EPISCOPI STRENGNENSIS -...

of 14 /14
*7 VITA Ε Μ Ρ O R A G R I I EPISCOPI STRENGNENSIS QUAM VENIA AMPL. FAC. Ρ ΗIL. UPS. p. p. mag. OLAVUS J. COLLDÉN ad sciiolam triv. ge v ali ens. conregtor vicarius et JOH. ERICUS GÅLLSTEDT uplandus IN AUDIT. GUSTAVIANO, DIE XIII DEC. MDCCCX. H. C. U Ρ S A L I JE, litteris typographorum academiä Stenhammar et Palmblad.

Embed Size (px)

Transcript of EPISCOPI STRENGNENSIS -...

 • *7

  VITA

  Ε Μ Ρ O R A G R I IEPISCOPI STRENGNENSIS

  QUAM

  VENIA AMPL. FAC. Ρ ΗIL. UPS.

  p. p.

  mag. OLAVUS J. COLLDÉNad sciiolam triv. ge vali ens. conregtor vicarius

  et

  JOH. ERICUS GÅLLSTEDTuplandus

  IN AUDIT. GUSTAVIANO, DIE XIII DEC. MDCCCX.

  H. C.

  U Ρ S A L I JE,

  litteris typographorum academiä

  Stenhammar et Palmblad.

 • stailmåstarenVÄLBORNE

  herr NILS MALIMERFELDTOCH

  DESS FRU

  B. MARIA MALLfödd OLDENBURG

  Eder, Mine Välgörare, helg-as' dessa blad. Ansen detta tillegnandesåsom vördnadens och erkänslans otvungna gärd åt Eder godhet*Gore Himlen Edra dagar lyckliga I Detta är foremålet for minavarma önskningar,

  JOHAN ER. 6ALLSTEDT.'

 • VITA

  ERICi GABRIEL IS EMPOR AGRII

  EPISCOPI STRENGNENSiS.

  Infcer ciaros efc de Eccleira litterisque bene meritos,quos tuiifc patria noftra, viros, infignem fuo temporepromeritus eft Iocum Epifeopus Sfcrengnenfis Et"icus Ga-brielis Emporagrhis. Natus fuifc in Paroecia År iunda Ge-ftriciae anno 1606, ubi Pater ejus Gabriel Erici Empora·grins a) Paftoris snunere fungebatur. Juvenis admodurnet annum XIV tantum ingresfus paternam reliquit do¬rn υ 111 , et, ut tune tempora erant5 mature Upfaliammisfus eft, licet dudum in litterarum ftudiis haud parmnverfatus, et gravitate morum infignis. Ibi, ut mem«brum Nationis Geftriciae, Civibus Academicis adfcri-

  A ρ tus

  a) Hic Gabriel Erici Emporagrhis natus erat in paroecia Thors-Sker Geftricise anno 1565, in ordinem facrum cooptatus 1590; Com-minifter adhuc in Thorsåker 1593 decreto Concilii Upfalienfis fubferi-pfit; a facris ad exercitum proelio Stängebroenfi 1598 interfuit.Paftor deinde conftitutuS' 1601 in Årfunda, commigravit demum i6isin Fittja et Hjålfta Uplandiae, quod munus ibidem aggresfurus obiit d.18 Maji 1632. Filius erat Erici Svenonis, qui etiam, Paftor in ThorsS·ker, decretum Concilii Upfalienfis nomine fuo fignavit. Mortuus eft1612 reliftis 4 liberis, tribus fcilicet filiis et una filia, qui quidetnomnes Emporagrii nomine infigniebantur, ab Emporium torg et agerSker, quod nomen folo natali Torgsåker tunc temporis erat. VidePraepofiti Er. Alrot Disfert. de Geftricia Ρ. I. pp. 35, 42, et CI. AbwHiilphers Beikrifning om Geftrikeland, Herdaminnet, pp. 17-19.

 • ptus b) d. 13 Febr. i6ig,.alios XfII anivos cöinmöratfotur,antequam i'ummos in Philofophia honores ämbire fedignnm cenferet. Rite demum a Facultate PbilöfophicaUpralienii examinatus, Magifterii honore audtus eft d. 8Marfcii 1632, in Promotorum numero Primus c). Ante-cedente vero anno ab Äcademise Redtore Magnifico Pr-o-fesfore Regio et Skyttiano, Dbétore Johanne Loccenio,publice et folenniter coliaudatus eft nofter in disferta*tione fua graduali carmine hoc gratulatorio:

  "Ingenii clotes in te admiramur Erice,"JMon parca Mufse quas tribue e manu.

  "Ingenii at dotes mores poliere probati:"Fecére hinc Muße te Charitesque funm..

  ?sHinc geminum punétum, dotfti nomenque mereris,,"Hinc Phoehi, capitis ferta parata tu©.''

  Transa

 • Börje d. -50 Januar. 1641, et iimul cum Profesfore Mag.Jfmb'le Nicolai Bringio Infpeftor Bibiiothetae 1644 0·Ciarus admodum infigni doft ina in Theologicis et Phi-Ioi'ophici.s P o tes for -Emporagrius , percelebris etiam fuitemporis Concionatoi

 • 4

  Noftro patuit adifcus, verum etiam Regi familiäres faepe-nuraero dedit litteras. Cura inftituendi Principis Suc-cesforis in Religione illi erat demandata ; ut etiam in-junftum iibi habuit, Regem, in ultimo ejus morbo, ccn*iblari et fanftisiimis Reiigionis Chriftianae doétrinis fuf-fultum reddere. In comitiis, quae annis 1660, 1664Holmiae habebantur, grave erat Ordinis Eccleiiafticimembrum, ita ut, nulla res majoris momenti g) fineejus confenfu perabta esfet. Hoc etiam tempore libriseditis et icriptis Epifcopi Doétoris Johannis Matthiceacrius fefe oppofuit h). D. 26 Aug. an. 1664 Empora-grins tandem Epifcopus Strengnenfis conftitutus eft incomitiis Holmienfibus ejusdem anni, et die 28 fequente,Dominica XII:ma poft Trinit. in Templo Sancfti NicolaiEpifcopale pedum recepit ab Epifcopo Lincopenfi Mag.Sam. Enander, Rege, Senatu Ordinibusque Regni sftumpraefentia fua condecorantibus. Haec comitia finivit etiamNofter concione facra in textum ΕΓ. 41: 8-14.

  Inter dura fata Epifcopi Emporcigrii referre fas eft:Iilum a. 1647 necem i) , a Leétore tunc temporis Gy-mnafii Holooienfis Chrißophero Bisbechio, in ipfo temploarcis Rcgise, Reginae intentam cum discrimine vitse evi-tasfe. Incidit Nofter porro in inimicitias Pracpofici Mag.Andrece Arvidi, Paftoris in paroecia Öfter Hanninge, exquibus jurgium adeo infame ortum eft, ut anno 1671R :se R:ae Mrtis tutelam precari haberet necesfum. Fes-fus denique laboribus, tarn ad Academiam quam in Ec-

  cle-

  g) Vide Sam. Loenboms Hijtorifks. Märkvärdigheter, 2 Del, ρρ,3Τ > 39« 48'

  h) De quibus Doftor Wegen 1. c. ρ. 531 et fequentibus diffu.fius agit.i) Cfr, Linköpings Bibliotheks Handlingar, 2 Del, pp. 92, 93.

 • 5

  elefia exantlatis, quod qnidern opHtne teftantur Scriptaejus varia heic inferius ailata, hic dodlus et disfertus vird. 14 Martii 1674 diern fupremum obiit, et deinde iiiTemplo Catbedrali Strengnenii fepultus eil.

  Nuptias celebravit Doft Emporagrius:simo" cum Sara Simtelia, fiiia Paftoris Mag. Erici Simtelii.a:do d.

 • i 6

  Ε fecund is:

  4:to Johannes Emporagr.ius, qui in tenera: aefcafce aiiimamipitavic Åj.

  3;tio cum JißKß Depehen quse anfea bis fuit nupta , primofcilicet Prfjtori in Ecclefia Germannica Hoimienfi Jo-hanni Gerdessen, et Heinde Mercafori cuidam ibidemJohanni "Ludvich l). Illa o b i i t an. 1668.

  Ex Scriptis Epifcopi Emporagrii enumeranda funfc :1. Difputatio Pfychologica Λχίί de Anima "Rationali

  fub Praeiidio Joh. Chesnecopheri. Upf. 1626 in 4:70.2. Brevis admonitio confoiatoria ad obeundam, pio

  intrepido et conilanti animo, mortem, quura peftilentiaiisliioF-

  k) Vide von Stjernmans Adeliga 'Matrikel, 1 Del. p. 604, et Ej.Svecia liluftns (Mfcr. in Bibliothfeca Acad. Upf) Artic. Lilljtflyckt.

  0 C.fr. Archi-Epifcopi Doft Haqu.· Ssegfl Sverfka Kyrko-ΗίΠο-ria, a Del. pp. 337338 ; von Stjernman-Bibliotheca'Sviogotbica T. 11.pp. 645, 646; Epifcopi Doft. And Oiai Rhyzeli Epifcöpofeopia , rDel. pp 228» 229; Nytt Förråd af äldre och Nyare Handlingar iNordifka Hiilorien , 1 Styck. ρ. τρ; Tidningar ifrån Upfaia 3777, P*163; Georg Gézeiii Biograph. Lexicon öfver namnkunnige och iårdeSvenfke Mån , 1 Del, p. 273, famt H. Doftor iFefténs Hof - ClericietsHiftoria , I Del. τ Afdeln. pp. 650-659, 667 och 668, Quo nuper cita-to loco pp. 652-655 inveniontqr: 1) Drottning Christinas bref tillDoft Emporagrius om Kyrko-Ordningens cfverfeende, dat. Stockt},d. 3 Maji 1651. 2) Transfumt af Doft. Emporagrii underdånigafkrifvelfe till Konung Carl Gustaf, rörande famma fak. 3) Ut¬drag af ett ytterligare hans -bref i detta åmne, dat. Stockh. d. 17Nov. T955. — famt 4VTransfumt af ett defs bref, dat. Stpckh. d.24 Julii 1658» angående Hans Kongl. Höghet Kron-Prinfens Chriften-doms kunilcap. Prseterea Doft. TFeflén feptem collegit epiftoias origi¬nales ab Epifcopo Emporagrio fcriptas annis 1655, 56, 57 et 58 adRegem Caroldm Gustavum.

 • /

  morbus omnibus totius Regni Sveciae civibus Änno aNato Salvatore 1629 minabatur. Upialiaeé 1629 in q:to.

  3. Difputatio Philöfophica de rerum durat/one ingenere et in fpecie de Tempore Phyfico, fub Praeifdioet Moderamine Martini OL Stenii, p o Magifterii Philofo-phici gradu, ejmque priviiegiis confequendis. Upf. 163t.

  4—15. Disfertationes var. argument, fub Praefidioejus ventiiatas. Up il ab anno 1634 ad 1645 m)>

  16. Oratio, in qua Tyrannidem Pontificiam, quaeDivum Gustavüm Adolpi-ium Magnuml non fine in-iigni Ecclefiae et Reip. darnno, contra omnium fpem etexfpeftationem de medio fuftulit et martyrio Coronavit,eft pie deteftatus, ut debitam erga Ejus Majeftatem de-clararet gratitudinem. UpiV 1636 in Folici.

  17. Difpntatio Synodalis (VI) in Sextum ÄuguftanseConfesfionis Articulum de Bonis Renatorum operibus inSynodo Änniverfaria Dioecefis Upialienfis. Refpondent:jfoh. Andrew Nybelins, Pafh in Vallentuna, Eric. Erici, Com-minift. in Skarpiofihid. Nie. Henrici. Kempe, Comminift. inKnutby. Upf. 1644 in 4:toc

  18. Mefchodus Theologise, eller ett kort forilag, huruden Chrifteiige Trones Artikier kunna — fammanbindas• - · och ßiola predikade varda uti Drottning ChristinjeHåfF- Forlatnbling etc. Tryckt i Stockholm af Pettervon Selow 1647 n).

  19°

  m) Quarum tituli' referuntur in Catalogo Difputationtim Profesf.Liden Sett. f. pp. i7r. 172.

  n). Hsec Epifeopi Emporagrii Methbdus concionandi inter rarosin Svecia iibros merito numeratur» non tantum ideo, quod ignotafuerit Schfßero, von Stjernman, Stricker et IVeflén Ii. cc. quin po-··

 • 8

  ig. Oratio Nuptialis, eller Bröllops-Tal, fom - - -blefF hållet uti Saalen uppå .Stockholms Slåtfc then 3April år 1649. Tå then Hoghborne Furfle och Herre,Η. Christianus Augustus , PfalfczgrefVe vidh Rheini Beyern - - - blefF folenniter fammänvigdh medh thenHoghborne Furftinna och Fru, Fru Amalia Piåltz-grefvinna vidh Rhein i Beyern etc. Tryckt i Stockh.år 1649.

  20. Bröllops-Tal, då Konung Carl Gustaf vigdesmed Drottning Hedvig Eleonora på Stockholms Slåtfcd. 24 Oél. 1654. Tryckt i Stockh. 1655. Hane etiam ora-tionem t eticuerunt: Schefferus, v. Stjernman efc Stricker 11. cc»

  21. Orationum Holmiae habitaruin Triga.I. Oratio foiennis et votiva, diéta Regi SveciaeCarolo Gu-Stavo et ejus Regi3e Conjngi Hedevigi Eleonora,in Gymnaiio Holmenfi an. 1654 d. 22 Novemb. oj.

  II. Oratio grata, pro reddita pace.III. Dedicatio Confiftorii Stockholmenfis, diéla in confes-fu Epifcoporum Regni, Sacri Urbis Miniflerii, Con-iulum et Senatorum, aliorumque doélorum virorum die24 Oötobris Anno 1651.22. Program vid Theologiae Le&orns i Stockholms

  Gymnaf. och Paftorns i Riddarholmen, Mag. Andr.TolLftadii Begrafning; dat. Stockh. d. 14 Aug. 1659.

  23 — 50

  tius quoniam inter pauca reperiatur feripta, quse ab anno 1625 ad1647 ex officina Rusfici Typographi Ρet. von Selorv edita funt. VideHill. Artis Typographien in Svecia : Praef. Fab. Torner, Refp, £f0h.O. Alnander (Upf. 1722, 8:0.) pp. 31 , 39.

  o) Cfr, Biblioth, Hift. SvioGoth. Carol, Guß» Warmholtz.

 • 9

  23 — $ο· XXVIII Conciones funebres a Noftro habitaeet editae ab an. 1643 ad an. 1671; quae quidem ornnes inBibliotheca Homilet. Joh. Chrißopk, Stricker enumeranfcur.Ρ. I. pp. 39-41 pj.

  51. Bekånnelfe om Konung Carl Gustafs , glor-vyrdigft i åuiinnelfe, fahl, hådanfård ifrån denna veride-ne. 1660.

  52. Pofifciones et Antipofitiones de Difeiplina Eccle-iiaftica. Holmise 1661.

  53. Confiftorii Sfcockholmenfis ju fla efc extorta De-fenfio Antipofitionum de Difeiplina Ecclefiaftica, Holmiasd. 29 Nov. 1660 inb filentio, quod volebat fperabatqueföre perpetuum, editarum, contra revendisfimi viri acDomini, Dn. Johannis Matthice, S. S. Theologiae Dotfto-ris Celeberrrimi et Epifeopi Strengneufis gravisfimi Po-iitiones auétius et emaculatius editas Strengneiiae i66r.Holmiae 1662. anonymus q).

  54. Likpredikan öfver Anna Daniels Dotter Fromme,KyrkoHerdens i Tjula och Sundby Erici Olai Huftru.166?. Heie allata eft quoniam deßderatur in fcriptisSchefferi, v. Stjernmän, Stricker et Weßen 11. cc.

  55. Catechefens enfaldige Förklaring, effcer Bookftaf-wen, medh underfogade Böner. Tryckt i Strengnås5669, 19 ark. Hic liber prohibitus eft praefertim ob ex-

  B plica-

  p) Viginti harum in duas partes divifae fub hoc titulo in publi¬cum divulgatse funt: Erici Gabrielis Emporagrii |Decas Concionumexfequialium, thet år: en Flåck äff io Lijkpredikningat uppå åtfkilligetijder håldne ofwer förnämblige Dodha. —»Decas altera , thet är thenandra Flåck af 10 Lijkpredikningar &c. Tryckt i Stockh. 1653, 1660.

  g) Vide von Stjernnman Centur, II;da Anonymorum p. 35,

 • 10

  plicationem prsecepti X Decalogi, nbi qnasftio illa oceurrit:"Hund dr thå lhet, /om Lagen förbjuder Jkola begäras ?'*Refpondetnr: ''Ens näfias huftro, Oxa etc. thet är hans loos-"oren, eller rörlige egendom, ehwad nampn han hafwer, ajf"hwilken hufirun är thet fornämßa ßycketf Haec vero defi-nitio uxoris graviter admodum ofFendebat Reginam vi·,daam Hedevigam Eleonoram. Exllant etiam aliasres in hoc libro valde iingulares: e. g. H. 5 pagina Ver¬la; — Η. 6. — et Η. g ρ. verfa r).

  56. Taalmans och Brndewignings Book, hwarutin-nan warder för minnetz fkull allenaft affi ijtad hwär.t ochett taal och Oration fom åhre i åffanhrte beggie tillfållenhåldne i fornåmblige Bröllops högtider i Kyrkian eilerpå Brudehufen 1650 -1669. Mfcr. in Bibliotheca Re¬gime Academiae Upf.

  57. Förklaring ofver de emot Bilköp Emporagrii Ca-teches inkomna påminneifer 1669. Mfcr. s).58. Commentarii in'Libros Paralipomenon 3 Evange-lii Daminicaiia et Feftivalia. Mfcr. t).

  r) C fr. Hift:. Librorum prohibitorum in Sveda Spec. r. Praef.Sam. ä?. ΛInandir, Refp. Ρet. Kindahl, Upf. 1764. Sv. LagerbringsSammendrag af Svea Rikes Hiftoria, 4 Del. 2 Afdeln. p. 124, etHift. Librorum Catecheticorum in Svecia, Pars Iii. Praef. Georg. Fr.Fant, Refp. gfac. Brakenberg, Upf. 1795. p. 38» 39·s) Vride Repertorium Benzelianum Profesf. Lidén.i) Cfr. Schefferi Svec. Lit. pp. 147-150 ; v. Stjemmans Bibliotb.Sviog. T. II. pp. 646-651; Stricker Homilet. Bibi. 1 Del. pp. 39 Ü.;Doft. Weftén Hof-Clericiets Hift. 1 Del. 1 Afdeln. pp. 660-667 ^ ^a'talog. Librorum Bibliothecae Academiae Upfalienfis p. 264.

  T h e*

 • T h e Γ e s.

  I.

  Aloralitatis ftudium ejus putamus ponderis, ut id folum cuiqueiti civitate verum et justuin confiituat pretium et honorem.Mireris igitur tot gentis iucerefcentis däri individuorum clasies,quibus omnis deficit inilitutio , ubi moraJia fapiant principia, etpublica edendo fpeciffiina, aliis teilentnr lufficientem iibi esfede juribus et oificiis notitiam, fundamentum utpote, quo ipfamiiitur publica fides.

  II.In iitteris Jflc didbis eruditis tradendis, bene, quorum in-

  terefl, videant, ne Tironi, Grammaticalia nimium volvendo*ipfe genius linguas, et fublimior ifiius pereat gufius,

  III.Qui vulgarem illam fufceperunt litern, utrum Grxcx Iitteras

  edifcendas a Novi Teflamenti fiudio commode inciperentur necne, diverfiim fecuti vtderitur, cuique bene obvium, principium;il vero, ipfius rei difficultate ne laborent animi juveniles, ca·vendum , in aperto credimus rem, quum prasterea Novi Foede¬ris audbores a nativo vocabulorum uiu haud raro longius rece-dentes, vocibus illius, ab eo apud Profanos, plane diverfunitribuunt fignificatum.

  nr.

  Qui in annalibus ni I präster nudam rerum eventuumquenarrationem deilderant, Hifloriam inter artes potius quam fcientiasliberales retulisfe videntur, Praginaticum, quem, ne mortua iltlittera, refpiciat quisque nefcienres finem.

  V.Hifiorica ideo juvenibus inllnuando, non tantum ad multi-

  tudinem} quas memoria mandantur, rerum, verum etiam, nejuflo

 • juilo reprehendaris, ad earutn causfas et effedus continuamqueferiem, attendere fas eil.

  VI.Ut Soi naturse ab Oriente in occidenfem curfum fuum per-

  agere videtur, ita lumen cuiturse generis foumani et litteraruineadem via propagatum fuit. Qux antiquiori asvo eodem collu-ilratas fuerunt regiones, onuies imperii Turcici barbarie immerfejam conipiciuntur,

  VII.Si ufum pyxidis nauncsc ante Seeulum XIV" ignoraverint

  veteres, non video, qua ratione in Infulas Fortunatas, Islaij-diam et Groniandiam navigare potuerint.

  VIII.

  Spiritus nationalis cum Carolo XII in Svecia exilinduseil. Fadiones et partium odia fub forma regiminis? quae poilillum obtinuit, illum fuifocarunt.