EELEKTRLEKTRİKK AKIMI AKIMI · 80 EELEKTRİK VE MANYETİZMALEKTRİK VE MANYETİZMA MODEL SORU - 1...

19
ELEKTRİK VE MANYETİZMA ELEKTRİK VE MANYETİZMA 80 MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ 1. X 3a Y 2a a a 2a 3a X in boyu, , X = 3a X in kesit alanı, A X = a.a = a 2 X in direnci, R X = ρ a a 3 2 = a 3t = 12 Ω Y nin boyu, , Y = 3a Y nin kesit alanı, A Y = 2a.2a = 4a 2 Y nin direnci, R Y = ρ a a 4 3 2 = 3ρ a 4 1 $ d n = 4 1 .(12) = 3 Ω olur. CEVAP B 2. A l Telin direnci, R o = ρ A , dır. Tel ikiye katlanırsa, özdirenç ρ 3 ρ boy , 3 2 , alan A 3 2A olur. Yeni direnç R ı = ρ A 2 2 , = R 4 olur. Buna göre II ve III ifadeleri doğrudur. CEVAP E 3. Telin kesit alanı, A = 400 mm 2 = 4.10 –4 m 2 Telin direnci ise, R = ρ . , A = 4.10 –6 . . 4 10 500 4 = 5 Ω dur. Telden geçen akım, ohm kanunundan, I = R V = 5 240 = 48 amper olur. CEVAP D 4. lsıtılan telin direnci, R = R o .(1 + α.t) = 100.(1 + 0,0039.(100 – 0)) = 139 Ω bulunur. CEVAP C 5. Devreden geçen proton sayısı, q = (N e + N p ) q e 8 = (3.10 19 + N p ) . 1,6 . 10 –19 8 = 4,8 + 1,6 . 10 –19 . N p 3,2 = 1,6 .10 –19 . N p N p = 2.10 19 tane olur. CEVAP C 6. X ve Y iletkenlerinin dirençleri, . . 2 . . ρ ρ R r R r olur 4 X X Y Y 2 2 , , r r = = Taraf tarafa oranlanırsa, . . 2 . . . ρ ρ ρ ρ R R r r olur 4 8 2 3 8 12 Y X Y X Y X 2 2 , , r r = = = = CEVAP E 7. I. aralıkta doğrunun eğimi sabit oldu ğundan, R V sabittir. I = = II. aralıkta doğrunun eğimi azaldığından R ifadesi de azalır. Bu durumda II. aralıkta direnç düzgün olarak azalır. CEVAP E ELEKTRİK AKIMI ELEKTRİK AKIMI 2. BÖLÜM 2. BÖLÜM

Transcript of EELEKTRLEKTRİKK AKIMI AKIMI · 80 EELEKTRİK VE MANYETİZMALEKTRİK VE MANYETİZMA MODEL SORU - 1...

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA80

  MODEL SORU - 1 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

  1.

  X

  3a

  Y2a

  aa 2a

  3a

  X in boyu, ,X = 3a

  X in kesit alanı, AX = a.a = a2

  X in direnci, RX = ρa

  a32

  = a3t = 12Ω

  Y nin boyu, ,Y = 3a

  Y nin kesit alanı, AY = 2a.2a = 4a2

  Y nin direnci, RY = ρa

  a

  4

  32

  = 3ρa4

  1$ d n

  = 41 .(12)

  = 3Ω olur.CEVAP B

  2.

  A

  l

  Telin direnci, Ro = ρ A, dır.

  Tel ikiye katlanırsa,

  özdirenç ρ ρ

  boy , 2,

  alan A 2A olur.

  Yeni direnç Rı = ρA22,

  = R4

  olur.

  Buna göre II ve III ifadeleri doğrudur.

  CEVAP E

  3. Telin kesit alanı,

  A = 400 mm2 = 4.10–4 m2

  Telin direnci ise,

  R = ρ . ,A

  = 4.10–6..4 10

  5004–

  = 5 Ω dur.

  Telden geçen akım, ohm kanunundan,

  I = RV =

  5240 = 48 amper olur.

  CEVAP D

  4. lsıtılan telin diren ci, R = Ro .(1 + α.∆t)

  = 100.(1 + 0,0039.(100 – 0))

  = 139 Ω bulunur.CEVAP C

  5. Devreden geçen proton sayısı,

  q = (Ne + Np) qe 8 = (3.1019 + Np) . 1,6 . 10

  –19

  8 = 4,8 + 1,6 . 10–19 . Np 3,2 = 1,6 .10–19 . Np ⇒ Np = 2.10

  19 ta ne olur.

  CEVAP C

  6. X ve Y ilet ken le ri nin di renç le ri,

  ..

  2

  . .

  ρ

  ρ

  Rr

  Rr

  olur4

  X X

  Y Y

  2

  2

  ,

  ,

  r

  r

  =

  =

  Ta raf ta ra fa oran la nır sa,

  .

  . 2

  . . .ρ

  ρ

  ρ

  ρ

  RR

  r

  r olur

  4

  823 8 12

  Y

  X

  Y

  X

  Y

  X

  2

  2

  ,

  ,

  r

  r= = = =

  CEVAP E

  7. I. ara lık ta doğ ru nun eği mi sa bit ol du ğun dan,

  R V sabittir.I

  = =

  II. ara lık ta doğ ru nun eği mi azal dı ğın dan R ifa de si

  de aza lır. Bu du rum da II. ara lık ta di renç düz gün

  ola rak aza lır.CEVAP E

  ELEKTRİK AKIMIELEKTRİK AKIMI

  2. BÖLÜM2. BÖLÜM

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 81

  MODEL SORU - 2 DEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

  1.

  X

  Y

  2Ω2Ω

  2Ω 4Ω

  Refl

  =1Ω

  Devreyi daha açık çizersek,

  X Y

  2Ω 1Ω

  R1

  efl =

  61 +

  61 +

  31

  Reş = 23 Ω olur.

  CEVAP B

  2.

  YX

  3Ω 3Ω

  2Ω 4Ω 2Ω 4Ω

  4Ω 2Ω

  k›sa devre

  YX

  Reş = 3

  6 = 2Ω olur.

  CEVAP A

  3.

  K

  L1Ω

  2Ω 1Ω

  paralel

  seri

  K

  L

  2Ω 1Ω

  K-L arasındaki eşdeğer direnç,

  R1

  efl =

  21 + 1

  3 + 1

  6

  Reş = 1Ω olur.

  CEVAP A

  4.

  4Ω 3Ω

  Y

  X9Ω

  4Ω 3Ω

  Y

  X3Ω

  Reş = 26 = 3Ω olur.

  CEVAP C

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA82

  5.

  K L

  2Ω2Ω

  4Ω6Ω6Ω

  6Ω6Ω

  Paralel

  Paralel

  Paralel

  Paralel

  K L

  2Ω 2Ω

  2Ω 1Ω

  Seri

  Seri

  Reş = .

  4 34 3+

  ⇒ Reş = 712 Ω olur.

  CEVAP D

  6. 4Ω

  3Ω 6Ω 3Ω

  X Y

  X Y

  X Y

  X Y

  1Ω 2Ω

  Refl=1+2+2 = 5Ω

  CEVAP C

  7.

  K L

  12Ω

  K L

  2Ω 9Ω

  R1

  .

  RR olur1

  91

  91

  91

  61 2

  11& X= + + + =

  K-L ara sın da ki eş de ğer di renç,

  RKL = 2 + 2 = 4Ω olur.

  CEVAP E

  8. K

  X/2

  X/2

  Y/3

  2Y/3 L

  Bo yu X olan ilet ke nin di ren ci 16Ω ol du ğun dan,

  Bo yu X2

  olan ilet ke nin di ren ci 8Ω olur.

  Bo yu Y olan ilet ke nin di ren ci 9Ω ol du ğun dan, bo yu Y3

  olan ilet ke nin di ren ci 3Ω, Y3

  2 olan ilet ke nin

  di ren ci 6Ω olur.

  K8Ω 8Ω

  3Ω 6ΩL

  K

  K

  K

  L

  L

  k›sa devreL

  K L

  2Ω 6Ω

  RnR

  28 4KL X= = =

  CEVAP E

  9.

  K L

  4Ω4Ω 6Ω

  12Ω

  12Ω

  K

  K

  K M

  M

  MM

  M

  k›sa devre

  K L

  12Ω

  12Ω

  2Ω 4Ω

  M

  K L4Ω

  12Ω

  M

  RKL = 2 + 3 = 5ΩCEVAP C

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 83

  10.

  K L

  6Ω4Ω

  6Ω4Ω

  6Ω6Ω

  8Ω8Ω

  N

  N

  N

  N N

  N

  LL

  L

  L

  LK

  K

  M

  MM

  M k›sa devre

  k›sa devre

  K L

  2Ω 2Ω 2Ω

  6Ω8Ω

  M N

  K L

  2Ω 2Ω 2Ω

  k›sa devre

  NN

  .RnR olur

  26 3KL X= = =

  CEVAP B

  11. K-L ara sın da ki di renç ler açı la cak olur sa so ru da ha ra hat çö zü le bi lir.

  12Ω

  4Ω3Ω

  5Ω 2Ω 3Ω

  4Ω 6Ω

  10Ω

  L

  4Ω 4Ω 4Ω

  2Ω 2Ω 4Ω

  12Ω

  K

  K

  12Ω

  8Ω6Ω 2Ω

  3Ω 3Ω 6Ω

  10Ω

  10Ω

  L

  K

  8Ω L

  10Ω

  RKL = 2 + 2 = 4Ω olur.CEVAP C

  12. 1Ω

  4Ω 4Ω

  4Ω YX X

  X X

  X

  Y Y

  Y

  X 2Ω Y4Ω 2Ω

  Wheatstoneköprüsü

  Şe kil de ki dev re de Whe ats to ne Köp rü sü ol du ğun-dan dev re miz aşa ğı da ki şe kil de ki gi bi olur.

  X

  2Ω 1Ω3Ω

  4Ω 2Ω6Ω

  Y

  . .R olur3 63 6 2XY X= +

  =CEVAP B

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA84

  MODEL SORU - 3 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

  1.

  + –

  I1

  I2

  I1

  I2

  V

  Anahtarlar açıkken eşdeğer direnç,

  Reş = 3R, akım I1 = RV

  3 = I olsun.

  + –

  I2 V

  paralel 32

  R

  R2

  Anahtarlar kapatılırsa, devrenin eşdeğer direnci,

  Reş = . .

  R R

  R R

  23

  23

  +

  c m

  = 53 R olur.

  Anakol akımı ise,

  I2 = R

  V

  53

  = RV

  35 = 5I bulunur.

  Akımların oranı,

  2

  1I

  I =

  5II =

  51 olur.

  CEVAP A

  2.

  R›efl =Rn =

  42 =2W4Ω

  –+

  4Ω 3Ω

  R

  V

  Anah tar açık ken R di ren ci üze rin den akım geç-mez. Bu du rum da dev re nin eş de ğer di ren ci,

  Reş = 2 + 3 = 5Ω olur.

  Üre te cin ge ri li mi,

  V = I. Reş

  = 6.5

  = 30 V olur.

  Anah tar ka pa tıl dı ğın da eş de ğer di renç,

  V = Iı.Rıeş

  30 = 7,5.Rıeş ⇒ Rıeş = 4Ω olur.

  Rıeş = 2 + .

  RR

  33+

  4 = 2 + .R

  R33+

  6 + 2R = 3R ⇒ R = 6Ω olur.

  CEVAP C

  3.

  Ι1 Ι2

  3Ω5Ω4Ω

  6Ω6Ω

  Şe kil de ki 5 ta ne di renç pa ra lel ol duk la rın dan, akım-la di renç ters oran tı lı pay la şı lır..

  I1 = 6I + 4I + 3I + 2I + 2I = 17I

  I2 = 4I + 3I + 2I = 9I

  Akım la rın ora nı,

  .olur917

  917

  2

  1I

  I

  I

  I= =

  CEVAP B

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 85

  4.

  I0

  A

  + –

  4Ω 8Ω

  36 volt

  I1

  I2

  k›sadevre

  Ampermetre ideal olduğundan iç direnci sıfırdır. Dolayısı ile 8Ω direnç kısa devre olur. Bu durumda devrenin eşdeğer direnci,

  Reş = 24 + 4 = 6Ω

  Anakol akımı,

  Io = RV

  fle =

  636 = 6A olur.

  Ampermetre 4Ω luk direnç üzerindeki akımı göster-diğinde,

  I1 = I

  2o =

  26 = 3A olur.

  CEVAP C

  5.

  l/2

  rX

  l

  r/2 Z

  2r

  2l

  A

  Y

  X, Y ve Z tellerinin direnci,

  RY = t.. ( )

  ,

  r2

  22

  r = 10Ω ⇒

  .

  .,

  r2r

  t = 20Ω

  RX = t..

  ,

  r2r = 20Ω

  RZ = t..

  ,

  r2

  22

  r b l

  = 2 .

  .,

  r2r

  t = 40Ω

  A

  20Ω

  10Ω

  40Ω

  X

  Y

  Z

  80Volt

  Ι

  Ι akımının büyüklüğü,

  RV A

  4080 2I = = = bulunur.

  CEVAP D

  6. I1=11i3R

  2R

  4R

  4R

  R

  R

  V

  + –

  6ii2=9i

  i1=5i

  3R

  RR

  2R4R

  4R + –

  V

  3i

  6i

  9i

  I2=3i

  i2=5i

  R1 di ren ci, . .R

  R RR R R olur

  22

  32

  1 = +=

  R di ren ci R1 e se ri bağ lan dı ğın dan,

  .R R R R olur3

  23

  52 = + =

  4R

  4R + –V

  Ι' 3R

  V2

  V1

  3Ι5R3

  V1 ve V2 ge ri lim le ri eşit ol du ğun dan,

  . .

  ,

  V V

  i R i R

  i i

  ii

  i i i i

  i i i i i

  i i i i i

  335

  3 5

  95 5 9

  6 5 6 11

  6 9 6 3– –

  1 2

  1 2

  1 2

  2

  11 2

  1 1

  2 2

  &

  I

  I

  =

  =

  =

  = = =

  = + = + =

  = = =

  olur. Ι1 ve Ι2 oranlanırsa

  ii

  311

  311

  2

  1I

  I= = bulunur.

  CEVAP D

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA86

  MODEL SORU - 4 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

  1.

  2I

  3R

  4R

  R

  2R

  V1

  V2

  I

  3I

  2R direncinden I akımı geçerse, R direncinden 2I, 4R direncinden ise 3I akımı geçer.

  Bu durumda,

  .

  . .

  ,

  .

  . .

  V R

  V R R

  V ve V taraf tarafa oranlan rsa

  VV

  RR bulunur

  2

  3 4 12

  122

  61

  1

  2

  1 2

  2

  1

  I

  I I

  II

  =

  = =

  = =

  CEVAP A

  2. V

  4Ω 3Ω5Ω

  12Ω

  r=1Ω

  ε+ –

  I

  I

  Volt met re nin gös ter di ği de ğer 20 volt ol du ğun dan,

  V = Ι . 5

  20 = Ι . 5 ⇒ Ι = 4 A olur.

  Dev re nin eş de ğer di ren ci,

  Reş = 3 + 5 + 3 + 1 = 12Ω olur.

  Bu du rum da,

  ε = Ι.Reş = 4.12 = 48 volt olur.

  CEVAP E

  3.

  2I

  V1

  V2

  4R

  3R R

  V3 2R+–

  I

  I

  Paralel kollarda dirençler eşit olduğunda akımlar da eşittir.

  Bu durumda,

  V1 = 4R.I = 4V

  V2 = 3R.I = 3V

  V3 = 2R.2I = 4V

  olur. Buradan, V1 = V3 > V2 bulunur.

  CEVAP C

  4.

  4Ω V

  Ι

  Ιε

  Dev re den ge çen akım,

  RV A

  420 5I = = =

  Üre te cin ge ri li mi,

  ε = Ι.Reş = 5. (4 + 6) = 50 V olur.

  4 ohm luk di ren cin ye ri ne 14Ω luk di renç bağ lan dı-ğın da,

  ( )

  . . .

  RA

  V R V olur

  6 1450

  25

  25 14 35

  e

  ı

  flı

  › ›

  fI

  I

  = =+

  =

  = = =

  CEVAP D

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 87

  5.

  r=1Ωε=40V

  K

  V4Ω

  –+

  L

  L

  L

  LL

  LL

  k›sadevre

  L

  Dev re nin eş de ğer di ren ci,

  Reş = 3 + 4 + 1 = 8Ω olur.

  Ana kol dan ge çen Ι akı mı,

  .R

  A olur840 5

  fle

  fI = = =

  Volt met re nin gös ter di ği de ğer,

  V = Ι.3 = 5.3 = 15 volt olur.

  CEVAP C

  6.

  X

  A

  V

  + –

  R1

  R2

  Io

  Ampermet re nin iç di ren ci sıfırdır. Voltmetrenin iç direnci çok büyüktür.

  Volt met re, anah tar açık ken ve ka pa tıl dı ğın da pil üze rin de ki ge ri li mi okur. X anah ta rı ka pa tıl dı ğın da R2 di ren ci kı sa dev re olur. Do la yı sıy la Reş aza lır, akım ar tar. Volt met re nin gös ter di ği de ğer de ğiş-mez.

  CE VAP B

  MODEL SORU - 5 TEKİ SORULARIN ÇÖZÜMLERİ

  1.

  +

  A2

  A1

  A4A3

  Diyotlar tek yönde akım geçirdiğinden A3 amper-metresinin üzerinden akım geçmez.

  CEVAP B

  2.

  D1

  D3

  D2

  8X

  I2

  3X

  εI1=5I

  4X

  2X

  6X

  I2=4I

  5I

  I3=I

  D3 diyotu akıma ters bağlı olduğundan üzerinden akım geçmez. D1 ve D2 diyotları üzerinden akım geçer. Ana koldan gelen akım 5I ise I1 = 5I olur. Akım ile direnç ters orantalı olduğundan I3 = I ise I2 = 4I olur.

  Bu durumda,

  .olur45

  45

  2

  1I

  I

  I

  I= =

  CEVAP B

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA88

  1.

  KL

  R

  R

  R

  R

  R

  Paralel

  RK›sa devre

  Şekil de gös terilen R diren ci kısa dev re olur. Bu durum da dev renin eş değer diren ci,

  Reş = R4

  + R

  = 45 R olur.

  CEVAP A

  2.

  4Ω10Ω

  10Ω4Ω

  K L

  paralel

  paralelparalel

  2Ω 5Ω

  K L

  Reş = 2 + 2 + 5 = 9ΩCEVAP A

  3.

  Y

  3W4X

  1X 3X

  X6X

  Z

  Y

  4X

  1X

  X6X

  Z

  Y

  3X4X

  1X

  X

  Y

  4X

  4X

  X

  seri

  6X 6X3X

  paralel

  4Xseri

  RXY

  = =2X42

  4X

  1X 3X

  X

  Z

  7X

  1X

  X

  Z

  7Xseri

  paralel

  paralel

  RXZ

  = =1.71+7

  78

  X

  RR

  872

  716

  XZ

  XY = = olur.

  CEVAP C

  4.

  A B

  2Ω2Ω

  4Ω3Ω

  paralel

  paralel

  A B

  5Ω1Ω

  5Ω 2Ω 6ΩA B

  Reş = 5 + 2 + 6 = 13Ω dur.

  CEVAP E

  5.

  4Ω4Ω

  5Ω5Ω

  K L

  LK

  10Ω

  R1

  efl =

  101 +

  101 +

  61

  Reş = 1130 Ω olur.

  CEVAP D

  6.

  KL

  7Ω7Ω7Ω

  7Ω 7Ω 7Ω

  7Ω 7Ω

  K

  KK

  K K K

  K

  L

  LLL

  L L L

  k›sadevre

  k›sadevre

  Şe kil dik kat li ce in ce len di ğin de, iki di renç kı sa dev-re, di ğer di renç ler ise pa ra lel bağ lı dır. Bu du rum da dev re nin eş de ğer di ren ci,

  Reş = R7

  = 77 = 1Ω olur.

  CE VAP C

  TESTTEST 1 DİRENÇLERÇÖZÜMLER

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 89

  7.

  K L

  6Ω4Ω

  2Ω6Ω

  3Ω2Ω

  K L

  2Ω 3Ω

  K-L noktaları arasındaki eşdeğer direnç,

  R1

  efl =

  61 +

  31 +

  51

  Reş = 710 Ω olur.

  CEVAP B

  8.

  5Ω L

  K6Ω

  2Ω8Ω

  6Ωk›sadevre

  paralel

  L

  5Ω 3Ω

  K4Ω

  Reş = 26X = 3Ω olur.

  CEVAP B

  9.

  6X

  KL

  1X 1X

  1X 1X2X 2X

  2X

  2X

  8X 8X 8X 8X 6X

  seri

  paralel paralel paralel

  4X 4X

  3X

  6X

  KL

  1X 1X

  1X 1X2X

  6X4X 3X

  paralel

  4X

  seri

  KL

  2X

  6X 1X 1X

  1X 1X

  4X 2X

  seri

  4X

  1X

  1X

  4X 4X

  paralel

  KL

  2X

  4X

  6X

  KL

  1X

  1X2X

  2X

  seri

  4X

  6X

  KL

  1X

  1X2X

  4X

  paralel

  4X 4X

  6X

  KL

  2X

  2X

  Refl = 6 + 2 + 2 = 10X

  6X

  CEVAP C

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA90

  10.

  2R

  2R

  2R

  4R

  4R

  2R

  2R

  R

  K

  L

  R

  2R

  2R

  K

  L

  4R

  R

  R2R

  seri

  seri

  seri

  paralel

  paralel

  paralel

  K

  L

  4R

  4R

  2R

  R R R R1

  41

  41

  21

  fle= + + ⇒ Reş = R olur.

  CEVAP C

  11. Dev re in ce len di ğin de di renç le rin bir bi ri ne pa ra lel bağ lı ol du ğu gö rü lür. Bu du rum da eş de ğer di renç,

  Reş = nR = R

  5 olur.

  CEVAP A

  12.

  K

  L

  RRRR

  R R R

  R R R

  K L K L

  L K L K

  Şe kil de ki tüm di renç le rin bir ucu K, di ğer ucu L nok ta sı na bağ lı ol du ğun dan tüm di renç ler pa ra lel-dir. 10 tane direnç olduğundan;

  RnR

  10R olur.efl = =

  CEVAP B

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 91

  1. Telden geçen akımın şiddeti,

  iRV A

  624 4= = = olur.

  Telin herhangi bir kesitinden 8 saniyede geçen elektron sayısı,

  N.e = i.t

  N.1,6.10–19 = 4.8

  N = , .1 6 10

  3219–

  N = 20.1019

  N = 2.1020 olur.

  CEVAP D

  2.

  K••

  r=0

  f

  2R

  2RA

  R

  K anahtarı açık iken:

  Ampermetrenin gösterdiği değer,

  i1 = f

  R3 olur.

  K anahtarı kapalı iken:

  Ana koldan geçen akım,

  i = fR2

  olur.

  Ampermetrenin gösterdiği değer,

  i2 = fiR2 4

  = olur.

  i1 ve i2 akımları taraf tarafa oranlanırsa,

  f

  f

  ii

  R

  R

  4

  334

  2

  1 = = olur.

  CEVAP C

  3. Akım-gerilim grafiği-

  potansiyel fark›

  ak›mfliddeti

  0• •I II

  nin eğimi elemanın direncini verir.

  I aralığında grafiğin eğimi sabit olduğun-dan, elemanın diren-ci değişmez.

  II aralığında grafiğin eğimi azaldığından, elemanın direnci azalmaktadır.

  CEVAP D

  4. Bir iletkenin kesitinden geçen yük miktarı, q = i.t q = N.e

  i.t = N.e

  i.10 = 5.1020.1,6.10–19

  10i = 8.10

  i = 8A olur.

  CEVAP E

  5.

  K••

  2X

  6X

  3X

  A V

  r=1X

  f

  K anahtarı açık iken: i1 = R

  f

  R

  5 = f6

  f = 30V olur.

  K anahtarı kapalı iken:

  i2 = Rf

  R =

  530 = 6A olur.

  Voltmetrenin gösterdiği değer,

  V = i2.R = 6.2 = 12V olur.

  CEVAP C

  TESTTEST 2 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA92

  6. Şe kil de ki dev re de X anah- r

  r

  ε

  r

  X

  + –

  K

  K

  K

  K

  K

  L

  L

  L

  L

  L

  ΙA

  V

  r

  ta rı ka pa tıl dı ğın da pa ra lel olan di renç sa yı sı ar ta ca ğın-dan, dev re de ki eş de ğer di renç aza lır. Ana kol dan ge çen Ι akı mı ar tar. Bu du rum da am per met re nin gös ter di ği de ğer ar tar.

  Volt met re di renç le re ve üre-te ce pa ra lel ol du ğun dan, volt met re ay nı za man da üre te cin üze rin de ki ge ri li-mi öl çer.

  V = ε – Ι.r ifa de sin de ε ve r sa bit ol du ğun danΙ art tı ğın dan V aza lır.

  CEVAP E

  7.

  K LA2 ••

  6R

  R

  A12R

  3R

  ii

  2R

  2i/3

  i/3

  i

  i/3

  i/6

  i/2

  Şekilde görüldüğü gibi, i1 = i3

  , i2 = i6

  olur.

  Akımların oranı ise,

  ii

  i

  i

  6

  3 22

  1 = = olur.

  CEVAP B

  8.

  A

  r=0

  f=18V

  6X

  3X

  6X 4X1A 3A

  2A

  3A5A

  6A6A

  Şekilde görüldüğü gibi ampermetre 5 amperi gös-terir.

  CEVAP D

  9.

  K••

  V

  r=0

  f

  4X

  3X2X

  6X

  A

  K anahtarı açık iken:

  i1 = Rf

  R

  3 = f8

  f = 24V olur.

  K anahtarı kapalı iken:

  Ampermetrenin gösterdiği değer,

  i2 = Rf

  R =

  624 = 4A olur.

  Voltmetrenin gösterdiği değer,

  V = i2.R = 4.2 = 8V olur.

  CEVAP C

  10.

  15X

  10X

  5X10X

  5X 10X

  6X

  11X

  r=1X

  f=60V

  A

  32

  A

  72

  A

  3A

  2A

  5A

  5A

  32

  A

  Ana koldan geçen akım,

  i = R

  f

  R = 0

  126 = 5A olur.

  Şekilde görüldüğü gibi, ampermetre 27 amperi

  gösterir.

  CEVAP D

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 93

  11.

  V

  A

  r=0

  f

  4X

  12X

  6X

  Elektrik devresindeki 4X ve 12X luk dirençler kısa devre olur.

  Ampermetrenin gösterdiği değer,

  i = RV =

  624 = 4A olur.

  CEVAP D

  12.

  A

  r=1X

  f

  6X

  12X

  4X

  2X

  3A

  1A

  3A

  6A

  4A

  6A

  2X

  4X2A

  Üretecin emk sı,

  i = R

  f

  R

  6 = f5

  f = 30V olur.

  CEVAP D

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA94

  1.

  XK L••

  V2

  V1

  8X12Xi i

  V1 gerilimi V1 = i.(12 + 8) 40 = i.20

  i = 2A olur.

  V2 geriliminden,

  V2 = (8 + x).i

  24 = (8 + x).2

  12 = 8 + x

  x = 4X olur.

  CEVAP E

  2.

  10X

  K LA2A1 ••

  15X

  4X

  25X

  7A 2A

  3A

  5A 7A

  2A

  Şekilde görüldüğü gibi, A2 ampermetresi 7 amperi gösterir.

  CEVAP C

  3.

  K L••i=6A i=6A12X

  V

  4X

  8X

  A

  6X

  4X3A

  1A

  2A

  4A

  2A

  Voltmetrenin gösterdiği değer, V = i1.R1 = 4.4 = 16 V olur.

  CEVAP C

  4.

  +–

  P

  N

  M

  KL

  X

  V

  X anah ta rı ka pa tı lır sa, K di ren ci pi le pa ra lel bağ la-nır ve üze rin de ki ge ri lim mak si mum olur.

  CE VAP A

  5.

  K L••6X

  V

  4XA

  12X

  3X

  92 A 1A

  2A

  32 A

  i1=3A92 A

  i1 akımı,

  iRV A

  412 31 = = = olur.

  Şekilde görüldüğü gibi, ampermetrenin gösterdiği değer

  29 amper olur.

  CEVAP D

  6.

  A

  r=1X

  f=30V

  12X

  3X

  4X

  12X

  3A

  1A

  2A

  6A

  4A

  6A

  4A

  3X

  6X

  Ana koldan geçen akım,

  i = R

  f

  R =

  530 = 6A olur.

  Şekilde görüldüğü gibi, ampermetrenin gösterdiği değer 3 amper olur.

  CEVAP B

  TESTTEST 3 ÇÖZÜMLER ELEKTRİK AKIMI

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 95

  7.

  K••

  r=1X

  f

  2X

  A

  4X 12X

  6X

  K anahtarı açık iken: i1 = R

  f

  R

  5 = f6

  ⇒ f = 30V olur.

  K anahtarı kapalı iken:

  Ampermetrenin gösterdiği değer,

  i2 = Rf

  R =

  530 = 6A olur.

  CEVAP D8.

  A

  12X4X r=1X f=16V

  3i i

  4i

  4i = R

  f

  R

  4i = 416 ⇒ i = 1A olur.

  Ampermetrenin gösterdiği değer,

  3i = 3.1 = 3A olur.CEVAP E

  9.

  K••

  A

  r=1X

  f

  3X

  3X

  6X

  K anahtarı açık iken: i1 = R

  f

  R

  3 = f10

  ⇒ f = 30V olur.

  K anahtarı kapalı iken:

  Ampermetrenin gösterdiği değer,

  i2 = Rf

  R =

  630 = 5A olur.

  CEVAP B

  10.

  f=20V

  10X

  10X

  r=0

  10X

  Ai

  i

  i

  i

  i

  i i

  i

  Ampermetrenin gösterdiği değer, i =

  R

  f

  R =

  10 1020+

  = 2020 = 1A olur.

  CEVAP A

  11.

  K••

  r=1X

  f

  r=1X

  f

  6X

  V

  K anahtarı açık iken: 2f = 24V olur.

  K anahtarı kapalı iken:

  Devreden geçen akım,

  i = 2R

  f

  R =

  824 = 3A olur.

  Voltmetrenin gösterdiği değer, V = i.R = 3.6 = 18V olur.

  CEVAP B

  12.

  V1

  ε 2R

  3R

  R

  3R

  R

  R

  + –A1

  A2

  V2

  A

  A

  A

  A

  A

  BB B

  B

  B

  B

  BB

  k›sa devre

  Şe kil in ce len di ğin de V1 volt met re si, V1 = Ι1.R gi bi bir de ğer olur. Ι1 akı mı A1 am per met re si nin üze-rin den ge çe ce ğin den A1 ampermetresi de ğer okur. Bu du rum da 2R di ren ci A1 am per met re si yü zün den kı sa dev re ola ca ğın dan V2 volt met re si de ğer gös-ter mez. Ay nı za man da A2 am per met re si nin üze rin-den akım geç me ye ce ğin den A2 am per met re si de de ğer oku maz. Bu du rum da V1 ve A1 in gös ter di ği de ğer sı fır dan fark lı dır.

  CEVAP C

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA96

  1.

  K L

  6Ω 6Ω

  M

  K

  MLK

  L

  L L

  a)

  K L

  6Ω6Ω

  K L6Ω

  R36 2KL X= =

  b)

  K M

  L

  K M2Ω L 3Ω

  RKM = 2 + 3 = 5Ω

  c)

  L M

  R26 3LM X= =

  2.

  2RR

  L M

  •K

  R••

  . ( )RR R

  R R RR

  2 22

  12KM X= ++

  = =

  a) . ..RR RR R R

  33

  43

  43 12 9KL X= +

  = = =

  b) . .( ) .RR R

  R R RR

  32

  43

  43 12 9LM X= +

  += = =

  3.

  Z Y

  gerilim

  ak›m

  i 2i 3i

  V

  2V

  3VX

  LK X Y

  Z

  a) X in direnci,

  .

  oldu¤undan,6

  . .

  RiV

  RV

  RiV

  RiV olur

  33

  23

  23 6 9

  3 3 6 18

  X

  Y

  Z

  X

  X

  X

  = = =

  = = =

  = = =

  b)

  K L

  18Ω

  15Ω9Ω

  .R15 1815 18

  33270

  1190

  KL X= += =

  Adı ve Soyadı : .....................................

  Sınıfı : .....................................

  Numara : .....................................

  Aldığı Not : .....................................

  BölümBölümYazılı SorularıYazılı Soruları

  (Elektrik Akımı)(Elektrik Akımı)ÇÖZÜMLER

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA 97

  4.

  K

  6Ω 6Ω6Ω

  4Ω 2Ω• L

  XK K

  M M M

  M

  KK

  a) 4Ω

  K L4Ω

  M

  2Ω 2Ω

  K L

  RKL = 2 + 2 = 4Ω

  b)

  K

  6Ω 6Ω6Ω

  4Ω 2Ω• L

  XK K KK

  K K

  K

  K

  K

  2Ω luk di renç ha ri cin de tüm di renç ler K nok ta sı na bağ lı ol du ğun dan kı sa dev re olur.

  RKL = 2Ω olur.

  5.

  2Ω24V

  V

  A

  paralel

  k›sa devre

  2Ω24V

  V

  A

  .IRV A olur

  4 2 224

  824 3

  R

  R= =+ +

  = =

  V = I . R = 3 . 2 = 6 volt olur.

  6. Anah tar açık ken,

  K

  6ΩV

  Ι = 4A

  paralel

  seri

  2ΩK

  6ΩV

  Ι = 4A

  paralel

  Reş = 2 + 2 + 6 = 10Ω

  V = I.Reş = 4.10

  = 40 volt olur.

  Anah tar ka pa tı lır sa 3Ω luk di renç ler kı sa dev re olur. Bu du rum da,

  Reş = 2 + 6 = 8Ω olur.

  Dev re den ge çen akım,

  RV

  840 5 amper olur.I

  efl= = =

  7.

  2ΩA

  1Ω 2Ω

  2Ω4Ω

  K

  seri

  seri

  Anahtar aç›kken2Ω

  A

  6Ω paralel

  V = I.Refl= 20.4= 80.V A

  I

  2Ω 2Ω seri

  V

  V

  2XA

  1X 2X

  2X4X

  2X

  K

  Anahtar kapal›yken2X

  A

  2X

  1X 6X paralel

  3X

  I›

  A

  1X 2X seri

  I›

  V V

  V

  Iı akımı Iı = RV =

  380 amper olur.

 • ELEKTRİK VE MANYETİZMAELEKTRİK VE MANYETİZMA98

  8.

  İlet ke nin ke si tin den ge çen yük mik ta rı,

  q = n.e

  = 5.1019.1,6.10-19

  = 8 C olur.

  Bu du rum da olu şan akım,

  tq

  A18 8I = = = olur.

  9.

  A

  V

  R

  2R

  3R

  I

  Paralel

  6i

  3i

  2i

  4Ω luk direnç ler paralel bağ lı ol duğun dan,

  Reş = 24 = 2 olur.

  Bu diren cin üzerin den geçen akım,

  I = RV

  fle =

  244 = 22A olur.

  3R diren ci üzerin den geçen akım 2i ise

  2R diren ci üzerin den geçen akım 3i

  R diren ci üzerin den geçen akım 6i olur.

  Bu durum da,

  I = 2i + 3i + 6i

  22 = 11i ⇒ i = 2A olur.

  Am per met re 3R lik diren cin üzerin den geçen akımı okur.

  2i = 4A olur.

  10.

  42Volt

  5Ω4Ω

  + –

  r=0A

  2I›I› I

  12Ω

  R›

  .R6 126 12

  1872 4› X=

  += =

  Dev re nin top lam di ren ci,

  Reş = 4 + 3 = 7Ω olur.

  Ana kol dan ge çen akım,

  .R

  A olur742 6

  fle

  fI = = =

  Akım di renç le ters oran tı lı da ğı la ca ğın dan,

  2Iı + Iı = 6

  3Iı = 6 ⇒ Iı = 2A olur.

  Am per met re nin üze rin den ge çen akım,

  2Ιı = 2 . 2 = 4A olur.