Διαχειριστικές Αρχές · 2015-03-09 · 500 χλμ σιδηροδρόμων...

of 8 /8
Μια εισαγωγή στην πολιτική συνοχής της ΕΕ 2014-2020 Ιούνιος 2014 Πολιτική συνοχής

Embed Size (px)

Transcript of Διαχειριστικές Αρχές · 2015-03-09 · 500 χλμ σιδηροδρόμων...

 • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020ΣΎΝΟΛΟ: 1 082 δισεκατομμύρια €

  67,5 %Άλλες πολιτικές της ΕΕ: γεωργία, έρευνα, εξωτερικές δράσεις, κ.λπ. 730,2 δις €

  32,5 % Χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής351,8 δις €

  Η πολιτική συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ Στοχεύει όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

  Καθορισμός των σωστών στόχωνΗ Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να συντάξουν συμβάσεις εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα, περιγράφοντας τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Διαχειριστικές αρχές στα Κράτη Μέλη διαχειρίζονται τα προγράμματα και επιλέγουν τα επιμέρους έργα.

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020(351,8 δισεκατομμύρια €)

  Cover poster_140714.indd 1 14/07/14 16:32

  Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης

  ‣Το εισόδημα έχει αυξηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της ΕΕ με το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ να αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές από 60,5 % του μέσου όρου της ΕΕ το 2007 σε 62,7 % το 2010.

  ‣Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν 594 000 νέες θέσεις εργασίας από το 2007 μέχρι το 2012.

  Επένδυση στους ανθρώπους

  ‣Κάθε χρόνο, περίπου 15 εκατομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ συμμετέχουν σε χιλιάδες έργα συγ-χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  ‣2,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ που στήριζαν την πρόσβαση σε απασχόληση βρήκαν δουλειά μέσα σε 6 μήνες (2007-2010).

  Υποστήριξη σε επιχειρήσεις

  ‣198 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έλαβαν άμεση επενδυτική ενίσχυση.

  ‣77 800 νέες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη. ‣262 000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε ΜΜΕ.

  Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

  ‣61 000 ερευνητικά προγράμματα έλαβαν στήριξη. ‣5 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες της ΕΕ καλύ-φθηκαν μέσω ευρυζωνικής συνδεσιμότητας.

  ‣21 000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας δημιουργή-θηκαν στον τομέα της έρευνας.

  Βελτίωση του περιβάλλοντος

  ‣Εκσυγχρονίστηκαν συστήματα παροχής νερού, προς όφελος 3,2 εκατομμυρίων πολιτών.

  ‣9 400 έργα βελτίωσαν τη βιωσιμότητα και ελκυ-στικότητα κωμοπόλεων και πόλεων.

  Εκσυγχρονισμός των μεταφορών

  ‣1 200 χλμ δρόμων και 1 500 χλμ σιδηροδρόμων βοήθησαν να υλοποιηθεί το αποδοτικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

  * Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, τα στοιχεία είναι για την περίοδο 2007-2012.

  Η πολιτική συνοχής έχει ισχυρό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς

  Οι επενδύσεις βοηθούν να υλοποιηθούν πολλοί άλλοι στόχοι πολιτικής της ΕΕ. Συμπληρώνει πολιτικές της ΕΕ, όπως εκείνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ενέργεια, το περιβάλλον, την ενιαία αγορά, την έρευνα και καινοτομία. Συγκεκριμένα η πολιτική συνοχής παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό πλαίσιο και τη στρατηγική για την υλοποίηση των συμφωνημένων μας αναπτυξι-ακών στόχων (Στρατηγική «Ευρώπη 2020» – ec.europa.eu/eu2020).

  Μέχρι το 2020 η ΕΕ στοχεύει να υλοποιήσει πέντε συγκεκριμένους στόχους – σε απασχόληση, καινοτομία, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και κλίμα/ενέργεια. Το κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε αυτούς τους τομείς.

  Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες αναπτυξι-ακές ανάγκες σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, έχουν τεθεί κατά μέρος 351,8 δισε-κατομμύρια EUR – σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ – για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020.

  Η πολιτική συνοχής στηρίζει την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής συγκεντρώνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες ώστε να τις βοη-θήσει να φτάσουν στο επίπεδο των άλλων χωρών και να μειωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται στην ΕΕ.

  Συνολικός οικονομικός αντίκτυπος

  Η πολιτική συνοχής αποτελεί καταλύτη για περαιτέρω δημόσια και ιδιωτική χρημα-τοδότηση, όχι μόνο διότι υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να συγχρηματοδοτούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, αλλά επίσης γιατί δημιουργεί επενδυτική εμπιστοσύνη.

  Συνυπολογίζοντας τις εθνικές εισφορές και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, ο αντίκτυ-πος της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020 αναμένεται να φτάσει τα 450 δισε-κατομμύρια EUR.

  Πώς υλοποιείται η χρηματοδότηση

  Η πολιτική συνοχής υλοποιείται μέσω τριών βασικών ταμείων.

  ‣Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): στοχεύει να δυναμώσει την περιφερειακή οικονομική και κοινωνική συνοχή, επενδύοντας σε τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί επίσης έργα διασυ-νοριακής συνεργασίας.

  ‣Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): επενδύει σε ανθρώπους, και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για απασχόληση και εκπαίδευση. Επίσης έχει σκοπό να βοηθήσει μη-προνομιούχα άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

  ‣Το Ταμείο Συνοχής: επενδύει στην πράσινη και βιώ-σιμη ανάπτυξη και βελτιώνει τη συνδεσιμότητα στα Κράτη Μέλη που έχουν ΑΕγχΠ κάτω από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ-27.

  Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλι-είας (ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) (ec.europa.eu/esif).

  Διοχέτευση των ταμείων

  ‣Οι διαχειριστικές αρχές επιλέγουν τα επιμέρους έργα. Αν το συνολικό κόστος ενός έργου υπερβαί-νει τα 50 εκατομμύρια EUR, υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.

  ‣Η Επιτροπή διαθέτει τη χρηματοδότηση στην αρχή κάθε έτους για να επιτρέψει στις χώρες να αρχίσουν να τα επενδύουν στα προγράμματα.

  ‣Η Επιτροπή καταβάλλει την πιστοποιημένη από τους εθνικούς φορείς δαπάνη.

  ‣Τα προγράμματα βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Αυτή περιλαμβάνει επιτόπιους οικονομικούς και άλλους ελέγχους από την Επιτροπή και το Κράτος Μέλος. Και οι δυο πρέπει να υποβάλουν αναφορές σε όλη την 7-ετή περίοδο του προϋπολογισμού.

  Τι νέο υπάρχει για την περίοδο 2014-2020;

  ‣Ενισχυμένη βαρύτητα στα αποτελέσματα: Σαφέ-στεροι και μετρήσιμοι στόχοι για βελτιωμένο επί-πεδο λογοδοσίας.

  ‣Απλούστευση: Μια δέσμη κανόνων για πέντε ταμεία.

  ‣Συνθήκες: Θέσπιση συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από τη διοχέτευση της χρηματοδότησης.

  ‣Ενισχυμένη αστική διάσταση και αγώνας υπέρ της κοινωνικής ένταξης: θα οριστεί το κατώτατο ποσό του ΕΤΠΑ που θα διατεθεί για ολοκληρωμένα έργα στις πόλεις, και του ΕΚΤ για τη στήριξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

  ‣Σύνδεσμος με την οικονομική μεταρρύθμιση: η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη χρηματοδότηση ενός Κράτους Μέλους το οποίο δεν συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ.

  1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

  2. Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), και χρήση και ποιότητα αυτών

  3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

  4. Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα

  5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

  6. Διατήρηση και προστασία του περι-βάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων

  7. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των υποδομών δικτύων

  8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

  9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των διακρίσεων

  10. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση

  11. Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης

  ● 1957 Πρώτη αναφορά για περιφερειακές διαφορές στη Συνθήκη της Ρώμης.

  ● 1958 Θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  ● 1975 Δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  ● 1986 Θεσπίζεται η νομική βάση για την «Περιφερειακή Πολιτική» στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

  ● 1988 Για την προσαρμογή στην ένταξη της Ελλάδας (1981), της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (1986), τα διαρθρωτικά ταμεία ενσωματώνονται στην κυρίαρχη «Πολιτική Συνοχής». Προϋπολογισμός: 64 δις Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες.

  ● 1993 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ εισάγει το Ταμείο Συνοχής, την Επιτροπή των Περιφερειών και την αρχή της επικουρικότητας.

  ● 1994-1999 Διπλασιάζονται οι πόροι για τα Ταμεία ώστε να είναι ισόποσα με ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

  ● 1995 Προστίθεται ειδικός στόχος για τη στήριξη των αραιοκατοικημένων περιοχών της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

  ● 2000 ‘Η «στρατηγική της Λισαβόνας» μεταθέτει τις προτεραιότητες της ΕΕ προς την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την καινοτομία.

  ● 2000-2006 Οι προτεραιότητες αυτής της περιόδου αντικατοπτρίζουν τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας. Προενταξιακοί μηχανι-σμοί παρέχουν χρηματοδότηση και εμπειρογνωμο-σύνη στις χώρες που αναμένουν να προσχωρήσουν στην ΕΕ.

  ● 2004 Εντάσσονται δέκα νέες χώρες, αυξά-νοντας τον πληθυσμό της ΕΕ κατά 20 % αλλά το ΑΕγχΠ της κατά μόλις 5 %. Διατίθεται ειδικός προϋπολογισμός για τα νέα Κράτη Μέλη (2004-06).

  ● 2007-2013 Διατίθεται το 30 % του προϋπολογισμού για περιβαλλοντική υποδομή και μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και 25 % για έρευνα και καινοτομία.

  ● 2014-2020 Η νέα προγραμματική πε -ρίοδος εισάγει απλοποιημένους κοινούς κανόνες και βελτίωση της επικέντρωσης σε αποδόσεις και αποτελέσματα. Ο προϋπολογισμός των 351,8 δις EUR εστιάζει ιδιαίτερα σε 11 θεματικούς στόχους που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  Η πολιτική συνοχής ωφελεί όλες τις περιφέρειες της ΕΕ Το επίπεδο της επένδυσης αντανακλά τις αναπτυξιακές ανάγκες των Κρατών Μελών. Οι περιφέρειες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) τους σε περισσότερο ανεπτυγμένες, μετάβασης ή λιγότερο ανεπτυγμένες. Σύμφωνα με αυτό, τα ταμεία μπορούν να διαθέσουν μεταξύ 50 % και 85 % της συνολικής χρηματοδότησης ενός έργου. Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης μπορεί να προέλθει από δημόσιες (εθνικές ή περιφερειακές) ή ιδιωτικές πηγές. Ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής είναι να αποβούν οι περιφέρειες και οι πόλεις πιο ανταγωνιστικές, στηρίζοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

  Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

  Οι δυνητικοί δικαιούχοι περιλαμβάνουν δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις (ιδιαίτερα ΜΜΕ), πανεπιστήμια, ενώσεις, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις.

  Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση πρέπει να υποβάλλονται στην εθνική ή περιφερειακή αρχή η οποία διαχειρίζεται το σχετικό πρόγραμμα.

  Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

  Η πολιτική συνοχής ενθαρρύνει τις περιφέρειες και πόλεις από διαφορετικά Κράτη Μέλη να συνεργα-στούν και να μάθουν η μια από την άλλη μέσω κοινών προγραμμάτων, έργων και δικτύων με συγκεκριμένο αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής, συ-μπεριλαμβάνοντας την καινοτομία, την προσβασιμότη-τα, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, την απασχόληση

  ➔ Ποια είναι η διαδικασία;

  Η πολιτική συνοχής έχει θεσπίσει 11 θεματικούς στόχους που στηρίζουν την ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020.

  ➔ Η επένδυση του ΕΤΠΑ θα στηρίξει και τους 11 στόχους, αλλά οι στόχοι 1-4 αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για επένδυση.

  ➔ Οι κύριες προτεραιότητες του ΕΚΤ είναι οι στόχοι 8-11, μολονότι το ταμείο στηρίζει επίσης και τους στόχους 1-4.

  ➔ Το ταμείο συνοχής στηρίζει τους στόχους 4-7 και 11.

  ➔ Ποιος ωφελείται;➔ Η πολιτική συνοχής μέσα στο χρόνο

  ➔ Τι είναι η πολιτική συνοχής;➔ Ποια είναι τα κύρια επιτεύγματα*;

  ➔ Ποιες είναι οι προτεραιότητες;

  Υποστήριξη σε περίοδο κρίσης

  Η πολιτική συνοχής ανταποκρίθηκε άμεσα και αποδοτικά στην κρίση με ζωτικό βαθμό ευελιξίας - ανακατευθύνο-ντας τη χρηματοδότηση στις περιοχές με τη μεγαλύ-τερη ανάγκη και επενδύοντας σε βασικούς τομείς για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, στο-χευμένες μειώσεις στις εθνικές συγχρηματοδοτούμε-νες απαιτήσεις και η εκ των προτέρων κάλυψη των χρηματοοικονομικών κατανομών των Κρατών Μελών σε καταστάσεις κρίσεων παρείχαν την αναγκαία ρευστό-τητα σε μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών.

  Σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής, τα Κράτη Μέλη μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση για βοή-θεια μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), το οποίο μπορεί να κινητοποιηθεί μέχρι του ανώτερου ετήσιου συνόλου των 500 εκατομμυ-ρίων EUR.

  TRANSITION REGIONS

  0,4 δις €Αστικές καινοτόμες δράσεις 182,2 δις €

  Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  63,4 δις €Ταμείο Συνοχής

  54,3 δις € Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  35,4 δις €Περιφέρειες μετάβασης

  1,5 δις €Ειδική χρηματοδότηση για απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες

  1,2 δις €Τεχνική βοήθεια

  3,2 δις €Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (πρόσθετη)

  10,2 δις € Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

  ή το περιβάλλον. Τα διασυνοριακά, διακρατικά και δια-περιφερειακά προγράμματα λαμβάνουν χρηματοδό-τηση μέσω του ΕΤΠΑ. Οι άνθρωποι που κατοικούν εκτός των συνόρων της ΕΕ ωφελούνται επίσης μέσω των προγραμμάτων του μηχανισμού της Προενταξια-κής Διασυνοριακής Συνεργασίας.

  Μπορεί επίσης να υπάρξει διεθνής συνεργασία μέσω μιας «μακροπεριφερειακής στρατηγικής», ενός ολοκληρωμέ-νου πλαισίου για την εξέταση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Κράτη Μέλη και τρίτες χώρες σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Υπάρχουν προς το παρόν δυο μακροπεριφερειακές στρατηγικές: Η στρατηγι-κή της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη. Μια τρί-τη αναμένεται να υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του 2014 (η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής και Ιο-νίου) και μια τέταρτη μέχρι το τέλος του 2015 (η στρατη-γική της ΕΕ για την περιφέρεια των Άλπεων).

  Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στο διαδίκτυο Europe Direct

  Το Europe Direct είναι ένα δίκτυο πληροφοριακών κέντρων και τεκμη-ρίωσης σχετικά με την ΕΕ σε όλα τα Κράτη Μέλη και επίσης διαθέτει μια κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης.

  ➔ Βρείτε το πλησιέστερο κέντρο πληροφόρησης

  μέσω του: europedirect.europa.eu

  ➔ Για να επικοινωνήσετε με την κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης:

  Καλέστε το Europe Direct χωρίς χρέωση στο 00 800 6 7 8 9 10 11 σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα Στείλτε την ερώτησή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_el.htm Αρχίστε μια διαδικτυακή συνομιλία (web chat) στο http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_el.htm

  Διαχειριστικές Αρχές

  Στους ιστότοπους του Inforegio και του ΕΚΤ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής στην περιφέρειά σας. Οι διαχειριστικές αρχές έχουν επίσης δικούς τους ιστότοπους, όπου δια-τίθενται πληροφορίες για τα έργα στην περιφέρειά σας και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση.

  Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ΕλλάδαΒασιλίσσης Σοφίας 2 – 106 74 ΑθήναΤηλ.: +30 210 7272100E-mail: [email protected]://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

  Αντιπροσωπεία της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής στην ΚύπροΣπίτι της ΕΕΛεωφόρος Βύρωνος 30 – 1096 ΛευκωσίαΤηλ.: +357 22 81 77 70E-mail: [email protected]://ec.europa.eu/cyprus/index_el.htm

  ➔ Επισκεφθείτε το: http://ec.europa.eu/represent_el.htm

  ➔ Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

  http://ec.europa.eu/esf/

  https://twitter.com/@EU_Regionalhttps://twitter.com/EU_social

  www.facebook.com/socialeurope

  www.flickr.com/euregional

  http://ec.europa.eu/regional_policy

  www.yammer.com/regionetworkΣυνεργατική πλατφόρμα της Περιφερειακής Πολιτικής

  Ιστότοπος του Inforegio

  KN-04-14-378-EL-C

  © Ευρω

  παϊκή Ένωση / G

  etty Images / Shutterstock

  Μια εισαγωγή στηνπολιτική συνοχής της ΕΕ2014-2020

  Ιούνιος 2014

  Πολιτική συνοχής

 • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020ΣΎΝΟΛΟ: 1 082 δισεκατομμύρια €

  67,5 %Άλλες πολιτικές της ΕΕ: γεωργία, έρευνα, εξωτερικές δράσεις, κ.λπ. 730,2 δις €

  32,5 %Χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής351,8 δις €

  Η πολιτική συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ Στοχεύει όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

  Καθορισμός των σωστών στόχωνΗ Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να συντάξουν συμβάσεις εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα, περιγράφοντας τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Διαχειριστικές αρχές στα Κράτη Μέλη διαχειρίζονται τα προγράμματα και επιλέγουν τα επιμέρους έργα.

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020(351,8 δισεκατομμύρια €)

  Cover poster_140714.indd 114/07/14 16:32

  Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης

  ‣ Το εισόδημα έχει αυξηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της ΕΕ με το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ να αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές από 60,5 % του μέσου όρου της ΕΕ το 2007 σε 62,7 % το 2010.

  ‣ Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν 594 000 νέες θέσεις εργασίας από το 2007 μέχρι το 2012.

  Επένδυση στους ανθρώπους

  ‣ Κάθε χρόνο, περίπου 15 εκατομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ συμμετέχουν σε χιλιάδες έργα συγ-χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  ‣ 2,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ που στήριζαν την πρόσβαση σε απασχόληση βρήκαν δουλειά μέσα σε 6 μήνες (2007-2010).

  Υποστήριξη σε επιχειρήσεις

  ‣ 198 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έλαβαν άμεση επενδυτική ενίσχυση.

  ‣ 77 800 νέες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη. ‣ 262 000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε ΜΜΕ.

  Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

  ‣ 61 000 ερευνητικά προγράμματα έλαβαν στήριξη. ‣ 5 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες της ΕΕ καλύ-φθηκαν μέσω ευρυζωνικής συνδεσιμότητας.

  ‣ 21 000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας δημιουργή-θηκαν στον τομέα της έρευνας.

  Βελτίωση του περιβάλλοντος

  ‣ Εκσυγχρονίστηκαν συστήματα παροχής νερού, προς όφελος 3,2 εκατομμυρίων πολιτών.

  ‣ 9 400 έργα βελτίωσαν τη βιωσιμότητα και ελκυ-στικότητα κωμοπόλεων και πόλεων.

  Εκσυγχρονισμός των μεταφορών

  ‣ 1 200 χλμ δρόμων και 1 500 χλμ σιδηροδρόμων βοήθησαν να υλοποιηθεί το αποδοτικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

  * Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, τα στοιχεία είναι για την περίοδο 2007-2012.

  Η πολιτική συνοχής έχει ισχυρό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς

  Οι επενδύσεις βοηθούν να υλοποιηθούν πολλοί άλλοι στόχοι πολιτικής της ΕΕ. Συμπληρώνει πολιτικές της ΕΕ, όπως εκείνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ενέργεια, το περιβάλλον, την ενιαία αγορά, την έρευνα και καινοτομία. Συγκεκριμένα η πολιτική συνοχής παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό πλαίσιο και τη στρατηγική για την υλοποίηση των συμφωνημένων μας αναπτυξι-ακών στόχων (Στρατηγική «Ευρώπη 2020» – ec.europa.eu/eu2020).

  Μέχρι το 2020 η ΕΕ στοχεύει να υλοποιήσει πέντε συγκεκριμένους στόχους – σε απασχόληση, καινοτομία, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και κλίμα/ενέργεια. Το κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε αυτούς τους τομείς.

  Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να αντιμετωπιστούν οι ποικίλες αναπτυξι-ακές ανάγκες σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, έχουν τεθεί κατά μέρος 351,8 δισε-κατομμύρια EUR – σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισμού της ΕΕ – για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020.

  Η πολιτική συνοχής στηρίζει την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

  Το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής συγκεντρώνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες ώστε να τις βοη-θήσει να φτάσουν στο επίπεδο των άλλων χωρών και να μειωθούν οι οικονομικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται στην ΕΕ.

  Συνολικός οικονομικός αντίκτυπος

  Η πολιτική συνοχής αποτελεί καταλύτη για περαιτέρω δημόσια και ιδιωτική χρημα-τοδότηση, όχι μόνο διότι υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να συγχρηματοδοτούν από τον εθνικό προϋπολογισμό, αλλά επίσης γιατί δημιουργεί επενδυτική εμπιστοσύνη.

  Συνυπολογίζοντας τις εθνικές εισφορές και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, ο αντίκτυ-πος της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020 αναμένεται να φτάσει τα 450 δισε-κατομμύρια EUR.

  Πώς υλοποιείται η χρηματοδότηση

  Η πολιτική συνοχής υλοποιείται μέσω τριών βασικών ταμείων.

  ‣ Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): στοχεύει να δυναμώσει την περιφερειακή οικονομική και κοινωνική συνοχή, επενδύοντας σε τομείς που ενισχύουν την ανάπτυξη για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το ΕΤΠΑ χρηματοδοτεί επίσης έργα διασυ-νοριακής συνεργασίας.

  ‣ Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ): επενδύει σε ανθρώπους, και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για απασχόληση και εκπαίδευση. Επίσης έχει σκοπό να βοηθήσει μη-προνομιούχα άτομα που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού.

  ‣ Το Ταμείο Συνοχής: επενδύει στην πράσινη και βιώ-σιμη ανάπτυξη και βελτιώνει τη συνδεσιμότητα στα Κράτη Μέλη που έχουν ΑΕγχΠ κάτω από το 90 % του μέσου όρου της ΕΕ-27.

  Μαζί με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλι-είας (ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) (ec.europa.eu/esif).

  Διοχέτευση των ταμείων

  ‣ Οι διαχειριστικές αρχές επιλέγουν τα επιμέρους έργα. Αν το συνολικό κόστος ενός έργου υπερβαί-νει τα 50 εκατομμύρια EUR, υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.

  ‣ Η Επιτροπή διαθέτει τη χρηματοδότηση στην αρχή κάθε έτους για να επιτρέψει στις χώρες να αρχίσουν να τα επενδύουν στα προγράμματα.

  ‣ Η Επιτροπή καταβάλλει την πιστοποιημένη από τους εθνικούς φορείς δαπάνη.

  ‣ Τα προγράμματα βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Αυτή περιλαμβάνει επιτόπιους οικονομικούς και άλλους ελέγχους από την Επιτροπή και το Κράτος Μέλος. Και οι δυο πρέπει να υποβάλουν αναφορές σε όλη την 7-ετή περίοδο του προϋπολογισμού.

  Τι νέο υπάρχει για την περίοδο 2014-2020;

  ‣ Ενισχυμένη βαρύτητα στα αποτελέσματα: Σαφέ-στεροι και μετρήσιμοι στόχοι για βελτιωμένο επί-πεδο λογοδοσίας.

  ‣ Απλούστευση: Μια δέσμη κανόνων για πέντε ταμεία.

  ‣ Συνθήκες: Θέσπιση συγκεκριμένων προϋποθέσεων πριν από τη διοχέτευση της χρηματοδότησης.

  ‣ Ενισχυμένη αστική διάσταση και αγώνας υπέρ της κοινωνικής ένταξης: θα οριστεί το κατώτατο ποσό του ΕΤΠΑ που θα διατεθεί για ολοκληρωμένα έργα στις πόλεις, και του ΕΚΤ για τη στήριξη των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων.

  ‣ Σύνδεσμος με την οικονομική μεταρρύθμιση: η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη χρηματοδότηση ενός Κράτους Μέλους το οποίο δεν συμμορφώνεται με τους οικονομικούς κανόνες της ΕΕ.

  1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας

  2. Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), και χρήση και ποιότητα αυτών

  3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

  4. Στήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία με μειωμένη χρήση άνθρακα

  5. Προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

  6. Διατήρηση και προστασία του περι-βάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων

  7. Προώθηση βιώσιμων μεταφορών και βελτίωση των υποδομών δικτύων

  8. Προώθηση της βιώσιμης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων

  9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμηση της φτώχειας και όλων των διακρίσεων

  10. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου μάθηση

  11. Βελτίωση της αποδοτικότητας της δημόσιας διοίκησης

  ● 1957 Πρώτη αναφορά για περιφερειακές διαφορές στη Συνθήκη της Ρώμης.

  ● 1958 Θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

  ● 1975 Δημιουργείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  ● 1986 Θεσπίζεται η νομική βάση για την «Περιφερειακή Πολιτική» στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

  ● 1988 Για την προσαρμογή στην ένταξη της Ελλάδας (1981), της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (1986), τα διαρθρωτικά ταμεία ενσωματώνονται στην κυρίαρχη «Πολιτική Συνοχής». Προϋπολογισμός: 64 δις Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες.

  ● 1993 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ εισάγει το Ταμείο Συνοχής, την Επιτροπή των Περιφερειών και την αρχή της επικουρικότητας.

  ● 1994-1999 Διπλασιάζονται οι πόροι για τα Ταμεία ώστε να είναι ισόποσα με ένα τρίτο του προϋπολογισμού της ΕΕ.

  ● 1995 Προστίθεται ειδικός στόχος για τη στήριξη των αραιοκατοικημένων περιοχών της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

  ● 2000 ‘Η «στρατηγική της Λισαβόνας» μεταθέτει τις προτεραιότητες της ΕΕ προς την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την καινοτομία.

  ● 2000-2006 Οι προτεραιότητες αυτής της περιόδου αντικατοπτρίζουν τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας. Προενταξιακοί μηχανι-σμοί παρέχουν χρηματοδότηση και εμπειρογνωμο-σύνη στις χώρες που αναμένουν να προσχωρήσουν στην ΕΕ.

  ● 2004 Εντάσσονται δέκα νέες χώρες, αυξά-νοντας τον πληθυσμό της ΕΕ κατά 20 % αλλά το ΑΕγχΠ της κατά μόλις 5 %. Διατίθεται ειδικός προϋπολογισμός για τα νέα Κράτη Μέλη (2004-06).

  ● 2007-2013 Διατίθεται το 30 % του προϋπολογισμού για περιβαλλοντική υποδομή και μέτρα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και 25 % για έρευνα και καινοτομία.

  ● 2014-2020 Η νέα προγραμματική πε -ρίοδος εισάγει απλοποιημένους κοινούς κανόνες και βελτίωση της επικέντρωσης σε αποδόσεις και αποτελέσματα. Ο προϋπολογισμός των 351,8 δις EUR εστιάζει ιδιαίτερα σε 11 θεματικούς στόχους που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  Η πολιτική συνοχής ωφελεί όλες τις περιφέρειες της ΕΕ Το επίπεδο της επένδυσης αντανακλά τις αναπτυξιακές ανάγκες των Κρατών Μελών. Οι περιφέρειες κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) τους σε περισσότερο ανεπτυγμένες, μετάβασης ή λιγότερο ανεπτυγμένες. Σύμφωνα με αυτό, τα ταμεία μπορούν να διαθέσουν μεταξύ 50 % και 85 % της συνολικής χρηματοδότησης ενός έργου. Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης μπορεί να προέλθει από δημόσιες (εθνικές ή περιφερειακές) ή ιδιωτικές πηγές. Ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής είναι να αποβούν οι περιφέρειες και οι πόλεις πιο ανταγωνιστικές, στηρίζοντας την ανάπτυξη και δημιουργώντας θέσεις εργασίας.

  Ποιος μπορεί να κάνει αίτηση;

  Οι δυνητικοί δικαιούχοι περιλαμβάνουν δημόσιους φορείς, επιχειρήσεις (ιδιαίτερα ΜΜΕ), πανεπιστήμια, ενώσεις, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις.

  Οι αιτήσεις για χρηματοδότηση πρέπει να υποβάλλονται στην εθνική ή περιφερειακή αρχή η οποία διαχειρίζεται το σχετικό πρόγραμμα.

  Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

  Η πολιτική συνοχής ενθαρρύνει τις περιφέρειες και πόλεις από διαφορετικά Κράτη Μέλη να συνεργα-στούν και να μάθουν η μια από την άλλη μέσω κοινών προγραμμάτων, έργων και δικτύων με συγκεκριμένο αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της οικονομικής ζωής, συ-μπεριλαμβάνοντας την καινοτομία, την προσβασιμότη-τα, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, την απασχόληση

  ➔ Ποια είναι η διαδικασία;

  Η πολιτική συνοχής έχει θεσπίσει 11 θεματικούς στόχους που στηρίζουν την ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020.

  ➔ Η επένδυση του ΕΤΠΑ θα στηρίξει και τους 11 στόχους, αλλά οι στόχοι 1-4 αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για επένδυση.

  ➔ Οι κύριες προτεραιότητες του ΕΚΤ είναι οι στόχοι 8-11, μολονότι το ταμείο στηρίζει επίσης και τους στόχους 1-4.

  ➔ Το ταμείο συνοχής στηρίζει τους στόχους 4-7 και 11.

  ➔ Ποιος ωφελείται; ➔ Η πολιτική συνοχής μέσα στο χρόνο

  ➔ Τι είναι η πολιτική συνοχής; ➔ Ποια είναι τα κύρια επιτεύγματα*;

  ➔ Ποιες είναι οι προτεραιότητες;

  Υποστήριξη σε περίοδο κρίσης

  Η πολιτική συνοχής ανταποκρίθηκε άμεσα και αποδοτικά στην κρίση με ζωτικό βαθμό ευελιξίας - ανακατευθύνο-ντας τη χρηματοδότηση στις περιοχές με τη μεγαλύ-τερη ανάγκη και επενδύοντας σε βασικούς τομείς για ανάπτυξη και δημιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, στο-χευμένες μειώσεις στις εθνικές συγχρηματοδοτούμε-νες απαιτήσεις και η εκ των προτέρων κάλυψη των χρηματοοικονομικών κατανομών των Κρατών Μελών σε καταστάσεις κρίσεων παρείχαν την αναγκαία ρευστό-τητα σε μια περίοδο δημοσιονομικών περιορισμών.

  Σε περίπτωση μείζονος φυσικής καταστροφής, τα Κράτη Μέλη μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση για βοή-θεια μέσω του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), το οποίο μπορεί να κινητοποιηθεί μέχρι του ανώτερου ετήσιου συνόλου των 500 εκατομμυ-ρίων EUR.

  TRANSITION REGIONS

  0,4 δις €Αστικές καινοτόμες δράσεις182,2 δις €

  Λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  63,4 δις €Ταμείο Συνοχής

  54,3 δις € Περισσότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες

  35,4 δις €Περιφέρειες μετάβασης

  1,5 δις €Ειδική χρηματοδότηση για απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιφέρειες

  1,2 δις €Τεχνική βοήθεια

  3,2 δις €Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (πρόσθετη)

  10,2 δις € Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

  ή το περιβάλλον. Τα διασυνοριακά, διακρατικά και δια-περιφερειακά προγράμματα λαμβάνουν χρηματοδό-τηση μέσω του ΕΤΠΑ. Οι άνθρωποι που κατοικούν εκτός των συνόρων της ΕΕ ωφελούνται επίσης μέσω των προγραμμάτων του μηχανισμού της Προενταξια-κής Διασυνοριακής Συνεργασίας.

  Μπορεί επίσης να υπάρξει διεθνής συνεργασία μέσω μιας «μακροπεριφερειακής στρατηγικής», ενός ολοκληρωμέ-νου πλαισίου για την εξέταση των κοινών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα Κράτη Μέλη και τρίτες χώρες σε καθορισμένες γεωγραφικές περιοχές. Υπάρχουν προς το παρόν δυο μακροπεριφερειακές στρατηγικές: Η στρατηγι-κή της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Δούναβη. Μια τρί-τη αναμένεται να υιοθετηθεί μέχρι το τέλος του 2014 (η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής και Ιο-νίου) και μια τέταρτη μέχρι το τέλος του 2015 (η στρατη-γική της ΕΕ για την περιφέρεια των Άλπεων).

  Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στο διαδίκτυοEurope Direct

  Το Europe Direct είναι ένα δίκτυο πληροφοριακών κέντρων και τεκμη-ρίωσης σχετικά με την ΕΕ σε όλα τα Κράτη Μέλη και επίσης διαθέτει μια κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης.

  ➔ Βρείτε το πλησιέστερο κέντρο πληροφόρησης

  μέσω του: europedirect.europa.eu

  ➔ Για να επικοινωνήσετε με την κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης:

  Καλέστε το Europe Direct χωρίς χρέωση στο 00 800 6 7 8 9 10 11 σε οποιαδήποτε επίσημη γλώσσα Στείλτε την ερώτησή σας με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στο http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_el.htm Αρχίστε μια διαδικτυακή συνομιλία (web chat) στο http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_el.htm

  Διαχειριστικές Αρχές

  Στους ιστότοπους του Inforegio και του ΕΚΤ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της χρηματοδότησης της πολιτικής συνοχής στην περιφέρειά σας. Οι διαχειριστικές αρχές έχουν επίσης δικούς τους ιστότοπους, όπου δια-τίθενται πληροφορίες για τα έργα στην περιφέρειά σας και πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για χρηματοδότηση.

  Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ΕλλάδαΒασιλίσσης Σοφίας 2 – 106 74 ΑθήναΤηλ.: +30 210 7272100E-mail: [email protected]://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

  Αντιπροσωπεία της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής στην ΚύπροΣπίτι της ΕΕΛεωφόρος Βύρωνος 30 – 1096 ΛευκωσίαΤηλ.: +357 22 81 77 70E-mail: [email protected]://ec.europa.eu/cyprus/index_el.htm

  ➔ Επισκεφθείτε το: http://ec.europa.eu/represent_el.htm

  ➔ Πού μπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

  http://ec.europa.eu/esf/

  https://twitter.com/@EU_Regionalhttps://twitter.com/EU_social

  www.facebook.com/socialeurope

  www.flickr.com/euregional

  http://ec.europa.eu/regional_policy

  www.yammer.com/regionetworkΣυνεργατική πλατφόρμα της Περιφερειακής Πολιτικής

  Ιστότοπος του Inforegio

  KN-0

  4-14

  -378

  -EL-

  C

  © Ε

  υρω

  παϊκ

  ή Έ

  νωση

  / G

  etty

  Imag

  es /

  Shut

  ters

  tock

  Μια εισαγωγή στηνπολιτική συνοχής της ΕΕ2014-2020Ιούνιος 2014

  Πολιτική συνοχής

 • ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 20142020ΣΥΝΟΛΟ: 1 082 δισεκατοµµύρια €

  67,5 %Άλλες πολιτικές της ΕΕ: γεωργία, έρευνα, εξωτερικές δράσεις, κ.λπ. 730,2 δις €

  32,5 %Χρηµατοδότηση πολιτικής συνοχής351,8 δις €

  Η πολιτική συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ Στοχεύει όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει τη δηµιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονοµική ανάπτυξη, τη βιώσιµη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

  Καθορισµός των σωστών στόχωνΗ Επιτροπή συνεργάζεται µε τα κράτη µέλη και τις περιφέρειες για να συντάξουν συµβάσεις εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράµµατα, περιγράφοντας τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. ∆ιαχειριστικές αρχές στα Κράτη Μέλη διαχειρίζονται τα προγράµµατα και επιλέγουν τα επιµέρους έργα.

  ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 20142020(351,8 δισεκατοµµύρια €)

  Cover poster_140714.indd 114/07/14 16:32

  ∆ηµιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης

  � Το εισόδηµα έχει αυξηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της ΕΕ µε το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ να αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές από 60,5 % του µέσου όρου της ΕΕ το 2007 σε 62,7 % το 2010.

  � Υπολογίζεται ότι δηµιουργήθηκαν 594 000 νέες θέσεις εργασίας από το 2007 µέχρι το 2012.

  Επένδυση στους ανθρώπους

  � Κάθε χρόνο, περίπου 15 εκατοµµύρια άτοµα σε όλη την ΕΕ συµµετέχουν σε χιλιάδες έργα συγ-χρηµατοδοτούµενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ).

  � 2,4 εκατοµµύρια συµµετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ που στήριζαν την πρόσβαση σε απασχόληση βρήκαν δουλειά µέσα σε 6 µήνες (2007-2010).

  Υποστήριξη σε επιχειρήσεις

  � 198 000 µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έλαβαν άµεση επενδυτική ενίσχυση.

  � 77 800 νέες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη. � 262 000 θέσεις εργασίας δηµιουργήθηκαν σε ΜΜΕ.

  Ενίσχυση της έρευνας και καινοτοµίας

  � 61 000 ερευνητικά προγράµµατα έλαβαν στήριξη. � 5 εκατοµµύρια περισσότεροι πολίτες της ΕΕ καλύ-φθηκαν µέσω ευρυζωνικής συνδεσιµότητας.

  � 21 000 νέες µόνιµες θέσεις εργασίας δηµιουργή-θηκαν στον τοµέα της έρευνας.

  Βελτίωση του περιβάλλοντος

  � Εκσυγχρονίστηκαν συστήµατα παροχής νερού, προς όφελος 3,2 εκατοµµυρίων πολιτών.

  � 9 400 έργα βελτίωσαν τη βιωσιµότητα και ελκυ-στικότητα κωµοπόλεων και πόλεων.

  Εκσυγχρονισµός των µεταφορών

  � 1 200 χλµ δρόµων και 1 500 χλµ σιδηροδρόµων βοήθησαν να υλοποιηθεί το αποδοτικό διευρωπαϊκό δίκτυο µεταφορών (∆Ε∆-Μ).

  * Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, τα στοιχεία είναι για την περίοδο 2007-2012.

  Η πολιτική συνοχής έχει ισχυρό αντίκτυπο σε πολλούς τοµείς

  Οι επενδύσεις βοηθούν να υλοποιηθούν πολλοί άλλοι στόχοι πολιτικής της ΕΕ. Συµπληρώνει πολιτικές της ΕΕ, όπως εκείνες που σχετίζονται µε την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ενέργεια, το περιβάλλον, την ενιαία αγορά, την έρευνα και καινοτοµία. Συγκεκριµένα η πολιτική συνοχής παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό πλαίσιο και τη στρατηγική για την υλοποίηση των συµφωνηµένων µας αναπτυξι-ακών στόχων (Στρατηγική «Ευρώπη 2020» – ec.europa.eu/eu2020).

  Μέχρι το 2020 η ΕΕ στοχεύει να υλοποιήσει πέντε συγκεκριµένους στόχους – σε απασχόληση, καινοτοµία, εκπαίδευση, κοινωνική ένταξη και κλίµα/ενέργεια. Το κάθε Κράτος Μέλος έχει υιοθετήσει τους δικούς του εθνικούς στόχους σε αυτούς τους τοµείς.

  Για να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι και να αντιµετωπιστούν οι ποικίλες αναπτυξι-ακές ανάγκες σε όλες τις περιφέρειες της ΕΕ, έχουν τεθεί κατά µέρος 351,8 δισε-κατοµµύρια EUR – σχεδόν το ένα τρίτο του συνολικού προϋπολογισµού της ΕΕ – για την πολιτική συνοχής για την περίοδο 2014-2020.

  Η πολιτική συνοχής στηρίζει την Ευρωπαϊκή αλληλεγγύη

  Το µεγαλύτερο µέρος της χρηµατοδότησης της πολιτικής συνοχής συγκεντρώνεται στις λιγότερο ανεπτυγµένες Ευρωπαϊκές χώρες και περιφέρειες ώστε να τις βοη-θήσει να φτάσουν στο επίπεδο των άλλων χωρών και να µειωθούν οι οικονοµικές, κοινωνικές και εδαφικές διαφορές οι οποίες εξακολουθούν να υφίστανται στην ΕΕ.

  Συνολικός οικονοµικός αντίκτυπος

  Η πολιτική συνοχής αποτελεί καταλύτη για περαιτέρω δηµόσια και ιδιωτική χρηµα-τοδότηση, όχι µόνο διότι υποχρεώνει τα Κράτη Μέλη να συγχρηµατοδοτούν από τον εθνικό προϋπολογισµό, αλλά επίσης γιατί δηµιουργεί επενδυτική εµπιστοσύνη.

  Συνυπολογίζοντας τις εθνικές εισφορές και άλλες ιδιωτικές επενδύσεις, ο αντίκτυ-πος της πολιτικής συνοχής για το 2014-2020 αναµένεται να φτάσει τα 450 δισε-κατοµµύρια EUR.

  Πώς υλοποιείται η χρηµατοδότηση

  Η πολιτική συνοχής υλοποιείται µέσω τριών βασικών ταµείων.

  � Το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ): στοχεύει να δυναµώσει την περιφερειακή οικονοµική και κοινωνική συνοχή, επενδύοντας σε τοµείς που ενισχύουν την ανάπτυξη για να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα και να δηµιουργηθούν θέσεις εργασίας. Το ΕΤΠΑ χρηµατοδοτεί επίσης έργα διασυ-νοριακής συνεργασίας.

  � Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο (ΕΚΤ): επενδύει σε ανθρώπους, και στοχεύει στη βελτίωση των ευκαιριών για απασχόληση και εκπαίδευση. Επίσης έχει σκοπό να βοηθήσει µη-προνοµιούχα άτοµα που διατρέχουν τον κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισµού.

  � Το Ταµείο Συνοχής: επενδύει στην πράσινη και βιώ-σιµη ανάπτυξη και βελτιώνει τη συνδεσιµότητα στα Κράτη Μέλη που έχουν ΑΕγχΠ κάτω από το 90 % του µέσου όρου της ΕΕ-27.

  Μαζί µε το Ευρωπαϊκό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και το Ευρωπαϊκό Ταµείο Θάλασσας και Αλι-είας (ΕΤΘΑ), αποτελούν τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταµεία (Ε∆ΕΤ) (ec.europa.eu/esif).

  ∆ιοχέτευση των ταµείων

  � Οι διαχειριστικές αρχές επιλέγουν τα επιµέρους έργα. Αν το συνολικό κόστος ενός έργου υπερβαί-νει τα 50 εκατοµµύρια EUR, υπόκειται στην έγκριση της Επιτροπής.

  � Η Επιτροπή διαθέτει τη χρηµατοδότηση στην αρχή κάθε έτους για να επιτρέψει στις χώρες να αρχίσουν να τα επενδύουν στα προγράµµατα.

  � Η Επιτροπή καταβάλλει την πιστοποιηµένη από τους εθνικούς φορείς δαπάνη.

  � Τα προγράµµατα βρίσκονται υπό συνεχή επιτήρηση. Αυτή περιλαµβάνει επιτόπιους οικονοµικούς και άλλους ελέγχους από την Επιτροπή και το Κράτος Μέλος. Και οι δυο πρέπει να υποβάλουν αναφορές σε όλη την 7-ετή περίοδο του προϋπολογισµού.

  Τι νέο υπάρχει για την περίοδο 2014-2020;

  � Ενισχυµένη βαρύτητα στα αποτελέσµατα: Σαφέ-στεροι και µετρήσιµοι στόχοι για βελτιωµένο επί-πεδο λογοδοσίας.

  � Απλούστευση: Μια δέσµη κανόνων για πέντε ταµεία.

  � Συνθήκες: Θέσπιση συγκεκριµένων προϋποθέσεων πριν από τη διοχέτευση της χρηµατοδότησης.

  � Ενισχυµένη αστική διάσταση και αγώνας υπέρ της κοινωνικής ένταξης: θα οριστεί το κατώτατο ποσό του ΕΤΠΑ που θα διατεθεί για ολοκληρωµένα έργα στις πόλεις, και του ΕΚΤ για τη στήριξη των περιθωριοποιηµένων κοινοτήτων.

  � Σύνδεσµος µε την οικονοµική µεταρρύθµιση: η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να αναστείλει τη χρηµατοδότηση ενός Κράτους Μέλους το οποίο δεν συµµορφώνεται µε τους οικονοµικούς κανόνες της ΕΕ.

  1. Ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτοµίας

  2. Βελτίωση της πρόσβασης σε τεχνολογίες της πληροφορίας και των επικοινωνιών (ΤΠΕ), και χρήση και ποιότητα αυτών

  3. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

  4. Στήριξη της µετάβασης προς µια οικονοµία µε µειωµένη χρήση άνθρακα

  5. Προώθηση της προσαρµογής στην κλιµατική αλλαγή, πρόληψη και διαχείριση κινδύνων

  6. ∆ιατήρηση και προστασία του περι-βάλλοντος, και προώθηση της αποδοτικής χρήσης πόρων

  7. Προώθηση βιώσιµων µεταφορών και βελτίωση των υποδοµών δικτύων

  8. Προώθηση της βιώσιµης και ποιοτικής απασχόλησης, και στήριξη της κινητικότητας των εργαζοµένων

  9. Προώθηση της κοινωνικής ένταξης, καταπολέµηση της φτώχειας και όλων των διακρίσεων

  10. Επενδύσεις στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη δια βίου µάθηση

  11. Βελτίωση της αποδοτικότητας της δηµόσιας διοίκησης

  ● 1957 Πρώτη αναφορά για περιφερειακές διαφορές στη Συνθήκη της Ρώµης.

  ● 1958 Θεσπίζεται το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο.

  ● 1975 ∆ηµιουργείται το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

  ● 1986 Θεσπίζεται η νοµική βάση για την «Περιφερειακή Πολιτική» στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Πράξη.

  ● 1988 Για την προσαρµογή στην ένταξη της Ελλάδας (1981), της Ισπανίας και της Πορτογαλίας (1986), τα διαρθρωτικά ταµεία ενσωµατώνονται στην κυρίαρχη «Πολιτική Συνοχής». Προϋπολογισµός: 64 δις Ευρωπαϊκές Λογιστικές Μονάδες.

  ● 1993 Η Συνθήκη του Μάαστριχτ εισάγει το Ταµείο Συνοχής, την Επιτροπή των Περιφερειών και την αρχή της επικουρικότητας.

  ● 1994-1999 ∆ιπλασιάζονται οι πόροι για τα Ταµεία ώστε να είναι ισόποσα µε ένα τρίτο του προϋπολογισµού της ΕΕ.

  ● 1995 Προστίθεται ειδικός στόχος για τη στήριξη των αραιοκατοικηµένων περιοχών της Φινλανδίας και της Σουηδίας.

  ● 2000 ‘Η «στρατηγική της Λισαβόνας» µεταθέτει τις προτεραιότητες της ΕΕ προς την ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την καινοτοµία.

  ● 2000-2006 Οι προτεραιότητες αυτής της περιόδου αντικατοπτρίζουν τους στόχους της στρατηγικής της Λισαβόνας. Προενταξιακοί µηχανι-σµοί παρέχουν χρηµατοδότηση και εµπειρογνωµο-σύνη στις χώρες που αναµένουν να προσχωρήσουν στην ΕΕ.

  ● 2004 Εντάσσονται δέκα νέες χώρες, αυξά-νοντας τον πληθυσµό της ΕΕ κατά 20 % αλλά το ΑΕγχΠ της κατά µόλις 5 %. ∆ιατίθεται ειδικός προϋπολογισµός για τα νέα Κράτη Μέλη (2004-06).

  ● 2007-2013 ∆ιατίθεται το 30 % του προϋπολογισµού για περιβαλλοντική υποδοµή και µέτρα για την καταπολέµηση της κλιµατικής αλλαγής, και 25 % για έρευνα και καινοτοµία.

  ● 2014-2020 Η νέα προγραµµατική πε -ρίοδος εισάγει απλοποιηµένους κοινούς κανόνες και βελτίωση της επικέντρωσης σε αποδόσεις και αποτελέσµατα. Ο προϋπολογισµός των 351,8 δις EUR εστιάζει ιδιαίτερα σε 11 θεµατικούς στόχους που θα βοηθήσουν στην υλοποίηση των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

  Η πολιτική συνοχής ωφελεί όλες τις περιφέρειες της ΕΕΤο επίπεδο της επένδυσης αντανακλά τις αναπτυξιακές ανάγκες των Κρατών Μελών. Οι περιφέρειες κατηγοριοποιούνται ανάλογα µε το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕγχΠ) τους σε περισσότερο ανεπτυγµένες, µετάβασης ή λιγότερο ανεπτυγµένες. Σύµφωνα µε αυτό, τα ταµεία µπορούν να διαθέσουν µεταξύ 50 % και 85 % της συνολικής χρηµατοδότησης ενός έργου. Το υπόλοιπο της χρηµατοδότησης µπορεί να προέλθει από δηµόσιες (εθνικές ή περιφερειακές) ή ιδιωτικές πηγές. Ο πρωταρχικός στόχος της πολιτικής είναι να αποβούν οι περιφέρειες και οι πόλεις πιο ανταγωνιστικές, στηρίζοντας την ανάπτυξη και δηµιουργώντας θέσεις εργασίας.

  Ποιος µπορεί να κάνει αίτηση;

  Οι δυνητικοί δικαιούχοι περιλαµβάνουν δηµόσιους φορείς, επιχειρήσεις (ιδιαίτερα ΜΜΕ), πανεπιστήµια, ενώσεις, ΜΚΟ και εθελοντικές οργανώσεις.

  Οι αιτήσεις για χρηµατοδότηση πρέπει να υποβάλλονται στην εθνική ή περιφερειακή αρχή η οποία διαχειρίζεται το σχετικό πρόγραµµα.

  Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

  Η πολιτική συνοχής ενθαρρύνει τις περιφέρειες και πόλεις από διαφορετικά Κράτη Μέλη να συνεργα-στούν και να µάθουν η µια από την άλλη µέσω κοινών προγραµµάτων, έργων και δικτύων µε συγκεκριµένο αντίκτυπο σε κάθε πτυχή της οικονοµικής ζωής, συ-µπεριλαµβάνοντας την καινοτοµία, την προσβασιµότη-τα, την εκπαίδευση, τις επιχειρήσεις, την απασχόληση

  Ποια είναι η διαδικασία;

  Η πολιτική συνοχής έχει θεσπίσει 11 θεµατικούς στόχους που στηρίζουν την ανάπτυξη για την περίοδο 2014-2020.

  Η επένδυση του ΕΤΠΑ θα στηρίξει και τους 11 στόχους, αλλά οι στόχοι 1-4 αποτελούν τις βασικές προτεραιότητες για επένδυση.

  Οι κύριες προτεραιότητες του ΕΚΤ είναι οι στόχοι 8-11, µολονότι το ταµείο στηρίζει επίσης και τους στόχους 1-4.

  Το ταµείο συνοχής στηρίζει τους στόχους 4-7 και 11.

  Ποιος ωφελείται; Η πολιτική συνοχής µέσα στο χρόνο

  Τι είναι η πολιτική συνοχής; Ποια είναι τα κύρια επιτεύγµατα*;

  Ποιες είναι οι προτεραιότητες;

  Υποστήριξη σε περίοδο κρίσης

  Η πολιτική συνοχής ανταποκρίθηκε άµεσα και αποδοτικά στην κρίση µε ζωτικό βαθµό ευελιξίας - ανακατευθύνο-ντας τη χρηµατοδότηση στις περιοχές µε τη µεγαλύ-τερη ανάγκη και επενδύοντας σε βασικούς τοµείς για ανάπτυξη και δηµιουργία θέσεων εργασίας. Επίσης, στο-χευµένες µειώσεις στις εθνικές συγχρηµατοδοτούµε-νες απαιτήσεις και η εκ των προτέρων κάλυψη των χρηµατοοικονοµικών κατανοµών των Κρατών Μελών σε καταστάσεις κρίσεων παρείχαν την αναγκαία ρευστό-τητα σε µια περίοδο δηµοσιονοµικών περιορισµών.

  Σε περίπτωση µείζονος φυσικής καταστροφής, τα Κράτη Μέλη µπορούν επίσης να κάνουν αίτηση για βοή-θεια µέσω του Ταµείου Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), το οποίο µπορεί να κινητοποιηθεί µέχρι του ανώτερου ετήσιου συνόλου των 500 εκατοµµυ-ρίων EUR.

  TRANSITION REGIONS

  0,4 δις €Αστικές καινοτόµες δράσεις182,2 δις €

  Λιγότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

  63,4 δις €Ταµείο Συνοχής

  54,3 δις € Περισσότερο ανεπτυγµένες περιφέρειες

  35,4 δις €Περιφέρειες µετάβασης

  1,5 δις €Ειδική χρηµατοδότηση για αποµακρυσµένες και αραιοκατοικηµένες περιφέρειες

  1,2 δις €Τεχνική βοήθεια

  3,2 δις €Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων (πρόσθετη)

  10,2 δις € Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία

  ή το περιβάλλον. Τα διασυνοριακά, διακρατικά και δια-περιφερειακά προγράµµατα λαµβάνουν χρηµατοδό-τηση µέσω του ΕΤΠΑ. Οι άνθρωποι που κατοικούν εκτός των συνόρων της ΕΕ ωφελούνται επίσης µέσω των προγραµµάτων του µηχανισµού της Προενταξια-κής ∆ιασυνοριακής Συνεργασίας.

  Μπορεί επίσης να υπάρξει διεθνής συνεργασία µέσω µιας «µακροπεριφερειακής στρατηγικής», ενός ολοκληρωµέ-νου πλαισίου για την εξέταση των κοινών προκλήσεων που αντιµετωπίζουν τα Κράτη Μέλη και τρίτες χώρες σε καθορισµένες γεωγραφικές περιοχές. Υπάρχουν προς το παρόν δυο µακροπεριφερειακές στρατηγικές: Η στρατηγι-κή της ΕΕ για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας και η στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του ∆ούναβη. Μια τρί-τη αναµένεται να υιοθετηθεί µέχρι το τέλος του 2014(η στρατηγική της ΕΕ για την περιφέρεια Αδριατικής και Ιο-νίου) και µια τέταρτη µέχρι το τέλος του 2015 (η στρατη-γική της ΕΕ για την περιφέρεια των Άλπεων).

  Η πολιτική συνοχής της ΕΕ στο διαδίκτυοEurope Direct

  Το Europe Direct είναι ένα δίκτυο πληροφοριακών κέντρων και τεκµη-ρίωσης σχετικά µε την ΕΕ σε όλα τα Κράτη Μέλη και επίσης διαθέτει µια κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης.

  Βρείτε το πλησιέστερο κέντρο πληροφόρησης µέσω του:europedirect.europa.eu

  Για να επικοινωνήσετε µε την κεντρική υπηρεσία πληροφόρησης:

  Καλέστε το Europe Direct χωρίς χρέωση στο 00 800 6 7 8 9 10 11 σε οποιαδήποτε επίσηµη γλώσσα

  Στείλτε την ερώτησή σας µε ηλεκτρονικό µήνυµα (email) στο http://europa.eu/europedirect/write_to_us/index_el.htm

  Αρχίστε µια διαδικτυακή συνοµιλία (web chat) στο http://europa.eu/europedirect/web_assistance/index_el.htm

  ∆ιαχειριστικές Αρχές

  Στους ιστότοπους του Inforegio και του ΕΚΤ θα βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας των εθνικών αρχών που είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση της χρηµατοδότησης της πολιτικής συνοχής στην περιφέρειά σας. Οι διαχειριστικές αρχές έχουν επίσης δικούς τους ιστότοπους, όπου δια-τίθενται πληροφορίες για τα έργα στην περιφέρειά σας και πώς µπορείτε να κάνετε αίτηση για χρηµατοδότηση.

  Αντιπροσωπείες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην ΕλλάδαΒασιλίσσης Σοφίας 2 – 106 74 ΑθήναΤηλ.: +30 210 7272100E-mail: [email protected]://ec.europa.eu/greece/index_el.htm

  Αντιπροσωπεία της ΕυρωπαϊκήςΕπιτροπής στην ΚύπροΣπίτι της ΕΕΛεωφόρος Βύρωνος 30 – 1096 ΛευκωσίαΤηλ.: +357 22 81 77 70E-mail: [email protected]://ec.europa.eu/cyprus/index_el.htm

  Επισκεφθείτε το:http://ec.europa.eu/represent_el.htm

  Πού µπορώ να βρω περισσότερες πληροφορίες;

  http://ec.europa.eu/esf/

  https://twitter.com/@EU_Regionalhttps://twitter.com/EU_social

  www.facebook.com/socialeurope

  www.flickr.com/euregional

  http://ec.europa.eu/regional_policy

  www.yammer.com/regionetworkΣυνεργατική πλατφόρµα της Περιφερειακής Πολιτικής

  Ιστότοπος του Inforegio

  KN-0

  4-14

  -378

  -EL-

  C

  © Ε

  υρω

  παϊκ

  ή Έ

  νωση

  / G

  etty

  Imag

  es /

  Shut

  ters

  tock

  Μια εισαγωγή στηνπολιτική συνοχής της ΕΕ2014-2020Ιούνιος 2014

  Πολιτική συνοχής

  ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΟ 2014-2020ΣΎΝΟΛΟ: 1 082 δισεκατομμύρια €

  67,5 %Άλλες πολιτικές της ΕΕ: γεωργία, έρευνα, εξωτερικές δράσεις, κ.λπ. 730,2 δις €

  32,5 %Χρηματοδότηση πολιτικής συνοχής351,8 δις €

  Η πολιτική συνοχής είναι η βασική πολιτική επενδύσεων της ΕΕ Στοχεύει όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών.

  Καθορισμός των σωστών στόχωνΗ Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες για να συντάξουν συμβάσεις εταιρικής σχέσης και επιχειρησιακά προγράμματα, περιγράφοντας τις επενδυτικές προτεραιότητες και τις αναπτυξιακές τους ανάγκες. Διαχειριστικές αρχές στα Κράτη Μέλη διαχειρίζονται τα προγράμματα και επιλέγουν τα επιμέρους έργα.

  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 2014-2020(351,8 δισεκατομμύρια €)

  Cover poster_140714.indd 114/07/14 16:32

  Δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης

  ‣ Το εισόδημα έχει αυξηθεί στις πιο φτωχές περιοχές της ΕΕ με το κατά κεφαλή ΑΕγχΠ να αναπτύσσεται σε αυτές τις περιοχές από 60,5 % του μέσου όρου της ΕΕ το 2007 σε 62,7 % το 2010.

  ‣ Υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν 594 000 νέες θέσεις εργασίας από το 2007 μέχρι το 2012.

  Επένδυση στους ανθρώπους

  ‣ Κάθε χρόνο, περίπου 15 εκατομμύρια άτομα σε όλη την ΕΕ συμμετέχουν σε χιλιάδες έργα συγ-χρηματοδοτούμενα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

  ‣ 2,4 εκατομμύρια συμμετέχοντες σε δράσεις του ΕΚΤ που στήριζαν την πρόσβαση σε απασχόληση βρήκαν δουλειά μέσα σε 6 μήνες (2007-2010).

  Υποστήριξη σε επιχειρήσεις

  ‣ 198 000 μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) έλαβαν άμεση επενδυτική ενίσχυση.

  ‣ 77 800 νέες επιχειρήσεις έλαβαν στήριξη. ‣ 262 000 θέσεις εργασίας δημιουργήθηκαν σε ΜΜΕ.

  Ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας

  ‣ 61 000 ερευνητικά προγράμματα έλαβαν στήριξη. ‣ 5 εκατομμύρια περισσότεροι πολίτες της ΕΕ καλύ-φθηκαν μέσω ευρυζωνικής συνδεσιμότητας.

  ‣ 21 000 νέες μόνιμες θέσεις εργασίας δημιουργή-θηκαν στον τομέα της έρευνας.

  Βελτίωση του περιβάλλοντος

  ‣ Εκσυγχρονίστηκαν συστήματα παροχής νερού, προς όφελος 3,2 εκατομμυρίων πολιτών.

  ‣ 9 400 έργα βελτίωσαν τη βιωσιμότητα και ελκυ-στικότητα κωμοπόλεων και πόλεων.

  Εκσυγχρονισμός των μεταφορών

  ‣ 1 200 χλμ δρόμων και 1 500 χλμ σιδηροδρόμων βοήθησαν να υλοποιηθεί το αποδοτικό διευρωπαϊκό δίκτυο μεταφορών (ΔΕΔ-Μ).

  * Εκτός αν δηλώνεται διαφορετικά, τα στοιχεία είναι για την περίοδο 2007-2012.

  Η πολιτική συνοχής έχει ισχυρό αντίκτυπο σε πολλούς τομείς

  Οι επενδύσεις βοηθούν να υλοποιηθούν πολλοί άλλοι στόχοι πολιτικής της ΕΕ. Συμπληρώνει πολιτικές της ΕΕ, όπως εκείνες που σχετίζονται με την εκπαίδευση, την απασχόληση, την ενέργεια, το περιβάλλον, την ενιαία αγορά, την έρευνα και καινοτομία. Συγκεκριμένα η πολιτική συνοχής παρέχει το απαραίτητο επενδυτικό πλαίσιο και τη στρατηγική για την υλοποίηση των συμφωνημένων μας αναπτυξι-ακών στόχων (Στρατηγική «Ευρώπη 2020» – ec.europa.eu/eu2020).

  Μέχρι το 2020 η ΕΕ στοχεύει να υλοποιήσει πέντε συγκεκριμένους στόχους – σε απασχόληση, καινοτομ