Emulzije μm

of 17 /17
1 2 Emulzijski proizvodi: Emulzijski proizvodi: Kozmetika i farmaceutika Kozmetika i farmaceutika kreme losioni Paste masti gelovi injekcije (u farmaceutici) Poljoprivreda Poljoprivreda sredstva za zaštitu bilja Emulzijske boje Emulzijske boje 3 Emulzije Emulzije Emulzije termodinamički nestabilne disperzije dvije međusobno nemješljive tekućine, npr. voda i ulje, pri čemu je jedna od komponenata fino dispergirana u obliku kapljica, a druga je kontinuirana faza w/o - emulzije voda dispergirana u ulju Slika. Raspon veličina dispergirane faze u disperzijama kapljevina - kapljevina o/w emulzije w/o emulzije voda ulje μm o/w - emulzije ulje dispergirano u vodi 4 Vrsta emulzija: može se odrediti različitim opažanjima i eksperimentalnim tehnikama o/w emulzije imaju kremastu konzistenciju w/o emulzije su uljne i masne emulzija je mješljiva s kapljevinom koja je mješljiva s kontinuiranom fazom emulzija se može obojiti bojama koje su topljive u kontinuiranoj fazi o/w emulzije obično imaju dobru električnu vodljivost emulzije su termodinamički nestabilne termin “stabilnost” za emulzije odnosi se na vremensku stabilnost Stabilnost emulzija

Embed Size (px)

Transcript of Emulzije μm

 • 1 2

  Emulzijski proizvodi:Emulzijski proizvodi:Kozmetika i farmaceutikaKozmetika i farmaceutika

  kremelosioniPastemasti geloviinjekcije (u farmaceutici)

  PoljoprivredaPoljoprivredasredstva za zatitu bilja

  Emulzijske bojeEmulzijske boje

  3

  EmulzijeEmulzije

  Emulzije termodinamiki nestabilne disperzije dvije meusobno nemjeljive tekuine, npr. voda i ulje, pri emu je jedna od komponenata fino dispergirana u obliku kapljica, a druga jekontinuirana faza

  w/o - emulzijevoda dispergirana u ulju

  Slika. Raspon veliina dispergirane faze udisperzijama kapljevina - kapljevina

  o/w emulzije w/o emulzije

  voda

  ulje

  m

  o/w - emulzijeulje dispergirano u vodi

  4

  Vrsta emulzija: moe se odrediti razliitim opaanjima i eksperimentalnim tehnikama

  o/w emulzije imaju kremastu konzistencijuw/o emulzije su uljne i masne

  emulzija je mjeljiva s kapljevinom koja je mjeljiva s kontinuiranom fazom

  emulzija se moe obojiti bojama koje su topljive u kontinuiranoj fazi

  o/w emulzije obino imaju dobru elektrinu vodljivost

  emulzije su termodinamiki nestabilnetermin stabilnost za emulzije odnosi se na vremensku stabilnost

  Stabilnost emulzija

 • 5lika. Shematski prikaz nestabilnosti emulzija

  Nestabilnost emulzija

  vrhnjenje

  6

  Sedimentacija i vrhnjenje posljedica su nepodudaranja u gustoi faza emulzije nisu nuno povezani s agregacijom generalno se ne razmatraju kao nestabilnost ;

  kapljice se mogu redispergirati

  Nestabilnost emulzija:

  Flokulacija ili koagulacija odnosi se na meusobno agregiranje kapljica u emulziji. Mogue je redispergirati kapljice.

  Slika. a) Vrhnjenje i slaba flokulacija b) ekstremno jaka flokulacija

  7koalescencija

  Koalescencija nestabilnost emulzije dolazi do koalescencije (spajanja kapljica) i do konanog razdvajanja faza.Odluujui faktor brzina koalescencije kapljica kvantitativna mjera stabilnosti emulzije

  Nestabilnost emulzija:

  8

  Termodinamika nestabilnost emulzija

  u usporedbi s makroskopskim sustavom slobodna energija termodinamikinestabilnih emulzija je vea za iznos povrinske energije

  Primjer 1: 1cm3 mineralnog ulja dispergirano je u vodi u kapljice veliine 0.01m (10-8m)

  Promjer kuglice 1cm3

  Oploje kuglice ulja 1 cm3

  Izraun broja kapljica n promjera 10-8 m nastalih iz 1 cm3 ulja

  6

  3dV = cmVd 241,163 ==

  V = 1 cm3 = 1 10-6 m3 = 6

  3dn ( ) 386

  10106

  =n n = 1,911018 kapljica

  n = broj kapljica

  222 583,4 cmcmdP ==

 • 9

  Oploje svih dispergiranih uljnih kapljica

  ( ) 228182 m60014,3101091,1dnO === Oploje 1 cm3 ulja = 5 cm2 Oploje svih dispergiranih kapljica (d=10-8) = 600 m2

  Meupovrinska energija o/w emulzije W

  (slobodna energija povrine ulje voda )13/ 1057 = mNwo

  calJmNmAW wo 82,346001057213

  / ===

  Porast energije za 8 cal za nastajanje 600 m2 meupovrine je dovoljnoda SUSTAV UINI NESTABILNIM koalescencija kapljica

  Uzrok koalescencije je tendencija prema minimizaciji slobodne povrine dispergirane faze pri emu se maksimizira (maksimalno poveava) volumen. 10

  Termodinamika nestabilnost sudar izmeu kapljice iste emulzije dovodi do koalscencije (nereverzibilan proces spajanja kapljica)

  Koalescencija nadalje uzrokuje sedimentaciju (taloenje) ili vrhnjenje (skupljanje dispergirane faze na povrini).

  Slika. procesi u nestabilnoj o/w emulziji

  Kad doe do koalescencije emulzija je nepovratno unitena

  - kapljice se mogu prethodno agregirati ukoliko su sile koje ih dre razdvojene male

  - u agregatima kapljice su odvojene tankim filmomkapljevine vanjske faze

  - agregati mogu postojati due vrijeme bez da doe do koalescencije

  - ovisno o odnosu gustoa dispergirane ikontinuirane faze dolazi do sedimentacije ili vrhnjenja dispergirane faze

  11

  iste termodinamiiste termodinamiki nestabilne emulzije imaju kratko vrijeme postojanja!ki nestabilne emulzije imaju kratko vrijeme postojanja!Da bi proizveli tehnike emulzije dugog vremena trajanja potrebno je dodatitreu komponentu EMULGATOR.

  Emulgatori

  glavne uloge emulgatora

  smanjiti napetost povrine izmeu faza

  stvaranje barijere meu fazama

  Ostale uloge emulgatora

  Poticati nastajanje emulzijeOlakati pripremu emulzijeNastajanje finije raspodjele estica Stabilnost u stanju dispergiranostiKontrola tipa emulzije koja nastaje: o/w ili w/o

  12

  A Dvije tekuine koje ne mogu initi stabilnu smjesu;

  B Mijeanje tekuina;

  C Ponovno odvajanje (nema emulgatora);

  D Stabilna emulzija s emulgatorom

  Stabilnost emulzija moe se pratiti mjerenjem refleksije i/ili prolaza svjetlosti u vertikalno postavljanom uzorku

 • 13

  oil

  water oil

  W/O O/WHidrofilna glava

  Lipofilni lanac

  water

  Slika. Princip rada emulgatora

  Princip rada emulgatora

  14

  Primjer 2: Dodatak samo 2% sapuna u emulzijski sastav mineralno ulje / voda (raniji primjer) smanjuje meupovrinsku napetost sa 57 mN/m na samo 2 mN/m.

  smanjenje povrinske energije s 8 cal na 0,3 cal

  BANCROFTOVO PRAVILO: faza u kojoj je emulgator vie topljiv je vanjska fazahidrofilni emulgator niske molekulske mase o/w emulzijalipofilni (hidorfobni) emulgator w/o emulzijavodotopivi makromolekulni emulgator o/w emulzija

  Izbor emulgatora je odluujui faktor za nastajanje ili o/w ili w/o emulzije

  Emulgator mora biti tako odabran u formulaciji da se smjeta na meupovrinu izmeu dvije faze i tvori ilav, elastian film koji ne puca prilikom sudara

  kapljice.U svrhu optimiranja ovih svojstava u praksi, najee se koristi smjesa emulgatora.

  15

  Ovisnost izmeu kemijske strukture povrinski aktivnog sredstva (PAS) i njegove emulzifikacijske aktivnosti je kompleksna obzirom da ovisi o sastavu uljne i vodene faze.

  Generalna pravila za izbor povrinskog aktivnog sredstva (PAS) kao emulgatora:

  1.) PAS mora imati dobru povrinsku aktivnost i stvarati nisku povrinsku napetost.Mora migrirati na meupovrinu mora imati hidrofilne i hidrofobne skupine.

  2.) na meupovrini mora formirati film molekule PAS u filmu moraju imati jakelateralne interakcije

  3.) PAS mora migrirati na meupovrinu dovoljno brzo da osigura dovoljno snienje meupovrinske napetosti tijekom proizvodnje emulzije.

  4.) Emulgatori koji su preferirano topljivi u ulju w/o emulzijevodotopljivi emulgatori (npr. sapuni) o/w emulzije

  5.) Smjesa emulgatora preferirano topljivog u ulju i vodotopljivog emulgatorabolja stabilnost emulzije

  6.) to je vie polarna uljna faza, to emulgator mora biti jae hidrofilan 16

  Smanjenje meupovrinske napetosti dodatkom PAS:iznimno vano za spontani proces dispergiranjanije od odluujue vanosti za stabilnost disperzije

  AdsorbiranaAdsorbirana kolikoliina ina emulgatoraemulgatora- moe se izraunati iz Gibbsove jednadbe:

  dcd

  RTc

  =C koncetracija tenzida u masi kapljevine,

  suviak tenzida po jedininoj meupovriniu usporedbi s koliinom u masi kapljevine,

  [ ]lmol /

  [ ]2/ cmmol

  Iz vrijednosti mogue je odrediti povrinu koju zauzima jedna molekula

  broj molekula /

  povrina 1 molekule =

  210 /100,4 cmmol=

  21323102 1003,2410023,61040 === cmNcm L

  ( )oA41cm1041N/1 216L ==

 • 17

  Nastajanje emulzije uz emulgatorza poetak procesa emulgiranja, emulgator mora biti u dovoljnim koliinamaprisutan na meupovrini izmeu dvije faze osigurava brzu adsorpcijuemulgatora i smanjuje se meupovrinska napetost dovoljno da se faze separiraju u kapljice.

  daljnje smanjenje estica (dijeljenje) dispergirane faze uzrokuje turbulencije(mjeanje) u sustavu molekule emulgatora se ire po meupovrini faza.U ovoj fazi je nuna dodatna koliina emulgatora iz mase otopine

  brzina difuzije emulgatora na meupovrini mora biti dovoljno velika.

  adsorbirani sloj emulgatora onemoguava koalescenciju kapljica dispergiranefaze stabilizira emulzijuPribliavanjem estica dispergirane faze kontinuirana faza izmeu estica stvara GRANINI SLOJ.

  18

  Molekule emugatora kontinuirano difundiraju iz vanjske kontinuirane fazeu granini sloj i smanjuju meupovrinsku napetost difuzijom (dug difuzijski put, spor proces) meupovrinska napetost u graninom sloju se smanjuje sporije nego na drugim meupovrinama izmeu kapljice i vanjske faze.

  adsorbirani sloj se fiziki pomie du meupovrine ulje / voda u podruje izmeu dvije kapljice i sa sobom nosi tanki sloj kapljevine to sprjeava

  stanjivanje graninog sloja i time koalescenciju kapljice dispergirane faze(MARANGONIJEV EFEKT)

  za stabilne emulzije debljina graninog sloja se smanjuje do granine vrijednosti 50 200 Ovaj sloj otporan je na daljnje smanjenje debljine

  titi estice od koalescencije

  19

  Vrste emulgatora

  AA. Emulgatori male molekulske mase preteito hidrofilne prirode preferirano za o/w emulzije

  1. Anionski sapuni (Na, K, NH4, soli masnih kiselina), Nalauril sulfat, Na sulfosukcinat, R-COOC2H2SO3Na, R-CONHC2H2SO3Na (R=C17H33),prirodna sulfonirana ulja .

  2. Kationski lauril piridin klorid, lauril trimetilamonij klorid...

  3. Neionski eteri i esteri polioksietilenskih masnih alkohola

  20

  B. Emulgatori male molekulne mase, preteito lipofilne prirode preferiranoza w/o emulzije: Mgstaerat, Mgoleat, Alstearat, Caoleat, Castearat, di, triesteri masnih kiselina s poliolima, kolesterol, lanolin

  C. Emulgatori male molekulne mase s manje izraenim svojstvima:masni kiselinski esteri poliola i polioksietilena, eteri ili esteri polioksiproilenskih masnih alkohola

  D. emulgatori visokih molekulnih masa:albumini, kazein, gelatin, celulozni eteri ili esteri, poli(vinil alkohol),poli (vinilacetat), poli (vinilpirolidon) Tablica. primjeri emulgatora

 • 21

  Nain odabira emulgatora

  Tablica 2. HLB vrijednosti emulgatora

  Ako se HLB koncept primjeni na ionske tenzide dodatni efekt disocijacijemoe uzrokovati HLB vrijednosti >20(npr. Nalauril sulfat HLB = 40)

  Koncept hidrofilnolipofilnog balansa(eng. Hydrophile-lipophile balance, HLB)

  Svaki emulgator ima HLB vrijednost 0 20

  0 9 hidorfobni emulgatori topljivi u ulju10 20 vodotpljivi emulgatori

  22

  Odreivanje HLB vrijednosti

  Odreivanje iz teorijskog sastava (za neionske etilen oksidne spojeve)

  HLB vrijednost = molekulna masa hidrofilnog dijela

  molekulna masa emulgatora2020 =

  MM a

  Za ionske emulgatore HLB vrijednost dobivena izraunom iz teorijskog sastava je preniska emulgator je vie hidrofilan nego to se oekuje iz idealne raspodjele

  Korekcija jednadbe za dodatni lan CGriffinovaGriffinova metodametoda CM

  MHLB a += 20za ionske emulgatore

  i poliglikol etere

  Tablica. korekcijski faktor C prema Griffin-u Ako je C pozitivan HLB vrijednost je vea nego se oekuje u idealnom sluaju (molekula tenzida ulazi dublje u vodenu fazu nego se pretpostavlja).

  Ako je C negativan HLB postaje manji

  23

  Inkrementalna metoda vrijedi za neionske emulgatore

  += LHHLB 7

  Tablica 4. HLB za hidrofilnei hidrofobne grupe

  Primjeri:Oleinska kisleina C17H33COOH 7+21-(170.47)=1.1Naoleat 7+19.1-(170.47)=18.1Nalaurilsulfat 7+39-(120.47)=40

  - Za neionske tenzide HLB vrijednost dobivena ovom metodom je slina kao Griffinovom- za ionske tenzidevrijednost via nego Griffinovom metodom

  24

  Izraun HLB vrijednosti za masne kiselinske estere iz broja saponifikacijeestera (S) i kiselinskog broja masne kiseline (A)

  )1(20ASHLB =

  Za smjesu emulgatora HLBM1 = HLB1g1 + HLB2g2 + ...g = maseni udjeli pojedinih emulgatora

  Metodom nuklearne magnetske rezonancije, NMR (za neionske etoksilate)

  Kalorimetrijski (entalpija mjeanja)

  S referentnom tvari (ulje) poznate HLB vrijednosti

  Korelacija HLB i fazne inverzijske temperatura(engl. phase inversion temperature, PIT)- samo za neionske emulgatore eksperimentalno odreivanje HLB

 • 25

  Primjena HLB skale

  Lipofilni (hidrofobni)

  hidrofilni

  26

  Formulacija emulzija

  !!!!!! Da bi se pripravila emulzija, emulgator ili smjesa emulgatora mora imati isti HLB kao faza koja se emulgira.

  Primjer: priprema emulzija sa smjesom emulgatora:Span 60 (sorbitan monostearat) HLB=4,3 (HLB=4,3 (lipofilnilipofilni))

  Tween 60 (polietoksietilen (20) Sorbitan monostearat) HLB=14 (HLB=14 (hidrofilnihidrofilni))

  odreivanje potrebne HLB vrijednosti za ulje:

  27

  1. Priprava serije emulzija sastava: 20 % ulja, 4 % smjese emulgatora (20 % u odnosu na ulje), 76 % vode

  Razliiti udjeli pojedinih emulgatora Span 60 i Tween 60

  Emulzije moraju biti pripravljene pod istimuvjetima, na istoj konst. temperaturi!

  Tablica. HLB vrijednosti testnih mjeavina emulgatora

  28

  Nakon odreenog vremena stajanja emulzije, prati se transparentnost, vrhnjenje, sedimentacija u emulziji.

  2a ukoliko nema znaajnih razlika izmeu serije i nema znakova nestabilnosti emulzije

  ponavljanje eksperimenta s MANJOM KOLIINOM EMULGATORA.

  2b ako su sve emulzije nestabilne ponavljanje eksperimentaS VEOM KOLIINOM EMULGATORA

  3

  definiran optimum koliine emulgatora

  Uzorak s optimalnom koliinom emulgatora omoguava definiranje smjese emulgatora koja ima priblino tonu HLB vrijednost

  npr. HLB (smjese emulgatora 10.3)

  serija eksperimenata sa smjesama emulgatora koje imaju HLB vrijednostiu uem rasponu 9.5 11

  preciznije odreivanje sastava smjese emulgatora

  4

 • 29

  Tablica 6 . Potrebne HLB vrijednosti za o/w esto koritenih tvari

  6sojino ulje

  15stiren

  14ksilen

  5mineralno ulje

  15cikloheksan

  11butil stearat

  15benzen

  14acetofenon

  HLB vrijednost (o/w)Tvar

  HLBulja = HLB smjese emulgatora == HLB1g1 + HLB2g2 + ...

  .

  .

  .

  30

  Utjecaj vrste emulgatora na emulziju

  osim izbora emulgatora ili kombinacije emulgatora prave HLB vrijednosti vano je odabrati emulgator najpovoljnije kemijske strukture TIP EMULGATORA.

  a) emulgator polioksietilen sorbitian oleatniester ima nezasieni oleatni lanac

  vie odgovara nezasienim uljima

  b) emulgator polioksietilen sorbitian stearatniester (ili laureatni ili palmitatni) je znatnoefikasniji stabilizator za zasiena ulja

  Izbor vrste emulgatora ovisno o kemijskojstrukturi iako imaju ISTU HLB vrijednost:

  Slika. Tween tip emulgatora

  31

  Utjecaj vrste emulgatora razliite strukturekoji su svi pogodni za emulziju ulja u vodii koji se svi mogu koristiti u istoj koncentraciji.

  sve tri smjese emulgatora vode dobrojstabilnosti emulzije u podruju HLB vrijednosti 12

  A je najbolja kombinacija emulgatoranajvia stabilnost

  B kombinacija emulgatora daje takoerdobru stabilnost u irem rasponu HLB vrijednosti nego kombinacija emulgatora A

  Slika. stabilizacija emulzija razliitim emulgatorim kao funkcija HLB vrijednosti mjeavina emulgatora

  U ovakvim sluajevima odabir je obino diktiran ekonomskim i praktinim uvjetima.

  32

  Stabilizacija krutim esticama

  Sitne krute estice znaajno manje od kapljice emulgirane fazemogu takoer biti stabilizatori emulzije.

  osnovni uvjet preferirano voda ili ulje moraju dobro kvasitipovrinu esticeu tom sluaju krute estice se smjetaju na meupovrinuulje / voda

  Slika. Akumulacija estica na o/w meufazi

 • 33

  a) bentonit (hidrofilan) voda preferirano kvasi bentonitpogodni za o/w emulzije

  b) aa (hidrofobna) preferirano kvaenje uljnom fazompogodni za w/o emulzije

  Primjer. Izbor vrste krutih estica za stabilizaciju emulzije

  Slika. stabilizacija emulzija adsorpcijoma) hidrofilnih, b) hidorfobnih estica

  34

  Stabilnost emulzije ovisi o kontaktnom kutu koji estica stvara sdispergiranom i kontinuiranom fazom.

  Slika. adsorbirane estice s kontaktnim kutom 90

  najstabilnije emulzije su one kojeimaju kontaktni kut 90

  Stabilizacija samo krutim esticama- energija potebna za formiranje kapljica mora se

  dovesti u sustav snanim mijeanjem (velikim brzinama)

  dodatak krutih stabilizatora u emulziju stabiliziranu tenzidimapoveava stabilnost emulzije

  35

  Faktori koji utjeu na brzinu koalescencije

  Kinetika stabilnost ili nestabilnost emulzija ovisi o razliitim faktorima utjeu na brzinu koalescencije

  1. Priroda meupovrinskog filma2. Elektrika i sterika barijere3. Viskoznost kontinuirane faze4. Volumni udio dispergirane faze i kontinuirane faze5. Veliina raspodjele kapljica6. Temperatura

  36

  1. Priroda 1. Priroda meupovrmeupovrinskginskg filmafilma

  stabilnost emulzije ovisi o mehanikoj vrstoi filma

  molekule tenzida moraju se kondenzirati snanim lateralnim meumolekulnim interakcijama

  film tenzida mora biti vrlo elastian

  isti emulgatori stvaraju slabo pakirani meupovrinski film,niske mehanike stabilnosti

  najbolja kombinacija tenzida topljivih u vodi i u ulju gusto pakiranje molekula u meupovrinskom filmu

 • 37

  tenzid topljiv u ulju ima dugi ugljikovodini lanac i slabo polarnu grupupovepoveava boava bone interakcijene interakcije izmeu povrinski aktivnih molekula u meupovrinskom filmu bolja mehanibolja mehanika svojstva filmaka svojstva filma

  npr. kombinacija lauril alkohola i natrij lauril sulfata gusto pakirani gusto pakirani monomolekulnimonomolekulni filmfilm emulzija stabilnija nego kad se koristi samojedan od dva emulgatora

  elektrostatsko odbijanje izmeu ionskih skupina se smanjuje i hidrofobniugljikovodini lanci se mogu gue pakirati

  stabilnije emulzijestabilnije emulzije sa smjesom emulgatora koje imaju istu duinulanca i s istim molarnim udjelom emulgatora

  38

  Za stabilnost emulzije nuZa stabilnost emulzije nuan je kvalitetan odabir kombinacije an je kvalitetan odabir kombinacije emulgatoraemulgatora..

  Slika. Skica adsorpcije kombinacije emulgatorana o/w meupovrini

  a) gusto pakirane molekule emulgatora u meupovrinskom filmu dobra dobra kombinacija kombinacija emulgatoraemulgatora

  b) slabo pakiranje molekula emulgatorau meupovrinskom filmu loe lateralneinterakcije niska mehaniniska mehanika stabilnostka stabilnost

  c) nekvalitetna izmjena vrsta emulgatora loe lateralne interakcije niska niska mehanimehanika stabilnost ka stabilnost

  39

  esta kombinacija esta kombinacija emulgatoraemulgatora

  Slika. Interakcije izmeu Span 80 and Tween 40 na o/w meupovrini

  Sorbitian ester Span topljiv u uljnoj fazipolioksietilen sorbitian ester (POE Sorbitian(Tween)) topljiv u vodenoj fazi

  Jae interakcije POE Sorbitiana s vodenom fazom (uzrokovane POE hidrofilnim grupama)u odnosu na sorbitian ester emulgator

  Gue pakiranje hidrofilnih ugljikovodinihlanaca u uljnoj fazi i bolje bone interakcije

  vea mehanika vrstoa filma

  40

  2. Elektrostatska i sterika barijera

  U o/w emulzijama hidorfilni dio tenzida je okrenut prema vodi i elektrini naboj na kapljicama sprjeava koalescenciju

  emulzije stabilizirane ionskim tenzidima naboj na kapljici je istovjetan kaonaboj tenzidaemulgator stabiliziran neionskim tenzidima dispergirane kapljice se nabijaju adsorpcijom iona iz vodene faze ili gibanjem i trenjem kapljica u kontinuiranoj fazi odvojenih elektrinim dvoslojem

  faza s veom dielektrinom konstantom je pozitivno nabijena

  emulgatori s visokim molekulnim masama stabiliziraju emulziju steristerikimkim odbijanjemodbijanjem

 • 41

  Viskoznost kontinuirane faze utjee na difuziju kapljica brzina koalescencijeniske konstante difuzije (u kontinuiranoj fazi vie viskoznosti)

  nii broj sudara kapljica smanjuje se brzina smanjuje se brzina koalescencijekoalescencije

  koncentrirane emulzije vea viskoznost vevea stabilnost emulzijea stabilnost emulzije

  Poveanje stabilnosti emulzije dodatkom dodatkom uguuguivaivaaa- celulozni derivati, krob, poli (vinilalkohol), poli (vinilacetat)...

  3. Viskoznost kontinuirane faze

  42

  4. Volumni udio dispergirane faze i kontinuirane faze

  Volumno poveanje dispergirane faze u odnosu na volumen kontinuirane fazepoveanje povrine meufaznog filma stabilnost emulzija se smanjujestabilnost emulzija se smanjuje

  Ako volumen dispergirane faze postane vei od volumena kontinuirane fazeemulzija postaje nestabilna sa stanovita inverzije faza u emulziji

  sloj tenzida oko dispergirane faze je vei nego je potrebno da okrui kontinuiranu fazu i stoga je nestabilanstoga je nestabilan

  Ukoliko su mogua oba tipa emulzija s emulgatorom INVERZIJA FAZAINVERZIJA FAZA

  43

  5. Raspodjela veliina kapljica

  vee estice su termodinamiki stabilnije od manjih jer je omjer povrine i volumena manji.ua je raspodjela veliina kapljica stabilnija disperzijastabilnija disperzija

  Slika. Promjena u raspodjeli veliina esticau emulziji s vremenom (u danima)

  6. Temperaturabrzina koalescencije emulzije znaajno ovisi o temperaturipromjenom temp. mijenja se slobodna energija povrine kapljevina

  utjee na slobodnu energiju slobodnu energiju meupovrmeupovrineineza veinu kapljevina poveanjem temp. smanjuje se

  poveava se brzina koalescencije (smanjuje se stabilnost emulzije) 44

  a) dodatak vode u nepolarnu otopinu tenzida obiobino w/o emulzijano w/o emulzijadodatak ulja u vodenu otopinu tenzida obiobino o/w emulzijano o/w emulzija

  d) poveanje T emulzije stabilizirane neionskim tenzidimao/w emulzija w/o emulzija

  snienje T emulzije stabilizirane ionskim tenzidimaw/o emulzija o/w emulzija

  Promjena vrste emulzije s promjenom T emulzije povezana je spromjenom u hidorfobnosti tenzida zbog promjene T

  Inverzija emulzijaFazna inverzija emulzija omoguava promjenu iz o/w emulzija u w/o emulziju i obrnuto.

  Vrsta emulzije ovisi o:a) redoslijedu dodavanja faza

  b) vrsti tenzida

  c) omjeru faza

  d) temperaturi

  e) prisutnosti elektrolita i drugih aditiva

 • 45

  e) dodatak elektrolita moe uzrokovati promjenu hidrofobnostimeupovrinskog filma i faznu inverzijuJai elektroliti sniavaju elektrokemijski potencijal kapljica pojaavanje interakcija izmeu iona tenzida i suprotnih iona

  smanjenje stabilizacije o/w emulzije

  Dodatak jakog elektrolita (polivalentnih kationa Ba2+ ili Ca2+) u o/w emulziju neutralizira naboj na esticama dolazi do agregacije kapljicaulja i male koliine vode su zarobljene izmeukapljica ulja

  koalescencija kapljica ulja

  ulje postaje kontinuirana fazaulje postaje kontinuirana faza

  w/o emulzijaw/o emulzija

  primjer

  Slika. Inverzija o/w emulzija 46

  Temperatura fazne inverzije

  brzina koalescencije raste porastom temperatureporastom T stupanj hidratacije hidorfilnih skupina tenzida se smanjuje

  tenzid postaje manje hidrofilan HLB se smanjujeporastom T - o/w emulzija moe prei u w/o emulzijuw/o emulzija pripravljena na viim T smanjenjem T o/w emulziju

  Temperatura fazne inverzijeTemperatura fazne inverzije (TFI) (engl. phase inversion temperature, PIT)= temperatura na kojoj dolazi do inverzije faza u emulziji- moe se zamijetiti univerzalnim promatranjem

  Korisno za pripravu emulzija:na PIT meupovrinska napetost emulgatora dostie minimum priprava emulzije na PIT male kapljice emulgirane faze uzminimalnu potronju energije

  47

  toka u kojoj w/o emulzija prelazi u o/w emulziju dodatkom vodejedinica: cm3 vode / cm3 ulja

  Toka fazne inverzije (engl. emulsion inversion point, EIP)

  EIP vrijednost se smanjuje porastom HLB vrijednosti emulgatora

  EIP dosee minimum koji odgovara optimalnoj stabilnosti o/w emulzije

  EIP metoda brza i jednostavna metoda za odreivanjefizikalne stabilnosti emulzije

  Najstabilnije emulzije o/w se pripravljaju kao emulzije w/o i zatim faznom inverzijom prevode u o/w tip emulzije.

  48

  Tehnike emulgiranja

  Procedura i aparatura za pripravu emulzija

  Dva osnovna naina dispergiranja kapljevine u drugoj nemjeljivoj kapljevini:a)a) kondenzacijom para koje se injektiranju u kapljevinu = vrlo rijekondenzacijom para koje se injektiranju u kapljevinu = vrlo rijetkotkob)b) djeljnjemdjeljnjem velikih kapi u manjevelikih kapi u manje

  da bi se vee kapi podjelile u manje mora se dovesti mehanika energijasile koje djele kapljicu (~2dp2) djeluju protiv povrinskih sila (~ dp), = meupovrinska energija

  dp = dijametar kapljice, gustoavanjsko smino djelovanje za emulgiranjemoe se postii: mjealicom (sustav statora i rotora) homogenizatori - tlakom inicirani tok

  Slika. laboratorijski sustav za pripravu emulzija

 • 49

  Slika. Primjeri aparature za pripravu emulzija

  Izbor sustava za pripravu komercijalnihemulzija ovisi o eljenim svojstvima konanog produkta = viskoznost je jako vana, a ovisi o srednjoj veliini estica

  Tablica 7. Karakteristike razliitih sustava za pripravu emulzija

  50

  Procesne tehnologije; mijeanje komponenata

  redoslijed dodavanja komponenata ima odluujui utjecaj na tijek emulgiranja i karakteristike emulzije

  A)A) emulgatoremulgator u vodiu vodi

  emulgator se otapa u vodi; nakon toga se dodaje ulje uz intenzivno mijeanje o/w emulzijao/w emulzijaw/o emulzijaw/o emulzija dobija se dodatkom ulja i inverzijom faza (emulzija svelikim kapljicama smanjenje veliine kapljice u koloidnom mlinu)

  BB) ) emulgatoremulgator u uljuu ulju

  emulgator je otopljen u uljudodatak smjese u vodu spontano formiranje w/o emulzijew/o emulzije

  emulzija s velikim brojem kapljica ~ 0,5 mpolagano direktno dodavanje male koliine vode u smjesu do poetkaformiranja emulzije

  daljnje dodavanje vode inverzija faza o/w emulzijao/w emulzija

  51

  C) metoda nastajanja sapunaC) metoda nastajanja sapuna= in situ nastajanje sapuna; samo za emulzije stabilizirane sapunima.

  Komponente sustava: - masna kiselina otopljena u ulju- luina otopljena u vodi

  Mijeanjem komponenata sustava na meupovrini se formira sapunspontano nastajanje emulzije

  D) naizmjeniD) naizmjenina metodana metoda naizmjenino dodavanje vode i ulja u emulgator

  Pogodno za formulacije u prehrambenoj ind. (npr. majoneza)i druge emulzije biljnih ulja

  52

  Tablica. Raspodjela veliina kapljica u emulziji dobivenih razliitim metodama priprave: 10 % maslinovo ulje, 0,5 % sapuna, 89,5 % vode

  Emulzija 1: emulgator u vodi

  Emulzija 2: emulgator u vodi s dodatnom homogenizacijom nakon mijeanja

  Emulzija 3. in situ formiranje sapuna s jednostavnim mijeanjem

  Emulzija 4. emulzija 3 + naknadna homogenizacija

 • 53

  Dodatci emulzijama

  - doprinose zahtjevima kojima stabilnost emulzija mora zadovoljiti- dodaju se prije ili tijekom procesa emulgiranja

  a)a) UguUguivaivaii emulzijaemulzija- poveavaju viskoznost kontinuirane faze smanjenje brzine difuzije

  kapljica a time i koalescencije i flokulacije poveanje stabilnosti emulzija

  - uguivai emulzija imaju mali utjecaj na viskoznost u o/w emulzijama

  - u prehrambenoj industriji neki uguivai (lecitin iz utanjka u procesu priprave majoneza) djeluju u odreenom smislu i kao emulgatori

  nazivaju se KVAZIEMULGATORI

  - brojni uguivai: metilceluoza, voskovi, proteini (elatin, kazein), polisaharidi (krob, pektin...),

  U nekim proizvodima nuno je sniziti viskoznost (npr. margarin) te se dodaju plastifikatori (glicerinesteri masnih kiselina, kolesterol...). 54

  b) Dodatci za poboljb) Dodatci za poboljanje topljivosti anje topljivosti emulgatoraemulgatoranpr. za pripravu koncentrata za zatitu itarica dodaje se mala koliinaalifatskog alkohola za poboljanje spontanog emulgiranja

  Ovi dodatci koriste se i za prilagoavanje gustoe i viskoznosti obje faze.

  Nuno je da su mjeljivi s kontinuiranom fazom emulzije.

  c) Zac) Zatitni koloidititni koloidi- dodaju se u kontinuiranu fazu za dodatnu prevenciju koalescencije kapljicai da bi odrali kapljicu u suspenziji (sprjeavaju taloenje)

  - okruuju kapljicu bez da ulaze u njenu unutranjostnpr. karboksimetilceluloza (CMC) u detergentima za rublje zadrava neistou

  dalje od tkanine i sprjeava ponovno adsorbiranje na tkaninu

  - zatitni koloidi: MC, lecitin, kolesterol, proteini, kazein, lignin sulfonati...

  55

  d) Prezervativi d) Prezervativi zazatitne tvarititne tvari

  sprjeavaju rast bakterija i gljivica

  nuni su u emulzijama s kationskim emulgatorima

  Prezervativi: aldehidi (formaldehid, klorhidrati), derivati fenola,

  heterocikliki spojevi

  e) Tvari protiv pjenjenjae) Tvari protiv pjenjenja

  veina emulgatora je dizajnirana da stvara nisko pjenjenje

  dodatak tvari protiv pjenjenja rijetko je nuna

  Tvari protiv pjenjenja: polialkilenglikol eter (s etilenskim i propilenskim lancima)

  56

  A) Elektrini dvosloj u o/w emulzijama

  Znaajne posljedice teorije stabilnosti emulzije

  U emulzijama dvosloj se nalazi na objestrane meupovrine

  U o/w emulzijama elektrini dvosloj u uljnoj fazi je zanemariv.

  Slika. elektrini dvosloj u vodenoj fazi na w/o granicifaza s adsorbiranim emulgatorom

 • 57

  Slika. Potencijali na o/w meupovriniu emulzijama

  a) bez emulgatorab) s emulgatoromc) s emulgatorom pri visokojkoncentraciji elektrolita

  a) bez povrinski aktivnih emulgatora na granici faza

  elektrini dvosloj u uljnoj fazi je znaajno iri od elektrinog dvosloja u vodenoj fazi

  interakcije izmeu kapljica u w/o emulziji doseuznatno dalje i odbojna energija je malaodbojna energija je mala

  brza koalescencija kapljica mala stabilnost emulzije

  o/w emulzije pad potencijala stabilizira emulziju ulja u vodi 58

  b) Dodatak tenzida na meupovrini

  ima znaajan utjecaj na potencijal

  naboj je koncentriran u vodenoj fazi

  zeta potencijal je dovoljno velikda stabilizira emulziju

  c) u prisutnosti velike koliine elektrolita u vodenoj fazi u prisutnosti tenzida na meupovrini

  elektrolit reducira debljinu difuznog sloja u vodenoj fazi smanjuje se stabilnost

  meusobno odbijanje nabijenih polarnih skupina tenzida uzrokuje irenjefilma tenzida nii tlak filma

  dodatkom elektrolita smanjuje se meusobno odbijanje polarnih skupina i filmpostaje gui stabilizacija emulzije

  Poveanjem naboja iona u elektrolitima smanjuje se stupanj stabilizacije - dvostruko nabijeni ion elektrolita (npr. Ca2+) uzrokuje stabilnost kao to bi uzrokovao jednostruko nabijeni (Na+) sa 1/10 koncentracije)

  59

  B) Elektrini dvosloj u w/o emulzijama

  u w/o emulzijama kontinuirana faza ima nisku elektrinu konstantu

  kapacitet dvostrukog sloja je nizakprivlane interakcije izmeu nabijenih estica djeluju na znatno veoj

  udaljenosti nego u o/w emulzijama odbojne sile izmeu kapljica maleniska stabilnost

  w/o emulzije se stabiliziraju steriki (makromolekulama ili polimerima)

  C) Sterika stabilizacija

  Pribliavanje kapljica emulzije- elektrostatske interakcije privlano meudjelovanje- disperzijske interakcije privlano meudjelovanje- sterike interakcije

  60

  Slika. Sterike smetnje u adsorbiranimslojevima s kratkim lancima:

  a) interpenetracija adsorbiranih slojeva s interakcijamab) nagomilavanje makromolekulac) sabijanje molekula u slojevima i formiranje razmakad) djelomina desorpcija zbog tlaka

  U sustavima s makromolekulama slobodno gibanje je sprijeeno adsorbiranimslojem makromolekula rezultira entropijskim odbijanjemrezultira entropijskim odbijanjem

  Slika. a) shematski prikaz adsorpcije makromolekulab) interpenetracija adsorbiranih makromolekulnih

  slojeva

 • 61

  Sterika stabilizacija o/w emulzija provodi se polimernim emulgatorima najee hidrokoloidimahidrokoloidima vodotopljivim makromolekulama i polielektrolitima koji sadreskupine koje disociraju u vodi makroioni + suprotno nabijeni ioni(polivinilalkohol, polisaharidi, celulozni derivati...)

  w/o sustavi emulgatori s drugim alkilnim lancima

  D) Kinetika koalescencije; odreivanje stabilnosti emulzije

  kinetika koalescencije mjeri se iz brzine smanjenja broja kapljicatijekom poetne faze agregiranja

  TkEAenrDdtdn = /24

  Brzina promjene broja estica uz pretpostavke:

  svaki sudar estica rezultira koalscencijom

  prije koalescencije postoji energetska barijera koju je potrebno prijei D koeficijent difuzije

  n broj kapljica / cm3r radijus sudara-max. udaljenost izmeu centara kapljica na kojem se dogaa sudarEa energija aktivacije T temperaturaK Boltzmanova konstantat vrijeme

  62

  Integracijom slijedi:

  .41 / konstterDn

  TkEA +=

  D difuzijski koeficijent za sferine estice aTkD

  =6

  ako su estice u kontaktu

  Broj estica n u funkciji vremena t :

  ar = 2

  .3

  41 / konstteTkn

  TkEA +

  =

  n se moe odrediti mikroskopomEA se moe odrediti iz grafa 1/n v.s. t

  Efikasnost emulgatorskog sustava funkcija je EAvevea a EEAA stabilniji sustavstabilniji sustav

  a - radijus estice

  63

  Za razliku od emulzija (makroemulzija) mikroemulzije su termodinamiki stabilnei formiraju se spontano.

  MikoremulzijeMikoremulzije

  Mikroemulzije- male estice (nabubrene micele) velika meupovrina izmeu faza- transparentne- termodinamiki stabilne ako je:

  STA = lan slobodne energijemijeanja

  = meupovrinska energijaA = meupovrinaT temperaturaS entropija mijeanja

  Entropijski lan slobodne energije mjeanja (S) za jednu kapljicuje reda veliine Boltzmanove konstante kB = 1,380610-6J/K

  TkR B=24

  za radijus kapljice 10 nm, mmN03,0

  Meupovrinska energija, , izmeu ulja i vode ~ 50 mN / mMora se sniziti dodatak tenzida0 64

  II - pri niskim konc. tenzida mali pad- daljnjim dodavanjem nagli pad u malom rasponukoncentracija do konstantih vrijednosti = kritina micelarna koncentracija, (CMC)

  tenzid I za (makro) emulzije

  Promjena meupovrinske napetosti u funkciji logaritma koncentracije tenzida

  Slika. Meupovrinska napetostu funkcija konc. tenzida za dvofazne sustave s dva razliita tenzida

  Daljnji dodatak tenzida tendencija negativne (to je nemogue) ekspanzije meufaznog sloja spontano formiranje mikroemulzija

  I III II

  III - za dostizanje vrlo niskih nuno je dodati kotenzid

  obino: - vodotopljivi tenzid- kotenzid topljiv u ulju

  tenzid II spontano formiranje mikroemulzijemikroemulzije

 • 65

  Ionski tenzidi - Nuna visoka koliina za pripravu mikroemulzija- nisu dovoljno hidrofobni da omogue topljivost uljne fazenuan dodatak vie hidorfobnog kotenzida

  Veliina estica u mikroemulzijama ovisi o:

  temperaturi

  ravnotei hidrofobnih i hidrofilnih skupina ili komponenata emulgatora

  udjelu vodene i uljne faze

  66

  Upotreba mikroemulzija

  a) ekstrakcija krutih ulja: - konvencionalne metode do 50 % uljnih depozita- s mikroemulzijama dodatnih 10 20 %

  b) ienje u industrijskim procesima: istovremeno ukljanjenje hidrofobnihoneienja (masti, ulja, lipidi...) i hidrofilnih oneienja (anorganskih soli, pigmenata, proteina...), ienje tekstilnih i tvrdih povrina

  c) kozmetika vrlo iroka uporaba stabilnih transparentnih emulzijanajee o/w emulzijamirisi i vitamini u kozmetikim proizvodima u mikroemulzijama

  d) maziva, emulzijska polimerizacija, premazi...