Elafonisos (Byzantine Travel)

of 51/51
Koji} Miroljub-Mi{a Vas vodi u MESTA KOJA BI VOLELI DA POSETITE OSTRVO SRNA - ELAFONISOS αφνησ
 • date post

  26-Mar-2016
 • Category

  Documents

 • view

  225
 • download

  3

Embed Size (px)

description

Turistički vodič za Elafonisos, turistička organizacija Byzantine

Transcript of Elafonisos (Byzantine Travel)

 • Koji} Miroljub-Mi{a

  Vas vodi uMESTA KOJA BI VOLELI DA POSETITE

  OOSSTTRRVVOO SSRRNNAA -- EELLAAFFOONNIISSOOSS

 • OOSSTTRRVVOO SSRRNNAA -- EELLAAFFOONNIISSOOSS

  Za izdava~a:

  Miroljub Koji}

  Kompjuterska obrada:

  Nenad Erki} & Neboj{a [poljari}

  [tampa:

  IOS d.o.o.

  Fotografije kori{}ene sa interneta!

  Zahvaljujem se vlasnicima na dozvoli za kori{}ene.

 • 4

 • 5 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Elafonisos, gr~ki: je malo gr~koostrvo izmedju poluostrva Peloponez, gr~ki: i ostrva Kitire, gr~ki: . Prostirese izme|u Rta Malea, gr~ki: . i Vatike,gr~ki: na svega 350 m od kopna. Dubinamora u kanalu iznosi 2,5 m.

  Ostrvo pripada pokrajni Lakonija.

  Raste`e se na tri kraka, od severoistoka odmesta Elafonisos, prema jugozapadu rtu AgiaMaria preko brega Vardia visine 278 m. Na jugurtovi Agia Marina i Helena formiraju zalivSarakiniko poznat u istoriji i kao boravi{te gusara.U nastavku rt Helena i najju`nija ta~ka ostrva rtFrango formiraju zaliv Frango na ~ijoj se desnojstrani nalazi jedna od najlep{ih pla`a Mediterana,Simos. Ostrvo je okru`eno sa sedam manjih ostrvakoje nose nazive:Paviopetri, Stavros, Xeropoules,Lepto Nisi, Prasonisi, Kassela i Agliftis.

  Povr{ina ostrva je 19 km.

  Ostrvo broji izme|u 300 i 350 stanovnika zimi,{to se tokom leta znatno uve}ava. To je zbog togajer je ostrvo popularna turisti~ka destinacija.

 • Poseta tokom jula i avgusta dosti`e i preko 3000ljudi i 1200 automobila u toku dana. Mnogidolaze na ostvo da bi se divili tirkiznoj boji morai pe{~anim pla`ama.

  Glavne pla`e na ostvu su : Sarakiniko, Fragos(Simos) i Panagias Nissia. Prekoputa ostrva nalazise sli~na pla`a koja nosi naziv Punta.

  Na oko 6.5 km (3.7 nmi) isto~no nalazi seNeapoli, gr~ki: glavni grad pokrajneVatika.

  Na oko 8.5 km (4.5 nmi) ju`no od Rta Frangos,gr~ki: je ostrvo Kythira.

  Agios Spyridon, gr~ki: , je glavnacrkva u op{tini podignuta na malom rtu spojenanasipom sa lukom.

  Ostrvo je dobro snabdeveno pija}om vodom izsopstvenih izvora.

  Sa kopnom je povezano trajektom koji saobra}ana svaki sat.

  ...6

  Mapa ostrva

 • ISTORIJAT OSTRVA

  Prvi stanovnici Elafonisosa poti~u jo{ iz neolita ipominju se kao prvi stanovnici ovog dela jo{ pre8000 god izme|u 6000-3500 pre na{e ere kadasu prva naselja nikla u mestima Agios Andreas iAgias Trias naspram ostrva.

  Oko 83 naselja su otkrivena u periodu od 3000- 1900 godine pre na{e ere. Jedno od njih jeotkriveno na podru~iju oblasti Vatika {to dokazujeda je Elafonisos bio nastanjen pre 5000 godina.

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Elafonosos -avionski snimak

 • 8 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Prvi za~eci helenske civilizacije i njenog {irenja naPeloponez dolazi sa Krita preko Elafonisosa.

  U periodu od 1900 1600 godine pre na{eere otkriveno je naselje u oblasti Pavlopetri.

  Period od 1600 1100 godine pre na{e ere jenajva`niji period na Peloponezu. Iz tog dobaotkrivena je mikenska naseobina u oblastiPanagija - Kato Nisi.

  Veliki istori~ar Pausanije posetio je ostrvo uperiodu izmedju 155 i 160 god. Daju}iinformaciju o postojanju svetili{ta posve}enogboginji Atini, podignuto od strane Agamemnona u10 veku pre na{e ere. Lokacija je bila na 2 kmod grada na bregu Vigla a hram nije imao krovi statuu kada ga je Pausanije posetio. StanovniciElafonisosa su verovali da je njihova Atinauzvi{enija ~ak i od hramova kakav je bio Erehteonu Atini ili Lindos na Rodosu. Po predanju u njemuse krio i Paris sa Jelenom nakon bekstva izKranaia na putu za Troju.

 • 10 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Drugi istori~ar Tukidit pominje hram posve}enbogu Apolonu koji se nalazio naspram ostrvaKitira. Podignut je izmedju 5 i 6 veka pre na{e ereu oblasti Lefki.

  Tre}i hram koji se spominje je hram posve}enbogu Posejdonu koji se nalazio na rtu Malea.

  Jo{ jedan monumentalan spomenij je biopostavljen na mestu dana{nje Panagije a podigaoga je Spartanski kralj Menelaj u ~ast svogakapetana broda Kinadisa.

  Zapisi govore da su tokom Peloponeskih ratovakoji su vodjeni od 431 do 404 kanalom ispredElafonisosa prolazile su velike atinske vojskovodjeFornion, Demosten, Proklis. 413 godine pre na{eere Elafonisos su osvojili Atinjani.

  Dramaturg Aristofan pominje Elafonisos u svojojdrami "Vatrahi" u prevodu @abe 406 godine prena{e ere. 336 godine pre na{e ere Elafonisospostaje neutralan pod vodstvom Filipa. 146 prena{e ere Rimljani zauzimaju Elafonisos.

  Marko Antonije I Kleopatra su pro{li kroz kanal32 godine pre na{e ere pre bitke kod Aktia. 22godine pre na{e ere formirana je liga slobodnihLakonaca u kojoj je bio zastupljen I Elafonisos.

 • 11 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Anti~ki geograf Stravon posetio je u perioduizmedju 66 i 23 godine pre na{e ere, ElafonisosI pomenuo postojanje luke u obliku "OnonGnathos" u prevodu magare}a vilica

  Takodje i vojskovodja Ptolemej pominje "Onougnathos acra".

 • 12 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  U novembru 375 godine na{e ere katastrofalanzemljotres pogodio je ostrvo potopiv{i gaostavljaju}i manji deo koji je plutao.

  Sveti Jeronim u svom pismu 386 godine na{eere pominje da brodovi za Jerusalim idu anti~kimputem kroz kanal Elafonisos.

  Flota imperatora Justinijana 535 godine na{eere zauzela je kanal u pohodu na vizantijskizamak Karhedona. Ostrvo je imalo veoma va`anzamak podignut imedju 6 i 7 veka a Arapi gapominju pod nazivom Ashab al Baqar, u prevoduostrvo na kome su jeleni i to je prvo pominjanjejelena u istoriji.

  Sredinom 9 veka Saraceni posle osvajanja Kritadolaze na Elafonisos i uni{avaju ga iz osnova anarod sa ostrva be`i i narednih 100 godina ostrvo}e biti nenaseljeno, poznato po pla`i Sarakinikokao ~eljust saracenskih gusara.

  Erico Dandolo, Venecijanski vojskovodja }e1203 goddine pro}i kroz kanal u pohodu naKostatinopolj.

  Od 1207. godine Elafonisos }e narednih 600godina biti pod vla{}u Kitire.

  Od 1364 godine Elafonisos je podVenecijancima.

  Jedna od najve}ih pomorskih bitaka izmedjuTuraka i Venecijanaca odr`ala se u kanalu 1572godine

  1715 godine Turci zauzimaju ostrvo. Od tadapa sve do 6 - og jula 1850, vrlo va`an datum uistoriji ostrva jer od tog datuma prestaje strana

 • 13

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  dominacija na ostrvu koja je trajala vi{e od 1000godina , ta~nije od sredine 9 og veka pa svedo sredine 19 - og veka.

  Elafonisos je okupiran od strane Nemaca 1940godine. Mnogi stanovnici ostrva bili su ~lanovipokreta otopora na Kritu.

 • Elafonisos grad

  14 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  KAKO SE [email protected] DO OSTRVA ELAFONISOSRASPORED POLAZAKA TRAJEKTA

  Elafonissos - Pounta (Viglafia) - ( )

  [email protected] od 01.06.2010 do 30.09.2010.Prvi polazak je u 07:00 h a poslednji u 01:00h

  posle pono}i.

  Polasci su na svakih 30 minuta.Vo`nja traje 10 minuta.

  Cena karte u jednom pravcu je 1,00Cena za prevoz vozila je 10,00

  Telefoni lu~ke kapetanije su:Tel.: +30 273 406 11 77Fax: +30 273 406 11 77

 • km000

  Naplatna rampaElefsina

  Auto 2,00

  72

  Naplatna rampaAuto 2,00.

  112

  Iz tri trake

  prelazite u jednu

  121

  Naplatna rampaSlobodan prolaz

  57

  Izlaz za ,i dve leve trake

  koje vode za, I dve

  desne trake kojevode za

  15 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

 • 16 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  135

  Desni izlaz za

  & ,

  190

  Pratiti znak za

  209

  Most Dafniu

  Izlaz desno za sa

  prelaskom mostapreko puta za

  232

  Desno za

  . posle Supermarketa

  LIDL, pre pumpeSHELL, kasnije dolaze}i

  na trg Elus skre}etelevo

  241

  Desno za & ,

  na 500 metra na krajuputa skre}emo desno

  prate}i table .Prolazimo kroz mesta

  , ,

 • 17 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  264Levo za

  ,

  6

  272

  Levo za ,.

  Pravo prema6.

  Mo`ete i levo i desnosamo pratiti tablu

  .

  278 Znak op{tine Vion

  300

  Kada se pro|e,

  Posle 600 metaradolazi se do

  gde se ukrcava natrajekt.

  291Desno za

  ,Levo za

  296Desno za

  ,Levo za

 • 18 ...

 • Statua Srne, simbol Elafonisosa

  Crkva Agios Spiridona

  19 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  DOLAZAK U MESTO ELAFONISOS

  Posle vo`nje od desetak minutadolazite u luku Elafonisos. Odmah poizlasku sa broad nailazite na raskrsnicu.

  Levo vas vodi put na pla`e Simos iSarakiniko a desno u samo mesto. Akonastavite pravo nai}i}ete na kru`ni putoko mesta koji vodi do pla`e Panagija.

  Na ulazu u luku nai}i}ete na dvasimbola mesta

  - statuu srne, simbol Elafonisosa i- crkvu Agios Spiridona, za{titnika ostrva

 • Ribar

  Agios Spiridon

 • 21 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  AGIOS SPIRIDON Na kraju severne strane ostrva povezana

  nasipom i okru`ena mirnim vodama, na spruduna`lazi se crkva Agios Spiridon za{titnika ostrva.Crkva je podignuta na mestu stare vetrenja~e1852 godine od strane vodje ustanika protivTuraka, Pashalisa Gerakarisa i njegove `eneFlorou Grigorakis. U hramu se nalaze ikone .

  MESTO ELAFONISOSTipi~no ribarsko mesto na severnoj strani ostrva

  sa oko 600 stanovnika upisano je u registarmesta po osnovu zahteva bogate familijeGrigorakis iz Manija. Mesto je nastalo na pozicijipraistorijskog naselja najstarijeg u pokrajni Vatika.

  Stanovni{tvo ostrva

  Prvi stanovnici su bili Ahajci i Dorci. Uskapovezanost sa Kikladskom i Minojskom kulturomne isklju~uje delimi~nu kolonizaciju Kikladjana IKri}ana. Stalni stanovnici ostrva su bili Kitirani i izoblasti Vatika i Mani.

  Ime ostrva

  Kao poluostrvo na po~etku i kasnije kao ostrvonosilo je nazive: Onou Guathos, Ashab al baqar(ostrvo jelena), Tsevri ili Servi (enejsko ili slovenskoime), Lafounisia, Lafonisia, Elafonisia, Elafonisos,Alafonisi, Elafonisi, Lafonision, Elafonisi andElafonisos.

  Foskolos poiminje boginju Afroditu da jeodvojila Elafonisos od Kitire da bi za{titila Hariete.

 • 22 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Odisej i zemlja KiklopaOdiseja po~inje sa kanalom Elafonisos. Kada se

  Odisej vra}ao na Itaku posle pohoda na Trojupro{ao je pored rta Malea. To je bio zahva}ennevremenom. Neuspe{no je poku{ao da udje ukanal Elafonisos. Kada mu se brod razbio o hridiu{ao je u zemlju Kiklopa.

  Kako tradicija ka`e Kato Nissi Donje ostrvo jepostojbina Kiklopa. Ostrvo Panagija nosi nazivKiklopetre ili kamenje Kiklopa, a prednja pe}inanosi naziv pe}ina Polifema.

  Feni~ani su ~esto pose}ivali Elafonisos. Ostacisu pronadjeni u praistoriskom Elafonisosu koji sezvao Pavlopetri.

 • Pla`a Simos

  23 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  [email protected]`e se nalaze na oko 4 km od luke. Dve

  magi~ne pla`e su enormno velike i nalaze se naju`nom delu ostrva naspram ostrva Kythire.Neverovatna je tirkizna boja mora i sitnog belogpeska, jedinstvene u Gr~koj koje se spajaju prekospruda duga~kog desetak metara.

  Na Elafonisosu postoji nekoliko peskovitih pla`a.Najpoznatija je pla`a Blizanci zvana Fragkos -Sarakiniko (Simos) na ju`nom delu ostrva.

 • OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

 • Pla`e raspola`u beach barom, le`aljkama isuncobranima. Tu{ postoji samo u kampu. Postojiveliki parking koji se napla}uje i kamp.

  Fragkos (Simos) - Sarakiniko (Simos) Simos, je jedna od najlep{ih mediteranskih

  pla`a. Pla`a se pru`a prema rtu Helene. Pe{~anedine, azurna boja mora i kedrovo drvo dajuharmoni~nost pla`i.

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Simos i Sarakiniko

  25

  Pla`a Simos

 • ...28

 • Sarakiniko

  Prilepljena uz Simos nalazi se pla`a SarakinikoPla`a nosi ime po zalivu u kome su pristajalipirate Saraceni .

  Viktor Igo u poemi o Kitiri spominje gusarskoostrvo. U 16 tom veku u mapama je ucrtano kaoluka Porto di Cervi.

  ...29

  U jednom delupla`e nalazi seraj za nudiste.

 • 31 ...

  Panagia

  Na zapadnom delu ostrva nalazi se pla`aPanagia. Odatle najverovatnije poti~e spomenikmenelajevog kapetana Kinadisa.

 • Panagia

  32 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Crkva Panagia: Crkva je obnovljena 1928 godine. Zapisi na

  ulazu u crkvu poti~u iz 1825 godine. IkonaTeotokosa je naslikana1855 godine dok jebronzano zvono (koje je van crkve) podignuto1878 godine. Crkva je podignuta na mestu starevizantijske crkve.

 • 33 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Mikensko groblje:

  Na 200 m od crkve nalaze se ostaci mikenskihgrobnica iz perioda 1600 - 1100 godine prena{e ere.

  Grblje ranog Hri{}anstva:

  Otkriveno je 1993 godine od strane Hristoforamelasa u Kato Nisiju izmedju ostalih iskopina izdoba Vizantije.

  Nalazi se na 2 km od luke na zapadnom deluostrva. Ostrvo je okru`eno kedrovim drvetom.Postoje suncobrani i le`aljke na pla`i kao i parkingi nekoliko restorana.

  Kontogoni

  Nalazi se na severozapadnom delu mestaElafonisos. Pe{~ana neuredjena pla`a

  Kalogeras

  U nastavku pla`e Kontogoni, stenovit prilazmoru, nepristupa~no za kupanje. Samo zaljubitelje stena.

 • 34 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Pounta

  Prelepa pe{~ana pla`a na kopnu, duga 6 km,ju`no od mesta Viglafia odakle polazi trajekt zaElafonisos.

  Paulopetri

  Redak praistorijski grad sa gradskim planomotkriven je i obele`en u mapama Instituta zaokeanografiju u Kembrid`u 1968 godine kaoElafonisjski Pavlopetri. Ostaci grada se moguvideti i danas i severoisto~nom delu malog ostrvaPavlopetri na suprotnoj strani od groblja na dubiniod 2 3 metra.

  Glavni deo grada le`i na oko 200 mjugozapadno od ostrvceta koje je nasuprot kanalai 70 100 m od obale Pounta.

 • OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

 • Valenidia

  38 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  TOKOM BORAVKA NA OSTRVU [email protected] NAPRAVITIIZLETE DO:

  VVEELLAANNIIDDIIAA

  [aroliko vizantsko selo Velanidia, 17 km odNeapolis, je predlo`en kao mogu}i lokalitetanti~kog Mekenskog grada Sidi. Vizantske crkvesu zanimljive sa svojom arhitekturom i freskamakoje uklju~uju Agio Yiannis sakrivenu u visokojsteni iznad sela, Aghios Konstantinos, AghiosIoannis Chrisostomos, Aghios Myros i crkvaSpasitelja.

  Selo je slikovito, tipi~no za Peloponez.

  MMIISSTTRRAA

  1249. godine, Mystra je postala sedi{teKne`evine latinskog Achaea, osnovana 1205,nakon osvajanja Carigrada za vreme ^etvrtogkrsta{kog rata, a Prince William II Villehardouin,sagradio je palatu tamo .

  U 1261, Latini su ustupili Mystru i drugautvrdjenja u jugoisto~nom Peloponezu kao

 • Arheolo{ke iskopine Sparte

 • 41 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  otkupninu za Williama II, koji je bio zarobljeni uPelagonia, a Michael VIII Palaeologus je postaviograd za sedi{te nove Despotovine iz Moreje.Mystra je ostala prestonica Despotovine, gde suvladali ro|aci vizantijskog cara, iako su obala iostrva bila jo{ uvek pod kontrolom Mle~ana.Mystra i ostatak Moreje postao relativno uspe{an,nakon 1261, u odnosu na ostatak carstva. PodDespotom Theodorom postao drugi najva`nijigrad u carstvu posle Carigrada, a palata WilliamII je postala druga rezidencija careva.

  Freske u Peribleptos Crkvi, koja datira izme|u1348 i 1380, su vrlo retki pre`ivjeli primerci izkasno vizantskog ciklusa, {to je klju~no zarazumevanje vizantijske umetnosti.

  Mystra je bila i poslednje sredi{te vizantijskestipendije; Neoplatonist filozof George GemistosPlethon `iveo je onde do svoje smrti 1452.godine.

  Poslednji vizantski car, Konstantin XI, bio jedespot u Mystri pre nego {to je do{ao na presto.

  Demetrije Palaeologus posljednji Despot uMoreji, predao grad Osmanskom caru MehmeduII 1460 god.

  Mle~ani su ga zauzeli 1687-1715, aliOsmanlije su ga drzale do 1821 po~etka gr~kograta za nezavisnost. Bio je napu{ten grad sve doobnavljanja obnovljena Sparte.

  SSPPAARRTTAA

  Sparta (dorski: , ati~ki: ) je gradu ju`noj Gr~koj na poluostrvu Peloponezu. Spartaje u antici bila militaristi~ka dr`ava ~ija je teritorija

 • Sparta

  obuhvatala i Lakoniju i Meseniju te je dominirala~itavim Peloponezom. Tokom

  klasi~nog doba (54. vekst. e) anti~ke Gr~ke

  spartanska je dr`avaimala najmo}nijuvojsku u helenskomsvetu. Dana{nja

  Sparta nalazi se namestu koje je nekoliko

  kilometara udaljeno odlokaliteta anti~ke Sparte. Naziv

  "Sparta" odnosi se u na~elu nasam grad, dok se naziv

  "Lakedemon" (gr~. )odnosi na celu dr`avu,odnosno polis.

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  ...42

 • MMOONNEEMMVVAASSIIAA

  Monemvassia (gr~ki: , ,), poznat kod Franaka kao Malvazija,je poznato srednjovekovno utvrdjenje sa susednimgradom, koji se nalazi na malom poluostrvu naisto~noj obali Peloponeza u gr~kom prefekturiLaconia. Poluostrvo je povezano sa kopnom,kratkim nasipom u du`ini od 200m .Odbrambene strukture su ru{evine kao i mnogebizantske crkve. Ime grada dolazi od dve gr~kere~i, mone i emvassia, {to zna~i "jedan ulaz".Mnoge ulice su uske i otvorene samo za pe{ake.Uvala Palaia Monemvassia nalazi se na severu.Monemvassia nadimak je Gibraltar Istoka ili rock.Rock (kamen) je 300 m visok i 1,8 km dug.

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  ...43

  Monemvasia

 • 44 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Sam grad se nalazi jugo-isto~no od stena, igleda na zaliv Palaia Monemvasia. Mali zaseoksa oko 10 ku}a nalazi se na severozapadu.

  Karta Made by F. de Witt, Amsterdam, 1680.

  Osnivanje grada i tvr|ave Monemvassianajverovatnije se dogodilo u 6. veku. Grad jeosnovan od 583. od strane ljudi koji su tra`iliuto~i{te od slavenskih i avarski invazija Gr~ke. U10. veka, grad se razvija u va`no trgova~ko ipomorsko sredi{te. Tvr|ava je izdr`ala i arapskaosvajanja i invaziju Normana 1147. Cornfieldskoji su se hranili i do 30 su bili odrasli mu{karciunutar tvr|ave.

 • Monemvasia

  45 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  To je bio vizantijski grad koji je postojaokontinuirano pod domenu Carstva sve do 1460.,kada ga je prodao Papa po Despot od ThomasaMorea Palaiologos (1464. godine papa ga jeprodao Veneciji, jer Papinska dr`ava nije bila ustanju da za{tititi Grad u nastupaju}em tursko-mleta~kom ratu.) Mle~ani i Osmanlije su uspe{novladali u intervalima:

  * Mleta~ke: (1464 - 1540) * Osmansko: (1540 - 1690) * Mleta~ke: (1690 - 1715) * Osmansko: (1715 - 1821)

  Komercijalni zna~aj grada je nastavljen doOrlove bune (1770) u Rusko-turskom ratu kadaje bilo jako te{ko da odr`i svoju va`nost .

  Grad je oslobo|en od turske vladavine 1.Avgusta 1821 do Tzannetakis Grigorakis koji suu{li u grad sa svojom privatnom vojskom, o svomtro{ku, za vreme gr~kog rata za nezavisnost.

  Godine 1971, Monemvassia je postao povezansa ostatkom spoljnog sveta preko mosta nazapadnoj strani koji se spaja na GR-86.

  U novijoj istoriji, grad je video preporod iva`nost sa sve ve}im brojem turista u mestu iregiji. Srednjovekovni objekti su obnovljeni imnogi od njih se pretvaraju u hotele.

 • 46 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  "Elafonisos Diamond Resort""Elafonisos Diamond Resort" je hotelski kompleks

  sa tri zvezdice, sastavljen od 7 zgrada sa po 2apartmana u svakoj zgradi, u koji se mogusmestiti 2 do 4 osobe.

  Nalazi se na 250 metara od prekrasne pla`e"Panagia" i 4,5 km od grada - luke Elafonisos.Opremljen je svim bitnim sadr`ajima kako bi seosigurao gostima idealan i nezaboravan odmor.

  Osoblje je uvek na raspolaganju i usluzi.

  Elafonisos Diamond Resort je turisti~kopreduze}e koje objedinjuje besprekornuprofesionalnu uslugu.

  Hotel raspola`e:

  1. Balkon s pogledom na more 2. Satelitska TV3. Be`i~ni pristup internetu 4. Klima ure|aj

 • Polo`aj hotela

  47 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  5. Kuhinja 6. Hladnjak 7. Pribor za kuvanje i posu|e 8. Kupatilo 9. Fen za kosu

  Hotel u ponudi ima i:

  1. Doru~ak 2. Bar 3. Wi-Fi Internet pristup 4. Ve`baonicu sa spravama 5. Igrali{te 6. Ro{tilj 7. Privatno parkirali{te 8. Menjanje pe{kira i posteljine svaki drugi dan 9. Dnevno ~i{}enje prostorija 10. Pristup za osobe s invaliditetom

 • 48 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Hotel Edem - Elafonisos Hotel Edem se sastoji od 9 opremljenih

  apartmana (7 apartmana su za 4 osobe i 2apartmana su za 2 ili 3 osobe). Svaki apartmanima kupatilo, kuhinju opremljenu sa svimpotrebnim priborom, hladnjak, TV i klima ure|aj.

  Hotel se nalazi samo 30 metara od mora, ave}ina soba ima pogled na more. Na 200 metarase nalazi pijaca Elafonisosa, gde }ete na}i dvasupermarketa, dve pekare, neke op{te trgovine,brojne restorane i kafi}e gde mo`ete pijuckatiouzo, na}i uvek sve`u ribu, te probati ostalegr~ke specijalitete .

  Hotel se nalazi na ~etiri kilometra od pla`a"Simos" i "Megali Paralia" s jedne strane ostrva i na~etiri kilometra od pla`e "Panagia" s druge strane.

 • Polo`aj hotela

  49 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

 • 50 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Dok boravite na ostrvu mo`ete koristi slede}eautomobile:

 • 51 ...

  OSTRVO SRNA - ELAFONISOS

  Do ostrva mo`ete do}i na{im mini busom.