EST 3 - FarGroup · 2002/96/CE e 91/157/CEE, os componentes de um produto devem ser separados,...

of 14 /14
© FAR GROUP EUROPE 231012-A-20120131 © FAR GROUP EUROPE EST 3 Chargeur solaire universel Universal solar charger Universales Sonnendienstpferd Cargador universal solar Alimentatore solare universale Carregador Universal Solar universele zonnelader Ηλιακού Φορτιστή Καθολικής uniwersalna ładowarka słoneczna yleispalvelun aurinko laturi universell sol laddare универсална слънчево зарядно universelle sol oplader universal solare încărcător универсальный солнечный заряжатель evrensel solar şarj cihazı univerzální solární nabíječka univerzálna solárna nabíjačka יראלוס ןעטמ يملاع نحاش ةيسمشلا ةقاطلاuniverzális napelemes töltő univerzalne sončna polnilnik universaalteenuse päikese laadija universālu saules lādētāju universaliųjų saulės kroviklis FR EN DE ES IT PT NL EL PL FI SV BU DA RO RU TU CS SK HE AR HU SL ET LV LT TREK 231012-manual-A.indd 1 29/02/12 9:51:25

Embed Size (px)

Transcript of EST 3 - FarGroup · 2002/96/CE e 91/157/CEE, os componentes de um produto devem ser separados,...

FAR GROUP EUROPE

2310

12-A

-201

2013

1

FA

R G

ROU

P EU

ROPE

EST 3

Chargeur solaire universel

Universal solar charger

Universales Sonnendienstpferd

Cargador universal solar

Alimentatore solare universale

Carregador Universal Solar

universele zonnelader

uniwersalna adowarka soneczna

yleispalvelun aurinko laturi

universell sol laddare

universelle sol oplader

universal solare ncrctor

evrensel solar arj cihaz

univerzln solrn nabjeka

univerzlna solrna nabjaka

univerzlis napelemes tlt

univerzalne sonna polnilnik

universaalteenuse pikese laadija

universlu saules ldtju

universalij sauls kroviklis

FR

EN

DE

ES

IT

PT

NL

EL

PL

FI

SV

BU

DA

RO

RU

TU

CS

SK

HE

AR

HU

SL

ET

LV

LT

TREK

231012-manual-A.indd 1 29/02/12 9:51:25

FAR GROUP EUROPE

0104

04

05

02

03

12 V

12 V

USB

On/Off

04

03

05

231012-manual-A.indd 2 29/02/12 9:51:30

FAR GROUP EUROPE

FIG. A

FIG. B

02

90

9090

90

N

E

O

N-E

Zenith

N-O

S

1

1

2

2

Et / Summer Hiver / Winter

On/Off

231012-manual-A.indd 3 29/02/12 9:51:37

FAR GROUP EUROPE

FIG. B

FIG. B

231012-manual-A.indd 4 29/02/12 9:51:45

FAR GROUP EUROPE

FIG. C

FIG. D

231012-manual-A.indd 5 29/02/12 9:51:54

FAR GROUP EUROPE

Option - Option - Option - Opcional - Opzione - Opo - Optie - - Opcja - Valinnainen - Tillval - - Ekstra udstyr - Opiune -

- seenek / seim - Volba - Voba - - - Opci - Monost- Valik - Opcija - Izvle

Ref: 231026

Ref: 231013

231012-manual-A.indd 6 29/02/12 9:51:57

FAR GROUP EUROPE

Tension et frquence assigne: :

5 V

USB

Nominal frequency and power: Tahsis gerilimi ve frekans:Spannung und Frequenz: Stanoven napt a frekvence:Tensin y frecuencia fijada: Stanoven naptie a frekvencia:Tensione e frequenza assegnata: . Tenso e frequncia fixa: .Aangewezen spanning en frequentie: Nvleges feszltsg s frekvencia: : Napetost in doloena frekvenca:Napicie i czstotliwo przydzielona: :Jnnite ja mrtty taajuus: Mratud pinge ja sagedusAngiven spnning och frekvens: Nustatyta tampa ir danisAnfrt spnding og frekvens: Noteiktais spriegums un frekvence.Tensiune i frecven de lucru:

Tension et frquence assigne: :

12

V -

JA

CK 5

52

1

Nominal frequency and power: Tahsis gerilimi ve frekans:Spannung und Frequenz: Stanoven napt a frekvence:Tensin y frecuencia fijada: Stanoven naptie a frekvencia:Tensione e frequenza assegnata: . Tenso e frequncia fixa: .Aangewezen spanning en frequentie: Nvleges feszltsg s frekvencia: : Napetost in doloena frekvenca:Napicie i czstotliwo przydzielona: :Jnnite ja mrtty taajuus: Mratud pinge ja sagedusAngiven spnning och frekvens: Nustatyta tampa ir danisAnfrt spnding og frekvens: Noteiktais spriegums un frekvence.Tensiune i frecven de lucru:

Puissance assigne: :

3 A

h

Nominal power: Tahsis edilen g:Leerlaufdrehzahl: Stanoven pkon:Potencia fijada: Predpsan vkon:Potenza assegnata: .Potncia assinada: .Onbelast toerental: Nvleges teljestmny : : Doloena jakost:Prdko na biegu jaowym: :Teho: Mratud vimsus.Angiven effekt: Nustatyta galiaAnfrt styrke: Noteikt jaudaPutere de lucru:

231012-manual-A.indd 7 29/02/12 9:51:59

FAR GROUP EUROPE

Soumis recyclage

X

Subjected to recycling Atmayiniz : Sujeto a reciclaje Nevyhazujte je do benho odpadu :Sottoposti a riciclaggio Neodhadzovat :Sujeitos reciclagem No deite no lixo : . Niet wegwerpen : ne meite1 : Ne odvrite ga/jih vstran :Nie wyrzucac : : l heit pois luontoon : rge visake seda minema :Batteriet fr inte kastas : Nemtykite :Bortkast det ikke: Nemest :Nu le auncati :

FR-Recyclage des dchets:Les outils, accessoires et leur emballages doivent suivre une voie de recyclage adapte. Conformment aux directives Europenne 2002/96/CE et 91/157/CEE, les composants dun produit doivent tre spars, collects, recycls ou limins en conformit avec les rglementations environnementales en vigueur. Les appareils, batteries, piles, huiles, emballages devront tre dposs dans les systmes dlimination des dchets spciaux tels que dchetteries. Renseignez vous auprs de votre commune pour connatre lorganisme le plus proche mme de retraiter ou de collecter ces dchets.

EN-Waste recycling:The tools, accessories and their packaging must use an appropriate recycling channel. In compliance with European Directives 2002/96/EC and 91/157/EEC, a products components must be separated, collected, recycled or eliminated in accordance with the environmental regulations in force. The appliance, batteries, oils and packaging must be deposited in the special waste elimination systems such as the waste collection centres. Ask your commune for information on the nearest organisation in a position to reprocess or collect this waste

ES-Reciclado de los residuos:Las herramientas, los accesorios y los envases tienen que seguir la va de reciclaje adecuada. En virtud de las directivas europeas 2002/96/CE y 91/157/CEE, los componentes de un producto deben separarse, recogerse, reciclarse o eliminarse de acuerdo con las re-glamentaciones medioambientales vigentes. Los aparatos, bateras, pilas, aceites, envases debern llevarse a los centros de eliminacin de residuos especiales tales como los ecoparques. Pedir informacin al municipio par conocer el centro ms cercano apto para reciclar o recoger dichos residuos.

IT-Riciclaggio dei rifiuti:Gli apparecchi, i loro accessori ed imballaggi devono essere sottoposti ad un processo di riciclaggio appropriato. In conformit con le di-rettive europee 2002/96/CE e 91/157/CEE, i componenti di un prodotto devono essere separati, raccolti, riciclati o smaltiti in conformit con le normative ambientali in vigore. Gli apparecchi, le batterie, le pile, gli oli, gli imballaggi dovranno essere conferiti nei sistemi di smaltimento dei rifiuti speciali come le isole ecologiche. Informarsi presso il proprio comune per sapere qual lente pi vicino in grado di fare il trattamento o la raccolta differenziata di questi rifiuti

PT-Reciclagem do lixo:As ferramentas, acessrios e suas embalagens devem seguir um canal de reciclagem adaptado. Conformemente s diretivas europeias 2002/96/CE e 91/157/CEE, os componentes de um produto devem ser separados, recolhidos, reciclados ou eliminados de acordo com as regulamentaes ambientais em vigor. Os aparelhos, baterias, pilhas, leos e embalagens devero ser depositados nos sistemas de eliminao de detritos especiais, tais como unidades de triagem de detritos. Informar-se junto ao seu concelho municipal para conhecer o rgo mais prximo habilitado a evacuar ou recolher estes detritos.

231012-manual-A.indd 8 29/02/12 9:52:00

FAR GROUP EUROPE

Danger : :

X

Danger : Tehlike :Gefahr : Nebezpe :Peligro : Nebezpeenstvo :Pericolo : .Perigo : .Gevaar : Veszly : : Nevarnost:Niebezpieczestwo : :Vaara : OhtFara : PavojusFare : BstambaPericol :

Conformit europenne :

X

Conforms to EC standards : Avrupa uygunluk :CE-Konformitt : evropsk shoda :Cumple con las directivas CE : eurpska dohoda : Conforme alle norme CE : Conforme s normas CE : .Voldoet aan de EG-normen : evropska ustreznost : eurpai megfelelsg :Zgodno z normami CE : : EU-standardien mukainen : Euroopa Liidu vastavusmrkEU-standardien mukainen : Europini norm atitikimaOverholder EU standarderne : Atbilstba Eiropas standartiemConform cu normele europene:

Lire les instructions avant usage : :

X

Read the instructions before use : Kullanmadan talimatlari okuyunuz :Vor Einsatz des Gerts Anweisung lesen : Pozorn si pette nsledujc pokyny :Lase las instrucciones antes de usar : Pred pouitm si prectajte pokyny :Leggere le istruzioni prima delluso : Ler as instrues antes da utilizao : .Lees voor het gebruik de instructies : hasznlat elott olvassuk el az utastst : : Pred uporabo preberite ustrezna navodila :Zapozna siz instrukcj przed uyciem : :Lue ohjeet ennen kytt : Enne kasutamist lugege instruktsiooniLs anvisningarna fre anvndning : Prie naudojim perskaityti instrukcijls instruktionerne fr brug izlast instrukcijas pirms lietoanas nainte de utilizare, cititi instructiunile :

X

231012-manual-A.indd 9 29/02/12 9:52:02

FAR GROUP EUROPE

DONNEES TECHNIQUES - TECHNICAL DATA

PANNEAU SOLAIrE - SOLAr PANELPuissance max Max. power 5 W

Dimensions (LxlxP) mmSize (LxWxD) mm 250X195X18

Tension maxMax. voltage 18 V

Intensit maxMax. current 1,14A

Coupe circuitShort circuit current 1,21A

BATTErIE - BATTErYDimensions (LxlxP) mmSize (LxWxD) mm 115x45x45 / Ni-MH type

IntensitRated capacity 3 Ah

TensionRated voltage 12 V

Cycles mini de chargeMini cycle number

Temperatures dutilisationService temperature -20 - +50C Discharge / 0 - +40C charge

231012-manual-A.indd 10 29/02/12 9:52:02

FAR GROUP EUROPE

codeEcosource trek / 12 V / 231012 / LFS-SCL-30

Ondergetekende,Le soussign,Der Unterzeichner, O abaixo assinado,Undertecknad,UndertegnedeSubsemnatul,, ,mzalayan,Ne podepsan,

El suscrito,Il sottoscritto,

The undersigned,Niej podpisanyAllekirjoittanut,

Niie podpsan

,

Alulrott,Podpisani,

Verklaart hiermede dat,Dclare par la prsente que,Erklrt hiermit da,Declara pela presente que, Frklarar hrmed att erklrer hermed, atDeclar prin prezenta c, , Mevcut belgeyle beyan ediliyor ki,tmto prohlauje, e,

Declara por la presente, que,Dichiare che,Declares that,

Owiadcza niniejszym, eIlmoitetaan tten ett,

tmto vyhlasuje, e

kijelentem, hogy a kszlk Izjavlja da,

In overeenstemming is met en Voldoet aan EG richtlijnen,Est conforme et satisfait aux normes CE,Den folgenden EU-Bestimmungen entspricht,Respeita e est em conformidade com as normas CE,verensstmmer med och uppfyller EG-standarder, er i overensstemmelse med og overholder EU standarderneEste conform i satisface normele CE CE artlara uygundur,odpovd normm ES.

Cumple con la directivas de la CE, conforme alle direttive CEE,

Complies with the EEC standards,Odpowiada normom UE,Tytt EU-vaatimukset,

CEzodpoved normm ES.

CE

kielgti a CE szabvnyok elrsait.Je v skladu z in izpolnjuje norme Evropske skupnosti.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING DECLARACION DE CONFORMIDADDECLARATION DE CONFORMITE DICHIARAZIONE DI CONFORMITAKONFORMITSERKLRUNG DECLARATION CONFORMITYDECLARAO DE CONFORMIDADE DEKLARACJA ZGODNOSCI Z NORMAMI OM VERENSSTMMELSE VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUSOverensstemmelseserklring Declaraie de conformitate Vyhlsenie zhody Uygunluk beyan Prohlen shody Egyezsgi nyilatkozat

Izjava o skladnosti

Christophe HUREL,Prsident Directeur Gnral 31/01/2012Fait Saint Pierre des Corps

Chargeur solaire mobile/ mobile solar charger / Cargador solar / Alimentore solare / Carregador Solar / Universales Sonnendienstpferd / universele zonnelader / /

uniwersalna adowarka soneczna / yleispalvelun aurinko laturi / universell sol laddare / / universelle sol oplader / universal solare ncrctor / / evrensel solar

arj cihaz / univerzln solrn nabjeka / univerzlna solrna nabjaka / / / univerzlis nap-elemes tlt / univerzalne sonna polnilnik / universaalteenuse pikese laadija

Universlu saules ldtju / universalij sauls kroviklis

2006/95/EC 2006/42/EC 2004/108/EC

EN 55022:2006+A1:2007EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, EN61000-3-3:2008

EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003EN 61000-4-2:2009, EN 61000-4-3:2006

EN 61000-4-4:2004+A1:2010, EN 61000-4-5:2006EN 61000-4-6:2009

EN 61000-4-8:2005, EN 61000-4-11:2004

FAR GROUP EUROPE206, rue Marcel CACHIN

37700 Saint-Pierre-des-CorpsFRANCE

Personne autorise constituer le dossier technique :

Christophe HUREL

231012-manual-A.indd 11 29/02/12 9:52:03

FAR GROUP EUROPE

Plaques signaltiques - naamplaatjes - placas de identificacin - placas de identificao - targhette - machine labels

Made for FAR GROUP EUROPE- Saint pierre (37700)- FRANCE

Serial number / numro srie :

12 V 5 V

LFS-SCL-30

EST 3 231012

231012-manual-A.indd 12 29/02/12 9:52:06

FAR GROUP EUROPE

FR. GARANTIECet outil est garanti contractuellement contre tout vice de construction et de matire, compter de la date de vente lutilisateur et sur simple prsentation du ticket de caisse. La garantie consiste remplacer les parties dfaillantes. Cette garantie nest pas applicable en cas dexploitation non conforme aux normes de lappareil, ni en cas de dommages causs par des interventions non autorises ou par ngligence de la part de lacheteur. La garantie ne sapplique pas sur les dommages causs par une dfaillance de loutil.DE. GARANTIEDie Garantiezeit fr dieses Gert in bezug auf Konstruktions- und Materialfehler betrgt lt. Vertrag bei Vorlage des Kassenbons. Die Garantieleistung besteht im Ersatz schadhafter Teile. Die Garantie erlischt bei einen Einsatz des Gerts, der nicht normentsprechend ist, bei Schden, die auf unsachgeme Eingriffe zurckzufhren sind bzw. bei Nachlssigkeit seitens des Kufers. Die Garantie erstreckt sich nicht auf Schden, die auf Fehlfunktionen des Gerts zurckzufhren sind.IT. GARANZIAQuest attrezzo garantito per contratto contro qualsiasi difetto di costruzione e di materia, a partire dalla data di vendita all utente e su semplice presentazione dello scontrino. La garanzia consiste nel sostituire le parti difettose. Questa garanzia non applicabile in caso di sfruttamento non conforme alle norme dell apparecchio, n in caso di danni causati da interventi non autorizzati o da negligenza da parte dell acquirente. La garanzia non si applica ai danni causati da unavaria dellattrezzo.EN. GARANTEEThis tool is guaranteed, in writing, against any defect in manufacture or parts from the date of sale, upon simple presentation of the sales slip. The guarantee is limited to the replacement of faulty parts. This guarantee is not applicable in the event of usage which is not conform with the intended usage of the apparatus, nor in the event of damage caused by unauthorised servicing or negligence on behalf of the purchaser. This guarantee does not apply to any damage caused by the failure of this tool.ES. GARANTIAEsta herramienta se garantiza contractualmente contra todo defecto de construccin y materia, a partir de la fecha de venta a l usuario y sobre simple presentacin del recibo de caja. La garanta consiste en sustituir a las partes defectuosas. Esta garanta no es aplicable en caso de explotacin no conforme a las normas del aparato, ni en caso de daos causados por intervenciones no autorizadas o por negligencia por parte del comprador. La garanta no se aplica sobre los daos causados por un fallo del herramienta.NL. GARANTIEDit gereedschap heeft een garantie tegen constructiefouten en materiaaldefecten, die geldig is vanaf de aankoopdatum door de gebruiker, op vertoning van de kassabon. De garantie betreft de vervanging van de defecte onderdelen. Deze garantie is niet van toepassing indien het apparaat niet volgens de normen gebruikt is, noch in geval van schade veroorzaakt door oneigenlijk gebruik of nalatigheid van de koper. De garantie is niet van toepassing op schade voortvlriend uit een defect van het gereedschap.PT. GARANTIAEsta ferramenta tem uma garantia contratual contra qualquer defeito de construo e de material, a partir da data de venda ao uti-lizador e sobre simples apresentao do talo da caixa.. A garantia consiste em substituir as partes defeituosas. Esta garantia no aplicvel no caso de explorao no conforme s normas do aparelho, nem em caso de danos causados pelas intervenes no autor-izadas ou por negligncia da parte do comprador. A garantia no se aplica para os danos causados por uma falha da ferramenta.EL. . . . . . PL. GWARANCJANarzdzie jest objte gwarancj na wszelkie wady konstrukcyjne i materiaowe, liczc od daty sprzeday uytkownikowi i po okaza-niu paragonu kasowego. Gwarancj obejmuje wymian czci wybrakowanych. Gwarancj nie znajduje zastosowania w przypadku uytkowania niezgodnego z normami urzdzenia, ani w przypadku szkd spowodowanych dziaaniami niedozwolonymi lub zanie-dbaniami ze strony nabywcy. Gwarancj nie obejmuje szkd powstaych z powodu upadku urzdzenia.SV. GARANTIDetta verktyg har en avtalsenlig garanti mot konstruktions- och materialfel, frn och med tidpunkten fr anvndarens inkp och genom uppvisning av kassakvittot. Garantin bestr i att erstta de bristflliga delarna. Denna garanti gller inte om anvndningen inte motsvarar apparatens standarder, inte heller vid skador som orsakas av ej tilltna ingrepp eller p grund av kparens vrdslshet. Garantin gller inte frskador som orsakats av att verktyget fungerat bristflligt.FI. TAKUUTmn laitteen takuu on voimassa sopimuksenmukaisesti kattaen kaikki rakenne- ja materiaaliviat lukien ostopivst kassakuittia vastaan. Takuu sislt viallisten osien korvaamisen. Takuu ei korvaa ohjeidenvastaista kytt eik valtuuttamattomien henkiliden ksittelyst tai ostajan huolimattomuudesta aiheutuneita vahinkoja. Takuu ei vastaa myskn toimintahiriist aiheutuneita vahi-nkoja.BU. , . . , , , , . , .

231012-manual-A.indd 13 29/02/12 9:52:06

FAR GROUP EUROPE

DA. GARANTIDette vrktj er dkket af en garantikontrakt for konstruktions- og materialefejl, som glder fra kbsdatoen ved visning af kassebonen. Garantien bestr i at udskifte de defekte dele. Garantien dkker ikke fejl opstet som flge af anvendelse, som ikke overholder standarderne for apparatet, eller skader opstet ved ikke autoriserede indgreb eller slsethed fra brugerens side. Garantien dkker ikke skader opstet, fordi vrktjet har svigtet.RO. GARANIEAcest aparat este garantat din punct de vedere contractual mpotriva tuturor viciilor de construcie i de material, ncepnd de la data vnzrii lui ctre utilizator i la simpla prezentare a bonului de cas. Garania const n nlocuirea componentelor defecte. Aceast garanie nu se aplic n cazul exploatrii n alt mod dect cel recomandat de normele aparatului i nici n caz de stricciuni provocate de intervenii neautorizate sau prin neglijena cumprtorului.Garania nu se aplic asupra pagbelor cauzate de o defectare a aparatului.RU. , . , . . , . , .TU. GARANTBu ara, sat tarihinden itibaren, kullancnn sadece vezne alndsn sunmasyla tm retim ve malzeme hatasna kar garantilidir. Garanti eksik olan ksmlar deitirmek iindir. Bu garanti aracn artlarna uygun olmayan ileme durumunda, izin verilmeyen kullanmlardan kaynaklanan hasarlarda veya alcnn istei durumunda uygulanmaz. Garanti malzemenin bir eksikliinden meydana gelen bir zararda uygulanmaz.CS. ZRUKAPro tento nstroj plat smluvn zruka na vechny vrobn a materilov vady od data prodeje uivateli a na zklad pedloen pokladnho bloku. Zruka spov ve vmn vadnch st. Tato zruka neplat v ppad pouit pstroje, kter neodpovd normm, ani v ppad kod zpsobench nepovolenmi zsahy nebo nedbalost ze strany kupujcho. Zruka se nevztahuje na kody zpsoben zvadou nstroje.SK. ZRUKAPre tento nstroj plat zmluvn zruka na vetky vrobn a materilov chyby od dtumu predaja uvateovi a na zklade predloenia pokladninho bloku. Zruka spova vo vmene chybnch ast. Tto zruka neplat v prpade pouitia prstroja, ktor nezodpoved normm, ani v prpade kd spsobench nepovolenmi zsahmi alebo nedbalosou zo strany kupujceho. Zruka sa nevzahuje na kody spsoben poruchou nstrojaHE. , . . .AR. HU. GARANCIAErre a szerszmra szerzdses garancit vllalunk brmilyen gyrtsi s anyaghiba felmerlse esetre, a fogyaszt rszre trtnt elads napjtl szmtva, a pnztri blokk egyszer felmutatsa ellenben. A garancia a hibs alkatrszek cserjre terjed ki. Ez a garancia nem rvnyes, ha a kszlket nem rendeltetsszeren hasznltk, sem illetktelen beavatkozsok, vagy a vsrl hanyag-sga okozta krok esetn. A garancia nem fedezi azokat a krokat, melyeket a szerszm hibs mkdse okozott.SL. GARANCIJATo orodje je z garancijsko pogodbo zaiteno proti vsem napakam v izdelavi in v sestavnem materialu od datuma prodaje naprej in ta velja ob predloitvi blagajnikega rauna . Garancija velja za zamenjavo delov z napako. Ta garancija ne velja za uporabo orodja, ki ni v skladu z normami, predpisanimi za omenjeno orodje in za primere okvar, ki nastanejo zaradi nedovoljenih posegov na orodju ali zaradi malomarnega rokovanja kupca. Garancija ne velja za kodo, ki jo lahko povzroi okvara orodja.ET. GARANTII :See triist kuulub lepingu jrgi garantiiremonti arvestades alates mmise pevast ja kassateki alusel kasutajale kigi konstrukt-siooni- ja materjalivigade puhul. Garantii seisneb defektsete osade vljavahetamises. See garantii ei kehti aparaadi normide ebata-valise eiramise puhul ega ostja poolt keelatud viisil kasutamisest vi hooletussejtmisest tulenevate kahjude korral. Garantii ei kehti seadme defektidest phjustatud kahjude puhulLV. GARANTIJA : is prietaisas yra utikrinamas kaip itin geros kokybs, nuo jo pardavimo datos iki jo panaudojimo, ir jam yra suteikiamas garantinis talonas. Garantijos metu galima pakeisti atsiradusius trumplalaikius gedimus. i garantija netaikoma esant netinkamam naudojimui ar nesilaikant reikiam io aparato vartojimo instrukcij, tai pat paiam pirkjui j sugadinus. Garantija taip pat netaikoma, prietais naudojant ne pagal paskirt ir j apgadinusLT. GARANTIJA :im darbarkam ir lgum noteikta garantija visiem defektiem, kas saists ar konstrukciju un materilu, skot ar prdoanas datumu, kad manu prdod lietotjam un vienkri uzrdot kases eku. Garantija iekauj bojto dau nomaiu. garantija nav derga, ja aparts nav lietots saska ar drobas noteikumiem, ne gadjumos ja bojjumi raduies nesankciontas iejaukans gadjum vai ar pircja nolaidbas d. Garantija nav derga , ja bojjumi raduies darbarka defekta d

231012-manual-A.indd 14 29/02/12 9:52:07