ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚEΣ...

4
www.ziti.gr www.ziti.gr Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ Βιβλία για Mηχανικούς ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ | ∆ηµοτικό | Γυµνάσιο | Λύκειο | ΕΠΑΛ | ΑΣΕΠ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ | Tεχνικά | Θετικών και Θεωρητικών Επιστηµών | ΑΕΙ-ΤΕΙ | ΙΕΚ Παιδικό Μυθιστόρηµα | Λογοτεχνία | Μελέτες | Λευκώµατα BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH ∆IAΘEΣH: Aρµενοπούλου 27, 546 35 Θεσσαλονίκη • Tηλ.: 2310-203.720 • Fax: 2310-211.305 • e-mail: [email protected] BIBΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ENΩΣH EK∆OTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Στοά του Bιβλίου (Πεσµαζόγλου 5), 105 64 Aθήνα • Tηλ.-Fax: 210-3211.097 AΠOΘHKH AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XON∆PIKH: Aσκληπιού 60, 114 71, Aθήνα • Tηλ.-Fax: 210-3816.650 • e-mail: [email protected] ΒΙΒΛΙΑ: www.ziti.gr δείτε στην ιστοσελίδα µας όλες τις εκδόσεις (πρόλογος, περιεχόµενα & δείγµα pdf) ISBN 978-960-456-226-8, σελ. 752 ,17×24, € 75,00 Πιτιλάκης Κυριαζής ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στον επαγγελματία μελετητή Πολιτικό Μηχανικό, όσο και στους προπτυ- χιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με τη σεισμική μηχανική και τις αντισεισμικές κατασκευές. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Αρχές της σεισμολογίας και της τεχνικής σεισμολογίας Περι- γραφή της ισχυρής εδαφικής σεισμικής ταλάντωσης Σεισμική επικινδυνότητα Θεωρία των ελαστικών - σεισμικών κυμάτων Θεωρητική και πειραματική εδαφοδυναμική Δυναμική αντοχή αμμωδών και αργι- λικών εδαφών Ρευστοποίηση εδαφών: Θεωρία, μέθοδοι εκτίμησης και αποτροπής Επιρροή των τοπι- κών εδαφικών συνθηκών στην ενίσχυση του σεισμικού κραδασμού: Θεωρία και μέθοδοι εκτίμησης Κανο- νιστικές διατάξεις Σχολιασμός χαρακτηριστικών παραδειγμάτων αστοχιών γεωτεχνικού τύπου σε πρό- σφατους σεισμούς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Σκληρό εξώφυλλο NEO Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑ Αρχές σχεδιασμού στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3 Στο βιβλίο αυτό μελετώνται γενικά θέματα φορέων χάλυβα και παρουσιάζονται κριτικά οι αρχές διαστασιολόγησης των μελών και των συνδέσεών τους. Απευθύνεται στους σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και στους συνάδελφους Πολιτικούς Μηχανικούς, έχει δε ως στόχο να συμβάλει στη διάχυση των βασικών αρχών σχεδιασμού, οι οποίες εισάγονται με τον Ευρωκώδικα 3. Καταβλήθηκε προσπάθεια αφενός σύνδεσης των βασικών μεθόδων σχεδιασμού με τις αντίστοιχες θεωρητικές αναλύσεις της Μηχανικής και αφετέρου επεξήγησης των προ- αναφερόμενων μεθόδων με τη βοήθεια συναφών αριθμητικών εφαρμογών. Σκληρό εξώφυλλο ISBN 978-960-456-184-1, σελ. 440, 17×24, € 48,00 NEO Γεωργιάδης Μιχάλης, Γεωργιάδης Κωνσταντίνος ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται την οριακή κατάσταση αστοχίας γεωτεχνικών έργων. Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους για αστράγγιστες και στραγγισμένες συνθήκες φόρτισης και οι μέθοδοι οριακής ισορροπίας, άνω και κάτω ορίου και εντατικού πεδίου, με τις οποίες αναλύονται προβλήματα οριακής κατάστασης. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται στον υπολογισμό των ωθήσεων του εδάφους σε διάφορους τύπους αντιστηρίξεων, στην ανάλυση της ευστάθειας πρανών και στον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων και θεμελιώσεων με πασσάλους. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι που προτείνει ο Ευρωκώδικας 7 και τέλος σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνονται αρκετά λυμένα παραδείγματα. ISBN 978-960-456-157-5, σελ. 464, 17×24, € 40,00 NEO Βαλιάσης Θωμάς ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΑΣΚΗΣΕΙΣ Στο βιβλίο αυτό υπάρχουν οι λύσεις στα «Θέματα εξεταστικών περιόδων» που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Στατική των Γραμμικών Φορέων» του Θωμά Ν. Βαλιάση και επιπλέον μερικά ακόμη παραδείγματα. Αφορούν θέματα ισοστατικών φορέων, μεθόδου δυνάμεων, μεθόδου μετακινήσε- ων και μεθόδου Cross. Από τις δύο παραλλαγές της μεθόδου μετακινήσεων, επιλέχθηκε για την επίλυση όλων των παραδειγμάτων η μέθοδος δυσκαμψίας και μόνο πέντε παραδείγματα για δι- δακτικούς λόγους επιλύθηκαν και με την κλασική μέθοδο μετακινήσεων. Η επιλογή αυτή δικαιο- λογείται από το γεγονός ότι σήμερα η μέθοδος δυσκαμψίας, ως τμήμα της γενικότερης μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, αποτελεί τη βάση κατασκευής προγραμμάτων υπολογισμού. Βαλιάσης Θωμάς ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ Η ένταση των γραμμικών ισοστατικών φορέων Μετακινήσεις ισοστατικών φορέων Υπερστατικοί φορείς Στη «Στατική των Γραμμικών Φορέων» περιέχονται οι βασικές γνώσεις που διδάσκονται στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Mηχανικών του A.Π.Θ. στα εξάμηνα IV, V και VI. H όσο το δυ- νατόν σύντομη αλλά πλήρης ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους, ο μεγάλος αριθμός παραδειγμά- των για την κατανόησή του και την κάλυψη των εφαρμογών και τα θέματα εξεταστικών περιόδων στο τέλος του βιβλίου είναι επιλογές που στοχεύουν στο να γίνει το βιβλίο αυτό ένα χρήσιμο και ευκολότερα αναγνώσιμο βοήθημα για τους φοιτητές στους οποίους βασικά και απευθύνεται. Βαλιάσης Θωμάς ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ Θεωρία και μέθοδοι επίλυσης Tο βιβλίο αυτό αποσκοπεί να χρησιμεύσει ως βοήθημα στους φοιτητές του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών στο μάθημα «Eπιφανειακοί φορείς I». Στοχεύοντας σε μία κατά το δυνατόν ολοκλη- ρωμένη παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου, περιελήφθηκαν σ' αυτό οι κλασικές μέθοδοι επίλυσης, οι πρακτικές μέθοδοι επίλυσης οι οποίες στηρίζονται στη χρησιμοποίηση έτοιμων λύσεων υπό μορφήν πινάκων, καθώς και η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων η οποία εισά- γει το προς επίλυση πρόβλημα στον H.Y. Περιελήφθηκαν επίσης οι Kαρτεσιανοί τανυστές από τα μαθηματικά καθώς και στοιχεία της θεωρίας ελαστικότητας. ISBN 978-960-456-161-2, σελ. 272, 17×24, € 26,00 ISBN 960-431-430-0, σελ. 712, 17×24, € 38,00 ISBN 960-431-602-8, σελ. 416, 17×24, € 32,00 NEO 50 χρόνια εξειδίκευση στο επιστημονικό βιβλίο Συγγραφείς με κύρος και εμπειρία Άρτιες επιστημονικές εκδόσεις Πλήρεις σειρές σχολικών βοηθημάτων ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ www.ziti.gr δείτε στην ιστοσελίδα μας όλες τις εκδόσεις (πρόλογος, περιεχόμενα & δείγμα pdf)

Transcript of ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚEΣ...

Page 1: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ ISBN 978-960-456-149 · PDF fileΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ... και των αντίστοιχων των Τ.Ε.Ι.

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Βιβλία για Mηχανικούς

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ | ∆ηµοτικό | Γυµνάσιο | Λύκειο | ΕΠΑΛ | ΑΣΕΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ | Tεχνικά | Θετικών και Θεωρητικών Επιστηµών | ΑΕΙ-ΤΕΙ | ΙΕΚ

Παιδικό Μυθιστόρηµα | Λογοτεχνία | Μελέτες | Λευκώµατα

BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH ∆IAΘEΣH: Aρµενοπούλου 27, 546 35 Θεσσαλονίκη • Tηλ.: 2310-203.720 • Fax: 2310-211.305 • e-mail: [email protected]ΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ENΩΣH EK∆OTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Στοά του Bιβλίου (Πεσµαζόγλου 5), 105 64 Aθήνα • Tηλ.-Fax: 210-3211.097AΠOΘHKH AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XON∆PIKH: Aσκληπιού 60, 114 71, Aθήνα • Tηλ.-Fax: 210-3816.650 • e-mail: [email protected]

ΒΙΒΛΙΑ:

www.ziti.gr δείτε στην ιστοσελίδα µας όλες τις εκδόσεις (πρόλογος, περιεχόµενα & δείγµα pdf)

ISBN

978-

960-

456-

226-

8, σε

λ. 75

2 ,17

×24

, € 75

,00 Πιτιλάκης Κυριαζής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στον επαγγελματία μελετητή Πολιτικό Μηχανικό, όσο και στους προπτυ-χιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με τη σεισμική μηχανική και τις αντισεισμικές κατασκευές. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Αρχές της σεισμολογίας και της τεχνικής σεισμολογίας • Περι-γραφή της ισχυρής εδαφικής σεισμικής ταλάντωσης • Σεισμική επικινδυνότητα • Θεωρία των ελαστικών - σεισμικών κυμάτων • Θεωρητική και πειραματική εδαφοδυναμική • Δυναμική αντοχή αμμωδών και αργι-λικών εδαφών • Ρευστοποίηση εδαφών: Θεωρία, μέθοδοι εκτίμησης και αποτροπής • Επιρροή των τοπι-κών εδαφικών συνθηκών στην ενίσχυση του σεισμικού κραδασμού: Θεωρία και μέθοδοι εκτίμησης • Κανο-νιστικές διατάξεις • Σχολιασμός χαρακτηριστικών παραδειγμάτων αστοχιών γεωτεχνικού τύπου σε πρό-σφατους σεισμούς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Σκληρό εξώφυλλο

ISBN

978-

960-

456-

096-

7, σε

λ. 24

0, 21

×21,

€ 30,0

0 Δουδούμη Κατερίνα, Μουρατίδου Γιώτα Υπεύθυνη έκδοσης: Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μαίρη

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥΤο βιβλίο αυτό έγινε στα πλαίσια της ερευνητικής πτυχιακής εργασίας που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Ελπίζουμε

ότι η εργασία μας θα φανεί χρήσιμη σε άλλες φοιτητικές έρευνες είτε ως βιβλιογραφικό υλικό είτε ως έναυσμα για μελέ-τες, εργασίες και σκέψεις πάνω στη αρχιτεκτονική και το νερό. Έγχρωμη έκδοση

NEO

Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑΑρχές σχεδιασμού στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3Στο βιβλίο αυτό μελετώνται γενικά θέματα φορέων χάλυβα και παρουσιάζονται κριτικά οι αρχές διαστασιολόγησης των μελών και των συνδέσεών τους. Απευθύνεται στους σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και στους συνάδελφους Πολιτικούς Μηχανικούς, έχει δε ως στόχο να συμβάλει στη διάχυση των βασικών αρχών σχεδιασμού, οι οποίες εισάγονται με τον Ευρωκώδικα 3. Καταβλήθηκε προσπάθεια αφενός σύνδεσης των βασικών μεθόδων σχεδιασμού με τις αντίστοιχες θεωρητικές αναλύσεις της Μηχανικής και αφετέρου επεξήγησης των προ-αναφερόμενων μεθόδων με τη βοήθεια συναφών αριθμητικών εφαρμογών. Σκληρό εξώφυλλοISB

N 97

8-96

0-45

6-18

4-1,

σελ.

440,

17×

24, €

48,0

0 NEO

Tμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή & Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΗ πλατεία αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά στοιχεία του ευρωπαϊκού αστικού χώρου. Η ιστορική της διαδρομή της προσδίδει μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά, καθώς εξ ορισμού είναι ένας ανοικτός δημόσιος χώρος. Αυτός μπορεί να υποδεχθεί ποικίλες χρήσεις που αφο-ρούν τη συλλογική ζωή της κοινωνίας των πολιτών. Στο σημερινό αστικό τοπίο με τις ταχύτατες μεταλλάξεις ο ρόλος της πλατείας ως συλλογικού καθιστικού της πόλης αμφισβητείται και πρέπει να προστατευθεί από τις εντεινόμενες τάσεις ιδιωτικοποίησης.Απόσπασμα: Νίκος Καλογήρου, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Έγχρωμη έκδοσηISB

N 97

8-96

0-45

6-17

8-0,

σελ.

168,

21×

29, €

38,2

8ISB

N 97

8-96

0-45

6-04

7-9,

σελ.

368 ,

17X2

4, € 2

6,00 Αραμπέλος Δημήτρης, Τζιαβός Ηλίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣΔύο είναι οι στόχοι του βιβλίου. Ο πρώτος αφορά την κάλυψη διδακτικών αναγκών προπτυχια-κών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, που διδάσκονται στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, αλλά και σε συναφή Τμήματα άλλων Σχολών και Πανεπιστημίων της χώρας μας. Ο δεύτερος στόχος εί-ναι να αποτελέσει ένα βασικό βοήθημα αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα ή ερευνητή, που ασχολείται με θέματα του πεδίου βαρύτητας της γης σε θεωρητικό και εφαρμο-σμένο επίπεδο. Αυτός είναι επίσης ο λόγος της παράθεσης ενός εκτενούς καταλόγου κλασι-κών γεωδαιτικών συγγραμμάτων και επιμέρους βιβλιογραφικών αναφορών.

ISBN

960-

456-

004-

2, σε

λ. 32

0, 17

X24,

€ 28,0

0

Φωτίου Αριστείδης, Πικριδάς Χρήστος

GPS & ΓΕΩΔΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣΒασικός στόχος του συγγράμματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών, εννοιών και μεθοδολο-γιών μετρήσεων και επεξεργασίας που εμπλέκονται στο πρόβλημα προσδιορισμού θέσης με το GPS, με έμφαση τις γεωδαιτικές και τοπογραφικές εφαρμογές όπου η ακρίβεια που απαιτείται ξεπερνά την ακρίβεια πλοήγησης των μερικών μέτρων και φτάνει στην ακρίβεια του εκατοστού του μέτρου ή και καλύτερη. Ο μαθηματικός συμβολισμός και η παρουσίαση των μαθηματικών σχέσεων διατηρήθηκαν σε απλή μορφή ώστε να είναι προσιτά και ταυτόχρονα κατανοητά. Το πλήθος των σχημάτων και των εικόνων που παρουσιάζονται πιστεύουμε ότι βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση της ύλης και ταυτόχρονα καθιστούν ευχάριστη την ανάγνωση.

ISBN

978-

960-

456-

139-

1, σε

λ. 18

4 ,17

X24,

€ 18

,00 Ντίνης Ορέστης – Θωμάς

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣΣτο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά, αλλά συγχρόνως και ουσιαστικά, τα κυριότερα στοιχεία της θεωρίας: Θεμελιώδη προβλήματα • Αποτύπωση • Οδεύσεις • Αλληλοτομίες • Σφάλματα • Προσδιορισμός υψομέτρων • Τυπολόγιο με πολύ χρήσιμες γεωμετρικές σχέ-σεις • Δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (G.P.S.). Περιέχει λυμένες και άλυτες ασκήσεις, σχετικές με την προαναφερόμενη ύλη για την πρακτι-κή κατανόηση όλων των –απαραίτητων για την Τοπογραφία– παρουσιαζόμενων εννοιών.

Για τους φοιτητές και σπουδαστές των Πολυτεχνικών σχολών και των αντίστοιχων των Τ.Ε.Ι. και όσων ασχολούνται με το αντικείμενο της Τοπογραφίας.

Γεωργιάδης Μιχάλης, Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΤο βιβλίο αυτό πραγματεύεται την οριακή κατάσταση αστοχίας γεωτεχνικών έργων. Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους για αστράγγιστες και στραγγισμένες συνθήκες φόρτισης και οι μέθοδοι οριακής ισορροπίας, άνω και κάτω ορίου και εντατικού πεδίου, με τις οποίες αναλύονται προβλήματα οριακής κατάστασης. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται στον υπολογισμό των ωθήσεων του εδάφους σε διάφορους τύπους αντιστηρίξεων, στην ανάλυση της ευστάθειας πρανών και στον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων και θεμελιώσεων με πασσάλους. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι που προτείνει ο Ευρωκώδικας 7 και τέλος σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνονται αρκετά λυμένα παραδείγματα. ISB

N 97

8-96

0-45

6-15

7-5,

σελ.

464,

17×

24, €

40,0

0 NEO

Βαλιάσης Θωμάς

ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΑΣΚΗΣΕΙΣΣτο βιβλίο αυτό υπάρχουν οι λύσεις στα «Θέματα εξεταστικών περιόδων» που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Στατική των Γραμμικών Φορέων» του Θωμά Ν. Βαλιάση και επιπλέον μερικά ακόμη παραδείγματα. Αφορούν θέματα ισοστατικών φορέων, μεθόδου δυνάμεων, μεθόδου μετακινήσε-ων και μεθόδου Cross. Από τις δύο παραλλαγές της μεθόδου μετακινήσεων, επιλέχθηκε για την επίλυση όλων των παραδειγμάτων η μέθοδος δυσκαμψίας και μόνο πέντε παραδείγματα για δι-δακτικούς λόγους επιλύθηκαν και με την κλασική μέθοδο μετακινήσεων. Η επιλογή αυτή δικαιο-λογείται από το γεγονός ότι σήμερα η μέθοδος δυσκαμψίας, ως τμήμα της γενικότερης μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, αποτελεί τη βάση κατασκευής προγραμμάτων υπολογισμού.

Βαλιάσης Θωμάς

ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ• Η ένταση των γραμμικών ισοστατικών φορέων • Μετακινήσεις ισοστατικών φορέων• Υπερστατικοί φορείς Στη «Στατική των Γραμμικών Φορέων» περιέχονται οι βασικές γνώσεις που διδάσκονται στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Mηχανικών του A.Π.Θ. στα εξάμηνα IV, V και VI. H όσο το δυ-νατόν σύντομη αλλά πλήρης ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους, ο μεγάλος αριθμός παραδειγμά-των για την κατανόησή του και την κάλυψη των εφαρμογών και τα θέματα εξεταστικών περιόδων στο τέλος του βιβλίου είναι επιλογές που στοχεύουν στο να γίνει το βιβλίο αυτό ένα χρήσιμο και ευκολότερα αναγνώσιμο βοήθημα για τους φοιτητές στους οποίους βασικά και απευθύνεται.

Βαλιάσης Θωμάς

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣΘεωρία και μέθοδοι επίλυσηςTο βιβλίο αυτό αποσκοπεί να χρησιμεύσει ως βοήθημα στους φοιτητές του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών στο μάθημα «Eπιφανειακοί φορείς I». Στοχεύοντας σε μία κατά το δυνατόν ολοκλη-ρωμένη παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου, περιελήφθηκαν σ' αυτό οι κλασικές μέθοδοι επίλυσης, οι πρακτικές μέθοδοι επίλυσης οι οποίες στηρίζονται στη χρησιμοποίηση έτοιμων λύσεων υπό μορφήν πινάκων, καθώς και η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων η οποία εισά-γει το προς επίλυση πρόβλημα στον H.Y. Περιελήφθηκαν επίσης οι Kαρτεσιανοί τανυστές από τα μαθηματικά καθώς και στοιχεία της θεωρίας ελαστικότητας.

Πενέλης Γεώργιος, Κάππος Aνδρέας

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤο βιβλίο αυτό έχει χωρισθεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται στοιχεία από την τεχνική σεισμολογία και τη σεισμική μηχανική και γίνεται διεξοδική παρουσίαση της μορφώσεως και του υπολογισμού των Αντισεισμικών Κατασκευών από Ο/Σ. Στο δεύτερο μέρος γίνεται συστη-ματική παρουσίαση της συμπεριφοράς σε ανακυκλιζόμενη σεισμική φόρτιση των δομικών στοι-χείων από Ο/Σ και αιτιολογείται έτσι ο τρόπος οπλίσεως των δομικών στοιχείων σε αντισεισμι-κές κατασκευές. Στο τρίτο μέρος γίνεται διεξοδική παρουσίαση της παθολογίας των κατασκευ-ών από Ο/Σ σε σεισμό και της διαδικασίας επεμβάσεως προς αποκατάσταση των βλαβών.

Αναστασιάδης Kυριάκος

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Tόμος 1Πρώτο μέρος: Θεωρητικές ΒάσειςΠρώτο Κεφάλαιο: Εισαγωγή, Δεύτερο Κεφάλαιο: Στοιχεία Αναλυτικής Μηχανικής (Εισαγωγή, Έργο και Ενέργεια, Ενεργειακές αρχές ή Θεωρήματα)

Δεύτερο μέρος: Διακριτά ΣυστήματαΤρίτο Κεφάλαιο: Μονοβάθμια Συστήματα (Εισαγωγή, Εξίσωση κινήσεως, Ελεύθερη ταλάντωση, Εξαναγκασμένη ταλάντωση), Τέταρτο Κεφάλαιο: Πολυβάθμια Συστήματα (Εισαγωγή, Εξίσωση κινήσεως, Ελεύθερη ταλάντωση, Εξαναγκασμένη ταλάντωση, Μέθοδοι λύσεως του Ιδιοπροβλή-ματος).

Αναστασιάδης Kυριάκος

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Tόμος 1Η ύλη του βιβλίου αυτού κατανεμήθηκε σε οκτώ κεφάλαια και τρία βοηθητικά παραρτήματα, από τα οποία τα τέσσερα τελευταία κεφάλαια με το τρίτο παράρτημα θα αποτελέσουν το δεύτερο τόμο που ετοιμάζεται.Περιεχόμενα:Πρώτο Κεφάλαιο: Σεισμοί και κατασκευές, Δεύτερο Κεφάλαιο: O αντισεισμικός σκελετός των κτιρίων και η παθολογία του, Τρίτο Κεφάλαιο: H σεισμική απόκριση των κατασκευών, Τέταρ-το Κεφάλαιο: Kάμψη και στρέψη προβόλου, Παράρτημα Α: Λεπτότοιχες δοκοί, Παράρτημα Β: Aριθμητικοί πίνακες ISB

N 97

8-96

0-45

6-16

1-2,

σελ.

272,

17×

24, €

26,0

0ISB

N 96

0-43

1-43

0-0,

σελ.

712,

17×

24, €

38,0

0ISB

N 96

0-43

1-60

2-8,

σελ.

416,

17×

24, €

32,0

0

ISBN

960-

431-

130-

1, σε

λ. 50

0, 17

×24

, € 31

,00

ISBN

960-

431-

266-

9, σε

λ. 40

8, 17

×24

, € 28

,00

ISBN

978-

960-

456-

054-

7, σε

λ. 40

0, 17

×24

, € 31

,00 NEO

ISBN

978-

960-

456-

149-

0, σε

λ. 12

0 ,21

X21,

€ 22

,00 Βαβύλη Φανή επιμέλεια

TΕXΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΑΣΟι θεραπευτικές τέχνες (healing arts, therapeutic arts) είναι ένας ευρύς όρος που εμπεριέ-χει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με μελέτες, οι τέχνες για την υγεία (θερα-πευτικές τέχνες) συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή βοηθώντας τον να χει-ριστεί και να αντιμετωπίσει, όσο το δυνατόν καλύτερα, τη νοσοκομειακή εμπειρία. Ο ρόλος τους είναι να μεταφέρουν θετική ενέργεια και μια αίσθηση άνεσης σε χώρους, οι οποίοι συνήθως βιώνονται ως χώροι με υψηλή συγκινησιακή φόρτιση –έστω και πρόσκαιρα.

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται να αναδειχθεί η συμπόρευση αρχιτεκτονικής και τέχνης στη δημιουργία του κατάλληλου θε-ραπευτικού περιβάλλοντος. Έγχρωμη έκδοση

50 χρόνια εξειδίκευση στο επιστημονικό βιβλίο

Συγγραφείς με κύρος και εμπειρία

Άρτιες επιστημονικές εκδόσεις

Πλήρεις σειρές σχολικών βοηθημάτων

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

www.ziti.grδείτε στην ιστοσελίδα μας όλες τις εκδόσεις

(πρόλογος, περιεχόμενα & δείγμα pdf)

ISBN

978-

960-

456-

074-

5, σε

λ. 53

6 ,17

X24,

€ 46,0

0 Kαραχάλιου Χαρίκλεια, Μανσούρ Γκαμπριέλ

ΔIAΣTATIKH METPOΛOΓIAΤο βιβλίο αναφέρεται στις διαστατικές μετρήσεις, δίνοντας έμφαση τόσο στις μεθόδους, όσο και στα όργανα μέτρησης.ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ορολογία και μετρολογικές έννοιες • Μονάδες και πρότυπα μέτρησης • Εκτίμηση σφαλμάτων • Ανοχές διαστάσεων και συναρμογών • Μεθοδολογία και όργανα μέτρησης μήκους • Τραχύτητα τεχνολογικών επιφανειών • Εφαρμογές συμβολομετρίας • Μέτρηση γωνιών, ευ-θυγραμμότητας, επιπεδότητας, καθετότητας • Μέτρηση σφαιρικότητας, κυλινδρικότητας • Ανοχές και μέτρηση σπειρωμάτων • Τρισδιάστατες μετρήσεις ακριβείας, μηχανές μέτρησης Συντεταγμένων (CMM), όργανα σάρωσης αντικειμένων. Έγχρωμο, σκληρό εξώφυλλο

Page 2: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ ISBN 978-960-456-149 · PDF fileΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ... και των αντίστοιχων των Τ.Ε.Ι.

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Βιβλία για Mηχανικούς

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΑ | ∆ηµοτικό | Γυµνάσιο | Λύκειο | ΕΠΑΛ | ΑΣΕΠ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ | Tεχνικά | Θετικών και Θεωρητικών Επιστηµών | ΑΕΙ-ΤΕΙ | ΙΕΚ

Παιδικό Μυθιστόρηµα | Λογοτεχνία | Μελέτες | Λευκώµατα

BIBΛIOΠΩΛEIO - KENTPIKH ∆IAΘEΣH: Aρµενοπούλου 27, 546 35 Θεσσαλονίκη • Tηλ.: 2310-203.720 • Fax: 2310-211.305 • e-mail: [email protected]ΛIOΠΩΛEIO AΘHNΩN - ENΩΣH EK∆OTΩN BIBΛIOY ΘEΣΣAΛONIKHΣ: Στοά του Bιβλίου (Πεσµαζόγλου 5), 105 64 Aθήνα • Tηλ.-Fax: 210-3211.097AΠOΘHKH AΘHNΩN - ΠΩΛHΣH XON∆PIKH: Aσκληπιού 60, 114 71, Aθήνα • Tηλ.-Fax: 210-3816.650 • e-mail: [email protected]

ΒΙΒΛΙΑ:

www.ziti.gr δείτε στην ιστοσελίδα µας όλες τις εκδόσεις (πρόλογος, περιεχόµενα & δείγµα pdf)

ISBN

978-

960-

456-

226-

8, σε

λ. 75

2 ,17

×24

, € 75

,00 Πιτιλάκης Κυριαζής

ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Το βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στον επαγγελματία μελετητή Πολιτικό Μηχανικό, όσο και στους προπτυ-χιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που θέλουν να ασχοληθούν περισσότερο με τη σεισμική μηχανική και τις αντισεισμικές κατασκευές. ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Αρχές της σεισμολογίας και της τεχνικής σεισμολογίας • Περι-γραφή της ισχυρής εδαφικής σεισμικής ταλάντωσης • Σεισμική επικινδυνότητα • Θεωρία των ελαστικών - σεισμικών κυμάτων • Θεωρητική και πειραματική εδαφοδυναμική • Δυναμική αντοχή αμμωδών και αργι-λικών εδαφών • Ρευστοποίηση εδαφών: Θεωρία, μέθοδοι εκτίμησης και αποτροπής • Επιρροή των τοπι-κών εδαφικών συνθηκών στην ενίσχυση του σεισμικού κραδασμού: Θεωρία και μέθοδοι εκτίμησης • Κανο-νιστικές διατάξεις • Σχολιασμός χαρακτηριστικών παραδειγμάτων αστοχιών γεωτεχνικού τύπου σε πρό-σφατους σεισμούς από την Ελλάδα και όλο τον κόσμο. Σκληρό εξώφυλλο

ISBN

978-

960-

456-

096-

7, σε

λ. 24

0, 21

×21,

€ 30,0

0 Δουδούμη Κατερίνα, Μουρατίδου Γιώτα Υπεύθυνη έκδοσης: Ανανιάδου - Τζημοπούλου Μαίρη

ΤΟ ΝΕΡΟ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥΤο βιβλίο αυτό έγινε στα πλαίσια της ερευνητικής πτυχιακής εργασίας που προβλέπεται από το πρόγραμμα σπουδών του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κατά το ακαδημαϊκό έτος 2006-2007. Ελπίζουμε

ότι η εργασία μας θα φανεί χρήσιμη σε άλλες φοιτητικές έρευνες είτε ως βιβλιογραφικό υλικό είτε ως έναυσμα για μελέ-τες, εργασίες και σκέψεις πάνω στη αρχιτεκτονική και το νερό. Έγχρωμη έκδοση

NEO

Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΧΑΛΥΒΑΑρχές σχεδιασμού στο πλαίσιο του Ευρωκώδικα 3Στο βιβλίο αυτό μελετώνται γενικά θέματα φορέων χάλυβα και παρουσιάζονται κριτικά οι αρχές διαστασιολόγησης των μελών και των συνδέσεών τους. Απευθύνεται στους σπουδαστές των Τμημάτων Πολιτικών Μηχανικών και στους συνάδελφους Πολιτικούς Μηχανικούς, έχει δε ως στόχο να συμβάλει στη διάχυση των βασικών αρχών σχεδιασμού, οι οποίες εισάγονται με τον Ευρωκώδικα 3. Καταβλήθηκε προσπάθεια αφενός σύνδεσης των βασικών μεθόδων σχεδιασμού με τις αντίστοιχες θεωρητικές αναλύσεις της Μηχανικής και αφετέρου επεξήγησης των προ-αναφερόμενων μεθόδων με τη βοήθεια συναφών αριθμητικών εφαρμογών. Σκληρό εξώφυλλοISB

N 97

8-96

0-45

6-18

4-1,

σελ.

440,

17×

24, €

48,0

0 NEO

Tμήμα Αρχιτεκτόνων, Πολυτεχνική Σχολή & Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Αρχιτεκτονικής Τοπίου

ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗΗ πλατεία αποτελεί ένα από τα κύρια συστατικά στοιχεία του ευρωπαϊκού αστικού χώρου. Η ιστορική της διαδρομή της προσδίδει μεταβαλλόμενα χαρακτηριστικά, καθώς εξ ορισμού είναι ένας ανοικτός δημόσιος χώρος. Αυτός μπορεί να υποδεχθεί ποικίλες χρήσεις που αφο-ρούν τη συλλογική ζωή της κοινωνίας των πολιτών. Στο σημερινό αστικό τοπίο με τις ταχύτατες μεταλλάξεις ο ρόλος της πλατείας ως συλλογικού καθιστικού της πόλης αμφισβητείται και πρέπει να προστατευθεί από τις εντεινόμενες τάσεις ιδιωτικοποίησης.Απόσπασμα: Νίκος Καλογήρου, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Έγχρωμη έκδοσηISB

N 97

8-96

0-45

6-17

8-0,

σελ.

168,

21×

29, €

38,2

8ISB

N 97

8-96

0-45

6-04

7-9,

σελ.

368 ,

17X2

4, € 2

6,00 Αραμπέλος Δημήτρης, Τζιαβός Ηλίας

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΗΣΔύο είναι οι στόχοι του βιβλίου. Ο πρώτος αφορά την κάλυψη διδακτικών αναγκών προπτυχια-κών και μεταπτυχιακών μαθημάτων με ανάλογο γνωστικό αντικείμενο, που διδάσκονται στο Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ, αλλά και σε συναφή Τμήματα άλλων Σχολών και Πανεπιστημίων της χώρας μας. Ο δεύτερος στόχος εί-ναι να αποτελέσει ένα βασικό βοήθημα αναφοράς για κάθε ενδιαφερόμενο επιστήμονα ή ερευνητή, που ασχολείται με θέματα του πεδίου βαρύτητας της γης σε θεωρητικό και εφαρμο-σμένο επίπεδο. Αυτός είναι επίσης ο λόγος της παράθεσης ενός εκτενούς καταλόγου κλασι-κών γεωδαιτικών συγγραμμάτων και επιμέρους βιβλιογραφικών αναφορών.

ISBN

960-

456-

004-

2, σε

λ. 32

0, 17

X24,

€ 28,0

0

Φωτίου Αριστείδης, Πικριδάς Χρήστος

GPS & ΓΕΩΔΑΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣΒασικός στόχος του συγγράμματος είναι η κατανόηση βασικών αρχών, εννοιών και μεθοδολο-γιών μετρήσεων και επεξεργασίας που εμπλέκονται στο πρόβλημα προσδιορισμού θέσης με το GPS, με έμφαση τις γεωδαιτικές και τοπογραφικές εφαρμογές όπου η ακρίβεια που απαιτείται ξεπερνά την ακρίβεια πλοήγησης των μερικών μέτρων και φτάνει στην ακρίβεια του εκατοστού του μέτρου ή και καλύτερη. Ο μαθηματικός συμβολισμός και η παρουσίαση των μαθηματικών σχέσεων διατηρήθηκαν σε απλή μορφή ώστε να είναι προσιτά και ταυτόχρονα κατανοητά. Το πλήθος των σχημάτων και των εικόνων που παρουσιάζονται πιστεύουμε ότι βοηθούν σημαντικά στην κατανόηση της ύλης και ταυτόχρονα καθιστούν ευχάριστη την ανάγνωση.

ISBN

978-

960-

456-

139-

1, σε

λ. 18

4 ,17

X24,

€ 18

,00 Ντίνης Ορέστης – Θωμάς

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣΣτο βιβλίο αυτό παρουσιάζονται συνοπτικά, αλλά συγχρόνως και ουσιαστικά, τα κυριότερα στοιχεία της θεωρίας: Θεμελιώδη προβλήματα • Αποτύπωση • Οδεύσεις • Αλληλοτομίες • Σφάλματα • Προσδιορισμός υψομέτρων • Τυπολόγιο με πολύ χρήσιμες γεωμετρικές σχέ-σεις • Δορυφορικό σύστημα προσδιορισμού θέσης (G.P.S.). Περιέχει λυμένες και άλυτες ασκήσεις, σχετικές με την προαναφερόμενη ύλη για την πρακτι-κή κατανόηση όλων των –απαραίτητων για την Τοπογραφία– παρουσιαζόμενων εννοιών.

Για τους φοιτητές και σπουδαστές των Πολυτεχνικών σχολών και των αντίστοιχων των Τ.Ε.Ι. και όσων ασχολούνται με το αντικείμενο της Τοπογραφίας.

Γεωργιάδης Μιχάλης, Γεωργιάδης Κωνσταντίνος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΔΑΦΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣΤο βιβλίο αυτό πραγματεύεται την οριακή κατάσταση αστοχίας γεωτεχνικών έργων. Αναπτύσσονται οι βασικές αρχές της μηχανικής συμπεριφοράς του εδάφους για αστράγγιστες και στραγγισμένες συνθήκες φόρτισης και οι μέθοδοι οριακής ισορροπίας, άνω και κάτω ορίου και εντατικού πεδίου, με τις οποίες αναλύονται προβλήματα οριακής κατάστασης. Οι μέθοδοι αυτές εφαρμόζονται στον υπολογισμό των ωθήσεων του εδάφους σε διάφορους τύπους αντιστηρίξεων, στην ανάλυση της ευστάθειας πρανών και στον προσδιορισμό της φέρουσας ικανότητας επιφανειακών θεμελιώσεων και θεμελιώσεων με πασσάλους. Παρουσιάζονται οι μέθοδοι που προτείνει ο Ευρωκώδικας 7 και τέλος σε κάθε κεφάλαιο του βιβλίου περιλαμβάνονται αρκετά λυμένα παραδείγματα. ISB

N 97

8-96

0-45

6-15

7-5,

σελ.

464,

17×

24, €

40,0

0 NEO

Βαλιάσης Θωμάς

ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, ΑΣΚΗΣΕΙΣΣτο βιβλίο αυτό υπάρχουν οι λύσεις στα «Θέματα εξεταστικών περιόδων» που περιλαμβάνονται στο βιβλίο «Στατική των Γραμμικών Φορέων» του Θωμά Ν. Βαλιάση και επιπλέον μερικά ακόμη παραδείγματα. Αφορούν θέματα ισοστατικών φορέων, μεθόδου δυνάμεων, μεθόδου μετακινήσε-ων και μεθόδου Cross. Από τις δύο παραλλαγές της μεθόδου μετακινήσεων, επιλέχθηκε για την επίλυση όλων των παραδειγμάτων η μέθοδος δυσκαμψίας και μόνο πέντε παραδείγματα για δι-δακτικούς λόγους επιλύθηκαν και με την κλασική μέθοδο μετακινήσεων. Η επιλογή αυτή δικαιο-λογείται από το γεγονός ότι σήμερα η μέθοδος δυσκαμψίας, ως τμήμα της γενικότερης μεθόδου των πεπερασμένων στοιχείων, αποτελεί τη βάση κατασκευής προγραμμάτων υπολογισμού.

Βαλιάσης Θωμάς

ΣΤΑΤΙΚΗ ΤΩΝ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ• Η ένταση των γραμμικών ισοστατικών φορέων • Μετακινήσεις ισοστατικών φορέων• Υπερστατικοί φορείς Στη «Στατική των Γραμμικών Φορέων» περιέχονται οι βασικές γνώσεις που διδάσκονται στους φοιτητές του τμήματος Πολιτικών Mηχανικών του A.Π.Θ. στα εξάμηνα IV, V και VI. H όσο το δυ-νατόν σύντομη αλλά πλήρης ανάπτυξη του θεωρητικού μέρους, ο μεγάλος αριθμός παραδειγμά-των για την κατανόησή του και την κάλυψη των εφαρμογών και τα θέματα εξεταστικών περιόδων στο τέλος του βιβλίου είναι επιλογές που στοχεύουν στο να γίνει το βιβλίο αυτό ένα χρήσιμο και ευκολότερα αναγνώσιμο βοήθημα για τους φοιτητές στους οποίους βασικά και απευθύνεται.

Βαλιάσης Θωμάς

ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣΘεωρία και μέθοδοι επίλυσηςTο βιβλίο αυτό αποσκοπεί να χρησιμεύσει ως βοήθημα στους φοιτητές του Tμήματος Πολιτικών Mηχανικών στο μάθημα «Eπιφανειακοί φορείς I». Στοχεύοντας σε μία κατά το δυνατόν ολοκλη-ρωμένη παρουσίαση του γνωστικού αντικειμένου, περιελήφθηκαν σ' αυτό οι κλασικές μέθοδοι επίλυσης, οι πρακτικές μέθοδοι επίλυσης οι οποίες στηρίζονται στη χρησιμοποίηση έτοιμων λύσεων υπό μορφήν πινάκων, καθώς και η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων η οποία εισά-γει το προς επίλυση πρόβλημα στον H.Y. Περιελήφθηκαν επίσης οι Kαρτεσιανοί τανυστές από τα μαθηματικά καθώς και στοιχεία της θεωρίας ελαστικότητας.

Πενέλης Γεώργιος, Κάππος Aνδρέας

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤο βιβλίο αυτό έχει χωρισθεί σε τρία μέρη. Στο πρώτο μέρος δίνονται στοιχεία από την τεχνική σεισμολογία και τη σεισμική μηχανική και γίνεται διεξοδική παρουσίαση της μορφώσεως και του υπολογισμού των Αντισεισμικών Κατασκευών από Ο/Σ. Στο δεύτερο μέρος γίνεται συστη-ματική παρουσίαση της συμπεριφοράς σε ανακυκλιζόμενη σεισμική φόρτιση των δομικών στοι-χείων από Ο/Σ και αιτιολογείται έτσι ο τρόπος οπλίσεως των δομικών στοιχείων σε αντισεισμι-κές κατασκευές. Στο τρίτο μέρος γίνεται διεξοδική παρουσίαση της παθολογίας των κατασκευ-ών από Ο/Σ σε σεισμό και της διαδικασίας επεμβάσεως προς αποκατάσταση των βλαβών.

Αναστασιάδης Kυριάκος

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, Tόμος 1Πρώτο μέρος: Θεωρητικές ΒάσειςΠρώτο Κεφάλαιο: Εισαγωγή, Δεύτερο Κεφάλαιο: Στοιχεία Αναλυτικής Μηχανικής (Εισαγωγή, Έργο και Ενέργεια, Ενεργειακές αρχές ή Θεωρήματα)

Δεύτερο μέρος: Διακριτά ΣυστήματαΤρίτο Κεφάλαιο: Μονοβάθμια Συστήματα (Εισαγωγή, Εξίσωση κινήσεως, Ελεύθερη ταλάντωση, Εξαναγκασμένη ταλάντωση), Τέταρτο Κεφάλαιο: Πολυβάθμια Συστήματα (Εισαγωγή, Εξίσωση κινήσεως, Ελεύθερη ταλάντωση, Εξαναγκασμένη ταλάντωση, Μέθοδοι λύσεως του Ιδιοπροβλή-ματος).

Αναστασιάδης Kυριάκος

ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, Tόμος 1Η ύλη του βιβλίου αυτού κατανεμήθηκε σε οκτώ κεφάλαια και τρία βοηθητικά παραρτήματα, από τα οποία τα τέσσερα τελευταία κεφάλαια με το τρίτο παράρτημα θα αποτελέσουν το δεύτερο τόμο που ετοιμάζεται.Περιεχόμενα:Πρώτο Κεφάλαιο: Σεισμοί και κατασκευές, Δεύτερο Κεφάλαιο: O αντισεισμικός σκελετός των κτιρίων και η παθολογία του, Τρίτο Κεφάλαιο: H σεισμική απόκριση των κατασκευών, Τέταρ-το Κεφάλαιο: Kάμψη και στρέψη προβόλου, Παράρτημα Α: Λεπτότοιχες δοκοί, Παράρτημα Β: Aριθμητικοί πίνακες ISB

N 97

8-96

0-45

6-16

1-2,

σελ.

272,

17×

24, €

26,0

0ISB

N 96

0-43

1-43

0-0,

σελ.

712,

17×

24, €

38,0

0ISB

N 96

0-43

1-60

2-8,

σελ.

416,

17×

24, €

32,0

0

ISBN

960-

431-

130-

1, σε

λ. 50

0, 17

×24

, € 31

,00

ISBN

960-

431-

266-

9, σε

λ. 40

8, 17

×24

, € 28

,00

ISBN

978-

960-

456-

054-

7, σε

λ. 40

0, 17

×24

, € 31

,00 NEO

ISBN

978-

960-

456-

149-

0, σε

λ. 12

0 ,21

X21,

€ 22

,00 Βαβύλη Φανή επιμέλεια

TΕXΝΕΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΙ ΥΓΕΙΑΣΟι θεραπευτικές τέχνες (healing arts, therapeutic arts) είναι ένας ευρύς όρος που εμπεριέ-χει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Σύμφωνα με μελέτες, οι τέχνες για την υγεία (θερα-πευτικές τέχνες) συμβάλλουν στην ταχύτερη ανάρρωση του ασθενή βοηθώντας τον να χει-ριστεί και να αντιμετωπίσει, όσο το δυνατόν καλύτερα, τη νοσοκομειακή εμπειρία. Ο ρόλος τους είναι να μεταφέρουν θετική ενέργεια και μια αίσθηση άνεσης σε χώρους, οι οποίοι συνήθως βιώνονται ως χώροι με υψηλή συγκινησιακή φόρτιση –έστω και πρόσκαιρα.

Στο βιβλίο αυτό επιχειρείται να αναδειχθεί η συμπόρευση αρχιτεκτονικής και τέχνης στη δημιουργία του κατάλληλου θε-ραπευτικού περιβάλλοντος. Έγχρωμη έκδοση

50 χρόνια εξειδίκευση στο επιστημονικό βιβλίο

Συγγραφείς με κύρος και εμπειρία

Άρτιες επιστημονικές εκδόσεις

Πλήρεις σειρές σχολικών βοηθημάτων

ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΜΑΣ ΘΑ ΤΑ ΒΡΕΙΤΕ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ

www.ziti.grδείτε στην ιστοσελίδα μας όλες τις εκδόσεις

(πρόλογος, περιεχόμενα & δείγμα pdf)

ISBN

978-

960-

456-

074-

5, σε

λ. 53

6 ,17

X24,

€ 46,0

0 Kαραχάλιου Χαρίκλεια, Μανσούρ Γκαμπριέλ

ΔIAΣTATIKH METPOΛOΓIAΤο βιβλίο αναφέρεται στις διαστατικές μετρήσεις, δίνοντας έμφαση τόσο στις μεθόδους, όσο και στα όργανα μέτρησης.ΠΕΡΙΕΧΕΙ: Ορολογία και μετρολογικές έννοιες • Μονάδες και πρότυπα μέτρησης • Εκτίμηση σφαλμάτων • Ανοχές διαστάσεων και συναρμογών • Μεθοδολογία και όργανα μέτρησης μήκους • Τραχύτητα τεχνολογικών επιφανειών • Εφαρμογές συμβολομετρίας • Μέτρηση γωνιών, ευ-θυγραμμότητας, επιπεδότητας, καθετότητας • Μέτρηση σφαιρικότητας, κυλινδρικότητας • Ανοχές και μέτρηση σπειρωμάτων • Τρισδιάστατες μετρήσεις ακριβείας, μηχανές μέτρησης Συντεταγμένων (CMM), όργανα σάρωσης αντικειμένων. Έγχρωμο, σκληρό εξώφυλλο

Page 3: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ ISBN 978-960-456-149 · PDF fileΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ... και των αντίστοιχων των Τ.Ε.Ι.

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Μιχάλης Κτενιαδάκης

ΕΦΑΡΜΟΓEΣ ΜΕΤAΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜOΤΗΤΑΣΤο βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στους φοιτητές που σπουδάζουν το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο αλλά και στους σχετικής ειδικότητας Μηχανικούς.Πραγματεύεται εφαρμογές που αφορούν μετάδοση θερμότητας με ΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΑΓΩΓΗ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ καθώς και ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.Η σχετική θεωρία καλύπτεται συνοπτικά μεν, αλλά με τη μορφή ενός αναλυτικού Τυπολογίου, που καθιστά ευχερή την ανεύρεση και τις προϋποθέσεις εφαρμογής κάθε τύπου.Περιέχει 157 λυμένες ασκήσεις/εφαρμογές, συνοδεύεται από «Οδηγό Αναζήτησης Ασκήσεων» και Περιλαμβάνει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, με αναλυτικούς Πίνακες και πρωτότυπα Διαγράμματα.ISB

N 97

8-96

0-45

6-21

4-5,

σελ.

608,

17×

24, €

45,0

0Πυργίδης Χρίστος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υποδομή • Τροχαίο Υλικό • ΕκμετάλλευσηΤο βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα σιδηροδρομικά συστήματα μεταφορών και επιχειρεί να καλύ-ψει θέματα σιδηροδρομικής υποδομής, τροχαίου υλικού και εκμετάλλευσής τους. Αποτελεί πρόσθετη πηγή πληροφορίας για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το σιδηρόδρομο ως σύ-στημα μεταφορών, αλλά και όσους ασχολούνται ήδη με αυτό. Παράλληλα επιχειρεί να δώσει στους νέους μηχανικούς τα ελάχιστα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να αντικρύσουν, με θετική σκέψη για περαιτέρω μελέτη, τα σιδηροδρομικά θέματα που ενδέχεται να τους ανατεθούν στις αρχές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Σκληρό εξώφυλλο, έγχρωμη έκδοσηISB

N 97

8-96

0-45

6-15

5-1,

σελ.

872,

17×

24, €

72,0

0

ISBN

978-

960-

456-

137-

7, σε

λ. 54

4 ,17

X24,

€ 32

,00 Βατάλης Αργύρης

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2η έκδοση 2009Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την τριπλή συσχέτιση μεταξύ δομής, ιδιοτήτων και κατεργασιών των υλικών –που αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο της δυνατότητας επιλογής του καταλ-ληλότερου υλικού για συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά και της ανάπτυξης νέων υλικών– και αναφέρεται στα είδη των διαθέσιμων υλικών με τις ιδιότητες, την τυποποίηση και τις εφαρμο-γές τους. Απευθύνεται σε φοιτητές Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. και επιστήμονες ειδικότητας Μηχανολο-γίας, Ηλεκτρολογίας, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Χημι-κού Μηχανικού, Μεταλλειολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού και άλλων ειδικοτήτων που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά υλικά.

ISBN

978-

960-

456-

125-

4, σε

λ. 22

4 ,17

X24,

€ 20

,00

ISBN

960-

431-

952-

3, σε

λ.568

,17X

24, €

40,0

0

ISBN

978-

960-

456-

126-

1, σε

λ. 38

4 ,17

X24,

€ 28

,00

Κακαβάς Παναγιώτης, Λέμης - Πετρόπουλος Παναγιώτης

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πειραματικές μέθοδοι αποτίμησης της δομικής ακεραιότητας υλικών - κατασκευών Το παρόν εγχειρίδιο, περιέχει εκτενή αναφορά στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανακαί-νιση και την επισκευή των κτιρίων και περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής των βασικότερων μη-καταστροφικών μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τον επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο των υλικών δόμησης των κτιριακών έργων.Απευθύνεται κυρίως στους μηχανικούς οι οποίοι ασχολούνται με την ανακαίνιση και αποκατά-σταση κτιριακών έργων ή τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των κατασκευών.

Γκότσης Πασχάλης

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣτο παρόν βιβλίο έμφαση δίνεται κυρίως στη μεθοδολογία και στην επίλυση των προβλημάτων της μηχανικής των κατασκευών και των στερεών σωμάτων και κατά δεύτερο λόγο στη μετάδο-ση θερμότητας με αγωγιμότητα. Γίνεται η παραδοχή ότι το υλικό του στερεού έχει συμπεριφο-ρά ελαστική και γραμμική και ότι οι μετατοπίσεις και στροφές της κατασκευής είναι μικρές, όπως είναι οι περισσότερες εφαρμογές στην πράξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα λυμένα, με πολλά σχήματα που κάνουν το βιβλίο ευχάριστο, καθαρό, απλό και κατανοητό.

Β' έκδοση 2008

Παπαργύρης Αθανάσιος, Παπαργύρη Σοφία

ΕΙΣΑΓΩΓH ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤHΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑπευθύνεται σε φοιτητές Μηχανολογίας ΤΕΙ και ΑΕΙ, για να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος «Τεχνολογίας Υλικών και Μεταλλογνωσίας». Το 1ο μέρος περιλαμβάνει τη συσχέτιση της δομής και συμπεριφοράς των υλικών και κυρίως των χαλύβων καθώς και τις μεθόδους πα-ρέμβασης στη δομή τους με αναφορά στην ατομική δομή, τα κρυσταλλικά συστήματα, τα διαγράμ-ματα φάσεων και τις θερμικές κατεργασίες. Το 2ο μέρος περιλαμβάνει τη μορφοποίηση των υλικών, τις τεχνικές χύτευσης και την τυποποίηση των υλικών. Το 3ο μέρος περιλαμβάνει τη λειτουργική συμπεριφορά, τη χρήση και τις εφαρμογές των μηχανολογικών υλικών.

ISBN

978-

960-

456-

148-

3, σε

λ. 32

8 ,17

X24,

€ 32

,00 Πρίνος Παναγιώτης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Για φοιτητές Πολιτικούς Μηχανικούς. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Υδραυλική» και «Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών». Επίσης μπορούν να το συμβουλευτούν και όσοι ασχολούνται με σχεδιασμό ανοι-κτών αγωγών, σχεδιασμό οχετών, αντιπλημμυρική προστασία ποταμών και υδατορευμάτων, μέτρηση της παροχής στο πεδίο. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργει-ας και οι εφαρμογές τους σε ανοικτούς αγωγούς. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά τής ομοιόμορφης και ανομοιόμορφης ροής σε ανοικτούς αγωγούς και περιγράφονται θέματα όπως ο σχεδιασμός ανοικτών αγωγών και οχετών, η αντιπλημμυρική προστασία ποταμών και υδατορευμάτων, οι λεκάνες εκτόνω-σης, οι διάφορες υδραυλικές κατασκευές και οι μέθοδοι μέτρησης της παροχής στο πεδίο.

ISBN

978-

960-

456-

121-

6, σε

λ. 60

0 ,17

X24,

€ 34,0

0ISB

N 96

0-43

1-84

7-0,

σελ.

288 ,

21X2

9, € 5

0,00

ISBN

960-

431-

979-

5, σε

λ. 52

0 ,17

X24,

€ 32,0

0

Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Παπαζάχος Βασίλειος

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Νέα έκδοση 2008 Διδακτικό σύγγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου, καλύπτει την ύλη που διδάσκεται σε προπτυχι-ακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας. Είναι όμως αξιοποιήσιμο και από επιστήμονες που ασχολούνται επαγ-γελματικά με γενικότερα γεωφυσικά θέματα (γεωφυσικοί, γεωλόγοι, γεωδαίτες, μηχανικοί, κλπ.).• Δομή και Σύσταση του Εσωτερικού της Γης • Γεωδυναμική • Θερμότητα του Εσωτερικού της Γης • Φυσική Ραδιενέργεια και Μέθοδοι Ραδιοχρονολόγησης • Το Πεδίο Βαρύτητας, οι Παλίρ-ροιες και οι Γεωφυσικής Σημασίας Κινήσεις της Γης • Το Μαγνητικό Πεδίο της Γης • Σεισμικές Μέθοδοι Καθορισμού της Δομής του Εσωτερικού της Γης • Εφαρμογές Γεωφυσικών Μεθόδων.

Παπαζάχος Βασίλης, Παπαζάχου Κατερίνα

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ' έκδοση Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου (1989) στα Ελληνικά καθώς και από τη δεύτερη έκδοση του (1997) στα Αγγλικά και του (2002) στα Ελληνικά, διάφοροι επιστήμονες (σεισμολόγοι, γεωφυσικοί, γεωλόγοι, μηχανικοί, ιστορικοί, αρχαιολόγοι) επικοινώνησαν μαζί μας και μας έκαναν διάφορες υποδείξεις που αφορούν πρόσθετες πληροφορίες για σεισμούς για τους οποίους υπάρχουν στοι-χεία στις προηγούμενες εκδόσεις αλλά και που ήταν άγνωστοι σ' εμάς. Δηλαδή, οι προηγούμενες εκδόσεις αποτέλεσαν σοβαρό κίνητρο βελτίωσης των γνώσεών μας για τους ιστορικούς σεισμούς στην Ελλάδα. Η τρίτη αυτή έκδοση του βιβλίου οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι υπήρξε από τότε παραγωγή νέας σημαντικής σεισμολογικής γνώσης. Πανόδετο, με έγχρωμα σχήματα.

Παπαζάχος Βασίλης, Καρακαΐσης Γεώργιος, Χατζηδημητρίου Παναγιώτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ Νέα έκδοση 2006 Το βιβλίο πραγματεύεται: τη θεωρία ελαστικότητας και ελαστικών κυμάτων (κεφ. 2) που απο-τελεί τη βάση για την κατανόηση του τρόπου διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, τα όργανα αναγραφής των σεισμών (κεφ. 3), τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων στο εσωτερικό της Γης (κεφ. 4), τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων σεισμολογικών ποσοτήτων (κεφ. 5), τον τρόπο γένεσης των σεισμών και τη χωροχρονική τους κατανομή (κεφ. 6), την πρόγνωση των σεισμών (κεφ. 7), τα μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών (κεφ. 8), τις τεχνητές δονήσεις (κεφ. 9), τη σεισμικότητα της Σελήνης (κεφ. 10), τις παραμέτρους του σεισμικού ρήγματος και το μηχανισμό γένεσης των σεισμών (κεφ. 11) και την Τεχνική Σεισμολογία (κεφ.12).

ISBN

978-

960-

456-

205-

3, σε

λ. 48

0, 17

x24,

€ 50

,00 Λάμπρου Ευαγγελία, Πανταζής Γιώργος

ΕΦΑΡΜΟΣΜEΝΗ ΓΕΩΔΑΙΣIΑΟρισμοί • Επιφάνειες και Συστήματα Αναφοράς • Στοιχεία Θεωρίας Σφαλμάτων • Ολοκληρωμένοι Γε-ωδαιτικοί Σταθμοί (Total stations) • Όργανα μέτρησης υψομετρικών διαφορών • Όργανα δορυφορικού εντοπισμού • Μετρήσεις γωνιών • Μετρήσεις μηκών • Μετρήσεις υψομετρικών διαφορών • Μέθοδοι μέτρησης υψομετρικών διαφορών • Δορυφορικός Εντοπισμός • Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS) • Τα τρία θεμελιώδη προβλήματα • Μετασχηματισμοί ορθογώνιων καρτεσιανών συντεταγμέ-νων • Υπολογισμός εμβαδών • Υπολογισμός όγκων • Ίδρυση και πύκνωση Δικτύων • Εμπροσθοτομία • Οπισθοτομία • Πολυγωνομετρία • Πύκνωση δικτύων με δορυφορικό εντοπισμό • Πύκνωση υψομε-τρικών δικτύων • Aποτυπώσεις • Ψηφιακή σχεδίαση • Μηκοτομές – Διατομές • Έλεγχος διαγράμμα-τος • Βασικές αρχές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων • Γεωμετρική Τεκμηρίωση Κατασκευών • Προδιαγραφές • Διαδικασία τεκμηρίωσης • Χαράξεις. Σκληρό εξώφυλλο, έγχρωμη έκδοση

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

ISBN

978-

960-

456-

082-

0, σε

λ. 24

0 ,17

X24,

€ 20,0

0ISB

N 96

0-43

1-99

4-9,

σελ.

592 ,

17X2

4, € 3

6,00

ISBN

960-

431-

892-

6, σε

λ. 19

2 ,17

X24,

€ 22,0

0

Ντίνης Ορέστης – Θωμάς

ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Συνοπτική Θεωρία - Τυπολόγια - Λυμένες Ασκήσεις Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία της θεωρίας (γεωμετρία, χάραξη, μελέτη και χωματουργικά έργα της οδού, σύνταξη οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, οδηγίες μελετών οδικών έργων [O.M.O.E.], οδηγίες μελέτης οδού). Το δεύτερο μέρος περι-λαμβάνει: Σημειώσεις για ασκήσεις Oδοποιίας, πλήθος ασκήσεων που αναφέρονται στη χάρα-ξη, αλλά και την κατασκευή των οδών, μαζί με οδηγίες για τη σχεδίαση του διαγράμματος των οριογραμμών, τη σχεδίαση διατομών, τη χρήση του διαγράμματος Bruckner και τις μεθόδους υπολογισμού όγκου χωματισμών. 2η έκδοση βελτιωμένη 2010

Kουιμτζής Μιχαήλ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ EXCEL-ΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥOι υπολογιστικές Excel-ίξεις στο έργο του Μηχανικού έχουν δύο μόνο στόχους:Να εξοικειώσουν το Μηχανικό με τα υπολογιστικά φύλλα εργασίας και να τον υποψιάσουν τι μπορεί να κάνει πάνω στη δουλειά του με ένα από αυτά, (το Excel της Microsoft), που δυστυ-χώς μέχρι σήμερα θεωρείται ότι εξυπηρετεί δευτερεύουσες μόνο και βοηθητικές εργασίες, και να τον εισάγουν σε μια άλλη αντίληψη αντιμετώπισης υπολογιστικών προβλημάτων, όπου θα κυριαρχεί η αναζήτηση νέων τρόπων επίλυσης, η διεξοδική διερεύνηση κάθε αποτελέσματος και η πλήρης και εις βάθος κατανόηση όλων των παραμέτρων του προβλήματος με την ανα-γκαία προσέγγιση στις βασικές αρχές της επιστήμης.

Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΣτα πλαίσια των Ευρωκωδίκων 3 & 9, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στις Δομικές Συνδέσεις CESTRUCO, No CZ/00/B/F/PP-134049, Πρόγραμμα Λο-νάρντο ντα Βίντσι της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚοχλιώσεις • Συγκολλήσεις • Προσομοίωση της δομικής συμπεριφοράς • Απλές συνδέ-σεις • Συνδέσεις παραλαβής ροπών • Βάσεις υποστυλωμάτων • Αντισεισμικός σχεδια-σμός • Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς • Συνδέσεις κοιλοδοκών • Συνδέσεις εν ψυχρώ εξηλασμένων μελών • Συνδέσεις αλουμινίου • Περιπτώσεις σχεδιασμού

Μανιάτης Γιάννης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠληροφορίες - πληροφορικό περιβάλλον και συστήματα. Συστήματα πληροφοριών. Γεωγραφικά - Γης - Kτηματολογίου. Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. και ανάπτυξη - Γεωγραφικά Δεδομένα - Mοντέλα και δομές - Γεωγραφικές προεπεξεργασίες και επεξεργασίες - Oργάνωση - διαχείριση και επε-ξεργασία βάσεων δεδομένων - Aρχές ανάλυσης Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. - Aρχές Σχεδιασμού Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. - Περιβάλλον, τηλεπισκόπηση και συστήματα πληροφοριών - Έμπειρα συστήματα και Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. - Eφαρμογές Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. στην Eλλάδα.

ISBN

960-

431-

216-

2, σε

λ. 30

4, 17

×24

, € 23

,50ISB

N 96

0-43

1-94

3-4,

σελ.

1008

,17X

24, €

75,00

Nτοκόπουλος Πέτρος

HΛEKTPIKEΣ EΓKATAΣTAΣEIΣ KATANAΛΩTΩN έκδοση 2005, σύμφωνα με το νέο κανονισμό EΛOT HD 384Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μια νέα έκδοση του βιβλίου «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κατα-ναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης». Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση της ύλης που έγινε για να καλύψει την αντικατάσταση του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΚΕΗΕ με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 που έγινε με Yπουργική Απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β-470/5.3.2004, καθώς και για να ικανοποιήσει σχόλια και αιτήματα συναδέλφων μηχανικών, αλλά και φοιτητών του Α.Π.Θ.Με έγχρωμες φωτογραφίες και σκληρό εξώφυλλο

ISBN

978-

960-

456-

147-

6, σε

λ. 25

6 ,17

X24,

€ 28

,00 Βοβός Νικόλαος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗ λειτουργία της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία των Συ-στημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των οποίων η ασφάλεια και αξιοπιστία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την προστασία τους. Λόγω του τεράστιου όγκου της θεωρίας και των ποικίλων προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων προστασίας, στο βιβλίο αυτό περιοριζόμαστε στην ανάπτυξη των βασικών αρχών της προστασίας. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τους νέους ηλεκτρολόγους μηχανικούς με τα προβλήματα της προστασίας ΣΗΕ και τους τρόπους επίλυσής τους. Η ανάπτυξη της ύλης έγινε έτσι ώστε να μην απαιτείται καμία προηγούμενη γνώση του αντικειμένου.

NEO

ISBN

960-

456-

007-

7, σε

λ. 48

0 ,17

X24,

€ 36

,00

Φραγκιαδάκης Ιωάννης

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚA ΣΥΣΤHΜΑΤΑ 3η έκδοση • Συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας• Ηλιακή ακτινοβολία• Στοιχεία από τη Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Eπαφή ημιαγωγών τύπου p και n• Φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια• Aποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείριση ισχύος σε ΦB συστήματα• Φωτοβολταϊκά συστήματα• ΦB Yβριδικά Συστήματα

NEO

NEO

Αρβανίτης Απόστολος

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟTο βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλει στην υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων (κυρίως τεχνι-κών και νομικών) με θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, που αφορούν στις βασικές αρ-χές, διαδικασίες και μεθόδους σύνταξης και λειτουργίας του Κτηματολογίου.ΠΕΡΙΕΧOMENA: H γη ως αντικείμενο καταγραφής • Συστήματα καταγραφής της γης • Bασι-κές αρχές και έννοιες κτηματολογίου • Σύνταξη κτηματολογίου • Tο κτηματολόγιο ως σύ-στημα πληροφοριών γης • H λειτουργία του κτηματολογίου • Tο κτηματολόγιο στην Eυρώπη και στον κόσμο • Kτηματολόγιο και καταγραφές στην Eλλάδα • Tο ελληνικό κτηματολόγιο • Συνοπτική κριτική θεώρηση του ελληνικού κτηματολογίου ISB

N 96

0-43

1-60

6-0,

σελ.

336,

17×

24, €

24,0

0

Σαββάκης Κώστας

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΕισαγωγή στη Χημική Tεχνολογία • Υλικά και Χημική Βιομηχανία • Εξόρυξη των πρώτων υλών. Θραύση - Aλεση • Φυσικές διεργασίες διαχωρισμού υλικών • Ιδιότητες μεταφοράς • Μετά-δοση Θερμότητας • Μεταφορά μάζας - Διάχυση • Επιφανειακά φαινόμενα • Εισαγωγή στην τεχνολογία του νερού • Ενέργεια και Χημική Βιομηχανία • Θέματα Φυσικοχημείας • Εισαγω-γή στην Ηλεκτροχημεία • Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος • Εισαγωγή στην Τεχνολο-γία των Καυσίμων • Παραγωγή Κεραμικών, Γυαλιού και Τσιμέντου

ISBN

960-

431-

837-

3, σε

λ. 67

6, 17

×24

, € 40

,00

Page 4: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚEΣ ΕΦΑΡΜΟΓEΣ ISBN 978-960-456-149 · PDF fileΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΣΕΙΣΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ... και των αντίστοιχων των Τ.Ε.Ι.

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

ww

w.z

iti.g

r

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Στις

τιμέ

ς δε

ν συ

μπερ

ιλαμ

βάνε

ται ο

ΦΠ

Α

Μιχάλης Κτενιαδάκης

ΕΦΑΡΜΟΓEΣ ΜΕΤAΔΟΣΗΣ ΘΕΡΜOΤΗΤΑΣΤο βιβλίο αυτό απευθύνεται τόσο στους φοιτητές που σπουδάζουν το αντίστοιχο επιστημονικό πεδίο αλλά και στους σχετικής ειδικότητας Μηχανικούς.Πραγματεύεται εφαρμογές που αφορούν μετάδοση θερμότητας με ΑΓΩΓΗ – ΣΥΝΑΓΩΓΗ – ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ, ΣΥΝΘΕΤΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ καθώς και ΕΝΑΛΛΑΚΤΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ.Η σχετική θεωρία καλύπτεται συνοπτικά μεν, αλλά με τη μορφή ενός αναλυτικού Τυπολογίου, που καθιστά ευχερή την ανεύρεση και τις προϋποθέσεις εφαρμογής κάθε τύπου.Περιέχει 157 λυμένες ασκήσεις/εφαρμογές, συνοδεύεται από «Οδηγό Αναζήτησης Ασκήσεων» και Περιλαμβάνει ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ, με αναλυτικούς Πίνακες και πρωτότυπα Διαγράμματα.ISB

N 97

8-96

0-45

6-21

4-5,

σελ.

608,

17×

24, €

45,0

0

Πυργίδης Χρίστος

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Υποδομή • Τροχαίο Υλικό • ΕκμετάλλευσηΤο βιβλίο αυτό πραγματεύεται τα σιδηροδρομικά συστήματα μεταφορών και επιχειρεί να καλύ-ψει θέματα σιδηροδρομικής υποδομής, τροχαίου υλικού και εκμετάλλευσής τους. Αποτελεί πρόσθετη πηγή πληροφορίας για όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν το σιδηρόδρομο ως σύ-στημα μεταφορών, αλλά και όσους ασχολούνται ήδη με αυτό. Παράλληλα επιχειρεί να δώσει στους νέους μηχανικούς τα ελάχιστα εφόδια, ώστε να μπορέσουν να αντικρύσουν, με θετική σκέψη για περαιτέρω μελέτη, τα σιδηροδρομικά θέματα που ενδέχεται να τους ανατεθούν στις αρχές της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Σκληρό εξώφυλλο, έγχρωμη έκδοσηISB

N 97

8-96

0-45

6-15

5-1,

σελ.

872,

17×

24, €

72,0

0

ISBN

978-

960-

456-

137-

7, σε

λ. 54

4 ,17

X24,

€ 32

,00 Βατάλης Αργύρης

ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 2η έκδοση 2009Το βιβλίο αυτό παρουσιάζει την τριπλή συσχέτιση μεταξύ δομής, ιδιοτήτων και κατεργασιών των υλικών –που αποτελεί βασική προϋπόθεση όχι μόνο της δυνατότητας επιλογής του καταλ-ληλότερου υλικού για συγκεκριμένη εφαρμογή αλλά και της ανάπτυξης νέων υλικών– και αναφέρεται στα είδη των διαθέσιμων υλικών με τις ιδιότητες, την τυποποίηση και τις εφαρμο-γές τους. Απευθύνεται σε φοιτητές Τ.Ε.Ι. και Α.Ε.Ι. και επιστήμονες ειδικότητας Μηχανολο-γίας, Ηλεκτρολογίας, Βιομηχανικού Σχεδιασμού, Επιστήμης και Τεχνολογίας των Υλικών, Χημι-κού Μηχανικού, Μεταλλειολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού και άλλων ειδικοτήτων που σχετίζονται με τα κατασκευαστικά υλικά.

ISBN

978-

960-

456-

125-

4, σε

λ. 22

4 ,17

X24,

€ 20

,00

ISBN

960-

431-

952-

3, σε

λ.568

,17X

24, €

40,0

0

ISBN

978-

960-

456-

126-

1, σε

λ. 38

4 ,17

X24,

€ 28

,00

Κακαβάς Παναγιώτης, Λέμης - Πετρόπουλος Παναγιώτης

TΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Πειραματικές μέθοδοι αποτίμησης της δομικής ακεραιότητας υλικών - κατασκευών Το παρόν εγχειρίδιο, περιέχει εκτενή αναφορά στα υλικά που χρησιμοποιούνται για την ανακαί-νιση και την επισκευή των κτιρίων και περιγράφει τον τρόπο εφαρμογής των βασικότερων μη-καταστροφικών μεθόδων, οι οποίες χρησιμοποιούνται κατά τον επιτόπιο ποιοτικό έλεγχο των υλικών δόμησης των κτιριακών έργων.Απευθύνεται κυρίως στους μηχανικούς οι οποίοι ασχολούνται με την ανακαίνιση και αποκατά-σταση κτιριακών έργων ή τον ποιοτικό έλεγχο των υλικών των κατασκευών.

Γκότσης Πασχάλης

ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑΣτο παρόν βιβλίο έμφαση δίνεται κυρίως στη μεθοδολογία και στην επίλυση των προβλημάτων της μηχανικής των κατασκευών και των στερεών σωμάτων και κατά δεύτερο λόγο στη μετάδο-ση θερμότητας με αγωγιμότητα. Γίνεται η παραδοχή ότι το υλικό του στερεού έχει συμπεριφο-ρά ελαστική και γραμμική και ότι οι μετατοπίσεις και στροφές της κατασκευής είναι μικρές, όπως είναι οι περισσότερες εφαρμογές στην πράξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα λυμένα, με πολλά σχήματα που κάνουν το βιβλίο ευχάριστο, καθαρό, απλό και κατανοητό.

Β' έκδοση 2008

Παπαργύρης Αθανάσιος, Παπαργύρη Σοφία

ΕΙΣΑΓΩΓH ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤHΜΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓIΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝΑπευθύνεται σε φοιτητές Μηχανολογίας ΤΕΙ και ΑΕΙ, για να καλύψει το γνωστικό αντικείμενο του μαθήματος «Τεχνολογίας Υλικών και Μεταλλογνωσίας». Το 1ο μέρος περιλαμβάνει τη συσχέτιση της δομής και συμπεριφοράς των υλικών και κυρίως των χαλύβων καθώς και τις μεθόδους πα-ρέμβασης στη δομή τους με αναφορά στην ατομική δομή, τα κρυσταλλικά συστήματα, τα διαγράμ-ματα φάσεων και τις θερμικές κατεργασίες. Το 2ο μέρος περιλαμβάνει τη μορφοποίηση των υλικών, τις τεχνικές χύτευσης και την τυποποίηση των υλικών. Το 3ο μέρος περιλαμβάνει τη λειτουργική συμπεριφορά, τη χρήση και τις εφαρμογές των μηχανολογικών υλικών.

ISBN

978-

960-

456-

148-

3, σε

λ. 32

8 ,17

X24,

€ 32

,00 Πρίνος Παναγιώτης

ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ Για φοιτητές Πολιτικούς Μηχανικούς. Καλύπτει την ύλη των μαθημάτων «Υδραυλική» και «Υδραυλική Ανοικτών Αγωγών». Επίσης μπορούν να το συμβουλευτούν και όσοι ασχολούνται με σχεδιασμό ανοι-κτών αγωγών, σχεδιασμό οχετών, αντιπλημμυρική προστασία ποταμών και υδατορευμάτων, μέτρηση της παροχής στο πεδίο. Παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της διατήρησης μάζας, ορμής και ενέργει-ας και οι εφαρμογές τους σε ανοικτούς αγωγούς. Αναλύονται τα χαρακτηριστικά τής ομοιόμορφης και ανομοιόμορφης ροής σε ανοικτούς αγωγούς και περιγράφονται θέματα όπως ο σχεδιασμός ανοικτών αγωγών και οχετών, η αντιπλημμυρική προστασία ποταμών και υδατορευμάτων, οι λεκάνες εκτόνω-σης, οι διάφορες υδραυλικές κατασκευές και οι μέθοδοι μέτρησης της παροχής στο πεδίο.

ISBN

978-

960-

456-

121-

6, σε

λ. 60

0 ,17

X24,

€ 34,0

0ISB

N 96

0-43

1-84

7-0,

σελ.

288 ,

21X2

9, € 5

0,00

ISBN

960-

431-

979-

5, σε

λ. 52

0 ,17

X24,

€ 32,0

0

Παπαζάχος Κωνσταντίνος, Παπαζάχος Βασίλειος

EΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗ Νέα έκδοση 2008 Διδακτικό σύγγραμμα πανεπιστημιακού επιπέδου, καλύπτει την ύλη που διδάσκεται σε προπτυχι-ακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων Πανεπιστημίων της χώρας. Είναι όμως αξιοποιήσιμο και από επιστήμονες που ασχολούνται επαγ-γελματικά με γενικότερα γεωφυσικά θέματα (γεωφυσικοί, γεωλόγοι, γεωδαίτες, μηχανικοί, κλπ.).• Δομή και Σύσταση του Εσωτερικού της Γης • Γεωδυναμική • Θερμότητα του Εσωτερικού της Γης • Φυσική Ραδιενέργεια και Μέθοδοι Ραδιοχρονολόγησης • Το Πεδίο Βαρύτητας, οι Παλίρ-ροιες και οι Γεωφυσικής Σημασίας Κινήσεις της Γης • Το Μαγνητικό Πεδίο της Γης • Σεισμικές Μέθοδοι Καθορισμού της Δομής του Εσωτερικού της Γης • Εφαρμογές Γεωφυσικών Μεθόδων.

Παπαζάχος Βασίλης, Παπαζάχου Κατερίνα

ΟΙ ΣΕΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Γ' έκδοση Από την πρώτη έκδοση του βιβλίου (1989) στα Ελληνικά καθώς και από τη δεύτερη έκδοση του (1997) στα Αγγλικά και του (2002) στα Ελληνικά, διάφοροι επιστήμονες (σεισμολόγοι, γεωφυσικοί, γεωλόγοι, μηχανικοί, ιστορικοί, αρχαιολόγοι) επικοινώνησαν μαζί μας και μας έκαναν διάφορες υποδείξεις που αφορούν πρόσθετες πληροφορίες για σεισμούς για τους οποίους υπάρχουν στοι-χεία στις προηγούμενες εκδόσεις αλλά και που ήταν άγνωστοι σ' εμάς. Δηλαδή, οι προηγούμενες εκδόσεις αποτέλεσαν σοβαρό κίνητρο βελτίωσης των γνώσεών μας για τους ιστορικούς σεισμούς στην Ελλάδα. Η τρίτη αυτή έκδοση του βιβλίου οφείλεται επίσης στο γεγονός ότι υπήρξε από τότε παραγωγή νέας σημαντικής σεισμολογικής γνώσης. Πανόδετο, με έγχρωμα σχήματα.

Παπαζάχος Βασίλης, Καρακαΐσης Γεώργιος, Χατζηδημητρίου Παναγιώτης

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΑ Νέα έκδοση 2006 Το βιβλίο πραγματεύεται: τη θεωρία ελαστικότητας και ελαστικών κυμάτων (κεφ. 2) που απο-τελεί τη βάση για την κατανόηση του τρόπου διάδοσης των σεισμικών κυμάτων, τα όργανα αναγραφής των σεισμών (κεφ. 3), τη διάδοση των σεισμικών κυμάτων στο εσωτερικό της Γης (κεφ. 4), τον τρόπο μέτρησης των διαφόρων σεισμολογικών ποσοτήτων (κεφ. 5), τον τρόπο γένεσης των σεισμών και τη χωροχρονική τους κατανομή (κεφ. 6), την πρόγνωση των σεισμών (κεφ. 7), τα μακροσεισμικά αποτελέσματα των σεισμών (κεφ. 8), τις τεχνητές δονήσεις (κεφ. 9), τη σεισμικότητα της Σελήνης (κεφ. 10), τις παραμέτρους του σεισμικού ρήγματος και το μηχανισμό γένεσης των σεισμών (κεφ. 11) και την Τεχνική Σεισμολογία (κεφ.12).

ISBN

978-

960-

456-

205-

3, σε

λ. 48

0, 17

x24,

€ 50

,00 Λάμπρου Ευαγγελία, Πανταζής Γιώργος

ΕΦΑΡΜΟΣΜEΝΗ ΓΕΩΔΑΙΣIΑΟρισμοί • Επιφάνειες και Συστήματα Αναφοράς • Στοιχεία Θεωρίας Σφαλμάτων • Ολοκληρωμένοι Γε-ωδαιτικοί Σταθμοί (Total stations) • Όργανα μέτρησης υψομετρικών διαφορών • Όργανα δορυφορικού εντοπισμού • Μετρήσεις γωνιών • Μετρήσεις μηκών • Μετρήσεις υψομετρικών διαφορών • Μέθοδοι μέτρησης υψομετρικών διαφορών • Δορυφορικός Εντοπισμός • Το Ελληνικό Σύστημα Εντοπισμού (HEPOS) • Τα τρία θεμελιώδη προβλήματα • Μετασχηματισμοί ορθογώνιων καρτεσιανών συντεταγμέ-νων • Υπολογισμός εμβαδών • Υπολογισμός όγκων • Ίδρυση και πύκνωση Δικτύων • Εμπροσθοτομία • Οπισθοτομία • Πολυγωνομετρία • Πύκνωση δικτύων με δορυφορικό εντοπισμό • Πύκνωση υψομε-τρικών δικτύων • Aποτυπώσεις • Ψηφιακή σχεδίαση • Μηκοτομές – Διατομές • Έλεγχος διαγράμμα-τος • Βασικές αρχές σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων • Γεωμετρική Τεκμηρίωση Κατασκευών • Προδιαγραφές • Διαδικασία τεκμηρίωσης • Χαράξεις. Σκληρό εξώφυλλο, έγχρωμη έκδοση

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEO

NEOISB

N 97

8-96

0-45

6-08

2-0,

σελ.

240 ,

17X2

4, € 2

0,00

ISBN

960-

431-

994-

9, σε

λ. 59

2 ,17

X24,

€ 36,0

0ISB

N 96

0-43

1-89

2-6,

σελ.

192 ,

17X2

4, € 2

2,00

Ντίνης Ορέστης – Θωμάς

ΑΠΟ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΩΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Συνοπτική Θεωρία - Τυπολόγια - Λυμένες Ασκήσεις Στο πρώτο μέρος του βιβλίου παρουσιάζονται συνοπτικά τα στοιχεία της θεωρίας (γεωμετρία, χάραξη, μελέτη και χωματουργικά έργα της οδού, σύνταξη οριζοντιογραφίας, μηκοτομής, οδηγίες μελετών οδικών έργων [O.M.O.E.], οδηγίες μελέτης οδού). Το δεύτερο μέρος περι-λαμβάνει: Σημειώσεις για ασκήσεις Oδοποιίας, πλήθος ασκήσεων που αναφέρονται στη χάρα-ξη, αλλά και την κατασκευή των οδών, μαζί με οδηγίες για τη σχεδίαση του διαγράμματος των οριογραμμών, τη σχεδίαση διατομών, τη χρήση του διαγράμματος Bruckner και τις μεθόδους υπολογισμού όγκου χωματισμών. 2η έκδοση βελτιωμένη 2010

Kουιμτζής Μιχαήλ

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ EXCEL-ΙΞΕΙΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥOι υπολογιστικές Excel-ίξεις στο έργο του Μηχανικού έχουν δύο μόνο στόχους:Να εξοικειώσουν το Μηχανικό με τα υπολογιστικά φύλλα εργασίας και να τον υποψιάσουν τι μπορεί να κάνει πάνω στη δουλειά του με ένα από αυτά, (το Excel της Microsoft), που δυστυ-χώς μέχρι σήμερα θεωρείται ότι εξυπηρετεί δευτερεύουσες μόνο και βοηθητικές εργασίες, και να τον εισάγουν σε μια άλλη αντίληψη αντιμετώπισης υπολογιστικών προβλημάτων, όπου θα κυριαρχεί η αναζήτηση νέων τρόπων επίλυσης, η διεξοδική διερεύνηση κάθε αποτελέσματος και η πλήρης και εις βάθος κατανόηση όλων των παραμέτρων του προβλήματος με την ανα-γκαία προσέγγιση στις βασικές αρχές της επιστήμης.

Μπανιωτόπουλος Χαράλαμπος

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝΣτα πλαίσια των Ευρωκωδίκων 3 & 9, Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης στις Δομικές Συνδέσεις CESTRUCO, No CZ/00/B/F/PP-134049, Πρόγραμμα Λο-νάρντο ντα Βίντσι της Ευρωπαϊκής ΈνωσηςΚοχλιώσεις • Συγκολλήσεις • Προσομοίωση της δομικής συμπεριφοράς • Απλές συνδέ-σεις • Συνδέσεις παραλαβής ροπών • Βάσεις υποστυλωμάτων • Αντισεισμικός σχεδια-σμός • Σχεδιασμός έναντι πυρκαγιάς • Συνδέσεις κοιλοδοκών • Συνδέσεις εν ψυχρώ εξηλασμένων μελών • Συνδέσεις αλουμινίου • Περιπτώσεις σχεδιασμού

Μανιάτης Γιάννης

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΓΗΣ – ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥΠληροφορίες - πληροφορικό περιβάλλον και συστήματα. Συστήματα πληροφοριών. Γεωγραφικά - Γης - Kτηματολογίου. Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. και ανάπτυξη - Γεωγραφικά Δεδομένα - Mοντέλα και δομές - Γεωγραφικές προεπεξεργασίες και επεξεργασίες - Oργάνωση - διαχείριση και επε-ξεργασία βάσεων δεδομένων - Aρχές ανάλυσης Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. - Aρχές Σχεδιασμού Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. - Περιβάλλον, τηλεπισκόπηση και συστήματα πληροφοριών - Έμπειρα συστήματα και Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. - Eφαρμογές Γ.Σ.Π. / Σ.Π.Γ. στην Eλλάδα.

ISBN

960-

431-

216-

2, σε

λ. 30

4, 17

×24

, € 23

,50ISB

N 96

0-43

1-94

3-4,

σελ.

1008

,17X

24, €

75,00

Nτοκόπουλος Πέτρος

HΛEKTPIKEΣ EΓKATAΣTAΣEIΣ KATANAΛΩTΩN έκδοση 2005, σύμφωνα με το νέο κανονισμό EΛOT HD 384Το παρόν σύγγραμμα αποτελεί μια νέα έκδοση του βιβλίου «Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Κατα-ναλωτών Μέσης και Χαμηλής Τάσης». Πρόκειται για μια σημαντική αύξηση της ύλης που έγινε για να καλύψει την αντικατάσταση του Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων ΚΕΗΕ με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 που έγινε με Yπουργική Απόφαση δημοσιευμένη στο ΦΕΚ Β-470/5.3.2004, καθώς και για να ικανοποιήσει σχόλια και αιτήματα συναδέλφων μηχανικών, αλλά και φοιτητών του Α.Π.Θ.Με έγχρωμες φωτογραφίες και σκληρό εξώφυλλο

ISBN

978-

960-

456-

147-

6, σε

λ. 25

6 ,17

X24,

€ 28

,00 Βοβός Νικόλαος

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣΗ λειτουργία της σύγχρονης ζωής του ανθρώπου εξαρτάται άμεσα από τη λειτουργία των Συ-στημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των οποίων η ασφάλεια και αξιοπιστία καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από την προστασία τους. Λόγω του τεράστιου όγκου της θεωρίας και των ποικίλων προβλημάτων που σχετίζονται με την ανάπτυξη και εφαρμογή των συστημάτων προστασίας, στο βιβλίο αυτό περιοριζόμαστε στην ανάπτυξη των βασικών αρχών της προστασίας. Σκοπός του είναι να εξοικειώσει τους νέους ηλεκτρολόγους μηχανικούς με τα προβλήματα της προστασίας ΣΗΕ και τους τρόπους επίλυσής τους. Η ανάπτυξη της ύλης έγινε έτσι ώστε να μην απαιτείται καμία προηγούμενη γνώση του αντικειμένου.

NEOISB

N 96

0-45

6-00

7-7,

σελ.

480 ,

17X2

4, €

36,0

0

Φραγκιαδάκης Ιωάννης

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚA ΣΥΣΤHΜΑΤΑ 3η έκδοση • Συμβατικές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας• Ηλιακή ακτινοβολία• Στοιχεία από τη Φυσική Στερεάς Κατάστασης. Eπαφή ημιαγωγών τύπου p και n• Φωτοβολταϊκή ηλεκτρική ενέργεια• Aποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας και διαχείριση ισχύος σε ΦB συστήματα• Φωτοβολταϊκά συστήματα• ΦB Yβριδικά Συστήματα

NEO

NEO

Αρβανίτης Απόστολος

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟTο βιβλίο φιλοδοξεί να συμβάλει στην υποστήριξη όλων των ενδιαφερομένων (κυρίως τεχνι-κών και νομικών) με θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, που αφορούν στις βασικές αρ-χές, διαδικασίες και μεθόδους σύνταξης και λειτουργίας του Κτηματολογίου.ΠΕΡΙΕΧOMENA: H γη ως αντικείμενο καταγραφής • Συστήματα καταγραφής της γης • Bασι-κές αρχές και έννοιες κτηματολογίου • Σύνταξη κτηματολογίου • Tο κτηματολόγιο ως σύ-στημα πληροφοριών γης • H λειτουργία του κτηματολογίου • Tο κτηματολόγιο στην Eυρώπη και στον κόσμο • Kτηματολόγιο και καταγραφές στην Eλλάδα • Tο ελληνικό κτηματολόγιο • Συνοπτική κριτική θεώρηση του ελληνικού κτηματολογίου ISB

N 96

0-43

1-60

6-0,

σελ.

336,

17×

24, €

24,0

0

Σαββάκης Κώστας

ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΕισαγωγή στη Χημική Tεχνολογία • Υλικά και Χημική Βιομηχανία • Εξόρυξη των πρώτων υλών. Θραύση - Aλεση • Φυσικές διεργασίες διαχωρισμού υλικών • Ιδιότητες μεταφοράς • Μετά-δοση Θερμότητας • Μεταφορά μάζας - Διάχυση • Επιφανειακά φαινόμενα • Εισαγωγή στην τεχνολογία του νερού • Ενέργεια και Χημική Βιομηχανία • Θέματα Φυσικοχημείας • Εισαγω-γή στην Ηλεκτροχημεία • Ρύπανση και Προστασία Περιβάλλοντος • Εισαγωγή στην Τεχνολο-γία των Καυσίμων • Παραγωγή Κεραμικών, Γυαλιού και Τσιμέντου

ISBN

960-

431-

837-

3, σε

λ. 67

6, 17

×24

, € 40

,00