Ετήσια Έκθεση 2017 &...

Click here to load reader

 • date post

  30-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  3
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ετήσια Έκθεση 2017 &...

 • Ετ ήσ

  ια Έ

  κθ εσ

  η 20

  17 &

  Σ χέ

  δι ο

  ∆ ρά

  ση ς

  γι α

  τη ν

  Α νά

  πτ υξ

  η το

  υ Οι

  κο συ

  στ ήµ

  ατ ος

  τη ς

  Κ οι

  νω νι

  κή ς

  κα ι Α

  λλ ηλ

  έγ γυ

  ας Ο

  ικ ον

  οµ ία

  ς 20

  17 -2

  02 3

  Ετ ήσ

  ια Έ

  κθ εσ

  η 20

  17 &

  Σ χέ

  δι ο

  ∆ ρά

  ση ς

  γι α

  τη ν

  Α νά

  πτ υξ

  η το

  υ Οι

  κο συ

  στ ήµ

  ατ ος

  τη ς

  Κ οι

  νω νι

  κή ς

  κα ι Α

  λλ ηλ

  έγ γυ

  ας Ο

  ικ ον

  οµ ία

  ς 20

  17 -2

  02 3

  ΕΙ ∆Ι

  ΚΗ Γ

  ΡΑ Μ

  Μ ΑΤ

  ΕΙ Α

  ΚΟ ΙΝ

  ΩΝ ΙΚ

  ΗΣ

  ΚΑ Ι Α

  ΛΛ Η

  ΛΕ ΓΓ

  ΥΑ Σ

  ΟΙ ΚΟ

  Ν ΟΜ

  ΙΑ Σ

  Ετήσια Έκθεση 2017

  & Σχέδιο ∆ράσης για την

  Ανάπτυξη του Οικοσυστήµατος

  της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

  Οικονοµίας 2017-2023

  Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 • Ετήσια Έκθεση 2017

  & Σχέδιο Δράσης για την

  Ανάπτυξη του Οικοσυστήματος

  της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας

  Οικονομίας 2017-2023

  Αύγουστος 2017

 • Περιεχόμενα

  Χαιρετισμός από την Αν. Υπουργό κα. Ράνια Αντωνοπούλου .............................................................................. 7

  Πρόλογος από τον Ειδικό Γραμματέα Κ.ΑΛ.Ο. κ. Αντώνη Βορλόου .................................................................... 9

  Ευχαριστήρια ....................................................................................................................................................... 11

  Σύνοψη ................................................................................................................................................................. 13

  Executive Summary ............................................................................................................................................ 17

  ΚΕΦΆΛΆΙΟ 1 Κοινωνική και Άλληλέγγυα Οικονομία ένα υπόδειγμα ανάπτυξης για τον 21ο αιώνα .............................19 1.1. Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία ......................................................................................... 19

  1.2. Γιατί η ανάπτυξη της Κ.ΑΛ.Ο. αποτελεί προτεραιότητα για την ελληνική κυβέρνηση ................................ 20

  1.3. Νομοθετικό πλαίσιο για την Κ.ΑΛ.Ο. στην Ελλάδα ...................................................................................... 21

  1.3.1. Νόμος 4019/2011 ...................................................................................................................................... 21 1.3.2. Νόμος 4430/2016 ...................................................................................................................................... 21

  ΚΕΦΆΛΆΙΟ 2 Υφιστάμενη κατάσταση στην Ελλάδα .....................................................................................................25 2.1. Διοικητική καταγραφή της Κ.ΑΛ.Ο- Στοιχεία λειτουργίας του Μητρώου ................................................... 25

  2.2. Δ/νση Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ........................................................................................ 26

  2.3. Αριθμός ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ............................................................................................................. 26

  2.4. Περιφερειακή κατανομή ενεργών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ................................................................................... 27

  2.5. Αριθμός εργαζομένων σε φορείς Κ.ΑΛ.Ο. ................................................................................................... 29

  2.6. Κύκλος εργασιών φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ............................................................................................................. 30

  2.7. Κερδοφορία και βιωσιμότητα φορέων Κ.ΑΛ.Ο. .......................................................................................... 32

  2.8. Κατηγορίες των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ................................................................................................................ 32

  2.9. Αξία παγίων των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. ............................................................................................................... 33

  2.10. Πηγές χρηματοδότησης των φορέων Κ.ΑΛ.Ο. .......................................................................................... 34

  ΚΕΦΆΛΆΙΟ 3 Κλαδική κατανομή φορέων Κ.ΆΛ.Ο. .....................................................................................................37 3.1. Συνολική κατανομή ανά κλάδο .................................................................................................................... 37

  3.2. Εκπαίδευση ................................................................................................................................................... 39

  3.3. Εστίαση ......................................................................................................................................................... 43

 • 3.4. Δραστηριότητες οργανώσεων ..................................................................................................................... 47

  3.5. Χονδρικό εμπόριο ......................................................................................................................................... 50

  3.6. Λιανικό εμπόριο ............................................................................................................................................ 54

  3.7. Διοικητικές δραστηριότητες ......................................................................................................................... 57

  3.8. Υπηρεσίες προς το Δημόσιο ......................................................................................................................... 60

  3.9. Κοινωνική Μέριμνα ...................................................................................................................................... 63

  3.10. Δημιουργικές δραστηριότητες ................................................................................................................... 66

  3.11. Συμβουλευτικές υπηρεσίες ........................................................................................................................ 69

  3.12. Υπηρεσίες καθαρισμού ............................................................................................................................... 72

  3.13. Υπηρεσίες υγείας ........................................................................................................................................ 75

  3.14. Βιομηχανία τροφίμων ................................................................................................................................. 78

  3.15. Απορρίμματα ............................................................................................................................................... 81

  3.16. Υπηρεσίες πληροφορίας ............................................................................................................................. 84

  3.17. Κατασκευαστικές δραστηριότητες ............................................................................................................. 87

  3.18. Εκδοτικές δραστηριότητες ......................................................................................................................... 90

  3.19. Πληροφορική .............................................................................................................................................. 93

  3.20. Λοιπές δραστηριότητες .................................................................................................