ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 11-03-2012

of 8/8
ù|J\T : 8 G 8 yÓ\ : s¡÷. 3 dü+|ü⁄{Ï : 2 dü+∫ø£ : 52 e÷]à 11, 2012 m&ç≥sY : &ç. –]u≤ãT ôV’≤<äsêu≤<é CM y K CM y K CM y K sêh+˝À HÓ\ø=qï ‘êC≤ sê»ø°j·T |ü]dæú‘·T\ô|’ yê´kÕ\T, yês¡Ô\T n+~+#˚+<äT≈£î nqTuÛÑe+ ø£*–q d”ìj·TsY »s¡ï*düTº\T, bı*{Ïø£˝Ÿ ]b˛s¡ºs¡T¢ ø±e˝…qT. ªªdüTes¡íyês¡Ôμμ ~q|üÁ‹ø£ <√eT\>∑÷&É, ◊X¯«s¡´ ≥esY‡, bÕ¢{Ÿ HÓ+. 404, bò˛Hé : 040` 66025131, 66025132, 92480 45178 ø±e˝…qT CM y K Ä~yês¡+ á` ù||üsY ø√dü+ #·÷&É+&ç: www.suvarnavartha.com ªñbÕ~Ûμ <=+>∑\≈£î }dæº+>¥‡ |ü⁄sê‘·q uÛÑeq+ ≈£L* q\T>∑Ts¡T eTè‹ ìC≤sTTr>± |üì#˚kÕÔ y˚Tìô|òk˛º Vü‰MT\T HÓs¡y˚πsÃ+<äT≈£î ≈£îèwæ 15q d”m+>± Á|üe÷D+ ôV’≤<äsêu≤<é, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): sê»´düuÛÑ {Ϭø{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄˝À ø±+Á¬>dt m+|” πøX¯esêe⁄≈£î Ä bÕغ yÓTT+&ç #˚sTT #·÷|æ‘˚ ùdïVü≤düÔ+ #ê#·&É+ <ë«sê ø±+Á¬>dt bÕغì Ä‘·às¡ø£åD˝ÀøÏ HÓ{≤º\ì {ÏÄsYmdt eP´Vü≤+ |üqTï‘·Tqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê≥+ #˚düTÔqï πøX¯esêe⁄qT ì\u…≥º&É+ <ë«sê ‘Ó\+>±D ø±+Á¬>dt m+|”\ ∫‘·ÔX¯ó~Δì |üØøÏå+#ê\ì {ÏÄsYmdt bÕ¢Hé #˚düTÔqï≥T¢ sê»ø°j·T esêZ˝À¢ }Vü‰>±Hê\T #Ó\πs>∑T‘·THêïsTT. Ç+<äT˝À uÛ≤>∑+>±H˚ n~Ûø±s¡ ø±+Á¬>dt bÕغ˝À ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT ¬ø.#·+Á<äX‚Ks¡ sêe⁄ sê»´düuÛÑ mìïø£\ dü+<äs¡“¤+>± ∫#·Tà ô|fÒº+<äT≈£î dæ<äΔeTe⁄‘·Tqï≥T¢ Á|ü#ês¡+ »s¡T>∑T‘√+~. sêÁwüº+˝Àì Äs¡T sê»´düuÛÑ kÕúHê\≈£î ‘·«s¡˝À mìïø£\T »s¡T>∑qTqï $wüj·T+ ‘Ó*dæ+<˚. M{Ï˝À ø±+Á¬>dt≈£î Hê\T>∑T kÕúHê\T <äπøÿ neø±X¯+ ñ+~. á Äs¡T kÕúHê˝ ø√dü+ ø±+Á¬>dt bÕغ Hêj·T≈£î\T |ü\Te⁄s¡T b˛{Ï |ü&ÉT‘·THêïs¡T. bÕ‘·yê]øÏ neø±X¯+ <äπøÿ |ü]dæú‹ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. á dæú‹˝À ø±+Á¬>dt qT+∫ ‘Ó\+>±D≈£î #Ó+~q ‹s¡T>∑Tu≤≥T nuÛÑ´]ú s¡+>∑+˝ÀøÏ ~π> $<Ûä+>± #·÷&Ü\ì πød”ÄsY uÛ≤$düTÔqï≥T¢ ‘Ó\Tk˛Ô+~. ‘Ó\+>±Dyê<ëìï ã\+>± $ì|ædüTÔqï ¬ø.πøX¯esêe⁄≈£î ákÕ] {Ϭø{Ÿ <äπøÿ neø±X¯+ ˝Ò<äì n+≥THêïs¡T. {Ϭø{Ÿ <äø£ÿø£b˛‘˚ πøX¯esêe⁄ ‘Ó\+>±D ìHê<ä+‘√ s¡+>∑+˝ÀøÏ ~–‘˚ u≤>∑T+≥T+<äH˚ Ä˝À#·q ‘Ósêdü esêZ˝À¢ ñqï≥T¢ #ÓãT‘·THêïs¡T. á y˚Ts¡≈£î πøX¯esêe⁄qT ‘Ósêdü Hêj·T≈£î\T Áb˛‘·‡Væ≤düTÔqï≥T¢ ≈£L&Ü #ÓãT‘·THêïs¡T. ‘Ósêdü≈£î Á|üdüTÔ‘·+ ($T>∑‘ê... 2˝À) C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\ ~>∑“+<Ûä+ ¬s’˝Ÿs√ø√\T, <Ûäsêï\‘√ ñÁ~ø£Ô‘· nÁø£eT n¬sdüTº\ô|’ ÄÁ>∑Vü≤+ Væ≤kÕsY˝À b˛©düT e\j·T+ #·+&û>∑&Ûé, e÷]à 10: Væ≤kÕsY õ˝≤¢˝À ñ‘·ÿ+sƒ¡ ø=qkÕ>∑T‘√+~. C≤{Ÿ\ Ä+<√fi¯q eT]+‘· ñ<∏äè‘·yÓTÆ+~. Væ≤kÕsY `&ÛçÛç©¢, Væ≤kÕsY`#·+&û>∑&Ûé Á|ü<Ûëq ($T>∑‘ê... 2˝À) »>∑Héô|’ m+.|æ. \>∑&ÉbÕ{Ï rÁe $eTs¡Ù\T yÓ’mdtÄsY U≤´‹øÏ ‘·\e+|ü⁄\T ‘ÓdüTÔHêï&Éì <Ûä«»+ ‘Ósêdü‘√ »>∑Hé ≈£îeTàø£ÿj·÷´&ÉT {°&û|”‘√ #˚‘·T\T ø£*|æHê @+#˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡T HÓ\÷¢s¡T, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ~e+>∑‘· eTTK´eT+Á‹ yÓ’mdt sê»X‚Ks¡¬s&ç¶ Á|ü‹wüºqT Äj·Tq ‘·qj·TT&ÉT yÓ’mdt »>∑Hé eT+≥>∑\T|ü⁄‘·THêï&Éì m+.|æ.\>∑&ÉbÕ{Ï sê»>√bÕ˝Ÿ $eT]Ù+#ês¡T. »>∑Hé e´eVü‰sê\T #·÷düTÔ+fÒ ‘·+Á&çøÏ ‘·\e+|ü⁄\T ‘Ó#˚Ã˝≤ e⁄Hêïj·Tì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝ÒÃkÕÔqì Á|ü>∑˝≤“¤\T |ü*ø±s¡ì, {°&û|”‘√ ø£*dæHê ‘·eT Á|üuÛÑT‘ê«ìï @MT #˚j·T˝Òø£ b˛j·÷s¡ì ùV≤fi¯q #˚XÊs¡T. HÓ\÷¢s¡T õ˝≤¢ ø√ePs¡T˝À mìïø£\ Á|ü#êsêìøÏ e∫Ãq Äj·Tq X¯ìyês¡+ Hê&ÉT Äj·Tq MT&çj·÷‘√ e÷{≤¢&Üs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ n<Ûä´≈£åî&ÉT πød”ÄsY‘√ ø£*dæ »>∑Hé nã<ëΔ\ø√s¡T>± ($T>∑‘ê... 2˝À) ‘·+Á&ç Á|ü‹wüº≈£î ø=]$ sêkÕÔ, ¬s’˝Ÿ s√ø√ ø√˝Ÿø£‘ê, e÷]à 10: eT<Ûä´+‘·s¡+ mìïø£\ô|’ kÕ>∑T‘·Tqï #·s¡Ã≈£î |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® ‘Ós¡~+#ês¡T. ◊<äT sêÁcÕº\ mìïø£\ |òü*‘ê\ yÓ\¢&Ó’q Äq+‘·s¡+ j·T|”@ eTqT>∑&Éô|’ HÓ\ø=qï dü+~>∑Δ‘·≈£î ÄyÓT |ü⁄˝ŸkÕº|t ô|{≤ºs¡T. |òüTÀs¡ |üsêuÛÑes¡+‘√ ≈£î$T*b˛‘·Tqï ø±+Á¬>dt≈£î }s¡≥ì#êÃs¡T. eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\qT ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äì Ä bÕغ n~ÛH˚Á‹, |ü•ÃeTu…+>±˝Ÿ eTTK´eT+Á‹ eTeT‘êu…qØ® düŒwüº+ #˚XÊs¡T. eT<Ûä´+‘·s¡+ mìïø£\≈£î ‘Ós¡rdæ <˚X¯ Á<√VüQ\T>± n|üU≤´‹ eT÷≥>∑≥Tºø√˝ÒeTHêïs¡T. ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔqT ‘Ó+#·Tø=ì j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ eT]ìï ∫≈£îÿ\T ‘Ó∫Ãô|≥ºuÀeTì #ÓbÕŒs¡T. u…+>±˝Ÿ≈£î #Ó+~q ~q|üÁ‹ø£ ªÄq+<é ãC≤sYμ eTeT‘·qT ñ≥+øÏdü÷Ô X¯ìyês¡+ á y˚Ts¡≈£î ù|s=ÿ+~. ªy˚Ty˚T$T $Á<√VüQ\ø£+ ø±<äT.. Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ πø+Á<ëìï eT]ìï ø£cÕº˝À¢øÏ HÓ{≤º\qï ñ<˚›X¯+ e÷≈£î ˝Ò<äT. eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\qT ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äT. ø±+Á¬>dt‘√ ñqï bı‘·TÔqT ‘Ó>∑<Ó+|ü⁄\T #˚düTø√yê\qï n_ÛeT‘·+ ˝Ò<äTμ nì |üÁ‹ø£ ‘·q ø£<∏äq+˝À ù|s=ÿ+~. Ç|üŒ{Ïπø bı‘·TÔ $wüj·TyÓTÆ ÄyÓT k˛ìj·÷ sê»ø°j·T ø±s¡´<ä]Ù nVü≤à<é |üfÒ˝Ÿ‘√ e÷{≤¢&çq≥T¢ ‘Ó*|æ+~. eTeT‘· ìs¡íj·T+ ø±+Á¬>dt bÕغøÏ m+‘√ }s¡≥ ø£*–+#˚ n+X¯+. eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\ô|’ πø+Á<ä ¬s’˝Ò« XÊK eT+Á‹ ~H˚XŸ Á‹y˚~ #˚dæq yê´K´\‘√ ø£\ø£\+ <˚X¯ yê´|üÔ+>± rÁe #·s¡Ã »s¡T>∑T‘·Tqï H˚|ü<∏ä´+˝À eTeT‘· yê´K´\T ÁbÕ<Ûëq´+ dü+‘·]+#·T≈£îHêïsTT. bÕs¡¢yÓT+{Ÿ˝À dü+U≤´ã\+ ô|+#·T≈£îH˚+<äT≈£î düe÷CŸyêB bÕغ, ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\qT ø√s¡Tø√e#·Ãì, eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\T eùdÔ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt≈£î dü+‘√wüy˚Tqì ~H˚XŸ Á‹y˚B Ç{°e\ yê´U≤´ì+#ês¡T. ¬s+&˚fi¯¢ ‘·sê«‘· ø£+fÒ Ç|ü⁄Œ&˚ mìïø£\T eùdÔ ‘·èDeT÷˝Ÿ ø±+Á¬>dt dü+‘√wædüTÔ+<äHêïs¡T. n˝≤π>, Á|üdüTÔ‘· |ü]dæú‘·T˝À¢ ≈£î+≥T|ü&çq Á|üuÛÑT‘ê«ìï q&É|ü&ÜìøÏ ã<äT\T eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\≈£î yÓfi¯¢&Éy˚T y˚T\ì yê´U≤´ì+#ês¡T. Äj·Tq yê´K´\T <˚X¯yê´|üÔ+>± ø£\ø£\+ πs|ü&É+‘√ ‘·q yê´K´\ô|’ $es¡D Ç#·TÃ≈£îHêïs¡T. n~ ‘·q kı+‘· n_ÛÁbÕj·TeTì bÕغøÏ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äì $es¡D Ç∫Ãq|üŒ{Ïø°, eT<Ûä´+‘·s¡ mìïø£\ô|’ #·s¡Ã πs>∑T‘·÷H˚ ñ+~. ~H˚XŸ Á‹y˚B yê´U≤´\ô|’ eTeT‘· ndü+‘·è|æÔ‘√ ñHêïs¡ì ªÄq+<é ãC≤sYμ |üÁ‹ø£ ‘Ó*|æ+~. X¯óÁø£yês¡+ »]–q bÕغ bÕs¡¢yÓT+≥Ø ($T>∑‘ê... 2˝À) Ä bÕ|ü+ e÷ø=<äT› eT<Ûä´+‘·sêìï ø√s¡Tø√e&É+ ˝Ò<äT Á|üuÛÑT‘ê«ìï ≈£L˝≤ÃeTqï n|üU≤´‹ e<äT› düŒwüº+ #˚dæq eTeT‘· u…qØ® ø±+Á¬>dt‘√ bı‘·TÔ ø=qkÕ>∑T‘·T+<äì düŒw”ºø£s¡D C≤{Ÿ\ Ä+<√fi¯q ñ<Ûäè‘·+ ã‘·T≈£î ãT–Z Hê>√˝Ÿ düMT|ü+˝Àì kÕsTTq>∑sY <äTs¡È≥q eT+≥˝À¢ |ü<˚fi¯¢ u≤*ø£ düJe <äVü≤q+ cÕsYºdüs¡÷ÿ´{Ÿ‘√ 300 >∑T&çôd\T <ä>∑Δ+ Vü≤√+eT+Á‹ |üsêeTs¡Ù Á|üe÷<ä+ô|’ $#ês¡D≈£î Ä<˚X¯+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): m\ø£åqT¢, ø£˝…ø£åqT¢ ‘·|üŒ {°ÄsYmdt n~ÛH˚‘· πød”ÄsY≈£î Á|üC≤ düeTdü´\T |ü≥ºeì {°&û|” n~ÛH˚‘· #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT <äTj·T´ã{≤ºs¡T. πød”ÄsY Ç˝≤ø±˝À Äj·Tq mìïø£\ Á|ü#ês¡+ bÕ˝§ZHêïs¡T. Á|ü<Ûëq+>± πød”ÄsYqT \ø£å´+>± #˚düT≈£îì $eTs¡Ù\T >∑T|æŒ+#ês¡T. ø=&ÉT≈£îqT, ≈£L‘·Ts¡TqT, n\T¢&çï Ç˝≤ ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\+<ä]ì sê»ø°j·÷˝À¢øÏ rdüTø=∫à yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêï&Éì u≤ãT $eT]Ù+#ês¡T. mìïø£˝À¢ ¬>\Te&ÉeTT, sêJHêe÷\T #˚j·T&É+, edü÷fi¯ófl #˚j·T&É+ Ç<˚ {°ÄsYmdt |üì nì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n˝≤+{Ï {°ÄsYmdt‘√ Á|üC≤düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡+ ø±eHêïs¡T. {°&û|” eT<䛑·T‘√H˚ πød”ÄsY eTVü≤ã÷uŸq>∑sY qT+∫ m+|”>± ¬>\Tbı+<ës¡ì >∑Ts¡TÔ#˚XÊs¡T. mìïø£\ Á|ü#ês¡+˝À uÛ≤>∑+>± Äj·Tq X¯ìyês¡+ kÕj·T+Á‘·+ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À s√&éc˛ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ‘Ó\+>±D Çyê«*‡+~ ø±+Á¬>dt bÕغj˚Tqì, ‘Ó\+>±D ô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ HêqTÃ&ÉT <Û√s¡DÏ ne\+_Ûk˛Ô+<äì nHêïs¡T. ‘êqT ‘Ó\+>±D e´‹πsø£+>± m|ü⁄Œ&ÉT e÷{≤¢&É˝Ò<äì, uÛÑ$wü´‘·TÔ˝À e÷{≤¢&ÉuÀqì Äj·Tq nHêïs¡T. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\qT ‘Ó∫à mìïø£\ ù|s¡T‘√ <ä+<ë\T, edü÷fi¯ó¢ #˚düTÔHêïs¡ì Äj·Tq πødæÄsYô|’ <Ûä«»yÓT‘êÔs¡T. kÕe÷õø£ Hê´j·T+ ù|s¡T‘√ bÕغ ô|{Ϻ ø±+Á¬>dt ø£+|ü⁄˝À ø£*dæb˛j·÷s¡q* Äj·Tq ∫s¡+J$ì ñ<˚›•+∫ nHêïs¡T. ‘·eT~ ù|<ä\ bÕغ nì, ù|<ä\ bÕغì <Óã“rj·÷\ì nqT≈£î+≥T+Hêïs¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ‘·eT bÕغ <Óã“rj·÷\ì nqT≈£îH˚yê]øÏ Á|ü»˝Ò ãT~› #ÓãT‘ês¡ì Äj·Tq nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt mì$T<˚fi¯¢ bÕ\q˝À ù|<ä\≈£î nHê´j·T+ »]–+<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ;CÒ|”øÏ zfÒùdÔ sêÁcÕºìøÏ »]π><˚MT ñ+&É<äì nHêïs¡T. ;CÒ|”øÏ Á|üC≤ eT<䛑·T ˝Ò<äì, ñ‘·Ôsê~˝À Ä bÕغ eT{Ϻ ø£s¡∫b˛sTT+<äì nHêïs¡T. Äj·Tq yÓ+≥ {°&û|” nuÛÑ´]ú #·+Á<äX‚KsY ≈£L&Ü ñHêïs¡T. ø±+Á¬>dt U≤∞.. Ç~˝≤e⁄+fÒ n|üŒq|ü*¢ ‘·~‘·s¡ ÁbÕ+‘ê˝À¢ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT Á|ü#ês¡+ #˚dü÷Ô ‘êqT ‘Ó\+>±D≈£î m|ü&ÉT e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&É˝Ò<äì, e÷{≤¢&ÉuÀqì ≈£L&Ü nHêïs¡T. nsTT‘˚ ‘Ó\+>±D düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê*‡q u≤<Ûä´‘· ø±+Á¬>dtbÕغ<äì Äj·Tq nHêïs¡T. ñ‘·Ôsê~ mìïø£˝À¢ eT{Ϻø£s¡T#·Tb˛sTT+<äì, Çø£ sêÁwüº+˝Àq÷ <ëì|üì U≤∞ nsTT+<äì nHêïs¡T. Á|üC≤e´‹πsø£ $<ÛëHê\‘√ ø±+Á¬>dt bÕغ bÕ\q kÕ–k˛Ô+<äì $eT]Ù+#ês¡T. ô|Á{À˝Ÿ <Ûäs¡\T $|ü]‘·+>± ô|+#·T‘·÷ Á|ü»\ q&ç¶$]#ês¡ì <äTj·T´ã{≤ºs¡T. n$˙‹˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛sTTq ø±+Á¬>dt≈£î ñ‘·Ôsê~ mìïø£˝À¢ Á|ü»\T >∑{Ϻ >∑TDbÕsƒ¡+ #ÓbÕŒs¡ì nHêïs¡T. ø±+Á¬>dt bÕغ sêø£‘√ sêÁwüº+ |üP]Ô>± ~yê˝≤ rdæ+<äì nHêïs¡T. ‘Ó\+>±Dyê<äT\ qT+∫ e´‹πsø£‘· sêe&É+‘√ #·+Á<äu≤ãT |üs¡´≥q uÛ≤Ø>± ã+<√ãdüTÔ @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. m\ø£åqT¢, ø£˝…ø£åH˚¢ πød”ÄsY \ø£å´+ ‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£+>± e÷{≤¢&ÉqT πød”ÄsY sê»ø°j·T yê´bÕs¡+ #˚düTÔHêïs¡T sêÁwüº+˝Àq÷ ø±+Á¬>dt |üì U≤∞ bÕ\eT÷s¡T Á|ü#ês¡+˝À <Ûä«»yÓT‹Ôq #·+Á<äu≤ãT y˚TeT÷ zπø: CÒ|” eTVü≤ã÷uŸq>∑sY, e÷]à 10 (düTes¡íyês¡Ô): ‘Ó\+>±D sêÁwüº @sêŒ≥≈£î ‘·q eT<䛑·T m|ü⁄Œ&ÉT ñ+≥T+<äì ˝Àø˘dü‘êÔ n<Ûä´≈£åî&ÉT »j·TÁ|üø±wt Hêsêj·TD #ÓbÕŒs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À Äj·Tq X¯ìyês¡+ mìïø£\ Á|ü#ês¡+ ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ∫qï sêÁcÕº\‘√H˚ n_Ûeè~Δ kÕ<Ûä´eTe⁄‘·T+<äì Äj·Tq á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T. sêÁwüº @sêŒ≥T˝À sê<ëΔ+‘·+ ñ+&É≈£L&É<äì Äj·Tq n_ÛÁbÕj·T |ü&ܶs¡T. kÕeTs¡dü´|üPs¡«ø£yÓTÆq yê‘êes¡D+˝À sêÁwüº+ @s¡Œ&ç‘˚ ‘·eTbÕغ eT<䛋düTÔ+<äì #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\+fÒ ø√˝≤Vü≤\+, &ÉãT“ |ü+|æD° >∑Ts¡TÔ≈£î e#˚Ã˝≤ #˚düTÔHêïs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|ü»\ ne÷j·Tø£‘ê«ìï Ädüsê #˚düT≈£îì bÕغ\T j·TTe‘·qT ã* #˚düTÔHêïj·Tì Äj·Tq $eT]Ù+#ês¡T. bÕغ\T sê»ø°j·T m<äT>∑T<ä\ ø√dü+ ñ<ä´e÷ìï yê&ÉT≈£î+≥THêïj·Tì yê´U≤´ì+#ês¡T. Á|üdüTÔ‘· <Ûäq sê»ø°j·÷\T q&ÉTdüTÔHêïj·Tì, »q sê»ø°j·÷\ ø√dü+ ˝Àø˘dü‘êÔqT Ä<äTø√yê\Hêïs¡T. ¬s+&ÉT q<äT\Tqï bÕ\eT÷s¡TqT m&Ü] #˚XÊs¡ì CÒ|” eT+&ç|ü&ܶs¡T. ø±+Á¬>dt˝À ø±s¡T∫#·Tà sê»´düuÛÑ d”≥T sê≈£î+fÒ πøX¯esêe⁄≈£î eT<䛋#˚à jÓ÷#·q˝À ‘Ósêdü? 5 6 6 2
 • date post

  01-Feb-2016
 • Category

  Documents

 • view

  219
 • download

  0

Embed Size (px)

description

Telugu Daily, News Paper, Andhra Pradesh, Hyderabad, ePaper, Online News Paper, Latest News, Eadition News, Online News.

Transcript of ePaper | Suvarna Vartha Telugu Daily News Paper | 11-03-2012

 • |J\T : 8 G 8 y\ : s. 3d+|{ : 2 d+ : 52 e] 11, 2012 m&sY : &. ]uT V|#k

  yT|k VMT\THsys+ |eD+

  VD d+bs+ #dTq XeseqT \u&+ D +>dt m+|\ X~|+#\ {sYmdt bH #dTqT sjT esZ }V>H\T #\s>TTHsTT.++>H n~s +>dt b \+>D sw d$T nTuT nu ]

  s+>+ ~> $ #&\ dsY u$dTqT \Tk +~.\+>Dy $|dTq .Xese k] {{ T+~. C{\ +H| m+.|. \>&b{ re $eTs\TymdtsY U \e+|\T dTH& H eTj&T{&| #T\T *|H @+#jT bjsTH\sT, e] 10 (dTesys): ~e+>eTTKeT+ ymdt sXKss& |wqT jTqqjTT&T ymdt >H eT+>\T|TH&m+.|.\>&b{ s>b $eT]+#sT. >H

  eeVs\T #dT+f +& \e+|\T# eHjT \T |*s,{&| *dH eT |uT @MT#jT bjs Vq #XsT. H\sT ePsT m\ |#s eqjTq Xys+ H&T jTq MT&je{&sT. \+>D sw d$TnHn ($T>... 2)

  +& |w =]$ sk, s s

  , e] 10: eTTTq #s|eTu+> eTTKeT+ eTeTuq s~+#sT. &| H\=qd+~> yT |k|t |{sT. |Ts |sues+ $T*bTq+>dt }s#sT. eTdt

  sTe&+ eTTKeT+eTeTuq dw+ #XsT. eTdt bTqT+#T= jT|@ |uT eT] \T |ueT#bsT. u+> #+~q ~q| q+

 • 2V
 • ~ys+, 11 e] 2012 V
 • 4 VRiRsV NRPWy NSLilgiqs FyLiR FssV[VN][[RWLRiV. A LRiNRPLigS LigS NSLilgiqs aSxqssxqsV xmsRsoZNP[ FyysLi BryLRis AL][xmssV LRiVso [xqsVNRPVyLRiV. sxqs RVNRPNRPV

  @yVxmsRyRV @RVNRPVLiysVsVNRPVLi[ Rxms @jLi y ryjLiRVN][[Rs LRiVso [aSLRiV. LigS NSLilgiqs aSxqssxqsVV,sVLiRVV [xtsQLRiRVgS yrx\sV xmsVy*sNTP [s N]R s xqssVNRPWLSLRiV.

  xmsVR* FyhRiaS[ syLRiVNRPV xmsWgSRNRPsRsV @Li jLi[LiRVNRPV xmsVR*Li G ORPQ LRiWFyRVV sxqsW sV\s s xmsWgRi xmsLjiNRPLSVN]sVg][V [rLij. @LiVV[ A xmsLjiNRPLSV dLRiVy[RLigS DLiVyLiVV. ys ssWgRiLi[NTPdxqsVNRPVs[ DFyyRVVV yyxmso 70 aSRLiNRPWy [LRiV. C s[VLRiNRPV xmsLjiNRPLSV dLRiVy[xmsjLigS D yLiVV. LSs sysVxtsQs y*LSsWRsLigS GLRi[ FyhRiaSNRPV LRiW. 10 s[]xmsVs ZNP[LiVVx qsVyLRiV. Bs[ NS NRPVLiy xmsxqsLisR=LRiLi FyhRiaS sLRi*xNRPV sRVR[VsRV sVLi xmsWgS sLRi*xNRPV LRiV[VRV. NSs Bj @sVV NSsRLi [RV. kLi][gSdsV syLRiVNRPV xmsWgRi xmsLjiNRPLS }msLRiV NRPWyRVs xmsLjizqsRVV xms VR* FyhRiaS[sN]LiVyLiVV. DFyyRVVV bPORPQ F~Li[xqssVRVLi[ [ Rs xms RRV @RRVsLis[LRiVNRPVLiLRiV. bPORPQ xmsNTPRV[ @[ [email protected][ DFyyRVVV yxqss xmsLjizqsRV[ @LiRVNRPVsLigS ssxLjixqsVyLRiV. yLjiNTP aS{qsQRV xqsXx

  DLiRLi [RV. syLRiVNRPV xmsWgS][ sy[ Rs [xmss Rxmss \|qsRLi yLji[N]LRisRV][Lij. syLRiV[ aS{qsQ RV A[RssVNRPgjiLixms[zqs yLjis A jaRP[ xmsWgS \sxmsosTzmsLiy=s DFyyRVVV sj sLS*x[Ry LSzRLigS ssxLjixqsVyLRisAL][xmsV DyLiVV. BLiRV NRPV xmsVR* FyhRiaS[sVWs xms R xmsWgRi xmsLjiNRPLSV @RLixmsRVRVyLiVV. xmsWgS E}qs RVssyLRiVNRPV sVV\ \|qss= xms WgS][ N]LiRELRi NRPVgRiVRVLij. \|qss= ZNP[LiRLiAR*LRiLi[ sW\ XLiyV FyhRiaSsV LjigjiFyhSLiaSNRPV xqsLiLijLis xmsWgSsV [zqsRWzmsxqsVyLRiV. kLi][ FyVc FyhRiaS xqsLiRLRi+sxqssVRVLi[ A FyhRiaS[ Ds xmsWgRixmsLjiNRPLSsV xmsRLRi+sNRPV DLiRVRVyLRiV. kssFyhRiaS[ Ds xmsWgRi xmsLjiNRPLS\|ms syLRiVNRPVN]LiR s[V\lLis @sgSxs |msLRigRiysNTP ][xRxmsRV][Lij. ryLiZNP[NRP LRiLigRiLi\|ms syLRiVsVFyRsVNRP ryLiVV sVLi[ @sgSx s [}qsLiRVNRPVxmsVR*Li xmsWgRiaSsV GLSVc [zqsLij.NSgS @jNSLRiV sLRiORPQQLi, DFyyRVV Dy{qssR][ @s sLRiVxmsWgRiLigS sWLSLiVV. RLRigRigRij[ DFyyRVVV [ jLi[ FyhS LiaSVsRsRLi[ DxmsWgRiNRPLRiLigS DLiRVs[sxtsQRVLi xms syLRiVNRPV s sVNRPLi NRPgjiLi R[NRPFRVyLRiV.FyhSLiaSsV xmsWgRiLi][ ssLji}qs AFyhSLiaRPLi FsLi][ xqsVVsogS @LRiLi @soRVLij. kss syLjiNTP RRVso @Li[ RVLi FRVLij.xmsWgRiLi [}qsxmsVRV syLji xmspLjigS sVsxqsV=sV k s\|ms ZNP[LikNRPLjiryLRiV. kss syLRiVVys gRiLRiV|msVcNRPVs[ @sNSaRPLi FsNRPVsgSDLiVLij. DyxLRiNRPV G][ RLRigRi syLRiVNRPVsVVNRP sT gS gRiVLjiLi FyhRiLi Fy=sssxmsVRV s\|ms sVVNRPsV gkizqs IN][ gRiLiNTPLiR }msLRiV LSzqs xmsLi NRPLi[ J sVVNRPsVdxqsVNRPVs s[LRiV, NSLiRLi, aSV @ ssRgSsV RWzms}qs FyhSLiaSV xqsVLigS @LRisVsoyRVs[j DyyjNSLRiV sLi.

  ~ys+ 11 e] 2012

  A` ssRVNRPV JV LS[y...?

  FyNTPNRP sRNRPV RWLRiLigS FyhRiaS [Rs

  zqsLigRilLi[ gRiV RVsVV[s[ A NSds[ N]V sVRVRVyLiVV.sVWRV sVgS NSLjiNRPVV sVVLRi |msVNRPVLiVy NSVxtsQsRVLiRRLRisV FyNRPV @jNSLRiVV gSNTP sjLRiV. sVWRV sVgS CFyLiy[ AxqssW L][gRiV xqsLi |msLjigjisVc zqsLigRilLi[ \sRsLS[}msL]LiVyLiVV. AxqssW, d sLi RVLiNRPLRi\sVs yRVV CRW][ rNRPVRVsV \sRVV }msL]LiVyLRiV. gSsVxqsVV FssryLRiV ALi][sV [zqsy J{qs{msc3 FyNRPV @jNSLjiNSds, AL`ic2 FsLiNSds xmsLiRVNRPVs FyFys FsRLi [Rs }msL]LiVyLRiV. RsV xmsLiF~sV FyN RPV sxqsLRi N][xqsLi dxqsVNRPVs DFyj Fg]sRWsWsLi BxmsVRV RsV FysV Fg][LiRVNRPV xmsRVxqsVLiRsAL][zmsxqsVyLRiV. {qs|`{ms[ xmss [}qs NSLjiNRPV xmsLjizqs @LiVV[sVLjiLiR RRVdsRVLigS DLij. {qs|`{ms AsLRi sVVRLi RVsVV][sLiTFRVLij. INRP NSLjiNRP xqsLixmnsVLi NRPWy ks\|ms xqsLijLiRRLi [RV.NSVxtsQ sRVLiRsV xmsLRis[OTPQLiy=s NSVxtsQ sRVLiR sVLiR{qsFsqs{ms RVsVVQ\|ms RXztsQ |msRLi [RV. sVL][ \sxmso g][ysLjisxmsLi[s {qsFsqs{ms xmssR FyLiy[s sLi RWsWsLiQ\|msALi][sNRPV zqsRsVsoRVyLRiV. @sxqsLRi\sV[ {qsFsqs{mss sVW}qsLiVVrysVs|RLjiNRPV [xqsVyLRiV. gRiVsV R*LjiRgRis LRiy [zqs LjiNSLRiVVxqsXztsQLiys[ yxmsRRWsNTP xmss yaRPsLi [}qs xmsLjizqsNTPdxqsVNRPVsxqsVyLRiV. J{qs{msc3 FyNRPV sVLi gRiVsV NRPs[*RVL`i y*LS {qsFsqs{ms LiNRPL`i[ FryLRiV. @NRPT sVLi \lLi[*LSN`P[

  [TLig`i [ryLRiV. LiNRPL`i[ F}qs gRiV sVLi RW [sNRPVLiyFsxmsNRPxmsVRV yL`i }qsQ [RW= DLiVLij. @Li RLRisVRWsWsLi [xmsNRPFsRLi][ RW ssxmsLkiRLigS \|msNTP [xqsVsj.LiNRPL`i[ F}qs xqssVRVLi[, \lLi[* [TLig`i xqssVRVLi[ RWsxmsLkiRLigS [xqsVLij. C RW xqsdsVxmsLi[s dsLRixmss xmspLjigSNRPzmss[xqsVsj. rysNRP 7FsC{ms NSds, shRisgRiL`i, \|mnssLiNRPLiVVs,N`PsgRiL`i, xqsLiVgSLiksgRiL`i, @RgRiVLixms sLRiNRPV C RWsxqsLjixqsVLij. ylLi[xqsLjiNTP dsLRixms sLi gSsW[ @[email protected] sLRiNRPVRVsVV}msLRiVNRPV FRVLiRs gSsVxqsVV yFRVyLRiV.LS [email protected][ yL`i }qsQ xmspLjigS szmss[xqsVsV VxqsVsj. J{qs{msc3FyN RPV[ gRiRLi[ sVWzqs s[ zqss 6d, 6GNRPV [email protected]`ig_Li` FyLiy[ xmsxqsVRLi DR LRiVgRiVRVsj. A gRiV[y sLRiNRPV NSFLiVV DLiRRLi, RW FsNRPVsgS DLiVsVVxqsVsj.BLi xmsLjizqsRVV R[ FyNRPV[s[ ds[ sVVLiRV gRiVsV RLims[zqs RLRiVyR RTs gRiVsV RLixmsL`i[ [` [RW= [email protected] NSNRPVLiy RW][ NRPWTs gRiVsV s[LRiVgS LiNRPL`iNRPV RLRixqsVLij.kLi][FyVc {qsFsqs{ms AsLRi[ Lki gRiV s*NRPV sxmsLiVcNRPVs @sWTRgS sWLRiVRVyLiVV.ys NRPWy RVysjgS LiNRPL`i[FxqsVyLRiV. C lLiLiRV RLRi][ sVN]j RW NRPs[*RVL`i y*LS LRiy @soRVLij.

  zqsLigRilLi[ RVsVV \|ms NSLjiNRPV ALi][s xmsLi sxtsQ xmsLjiLRiLi Lixmso[ sLRiORPQQLi Aj`, sWLji10 Lkimns {qss[ sL

 • ~ys+, 11 e] 2012 Vdt |qs UjT+&|, _.eTs+, e] 10 , dTesys: = d+es+ sDYesYs& |uT+|q+ e&+ UjTeT ymksY +>dt b HjT&T, eJ myT s|TTs$Ts&Cd + #bsT. _.eTs+ eT+&\+ C=|* #+~q mD yesH Cmd \|]q nu ] | m b{ #dTH$wjT+ +>dt HjT\T >eT+#\, sHeT #dq y] Cmd eT>{&| sT|q >+|>esH 48y\ yTC>*#sT.nsTT +>D +> b*+> +&+ sd sT|q>+|>esH |#s+ CsT >Z&+ m Vsu \&qjTdT|tn |m H{ {&| b#s&+,sk jTTeq $u>+ sT|q q $s >T|d+ {&| n~H uT deT+ eT+| >esH q &sYqT b&Te&+eT>yTHsT.B+ q |#s CsTqT Z+#+& |# &sY| |#s+ bZqeT + +>dt &sYqT {| rdT=

  s bTHsH $eTs\T TTHsTT.B+ +>dtb \es+ #sTT e+ &&TT k>TT+H\T |dt,sk b\ eTT|\ #d+~ @$T yT|+#sT.|s\T V\T,#H]\ * #e\T,sT\ msTe\=s,|+&+q |+ eTD #~ yTyT ..#~ yTyT q+T|> \T |\+ d]T\T esT |q sTy\+>D sw @sTqT n&Tq |TD |{q JeqD +>dt,\T>TD y&, ss&,=|* eT\jT,syTwt>T|, eTTu~H,e$T syTwt,e#s& eT+&\n Xys+ kjT++y+fXsk$T be, &y\Tn + yue+> ]>sTT. k$Ty]e eTsT\qT H{ rdTe| |P\ nq+s+ by, sTy H{ eT+&|+ &yu d++> qsd+V k$T e$>V\qT k bdtdwH rdTe| |P\T sV+#sT. ~ &ss\T> edTq #s+. \@mdt| sesCX, eeV]+q n wtqT eTTKeT+ #j\ swy|+> &e+&T y\Ty+~. Xys+ +|> kq deyX+ deCy~ b n~H

  eTTjT+ d+> j

 • 6~ys+, 11 e] 2012 dTesys VTH eTV\ $e

  b\eTsT |#s VsT

  sT eeVs\T +|PsD

  >& L*q\T>T] eT

  ssVVxxWWssggRRiiLL``ii,, ssWWLLjjii 1100:: FysVWLRiV aRPsyLRiLi x[lLiLij..FssNRP xmsyLRiLi][ sWL][gjiLij.. xmssVVV LSNRP][ xqsLiRTgSsWLjiLij. Dxms FssNRPNRPV sVL][ yLRiLi L][ gRiRVs[ DLiRRLi][FFgS xmsyLRiLi rygRiV][Lij. FssNRPV LRiVgRiVRVs sVxWsgRiL`i, N]xmspL`i, ygRiL`iNRPLRiW[ Lji[ Ds @LRiVVxmsyLRiLi sVVsVLRiLi [aSLRiV. xmssVVV LSNRP][ sVxWsgRiL`isWNRPsLRiLi aRPsyLRiLi xqsLiRTgS sWLjiLij. @xmsyNS FyLki s[RV,NSLRiNRPLRi[ xmsyLRiLi sLRi*zLiRgS.. aRPsyLRiLi ARW FyLki @js[RVLRiLigRiLi[NTP jgSLRiV. U{ms @js[R RLiRV, d[{ms LSxtsQ @RQORPVRVNTPxtsQslLiT, [N`Pxqsy @js[R RVxmsNSa`P yLSRV sVxWsgRiL`isWNRPsLRiLi[ xmsyLRiLi sLRi*zLiyLRiV. [N`Pxqsy @Lji g_qssWzsVks RLRixmnsQos [{ms xmsyLRiLi [aSLRiV. L][` u][ FyVBLiLiNUP Ljigji JV @LjiLiyLRiV. C xqsLiRLRiLigS LigSNRPV[N`Pxqsy xqsLixmspLRi sVRRV VxmsoRVLiRs ARVs xqsxtsQLi [aSLRiV.s LSuy][s[ @sXj ryRsVs FyLRiV. LigS LSxtsQGLSVNRPV ysVV slLi[NRPLi NSRyLRiV. @LiVV[, rysVLRixqsQ\sVsxmsLjiuyLRiLi][ xms[NRP LSxtsQLi GLRiT[ [N`Pxqsy sVRxqsVLiRyLRiV.LigS xms @sWRVNRPy*s AxqsLS [xqsVN]s FyLkiVRVVsRsV xmsaRPVsosV [xqsVyRVs ARVs AL][zmsLiyLRiV.FyLkiV LSNUPRV FsRVgRiVR N][xqsLi DRsWs yRVNRPVLiVyRVsARVs xmsL][ORPQLigS AL`iFsqssV ssVLji+LiyLRiV. LSxtsQ GLSV[LSyLiRLi LSNRPWRRs @FyRVxmsyLRiV. FssNRPLi[ N][xLi,RV xmsLizms gRiVLRiVNRPV s[ [xqsVyLRis ARVs ssVLji+LiyLRiV.BNRP, d[{ms LSxtsQ @RQORPVRV NTPxtsQslLiT NRPWy aRPsyLRiLi sVxWsgRiL`i[ xmsLRiLiyLRiV. ARVs sLi {qssRVL`i s[R LiyLRiV

  Ry[RV NRPWy xmsyLRiLi[ FyyLRiV. FyLki @Lji VsLi$syxqslLiTs lgizmsLiys JLRiNRPV szms [aSLRiV. sVVgRiR sVLiRLi[s xmsVgSsW[ BLiLiNUP Ljigji d[{ms JV s[[email protected] LigS LSxtsQ GLSVNRPV d[{ms NRPVT DLiRsNTPxtsQslLiT xqsxtsQLi [aSLRiV. 2014[ ZNP[LiRLi[ RsV FyLki @jNSLRiLi[NTPsxqsVLiRs.. @jNSLRiLi[NTP ss 100 L][[ LigS LSuysGLSV [rysVs ARVs dsV ByLRiV. LigS N][xqsLiRaRPVj][ FLSRVRVsj ys[Vss NTPxtsQslLiT FyLRiV. AL`[email protected] B{Li NRPWy xmsyLRiLi[ RWxqsVNRPVFRVyLRiV. LigS|qsLisVLi][ ARVs xmsyLSs N]srygjixqsVyLRiV. AL`[email protected][R ZNP[{qsAL`i lLiLi][[ sVxWsgRiL`i[ xmsLRiLiRsVyLRiV.BNRP, N]xmspL`i sWNRPsLRiLi[sW xmsyLRiLi [LRiLiRVNRPVLij.AL`iFsqs @Lji xms NRPXuyLSso xmsyLRiLi[ RWxqsVNRPVFRVyLRiV.ARVs BxmsZNP[ sWNRPsLRiLi sVVRLi RV[aSLRiV. lLiLi][ sRR NRPWyFyLRiLiLiyLRiV. BNRP, ARVs RLRixmnsQos AL`iFsqs FssV[ N]xmsVCaRP*L`i, LigS gRiX @RQORPVLSV NRPsR aRPsyLRiLi sVVsVLRiLigS xmsyLRiLi sLRi*zLiyLRiV. N]xmspL`i sVLiRLi[s rsVbP,sV[aRP*LRiLi, LSLixmsoLRiLi[ N]xmsV CaRP*L`i BLiLiNUP s LigSAsaRPNRPRsV ssLjiLiyLRiV. AL`iFsqsNRPV JV s[RVNRPVLi[..{qssWLiRVV xms[NRP LSxtsQ |qsLisVLi [Rs xmsyLRiLi [ryLRis|RLjiLiyLRiV. sVL][\sxmso dsxmssgRiLiR sVLiRLi[ LigS [email protected] NRPsR BLiLi xmsyLRiLi sLRi*zLiyLRiV. sVzNRPVV |msRVRW JV @TgSLRiV. {qssWLiRV Fys[ Ljigjis @yRWs FsRWxmsoRW NSLilgiqs, U{msV ARVRVs ]LigRi yNSsJLRiNRPV ssLjiLiyLRiV. LigS slLi[NRPVsV AsV zmsVxmsosyLRiV.BNRP, ygRiL`iNRPLRiW[ ygRiLi xy N]srygRiV][Lij. AL`iFsqs sVRRV][ ARVs sVVsVLRiLigS xmsyLRiLi [xqsVyLRiV. U{ms, NSLilgiqsNRPxms yNSs xmsNRPV ssLjixqsW sVRRV N][LRiVRVyLRiV.

  H\ s | d+s&, e] 10 (dTesys): >T+&b#+|* T ms\d\+ * L&&e&+ =~ DH >T&d\T] *+~.d+|Tq| |\T nqTeH\T...! H>dMT|+ ksTT q>sY \ >=+ \+> yd+ +Tq u$T| |{ $y &yd+ +... q>s+ q ]\T> |#d b bdT+THeT u~T\T s|dTHsT. +T]+|sT\T L& HjT, n++&k Vd sY |\T |{\T |+|DL& ]>jT ysT |s=+THsT.nsTT b++ =+

 • ~ys+, 11 e] 2012 Ve *| usY, Xe+yTq, eT+ yT C# +He+{ | \THjT y\&+#sT.

  es{ yT]&dt u+C d{dt

  f*+ XK |b~+q qq f*+ $ +

 • {L][LiVVs xtsQ ryys... [d @sVxtsQ N][zqsLij. @LiVV[ B[][ zqsssWNRPV xqsLiLijLis sxtsQRVLi sWRLiNSRV. 'dsV W` }msxqsV[ DxmsV DLiy?' @LiW {L][LiVVs xtsQ N][[ RW`[ RLRi+sLi BxqsVs

  xqsLigRi zqsLi[. ygS C RW` [ @sVxtsQ RLRi+sLi Bs*[][Lij. VgRiV, RsVLixmsNRPs[ AsVsV Li` @LizqsRL`i gS FsLizmsNRP [aSLRiV. y NSLigS xtsQsV

  N]srygjixqsVs N][ NRPLi|msds RsV xmsNRPsNRPV N]R ANRPL