Eισαγωγή στο Scratch 2

of 14 /14
Ειςαγωγι ςτο

Embed Size (px)

description

Εισαγωγή στο Scratch 2.0. Αλλάζοντας το σκηνικό και τους χαρακτήρες

Transcript of Eισαγωγή στο Scratch 2

Page 1: Eισαγωγή στο Scratch 2

Ειςαγωγι ςτο

Page 2: Eισαγωγή στο Scratch 2

Το ςκθνικό είναι το φόντο ςτο οποίο βρίςκονται οι ιρωεσ μασ.

Μπορεί να είναι ζνα δωμάτιο, ζνα κάςτρο ι οτιδιποτε μπορείτε να ςκεφτείτε!

Όταν ξεκινάτε ζνα νζο ζργο το ςκθνικό είναι λευκό. Μπορείτε όμωσ να το αλλάξετε!

Για να επιλζξετε ζνα από τα ζτοιμα ςκθνικά του Scratch 2.0. κάντε κλικ ςτο εικονίδιο με τθν εικόνα, κάτω αριςτερά ςτθν Οκόνθ όπωσ φαίνεται εδϊ:

Page 3: Eισαγωγή στο Scratch 2

Τότε κα εμφανιςτεί το παράκυρο «Βιβλιοκικθ υποβάκρων», από το οποίο μπορείτε να επιλζξετε όποιο ςκθνικό κζλετε

Όταν επιλζξετε το ςκθνικό που ςασ αρζςει κάντε κλικ ςτο κουμπί ΟΚ

Page 4: Eισαγωγή στο Scratch 2

Μπορείτε ακόμθ, να ςχεδιάςετε εςείσ το ςκθνικό που κζλετε, κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο με το πινζλο κάτω αριςτερά ςτθν οκόνθ.

Page 5: Eισαγωγή στο Scratch 2

Τότε κα εμφανιςτεί ο ςχεδιαςτήσ υποβάθρου, ςτο οποίο μπορείτε να ηωγραφίςετε ότι κζλετε !!

Ότι ηωγραφίηετε εμφανίηεται αυτόματα ςτο υπόβακρο τθσ ςκθνισ ςασ!

Page 6: Eισαγωγή στο Scratch 2

Επίςθσ μπορείτε να επιλζξετε για ςκθνικό, μια εικόνα που ζχετε ιδθ αποκθκευμζνθ ςτον υπολογιςτι ςασ, κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο με τον φάκελο κάτω αριςτερά:

Ή ακόμα, να τραβιξετε εκείνθ τθν ϊρα μια φωτογραφία με τθν κάμερα του υπολογιςτι, κάνοντασ κλικ ςτο εικονίδιο με τθν φωτογραφική μηχανή κάτω αριςτερά:

Page 7: Eισαγωγή στο Scratch 2

Τα ςκθνικά που ζχετε επιλζξει ι δθμιουργιςει, εμφανίηονται ςε μια λίςτα αριςτερά από τθ ςκθνι. Έτςι μπορείτε κάκε φορά να διαλζγετε ζνα από αυτά.

Λίςτα με τα ςκθνικά που ζχετε επιλζξει ι δθμιουργιςει

Το τρζχον ςκηνικό

Page 8: Eισαγωγή στο Scratch 2

Με τθν εντολι «άλλαξε το υπόβαθρο ςε…» μπορείτε να αλλάηετε το ςκθνικό ενϊ «τρζχει» ο κϊδικασ του προγράμματόσ ςασ.

Με τθν εντολι αυτι επιλζγετε από τθν λίςτα των ςκθνικϊν που ζχετε ιδθ διαλζξει ι δθμιουργιςει.

Έτςι ο χαρακτιρα ςασ μπορεί να μετακινείται ςε διαφορετικά μζρθ, όπωσ ςε αυτό το παράδειγμα

CLICK ME!

Page 9: Eισαγωγή στο Scratch 2

Οι χαρακτιρεσ, είναι οι ιρωεσ που εμφανίηονται ςτθ ςκθνι και κάνουν ςυγκεκριμζνεσ ενζργειεσ.

Ο αρχικόσ ςασ ιρωασ είναι θ γάτα του Scratch. Μπορείτε όμωσ να προςκζςετε όςουσ χαρακτιρεσ ι αντικείμενα κζλετε!

Όλοι οι χαρακτιρεσ που υπάρχουν ςτθ ςκθνι ςασ εμφανίηονται ακριβϊσ κάτω από αυτι, ςτο κουτί που γράφει «Αντικείμενα»

Page 10: Eισαγωγή στο Scratch 2

Για να προςκζςετε νζο χαρακτιρα ι αντικείμενο, από τα ζτοιμα αντικείμενα του Scratch 2.0., κάντε κλικ ςτο εικονίδιο με τον χαρακτιρα κάτω από τθν ςκθνι:

Page 11: Eισαγωγή στο Scratch 2

Τότε κα ανοίξει θ Βιβλιοθήκη Αντικειμζνων του Scratch, από τθ οποία μπορείτε να επιλζξετε τον χαρακτιρα ι το αντικείμενο που κζλετε και να το προςκζςετε ςτθν ςκθνι ςασ

Όταν επιλζξετε τον χαρακτιρα που κζλετε, κάντε κλικ ςτο κουμπί ΟΚ

Page 12: Eισαγωγή στο Scratch 2

Είναι ςθμαντικό να κυμάςτε ότι :

Κάθε χαρακτήρασ / αντικείμενο ζχει ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ κώδικα από εντολζσ.

Επιλζγοντασ ζναν χαρακτιρα, από αυτοφσ που υπάρχουν ςτθ ςκθνι, μπορείτε δεξιά να δείτε και να αλλάξετε τον κϊδικα του.

Έτςι μπορείτε να δθμιουργιςετε διαφορετικά ςενάρια για κάκε χαρακτιρα, με αποτζλεςμα να κάνουν διαφορετικζσ ενζργειεσ πάνω ςτθ ςκθνι.

Και αυτόσ είναι ο κώδικασ του πιγκουίνου!

Έχουμε επιλζξει τον πιγκουίνο

Page 13: Eισαγωγή στο Scratch 2

Ένασ χαρακτιρασ, μπορεί να ζχει διαφορετικζσ ενδυμαςίεσ.

Οι ενδυμαςίεσ είναι διαφορετικζσ όψεισ του ίδιου χαρακτιρα. Για παράδειγμα ςτθ μια όψθ μπορεί να είναι κακιςτόσ και ςτθν άλλθ όρκιοσ.

Οι 2 ενδυμαςίεσ τησ γάτασ του Scratch

Για να δείτε τισ διακζςιμεσ ενδυμαςίεσ του κάκε χαρακτιρα, κάντε κλικ ςτθν καρτζλα «Ενδυμαςίεσ»

Page 14: Eισαγωγή στο Scratch 2

Μπορείτε να χρθςιμοποιιςετε τθν εντολι «άλλαξε την ενδυμαςία ςε…», για να αλλάξετε τθν ενδυμαςία του ςε αυτι που κζλετε.

Έτςι ο χαρακτιρα ςασ μπορεί να αλλάηει όψεισ όπωσ ςτο παρακάτω παράδειγμα.

CLICK ME!

Ή τθν εντολι «άλλαξε ςτην επόμενη ενδυμαςία» για να αλλάξει αυτόματα ςτθν επόμενθ ενδυμαςία από τθ λίςτα.