝐷,όπου𝐷 = 1𝐴𝑈ημέσηακτίναπεριφοράς της Γης γύρω από τον Ήλιο (1 μονάδα) β) Έστω ότι χρησιμοποιείτε έναδιαστημικότηλεσκόπιοτοοποίοέχειδιακριτικήικανότητα,δηλαδήμπορείναμετρήσειγωνιώδη μετατόπιση αντικειμένων στον ουρανό, ίση με 0.02arcsec. Ποια είναι ημέγιστη απόσταση ενός αστεριού από τον Ήλιο την οποία μπορεί να μετρήσει τοτηλεσκόπιο αυτό με τη μέθοδο της παράλλαξης; (0.5 μονάδες) γ) Εάν η μέσηαριθμητικήπυκνότητα τωναστεριώνστην γειτονιά τουΉλιουείναι0.08αστέρια/pc3,πόσωνπερίπουαστεριώνμπορείναμετρηθείηαπόστασηαπότονΉλιομετημέθοδοτης παράλλαξης χρησιμοποιώντας το τηλεσκόπιο αυτό; Υποθέστε ότι το τηλεσκόπιοείναιαρκετάευαίσθητοκαιμπορείναδιακρίνειόλατααστέρια(1μονάδα).

  Απάντηση:α) Παράλλαξη, ή παραλλακτική γωνία θ, ενός αστέρα ονομάζεται η μέγιστη γωνία η οποίασχηματίζεται ανάμεσα στον Ήλιο, το αστέρι, και τη Γη. Είναι δηλαδή η μέγιστη φαινόμενηγωνίατηςακτίναςτηςτροχιάςτηςΓηςγύρωαπότονΉλιο(ηοποίαείναι1AU=150x106km)όπωςφαίνεταιαπότοαστέρι.ΠροφανώςαυτόσυμβαίνειότανηγωνίαΓη-Ήλιος-αστέριείναι90μοίρες.Ηπαράλλαξησυνήθωςμετριέταισεδεύτεραλεπτάτουτόξου(arcsec)καισυμβολίζεταικαιμεp.(απότοparallax=παράλλαξη).Στοπαρακάτωσχήμαηπαράλλαξησυμβολίζεταιμετηγωνίαθ καιηαπόστασηΉλιου-Γης είναι το τμήμαΗΓ=D=1AU.Ένααστέριαπέχειαπό τη Γη1 𝑝𝑐 =1 𝑝𝑎𝑟𝑠𝑒𝑐ότανηπαραλλακτικήτουγωνίαείναιίσημε1arcsec.

 • Σελίδα2από10

  β) Όπως αναφέρεται στο βιβλίο και στις σημειώσεις μπορεί να αποδειχθεί εύκολα ότι ηαπόσταση, 𝒅, ενός αστεριού σε parcsec (pc) ως συνάρτηση της γωνίας παράλλαξης, pμετρημένηςσεarcsec,δίνεταιαπότοναπλότύπο

  𝑑 𝑝𝑐 =1

  𝑝 𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑐 (1)

  Στηνπερίπτωσήμαςηελάχιστηγωνίατηνοποίαμπορείναμετρήσειτοδιαστημικότηλεσκόπιοείναι0.02arcsec.ΑυτήθααντιστοιχείστηνπαρατήρησηενόςαστεριούμεέξιμήνεςδιαφοράαπότιςδύοαντιδιαμετρικέςθέσειςτηςΓηςγύρωαπότονΉλιο,οπότεθαείναιίσημε2𝜃 = 2𝑝,όπωςφαίνεταιστοσχήμα.Επομένωςημέγιστηαπόστασηηοποίαθαμπορούσεναμετρηθείμετημέθοδοτηςπαράλλαξηςείναι:

  2𝜃 = 2𝑝 = 0.02 arcsec ⇒ 𝑝 = 0.01𝑎𝑟𝑐𝑠𝑒𝑐(!)

  𝑑 =1

  0.01 = 100 𝑝𝑐

  γ)Οόγκος,σεκυβικάparsec(𝑝𝑐!),τηςσφαίραςμεκέντροτονΉλιοοοποίοςπεριλαμβάνειόλατααστέριαταοποίαθαμπορούσανναμετρηθούνμετημέθοδοτηςπαράλλαξηςείναι

  𝑉 =43𝜋𝑑! =

  43𝜋(100𝑝𝑐)! ⇒ 𝑉 ≅ 4,19×10! 𝑝𝑐!

  ΜιαπουμαςδίδεταιότιημέσηαριθμητικήπυκνότητατωναστεριώνστηνπεριοχήτουΉλιουείναι

  𝑛 = 0.08 𝛼𝜎𝜏έ𝜌𝜄𝛼/𝑝𝑐!καιυποθέτονταςότιόλατααστέριαείναιορατάμετοτηλεσκόπιο,οσυνολικόςτουςαριθμόςθαείναι:

  𝑁 = 𝑛𝑉 ≅ 0.08 𝛼𝜎𝜏έ𝜌𝜄𝛼𝑝𝑐!

  ×4,19×10! 𝑝𝑐! ⇒ 𝑁 ≅ 335200 𝛼𝜎𝜏έ𝜌𝜄𝛼

 • Σελίδα3από10

  2. α)Πώςορίζεταικαιποιαείναιπερίπουημέση(ενεργός)θερμοκρασίαστηνεπιφάνεια

  του Ήλιου; (0.5 μονάδες) β) Σε ποιο μήκος κύματος εκπέμπεται η περισσότερηενέργειατουΉλιουκαιγιατί;(0.5μονάδες)γ)ΠόσηπρέπειναείναιηαντίστοιχημέσηθερμοκρασίαστηνεπιφάνειαενόςαστέραμεακτίναίσημεαυτήντηςΓηςώστεαυτόςνα έχει την ίδια λαμπρότητα με τη λαμπρότητα τουΉλιου (𝐿⨀); (1 μονάδα) δ) Ποιαείναιη«ΚύριαΑκολουθία»αστεριών(κάνετεένασχήμα);Είναιδυνατόντοαστέριπουαναφέραμεστο«γ)»ναβρίσκεταισεαυτήν;(1μονάδα)

  Απάντηση:α) Η εκπομπή ακτινοβολίας από τον Ήλιο, και παρά τις εμφανείς γραμμές απορρόφησηςπροσεγγίζει σε μεγάλο βαθμό την εκπομπή ακτινοβολίας μέλανος σώματος ειδικά στουπεριώδες,οπτικόκαικοντινόυπέρυθρομέροςτουφάσματος(δείτεσχήμα).

  Ωςγνωστόν,ηισχύςανάμήκοςκύματος(ήανάσυχνότητα)ενόςμέλανοςσώματοςκαθορίζεταιαπό τη συνάρτηση Planck η οποία εξαρτάται μόνο από τη θερμοκρασία T. Το μέγιστο τηςεκπομπής δίνεται από το νόμο του Wien. Εάν το 𝜆!"# μετράται σε μέτρα (m) και ηθερμοκρασίασεβαθμούςKelvin(𝛫),ονόμοςτουWienείναι:

  𝜆!"#(𝑚) =0.003𝑇 (𝛫)

  Επίσηςη ισχύς,𝑢,ηοποίαεκπέμπεταιανάμονάδαεπιφάνειαςαπόέναμέλανσώμαδίνεταιαπότονόμοτωνStefan-Boltzmannκαιείναι:

  𝑢 = 𝜎𝛵!όπου𝜎 = 5,67×10!!𝑊𝑚!!𝑇!!ησταθεράStefan-Boltzmann.Ημέση(ήενεργός)θερμοκρασίατηςεπιφάνειαςτουΉλιουείναιαυτήηοποίααντιστοιχείσεένασφαιρικόμέλανσώματοοποίοεκπέμπειτηνίδιασυνολικήισχύμετονΉλιο(δηλαδήέχειλαμπρότητα𝐿⨀).Ητιμήτηςείναιπερίπου𝑇⨀~5800Κ.ΤομέγιστομήκοςκύματοςστοοποίοεκπέμπειοΉλιοςδίνεταιαπότονόμοτουWien

  𝜆!"# =0.0035800

  𝑚 = 5.17×10!!𝑚 = 517𝑛𝑚 ⇒ 𝜆!"# = 5,170 Å

  Ένταση

  ακτινοβ

  ολίας

  λmax

 • Σελίδα4από10

  Βρίσκεταιδηλαδήστοοπτικόμέροςτουφάσματοςκαισυγκεκριμέναστοπράσινοχρώμα.Παρατήρηση:Αυτόςείναικαιολόγοςπουηεξέλιξητωνειδώνέχειεπιλεκτικάκάνειτηνόρασητωνανθρώπων(αλλάκαιάλλωνειδών)ναείναιπιοευαίσθητηστοπράσινοχρώμα.γ)Γενικά,γιαένααστέριακτίνας𝑅τοοποίοεκπέμπειωςμέλανσώμαμεθερμοκρασία𝛵, ισχύειότιηλαμπρότητάτου𝐿δίνεταιαπότησχέση:

  𝐿 = 4𝜋𝑅!𝜎𝛵4 (1)

  ΕπίσηςηακτίνατηςΓης,𝑅!,είναιπερίπου110φορέςμικρότερηαπότηνακτίνατουΉλιου,𝑅! =!⨀!!"

  ,(ητιμήτηςείναιπερίπου~6370km).Μια που το αστέρι με ακτίνα ίση με τη Γη θέλουμε να έχει λαμπρότητα ίση με αυτή του Ήλιουεφαρμόζονταςτησχέση(1)δύοφορέςθαέχουμε:

  𝐿 = 𝐿⨀ ⇒ 4𝜋𝑅!!𝜎𝛵4 = 4𝜋𝑅⨀!𝜎𝑇⨀4 ⇒ 𝑇 =𝑅⨀𝑅!

  𝑇⨀ = 110 ×5800 ⇒ 𝑇 ≅ 60,831𝐾

  δ)Η«ΚύριαΑκολουθία»είναιηπεριοχήστοδιάγραμμαεπιφανειακήςθερμοκρασίαςκαιΛαμπρότηταςαστεριών,γνωστόωςδιάγραμμαHertzsprung-Russell (Χέρτζσπρουνγκ-Ράσελ)ήδιάγραμμα“H-R”,όπουβρίσκονταιαστέριαταοποίαμετατρέπουνυδρογόνοσεήλιοστονπυρήνατους(δείτεσχήμα).

  Όπως φαίνεται από το παραπάνω σχήμα η Κύρια Ακολουθία έχει σχεδόν ευθύγραμμηδιεύθυνσηκατάτηδιαγώνιοτουδιαγράμματος“H-R”.Προφανώς,αφούοΉλιοςβρίσκεταιστηνΚύρια Ακολουθία το αστέρι με ακτίνα ίση με της Γης που έχει την ίδια λαμπρότητα αλλάμεγαλύτερη θερμοκρασία θα βρίσκεται στα αριστερά του Ήλιου προς υψηλότερεςθερμοκρασίεςκαιέτσιδεθαμπορείναβρίσκεταιπάνωστηνΚύριαΑκολουθία.Θαείναιέναςλευκόςνάνος.

  Λαµπρότητα

 • Σελίδα5από10

  3. α)ΕκτιμήστετηντιμήτηςβαρυτικήςπίεσηςστοκέντροτουΉλιουεάνυποθέσετεότιο

  Ήλιοςείναιμιαομογενήςσφαίραμεπυκνότητα,𝜌,σταθερήπαντούστοεσωτερικότουκαιίσημε𝜌 = 1400 𝑘𝑔𝑟/𝑚! = 1.4𝑔𝑟/𝑐𝑚!(1μονάδα)β)ΑνθεωρήσετεεπίσηςότιοΉλιοςαποτελείταιμόνοαπόυδρογόνοκαιότι τηβαρυτικήπίεσηστοκέντρο του τηνεξισορροπεί αποκλειστικά η πίεση τελείων αερίων, εκτιμήστε τη θερμοκρασία στοκέντροτουΉλιου.(1μονάδα)

  Απάντηση:α) Η άσκηση μπορεί να λυθεί με δύο τρόπους. Ο πιο πλήρης είναι να λύσουμε την εξίσωση τηςυδροστατικήςισορροπίαςγνωρίζονταςότικάθεσφαιρικόκέλυφοςακτίναςrημάζαηοποίαπερικλείεταιείναι

  𝛭 𝑟 = 𝜌43𝜋𝑟! (1)

  ενώησυνολικήμάζα, 𝛭⨀, τουΉλιουακτίνας𝑅⨀, θαείναι:

  𝛭⨀ = 𝜌43𝜋𝑅𝑅⨀! (2)

  H δύναμη της βαρύτητας η οποία ασκείται σε μία μοναδιαία μάζα η οποία βρίσκεται σεαπόστασηrαπότοκέντροτουΉλιου,οφείλεταιμόνοστημάζα𝛭 𝑟 έχειφοράπροςτοκέντροκαιτιμήίσημετηνεπιτάχυνσητηςβαρύτητας,δηλαδή

  𝑔 𝑟 =𝐺𝛭 𝑟𝑟!

  =4𝜋𝐺𝜌𝑟3

  (3)

  Σύμφωναμετηνεξίσωσηυδροστατικήςισορροπίας(4),σεκάθεευσταθέςαστέριτηνδύναμητηςβαρύτηταςπροςτοεσωτερικόεξισορροπείηπίεση,𝑃, προςταέξω,ηοποίαελαττώνεταιαπότοκέντροπροςτηνεπιφάνεια,δηλαδή:

  𝑃 𝑟 + 𝑑𝑟 = 𝑃 𝑟 + 𝑑𝑃(𝑟) < 𝑃(𝑟) ⇒ 𝑑𝑃(𝑟) < 0καιπάντοτεισχύει:

  𝑑𝑃 𝑟 = −𝜌𝑔 𝑟 𝑑𝑟 (4)Ολοκληρώνονταςτην (4)γνωρίζονταςότιστοκέντροηπίεσηείναι𝑃! καιστηνεπιφάνειατουαστεριούηπίεσηείναιμηδένθαέχουμε:

  4 ⇒ 𝑑𝑃 𝑟!!!

  !!!!= −𝜌 𝑔 𝑟 𝑑𝑟

  !!!⨀

  !!! !

  – 𝑃! = − 4𝜋𝐺𝜌!

  3 𝑟𝑑𝑟

  !!!⨀

  !!!⇒

  𝑃! =2𝜋3𝐺𝜌!𝑅⨀!

  !𝑃! =

  38𝜋

  𝐺𝛭⨀!

  𝑅⨀!= 0.12

  𝐺𝛭⨀!

  𝑅⨀! (5)

  Αντικαθιστώνταςστην(5)τιςαριθμητικέςτιμέςβρίσκουμεότι:

  5 ⇒ 𝑃! = 1.33×10!"𝑁𝑚!! ⇒ 𝑃! = 1.33×10! 𝑎𝑡𝑚 (6)Μιαπου1 𝑎𝑡𝑚 = 101325 𝑁𝑚!! ≅ 10! 𝑁𝑚!! = 10! 𝑃𝑎

 • Σελίδα6από10

  ΔηλαδήηπίεσηστοκέντροτουΉλιουείναισχεδόν1δισεκατομμύριοφορέςμεγαλύτερηαπότηνατμοσφαιρικήπίεσηστηνεπιφάνειατηςΓης.Θαμπορούσαμενακαταλήξουμεστην(5)καιποιοτικάήμετηχρήσηδιαστατικήςανάλυσηςανσκεφτόμαστανότιηπίεσηείναιίσημεδύναμηανάμονάδαεπιφάνειαςκαιότιστοκέντροτουΉλιουηπίεσηπρέπεινααντισταθείστηδύναμητηςβαρύτητας.Ητυπικήτιμήτηςδύναμηςτηςβαρύτητας για ένα αστέρι με μάζα και ακτίνα αυτή του Ήλιου δίνεται από το νόμο της

  παγκόσμιας έλξης !!⨀!

  !⨀!. Ως τυπική επιφάνεια μπορούμε να λάβουμε το χαρακτηριστικό

  μέγεθος του αστεριού 𝑅⨀!. Διαιρώντας τις δύο καταλήγουμε στην (5) μια διαφορά τοναριθμητικόπαράγοντα0.12.β)Εάνηπίεσηστοεσωτερικό,𝑃!,οφείλεταιαποκλειστικάστηνπίεσητελείωναερίωνλόγωτηςθερμικήςκίνησηςτηςύληςηοποίαβρίσκεταισεθερμοκρασία𝛵! θαισχύειότι:

  𝑃! = 𝑛𝑘𝛵! ⇒ 𝑃! =𝜌𝜇𝑚𝑝

  𝑘𝛵! ⇒ 𝛵! =𝜇𝑚𝑝𝜌𝑘

  𝑃! (7)

  όπου𝑘ησταθεράBoltzmann,𝑛 = 𝜌

  𝜇𝑚𝑝ηαριθμητικήπυκνότητατηςύλης,με𝜌τηνπυκνότηταμάζας

  και𝜇τομέσομοριακόβάρος.Αφούυποθέτουμε ότι υπάρχει μόνο υδρογόνο στο κέντρο, αυτό θα είναι πλήρως ιονισμένο (άρα θααποτελείταιαπόελεύθεροπρωτόνιακαιηλεκτρόνια)καιεπομένως𝜇 = 1/2.Αντικαθιστώνταςστην(7)τιςαριθμητικέςτιμέςέχουμε:

  7 ⇒ 𝛵! =0.5×1.67×10!!"

  1400×1.38×10!!"×1.33×10!" ⇒ 𝛵! = 5.74×10!𝐾

  ΒλέπουμεδηλαδήότιηθερμοκρασίαστοκέντροτουΉλιουείναιτηςτάξεωςτωνεκατομμυρίωνβαθμώνKelvin.Παρατήρηση:ΣτηνπραγματικότηταοΉλιοςδεν είναιομογενήςμε τηνπυκνότηταστο κέντρο ναφτάνει τα150𝑔𝑟/𝑐𝑚! = 15000 𝑘𝑔𝑟/𝑚!. Αντίστοιχα η πίεση και θερμοκρασία στο κέντρο είναιυψηλότερες από τις τιμές που υπολογίσαμε και πιο συγκεκριμένα: 𝑃!~3×10!! 𝑎𝑡𝑚 και𝛵!~15×10!𝐾.

 • Σελίδα7από10

  4. α)Περιγράψτεσυνοπτικά ταδιάφοραείδηυπερκαινοφανώναστέρωνπουυπάρχουν

  με βάση τα παρατηρησιακά τους χαρακτηριστικά και τον τρόπο δημιουργίας τους (1μονάδα). β) Ποιο από αυτά χρησιμοποιείται για την μέτρηση αποστάσεων και γιατί(0.5μονάδες).

  Απάντηση:α)Οι υπερκαινοφανείς είναι αστέρια τα οποία παρατηρούνται «ξαφνικά» λόγω έκρηξης η οποία έχεισυμβεί στο αστέρι από το οποίο προέρχονται η οποία αυξάνει σε δραματικό βαθμό και για σύντομοχρονικόδιάστηματηλαμπρότητάτου.Διακρίνονταισε

  q Υπερκαινοφανείς Τύπου Ι, οι οποίοι δεν εμφανίζουν γραμμές υδρογόνου στο οπτικό φάσματους

  q ΥπερκαινοφανείςΤύπουΙΙ,οιοποίοιεμφανίζουνγραμμέςυδρογόνουστοοπτικόφάσματους

  ΟιυπερκαινοφανείςΤύπουΙδιακρίνονταισετρειςυποκατηγορίες:

  q ΥπερκαινοφανείςΤυπουΙa,οιοποίοιεμφανίζουνγραμμέςπυριτίου(SiII)στοφάσματους.q ΥπερκαινοφανείςΤυπουΙbοιοποίοιδενεμφανίζουνγραμμέςπυριτίου(Si)στοφάσματους(ή

  είναιπολύασθενή),αλλάεμφανίζουνγραμμέςηλίου(He).q Υπερκαινοφανείς Τυπου Ιc οι οποίοι δεν εμφανίζουν γραμμές πυριτίου (Si) στο φάσμα τους,

  ούτεγραμμέςηλίου(He).Οι υπερκαινοφανείς Τύπου Ιb, Ic, και ΙΙ εμφανίζονται σε σπειροειδείς ήακανόνιστους γαλαξίες και σεπεριοχέςέντονουσχηματισμούνέωναστέρων.Προέρχονταιαπότηβαρυτικήκατάρρευσητουπυρήναενόςαστεριού(corecollapsesupernova)τοοποίοξεκίνησετηζωήστηνΚύριαΑκολουθίαέχονταςμάζαμεγαλύτερη από 7 𝛭⊙. Μετά την έκρηξη το αστέρι μπορεί να καταλήξει σε αστέρα νετρονίων ή σεμελανήοπή.ΟιυπερκαινοφανείςΤύπουΙaπαρατηρούνταιόχιμόνοσπειροειδείςήακανόνιστουςγαλαξίεςαλλάκαισε ελλειπτικούς γαλαξίες. Προέρχονται από έκρηξη η οποία συμβαίνει όταν σε ένα κοντινό διπλόσύστημααστέρωνστοοποίοτοένααστέριείναιλευκόςνάνος(κυρίωςαπόάνθρακα)μεμάζαλίγοκάτωαπό το όριο Chandrashekhar (Τσαντρασεκχάρ), προλαμβάνει μάζα από το συνοδό του (που βρίσκεταιστη φάση του ερυθρού γίγαντα). Όταν η μάζα του λευκού νάνου φτάσει σχεδόν (στο 99%) στο όριοChandrashekharτων1.4 𝛭⊙,λόγωτηςαύξησηςτηςθερμοκρασίαςκαιπυκνότηταςστονπυρήναξεκινούνθερμοπυρηνικές αντιδράσεις (thermonuclear supernova) σύντηξης του άνθρακα οι οποίες μάλισταγίνονται εκρηκτικά. Αυτό οφείλεται στο ότι, όπως γνωρίζουμε, ο ρυθμός των αντιδράσεων σύντηξηςεξαρτάται από τη θερμοκρασία και την πίεση. Ενώ όμως η σύντηξη αυξάνει τη θερμοκρασία στονπυρήνατοαστέριδεδιαστέλλεται,γεγονόςπουθαείχεωςαποτέλεσμαναπέσειηθερμοκρασίακαιναελαττωθεί ηπίεση,μιαπουσεέναλευκόνάνοηπίεσηκυριαρχείταιαπότηνκβαντομηχανικήπίεσηηοποία είναι ανεξάρτητη της θερμοκρασίας. Έτσι η θερμοκρασία αυξάνεται και μαζί ο ρυθμός τωνπυρηνικώναντιδράσεωνεξ’ουκαιηέκρηξη.Μέσασελίγαδευτερόλεπταηέκρηξηέχειωςαποτέλεσματην καταστροφή του λευκού νάνου και την εκπομπή ενέργειας ίσης με~5×10! 𝐿⊙, με το απόλυτομέγεθοςτουπερκαινοφανούςφθάνειτο𝑀! = −19.3.β)ΤογεγονόςότιστουςυπερκαινοφανείςΤύπουΙaηέκρηξηγίνεταισεένααστέριμεμάζασχεδόνίσημε 1.4 𝛭⊙, έχει ως αποτέλεσμα την σχεδό σταθερή λαμπρότητα (ή απόλυτο μέγεθος 𝑀!) τουυπερκαινοφανούς.Εάνεπομένωςαπότοφάσματου,καταλάβουμεότιουπερκαινοφανήςείναιΤύπουΙa,διότιδενεμφανίζειγραμμέςυδρογόνουενώεμφανίζειγραμμέςπυριτίου(SiII),τότεαπλάμετρώνταςτοφαινόμενομέγεθος,𝑚!,μπορούμεναυπολογίσουμετηναπόστασήτου,𝑑,σεparsecαπότηγνωστήσχέση:

  𝑑 = 10!!!!!!!

  !

 • Σελίδα8από10

  Παρατήρηση(εκτόςύλης):Ηφασματοσκοπικήδιαφοράανάμεσαστουςδιάφορουςτύπουςυπερκαινοφανώνακολουθεί:

 • Σελίδα9από10

  Μια γραφική απεικόνιση της εξέλιξης ενός διπλού συστήματος αστέρων η οποία καταλήγει στηδημιουργίαενόςυπερκαινοφανούςΤύπουIa,ακολουθεί.

 • Σελίδα10από10

  5. α) Ποια είναι η τελική κατάσταση ενός αστεριού το οποίο είχε μάζα 25 𝛭⊙ όταν

  ξεκίνησε τη «ζωή» τουστην ΚύριαΑκολουθία και ποια ενόςαστεριούπου είχε μάζα5 𝛭⊙.(0.5μονάδες);β)Εξηγήστεεάνκαιγιατίητελικήμάζατουδύοαστεριώνθαέχειαλλάξειότανφτάσουνστηντελικήκατάσταση.(0.5μονάδα)

  Απάντηση:α) Ένααστέρι το οποίο είχε μάζα25 𝛭⊙ στην ΚύριαΑκολουθία, όταν δηλαδή ξεκίνησε τις πυρηνικέςαντιδράσειςστοεσωτερικότουμετατρέπονταςυδρογόνοσεήλιοστονπυρήνατου,τελικάθακαταλήξεινα δημιουργήσει έναν πυρήνα από σίδηρο με μάζα μεγαλύτερη τόσο από το όριο Chandrashekhar,(~1.4 𝛭⊙).Οπυρήναςαυτόςθακαταρρεύσειβαρυτικάμιαπουκαμίαμορφήπίεσης(ούτεκαιαυτήηοποίαοφείλεταιστηνκβαντομηχανικήκινητικήενέργειατωνηλεκτρονίων)δεμπορείνααντισταθείστηβαρύτητα.Τοαστέριθαεκραγείωςυπερκαινοφανήςεκτοξεύονταςτομεγαλύτερομέροςτηςμάζαςτωνανωτέρωστρωμάτωνστοδιάστημα.Ητελικήτουκατάσταση,μιαπουημάζαπουξεκίνησεξεπερνάτις~18 𝛭⊙, θα είναι μια μελανή οπή. Η ακριβής τιμή της μάζας της μελανής οπής εξαρτάται απόλεπτομέρειεςπουσχετίζονταιμετηχημικήσύστασητουαστεριούκαιτηνέκρηξηαλλάθαείναιπερίπου5με15𝛭⊙. Όληημάζαθακαταλήξεισεέναμαθηματικόσημείοτοοποίοθαπεριβάλλεταιαπότον«ορίζοντα των γεγονότων» μια νοητή σφαιρική επιφάνεια με ακτίνα ίση με την ακτίνα Schwarschild𝑟! =

  !!"!!

  ,εσωτερικάτηςοποίαςτοπεδίοβαρύτηταςείναιτόσοισχυρόώστεηταχύτηταδιαφυγήςναξεπερνάτηνταχύτητατουφωτός.Εάν το αστέρι έχει αρχική μάζα 5 𝛭⊙, τότε η βαρυτική πίεση στον πυρήνα του δε θα αυξήσει τηθερμοκρασίααρκετάώστεναγίνουνπυρηνικέςαντιδράσειςπέραναπόαυτέςπουθαμετατρέπουνήλιοσε άνθρακα ή οξυγόνο. Το τελικό στάδιο του αστεριού θα είναι ένας λευκός νάνος με τελική μάζαμικρότερη από το όριο Chandrashekhar (𝛭 < 1.4 𝛭⊙) και ακτίνα συγκρίσιμη με αυτή της Γης(~10,000km). Η τελική αυτή κατάσταση είναι ευσταθής διότι η βαρυτική πίεση προς το κέντροεξισορροπείται από την κβαντομηχανική πίεση των ελεύθερων ηλεκτρονίων, μια που η ύλη στοεσωτερικότουαστεριούείναιπλήρωςιονισμένη.β) Για τοαστέριμάζας25 𝛭⊙ έναμεγάλομέρος τηςμάζας10με20𝛭⊙ θαεκτοξευτείστοδιάστημακατάτηνέκρηξητουυπερκαινοφανούς.Γιατοαστέρι5 𝛭⊙,τοοποίοθακαταλήξεισελευκόνάνομεμάζα 𝛭 < 1.4 𝛭⊙, ηεπιπλέονμάζατουαστεριούχάνεταιόταντοαστέριπερνάτόσοτηφάσητουκλάδουτωνγιγάντωνκαιπολύπερισσότεροαπόαυτήτουασυμπτωτικούκλάδουτωνγιγάντωνοπότελόγωτηςπίεσηςακτινοβολίαςδημιουργούνταιισχυροί «αστρικοί άνεμοι» οι οποίοι αποσπούν τα ανώτερα στρώματα του αστεριού, αφήνοντας στοκέντροτονπυρήνα.